Đề tài Thực trạng về tổ chức giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty In và Sản xuất bao bì Hà Nội - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trên

Lời nói đầu Thực tiễn đời sống kinh tế – xã hội ở nước ta thời gian qua đã cho thấy, trong điều kiện nền kinh tế thị trường luôn có sự cạnh tranh gay gắt thì công tác quản lý nguồn nhân lực trong mỗi tổ chức, có một vị trí rất quan trọng, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của tổ chức đó. Trước đây, sự cạnh tranh giữa các tổ chức sản xuất kinh doanh, thậm chí cả giữa các quốc gia ban đầu, chỉ là cạnh tranh về quy mô vốn, sau đó chuyển sang yếu tố công nghệ. Ngày nay, với xu thế khu vực hoá toàn cầu hoá thì sự cạnh tranh gay gắt nhất, mang tính chiến lược giữa các tổ chức, giữa các quốc gia là cạnh tranh về yếu tố con người. Nguồn nhân lực đã thực sự trở thành thứ tài sản quý giá nhất, là chiếc chìa khoá dẫn đến thành công của mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp. Để có thể sử dụng hợp lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp của mình, các nhà quản lý phải giải quyết tốt được các vấn để đặt ra trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện có trong các tổ chức. Vì vậy, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đã có vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Chính vì vậy em quyết định chọn đề tài: “” làm luận văn tốt nghiệp của mình. nhằm từ đó tìm ra những mặt được và mặt hạn chế và hiểu rõ hơn côngThực trạng về tổ chức giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty In và Sản xuất bao bì Hà Nội- một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trên tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại doanh nghiệp Chuyên đề gồm 3 chương chính: Chương 1: Lý luận chung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty In và Sản xuất bao bì Hà Nội. Chương 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty In và Sản xuất bao bì Hà Nội.

docx43 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 1609 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng về tổ chức giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty In và Sản xuất bao bì Hà Nội - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kinh doanh Tr. ®ång 1.802,8 1.950,5 2.155,2 147,7 108,2 204,7 110,5 8 Vèn l­u ®éng b×nh qu©n Tr. ®ång 1.195,3 1.250,9 1.400,5 55,6 104,7 149,6 112,0 9 Sè vßng quay VL§ BQ (1/8) Vßng 1.9 2,3 2,3 0,4 122,4 0,0 98,0 10 Søc sinh lîi VL§ b×nh qu©n (2/8) 32,7 47,1 37,5 14,4 144,0 -9,6 79,6 11 N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n W (1/5) Tr. ®ång 89,8 95,9 105,2 6,0 106,7 9,3 109,7 12 Tû suÊt lîi nhuËn vèn kinh doanh (2/7) ChØ sè 0,22 0,3 0,24 0,08 136,36 -0,06 80,0 13 Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu (2/1) ChØ sè 0,17 0,21 0,17 0,04 123,52 -0,04 80,95 14 Sè vßng quay vèn (1/7) Vßng 1,2 1,5 1,5 0,2 118,4 0,0 99,3 Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh 2004 - 2006 Xem xÐt kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ta thÊy: Nh×n vµo b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong 3 n¨m qua(2004-2006) cña c«ng ty, ta thÊy doanh thu cña c«ng ty c¸c n¨m sau ®Òu t¨ng cao h¬n n¨m tr­íc.Doanh thu n¨m 2005 ®¹t 2.876,1 triÖu ®ång, t¨ng 28.05% so víi n¨m 2004.§Õn cuèi n¨m 2006, doanh thu ®¹t 3.154,5 triÖu ®ång, t¨ng 9.7% so víi n¨m 2005.Trong ®ã lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 2005 ®¹t 424,6 triÖu ®ång, t¨ng 50,7% so víi n¨m 2004.Tuy nhiªn, chØ tiªu Lîi nhuËn sau thuÕ/doanh thu n¨m 2006 l¹i gi¶m so víi n¨m 2005 (-18,83%) lµ ®iÒu ®¸ng lo ng¹i v× ®©y lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng thÓ hiÖn hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty.Nguyªn nh©n lµ trong n¨m 2006, tØ lÖ chi phÝ qu¶n lý kinh doanh t¨ng qu¸ cao, gi¸ vèn hµng b¸n còng t¨ng cao vµ mét lÝ do n÷a lµ sù t¨ng gi¸ cña mét sè mÆt hµng thiÕt yÕu nh­ x¨ng, dÇu, ®iÖn, n­íc.V× thÕ ®Ó kÕt qu¶ kinh doanh cao h¬n, c«ng ty cÇn kiÓm so¸t chi phÝ chÆt chÏ vµ sö dông thËt tiÕt kiÖm. §êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ngµy cµng ®­îc quan t©m vµ c¶i thiÖn, thu nhËp ®Çu ng­êi trong c«ng ty ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m, cô thÓ tõ 1.100.000 ®ång/ng­êi/th¸ng n¨m 2004 lªn 1.500.000 ®ång/ng­êi/n¨m n¨m 2005, ®¹t 1.750.000 ®ång/ng­êi/n¨m n¨m 2006 vµ sÏ cßn tiÕp tôc t¨ng n÷a.Bªn c¹nh ®ã c«ng ty ®Òu cã c¸c kho¶n th­ëng vµ ch¨n sãc y tÕ cho nh©n viªn trong c«ng ty. Nh­ vËy, qua 7 n¨m ho¹t ®éng, c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ, ®· v­ît qua nh÷ng khã kh¨n ban ®Çu vµ ngµy cµng ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng ngµy mét ®ßi hái ®a d¹ng vÒ mÉu m·, cao vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm. Bªn c¹nh môc tiªu kinh doanh v× lîi nhuËn mµ bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng theo ®uæi th× uy tÝn vµ chÊt l­îng lµ tiªu chÝ mµ c«ng ty ®Æt lªn hµng ®Çu. Nh÷ng n¨m qua s¶n phÈm cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc n©ng cao chÊt l­îng, ®­îc b¹n hµng tÝn nhiÖm.§iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua viÖc doanh thu n¨m nay cao h¬n n¨m tr­íc, sè l­îng trang in khæ chuÈn (13 x 19) còng t¨ng h¬n. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã Ban L·nh ®¹o C«ng ty vµ CBCVN cïng thèng nhÊt quan ®iÓm: “TÊt c¶ v× chÊt l­îng ". C«ng ty ®· më réng quy m« s¶n xuÊt b»ng viÖc mua thªm c¸c thiÕt bÞ ®Ó t¨ng n¨ng xuÊt, më réng kinh doanh víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi tØnh. TT Tªn thiÒt bÞ Nuíc s¶n xuÊt Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 M¸y in OFFSET NhËt 02 520.000 1.400.000 2 M¸y dËp hép Trung Quèc 03 110.000 330.000 3 M¸y c¸n l¸ng ViÖt Nam 02 25.000 50.000 4 Tæng 1.780.000 §¬n vÞ tÝnh:TriÖu ®ång BiÓu mÉu khèi l­îng in s¶n phÈm STT S¶n phÈm KÝch th­íc Sè mµu N¨m tr­íc Dù kiÕn n¨m nay 1 Hép chæi s¬n Hép méc Hép ®en 6sp Hép 1750 x 75 Hép 82 x 22 C¸c m· hép kh¸c 38,5 x 58 65 x 75 30 x 70 31 x 72 3 100.000sp 20.000sp 40.000sp 40.000sp 60.000sp 300.000sp 50.000 sp 100.000 sp 100.000 sp 150.000 sp 2 Hép r­äu c¸c lo¹i - 4 70.000sp 350.000sp 3 Hép b¸nh c¸c lo¹i - 5 100.000sp 500.000sp 4 Hép ¾c quy - 3 50.000sp 250.000sp 5 C¸c lo¹i nh·n m¸c - Nh·n r­îu - Nh·n NG - Nh·n n­íc m¾m - 5 250.000sp 1.500.000sp 1.000.000sp 500.000sp 6 VÐ xem biÓu diÔn - 4/4 60.000sp 200.000sp 7 BiÓu mÉu y tÕ A4 2 200.000sp 5.000.000sp 8 Hép ¸o m­a 9,5 x 54,5 4 70.000sp 150.000sp 2.1.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ s¶n phÈm c«ng ty hiÖn cã vµ qua nghiªn cøu thÞ tr­êng s¶n phÈm trªn th× c«ng ty cã khèi l­îng c«ng viÖc t­¬ng ®èi lín, ®ñ ®Ó thùc hiÖn. * H×nh thøc ®Çu t­ vµ thµnh lËp x­ëng in OFFSET: VÒ nh©n sù: C«ng ty s¾p xÕp ng­êi cã kinh nghiÖm cao sÏ phô tr¸ch kÕ ho¹ch kü thuËt . TuyÓn dông thªm mét sè c«ng nh©n kü thuËt cã kinh nghiÖm,cã tay nghÒ cao ®Ó vËn hµnh m¸y in OFFSET. ViÖc tuyÓn ng­êi vµo c«ng ty lµm viÖc sÏ c¨n cø vµo nhu cÇu cña tõng giai ®o¹n. - Sè l­îng c«ng nh©n phôc vô cho ph©n x­ëng in OFFSET: + Phô tr¸ch chung: 01 c¸n bé phô tr¸ch kü thuËt tiÕn bé. +Phòng tổ chức lao động - tiền lương : 3 người +Phòng kế toán tài vụ : 2 người +Phòng kế hoạch vật tư : 5 người +Phòng chế bản : 4 người +Phân xưởng in : 12 ngưòi +Phân xưởng bế và cán láng : 6 người +Công nhân gia công :25 người * NhiÖm vô vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: S¶n phÈm in ngµy cµng ®a d¹ng víi nhiÒu mµu in sÆc sì, chÊt l­îng in ngµy cµng ®­îc n©ng cao vµ khèi l­îng s¶n phÈm in ngµy cµng ®­îc gia t¨ng. Hµng n¨m, c«ng ty cã rÊt nhiÒu s¶n phÈm ph¶i lµm, nhiÒu lo¹i tranh chôp, tranh vÏ, s¸ch b¸o nh·n m¸c… phôc vô ®êi sèng vµ c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n. * Tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt: Phã gi¸m ®èc kinh doanh Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc kÜ thuËt Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng P. KÕ to¸n tµi vô P. KÕ ho¹ch vËt t­ PX. In PX. BÕ vµ c¸n l¸ng P. ChÕ b¶n Phòng hành chính Chøc n¨ng cña c¸c phßng ban. Héi ®ång thµnh viªn gåm tÊt c¶ c¸c thµnh viªn lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña c«ng ty. Héi ®ång thµnh viªn mçi n¨m häp mét lÇn vµ bÇu mét thµnh viªn lµm chñ tÞch. Chñ tÞch héi ®ång thµnh viªn cã thÓ kiªm gi¸m ®èc c«ng ty. Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ng­êi ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh hµng ngµy cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Héi ®ång thµnh viªn vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh. Thµnh viªn cã quyÒn yªu cÇu c«ng ty mua l¹i phÇn vèn gãp cña m×nh nÕu thµnh viªn ®ã bá phiÕu trèng hoÆc ph¶n ®èi b»ng v¨n b¶n ®èi víi quyÕt ®Þnh cña héi ®ång thµnh viªn. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc cã mét phã gi¸m ®èc vµ mét trî lý gi¸m ®èc. Phã gi¸m ®èc vµ trî lý gi¸m ®èc lµ céng sù ®¾c lùc cña gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc, tr­íc Héi ®ång thµnh viªn vÒ viÖc mµ m×nh ®­îc ph©n c«ng. Chøc n¨ng chung cña c¸c phßng ban lµ gióp gi¸m ®èc n¾m v÷ng t×nh h×nh, kiÓm tra, kiÓm so¸t, nghiªn cøu x©y dùng kÕ ho¹ch chuÈn bÞ s¶n xuÊt vµ chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña ban gi¸m ®èc c«ng ty. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô ®ã nh­ sau: - Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng: Qu¶n lý nh©n sù vÒ mÆt ®iÒu hoµ, bè trÝ, tuyÓn dông, ®µo t¹o gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò vÒ tiÒn l­¬ng chÝnh. - Phßng kÕ to¸n tµi vô: Phô tr¸ch c«ng t¸c tµi chÝnh cña c«ng ty theo dâi mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty d­íi h×nh th¸i tiÒn tÖ h¹ch to¸n kÕ to¸n c¸c nhiÖm vô ph¸t sinh, hµng ngµy th«ng qua h¹ch to¸n c¸c kho¶n thu mua, nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu, hµng ho¸ chi phÝ, doanh thu x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh thanh to¸n víi kh¸ch hµng, ng©n hµng, c¬ quan thuÕ vô ®ång thêi theo dâi c¬ cÊu nguån vèn h×nh thµnh nªn tµi s¶n cña c«ng ty vµ lËp chiÕn l­îc ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn kÕ ho¹ch dµi h¹n hµng n¨m, ®Çu t­ thay thÕ bæ sung c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ theo yªu cÇu chiÕn l­îc më réng cña c«ng ty. . * Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n: - Phßng tµi vô ®Æt d­íi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty cã nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, c«ng t¸c thèng kª, gióp gi¸m ®èc tæ chøc th«ng tin kinh tÕ vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh, h­íng dÉn chØ ®¹o vµ kiÓm tra c¸c bé phËn trong c«ng ty thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é ghi chÕp ban ®Çu, chÕ ®é h¹ch to¸n vµ chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh. - Phßng kÕ ho¹ch vËt t­: cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi sè hiÖn cã, t×nh h×nh biÕn ®éng cña vËt liÖu vµ tµi s¶n cè ®Þnh, ghi vµo b¶ng kª vµ sæ nhËt ký chøng tõ cã liªn quan, tham gia kiÓm kª vËt t­, kiÓm tra chÕ ®é b¶o qu¶n vµ nhËp xuÊt vËt t­. - Phßng hµnh chÝnh: Qu¶n lý con dÊu cña c«ng ty, phô tr¸ch c«ng t¸c v¨n th­ tiÕp kh¸ch, tæ chøc c¸c cuéc häp, tiÕp nhËn c«ng v¨n, th­, b¸o. - Phßng chÕ b¶n: chÞu tr¸ch nhiªm tÝnh to¸n c¸c th«ng sè kü thuËt cña s¶n phÈm, b¶n vÏ vÒ mÆt thiÕt kÕ kü thuËt mÉu m· s¶n phÈm, chÕ b¶n phim, gi¸m s¸t kü thuËt ph©n x­ëng s¶n xuÊt, kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm . * H×nh thøc sæ vµ hÖ thèng ¸p dông: XuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn thùc tÕ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, kÕt hîp víi viÖc t×m hiÓu vµ nghiªn cøu nh÷ng ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm cña c¸c h×nh thøc sæ kÕ to¸n, c«ng ty ®· lùa chän h×nh thøc sæ nhËt ký chung. Theo h×nh thøc nµy, mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®­îc ghi vµo sæ nhËt ký chung theo tr×nh tô thêi gian ph¸t sinh. Sau ®ã tõ sæ nhËt ký chung ghi vµo c¸c sæ cã liªn quan vµ cuèi th¸ng ghi vµo sæ c¸i. C«ng ty ®· ¸p dông hÖ thèng tµi kho¶n trong chÕ ®é kÕ to¸n míi. Theo thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh quý IV n¨m 2004, c¸c chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty nh­ sau: - §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông VN§. - H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông: NhËt ký chung. - Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh : + Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh: Theo nguyªn gi¸, gi¸ trÞ hao mßn, céng gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh. + Ph­¬ng ph¸p khÊu hao: §­êng th¼ng (Ph­¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh cè ®Þnh). + KÕ to¸n hµng tån kho: Theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. - C¸c Ph©n x­ëng: + Ph©n x­ëng in: Gåm 3 m¸y in tuú thuéc vµo nh·n m¸c bao b× mµ kh¸ch hµng ®Æt in. + Ph©n x­ëng xÐn: Gåm 2 m¸y xÐn ®Ó c¾t giÊy theo khæ nhÊt ®Þnh hoÆc s¶n phÈm ®· in thµnh nh÷ng s¶n phÈm riªng biÖt ®Ó chuÈn bÞ cho c¸c kh©u kh¸c. + Ph©n x­ëng c¸n l¸ng: Lµ c«ng ®o¹n cho s¶n phÈm sau khi xÐn vµo m¸y ®Ó l¸ng bãng hay phun nhò ®Ó chèng thÊm vµ n©ng cao tuæi thä s¶n phÈm. + Ph©n x­ëng bÕ: S¶n phÈm sau khi ®· ®­îc xÐn hay c¸n l¸ng sÏ ®­îc cho vµo m¸y dËp thµnh khu©n hay s¶n phÈm co h×nh uèn l­în mµ m¸y xÐn kh«ng thÓ xÐn ®­îc. + Ph©n x­ëng gia c«ng : §©y lµ giai ®o¹n mµ c¸c c«ng nh©n ph¶i dïng thñ c«ng ®Ó hoµn thiÖn nh÷ng s¶n phÈm mµ kh«ng thÝch hîp víi m¸y mãc hiÖn ®¹i. + Ph©n x­ëng ®ãng gãi s¶n phÈm: §ãng gãi s¶n phÈm vµo bao b× víi chÊt l­îng s¶n phÈm ®· ®­îc kiÓm tra qua m¸y Vi tÝnh vÒ chÊt l­îng, kÝch th­íc ®Ó ®ãng gãi vµo bao b× s¶n phÈm, ph©n lo¹i s¶n phÈm vµ ®©y lµ c«ng ®o¹n cuèi cïng . 2.1.3. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt chñ yÕu ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. 2.1.3.1. M¸y mãc thiÕt bÞ, quy tr×nh c«ng nghÖ. * §Æc tr­ng s¶n phÈm vµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm: - C¸c s¶n phÈm nhiÒu mµu nh­: tranh ¶nh cã kÝch th­íc giÊy 39x54 cm, 54x78 cm…s¸ch cã kÝch th­íc 14,5x20,5 cm cßn nh·n m¸c vµ bao b× nhá kÝch th­íc nhá h¬n. VËy s¶n phÈm cã kÝch th­íc trªn lµ t­¬ng ®èi phæ biÕn. C«ng ty cÇn tËp trung vµo khæ m¸y in OFFSET cã kÝch th­íc 31x42 cm t­¬ng ®­¬ng víi m¸y 10 trang. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm : ThiÕt kÕ t¹o mÉu ChÕ b¶n Ra phim B×nh phim Ph¬i kÏm In Ph©n cÊp Gia c«ng sau in Thµnh phÈm HÇu hÕt m¸y mãc thiÕt bÞ cña nhµ m¸y ®­îc nhËp cña NhËt. C«ng nghÖ m¸y mãc lµm theo kiÓu b¸n tù ®éng, nªn nhµ m¸y cã thÓ tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian NVL, nhanh chãng trë thµnh b¸n thµnh phÈm ë cÊp ph©n x­ëng tõ ®ã gi¶m ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm, rÊt thuËn lîi trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm thùc hiÖn chuyªn m«n ho¸, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã c«ng nghÖ m¸y mãc hiÖn ®¹i nªn ph¶i ®ßi hái tr×nh ®é chuyªn m«n cña c«ng nh©n ph¶i cao, ph¶i qua ®µo t¹o. Do m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i 100% nhËp ngo¹i ®ßi hái tr×nh ®é kü thuËt cña c«ng nh©n cao nªn nhµ m¸y ®· tæ chøc tuyÓn dông thªm mét sè kü thuËt vµ c«ng nh©n cã tay nghÒ cao ®Ó phï hîp víi thiÕt bÞ m¸y mãc, ®ång thêi nhµ m¸y tæ chøc båi d­ìng n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n n¾m v÷ng kü thuËt s¶n xuÊt c¸n bé kü thuËt ®Ó s¶n l­îng cña nhµ m¸y ®¹t ®óng víi c«ng suÊt cña thiÕt bÞ m¸y mãc. 2.1.3.2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë c«ng ty In vµ s¶n xuÊt bao b× Hµ Néi a. Nhu cÇu ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt ®èi víi mçi doanh nghiÖp. Vai trß cña con ng­êi ngµy cµng trë nªn quan träng ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cho dï c«ng ty cã së h÷u trang thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i nh­ng kh«ng cã ng­êi sö dông th× còng ch¼ng cã ý nghÜa g×. Kh«ng chØ nh÷ng c«ng ty cã nguån lao ®éng yÕu kÐm th× míi cÇn ®µo t¹o mµ c¶ nh÷ng doanh nghiÖp cã nh÷ng nh©n viªn, c¸n bé ®Çy kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc còng cÇn ph¶i th­êng xuyªn ®µo t¹o ®Ó cñng cè vµ cung cÊp kiÕn thøc cËp nhËt cho hä. §èi víi c«ng ty In vµ S¶n xuÊt bao b× Hµ Néi th× ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cµng cÇn thiÕt h¬n bao giê hÕt ®ã lµ do sù thay ®æi ph­¬ng h­íng kinh doanh s¶n xuÊt vµ mÆt kh¸c nh÷ng ng­êi lao ®éng ®· ®­îc ®µo t¹o qu¸ l©u. C«ng ty nhËn thøc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ mét sù ®Çu t­ ®em l¹i lîi Ých ®¸ng kÓ tõ nguån nh©n lùc lµ mét trong nh÷ng ph­¬ng tiÖn h÷u hiÖu ®Ó ®¹t ®­îc sù ph¸t triÓn cña toµn c«ng ty. ChÝnh v× vËy, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nÒn nh©n lùc lµ mét vÊn ®Ò c«ng ty ®Æc biÖt quan t©m. C«ng ty ®· cè g¾ng x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c kho¸ ®µo t¹o, ph¸t triÓn mét c¸ch khoa häc ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. Tõ nh÷ng nhËn thøc ®óng ®¾n c«ng ty ®· xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ l¹i kh¶ n¨ng chuyªn m«n, nghiÖp vô, tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n. §©y còng lµ mét c¸ch lµm cÇn thiÕt ®Ó ph¸t hiÖn sù yÕu kÐm cña c«ng nh©n ®Ó tõ ®ã x¸c ®inh ®­îc nhu cÇu vÒ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. §Ó thùc hiÖn c«ng viÖc nµy, c«ng ty sö dông mét sè c«ng viÖc c¬ b¶n nh»m ®¸nh gi¸ n¨ng lùc lµm viÖc cña c«ng nh©n vµ nhu cÇu ®µo t¹o cña hä. + ThiÕu b»ng cÊp vÒ chuyªn m«n mµ c«ng viÖc cña hä ®ßi hái tõ ®ã dÉn ®Õn thiÕu kü n¨ng ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc mµ hä cÇn ®¶m nhiÖm. + ThiÕu kü n¨ng thao t¸c thùc hiÖn c«ng viÖc. + Nhu cÇu cña c«ng ty cho nh÷ng b»ng cÊp bæ sung thªm ®èi víi c«ng nh©n ®Ó hä cã kh¶ n¨ng thao t¸c vµ b»ng cÊp mµ c«ng viÖc yªu cÇu. + Ph©n tÝch nh÷ng vÊn ®Ò tæ chøc, ®ã lµ nh÷ng ph©n c«ng lao ®éng trong nh÷ng thiÕu xãt vÒ kh©u tæ chøc ta t×m ra nhu cÇu ®µo t¹o. Ngoµi ra cßn ph¶i dùa vµo tõng c¸ nh©n ®Ó x¸c ®Þnh yªu cÇu. §ã lµ c«ng ty dùa vµo hå s¬ nh©n viªn vµ qu¸ tr×nh c«ng t¸c cña c¸n bé c«ng nh©n viªn tõ ®ã ph©n tÝch t×m ra ng­êi phï hîp nhÊt vµ sè l­îng lµ bao nhiªu sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. b. Thùc tr¹ng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong thêi gian qua B¶ng: T×nh h×nh nh©n sù cña C«ng ty §¬n vÞ tÝnh: Ng­êi ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 So s¸nh 2005/2004 So s¸nh 2006/2005 Sè l­îng Tû träng Sè l­îng Tû träng Sè l­îng Tû träng Sè tuyÖt ®èi Sè t­¬ng ®èi (%) Sè tuyÖt ®èi Sè t­¬ng ®èi (%) Tæng lao ®éng 50 100 60 100 60 100 10 120 0 100 Ph©n theo giíi tÝnh 1. Nam 38 76,0 40 66,7 42 70,0 2 105,3 2 105 2. N÷ 12 24,0 20 33,3 18 30,0 8 166,7 -2 90 Ph©n theo tÝnh chÊt lao ®éng 1. L§ gi¸n tiÕp 18 36,0 18 30,0 18 30,0 0 100,0 0 100 2. L§ trùc tiÕp 32 64,0 42 70,0 42 70,0 10 131,3 0 100 IV. Ph©n theo tr×nh ®é 1.§H & trªn §H 10 20,0 12 20,0 18 30 2 120,0 6 150 2. C§ & trung cÊp 18 36,0 20 33,3 20 33,3 2 111,1 0 100,0 3.PTTH & THCS 22 44,0 28 46,7 22 36,6 6 127,3 -6 78,6 Nguån: Phßng Tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng Ban l·nh ®¹o c«ng ty In vµ S¶n xuÊt bao b× Hµ Néi x¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ lùc l­îng lao ®éng dùa trªn môc tiªu ph¸t triÓn vµ c©n ®èi nguån lùc lao ®éng hiÖn cã. Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng tiÕn hµnh tuyÓn dông theo tiªu chÝ ®· ®Ò ra.Tuy nhiªn, c«ng t¸c tuyÓn mé cña c«ng ty ch­a chuyªn nghiÖp, ®a sè ®Òu dùa vµo mèi quan hÖ quen biÕt.ChÝnh v× thÕ mµ chÊt l­îng lao ®éng kh«ng cao, ch­a ®¸p øng ®­îc ®ßi hái cña c«ng viÖc. Sau khi ®­îc tuyÓn chän, ng­êi lao ®éng sÏ ®­îc bè trÝ vµo tõng c«ng viÖc cô thÓ. C¸c phßng ban, ph©n x­ëng sÏ nhËn ng­êi lao ®éng míi vµ hä ®­îc thö viÖc mét th¸ng, nÕu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao sÏ tiÕn hµnh ký hîp ®ång lao ®éng.Nh­ng tr­íc khi thö viÖc, ng­êi lao ®éng ®Òu ®­îc gi¶i thÝch râ vÒ néi dung, tÝnh chÊt, khèi l­îng c«ng viÖc, nghÜa vô vµ quyÒn lîi cña hä… Qua b¶ng trªn, t×nh h×nh lao ®éng cña c«ng ty, ta thÊy tæng sè lao ®éng b×nh qu©n hµng n¨m cña c«ng ty qua 3 n¨m kh«ng thay ®æi lµ bao nhiªu vÒ sè l­îng nh­ng vÒ chÊt l­îng còng nh­ c¬ cÊu bªn trong thay ®æi kh¸ râ rÖt ®iÒu nµy cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn doanh thu còng nh­ kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña C«ng ty. N¨m 2005 lao ®éng t¨ng 20% so víi n¨m 2004 lµ do c«ng ty ®i vµo ho¹t ®éng thªm 2 x­ëng s¶n xuÊt míi.VÒ c¬ cÊu lao ®éng theo giíi, tû lÖ chªnh lÖch gi÷a nam vµ n÷ kh«ng ®¸ng kÓ, c¬ cÊu nµy phï hîp víi c«ng ty. Nh©n viªn nam phô tr¸ch kü thuËt, c¬ khÝ,…sè cßn l¹i lµ n÷ giíi phï hîp víi nh­ng c«ng viÖc nh­ kÕ to¸n, thñ kho, c«ng nh©n,… ViÖc t¨ng gi¶m sè lao ®éng lµ nam giíi hay n÷ giíi qua c¸c thêi kú phô thuéc vµo yªu cÇu c«ng viÖc cña tõng mïa vô.NÕu ph©n chia lao ®éng theo chøc n¨ng, ta thÊy c¬ cÊu tæ chøc kh¸ hîp lý, víi phÇn lín lµ lao ®éng trùc tiÕp.Sè lao ®éng gi¸n tiÕp kh«ng t¨ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. B»ng viÖc ph©n chia lao ®éng theo tr×nh ®é, ta thÊy sè lao ®éng cã tr×nh ®é trung cÊp trë lªn ®¹t 63,3% trong khi sè lao ®éng phæ th«ng chiÕm kh«ng qu¸ 40% nh­ng víi tr×nh ®é nghiÖp vô kh¸c nhau, vÝ trÝ ®¶m nhiÖm kh¸c nhau, c¬ cÊu lao ®éng vÉn ®­îc tæ chøc hîp lý vµ l«gic thµnh mét hÖ thèng.Tuy nhiªn c«ng ty cÇn lu«n chó träng tuyÓn dông ng­êi thùc sù cã n¨ng lùc, ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn qua nh÷ng líp häc nghiÖp vô, huÊn luyÖn kü n¨ng lµm viÖc. Nh÷ng n¨m tr­íc mét phÇn do míi ®­îc thµnh lËp, mét phÇn lµ do c«ng ty ch­a cã uy tÝn nhiÒu trªn thÞ tr­êng nªn c«ng viÖc cã h¹n chÕ vµ d­ thõa mét sè lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt. Tuy vËy c«ng ty vÉn tiÕp tôc cã nhu cÇu tuyÓn dông nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc vµo lµm c«ng t¸c qu¶n lý. c. Ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o: §µo t¹o ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn lµ ho¹t ®éng ®Çu t­ ®em l¹i lîi Ých to lín vµ l©u dµi nhÊt. ý thøc ®­îc ®iÒu nµy nªn c«ng ty tõ l©u ®· chó träng tíi c«ng t¸c ®µo t¹o lao ®éng. Khi míi thµnh lËp, c«ng nh©n trong c«ng ty ch­a ®­îc tuyÓn chän kü cµng, ch­a cã nghiÖp vô chuyªn m«n cao. VÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi c«ng ty lµ ph¶i lµm sao ®Ó cã ®­îc mét ®éi ngò lao ®éng phï hîp víi t×nh h×nh míi mµ vÉn ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Gi¶i ph¸p duy nhÊt mµ c«ng ty ®· chän lµ ®µo t¹o l¹i lµ chÝnh vµ tuyÓn chän bæ sung nÕu thÊy cÇn thiÕt. Sau khi x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu ®µo t¹o, c¸c nhµ qu¶n trÞ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn l¹i ph¶i tr¶ lêi c©u hái lµ nªn lùa chän ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o nµo ®èi víi ng­êi lao ®éng cña m×nh ®Ó ®¸p øng ®­îc vÒ mÆt chÊt l­îng, thêi gian vµ Ýt tèn kÐm nhÊt. ë c«ng ty hiÖn nay th­êng sö dông mét sè biÖn ph¸p sau: - §µo t¹o t¹i chç (th­êng ®­îc ¸p dông cho nh÷ng c«ng nh©n thay ®æi vÞ trÝ lµm viÖc trong néi bé c«ng ty hoÆc c«ng nh©n thêi vô, c«ng nh©n míi): §©y lµ h×nh thøc ®µo t¹o kh¸ phæ biÕn vµ ®­îc ¸p dông trong c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp s¶n xuÊt. Ng­êi c«ng nh©n võa häc võa lµm ngay t¹i x­ëng s¶n xuÊt, s¸ch vë lµ m¸y mãc, gi¸o viªn lµ nh÷ng c«ng nh©n cã tay nghÒ cao, cã kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt. + ­u ®iÓm cña h×nh thøc ®µo t¹o nµy lµ: Kh«ng mÊt nhiÒu thêi gian cho viÖc ®µo t¹o, c«ng nh©n võa häc võa lµm nªn ®¶m b¶o sè l­îng c«ng nh©n trong ca s¶n xuÊt, chi phÝ dµnh cho ®µo t¹o vµ gi¸o viªn thÊp, Ýt tèn kÐm c«ng nh©n n¾m b¾t ®­îc c¶ lý thuyÕt lÉn thùc hµnh ngay t¹i x­ëng s¶n xuÊt. + Nh­îc ®iÓm cña h×nh thøc nµy lµ: H×nh thøc ®µo t¹o nµy sÏ gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng v× sÏ cã nhiÒu phÕ phÈm vµ dÔ x¶y ra rñi ro trong s¶n xuÊt v× c«ng nh©n ch­a th¹o viÖc. Trong n¨m 2006, c«ng ty ®· tæ chøc líp häc t¹i chç cho mét sè c«ng nh©n míi vµo lµm viÖc t¹i c«ng ty. Do ®­îc c¸c c«ng nh©n cã kinh nghiÖm truyÒn ®¹t l¹i tay nghÒ, hÇu hÕt lµ nh÷ng c«ng viÖc ®¬n gi¶n, kh«ng mÊt nhiÒu thêi gian nªn nh÷ng c«ng nh©n míi nµy n¾m b¾t ®­îc kh¸ nhanh vµ cã hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt. - Cö ®i ®µo t¹o n¬i kh¸c: §©y lµ h×nh thøc ®µo t¹o mµ c«ng nh©n ®­îc cö ®i ®µo t¹o bªn ngoµi doanh nghiÖp. + ¦u ®iÓm cña h×nh thøc ®µo t¹o nµy lµ: c«ng nh©n sÏ n¾m b¾t ®­îc nhiÒu kiÕn thøc h¬n do viÖc tiÕp xóc víi nhiÒu nguån kiÕn thøc kh¸c nhau trong lý thuyÕt lÉn thùc tÕ, vèn hiÓu biÕt sÏ cao h¬n, réng h¬n vµ l©u h¬n. + Nh­îc ®iÓm cña h×nh thøc ®µo t¹o nµy lµ: §©y lµ h×nh thøc ®µo t¹o chÞu nhiÒu tèn kÐm vÒ chi phÝ, thËm chÝ ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n t¨ng c­êng cho sè ®­îc cö ®i häc nÕu sè l­îng ®i häc lµ nhiÒu. §«i khi, sau khi ®i häc c«ng nh©n sÏ l¹i ph¶i mÊt mét kho¶ng thêi gian ®Ó lµm quen víi c«ng viÖc, thªm vµo ®ã h×nh thøc ®µo t¹o ch­a mang tÝnh thùc tÕ cao. Trong n¨m 2005, do nhËp thªm 2 m¸y in hiÖn ®¹i cña NhËt, viÖc ®µo t¹o t¹i chç kh«ng ®em l¹i kÕt qu¶ cao, nªn c«ng ty ®· tæ chøc cho 10 c«ng nh©n ®i häc ë doanh nghiÖp b¹n víi thêi gian lµ 3 th¸ng. Do ®ßi hái ph¶i cã kiÕn thøc nªn khi ®i ®µo t¹o vÒ vÉn ch­a thÓ lµm viÖc ®­îc lu«n, ph¶i mÊt mét thêi gian míi cã thÓ quen ®­îc víi m¸y. Nh­ng bï l¹i khi ®i vµo s¶n xuÊt th× l¹i rÊt cã hiÖu qu¶. - Tù häc: §©y còng cã thÓ coi lµ mét h×nh thøc ®µo t¹o v× c«ng ty In vµ s¶n xuÊt bao b× Hµ Néi lu«n khuyÕn khÝch c«ng nh©n cña m×nh tù trau dåi kiÕn thøc, n©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt cho b¶n th©n. Phßng chÕ b¶n lµ mét trong nh÷ng phßng ban mµ nh©n viªn ®­îc cö ®i häc nhiÒu nhÊt. Phßng cã tÊt c¶ 4 ng­êi vµ ai còng ®­îc cö ®i häc tiÕng Anh chuyªn ngµnh vµ ®Æc biÖt lµ tin häc. Nh©n viªn trong phßng ai còng ph¶i biÕt sö dông c¸c phÇn mÒm chuyªn dông nh­: ch­¬ng tr×nh corel Draw, Photoshop, AutoCad,… §©y lµ nh÷ng phÇn mÒm vi tÝnh mµ bÊt k× mét c«ng ty in Ên nµo nh©n viªn còng ph¶i thµnh th¹o. Ngoµi ra nh©n viªn trong phßng chÕ b¶n còng ph¶i lµ ng­êi cã ®«i m¾t thÈm mü cao, cã tÝnh cÈn thËn trong tõng chi tiÕt, ph¶i lµ nh÷ng ng­êi khÐo tay vµ cã kh¶ n¨ng vÒ kÜ thuËt. Phßng kü thô©t in Ên cã thÓ nãi lµ b­íc tiÕp sau cña phßng chÕ b¶n. Nh©n viªn trong phßng còng ®­îc cö ®i häc c¸c líp vÒ c«ng nghÖ in Ên. TÊt c¶ nh÷ng m¸y mãc hiÖn cã trong x­ëng cña c«ng ty ®Òu ®­îc sö dông ph¸t huy hÕt c«ng suÊt, ®¶m b¶o chÊt l­îng ®óng nh­ yªu cÇu ®Ò ra. §Ó cã ®­îc ®iÒu nµy, nh©n viªn trong phßng kh«ng nh÷ng hiÓu mµ cßn ph¶i n¾m v÷ng kÜ thuËt in Ên, am hiÓu vÒ m¸y mãc. Mçi khi c«ng ty nhËp vÒ mét thiÕt bÞ d©y chuyÒn nµo míi, nh©n viªn ®Òu ®­îc cö ®i häc ®Ó n¾m thËt v÷ng c«ng nghÖ míi nh»m ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng mµ c«ng nghÖ míi ®em l¹i. Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng nh©n viªn nµo ®ã míi vµo nghÒ hoÆc nh©n viªn thêi vô khi míi vµo ®Òu ®­îc nh÷ng nh©n viªn cã tay nghÒ cao, l©u n¨m kinh nghiÖm h­íng dÉn tËn t×nh ph­¬ng ph¸p vµ c¸ch thøc lµm viÖc. H×nh thøc nµy tuy ®¬n gi¶n nh­ng hiÖu qu¶ ®em l¹i th× rÊt cao vµ bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo dï lµ t­ nh©n hay doanh nghiÖp nhµ n­íc, tõ c«ng ty nhá ®Õn c¸c tËp ®oµn ®a quèc gia ®Òu sö dông h×nh thøc ®µo t¹o nµy. Ngoµi c¸c ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o trªn, c«ng ty lu«n khuyÕn khÝch nh©n viªn kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é cña c¸ nh©n m×nh. Ban qu¶n trÞ cña c«ng ty lu«n tin r»ng, sù thµnh c«ng cña c«ng ty cã ®­îc ngµy h«m nay kh«ng chØ nhê vµo nh÷ng quyÕt s¸ch ®óng ®¾n cña c¸c cÊp l·nh ®¹o mµ cßn nhê ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n cao, s½n sµng ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. ViÖc khuyÕn khÝch nh©n viªn häc vµ tù häc lu«n ®­îc c¸c cÊp qu¶n trÞ ®­a lªn hµng ®Çu trong c«ng t¸c nh©n lùc cña c«ng ty. Cã thÓ nãi r»ng, nh÷ng g× mµ c«ng ty ®¹t ®­îc ch­a thùc sù lµ nh÷ng thµnh c«ng rßn r· nh­ng còng cã thÓ thÊy sù quan t©m rÊt ®óng cña c¸c c©p l·nh ®¹o nh©n sù. Sù chó träng lµ tÊt yÕu nh­ng chó träng ph¶i ®em ®Õn hiÖu qu¶ (dï lín hay nhá) vµ ®ã lµ ph­¬ng ch©m trong c«ng t¸c ho¹t ®éng nh©n sù trong c«ng ty. * Tæ chøc vµ qu¶n lý c«ng t¸c ®µo t¹o. Khi ng­êi lao ®éng ®­îc ®i häc hä vÉn ®­îc h­ëng mäi chÕ ®é nh­ ng­êi ®ang thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xu©t kinh doanh nh­ng trong qu¸ tr×nh häc tËp hä ph¶i tÝch cùc vµ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña kho¸ häc, hä ph¶i tham gia ®Çy ®ñ kho¸ häc vµ c¸c tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o kÕt qu¶ häc tËp cña m×nh trong c¶ qu¸ tr×nh ®µo t¹o. Ngoµi ra, C«ng ty cßn yªu cÇu cung cÊp cho c¸n bé l·nh ®¹o lÞch häc cña kho¸ häc ®Ó ng­êi l·nh ®¹o ®Ó theo dâi. NÕu ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao, ban gi¸m ®èc sÏ cã nh÷ng biÖn ph¸p khen th­ëng vµ khuyªn khÝch nh­ ®Ò b¹t trong c«ng t¸c, khen th­ëng… §èi víi nh÷ng ng­êi tù bá tiÒn ®i häc, C«ng ty sÏ t¹o ®iÒu kiÖn vÒ mÆt thêi gian vµ hç trî mét phÇn kinh phÝ ®Ó khuyªn khÝch hä tù trau dåi kiÕn thøc cho b¶n th©n. * Nguån kinh phÝ cho ®µo t¹o. C«ng ty tù bá ra tõ lîi nhuËn cña m×nh ®Ó cung cÊp cho nh÷ng ng­êi ®­îc cö ®i häc. Sè tiÒn nµy chñ yÕu ®Ó tr¶ tiÒn häc phÝ cho nh÷ng ng­êi ®­îc c«ng ty cö ®i häc vµ nh÷ng nghiÖp vô ®µo t¹o ®ã th­êng lµ phôc vô ngay cho nhu cÇu cña c«ng ty. Ng­êi lao ®éng tù nguyÖn bá tiÒn ra ®i häc. Hä muèn bá ra mét kho¶n tiÒn ®Ó ®i häc nh»m n©ng cao tr×nh ®é cña riªng m×nh vµ cã c¬ héi trong sù nghiÖp chung, chñ yÕu nguån tiÒn nµy vÉn ®­îc sö dông chÝnh trong viÖc häc ngo¹i ng÷ vµ tin häc. d. KÕt qu¶ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Sè l­îng ®µo t¹o. Sè l­îng lao ®éng ®­îc ®µo t¹o qua c¸c n¨m sÏ ph¶n ¸nh nhµ m¸y cã chó träng ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn kh«ng? BiÓu sè 2.11: T×nh h×nh ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹i c«ng ty In vµ S¶n xuÊt bao b× Hµ Néi. ChØ tiªu §VT N¨m 2005 2006 1. Sè l­îng ng­êi ®­îc ®. t¹o. ng­êi 10 15 2. Tû lÖ ®¹t yªu cÇu. % 100 100 3. Tû lÖ kh¸ giái. % 33 34,4 4.Chi phÝ cho ®µo t¹o. TriÖu 9 14 5. Chi phÝ ®µo t¹o/ng­êi. TriÖu/ng 0,9 0,93 Qua b¶ng trªn ta thÊy sè l­îng ng­êi ®­îc ®µo t¹o qua 2 n¨m liªn tôc t¨ng ®iÒu nµy cho thÊy c«ng ty ngµy cµng chó ý ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn. MÆc dï víi nguån kinh phÝ rÊt h¹n hÑp nh­ng c«ng ty ®· nç lùc ®µo t¹o l¹i ®éi ngò lao ®éng yÕu vÒ mäi mÆt thiÕu b»ng cÊp, tr×nh ®é ®Ó ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh vµ xu h­íng ph¸t triÓn cña x· héi. Sè l­îng ng­êi lao ®éng ®­îc ®µo t¹o qua c¸c n¨m t¨ng mét phÇn do ®ßi hái cña c«ng viÖc, mÆt kh¸c cßn do viÖc më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. ChÊt l­îng ®µo t¹o: Nh×n vµo b¶ng trªn, ta nhËn ra ngay lµ chÊt l­îng ®µo t¹o ngµy cµng t¨ng, nã thÓ hiÖn ®ã lµ sè l­îng ng­êi ®­îc ®µo t¹o ®¹t hiÖu qu¶ lu«n ë møc 100%, cßn sè l­îng kh¸, giái ngµy cµng t¨ng. HiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o cña C«ng ty còng rÊt cao. MÆc dï chi phÝ cho ®µo t¹o rÊt nhá (c¶ vÒ quü toµn c«ng ty lÉn cho tõng ng­êi) nh­ng vÉn ®¹t kÕt qu¶ cao. Mét sè chØ tiªu thÓ hiÖn kÕt qu¶ ®µo t¹o ChØ tiªu §VT 2005 2006 1. N¨ng suÊt lao ®éng/ng­êi 1000®/ng 1220,16 1248,3 2. Thu nhËp b×nh qu©n/ng­êi 1000®/ng 326 330 3. Tû lÖ n¨ng suÊt lao ®éng (tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn) % +42,3 4. Tû lÖ t¨ng thu nhËp (tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn) % +1,2 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy ngay ®­îc r»ng n¨ng suÊt lao ®éng cña ng­êi lao ®éng, ®ã lµ mét phÇn do kÕt qu¶ cña ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. Ngoµi ra ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cßn gióp ng­êi lao ®éng lµm viÖc nhanh nhÑn, chÝnh x¸c h¬n vµ hä t«n träng kû luËt, giê giÊc lµm viÖc, sè l­îng bÞ nh¾c nhë vÒ kû luËt ngµy cµng gi¶m. B¶ng trªn còng cho ta thÊy thu nhËp víi tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vÉn phï hîp víi quy luËt : tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ph¶i cao h¬n thu nhËp. Nh×n chung, kÕt qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o trong nh÷ng n¨m qua ®· cã nhiÒu tiÕn bé c¶ vÒ chÊt l­îng lÉn sè l­îng, ®a d¹ng vÒ ph­¬ng ph¸p, c«ng t¸c ®µo t¹o cã bµi b¶n h¬n vµ ®Æc biÖt lµ chÊt l­îng ®µo t¹o ®­îc chó träng vµ ®µo t¹o g¾n víi thùc tÕ c«ng viÖc. Do ®ã ®· lµm biÕn ®æi bé mÆt kinh doanh cña c«ng ty. Sö dông lao ®éng sau ®µo t¹o. HiÖu qu¶ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc kh«ng chØ thÓ hiÖn qua kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ chÊt l­îng ®µo t¹o mµ cßn thÓ hiÖn qua viÖc tæ chøc, s¾p xÕp vµ bè trÝ lao ®éng sau ®µo t¹o cho viÖc sö dông lao ®éng ®­îc phï hîp nhÊt vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt, ph¸t huy ®­îc kiÕn thøc chuyªn m«n nghiÖp vô ®· ®­îc tÝch luü vµo kinh doanh s¶n xuÊt kinh doanh. Ngoµi ra nã cßn ®ßi hái bè trÝ sao cho phï hîp víi n¨ng lùc vµ së thÝch cña ng­êi lao ®éng. §iÒu ®ã võa mang tÝnh khoa häc võa lµ nghÖ thuËt ®èi víi ng­êi lµm c«ng t¸c ®µo t¹o. Trong nh÷ng n¨m qua, viÖc bè trÝ sö dông lao ®éng sau ®µo t¹o cña C«ng ty lµ rÊt phï hîp. MÆc dï kh«ng ®¸p øng ®­îc toµn bé yªu cÇu cña C«ng ty nh­ng nã ®· ®¸p øng ®­îc hÇu hÕt c¸c yªu cÇu vÒ nhu cÇu lµm viÖc vµ kh¶ n¨ng lµm viÖc mµ c«ng ty ®· ®Æt ra tr­íc khi ®µo t¹o. Sau khi ng­êi lao ®éng ®i häc vÒ, hä ®· ®­îc bè trÝ vµo nh÷ng vÞ trÝ thÝch hîp. Bëi vËy, kh«ng g©y ra ph¶n øng tiªu cùc nµo tõ hä mµ tr¸i l¹i cßn khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng tù bá tiÒn ra ®i häc. Ngoµi ta, viÖc sö dông chÊt l­îng cña s¶n phÈm dÞch vô t¨ng ®¸ng kÓ. Nãi chung, víi quü ®µo t¹o qu¸ Ýt th× ta thÊy r»ng viÖc bè trÝ lao ®éng sau ®µo t¹o cña c«ng ty lµ kh¸ phï hîp gãp phÇn lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm - dÞch vô cña c«ng ty dÉn ®Õn t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. e. C¸c ­u ®iÓm vµ nguyªn nh©n. ¦u ®iÓm: Tõ mét c«ng ty míi ®­îc thµnh lËp vµ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn h¹n chÕ c¶ vÒ sè l­îng vµ tr×nh ®é chuyªn m«n, ®Õn nay c«ng ty ®· cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn t­¬ng ®èi ®«ng vµ ho¹t ®éng kinh doanh rÊt cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng. §ã lµ nhê ban gi¸m ®èc, c¸c nhµ l·nh ®¹o n¨ng ®éng, hÕt lßng víi c«ng ty. + NhËn thøc ®­îc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ mét sù ®Çu t­ ®óng ®¾n vµ ®em l¹i lîi Ých cao nªn c«ng ty ®Æc biÖt quan t©m ®Õn viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c kho¸ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn mét c¸ch khoa häc. + C«ng ty ®· sö dông nh÷ng gi¶i ph¸p rÊt hîp lý ®Ó ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®ã lµ ®µo t¹o lµ chÝnh vµ tuyÓn chän bæ sung nÕu thÊy cÇn thiÕt. + C«ng ty cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó tæ chøc c¸c líp båi d­ìng chuyªn m«n vµ dÔ dµng chän ®­îc c¸c gi¸o viªn cã n¨ng lùc vµ chuyªn m«n cao. + X©y dùng ®­îc mét chÕ ®é, chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng hîp lý cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Cã nhiÒu h×nh thøc khen th­ëng b»ng vËt chÊt vµ tinh thÇn ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n. + Bè trÝ nh©n viªn phï hîp víi tr×nh ®é. + Tæ chøc cho ng­êi lao ®éng häc tËp víi c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ dÔ dµng ®­îc tiÕp cËn víi nÒn gi¸o dôc hiÖn ®¹i th«ng qua c¸c thiÕt bÞ truyÒn th«ng. + C¸ch nh×n nhËn míi cña x· héi vÒ vÊn ®Ò ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. Nguyªn nh©n: + Do c«ng ty lµ mét doanh nghiÖp t­ nh©n nªn ph¶i dùa vµo thùc lùc cña nh÷ng ng­êi l·nh ®¹o vÒ kinh phÝ ®µo t¹o v× thÕ viÖc ®µo t¹o ®­îc tæ chøc quy m« vµ th­êng xuyªn h¬n dÉn ®Õn tr×nh ®é cña ng­êi lao ®éng ngµy cµng ®­îc n©ng cao. + Sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt trªn thÕ giíi còng nh­ ë ViÖt Nam gióp cho ®iÒu kiÖn t¨ng thiÕt bÞ häc tËp ®­îc tèt h¬n. + Do nh÷ng nhµ l·nh ®¹o thùc sù hiÓu vµ coi träng quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ hä ®· cè g¾ng ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn lµm viÖc tèt nhÊt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. + Do uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng ngµy cµng lín nªn ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng ®iÒu ®ã ®ßi hái ph¶i ®µo t¹o ph¸t triÓn thªm nguån nh©n lùc. f. C¸c h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n H¹n chÕ: + §éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é thÊp, lao ®éng trÝ ãc Ýt. + Ch­a ®¸p øng ®­îc hÕt c¸c yªu cÇu vÒ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån lao ®éng cña c«ng ty. + HÖ thèng gi¸o tr×nh theo chuyªn ®Ò ®µo t¹o ®ang lµ mét vÊn ®Ò bøc xóc ®èi víi c«ng t¸c ®µo t¹o. C¸c ch­¬ng tr×nh vµ néi dung ®µo t¹o cã gi¸o tr×nh nh­ng vÉn ch­a ®­îc chuÈn ho¸. + MÆc dï kÕt qu¶ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn lµ kh¶ quan nh­ng c«ng ty vÉn ch­a cã chiÕn l­îc, néi quy, quy chÕ cho viÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn, nÕu c«ng ty thùc hiÖn ®­îc viÖc nµy th× kÕt qu¶ ®µo t¹o sÏ cao h¬n vµ viÖc ®µo t¹o cña c«ng ty hiÖn nay Ýt nhiÒu vÉn cßn mang tÝnh chÊt ®èi phã. + C«ng t¸c tæ chøc cho ng­êi lao ®éng ®­îc trùc tiÕp ra n­íc ngoµi ®µo t¹o c¶ dµi h¹n vµ ng¾n ®Òu ch­a cã. + §èi víi nhiÒu c¸n bé c«ng nh©n viªn viÖc häc hµnh trë nªn rÊt khã vµ viÖc ®µo t¹o ®Ó ®¸p øng nhu cÇu trong t­¬ng lai lµ rÊt h¹n chÕ. + ViÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o sau mçi kho¸ häc vÉn kh«ng th­êng xuyªn. Do ®ã thiÕu h¼n nh÷ng ®ît kiÓm tra s¸t h¹ch nh÷ng kiÕn thøc mµ häc viªn ®· häc ®­îc vËn dông vµo c«ng viÖc thùc tÕ nh­ thÕ nµo nªn viÖc ph¸t huy nh÷ng kiÕn thøc häc viªn ®­îc vµo thùc tÕ cßn h¹n chÕ. Nguyªn nh©n: + Do kinh phÝ cña c«ng ty cßn h¹n hÑp. + Do nhiÒu ng­êi lao ®éng ®· lµm viÖc l©u n¨m nªn tuæi ®· cao, sù tiÕp thu kÐm, bªn c¹nh ®ã nh÷ng lao ®éng trÎ th× l¹i ph¶i tµo t¹o vµ cßn non kÐm tay tay nghÒ. + Ch­a cã chÝnh s¸ch cô thÓ cho ®µo t¹o nªn rÊt khã kh¨n cho viÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. + Ch­a khuyÕn khÝch lßng say mª c«ng viÖc cña nh©n viªn. MÆt kh¸c, tr×nh ®é ngo¹i ng÷ chuyªn nghµnh in Ên, tin häc cña nh©n viªn cßn thÊp do vËy cã sù h¹n chÕ träng sù tiÕp cËn nh÷ng ph­¬ng tiÖn tù häc nh­ s¸ch vë, internet… C¬ cÊu tæ chøc cßn láng lÎo, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty ch­a ®oµn kÕt. §ã lµ nh÷ng trë ng¹i mµ kh«ng thÓ mét sím mét chiÒu cã thÓ kh¾c phôc ®­îc. Nh÷ng trë ng¹i nµy g©y ¶nh h­ëng hÕt søc lín trong môc tiªu qu¶n lý tèi ­u nguån nh©n lùc. Ch­¬ng 3 Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë C«ng ty in vµ s¶n xuÊt bao b× Hµ Néi. 3.1. Ph­¬ng h­íng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña c«ng ty: Môc tiªu vµ chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh: HiÖn nay, víi sè vèn ®Çu t­ hµng chôc tû ®ång, c«ng ty In vµ s¶n xuÊt bao b× Hµ Néi ®ang tiÕp tôc më réng thÞ tr­êng ho¹t ®éng cña m×nh. Bªn c¹nh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, in Ên vµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i mÆt hµng b»ng giÊy, bu«n b¸n c¸c lo¹i thiÕt bÞ vËt t­ thiÕt bÞ nghµnh in…Trong thêi gian tíi c«ng ty sÏ ®Èy m¹nh h¬n n÷a nh÷ng tr­¬ng tr×nh chuyÓn giao c«ng nghÖ ®Ó x©y dùng nªn mét hÖ thèng in Ên hiÖn ®¹i vµ hoµn thiÖn h¬n n÷a. §ång thêi còng høa hÑn sÏ tiÕp tôc më r«ng kinh doanh vµ kh«ng ngõng n©ng cao, c¶i tiÕn c¸c lo¹i h×nh s¶n phÈm nh»m ®¸p øng mäi yªu cÇu c¸c lo¹i h×nh s¶n phÈm nh»m ®¸p øng mäi nguyÖn väng cña kh¸ch hµng. MÆc dï vËy c«ng ty tån t¹i kh«ng Ýt khã kh¨n ®ßi hái ph¶i cã sù nç lùc v­ît bËc, tËn dông tèi ®a nh÷ng lîi thÕ cã s½n vµ tõng b­íc kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i. C«ng ty ®Þnh h­íng ®i cô thÓ trong thêi gian tíi: - TiÕp tôc thùc hiÖn tèt kû c­¬ng, kû luËt ®Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh vµ ®oµn kÕt néi bé. - TiÕp tôc më réng thÞ tr­êng b»ng c¸ch n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm më réng lÜnh vùc kinh doanh. - T¨ng c­êng tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i vµ cã chÝnh s¸ch cô thÓ víi tõng b¹n hµng, nhµ cung cÊp… - Ch¨m lo ®êi sèng c«ng nh©n b»ng biÖn ph¸p ®¶m b¶o møc thu nhËp b×nh qu©n cao h¬n n¨m 2004. - §Èy m¹nh x©y dùng c¬ së vËt chÊt, ®a d¹ng ho¸ chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó t¨ng c­êng søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. - Thùc hiÖn qu¶n trÞ kinh doanh cã hiÖu qu¶, chÊt l­îng, tiÕt kiÖm vµ ph¸t triÓn. Hoµn thiÖn viÖc x¸c ®Þnh cÇu vµ c¬ cÊu tæ chøc: Khi ph©n tÝch thùc tr¹ng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i C«ng ty in ta thÊy r»ng viÖc x¸c ®Þnh cÇu cña C«ng ty lµ kh¸ tèt. C«ng ty ®· tõ nh÷ng ®¸nh gi¸ thùc tÕ vÒ tr×nh ®é, kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng, sai sãt vÒ gi¸ thùc tÕ vÒ tr×nh ®é, kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng, sai sãt vÒ tæ chøc, nh÷ng ®Þnh h­íng míi cho s¶n xuÊt kinh doanh, tõng kh¶ n¨ng, së thÝch c¸ nh©n… ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh cÇu. Tuy nhiªn, viÖc x¸c ®Þnh cÇu ®ã chØ mang tÝnh chÊt ®èi phã víi khi cã cÇu ®µo t¹o sÏ kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ cao. Do vËy tõ viÖc x¸c ®Þnh cÇu ®µo t¹o, môc tiªu ph¸t triÓn vµ nh»m ®¸p øng cÇu cña thÞ tr­êng, nhµ m¸y cÇn lËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o trong t­¬ng lai, ph¶i thÊy xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i ®Ó cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o cho ®éi ngò c¸n bé qu¶n tri vµ c«ng nh©n. Tøc lµ c«ng ty cÇn x¸c ®Þnh râ sè l­îng cÇn ®µo t¹o qua c¸c n¨m ®Ó phï hîp víi cÇu hiÖn t¹i còng nh­ cÇu trong t­¬ng lai, nhµ m¸y nªn nghiªn cøu xu h­íng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng vµ cÇu cña kh¸ch hµng trong thêi gian tíi tõ ®ã cö ng­êi ®i häc nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng. C«ng ty kh«ng ®µo t¹o mét c¸ch véi vµng vµ tèn kÐm lµm cho hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn kh«ng ®­îc cao, c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®­îc lËp kÕ ho¹ch tr­íc còng lµm cho c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n. Do bè trÝ, s¾p xÕp ®­îc ng­êi ®¸p øng tiÕn ®é s¶n xu¸t kinh doanh thay thÕ cho nh÷ng ng­êi tham gia ®µo t¹o, lµm cho ng­êi ®­îc cö ®i chñ ®éng h¬n trong c«ng viÖc. Ngoµi ra cßn cÇn ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè l­îng cÇn ®µo t¹o ®Ó tr¸nh l·ng phÝ vÒ thêi gian vµ tiÒn cña ®Ó tr¸nh ®­îc viÖc ®µo t¹o sè l­îng kh«ng phï hîp ,xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ cña c«ng ty, tr¸nh kh«ng chÞu søc Ðp tõ bªn ngoµi (ng­êi nhµ cña cÊp trªn, ng­êi th©n trong gia ®×nh hay v× mét lý do nµo kh¸c). ChiÕn l­îc ®µo t¹o nguån nh©n lùc. §µo t¹o th­êng xuyªn ®Ó cã kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng vµ lÊy ®ã lµm vò khi c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty kh¸c. §µo t¹o d­íi mäi h×nh thøc mµ c«ng ty cã thÓ ®¸p øng ®­îc… §µo t¹o ®Ó ®¸p øng nhu cÇu trong t­¬ng lai cã nghÜa lµ kh«ng nh÷ng ®µo t¹o l¹i ®éi ngò lao ®éng ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng mµ cÇn cñng cè tuyÓn mé thªm nh©n viªn míi göi hä ®i ®µo t¹o hay ®µo t¹o t¹i chç ®Ó hä cã thÓ thay thÕ ®­îc sè ng­êi nghØ hoÆc rêi bá c«ng ty. 3.2. Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i c«ng ty In vµ S¶n xuÊt bao b× Hµ Néi. Tõ viÖc ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty In vµ S¶n xuÊt bao b× Hµ Néi, ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ chiÕn l­îc c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña c«ng ty cïng víi tham kh¶o kinh nghiÖm ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña mét sè doanh nghiÖp ViÖt Nam kh¸c. Ta nhËn thÊy, c«ng ty In vµ S¶n xuÊt bao b× cÇn thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn hay gi¸n tiÕp ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ®Ò ra. Cô thÓ lµ: Më réng vµ ®æi míi c«ng t¸c tuyÓn chän vµ ®µo t¹o lao ®éng. a. Më réng h×nh thøc vµ ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o. Mçi ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cã ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña riªng nã cho nªn c«ng ty cÇn ¸p dông nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó ®µo t¹o chø kh«ng nªn chØ ¸p dông mét vµi ph­¬ng ph¸p nhÊt ®Þnh. + §èi víi c¸n bé qu¶n lý: §éi ngò c¸n bé qu¶n lý nh×n chung ®· tèt nghiÖp ®¹i häc vµ cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lý. Hµng n¨m c«ng ty vÉn tæ chøc cho c¸n bé qu¶n lý ®i dù héi th¶o, th¨m quan, ®óc kÕt rót kinh nghiÖm cïng víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Nh­ng do nÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, thÞ tr­êng kh«ng ngõng biÕn ®æi, khoa häc kü thuËt trªn thÕ giíi ngµy cµng hiÖn ®¹i, C«ng ty còng nªn th­êng xuyªn tæ chøc nh÷ng líp tËp huÊn dµnh cho c¸n bé qu¶n lý, tæ chøc båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é ngo¹i ng÷ ®Ó cã thÓ lµm viÖc víi nh÷ng ®èi t¸c n­íc ngoµi, ®iÒu nµy sÏ rÊt thuËn lîi trong c«ng viÖc kinh doanh. + §èi víi c«ng nh©n: §éi ngò c«ng nh©n cã tr×nh ®é trong c«ng ty lµ t­¬ng ®èi cao vµ c«ng ty còng ®· cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o hiÖu qu¶ nh­ng c«ng ty còng nªn m¹nh d¹n cö nh÷ng c«ng nh©n kü thuËt cã tr×nh ®é ra c¸c doanh nghiÖp lín häc tËp ®iÒu ®ã rÊt cã lîi cho viÖc c¶i tiÕn kü thuËt pha mÇu vµ ®æi míi mÉu m· s¶n phÈm. Vµ nh÷ng c«ng nh©n nµy khi vÒ cã thÓ ®µo t¹o l¹i cho nh÷ng ng­êi kh¸c trong nhµ m¸y gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng lao ®éng trong c«ng ty. - §æi míi c«ng t¸c tuyÓn chän lao ®éng : C«ng t¸c tuyÓn chän lao ®éng cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi chÊt l­îng lao ®éng cña C«ng ty, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tuyÓn chän sÏ gi¶m bít ®­îc thêi gian, chi phÝ ®µo t¹o lµ ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò lao ®éng vÒ mÆt nghiÖp vô, chuyªn m«n, ngo¹i ng÷, kh¶ n¨ng hoµ nhËp. V× vËy ®æi míi c«ng t¸c tuyÓn chän cã ý nghÜa ®èi víi tæ chøc qu¶n lý nh©n sù ë c«ng ty In vµ S¶n xuÊt bao b× Hµ Néi. Nh­ trªn ®· tr×nh bµy c«ng t¸c tuyÓn chän lao ®éng ë c«ng ty cho ®Õn nay vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp c«ng t¸c tuyÓn chän lao ®éng ë ®©y ch­a ®­îc quan t©m ®Çu t­ ®óng møc. Tr­íc hÕt, c«ng ty cÇn cã mét quy chÕ tuyÓn chän cô thÓ: Ngay khi nhËn thÊy cã sù sai lÇm vÒ nh©n sù ®iÒu cÇn lµm lµ ph¶i thay ®æi, ®­a ng­êi cã tr×nh ®é cã kh¶ n¨ng ®¶m nhËn c«ng viÖc v× thêi gian mÊt ®i khi ®Ó ng­êi kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng vµo vÞ trÝ c«ng t¸c sÏ kh«ng bao giê lÊy l¹i ®­îc. Kh«ng nªn tuyÓn dông ng­êi khi ch­a c©n nh¾c kü, ®Æt ra chÝnh s¸ch hîp lý cho viÖc tuyÓn chän vµ qu¶n lý nh©n viªn ®Ó ®¶m b¶o r»ng c«ng ty cã nh÷ng nh©n viªn lµm ®­îc c«ng viÖc ngµy h«m nay vµ biÕt c¸ch häc ®Ó lµm ®­îc nh÷ng c«ng viÖc cña ngµy mai khi c«ng ty ph¸t triÓn h¬n. Ng­êi ®­îc tuyÓn chän ph¶i nhanh chãng hoµ nhËp víi nh©n viªn cña c«ng ty v× c«ng ty ®Ò cao søc m¹nh cña tËp thÓ vµ tinh thÇn ®oµn kÕt. KhuyÕn khÝch nh©n viªn míi tù hoµn thiÖn m×nh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña c«ng ty nªn xem xÐt ¸p dông mét sè h×nh thøc tuyÓn chän thùc sù c«ng b»ng, kh¸ch quan mang l¹i hiÖu qu¶ mét c¸ch trung thùc. C«ng ty cÇn pháng vÊn trùc tiÕp, lµm c¸c bµi thi t×nh huèng, kiÓm tra… tuy b»ng c¸ch nµy viÖc tuyÓn chän cã mÊt nhiÒu thêi gian vµ tèn kÐm song nÕu c«ng ty lµm tèt th× sÏ gi¶m ®­îc chi phÝ ®µo t¹o sau nµy chÊt l­îng lao ®éng còng ®­îc n©ng cao. b. Th­êng xuyªn ph©n lo¹i lao ®éng ®Ó cã ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o thÝch hîp - Ph©n lo¹i lao ®éng hîp lý: Ph¶i ph©n lo¹i lao ®éng hîp lý ë tõng bé phËn cã nghÜa lµ sù x¾p xÕp ­u tiªn ph¶i ®¶m b¶o phï hîp víi ®ßi hái chÊt l­îng cña mçi c«ng viÖc, mçi chøc danh . VÝ dô: Trong nh÷ng bé phËn sö dông nhiÒu m¸y mãc hiÖn ®¹i th× cµn nhiÒu lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao cßn nh÷ng bé phËn lao ®éng thñ c«ng th× chØ cÇn nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é trung b×nh. - Ph©n lo¹i lao ®éng theo tÝnh chuyªn m«n ho¸: Trong khi s¾p xÕp nh©n viªn, tæ chøc hä thµnh c¸c bé phËn, nhµ qu¶n trÞ nªn cã quyÕt ®Þnh vÒ quyÒn h¹n cña cho mçi c¸ nh©n. NÕu kh«ng suy tÝnh vÊn ®Ò nµy tr­íc th× thêi gian kh«ng l©u sau nh÷ng m©u thuÉn vÒ quyÒn h¹n sÏ nÈy sinh, nÕu viÖc quy ®Þnh quyÒn h¹n kh«ng ®­îc gi¶i quyÕt mét c¸ch tho¶ ®¸ng th× rÊt dÔ dÉn ®Õn n¹n léng quyÒn hay ng­îc l¹i lµm gi¶m tÝnh n¨ng ®éng, tÝnh s¸ng t¹o tù chñ cña c¸c bé phËn. c. N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c ®µo t¹o nguån nh©n lùc. MÆc dï tÊt c¶ c¸c nh©n viªn ®Òu ®­îc ®µo t¹o theo tiªu chuÈn cña C«ng ty nh­ng trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ®i vµo ho¹t ®éng ®Õn nay mèt sè nh©n viªn cò kh«ng cßn lµm viÖc t¹i c«ng ty, c«ng ty ®· tuyÓn chän nh÷ng nh©n viªn míi, hä ®Òu lµ nh÷ng ng­êi tèt song vÉn cßn cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. §Ó CBCNV ®ång nhÊt trong t­ t­ëng phôc vô c«ng ty vµ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®µo t¹o, c«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn nh÷ng b­íc c«ng viÖc sau: Tr­íc ®µo t¹o: Trong quy m« cña c«ng ty ®µo t¹o chØ cã hiÖu qu¶ ®èi víi nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc vµ phÈm ch©t, cã t©m huyÕt víi nghÒ. Tr­íc qu¸ tr×nh ®µo t¹o Ban gi¸m ®èc cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c nguån nh©n lùc dùa trªn nh÷ng tiªu chuÈn mµ c«ng ty ®Ò ra. Khi c¸c nh©n viªn hÕt hîp ®ång th× ban gi¸m ®èc cÇn ph¶i xem xÐt l¹i ®Ó ký hîp ®ång míi, nh÷ng nh©n viªn kÐm phÈm chÊt th× ngõng ký hîp ®ång vµ ký hîp ®ång dµi h¹n cho c¸c nh©n viªn cã n¨ng lùc ®Ó hä an t©m lµm viÖc. - Sau ®µo t¹o: Bªn c¹nh viÖc ký hîp ®ång dµi h¹n, c«ng ty cÇn cã c¸c chÕ ®é th­ëng trong l­¬ng cho nh÷ng nh©n viªn ®· v­ît qua ®­îc kú ®µo t¹o mét c¸ch xuÊt s¾c ®Ó khÝch thÝch vµ duy tr× ®éi ngò CBCNV lµm viÖc víi chÊt l­îng vµ n¨ng xuÊt cao ®ång thêi thu hót ®­îc nh©n tµi tõ bªn ngoµi. Thªm vµo ®ã thiÕt lËp mét hÖ thèng khen th­ëng vµ kû luËt râ rµng, chÆt chÏ ®Ó ®éng viªn khÝch lÖ nh÷ng ®ãng gãp, nh÷ng s¸ng kiÕn cña CBCNV vµ ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng biÓu hiÖn sa sót vÒ phÈm chÊt vµ t¸c phong lµm viÖc. §µo t¹o nh÷ng ng­êi cã thÓ ®µo t¹o l¹i nh÷ng ng­êi kh¸c.Trong mét nhãm c«ng nh©n, nhµ m¸y cã thÓ chän mét ng­êi næi tiÕng ®Ó ®µo t¹o, sau ®ã sÏ ®Ó nh÷ng ng­êi nµy h­íng dÉn nh÷ng ng­êi kh¸c trong nhãm. C«ng ty In vµ S¶n xuÊt bao b× Hµ Néi ®· sö dông mét sè biÖn ph¸p nh­ ®· tæ chøc tham quan, häc tËp kinh nghiÖm ë nh÷ng doanh nghiÖp b¹n, song nãi chung nh÷ng biÖn ph¸p trªn chØ lµ nh÷ng biÖn ph¸p t×nh thÕ, gi¶i quyÕt nh÷ng yÕu kÐm tr­íc m¾t. d. Sö dông c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu trong c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. - T¹o ®éng lùc cho ng­êi ®­îc ®µo t¹o: ViÖc t¹o ®éng lùc cho CBCNV ®­îc ®µo t¹o lµ mét viÖc lµm thiÕt thùc g¾n liÒn víi hiÖu qu¶ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. T¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng chÝnh lµ vò khÝ rÊt lîi h¹i cña c¸c c«ng ty trong c¹nh tranh khi mµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c lµ t­¬ng tù nhau hay do sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty, cÇn ph¶i lµm g× ®ã ®¸p l¹i sù mong ®îi cña c«ng ty. ChÝnh v× vËy c«ng ty nªn ¸p dông cho viÖc t¹o ®éng lùc cho ng­êi ®­îc ®µo t¹o nh­: Th­ëng cho nh÷ng ai hoµn thµnh tèt ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, cã nh÷ng ý kiÕn mang l¹i lîi Ých cho c«ng ty, t¹o c¬ héi ph¸t triÓn vµ th¨ng tiÕn cho ng­êi ®­îc ®µo t¹o nh­ ®Ò b¹t, t¨ng l­¬ng… - C¶i tiÕn c«ng t¸c tiÒn l­¬ng: L­¬ng th­êng dïng ®Ó tr¶ c«ng cho ng­êi lao ®éng t­¬ng xøng víi c«ng søc mµ hä bá ra. C«ng cô l­¬ng, th­ëng n»m trong tay nhµ qu¶n trÞ nh­ mét "con dao 2 l­ìi" nã cã thÓ khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng vµ còng c¬ thÓ tr× trÖ con ng­êi lao ®éng tuú thuéc vµo n¨ng lùc cña ng­êi sö dông lao ®éng. HiÖn nay c«ng ty ¸p dông møc l­¬ng cho tõng ®èi t­îng lao ®éng theo th¸ng. Møc l­¬ng trung b×nh kho¶ng 21.000.000®/ng­êi/n¨m, víi møc l­¬ng khiªm tèn trªn ch­a cã t¸c dông khuyÕn khÝch hÊp dÉn ng­êi lao ®éng h¨ng say s¸ng t¹o, gãp phÇn vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. §Æc biÖt lµ ®Æt trong mÆt b»ng so s¸nh víi nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c trong c¶ n­íc hiÖn nay th× møc l­¬ng nh­ trªn ch­a ph¶i lµ hÊp dÉn, hiÖn nay c«ng ty ®ang ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, song xÐt vÒ danh tiÕng vÉn cßn khiªm tèn víi kh¸ nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c. Nh­ vËy, nÕu nhµ m¸y duy tr× møc l­¬ng nh­ trªn th× khã tr¸nh khái t×nh tr¹ng mét sè c¸n bé cã n¨ng lùc c«ng ty sÏ ch¹y sang c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c cã ­u thÕ vÒ vËt chÊt h¬n, thø h¹ng h¬n v× ®Æc biÖt lµ cã chÕ ®é tiÒn l­¬ng hÊp dÉn h¬n. HiÖu qu¶ lµ viÖc mÊt nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc lµ hÕt søc tai h¹i, cïng víi n¨ng suÊt lao ®éng gi¶m ®i c«ng ty cßn ph¶i chi phÝ cho viÖc ®µo t¹o nh©n viªn míi thay thÕ cho nh©n viªn cò. §Ó "gi÷ ch©n" ®­îc nh÷ng nh©n viªn giái cña m×nh vµ ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng h¨ng h¸i lµm viÖc, g¾n bã l©u dµi víi m×nh, c«ng ty cÇn tiÕn hµnh mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao møc thu nhËp cho ng­êi lao ®éng b»ng viÖc ¸p dông mét chÕ ®é tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng tho¶ ®¸ng g¾n liÒn víi hiÖu qu¶ kinh doanh lµ cÇn thiÕt trong giai ®o¹n hiÖn nay còng nh­ trong t­¬ng lai. VËy muèn thùc hiÖn ®­îc tèt c¸c ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu ®Ò ra, sö dông ®­îc nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu trong c«ng t¸c ®µo vµ ph¸t triÓn ®ßi hái nhµ qu¶n trÞ nguån nh©n lùc c«ng ty cÇn ph¶i cã c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng, n¨ng lùc vµ nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt nhÊt ®Þnh. + Cã sù hiÓu biÕt trong viÖc tr¶ c«ng vµ tÝnh to¸n lîi nhuËn. + Cã quan hÖ lao ®éng vµ x· héi. + Ph¶i cã sù nhËn thøc ®Çy ®ñ vµ s¸ng suèt trong viÖc lùa chän vµ thay thÕ nh©n viªn. + Cã ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o l¹i vµ n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n. + Cã kinh nghiÖm trong qu¶n lý lao ®éng. + Cã kiÕn thøc kü thuËt phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. + Cã trang bÞ ®Çy ®ñ kiÕn thøc vÒ an toµn lao ®éng vµ søc khoÎ. Tæ chøc l¹i bé phËn lµm c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. §èi víi viÖc qu¶n trÞ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty In vµS¶n xuÊt bao b× Hµ Néi cßn ch­a ®­îc ph©n c«ng cô thÓ nªn nhiÒu khi viÖc qu¶n lý bÞ chång chÐo, cã khi l¹i kh«ng cã ng­êi theo dâi gi¸m s¸t. Do vËy, c«ng ty cÇn ph©n c«ng cô thÓ cho phßng nµo ®¶m nhiÖm, c¸n bé vµ nh©n viªn qu¶n lý ®ã cÇn ®­îc ph©n c«ng râ rµng. NÕu tæ chøc l¹i bé m¸y lµm c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn sÏ lµm cho c«ng t¸c qu¶n trÞ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®­îc linh ho¹t, kh«ng r­êm rµ, tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng v« tr¸ch nhiÖm vµ gióp cho nh©n viªn kh«ng bÞ øc chÕ, bëi nh÷ng thñ tôc vµ nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ kh«ng nhÊt qu¸n cña c¸c nhµ qu¶n trÞ kh¸c nhau. Ngoµi ra, viÖc kh«ng thèng nhÊt trong c«ng t¸c qu¶n trÞ cßn lµm cho häc viªn c¶m thÊy ch¸n n¶n kh«ng cßn trÝ phÊn ®Êu v­¬n lªn. §Ó thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o c«ng ty nªn thùc hiÖn ph­¬ng ch©m ®µo t¹o ®èi víi CBCNV lµ "chuyªn s©u, chó träng chÊt l­îng, ®óng ®èi t­îng" tøc lµ: - Ph¶i ®µo t¹o chuyªn s©u tõng mÆt nghiÖm vô. - KÕt hîp cËp nhËt kiÕn thøc míi víi n©ng cao kü n¨ng øng dông ®· ®­îc ®µo t¹o vµ thùc tÕ. - N©ng cao l­îng ®µo t¹o b»ng nh÷ng ch­¬ng tr×nh cô thÓ ®­îc tiªu chuÈn ho¸ tõ thÊp ®Õn cao cho tõng chuyªn m«n, chuyªn ®Ò ®µo t¹o. - §µo t¹o ®óng ®èi t­îng theo chuyªn s©u, tæ chøc ®µo t¹o ®Ó ph¸t triÓn nhanh ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é. C«ng ty còng nªn n©ng cao vai trß cña c«ng t¸c ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn sau mçi khãa häc.Tõ nay c«ng ty nªn tiÕn hµnh kiÓm tra hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o sau mçi kho¸ häc th­êng xuyªn h¬n vµ b»ng nhiÒu h×nh thøc h¬n (pháng vÊn, s¸t h¹ch nh÷ng kiÕn thøc häc viªn ®· häc ®Ó xem xÐt hä ¸p dông vµo thùc tÕ nh­ thÕ nµo…) vµ sau mçi kho¸ häc, c«ng ty cÇn yªu cÇu c¸c gi¸o viªn, häc viªn vµ nh÷ng ng­êi quan s¸t kho¸ häc ®ãng gãp ý kiÕn, nhËn xÐt vÒ kho¸ häc ®Ó tõ ®ã rót kinh nghiÖm thùc hiÖn cho c¸c kho¸ häc sau cã hiÖu qu¶ h¬n (viÖc gãp ý kiÕn cña c¸c gi¸o viªn,häc viªn vµ nh÷ng ng­êi quan s¸t lµ mét ph­¬ng ph¸p ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kho¸ häc vµ rÊt tèt cho c¸c kho¸ häc sau…) C«ng ty còng nªn trang bÞ vµ bæ sung c¬ së vËt chÊt, kü thuËt, ph­¬ng tiÖn phôc vô cho ®µo t¹o. Bëi v× nã sÏ gióp cho ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y vµ häc tËp ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n. KÕt luËn Tõ tr­íc ®Õn nay mét sù thËt kh«ng thÓ phñ nhËn ®­îc lµ con ng­êi ®­îc h­íng dÉn ®µo t¹o th× cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng viÖc cña hä tèt h¬n, hiÖu qu¶ h¬n. Ngµy nay khi nãi ®Õn mét doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç kh«ng ph¶i v× thiÕu vèn, thiÕu trang thiÕt bÞ, thiÕu mÆt b»ng mµ vÊn ®Ò lµ ng­êi ta nghÜ ®Õn kh¶ n¨ng lµm viÖc cña con ng­êi ë trong doanh nghiÖp ®ã.V× vËy c«ng t¸c ®µo t¹o ®­îc xem lµ yÕu tè hÕt søc quan träng gãp phÇn t¹o nªn søc m¹nh cña doanh nghiÖp. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña con ng­êi ®èi víi c«ng ty vµ hiÓu r»ng ®µo t¹o ph¸t triÓn lµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó ph¸t triÓn kh¶ n¨ng tr×nh ®é cña con ng­êi. Cho ®Õn nay c«ng ty ®· rÊt chó träng ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh»m cã mét ®éi ngò lao ®éng cã ®ñ kh¶ n¨ng tr×nh ®é ®¸p øng ®­îc c«ng viÖc ®Ó lÊy ®ã lµm c¬ së më réng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Còng nh­ bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo, c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë c«ng ty ®· ®em l¹i ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ, cã nh÷ng ­u ®iÓm nh­ng còng kh«ng tr¸nh khái mét sè c¸c thiÕu sãt dÉn ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ë c«ng ty ch­a cã ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt. Trong bµi luËn v¨n nµy, em ®· t×m hiÓu vµ ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ë c«ng ty In vµ S¶n xuÊt bao b× Hµ Néi dùa trªn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh viÖc sö dông lao ®éng sau ®µo t¹o, chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶, lîi Ých thu ®­îc… qua ®ã gióp ta thÊy ®­îc nh÷ng ­u ®iÓm, h¹n chÕ cña c«ng ty trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. Tõ ®ã ®­a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty In vµ S¶n xuÊt bao b× Hµ Néi. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxThực trạng về tổ chức giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty In và Sản xuất bao bì Hà Nội- một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tá.docx
Luận văn liên quan