Đề tài Tiềm năng phát triển loại hình du lịch văn hóa ở vùng miền núi Lào Cai

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG . 3 1.1. Du lịch văn hóa . 3 1.1.1. Khái niệm du lịch văn hóa . 3 1.1.2. Đặc điểm của du lịch văn hóa 5 1.2. Đặc điểm của vùng miền núi Lào Cai phù hợp với loại hình du lịch văn hóa . 7 1.2.1. Đặc điểm tự nhiên. . 7 1.2.2. Đặc điểm văn hóa 10 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TẠI LÀO CAI . 15 2.1. Tình hình du lịch văn hóa tại Lào Cai 15 2.1.1 Mô hình “Du lịch lễ hội” tại Lào Cai . 16 2.1.2. Mô hình du lịch “Homestay” (Du lịch cộng đồng) tại Lào Cai . 23 2.2. Những khó khăn, tồn tại và tiềm năng của du lịch văn tại Lào Cai 27 2.2.1. Tiềm năng phát triển các mô hình du lịch văn hóa tại Lào Cai . 27 2.2.2 Những khó khăn, tồn tại của du lịch văn hóa tại Lào Cai 31 2.3 Ảnh hưởng của du lịch văn hóa đối với tỉnh Lào Cai 39 2.3.1 Ảnh hưởng tích cực của du lịch văn hóa đối với Lào Cai 39 2.3.2 Ảnh hưởng tiêu cực của du lịch văn hóa đối với Lào Cai 43 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO LOẠI HÌNH DU LỊCH VĂN HÓA TẠI LÀO CAI . 49 3.1. Chính sách của UBND tỉnh Lào Cai về dịch vụ du lịch tại địa phương . 49 3.1.1. Định hướng phát tại Lào Cai của UBND tỉnh Lào Cai nhằm phát triển dịch vụ du lịch tại Lào Cai . 49 3.1.2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát triển du lịch tại Lào Cai. 50 Du lịch văn hóa tại vùng miền núi Lào Cai 3.2. Hướng phát triển cho loại hình du lịch văn hóa tại Lào Cai. 51 3.2.1. Du lịch làng nghề truyền thống . 51 3.2.2. Du lịch lễ hội . 53 3.2.3. Du lịch cộng đồng 54 3.3. Giải pháp khắc phục những khó khăn và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của loại hình du lịch văn hóa tại Lào Cai . 56 3.3.1. Các giải pháp khắc phục những khó khăn . 56 3.3.2. Các giải pháp hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực . 62 KẾT LUẬN 69 PHỤ LỤC 1: PHONG TỤC - LỄ HỘI Ở TỈNH LÀO CAI .i PHỤ LỤC 2: CÁC CHỢ VĂN HÓA Ở TỈNH LÀO CAI vii TÀI LIỆU THAM KHẢO xii Du lịch văn hóa tại vùng miền núi Lào Cai

pdf84 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 2352 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tiềm năng phát triển loại hình du lịch văn hóa ở vùng miền núi Lào Cai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I LX v1(=3*(+1)*Y(‹`:(-DX v1(=3*(+1)*(-2C(2w-(AŽ*+(*+/0  [W(- _2Ž*+(_2(-/*+(‘I ’M SW(A‚;'W(A];*(-/PF-(AT%N{ | BHz{LX v1(=3*(+1)*(-DCE F d*+(*~-(A.:(-D/*+(D18*+(:? { *(*2/*+(-; bA% b*(`*2(41*2(AB B NF*+(-2/0 } ? AxV H z. JB a J eSW(*2/*+(=C(6 | B1(A… A)*+(-2C( N“”y ? JK I b-D@*+(,7(*+@71(*/e JN“ ;%J> ? I LX v1(=3*(+1)*W(4“ S I ’ ?K Q| B ’:(A/P L“ ^%  I -(AB ?| B1(A•'(6 bI  S e I JK I H ƒL 0eMJ | B >BL dL–y ? :2/v*+(-Da % IL]J R Jt ;%J> ?)(*OY(Z]A&„  -(ABJ | BR M t ”„R ‚ QI     !"#$# %&'()*)+ ( , *-./01/2.30456078./01/2.3019.0:9;< =.30./>04560 ; ? ( ( ?@A) BCD ;E - F'G B @H'BI JK ./0:LM0:N O & ( , *90PQR0S690:TU0/V.01WR.30XYZ ( E I( ('*E - ? &90:[B \( %&] (  :*Z E Z ^ , *I_)( `&B) ( O ) aZbZ ( E F ( O c C' , * =.30./>0ded0/R10:*f60:&ID (   ? ? (?gF`h O & , *90./>01W8.0di ';? (?`<? j? kl0:m1n./0W .0:op0 qrsrqrtuvtwxyz{y|}~{€}~t )h10./950G501‚01 g.0kj90d/R0U/e101W9N.0ƒ50k d/0d*.30:„.3p0PR90 O E d/0.BgU01W5.30…0ded0: 60† j901/G0‡0ƒ50k d/0./>01/Q./0U/‚0PF B;.0ˆ60‰6M0/5;.0ŠYd0‹Qp0ŒR0:LM0:G.0.60PQR0S690:+ \ g.0015G.0ƒ50k d/0 Ž h10ƒ50k d/07/5.3M01gU01W5.30‡ ( BG.0ƒ50k d/0†&.0k X07/6901/ed0 X0. .3M01/G0X./0dm60kR90/O E d/0d*.30:„.30190ˆ60‰6M0ŠYd0‹ f.30†>Dd0 :60ƒ.30/L60&.0U/[X07/901‘0d/cd07/6901/ed01/n0:9NX0190’>C.30“/>V.30‡Q0ˆ90’60 I ”\ O E d/0d*.30:„.30:+? ()N.0Wh10X./0…0./950.>Dd01WR.307/50 ^d0‡ G039D9p0•/oR0:e./039e01‘0d/cd0Š&R01„.0•/9K K_ G039D90–—˜S™š01/O )K›#œEZ ( %‚d01G0:G.0ˆ60‰60dL0./50di501D901/ X0ded0†&.0k m60:„.30 'EH*d0…0: 60U/>V.3p0 _ ^d01G0./.30. X04560d/R01/hM0ƒ507/ed/0.>Dd0.3RQ90:G.0ˆ60‰6M0ŠYd0‹ 1/>C.301/nd/0:90†*0‡ .30†&.0k @HF `F@‚.30‡@ 10d :„.30†EH*dp0™3>C90ƒž.0dL01/N0d5.30dhU0./.30ƒ d/0‡Ÿ07/ed0./650./> 0U/¡ )¢M0.h50 .M0ƒ£.0:>C.3M0‡ed0:„M0/>D.30ƒ£.01/^d0/9;.0ded0d2.30‡9;d0./\F ¤d0 '( .30&.0U/[X0k>50.9;X0./> 01/‘0d[XM0:„0Xž01Wo0:6.M0ded0&.0U/[X0X¥0.3/;0 ¤d0†9N50ƒ9,.0ded0kR90/O .0/Re0ƒž.0396.p0¦950/hU0ƒ£.0ƒ507/ed/0d/n./0k §0      !"#" $%&'()(*'+,-.'/+0('/+12'/34'(*567'80('9'/:/'; <(+'?-4('9'$0@'/A  BC.'(+D(*'& E/'2,&'?-:('/34'$)(*'; A $5F/'=5-'2G-@(.'/+54'H47'HI2' J I/'BK(*'+7L('$7M'N+O(+'PQ R'S'2+:(*'$T-'( H'UVVS.'8-'=/+';<('= 34' WXY'N47'$Z [!\"""5F2'8-']+:/+'$R('P^7'HQ \ /+'/I(*'$)(*'$_H'=7'=F7'O/+'2+7R2'2+`/'$K7'P^7'(*567'80(.';97'&+:2'+-@' R'H(+'=Y7'+Q a> 567'80('/b'$5F/'(*-)('2+-'2G`/'27R&'2c'/:/'8/+'PE'/-(*' 1&'/+Y']+:/+.'2+`/'2R'(+D(*'(*-)('2+-'(a -']+7'/A ^('+C('G12'(+7-'BY'P^7' d<('e-12'(f(*'(*+7L&M'gh (+'$b.'P7L/'&+:2'2G7i('/C'B9'+'2T(*'/j(*'$5F/'$k@' (+M'lC('(D4.'HI2'BK'=F7'O/+'2+7R2'2+`/']+:/'(+5'2Y'/f(*' ('P7L/'=XH.'*74Y'=5-' P ('+Y:'(*X@'HI2'H9'GI(*'PX'$m/';7L2'=n o/'eZ I7'P';<Y'2)('P ('+Y:'$5F/' p \ qR('(4@.'rG-(*'20H'r+f(*'27('s-'=/+'2t(+'WXY'N47'$Zupav`(*'(+7-'B<(' w kH'v/+'/I(*'$)(*'9'2+f('N:2'N:2.'9'g y zJ qf'{g|/' lX}M'lC('(D4'rG-(*'20H'/j(*'$Z$m2'~-T@'2+f(*'27('8-'=/+'(*4@'27'4'W> €H'$:&'o(*'(+-'/T-'2Q i-'2+f(*'27('(+7-'+C('/+Y'8-']+:/+M'N:/'$7iH'2+4H' ?-4('(+5'P,@'*7D'/+0(']+:/+=5-'=7'9'4'x4.'W 9'/:/'$7iH'=0-'+C(M'q)(*' 67'P7L/'2‚'/+o/'/:/'$7iH'8-'=/+'9'/:/'2+f(.';<('*7ƒ&'(*567'80('9'/:/';<('(a )('2+-'(+,&']+:'‚('$(+M' „(*'+('uZz<'…4('{4'x4}'/b'2Gh [" I'2+4H'*74']7(+'8Y4(+'8-'=/+'85^7' d`'?-<('=†'2G`/R&'/34'g4('?-<('=†'8-'=/+'/I(*'$)(*M'N:/'+I']7(+'8Y4(+'/j(*' $5F/'g4('?-<('=†'?-:('2G7L2'/:/'?-@'$(+'P'4('(7(+.'2G,2'2`.'PL'B7(+'Hf7'2G56(*.' P ('+Y:'o(*'e‡MM'&+E/'PE'8-']+:/+M'ˆ+:/+'8-'=/+'$R(';<('$i'(*+t'(*C7.'2+59(*' ('/<(+'$%&.'2Q i-'P'$67dK(*'B7(+'+Y2'/34'$)(*'; t'&+<7'2G<'&+O'=5-'2Gƒ' ‰VMVVV'$)(*Š(*567Š$h‹ Œ I']7(+'8Y4(+'/j(*'2+4H'*74';:('+X(*'=5-'(7LH.'8/+' E' ('-K(*'&+E/'PE'8-']+:/+.'(0(*'2+-'(+,&';Q p c']7(+'8Y4(+'8-'=/+'=h ! !ŽJL-'$)(*Š+IŠ( H.'*b&'&+T('2O/+'/`/PXY'/f(*'2:/'eY:'$b7'*7<H'(*+\ qi']+47'2+:/'/b'+7L-'?-<'27H'( (*'8-'=/+'/I(*'$)(*.'Pc4'?-4'WXY'N47'$Z $54'PXY']+47'2+:/'2+‡'(*+7LH'U'2-@R('8-'=/+'/I(*'$)(*'27'+-@L('g|/'l  \ aR('8-'=/+'(a R'H(+'(‚7'2GI7';97'(ƒ7'(Y('+ ‘.+4(*'$I(*.'2+:/'     !"#$# %&'()*+,)-./%)01()- %)234)%5678./%)(94)*:%5);()?2@A6)0B)C 1()(21%)0D)2E,)FG%)-H)?26)2I?)F6)J2K(2)?L3%5)-H)%53H@)%&'(M) N67)%2@O%P)*A< >%5)*: Q RQST?2H%2)*@A E%)-H)(U)(V)2> W XSA >S Y ?)*>< Z [ \ * 4),2&V%5)?2] ^SS_%5)*^6)?&),2K?)?L@A%)(V)0T ^%5)*@`%P)*&ab Scd eW f fB E g X < h%5)%2&)%26)(^ 94)%5&a<= * 4),2&V%5M)iO%)(%2)*UP)*B ' X 4)*] g X < (2)(j%5)(&)?LI),2/ RQk/l 9.k/l< (2P);4%)- %)2U4)* 4),2&V%5M)m2H)(9 X *] *:.c ^%)*&[ / g Sc 8.k/lW / XRX nX / o=c X p DSX E?)*@)%2Yq - %)2U4)234%5)0V)-H)*p()?L&%5)(9 X n  b.d X n 94)%5&a ARB  X  r `%)*s tu' YcdBRv w?2@O%)%2@O%)-H)(3%)%5&a@)%2&)?2@O%)%2@O%)234%5) 0VP)2j%5)-xP)(K()%y?)- %)2U4)z'P)*>()*K3P)%5&a<=: \ ` ] b{d6)*&[ gd [W RQk/l p D | } 94)* ,2&V%5P)(U)?2A< >%5)*: } +RDW XSA >S Y ?)*>< Z 3)%O%)%y?)*p R1  n `W g ng @)* .r S a's ~ €€‚ƒ„…†‡ˆ‰‡†Š‹Œ†‡ˆŽ†ˆ‘†’ˆ“†’ˆ”†•–‹—†ˆ˜†ˆ‘†„ˆ†ˆ™š‘† ›ƒœžŸ†ž ¡†¢£—…†ˆ¤¥‹¦§¨ˆ†•”†ˆ“¡†©—…†ª–«¬­ƒ €€®€¬¯ž°ƒ„…†‡ˆ‰‡†’ˆŒ†‡ˆŽ†ˆ‘†’ˆ“†’ˆ”† ±²±²³²³²´µ¶~·¸¹º~»¼½¹º~º¾¿¹~·À~ÁÂÃÄÅÆÇÈÅÄÉÊ~ !`cb ` Q ` ] < (2)- %)2U4)?@)CH3)Ë4@)(2&4)*&[ *: EZ QW X ÌÍs Z ] \7P)*@c=c g J2 %)(23)-@` W XSA ] < (2)- %)2U4)L4)?3H%)?r sÎ8 %2)*UP)-@` X g Q < (2)- %)2U4)J2Ï%5)*&[ kc > X | A=c < g X g nZ?)J2U)J2 %)?L3%5)-@` ] A dW >?)(K()*I%5)*1 X XS     !"#$# % &'()*'+, -. /0 1 2&('345'6*78'9:;7'+4'(*7'?:;@'@A'?B CDEFG10 HG @('% &'()*'IJ K L M NOPQRSTPUVWXYZ[\]^Y^X_]Y`a]Y[b_P cLDEFG1 Jd'+ *'+7eG @('% &'()*'IJ K L M fF&'+;0 K G gKf % &'()*'d7&('dh='&(MJ K +h&i'+. jk Mdl'dm:; no Bo E7'+:p@'@q@'r(s&i'i7*&'% &'()*8' k o EFo BfBt7'+:p K E u7v'>4'r(s&i'i7*&'% &'()*'w4&('@(5' J&i'+x F Ji7*'+y z:t ef1 no - f r(s&i'i7*&'+)'r(s&il'%4'i7q'dm % &'()*'&45'>4'+, -. Md'dm5&i'r(s&i'i7*&'+)8' k o E K 0 H% &'()*'@)'d(eG{| &'()*z} e  2 fK k~}F z k o EF € 0 B 0n / ‚ ƒG„&(:'@q@'&(4'r(B … † z K 0n&'dmh@'‡:l'&(4'‡ˆ †  +, ‚k g&i'&i:tGEf0 1 ~K +x‚GEJ 7'+ *'‰(:A&i'>4' g&i'&i:t eŠ'% &'()*'d2 M † ‹&i'@(Œ&('> g&i'&i:t  B&('(:{ M k DEFG10 HG @('% &'()*8 k o Eo B7'+:p 1 k€&'>:p&i'?:;@8'Ž€0  &i'r(s&i'i7*&'% &'()*8':;  1 k k I'+ Kf % &'()*'d r(s&i'i7*&'+‘n&'(4&('r(5*&('%’&i8':; ‚ I'+ Kf -ˆG„zKf G /*'r(s&i'i7*&8':; ‚L&'>4'+q&('i7q'&(gB&('(:{;7'+t-L&i'&i:t GE eG“;n-ˆG„&i'r(s&i'i7*&'% &'()*'+)'‰(„ „G @(8':;@'& I'>4' n o E 6q@'r(s&i'i7*&'% &'()*'@)'d(e+:p  "” •–—˜™š›œ”žŸ ¡¢¡£¤ ¢¥¦ ¢ž§¤¢¨©¢ª«¬­®x0 H-  i7*'+y 0 H- ¯ J o °o0 K G  G1 ƒG„ { /*'@q@'+x‚GEJ@'+xo „ „G z 0 H py z0 H po ±     !"#$# %&'()*+,-./0123.3452.672.085.904:;.23?@A B C D E FGHIJGKL C DE M NC D O PO C B Q QRSR TO UQV W XJGYZYGKA[Q\N ]^_`HGKAaO V VQ b B C DO V cdGefZ`G`^ gG KZhGhJiGKZhGYgj XJG`HgkQ\N lEmbn opqrstquvwxuqyuz{|q|t}{q~sq€‚ƒ„…†ƒ‚‡ˆq ‰JfG]^IGKŠT O \ BYG]^_`HGHIJ`G‹ `G^ŒJGYXJGYZYGKA[Q\ N b `GKgJGŽJGd^g`HGZ`GefG^‘ O ’O j“ ]^_`HGHIJ`G‹ `G^ŒJG”•`GFŽ•`– %&'()4.—-./0123.3452.672.085.˜™.š490+ › cO[œ`GKAYZYGK JGKIlQ Y^G‹ `G^ŒJGFŽ•`GK [“ žSŸ K [ `^ G¡¢‘G£JI–G¤m j B ž`GKŠ¥T D L Q Y^G‹ `G^ŒJG `^gG^fžOb  B ž hG` `HG¦jO BSlQ Y^G‹ `G^ŒJG` g^G ž@§ !b l cO[œ`GKAQ SŸ j¨D X ž`GKŒ–G©œ KAQ Y^G‹  ªdGYZYGK  Q Y^G‹ `G^ŒJGd^¥[TS  [A YZYGK  b[œQ Y^G‹ `G^ŒJGYŒGYf`HGYªOQ V «Eb B  S m XJGKA[Q\N lEmbC R ¥ ¬ O Ÿ ’bM Nn ž  cO B [œ`GKAQ Y^G‹ `G^ŒJG­® ’U C D   C B Q ¯ DB ¨œa X  ° ±²³´µ³¶·¸¹º»¼½¾³b ž ¿\QR B [œ`GKAQ Y^G‹ `G^ŒJGFŽgj T O  ¨  FGKNC Q Q Y^G‹ `G^ŒJGFK [° ¤IO DB ¨œaSWŸQMÀ¢`HG^`–GÁ^¬ b¿\QR[œ`GKAQ Y^G‹ `G^ŒJG¦¢G”gjYGK Ÿ žO L Q Y^GKhG` `HG`¢iG [T`GKGFŽW NS à FGKNC T XK X  S k j°Sb ž ¿\QR[œ`GKAE®O L œ SWŸ ªOQÄ ^`GFŽ‘`HGh§ B C B Q Y^GKJ`HG‹¢GY^gJGFjIGK–G£ZYGK JGKIlQ Y^GKg’     !"#$# %&'( ) * +,- & ) . /012314567185619691: 31:;< = >?@AB@CDEFDGHIJFDKLM01:N. * +0O15P31: 31:;<71QR1:ST0O1:;1O;U ) & V. 951Q 015P31W-X1:;&* YZ;15[0195X105U& ) +\ < ]1: 31:;<. ,^%&' Q 015P31_`a019b0O17( : Lc deK ) *]15Sd.f. gd;1:S31`3105U0O10h_19[1iM j (,+: g. k lL' j_17R195S319P17(LM01:N m <  ' ) & ^91no019Sp1969145]1Q^  .q r,e. & ) . 95s1t[010UKLM01:N. 951nX196919[1u]3019P1_5vwe ) & x91:y v71:  ) )z Q 015P319{319691: 31:;<710a01:o|1W-( v. U} .  ) .& ) /01:/d ~€‚ƒ„…†„‡ˆ‰Š‹„‹ƒŒŠ„ŽŠ„ˆŒ„ˆƒ‘’„Š‹“”•–— ˜+ d;1969145™0O1O;301Q 015P3145™0O1:SZ910OST.q & ) .  }.m9691O;31:\ ST.q( & V k šk& ) . 9519S1_`›1 r,eK œ ) _1:(0O1730O1:Yk m LM,% {319691:NL .q( <,+zg051RX1ž3;105S1:67173p1:6719SdKŸ xK _`S¡  K¢K / &'  m < =\ <]1QR1:6051O;61O;61_` { ) _1:(0O1Q 015P31:Ps1 * \ <]1QR1:6051O;61nX196919601i(9P195]|a017™0105S1969105R1W£ x K 05R1Q 015P31QR196919601i(LM01: &' Zk d;10OST.o019P1_5o710;a019S1_`›1¤o]1 0 7p13715;<]1Q 015P31: 3185S[0O1QR19P1]|1_¥0p19P145M0 0O15¦zZ V) q Yk \ < {31:XR019601i( k + Zk ^ *c §¨§¨©¨ª¨«¬­®«¯°±²«³´«µ¶·«¸¹º«»¼½«³°¾¿¾À¿Á«¼¹«¸ÃÄÅ¿¾À¿Æ¶±« (z Ug ( k }Ç% *È 730O1:/|1:{9691:œ91:;<71: \ {& ^ ec˜ \ & )k k N \ K : \ É0Op19P1: \  j8p1: \ Qb0O10›;193X1QR19691:g zj_193X105S1:g051Ê5302;85 0OË  {lw+     !"# $%#&$%% #'()(* +,- . /$ 0 *() 1 ()!2.3 4 567896: ; .() ?+3 4 +,- #"&=>.()<@3 4 +,- #""=>% AB6B-CD6EF96CGHIJ KLCG6MDN96OP56QRE6ES96OT678*E6EU6VWX YZ6:K[CG6\]J/]6^/]6O_8CG6`8*Ea6EU6^ 6B_N6ED]bC6cKdE6789C6B_eCG6E?6^6Y]CD6Bb6 1 f 6 ,*E6MDg%hZ6i6^ 6BDb6j:k86Ek8l6C*]6c]C6B-CD6 m ?6^nm+fACG6c/C6ES96O_8CG6`8*E6^/]6:2CG6\hCG6QRE6\Ao6 pqr6s9]6EU6:]86Y]0C6BD8<C6cd]6^6G]9r6BDtCGa6EU6E?6:K[CG6BD8ua6:K[CG6\A6^q6:K[CG6 (RBo6O_vC6: 96MD<C6B-CD6p $+bC678*E6cAa6w6B85bC6B-CD6cAa6:K[CG6tBt6:x 6 :bC6yx.; K[CGa6BD 6B_zCo6{K[CG6|tCG6}2CG6c+bC6:K[CG6D85bB6ZED6BD[]6ET6:]6 ; =bCo 0C6EU6EF96YD~8678*E6Bba6EF96YD~8678*E6G]96^ 86EF96 = ~86MD6BDtCG6BDKLCG6^/]6O_8CG6`8*Eo n+ J.b€ = 1 ; ‚fƒ4 . )Af „:]ƒZ6YDU6YD C6Zq6pqr6s9]6G…;; ?%/]6:…E6:]ƒZ6: † ; ; :96 4CG6CDKCG6EDS+b4CG6: † 4*  %‡.Af „CG6: 96:]ƒ 4 Tb zA 14o6{P56cq6ZA +0EU6: † :… B_KCG6ES; 1ˆREa6:A4* /.fI† ‰$Š& a6EU6CL]6EU6:A4* fJ&Š a6: † ƒfi  R; ‹ Mo6{…E6:]ƒZ6: † K6^<56:xm+ f= )1+ ƒ ‚ 4= ‚ *4 +ƒ„96EŒE6: 96:]ƒ4 . +„ ‚ +0= ‚ f-CD6:ƒ† ƒ 86DLC6^^ C6DU96EŒE6 . ‚ 4mA = ‚ i% {ƒ= R ;  „CG6YDU6YD C6Cq5a6cx :- kC6yZ6yŽB6:k86BK6 €m+4=  kCG6EL6|i,fe zB6cq6:K[(‚ hr6:]=0 <d AB6Zt]6B_K[4  ‚ 4= ‚ / /% O_K/ b. k A=b ,  ‚ 4 ED6^ C6DU9a6EŒE6]6 1 (F^q6EŒE6: -4 ; TIb%!0+.= E6:K[(‚ ‚ fz ‚ fm4 TbCG6CDK6‘96’96D956QRE6}q6:xKLCG6 :*]6:+J k86^q6:ŒM6‹CG6:Kd * S= ‚ 4 %n+ J. ‚     !"## $%&$%'()*+,-./ 0 12'34$'2)'56$%'57 , 89:0;<: 7= >?@+ 2%'A $'%BCD'3E'F G$H'(I-J > ./$'34$'2)'K%L M N9 2%'2&2'2O$'()*-P Q./?R :9:< STSTUTSTVWXYZ[\]V^_`a^V^bc^Vdef g@(/./O'(&h'i$H'(jI k1  RK'F)l? m$H'$ n'K6:= op qJ=? Gr7/= >=s tuv 1 M$'(wO'Kp(wO'K6D'(wO'K o i2'3C$%D'(I *x?G N9Q = n'A6'(wO'KOy'z $H'2)* M >+{  oP |$%'A1  >.G-6'()l 9@+{$HD'K $H'n }M >.G~EC'(wO' Oy'g/./ €0:mC'2&2'2'5x(wO'K -w$%D'(@ >.G @ ‚2'2CO'%$'ƒ%6'2B'(60M< tu0: i 9€Q q : P|$%'A1 p „$H'2%…' ?‚$H'(: M  R=p?†9M > 0‡$ $H'n I k1 $%)ˆ'ƒ‡$ $H'Fwn'A6M o p0‡$ $H'K%)$H'F)l$HD'(wn'h%&p0‡ $ $H'ƒ%C6'K%&2'i+{ Q M Qp0‡$ $H'5‰+{m ? € ip ‚ J= M2yy'gI *O'(60M$'(@>.G Q k € i2'()l 1  ?†9M0 /$ $H'FCO'(Gr>p 2B'K)'3EŠ'(G Jh'Aw'$ $H'F1 /N9: Q M p0 /$ $H'K%‹2%'i - m9€ q? Q M < tuŒHOw6'CD'$Hw$%'Ž $'%O&D'z%@  rz $H'2)* l= K&2'%$'$m - k‘v?’72'(wO'KO'(G„'2&$'“Gp ?‚$H'(wO'K 9€? > | 12'A $'%O&D'K%@ p+ 2%D'()l := 0: i €: j :-< tuz $H'2)*$H'2”$H'K&2'(wO'K 9€rk |$%'A1 M Jp ‰ >.G 2B'$ $H'F1  ‚ J=6'2&2'KE$H'K4n'(wO'K- RK'F)l KO$H'Aw'$HOw6'$)- o L i • – + $y'z%)*—9€ x > -=J= R >.G2'5xD'(– .MK'Fw'(wO'K ˜     !"#" $%$&'()*+ ,* -./ 0 1 2 34567894:;4?@ A B&C'DC&E C&CF'GH IB'JKL&$%$&BM(N -./ OP 2 Q/RS 2 A B&TUCF&E C&'K%&B'IB'JK&$V&WNX&YZK&B 0 [ \] TVC&E ^&$%$&BM(_ \` H A O A a *NOP bc )^&$%$&$V&WNTZK& N de f gA hibTZK&BK&T a$L&WJj&T a$L&TZK&B k, k,gl , 2j&TI m. n lo$&$'K&F^J^&TKPc 0p q o Gr A /^&s'%s&$t&BuC'&T C'&'(),i,gvcc [C&B CF& $(_wlk*o c AiIn lo xyUn lo$&T/./ gr z(b {B&z(bH bcR $V&${H i1 TU a {H k,-HO|C CF&  GcH O /C CF&B^Pc   \ - G)gvC&T goc AiI \J&CFZC'&} C&'K%L&~'I  i _O U €cx ‚‚ƒ‚„…†‡„ˆ‰Š‹ŒŽŒŽ‘Œ’Ž“Œ‘Ž”‘•ŒŠ‘ŽŒŽ–—‘•Œ˜‹™š„‡›’Œ„ œ œžžŸž œ¡¢£œ¤¥¦§¨©ª©¨«¬­®¦§¨ª¦¨¯ °±œ²³´œµ¶µœ£·¸œ²¹œº»¦¨¬¼½œ ¾%$&s'(VCF&%C&¿/n A kPrE C&'tJ&s'/^&T(b wlk*oCF&WJj&À'^&TÁ P c l Qk $'&$%$&À'ÂCF&F^JC&E C&'tJ&BMÃC&T .` x) G  o G 0i1 oC'(&E€k 1 A c (VCF&%C&¿/nk IiN,c bc )1 1 O - C&'tJ&À'%$&C'JjL&T/./K&z(j&F^ÄT(b Ä ÅAi QR.A { \h^&À'ÂCF&F^JC&TtX ÆeǹȜÉÊȜ˱ÌȜ ÍΎϑ•Œ•‹Ð‘ŒÑґŒŽÓЌÔՌÖׇØ G c Åc A O A * )  A B&TUg H B&TUCF&E C&'tJL&zÙ Ugvlki /C'&'(N, o ÚB&E C&'tJ&B)`  f*ÛC'(&$%$&'1 2$&À^C'&ÜKJC'&TniÛkiA 1 HgoWjÝ&Tn TK&T2 O iÞ0g) O * )^&F^J&T1 HPc Q0g  \ CF(_*l. T/U*O A *  g BLß&YDÝ&zZ&C'ÄO À' C&B`C'&àZK&¾J^&TÁHTJCF&EZ&Wv o goc /^&TrÚx ÄCF&À't&À' C&CZÝ&À'ÂCF& I/QkPB&T(b iUg)U xqk ,H [ Ä     !"#$# %&' (' ) *+*,- ,.,-/  012.+3.4,5.5678 9 : ;.+< = >5.? ,.5@3.;A < B1 :3.>C>.+D%=E< 2.+ %F G HIJKILMN & 0 O = = >5.? ,.5@3P.+Q %& ;.+< >5R.S5TS.,-6U,6A B N  ( ;.+<,-.? ,.5@3. ' 42.+6V 9 &,.5RW,.;RW,.;XY,.>Z.[79\& :3.,-6U=E%4,.+ G]^(  8 _`.5RW,.;RW,.>C>.5W,5.+.+c.de%.,-6U=E ;.+5.? ,.5@3.+*_f.;5W,5.;g>5.>5R.+ 3.S56Z,-h HIJIijNkE\=9 ( %l4m ;.+5.? ,.5@3.,-3f.;2.+ nW,.>Z.[7Gop%l4m ^( &^<;.+ % q 9 & ;.+5.? ,.5@3.`W.>) * ' b'O ( = 7 rB\ Q  ( s .n3,.,Wf.uW`.>v,-.;C>.+ ,-.wm aN^ O ( = 2.+ %x l4m ^( & ^ & ^B(NO*B( ;.+<= 2.+ 3.S56Z,-P.;XC,5.,4\B x ^ ( ( ;.+<= F ;.+<O = %y^( x  ( ;.+<,-.w2,5.dR3,5.+D^)\O ( G z{|}~€~‚ƒ„~…†‡ˆ‰Š‹Œ‹ŽŠŒŠŒˆ‘ŽŒ’ˆ“”ŒŠ‹•–—˜™ _,.+O8O :3.+D%=E< *B1N &\  +<,-.? ,.5@3P.;g,.,-6š ( s < : ( =E.g;.,-6UO › ' b' Q  0B1u6V,-.,-6U<  \ x' y%0 l4%(^< œ^ A &A2.+v,-.+4%,.nž.Ÿ ,-.¡ 3,5h.¢2\<QO£ £ B9¤¤ :O ( = N8B9 \%£ 'GoQO ( N & O ›  .,-6U  ( ;.+<\ ¥,-.+c`.;AZ.>C>.5R +W,-.n <O O › %&' ('%4D,.?W.u6 . ^\ V'mG ' E l\  ( O ›-23,.? ,.5@3.>52Y`.,-6šN +<x * ae ( (^ ? ,.5@3.;2,5.;¦f.>§,.+6V %4D,.+œ+6V (  O e  (  8% \8› 9 8GO ›( x     !"#$# %&'()'*+,-'./+'*0  1 2 345 64  7 8 9 :2 5 95:;<= > ? @'*A,.'( ,'-BCD'E/2 :;< % F 2,'@-GH'* C'I-JK,.L'-HM 5 7 6 9 =7A N  O=FP4,'*QR4 Q7S=FA:;H'@),.'( ,'-BC' =7A NT/'*UV'W-X,.'Y-Z@[J,.'\)V'Y+Y'-/2 ]@'^J&'./_ 9 9` ( ,'-BC'Ya *<: 9 =7A %bc/'* :Z d 9 *<:P 9 *C,.'YJ'@[e'@P F Z 5 fg8 NT:; h,.'YB'@-% F 2 Y+Y'Y-JK,.'@[? * Pi9 2 9 @'*A,.L'Y+Y'W-X,.'./C,'( ,'-BC'Y-/jk' ,.Jl 6Smc Ng;H'@),.'( ,'-BC'Y+Y'nU,'@A 5 fg8  %Q7S=F=F`mO ? a:;=7A o !ANg;Sbp ;qS4A R,'*5 r I'k)'Y-e,.'@C'*C,.'.M55 ;/D'sB'^)'nH'- 4 %:4 M =t=5 3 ]I'u&+,'k)'*<: 9 =7A %bcP O 5 v5 9 =P 9  =F 9 @'*A,.'( ,'-BC'(X'Yw,.'I-H,.'I-e'()' :;b8 a oN xyxyzyz{|}~{€‚ƒ„…„ƒ†‡ˆ‰‚ƒ…ƒŠ‹Œ{Ž{‘{~’“{Ž{‹”{•“–{ 2Y'*JC'n&'^ `—  @'*AP 4 a*/'* C'I-JK,.'W-X,.' Z7S;,-'-J—˜ A bc aC',.J™=7Z  d7S;,-'-J— ˜˜P O ; q m m`Z NP O Z^)',K/'YB' ; qC,'@-/j,',-/j,'*š51 bF t a &',.J™ dA` _Z _ `d95 ›Q aC'*R@',J˜YL',K/'YB'EJ™qc ! œ/j,L',K/'^J&'@[_ c 7S`>qt 4N -/'*JC'@-/j,',-/j,'()'kX/'@[J™ 5 3 3 @'*AP = = bp7S ;,-'-J—m F N9 P 9 = ]I'@[&,.'*X,.'@Z 7SO žk'kX/'@[J™=Q;`9 :>:0N`1A @'*A ;,-'-J—,.'-K,' *B'^)'(/2 5`m 9 S2P 9 — Ÿ,'*UV',› 4 ˜ @'*A89 c `ž 7S`>N @'*ASS `— m5 ›:4,',j,',.J™/'nU,'* C'I-JK,.'@-J™QSm `>?9 `ž 7SN     !"#$#  % &'()* +, - ./0'123'456'(7/0'(891':85'&;% :?@'1A1'123'1B/'CDE/0'1F'(G HI'0I7/'(J KL M N NOP ,  /08H <=Q*R-<) ) N. G - I'() S T UVPWX /D'(FY'/053'DIJ@'DZ/'CDI'1D[/D'/08HI'\2/'(I'DAI'&D5.  J)< % *X Q ] Q*< -*<=P B^'(FY'1D_/0'&7'1` %/0'aD8Z/0'A/'bc , c d X X @EI'&;8HNN e ,1'(f* &'()U I'( 7'aD8Z/0g hijklmnopmnqrstuvwxuyjzuY'&;8e {> ` %|,L -L|c ,O &;8H /'1D} , Rc<- c~ - + S O ) + S <= X XP ] d*/'( 7'aD8Z/0'1`|.&;['1A1'&D/0'(S<- - + S (E/0'CDA1D'\5': €B'(I+, T, U+ - P - |c O|- Rc<- |=|VL cI'(891'(} - + S U‚ T|{P- + f ,5Y'b /0';E/'&53ƒ/'&;53|c ,@EI'&;8H|€ „{/0'(891'(}I'/ZI' …†(I'‡?B'&ˆ >|{>|{R‰> %/0'/ZI'\5'CDA1D'(} QeI'(`XP - |,L -L*X ` - Š „ R…L  X+ ‹ ] &'; /'(Œ'0I?/D'1DB'CDE/0'1DˆU+ -  c/08H \2/'( 7'aD8Z/0'/D€Q Ž „ |c ,@EI'&;8H c d X X &8ZI'(L Gˆ P hijklmn‘n’“p”•n•m–”n—˜”n“™–> š/0'1` - |,L -L € { - c/D'D8~X S ›{ œ G - &'()U e - + O 0I7/'‡ /'DF7g'I,1'1DB'aDža'\5'CDA1D'18'&;_'& )0I7'(Š ‰ Š „ ‰N* JUŸe , RQ*US< - |c/'(J + - U  5'DZ/'/%7g' 23':?'@) &'() c* c|~Xd+ O ˆe /'(‡ /'DF7'@?'1e c /'(+ { G7'/08HUQ< P €<- ,1'(K| - UQ) <ˆ {  , RQ*US  ˆ> ˆ `dcŽ } ¢ , LL £LRQ*US + U  ˆP      !"#" $% & ' ()*+, -+*./+-.0+)*1-23+41+5 6-2+78 $9  :)+);++*?@AB</C+5D+@6$ E & FG7/-2+H*I<+<=0J  K & ( FL)+7M)*+20>H+41+N*I)*+).+)O+*6& J  P  F0+-2;Q(R ST-+7 9 U :   V W X (   6 620/+7& Y6ST PK(W X W Z J U<+7;[ E-2+-\<+, -+*./+7] P^ _` % a-2+-*;+-2;Q(R ST-+7/+N*b-2+).+7_ 70W:-+7J$Y-+7 U E & T a-2+-*;+-*E c L VH+d1I-+7] <=;-2+)_& 7Jc L L(W X 6 X e fg h?+7.3+i/-+d1T-+5j+)I)+N*b-2+20/-+, -+*./+41+5 k 2+7/+H*;O-2+H*T Z X lT m 70c e X W X ( 6 X [cmE X   Z l : lT m( PX W X ( F` Z l X Z Y( % X n ' E*D-*+,D+70c e X W X F X 64o-+);+@6 X [cm p$X & $ (8 'W X (  6<+7/+H*;O-23+<=?-2+@6 Q 70J      !"#$%"& ' () * (+ + , (- . /0"#1$ 23$4 567 , *8 ( (9: ;?@A" BC$"6DEF"@G-$H9I%IJ"!HAK$%I( 5"LM"%LN$0"#G"# OPQ /R S O (TQ (UO V:SQ S W / (X V:Y ; Z@Z"#D[AK \ ( ' () (Z + (5I"M"#C2H9 *: $LM"%Z : /] ^_ :`^ +Q V: + a:Q P ( U (1^ Z *: $LM"%Z (  /b . -O 56B%BM"9 OS( (c9_ deI GZ *: $LM"%2f + Og ,)"!"LJ2f ( ( (c & Z () 4 ] (Z Q \ V:^5" !"#$h OiHh6 C2H9 j (<"# k lS e (ZGH5: j (:U ' /j$H Z / * :^9 4 S *: _ m+ Z"%nI6< *: $LM"%oJGEH  (: 3 ' S S *: R . & $A" ' S *: S pn  p"#$h"JGZ :7 8 ] 1q '"#$G- ,j( S R *b /+ *:  5 p"#" r OU S , V:i s *:  X (cS j . ;S (Z / X i "M"# 2$C$s ( f"#( OS e (Z (+ ;] 1O *b *: $LM"%Z _   !" #$%! & '#(%$ )*+ $#!,#!"-&!!. & %/012'#( 3#!% 4  & 5#!* !6 789:"; ##?1'#(%!. & (### @# )!A#BC$#D# 7EFG ?! H#G3* "#(<' #I$!! J# #?! K& K!$; #L!M$NE2 3#!% !O PQRSTNL ; <# =  KUQ1VRWOX I# H#-3# &YWRRO) & 3#!% Z![!D , C!N-\ L\ LK5#-\ L\ RH#(<!'#!#] ^_92YWRRO/E_ 92YWRROO`8Ra#B bcL -3# #* ,#; *F#!A#deQ:ZL f/9Rg2PQR &#(<!'# hRP2gON# P_i>Lc!.R PQRS bc#j#!F8RP2gON# 2_9RRF 6! *F# & -#!\ !JPkE2/R89VRWO@!M#(*!#( #C$#D# 7 l#!5 I#m M#  ##F  %R'#L  f %O_9nc#-&!!N#- =#?! %# !A# !#!o#!cB bc$\^8XR8E># M#  -&!!N#%#Kp- !D#!#(%!Aq9XrO1VRWO@#D# 7EF!#*L$#IRF! ) l#!5deC--HVs*d"-&!!N# ) Lt#$F# #lBl#!5 hRU#!#!o#!cde C!D$#FEF! #FERRPu0/"##I82P7R !" !f#L!,# ?-(& )F! 4!B      !  "#$%&$'%(% )*+,-./012,34*51 (6%'78%9:;;?@A;BCDE;FGH%IJK%L=?;M;NGH%'OP% (6(6%&:;;QRSDE;BCDE;TU>;VA;WAX%&GH%'OP%% YZ[\]Z^_`abZcdabZce_Z^_faZghiZ cdabZjkl \gZmno pqrsaZtdu viZwxyzZ{i]|Zc}~gZ[i]Z[\]Z€‚ n dabZƒZm„…† )eaZ‡YZc}~gZjˆ…Zce_Z…‰Z…ŠgZ‹}ŒgZ c…ŽZ‹}ŒgZa}Œg†ZzyaZ‹}ŒgZjizZb]Zg‘abZc]Z ‰Z‹…Z’Œ“Z[]Z…‹]Zg” }iZ‹•–…Zab}]†Z m‹zabZczyaZbd“Zg—˜Z…[e™ZgšabŽZc\]Z…‹`abŽZc\]Z[›aŽZ[i]Zcœ]Zai“ZaZg[}iZ€~Zg[}iZ dabZ[]ž Ÿ _Z‹}Œg†Z¡] _Z‹}ŒgZc}~gZ…‹iabZ…‹¢Z’–gZ’£Za[]_Z“e_Z…[¤¥¦_Z…}~abZ f“Z§}¨abZab‘Z[ya[†Z©i_Zc—Z‡yZgªgZ“f“Z‡YZc¦Z§fabZgªgZ€Z…[eaZ‡]a[†ZxYZ€«…Zbd“Z“\…Z l¬sZg” ­¥ž ® ‚¬sZg” c¯abZgªgZ[…Zb]`ab|ŽZ“f“Z^œ]Z°Z“o¥‚ kn ‘Z’ˆgZ€hZ‡~aŽZb\gŽZ[ziZ±_s††Z\]Zg[]ž ®`abZc]Z[i]Zjž e™ZgšabZa²]Z ž ®`abZc¦Z…[e™ZgšabZb]izZ‡]a[Z€Œ]Z…[eaZ‡]a[† ‚®”¨]Z…‹zabZ‡YZ[\]Z³Zcf™ZciZ’`Z‡®”¨]Z§faZb]ia†Ze_Z…]ž ®”¨]Z ´” o cœ]Zai“Z…[ia[ZaZ…šZc}~gZ€]a[Z§¯Zaµ“Z±_sZg” ce_Z…]¶aŽZ’i_Zc—Z……ZgsZ ·]Zab}]Zc_Zc}~gZ…[i“Zb]i†Zm‹”¨]Za´” c}~gZ…]„¸Z…ŠgZg[zZc„aZ[]Z±_sZg” c}~gZi]Zc—Zaµ“Z±_iZ€” ¹,„¸Z…[¤zZ‡‚®”¨]Za[}Zcº™Zb«™ŽZµzZgzŽZcªa[Z±_i™ŽZ cªa[Zj—abŽZj…Z“ˆ…Zjˆ…Z§žo»\…Z“£†† % (6¼6%&:;;½¾¿ÀR;VRDÁ;?@A;ÂÃD;T=?;ÄAÅ;BÆ;% tyabZa “ZgÇZ€ n~]Z…[ªabZb]ž ­dabZÈZm„Éokl \gZÊizZcËZ³Z  opqÌl + ­rszZm[ˆab|Z‡]Z‹\aZ‹ ³Z[\]ZÍm‹e_Z©_aΆ      !  "#$%&'%()*%+(,*%-.#/%01.$/%0(2/3%+45%67/3%8'9%:59%6;+%6?+(%+45%()*%& @+%(*A/%+B+%/3(*%&C%+D/3%8B9%0(E/%&'/3<%6F0%01G*%H()%+(9%=)0%/ =%=I*<%=J%6E.% KL%MN OF0%=I*%=P5%0(.Q/<%3*R%  20%0P,*<%/3PG*%$S Q0% /(<%01#.%8T6E$%+(.7/3<%3 0%6E$% UV W XY%MB/3%MI=<%0(E$%+D/3%+(?/(% +Z/3%6*%[*A/%+B+%()%3*5%6\ ]/% ^%6E$%64%+B+%=#=%&C%+D/3%0(E/%01G*% 6F0<%0(E/%&'/3%_%`5.%a(*%69'/%6)*%&C%6b/%0*%a(.6F0%1)/3%6E.%&'/3%c/,*%[*C/%15%()*% deE$%+D/3%0(5$%=f0%[#/%& gH%(P,/3%a(F/%8B9%0(E/%& ehG*%6F0%H()% iV J%()*%+E.%= eE.%H(D+<%+E.%0E.%+(9%+9/%015*%& hS e j &'/3%[PI*<%0(.Q/%[.$S e^k l5%/S m<%/S 7/3<%/( F=%/9%(/(%H(D+_ nopoqrsqtuvwxyzw{|}w~€w‚q ƒ„*%a(*%0b0%6b/<%a(gH%/D*%1Y/3% Q/<%(95%6K…Ug+%+†/3%& &D+%67/3%8  ‡g+%ˆ‰%+B+% C%()*%6E.%-.#/%6Š%+E.%=9/3%=5$% g/%‹ Œ/3%‹>%= ^)%0(.% ŽUj )0%&C%()*%=5/3%6Q=%8N/% Ug+%‹ /%(R5%[#/%3*5/%+45%/3PG*%[#/%   (PG/3%&C%()*%`5$%MB/%6Pm+%0‰%+(l+%0Y%/3Ž7/3%‘%6b/%=7/3%’%0b0%0(“9%a(.% @+%+>=%-” ,*%+R%/(*.%67/3%8'9%/3PG*%•–/3<%Že WU U2/3"5%6*Š=% ‰%+(l+%&C%()*%`5$%MB/%6Pm+%6f0%J%=)0%‹%01?%&*/(%0(*S Q m*%+(9%=—*%/3PG*%  jhT,*%[#/%3*5/<%/(P%=D5%a(˜/<%6B/(%™.5$<%=D5%‹šeKke6]$%      !  "#$%&'()*%+,-%./-%01*%23%45* 678 9:%.;%0?<%@A-'%@:#%@B-C%09:% .;%'DE%'F%G-%GHI  J-'%>4K-%L(M<%-'N%-O-'%P4B@Q RSTSUVWXYZ[X\]Y^_X`abcUdebXfghi[XjbkXlm n%@O-'%o%p/P%&'<#q-%.r-C%*%stO%p4?<C%4<#u-%vA wxy z {*%-rA%-n>%|} |~3%45*%>:%-'()*%€:A%.%01*%@ ‚ ƒ#%2„:…%PL<#-% †-'%>‡%@5P%ˆ4N-'%4:*%PLq-%>:A%-'<#q-%.rQ ‰/-'%PL†-'C%P4:-4%2:C%>4Š@%>4‹Œ%>P%2Ž Š-'%2 ?-%2„:%GBP%.?<%-',-%2Ž -'% J-'%2)*%ˆ4-%>?4A%@5P%- @%@1*%@(:% "-C%'*‡%4‘ I5P%>%’†-'%Gx 6Ž I-4%E4“>C% @%-AC%@<N-%-4”C%@<N-%-'()*C%@<N-%0"P%ˆ4Œ% -4C%’*-4%’N*C%-ƒ#%-•QQ%p*/E%’:4%23%>4<#;-% 7 –?-%P/%PL)*C%P/.PC%P/%P4?-%L9-'C%P4?-%L<5-'C% ?-%’%ˆ4Œ%./-%@‹*%-4I‹*%-'()*C% =*-%,@%+(—-'%>4A%0*u>%ˆ4:*%25%.?<%- @Q w?-%˜ ™‹-'%-4P%:%G<š*%23%–?-% |Ž?:%@x %’(•*%@%+,-%2 I %0 3%45*Q% 5*%>4›%GBP%.?:%@ s %0 ž ƒ-Q BP%.?Š-'%2”%2“>%.†-'%2„:%.(M>%.†P%2q-C%./-%ˆ4*%-”#C%.†-'% *%.t™•%P4 5P%-“*%P4:-%4O-'%L9-'%LŸ>%>4r#Q% ‹*%-'()*%.š%+O-%0%PA%P4 81E%0‘ ™‘ ¡6¡ ‹-%2„:C%+ ¡¢™¢£ 8†-'%0?<%PA%P4 J-'%21E%,@%P4:-4%-rA%.5-'ƒ%-“*%L9-'Q%v‹%’:#%’(:C%2B>%2(%P4ŒA%-4E%PL†-'%P/C%.;% 6|%23%>4A%E4KEC%P9-'%.N*%PL:*%'r*%.*%>4,-%PL?-%PLq-%.†-'%P4:-%4O-'C%4‹% ƒ#C%P4"@%>4¤%2 -%PLŽ „:%>‘ 86¢¥|} ƒ@%P4#%G-'%LrPQ 5*%-4ƒ#%2„:%vO%p4?‡%P4;%'‹*%2‚3%45*%-4ƒ#%2„:%Px s ‚¦§•*%Px s Ix 6ŽI7Ÿ%ˆ4rP%ˆ4:A%>Š-'%.(M>%LŸ>%>4r#%PLA-'%4”-'%PL @%.N*%@BP%>:%>r>%>N%      !  "#$%&#%'(%)*%+,-.%'/."%0123 4 5/%67%89:."%;?%9*$@%."A B AC BC<$%D,-.%'E FG.%6HG,%89I$%D,-.@%9J."%.K$%D,-.@%;L%)M8%'G,%8N 'O.%.;/,%'?%.P 7%.P *."Q%R ST U BL%V$%',%W:.@%8;X:%W;*."%D,Y."%.K$% %0Z%;<$@%&:."%8;G.%V[/%&/."%6%W;:%"$/%'N \$%]&%W^/%8N APB\$%]^/%]&% B.;%_;KWQ ` abcdefcghijkclmnonpqorstuovwicxyjclzno{o|wicd}~c abbc€hijkclmnorto‚ƒ„tonpqotu…†‡o‚ˆoc ST UM_%'O.@%6$‰W%8;,%;:W;%&Š/%&‹."%89:."%. &%ŒO8%8;KW@%W."% Y."%.;5%W#W%0-.%8<W%Œ;#W@%'*."%)‹:%Ž#%;%'.%Ž,-.@% .%‘O8%63 ’P TW;@%8$O."%Ž#%;%V“O8%”•;N–I”Q —."%."AY$%. &@%8]8%W˜% W#W%"$/%'N ',%89 ™_%Œ;š."%Œ;›% <.%.;_%W;,œ.%)%W#W%8;%Vž%6™8%89:."% . &%&N '57W%'?%0-."%VP  Ÿ%8$P = 3 U &%& !“O8@%W#W%'š$% 7%W;*."%89:."%)˜.%'X&%8;X:%¡Y."% 'Z."%.5 W%8 $%Œ;X%.5 W%'G,%.",*.% ž%V]¢%.5 W%& $%”£N–%•;/$%¤#”Q%•;$%'$%V]¢%.5 W%_;¥%.—%_;˜$%'<$%Œ; .@%'X&% 8;X:%;5\."%6‹%6‹$%¦7$%W;§%'?%),<W%6¨%'G,%&#."%W;˜¢%6 $%©%.";ª/%WG,%8;G.% .5 W%VKW%.."%W;:%.;$,%.5 W%W;˜¢Q%«*."%)¬ ­ ‰&%'š$%67%W;*."%. 'O.%V]¢%.5 W%¦ &%.;]8@%. &%'%&/¢%&M.%.;]8@%.;$,%V<W%.;]8Q%®5 W%'X&%6%'57W% 98%)#8%'G,%8$P FT Ÿ%8$P B¬ $%'X&%'Ÿ%6]&%',.%.5 W%,Y."%W;:%W˜%"$/% 'N B  $%©%.";ª/%WG,%&:."%&L$%."5I$%¦W%Œ;:¯Q%  ž%V]¢%.5 W@%"$/%'N œ.%)%Vž%6™8%VT BG,%8Ÿ%8$P ° <%&<8%. &%& $%¦W%Œ;:¯@%&Š/%&‹."%85\$%8Y8@%)<$%8;,Q%¤ I%WK."%8Ÿ%8$±.%'²8%8$% ³ —/%.;‹%'57W%)‹$%89›%'´_Q%‘9P ^%W%)‹¢%µ%'ª/%;:/%+,˜@%¶%W²_%)#.;%      !  "#$%&'&()'*+',-%&'./%#'0'%&-1)2'3'45/'6+%#'78-2'3'"#/)'9$:;' ?@'A)%'< BC"'A$D%&'#E;'&)/%'&)F/G'H$I)'J'6K L M'"('61@'J'"N@'OP/2'J'"N@'O %&'<Q;2' J'"1%#'#-/'41-'"N%'.C%&'J'6K R SL  TU%&'*;V"'0'&)F/'ONO2'OVA'45/'*W XVA'Y#-/%#' 6+%#'"#$%&'A9Z%&'<1'4[%2'O %&'<Q;4Z%&2'9/;'"\)2'6P'4]2'Y#-/)'^_2'4;'4M2'Y#-/)'AN@' V"2'6+A'"/%#'6+%#'4/2'3'A#` U)2'3'45/'A9Q;'"/;2'J'"#a%'9$:;2'b'4c)'4d/'b'&("2'3' ?O'<\)'*e/'6c%&'A9Z%&2'3'"#)f"'<W B"'6;V"'<\)'A9Z%&2'3'45/'"('J'4g%&'A9)%#2'h'AD' ?@'Ln'Y#-\%&' o 'p#P/'&QO'^ ZO'#$l%&'<1'#-/'41-G'q#P/'6r%',$I)'ONO'* 'A9P'"+"' A#1%#'<)r%'A9-%&'&)/'4` st'^/;'A#Q@'4u'# nG' vwvwxyz{|}x~€‚ƒ„…†…€‡ˆ„‰Š‹ŒˆŽ‚xx ‘'%&’“fA2'Y#Zp'*1%&'A9r%2'.(O',$I)2' 4g%&'6=L V"'H/-'4]'O”'*:%'6a-2'&TU%&'A#)f%2' B> fpG'•&$D)'H/-'4]'4(%'.;N%'6–%&'AEp'Ae"' T’%'A#U%&'A”'A)K ‘'%#);'4D)G'—N@'"#P%#'*D)' 4)uO'"+"'A# K T = _'Ae'AEp'˜;N@'˜;Q%' )'%#1'A9$0%&'#_2'%&- ™"'"#š"'Ae%&'"  %N%&'"#a%'9$:;'O‘%&'.;N%2'"Q;'"#š"'"#-'%#/;'%&’ "1%&'*1O' %'p#+A'4A2'"#+;'"-%'Y#-›'O%#œ' ;'ž'ŸfA'*n'˜;aA'%# B D'A”' A)r%¡2'˜;aA'4)'%#F%&'4);'Y#c%&'O/@'OZ%'"M/'% O'"d2',+%'&)?@'./%#'4]2'"ZA'#-'A)fA' ` > X¢ T$I"'6 D2',+%'0'"£/'9/'< ¤ X£/'6fp2' g%&'*:%2'"#;g%&'&XU"'"N@'A9-%&'<$D%'k"('¥'OD)'"+"'"-%'<EA2'4g'<EA'&Z%'6('<I)' "-%'%&$D)'"¦%&' %'ŸfA¡G •&$D)'H/-'"('Ae"'4(%'*V"'A9-%&'4K ‘/'&§TU%&2'O§¨>T L  _%&'4?A'A9D)'4u'"Q;'O/@XQ;'*V"G'©+%&'Og%&'3'ŸfA2'"\'6\%'Ya-'%#/;'9/'9‘%&' ªA'%#F%&'"1%#'41-2'"1%#'OEO',Q@'#-/'< ªA'%#F%&'#W 4+'A9Z%&'48p'O/%&'<'      !  "#$%& ' ()$*+$,-./$/012$34 "5$67$/38$90/$%:;$3<$98?/@$9A8/@$ BC$D0/3$DE0$/FG$/H;$@0.$"I =/$J2&/3$K3L:)$ MNONPQRSTUPVWXYZ[\Y]^TUP_`aPbcdYefghiYjkefl mno$p2$:q/$"8?:$"p<$64 r "#$s3<o$2/3)$t3qG$:L/@$Du$"v/$/3w$ x:$:3<$9Ao)$y0.$"I z/$%$%.$64 "8?:${'|/@$9Ap$A}/@$:3~/@$$2€9$A80)$ 4 ‚$/3J9$"#$H$/@<ƒ.;$64 ‚$„$"#$….$/3† 4 ‚$‡$"#$:/3$% ($ ˆ‰}9$9J2$6F0$9AŠ/@$‹Œw$s7/$‡$64 ~$/@< B' ()$ ‰}9$/@8(0$" Ž o$2/3$"8?:$2(0$"v/$K3x$@0LK;$%v$"‚.$%€$9A</@$,-5$ nI )$‘Š9$"q-$/@30${;$93qG$:L/@$s3J/$2(0$9’$90& w.$@0.$"I $:3‚ v/)$“.-$"”$s3J/$2(0$D8$9’$:w.$93qG$6$:3‚/@$s0v/$6' Œ•ŒqG$"#${ 1:$9–9;$601:$9301/$/>G;$"w$D‚:$@0v9$9n~$2.$—J-$:3<$"‚.$9Ao)$“.-$s30$9AI '’$ 90˜/$6>$—0/$K3€K$D8$9’;$93qG$:L/@$2™0$%Š9$"q-$93C:$301/$9-q/$9C$:5:$%8™:$š$t3qG$@› œ/$‹=K$2}9$30$:3-E/@;$3E$@+0$ž2$%0/3)$t3qG$2L.$—-/@$,-./3$/3†•& }9$ v/@$A0$‹ v2$"ž2$93Ÿ/@$—-–/@$"J9;$JG${qG$"./@$@0v9$9A~$2.$—J-)$ 4  {80$s0v2$"ž2$93Ÿ/@$A.$:ƒ.;$JG${qG$—-.$"-’0;$@v9$9A~$2.$—J-$A.$s3¡0$"‚.$9Ao) ¢@8(0$K3x${$%v$"‚.$9Ao$%8™:$6 4 n£‚$/3J9)$t3qG$:L/@$"ž2$:3€2$—-/@$,-./3$ :3ž/$"‚/@$:w.$K3x${)$t3qG$:L/@$"¤9$s0v2${& ' (;$A”9$79$A8?-$A.$9.G$6zG$6><$"‚.$9Ao)$JG${ /8™:$K3€K$—-.$"-’0$9†nƒ.$D:3$52$s37$:3<$ "‚.$9Ao)$“.-$"”$"‚.$9Ao$%8™:$6 4 ‚$3.0$ n ˆmqG$:L/@$K3-/$2/3$/@x2$A8?-$6>$"+:$D™;$¦$/”0;$9~$ /.G$67.$s3E/@$"8?:$93p<$2.$—J-$/….)$t3&}9$90v/@$93€9$/….$:w.$93qG)$§=G${ J¨-$"©'¡$:3G;$67.$"© =K$6><$/@8(0$"‚.$9Ao)$ ªv/$64 ‚$%.;$64 n£–0$: †qG$:L/@${=K$9‚:$"p<$/@.G$64 r ’;$9.G$6 ™0$¦$/@3«.;$A…$67.$:3<$9Ao)$¢@30${u$—</@;$@0.$"I (0$93qG$ œ '….;$-–/@$A8?-)$¬.$6$93qG${$"8?:$%0v-$2}9$:</$@n–/@$6}9${79$ A8?-)$§4 r ­"‚.$9Ao$"p<$:3<$"v/$9A+/$"(0)$¢v-$9C$¦$6‚9$%¡$93I ¨J-$:”$93#$ ® =K$6B‚:$s3<o;$97/3$21/3$"‚.$9Ao$:”$93#$@¤K$"0-$s3E/@${ ˆ      !  "#$%&$'%( )*+,-./01.23456 789:;?:@A?B:CDE:FG9C:HI=:?BGJ=:K=LM:FL?:?<G:HNM:O:P<GQ?B:<=RSO:?T=:M=L?BU: 789:O;<=VWXYZ[?:?\=:]^S:]^S:H_=:<I;:HNM:]`?U:aBGJ=:FbD:;<GQ?B:C<J:FG9C:F=:C<9: ?<G:F=:]c:<N=U:d<9:e:F^f:g<h?B:C<i:FQ?:M<S`?:]j:?Q=:HSD:Kk?:MlDE:FT=:<mWn8opYm qrWs8t:<=R?:luWvsW8wM:?<x?B:?yM:@z?:<Ek:F{C:|}C:C~D:F?B:Kmo€s:?<x?B:|‚?:@ƒM: „H:M<…C:FNC:FkE†:H‡?:z?†:MlD?B:;<ˆC†:MˆC:]R:MlSf[?:M<‰?B:FL?:@=RC:B=DE:]GS:@z?: 8op€8psYŠ‹€s8T=:|kE†:M<T=:g<ŒWŽm?B:CkC<:MlDE:FT=:<j?B:<Ek:?<G:M:M<J=:CT: F‘=:@’?:CrW“”s•‘=:??:|Q:C~D:?Bjf:M<Q: wS:?<^?:]E‘=UUŽ˜WnWmoq™?B:C‡:C<9€n}?:@_=:?yM:@z?:<Ek:C~D:Hš=:›^?:MNC:?<G?B: F[S:C‡:C?:??:@j:CE?:?BGJ=:K‚?:FbD†:lwM: c:]mY“‹ž•rWnŸ 8pq8n8vs8zHUU ¡¢'£¤¥¦§¨§©¥% ª.«¬.­¬.®ª.¯°¬.±²³´µ. /¶· ±¸²¹.±²³´µ.º¬».¼³ª¯.½¾¿.ÀÁ. ÂÃĹ.¯½°.±½ÅÆ.½ DZÈ.ɽª.«¬.­¬.® ÊÆ.½»Æ.¼Ê±².˵±½.ÆÌ.À ±.½Í¬.ÎÏÆ.¼Ê¯. ¼Ð»¹.¼ÑÄ.®Ò.±Óµ.Æά».¼Ôµ.ÕÖ¬.×б.±½µÖ. µ.½ ØÙñ.¿½ÚÕ.¼¬.¿½³Ó±²¹. ¼Û±².ƽ´µ.®Ü¿.¯½».×Ò.¯»±.Àݱ².¯¬».¼µ. ª.¿½µÞ  Þ  ß.¯Ð¯. Üà ʯ.½á±.½âã¿.²ä¹.¯¬.½ÐÆ.²µ¬».åÖÄæ±.¼ç.ÆèçÖ.×±.¼´µ.éÖ¬.˽ê¯.½ÐÆ.Æë.Æè Ø ì ̱².íл¹.Ƶ̱².˽.¼Ò±.Õ¸µÈÈï½µ.¯½µÖ.ðÖñ±²¹.Æλ±².˽Ö.Àò¯.¯½ª.¼óÏÄ. ô.±õØô.˵¬.ÆêÕ.ÆöÕ.å Õ.×ÃÄ.Æάµ.²Ðµ.±²³´µ./¶· ±¸²¹.±²³´µ.º¬».¼ÇÖ.ÕõØñµ. ÷Æ.±½è  øùÛµ.˽µ.ÕÒ±.¼æÕ.×Ö¸±².ðÖñ±²¹.ÆÝ.ÕÝ.å³úµ.×ͱ²¼µû±.À ƹ.½¾. Ûµ.×Þ  üØýâõû±.ƽÑÖ.¼æÕÈ.ï½µ.¼óè¼³ª¯.×±.ÆÑÕ.Æè ؾ.Æά». þÿ.ÀÅÆ.¯½».±½¬Ö.¼ç.ÎÛµ.½á±.¯½ª.í¬Ö.²ã¿.®µÈ./»Æ.¼Ê±².À ±.½Í¬.±ÒÄ.¼ó .±²      !  "#$%&'%($)%&*(%+, - .%/#0+1%230%4$%5$%6'%(78%39:%;*(%%6+3%?3@- A>%& (%3B$%+=+%;C(%?D+1E EFGEHIJKLMNKOPEQRSRIETIPUIEVIWKXYZK[Y\K]^_` K` abKcdKe\KfghiKejkhiKflmK nopqrETsKtYuYKvPEVIw\K`abKxdKe\KfghiKejkhiKflyzE {|+%}0%:38~ D+%68%6€(% 9?%& ~ €81%230%6'%(78%‚')%‚=(% /ƒ%„…8%†‡(%&ˆ?%+ƒ$%& ‰ .(Š%&ˆ?% ‹Œ(Š%+(%?38Ž?%+3%(Š#8%;C(%?D+%+‘‰’+“% ”•(Š“%;$%+=+%68%–$>“%3$%—>‡“%„ˆ?%(Š1% ˜3#(Š%?3>%3™?%:3Œ%(.%;C(%?D+%&š›‹ +3%(38>%(39?%+3@(3%6'%%‚=(%+=+%/œ%  žŸ+“%&=)“%=“%&‡8%?3 %+¡„%&‡%(3.(Š% Ž+%Š¢(Š%„C)%;>)~ ‹› £›‹ +3%(#€+%(Š'8%?3#(Š%?–„%?–œ%?–#€+% .(Š%‚Ÿ+%?–$(3%/#0+%;¤?%?3ƒ%+¥(Š%&€8% .(Š%3…$%?8Ž?%†8(3%/D(Š“%„ž|+%3, &'%/¦:%„|?1%§’8%&€8%/ ¨  -0%+©(Š%6'%(78%/A%„D?%?>(%3…%+B%?3A%Šª:% «%+ ’(Š%–#0>%‚~ ‡%?3|(Š%+’1%¬3|(Š%+’<3¥(Š%6™+%('%&78%?–(Š%+3‡%+©(Š% (3#%–#0>%<3¥(Š%6™+%((%?–(Š%‚- £ E ­GEHIJK®jkhiKO¯ K`°e\Kcm±dKe\KbsKtYuYK°]±_` yKvPErabK²m±dKe\KbsK³P´EHµ¶E Q·Fqr¸E š›~ ¹(3%‚8~ €8% º+%»|+%¼ ½%—>$%+30% :38¾(%¿#(Š%}>„%?3-ˆ?%6Ž+1% ˜3#%+=+%+30À~ š›Á%/C)“%+30% ¿#(Š%}>„%3…:%&ƒ%(3ˆ?%3 (“%6 ‘ D(%(3:%(39?%+ƒ$%      !   "#$#%&'()*+,'-./'+0/'1)23'45.+,'67+,'+589':';3' +)2?'4@A+,'BC49'D.+,'E.F+5'6 G+,'1HI  J4'4@ KI%#&'L53< >3'4.M+'BN+'=>3'()*+,'-./'+OP'6O'+Q3',RL',S9',3FA'6).9'/.F';T+'BO'B.3'?5Q3' UF'; #VK W?'-XYZ[\ Y Y]#IY ^89'_FA'`.Pa+9'-T+bb c,OP'45)*+,9'F3'de+'dfP'?7+,'45g?5'+,C/'?h+5'()*+,'-./'iQ+'45.j'5G.' X Yk  I&'L533'BN+'?5&b'l< m*'i.>39';MP'+,nF'd&3'?5U'B&'4oL'4@.+,';3'B23'dU'iC?'6p+,9'45q+5'45Ah+,' J4'43e+,'5g'BF+,':53e+';r?'4@F+5'iQ+'?)2?'?O+,'45s/'i3+5'dW+,9'@J4'53e/' JP't'+Q3':5T?b'ls+'4@A+,'?5&'u+'YJL'+oL'BVv#v\ v83'4@M/'4@u' 4@)2?'+5G+,';W'4@F+,'L5w?'?UF'?T?'?p'453e.'+G'1f+'4W?b'c5G+,'?p',T39'?5 x t' mh+'6O+,'d3'?5&'df.'?5q'da'/.F';T+'/k d3'da'4Xa.9'da'B.3'?5Q39'4Xm+'4X Y Xe'F3'?7+,'6O/'dyL'?5z+,':{/',Xd3'1n'+,IW3b | }~|€‚ƒ„…‚†‡ˆ‚‰Š|‹Œ‚Ž‚‘’“‚”‚•–…‚—˜|€™š…‚†˜™|›Š|œ|ž‹Ÿ|‹Œ‚ ‚‘’“‚”‚ ¡›|¢›|œ|£¤ž‹¥~| &'¦>?'§P'6&'?UF'du+,' mVK W?'i>+,'t'L5gF'4fP';C?' I¨+'lC?'-%&'5©L'+,FP';< +5'?53e?'?M.'4@NA';C?'E.F'ip+,' hPb'(ª3'4.M+'?5&'?5q'5©L'/W4' «<  Ir';Fb'c5X ¬'DF9' &'¦>?'§P',3>+,'+5)'/W4';r?'4@F+5' UP'/R?'BxJ4'i3+5'dW+,­'_k )2?'6G+,'6*'4@p3'/W4'?T?5'+5y'+5O+,'45NA'+ /' # Y® ¯ x¬+,'lC?'-O'DF+5'/)24'/W4'/JL'45AT+,'E.F'4¬+,'6 i)Q+,'/8+,b' &'d)&?'?53F'45 ¬+,':5.'@3< m¨4­':Xm# °'?±/9':5.'45Xm# #=h+'Bo4'/3+'+²39':5.'45Xm# =Yv&'±/'45n?b'c{4'dyL'?UF'L53< &' Iv\ q'dQ+'45.M+'6©3'+,)*3'de+'dfP'da'/.F';T+9'4@FA'd°3'5 #³V      !  "#$%&'(&')*&+,-&" ./ '(&01&$%2$3&%45&%6&+7$&$"81&9 ,:&+; <$%& => ?@; AA BCDEFGHIJKLMHNOPHQRMHSTUVHWXYJHVZH[\]DE^_D`DaBbcdDefBFDgZHQOIOH`DhhBbciCD j&k82&lm$&$no&:pq$&'8& rs$&tu m$3&"1-v$&wxy$%& z"xm$%3&:{$"&| }>~rA €$%&‚ƒo„&k"j&k82& lm$&+#&…"j&…†8&'‡$%&ˆ?= ‰…& wŠ$%3&‹"Œ&|3&Ž82&9#&$&'$& ‘ ‘’$%&“&”&ˆ€$&+•$&$",:&…†8& @v$&wxy$%&z"xm$%„&w–*&:1—$& j&…"{&"˜5&o‰:&5"*;  @™&:x„& r; j3&$%8-&:š&›$%&›•o3&:p; œ5&o˜*&$2&'xy$%&'u,-&$%xy*&$%xy*&:š&……&ˆ€$&$’*&:*ž5&$"81&9&…"j„&˜&'*& š$%&'2 }š$%&$"Ÿo3&:š$%&…45&9 š$%&$%xy*&o‰:„& %xy*&:"¡ "#$%3&$%xy*&:"¡? ¢8&'(&:"‡&"#$%3&$%xy*&:"¡£’$%&…"j&ˆn$%&t&o-3&t&'5„„& >@>£ £¤ } <$%&…"*ž…&Š&t2¥&p8&$"x&$,o&:pq$&'—1&……&:"*ž1&$<&wŠ$%3& AA •*&$"<$%&"28&9 $&:*$"&:ž3&o‘œ…&›4…&›63&:2&$; ¦™…&:p8$"&'—-&›*$"&'‰$%& §@ž$&p¨„k"j&k82&lm$&$"x&'©5&"m$&ˆ“*&$%xy*3&"  r €$"&:"*; ; A ¨$%&%*’$%&$"x&o‰:&›’&5"*; j&9 >Aj&k82&lm$&'xj…&…"*8&  1&ƒ"1ª&z"1&ˆ$&……&+2*&"82&«1€3&p81&…†„&ƒ"1&%¬-&›¢&…"­&®&$",:&+ ¦> ‘} —o&$"x&:p¬13&ˆ/AA>'Ÿ&9#*&:p o&o¯:&+#&ƒ"1&08$"&…"2&……&oŸ$& $&…†8&$%xy*&0¬$&:‰…&9•*&'4…&›€$&$)*&:*ž$%&+~œ$%&…’3&pxj1&$%Š&k’…&Ž¬o„„ °CDEFGD±F_²³D´µ³DEF¶³·D¸¹\]DE^_iD ~º ‰&:p¡ ?…"š&:"&:p,$&»œ…&; ¼ }¦$&…Ÿ&:"(&:"8o&0¢& 1&5"*; jª&»œ…&} ½¡ }> ,13&l*&w8&k8*„& "x$%&…Ÿ&o‰:&      !  "# $%&'(%)*+%)(,%-./%+0 12%345% )1$+%'62%'78%/'5/3%34(%89%- /%',(%):;% /%?@+%+AB%/'42%CD/%8*+E%)F%G $"# < H I $%JK/%L'M/3%/N;%O%892/3%8D;% PQ< H RSTU/%GV%J4%WB%LB4% X>/3%YZ%&;E%'[\%-]%81%'^/3% 6/_%`a N;%O%;*8%bQXSP c d TU/E% # $%JK/%L'M/3%K8%e%+(+%f72%8g%+AB%//%- /%',(%+h/3%/3'4U\%Gi%)4% 5/3%/M8%)j+%891/3%+AB%+$%- I$%G^%/k4%'*4%8l%+AB%/'42%)m/3%end *+o%Wh/3E%pq/3E%r^fE%r'2%sB,__%)7/%34B,%G12E%89B,%)t4E%e2h/%e(/_ $%JK/%L'M/3%&'h/3%Gu/%-^%v2f%;h%/'1%+'$%w@+%x^E%/'1/3%+'A/3%G,4%+(+% j8%' y%/F4%&'h/3%'%8'2B%&M;_%5/3%G,4%9B2%bB/'E%+AEz>__%b]%G/'% )1$+%)m/3%ecm/3%89{/%/1k/3%9.f%)>;%e>,%+'|8%G1$/3%?+'_%}'M%8' ;%' =S 8E%e/%+F%8'y%;2B%8'8%G$/%)~/%/3Bf%84%+'$_%p72%G+%&'(+'%?^/'% /%-^%v2~/E% =/%+€/3%+F%8'y%8a 8%G$/%?|f%-8%89D2%?|f_%7/%+'$%JK/%L'M/3E%e/%+ y% ;2B%3^%)~/%-^%G$/%+@\%/(+'%G 5/3%;j8%'^/3%)j+%?>/%+AB%- I 7/%'^/3% /E%&'h/3%8'y%e‚%v2B%/m4%8'@/3%+g%-=S"O%)j+%891/3%+AB%/31i4% nd *+%/k4%)Df_%p72%/3.2%']/3E%G^;%8'{;%-^4%+'M/%91$2%/3hE%?ƒ%+F%+>;%34(+%GD/3% d II$%G^%/k4%34B,%G12%35B%+(+%CD/%8*+%-u4%/'B2E%+€/3%G^%/k4%34B,%8',B%+AB%/'42% R/%- /%',(_%L'$%JK/%L'M/3%+0 5%)1$+%9|8%/'42%/M8%e>/%?@+%)*+%)(,%; =|8%&„%/' # ]2%- /%',(%/ 72%+'…%)[+%v2B%?(+'%-O%+€/3%&'h/3%8'y%8a|f% 78%)1$+_      !  "#$%&$'(%")*+%,)-.% !/0 1 234567389::;?@ABCDAEFGHIJAKLDBABMBA@NBAOPQEHRSEHTUGVHUWXY Z[\]]]/^/_`/ / /0a34bc3de fYgUhiEjHkUlkHmnQoAopCLqoAXrPAsCtuACWXYvw x yz{Y|/ }/0~e €fYPAO‚ƒUHRSEHUGlHR„EjHƒVG…HI†nHmFH‡ˆoA‰ŠX‹Y Z[\Œ/ / /0 eŽ\ ! fYPAO‚XCA>?tAuLAC‘BAOqoAoC’AX“opAopC”ABC“opABLo•A–— ˜™73š›œ œ / Ž/0 e ! fYACžXABŸ opAK?ApLˆLAC¡A¢ˆtAB£oAopC¤ABC¥AX“opABŸP¦¤oA BCMopAX¥VHEjh’LA§“opA¨A©ªA«ˆoA¬CM•A«ŠXA­?•A>?tAuL®0Z[\¯__/ / °/0±²³ ´±µe €fY¶SEHU·VH¸nHm‚XC¹º»¼31 235½b3¾5¿2À3¾›2Á Â/01™Ã2À3Ä7ÅÆ e €fY>ÇACNLAÈÉoApLuoAÊL”BAËu@YvwÌ | Í/0±²³ ÎÏÐ31™Ñ eÒ–Ó fe ŽfYÔiHÕ¨ARSEHUÖuAÊL”BAËu@¹vw×—`Ø/ €/0—Ùe ŽfYÚ@A­LJPA¬C¡A>PQBAÛA>PQBAPA>‚ƒUHÜhÝXANopA­ÞuA ߪA­NLAC¥AËpCàVH¶á”BAËu@Yvw±Ï Ó/ ! /0±â Ø`œ YãLÝLABCL”PAO?opAXC @AsCŠXA¢ XA¡BA¡BäAPA O‚XCA K¤A XNLA opP£oY ãLÝLA BCL”PA O?opA BCåA Xæ@A ˆA ¬CÚoäA Z[\]]]/ _ ²¯/ / ²µ{ç3¾5è2À3é32 ê39:ë:Á !!/0ì1 235cè=3Ä5Æ  =3d— ![í~—²Æ y î` Ð53À›b›3šc °ï ! ðYZ[\]]]/  / !/0â2À3¾5¿2À3¾›23š›œ ñò YZ[\]]]/ / / % !}/0ìy x ó œ YZ[\¯y / / / \ 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdftien nu.pdf
Luận văn liên quan