Đề tài Tiềm năng, thực trạng, giải pháp phát triển du lịch văn hoá huyện Yên Hưng - Tỉnh Quảng Ninh

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Du lịch từ xa xưa đã được ghi nhận là một sở thích, một hoạt động của con người. Ngày nay với xu thế toàn cầu hóa, du lịch đã trở thành một nhu cầu cần thiết của nhiều người trên toàn thế giới. Du lịch không những đáp ứng được nhu cầu vi chơi giải trí đơn thuần mà nó còn giúp con người nâng cao sự hiểu biết, giao lưu văn hóa giữa các dân tộc góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần, không những thế nó còn hỗ trợ sự phát triển của quốc gia nơi đón khách. Trong những năm qua ngành du lịch Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, mang lại nguồn thu ngoại tệ quan trọng cho đất nước, du lịch còn tạo việc làm cho hàng chục lao động trực tiếp và hàng triệu lao động gián tiếp trong xã hội. Vì thế, du lịch đang ngày càng khẳng định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn trong lộ trình hội nhập kinh tế toàn cầu của Việt Nam. Là một sinh viên ngành văn hoá du lịch của trường Đại học Dân lập Hải Phòng, em thấy rất tự hào khi được theo học và sẽ trở thành người hoạt động trong lĩnh vực du lịch trong nay mai. Hơn thế nữa, sau bốn năm ngồi trên ghế nhà trường và chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là em sẽ phải rời khỏi ghế nhà trường, kết thúc quãng đời sinh viên của mình và việc làm tốt nghiệp là nỗi lo lắng của nhiều sinh viên cuối cấp như em. Đề tài khoá luận tốt nghiệp mà em lựa chọn đó là “Tiềm năng, thực trạng, giải pháp phát triển du lịch văn hoá huyện Yên Hưng - Tỉnh Quảng Ninh” và lý do mà em chọn đề tài: - Yên Hưng là một vùng đất có bề dày lịch sử, văn hoá lâu đời và là vùng đất có nhiều tiềm năng về văn hoá du lịch, đặc biệt là du lịch văn hoá. Nơi đây còn lưu giữ nhiều di tích, danh thắng, phong tục tập quán, hội hè rất đặc trưng cho người dân đồng bằng sông Hồng của Việt Nam. - Yên Hưng mặc dù là vùng đất có nhiều tiềm năng như vậy, nhưng hiện tại ngành du lịch Yên Hưng vẫn phát triển hạn chế và khai thác chưa hiệu quả các tài nguyên. - Qua bài khoá luận tốt nghiệp của mình, em muốn giới thiệu tới thầy cô và các bạn về những cảnh quan, tiềm năng du lịch của Yên Hưng. Và cũng qua bài khoá luận này em cũng muốn đóng góp những ý kiến của mình về một số giải pháp để khai thác, phát triển hiệu quả tài nguyên du lịch văn hoá ở Yên Hưng. 2. Mục đích của đề tài Mục đích của đề tài là bước đầu tìm hiểu, nghiên cứu và tiến tới đánh giá tiềm năng phát triển du lịch văn hoá của huyện Yên Hưng và thực trạng hoạt động du lịch của huyện Yên Hưng. Từ đó, xây dựng và đưa ra một số giải pháp cơ bản nhất nhằm phát triển du lịch văn hoá của Yên Hưng với sự liên quan chặt chẽ với du lịch tỉnh Quảng Ninh. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tài nguyên du lịch văn hoá trên địa bàn huyện Yên Hưng có thể khai thác phát triển du lịch. - Nghiên cứu, xác định, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch của huyện Yên Hưng. 4. Phương pháp nghiên cứu Đề hoàn thành được khoá luận này, người viết đã sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu như: thu thập và xử lý số liệu, phương pháp phân tích tổng hợp trên cơ sở những tài liệu: sách, báo, tạp chí về tài nguyên du lịch tỉnh Quảng Ninh, các số liệu thống kê về thực trạng khai thác du lịch trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, tác giả còn sử dụng phương pháp khảo sát thực địa, đi đến một số điểm du lịch tiêu biểu nhằm cảm nhận một cách đầy đủ và sâu sắc hơn các giá trị của những khu di tích đó và tìm hiểu các biện pháp thúc đẩy phát triển du lịch. 5. Nội dung khoá luận Chương I: Những cơ sở lý luận chung về phát triển du lịch văn hoá. Chương II: Giới thiệu về Yên Hưng và tổng quan tiềm năng du lịch văn hoá của Yên Hưng. Chương III: Thực trạng khai thác loại hình du lịch văn hoá ở Yên Hưng. Chương IV: Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch văn hoá Yên Hưng

doc85 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 2799 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tiềm năng, thực trạng, giải pháp phát triển du lịch văn hoá huyện Yên Hưng - Tỉnh Quảng Ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh­ nhµ nghØ BÕn Giang, H­¬ng Mai, H¶i HuÊn… cã vèn ®Çu t­ chØ lµ hµng tr¨m triÖu ®ång. C¸c c¬ së l­u tró cã mËt ®é tËp trung kh«ng ®Òu, chñ yÕu tËp trung t¹i khu vùc thÞ trÊn Qu¶ng Yªn. T¹i c¸c ®iÓm du lÞch, c¸c di tÝch th× l¹i cã rÊt Ýt c¬ së l­u tró vµ chÊt l­îng th­êng kh«ng tèt. Nh×n chung hÖ thèng l­u tró t¹i huyÖn Yªn H­ng ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña kh¸ch du lÞch. Trªn toµn huyÖn hiÖn nay còng ch­a cã kh¸ch s¹n nµo ®¹t tÇm cì 2 - 3 sao cã thÓ phôc vô ®­îc kh¸ch n­íc ngoµi C¸c ®iÓm vui ch¬i gi¶i trÝ, thÓ dôc thÓ thao phôc vô cho kh¸ch du lÞch ë huyÖn gÇn nh­ kh«ng cã, chØ cã mét sè ®iÓm vui ch¬i tËp trung ë khu vùc th¸c M¬, hå Yªn LËp. Tuy nhiªn ho¹t ®éng ë khu vùc nµy gÇn nh­ s¬ khai ch­a cã ®Çu t­ ®¸ng kÓ. VÒ ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch hiÖn nay, huyÖn cã 35 xe «t« tõ 4 ®Õn 45 chç, ho¹t ®éng vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch trong ®ã cã 15 xe chÊt l­îng cao. C¶ huyÖn cã kho¶ng h¬n chôc chiÕc tµu gç ®ñ tiªu chuÈn phôc vô kh¸ch du lÞch víi søc chë 15 ®Õn 25 ng­êi. Tuy nhiªn hiÖn nay sè tµu nµy l¹i ®ang ho¹t ®éng ë B·i Ch¸y vµ phôc vô kh¸ch tham quan. 3.1.3. Nguån lao ®éng Sè l­îng, chÊt l­îng lao ®éng lµ nh©n tè quan träng, ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng dÞch vô du lÞch. Lao ®éng trùc tiÕp lµ sè lao ®éng lµm viÖc trong kh¸ch s¹n, nhµ hµng, c¸c c«ng ty l÷ hµnh, c¸c c¬ së dÞch vô du lÞch kh¸c. lao ®éng gi¸n tiÕp tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng du lÞch. B¶ng 3: HiÖn tr¹ng lao ®éng ngµnh du lÞch Yªn H­ng thêi kú 2006 – 2008 §¬n vÞ tÝnh: Ng­êi TT Danh môc 2006 2007 2008 1 TØnh Qu¶ng Ninh 18600 23350 28600 2 HuyÖn Yªn H­ng 850 1027 1173 TØ lÖ % so víi tØnh 4.6% 4.4% 4.1% Nguån: Së du lÞch Qu¶ng Ninh, Niªm gi¸m thèng kª huyÖn Yªn H­ng S¬ ®å biÒu hiÖn Do ho¹t ®éng du lÞch cßn s¬ khai nªn ®éi ngò lao ®éng ngµnh nµy cßn rÊt nhá so víi tØnh Qu¶ng Ninh, chØ chiÕm trªn d­íi 4,5 sè lao ®éng du lÞch toµn tØnh. T¹i c¸c ®iÓm di tÝch ch­a cã ®éi ngò h­íng dÉn viªn, thuyÕt minh viªn phôc vô kh¸ch, ®«i khi cã kh¸ch du lÞch tham quan, chñ yÕu lµ do c¸c c¸n bé b¨n ho¸, nh÷ng ng­êi trong ban qu¶n lý di tÝch hoÆc tr«ng coi c¸c di tÝch, c¸c ®iÓm du lÞch thuyÕt minh. Hä kh«ng ®­îc ®µo t¹o qua vµ ch­a cã chuyªn m«n nghiÖp vô vÒ du lÞch ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch. ChÝnh v× vËy chÊt l­îng h­íng dÉn kh¸ch cßn yÕu, ch­a hÊp dÉn ®­îc kh¸ch tham quan. Trong c¬ cÊu lao ®éng cña huyÖn Yªn H­ng th× lao ®éng trong c¸c ngµnh dÞch vô chiÕm 13,7%. Lao ®éng trùc tiÕp trong c¸c nhµ hµng, kh¸ch s¹n hÇu hÕt lµ ®Òu kh«ng qua c¸c líp ®µo t¹o vÒ nghiÖp vô vÒ du lÞch, thiÒu kÐm vÒ chuyªn m«n, cho nªn chÊt l­îng phôc vô du lÞch cßn h¹n chÕ. §èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh du lÞch, hä chØ quan t©m ®Õn lîi nhuËn tr­íc m¾t mµ hä kh«ng quan t©m ®Õn nh÷ng lîi Ých mµ du lÞch cã thÓ ®em dÕn cho hä h¬n thÕ trong t­¬ng lai. ChÝnh v× vËy viÖc qu¶n lý, tuyÓn chän, ®µo t¹o ®éi ngò nh©n viªn, n©ng cao tÝnh chuyªn m«n nghiÖp vô trong kinh doanh cßn nhiÒu h¹n chÕ. Bªn c¹nh ®ã sù yÕu vµ thiÕu ®èi víi c¸n bé qu¶n lý nhµ n­íc vÒ du lÞch. Trong ®ã lµ sù h¹n chÕ nhÊt lµ vÒ nhËn thøc hiÓu biÕt vÒ du lÞch trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Tõ ®ã dÉn ®Õn viÖc qu¶n lý gÆp ph¶i nhiÒu bÊt cËp. 3.1.4. S¶n phÈm du lÞch Ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, vÒ x©y dùng c¸c s¶n phÈm du lÞch ®Æc biÖt lµ c¸c s¶n phÈm du lÞch ®Æc thï lµ mét trong nh÷ng yÕu tè rÊt quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng cña kinh doanh du lÞch. §èi víi Yªn H­ng do hiÖn nay ®ang ë trong giai ®o¹n ®Çu cña sù ph¸t triÓn nªn c¸c s¶n phÈm cô thÓ cã tÝnh ®Æc tr­ng lµ ch­a râ rµng. ViÖc khai th¸c c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa vµ lÔ héi phôc vô ph¸t triÓn du lÞch ch­a cã sù kÕt hîp víi c¸c dÞch vô kh¸c nh­ l­u tró, nhµ hµng, vui ch¬i, gi¶i trÝ , b¸n c¸c s¶n vËt, ®å l­u niÖm…. §Æc biÖt lµ c¸c ®å l­u niÖm hÇu nh­ kh«ng cã dÊu Ên v¨n ho¸ riªng cña Yªn H­ng. H¬n n÷a viÖc khai th¸c c¸c lo¹i h×nh nghÖ thuËt d©n gian ë ®©y phôc vô kh¸ch du lÞch ë c¸c di tÝch còng h¹n chÕ. Ho¹t ®éng du lÞch ë ®©y kh«ng cã sù kÕt hîp theo tuyÕn du lÞch vµ kÕt hîp víi lo¹i h×nh du lÞch kh¸c mµ ch­¬ng tr×nh du lÞch ®¬n ®iÖu chØ du lÞch tham quan c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu. Do ®ã ch­a khai th¸c hÕt c¸c gi¸ trÞ cña c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa. HiÖn nay mét sè ®iÓm du lÞch v¨n hãa ®· ®­îc mét sè c«ng ty l÷ hµnh khai th¸c ®­a vµo c¸c ch­¬ng tr×nh tour du lÞch nh­: C¸t Bµ - ®Òn TrÇn H­ng §¹o - ®Òn Cöa ¤ng ; §Òn Cöa ¤ng - chïa Long Tiªn - ®Òn TrÇn H­ng §¹o. 3.1.5. C«ng t¸c qu¶ng b¸, xóc tiÕn ®Çu t­ du lÞch Thêi gian qua c¸c c¬ quan chøc n¨ng vµ ng­êi ®Þa ph­¬ng rÊt chó träng vµ cã nhiÒu nç lùc trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ du lÞch nh­ tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o, héi nghÞ, héi chî du lÞch… nh»m tuyªn truyÒn, qu¶ng b¸. Ph¸t hµnh c¸c tËp gÊp, c¸c tê r¬i giíi thiÖu vÒ Yªn H­ng, giíi thiÖu c¸c ®iÓm di tÝch, v¨n hãa lÞch sö cña huyÖn. §Æc biÖt lµ c¸c tËp gÊp giíi thiÖu vÒ côm di tÝch, lÔ héi B¹ch §»ng, ®Òn thê TrÇn H­ng §¹o, miÕu Vua Bµ vµ c¸c lÔ héi truyÒn thèng cña huyÖn. HuyÖn ®· x©y dùng ®­îc trang th«ng tin ®iÖn tö ( website) víi ®Þa chØ: - www.yenhung.vn - vwww.bachdang.org.vn Cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi g¾n liÒn víi lÔ héi, di tÝch lÞch sö quèc gia B¹ch §»ng. Tuy nhiªn c«ng t¸c qu¶ng c¸o vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ, ch­a qu¶ng c¸o réng r·i ®­îc h×nh ¶nh vÒ Yªn H­ng. V× vËy mµ l­îng kh¸ch du lÞch ®Õn ®©y còng h¹n chÕ. §Çu t­ lµ ®ßn bÈy thóc ®Èy c¸c ngµnh kinh tÕ nãi chung vµ du lÞch nãi riªng. Ngay tõ n¨m 1995 Yªn H­ng ®· chñ tr­¬ng x©y dùng ngµnh du lÞch. Cô thÓ lµ UBND huyÖn ®· ®Çu t­ cho côm B¹ch §»ng víi tæng kinh phÝ 5800 triÖu ®ång. §Çu t­ x©y dùng ®­êng vµ tu bæ cho mét sè h¹ng môc t¹i c¸c di tÝch nh­ ®×nh Trung B¶n, miÕu Tiªn C«ng, chïa Yªn §«ng... V× vËy vÞªc ®i l¹i tíi c¸c ®iÓm di tÝch ®· thuËn tiÖn h¬n, diÖn m¹o c¸c di tÝch còng kh¸c nhiÒu so víi tr­íc ®©y. Ngoµi ra, cã mét sè chÝnh s¸ch më réng c¸c ®iÒu kiÖn thu hót ®Çu t­ du lÞch, th­¬ng m¹i ®èi víi mäi thµnh phÇn trong vµ ngoµi huyÖn, ®Æc biÖt lµ c¸c dù ¸n ®Çu t­ cho du lÞch. Tuy nhiªn, hiÖn nay c«ng t¸c qu¶ng b¸ xóc tiÕn, ®Çu t­ du lÞch vÉn h¹n chÕ, ch­a cã chÝnh s¸ch m¹nh mÏ, hÊp dÉn ®Ó thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ vµo ph¸t triÓn n¬i ®©y. 3.1.6. C«ng t¸c qu¶n lý vµ tæ chøc khai th¸c c¸c tµi nguyªn du lÞch v¨n hãa ë Yªn H­ng Do nhËn thøc cña chÝnh quyÒn vµ cña ng­êi d©n cßn h¹n chÕ. ViÖc khai th¸c c¸c di tÝch cßn tuú tiÖn, ch­a cã quy ho¹ch tæng thÓ ®Ó ®Þnh h­íng khai th¸c c¸c di tÝch mét c¸ch hîp lý, cã hiÖu qu¶. T¹i c¸c di tÝch, nhiÒu ®Þa ph­¬ng tù huy ®éng kinh phÝ söa ch÷a, tu bæ kh«ng lµm ®óng theo v¨n b¶n h­íng dÉn. ViÖc tu bæ cßn mang tÝnh tù ph¸t, thiÕu sù qu¶n lý cña c¬ quan chuyªn ngµnh. Sù tù ph¸t nµy dÉn ®Õn lµm ph¸ vì nguyªn gèc di tÝch. H¬n n÷a viÖc tu bæ l¹i c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa do mét sè nhµ s­ chñ tr× mêi mét sè c¸ nh©n ®øng ra tu t¹o nªn phÇn nhiÒu mang tÝnh chñ quan vµ ph¸ vì mét sè kiÕn tróc cã gi¸ trÞ do hä kh«ng hiÓu hÕt ®­îc c¸c gi¸ trÞ ®Ých thùc cña chóng. ViÖc khai th¸c c¸c di tÝch v¨n hãa vµo ho¹t ®éng du lÞch cßn mang tÝnh tù ph¸t, quy m« nhá, hiÖu qu¶ ch­a cao nªn g©y nhiÒu l·ng phÝ tµi nguyªn. H¬n n÷a, c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh cña tØnh ch­a ®­a c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa cña huyÖn ch­¬ng tr×nh tham quan. Trong khi ®ã viÖc khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng nµy thiÕu mét sù g¾n kÕt chÆt chÏ víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña tØnh. Do huyÖn Yªn H­ng ch­a cã mét trung t©m l÷ hµnh nµo nªn c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch ®­îc thiÕt kÕ, chµo b¸o vµ tæ chøc tõ c¸c doanh nghiÖp cña tØnh chØ tËp trung vµo khai th¸c mét sè ®iÓm du lÞch lín, næi tiÕng. B¶n th©n ®Þa ph­¬ng còng nh­ ngµnh du lÞch v¨n hãa ch­a chñ ®éng phèi hîp víi c¸c doanh nghiÖp cña tØnh ®Ó cã thÓ khai th¸c hiÖu qu¶ h¬n tiÒm n¨ng du lÞch cña huyÖn. C«ng t¸c qu¶n lý, b¶o vÖ c¸c di tÝch lÞch sö còng nh­ c¸c ®iÓm du lÞch kh¸c ch­a ®­îc chó träng dÉn ®Õn mét sè di tÝch bÞ xuèng cÊp nghiªm träng hoÆc bÞ ph¸ huû, hoÆc bÞ bá hoang. ë Yªn H­ng cã nhiÒu lÔ héi, tuy nhiªn nh÷ng n¨m gÇn ®©y do sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ, nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, giao l­u v¨n hãa, nhiÒu lÔ héi ®· bÞ biÕn d¹ng lai c¨ng, mét sè nghi thøc ë phÇn héi bÞ mai mét. Mét sè lÔ héi ®­îc tæ chøc mét c¸ch tèn kÐm ( LÔ héi Tiªn C«ng ). Trong khi ®ã mét sè lÔ héi lín cã kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch l¹i ch­a ®­îc chó ý ®Çu t­ ph¸t triÓn. Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ du lÞch trªn ®Þa bµn cßn h¹n chÕ vµ nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp, ch­a cã c¸n bé chuyªn tr¸ch hiÓu biÕt vµ kiÕn thøc s©u vÒ lÜnh vùc nµy. 3.1.7. M«i tr­êng tù nhiªn, m«i tr­êng x· héi Tr¶i qua thêi gian do sù t¸c ®éng cña thiªn nhiªn nªn t×nh tr¹ng xuèng cÊp cña c¸c di tÝch rÊt nghiªm träng. H¬n n÷a ho¹t ®éng du lÞch diÔn ra å ¹t t¹i mét thêi ®iÓm, lµm cho m«i tr­êng ngµy cµng bÞ suy tho¸i. ë Yªn H­ng, ®Æc biÖt vµo nh÷ng dÞp lÔ héi l­îng kh¸ch ®Õn ®©y rÊt ®«ng, x¶ r¸c bõa b·i g©y « nhiÔm m«i tr­êng, lµm mÊt ®i c¶nh quan tho¸ng m¸t ë c¸c khu di tÝch. H¬n n÷a, hiÖn t­îng viÕt vÏ lªn t­êng, lªn c¸c bia ®¸ t¹i mét sè di tÝch cßn phæ biÕn. Mét sè vÊn ®Ò kh¸ phæ biÕn trong c¸c lÔ héi ®ã lµ hiÖn t­îng ng­êi ¨n xin, trÎ lang thang g©y nhiÒu c¶nh t­îng kh«ng ®Ñp , lîi dông lóc ®«ng ng­êi mãc tói, ¨n c¾p vÆt. Bªn c¹nh ®ã hiÖn t­îng chÌo kÐo, nµi Ðp kh¸ch mua hµng, chôp ¶nh t¹i c¸c ®iÓm du lÞch g©y sù khã chÞu, kh«ng tho¶i m¸i víi kh¸ch du lÞch. MÆc dï ®· cã nh÷ng thay ®æi vÒ nhËn thøc ®èi víi tÇm quan träng cña ho¹t ®éng ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña ®Þa ph­¬ng nh­ng thùc tÕ nµy cho thÊy nhËn thøc nµy cña x· héi, ®Æc biÖt cña nhµ qu¶n lý cßn cã nh÷ng bÊt cËp. NhËn thøc cña céng ®ång d©n c­ nhÊt lµ d©n c­ vïng träng ®iÓm du lÞch cßn nhiÒu h¹n chÕ, ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng tù d©n c­ vïng träng ®iÓm du lÞch cßn nhiÒu h¹n chÕ, ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng cßn Ýt ®­îc quan t©m, gi¸o dôc. 3.2. Thùc tr¹ng khai th¸c du lÞch t¹i mét sè ®iÓm du lÞch v¨n hãa tiªu biÓu ë Yªn H­ng 3.2.1. Thùc tr¹ng khai th¸c du lÞch t¹i c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa 3.2.1.1 Côm di tÝch lÞch sö B¹ch §»ng Khu di tÝch lÞch sö B¹ch §»ng hay cßn gäi lµ côm di tÝch lÞch sö B¹ch §»ng, bao gåm nhiÒu di tÝch nh­: di tÝch b·i cäc ( Yªn Giang ), ®Òn TrÇn H­ng §¹o cã tªn ch÷ lµ ®Òn B¹ch §»ng, miÕu Vua Bµ, ®Òn Trung Cèc, di tÝch hai c©y lim GiÕng Rõng... TÊt c¶ c¸c di tÝch nµy ®Òu liªn quan ®Õn dßng s«ng B¹ch §»ng næi tiÕng víi nh÷ng chiÕn c«ng hiÓn h¸ch trong lÞch sö d©n téc. Di tÝch b·i cäc ( Yªn Giang ) ®­îc ph¸t hiÖn vµ nghiªn cøu tõ nh÷ng n¨m 1953. Tõ ®ã ®Õn nay, cã nhiÒu ®oµn nghiªn cøu cña trung ­¬ng tõ ®Þa ph­¬ng ®· nghiªn cøu kh¶o s¸t, khai quËt. §Æc biÖt lµ ®ît kh¶o s¸t, nghiªn cøu th¸ng 1 n¨m 1988 cña viÖn cæ häc vµ së v¨n ho¸ Qu¶ng Ninh cïng víi Héi Th¶o toµn quèc vÒ chiÕn th¾ng B¹ch §»ng n¨m 1288 t¹i H¹ Long ®· cã nhiÒu ph¸t hiÖn míi lµm phong phó thªm cho nh÷ng thµnh tùu nghiªn cøu cña giíi kh¶o cæ häc. Chóng ta ®· x¸c ®Þnh ®­îc : §©y lµ mét di tÝch gèc duy nhÊt cßn l¹i ®· trùc tiÕp tham gia vµo sù kiÖn chiÕn th¾ng B¹ch §»ng ngµy 8 th¸ng 3 ©m lÞch n¨m 1288, dù kiÕn cßn kho¶ng 300 cäc cßn trong lßng ®Êt. §Òn TrÇn H­ng §¹o hiÖn nay ®· ®­îc nhµ n­íc ®Çu t­ t«n t¹o theo dù ¸n t«n t¹o côm di tÝch B¹ch §»ng. §Òn ®­îc trïng tu vµo n¨m 1999 ®Õn n¨m th¸ng 4 n¨m 2003 th× hoµn thµnh. Cïng víi ®Òn TrÇn H­ng §¹o, miÕu Vua Bµ còng ®­îc nhµ n­íc, chÝnh quyÒn huyÖn Yªn H­ng ®Çu t­ t«n t¹o theo dù ¸n côm di tÝch B¹ch §»ng ®Õn n¨m 2004 th× hoµn thµnh. Nh×n chung tÊt c¶ c¸c di tÝch trong côm di tÝch chiÕn th¾ng B¹ch §»ng ®· vµ ®ang ®­îc ®Çu t­, tu söa vµ t«n t¹o l¹i khang trang h¬n. Sù ®ãng gãp c«ng ®øc cña kh¸ch thËp ph­¬ng khi ®Õn tham quan di tÝch lµ phÇn kh«ng nhá ®Ó t«n t¹o di tÝch. N¨m 2002 UBND TØnh vµ Bé V¨n Hãa Th«ng Tin ®· ®Çu t­ trªn 6 tû ®ång t«n t¹o ®Òn TrÇn H­ng §¹o, miÕu Vua Bµ, n¨m 2008 ®· ®Çu t­ trªn 20 tû ®ång t«n t¹o bÕn ®ß cæ. Tuy nhiªn c«ng t¸c b¶o tån t«n t¹o vµ ph¸t huy gi¸ trÞ cña c¸c di tÝch B¹ch §»ng vÉn ch­a t­¬ng xøng víi tÇm vãc cña sù kiÖn chiÕn th¾ng B¹ch §»ng vµ anh hïng d©n téc TrÇn H­ng §¹o. Ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2006, phã thñ t­íng Ph¹m Gia Khiªm ®i th¨m khu di tÝch B¹ch §»ng ®· lµm viÖc víi l·nh ®¹o tØnh vµ yªu cÇu n©ng cÊp quy ho¹ch khi di tÝch B¹ch §»ng thµnh dù ¸n cÊp quèc gia. HiÖn nay, UBND TØnh ®· giao cho c«ng ty cæ phÇn T­ VÊn vµ §Çu T­ Hµ Néi ( CCIC ) cïng c«ng ty EPAD NhËt B¶n, nghiªn cøu thiÕt kÕ quy ho¹ch dù ¸n b¶o tån vµ ph¸t triÓn côm di tÝch chiÕn th¾ng B¹ch §»ng. C¬ së h¹ tÇng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch ë cum di tÝch lÞch sö B¹ch §»ng vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch. §­êng vµo c¸c di tÝch ®· ®­îc ®Çu t­ x©y dùng vµ n©ng cÊp nh­ng cßn qu¸ nhá , chØ cÇn hai xe «t« ®i ng­îc chiÒu nhau lµ ®· ph¶i tr¸nh nhau rÊt khã kh¨n. C¸c b·i ®ç xe ë c¸c ®iÓm di tÝch cßn nhá, chØ ®ç ®­îc vµi ba xe lµ ®· chËt. §Æc biÖt lµ c¸c ®iÓm di tÝch nµy ch­a cã c¸c nhµ hµng, kh¸ch s¹n phôc cho kh¸ch du lÞch. Còng nh­ hÇu hÕt c¸c ®iÓm di tÝch lÞch sö v¨n hãa trªn ®Þa bµn tØnh, l­îng kh¸ch tham quan khu di tÝch B¹ch §»ng chñ yÕu vµo c¸c th¸ng ®Çu n¨m, c¸c th¸ng cßn l¹i trong n¨m th× l­îng kh¸ch du lÞch ®Õn ®©y lµ rÊt Ýt. Trong nh÷ng ngµy ®«ng kh¸ch nhiÒu hµng qu¸n ®ua nhau mäc ra, lÊn c¶ ra ®­êng khiÕn cho viÖc ®i l¹i cña du kh¸ch rÊt khã kh¨n. V× ch¹y theo lîi nhuËn mµ nhiÒu hµng, qu¸n kh«ng quan t©m ®Õn chÊt l­îng dÞch vô, ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò an toµn thùc phÈm. C¸c c¬ quan qu¶n lý khu tÝch kh«ng qu¶n lý chÆt chÏ, nªn t×nh tr¹ng mÊt c¾p, mãc tói, ¨n xin, cê b¹c ®á ®en ph¸t triÓn. Vµo nh÷ng ngµy lÔ héi th­êng xuyªn x¶y ra nh÷ng vô Èu ®¶ ®¸nh nhau g©y mÊt trËt tù an ninh, c¸c ®èi t­îng xÊu ®· lîi dông c¸c trß ch¬i d©n gian ®Ó kiÕm tiÒn bÊt chÝnh. HiÖn nay, chñ yÕu du kh¸ch ®Õn víi khu di tÝch B¹ch §»ng chØ ®i trong mét ngµy nªn hÖ thèng kh¸ch s¹n, nhµ nghØ ë khu vùc nµy ®Õm trªn ®Çu ngãn tay. Tuy cã diÖn tÝch réng nh­ng ë ®©y chØ ®¬n thuÇn lµ mét khu di tÝch lÞch sö, khu vùc l©n cËn kh«ng cã c¸c dÞch vô gi¶i trÝ. §iÒu nµy liªn quan ®Õn viÖc quy ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch ch­a cô thÓ. 3.2.1.2. §×nh Phong Cèc Trong dù ¸n t«n t¹o c¸c di tÝch träng ®iÓm cña Yªn H­ng th× di tÝch ®×nh Phong Cèc lµ mét trong nh÷ng di tÝch n»m trong c¸c dù ¸n t«n t¹o ®ã. §×nh Phong Cèc cã vÞ trÝ n»m gi÷a ®¶o Hµ Nam, lµ n¬i tËp trung mét quÇn thÓ c¸c ®×nh, ®Òn, miÕu, nhµ thê hä... víi nhiÒu di tÝch trong ®ã ®­îc xÕp h¹ng quèc gia nh­ d×nh Trung Cèc, chïa H¶i YÕn... Lµ n¬i tËp trung kh¸ ®«ng c¸c di tÝch lÞch sö cã thÓ khai th¸c phôc vô ph¸t triÓn du lÞch nh­ng thùc tr¹ng vÒ c¬ së vËt chÊt phôc vô du lÞch cßn nghÌo nµn. HÖ thèng giao th«ng trªn ®¶o Hµ Nam, còng nh­ tuyÕn ®­êng tíi ®×nh Phong Cèc cã nhiÒu bÊt cËp, ®­êng nhá, nhiÒu æ gµ... HÖ thèng kh¸ch s¹n, nhµ nghØ, c¸c qu¸n ¨n hÇu nh­ kh«ng cã. §×nh më héi vµo ngµy 15 th¸ng giªng hµng n¨m. Vµo nh÷ng ngµy héi kh¸ch tËp trung rÊt ®«ng. Th­êng sau h«i th× c¸nh cöa ®×nh hÇu nh­ lu«n ®­îc ®ãng trõ nh÷ng ngµy lÔ, hay nh÷ng ngµy héi lµng. §×nh Phong Cèc lµ ng«i ®×nh n»m ë vÞ thÕ rÊt ®Ñp, h­íng cña ®×nh nh×n ra s«ng B¹ch §»ng. Nh­ng hiÖn nay xung quanh ®×nh ®­îc bao bäc bëi mét chî lµng, kh«ng gian ®×nh ngµy mét bÞ x©m lÊn bëi nh÷ng ng«i nhµ cao tÇng mäc san s¸t, lµm cho kh«ng gian ®×nh bÞ bã hÑp vµ gi¶m ®i gi¸ trÞ cña ng«i ®×nh cæ. CÇu Chanh ®­îc x©y dùng vµ ®­a vµo sö dông, lµ chiÕc cÇu nèi thÞ trÊn Qu¶ng Yªn víi ®¶o Hµ Nam. ChiÕc cÇu nµy cã ý nghÜa rÊt lín vÒ vÊn ®Ò giao th«ng, giióp cho viÖc l­u chuyÓn kh¸ch tíi c¸c di tÝch cña ®¶o Hµ Nam, trong ®ã cã c¶ ®×nh Cèc ®­îc diÔn ra dÔ dµng, thuËn lîi . 3.2.2. Thùc tr¹ng khai th¸c lÔ héi ë Yªn H­ng 3.2.2.1. LÔ héi B¹ch §»ng Trong dù ¸n t«n t¹o c¸c di tÝch träng ®iÓm cña huyÖn th× côm di tÝch B¹ch §»ng ®­îc chó träng, quan t©m, ®øng ®Çu trong danh s¸ch lËp quy ho¹ch. Cïng víi ®ã lµ lÔ héi B¹ch §»ng víi nhiÒu ph­¬ng ¸n ®­îc x©y dùng ®Ó phôc håi, duy tr×. LÔ héi B¹ch §»ng hay cßn gäi lµ ngµy giç trËn diÔn ra trong mét khu vùc réng lín. Khu vùc trung t©m gåm ®Òn TrÇn H­ng §¹o - miÕu Vua Bµ - b·i cäc B¹ch §»ng - ®×nh Yªn Giang ( x· Yªn Giang ) vµ thÞ trÊn Qu¶ng Yªn, huyÖn Yªn H­ng. Ngoµi ra, lÔ héi cßn diÔn ra ë c¸c di tÝch ®×nh Trung B¶n, ®Òn Trung Cèc, ®×nh §Òn C«ng. LÔ héi B¹ch §»ng ®­îc khai héi tõ ngµy 15 th¸ng giªng hµng n¨m. Ngµy chÝnh héi ( giç trËn ) lµ c¸c ngµy mång 7, 8, 9 th¸ng 3 ©m lÞch. Trong nh÷ng ngµy diÔn ra lÔ héi cã hµng ngh×n l­ît kh¸ch ®Õn tham quan vµ dù lÔ héi. §©y lµ mét lÔ héi lín ®­îc tæ chøc quy m«, thu hót ®­îc nhiÒu ng­êi tham gia. LÔ héi còng lµ ho¹t ®éng chÝnh ®­îc khai th¸c phôc vô cho ho¹t ®éng du lÞch ë khu di tÝch B¹ch §»ng. LÔ héi B¹ch §»ng cïng víi côm di tÝch lÞch sö B¹ch §»ng hiÖn nay ®ãng gãp phÇn lín doanh thu trong ho¹t ®éng du lÞch cña huyÖn. LÔ h«i B¹ch §»ng g¾n liÒn víi khu di tÝch lÞch sö B¹ch §»ng víi hiÖn tr¹ng khai th¸c cßn nhiÒu bÊt cËp ®· ®­îc tr×nh bµy ë trªn. 3.2.2.2. LÔ héi thËp cöu Tiªn C«ng LÔ héi thËp cöu Tiªn C«ng ®­îc tæ chøc vµo ngµy 2 th¸ng 6 vµ th¸ng 7 giªng ©m lÞch hµng n¨m. Tr­íc ®©y, trong nh÷ng ngµy diÔn ra lÔ héi cã rÊt Ýt kh¸ch ®Õn tham quan, chñ yÕu chØ lµ ng­êi d©n quanh vïng ®Õn tham gia vµo c¸c lÔ héi. HiÖn nay, do ®­îc sù quan t©m cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng , c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ ®­îc më réng, ®· cã nhiÒu du kh¸ch ®Õn lÔ héi h¬n. Tuy nhiªn, l­îng kh¸ch ®Õn ®©y hÇu nh­ lµ kh¸ch tù do, c¸c c«ng ty du lÞch ch­a cã c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch ®Õn tham quan, t×m hiÓu lÔ héi. LÔ héi ThËp Cöu Tiªn C«ng hiÖn nay vÉn mang d¸ng dÊp cña mét lÔ héi lµng, ch­a thËt sù cã quy m« lín. Doanh thu ®¹t ®­îc tõ ho¹t ®éng du lÞch ë LÔ héi ThËp Cöu Tiªn C«ng hÇu nh­ kh«ng cã do sù thiÕu v¾ng kh¸ch tham quan. C¬ së h¹ tÇng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch ë khu di tÝch ®Òn Tiªn C«ng vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch. Tuy ®­êng vµo, b·i ®ç xe t¹i ®iÓm di tÝch ®· ®­îc ®Çu t­ x©y dùng vµ n©ng cÊp nh­ng cßn qu¸ nhá. §Æc biÖt c¸c ®iÓm di tÝch nµy ch­a cã c¸c nhµ hµng, qu¸n ¨n, nhµ nghØ kh¸ch s¹n phôc vô cho kh¸ch du lÞch. Nh×n chung c¸c lÔ h«i Yªn H­ng cßn nhiÒu h¹n chÕ. Trong nh÷ng ngµy ®«ng kh¸ch nhiÒu hµng qu¸n ®ua nhau mäc ra, lÊn c¶ ra ®­êng khiÕn cho viÖc ®i l¹i cña du kh¸ch rÊt khã kh¨n. Nh÷ng tiªu cùc trong lÔ héi nh­: t×nh tr¹ng mÊt c¾p, mãc tói, ¨n xin, cê b¹c ®á ®en vÉn diÔn ra... C«ng t¸c tuyªn truyÒn, giíi thiÖu vÒ lÔ héi trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc. 3.2.3. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn du lÞch v¨n ho¸ ë c¸c lµng nghÒ vµ khai th¸c v¨n hãa Èm thùc ë Yªn H­ng - Yªn H­ng lµ vïng ®Êt giµu tiÒm n¨ng vÒ du lÞch, lµng nghÒ truyÒn thèng nh­ lµng nghÒ ®an ng­ cô, ®ãng thuyÒn, lµm b¸nh, vÏ tranh... Tuy nhiªn tÊt c¶ c¸c lµng nghÒ t¹i Yªn H­ng vÉn ch­a ®­îc khai th¸c phôc vô cho du lÞch. Th¸ng 2 n¨m 2002 lÇn ®Çu tiªn c¸c s¶n phÈm nghÒ cña Hµ Nam - Yªn H­ng ®­îc tr­ng bµy giíi thiÖu t¹i B¶o Tµng D©n Téc ViÖt Nam ë Hµ Néi. TriÓn l·m ®· thu hót ®­îc sù quan t©m chó ý cña ®«ng ®¶o giíi b¸o chÝ, c¸c nhµ nghiªn cøu, du kh¸ch trong vµ ngoµi n­íc... TiÕng lµnh ®ån xa c¸c s¶n phÈm cña lµng H­ng Häc ®· cã mÆt ë kh¾p mäi n¬i tõ V©n §ån, H¶i Hµ, Mãng C¸i ( Qu¶ng Ninh ) ®Õn C¸t H¶i ( H¶i Phßng ), Th¸i B×nh vµ thËm chÝ cã mÆt c¶ ë thÞ tr­êng Trung Quèc. - HiÖn nay khi ®Õn Yªn H­ng, kh¸ch du lÞch cã thÓ th­ëng thøc rÊt nhiÒu mãn ¨n kh¸c nhau, tõ c¸c mãn ¨n b×nh d©n ®Õn c¸c mãn ¨n ®Æc s¶n, ®Æc biÖt lµ c¸c mãn ¨n ®­îc chÕ biÕn tõ h¶i s¶n., nem ch¹o, nem chua, b¸nh gio… HiÖn nay toµn huyÖn cã mét kh¸ch s¹n s«ng Chanh vµ chÝn c¬ së l­u tró kh¸c. C¸c c¬ së nµy ®Òu cã kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu ¨n uèng t¹i chç cña du kh¸ch. Ngoµi ra cßn 20 nhµ hµng tËp trung trong thÞ trÊn Qu¶ng Yªn víi mét sè khu vùc km 11 phôc vô nhu cÇu ¨n uèng cho kh¸ch. Trong nh÷ng n¨m qua còng víi viÖc ®Èy m¹nh c«ng t¸c ph¸t triÓn du lÞch th× vÊn ®Ò v¨n hãa Èm thùc còng ®­îc quan t©m. Dù ¸n x©y dùng phè Èm thùc Qu¶ng Yªn s¾p ®­a vµo triÓn khai. Tuy nhiªn, mét ®iÒu dÔ nhËn thÊy ë Yªn H­ng còng nh­ tØnh Qu¶ng Ninh ®Õn nay vÉn ch­a cã mãn ¨n nµo, mét ®Æc s¶n nµo thùc sù mang nÐt riªng cña tØnh, còng nh­ cña huyÖn m×nh, mµ chØ cã nh÷ng mãn ¨n, c¸c mãn ¨n ®Æc s¶n chung chung mµ tØnh nµo còng cã. TiÓu kÕt Yªn H­ng n»m trong vïng du lÞch ®ang diÔn ra s«i næi víi c¸c träng ®iÓm nh­ H¹ Long, khu du lÞch quèc tÕ TuÇn Ch©u Qu¶ng Ninh, C¸t Bµ H¶i Phßng. ë ®©y ®· cã sù xuÊt hiÖn mét sè dÞch vô du lÞch, tuy vËy trong xu thÕ ph¸t triÓn du lÞch cña tØnh th× ngµnh du lÞch Yªn H­ng cßn rÊt h¹n chÕ. L­îng kh¸ch ®Õn víi Yªn H­ng rÊt nhá. Doanh thu tõ du lÞch chØ chiÕm h¬n 1 ®Õn 2 % doanh thu du lÞch toµn tØnh Qu¶ng Ninh. H¹n chÕ nhÊt lµ c¬ së h¹ tÇng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô cho du kh¸ch ch­a ®­îc ®Çu t­, ®Çu t­ ch­a ®­îc ®ång bé, m«i tr­êng tù nhiªn vµ x· héi t¹i c¸c ®iÓm du lÞch ch­a hÊp dÉn kh¸ch du lÞch, tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ cßn Ýt, viÖc qu¶n lý nhµ n­íc vÒ du lÞch cßn nhiÒu bÊt cËp. Ch­¬ng Iv Mét sè gi¶I ph¸p nh»m ph¸t triÓn du lÞch v¨n ho¸ Yªn h­ng 4.1. Ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn du lÞch ë Yªn H­ng 4.1.1. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn du lÞch Yªn H­ng Vïng ®Êt Yªn H­ng mang ®Ëm dÊu Ên v¨n hãa ®Æc thï, víi nhiÒu lÔ héi d©n gian tiªu biÓu, lµ n¬i l­u gi÷ dÊu tÝch nh÷ng chiÕn c«ng hiÓn h¸ch cña d©n téc, trong ®ã ®¸ng chó ý lµ khu di tÝch chiÕn th¾ng B¹ch §»ng lÞch sö. Bªn c¹nh ®ã, ®©y còng lµ n¬i tËp trung nhiÒu di tÝch v¨n hãa lÞch sö cã gi¸ trÞ kh¸c nh­ ®×nh Phong Cèc, miÕu Tiªn C«ng, ®×nh Trung B¶n… ®· ®­îc nhµ n­íc xÕp h¹ng quèc gia. Ngoµi ra, Yªn H­ng l¹i cã lîi thÕ n»m gÇn c¸c trung t©m du lÞch lín cña c¶ miÒn B¾c lµ H¶i Phßng, H¹ Long tÊt c¶ nh÷ng yÕu tè nµy héi tô l¹i thµnh tiÒm n¨ng vµ lîi thÕ ®Ó khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch. Trong nghÞ quyÕt cña tØnh uû Qu¶ng Ninh vÒ ®æi míi vµ ph¸t triÓn du lÞch ®· x¸c ®Þnh Yªn H­ng lµ mét trong bèn khu träng ®iÓm du lÞch cña TØnh. Khai th¸c tèt tiÒm n¨ng vµ nh÷ng lîi thÕ ®Ó ph¸t triÓn du lÞch trong thêi gian tíi cÇn theo mét sè h­íng chÝnh sau: Víi vai trß lµ mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän, du lÞch ph¶i ph¸t triÓn tÝch cùc ®Ó ®Èy m¹nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ cña Yªn H­ng, thóc ®Èy c¸c ngµnh kh¸c ph¸t triÓn gãp phÇn thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ cña huyÖn. Ph¸t triÓn kinh tÕ du lÞch bÒn v÷ng víi tèc ®é t­¬ng xøng c¸c ngµnh kinh tÕ ®øng ®Çu cña huyÖn, tranh thñ khai th¸c mäi nguån lùc trong vµ ngoµi n­íc, ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, n©ng cao chÊt l­îng vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn. Ph¸t triÓn du lÞch ph¶i ®¶m b¶o gi÷ g×n, ph¸t huy c¸c b¶n s¾c v¨n ho¸, khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c tµi nguyªn du lÞch nh­ng ph¶i g¾n liÒn víi b¶o vÖ tµi nguyªn, m«i tr­êng. Ph¸t triÓn c¶ du lÞch quèc tÕ vµ du lÞch néi ®Þa, ®¶m b¶o ®¹t hiÖu qu¶ cao vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi. Ph¸t triÓn ngµnh kinh tÕ du lÞch cña huyÖn ®· ®­îc §¹i Héi §¶ng Bé x¸c ®Þnh râ. B»ng sù nç lùc cña ®Þa ph­¬ng vµ sù tranh thñ hç trî cña TØnh, cña trung ­¬ng vµ c¸c ®Þa ph­¬ng l©n cËn, thu hót ®Çu t­, liªn doanh, liªn kÕt, ph¸t triÓn kinh tÕ, du lÞch, ph¸t triÓn c¸c trung t©m th­¬ng m¹i, dÞch vô ë thÞ trÊn Qu¶ng Yªn, khu vùc BiÓu Nghi, khu vùc trung t©m Phong Cèc… 4.1.2. Môc tiªu Trong xu thÕ ph¸t triÓn du lÞch Yªn H­ng, ®ang cã xu h­íng x©y dùng Yªn H­ng thµnh khu du lÞch sinh th¸i nghØ d­ìng, kÕt hîp víi du lÞch v¨n hãa, tiÕn hµnh khai th¸c tæng hîp tµi nguyªn ë ®©y ®Ó phôc vô cho ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng, víi c¸c môc tiªu cô thÓ: - VÒ kinh tÕ: Ph¸t triÓn du lÞch nh»m khai th¸c c¸c tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n cña huyÖn. T¨ng tû träng ®ãng gãp cña ngµnh du lÞch vµo GDP cña huyÖn, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. - VÒ v¨n hãa x· héi: Ph¸t triÓn du lÞch g¾n liÒn víi gi÷ g×n vµ ph¸t triÓn v¨n hãa ®i¹ ph­¬ng, b¶n s¾c cña d©n téc, khai th¸c tèt c¸c di s¶n v¨n hãa cã gi¸ trÞ, c¸c di tÝch lÞch sö, c¸c c«ng tr×nh v¨n hãa phôc vô ph¸t triÓn du lÞch. - VÒ m«i tr­êng: Ph¸t triÓn du lÞch nh»m b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn m«i tr­êng sinh th¸i, m«i tr­êng x· héi trong s¹ch vµ lµnh m¹nh lµm c¬ së cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph­¬ng. - VÒ an ninh: Ph¸t triÓn du lÞch, g¾n víi an ninh quèc phßng, trËt tù an toµn x· héi. Khi x©y dùng c¸c tuyÕn tham quan du lÞch vµ c¸c c«ng tr×nh du lÞch cÇn chó ý ®Õn an ninh, an toµn tuyÖt ®èi cho kh¸ch, chèng l¹i c¸c tÖ n¹n x· héi. HiÖn nay Yªn H­ng ch­a cã sù kh¶o s¸t kü ®Ó x©y dùng quy ho¹ch chi tiÕt c¸c dù ¸n cô thÓ trªn ®Þa bµn. Tõ ®Þnh h­íng chung cña TØnh vÒ ph¸t triÓn du lÞch, Yªn H­ng ®· ®­a ra mét sè dù b¸o sau: B¶ng 1: Dù b¸o sè l­ît kh¸ch du lÞch ®Õn Yªn H­ng thêi kú 2010 - 2015 §¬n vÞ tÝnh: Ngµn l­ît kh¸ch Khu vùc L­ît kh¸ch 2010 2015 T¨ng tr­ëng 2010 - 2015 Toµn tØnh Qu¶ng Ninh Quèc tÕ 1.800 2.500 6,8%/năm Néi ®Þa 2.200 3.000 5,7%/năm Tæng sè 4.000 5.500 6,2%/năm HuyÖn Yªn H­ng Quèc tÕ 9,0 37,5 25,0%/năm Néi ®Þa 44,0 120,0 18,8%/năm Tæng sè 53,0 157,5 19,6%/năm Nguån: - Dù b¸o cña viÖn NCPT Du lÞch B¶ng 2: Dù b¸o thu nhËp du lÞch Yªn H­ng thêi kú 2010 – 2015 §¬n vÞ: Ngµn USD ( 1USD = 16000) Lo¹i thu nhËp Nguån thu 2010 2015 Thu nhËp tõ kh¸ch nghØ qua ®ªm Tõ kh¸ch néi ®Þa 211,2 1.029,6 Tõ kh¸ch quèc tÕ 64,8 432,0 Céng 276,0 1.461,6 Thu nhËp tõ kh¸ch tham quan trong ngµy Tõ kh¸ch néi ®Þa 352,0 1.123,2 Tõ kh¸ch quèc tÕ 153,0 630,0 Céng 505,0 1753,2 Tæng céng 781,0 3.214,8 Nguån: - Dù b¸o cña viÖn NCPT Du lÞch 4.2. Mét sè gi¶i ph¸p chÝnh 4.2.1. Thùc hiÖn hiÖu qu¶ c«ng t¸c quy ho¹ch Quy ho¹ch lµ mét nhiÖm vô quan träng trong suèt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn du lÞch. Thùc tÕ trªn thÕ giíi còng nh­ ë ViÖt Nam cho thÊy quèc gia, nh÷ng ®Þa ph­¬ng quan t©m ®Çu t­ cho viÖc lËp vµ thùc hiÖn quy ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch ®óng ®¾n, hîp lý, ph¸t triÓn du lÞch theo h­íng bÒn v÷ng, sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao vÒ kinh tÕ, x· héi vµ m«i tr­êng. Quy ho¹ch du lÞch gi÷ vai trß quan träng trong ®Þnh h­íng ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng, c¸c dù ¸n quy ho¹ch du lÞch ph¶i ®­îc nghiªn cøu kü tr­íc khi ®­a vµo thùc hiÖn. Quy ho¹ch du lÞch ph¶i ®¶m b¶o gi÷ ®­îc c¶nh quan m«i tr­êng tù nhiªn, kh«ng lµm x¸o trén m«i tr­êng. Quy ho¹ch du lÞch ph¶i ®¶m b¶o ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c, ®ång thêi kh«ng lµm suy kiÖt nguån tµi nguyªn. Bªn c¹nh ®ã quy ho¹ch du lÞch cÇn tr¸nh g©y ra nh÷ng t¸c ®éng xÊu ®èi víi c­ d©n ®Þa ph­¬ng. Trong c¸c dù ¸n cña quy ho¹ch cÇn cã sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a du lÞch sinh th¸i víi du lÞch v¨n hãa, nh©n v¨n, cÇn chó ý tËp trung khai th¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ vµ lÔ héi truyÒn thèng, c¸c lµng nghÒ ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch. Thùc tÕ ë Yªn H­ng hiÖn nay ch­a cã quy ho¹ch nµo ®Ó khai th¸c c¸c tµi nguyªn du lÞch, trong ®ã cã tµi nguyªn du lÞch v¨n hãa cña huyÖn. ViÖc ®Þnh h­íng x©y dùng quy ho¹ch tæng thÓ vµ chi tiÕt du lÞch ë ®©y lµ mét gi¶i ph¸p hµng ®Çu ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò bÊt cËp trong viÖc khai th¸c nguån lùc nµy cho ho¹t ®éng du lÞch. §Ó cã thÓ lËp vµ tiÕn hµnh quy ho¹ch du lÞch Yªn H­ng cã hiÖu qu¶ cÇn ph¶i hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô sau: - X¸c ®Þnh vÞ trÝ vai trß cña du lÞch Yªn H­ng trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña huyÖn, cña tØnh Qu¶ng Ninh trôc du lÞch H¶i Phßng - Qu¶ng Ninh. Thùc hiÖn nhiÖm vô nµy sÏ gióp cho c¸c chuyªn gia lËp quy ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch Yªn H­ng thÊy ®­îc Yªn H­ng cã nhiÒu lîi thÕ vÒ tµi nguyªn, vÞ trÝ tiÕp gi¸p víi c¸c trung t©m du lÞch lín nh­ H¹ Long - H¶i Phßng. Tuy nhiªn ®ã còng lµ nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi Yªn H­ng trong thÕ c¹nh tranh rÊt lín, trong ®iÒu kiÖn h×nh ¶nh vµ s¶n phÈm du lÞch Yªn H­ng cßn mê nh¹t, ph¸t triÓn ë møc thÊp. Tõ ®ã cã nh÷ng ý t­ëng trong viÖc ®Çu t­ vµ h×nh thµnh c¸c chiÕn l­îc trong quy ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch Yªn H­ng. - Kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi vµ tiÒm n¨ng du lÞch. ViÖc ®¸nh gi¸ nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n vÒ tµi nguyªn du lÞch Yªn H­ng lµ cÇn thiÕt gióp cho c¸c nhµ quy ho¹ch x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng lîi thÕ cho viÖc ph¸t triÓn du lÞch ®Ó cã nh÷ng ®Þnh h­íng quy ho¹ch, khai th¸c vµ c¸c nh÷ng h­íng kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ. - Kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng ph¸t triÓn du lÞch thêi gian qua. §¸nh gi¸ nh÷ng g× mµ du lÞch ®· ®¹t ®­îc vµ nh÷ng h¹n chÕ cña du lÞch Yªn H­ng ®Ó cã chiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch Yªn H­ng trong tõng giai ®o¹n cô thÓ. - §¸nh gi¸, thèng kª c¬ së h¹ tÇng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch. §©y lµ mét trong nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm du lÞch. ViÖc thùc hiÖn nhiÖm vô nµy lµ hÕt søc cÇn thiÕt ®Ó cã h­íng quy ho¹ch thÝch hîp. - X©y dùng ph­¬ng h­íng, môc tiªu cô thÓ ph¸t triÓn du lÞch trong giai ®o¹n tíi. Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng du lÞch cña huyÖn Yªn H­ng nhÊt lµ tiÒm n¨ng ph¸t triÓn du lÞch v¨n hãa, cÇn x¸c ®inh ®­îc ph­¬ng h­íng, môc tiªu ph¸t triÓn du lÞch cña huyÖn trong giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 2020. Yªn H­ng cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh ph©n khu, ph©n côm du lÞch, x¸c ®Þnh s¶n phÈm du lÞch ®Æc tr­ng cña tõng côm, tõng khu. T¹i Yªn H­ng cã thÓ ph©n thµnh c¸c khu, côm du lÞch nh­ sau: + Côm BiÓu Nghi - Suèi M¬ gåm c¸c ®iÓm du lÞch: Th¸c M¬, hå Yªn LËp, rõng th«ng B¸c Hå víi s¶n phÈm ®Æc tr­ng lµ du lÞch sinh th¸i, nghØ d­ìng. + Côm ®¶o Hµ Nam gåm c¸c ®iÓm du lÞch nh­: miÕu Tiªn C«ng, ®×nh Phong Cèc, chïa Yªn §«ng…cã thÓ x©y dùng s¶n phÈm ®Æc tr­ng lµ du lÞch tham quan di tÝch lÞch sö - v¨n hãa, tÝn ng­ìng. + Côm Qu¶ng Yªn - S«ng B¹ch §»ng gåm c¸c ®iÓm du lÞch nh­: §Òn TrÇn H­ng §¹o - miÕu Vua Bµ, ®×nh Yªn Giang, s«ng B¹ch §»ng, hai c©y lim GiÕng Rõng…cã thÓ x©y dùng c¸c s¶n phÈm ®Æc tr­ng lµ du lÞch tham quan di tÝch lÞch sö v¨n hãa, kÕt hîp tham quan du ngo¹n trªn s«ng B¹ch §»ng. Trong c¸c côm du lÞch trªn cÇn x¸c ®Þnh träng ®iÓm du lÞch cña Yªn H­ng lµ côm du lÞch Qu¶ng Yªn. V× Qu¶ng Yªn kh«ng chØ cã tµi nguyªn du lÞch hÊp dÉn, mµ cßn cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch thuËn lîi nhÊt so víi huyÖn. N¬i ®©y ®· cã kh¸ch ®Õn nhiÒu h¬n c¸c ®iÓm kh¸c trong huyÖn. Trong viÖc x©y dùng quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞch trªn ®Þa bµn huyÖn cÇn phèi hîp víi c¸c ngµnh chøc n¨ng xóc tiÕn lËp quy ho¹ch chi tiÕt, x¸c ®Þnh c¸c khu du lÞch träng ®iÓm, x¸c ®Þnh c¸c dù ¸n träng ®iÓm nh­ côm di tÝch B¹ch §»ng, khu du lÞch Hoµng T©n, trung t©m th­¬ng m¹i chî Rõng, c¸c dù ¸n s¶n xuÊt hµng l­u niÖm, hµng mü nghÖ phôc vô du lÞch. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy th× UBND huyÖn Yªn H­ng cÇn cã kinh phÝ vµ trùc tiÕp phô tr¸ch viÖc x©y dùng quy ho¹ch. 4.2.2. X©y dùng c¬ së h¹ tÇng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch - VÒ c¬ së h¹ tÇng phôc vô du lÞch. Yªn H­ng cÇn ph¶i n©ng cÊp hÖ thèng ®­êng giao th«ng, hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c ®Ó ph¸t triÓn du lÞch. §Æc biÖt cÇn n©ng cÊp vµ ®Çu t­ x©y dùng hÖ thèng ®­êng giao th«ng trªn ®¶o Hµ Nam, n¬i tËp trung, cã mËt ®é di tÝch dµy ®Æc víi nhiÒu di tÝch lÞch sö v¨n hãa ®· ®­îc xÕp h¹ng quèc gia. Cô thÓ cÇn n©ng cÊp tuyÕn CÇu Chanh - Phong Cèc - Liªn vÞ, c¸c ®­êng tõ ®­êng liªn x· vµo c¸c di tÝch ®×nh Trung B¶n, ®Òn Trung Cèc, B·i cäc §ång V¹n Muèi, Th¸c M¬, chïa V¹n TriÒu - hå Yªn LËp. X©y dùng ®­êng ®iÖn chiÕu s¸ng tíi c¸c di tÝch, c¸c ®iÓm du lÞch. §Æc biÖt lµ viÖc cÇn x©y dùng hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng cho c¸c ®iÓm trong côm di tÝch lÞch sö B¹ch §»ng nh­ b·i cäc Yªn Giang, t¹i ®iÓm hai c©y lim GiÕng Rõng... - C¬ së vËt chÊt kü thuËt lu«n gi÷ vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh t¹o ra vµ thùc hiÖn s¶n phÈm du lÞch, còng nh­ khai th¸c c¸c tµi nguyªn du lÞch. VÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch cÇn n©ng cÊp c¸c kh¸ch s¹n hiÖn cã, n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô buång, ¨n uèng...H×nh thµnh mét sè kh¸ch s¹n cao cÊp t¹i c¸c khu vùc Minh Thµnh - §«ng Mai, Hoµng T©n, khu c«ng nghiÖp §ång B¸i, Khu c«ng nghiÖp ®Çm nhµ M¹c Qu¶ng Yªn ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cho kh¸ch du lÞch. Më thªm c¸c nhµ hµng b¸n c¸c ®Æc s¶n, hµng l­u niÖm vÒ c¸c s¶n phÈm m©y, tre, ®an truyÒn thèng cña huyÖn. Du lÞch Yªn H­ng ®ang trong giai ®o¹n “ manh nha ”, do vËy viÖc ®Çu t­ cho viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, vËt chÊt kü thuËt phôc vô cho du lÞch lµ viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt vµ ph¶i ®­îc cô thÓ hãa trong qu¸ tr×nh lËp vµ thùc hiÖn trong quy ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch huyÖn Yªn H­ng trong tõng giai ®o¹n cô thÓ. Cïng víi viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho du lÞch Yªn H­ng ®ång thêi ph¶i kÕt hîp víi viÖc b¶o vÖ trËt tù, vÖ sinh an toµn, an ninh cho kh¸ch, b¶o vÖ m«i tr­êng vµ gi÷ g×n, t«n t¹o tµi nguyªn du lÞch. 4.2.3. §a dang hãa, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm du lÞch Yªn H­ng giµu tiÒm n¨ng vÒ du lÞch nh­ng ®Ó cã thÓ cã ®­îc nh÷ng s¶n phÈm du lÞch kh¸c biÖt, mang ®Æc tr­ng cña huyÖn m×nh th× Yªn H­ng cÇn ®a d¹ng hãa, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm du lÞch vµ x©y dùng s¶n phÈm du lÞch ®éc ®¸o. Tr­íc m¾t cÇn ®Þnh h­íng ph¸t triÓn s¶n phÈm du lÞch tiªu biÓu nh­: du lÞch nghØ d­ìng biÓn ®¶o, du lÞch sinh th¸i rõng biÓn, chó träng ®Õn h×nh thøc du lÞch tr¶i nghiÖm ( homestay ); du lÞch chuyªn ®Ò, trong ®ã chó träng ®Õn chî Èm thùc vµ tr×nh diÔn nghÖ thuËt truyÒn thèng g¾n liÒn víi c¸c sù tÝch, di tÝch lÞch sö; du lÞch héi chî, triÓn l·m vµ tr×nh diÔn nghÒ vµ c¸c s¶n phÈm lµng nghÒ truyÒn thèng; du lÞch v¨n ho¸, lÔ héi, tham quan nghiªn cøu. Ngoµi tham quan di tÝch lÞch sö cã thÓ kÕt hîp du thuyÒn trªn s«ng Chanh, du lÞch kh¸m ph¸ ®Çm nhµ M¹c, leo nói ë th¸c M¬… x©y dung s¶n phÈm du lÞch ®Æc tr­ng cña Yªn H­ng lµ di tÝch lÞch sö B¹ch §»ng. CÇn ®a d¹ng ho¸, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm t¹i träng ®iÓm du lÞch nh­: côm di tÝch lÞch sö B¹ch §»ng víi s¶n phÈm du lÞch v¨n hãa, lÔ héi. Khu vùc Hµ Nam víi du lÞch v¨n hãa, lÔ héi, sinh th¸i nh©n v¨n, du lÞch chuyªn ®Ò, kh¶o cøu. Liªn kÕt, më réng c¸c tour du lÞch gi÷a ®iÓm du lÞch cña huyÖn víi c¸c khu, ®iÓm du lÞch cña TØnh vµ c¸c vïng l©n cËn. Yªn H­ng víi vÞ trÝ n»m ë phÝa t©y nam Qu¶ng Ninh, tiÕp gi¸p víi U«ng BÝ n¬i cã danh th¾ng Yªn Tö, tiÕp gi¸p víi H¹ Long, khu du lÞch quèc tÕ TuÇn Ch©u vµ tiÕp gi¸p víi H¶i Phßng. N»m trong khu vùc trung t©m vÒ du lÞch cña miÒn B¾c, chÝnh v× vËy Yªn H­ng cÇn ph¶i ph¸t triÓn du lÞch trong xu thÕ héi nhËp, liªn kÕt... Tæ chøc c¸c lÔ héi truyÒn thèng trªn ®Þa bµn, phôc håi lÔ héi mang ®Ëm nÐt d©n gian, cã ý nghÜa thiÕt thùc trong ®êi sèng v¨n hãa nh­ lÔ héi Tiªn C«ng, lÔ héi B¹ch §»ng, lÔ héi xuèng §ång... T¹o ®iÒu kiÖn phôc håi vµ ph¸t triÓn mét sè lo¹i h×nh v¨n hãa, thÓ thao d©n gian nh­ h¸t ®óm, b¬i ch¶i, chäi gµ, vËt, ®ua thuyÒn... C¸c lµng nghÒ truyÒn thèng cña Yªn H­ng næi tiÕng víi c¸c lµng nghÒ ®an ng­ cô, lµm sø ë TiÒn An, nghÒ ®ãng tµu gç ë Hµ An... §Ó cã thÓ kh«i phôc c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng, thóc ®Èy s¶n xuÊt hµng ho¸ phôc vô du lÞch. Yªn H­ng cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng c¸c trung t©m, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng l­u niÖm ®Æc tr­ng cña Yªn H­ng ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch tham quan. Tr­íc m¾t Yªn H­ng cÇn h×nh thµnh c¸c lµng nghÒ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm phôc vô du lÞch víi c¸c s¶n phÈm ®Þnh h­íng nh­: + Lµng Phong Cèc - CÈm La - Phong H¶i s¶n xuÊt b¸nh Gio + Lµng H­ng Häc s¶n xuÊt c¸c ®å dïng l­u niÖm b»ng tre, nøa, m©y, song... + Lµng VÞ D­¬ng s¶n xuÊt r­îu VÞ D­¬ng. + Khai th¸c thÕ m¹nh cña Lµng tranh Yªn H­ng lµm ra c¸c s¶n phÈm mü thuËt, mü thuËt d©n dông phôc vô du kh¸ch. + ThÞ trÊn Qu¶ng Yªn vµ x· Yªn Giang chÕ biÕn c¸c ®Æc s¶n nem chua, nem ch¹o vµ ®Æc s¶n biÓn nh­ sß, ng¸n, hµ, cua bÓ, mùc, c¸ kh«... cã bao b× vµ th­¬ng hiÖu mang ®Æc tr­ng cña Yªn H­ng. CÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch qu¶ng b¸ cho c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ b»ng viÖc tham gia c¸c héi trî triÓn l·m, x©y dùng nh÷ng th­íc phim nhá giíi thiÖu vÒ c¸c lµng nghÒ, còng nh­ s¶n phÈm c¸c lµng nghÒ næi tiÕng cña huyÖn. Lu«n t×m c¬ héi më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm trong ph¹m vi ®Þa ph­¬ng hay mét sè vïng l©n cËn. Bªn c¹nh ®ã, cÇn gióp ng­êi lao ®éng t×m nguyªn liÖu æn ®Þnh. Cã chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch ®µo t¹o nguån lao ®éng, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä ®i häc nghÒ b»ng nguån kinh phÝ ®Þa ph­¬ng kÕt hîp sù ®ãng gãp kinh phÝ cña ng­êi häc nghÒ, cã thÓ më líp häc nghÒ t¹i ®Þa ph­¬ng. §èi víi ng­êi lµm nghÒ cÇn kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, ®ã còng lµ c¸ch thøc qu¶ng c¸o h÷u hiÖu nhÊt vÒ s¶n phÈm, tuyÖt ®èi kh«ng lµm dèi, lÇm Èu theo lèi chôp giËt, gi¸ c¶ ph¶i phï hîp víi chÊt l­îng. ViÖc kh«i phôc c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng vÒ l©u dµi chóng ta cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ph¸t triÓn ®i ®«i víi viÖc b¶o tån vµ gi÷ g×n c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng. Cã b¶o tån ®­îc c¸c lµng nghÒ th× míi cã ®­îc c¸c nghÖ nh©n tµi ba vµ líp trÎ lín lªn míi tiÕp tôc ®­îc lµm nghÒ truyÒn thèng cña cha «ng, kh«ng ph¶i bá quª ®i lµm ¨n xa. §iÒu nµy cã ý nghÜa rÊt x©u xa vÒ mÆt x· héi khi chóng ta b­íc vµo tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n, ®Ó tõng b­íc ®­a n­íc ta héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, n©ng cao møc sèng cña ng­êi d©n lao ®éng trong ®ã cã nh÷ng lao ®éng ë c¸c lµng nghÒ. Bªn c¹nh ®ã viÖc ®a d¹ng hãa, n©ng cao s¶n phÈm du lÞch cÇn nghiªn cøu, kh¶o s¸t khai th¸c tiÒm n¨ng vÒ Èm thùc. N©ng cao chÊt l­îng Èm thùc Yªn H­ng trë thµnh s¶n phÈm du lÞch ®éc ®¸o vµ ngµy cµng trë nªn hÊp dÉn kh¸ch du lÞch. KhuyÕn khÝch, hç trî c¸c nhµ hµng, c¸c c¬ së l­u tró kinh doanh khai th¸c yÕu tè Èm thùc, x©y dùng khu phè Èm thùc Qu¶ng Yªn ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch. 4.2.4. §Èy m¹nh c«ng t¸c b¶o tån, t«n t¹o c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa ®Ó phôc vô ph¸t triÓn du lÞch §èi víi Yªn H­ng cÇn ph¶i ­u tiªn ®Çu t­, trïng tu, t«n t¹o c¸c di tÝch lÞch sö n»m trong quÇn thÓ di tÝch B¹ch §»ng. C¸c thñ tôc hµnh chÝnh, c¸c biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh tiÕn ®é gi¶i phãng mÆt b»ng vµ gi¶i ng©n nguån vèn cÇn ®­îc gÊp rót hoµn thiÖn ®Ó sím ®­a côm di tÝch nµy vµo khai th¸c. Bªn c¹nh ®ã ®Èy nhanh tiÕn ®é trïng tu c¸c c«ng tr×nh v¨n hãa, lÞch sö kh¸c nh­: ®×nh Phong Cèc, ®×nh Trung B¶n, miÕu Tiªn C«ng, chïa Yªn §«ng... Kh«i phôc vµ tæ chøc c¸c lÔ héi truyÒn thèng g¾n víi c¸c côm di tÝch theo h­íng v¨n minh, lµnh m¹nh ®Ëm nÐt b¶n s¾c cña ®Þa ph­¬ng. ViÖc thùc hiÖn b¶o tån ph¶i cã sù phèi hîp ®ång bé gi÷a c¬ quan chuyªn m«n, c¸c ban ngµnh trong tØnh, c¸c ®Þa ph­¬ng cã di tÝch trong viÖc b¶o tån, t«n t¹o vµ ph¸t huy gi¸ trÞ nhiÒu mÆt cña di s¶n v¨n hãa trªn ®Þa bµn. ChÝnh quyÒn c¸c cÊp ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c di s¶n v¨n hãa trªn ®Þa bµn m×nh qu¶n lý, xãa bá hiÖn t­îng th­¬ng m¹i hãa c¸c h×nh thøc dÞch vô v¨n hãa t¹i c¸c di tÝch. Qu¶n lý thèng nhÊt vµ cã hiÖu qu¶ c¸c nguån thu nh­ vÐ tham quan di tÝch, hßm c«ng ®øc, tiÒn lÔ... ®Ó t¸i ®Çu t­ cho di tÝch, còng nh­ cã c¸ch ph©n bæ hîp lý nh»m ®¶m b¶o lîi Ých cña nhµ n­íc , còng nh­ cña c¸ nh©n nh÷ng ng­êi tham gia c¸c dÞch vô. ¦u tiªn ®Çu t­ kinh phÝ cho viÖc tu bæ, t«n t¹o chèng xuèng cÊp c¸c di tÝch lÞch sö cã gi¸ trÞ ®Æc biÖt quan träng. §Èy m¹nh x· h«i hãa ho¹t ®éng b¶o tån, t«n t¹o c¸c di tÝch. §Æc biÖt lµ huy ®éng sù ®ãng gãp cña toµn x· héi vµ tranh thñ nguån tµi trî quèc tÕ cho viÖc tu bæ, t«n t¹o cho di tÝch. §Çu t­ nghiªn cøu ®Ó lµm râ nh÷ng thuéc tÝnh, ®Æc biÖt lµ tÝnh thiªng vèn cã cña di tÝch, trªn c¬ së ®ã vËn dông nh÷ng nguyªn t¾c cña khoa häc b¶o tån, nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc kü thuËt, phôc vô b¶o vÖ vµ ph¸t huy gi¸ trÞ di tÝch. 4.2.5. §µo t¹o nguån nh©n lùc phôc vô ph¸t triÓn du lÞch Con ng­êi lµ yÕu tè ®Æc biÖt quan träng, võa lµ môc tiªu, võa lµ ®éng lùc cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. SÏ lµ mét l·ng phÝ lín nÕu chØ tËp trung vµo kÕt cÊu h¹ tÇng vµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt mµ bá qua yÕu tè con ng­êi. ViÖc n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý vµ nghiÖp vô du lÞch cho lùc l­îng lao ®éng ngµnh lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch quan träng nhÊt ®¶m b¶o cho viÖc thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c môc tiªu ®Ò ra nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng du lÞch trong nh÷ng n¨m tíi. C«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng nguån nh©n lùc ngµnh du lÞch Yªn H­ng cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô: C¨n cø vµo quy ho¹ch tæng thÓ, quy ho¹ch chi tiÕt ®Ó x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng nguån nh©n lùc. Tr­íc hÕt ngµnh ph¶i tiÕn hµnh rµ so¸t, thèng kª, ®¸nh gi¸ vµ ph©n lo¹i nguån nh©n lùc du lÞch hiÖn cã. Ph©n lo¹i c¸c ®èi t­îng cÇn ®µo t¹o, båi d­ìng thµnh c¸c nhãm lín: + C¸n bé qu¶n lý nhµ n­íc vÒ du lÞch ®Þa ph­¬ng + §èi t­îng qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp du lÞch. + Nh©n viªn phôc vô trùc tiÕp t¹i c¸c doanh nghiÖp. Dùa trªn viÖc ph©n lo¹i, tiÕn hµnh ®µo t¹o, lËp kÕ ho¹ch ®µo tµo, båi d­ìng th­êng xuyªn, ®Þnh kú ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, ®¸p øng nhu cÇu cho ho¹t ®éng qu¶n lý, phôc vô trong du lÞch. CÇn h×nh thµnh vµ tiÕn hµnh ®µo t¹o ®éi ngò h­íng dÉn viªn, thuyÕt minh viªn t¹i c¸c ®iÓm du lÞch quan träng cña huyÖn. Còng dùa trªn viÖc ph©n lo¹i ®ã, tuú vµo tõng ®èi t­îng cÇn cã nh÷ng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o riªng, còng nh­ c¸ch thøc truyÒn ®¹t vµ ®µo t¹o ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. Bªn c¹nh ®ã cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch thu hót nh©n tµi, cÇn cã chÝnh s¸ch tho¶ ®¸ng ®Ó thu hót ®éi ngò c¸n bé, c¸c nhµ khoa häc, c¸c nhµ kinh tÕ giái kh¾p mäi miÒn ®Êt n­íc vÒ tham gia vµo x©y dùng ngµnh du lÞch. Cã chÝnh s¸ch ­u tiªn c¸n bé lµ con em cña ®Þa ph­¬ng ®­îc ®µo t¹o chuyªn ngµnh du lÞch vÒ lµm viÖc t¹i ®Þa ph­¬ng. Tr­íc m¾t ®Èy m¹nh tèc ®é t¨ng tr­ëng cña ngµnh du lÞch trong thêi gian tíi cÇn chó träng n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc du lÞch. N©ng cao tû träng ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc, trªn ®¹i häc. N©ng dÇn tû träng lao ®éng phôc vô du lÞch ®­îc ®µo t¹o chÝnh quy. 4.2.6. N©ng cao ý thøc cña ng­êi d©n vÒ du lÞch N©ng cao ý thøc cña ng­êi d©n vÒ ho¹t ®éng du lÞch lµ vÊn ®Ò hÕt søc cÊp b¸ch. Bëi nhê cã ý thøc tèt, nhËn thøc ®óng nh©n d©n sÏ tham gia tÝch cùc b¶o vÖ tµi nguyªn du lÞch vµ ph¸t triÓn du lÞch. N©ng cao nhËn thøc vÒ ph¸t triÓn du lÞch. HiÓu ®óng vµ râ vÞ trÝ quan träng, tÝnh tæng hîp ®a ngµnh, x· héi ho¸ cïng víi lîi Ých kinh tÕ - x· héi to lín cña ngµnh du lÞch. Tuyªn truyÒn cho nh©n d©n vµ du kh¸ch biÕt vÒ tiÒm n¨ng du lÞch huyÖn Yªn H­ng, nh÷ng thµnh qu¶ ®¹t ®­îc, nh÷ng khã kh¨n thö th¸ch vµ h­íng ®Çu t­ ph¸t triÓn. B»ng nhiÒu h×nh thøc tuyªn truyÒn gi¸o dôc cho mäi tÇng líp nh©n d©n mäi cÊp, mäi ngµnh vÒ ph¸t triÓn du lÞch ®i ®«i víi viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng tù nhiªn, m«i tr­êng sinh th¸i vµ tµi nguyªn nh©n v¨n mµ chóng ta cã, lµm phong phó thªm nguån tµi nguyªn nµy. - X©y dùng ý thøc b¶o tån c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ vµ lÔ héi truyÒn thèng phong tôc tËp qu¸n tèt cña ®Þa ph­¬ng còng nh­ cña d©n téc. Quan t©m h¬n n÷a vÒ mÆt ®¶m b¶o ph©n phèi lîi Ých hîp lý gi÷a c¸c tæ chøc du lÞch vµ ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng nh»m khuyÕn khÝch nhËn thøc gi¸ trÞ thùc cña nguån tµi nguyªn hä ®ang së h÷u. Tõ ®ã n©ng cao møc ®é t×nh nguyÖn tham gia x©y dùng h×nh ¶nh ®iÓm ®Õn du lÞch th©n thiÖn, an toµn, v¨n minh. - KÕt hîp víi viÖc x©y dùng lµng v¨n ho¸, gia ®×nh v¨n ho¸, ®­a vµo h­¬ng ­íc cña lµng, c¸c vÊn ®Ò nÒ nÕp, nÕp sèng v¨n minh trong viÖc giao tiÕp víi mäi ng­êi còng nh­ víi kh¸ch du lÞch. - X©y dùng nÕp sèng lµnh m¹nh kh«ng lµm huû ho¹i m«i tr­êng tù nhiªn vµ m«i tr­êng x· héi, kh«ng tù tiÖn th¶i r¸c ra c¸c ®iÓm du lÞch vµ nh÷ng n¬i c«ng céng. - X©y dùng tËp tôc lµnh m¹nh, ng¨n chÆn c¸c hiÖn t­îng mª tÝn dÞ ®oan, bãi to¸n, lÖ ®èt vµng m· ë nh÷ng di tÝch g©y « nhiÔm m«i tr­êng vµ ph¸ huû di tÝch, ®Æc biÖt lµ c¸c di tÝch ®­îc x©y b»ng gç. 4.2.7. §Èy m¹nh ho¹t ®éng tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ vÒ du lÞch §Ó phÊn ®Êu x©y dùng Yªn H­ng trë thµnh mét trong nh÷ng trung t©m du lÞch cña tØnh Qu¶ng Ninh, víi ®Þnh h­íng ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i nghØ d­ìng vïng biÓn, du lÞch v¨n ho¸, ph¸t triÓn du lÞch g¾n liÒn víi ®¶m b¶o an ninh quèc phßng, gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, hÊp dÉn kh¸ch du lÞch, Yªn H­ng cÇn ph¶i ®Èy m¹nh c«ng t¸c qu¶ng b¸ xóc tiÕn du lÞch víi nh÷ng ho¹t ®éng cô thÓ sau: - Tæ chøc thùc hiÖn qu¶ng b¸ réng r·i vÒ h×nh ¶nh Yªn H­ng víi kh¸ch du lÞch trong vµ ngoµi n­íc trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng, khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ qu¶ng b¸ vµ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiÕp thÞ. TiÕn hµnh ph¸t hµnh nhiÒu Ên phÈm. - Kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ b»ng gi¸ c¶. N©ng cao nhËn thøc cña doanh nghiÖp vµ huyÖn vÒ viÖc tuyªn truyÒn vµ qu¶ng c¸o cho du lÞch ®Õn c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ cña x· héi. - T¨ng c­êng qu¶ng b¸ trªn ®µi truyÒn h×nh vµ c¸c t¹p chÝ s¸ch b¸o, tê r¬i, tËp gÊp... X©y dùng chuyªn môc du lÞch trªn ®µi truyÒn h×nh giíi thiÖu vÒ c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ vÒ lÔ héi Yªn H­ng. - Biªn so¹n vµ ph¸t hµnh c¸c Ên phÈm tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o vÒ du lÞch Yªn H­ng, giíi thiÖu vÒ con ng­êi vµ tµi nguyªn du lÞch cña Yªn H­ng víi nh÷ng th«ng tin cô thÓ. Giíi thiÖu c¸c ®iÓm l­u tró, hÖ thèng c¸c th«ng tin, ®iÓm tham quan du lÞch, c¸c ®iÓm vui ch¬i gi¶i trÝ. - Më phßng t­ vÊn vµ th«ng tin du lÞch t¹i Qu¶ng Yªn. Cã thÓ phèi hîp víi c¸c ngµnh giao th«ng vËn t¶i cung cÊp miÔn phÝ lé tr×nh ®Õn Yªn H­ng. NÕu cã ®iÒu kiÖn cã thÓ më th«ng tin ë nh÷ng thÞ tr­êng lín, thùc hiÖn liªn kÕt víi c¸c c«ng ty l÷ hµnh, c¸c kh¸ch s¹n. - Ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin du lÞch, nèi m¹ng th«ng tin du lÞch víi c¸c doanh nghiÖp du lÞch trong n­íc vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ du lÞch víi c¸c ngµnh liªn quan. Th­êng xuyªn cËp nhËt th«ng tin du lÞch cña huyÖn. Tr­íc m¾t Yªn H­ng cÇn thùc hiÖn c¸c nhiªm vô ®Ó qu¶ng c¸o, xóc tiÕn cho du lÞch cña huyÖn nh­ sau: + X©y dùng hai biÓn qu¶ng c¸o t¹i Minh Thµnh vµ §«ng Mai cã néi dung vÒ du lÞch Yªn h­ng vµ khu di tÝch B¹ch §»ng. + X©y dùng tËp gÊp, s¸ch ¶nh vÒ di tÝch vµ lÔ h«i B¹ch §»ng, c¸c phim giíi thiÖu c¸c ®iÓm du lÞch ®Ó tuyªn truyÒn trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, trªn m¹ng internet cña huyÖn, cña huyÖn vµ trong c¶ n­íc. + Tham gia c¸c héi chî du lÞch trong vµ ngoµi n­íc. + §èi víi thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch Hµ Néi vµ c¸c tØnh phÝa B¾c: X©y dùng kÕ ho¹ch vµ ch­¬ng tr×nh khai th¸c thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch träng ®iÓm nµy. Liªn kÕt víi c¸c h·ng l÷ hµnh ë Hµ Néi, Qu¶ng Ninh, H¶i Phßng, Lang S¬n... ®Ó nèi tour ®­a kh¸ch quèc tÕ vµo du lÞch trong huyÖn. + §èi víi thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ c¸c tØnh phÝa Nam vµ miÒn Trung: Liªn kÕt víi c¸c h·ng l÷ hµnh cña thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ c¸c tØnh ®Ó khai th¸c ®èi t­îng kh¸ch quèc tÕ vµ néi ®Þa ®i xuyªn ViÖt. + §èi víi thÞ tr­êng kh¸ch néi tØnh: C¸c ®oµn thÓ quÇn chóng, ngµnh gi¸o dôc ®µo t¹o, y tÕ, thÓ dôc thÓ thao, v¨n ho¸ - th«ng tin trong huyÖn lµm viÖc víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ cÊp trªn cã ch­¬ng tr×nh tuyªn truyÒn, tæ chøc cho häc sinh, thanh niªn, c«ng chøc ®i tham quan du lÞch c¸c di tÝch - lÔ héi trªn ®Þa bµn huyÖn Yªn H­ng ®Ó tõ ®ã h×nh thµnh c¸c tour du lÞch trong tØnh. 4.2.8. T¨ng c­êng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ du lÞch ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn du lÞch lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn chung ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t du lÞch. BÊt cø mét ®Êt n­íc, hay mét ®Þa ph­¬ng nµo còng ®Òu tån t¹i bé m¸y qu¶n lý x· héi vµ bé m¸y nµy cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn c¸c ho¹t ®éng cång ®ång ®ã. Ho¹t ®éng du lÞch kh«ng n»m ngoµi quy luËt chung Êy. Mét ®Êt n­íc, hay mét khu vùc cã tµi nguyªn du lÞch phong phó nh­ng chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng kh«ng cã c¬ chÕ, chÝnh s¸ch yÓm trî cho ho¹t ®éng du lÞch th× ho¹t ®éng nµy còng kh«ng thÓ ph¸t triÓn ®­îc. V× vËy viÖc ph¸t triÓn vÒ du lÞch ph¶i cïng song hµnh víi viÖc hoµn thiÖn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ®Ó cã nh÷ng ®Þnh h­íng trong viÖc triÓn khai qu¶n lý vµ c¸c ho¹t ®éng hç trî thóc ®Èy cho du lÞch ph¸t triÓn. §èi víi Yªn H­ng ®Ó hoµn thiÖn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÒ du lÞch, t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ du lÞch th× cÇn cã mét sè gi¶i ph¸p sau: - Tr­íc hÕt vÒ nhËn thøc: ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, chÝnh quyÒn c¸c cÊp cÇn ph¶i qu¸n triÖt quan ®iÓm “ ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng ” trong mäi x©y dùng, lËp kÕ ho¹ch hay tæ chøc qu¶n lý, vµ thùc hiÖn. §Ó cã thÓ ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng ph¶i h¹n chÕ c¸c t¸c ®éng tiªu cùc, khai th¸c hîp lý nguån tµi nguyªn, ®i ®«i víi viÖc b¶o vÖ, phôc håi ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn bÒn v÷ng tho¶ m·n nhu cÇu h«m nay nh­ng kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn mai sau. - X¸c ®Þnh râ ph­¬ng h­íng, môc tiªu dµi h¹n, ng¾n h¹n, cã tÝnh khoa häc cô thÓ: Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña huyÖn cÇn ph¶i ®­îc x©y dùng vµ triÓn khai theo tõng giai ®o¹n vµ ®­îc huy ®éng b»ng nhiÒu nguån vèn trªn c¬ së, kÕ ho¹ch cô thÓ cña c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng vµ c¸c dù ¸n. Phßng tµi chÝnh - kÕ ho¹ch cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp, b¸o c¸o th­êng xuyªn víi UBND huyÖn vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ ch­¬ng tr×nh ®Ò ra. - X©y dùng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch hç trî, khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t­ ph¸t triÓn du lÞch. - ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cÇn cã sù phèi hîp víi chÝnh quyÒn c¸c cÊp, c¸c c¬ së nh­ tr­êng häc, c¸c hiÖp héi, tæ chøc, th­êng xuyªn gi¸o dôc mäi ng­êi d©n, häc sinh, sinh viªn quan t©m b¶o vÖ hÖ sinh th¸i, b¶o vÖ m«i tr­êng, phßng chèng ch¸y rõng... N©ng cao ý thøc vµ cã nh÷ng hµnh ®éng v× sù ph¸t triÓn du lÞch. CÇn thµnh lËp Ban chØ ®¹o thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh kinh tÕ du lÞch cña huyÖn bao gåm c¸c thµnh viªn: Th­êng trùc huyÖn uû, th­êng trùc uû ban nh©n d©n huyÖn, ban tuyªn gi¸o huyÖn uû, phßng c«ng th­¬ng, phßng v¨n thÓ, trung t©m v¨n ho¸ th«ng tin, ban qu¶n lý dù ¸n c«ng tr×nh, ®µi ph¸t thanh truyÒn h×nh huyÖn, c«ng an huyÖn, trung t©m y tÕ... Ban chØ ®¹o cã nhiÖm vô ph©n c«ng cho c¸c thµnh viªn lËp kÕ ho¹ch chi tiÕt cña tõng ngµnh, ®¸p øng nhu cÇu, môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ du lÞch huyÖn, ®ång thêi kiÓm tra, ®«n ®èc c¸c c¬ quan. ®¬n vÞ, c¸c ®Þa ph­¬ng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. TiÓu KÕt Trªn ®©y chØ lµ gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ph¸t triÓn du lÞch Yªn H­ng bÒn v÷ng, tõng b­íc cã hiÖu qu¶. C¸c gi¶i ph¸p nµy ph¶i tiÕn hµnh ®ång bé, ­u tiªn c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn du lÞch, nhÊt lµ du lÞch v¨n hãa. Tuy nhiªn mét sè gi¶i ph¸p cÇn ­u tiªn hµng ®Çu ®ã lµ c¸c gi¶i ph¸p vÒ ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, ®a d¹ng hãa, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, còng nh­ viÖc ®µo t¹o nguån nh©n lùc vµ tiÕn hµnh quy ho¹ch hîp lý. §©y lµ nh÷ng gi¶i ph¸p cÇn thiÕt, cÇn thùc hiÖn tr­íc tiªn. KÕt LuËn Yªn H­ng n»m ë vÞ trÝ thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi, nhÊt lµ du lÞch v× n»m gi÷a hai trung t©m du lÞch lín lµ H¶i Phßng vµ Qu¶ng Ninh. HiÖn nay du lÞch Yªn H­ng ®ang trong qu¸ tr×nh ®­îc khai th¸c vµ ph¸t triÓn. Tuy nhiªn sù ph¸t triÓn cßn chËm, ch­a t­¬ng xøng víi vÞ trÝ vµ tiÒm n¨ng cña nã. Lµ mét huyÖn giµu tµi nguyªn, ®Æc biÖt lµ tµi nguyªn du lÞch v¨n hãa, víi mËt ®é c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa dµy ®Æc, hÖ thèng lÔ héi, lµng nghÒ phong phó. Bªn c¹nh ®ã, Yªn H­ng cßn lµ vïng cã v¨n hãa Çm thùc phong phó, lµ mét trong nh÷ng vùa lóa lín thø ba cña tØnh Qu¶ng Ninh, cïng víi vÞ trÝ gi¸p biÓn, §©y lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn lo¹i h×nh du lÞch v¨n hãa. Tuy nhiªn sù khai th¸c tµi nguyªn du lÞch v¨n hãa cßn ë møc thÊp, cïng víi nh÷ng khã kh¨n, thiÕu thèn vÒ vËt chÊt kü thuËt, c¬ së h¹ tÇng, ®éi ngò lao ®éng ho¹t ®éng trong lÜnh vùc du lÞch cßn thiÕu vµ yÕu… §Ó khai th¸c cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng phong phó vµ ®a d¹ng cña Yªn H­ng, cÇn cã gi¶i ph¸p cô thÓ tr­íc m¾t vµ l©u dµi ®Ó khai th¸c tµi nguyªn du lÞch cña huyÖn cã hiÖu qu¶. §Æc biÖt chó träng khai th¸c tµi nguyªn du lÞch v¨n hãa, tiÕn hµnh nghiªn cøu vµ x©y dùng c¸c côm di tÝch träng ®iÓm. §iÒu nµy sÏ lµ ®ßn bÈy gióp cho du lÞch Yªn H­ng nhanh chãng ph¸t triÓn. Phô lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc26.VuThiAnhHoa.doc
Luận văn liên quan