Đề tài Tìm hiểu hệ mã chuẩn cài đặt des và thám mã 3 vòng

Việc mã thám sẽ sử dụng một số bộ ba E, E*, C’ như vậy. Ta sẽ lập tám bảng các bộ đếm và do đó xác định đ ược 48 bit trong K3, là khóa cho vòng ba. 56 bit trong khóa khi đó có thể tìm được hồn tồn từ 2 8= 256 khả năng cho 8 bit khóa

pdf160 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 25/11/2013 | Lượt xem: 1627 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tìm hiểu hệ mã chuẩn cài đặt des và thám mã 3 vòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
s Integer) As String Dim tam(7) As Char Dim i As Integer For i = 0 To 7 tam(i) = (int Mod 2).ToString int \= 2 Next Array.Reverse(tam) Return tam End Function Một số hàm mã hố Hàm hốn vị ip Function hvip(ByVal x As String) As String Dim tam(63) As Char ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 Dim i As Integer For i = 0 To 63 tam(i) = x.Substring(ip(i) - 1, 1) Next Return tam End Function Hàm hốn vị e Function hve(ByVal r As String) As String Dim tam(47) As Char Dim i As Integer For i = 0 To 47 tam(i) = r.Substring(e(i) - 1, 1) Next Return tam End Function Function hvp(ByVal c As String) As String Dim tam(31) As Char Dim i As Integer For i = 0 To 31 tam(i) = c.Substring(p(i) - 1, 1) Next Return tam End Function ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 Hàm hốn vị ip trừ Function hviptru(ByVal c As String) As String Dim tam(63) As Char Dim i As Integer For i = 0 To 63 tam(ip(i) - 1) = c.Substring(i, 1) Next Return tam End Function Mã hố Function mahoa() As String binarynhap() Dim k As Integer Dim y As String For k = 0 To daynhap.Length - 1 'x += "0000000100100011010001010110011110001001101010101100110111101111" x = daynhap(k) Dim x0 As String = hvip(x) Dim l(15) As String Dim r(15) As String Dim i, j As Integer Dim l0 As String = x0.Substring(0, 32) ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 Dim r0 As String = x0.Substring(32, 32) l(0) = r0 For i = 0 To 31 r(0) += (l0.Substring(i, 1) Xor f(r0, daykhoa(0)).Substring(i, 1)).ToString Next For i = 1 To 15 l(i) = r(i - 1) Dim a As String = f(r(i - 1), daykhoa(i)) For j = 0 To 31 r(i) += (l(i - 1).Substring(j, 1) Xor a.Substring(j, 1)).ToString Next j Next i Dim v As String = hviptru(r(15) + l(15)) y += v Next k Return y End Function Hàm f Function f(ByVal r As String, ByVal k As String) As String Dim i As Integer Dim e As String Dim hv As String = hve(r) ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 For i = 0 To 47 e += (hv.Substring(i, 1) Xor k.Substring(i, 1)).ToString Next Dim b(7) As String Dim c As String For i = 0 To 7 b(i) = e.Substring(i * 6, 6) Dim haibitcuoi As String = b(i).Substring(0, 1) + b(i).Substring(5, 1) Dim bonbitgiua As String = b(i).Substring(1, 4) Dim srow = thapphan(haibitcuoi) Dim scol = thapphan(bonbitgiua) Dim sij As Integer = s(i).Rows(srow).Item(scol) c += binary(sij) Next c = hvp(c) Return c End Function Hàm thập phân Function thapphan(ByVal b As String) As Integer Dim i As Integer Dim tam As Integer = 0 For i = 0 To b.Length - 1 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 If b.Substring(i, 1) = 1 Then tam += 2 ^ (b.Length - 1 - i) End If Next Return tam End Function Hàm nhị phân Function binary(ByVal a As Integer) As String Dim i As Integer Dim tam(3) As Char For i = 0 To 3 tam(i) = (a Mod 2).ToString a = a \ 2 Next Array.Reverse(tam) Return tam End Function Hàm đổi ra chữ Function doirachu(ByVal y As String) As String Dim tam As String = y Dim tam1 As String = "" Dim so As Integer Dim i As Integer ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 Dim j As Integer While i < tam.Length - 1 so = 0 For j = i To i + 7 If tam.Substring(j, 1) = 1 Then so += 2 ^ (7 - (j - i)) End If Next tam1 += Chr(so) i = i + 8 End While Return tam1 End Function #End Region một số hàm dùng để giải mã tạo bản mã nhị phân Sub binaybanma() Dim sodaybanma = txtbanma.Text.Length \ 8 Dim i, j As Integer Dim tam As String ReDim daybanma(sodaybanma - 1) For i = 0 To sodaybanma - 1 daybanma(i) = txtbanma.Text.Substring(i * 8, 8) ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 tam = "" For j = 0 To daybanma(i).Length - 1 tam += bi_acsii(Asc(daybanma(i).Substring(j, 1))) Next daybanma(i) = tam Next i End Sub Hàm giải mã Function giaima() As String binaybanma() Dim k As Integer x = "" For k = 0 To daybanma.Length - 1 Dim y0 As String = hvip(daybanma(k)) Dim rr As String = y0.Substring(0, 32) Dim ll As String = y0.Substring(32, 32) Dim i, j As Integer Dim l(15) As String Dim r(15) As String r(15) = ll For i = 0 To 31 l(15) += (rr.Substring(i, 1) Xor f(ll, daykhoa(15)).Substring(i, 1)).ToString ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 Next For i = 14 To 0 Step -1 r(i) = l(i + 1) Dim a As String = f(l(i + 1), daykhoa(i)) For j = 0 To 31 l(i) += (r(i + 1).Substring(j, 1) Xor a.Substring(j, 1)).ToString Next j Next i x += hviptru(l(0) + r(0)) Next k Return x End Function Một số sự kiện giúp cho việc thực thi Private Sub des_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load khoitao() End Sub Private Sub btlapma_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btlapma.Click khoitao() If txtchuoinhap.Text = "" Then MessageBox.Show("Bạn hãy nhập vào chuỗi cần mã hố") txtchuoinhap.Focus() ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 Return End If If txtkhoak.Text = "" Or txtkhoak.Text.Length < 8 Then MessageBox.Show("Bạn hãy nhập vào khĩa :8 kí tự") txtkhoak.Focus() Return End If txtdaykhoa.Text = "" taodaykhoa() txtbanmabit.Text = mahoa() txtbanma.Text = doirachu(mahoa()) End Sub Private Sub btthoat_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btthoat.Click Me.Close() End Sub Private Sub btgiaima_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btgiaima.Click If txtkhoak.Text = "" Or txtkhoak.Text.Length < 8 Then MessageBox.Show("Bạn hãy nhập khĩa : 8 kí tự") txtkhoak.Focus() Return End If ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 If txtbanma.Text = "" Then MessageBox.Show("Bạn hãy nhập vào chuỗi cần giải mã") txtbanma.Focus() Return End If txtdaykhoa.Text = "" taodaykhoa() txtbanrobit.Text = giaima() txtbanro.Text = doirachu(giaima()) End Sub End Class Form thám mã Des (thamma.vb) ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 Imports System.Windows.Forms Public Class thammades Inherits System.Windows.Forms.Form Khai báo một số biến và hàm Dim banro() As String Dim banma() As String Dim hve(47) As Integer Dim hvp(31) As Integer Dim hvpc2(47) As Integer Dim hvpc1(55) As Integer Dim hvip(63) As Integer Dim e() As String ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 Dim esao() As String Dim ephay() As String Dim cphay() As String Dim jhop(7, 63) As Integer Dim s(7) As DataTable Dim chuoikhoa(255) As String Dim daykhoa(2) As String Dim n As Integer '6 ban ro va 6 ban ma Const m = 16 '8 ki tu Const hebit = 4 'he 256 Dim flag As Boolean Khởi tạo Sub khoitao_s0() Dim i As Integer s(0) = New DataTable For i = 0 To 15 Dim col As DataColumn = New DataColumn s(0).Columns.Add(col) Next For i = 0 To 3 Dim row As DataRow = s(0).NewRow s(0).Rows.Add(row) Next ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 s(0).Rows(0).Item(0) = 14 s(0).Rows(0).Item(1) = 4 s(0).Rows(0).Item(2) = 13 s(0).Rows(0).Item(3) = 1 s(0).Rows(0).Item(4) = 2 s(0).Rows(0).Item(5) = 15 s(0).Rows(0).Item(6) = 11 s(0).Rows(0).Item(7) = 8 s(0).Rows(0).Item(8) = 3 s(0).Rows(0).Item(9) = 10 s(0).Rows(0).Item(10) = 6 s(0).Rows(0).Item(11) = 12 s(0).Rows(0).Item(12) = 5 s(0).Rows(0).Item(13) = 9 s(0).Rows(0).Item(14) = 0 s(0).Rows(0).Item(15) = 7 s(0).Rows(1).Item(0) = 0 s(0).Rows(1).Item(1) = 15 s(0).Rows(1).Item(2) = 7 s(0).Rows(1).Item(3) = 4 s(0).Rows(1).Item(4) = 14 s(0).Rows(1).Item(5) = 2 s(0).Rows(1).Item(6) = 13 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 s(0).Rows(1).Item(7) = 1 s(0).Rows(1).Item(8) = 10 s(0).Rows(1).Item(9) = 6 s(0).Rows(1).Item(10) = 12 s(0).Rows(1).Item(11) = 11 s(0).Rows(1).Item(12) = 9 s(0).Rows(1).Item(13) = 5 s(0).Rows(1).Item(14) = 3 s(0).Rows(1).Item(15) = 8 s(0).Rows(2).Item(0) = 4 s(0).Rows(2).Item(1) = 1 s(0).Rows(2).Item(2) = 14 s(0).Rows(2).Item(3) = 8 s(0).Rows(2).Item(4) = 13 s(0).Rows(2).Item(5) = 6 s(0).Rows(2).Item(6) = 2 s(0).Rows(2).Item(7) = 11 s(0).Rows(2).Item(8) = 15 s(0).Rows(2).Item(9) = 12 s(0).Rows(2).Item(10) = 9 s(0).Rows(2).Item(11) = 7 s(0).Rows(2).Item(12) = 3 s(0).Rows(2).Item(13) = 10 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 s(0).Rows(2).Item(14) = 5 s(0).Rows(2).Item(15) = 0 s(0).Rows(3).Item(0) = 15 s(0).Rows(3).Item(1) = 12 s(0).Rows(3).Item(2) = 8 s(0).Rows(3).Item(3) = 2 s(0).Rows(3).Item(4) = 4 s(0).Rows(3).Item(5) = 9 s(0).Rows(3).Item(6) = 1 s(0).Rows(3).Item(7) = 7 s(0).Rows(3).Item(8) = 5 s(0).Rows(3).Item(9) = 11 s(0).Rows(3).Item(10) = 3 s(0).Rows(3).Item(11) = 14 s(0).Rows(3).Item(12) = 10 s(0).Rows(3).Item(13) = 0 s(0).Rows(3).Item(14) = 6 s(0).Rows(3).Item(15) = 13 End Sub Khởi tạo hàm s1 Sub khoitao_s1() Dim i As Integer s(1) = New DataTable ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 For i = 0 To 15 Dim col As DataColumn = New DataColumn s(1).Columns.Add(col) Next For i = 0 To 3 Dim row As DataRow = s(1).NewRow s(1).Rows.Add(row) Next s(1).Rows(0).Item(0) = 15 s(1).Rows(0).Item(1) = 1 s(1).Rows(0).Item(2) = 8 s(1).Rows(0).Item(3) = 14 s(1).Rows(0).Item(4) = 6 s(1).Rows(0).Item(5) = 11 s(1).Rows(0).Item(6) = 3 s(1).Rows(0).Item(7) = 4 s(1).Rows(0).Item(8) = 9 s(1).Rows(0).Item(9) = 7 s(1).Rows(0).Item(10) = 2 s(1).Rows(0).Item(11) = 13 s(1).Rows(0).Item(12) = 12 s(1).Rows(0).Item(13) = 0 s(1).Rows(0).Item(14) = 5 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 s(1).Rows(0).Item(15) = 10 s(1).Rows(1).Item(0) = 3 s(1).Rows(1).Item(1) = 13 s(1).Rows(1).Item(2) = 4 s(1).Rows(1).Item(3) = 7 s(1).Rows(1).Item(4) = 15 s(1).Rows(1).Item(5) = 2 s(1).Rows(1).Item(6) = 8 s(1).Rows(1).Item(7) = 14 s(1).Rows(1).Item(8) = 12 s(1).Rows(1).Item(9) = 0 s(1).Rows(1).Item(10) = 1 s(1).Rows(1).Item(11) = 10 s(1).Rows(1).Item(12) = 6 s(1).Rows(1).Item(13) = 9 s(1).Rows(1).Item(14) = 11 s(1).Rows(1).Item(15) = 5 s(1).Rows(2).Item(0) = 0 s(1).Rows(2).Item(1) = 14 s(1).Rows(2).Item(2) = 7 s(1).Rows(2).Item(3) = 11 s(1).Rows(2).Item(4) = 10 s(1).Rows(2).Item(5) = 4 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 s(1).Rows(2).Item(6) = 13 s(1).Rows(2).Item(7) = 1 s(1).Rows(2).Item(8) = 5 s(1).Rows(2).Item(9) = 8 s(1).Rows(2).Item(10) = 12 s(1).Rows(2).Item(11) = 6 s(1).Rows(2).Item(12) = 9 s(1).Rows(2).Item(13) = 3 s(1).Rows(2).Item(14) = 2 s(1).Rows(2).Item(15) = 15 s(1).Rows(3).Item(0) = 13 s(1).Rows(3).Item(1) = 8 s(1).Rows(3).Item(2) = 10 s(1).Rows(3).Item(3) = 1 s(1).Rows(3).Item(4) = 3 s(1).Rows(3).Item(5) = 15 s(1).Rows(3).Item(6) = 4 s(1).Rows(3).Item(7) = 2 s(1).Rows(3).Item(8) = 11 s(1).Rows(3).Item(9) = 6 s(1).Rows(3).Item(10) = 7 s(1).Rows(3).Item(11) = 12 s(1).Rows(3).Item(12) = 0 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 s(1).Rows(3).Item(13) = 5 s(1).Rows(3).Item(14) = 14 s(1).Rows(3).Item(15) = 9 End Sub Khởi tạo hàm s2 Sub khoitao_s2() Dim i As Integer s(2) = New DataTable For i = 0 To 15 Dim col As DataColumn = New DataColumn s(2).Columns.Add(col) Next For i = 0 To 3 Dim row As DataRow = s(2).NewRow s(2).Rows.Add(row) Next s(2).Rows(0).Item(0) = 10 s(2).Rows(0).Item(1) = 0 s(2).Rows(0).Item(2) = 9 s(2).Rows(0).Item(3) = 14 s(2).Rows(0).Item(4) = 6 s(2).Rows(0).Item(5) = 3 s(2).Rows(0).Item(6) = 15 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 s(2).Rows(0).Item(7) = 5 s(2).Rows(0).Item(8) = 1 s(2).Rows(0).Item(9) = 13 s(2).Rows(0).Item(10) = 12 s(2).Rows(0).Item(11) = 7 s(2).Rows(0).Item(12) = 11 s(2).Rows(0).Item(13) = 4 s(2).Rows(0).Item(14) = 2 s(2).Rows(0).Item(15) = 8 s(2).Rows(1).Item(0) = 13 s(2).Rows(1).Item(1) = 7 s(2).Rows(1).Item(2) = 0 s(2).Rows(1).Item(3) = 9 s(2).Rows(1).Item(4) = 3 s(2).Rows(1).Item(5) = 4 s(2).Rows(1).Item(6) = 6 s(2).Rows(1).Item(7) = 10 s(2).Rows(1).Item(8) = 2 s(2).Rows(1).Item(9) = 8 s(2).Rows(1).Item(10) = 5 s(2).Rows(1).Item(11) = 14 s(2).Rows(1).Item(12) = 12 s(2).Rows(1).Item(13) = 11 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 s(2).Rows(1).Item(14) = 15 s(2).Rows(1).Item(15) = 1 s(2).Rows(2).Item(0) = 13 s(2).Rows(2).Item(1) = 6 s(2).Rows(2).Item(2) = 4 s(2).Rows(2).Item(3) = 9 s(2).Rows(2).Item(4) = 8 s(2).Rows(2).Item(5) = 15 s(2).Rows(2).Item(6) = 3 s(2).Rows(2).Item(7) = 0 s(2).Rows(2).Item(8) = 11 s(2).Rows(2).Item(9) = 1 s(2).Rows(2).Item(10) = 2 s(2).Rows(2).Item(11) = 12 s(2).Rows(2).Item(12) = 5 s(2).Rows(2).Item(13) = 10 s(2).Rows(2).Item(14) = 14 s(2).Rows(2).Item(15) = 7 s(2).Rows(3).Item(0) = 1 s(2).Rows(3).Item(1) = 10 s(2).Rows(3).Item(2) = 13 s(2).Rows(3).Item(3) = 0 s(2).Rows(3).Item(4) = 6 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 s(2).Rows(3).Item(5) = 9 s(2).Rows(3).Item(6) = 8 s(2).Rows(3).Item(7) = 7 s(2).Rows(3).Item(8) = 4 s(2).Rows(3).Item(9) = 15 s(2).Rows(3).Item(10) = 14 s(2).Rows(3).Item(11) = 3 s(2).Rows(3).Item(12) = 11 s(2).Rows(3).Item(13) = 5 s(2).Rows(3).Item(14) = 3 s(2).Rows(3).Item(15) = 12 End Sub Khởi tạo hàm s3 Sub khoitao_s3() Dim i As Integer s(3) = New DataTable For i = 0 To 15 Dim col As DataColumn = New DataColumn s(3).Columns.Add(col) Next For i = 0 To 3 Dim row As DataRow = s(3).NewRow s(3).Rows.Add(row) ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 Next s(3).Rows(0).Item(0) = 7 s(3).Rows(0).Item(1) = 13 s(3).Rows(0).Item(2) = 14 s(3).Rows(0).Item(3) = 3 s(3).Rows(0).Item(4) = 0 s(3).Rows(0).Item(5) = 6 s(3).Rows(0).Item(6) = 9 s(3).Rows(0).Item(7) = 10 s(3).Rows(0).Item(8) = 1 s(3).Rows(0).Item(9) = 2 s(3).Rows(0).Item(10) = 8 s(3).Rows(0).Item(11) = 5 s(3).Rows(0).Item(12) = 11 s(3).Rows(0).Item(13) = 12 s(3).Rows(0).Item(14) = 4 s(3).Rows(0).Item(15) = 15 s(3).Rows(1).Item(0) = 13 s(3).Rows(1).Item(1) = 8 s(3).Rows(1).Item(2) = 11 s(3).Rows(1).Item(3) = 5 s(3).Rows(1).Item(4) = 6 s(3).Rows(1).Item(5) = 15 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 s(3).Rows(1).Item(6) = 0 s(3).Rows(1).Item(7) = 3 s(3).Rows(1).Item(8) = 4 s(3).Rows(1).Item(9) = 7 s(3).Rows(1).Item(10) = 2 s(3).Rows(1).Item(11) = 12 s(3).Rows(1).Item(12) = 1 s(3).Rows(1).Item(13) = 10 s(3).Rows(1).Item(14) = 14 s(3).Rows(1).Item(15) = 9 s(3).Rows(2).Item(0) = 10 s(3).Rows(2).Item(1) = 6 s(3).Rows(2).Item(2) = 9 s(3).Rows(2).Item(3) = 0 s(3).Rows(2).Item(4) = 12 s(3).Rows(2).Item(5) = 11 s(3).Rows(2).Item(6) = 7 s(3).Rows(2).Item(7) = 13 s(3).Rows(2).Item(8) = 15 s(3).Rows(2).Item(9) = 1 s(3).Rows(2).Item(10) = 3 s(3).Rows(2).Item(11) = 14 s(3).Rows(2).Item(12) = 5 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 s(3).Rows(2).Item(13) = 2 s(3).Rows(2).Item(14) = 8 s(3).Rows(2).Item(15) = 4 s(3).Rows(3).Item(0) = 3 s(3).Rows(3).Item(1) = 15 s(3).Rows(3).Item(2) = 0 s(3).Rows(3).Item(3) = 6 s(3).Rows(3).Item(4) = 10 s(3).Rows(3).Item(5) = 1 s(3).Rows(3).Item(6) = 13 s(3).Rows(3).Item(7) = 8 s(3).Rows(3).Item(8) = 9 s(3).Rows(3).Item(9) = 4 s(3).Rows(3).Item(10) = 5 s(3).Rows(3).Item(11) = 11 s(3).Rows(3).Item(12) = 12 s(3).Rows(3).Item(13) = 7 s(3).Rows(3).Item(14) = 2 s(3).Rows(3).Item(15) = 14 End Sub Khởi tạo hàm s4 Sub khoitao_s4() Dim i As Integer ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 s(4) = New DataTable For i = 0 To 15 Dim col As DataColumn = New DataColumn s(4).Columns.Add(col) Next For i = 0 To 3 Dim row As DataRow = s(4).NewRow s(4).Rows.Add(row) Next s(4).Rows(0).Item(0) = 2 s(4).Rows(0).Item(1) = 12 s(4).Rows(0).Item(2) = 4 s(4).Rows(0).Item(3) = 1 s(4).Rows(0).Item(4) = 7 s(4).Rows(0).Item(5) = 10 s(4).Rows(0).Item(6) = 11 s(4).Rows(0).Item(7) = 6 s(4).Rows(0).Item(8) = 8 s(4).Rows(0).Item(9) = 5 s(4).Rows(0).Item(10) = 3 s(4).Rows(0).Item(11) = 15 s(4).Rows(0).Item(12) = 13 s(4).Rows(0).Item(13) = 0 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 s(4).Rows(0).Item(14) = 14 s(4).Rows(0).Item(15) = 9 s(4).Rows(1).Item(0) = 14 s(4).Rows(1).Item(1) = 11 s(4).Rows(1).Item(2) = 2 s(4).Rows(1).Item(3) = 12 s(4).Rows(1).Item(4) = 4 s(4).Rows(1).Item(5) = 7 s(4).Rows(1).Item(6) = 13 s(4).Rows(1).Item(7) = 1 s(4).Rows(1).Item(8) = 5 s(4).Rows(1).Item(9) = 0 s(4).Rows(1).Item(10) = 15 s(4).Rows(1).Item(11) = 10 s(4).Rows(1).Item(12) = 3 s(4).Rows(1).Item(13) = 9 s(4).Rows(1).Item(14) = 8 s(4).Rows(1).Item(15) = 6 s(4).Rows(2).Item(0) = 4 s(4).Rows(2).Item(1) = 2 s(4).Rows(2).Item(2) = 1 s(4).Rows(2).Item(3) = 11 s(4).Rows(2).Item(4) = 10 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 s(4).Rows(2).Item(5) = 13 s(4).Rows(2).Item(6) = 7 s(4).Rows(2).Item(7) = 8 s(4).Rows(2).Item(8) = 15 s(4).Rows(2).Item(9) = 9 s(4).Rows(2).Item(10) = 12 s(4).Rows(2).Item(11) = 5 s(4).Rows(2).Item(12) = 6 s(4).Rows(2).Item(13) = 3 s(4).Rows(2).Item(14) = 0 s(4).Rows(2).Item(15) = 14 s(4).Rows(3).Item(0) = 11 s(4).Rows(3).Item(1) = 8 s(4).Rows(3).Item(2) = 12 s(4).Rows(3).Item(3) = 7 s(4).Rows(3).Item(4) = 0 s(4).Rows(3).Item(5) = 14 s(4).Rows(3).Item(6) = 2 s(4).Rows(3).Item(7) = 13 s(4).Rows(3).Item(8) = 6 s(4).Rows(3).Item(9) = 15 s(4).Rows(3).Item(10) = 0 s(4).Rows(3).Item(11) = 9 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 s(4).Rows(3).Item(12) = 10 s(4).Rows(3).Item(13) = 4 s(4).Rows(3).Item(14) = 5 s(4).Rows(3).Item(15) = 3 End Sub Khởi tạo hàm s5 Sub khoitao_s5() Dim i As Integer s(5) = New DataTable For i = 0 To 15 Dim col As DataColumn = New DataColumn s(5).Columns.Add(col) Next For i = 0 To 3 Dim row As DataRow = s(5).NewRow s(5).Rows.Add(row) Next s(5).Rows(0).Item(0) = 12 s(5).Rows(0).Item(1) = 1 s(5).Rows(0).Item(2) = 10 s(5).Rows(0).Item(3) = 15 s(5).Rows(0).Item(4) = 9 s(5).Rows(0).Item(5) = 2 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 s(5).Rows(0).Item(6) = 6 s(5).Rows(0).Item(7) = 8 s(5).Rows(0).Item(8) = 0 s(5).Rows(0).Item(9) = 13 s(5).Rows(0).Item(10) = 3 s(5).Rows(0).Item(11) = 4 s(5).Rows(0).Item(12) = 14 s(5).Rows(0).Item(13) = 7 s(5).Rows(0).Item(14) = 5 s(5).Rows(0).Item(15) = 11 s(5).Rows(1).Item(0) = 10 s(5).Rows(1).Item(1) = 15 s(5).Rows(1).Item(2) = 4 s(5).Rows(1).Item(3) = 2 s(5).Rows(1).Item(4) = 7 s(5).Rows(1).Item(5) = 12 s(5).Rows(1).Item(6) = 9 s(5).Rows(1).Item(7) = 5 s(5).Rows(1).Item(8) = 6 s(5).Rows(1).Item(9) = 1 s(5).Rows(1).Item(10) = 13 s(5).Rows(1).Item(11) = 14 s(5).Rows(1).Item(12) = 0 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 s(5).Rows(1).Item(13) = 11 s(5).Rows(1).Item(14) = 3 s(5).Rows(1).Item(15) = 8 s(5).Rows(2).Item(0) = 9 s(5).Rows(2).Item(1) = 14 s(5).Rows(2).Item(2) = 15 s(5).Rows(2).Item(3) = 5 s(5).Rows(2).Item(4) = 2 s(5).Rows(2).Item(5) = 8 s(5).Rows(2).Item(6) = 12 s(5).Rows(2).Item(7) = 3 s(5).Rows(2).Item(8) = 7 s(5).Rows(2).Item(9) = 0 s(5).Rows(2).Item(10) = 4 s(5).Rows(2).Item(11) = 10 s(5).Rows(2).Item(12) = 1 s(5).Rows(2).Item(13) = 13 s(5).Rows(2).Item(14) = 11 s(5).Rows(2).Item(15) = 6 s(5).Rows(3).Item(0) = 4 s(5).Rows(3).Item(1) = 3 s(5).Rows(3).Item(2) = 2 s(5).Rows(3).Item(3) = 12 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 s(5).Rows(3).Item(4) = 9 s(5).Rows(3).Item(5) = 5 s(5).Rows(3).Item(6) = 15 s(5).Rows(3).Item(7) = 10 s(5).Rows(3).Item(8) = 11 s(5).Rows(3).Item(9) = 14 s(5).Rows(3).Item(10) = 1 s(5).Rows(3).Item(11) = 7 s(5).Rows(3).Item(12) = 6 s(5).Rows(3).Item(13) = 0 s(5).Rows(3).Item(14) = 8 s(5).Rows(3).Item(15) = 13 End Sub Khởi tạo hàm s6 Sub khoitao_s6() Dim i As Integer s(6) = New DataTable For i = 0 To 15 Dim col As DataColumn = New DataColumn s(6).Columns.Add(col) Next For i = 0 To 3 Dim row As DataRow = s(6).NewRow ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 s(6).Rows.Add(row) Next s(6).Rows(0).Item(0) = 4 s(6).Rows(0).Item(1) = 11 s(6).Rows(0).Item(2) = 2 s(6).Rows(0).Item(3) = 14 s(6).Rows(0).Item(4) = 15 s(6).Rows(0).Item(5) = 0 s(6).Rows(0).Item(6) = 8 s(6).Rows(0).Item(7) = 13 s(6).Rows(0).Item(8) = 3 s(6).Rows(0).Item(9) = 12 s(6).Rows(0).Item(10) = 9 s(6).Rows(0).Item(11) = 7 s(6).Rows(0).Item(12) = 5 s(6).Rows(0).Item(13) = 10 s(6).Rows(0).Item(14) = 6 s(6).Rows(0).Item(15) = 1 s(6).Rows(1).Item(0) = 13 s(6).Rows(1).Item(1) = 0 s(6).Rows(1).Item(2) = 11 s(6).Rows(1).Item(3) = 7 s(6).Rows(1).Item(4) = 4 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 s(6).Rows(1).Item(5) = 9 s(6).Rows(1).Item(6) = 1 s(6).Rows(1).Item(7) = 10 s(6).Rows(1).Item(8) = 14 s(6).Rows(1).Item(9) = 3 s(6).Rows(1).Item(10) = 5 s(6).Rows(1).Item(11) = 12 s(6).Rows(1).Item(12) = 2 s(6).Rows(1).Item(13) = 15 s(6).Rows(1).Item(14) = 8 s(6).Rows(1).Item(15) = 6 s(6).Rows(2).Item(0) = 1 s(6).Rows(2).Item(1) = 4 s(6).Rows(2).Item(2) = 11 s(6).Rows(2).Item(3) = 13 s(6).Rows(2).Item(4) = 12 s(6).Rows(2).Item(5) = 3 s(6).Rows(2).Item(6) = 7 s(6).Rows(2).Item(7) = 14 s(6).Rows(2).Item(8) = 10 s(6).Rows(2).Item(9) = 15 s(6).Rows(2).Item(10) = 6 s(6).Rows(2).Item(11) = 8 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 s(6).Rows(2).Item(12) = 0 s(6).Rows(2).Item(13) = 5 s(6).Rows(2).Item(14) = 9 s(6).Rows(2).Item(15) = 2 s(6).Rows(3).Item(0) = 6 s(6).Rows(3).Item(1) = 11 s(6).Rows(3).Item(2) = 13 s(6).Rows(3).Item(3) = 8 s(6).Rows(3).Item(4) = 1 s(6).Rows(3).Item(5) = 4 s(6).Rows(3).Item(6) = 10 s(6).Rows(3).Item(7) = 7 s(6).Rows(3).Item(8) = 9 s(6).Rows(3).Item(9) = 5 s(6).Rows(3).Item(10) = 0 s(6).Rows(3).Item(11) = 15 s(6).Rows(3).Item(12) = 14 s(6).Rows(3).Item(13) = 2 s(6).Rows(3).Item(14) = 3 s(6).Rows(3).Item(15) = 12 End Sub Khởi tạo hàm s7 Sub khoitao_s7() ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 Dim i As Integer s(7) = New DataTable For i = 0 To 15 Dim col As DataColumn = New DataColumn s(7).Columns.Add(col) Next For i = 0 To 3 Dim row As DataRow = s(7).NewRow s(7).Rows.Add(row) Next s(7).Rows(0).Item(0) = 13 s(7).Rows(0).Item(1) = 2 s(7).Rows(0).Item(2) = 8 s(7).Rows(0).Item(3) = 4 s(7).Rows(0).Item(4) = 6 s(7).Rows(0).Item(5) = 15 s(7).Rows(0).Item(6) = 11 s(7).Rows(0).Item(7) = 1 s(7).Rows(0).Item(8) = 10 s(7).Rows(0).Item(9) = 9 s(7).Rows(0).Item(10) = 3 s(7).Rows(0).Item(11) = 14 s(7).Rows(0).Item(12) = 5 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 s(7).Rows(0).Item(13) = 0 s(7).Rows(0).Item(14) = 12 s(7).Rows(0).Item(15) = 7 s(7).Rows(1).Item(0) = 1 s(7).Rows(1).Item(1) = 15 s(7).Rows(1).Item(2) = 13 s(7).Rows(1).Item(3) = 8 s(7).Rows(1).Item(4) = 10 s(7).Rows(1).Item(5) = 3 s(7).Rows(1).Item(6) = 7 s(7).Rows(1).Item(7) = 4 s(7).Rows(1).Item(8) = 12 s(7).Rows(1).Item(9) = 5 s(7).Rows(1).Item(10) = 6 s(7).Rows(1).Item(11) = 11 s(7).Rows(1).Item(12) = 0 s(7).Rows(1).Item(13) = 14 s(7).Rows(1).Item(14) = 9 s(7).Rows(1).Item(15) = 2 s(7).Rows(2).Item(0) = 7 s(7).Rows(2).Item(1) = 11 s(7).Rows(2).Item(2) = 4 s(7).Rows(2).Item(3) = 1 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 s(7).Rows(2).Item(4) = 9 s(7).Rows(2).Item(5) = 12 s(7).Rows(2).Item(6) = 14 s(7).Rows(2).Item(7) = 2 s(7).Rows(2).Item(8) = 0 s(7).Rows(2).Item(9) = 6 s(7).Rows(2).Item(10) = 10 s(7).Rows(2).Item(11) = 13 s(7).Rows(2).Item(12) = 15 s(7).Rows(2).Item(13) = 3 s(7).Rows(2).Item(14) = 5 s(7).Rows(2).Item(15) = 8 s(7).Rows(3).Item(0) = 2 s(7).Rows(3).Item(1) = 1 s(7).Rows(3).Item(2) = 14 s(7).Rows(3).Item(3) = 7 s(7).Rows(3).Item(4) = 4 s(7).Rows(3).Item(5) = 10 s(7).Rows(3).Item(6) = 8 s(7).Rows(3).Item(7) = 13 s(7).Rows(3).Item(8) = 15 s(7).Rows(3).Item(9) = 12 s(7).Rows(3).Item(10) = 9 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 s(7).Rows(3).Item(11) = 0 s(7).Rows(3).Item(12) = 3 s(7).Rows(3).Item(13) = 5 s(7).Rows(3).Item(14) = 6 s(7).Rows(3).Item(15) = 11 End Sub Khởi tạo hốn vị e Sub khoitao_hve() hve(0) = 32 hve(1) = 1 hve(2) = 2 hve(3) = 3 hve(4) = 4 hve(5) = 5 hve(6) = 4 hve(7) = 5 hve(8) = 6 hve(9) = 7 hve(10) = 8 hve(11) = 9 hve(12) = 8 hve(13) = 9 hve(14) = 10 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 hve(15) = 11 hve(16) = 12 hve(17) = 13 hve(18) = 12 hve(19) = 13 hve(20) = 14 hve(21) = 15 hve(22) = 16 hve(23) = 17 hve(24) = 16 hve(25) = 17 hve(26) = 18 hve(27) = 19 hve(28) = 20 hve(29) = 21 hve(30) = 20 hve(31) = 21 hve(32) = 22 hve(33) = 23 hve(34) = 24 hve(35) = 25 hve(36) = 24 hve(37) = 25 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 hve(38) = 26 hve(39) = 27 hve(40) = 28 hve(41) = 29 hve(42) = 28 hve(43) = 29 hve(44) = 30 hve(45) = 31 hve(46) = 32 hve(47) = 1 End Sub Khởi tạo hốn vị p Sub khoitao_hvp() hvp(0) = 16 hvp(1) = 7 hvp(2) = 20 hvp(3) = 21 hvp(4) = 29 hvp(5) = 12 hvp(6) = 28 hvp(7) = 17 hvp(8) = 1 hvp(9) = 15 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 hvp(10) = 23 hvp(11) = 26 hvp(12) = 5 hvp(13) = 18 hvp(14) = 31 hvp(15) = 10 hvp(16) = 2 hvp(17) = 8 hvp(18) = 24 hvp(19) = 14 hvp(20) = 32 hvp(21) = 27 hvp(22) = 3 hvp(23) = 9 hvp(24) = 19 hvp(25) = 13 hvp(26) = 30 hvp(27) = 6 hvp(28) = 22 hvp(29) = 11 hvp(30) = 4 hvp(31) = 25 End Sub ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 Khởi tạo hốn vị pc2 Sub khoitao_hvpc2() hvpc2(0) = 14 hvpc2(1) = 17 hvpc2(2) = 11 hvpc2(3) = 24 hvpc2(4) = 1 hvpc2(5) = 5 hvpc2(6) = 3 hvpc2(7) = 28 hvpc2(8) = 15 hvpc2(9) = 6 hvpc2(10) = 21 hvpc2(11) = 10 hvpc2(12) = 23 hvpc2(13) = 19 hvpc2(14) = 12 hvpc2(15) = 4 hvpc2(16) = 26 hvpc2(17) = 8 hvpc2(18) = 16 hvpc2(19) = 7 hvpc2(20) = 27 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 hvpc2(21) = 20 hvpc2(22) = 13 hvpc2(23) = 2 hvpc2(24) = 41 hvpc2(25) = 52 hvpc2(26) = 31 hvpc2(27) = 37 hvpc2(28) = 47 hvpc2(29) = 55 hvpc2(30) = 30 hvpc2(31) = 40 hvpc2(32) = 51 hvpc2(33) = 45 hvpc2(34) = 33 hvpc2(35) = 48 hvpc2(36) = 44 hvpc2(37) = 49 hvpc2(38) = 39 hvpc2(39) = 56 hvpc2(40) = 34 hvpc2(41) = 53 hvpc2(42) = 46 hvpc2(43) = 42 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 hvpc2(44) = 50 hvpc2(45) = 36 hvpc2(46) = 29 hvpc2(47) = 32 End Sub Khởi tạo hố vị pc1 Sub khoitao_hvpc1() hvpc1(0) = 57 hvpc1(1) = 49 hvpc1(2) = 41 hvpc1(3) = 33 hvpc1(4) = 25 hvpc1(5) = 17 hvpc1(6) = 9 hvpc1(7) = 1 hvpc1(8) = 58 hvpc1(9) = 50 hvpc1(10) = 42 hvpc1(11) = 34 hvpc1(12) = 26 hvpc1(13) = 18 hvpc1(14) = 10 hvpc1(15) = 2 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 hvpc1(16) = 59 hvpc1(17) = 51 hvpc1(18) = 43 hvpc1(19) = 35 hvpc1(20) = 27 hvpc1(21) = 19 hvpc1(22) = 11 hvpc1(23) = 3 hvpc1(24) = 60 hvpc1(25) = 52 hvpc1(26) = 44 hvpc1(27) = 36 hvpc1(28) = 63 hvpc1(29) = 55 hvpc1(30) = 47 hvpc1(31) = 39 hvpc1(32) = 31 hvpc1(33) = 23 hvpc1(34) = 15 hvpc1(35) = 7 hvpc1(36) = 62 hvpc1(37) = 54 hvpc1(38) = 46 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 hvpc1(39) = 38 hvpc1(40) = 30 hvpc1(41) = 22 hvpc1(42) = 14 hvpc1(43) = 6 hvpc1(44) = 61 hvpc1(45) = 53 hvpc1(46) = 45 hvpc1(47) = 37 hvpc1(48) = 29 hvpc1(49) = 21 hvpc1(50) = 13 hvpc1(51) = 5 hvpc1(52) = 28 hvpc1(53) = 20 hvpc1(54) = 12 hvpc1(55) = 4 End Sub Khởi tạo hố vị ip Sub khoitao_hvip() hvip(0) = 58 hvip(1) = 50 hvip(2) = 42 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 hvip(3) = 34 hvip(4) = 26 hvip(5) = 18 hvip(6) = 10 hvip(7) = 2 hvip(8) = 60 hvip(9) = 52 hvip(10) = 44 hvip(11) = 36 hvip(12) = 28 hvip(13) = 20 hvip(14) = 12 hvip(15) = 4 hvip(16) = 62 hvip(17) = 54 hvip(18) = 46 hvip(19) = 38 hvip(20) = 30 hvip(21) = 22 hvip(22) = 14 hvip(23) = 6 hvip(24) = 64 hvip(25) = 56 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 hvip(26) = 48 hvip(27) = 40 hvip(28) = 32 hvip(29) = 24 hvip(30) = 16 hvip(31) = 8 hvip(32) = 57 hvip(33) = 49 hvip(34) = 41 hvip(35) = 33 hvip(36) = 25 hvip(37) = 17 hvip(38) = 9 hvip(39) = 1 hvip(40) = 59 hvip(41) = 51 hvip(42) = 43 hvip(43) = 35 hvip(44) = 27 hvip(45) = 19 hvip(46) = 11 hvip(47) = 3 hvip(48) = 61 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 hvip(49) = 53 hvip(50) = 45 hvip(51) = 37 hvip(52) = 29 hvip(53) = 21 hvip(54) = 13 hvip(55) = 5 hvip(56) = 63 hvip(57) = 55 hvip(58) = 47 hvip(59) = 39 hvip(60) = 31 hvip(61) = 23 hvip(62) = 15 hvip(63) = 7 End Sub Khởi tạo các hàm Sub khoitao() khoitao_s0() khoitao_s1() khoitao_s2() khoitao_s3() khoitao_s4() ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 khoitao_s5() khoitao_s6() khoitao_s7() khoitao_hve() khoitao_hvp() khoitao_hvpc2() khoitao_hvpc1() khoitao_hvip() End Sub các hàm hốn vị Hàm hốn vị ip Function hoanvi_ip(ByVal x As String) As String Dim tam(63) As Char Dim i As Integer For i = 0 To 63 tam(i) = x.Substring(hvip(i) - 1, 1) Next Return tam End Function Hàm hốn vị iptru Function hoanvi_iptru(ByVal c As String) As String Dim tam(63) As Char Dim i As Integer ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 For i = 0 To 63 tam(hvip(i) - 1) = c.Substring(i, 1) Next Return tam End Function Hàm hốn vị e Function hoanvi_e(ByVal r As String) As String Dim tam(47) As Char Dim i As Integer For i = 0 To 47 tam(i) = r.Substring(hve(i) - 1, 1) Next Return tam End Function Hàm hốn vị p Function hoanvi_p(ByVal c As String) As String Dim tam(31) As Char Dim i As Integer For i = 0 To 31 tam(i) = c.Substring(hvp(i) - 1, 1) Next Return tam End Function ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 Hàm hốn vị ptru Function hoanvi_ptru(ByVal c As String) As String Dim tam(31) As Char Dim i As Integer For i = 0 To 31 tam(hvp(i) - 1) = c.Substring(i, 1) Next Return tam End Function Hàm hốn vị pc1 Function hoanvi_pc1(ByVal k As String) As String Dim tam(63) As Char Dim i As Integer For i = 0 To 63 tam(i) = k.Substring(i, 1) Next tam = catbitcuoi(tam) For i = 0 To 55 tam(i) = k.Substring(Integer.Parse(hvpc1(i) - 1), 1) Next Return tam End Function Hàm hốn vị pc1tru ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 Function hoanvi_pc1tru(ByVal c As String) As String Dim tam(63) As Char Dim i As Integer For i = 0 To 63 tam(i) = "#" Next For i = 0 To 55 tam(hvpc1(i) - 1) = c.Substring(i, 1) Next Dim tam1 As String Return tam End Function Hàm hốn vị pc2 Function hoanvi_pc2(ByVal str As String) As String Dim tam(47) As Char Dim i As Integer For i = 0 To 47 tam(i) = str.Substring(Integer.Parse(hvpc2(i) - 1), 1) Next Return tam End Function Hàm hốn vị pc2tru ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 Function hoanvi_pc2tru(ByVal c As String) As String Dim tam(55) As Char Dim i As Integer For i = 0 To 55 tam(i) = "?" Next For i = 0 To 47 tam(hvpc2(i) - 1) = c.Substring(i, 1) Next Return tam End Function gan va kiem tra du lieu nhap hàm gán dữ liệu Function gandulieu() As Boolean Try Dim i As Integer = 0 Dim j As Integer Dim strbanro As String = txtbanro.Text.Replace(Chr(10), "") Dim strbanma As String = txtbanma.Text.Replace(Chr(10), "") banro = strbanro.Split(Chr(13)) banma = strbanma.Split(Chr(13)) n = banro.Length - 1 ReDim e((n - 1) / 2) ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 ReDim esao((n - 1) / 2) ReDim ephay((n - 1) / 2) ReDim cphay((n - 1) / 2) If (banro.Length - 1 < n Or banma.Length - 1 < n) Then MessageBox.Show("thiếu bản rõ hay bản mã") Return False Else Return True End If Catch ex As Exception MessageBox.Show("Dữ liệu nhập khơng hợp lệ") Return False End Try End Function Hàm kiểm tra Function kiemtra() As Boolean Dim i As Integer For i = 0 To n If banro(i) = "" Then MessageBox.Show("bạn nhập chưa đủ " & (i + 1)) Return False End If If banro(i).Length m Then ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 MessageBox.Show( (i + 1) & m ) Return False End If Next For i = 0 To n If banma(i) = "" Then MessageBox.Show("Bạn hãy nhập vào bản mã thứ " & (i + 1)) Return False End If If banma(i).Length m Then MessageBox.Show("Bản mã " & (i + 1) & " phải cĩ " & m & " kí tự") Return False End If Next i = 0 While i <= n If banro(i).Substring(m / 2, m / 2) banro(i + 1).Substring(m / 2, m / 2) Then MessageBox.Show("Dữ liệu bản rõ " & (i + 1) & " , " & (i + 2) & " nhập khơng hợp lệ") Return False End If i = i + 2 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 End While Return True End Function xu li e_esao_ephay_cphay xử lý e, e sao, e phẩy Sub xuli_e_esao_ephay() Dim i As Integer 'e(0)= "000000000111111000001110100000000110100000001100" 'e(1)= "101000001011111111110100000101010000001011110110" 'e(2)= "111011110001010100000110100011110110100101011111" 'esao(0)="101111110000001010101100000001010100000001010010" 'esao(1)="100010100110101001011110101111110010100010101010" 'esao(2) = "000001011110100110100010101111110101011000000100" For i = 0 To (n - 1) / 2 Dim l3 = banma(i * 2).Substring(0, 32) Dim l3sao = banma(i * 2 + 1).Substring(0, 32) e(i) = hoanvi_e(l3) esao(i) = hoanvi_e(l3sao) ephay(i) = phay(e(i), esao(i)) Next End Sub Function phay(ByVal a As String, ByVal b As String) As String Dim i As Integer ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 Dim c As String For i = 0 To a.Length - 1 c += (a.Substring(i, 1) Xor b.Substring(i, 1)).ToString Next Return c End Function Xử lý c phẩy Sub xuli_cphay() Dim i, j As Integer For i = 0 To (n - 1) / 2 Dim r3 As String = banma(i * 2).Substring(32, 32) Dim r3sao As String = banma(i * 2 + 1).Substring(32, 32) Dim l0 As String = banro(i * 2).Substring(0, 32) Dim l0sao As String = banro(i * 2 + 1).Substring(0, 32) Dim r3phay As String = "" Dim l0phay As String = "" For j = 0 To 31 r3phay += (r3.Substring(j, 1) Xor r3sao.Substring(j, 1)).ToString l0phay += (l0.Substring(j, 1) Xor l0sao.Substring(j, 1)).ToString cphay(i) += (r3phay.Substring(j, 1) Xor l0phay.Substring(j, 1)).ToString Next cphay(i) = hoanvi_ptru(cphay(i)) Next ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 'cphay(0) = "10010110010111010101101101100111" 'cphay(1) = "10011100100111000001111101010110" 'cphay(2) = "11010101011101011101101100101011" End Sub cac ham chuyen doi Function bi_str(ByVal a As String) As String Dim i As Integer Dim b As String For i = 0 To a.Length - 1 b += binary(asc(a.Substring(i, 1)), hebit) Next Return b End Function Sub bi_banro_banma() Dim i As Integer For i = 0 To n banro(i) = bi_str(banro(i)) banma(i) = bi_str(banma(i)) Next End Sub Function bi_so(ByVal a As Integer) As String Dim i As Integer Dim tam(5) As Char ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 For i = 0 To 5 tam(i) = (a Mod 2).ToString a \= 2 Next Array.Reverse(tam) Return tam End Function Function thapphan(ByVal b As String) As Integer Dim i As Integer Dim tam As Integer = 0 For i = 0 To b.Length - 1 If b.Substring(i, 1) = 1 Then tam += 2 ^ (b.Length - 1 - i) End If Next Return tam End Function Function binary(ByVal a As Integer, ByVal n As Integer) As String Dim i As Integer Dim tam(n - 1) As Char For i = 0 To n - 1 tam(i) = (a Mod 2).ToString a = a \ 2 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 Next Array.Reverse(tam) Return tam End Function Hàm tạo tập test Function tap_test() As String() Dim i, j, k As Integer Dim ee(7) As String Dim eephay(7) As String Dim ccphay(7) As String Dim test(63) As String For i = 0 To (n - 1) / 2 For j = 0 To 7 ee(j) = e(i).Substring(j * 6, 6) eephay(j) = ephay(i).Substring(j * 6, 6) ccphay(j) = cphay(i).Substring(j * 4, 4) test = tap_in(ee(j), eephay(j), ccphay(j), s(j)) For k = 0 To 63 If test(k) = 1 Then jhop(j, k) += 1 End If Next Next ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 Next End Function Hàm tạo khố vòng 3 Function khoavong3() As String Dim khoav3 As String Dim i, j As Integer Dim count As Integer = 0 Dim vitrimax As Integer For i = 0 To 7 count = 0 Dim max As Integer = (n + 1) / 2 For j = 0 To 63 If jhop(i, j) = max Then count += 1 vitrimax = j End If Next If count > 1 Then lbthongbao.Text = "Nhập thêm bản mã và bản rõ, vì chưa xác định được phần tử max trong jhộp" btthamma.Enabled = False txtbanro.Focus() n += 2 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 ReDim banro(n) ReDim banma(n) ReDim e((n - 2) / 2) ReDim esao((n - 2) / 2) ReDim ephay((n - 2) / 2) ReDim cphay((n - 2) / 2) flag = False Exit Function End If khoav3 += binary(vitrimax, 6) Next txtkhoav3.Text = khoav3 Return khoav3 End Function Hàm Xử lý khố Function xulikhoa() As String Dim khoa As String = khoavong3() If flag = False Then Exit Function End If khoa = hoanvi_pc2tru(khoa) Dim haitambitdau As String = khoa.Substring(0, 28) Dim haitambitcuoi As String = khoa.Substring(28, 28) ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 haitambitdau = dichphai(haitambitdau, 4) haitambitcuoi = dichphai(haitambitcuoi, 4) khoa = haitambitdau + haitambitcuoi Dim i As Integer khoa = hoanvi_pc1tru(khoa) txtkhoa.Text = khoa Return khoa 'khoa 56 bit End Function Hàm tạo chuỗi khố Sub taochuoikhoa(ByVal c As String) If flag = False Then Exit Sub End If Dim chuoibinary(255) As String Dim i As Integer For i = 0 To 255 chuoibinary(i) = binary(i, 8) chuoikhoa(i) = taotungkhoa(c, chuoibinary(i)) Next End Sub Hàm tạo từng khố Function taotungkhoa(ByVal a As String, ByVal b As String) As String ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 Dim i As Integer Dim j As Integer = 0 Dim tam(63) As Char For i = 0 To 63 tam(i) = a.Substring(i, 1) If tam(i) = "?" Then tam(i) = b.Substring(j, 1) j += 1 End If Next Return tam End Function Hàm dịch phải Function dichphai(ByVal s As String, ByVal n As Integer) As String Return s.Substring(s.Length - n, n) + s.Substring(0, s.Length - n) End Function Function tap_in(ByVal e As String, ByVal ephay As String, ByVal cphay As String, ByVal s As DataTable) As String() Dim tam(63), b, bsao, c, csao, cphaytam As String Dim i As Integer For i = 0 To 63 b = bi_so(i) Dim haibitcuoi As String = b.Substring(0, 1) + b.Substring(5, 1) ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 Dim bonbitgiua As String = b.Substring(1, 4) Dim srow = thapphan(haibitcuoi) Dim scol = thapphan(bonbitgiua) Dim sij As Integer = s.Rows(srow).Item(scol) c = binary(sij, 4) bsao = phay(ephay, b) haibitcuoi = bsao.Substring(0, 1) + bsao.Substring(5, 1) bonbitgiua = bsao.Substring(1, 4) srow = thapphan(haibitcuoi) scol = thapphan(bonbitgiua) sij = s.Rows(srow).Item(scol) csao = binary(sij, 4) cphaytam = phay(c, csao) If cphaytam = cphay Then tam(thapphan(phay(e, b))) = 1 End If Next Return tam End Function Một số Hàm cho xử lý sự kiện Private Sub btthamma_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal ee As System.EventArgs) Handles btthamma.Click ReDim banro(n) ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 ReDim banma(n) ReDim e((n - 1) / 2) ReDim esao((n - 1) / 2) ReDim ephay((n - 1) / 2) ReDim cphay((n - 1) / 2) flag = True If gandulieu() = False Then Exit Sub End If If kiemtra() = False Then Exit Sub End If bi_banro_banma() xuli_e_esao_ephay() xuli_cphay() tap_test() taochuoikhoa(xulikhoa()) If flag = False Then Exit Sub End If chonkhoadung() End Sub Private Sub btthoat_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal ee ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 As System.EventArgs) Handles btthoat.Click Me.Close() End Sub Private Sub thammades_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal ee As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Dim strbanro As String strbanro += "748502CD38451097" + Chr(13) + Chr(10) strbanro += "3874756438451097" + Chr(13) + Chr(10) strbanro += "486911026ACDFF31" + Chr(13) + Chr(10) strbanro += "375BD31F6ACDFF31" + Chr(13) + Chr(10) strbanro += "357418DA013FEC86" + Chr(13) + Chr(10) strbanro += "12549847013FEC86" txtbanro.Text = strbanro Dim strbanma As String strbanma += "03C70306D8A09F10" + Chr(13) + Chr(10) strbanma += "78560A0960E6D4CB" + Chr(13) + Chr(10) strbanma += "45FA285BE5ADC730" + Chr(13) + Chr(10) strbanma += "134F7915AC253457" + Chr(13) + Chr(10) strbanma += "D8A31B2F28BBC5CF" + Chr(13) + Chr(10) strbanma += "0F317AC2B23CB944" txtbanma.Text = strbanma khoitao() ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 End Sub 'des Hàm cắt bit cuối Function catbitcuoi(ByVal k As String) As String 'dua vao 64 bit tra ra 56 bit Dim i As Integer = 0 Dim j As Integer Dim tam As String While i < 63 For j = i To i + 6 tam += k.Substring(j, 1) Next i = i + 8 End While Return tam End Function Function ls(ByVal s As String, ByVal n As Integer) As String Return s.Substring(n, s.Length - n) + s.Substring(0, n) End Function Hàm tạo dãy khố Sub taodaykhoa(ByVal khoa As String) khoa = hoanvi_pc1(khoa) Dim d(2) As String ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 Dim c(2) As String c(0) = khoa.Substring(0, 28) c(0) = ls(c(0), 1) d(0) = khoa.Substring(28, 28) d(0) = ls(d(0), 1) daykhoa(0) = hoanvi_pc2(c(0) + d(0)) Dim i As Integer For i = 1 To 2 If i = 1 Then c(i) = ls(c(i - 1), 1) d(i) = ls(d(i - 1), 1) Else c(i) = ls(c(i - 1), 2) d(i) = ls(d(i - 1), 2) End If daykhoa(i) = hoanvi_pc2(c(i) + d(i)) Next i End Sub Hàm xử lý chuỗi nhập Function bi_acsii(ByVal int As Integer) As String Dim tam(7) As Char Dim i As Integer For i = 0 To 7 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 tam(i) = (int Mod 2).ToString int \= 2 Next Array.Reverse(tam) Return tam End Function Hàm mã hố Function mahoa(ByVal x As String) As String Dim i, j As Integer Dim l(2) As String Dim r(2) As String 'x = hoanvi_ip(x) Dim l0 As String = x.Substring(0, 32) Dim r0 As String = x.Substring(32, 32) l(0) = r0 For i = 0 To 31 r(0) += (l0.Substring(i, 1) Xor f(r0, daykhoa(0)).Substring(i, 1)).ToString Next For i = 1 To 2 l(i) = r(i - 1) Dim a As String = f(r(i - 1), daykhoa(i)) For j = 0 To 31 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 r(i) += (l(i - 1).Substring(j, 1) Xor a.Substring(j, 1)).ToString Next j Next i Dim t As String = l(2) + r(2) Return t 'Return hoanvi_iptru(r(2) + l(2)) End Function Hàm tạo hàm f Function f(ByVal r As String, ByVal daykhoa_k As String) As String Dim i As Integer Dim e As String Dim hv As String = hoanvi_e(r) For i = 0 To 47 e += (hv.Substring(i, 1) Xor daykhoa_k.Substring(i, 1)).ToString Next Dim b(7) As String Dim c As String For i = 0 To 7 b(i) = e.Substring(i * 6, 6) Dim haibitdaucuoi As String = b(i).Substring(0, 1) + b(i).Substring(5, 1) Dim bonbitgiua As String = b(i).Substring(1, 4) Dim srow = thapphan(haibitdaucuoi) ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 Dim scol = thapphan(bonbitgiua) Dim sij As Integer = s(i).Rows(srow).Item(scol) c += binary(sij, 4) Next Return hoanvi_p(c) End Function Hàm đổi ra chữ 'Function doirachu(ByVal y As String) As String 'Dim tam As String = y 'Dim tam1 As String = "" 'Dim so As Integer 'Dim i As Integer 'Dim j As Integer 'While i < tam.Length - 1 'so = 0 'For j = i To i + 7 'If tam.Substring(j, 1) = 1 Then 'so += 2 ^ (7 - (j - i)) 'End If 'Next 'tam1 += Chr(so) 'i = i + 8 'End While ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 'Return tam1 'End Function Function doirachu(ByVal y As String) As String Dim tam As String = y Dim tam1 As String = "" Dim so As Integer Dim i, j As Integer While i < tam.Length - 1 so = 0 For j = i To i + 3 If tam.Substring(j, 1) = 1 Then so += 2 ^ (3 - (j - i)) End If Next tam1 += chucai(so) i = i + 4 End While Return tam1 End Function Chữ cái Function chucai(ByVal so As Integer) As Char Select Case so Case 0 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 Return "0" Case 1 Return "1" Case 2 Return "2" Case 3 Return "3" Case 4 Return "4" Case 5 Return "5" Case 6 Return "6" Case 7 Return "7" Case 8 Return "8" Case 9 Return "9" Case 10 Return "A" Case 11 Return "B" ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 Case 12 Return "C" Case 13 Return "D" Case 14 Return "E" Case 15 Return "F" End Select End Function Hàm chuyển mã asc Function asc(ByVal a As Char) Select Case a Case "0" asc = 0 Case "1" asc = 1 Case "2" asc = 2 Case "3" asc = 3 Case "4" asc = 4 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 Case "5" asc = 5 Case "6" asc = 6 Case "7" asc = 7 Case "8" asc = 8 Case "9" asc = 9 Case "A" asc = 10 Case "B" asc = 11 Case "C" asc = 12 Case "D" asc = 13 Case "E" asc = 14 Case "F" asc = 15 End Select ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 End Function Hàm chọn khố Sub chonkhoadung() Dim i As Integer Dim x As String = banro(0) 'For i = 0 To banro(0).Length - 1 'x += binary(asc(banro(0).Substring(i, 1)), hebit) 'Next For i = 0 To 255 taodaykhoa(chuoikhoa(i)) Dim banma1 As String = doirachu(mahoa(x)) If banma1 = doirachu(banma(0)) Then chuoikhoa(i) = chuoikhoa(i).Replace("#", "0") txtkhoa.Text = doirachu(chuoikhoa(i)) Exit Sub End If Next MessageBox.Show("khong tim duoc khoa") End Sub Private Sub txtbanro_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles txtbanro.TextChanged btthamma.Enabled = True ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 lbthongbao.Text = "" End Sub Private Sub txtbanma_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles txtbanma.TextChanged btthamma.Enabled = True lbthongbao.Text = "" End Sub End Class ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbao_mat_thong_tin_1451.pdf
Luận văn liên quan