Đề tài Tìm hiểu quy trình cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Chợ Lớn

Mục lục CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 1.1 Giới thiệu tổng quan về hệ thống Sacombank trang 1 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 1 1.1.2 Sơ đồ tổ chức hoạt động 3 1.1.3 Giới thiệu về Hội đồng quản trị 4 1.1.4 Các sản phẩm dịch vụ của Sacombank 5 1.1.4.1 Sản phẩm tiền gửi 6 1.1.4.2 Sản phẩm cho vay 6 1.1.4.3 Thẻ Sacombank 7 1.1.4.4 Thanh toán quốc tế 7 1.1.4.5 Kinh doanh ngoại tệ 8 1.1.4.6 Dịch vụ chuyển tiền 8 1.1.4.7 Các dịch vụ khác 8 1.1.5 Tình hình hoạt động của Sacombank trong thời gian vừa qua 8 1.1.5.1 Tổng tài sản 8 1.1.5.2 Vốn điều lệ 9 1.1.5.3 Huy động vốn 9 1.1.5.4 Hoạt động cho vay 9 1.1.5.5 Mạng lưới hoạt động 10 1.1.5.6 Kết quả kinh doanh 10 1.1.5.7 Các chỉ số tài chính 10 1.1.6 Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian sắp tới 11 1.1.6.1 Vốn 11 1.1.6.2 Mạng lưới 11 1.1.6.3 Nhân lực 12 1.1.6.4 Công nghệ 12 1.1.6.5 Sản phẩm – dịch vụ 13 1.2 Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Chợ Lớn 13 1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển Chi nhánh Chợ Lớn 13 1.2.2 Sơ đồ tổ chức hoạt động 15 1.2.3 Các phòng giao dịch trực thuộc 16 CHƯƠNG 2 : QUY TRÌNH CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH CHỢ LỚN 2.1 Một số quy định trong cho vay sản xuất kinh doanh 17 2.1.1 Điều kiện vay vốn 17 2.1.2 Hồ sơ vay vốn 18 2.1.3 Tài sản bảo đảm 18 2.1.4 Mục đích sử dụng vốn 19 2.1.5 Thời hạn cho vay 19 2.1.6 Mức cho vay 20 2.1.7 Lãi suất cho vay 20 2.1.8 Kiểm tra, giám sát vốn cho vay 20 2.1.9 Thu nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn 22 2.1.10 Bảo lãnh vay vốn 22 2.2 Hướng dẫn hồ sơ vay vốn sản xuất kinh doanh 23 2.3 Quy trình cho vay sản xuất kinh doanh 25 2.3.1 Tiếp thị phát triển khách hàng 25 2.3.2 Tiếp nhận nhu cầu và đi xác minh 26 2.3.3 Thẩm định và trình duyệt 28 2.3.4 Ra quyết định cho vay 29 2.3.5 Hoàn tất hồ sơ khoản vay đã phê duyệt 30 2.3.6 Giải ngân 31 2.3.7 Thu vốn, lãi 32 2.3.8 Theo dõi, đôn đốc, thu hồi nợ 32 2.3.9 Gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ 34 2.3.10 Xử lý nợ quá hạn 34 2.3.11 Tất toán nợ 35 2.4 Thực trạng cho vay sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 36 2.4.1 Vay nặng lãi 36 2.4.2 Chơi hụi 37 2.4.3 Cầm đồ 37 2.4.4 Tình hình huy động vốn của Sacombank (2003 – 2005) 38 CHƯƠNG 3 : ĐỀ XUẤT NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH CHỢ LỚN. 3.1 Nhận xét chung 41 3.1.1 Cho vay theo khu vực địa lý 42 3.1.2 Cho vay theo thành phần kinh tế 42 3.2 Những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại Sacombank - Chi nhánh Chợ Lớn. 43 3.2.1 Nâng cao tinh thần phục vụ khách hàng 43 3.2.2 Nâng cao chất lượng cán bộ ngân hàng 44 3.2.2.1 Đối với các cấp lãnh đạo 44 3.2.2.2 Đối với cán bộ tín dụng 45 3.2.2.3 Đối với các phòng ban khác 46 3.2.3 Giải pháp nhằm tăng dư nợ tín dụng 46 3.2.3.1 Đa dạng hóa các phương thức cho vay 46 3.2.3.2 Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng 47 3.2.3.3 Mở rộng đối tượng cho vay tín dụng 47 3.2.3.4 Cải tiến thủ tục, quy trình cho vay 48 3.2.3.5 Tổ chức tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập phương án, dự án vay vốn 48 3.2.4 Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng 48 3.2.4.1 Đa dạng hóa các hình thức cho vay 48 3.2.4.2 Đa dạng hóa danh mục cho vay 49 3.2.4.3 Xây dựng, củng cố các phòng có liên quan trực tiếp đến hoạt động tín dụng 49 3.2.4.4 Duy trì và củng cố phòng quản lý rủi ro tín dụng 49 3.2.4.5 Thực hiện bảo hiểm tín dụng 50

doc49 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 14/05/2013 | Lượt xem: 2670 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tìm hiểu quy trình cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Chợ Lớn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chi nhaùnh Chôï Lôùn Moät soá quy ñònh trong cho vay saûn xuaát kinh doanh Ñieàu kieän vay voán Ngaân haøng xem xeùt cho vay ñoái vôùi khaùch haøng coù ñaày ñuû caùc ñieàu kieän sau : Khaùch haøng laø toå chöùc phaûi coù naêng löïc phaùp luaät daân söï. Toå chöùc nöôùc ngoaøi thöïc hieän caùc giao dòch daân söï taïi Vieät Nam thì naêng löïc phaùp luaät daân söï ñöôïc xaùc ñònh theo phaùp luaät Vieät Nam Khaùch haøng laø caù nhaân phaûi coù naêng löïc phaùp luaät daân söï vaø coù ñaày ñuû naêng löïc haønh vi daân söï. Caù nhaân nöôùc ngoaøi khi thöïc hieän caùc giao dòch daân söï taïi Vieät Nam thì naêng löïc haønh vi daân söï ñöôïc xaùc ñònh theo phaùp luaät Vieät Nam. Muïc ñích söû duïng voán vay hôïp phaùp. Coù khaû naêng taøi chính baûo ñaûm hoaøn traû nôï vay trong thôøi haïn cam keát. Coù döï aùn ñaàu tö : phöông aùn saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï khaû thi vaø coù hieäu quaû, phuø hôïp vôùi quy ñònh cuûa phaùp luaät. Coù truï sôû (ñoái vôùi toå chöùc) hoaëc coù hoä khaåu thöôøng truù, taïm truù coù thôøi haïn KT3 (ñoái vôùi caù nhaân) taïi ñòa baøn cho vay ñöôïc phaân coâng cuûa Sôû giao dòch, Chi nhaùnh tröïc thuoäc Ngaân haøng. Caùc tröôøng hôïp cho vay ngoaøi ñòa baøn cho vay naøy phaûi ñöôïc Toång giaùm ñoác chaáp thuaän. Coù taøi saûn baûo ñaûm tieàn vay theo quy ñònh cuûa Ngaân haøng tröø caùc tröôøng hôïp cho vay khoâng coù taøi saûn baûo ñaûm phaûi ñöôïc Hoäi ñoàng quaûn trò cuûa Ngaân haøng chaáp thuaän. Trong moät soá tröôøng hôïp cuï theå, khaùch haøng phaûi coù theâm caùc ñieàu kieän sau : Ñoái vôùi toå chöùc khi vay voán vaø/hoaëc baûo ñaûm tieàn vay baèng taøi saûn cuûa toå chöùc hoaëc ñöôïc baûo laõnh baèng taøi saûn cuûa beân thöù ba thì phaûi ñöôïc Hoäi ñoàng quaûn trò, Hoäi ñoàng thaønh vieân, Ban quaûn trò hoaëc Chuû sôû höõu hoaëc caáp chuû quaûn cuûa toå chöùc vay voán vaø cuûa beân baûo laõnh chaáp thuaän theo ñieàu leä hoaït ñoäng (ñoái vôùi toå chöùc coù ñieàu leä); Ñoái vôùi caùc taøi saûn phaûi mua baûo hieåm theo phaùp luaät quy ñònh hoaëc theo thoûa thuaän giöõa khaùch haøng vôùi Ngaân haøng thì khaùch haøng phaûi laäp vaên baûn ñoàng yù ñeå Ngaân haøng laø beân thuï höôûng soá tieàn boài thöôøng baûo hieåm khi xaûy ra söï kieän baûo hieåm ñeå thanh toaùn nôï vay cho Ngaân haøng. Hoà sô vay voán Khi coù nhu caàu vay voán, khaùch haøng göûi cho Ngaân haøng Giaáy ñeà nghò vay voán vaø caùc taøi lieäu caàn thieát chöùng minh ñuû ñieàu kieän vay voán. Khaùch haøng phaûi chòu tröôùc phaùp luaät veà tính chính xaùc vaø hôïp phaùp cuûa caùc taøi lieäu göûi cho Ngaân haøng. Taøi saûn baûo ñaûm Khi giaûi quyeát cho vay, caùc ñôn vò tröïc thuoäc aùp duïng caùc quy ñònh veà taøi saûn baûo ñaûm taïi Chính saùch tín duïng cuûa Ngaân haøng. Caùc tröôøng hôïp cho vay khoâng coù taøi saûn baûo ñaûm phaûi ñöôïc Hoäi ñoàng quaûn trò cuûa Ngaân haøng chaáp thuaän. Muïc ñích söû duïng voán Khaùch haøng ñöôïc Ngaân haøng xem xeùt cho vay ñeå söû duïng vaøo caùc muïc ñích sau: Boå sung voán löu ñoäng; Thöïc hieän döï aùn ñaàu tö; Thöïc hieän caûi tieán coâng ngheä, môû roäng saûn xuaát kinh doanh; Mua saém taøi saûn coá ñònh rieâng leû. Khi cho vay baèng ngoaïi teä, caùc ñôn vò tröïc thuoäc Ngaân haøng chæ ñöôïc cho vay ñeå khaùch haøng söû duïng vaøo caùc muïc ñích ñuùng theo quy ñònh hieän haønh cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc. Ngaân haøng töø choái cho vay neáu khaùch haøng khoâng cung caáp ñuû thoâng tin lieân quan ñeán muïc ñích cuûa khoaûn vay. Thôøi haïn cho vay Ngaân haøng vaø khaùch haøng caên cöù chu kyø saûn xuaát kinh doanh; döï phoøng löu chuyeån luoàng tieàn; thôøi haïn thu hoài voán cuûa döï aùn ñaàu tö; khaû naêng traû nôï cuûa khaùch haøng; nguoàn voán cho vay cuûa Ngaân haøng ñeå thoûa thuaän thôøi haïn cho vay vaø kyø haïn traû nôï phuø hôïp. Tuy nhieân, thôøi haïn cho vay khoâng ñöôïc vöôït quaù quy ñònh döôùi ñaây : Ñoái vôùi caùc phaùp nhaân Vieät Nam vaø nöôùc ngoaøi, thôøi haïn cho vay khoâng vöôït quaù thôøi haïn hoaït ñoäng coøn laïi theo caùc loaïi giaáy pheùp haønh ngheà hoaëc giaáy pheùp hoaït ñoäng taïi Vieät Nam; Ñoái vôùi caùc caù nhaân nöôùc ngoaøi, thôøi haïn cho vay khoâng vöôït quaù thôøi haïn ñöôïc pheùp sinh soáng, hoaït ñoäng taïi Vieät Nam. Caùc tröôøng hôïp cho vay daøi haïn hoaëc cho vay vöôït quaù thôøi haïn toái ña treân ñaây phaûi ñöôïc Toång giaùm ñoác chaáp thuaän. Möùc cho vay Ngaân haøng caên cöù vaøo nhu caàu voán cuûa phöông aùn, döï aùn saûn xuaát kinh doanh, voán töï coù; khaû naêng traû nôï cuûa khaùch haøng; giaù trò taøi saûn baûo ñaûm tieàn vay; khaû naêng nguoàn voán cuûa Ngaân haøng ñeå quyeát ñònh möùc cho vay. Trong cho vay ñeå khaùch haøng thöïc hieän döï aùn ñaàu tö, caûi tieán coâng ngheä, môû roäng saûn xuaát kinh doanh hoaëc mua saém taøi saûn coá ñònh, möùc cho vay khoâng ñöôïc vöôït quaù 70% toång giaù trò döï aùn hoaëc giaù trò caùc taøi saûn coá ñònh seõ ñaàu tö. Caùc tröôøng hôïp cho vay vöôït tyû leä naøy phaûi ñöôïc Toång giaùm ñoác chaáp thuaän. Laõi suaát cho vay Laõi suaát cho vay toái thieåu do Hoäi ñoàng quaûn trò quyeát ñònh trong töøng thôøi kyø phuø hôïp vôùi giaù thaønh voán; tình hình thò tröôøng; lôïi theá caïnh tranh. Caùc ñôn vò tröïc thuoäc Ngaân haøng khoâng ñöôïc pheùp cho vay döôùi möùc laõi suaát toái thieåu quy ñònh. Caùc tröôøng hôïp cho vay vôùi laõi suaát döôùi möùc toái thieåu ñeå thöïc hieän chính saùch öu ñaõi khaùch haøng phaûi ñöôïc Hoäi ñoàng quaûn trò chaáp thuaän. Möùc laõi suaát ñoái vôùi caùc khoaûn nôï quaù haïn baèng 150% laõi suaát cho vay ñaõ ñöôïc kyù keát hoaëc ñöôïc quy ñònh trong hôïp ñoàng tín duïng. Ngaân haøng coù theå xem xeùt cho khaùch haøng mieãn, giaûm laõi tieàn vay theo Quy cheá mieãn, giaûm laõi do Hoäi ñoàng quaûn trò Ngaân haøng ban haønh. Kieåm tra, giaùm saùt voán cho vay Kieåm tra tröôùc khi cho vay : khi nhaän ñöôïc ñeà nghò vay voán cuûa khaùch haøng, ngöôøi coù traùch nhieäm ñöôïc phaân coâng tieán haønh kieåm tra, xaùc minh vaø thaåm ñònh : Hoà sô vay voán cuûa khaùch haøng; Tình hình taøi chính, thöïc traïng saûn xuaát kinh doanh; Tính khaû thi cuûa phöông aùn saûn xuaát kinh doanh, döï aùn ñaàu tö, keá hoaïch söû duïng voán vaø hoaøn traû nôï vay; Khaû naêng traû nôï cuûa khaùch haøng; Tình traïng phaùp lyù vaø giaù trò taøi saûn baûo ñaûm tieàn vay; Tính phuø hôïp cuûa khoaûn vay so vôùi caùc quy ñònh taïi Chính saùch tín duïng cuûa Ngaân haøng. Trong quaù trình kieåm tra, xaùc minh vaø thaåm ñònh, nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm caàn thu thaäp theâm caùc nguoàn thoâng tin khaùch quan vaø döïa vaøo keát quaû xeáp haïng hoaëc chaám ñieåm tín duïng khaùch haøng, ñeå coù theå ñöa ra caùc ñeà xuaát phuø hôïp. Kieåm tra trong khi cho vay Nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm phaûi tieán haønh kieåm tra, ñoái chieáu ñeå xaùc ñònh tính chính xaùc, ñaày ñuû, hôïp leä vaø hôïp phaùp cuûa caùc loaïi giaáy tôø, chöùng töø caàn thieát coù lieân quan ñeán khoaûn vay tröôùc khi giaûi ngaân Tröôøng hôïp cho vay caùc döï aùn ñaàu tö, tröôùc khi giaûi ngaân laàn sau, ngöôøi coù traùch nhieäm phaûi kieåm tra tính phuø hôïp cuûa vieäc söû duïng tieàn vay laàn tröôùc vaø xem xeùt baùo caùo tieán ñoä thöïc hieän döï aùn do khaùch haøng cung caáp. Kieåm tra sau khi cho vay Sau khi giaûi ngaân, ngöôøi coù traùch nhieäm ñöôïc phaân coâng phaûi tieán haønh kieåm tra vieäc söû duïng voán vaø thöïc hieän phöông aùn vay voán, tình hình saûn xuaát kinh doanh, tình traïng taøi saûn baûo ñaûm tieàn vay theo caùc kyø kieåm tra sau : Kieåm tra laàn ñaàu : Tuøy theo muïc ñích söû duïng khoaûn tieàn giaûi ngaân, phöông thöùc giaûi ngaân, caùc ñôn vò tröïc thuoäc xaùc ñònh thôøi ñieåm kieåm tra phuø hôïp, nhöng phaûi thöïc hieän trong voøng 2 thaùng keå töø ngaøy giaûi ngaân. Tröôøng hôïp khoaûn vay ñöôïc giaûi ngaân baèng tieàn maët phaûi thöïc hieän kieåm tra trong voøng 1 thaùng keå töø ngaøy giaûi ngaân. Kieåm tra ñònh kyø : Tuøy theo chu kyø saûn xuaát kinh doanh, tình hình hoaøn traû nôï vaø möùc ñoä ruûi ro, caùc ñôn vò tröïc thuoäc xaùc ñònh caùc kyø kieåm tra phuø hôïp, nhöng phaûi thöïc hieän toái thieåu 2 thaùng 1 laàn. Tröôøng hôïp khaùch haøng coù caùc khoaûn vay ñaõ cô caáu laïi thôøi haïn traû nôï hoaëc coù nôï quaù haïn phaûi thöïc hieän kieåm tra haøng thaùng. Thu nôï, cô caáu laïi thôøi haïn traû nôï, chuyeån nôï quaù haïn Caùc ñôn vò thöïc thuoäc thöïc hieän vieäc thu nôï goác, thu laõi, cô caáu laïi thôøi haïn traû nôï, chuyeån nôï quaù haïn, phaït chaäm traû, quaûn lyù vaø thu hoài nôï theo caùc quy ñònh trong Chính saùch tín duïng cuûa Ngaân haøng. Baûo laõnh vay voán Ngaân haøng khoâng khuyeán khích vieäc cho vay ñoái vôùi khaùch haøng baèng söï baûo laõnh cuûa beân thöù ba, ñaëc bieät trong tröôøng hôïp moái quan heä giöõa khaùch haøng vaø beân baûo laõnh khoâng phaûi laø moái quan heä cha meï, vôï choàng, anh chò em ruoät hoaëc beân baûo laõnh khoâng phaûi laø thaønh vieân cuûa toå chöùc vay voán. Tröôøng hôïp caùc ñôn vò tröïc thuoäc xeùt thaáy coù theå cho vay vôùi söï baûo laõnh cuûa beân thöù ba thì phaûi tuaân thuû caùc quy ñònh sau : Ngöôøi coù traùch nhieäm ñöôïc phaân coâng phaûi tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi beân baûo laõnh ñeå xaùc minh veà sôû höõu taøi saûn baûo ñaûm tieàn vay; söï töï nguyeän trong vieäc baûo laõnh; moái quan heä giöõa ngöôøi baûo laõnh vaø ngöôøi vay; lyù do cuûa vieäc baûo laõnh; tình hình taøi chính vaø naêng löïc phaùp luaät vaø haønh vi daân söï cuûa ngöôøi baûo laõnh, ñoàng thôøi thoâng baùo cho beân baûo laõnh bieát nghóa vuï phaûi traû nôï thay trong tröôøng hôïp ngöôøi vay khoâng traû ñöôïc nôï hoaëc thöïc hieän khoâng ñaày ñuû nghóa vuï traû nôï; Khi xuùc tieán caùc thuû tuïc cho vay, caùc ñôn vò tröïc thuoäc phaûi yeâu caàu beân baûo laõnh kyù teân treân taát caû caùc giaáy tôø coù lieân quan ñeán moùn vay nhö : hôïp ñoàng baûo ñaûm tieàn vay, hôïp ñoàng tín duïng, vaø phaûi tröïc tieáp kieåm tra ñoái chieáu ñeå ñaûm baûo tính chính xaùc cuûa caùc chöùng töø vaø chöõ kyù cuûa beân baûo laõnh; Tröôøng hôïp khaùch haøng caàn vay khoaûn voán môùi cuõng do beân thöù ba ñoù baûo laõnh, caùc ñôn vò tröïc thuoäc cuõng phaûi yeâu caàu beân baûo laõnh laäp laïi thuû tuïc nhö khoaûn vay môùi; Phaûi xem beân baûo laõnh cuõng coù nghóa vuï gioáng nhö ngöôøi vay, do ñoù phaûi thoâng baùo cho hoï veà tình hình thieáu laõi, thôøi haïn traû nôï,... cuûa ngöôøi vay. Tröôøng hôïp ñaõ quaù haïn maø ngöôøi vay chöa traû cuõng phaûi ñöôïc thoâng baùo kòp thôøi ñeå ngöôøi baûo laõnh coù böôùc chuaån bò traû thay. Höôùng daãn hoà sô vay voán saûn xuaát kinh doanh Caên cöù Quy cheá cho vay saûn xuaát kinh doanh ban haønh keøm theo quyeát ñònh soá 320/2005/QÑ-HÑQT ngaøy 22/08/2005 cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò Ngaân haøng Saøi Goøn Thöông Tín, caùc taøi lieäu trong hoà sô ñeà nghò vay voán cuûa khaùch haøng nhö sau : Teân taøi lieäu Toå chöùc Caù nhaân A TAØI LIEÄU VEÀ KHAÙCH HAØNG (1) 1 Giaáy ñeà nghò vay voán V V 2 Giaáy CMND hoaëc hoä chieáu; hoä khaåu thöôøng truù hoaëc Giaáy ñaêng kyù taïm truù coù thôøi haïn (KT3) v V 3 Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh; Quyeát ñònh thaønh laäp; Giaáy pheùp ñaàu tö; Hôïp ñoàng lieân doanh (2) V V 4 Giaáy pheùp hoaït ñoäng; hoaëc Giaáy pheùp hoaëc Chöùng chæ haønh ngheà V V 5 Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù thueá hoaëc thoâng baùo maõ soá thueá V V 6 Vaên baûn chaáp thuaän cuûa caáp coù thaåm quyeàn veà danh saùch Hoäi ñoàng quaûn trò, Hoäi ñoàng thaønh vieân, Ban quaûn trò (ñoái vôùi caùc toå chöùc phaùp luaät quy ñònh) vaø vaên baûn xaùc ñònh ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa toå chöùc V 7 Vaên baûn boå nhieäm keá toaùn tröôûng hoaëc ngöôøi phuï traùch keá toaùn V 8 Baûn ñieàu leä (ñoái vôùi caùc toå chöùc phaùp luaät quy ñònh) V 9 Caùc taøi lieäu veà tình hình taøi chính cuûa khaùch haøng V V B TAØI LIEÄU VEÀ KHOAÛN ÑEÀ NGHÒ VAY 10 Bieân baûn hoïp Hoäi ñoàng quaûn trò hoaëc Ban quaûn trò hoaëc Hoäi ñoàng thaønh vieân hoaëc Chuû sôû höõu hoaëc Caáp chuû quaûn cuûa toå chöùc, veà vieäc chaáp thuaän vay voán vaø baûo ñaûm tieàn vay baèng taøi saûn cuûa toå chöùc hoaëc baèng baûo laõnh taøi saûn cuûa beân thöù ba theo quy ñònh cuûa Baûn ñieàu leä. V 11 Giaáy tôø chöùng minh muïc ñích söû duïng voán vay V V 12 Phöông aùn saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï hoaëc Döï aùn ñaàu tö; Keá hoaïch söû duïng voán vay vaø hoaøn traû nôï. V V 13 Giaáy tôø chöùng minh quyeàn sôû höõu, quyeàn söû duïng taøi saûn baûo ñaûm. V V (Nguoàn : Ngaân haøng TMCP Saøi Goøn Thöông Tín) Quy trình cho vay saûn xuaát kinh doanh Tieáp thò phaùt trieån khaùch haøng Tröïc tieáp TP.DVKH chuaån bò danh saùch khaùch haøng caàn tieáp thò trong thaùng vaø giao chæ tieâu tieáp thò khaùch haøng cho CBTD. CBTD goïi ñieän thoaïi xin caùc cuoäc heïn vôùi khaùch haøng caàn tieáp thò ñeå leân lòch ñeán tieáp xuùc ñeå giôùi thieäu, chaøo baùn saûn phaåm cuûa Sacombank. CBTD ñi ñeán khaùch haøng ñeå : Göûi caùc Taøi lieäu giôùi thieäu caùc saûn phaåm Ngaân haøng Chaøo baùn caùc saûn phaåm cuûa Sacombank Höôùng daãn thuû tuïc vaø hoà sô neáu khaùch haøng ñoàng yù söû duïng saûn phaåm Tìm hieåu vaø thu thaäp nhu caàu cuûa khaùch haøng ñeå ñeà xuaát caûi tieán saûn phaåm hieän coù nhaèm naâng cao chaát löôïng phuïc vuï vaø phaùt trieån saûn phaåm môùi. Tìm hieåu vaø thu thaäp moät soá thoâng tin toång quaùt veà khaùch haøng. CBTD baùo caùo keát quaû tieáp thò cho laõnh ñaïo. TP. DVKH ñaùnh giaù coâng taùc tieáp thò cuûa CBTD thoâng qua soá löôïng khaùch haøng môùi ñeán giao dòch. Giaùn tieáp Phoøng nghieân cöùu thò tröôøng quaûng caùo saûn phaåm treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng : baùo chí, truyeàn hình. Internet,... CBTD göûi thö ngoû, brochure,e-mail,... ñeán khaùch haøng. Tieáp nhaän nhu caàu vaø ñi xaùc minh TP.DVKH tieáp nhaän nhu caàu vay voán cuûa khaùch haøng : Vaøo soå löu Phoûng vaán sô boä khaùch haøng : ñieàu kieän vay voán; muïc ñích vay, phöông aùn, döï aùn saûn xuaát kinh doanh, soá tieàn vay, thôøi haïn vay, keá hoaïch traû nôï, taøi saûn baûo ñaûm tieàn vay. Tieáp nhaän nhu caàu hoaëc töø choái cho vay : Neáu tieáp nhaän : phaân coâng CBTD giaûi quyeát; ghi vaøo soå theo doõi quaù trình thöïc hieän. Neáu töø choái : ghi vaøo soå theo doõi; thoâng baùo ñeán caùc chi nhaùnh khaùc. CBTD höôùng daãn ñieàu kieän, thuû tuïc, hoà sô,... vaø giaûi quyeát caùc thaéc maéc lieân quan ñeán vieäc cho vay cuûa Sacombank, tö vaán cho khaùch haøng löïa choïn loaïi hình vay thích hôïp vôùi hoaït ñoäng cuûa mình. Laøm vieäc cuï theå vôùi khaùch haøng veà nhu caàu vay vaø höôùng daãn chi tieát thuû tuïc vaø caùc taøi lieäu, giaáy tôø trong hoà sô vay ñeå khaùch haøng chuaån bò. CBTD tieáp nhaän hoà sô vay töø khaùch haøng. CBTD heïn ngaøy giôø ñi xaùc minh hình saûn xuaát kinh doanh vaø taøi saûn baûo ñaûm cuûa khaùch haøng. CBTD kieåm tra caùc ñieàu kieän ñoái vôùi khaùch haøng treân hoà sô : Coù naêng löïc phaùp luaät vaø naêng löïc haønh vi daân söï Coù ñuùng ñoái töôïng ñöôïc xem xeùt cho vay khoâng? Muïc ñích vay voán phuø hôïp saûn xuaát (SXKD, tieâu duøng...)? Caùc ñieàu kieän lieân quan khaùc. CBTD xaùc minh truï sôû, nôi saûn xuaát kinh doanh cuûa khaùch haøng vaø nôi taøi saûn baûo ñaûm toaï laïc veà : Quy moâ vaø tình hình hoaït ñoäng Boä maùy toå chöùc, khaû naêng quaûn lyù cuûa ñieàu haønh caùc caáp Toå chöùc kho haøng, tình traïng maùy moùc thieát bò, toå chöùc boä phaän keá toaùn .... CBTD vaø Coâng ty Quaûn lyù nôï vaø khai thaùc taøi saûn xaùc minh vaø thaåm ñònh taøi saûn baûo ñaûm : Xaùc ñònh tính hôïp phaùp, hôïp leä veà quyeàn sôû höõu taøi saûn baûo ñaûm Xaùc minh tình hình thöïc teá veà söû duïng vaø quaûn lyù taøi saûn baûo ñaûm, möùc ñoä an toaøn cuûa taøi saûn... Xaùc ñònh giaù trò thöïc teá cuûa taøi saûn baûo ñaûm theo quy ñònh hieän haønh. Thaåm ñònh vaø trình duyeät CBTD tham khaûo caùc thoâng tin veà khaùch haøng thoâng qua Trung taâm thoâng tin tín duïng cuûa NHNN vaø trong noäi boä nhaèm : Xaùc ñònh tình hình coâng nôï cuûa khaùch haøng taïi Sacombank vaø caùc Ngaân haøng khaùc. Lòch söû vaø uy tín cuûa khaùch haøng trong giao dòch Tham khaûo thoâng tin ngaønh ngheà, saûn phaåm vaø thò tröôøng. Thoâng baùo khaùch haøng boå tuùc hoà sô CBTD thaåm ñònh hoà sô vay : Tính hieäu quaû vaø khaû thi cuûa phöông aùn kinh doanh. Khaû naêng taøi chính, khaû naêng hoaøn traû voán vay Tính toaùn haïng tín duïng vaø tæ leä loã döï kieán (EL) Xaùc ñònh nhu caàu voán, nguoàn traû nôï, thôøi haïn cho vay, caùc kyø traû nôï. CBTD laäp tôø trình ñeà xuaát cho vay, tôø trình phaûi theå hieän caùc noäi dung neâu treân, ñoàng thôøi phaûi neâu theâm moät soá yeáu toá sau : Khaùch haøng coù ñuû ñieàu kieän vay voán hay khoâng Ñoä tin caäy cuûa caùc soá lieäu trong phöông aùn, döï aùn saûn xuaát kinh doanh, baùo caùo taøi chính... Caùc ruûi ro tín duïng coù theå xaûy ra ñoái vôùi phöông aùn, döï aùn vay voán vaø caùc ruûi ro veà ngaønh ngheà kinh doanh cuûa khaùch haøng vaø caùc ruûi ro khaùc. Ñeà xuaát cho vay hay khoâng cho vay, lyù do; soá tieàn, thôøi haïn cho vay; phaân kyø traû nôï; caùc kieán nghò khaùc. TP.DVKH kieåm soaùt laïi Tôø trình thaåm ñònh vaø ñeà xuaát cho vay cuûa CBTD, vaø coù yù kieán rieâng tröôùc khi trình Giaùm ñoác pheâ duyeät. Ra quyeát ñònh cho vay Tröôøng hôïp möùc cho vay thuoäc thaåm quyeàn quyeát ñònh cuûa Giaùm ñoác GÑ xem xeùt laïi toaøn boä hoà sô cuøng tôø trình ñeà xuaát cuûa CBTD vaø TP.DVKH; ra quyeát ñònh khoâng cho vay hoaëc cho vay (coù theå yeâu caàu caùc ñieàu kieän caàn phaûi boå sung hoaøn chænh tröôùc khi giaûi ngaân) Neáu giaùm ñoác ñoàng yù cho vay : NV.KSTD kieåm tra laïi tính tuaân thuû caùc quyeát ñònh, chính saùch cho vay cuûa Sacombank vaø tính hôïp leä, ñaày ñuû cuûa hoà sô vay vaø chòu traùch nhieäm phaûn hoài laïi Giaùm ñoác nhöõng vaán ñeà chöa ñuùng quy ñònh (neáu coù). CBTD thoâng baùo cho khaùch haøng bieát vaø höôùng daãn khaùch haøng thuû tuïc vaø caùc vaán ñeà caàn phaûi boå sung ñeå ñöôïc nhaän tieàn vay. Neáu Giaùm ñoác töø choái cho vay : NV.KSTD toå chöùc löu tröõ hoà sô bò töø choái cho vay CBTD thoâng baùo cho khaùch haøng. Tröôøng hôïp möùc cho vay vöôït thaåm quyeàn quyeát ñònh cuûa Giaùm ñoác Giaùm ñoác xem xeùt laïi toaøn boä hoà sô cuøng tôø trình ñeà xuaát cuûa CBTD vaø TP.DVKH ñeå : coù yù kieán ñeà xuaát cho vay trình veà Hoäi sôû hoaëc ra quyeát ñònh khoâng cho vay. Neáu Giaùm ñoác coù yù kieán ñeà xuaát cho vay trình Hoäi sôû : NV.KSTD seõ kieåm tra laïi tính tuaân thuû caùc quy ñònh, chính saùch cho vay cuûa Sacombank vaø tính hôïp leä, ñaày ñuû cuûa hoà sô vay vaø chòu traùch nhieäm phaûn hoài laïi Giaùm ñoác nhöõng vaán ñeà chöa ñuùng quy ñònh (neáu coù). CBTD chuuyeån hoà sô vay veà Hoäi sôû ñeå xin yù kieán Neáu Giaùm ñoác töø choái cho vay : NV.KSTD toå chöùc löu tröõ hoà sô bò töø choái cho vay CBTD thoâng baùo cho khaùch haøng. NV.Phoøng TÑ Hoäi sôû tieáp nhaän vaø thaåm ñònh laïi hoà sô vay do Chi nhaùnh trình veà vaø coù yù kieán tham möu trình Phoù Toång Giaùm ñoác phuï traùch khu vöïc hoaëc Toång Giaùm ñoác hoaëc Hoäi ñoàng tín duïng ra quyeát ñònh (tuøy theo möùc cho vay). Phoù TGÑ khu vöïc hoaëc TGÑ hoaëc Hoäi ñoàng tín duïng ra quyeát ñònh cuøng caùc yeâu caàu caàn löu yù, caàn boå sung, hoaøn chænh tröôùc khi giaûi ngaân. Sau khi coù quyeát ñònh cuûa Hoäi sôû : CBTD chi nhaùnh thoâng baùo cho khaùch haøng ñeán Ngaân haøng hoaøn taát thuû tuïc ñeå giaûi ngaân Laäp thoâng baùo ñoàng yù hoaëc töø choái cho vay göûi khaùch haøng. GDV nhaäp vaøo maùy (T24) thoâng tin khaùch haøng Hoaøn taát hoà sô khoaûn vay ñaõ pheâ duyeät CBTD höôùng daãn khaùch haøng boå sung giaáy tôø, taøi lieäu vaø caùc vaán ñeà khaùc theo yeâu caàu cuûa laõnh ñaïo ñeå hoaøn chænh hoà sô vay; heïn ngaøy giôø ñi coâng chöùng Hôïp ñoàng theá chaáp caàm coá;yeâu caàu khaùch haøng mua baûo hieåm taøi saûn baûo ñaûm (neáu caàn). CBTD, khaùch haøng laäp vaø trình laõnh ñaïo kyù hôïp ñoàng tín duïng, hôïp ñoàng theá chaáp, caàm coá taøi saûn baûo ñaûm. CBTD hoaëc ngöôøi ñöôïc uyû quyeàn CBTD ñi coâng chöùng theá chaáp, caàm coá vôùi khaùch haøng. CBTD ñi ñaêng kyù giao dòch baûo ñaûm. Khaùch haøng boå sung giaáy tôø, taøi lieâu ñeå hoaøn taát thuû tuïc vay voán. Giaûi ngaân NV.KSTD vaø CBTD tieáp nhaän boä hoà sô vay hoaøn chænh cuûa khaùch haøng töø phoøng DVKH (sau khi coâng chöùng/giao dòch baûo ñaûm...) CBTD tieáp nhaän taøi saûn hoaëc/ vaø giaáy tôø sôû höõu cuûa taøi saûn theá chaáp/ caàm coá töø khaùch haøng. GDV nhaäp vaøo maùy (24) thoâng tin hôïp ñoàng vay. NV.KSTD kieåm tra laïi tính phuø hôïp, chính xaùc vaø ñaày ñuû cuûa caùc giaáy tôø, chöùng töø trong hoà sô vay vôùi caùc pheâ duyeät cuûa laõnh ñaïo cuõng nhö trong quy cheá cho vay, noäi dung coâng chöùng vaø ñaêng kyù GDÑB Neáu hoà sô vay ñaày ñuû vaø hôïp leä seõ : Laäp chöùng töø giaûi ngaân keøm toaøn boä hoà sô vay. Sau khi Giaùm ñoác duyeät kyù : NV.KSTD chuyeån chöùng töø giaûi ngaân cho GDV taøi khoaûn hoaëc Quyõ chính ñeå chuaån bò giaûi ngaân. Giao hoà sô (goàm : Baûn chính caùc Giaáy chöùng nhaän quyeàn sôû höõu taøi saûn baûo ñaûm cuûa khaùch haøng, Hôïp ñoàng theá chaáp, caàm coá, hôïp ñoàng tín duïng, tôø trình ñeà xuaát cho vay) cho boä phaän giöõ taøi saûn ôû kho quyõ löu tröõ. Löu giöõ phaàn hoà sô coøn laïi vaø baûn sao caùc taøi lieäu ñaõ giao cho caùc boä phaän khaùc. Tröôøng hôïp giaûi ngaân nhieàu laàn trong phöông thöùc cho vay theo haïn möùc tín duïng cuõng giaûi quyeát theo trình töï treân. GDV.TK hoaëc Quyõ chính giaûi ngaân cho khaùch haøng. CBTD nhaäp vaøo maùy (T24) giao dòch giaûi ngaân cho khaùch haøng Thu voán, laõi GDV.TK tieáp nhaän yeâu caàu traû moät phaàn voán hoaëc laõi cuûa khaùch haøng. GDV kieåm tra laïi taøi khoaûn vay cuûa khaùch haøng ñeå : Tính toaùn vaø baùo cho khaùch haøng bieát soá tieàn laõi, laõi phaït, laõi quaù haïn, (neáu coù) Laäp chöùng töø thu voán, laõi Thu tieàn hoaëc höôùng daãn khaùch haøng noäp tieàn taïi quyõ chính (neáu quaù haïn möùc) Trình TP.DVKH vaø Giaùm ñoác kyù chöùng töø. Tröôøng hôïp khaùch haøng traû nôï vaø ñeà nghò giaûi chaáp moät phaàn taøi saûn baûo ñaûm thì : Phoøng DVKH, CBTD coù traùch nhieäm ñeà xuaát vieäc giaûi chaáp trình laõnh ñaïo pheâ duyeät. Phoøng QL.TD, NV.KSTD chòu traùch nhieäm kieåm tra laïi vaø laäp chöùng töø giaûi chaáp vaø trình GÑ giaûi chaáp. Nhaäp vaøo maùy (T24) giao dòch thu voán, laõi. Theo doõi, ñoân ñoác thu hoài nôï NV.QLN quaûn lyù danh muïc cho vay (theo ngaønh, loaïi hình...) laäp baùo caùo dö nôï, ñoái chieáu cô caáu cho vay theo keá hoaïch ñöôïc giao, göûi Giaùm ñoác. Ñònh kyø 10 ngaøy, lieät keâ danh saùch khaùch haøng seõ ñaùo haïn voán, laõi trong 10 ngaøy tôùi vaø khaùch haøng ñaõ treå haïn, quaù haïn voán, laõi göûi phoøng DVKH ñeå CBTD ñoân ñoác thu hoài nôï. (In töø maùy T24 caùc thoâng bao nhaéc nôï) CBTD chòu traùch nhieäm ñoân ñoác khaùch haøng traû voán laõi ñuùng kyø haïn, quaù haïn. Cuoái kyø, CBTD baùo caùo laïi cho Tröôûng phoøng DVKH keát quaû thu nôï trong kyø cuøng nhöõng khoaûn nôï ñaõ quaù haïn hoaëc coù daáu hieäu baát thöôøng, ñoàng thôøi ñeà xuaát caùc bieän phaùp caàn thieát ñeå thu hoài nôï. CBTD theo doõi saùt tình hình khoaûn vay, vieäc kieåm tra sau khi cho vay caàn ñöôïc thöïc hieän thöôøng xuyeân ñeå coù theå naém baét tình hình hoaït ñoäng cuûa khaùch haøng cuøng nhöõng bieán ñoäng veà taøi saûn baûo ñaûm. Moät soá noäi dung caàn naém baét : Kieåm tra chaët cheõ tình hình saûn xuaát kinh doanh, tình hình taøi chính, coâng nôï cuûa khaùch haøng nhö : ñôn vò coøn hoaït ñoäng hay khoâng, xem xeùt doanh thu, doanh soá mua baùn, haøng toàn kho; tình hình laõi loã; xem tình hình coâng nôï chi tieát, chi tieát khoaûn phaûi thu, phaûi traû, xem xeùt taát caû caùc khoaûn nôï taïi caùc Ngaân haøng vaø ñôn vò khaùc (neáu coù), chuù yù nôï quaù haïn,... Kieåm tra ñaùnh giaù caùc dieãn bieán cuûa taøi saûn baûo ñaûm. (Vieäc kieåm tra ñònh kyø sau khi cho vay baét buoäc phaûi ñöôïc CBTD vaø Phoøng DVKH thöïc hieän ñuùng theo caùc quy ñònh taïi caùc quy cheá cho vay cuûa Ngaân haøng). Gia haïn nôï, ñieàu chænh kyø haïn nôï CNTD tieáp nhaän nhu caàu gia haïn nôï, ñieàu chænh kyø haïn nôï (sau ñaây goïi chung laø gia haïn nôï) cuûa khaùch haøng. TP.DVKH goùp yù kieán sô boä veà ñeà nghò gia haïn nôï cuûa khaùch haøng. Naém laïi quaù trình traû voán laõi cuûa khaùch haøng; xaùc minh, thaåm ñònh tình hình saûn xuaát kinh doanh; vaø laäp tôø trình ñeà xuaát gioáng nhö cho vay. Giaùm ñoác hoaëc Hoäi sôû ra quyeát ñònh gia haïn nôï cho khaùch haøng cuõng ñöôïc thöïc hieän gioáng nhö quy trình ra quyeát ñònh cho vay. Nguyeân taéc chung laø caáp naøo ra quyeát ñònh cho vay thì caáp ñoù ra quyeát ñònh gia haïn. NV.KSTD ôû phoøng QLTD nhaäp döõ lieäu gia haïn vaøo maùy T24 vaø chuyeån tôø trình cho quyõ chính löu giöõ. Xöû lyù nôï quaù haïn Ñònh kyø 10 ngaøy, phoøng QLTD, NV.QLN chòu traùch nhieäm laäp danh saùch caùc khoaûn nôï ñaõ quaù haïn theo ñuùng quy ñònh hieän haønh ñeå baùo caùo cho laõnh ñaïo Chi nhaùnh vaø thoâng baùo cho phoøng DVKH bieát, bao goàm : Nôï quaù haïn ñeán 90 ngaøy Nôï quaù haïn treân 90 ngaøy ñeán 180 ngaøy Nôï quaù haïn treân 180 ngaøy. Ñoái vôùi caùc khoaûn nôï ñaõ quaù haïn, TP.DVKH coù traùch nhieäm cöû CBTD ñeán gaëp khaùch haøng ñeå ñoân ñoác thu hoài vaø thöôøng xuyeân baùo caùo laïi tình hình thu nôï quaù haïn. Khi khoaûn nôï quaù haïn phaùt sinh treân 90 ngaøy : CBTD coù traùch nhieäm laäp tôø trình vaø neâu lyù do chuû quan, khaùch quan vaø ñaùnh giaù khaû naêng thu hoài cuûa töøng hoà sô vay cho laõnh ñaïo Chi nhaùnh. CBTD chuyeån hoà sô cho phoøng QLTD hoaëc Phoøng QLN Ngaân haøng quaûn lyù vaø tieáp tuïc thu hoài döïa treân yù kieán chaáp thuaän cuûa GÑ/TGÑ. Phoøng QLTD, NV.QLN thu thöïc hieän thu hoài nôï vôùi söï phoái hôïp cuûa CBTD trong thôøi gian 90 ngaøy keå töø khi tieáp nhaän hoà sô. NV.QLN baùo caùo cho Phoøng quaûn lyù nôï Hoäi sôû ñeå ñöôïc hoã trôï. Khi khoaûn nôï quaù han phaùt sinh treân 180 ngaøy : Ñoái vôùi Chi nhaùnh khu vöïc TP.HCM : vieäc thu nôï ñöôïc chuyeån giao cho phoøng QLN Hoäi sôû thöïc hieän nhöng soá dö nôï vaãn giöõ treân caân ñoái cuûa Chi nhaùnh vaø Chi nhaùnh phaûi chòu laõi ñieàu hoøa voán vaø toaøn boä chi phí thu nôï neáu coù. Ñoái vôùi Chi nhaùnh thuoäc caùc tænh, TP khaùc thì vieäc thu nôï ñöôïc Chi nhaùnh tieáp tuïc thöïc hieän nhöng phaûi baùo caùo ñònh kyø haøng thaùng dieãn bieán cuûa töøng khoaûn vay cho phoøng QLN Hoä sôû. Trong moät soá tröôøng hôïp ñaëc bieät (coù quy ñònh rieâng), tuy khoaûn nôï vaãn trong traùch nhieäm thu nôï cuûa Chi nhaùnh nhöng Chi nhaùnh phaûi chuyeån veà Hoäi sôû hoaëc Coâng ty QLN & KTTS ñeå xöû lyù thu hoài. Taát toaùn nôï GDV.TK tieáp nhaän yeâu caàu taát toaùn nôï cuûa khaùch haøng. TP.DVKH tìm hieåu lyù do khaùch haøng taát toaùn nôï. Neáu khaùch haøng taát toaùn do dòch vuï cuûa Sacombank chöa toát hoaëc laõi suaát, phí cao hôn Ngaân haøng khaùc thì ñoäng vieân khaùch haøng tieáp tuïc giao dòch baèng caùch vaän duïng chính saùch khaùch haøng neáu thaáy caàn thieát. Neáu khoaûn vay ñöôïc taát toaùn : GDV.TK tính toaùn phaàn voán, laõi, laõi phaït, phí... maø khaùch haøng coøn thieáu, laäp chöùng töø thu, thu tieàn cuûa khaùch haøng, in lòch söû giao dòch. TP.DVKH kieåm tra laïi vieäc tính toaùn voán, laõi, laõi phaït, phí,... cuûa GDV vaø kieåm soaùt treân chöùng töø vaø xaùc nhaän taát toaùn khoaûn vay. Phoøng QLTD, NV.KSTD caên cöù giaáy xaùc nhaän taát toaùn : Laäp giaáy giaûi chaáp taøi saûn baûo ñaûm vaø trình kyù Giaùm ñoác, Nhaän töø Kho quyõ Baûn chính Giaáy chöùng nhaän quyeàn sôû höõu taøi saûn baûo ñaûm ñeå hoaøn traû cho khaùch haøng, Toå chöùc löu tröõ hoà sô taát toaùn. NV.KSTD hoaøn traû cho khaùch haøng chöùng töø thu nôï vaø baûn chính Giaáy chöùng nhaän quyeàn sôû höõu taøi saûn. Thöïc traïng hoaït ñoäng cho vay saûn xuaát kinh doanh treân ñòa baøn Thaønh phoá Hoà Chí Minh Vay naëng laõi Laø hình thöùc cho vay tín chaáp, nhöng laõi suaát cho vay raát cao, thöôøng cao hôn laõi suaát ngaân haøng nhieàu laàn, ngöôøi cho vay thöôøng cho vay nhöõng khoaûn tieàn nhoû, nhaèm ñaùp öùng nhu caàu voán kòp thôøi ñeå saûn xuaát kinh doanh nhoû. Coù 2 loaïi cho vay naëng laõi : cho vay goùp vaø cho vay ñöùng. Ôû hình thöùc naøy, khaû naêng ruûi ro cuûa ngöôøi cho vay laø raát lôùn, ngöôøi ñi vay thöôøng laø nhöõng ngöôøi ngheøo khoå, khaû naêng traû nôï keùm. Do ñoù, khi thu laõi vaø voán thöôøng xaûy ra xung ñoät. Hieän nay, hình thöùc naøy ñang bò Nhaø nöôùc nghieâm caám, nhöng hình thöùc naøy vaãn xaûy ra ôû nhöõng nôi buoân baùn, nhaø ga, nhöõng khu phoá ngheøo,... 2.4.2 Chôi huïi Hình thöùc moät nhoùm ngöôøi cuøng goùp voán laïi vôùi nhau, ñeå ñaùp öùng nhu caàu voán cho caù nhaán ôû trong nhoùm. Ngöôøi giöõ tieàn cuûa caùc thaønh vieân goïi laø nhaø caùi, nhöõng ngöôøi tham gia goïi laø caùc con huïi. Tuyø theo ñaëc ñieåm cuûa töøng ñòa phöông maø ngöôøi ta goi teân nhö huïi - heo - phöôøng - heø,.. Nhöõng ngöôøi caàn voán tröôùc seõ phaûi ñoùng laõi cho nhöõng ngöôøi coøn laïi, cho ñeán khi ngöôøi cuoái cuøng cuõng ñöôïc nhaän laõi vaø voán. Ñoâi khi ôû trong nhoùm cuõng laøm huïi nhöng khoâng tính laõi, ngöôøi ruùt tröôùc hay sau tuyø vaøo nhöõng laù thaêm maø hoï ruùt ñöôïc. Tuy nhieân, treân thöïc teá thì hình thöùc naøy ñang gaây nhieàu tai tieáng, vaø chöa ñöôïc phaùp luaät coâng nhaän, tình traïng nhöõng ngöôøi ruùt tröôùc boû troán do khoâng coù khaû naêng chi traû, laøm cho moät soá thaønh vieân maát tieàn gaây maát traät töï xaõ hoäi, maát ñoaøn keát trong nhaân daân. Hieän nay, Nhaø nöôùc ñang xem xeùt ñeå ñöa huïi vaøo hoaït ñoäng nhö moät hình thöùc cho vay ñöôïc hoaït ñoäng döôùi quy ñònh cuûa phaùp luaät. Caàm ñoà - Kinh doanh dòch vuï caàm ñoà laø vieäc cho khaùch haøng vay tieàn vaø nhaän giöõ haøng hoaù hoaëc taøi saûn cuûa khaùch haøng, ñeå ñaûm baûo vieäc thöïc hieän caùc nghóa vuï trong hôïp ñoàng caàm ñoà. - Haøng hoaù, taøi saûn duøng ñeå ñaûm baûo vieäc thöïc hieän nghóa vuï trong hôïp ñoàng caàm ñoà goïi laø haøng hoaù, taøi saûn caàm ñoà. - Haøng hoaù, taøi saûn ñöôïc söû duïng ñeå caàm ñoà : Phaûi laø ñoäng saûn, coù giaù trò mua baùn, trao ñoåi quyeàn söû duïng hôïp phaùp cuûa khaùch haøng. Neáu haøng hoaù, taøi saûn thuoäc sôû höõu cuûa ngöôøi thöù ba, phaûi coù giaáy uyû quyeàn hôïp phaùp cuûa ngöôøi naøy cho khaùch haøng. Neáu haøng hoaù, taøi saûn thuoäc sôû höõu chung cuûa nhieàu ngöôøi, phaûi coù giaáy uyû quyeàn hôïp phaùp cuûa ñoàng sôû höõu cho khaùch haøng. - Sau khi thoûa thuaän xong veà möùc tieàn ñöôïc vay, thôøi gian vaø laõi suaát, hai beân tieán haønh laøm hôïp ñoàng caàm coá theo ñuùng thoaû thuaän ñaõ neâu. - Öu ñieåm: Ngöôøi caàm coá ñöôïc giaûi quyeát nhanh veà nhu caàu voán maø taøi saûn hoaëc chöùng töø coù giaù maø khaùch haøng caàm coá vaãn giöõ nguyeân. Ngöôøi kinh doanh caàm ñoà ñöôïc nhaän soá tieàn laõi khi hôïp ñoàng caàm coá ñeán haïn thanh lyù. - Haïn cheá : Ngöôøi caàm ñoà phaûi chòu maát phaàn traêm laõi suaát cho ngöôøi kinh doanh caàm ñoà. Quaù thôøi haïn hôïp ñoàng, ngöôøi caàm ñoà phaûi traû theâm laõi suaát (goác vaø laõi phaùt sinh theo hôïp ñoàng) hoaëc taøi saûn seõ bò thanh lyù. Tình hình huy ñoäng voán cuûa Sacombank (2003 – 2005) Baûng 1 : Nguoàn voán huy ñoäng cuûa Sacombank naêm 2003 - 2005 ÑVT : Trieäu ñoàng Khoaûn muïc Naêm 2003 Naêm 2004 Naêm 2005 Soá dö Tyû troïng (%) Soá dö Tyû troïng (%) Soá dö Tyû troïng (%) Phaân theo kyø haïn 6.353.739 100 9.176.327 100 12.271.905 100 - Ngaén haïn 5.190.053 81,69 7.473.821 81,45 10.037.243 81,8 - Trung, daøi haïn 1.163.686 18,31 1.702.506 18,55 2.234.662 18,2 Phaân theo cô caáu 6.353.739 100 9.176.327 100 10.271.905 100 - Ngoaøi nöôùc 50.000 0,79 127.517 1,38 163.630 1,33 - Trong nöôùc 6.303.739 99,21 9.048.810 98,61 12.108.275 98,67 + Toå chöùc tín duïng 820.159 12,91 495.556 5,40 672.770 5,48 + Khaùch haøng 5.483.580 86,30 8.553.254 93,21 11.435.505 93,19 (Nguoàn : Baùo caùo thöôøng nieân Ngaân haøng TMCP Saøi Goøn Thöông Tín) Tình hình caïnh tranh trong hoaït ñoäng voán giöõa caùc toå chöùc tín duïng trong thôøi gian qua dieãn ra voâ cuøng gay gaét. Naêm 2005 cuøng vôùi vieäc Ngaân haøng Nhaø nöôùc 03 laàn taêng laõi suaát taùi caáp voán vaø laõi suaát chieát khaáu, 02 laàn ñieàu chænh taêng laõi suaát cô baûn, cuoäc chaïy ñua taêng laõi suaát cuûa caùc Ngaân haøng thöông maïi dieãn ra raát maïnh. Beân caïnh vieäc tranh ñua thu huùt voán thoâng qua chính saùch laõi suaát, caùc Ngaân haøng cuõng lieân tuïc ñöa caùc chöông trình khuyeán maõi, caùc saûn phaåm huy ñoäng haáp daãn, ... ñeå taêng voán huy ñoäng. Ngoaøi ra, cuõng phaûi keå ñeán caùc yeáu toá caïnh tranh ngoaøi ngaønh Ngaân haøng. Söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng voán vôùi caùc ñôït phaùt haønh Coâng, Traùi Phieáu caùc loaïi (Traùi phieáu Chính phuû, Traùi phieáu ñoâ thò, Traùi phieáu coâng ty,...), tính haáp daãn cuûa caùc ñôït phaùt haønh coå phaàn laàn ñaàu ra coâng chuùng trong tieán trình coå phaàn hoùa Doanh nghieäp Nhaø nöôùc. Söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa caùc toå chöùc taøi chính phi Ngaân haøng nhö baûo hieåm, böu ñieän, Coâng ty taøi chính, ...cuõng ñaõ chia seõ thò phaàn huy ñoäng voán vaø taïo nhieàu söùc eùp leân nguoàn voán huy ñoäng cuûa ngaønh Ngaân haøng. Trong boái caûnh caïnh tranh gay gaét ñoù, vieäc môû roäng maïng löôùi vaø ñöa ra nhieàu saûn phaåm huy ñoäng ña daïng, aùp duïng cô cheá ñieàu haønh laõi suaát linh hoaït vôùi vò theá vaø uy tín cuûa Sacombank ñaõ giuùp cho nguoàn voán huy ñoäng cuûa Ngaân haøng lieân tuïc ñaït ñöôïc möùc taêng tröôûng raát cao. Ñeán cuoái naêm 2005, toång nguoàn huy ñoäng voán ñaït 12.271,9 tyû ñoàng, taêng gaáp 6,5 laàn so vôùi naêm 2000, bình quaân taêng tröôûng 42%/naêm. Toác ñoä taêng tröôûng huy ñoäng voán trong nhöõng naêm gaàn ñaây tuy coù xu höôùng giaûm nhöng vaãn ôû möùc khaù cao so vôùi toác ñoä taêng bình quaân ngaønh Ngaân haøng. Ñeå duy trì möùc taêng tröôûng nguoàn voán huy ñoäng, Sacombank ñang vaø seõ thöïc hieän nhieàu bieän phaùp ñeå huy ñoäng voán töø caùc toå chöùc kinh teá, ñònh cheá taøi chính trong vaø ngoaøi nöôùc vaø caùc taàng lôùp daân cö, ñaëc bieät ñaåy maïnh thu huùt voán ôû caùc ñòa baøn kinh teá troïng ñieåm vaø caùc thò tröôøng môùi nôi Sacombank ñaõ coù ñieåm giao dòch. Vieäc taêng toác ñoä huy ñoäng voán cuõng nhaèm giuùp taêng quy moâ toång taøi saûn coù cuûa Ngaân haøng töông xöùng vôùi tieàm naêng vaø vò theá cuûa Sacombank treân thò tröôøng taøi chính – ngaân haøng Vieät Nam. Chöông 3 : Ñeà xuaát nhöõng giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cho vay saûn xuaát kinh doanh taïi Ngaân haøng Saøi Goøn Thöông Tín – Chi nhaùnh Chôï Lôùn Nhaän xeùt chung Naêm 2005, kinh teá Vieät Nam ñaït ñöôïc möùc taêng tröôûng GDP laø 8,4% - möùc cao nhaát trong 9 naêm qua – laø moät trong nhöõng neàn kinh teá taêng tröôûng cao haøng ñaàu ôû chaâu AÙ vaø Theá giôùi. Nhôø neàn kinh teá lieân tuïc taêng tröôûng neân nhu caàu voán taêng raát cao ñaåy hoaït ñoäng tín duïng cuûa toaøn heä thoáng Ngaân haøng trong nhöõng naêm gaàn ñaây phaùt trieån vôùi toác ñoä khaù “noùng”. Trong boái caûnh bieán ñoäng maïnh cuûa tình hình kinh teá – xaõ hoäi, thò tröôøng voán vaø tieàn teä trong nöôùc, Sacombank ñaõ khoâng ngöøng naâng cao naêng löïc, taùi cô caáu vaø chaán chænh laïi boä maùy hoaït ñoäng, söûa ñoåi vaø hoaøn thieän heä thoáng quy cheá, quy trình nghieäp vuï cho vay thích öùng vôùi töøng ñòa baøn vaø hoaøn caûnh cho vay, ñöa ra caùc saûn phaåm vaø dòch vuï cho vay haáp daãn, linh hoaït, hoaøn thieän chính saùch tín duïng hieäu quaû nhö : choïn loïc döï aùn ñaàu tö, saøng loïc khaùch haøng, kieåm soaùt chaát löôïng tín duïng, taäp trung ñaàu tö voán treân cô sôû an toaøn. Nhôø ñoù, hoaït ñoäng tín duïng cuûa Sacombank vaãn ñöôïc sự tăng trưởng ổn ñònh vaø bền vững. Cuối năm 2005, tổng dư nợ tín dụng cuûa Ngaân haøng ñaït 8.425 tyû ñoàng, taêng 40,7% so vôùi ñaàu naêm 2004, trong ñoù dö nôï baèng VND taêng 24,7% vaø baèng ngoaïi teä taêng 129,8%. Toác ñoä taêng tröôûng dö nôï tín duïng bình quaân trong giai ñoaïn 2001 – 2005 ñaït 42,5%/naêm. Cho vay theo khu vöïc ñòa lyù Khu vöïc Tp HCM vôùi treân 6 trieäu daân, taäp trung taát caû caùc thaønh phaàn kinh teá, ña daïng hoùa caùc maûng hoaït ñoäng kinh doanh luoân laø ñòa baøn tín duïng lôùn vaø nhieàu tieàm naêng, chieám tyû troïng cho vay raát cao töø 60 – 70% toång dö nôï. Cô caáu cho vay theo ñòa baøn ñang coù söï chuyeån bieán tích cöïc, taêng daàn tyû troïng cho vay cuûa caùc khu vöïc khaùc treân toång dö nôï treân cô sôû taän duïng vaø phaùt huy hôn nöõa lôïi theá kinh teá – xaõ hoäi rieâng coù cuûa töøng ñòa baøn. Baûng 2 : Phaân tích theo khu vöïc ñòa lyù ÑVT : trieäu ñoàng Khoaûn muïc Naêm 2003 Naêm 2004 Naêm 2005 Thaønh phoá Hoà Chí Minh 3.279.818 3.958.823 5.309.254 Ñoàng baèng Soâng Cöûu Long 375.251 420.780 618.412 Mieàn Trung 195.998 286.966 720.981 Mieàn Baéc 394.173 552.320 794.337 Mieàn Ñoâng Nam Boä 469.670 667.523 982.254 Toång coäng 4.714.910 5.986.412 8.425.238 (Nguoàn : Baùo caùo thöôøng nieân Ngaân haøng TMCP Saøi Goøn Thöông Tín) Cho vay theo thaønh phaàn kinh teá Veà maët cô caáu dö nôï, Sacombank luoân daønh nhieàu söï quan taâm hoã trôï voán cho khu vöïc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû, xem ñaây laø moät trong nhöõng heä khaùch haøng truyeàn thoáng nhöng cuõng ñaày tieàm naêng. Ñeán cuoái naêm 2005, dö nôï cuûa khu vöïc Coâng ty Coå phaàn, Coâng ty TNHH vaø doanh nghieäp tö nhaân, taêng hôn 69% so vôùi naêm 2004. Vôùi ñònh höôùng laø moät ngaân haøng baùn leû neân ñoái töôïng cho vay caù theå, hoä gia ñình vaø doanh nghieäp vöøa vaø nhoû chieám tyû troïng cao trong toång dö nôï cuûa toaøn Ngaân haøng. Trong töông lai, Sacombank seõ ñaåy maïnh caáp tín duïng cho khaùch haøng caù theå, thoâng qua caùc saûn phaåm tín duïng saûn xuaát kinh doanh quy moâ nhoû, tín duïng tieâu duøng vaø theû tín duïng. Baûng 3 : Phaân tích theo thaønh phaàn kinh teá ÑVT : Trieäu ñoàng Khoaûn muïc Naêm 2003 Naêm 2004 Naêm 2005 Doanh nghieäp nhaø nöôùc 193.341 259.660 30.328 Coâng ty coå phaàn vaø TNHH 1.669.199 2.583.082 4.291.334 Doanh nghieäp tö nhaân 168.073 302.661 587.014 Hôïp taùc xaõ 24.669 31.539 76.062 Coâng ty lieân doanh 19.819 41.401 40.023 Coâng ty 100% voán nöôùc ngoaøi 86.750 50.636 24.744 Caù nhaân 2.553.059 2.717.433 3..375.733 Toång coäng 4.714.910 5.986.412 8.425.238 (Nguoàn : Baùo caùo thöôøng nieân Ngaân haøng TMCP Saøi Goøn Thöông Tín) Nhöõng giaûi phaùp goùp phaàn naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cho vay saûn xuaát kinh doanh taïi Ngaân haøng Saøi Goøn Thöông Tín – Chi nhaùnh Chôï Lôùn Naâng cao tinh thaàn phuïc vuï khaùch haøng Ñoái vôùi Ngaân haøng Saøi Goøn Thöông Tín, khaùch haøng ñeán ñaây luoân ñöôïc ñoùn tieáp vôùi phong caùch vaên minh lòch söï, caû trong ñaøm phaùn giao dòch tröïc tieáp vaø giao dòch giaùn tieáp seõ taïo cho khaùch haøng moät aán töôïng toát veà Ngaân haøng. Ñöôïc theå hieän cuï theå : Aân caàn ñoùn tieáp khaùch haøng : thaùi ñoä thaân maät cuûa nhaân vieân taïo söï thoaûi maùi cho khaùch haøng trong moái quan heä. Sau ñoù, ñaùp öùng nhu caàu cuûa khaùch haøng vaø höùa heïn caùc giao dòch khaùc trong töông lai. Laéng nghe chaêm chuù, caën keõ nhöõng yeâu caàu cuûa khaùch haøng, ñoù chính laø thaùi ñoä chaêm soùc khaùch haøng. Giaûi quyeát coâng vieäc nhanh choùng theo ñuùng quy trình nghieäp vuï theo thôøi gian quy ñònh, traùnh tình traïng khaùch haøng chôø ñôïi laâu nhaèm taïo loøng tin vaø söï tín nhieäm cuûa khaùch haøng ñoái vôùi taäp theå nhaân vieân phoøng tín duïng noùi rieâng vaø Sacombank noùi chung. Nhaân vieân ngaân haøng coù moái quan heä chaët cheõ vôùi khaùch haøng ñeå hieåu roõ naém baét nhu caàu cuûa khaùch haøng nhaèm ñöa ra caùc bieân phaùp hoã trôï kòp thôøi vaø coù hieäu quaû. Neáu coù theå neân toå chöùc caùc cuoäc hoäi thaûo vôùi caùc coâng ty, qua ñoù naém baét ñöôïc nhu caàu, kieán nghò ñeå hoaøn thieän hôn caùc maët. Bieän phaùp naøy nhaèm ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa khaùch haøng vaø coù hieäu quaû cao trong moâi tröôøng caïnh tranh hieän nay. Naâng cao chaát löôïng caùn boä ngaân haøng Con ngöôøi laø yeáu toá quyeát ñònh trong moïi quaù trình hoaït ñoäng. Vì vaäy, ñaây laø bieän phaùp quan troïng nhaát, laø tieàn ñeà cho caùc bieân phaùp khaùc. Neáu löïc löôïng con ngöôøi khoâng ñuû trình ñoä ñaùp öùng nhu caàu thöïc tieãn, khoâng ñöôïc toå chöùc toát thì caùc bieän phaùp khaùc chæ laø lyù thuyeát. Ñoái vôùi caùc caáp laõnh ñaïo Caùc caáp laõnh ñaïo thöôøng xuyeân coù nhöõng nghieân cöùu veà tình hình thöïc tieãn, ñaëc bieät laø trong ngaønh taøi chính tieàn teä, chieán löôïc vaø caùc chính saùch phaùt trieån kinh teá trong nöôùc, trong khu vöïc vaø treân theá giôùi, tình hình phaùt trieån caùc ngaønh kinh teá ñeå tham möu, ñònh höôùng cô caáu ñaàu tö voán vaøo caùc ngaønh phuø hôïp cuõng nhö trong xaây döïng caùc chính saùch, cô cheá tín duïng vaø chính saùch khaùch haøng phuø hôïp. Khi phaân tích ruûi ro tín duïng duø laø ruûi ro do hoaøn caûnh, traùch nhieäm tröôùc heát vaãn thuoäc veà quaûn lyù ngaân haøng phaûi döï baùo nhöõng bieán ñoäng cuûa tình hình xung quanh, maët khaùc phaûi thöôøng xuyeân hoaøn thieân quy cheá, quy trình nghieäp vuï tín duïng, hình thöùc tín duïng, phöông thöùc quaûn lyù toå chöùc, caùc chính saùch khaùch haøng sao cho phuø hôïp vôùi quaù trình phaùt trieån moâi tröôøng kinh teá, phaùp luaät vaø thöïc teá thò tröôøng. Goàm nhöõng noäi dung : Tình hình nghieân cöùu chính trò, xaõ hoäi treân theá giôùi vaø trong nöôùc. Nhöõng döï baùo aûnh höôûng cuûa theá giôùi ñoái vôùi trong nöôùc. Dieãn bieán thò tröôøng tieàn teä, thò tröôøng vaøng, thò tröôøng chöùng khoaùn. Möùc ñoä taêng tröôûng kinh teá cuûa caùc ngaønh muõi nhoïn, nhöõng vuøng quy hoaïch, taäp trung ñaàu tö. Döï baùo veà caùc hieän töôïng kinh teá nhö laïm phaùt, khuûng hoaûng, maát thaêng baèng, taêng giaù vaøng, ngoaïi teä tình hình taêng giaûm cuûa caùc haøng hoùa nhaäp khaåu,… Xem xeùt caùc dieãn bieán phaùp lyù cuûa moâi tröôøng trong nöôùc. Nhöõng döï baùo veà töï nhieân, thôøi tieát aûnh höôûng ñeán quaù trình ñaàu tö. Ñoái vôùi caùn boä tín duïng Do coâng taùc tín duïng luoân phöùc taïp vaø ña daïng luoân ñoøi hoûi nhaân vieân phoøng tín duïng caàn coù moät kieán thöùc toång hôïp veà ngoaïi thöông, keá toaùn, ngoaïi ngöõ, luaät phaùp, tin hoïc vaø caû khaû naêng giao tieáp. Sacombank caàn thöôøng xuyeân khuyeán khích vaø taïo ñieàu kieän cho caùn boä tín duïng ñöôïc naâng cao trình ñoä qua caùc khoùa hoïc chuyeân saâu hôn. Ngaân haøng thöôøng xuyeân toå chöùc caùc buoåi hoäi thaûo chuyeân ñeà ñeå baùo caùo nhaèm taïo ñieàu kieän cho ñoäi nguõ nhaân vieân hoïc hoûi theâm kinh nghieäm, thoâng thaïo nghieäp vuï, taïo söï thoaûi maùi vaø nieàm tin nôi khaùch haøng. Caàn coù nhöõng thoâng tin veà tröôøng hôïp löøa ñaûo ôû caùc ngaân haøng khaùc giuùp cho nhaân vieân ngaân haøng coù theå phoøng choùng ñöôïc ruûi ro. Ñoái vôùi caùc phoøng ban khaùc Phoøng chính saùch : thieát laäp caùc bieåu maãu lieân quan ñeán vieäc cho vay vaø höôùng daãn caùc chi nhaùnh quy trình thöïc hieän cho vay. Phoøng phaùt trieån saûn phaåm : nghieân cöùu vaø ñaët teân cho saûn phaåm, toå chöùc coâng taùc tieáp thò, quaûng caùo ñeå ñaåy maïnh phaùt trieån saûn phaåm. Theo doõi vieäc thöïc hieän cho vay vaø tieáp nhaän phaûn hoài töø chi nhaùnh ñeå ñeà xuaát hoaøn thieän saûn phaåm. Phoøng quaûn lyù ruûi ro : theo doõi, kieåm tra, ñaùnh giaù tình hình cho vay, theo doõi nôï quaù haïn ñoái vôùi saûn phaåm cho vay vaø coù nhöõng baùo caùo kòp thôøi cho chi nhaùnh. Phoøng keá hoaïch vaø chieán löôïc : xaây döïng möùc laõi suaát cho vay phuø hôïp vôùi töøng thôøi kyø. Caùc chi nhaùnh, sôû giao dòch : toå chöùc thöïc hieän cho vay, kieåm tra, giaùm saùt nôï vay chaët cheõ, ñaûm baûo an toaøn hieäu quaû trong kinh doanh. Ñònh kyø haøng quyù baùo caùo veà tình hình nôï quaù haïn toång dö nôï cho vay. Giaûi phaùp nhaèm taêng dö nôï tín duïng Ña daïng hoùa caùc phöông thöùc cho vay : caùc phöông thöùc cho vay maø ngaân haøng thöông maïi aùp duïng trong thôøi gian qua haàu heát laø phöông thöùc cho vay truyeàn thoáng nhö theo moùn, theo haïn möùc, theo dö nôï, traû goùp,… Ñaây laø nhöõng keânh raát hieäu quaû cho ngaân haøng taêng dö nôï cho vay. Ñaëc bieät vôùi hình thöùc cho vay hôïp voán, caùc ngaân haøng thöông maïi seõ coù cô hoäi tham gia vaøo nhöõng döï aùn lôùn nhaèm taêng dö nôï tín duïng, hoïc taäp theâm kinh nghieäm quaûn lyù döï aùn, chia seõ ruûi ro trong cho vay. Ñaây cuõng laø tieàn ñeà ñeå caùc ngaân haøng böôùc ñaàu laøm quen vôùi caùc döï aùn quoác teá sau naøy. Ña daïng hoùa saûn phaåm tín duïng : ñeå ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa khaùch haøng, dö nôï tín duïng seõ caøng taêng cao vaø ruûi ro tín duïng caøng ñöôïc phaân taùn. Nhö hieän nay nhu caàu voán trung vaø daøi haïn cuûa doanh nghieäp raát lôùn ñeå xaây döïng cô sôû haï taàng, ñoåi môùi coâng ngheä ñeå taêng khaû naêng saûn xuaát, di dôøi nhaø xöôûng ra ngoaïi thaønh theo chæ thò cuûa uûy ban nhaân daân thaønh phoá,… Do ñoù caàn môû roäng vaø ña daïng hoùa caùc saûn phaåm cho vay trung daøi haïn nhaèm ñaùp öùng kòp thôøi nhu caàu voán cuûa khaùch haøng. Môû roäng ñoái töôïng cho vay tín duïng : Hieän nay, caùc ñoái töôïng maø Ngaân haøng Nhaø Nöôùc Vieät Nam cho pheùp caùc toå chöùc tín duïng cho vay, coù thaønh phaàn kinh teá laø caùc phaùp nhaân vaø caù nhaân nöôùc ngoaøi chöa ñöôïc caùc NH TMCP ñeå maét tôùi. Lyù do ñôn giaûn laø do ngoân ngöõ khaùc nhau neân NHTM e ngaïi trong vaán ñeà xem xeùt cho vay, nhaát laø khi thu hoài voán. Caùc ñoái töôïng naøy haàu nhö chæ vay voán ñöôïc cuûa caùc ngaân haøng lieân doanh hoaëc chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam. Nhaø nöôùc ta khuyeán khích cho caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñaàu tö vaøo Vieät Nam, toå chöùc saûn xuaát kinh doanh vôùi vieäc söû duïng nguoàn lao ñoäng taïi choã, vì vaäy ñaây cuõng laø moät löôïng khaùch haøng raát lôùn cho caùc ngaân haøng noùi chung vaø Sacombank noùi rieâng. Nhaát laø caùc doanh nghieäp ñaàu tö trong khu cheá xuaát, khu coâng nghieäp. Sacombank caàn tieáp caän vaøo nhöõng ñoái töôïng naøy nhaèm taêng cao dö nôï cho vay vaø chieám lónh ñöôïc caùc hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu cuûa hoï. Caûi tieán thuû tuïc, quy trình cho vay, naâng cao chaát löôïng phuïc vuï : Qua moät soá ñieàu tra cho thaáy vaãn coøn nhieàu doanh nghieäp coù nhu caàu nhöng chöa vay ñöôïc voán ôû ngaân haøng do vöôùng maéc thuû tuïc vay voán. Vì vaäy, ngoaøi vieäc caûi tieán quy trình, thuû tuïc cho vay cuûa noäi boä mình, Sacombank caàn phoái hôïp vôùi caùc ngaønh nhaèm caûi caùch caùc thuû tuïc lieân quan ñeå giaûm thieåu caùc thuû tuïc cho khaùch haøng. Ngaân haøng caàn toå chöùc cung caáp caùc dòch vuï hoã trôï cho khaùch haøng trong vieäc vay voán nhö dòch vuï hôïp thöùc hoùa nhaø, hoaøn coâng, hoã trôï coâng chöùng, ñaêng kyù giao dòch ñaûm baûo,… nhaèm taïo ra nhöõng dòch vuï troïn goùi cho khaùch haøng. Toå chöùc caùc hoaït ñoäng tö vaán, hoã trôï doanh nghieäp trong vieäc thieát laäp phöông aùn, döï aùn vay voán : tích cöïc tham gia vaø taùc ñoäng vaøo quaù trình phaân boå vaø söû duïng caùc nguoàn voán ñeå giaûm bôùt thôøi gian, laõng phí, thaát thoaùt cho doanh nghieäp. Bôûi vì, qua quaù trình trao ñoåi thoâng tin naøy, Sacombank caøng hieåu theâm veà khaùch haøng vaø coù cô hoäi choïn loïc khaùch haøng toát hôn. Giaûi phaùp nhaèm haïn cheá ruûi ro tín duïng Ña daïng hoùa caùc hình thöùc cho vay seõ ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa khaùch haøng trong neàn kinh teá, maët khaùc, cuõng giuùp ngaân haøng löïa choïn khaùch haøng vaø phaân taùn ruûi ro tín duïng. Vieäc coù quaù ít khaùch haøng vay voán ñaõ khieán nhieàu ngaân haøng thöông maïi quaù öu ñaõi cho moät vaøi khaùch haøng lôùn ñang coù giao dòch, baát chaáp nhöõng quy ñònh veà phaân taùn ruûi ro khieán nguy cô suïp ñoå cuøng vôùi thaát baïi cuûa khaùch haøng cuõng taêng theo. Ngaân haøng ña daïng hoùa danh muïc cho vay : nhaèm ngaên ngöøa ruûi ro tín duïng vaøo moät soá khaùch haøng, ngaønh ngheà, ngaønh haøng. Sacombank quaûn lyù danh muïc cho vay baèng caùch ñöa ra giôùi haïn dö nôï ñoái vôùi moät khaùch haøng, moät soá khaùch haøng, töøng loaïi saûn phaåm cho vay, töøng loaïi khaùch haøng, töøng khu vöïc ñòa lyù trong danh muïc cho vay trong töøng thôøi kyø vaø thöôøng xuyeân theo doõi giaùm saùt danh muïc cho vay nhaèm coù caûnh baùo kòp thôøi. Sacombank xaây döïng, cuûng coá caùc phoøng coù lieân quan tröïc tieáp ñeán hoaït ñoäng tín duïng : Heä thoáng tieâu chuaån ñaùnh giaù khaùch haøng cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi hieän nay döïa vaøo lòch söû quan heä cuûa khaùch haøng ñoái vôùi ngaân haøng, ít quan taâm ñeán thöïc traïng taøi chính, caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán khaû naêng traû nôï cuûa khaùch haøng. Sacombank caàn duy trì vaø cuûng coá phoøng quaûn lyù ruûi ro tín duïng : vôùi nhieäm vuï chính laø chòu traùch nhieäm quaûn lyù ruûi ro cuûa toaøn boä heä thoáng ruûi ro ngaân haøng mình. Phoøng naøy phaûi töï xaây döïng caùc chính saùch nhaèm thöïc hieän caùc muïc tieâu cuûa ngaân haøng, cuõng nhö kieåm soaùt möùc ñoä ruûi ro tín duïng, chaán chænh hoaït ñoäng caùc phoøng kieåm soaùt noäi boä, phoøng tín duïng vaø hoäi ñoàng tín duïng. Phoøng kieåm soaùt noäi boä seõ ñöôïc xaây döïng laïi treân cô sôû cuûa phoøng kieåm soaùt noäi boä cuõ, vaø tuyeån theâm nhöõng chuyeân vieân gioûi, caùc kieåm toaùn vieân töø caùc coâng ty kieåm toaùn. Hoäi ñoàng tín duïng seõ hoïp ñeå taùi xeùt nhöõng hoà sô vay vöôït quyeàn haïn cuûa phoøng tín duïng. Trong hoäi ñoàng tín duïng neân coù söï tham gia cuûa caùc thaønh vieân trong lónh vöïc tín duïng, nhaèm hoã trôï cho ban laõnh ñaïo ngaân haøng trong vieäc xeùt duyeät, ñaëc bieät ñoái vôùi nhöõng khoaûn tín duïng lôùn, nhöõng khoaûn tín duïng tín chaáp. Phoøng tín duïng seõ thaønh laäp caùc toå chöùc chuyeân traùch thöïc hieän caùc coâng ñoaïn cuûa quaù trình cho vay thu nôï. Caùch toå chöùc naøy giuùp caùc hoaït ñoäng tín duïng ñöôïc giaùm saùt chaët cheõ, khaû thi hôn, vaø quaù trình xem xeùt ñaùnh giaù khaùch haøng ñöôïc caûi tieán hôn. Thöïc hieän baûo hieåm tín duïng : baûo hieåm caùc khoaûn tín duïng caàn ñöôïc thöïc hieän cho caùc khoaûn tieàn göûi vaø tieàn vay.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docbaihoanchinh.doc
 • docbiaduyen.doc
 • docdanh muc viet tat.doc
 • docketluan.doc
 • docloi cam on.doc
 • docloi noi dau.doc
 • docmuc luc.doc
 • docNHAN_XET.doc
 • docso do quy trinh2.doc
 • docso do.doc
 • doctai lieu tham khao.doc
Luận văn liên quan