Đề tài Tình hình tài chính kế toán của Công ty TNHH Bảo Quân

LỜI MỞ ĐẦU Với sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường, đã buộc các doanh nghiệp mà đặc biệt là các doanh nghiệp xây dựng cơ bản phải tìm ra con đường đúng đắn và phương án sản xuất kinh doanh tối ưu để có thể đứng vững trong nền kinh tế thị trường. Dành lợi nhuận tối đa, cơ chế hạch toán đòi hỏi các doanh nghiệp xây dựng cơ bản phải trang trải được các chi phí bỏ ra và có lãi. Mặt khác, các công trình xây dựng cơ bản hiện nay đang tổ chức theo phương thức đấu thầu. Do vậy giá trị dự toán được tính toán một cách chính xác. Điều này không cho phép các doanh nghiệp sử dụng lãng phí vốn đầu tư. Để đáp ứng các yêu cầu trên, các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất phải tính toán được các chi phí sản xuất bỏ ra một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời. Hạch toán chính xác chi phí là cơ sở để tính đúng tính đủ giá thành. Từ đó giúp cho doanh nghiệp hạ thấp chi phí tới mức tối đa, hạ thấp giá thành sản phẩm, biện pháp tốt nhất để tăng lợi nhuận. Bởi vì vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong kết cấu giá thành sản phẩm. Đặc biệt trong xây dựng cơ bản chiếm tới 70% giá trị công trình. Vì vậy làm tốt công tác kế toán NVL là nhân tố quyết định làm hạ thấp giá thành, tăng thu nhập cho doanh nghiệp. Đây là một vấn đề đang được các doanh nghiệp quan tâm hiện nay. Sau thời gian thực tập tại Công ty TNHH Bảo Quân em đã được tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác hạch toán kinh doanh của công ty, em nhận thấy công tác kế toán NVL cũng được công ty quan tâm nhằm mục đích tiết kiệm vật tư để hạ giá thành sản phẩm. Trong thời gian thực tập tại công ty, Em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các cô các bác phòng Tài chính-Kế toán công ty với sự giúp đỡ của Giáo viên hướng dẫn Trần Thị Kim Oanh em đã hoàn thành bản báo cáo này. Báo cáo gồm 3 phần chính: - Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Bảo Quân - Tình hình tài chính kế toán của công ty - Một số nhận xét và đề xuất. Trong quá trình viết báo cáo và phân tích em không tránh khỏi thiếu sót. Em kính mong sự góp ý, chỉ bảo và giúp đỡ của các thầy cô.

doc21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1636 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tình hình tài chính kế toán của Công ty TNHH Bảo Quân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Víi sù ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ nh»m ®¸p øng yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®· buéc c¸c doanh nghiÖp mµ ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n ph¶i t×m ra con ®­êng ®óng ®¾n vµ ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh tèi ­u ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Dµnh lîi nhuËn tèi ®a, c¬ chÕ h¹ch to¸n ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n ph¶i trang tr¶i ®­îc c¸c chi phÝ bá ra vµ cã l·i. MÆt kh¸c, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n hiÖn nay ®ang tæ chøc theo ph­¬ng thøc ®Êu thÇu. Do vËy gi¸ trÞ dù to¸n ®­îc tÝnh to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c. §iÒu nµy kh«ng cho phÐp c¸c doanh nghiÖp sö dông l·ng phÝ vèn ®Çu t­. §Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu trªn, c¸c doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i tÝnh to¸n ®­îc c¸c chi phÝ s¶n xuÊt bá ra mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi. H¹ch to¸n chÝnh x¸c chi phÝ lµ c¬ së ®Ó tÝnh ®óng tÝnh ®ñ gi¸ thµnh. Tõ ®ã gióp cho doanh nghiÖp h¹ thÊp chi phÝ tíi møc tèi ®a, h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm, biÖn ph¸p tèt nhÊt ®Ó t¨ng lîi nhuËn. Bëi v× vËt liÖu chiÕm tû träng lín trong kÕt cÊu gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Æc biÖt trong x©y dùng c¬ b¶n chiÕm tíi 70% gi¸ trÞ c«ng tr×nh. V× vËy lµm tèt c«ng t¸c kÕ to¸n NVL lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh lµm h¹ thÊp gi¸ thµnh, t¨ng thu nhËp cho doanh nghiÖp. §©y lµ mét vÊn ®Ò ®ang ®­îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m hiÖn nay. Sau thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH B¶o Qu©n em ®· ®­îc t×m hiÓu thùc tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng t¸c h¹ch to¸n kinh doanh cña c«ng ty, em nhËn thÊy c«ng t¸c kÕ to¸n NVL còng ®­îc c«ng ty quan t©m nh»m môc ®Ých tiÕt kiÖm vËt t­ ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, Em ®· nhËn ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c« c¸c b¸c phßng Tµi chÝnh-KÕ to¸n c«ng ty víi sù gióp ®ì cña Gi¸o viªn h­íng dÉn TrÇn ThÞ Kim Oanh em ®· hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy. B¸o c¸o gåm 3 phÇn chÝnh: Giíi thiÖu qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH B¶o Qu©n T×nh h×nh tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty Mét sè nhËn xÐt vµ ®Ò xuÊt. Trong qu¸ tr×nh viÕt b¸o c¸o vµ ph©n tÝch em kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em kÝnh mong sù gãp ý, chØ b¶o vµ gióp ®ì cña c¸c thÇy c«. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty tnhh b¶o qu©n I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh c«ng ty TNHH B¶o Qu©n C«ng ty TNHH B¶o Qu©n lµ lo¹i h×nh c«ng ty TNHH 2 thµnh viªn ®­îc thµnh lËp vµo 26-02-2001 GiÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 0102002027 do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ Hµ Néi cÊp ngµy 26-02-2001 Tªn c«ng ty : C«ng ty TNHH B¶o Qu©n Tªn giao dÞch quèc tÕ : Bao Quan Co.,Ltd §Þa chØ : Sè 118 Hoµng V¨n Th¸i - Ph­êng Ph­¬ng Mai– QuËn Thanh xu©n- Hµ Néi M· Sè ThuÕ : 01.011.00.307 §¹i diÖn ph¸p luËt: ¤ng Bïi Xu©n Trung- Gi¸m ®èc KÕ to¸n tr­ëng : Mai ThÞ Mþ Víi sè vèn kinh doanh lµ: 8.000.000.000 ®ång Trong ®ã: Vèn l­u ®éng: 3.700.000.000 triÖu ®ång Vèn cè ®Þnh: 4.300.000.000 triÖu ®ång II. Chøc n¨ng nhiÖm vô ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty Chøc n¨ng: X©y dùng vµ Th­¬ng m¹i NhiÖm vô: Tæ chøc x¶n xuÊt kinh doanh theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt Trong suèt gÇn 4 n¨m ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn, C«ng ty TNHH B¶o Qu©n ®· cã ®ãng gãp lín trong khèi s¶n xuÊt kinh doanh c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh cña Hµ néi. Tõ chç chØ cã 20 c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy thµnh lËp, doanh thu n¨m còng ch­a cao.§Õn nay C«ng ty ®· ®¶m b¶o viÖc lµm cho 35 c¸n bé c«ng nh©n viªn, tµi s¶n vµ vèn cã trªn 10 tû ®ång, quü ®Çu t­ míi còng kh«ng ngõng ®­îc gia t¨ng, thu nhËp b×nh qu©n mçi n¨m cña mét lao ®éng t¨ng cao, gÊp h¬n 3 lÇn so víi tr­íc kia, cuéc sèng vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng ®­îc c¶i thiÖn râ rÖt. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp : Lµ doanh nghiÖp x©y dùng cã tÝnh ®Æc thï riªng biÖt, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng hÇu hÕt cã khèi l­îng lín vµ chia lµm nhiÒu c«ng ®o¹n, c«ng viÖc th­êng xuyªn ph¶i thùc hiÖn ngoµi trêi nªn chÞu nhiÒu ¶nh h­ëng yÕu tè cña thiªn nhiªn. Lu«n lu«n ph¶i l­u ®éng theo c¸c c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh. Ph¹m vi ho¹t ®éng cña xÝ nhiÖp trong c¶ n­íc. C«ng ty cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp, cã con dÊu riªng, ®­îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng, ®­îc ®¨ng ký kinh doanh theo nhiÖm vô quy ®Þnh ®­îc ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi tÊt c¶ c¸c chñ thÓ kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc. §­îc huy ®éng mäi nguån vèn ®Ó phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. H×nh thøc së h÷u vèn : Së h÷u t­ nh©n H×nh thøc ho¹t ®éng : X©y dùng c¬ b¶n LÜnh vùc kinh doanh: X©y l¾p c¸c c«ng tr×nh ®iÖn d­íi 35 kw X©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng thuû lîi X©y dùng c¸c c«ng tr×nh ký thuËt h¹ tÇng: ®­êng giao th«ng trong c«ng tr­êng, san nÒn Xû lý chèng ¨n mßn kim lo¹i Khai th¸c chÕ biÕn kho¸ng s¶n DÞch vô cho thuª tµi s¶n ( m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô x©y dùng ) Bu«n b¸n t­ liÖu s¶n xuÊt, t­ liÖu tiªu dïng III. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®øng ®Çu lµ gi¸m ®èc ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ,cã tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý chung toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c kho¶n nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc. Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch lÜnh vùc s¶n xuÊt: Thay mÆt gi¸m ®èc ®iÒu hµnh trùc tiÕp mäi ho¹t ®éng vÒ s¶n xuÊt KÕ to¸n tr­ëng phô tr¸ch lÜnh vùc tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty tæ chøc c¬ cÊu gåm c¸c phßng ban sau: Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n: Cã chøc n¨ng gi¸m ®èc vÒ tµi chÝnh, theo dâi mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty d­íi h×nh th¸i tiÒn tÖ, h¹ch to¸n kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ë c«ng ty th«ng qua h¹ch to¸n c¸c kho¶n thu mua, nhËp khÈu, xuÊt khÈu hµng ho¸, c¸c chi phÝ ph¸t sinh, doanh thu, thanh to¸n víi kh¸ch hµng, nhµ cung øng, ng©n hµng, c¬ quan thuÕ … theo ®óng c¸c chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ n­íc vµ c«ng ty; tham gia ®Ò xuÊt víi Ban gi¸m ®èc c¸c biÖn ph¸p t¨ng c­êng qu¶n lý s¶n xuÊt, kinh doanh trong quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh. Phßng kinh doanh: cã nhiÖn vô tæ chøc tiªu thô hµng ho¸, tiÕp xóc víi kh¸ch hµng, th¨m dß thÞ tr­êng, cã chøc n¨ng ®Ò ra c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña thÞ tr­êng. Phßng kü thuËt thi c«ng : Qu¶n lý, h­íng dÉn c«ng t¸c kü thuËt thi c«ng vµ an toµn trong c«ng ty. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh:X©y dùng c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý toµn bé lao ®éng, qu¶n lý c«ng t¸c tiÒn l­¬ng, thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã: 03 ®éi x©y l¾p Phô lôc : 07 s¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty Gi¸m ®èc Bïi Xu©n Trung Phã gi¸m ®èc §¬n vÞ: VN§ Phßng tæ chøc hc Phßng kt thi c«ng Phßng KD - K.ho¹ch Phßng tc kÕ to¸n ®éi c«ng tr×nh III ®éi c«ng tr×nh II ®éi c«ng tr×nh I Ghi chó: ___________ Quan hÖ chØ ®¹o trùc tiÕp ...................... Quan hÖ phèi hîp thùc hiÖn BiÓu mÉu 7: Sæ sè d­ vËt liÖu Th¸ng 01 n¨m 2003 Kho c«ng ty M· vËt t­ Tªn vËt t­ §VT Tån ®Çu kú Th¸ng Sè l­îng TiÒn Sè l­îng TiÒn CA C¸t chuÈn M3 0 0 50 8.250.000 XA X¨ng A92 LÝt 0 0 1.800 9.642.600 Tæng céng 0 0 1.850 17.892.600 IV. C¬ cÊu vµ ®Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty 1. C¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty bao gåm Tr­ëng phßngTµi chÝnh-kÕ to¸n: Lµ ng­êi phô tr¸ch chung trong viÖc qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t ho¹t ®éng kinh tÕ gióp ban gi¸m ®èc cã h­íng chØ ®¹o toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Phã phßng Tµi chÝnh- kÕ to¸n (kÕ to¸n tæng hîp): Phô tr¸ch tæng hîp tÊt c¶ c¸c sè liÖu,x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. KÕ to¸n viªn: thu, chi tiÒn mÆt, tiÒn göi vµ xö lý h¹ch to¸n c¸c chøng tõ. Thñ quü: qu¶n lý tiÒn mÆt, thùc hiÖn thu chi tiÒn mÆt tæ chøc phßng tµi chÝnh- kÕ to¸n Tr­ëng phßng tµi chÝnh kÕ to¸n ( KÕ to¸n tr­ëng) Phã phßng tµi chÝnh kÕ to¸n ( KÕ to¸n tæng hîp) Thñ quü KÕ to¸n viªn 2. ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông trong c«ng ty: ChÕ ®é kÕ to¸n: ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ nhá Niªn ®é kÕ to¸n: ¸p dông theo n¨m, niªn ®é kÕ to¸n cña c«ng ty b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12 §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong ghi chÐp kÕ to¸n vµ nguyªn t¾c ph­¬ng ph¸p chuyÓn ®æi c¸c ®ång tiÒn kh¸c. §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông: §ång ViÖt Nam Ph­¬ng ph¸p chuyÓn ®æi ngo¹i tÖ: Theo tØ gi¸ trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng nhµ n­íc VN. H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n: h×nh thøc kÕ to¸n “nhËt ký chung” vµ toµn bé h¹ch to¸n ®­îc hiÖn trªn m¸y tÝnh ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n Cads. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n TSC§: Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ TSC§: theo nguyªn gi¸, hao mßn luü kÕ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i ®ang theo dâi, kh«ng ®¸nh gi¸ l¹i mµ chØ ph©n lo¹i. Ph­¬ng ph¸p ¸p dông vµ c¸c tr­êng hîp khÊu hao ®Æc biÖt: khÊu hao c¬ b¶n cña TSC§ ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p ®­êng th¼ng. Møc khÊu hao ®­îc x¸c ®Þnh theo quyÕt ®Þnh 166/1999/TC/Q§/CSTC ngµy 25/12/1999 cña bé tµi chÝnh. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho: kª khai th­êng xuyªn. Ph­¬ng ph¸p tÝnh c¸c kho¶n dù phßng, trÝch nép vµ hoµn nhËp: ch­a tiÕn hµnh. Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT: theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. V. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty B¶ng 1: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2003-2004 §¬n vÞ: VN§ ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 Chªnh lÖch % 1.Tæng doanh thu 11.010.149.886 13.795.885.035 2.785.735.149 25.3 2.Doanh thu thuÇn 11.010.149.886 13.657.789.797 2.647.639.911 24.05 3.Gi¸ vèn hµng b¸n 10.479.142.237 12.670.034.326 2.190.892.089 20.91 4.Lîi nhuËn gép 531.007.649 987.755.471 456.747.822 86.02 5.Chi phÝ qu¶n lý 424.396.542 931.340.275 506.943.733 119.5 6.Lîi nhuËn thuÇn tõ H§KD 34.203.604 56.415.196 22.211.592 64.94 7.Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 35.159.414 56.415.196 21.255.782 60.46 8.ThuÕ thu nhËp DN 9.389.754 18.052.863 8.663.109 92.26 9.Lîi nhuËn sau thuÕ 25.769.660 38.362.333 12.592.673 48.87 -Nguån tµi liÖu: B¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty TNHH B¶o Qu©n n¨m 2003-2004 Qua b¶ng sè liÖu cho thÊy tæng qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong 2 n¨m qua lµ t­¬ng ®èi tèt. Doanh thu t¨ng lªn: N¨m 2003 doanh thu chØ ®¹t 11010149886 ®ång th× n¨m 2004 ®¹t ®Õn 13795885035 ®ång t­¬ng øng 25.30%. §©y lµ mét kÕt qu¶ ®¸ng kÝch lÖ ®èi víi mét doanh nghiÖp nãi chung vµ c«ng ty TNHH B¶o Qu©n nãi riªng. Lîi nhuËn gép n¨m 2003 so víi n¨m 2004 t¨ng 456747822 ®ång, tØ lÖ t¨ng lµ 86.02% Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¨ng 506943733 ®ång so víi n¨m 2003, tØ lÖ t¨ng 119.5% lµ qu¸ lín. Chi phÝ qu¶n lý cña c«ng ty cÇn ph¶i gi¶m trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. Lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty t¨ng ®¸ng kÓ. NÕu n¨m 2003 lîi nhuËn sau thuÕ ®¹t 25769660 ®ång th× n¨m 2004 ®¹t 38362333 ®ång hay 48.87%. Nh×n chung c«ng ty ho¹t ®éng kh¸ tèt, lîi nhuËn sau t¨ng h¬n nhiÒu so víi n¨m tr­íc. C«ng ty cÇn duy tr× tèt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. phÇn hai t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh vµ kÕ to¸n NVL t¹i c«ng ty I. ph©n tÝch kÕt cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn 1. Nguån vèn Nguån h×nh thµnh vèn ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 2: Nguån h×nh thµnh vèn cña c«ng ty §¬n vÞ: VN§ ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 Chªnh lÖch Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè tiÒn % I. Nî ph¶i tr¶ 5.092.304.660 49.58 7.756.995.006 48.87 2.664.690.346 52.33 . Nî ng¾n h¹n 5.092.304.660 100 7.756.995.006 100 2.664.690.346 52.33 II.Nguån vèn CSH 5.178.433.653 50.42 8.116.795.986 51.13 2.938.362.333 56.74 1.Nguån vèn-quü gåm 5.178.433.653 100 8.116.795.986 100 2.938.362.333 56.74 .Nguån vèn KD 5.100.000.000 98.49 8.000.000.000 9.86 2.900.000.000 56.86 .L·I ch­a ph©n phèi 78.433.653 1.51 116.795.986 1.44 38.362.333 48.91 Tæng 10.270.738.313 100 15.873.790.992 100 5.603.052.679 54.56 Th«ng qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy n¨m 2003 vµ n¨m 2004 cã nh÷ng biÕn ®éng sau: C¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ t¨ng c¶ vÒ sè t­¬ng ®èi ( 100% - 49.58% = 50.42% ) vµ c¶ sè tuyÖt ®èi: 2.664.690.346 ®ång. §iÒu nµy thÓ hiÖn n¨m 2004 t×nh h×nh tµi chÝnh cã nh÷ng biÕn ®éng kh«ng tèt. Trong ®ã, t¨ng chñ yÕu lµ nî ng¾n h¹n. Chøng tá c«ng ty ph¶i ®i vay ®Ó ®¶m b¶o cho nhu cÇu vèn l­u ®éng ( t¹m thêi). Nî ng¾n h¹n t¨ng 2.664.690.346 ®ång t­¬ng øng víi 52.33%. Kho¶n nî nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i chó träng t×m nh÷ng nguån thay thÕ ®Ó ®¶m b¶o sao cho gi¶m ®Õn møc thÊp nhÊt chi phÝ sö dông vèn. Nh­ vËy, sè nî ph¶i tr¶ n¨m 2004 so víi n¨m 2003 ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ vµ do ®ã sÏ lµm hÖ sè vay vèn t¨ng lªn. Nguån vèn chñ së h÷u t¨ng vÒ sè t­¬ng ®èi (51.13% - 50.42% = 0.71% ) vµ t¨ng c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi 2.938.362.333 ®ång chñ yÕu lµ nguån vèn vµ quü t¨ng 2.938.362.333 ®ång. Nguån vèn kinh doanh chñ së h÷u cña c«ng ty n¨m 2004 lµ 8.000.000.000 ®ång t¨ng h¬n n¨m 2003 lµ 2.900.000.000 ®ång. 2. T×nh h×nh ph©n bæ vèn: T×nh h×nh ph©n bæ vèn cña c«ng ty trong n¨m 2003 vµ 2004 ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 3: T×nh h×nh ph©n bæ vèn cña c«ng ty §¬n vÞ: VN§ ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 Chªnh lÖch Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè tiÒn % I TSL§&§TNH 8.376.771.575 81.6% 10.172.523.417 64.08 1.795.751.842 21.4 5.3 1 TiÒn 384.983.722 4.6 830.751.014 8.17 445.767.292 2 Ph¶i thu 3.674.823.753 43.9 2.947.531.617 28.98 -727.292.136 -8.7 3 Tån kho 6.191.423.669 73.9 7.433.628.451 73.08 1.242.204.782 14.8 4 TSL§ kh¸c -1.874.459.569 -22.4 -1.039.387.665 -10.22 835.071.904 9.97 II TSC§&§TDH 1.893.966.738 18.4 5.701.267.575 35.92 3.807.300.837 201.02 1 TSC§ 1.893.966.738 100 5.701.267.575 100 3.807.300.837 100 2 §TTC dµi h¹n 0 0 0 0 0 0 Tæng 10.270.738.313 100.0 15.873.790.992 100 5.603.052.679 54.6 Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy r»ng tæng sè vèn cña n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng 5.603.052.679 ®ång t­¬ng øng víi 54.6%.Trong ®ã vèn l­u ®éng t¨ng 1.795.751.842 ®ång. Vµ vèn cè ®Þnh t¨ng 3.807.300.837. §iÒu nµy thÓ hiÖn quy m« vÒ vèn cña c«ng ty ®· t¨ng. Vèn cè ®Þnh n¨m 2004 t¨ng 3.807.300.837 ®ång so víi n¨m 2003. §ã lµ sù t¨ng vÒ sè tuyÖt ®èi cßn sè tØ träng còng t¨ng (35.92-18.4=17.52). Qua ®©y ta thÊy kÕt cÊu vèn tµi s¶n cè ®Þnh cao so víi vèn tµi s¶n l­u ®éng chøng tá vèn cè ®Þnh hîp lý so víi quy m« vèn,n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c«ng ty cao. Tµi s¶n cè ®Þnh tèt thÓ hiÖn tr×nh ®é c¬ giíi hiÖn ®¹i ho¸ thiÕt bÞ cao. II. t×nh h×nh vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty : T¹i thêi ®iÓm 31/12/2004, tæng sè vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ 15.873.790.992 ®ång trong ®ã: Vèn cè ®Þnh: 5.701.267.575 ®ång chiÕm 35.92% Vèn l­u ®éng: 10.172.523.417 ®ång chiÕm 64.08% 1.Vèn cè ®Þnh: §Ó nghiªn cøu t×nh h×nh vèn cè ®Þnh ta xÐt n¨ng lùc hiÖn cßn cña tµi s¶n cè ®Þnh th«ng qua chØ tiªu gi¸ trÞ cßn l¹i. B¶ng 4: T×nh h×nh nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ §¬n vÞ: VN§ chØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 Chªnh lÖch Sè tiÒn % Sè tiÒn % sè tiÒn % 1.Nguyªn gi¸ 2.603.967.899 100 7.113.827.221 100 4.509.859.322 173.2 2.Hao mßn 710.001.161 27.27 1.412.559.646 19.86 702.558.485 98.95 3.Gi¸ trÞ cßn l¹i 1.893.966.738 72.37 5.701.267.575 80.14 3.807.300.837 201.02 Vèn cè ®Þnh bao gåm: Nhµ cña vËt kiÕn tróc, m¸y mãc thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i truyÒn dÉn, thiÕt bÞ dông cô qu¶n lý, ®Êt,TSC§ v« h×nh,TSC§ kh¸c. N¨m 2004 tæng gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµ s¶n cè ®Þnh lµ 5.701.267.575 ®ång chiÕm 80.14% so víi nguyªn gi¸, nghÜa lµ vèn cè ®Þnh cßn ph¶i thu håi 80.14% so víi nguyªn gi¸. Tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty ®· hao mßn 19.86%. Nh­ vËy, thêi gian sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cßn dµi, c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i. Trong nh÷ng n¨m tíi ®©y, c«ng ty kh«ng cÇn thay thÕ, bæ sung, mua s¾m nh÷ng thiÕt bÞ m¸y mãc, ph­¬ng tiÖn, c¶i t¹o tu söa nhµ x­ëng n÷a. 2. Vèn l­u ®éng: Vèn l­u ®éng chiÕm tØ lÖ lín 64.08% so víi tæng vèn s¶n xuÊt kinh doanh. Xem xÐt t×nh h×nh vèn l­u ®éng th«ng qua b¶ng sau: B¶ng 5: T×nh h×nh vèn l­u ®éng cña c«ng ty. §¬n vÞ: VN§ ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 Chªnh lÖch Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè tiÒn % I. TiÒn 384.983.722 4.59 830.751.014 8.17 445.767.292 115.8 1. TiÒn mÆt 21.615.833 0.26 46.944.179 0.46 25.328.346 117.2 2. TiÒn göi NH 363.367.889 4.34 783.806.835 7.71 420.438.946 115.7 II. Ph¶i thu 3.674.823.753 43.87 2.947.531.617 29.98 -727.292.136 -19.79 1. PT cña kh¸ch hµng 3.273.103.737 39.07 2.426.840.290 23.86 -846.263.447 -25.86 2. Tr¶ tr­íc ng­êi b¸n 370.800.000 4.43 497.655.000 4.89 126.855.000 34.21 3. Ph¶i thu kh¸c 30.920.016 0.37 23.036.327 0.23 -7.883.689 -25.5 III. Hµng tån kho 6.191.423.669 73.91 7.433.628.451 73.08 1.242.204.782 20.06 1. Chi SXKD dë dang 1.808.406.768 21.59 4.598.457.386 45.20 2.790.050.618 154.3 2. Hµng tån kho 4.383.016.901 52.32 2.835.171.065 27.87 1.547.845.836 -35.32 IV. TSL§ kh¸c -1.874.459.569 -23.38 -1.039.387.665 10.22 835.071.904 -44.55 Tæng 8.376.771.575 100 10.172.523.417 100 1.795.751.842 21.44 Th«ng qua b¶ng sè liÖu ta thÊy n¨m 2004 cã nh÷ng biÕn ®æi vÒ vèn l­u ®éng nh­ sau: Vèn l­u ®éng n¨m 2004 t¨ng 21.44% t­¬ng øng 1.795.751.842 ®ång so víi n¨m 2003 do c¸c nguyªn nh©n sau: Vèn b»ng tiÒn t¨ng 115.8% t­¬ng øng 445.767.292 ®ång chñ yÕu t¨ng tiÒn göi ng©n hµng trong khi nî ng¾n h¹n rÊt lín c«ng ty ch­a tr¶ lµ ch­a hîp lý. TiÒn mÆt t¹i quü lµ 46.944.179 ®ång, vÒ mÆt tuyÖt ®èi t¨ng 25.328.346 ®ång nh­ng vÒ mÆt t­¬ng ®èi gi¶m ( 0.46% - 0.26% = 0.20% ). Nh­ vËy l­îng vèn tån ®äng cña c«ng ty n¨m 2004 cã chiÒu h­íng t¨ng lªn so víi n¨m 2003. TiÒn göi ng©n hµng t¨ng 420.438.946 ®ång t­¬ng øng t¨ng 115.7% so víi n¨m 2003. Kho¶n tiÒn nµy gióp c«ng ty cã kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n, phßng chèng rñi ro. C¸c kho¶n ph¶i thu gi¶m 19.79% t­¬ng øng 727.292.136 ®ång ph¶n ¸nh kh©u thu håi c¸c kho¶n nî cña c«ng ty tèt. C¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng gi¶m 846.263.447 ®ång t­¬ng øng gi¶m 25.86% so víi n¨m 2004. Kho¶n gi¶m nµy kh¸ nhiÒu c¶ vÒ sè t­¬ng ®èi vµ tuyÖt ®èi do c«ng ty lµm tèt viÖc thu håi c¸c kho¶n nî. Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n t¨ng tøc lµ viÖc mua b¸n nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty vÉn gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh. C«ng ty lu«n ph¶i ®Æt tiÒn tr­íc ®Ó cã vËt liÖu thi c«ng c«ng tr×nh. Ph¶i thu kh¸c gi¶m 7.883.689 ®ång t­¬ng øng gi¶m 25.5%. Hµng tån kho t¨ng 20.06% t­¬ng øng 1.242.204.782 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang t¨ng 2.790.050.618 ®ång t­¬ng øng 154.3%. C«ng ty ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc tæ chøc, phèi hîp c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh thi c«ng. Ngoµi ra cßn gi¶m tµi s¶n l­u ®éng kh¸c lµ 44.55% t­¬ng øng 835.071.904 ®ång. Nh­ vËy, vèn l­u ®éng trong n¨m 2004 cña c«ng ty so víi n¨m 2003 ë c¸c kho¶n ®Òu cã sù thay ®æi.c«ng ty ®· lµm tèt viÖc thu håi c¸c kho¶n nî, ®· ®­a ®­îc nhiÒu vèn vµo phôc vô s¶n suÊt kinh doanh nh»m môc ®Ých kiÕm lêi. iii. c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 1. H×nh thøc kÕ to¸n sö dông C«ng ty TNHH B¶o Qu©n ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. H×nh thøc sæ kÕ to¸n mµ c«ng ty ¸p dông lµ nhËt ký chung Chøng tõ gèc Sæ, thÎ KT chi tiÕt Sæ NK ®Æc biÖt Sæ NK chung Sæ c¸i B¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o kÕ to¸n Qu¸ tr×nh kÕ to¸n NVL t¹i c«ng ty TNHH B¶o Qu©n Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ NVL: Nguyªn vËt liÖu ®­îc ph©n lo¹i thµnh NVL chÝnh vµ NVL phô §èi víi NVL khi nhËp kho gi¸ ®­îc ghi trong sæ s¸ch lµ gi¸ trÞ thùc tÕ mµ c«ng ty bá ra. Tuú theo nguån NVL mµ gi¸ trÞ thùc tÕ ®­îc x¸c ®Þnh theo c¸c c¸ch kh¸c nhau: + Víi NVL s¶n xuÊt trong n­íc Gi¸ thùc tÕ = gi¸ mua + chi phÝ mua + Víi NVL nhËp khÈu Gi¸ thùc tÕ = gi¸ mua + chi phÝ thu mua + thuÕ nhËp khÈu + Víi NVL thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn Gi¸ thùc tÕ = gi¸ thµnh thùc tÕ Thñ tôc nhËp, xuÊt kho NVL t¹i c«ng ty TNHH B¶o Qu©n: C«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu æ c«ng ty TNHH B¶o Qu©n do kÕ to¸n vËt liÖu ph¶i viÕt phiÕu nhËp kho, thñ kho ph¶i ký vµo chç ng­êi nhËn hµng vµ vµo thÎ kho hµng ngµy. Cuèi th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho ®èi chiÕu vèi thÎ kho tÝnh ra l­îng tån kho cuèi kú. 2.2.1 Tr×nh tù nhËp kho vËt liÖu. C«ng tyTNHH B¶o Qu©n mua vËt t­ th­êng do phßng KÕ ho¹ch ®¶m nhËn, mua theo kÕ ho¹ch cung cÊp vËt t­ hoÆc theo yªu cÇu s¶n xuÊt. Khi vËt liÖu ®­îc mua vÒ, ng­êi ®i mua sÏ mang Ho¸ ®¬n mua hµng nh­: Ho¸ ®¬n b¸n hµng, Ho¸ ®¬n GTGT cña ®¬n vÞ b¸n, Ho¸ ®¬n c­íc phÝ vËn chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n. Tr­íc khi nhËp kho, vËt t­ mua vÒ sÏ ®­îc thñ kho vµ kÕ to¸n vËt liÖu kiÓm tra sè l­îng, chÊt l­îng quy c¸ch víi ho¸ ®¬n, nÕu ®óng míi cho nhËp kho vµ kÕ to¸n sÏ viÕt phiÕu nhËp kho. Tr­êng hîp vËt t­ mua vÒ kh«ng nhËp kho mµ xuÊt th¼ng cho tõng c«ng tr×nh s¶n xuÊt th× c¸c b­íc xuÊt tr×nh Ho¸ ®¬n mua hµng vµ kiÓm tra sè l­îng, chÊt l­îng vµ quy c¸ch còng gièng nh­ tr­íc khi nhËp kho, sau khi kiÓm tra xong th× kÕ to¸n lµm phiÕu nhËp ®ång thêi lËp phiÕu xuÊt trùc tiÕp cho ®éi c«ng tr×nh s¶n xuÊt. 2.2.2 Tr×nh tù xuÊt kho. Trong c«ng ty B¶o Qu©n, vËt liÖu xuÊt kho chñ yÕu lµ dïng cho x©y dùng. ViÖc xuÊt vËt liÖu ®­îc c¨n cø vµo nhu cÇu s¶n xuÊt vµ ®Þnh møc tiªu hao NVL trªn c¬ së dù to¸n c«ng tr×nh ®· ®­îc phª duyÖt. Hµng ngµy phßng kÕ ho¹ch viÕt phiÕu xuÊt kho cho tõng ®¬n vÞ s¶n xuÊt. Dùa trªn c¬ së tÝnh to¸n kü thuËt, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt sÏ cã yªu cÇu xuÊt lo¹i vËt t­ nµo, sè l­îng lµ bao nhiªu. Khi ®ã phßng kÕ ho¹ch sÏ viÕt phiÕu xuÊt vµ th«ng b¸o lÖnh xuÊt kho. 2.2.3 C«ng t¸c kiÓm kª. KiÓm kª vËt t­ ®Þnh kú tõng quý. Tæng hîp sè vËt t­ nhËp kho, xuÊt kho ®Ó x¸c ®Þnh sè l­îng, chñng lo¹i vËt t­ tån kho. Sau ®ã kiÓm kª vËt t­ thùc tÕ tån kho vµ lËp biªn b¶n tån kho. PhÇn III mét sè nhËn xÐt vµ ®Ò xuÊt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nvl t¹i c«ng ty I.NhËn xÐt: 1. ¦u ®iÓm: C«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n ®­îc thiÕt kÕ kh¸ hîp lý, bao qu¸t ®­îc c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. C«ng t¸c kÕ to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp ®­îc thùc hiÖn kh¸ ®ång bé, ®· cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi cho qu¶n lý. HÖ thèng kho ®­îc tæ chøc hîp lý, c¬ b¶n ®¸p øng ®­îc nhu cÇu dù tr÷, b¶o qu¶n vËt t­ cho s¶n xuÊt, thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý NVL còng nh­ h¹ch to¸n NVL cña c«ng ty, gióp cho l·nh ®¹o c«ng ty n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh NVL mét c¸ch kÞp thêi. 2.Tån t¹i: Khi cã nhu cÇu vÒ NVL ë c¸c c«ng tr×nh, ®¬n vÞ tù ®i mua vµ xuÊt th¼ng tíi ch©n c«ng tr×nh hoÆc cã thÓ nhËp t¹i kho n¬i thi c«ng c«ng tr×nh, do ®ã sÏ g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ theo dâi NVL cña kÕ to¸n t¹i c«ng ty. Nguyªn vËt liÖu mua vÒ ch­a ®­îc kiÓm nghiÖm chÆt chÏ vµ cã biªn b¶n kiÓm nghiÖm. Cã thÓ NVL mua vÒ ®­îc xuÊt th¼ng tíi ch©n c«ng tr×nh kh«ng qua kho nh­ng kÕ to¸n vÉn lµm thñ tôc nhËp xuÊt kho b×nh th­êng. C«ng viÖc nµy tuy kh«ng ¶nh h­ëng tíi gi¸ thµnh c«ng tr×nh nh­ng l¹i g©y ra tèn phÝ c«ng søc vµ sæ s¸ch kh«ng cÇn thiÕ. II. §Ò xuÊt: Nguyªn vËt liÖu mua vÒ cÇn ph¶i ®­îc kiÓm nghiÖm chÆt chÏ vµ cã biªn b¶n kiÓm nghiÖm kÌm theo phiÕu nhËp kho. ViÖc qu¶n lý vËt t­ hiÖn nay ë C«ng ty B¶o Qu©n lµ t­¬ng ®èi chÆt chÏ vµ ®¶m b¶o nguyªn t¾c nhËp xuÊt vËt liÖu, tuy nhiªn qua thùc tÕ ë c¸c ®éi c«ng tr×nh, ta nhËn th©y qu¶n lý cßn mét vµi thiÕu sãt, g©y l·ng phÝ vËt t­ nhÊt lµ c¸c lo¹i vËt t­ mua ®­îc chuyÓn th¼ng tíi ch©n c«ng tr×nh nh­: c¸t, sái, ®¸ .... v× vËy cÇn ph¶i cã c«ng t¸c qu¶n lý vËt t­ t¹i c¸c c«ng tr­êng chÆt chÏ h¬n. Phßng kÕ to¸n c«ng ty nªn t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t tíi tõng c«ng tr×nh vÒ viÖc lËp dù to¸n thi c«ng, lËp kÕ ho¹ch mua s¾m, dù tr÷ nguyªn vËt liÖu, kiÓm tra sæ s¸ch, b¸o c¸o kÕ to¸n NVL ®Ó tr¸nh tr­êng hîp vËt t­ mua vÒ kh«ng sö dông hÕt, hoÆc kh«ng cã ®ñ chøng tõ gèc. KÕt luËn C«ng ty TNHH B¶o Qu©n lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp nhµ n­íc. KÓ tõ khi thµnh lËp ®Õn nay c«ng ty ®· ph¸t triÓn vµ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. C«ng ty ®· biÕt ph¸t huy thÕ m¹nh cña m×nh ®ång thêi biÕt kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm yÕu kÐm. C«ng ty ®· cè g¾ng kiÖn toµn vµ kh«ng ngõng ®æi míi vÒ ph­¬ng thøc tæ chøc, n¨ng cao tr×nh ®é qu¶n lý kü thuËt. C«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n cña c«ng ty gän nhÑ hîp lý ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n cña doanh nghiÖp võa vµ nhá theo chÕ ®é nhµ n­íc ®· ban hµnh. C«ng ty cã ®éi ngò kÕ to¸n cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng vµ nhiÖt t×nh t×m tßi häc hái n¨ng cao kiÕn thøc. V× vËy trong nh÷ng n¨m võa qua c«ng ty ®· ®¶m b¶o ®­îc tÝnh chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh tøc lµ c«ng ty ®· lµm tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, gãp phÇn lµm gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng thu nhËp cho doanh nghiÖp. Trªn ®©y lµ toµn bé néi dung cña b¶n b¸o c¸o thùc tËp mµ em ®· nghi nhËn ®­îc t¹i c«ng ty TNHH B¶o Qu©n. Ch¾c ch¾n víi thêi gian thùc tËp cã h¹n vµ sù nhËn thøc ch­a ®Çy ®ñ nªn néi dung b¶n b¸o c¸o sÏ cã nhiÒu thiÕu sãt vµ h¹n chÕ. Em rÊt mong ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c th»y c« ®Ó b¸o c¸o cña em ®­îc hoµn thiÖn tèt h¬n. Em xin tr©n thµnh c¸m ¬n C« gi¸o TrÇn ThÞ Kim Oanh cïng c¸c B¸c, C« Chó phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty ®· gióp em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o. `` NhËn xÐt cña c«ng ty TNHH B¶o qu©n Qua qu¸ tr×nh thùc tËp cña em D­¬ng ThÞ Thanh HuyÒn t¹i c«ng ty TNHH B¶o Qu©n chóng t«i cã nhËn xÐt nh­ sau: KiÕn thøc vÒ lý thuyÕt häc t¹i nhµ tr­êng em HuyÒn ®· n¾m t­¬ng ®èi v÷ng, qua thêi gian thùc tËp ®· gióp ®ì em bæ xung kiÕn thøc qua thùc tiÔn rÊt nhiÒu vµ em tiÕp thu r¸at nhanh chãng. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp em lµ ng­êi ngoan ngo·n, ch¨m chØ, ham häc hái vµ chÊp hµnh mäi néi quy cña c«ng ty. B¶n b¸o c¸o cña em ®· ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ vµ trung thùc c«ng t¸c tµi chÝnh cña c«ng ty. Hµ néi, ngµy 01 th¸ng 07 n¨m 2004 Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n BiÓu mÉu 7: Sæ sè d­ vËt liÖu Th¸ng 01 n¨m 2003 Kho c«ng ty M· vËt t­ Tªn vËt t­ §VT Tån ®Çu kú Th¸ng Sè l­îng TiÒn Sè l­îng TiÒn CA C¸t chuÈn M3 0 0 50 8.250.000 XA X¨ng A92 LÝt 0 0 1.800 9.642.600 Tæng céng 0 0 1.850 17.892.600

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại Công ty TNHH Bảo Quân.DOC
Luận văn liên quan