Đề tài Tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vận tải ô tô số 8

LỜI MỞ ĐẦUTrong nền kinh tế thị trờng, kế toán với chức năng của mình có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phản ánh và cung cấp thông tin kinh tế tài chính phục vụ trực tiếp cho yêu cầu quản lý kinh doanh của từng doanh nghiệp nói riêng và yêu cầu quản lý kinh tế tài chính nói chung. Đối với doanh nghiệp thì các thông tin do kế toán cung cấp giúp cho chủ doanh nghiệp và những ngời quản lý nắm đợc tình hình hoạt động, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn của doanh nghiệp, thấy rõ mặt mạnh, và mặt yếu để có những quyết định cần thiết. Đối với Nhà nớc, kế toán là công cụ quan trọng để tính toán xây dựng và kiểm tra việc chấp hành ngân sách Nhà nớc, để điều hành và quản lý nền kinh tế quốc dân. Nh vậy kế toán không chỉ là công việc ghi chép số liệu kế toán mà còn bao gồm nhiều hơn thế. Ngời làm kế toán phải có khả năng thiết kế hệ thống kế toán, thu thập xử lý và phân tích số liệu của các quá trình kinh tế phức tạp diễn ra thờng xuyên trong doanh nghiệp để cung cấp và sử dụng thông tin một cách hữu ích phục vụ tốt cho các yêu cầu quản lý của doanh nghiệp cũng nh của Nhà nớc và những đối tợng quan tâm khác. Chính vì vậy mà trong quá trình thực tập giai đoạn 1 tại Công ty vận tải ôtô số 8 em đã tìm hiểu và đa ra " Báo cáo tổng hợp giai đoạn I". Báo cáo gồm các phần: I. Quá trình hình thành xây dựng và phát triển của Công ty II.Tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. III. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty. Em xin cảm ơn cô giáo Trần Nam Thanh và tập thể các phòng ban của Công ty vận tải ôtô số 8 đã giúp đỡ em hoàn thành báo cáo thực tập này. thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới sô ***********

doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/05/2013 | Lượt xem: 1523 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vận tải ô tô số 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, kÕ to¸n víi chøc n¨ng cña m×nh cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc ph¶n ¸nh vµ cung cÊp th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh phôc vô trùc tiÕp cho yªu cÇu qu¶n lý kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp nãi riªng vµ yªu cÇu qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh nãi chung. §èi víi doanh nghiÖp th× c¸c th«ng tin do kÕ to¸n cung cÊp gióp cho chñ doanh nghiÖp vµ nh÷ng ng­êi qu¶n lý n¾m ®­îc t×nh h×nh ho¹t ®éng, kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ sö dông vèn cña doanh nghiÖp, thÊy râ mÆt m¹nh, vµ mÆt yÕu ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh cÇn thiÕt. §èi víi Nhµ n­íc, kÕ to¸n lµ c«ng cô quan träng ®Ó tÝnh to¸n x©y dùng vµ kiÓm tra viÖc chÊp hµnh ng©n s¸ch Nhµ n­íc, ®Ó ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nh­ vËy kÕ to¸n kh«ng chØ lµ c«ng viÖc ghi chÐp sè liÖu kÕ to¸n mµ cßn bao gåm nhiÒu h¬n thÕ. Ng­êi lµm kÕ to¸n ph¶i cã kh¶ n¨ng thiÕt kÕ hÖ thèng kÕ to¸n, thu thËp xö lý vµ ph©n tÝch sè liÖu cña c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ phøc t¹p diÔn ra th­êng xuyªn trong doanh nghiÖp ®Ó cung cÊp vµ sö dông th«ng tin mét c¸ch h÷u Ých phôc vô tèt cho c¸c yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp còng nh­ cña Nhµ n­íc vµ nh÷ng ®èi t­îng quan t©m kh¸c. ChÝnh v× vËy mµ trong qu¸ tr×nh thùc tËp giai ®o¹n 1 t¹i C«ng ty vËn t¶i «t« sè 8 em ®· t×m hiÓu vµ ®­a ra " B¸o c¸o tæng hîp giai ®o¹n I". B¸o c¸o gåm c¸c phÇn: I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty II.Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. III. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty. Em xin c¶m ¬n c« gi¸o TrÇn Nam Thanh vµ tËp thÓ c¸c phßng ban cña C«ng ty vËn t¶i «t« sè 8 ®· gióp ®ì em hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp nµy. I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty vËn t¶i «t« sè 8 C«ng ty vËn t¶i «t« sè 8 hiÖn nay lµ tiÒn th©n cña xÝ nghiÖp vËn t¶i hµng ho¸ sè 18 ®­îc thµnh lËp t¹i QuyÕt ®Þnh sè 01/Q§TC ngµy 02/01/1971 cña Bé giao th«ng vËn t¶i trªn c¬ së s¸t nhËp c¸c ®oµn xe vËn t¶i chñ lùc Tæng côc l­¬ng thùc - §oµn xe vËn t¶i Bé ytÕ - Bé n«ng nghiÖp - Bé c«ng nghiÖp nhÑ ... §Õn th¸ng 6/1980 Bé giao th«ng vËn t¶i l¹i QuyÕt ®Þnh s¸t nhËp C«ng ty C«ng ty §¹i lý vËn t¶i vÒ xÝ nghiÖp «t« sè 18. Ngµy18/06/1986 Bé giao th«ng vËn t¶i b»ng quyÕt ®Þnh sè 2482/Q§/TCCB-L§ s¸t nhËp xÝ nghiÖp vËn t¶i qu¸ c¶nh C11 thuéc C«ng ty vËn t¶i «t« sè 1 víi xÝ nghiÖp vËn t¶i hµng nÆng thµnh xÝ nghiÖp vËn t¶i «t« sè 8. QuyÕt ®Þnh sè 319/Q§/TCCB-L§ ngµy 4/3/1993 cña Bé giao th«ng vËn t¶i thµnh lËp doanh nghiÖp Nhµ n­íc: C«ng ty vËn t¶i «t« sè 8 thuéc Côc ®­êng bé ViÖt Nam m· sè ngµnh kinh tÕ kü thuËt: 25. Cã trô së chÝnh t¹i: Sè 7 - L­¬ng Yªn - Hai Bµ Tr­ng - Hµ Néi T¹i thêi ®iÓm nµy C«ng ty cã sè vèn kinh doanh lµ: 2.433.000.000 ® Trong ®ã: + Vèn cè ®Þnh 2.352.000.000 ® + Vèn l­u ®éng 81.000.000 ® Bao gåm c¸c nguån vèn: - Vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp: 597.000.000 ® Bao gåm: + Vèn b»ng tiÒn: 68.000.000 ® + Vèn b»ng hiÖn vËt: 471.000.000 ® + Vèn kh¸c: 58.000.000 ® - Doanh nghiÖp tù bæ sung: 1.836.000.000 ® Ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu lµ: + VËn t¶i hµng ho¸ ®­êng bé M· sè: 0502 + §¹i lý vËn t¶i hµng ho¸ §Õn ngµy 26/11/1995 C«ng ty ®· xin bæ xung thªm ngµnh nghÒ kinh doanh, ngoµi nh÷ng lÜnh vùc trªn, C«ng ty cßn bæ sung thªm mét sè chøc n¨ng kh¸c ®ã lµ: - DÞch vô tr«ng gi÷ xe vµ phôc vô ¨n nghØ cña l¸i xe. - VËn t¶i hµnh kh¸ch ®­êng bé. - Söa ch÷a, c¶i t¹o, ho¸n c¶i ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ®­êng bé. - DÞch vô kho b·i, x¨ng dÇu, vËt t­, phô tïng ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ®­êng bé. C«ng ty vËn t¶i «t« sè 8 lµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, ®­îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng, ®­îc sö dông con dÊu riªng. (tæ chøc doanh nghiÖp theo h×nh thøc quèc doanh). S¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty lµ: - TÊn hµng vËn chuyÓn vµ tÊn hµng lu©n chuyÓn. Nh÷ng n¨m thùc hiÖn chÕ ®é bao cÊp cña Nhµ n­íc C«ng ty ®Òu hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n l­îng vÒ TÊn vµ Tkm, kÕ ho¹ch tµi chÝnh ... NhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty lµ gi¶i to¶ ga - c¶ng vµ phôc vô x©y dùng c¬ b¶n khu vùc Hµ Néi. - VËn chuyÓn than cho c¸c nhµ m¸y c«ng nghiÖp Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng ®ãng t¹i Hµ Néi. - VËn chuyÓn l­¬ng thùc cho Hµ Néi. - VËn chuyÓn hµng qu¸ c¶nh cho Lµo tõ Hµ Néi, H¶i Phßng ®i Viªn Ch¨n. - NhiÖm vô øng cøu cho c¸c tuyÕn vËn chuyÓn kh¸c khi cã t×nh h×nh ®ét xuÊt. Hµng n¨m xÝ nghiÖp ®Òu hoµn thµnh vµ v­ît møc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ cã l·i: N¨m % tÊn vËn chuyÓn % tÊn lu©n chuyÓn L·i 1987 102,2% 104,7% - 28.103.580 ® 1988 103% 101% + 106.158.793 1998 101% 100% + 18.390.654 1999 106 % 102% + 11.461.006 1991 101% 103% + 23.843.317 II. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 1. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty N¨m 1990 cã sù s¾p xÕp l¹i l·nh ®¹o C«ng ty - bé m¸y qu¶n lý C«ng ty tõ c¸c phßng ban tham m­u ®Õn c¸c ®éi xe vµ x­ëng. C«ng ty thùc hiÖn tinh gi¶m c¸n bé gi¸n tiÕp, t×m kiÕm viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, ®æi míi c¸ch lµm ¨n, ®æi míi nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý, ¸p dông h×nh thøc kho¸n vËn t¶i, kho¸n b¶o d­ìng söa ch÷a, kho¸n quü l­¬ng ®ång thêi më réng c¸c d¹ng dÞch vô ®Ó thu hót lao ®éng gi¶i quyÕt viÖc lµm thùc hiÖn tiÕt kiÖm trong mäi lÜnh vùc. HiÖn nay C«ng ty cã tæng sè lao ®éng lµ 260 ng­êi. Trong ®ã: - Lao ®éng gi¸n tiÕp 26 ng­êi - Lao ®éng trùc tiÕp 234 ng­êi Trong ®ã: + L¸i xe vµ phô xe 80 ng­êi + Thî söa ch÷a 82 ng­êi + Lao ®éng dÞch vô: 60 ng­êi §Ó thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vµ chØ huy s¶n xuÊt, kü thuËt, nghiÖp vô tµi chÝnh, chÕ ®é chÝnh s¸ch vµ lao ®éng C«ng ty x©y dùng tæ chøc bé m¸y qu¶n lý nh­ sau: * Gi¸m ®èc C«ng ty * Phã gi¸m ®èc C«ng ty - Phßng kinh doanh - Phßng thèng kª tµi chÝnh - Phßng tæ chøc nh©n sù - Phßng kü thuËt vËt t­ - Phßng hµnh chÝnh ytÕ - Tr¹m vËn t¶i 801 - Ga ra «t« L­¬ng Yªn - Ga ra «t« Tø Kú - Trung t©m ®µo t¹o l¸i xe - XÝ nghiÖp XÝ nghiÖp §¹i lý vËn t¶i - XÝ nghiÖp dÞch vô vËn t¶i - XÝ nghiÖp c¬ khÝ söa ch÷a «t« sè 1 S¬ ®å kh¸i qu¸t bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty vËn t¶i «t« sè 8 Phßng kinh doanh Phßng thèng kª tµi chÝnh Phßng tæ chøc nh©n sù Phßng kü thuËt vËt t­ Phã gi¸m ®èc c«ng ty Gi¸m ®èc c«ng ty Phßng Hµnh chÝnh ytÕ Tr¹m vËn t¶i 801 Ga ra «t« L­¬ng Yªn Ga ra «t« Tø Kú Trung t©m ®µo t¹o XÝ nghiÖp §¹i lý vËn t¶i XÝ nghiÖp dÞch vô vËn t¶i XN c¬ khÝ SC «t« sè 1 *NhiÖm vô cña cña tõng phßng, xÝ nghiÖp trong C«ng ty C«ng ty ®­îc qu¶n lý theo chÕ ®é mét thñ tr­ëng trªn c¬ së thùc hiÖn quyÒn lµm chñ tËp thÓ cña ng­êi lao ®éng trong C«ng ty. 1. Gi¸m ®èc C«ng ty: ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c¬ quan cÊp trªn vµ c¸c c¬ quan Ph¸p luËt vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶n lý, tæ chøc ®iÒu hµnh chung tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, ®êi sèng viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Phô tr¸ch c«ng t¸c ®èi néi, ®èi ngo¹i. 2. Phã gi¸m ®èc C«ng ty: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c kü thuËt: Tæ chøc, qu¶n lý, gi¸m s¸t thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch vÒ c«ng t¸c kü thuËt ph¸t triÓn vËn t¶i. Phô tr¸ch xÝ nghiÖp c¬ khÝ söa ch÷a «t«. 3. Phßng kinh doanh: TiÒn th©n lµ phßng kÕ ho¹ch cã chøc n¨ng tham m­u cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ viÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh vËn t¶i hµng th¸ng, quý, n¨m cho c¸c ®éi xe kho¸n, c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. LËp kÕ ho¹ch tiÒn l­¬ng, lao ®éng, b¶o hé lao ®éng ... cho toµn C«ng ty. 4. Phßng thèng kª kÕ to¸n: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty. §¶m b¶o c«ng t¸c tµi chÝnh cho C«ng ty, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn, thùc hiÖn nghÜa vô nép ng©n s¸ch ®èi víi Nhµ n­íc. 5. Phßng tæ chøc nh©n sù: ChÞu tr¸ch nhiÖm tham m­u cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù nh­ vÊn ®Ò: TiÕp nhËn lao ®éng, ®iÒu ®éng lao ®éng, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch cã liªn quan ®Õn ng­êi lao ®éng. 6. Phßng hµnh chÝnh ytÕ: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c phôc vô hµnh chÝnh qu¶n trÞ cña toµn c«ng ty, ngoµi ra phßng cßn cã bé phËn ytÕ c¬ quan (cÊp ph¸t thuèc th«ng th­êng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong C«ng ty) , vµ x©y dùng c¬ b¶n ( söa ch÷a nh÷ng c«ng tr×nh nhá cña C«ng ty). 7. Phßng kü thuËt vËt t­: Phô tr¸ch c«ng t¸c kü thuËt ph­¬ng tiÖn vËn t¶i toµn C«ng ty. 8. Trung t©m ®µo t¹o l¸i xe: Cã nhiÖm vô chiªu sinh, tæ chøc thi lÊy b»ng m«t« h¹ng A1,vµ thi lÊy b»ng xe «t«. 9. Ga ra «t« L­¬ng Yªn: Cã nhiÖm vô khai th¸c vµ tr«ng gi÷ xe cho kh¸ch hµng t¹i khu vùc L­¬ng Yªn - quËn Hai Bµ Tr­ng. 10. Ga ra «t« Tø Kú: Cã nhiÖm vô khai th¸c vµ tr«ng gi÷ xe cho kh¸ch hµng t¹i khu vùc Tø Kú - Thanh Tr× vµ lµm c«ng t¸c b¶o vÖ C«ng ty 11. Tr¹m vËn t¶i 801: Cã nhiÖm vô tæ chøc, qu¶n lý c¸c ®éi xe vËn t¶i theo ph­¬ng thøc kho¸n vËn t¶i cña C«ng ty. Hµng th¸ng nép kho¸n doanh thu vÒ C«ng ty theo kÕ ho¹ch. 12. XÝ nghiÖp §¹i lý vËn t¶i: Lµ mét xÝ nghiÖp thµnh viªn thuéc C«ng ty, cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc, qu¶n lý ®iÒu hµnh ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, khai th¸c vËn chuyÓn hµng ho¸, hµng th¸ng quyÕt to¸n, nép kho¸n vÒ C«ng ty. 13. XÝ nghiÖp c¬ khÝ söa ch÷a «t«: Lµ mét xÝ nghiÖp thµnh viªn thuéc C«ng ty cã nhiÖm vô khai th¸c, tæ chøc söa ch÷a nh÷ng ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cña C«ng ty còng nh­ cña c¸c ®¬n vÞ ngoµi. Hµng th¸ng nép kho¸n doanh thu vÒ C«ng ty. 14. XÝ nghiÖp dÞch vô vËn t¶i; Lµ mét xÝ nghiÖp thµnh viªn thuéc C«ng ty cã nhiÖm vô tæ chøc, khai th¸c phôc vô ¨n nghØ cho l¸i xe. Hµng th¸ng nép kho¸n doanh thu vÒ C«ng ty. 2. Tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Do ®Æc ®iÓm kinh doanh cña ngµnh kinh doanh vËn t¶i, kh«ng cã s¶n phÈm h÷u h×nh, s¶n phÈm cña ngµnh lµ tÊn hµng vËn chuyÓn vµ tÊn km lu©n chuyÓn. Tõ khi ®Êt n­íc chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù c¹nh tranh cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ. C¸c lo¹i h×nh vËn t¶i ®a d¹ng vµ phong phó, c¬ chÕ qu¶n lý th«ng tho¸ng h¬n. Do ®ã thÞ tr­êng vËn t¶i cña ngµnh vËn t¶i nãi chung vµ cña C«ng ty nãi riªng bÞ thu hÑp. §øng tr­íc t×nh h×nh ®ã, C«ng ty ®· thùc hiÖn c¬ chÕ ®æi míi trong c«ng t¸c qu¶n lý, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng ph¸t huy kh¶ n¨ng cña m×nh ®ã lµ ¸p dông h×nh thøc kho¸n doanh thu ®Õn c¸c ®¬n vÞ, ®Õn tõng ng­êi lao ®éng. C¸c ®¬n vÞ tù khai th¸c, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh theo kÕ ho¹ch cña C«ng ty, hµng th¸ng nép kho¸n vµ quyÕt to¸n víi C«ng ty theo ®Þnh møc qui ®Þnh chung. C«ng ty giao kho¸n cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kho¶n trÝch nép khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, doanh sè, chi phÝ qu¶n lý, tû lÖ lîi nhuËn, tiÒn l­¬ng b×nh qu©n c«ng nh©n, mua vËt t­, thùc hiÖn cung cÊp c¸c lao vô, dÞch vô gi÷a c¸c ®¬n vÞ. C¸c ®¬n vÞ tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cã sù gi¸m s¸t cña c¸c phßng nghiÖp vô. C¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn ®­îc chñ ®éng t×m hîp ®ång, víi sù gióp ®ì vµ ®Þnh h­íng cña C«ng ty. Phßng thèng kª kÕ to¸n qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thu - chi tµi chÝnh toµn C«ng ty. C«ng ty ®Þnh h­íng kinh doanh, ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n, ®Çu t­ thiÕt bÞ, ký kÕt c¸c hîp ®ång lín, giao kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c chØ tiªu tµi chÝnh. C¸c xÝ nghiÖp ®Òu cã Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp, phã gi¸m ®èc vµ c¸c ®éi tr­ëng. Mäi thu chi ë XÝ nghiÖp ®Òu do nh©n viªn kinh tÕ tæng hîp vµ thanh to¸n. G¾n liÒn víi c¸c Tr¹m, xÝ nghiÖp lµ c¸c phßng ban chøc n¨ng, ®Æc biÖt lµ phßng kÕ to¸n. Víi t­ c¸ch lµ mét c«ng cô qu¶n lý ho¹t ®éng cña bé m¸y kÕ to¸n, C«ng ty lu«n cè g¾ng b¸m s¸t qu¸ tr×nh kinh doanh, ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸ch phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ chØ ®¹o kinh doanh. III. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty vËn t¶i «t« sè 8 1. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng Thñ quü KÕ to¸n 2 KÕ to¸n 1 * NhiÖm vô cña tõng ng­êi trong phßng kÕ to¸n 1. KÕ to¸n tr­ëng: Lµ ng­êi thùc hiÖn viÖc tæ chøc, chØ ®¹o toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª cña ®¬n vÞ, ®ång thêi cßn thùc hiÖn c¶ chøc n¨ng kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña ®¬n vÞ. Ngoµi ra, kÕ to¸n tr­ëng cßn ®¶m nhiÖm viÖc tæ chøc vµ chØ ®¹o c«ng t¸c tµi chÝnh. KÕ to¸n tr­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tr­íc Thñ tr­ëng ®¬n vÞ vµ tr­íc kÕ to¸n tr­ëng cÊp trªn vÒ c¸c c«ng t¸c thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña kÕ to¸n tr­ëng. KÕ to¸n tr­ëng cã c¸c tr¸ch nhiÖm cô thÓ: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n thèng kª, tæ chøc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi mäi ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ, lËp ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n thèng kª qui ®Þnh, thùc hiÖn viÖc trÝch näpp thanh to¸n theo ®óng chÕ ®é, thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ kiÓm kª, thùc hiÖn kiÓm tra kiÓm so¸t viÖc chÊp hµnh luËt ph¸p, thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn viÖc ®µo t¹o, båi d­ìng chuyªn m«n còng nh­ phæ biÕn vµ h­íng dÉn c¸c qui ®Þnh míi cho c¸c bé phËn, c¸ nh©n cã liªn quan còng nh­ trong bé m¸y kÕ to¸n, tiÕn hµnh ph©n tÝch kinh tÕ, tham gia x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh mµ träng t©m lµ kÕ ho¹ch tµi chÝnh ®ång thêi kh«ng ngõng cñng cè vµ hoµn thiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ trong ®¬n vÞ. KÕ to¸n tr­ëng cã c¸c quyÒn h¹n: Ph©n c«ng, chØ ®¹o trùc tiÕp tÊt c¶ nh©n viªn kÕ to¸n, thèng kª lµm viÖc t¹i ®¬n vÞ, cã quyÒn yªu cÇu c¶ c¸c bé phËn trong ®¬n vÞ cung cÊp nh÷ng tµi liÖu, th«ng tin cÇn thiÕt cho c«ng viÖc kÕ to¸n vµ kiÓm tra; c¸c lo¹i b¸o c¸o kÕ to¸n - thèng kª còng nh­ c¸c hîp ®ång ph¶i cã ch÷ ký cña KÕ to¸n tr­ëng míi cã gi¸ trÞ ph¸p lý, kÕ to¸n tr­ëng ®­îc quyÒn tõ chèi, kh«ng thùc hiÖn nh÷ng mÖnh lÖnh vi ph¹m luËt ph¸p ®ång thêi ph¶i b¸o c¸o kÞp thêi nh÷ng hµnh ®éng sai tr¸i cña thµnh viªn trong ®¬n vÞ cho c¸c cÊp cã thÈm quyÒn t­¬ng øng. 2. KÕ to¸n 1: Phô tr¸ch m¶ng kÕ to¸n tiÒn l­¬ng, tiÒn göi ng©n hµng, thuÕ, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm ytÕ, kinh phÝ C«ng ®oµn. - ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc kÕ to¸n tr­ëng vÒ c«ng t¸c ®­îc giao. Cã nhiÖm vô tÝnh to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng theo ®óng qui ®Þnh. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ kÞp thêi, chÝnh x¸c ®óng nguyªn t¾c ®èi víi tiÒn göi ng©n hµng, b¶o toµn bÝ mËt tµi kho¶n tiÒn göi ng©n hµng, ghi chÐp ®Çy ®ñ víi ng©n hµng vµ ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt ®Ó ®iÒu chØnh cho kÞp thêi. 3. KÕ to¸n 2: - KÕ to¸n thu chi phô tr¸ch m¶ng kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc kÕ to¸n tr­ëng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc giao, cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: - Më sæ kÕ to¸n ghi chÐp, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ trung thùc c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t¹i ®¬n vÞ theo ®óng qui ®Þnh. - Gi¸m s¸t vµ kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh, ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa c¸c tr­êng hîp vi ph¹m Ph¸p luËt, chÝnh s¸ch vµ chÕ ®é tµi chÝnh. - Qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh, ®¨ng ký vµ tÝnh khÊu hao c¬ b¶n hµng th¸ng, quý, ph©n bæ theo chÕ ®é hiÖn hµnh. - Tæng hîp, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ph©n phèi lîi nhuËn vµ trÝch lËp quü theo qui ®Þnh. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ, kÞp thêi chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh, t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh, thuÕ vµ c¸c b¸o c¸o kh¸c theo yªu cÇu qu¶n lý ®óng qui ®Þnh vµ kÞp thêi gian cho c¬ quan cÊp trªn. 4. Thñ quü: Qu¶n lý tiÒn mÆt, theo nghiÖp vô thu chi. Cã nhiÖm vô qu¶n lý, b¶o ®¶m bÝ mËt an toµn tuyÖt ®èi quü tiÒn mÆt, c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ trÞ nh­ tiÒn, kim khÝ,.... ë mçi XÝ nghiÖp ®Òu cã mét kÕ to¸n riªng chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm trong viÖc thu thËp, xö lý c¸c chøng tõ ban ®Çu ®Õn viÖc thanh to¸n chi tiªu, tæng hîp mäi ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp lËp quyÕt to¸n theo yªu cÇu cña C«ng ty. C¸c nh©n viªn nghiÖp vô nµy chÞu sù h­íng dÉn vµ ®iÒu hµnh vÒ nghiÖp vô cña phßng kÕ to¸n cña C«ng ty. Phßng kÕ to¸n lµ nhiÖm vô tæng hîp toµn bé c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, thanh to¸n néi bé kh¸ch hµng, ng©n hµng, lËp b¸o c¸o cho kÕ to¸n tr­ëng, cho c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. 2. H×nh thøc sæ kÕ to¸n ®­îc ¸p dông t¹i C«ng ty vËn t¶i «t« sè 8 * HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty HiÖn nay C«ng ty vËn t¶i «t« sè 8 ®ang ¸p dông hÖ thèng tµi kho¶n chung theo QuyÕt ®Þnh 1141/TC/Q§/C§KT vµ sau ®ã cã nh÷ng thay ®æi bæ sung theo c¸c Th«ng t­ 10, 44, 64... vµ ¸p dông theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n qui ®Þnh. HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n cña C«ng ty gåm c¸c b¸o c¸o sau: + B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n + KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh + L­u chuyÓn tiÒn tÖ + ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. * H×nh thøc sæ kÕ to¸n C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chøng tõ víi ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n thñ c«ng. C«ng ty cã nh÷ng sæ kÕ to¸n chÝnh nh­: NhËt ký chøng tõ (NKCT) sè 1, NKCT sè 2, NKCT sè 3, NKCT sè 4, NKCT sè 5, .... vµ c¸c b¶ng kª nh­ b¶ng kª sè 3 vµ c¸c lo¹i sæ c¸i nh­ sæ c¸i tiÒn mÆt vµ c¸c sæ chi tiÕt... S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ t¹i C«ng ty Chøng tõ gèc Sæ quü Sæ (thÎ) chi tiÕt NhËt ký CT B¶ng kª Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra S¬ ®å cho thÊy: - Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®· ®­îc kiÓm tra lÊy sè liÖu ghi trùc tiÕp vµo c¸c NhËt ký chøng tõ hoÆc b¶ng kª, sæ chi tiÕt cã liªn quan. - §èi víi c¸c NhËt ký chøng tõ ®­îc ghi c¨n cø vµo c¸c b¶ng kª, sæ chi tiÕt th× hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n, vµo b¶ng kª, sæ chi tiÕt, cuèi th¸ng ph¶i chuyÓn sè liÖu tæng céng cña b¶ng bª, sæ chi tiÕt vµo NhËt ký chøng tõ. - Cuèi th¸ng kho¸ sæ, céng sè liÖu trªn c¸c NhËt ký chøng tõ, kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu trªn c¸c NhËt ký chøng tõ víi c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt, B¶ng tæng hîp chi tiÕt cã liªn quan vµ lÊy sè liÖu tæng céng cña ¸c NhËt ký chøng tõ ghi trùc tiÕp vµo Sæ C¸i. §èi víi c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn c¸c sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt th× ®­îc ghi trùc tiÕp vµo c¸c sæ, thÎ cã liªn quan. Cuèi th¸ng, céng c¸c sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt vµ c¨n cø vµo sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt lËp c¸c B¶ng tæng hîp chi tiÕt theo tõng tµi kho¶n ®Ó ®èi chiÕu víi Sæ C¸i. Sè liÖu tæng céng ë sæ c¸i vµ mét sè chØ tiªu chi tiÕt trong NhËt ký chøng tõ, B¶ng kª vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®­îc dïng ®Ó lËp B¸o c¸o Tµi chÝnh. 3. Kh¸i qu¸t mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n chñ yÕu cña C«ng ty vËn t¶i «t« sè 8 C«ng ty vËn t¶i «t« sè 8 cã rÊt nhiÒu phÇn hµnh kÕ to¸n nh­: tiÒn l­¬ng, tµi s¶n cè ®Þnh, thanh to¸n víi ng­êi b¸n, ph©n phèi lîi nhuËn, ..... c¸c phÇn hµnh ®Òu ®­îc h¹ch to¸n theo ®óng ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n quy ®Þnh. 3.1 PhÇn hµnh kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng * Chøc n¨ng cña phÇn hµnh Tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh, tæng hîp sè liÖu vÒ chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. - H­íng dÉn, kiÓm tra c«ng t¸c h¹ch to¸n thèng kª ban ®Çu vÒ chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ë c¸c ®¬n vÞ phô thuéc. * Tµi kho¶n sö dông: - TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn - TK 338 - Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c - TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - - TK 642 - Chi phÝ tiÒn l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp..... * Sæ s¸ch chøng tõ sö dông trong phÇn hµnh * Chøng tõ: B¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n l­¬ng, phô cÊp, b¶o hiÓm, tiÒn th­ëng. * Sæ s¸ch: Sæ tæng hîp kÕt qu¶ lao ®éng, b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, sæ chi tiÕt, sæ c¸i c¸c tµi kho¶n ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn, ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung... 3.2 PhÇn hµnh kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh * Chøc n¨ng cña phÇn hµnh - KÕ to¸n tµi s¶n cè dÞnh cña C«ng ty cã nhiÖm vô ghi chÐp ph¶n ¸nh chÝnh x¸c kÞp thêi sè l­îng, gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh trong tõng bé phËn sö dông còng nh­ trong ph¹m vi toµn c«ng ty. - TÝnh to¸n vµ ph©n bæ chÝnh x¸c gi¸ trÞ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo qui ®Þnh. - H­íng dÉn, kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong viÖc thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu vÒ tµi s¶n cè ®Þnh. - Tham gia ®¸nh gi¸, lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a vµ dù to¸n chi phÝ söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh. * Tµi kho¶n sö dông - TK 211 - Tµi s¶n cè ®Þnh - TK 214 - Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh - TK 6274 - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh .... * Chøng tõ vµ sæ s¸ch sö dông: Chøng tõ sö dông: ThÎ tµi s¶n cè ®Þnh, biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh, Biªn b¶n thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh, biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh, biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh söa ch÷a lín hoµn thµnh. Sæ s¸ch sö dông: Sæ tµi s¶n cè ®Þnh theo ®¬n vÞ sö dông, b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, sæ chi tiÕt, sæ c¸i c¸c tµi kho¶n: Tµi s¶n cè ®Þnh, hao mßn tµi s¶n cè ®inh. kÕt luËn Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty vËn t¶i «t« sè 8 ®­îc nghiªn cøu thùc tÕ ho¹t ®éng t¹i C«ng ty em nhËn thÊy: C«ng ty cã mét bé m¸y qu¶n lý t­¬ng ®èi chÆt chÏ, gãp phÇn quan träng trong viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch kinh doanh cña C«ng ty. V¬i kiÕn thøc vµ thêi gian cã h¹n b¸o c¸o thùc tËp giai ®o¹n I cña em kh«ng tr¸nh khái cßn nhiÒu h¹n chÕ. Em rÊt mong cã sù gãp ý cña c« gi¸o TrÇn Nam Thanh ®Ó cã thÓ hoµn thiÖn tèt c¸o b¸o nµy. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« TrÇn Nam Thanh cïng víi tËp thÓ c¸n bé c¸c phßng ban trong C«ng ty vËn t¶i «t« sè 8 ®· gióp em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy./.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vận tải ôtô số 8.DOC
Luận văn liên quan