Đề tài Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí (chi phí sản xuất) và tính giá thành (giá thành sản phẩm) hoạt động kinh doanh buồng ngủ ở Công ty Khách sạn Du lịch Kim Liên

PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH I . SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHẢI TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH Du lịch là tập hợp các hoạt động nhằm đảo bảo cho khách du lịch một tiện nghi và điều kiện dễ dàng trong việc mua và sử dụng dịch vụ, hàng hóa trong thời gian khách lưu lại. Hoạt động về dịch vụ du lịch phát triển góp phần đảm bảo mức độ phát triển của nền kinh tế quốc dân một cách toàn diện, cân đối và thống nhất. Từ đó sẽ nâng cao được hiệu quả kinh doanh xã hội, tăng thu nhập quốc dân và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội. Một vấn đề đặt ra cho bất cứ doanh nghiệp nào kinh doanh trong lĩnh vực du lịch dịch vụ là phải làm thế nào để thu hút được nhiều khách du lịch, hạ giá thành sản phẩm dịch vụ du lịch, tăng lợi nhuận và không ngừng tăng tích lũy cho doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu ổn định và nâng cao đời sống cho người lao động. Muốn làm được điều đó thì trong quá trình hạch toán cần phải quản lý chặt chẽ, hạch toán chính xác và đầy đủ chi phí bỏ ra để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của đơn vị. Có như vậy mới đảm bảo bù đắp được chi phí về lao động sống và lao động vật hóa trong quá trình hoạt động du lịch và để lại lợi nhuận cho đơn vị. Vấn đề này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc hạch toán chi phí dịch vụ du lịch và tính giá thành sản phẩm, giúp cho bộ máy quản lý của đơn vị thường xuyên nắm được tình hình thực hiện các định mức hao phí về lao động sống, nguyên liệu và các chi phí khác của đơn vị, nắm được tình hình lãng phí và tổn thất trong quá trình phục vụ, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành của đơn vị . Ngoài ra còn giúp cho bộ máy của đơn vị nắm được những mặt tốt, những mặt còn tồn tại trong quá trình hoạt động của đơn vị, trên cơ sở đó đánh giá được hiệu quả kinh tế, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ và hạ giá thành phẩm dịch vụ. Chính vì vậy, tổ chức tốt công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm dịch vụ du lịch có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc tăng cường và cải tiến công tác quản lý giá thành nói riêng và quản lý đơn vị nói chung.

doc59 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1666 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí (chi phí sản xuất) và tính giá thành (giá thành sản phẩm) hoạt động kinh doanh buồng ngủ ở Công ty Khách sạn Du lịch Kim Liên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t ®éng ngµy cµng cã hiÖu qu¶. Bé phËn buång: cã tr¸ch nhiÖm ch¨m lo nghØ ng¬i cho kh¸ch trong thêi gian kh¸ch nghØ t¹i C«ng ty. Bé phËn lÔ t©n: chÞu tr¸ch nhiÖm quan hÖ trùc tiÕp víi kh¸ch hµng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch vµ lµ cÇu nèi gi÷a kh¸ch víi c¸c bé phËn trùc tiÕp kh¸c nh­ nhµ buång, chÕ biÕn .... Bé phËn tu söa: chÞu tr¸ch nhiÖm söa ch÷a nh÷ng tµi s¶n, thiÕt bÞ cña C«ng ty khi bÞ háng. Bé phËn giÆt lµ: chÞu tr¸ch nhiÖm giÆt lµ cho kh¸ch khi cã yªu cÇu. Bé phËn b¶o vÖ: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù an toµn cho kh¸ch vµ tµi s¶n cña C«ng ty. Bé phËn nhµ ¨n: Bé phËn nµy phôc vô nhu cÇu ¨n uèng, c¸c cuéc liªn hoan, tiÖc c­íi, héi nghÞ ... theo yªu cÇu cña kh¸ch. Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin: cã chøc n¨ng tham m­u cho gi¸m ®èc, nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, qu¶n lý sö dông c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö, hÖ thèng ®iÖn, tæng ®µi, m¹ng vi tÝnh ®Ó ®¶m b¶o th«ng tin th«ng suèt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ban gi¸m ®èc Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kÕ ho¹ch Phßng kÕ to¸n Bé phËn buång Bé phËn lÔ t©n Bé phËn tu söa Bé phËn giÆt lµ Bé phËn nhµ ¨n Bé phËn b¶o vÖ Trung t©m c«ng nghÖ TT §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty. C«ng ty Kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, tù chñ trong kinh doanh tµi chÝnh, ®­îc sö dông con dÊu riªng vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n thèng nhÊt theo sù h­íng dÉn cña Bé tµi chÝnh, ®­îc sù h­íng dÉn cña Bé tµi chÝnh vµ Tæng côc Du lÞch ViÖt Nam. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh, C«ng ty lu«n tu©n thñ nguyªn t¾c lÊy thu bï chi, tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng t¹i C«ng ty theo kÕt qu¶ kinh doanh (700® tiÒn l­¬ng/1000® tiÒn l·i) vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Nhµ n­íc. H×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty. C«ng ty Kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn lµ mét doanh nghiÖp du lÞch kinh doanh dÞch vô cho nªn c¸c mÆt hµng kinh doanh cña C«ng ty rÊt ®a d¹ng. C«ng ty lu«n coi träng c«ng t¸c tæ chøc s¾p xÕp ®éi ngò kÕ to¸n phï hîp víi chøc n¨ng nhiÖm vô nh»m ph¸t huy hÕt vai trß cña kÕ to¸n nãi chung vµ kh¶ n¨ng cña tõng nh©n viªn kÕ to¸n nãi riªng. §Ó qu¶n lý tèt c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt, C«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp trung. Theo h×nh thøc nµy, toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp ®­îc thùc hiÖn t¹i phßng kÕ to¸n tõ ghi sæ kÕ to¸n, lËp b¸o c¸o tæng hîp, b¸o c¸o chi tiÕt ®Õn viÖc ph©n tÝch kiÓm tra kÕ to¸n. Cßn c¸c bé phËn kinh doanh ¨n uèng cã c¸c nh©n viªn kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm tËp hîp chøng tõ ban ®Çu sau ®ã tæng hîp sè liÖu vµ göi vÒ phßng kÕ to¸n cña C«ng ty. VÒ mÆt nh©n sù, nh©n viªn kÕ to¸n ë c¸c bé phËn nµy chÞu sù qu¶n lý cña phßng kÕ to¸n. H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp trung ë C«ng ty ®¶m b¶o nguyªn t¾c tËp hîp sè liÖu chÝnh x¸c t¹o ®iÒu kiÖn cho phßng kÕ to¸n tËp hîp ®­îc c¸c sè liÖu kÞp thêi phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý còng nh­ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông. §Ó ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh doanh cña C«ng ty nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay C«ng ty trang bÞ m¸y vi tÝnh phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n ®ång thêi ®Ó phï hîp víi quy m«, ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh, yªu cÇu qu¶n lý, tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé kÕ to¸n, C«ng ty ¸p dông h×nh thøc NhËt ký chung vµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho mµ C«ng ty ®ang ¸p dông lµ ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn víi hÖ thèng sæ chi tiÕt, sæ tæng hîp, b¸o c¸o kÕ to¸n ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh vµ ph¸p lÖnh thèng kª cña Nhµ n­íc. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty cã nhiÖm vô tæ chøc, thùc hiÖn vµ kiÓm tra toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n trong ph¹m vi C«ng ty, gióp l·nh ®¹o C«ng ty thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ, ph©n tÝch kinh tÕ vµ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh. §Ó thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nhiÖm vô, ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o tËp trung, thèng nhÊt mäi ho¹t ®éng th× bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®Æt d­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña kÕ to¸n tr­ëng. NhiÖm vô cña tõng bé phËn ë phßng kÕ to¸n nh­ sau: KÕ to¸n tr­ëng: chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o chung mäi c«ng viÖc cña phßng kÕ to¸n ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty. Phã phßng kÕ to¸n (kÕ to¸n tæng hîp): chÞu tr¸ch nhiÖm tæng hîp tÊt c¶ sè liÖu do kÕ to¸n viªn cung cÊp, ®Þnh kú lËp b¸o c¸o tµi chÝnh theo yªu cÇu cña c¸c c¬ quan qu¶n lý. Ngoµi ra cßn theo dâi toµn bé gi¸ thµnh vµ vèn chñ së h÷u cña C«ng ty. KÕ to¸n tiÒn mÆt: chÞu tr¸ch nhiÖm thu chi tiÒn mÆt vµ thùc hiÖn phÇn hµnh kÕ to¸n víi ng©n hµng nh­ vay vèn, tr¶ nî. KÕ to¸n hµng tån kho vµ c«ng nî: víi nhiÖm vô chÝnh lµ theo dâi t×nh h×nh t¨ng, gi¶m nhËp xuÊt kho hµng ho¸, hµng tån kho vµ t×nh h×nh c«ng nî cña C«ng ty. KÕ to¸n TSC§, CCL§ nhá, vËt rÎ tiÒn: cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m, nhËp xuÊt vµ qu¸ tr×nh sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n, c«ng cô lao ®éng nhá, vËt rÎ tiÒn cña C«ng ty. KÕ to¸n theo dâi chi phÝ nhµ hµng vµ kinh doanh buång ngñ: cã nhiÖm vô tËp hîp tÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh ë nhµ hµng vµ ë phßng ngñ. KÕ to¸n theo dâi c¸c dÞch vô kh¸c: cã nhiÖm vô tËp hîp tÊt c¶ c¸c chi phÝ ph¸t sinh ë c¸c dÞch vô kh¸c nh­ dÞch vô ®iÖn tho¹i, cho thuª ki«t, dÞch vô tennis, giÆt lµ cho kh¸ch ... KÕ to¸n theo dâi doanh thu: cã nhiÖm vô theo dâi toµn bé doanh thu cña C«ng ty. Thñ quü: qu¶n lý c¸c kho¶n vèn b»ng tiÒn cña C«ng ty, ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m quü tiÒn mÆt cña C«ng ty vµ tiÕn hµnh ph¸t l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ë C«ng ty kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn ®­îc kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau: KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tiÒn mÆt KÕ to¸n theo dâi doanh thu KÕ to¸n theo dâi CP c¸c dÞch vô kh¸c KT theo dâi cp nhµ hµng vµ KD phßng ngñ Thñ quü KÕ to¸n TSC§ vµ CCL§ nhá KÕ to¸n hµng tån kho vµ c«ng nî HiÖn nay, bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc ¸p dông h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp trung. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®Æt d­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña kÕ to¸n tr­ëng víi ®éi ngò nh©n viªn t­¬ng ®èi ®ång ®Òu, cã n¨ng lùc chuyªn m«n, hÇu hÕt ®· qua c¸c líp ®µo t¹o c¬ b¶n vÒ nghiÖp vô kÕ to¸n, h¨ng say trong c«ng viÖc, ®oµn kÕt hîp ®ång tèt gi÷a c¸c bé phËn kÕ to¸n víi nhau, nhê vËy ®· gióp cho Gi¸m ®èc C«ng ty n¾m s¸t ®­îc t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó cã quyÕt ®Þnh qu¶n lý kÞp thêi cho C«ng ty hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®Ò ra. Thùc tÕ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh buång ngñ ë c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch kim liªn. Néi dung chi phÝ. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh buång ngñ, C«ng ty kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn ®· sö dông c¶ t­ liÖu lao ®éng (yÕu tè vËt chÊt) vµ lao ®éng sèng (yÕu tè con ng­êi). Toµn bé c¸c chi phÝ ®ã bao gåm c¸c kho¶n môc chñ yÕu sau: TiÒn l­¬ng c¸n bé c«ng nh©n viªn. B¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, chi phÝ c«ng ®oµn. Chi phÝ khÊu hao TSC§. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu. Chi phÝ ®iÖn n­íc. Chi phÝ c«ng cô lao ®éng nhá. Chi phÝ häc tËp ®µo t¹o. Chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh. Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn nh­: chi b¶o hé lao ®éng, chi hoa hång, m«i giíi, chi qu¶ng c¸o ... Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ kinh doanh buång ngñ ë C«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn. Tµi kho¶n sö dông. §Ó tËp hîp chi phÝ kinh doanh buång ngñ, kÕ to¸n c«ng ty sö dông c¸c tµi kho¶n sau: Tµi kho¶n 154 chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang" Tµi kho¶n cÊp 2: TK 1544 "Kinh doanh buång ngñ" KÕt cÊu cña tµi kho¶n nµy nh­ sau: Bªn Nî: - TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô, tiÒn l­¬ng c«ng nh©n, BHXH, BHYT, KPC§ phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ trong kú. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung ph©n bæ cho ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ trong kú. Bªn Cã: - KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt sang tµi kho¶n 632 "Gi¸ vèn hµng b¸n" vµ tµi kho¶n cÊp 2: Tµi kho¶n 6324 "Gi¸ vèn kinh doanh buång ngñ" ®Ó tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña l­ît buång cho thuª trong kú. - TrÞ gi¸ vËt liÖu thu håi sau qu¸ tr×nh kinh doanh buång (nÕu cã) D­ Nî: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. Tµi kho¶n 627 "Chi phÝ s¶n xuÊt chung" KÕt cÊu cña tµi kho¶n nµy nh­ sau: Bªn Nî: - TrÞ gi¸ thùc tÕ cña chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm: tiÒn ®iÖn n­íc, khÊu hao TSC§, CCDC, chi phÝ söa ch÷a lín TSC§, chi phÝ häc tËp ®µo t¹o. Bªn Cã: - C¸c kho¶n gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung. - Ph©n bæ vµ kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung vµo gi¸ thµnh dÞch vô trong kú. Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d­ cuèi kú. Ngoµi ra, C«ng ty cßn sö dông c¸c tµi kho¶n kh¸c trong hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n doanh nghiÖp do Bé Tµi chÝnh ban hµnh ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c h¹ch to¸n nh­ c¸c tµi kho¶n: TK 111, TK112, TK152, TK153, TK334, TK338, TK214, TK142, TK632 b. Tr×nh tù kÐ to¸n tËp hîp chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ ë c«ng ty. Tr×nh tù kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ kinh doanh cña nghiÖp vô kinh doanh buång ngñ ë C«ng ty kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn ®­îc tËp hîp trªn sæ c¸i tµi kho¶n 154 "Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang". Vµo cuèi quý dùa trªn c¬ së sè liÖu ë sæ nhËt ký chung, sæ chi tiÕt chi phÝ kinh doanh, tæng hîp chi phÝ kinh doanh. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ kinh doanh cña C«ng ty kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn theo tõng h×nh thøc "NhËt ký chung" cã tr×nh tù lu©n chuyÓn sau: B¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt CP kinh doanh Sæ kÕ to¸n chi tiÕt chi phÝ kinh doanh Sæ c¸i tµi kho¶n Chøng tõ gèc Sæ nhËt ký chung B¶ng c©n ®èi SPS B¸o c¸o tµi chÝnh Chó thÝch: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi quý §èi chiÕu, kiÓm tra. Cô thÓ kÕ to¸n C«ng ty tËp hîp kho¶n môc chi phÝ ph¸t sinh trong quý I n¨m 2001 nh­ sau: b.1 chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng c«ng nh©n viªn Chi phÝ tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn trùc tiÕp tham gia c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ®­îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo møc l­¬ng c¬ b¶n do Nhµ n­íc quy ®Þnh vµ møc l­¬ng kho¸n cña C«ng ty. ë C«ng ty kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn, tiÒn l­¬ng tr¶ cho nh©n viªn ®­îc chia lµm 2 kú: Kú 1: Vµo ngµy 10 hµng th¸ng tr¶ l­¬ng c¬ b¶n Kú 2: Vµo ngµy 25 hµng th¸ng tr¶ l­¬ng kho¸n. Khi ph¸t sinh nghiÖp vô tÝnh tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn bé phËn kinh doanh buång ngñ, kÕ to¸n c¨n cø vµo l­¬ng c¬ b¶n vµ l­¬ng kho¸n cña c«ng nh©n viªn ®Ó x¸c ®Þnh tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ theo c«ng thøc: TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho mét c«ng nh©n viªn = L­¬ng c¬ b¶n + L­¬ng kho¸n + Phô cÊp kh«ng trong ®Þnh møc + TiÒn lµm thªm giê _ BHXH BHYT KPC§ C¨n cø vµo b¶ng tÝnh tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trong kú, kÕ to¸n ghi vµo sæ nhËt ký chung, sæ c¸i TK 154 "Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang" vµ TK 334 "Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn" theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 154 "Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang" (Chi tiÕt 1544 kinh doanh buång) Cã TK 334 "Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn" §ång thêi ghi vµo sæ chi tiÕt chi phÝ kinh doanh theo tõng kho¶n môc. MÉu sæ nh­ sau: Sæ chi tiÕt chi phÝ kinh doanh Ghi Nî TK 154 "Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang" (Chi tiÕt 1544 kinh doanh buång ngñ) Ghi Cã c¸c tµi kho¶n: .... Th¸ng n¨m CT DiÔn gi¶i Chi tiÕt c¸c kho¶n môc chi phÝ S N L­¬ng CNV NVL CCDC BHXH... Céng Céng C¨n cø vµo sæ chi tiÕt chi phÝ kinh doanh theo kho¶n môc, cuèi quý ghi vµo b¶ng tæng hîp chi phÝ kinh doanh theo kho¶n môc : Kho¶n môc chi phÝ Ho¹t ®éng kinh doanh Buång ngñ ¡n uèng ...... Céng 1. TiÒn l­¬ng CNV 2.NVL 3. BHXH, BHYT, KPC§ ........ Céng Trong quý I n¨m 2001 chi phÝ tiÒn l­¬ng nh©n viªn trùc tiÕp ph¶i tr¶ cho bé phËn kinh doanh buång ngñ tËp hîp ®­îc lµ: 1.384.650.000. 2 Chi phÝ BHXH, BHYT, KPC§. Trong quý I n¨m 2001, chi phÝ vÒ BHXH, BHYT, KPC§ ®­îc trÝch 19% tæng quü l­¬ng c¬ b¶n cña nh©n viªn trùc tiÕp phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ lµ: BHXH = 1.384.650.000*15% =207.697.500 BHYT =1.384.650.000*2% =27.693.000 KPCD =1.384.650.000 *2% =27.693.000 Tæng céng: 263.083.500 C¨n cø vµo b¶ng trÝch BHXH, BHYT, KPC§ kÕ to¸n ghi vµo sæ nhËt ký chung, sæ c¸i TK 154 "Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang", TK 338 "Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c" theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 154 "Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang" Cã TK 338 "Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c" Chi phÝ BHXH, BHYT, KPC§ ®­îc theo dâi trªn sæ chi tiÕt chi phÝ kinh doanh, cuèi quý tæng hîp ghi vµo b¶ng tæng hîp chi phÝ kinh doanh. Thùc tÕ ë C«ng ty kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn khi ph¸t sinh chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng c«ng nh©n viªn, BHXH, BHYT, KPC§ kÕ to¸n tËp hîp vµo TK 154 "Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang" chø kh«ng tËp hîp vµo TK 622 "Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp" v× C«ng ty cã nhiÒu lo¹i h×nh kinh doanh nªn khi ph¸t sinh c¸c kho¶n chi phÝ nµy, kÕ to¸n chØ tËp hîp vµo TK 622 cho tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh kinh doanh chø kh«ng tËp hîp riªng cho tõng lo¹i h×nh kinh doanh ®­îc. b.3 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ ë C«ng ty bao gåm nh÷ng kho¶n chi phÝ nh­ chÌ, xµ phßng, ozave, xÞt muçi, dÇu géi ®Çu, giÊy vÖ sinh ... Hµng ngµy khi ph¸t sinh chi phÝ nguyªn vËt liÖu phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ, kÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho ghi vµo sæ nhËt ký chung, sæ c¸i TK 154 "Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang" (chi tiÕt TK 1544 kinh doanh buång), sæ c¸i TK 152 "Nguyªn liÖu, vËt liÖu" theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 154 "Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang" (Chi tiÕt TK 1544 kinh doanh buång ngñ) Cã TK 152 "Nguyªn vËt liÖu" Thùc tÕ ë C«ng ty kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn khi ph¸t sinh chi phÝ nguyªn vËt liÖu, kÕ to¸n tËp hîp vµo TK 154 "Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang" chø kh«ng tËp hîp vµo TK 621 "Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp" v× ë C«ng ty cã nhiÒu lo¹i h×nh kinh doanh nªn khi ph¸t sinh chi phÝ nguyªn liÖu vËt liÖu, kÕ to¸n chØ tËp hîp vµo TK 621 cho tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh kinh doanh chø kh«ng tËp hîp riªng cho tõng lo¹i h×nh kinh doanh ®­îc. C¨n cø vµo chøng tõ gèc, kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt chi phÝ kinh doanh, cuèi quý tæng hîp sè liÖu ghi vµo b¶ng tæng hîp chi phÝ kinh doanh theo tõng kho¶n môc. Trong quý I n¨m 2001, chi phÝ nguyªn vËt liÖu phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ lµ : 151.873.188 b.4 Chi phÝ c«ng cô lao ®éng nhá. C«ng cô lao ®éng nhá phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ C«ng ty bao gåm: kh¨n tr¶i bµn, phÝch n­íc, Êm trµ, lä hoa, ch¨n, mµn, kh¨n t¾m, rÌm ... HÇu hÕt c«ng cô lao ®éng nhá ë C«ng ty ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ th× chi phÝ vÒ c«ng cô lao ®éng nhá th­êng xuyªn dïng hµng lo¹t nªn cã gi¸ trÞ lín. Khi xuÊt dïng c«ng cô lao ®éng nhá dïng cho ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ, kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®Ó ghi vµo sæ nhËt ký chung, sæ c¸i TK 153 "C«ng cô lao ®éng nhá", TK 142 "Chi phÝ tr¶ tr­íc ", TK 627 "Chi phÝ s¶n xuÊt chung" theo ®Þnh kho¶n: §èi víi c«ng cô lao ®éng nhá ph©n bæ 1 lÇn, kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 "Chi phÝ s¶n xuÊt chung" Cã TK 153 "C«ng cô lao ®éng nhá" §èi víi c«ng cô lao ®éng nhá cã gi¸ trÞ lín ph©n bæ nhiÒu lÇn, khi xuÊt dïng kÕ to¸n ghi: Nî TK 142 "Chi phÝ tr¶ tr­íc " Cã TK 153 "C«ng cô lao ®éng nhá" Khi ph©n bæ vµo chi phÝ kinh doanh trong kú, kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 "Chi phÝ s¶n xuÊt chung" Cã 142 "Chi phÝ tr¶ tr­íc " Chi phÝ c«ng cô lao ®éng nhá ®­îc theo dâi trªn sæ tæng hîp vµ ph©n bæ chi phÝ. MÉu sæ nh­ sau: Sæ tæng hîp vµ ph©n bæ chi phÝ CT DiÔn gi¶i Sè quý ph©n bæ Tæng sè tiÒn Quý... S N Kh¨n t¾m PhÝch Trung Quèc ...... Céng Sæ tæng hîp vµ ph©n bæ chi phÝ ®­îc më chi tiÕt cho tõng ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ, ¨n uèng, vËn chuyÓn, ... trong ®ã ghi râ gi¸ trÞ c«ng cô lao ®éng nhá ph©n bæ vµo chi phÝ cho tõng ho¹t ®éng kinh doanh mçi quý. Cuèi quý c¨n cø vµo sæ tæng hîp chi phÝ cho tõng ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó ghi vµo b¶ng tæng hîp chi phÝ kinh doanh. Trong quý I n¨m 2001 chi phÝ c«ng cô lao ®éng nhá cho ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ tËp hîp lµ: 148.917.720 b.5 KhÊu hao TSC§ TSC§ cña nghiÖp vô kinh doanh buång ngñ cña C«ng ty bao gåm: VÒ gi¸ trÞ x©y l¾p gåm: nhµ cöa, vËt kiÕn tróc ... VÒ m¸y mãc thiÕt bÞ gåm: tñ l¹nh, tivi, ®iÒu hoµ nhiÖt ®é, b×nh nãng l¹nh. VÒ ®å gç: tñ, gi­êng ... Ta cã: Sè tiÒn khÊu hao quý = Nguyªn gi¸ TSC§ x Tû lÖ khÊu hao n¨m 4 Trong ®ã nguyªn gi¸ TSC§ lµ gi¸ trÞ mua vµo cña TSC§ ®ã. Tû lÖ khÊu hao n¨m ®­îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo tû lÖ khÊu hao theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. Tû lÖ khÊu hao n¨m = 1 Thêi gian sö dông ë C«ng ty kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn, TSC§ thuéc bé phËn nµo do bé phËn ®ã trùc tiÕp qu¶n lý. Do ®ã, khÊu hao TSC§ cña bé phËn nµo th× tÝnh trùc tiÕp cho bé phËn ®ã. §èi víi nh÷ng TSC§ dïng chung phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng kinh doanh nh­ng kh«ng t¸ch ®­îc cho tõng ho¹t ®éng th× kÕ to¸n vÉn tiÕn hµnh tÝnh khÊu hao chung, råi sau ®ã ph©n bæ cho tõng ho¹t ®éng kinh doanh theo tiªu thøc doanh thu nh­ sau: KhÊu hao TSC§ ph©n bæ cho ho¹t ®éng kinh doanh i = KhÊu hao TSC§ chung x Doanh thu cña ho¹t ®éng kinh doanh i Tæng doanh thu ë C«ng ty kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ lµ ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh chiÕm diÖn tÝch sö dông lín, trang thiÕt bÞ m¸y mãc nhiÒu nªn khÊu hao TSC§ dïng cho ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ rÊt lín. Khi ph¸t sinh chi phÝ khÊu hao TSC§, kÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng trÝch vµ ph©n bæ khÊu hao ®Ó ghi vµo sæ nhËt ký chung, sæ c¸i TK 214 "Hao mßn TSC§; TK 154 "Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang" theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 154 "Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang" Cã TK 124 "Hao mßn TSC§" Chi phÝ khÊu hao TSC§ ®­îc theo dâi trªn sæ chi tiÕt chi phÝ kinh doanh, sæ tæng hîp vµ ph©n bæ chi phÝ chung. Cuèi quý c¨n cø ®Ó ghi vµo b¶ng tæng hîp chi phÝ kinh doanh. Trong qóy I n¨m 2001, chi phÝ khÊu hao TSC§ tÝnh cho ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ lµ: 342.729.489 b.6 Chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ Chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ bao gåm: söa ch÷a nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, trang thiÕt bÞ ... Khi ph¸t sinh chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ gèc ghi vµo sæ nhËt ký chung, sæ c¸i TK 142 "Chi phÝ tr¶ tr­íc", TK 627 "Chi phÝ s¶n xuÊt chung" theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 627 "Chi phÝ s¶n xuÊt chung" Cã TK 142 "Chi phÝ tr¶ tr­íc" Chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ ®­îc theo dâi trªn sæ chi tiÕt chi phÝ kinh doanh, sæ tæng hîp vµ ph©n bæ chi phÝ. Cuèi quý tæng hîp sè liÖu ghi vµo b¶ng chi tiÕt chi phÝ kinh doanh . Trong quý I n¨m 2001, chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ tÝnh cho bé phËn kinh doanh buång ngñ lµ: 240.829.272 b.7 Chi phÝ ®iÖn n­íc. Thùc tÕ ë C«ng ty kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn khi sö dông ®iÖn n­íc ®· cã c«ng t¬ riªng cho tõng bé phËn kinh doanh. V× vËy chi phÝ ®iÖn n­íc cña bé phËn nµo sÏ ®­îc h¹ch to¸n riªng cho bé phËn ®ã. ë C«ng ty, ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ lµ ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu nªn chi phÝ ®iÖn n­íc phôc vô cho ho¹t ®éng nµy còng chiÕm mét tû lÖ lín h¬n so víi ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c. Khi ph¸t sinh chi phÝ ®iÖn n­íc kÕ to¸n c¨n cø ho¸ ®¬n do bªn cung cÊp göi ®Õn ®Ó lËp chøng tõ sau ®ã ghi vµo sæ nhËt ký chung, sæ c¸i TK 627 "Chi phÝ s¶n xuÊt chung" , Sæ c¸i TK 331 "Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n" theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 627 "Chi phÝ s¶n xuÊt chung" Cã TK 331 "Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n" C¨n cø vµo sè liÖu trªn chøng tõ gèc, kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt chi phÝ kinh doanh buång ngñ. Cuèi quý tæng hîp sè liÖu ghi vµo b¶ng tæng hîp chi phÝ kinh doanh. Trong quý I n¨m 2001, chi phÝ ®iÖn n­íc phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ lµ: 356.498.052 b.8 Chi phÝ häc tËp ®µo t¹o. Chi phÝ häc tËp ®µo t¹o C«ng ty bao gåm: tiÒn thuª gi¸o viªn d¹y nh»m n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, chi phÝ cö nh©n viªn ®i ®µo t¹o ... Khi ph¸t sinh chi phÝ häc tËp ®µo t¹o phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ, kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®Ó ghi vµo sæ nhËt ký chung, sæ c¸i TK 111 "TiÒn mÆt", TK 627 "Chi phÝ s¶n xuÊt chung" theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 627 "Chi phÝ s¶n xuÊt chung" Cã TK 111 "TiÒn mÆt". Chi phÝ häc tËp ®µo t¹o ®­îc theo dâi trªn sæ tæng hîp vµ ph©n bæ chi phÝ, sæ chi tiÕt chi phÝ kinh doanh. Cuèi quý tæng hîp sè liÖu ®Ó ghi vµo b¶ng tæng hîp chi phÝ kinh doanh. Trong quý I n¨m 2001, chi phÝ häc tËp ®µo t¹o phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ lµ : 11.802.000 b.9 Chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh. ë C«ng ty kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh bao gåm chi tiÕp kh¸ch, héi häp .... Khi ph¸t sinh chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh, kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®Ó ghi vµo sæ nhËt ký chung, sæ c¸i TK 627 "Chi phÝ s¶n xuÊt chung", TK 111 "TiÒn mÆt" theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 627 "Chi phÝ s¶n xuÊt chung" Cã TK 111 "TiÒn mÆt" §ång thêi chi phÝ nµy còng ®­îc theo dâi trªn sæ chi tiÕt chi phÝ kinh doanh, sæ tæng hîp vµ ph©n bæ chi phÝ. Cuèi quý lÊy sè liÖu ë sæ chi tiÕt ghi vµo b¶ng tæng hîp chi phÝ kinh doanh. Trong quý I n¨m 2001, chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh tËp hîp vµ ph©n bæ cho ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ lµ : 13.896.543 b.10 Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ kh«ng thuéc c¸c kho¶n môc chi phÝ trªn nh­: chi phÝ hoa hång m«i giíi, chi phÝ b¶o hé lao ®éng, chi phÝ vÖ sinh m«i tr­êng ... Khi ph¸t sinh chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ, kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ ghi vµo sæ nhËt ký chung, sæ c¸i TK 627 "Chi phÝ s¶n xuÊt chung", TK 111 "TiÒn mÆt" theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 627 "Chi phÝ s¶n xuÊt chung" Cã TK 111 "TiÒn mÆt" Chi phÝ nµy ®­îc theo dâi hµng ngµy trªn sæ chi tiÕt chi phÝ kinh doanh buång ngñ, sæ tæng hîp vµ ph©n bæ chi phÝ. Cuèi quý tæng hîp sè liÖu tõ c¸c sæ chi tiÕt ®Ó ghi vµo b¶ng tæng hîp chi phÝ kinh doanh. Trong quý I n¨m 2001, chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ lµ: 82.177.500 KÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ. Thùc tÕ trong nh÷ng n¨m qua ë C«ng ty kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn thùc hiÖn kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh nghiÖp vô kinh doanh buång ngñ theo ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n tøc lµ tÊt c¶ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ ®Òu ®­îc tËp hîp l¹i theo kho¶n môc ®· quy ®Þnh thµnh tæng chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh. V× nghiÖp vô kinh doanh buång ngñ cña C«ng ty kh«ng cã s¶n phÈm dë dang ®Çu kú vµ cuèi kú nªn tæng chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh còng lµ tæng gi¸ thµnh. V× vËy, trong quý I n¨m 2001, tæng chi phÝ thùc tÕ tøc lµ tæng gi¸ thµnh lµ: 2.996.457.264 Kú tÝnh gi¸ thµnh ë C«ng ty lµ mét quý . §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ sè l­ît buång ®· cho thuª trong quý, ®¬n vÞ tÝnh gi¸ thµnh lµ ®ång/ 1 buång/ 1 ngµy ®ªm. Trong quý I n¨m 2001, C«ng ty ®· cho thuª ®­îc 25.560 l­ît buång. Khi ®ã gi¸ thµnh trung b×nh thùc tÕ cña buång ngñ ë C«ng ty lµ : Ztb= = 117.233 ®/1 buång/ 1 ngµy ®ªm TK334 TK154 TK632 TK338 TK152 TK153 TK214 TK142 TK331 TK111 TK627 1.384.650.000 263.083.500 151.873.188 47.852.599 148.917.720 240.829.272 356.498.052 107.876.043 705.203.367 2.996.457.264 .. PhÇn iii NhËn xÐt kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh kinh doanh buång ngñ ë c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch kim Liªn. i. nh÷ng nhËn xÐt kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh vµ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh kinh doanh buång ngñ ë c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch kim liªn. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng tù do c¹nh tranh, bÊt kÓ doanh nghiÖp nhµ n­íc hay doanh nghiÖp t­ nh©n ®Òu kh«ng tr¸nh khái quy luËt vèn cã cña nã, trong ®ã quy luËt tù do c¹nh tranh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn lµ quy luËt kh¾c nghiÖt nhÊt. §©y lµ vÊn ®Ò mµ nhµ qu¶n lý C«ng ty ®Òu chó träng quan t©m hµng ®Çu. §Ó chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh ph¶i kÓ ®Õn nhiÒu yÕu tè nh­ng trong ®ã yÕu tè vÒ gi¸ thµnh lµ mét yÕu tè quyÕt ®Þnh nhÊt v× gi¸ thµnh h¹ lµm cho gi¸ b¸n h¹ tõ ®ã sÏ ®em l¹i lîi nhuËn cho C«ng ty mµ lîi nhuËn lµ tiÒn ®Ò ®Ó cÊt c¸nh cho C«ng ty trong viÖc chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu nµy, C«ng ty kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng phôc vô, ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh kinh doanh, ®­îc ®«ng ®¶o kh¸ch hµng biÕt ®Õn vµ tÝn nhiÖm ... ®ã lµ ph­¬ng ch©m ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng më cöa hiÖn nay. Lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng côc Du lÞch ViÖt Nam còng lµ ®¬n vÞ tù chñ trong ho¹t ®éng kinh doanh. Víi bÒ dµy lÞch sö kh«ng nhiÒu nh­ng C«ng ty ®· t¹o cho m×nh chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng, C«ng ty ®· ph¸t huy ®­îc thÕ m¹nh cña m×nh ®ã lµ: C«ng ty ®· cö mét bé phËn kÕ to¸n xuèng theo dâi trùc tiÕp tõng lo¹i h×nh kinh doanh vµ hµng th¸ng, quý, n¨m ®èi chiÕu víi phßng kÕ to¸n. Víi h×nh thøc nµy, tõng bé phËn kÕ to¸n ®· kª khai doanh thu vµ chi phÝ ®Çy ®ñ gióp l·nh ®¹o c«ng ty n¾m b¾t ®­îc chÝnh x¸c, kÞp thêi t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. MÆc dï c«ng viÖc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh cßn míi nh­ng c¸n bé l·nh ®¹o c«ng ty ®· m¹nh d¹n trang bÞ m¸y vi tÝnh ®Ó gi¶m bít khèi l­îng c«ng viÖc ghi chÐp cña c¸c kÕ to¸n viªn, nhê ®ã mµ mçi c¸n bé cã thêi gian chuyªn s©u h¬n vÒ c«ng viÖc cña kÕ to¸n. ë C«ng ty kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn kÕ to¸n sö dông h×nh thøc " NhËt ký chung" lµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña C«ng ty trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay v× c«ng ty cã quy m« kinh doanh võa vµ ®Æt trong ®iÒu kiÖn øng dông c«ng nghÖ tin häc vµo C«ng t¸c kÕ to¸n cho nªn sö dông h×nh thøc kÕ to¸n " NhËt ký chung" lµ hoµn toµn thÝch hîp. VÒ ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ: hiÖn nay c«ng ty ®· tËp hîp chi phÝ theo ®èi t­îng lµ tõng ho¹t ®éng kinh doanh vµ kÕ to¸n chi tiÕt theo kho¶n môc chi phÝ, tõ ®ã gióp cho viÖc qu¶n lý chi phÝ thuËn tiÖn phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ. KÕ to¸n ë C«ng ty sö dông hÖ thèng sæ s¸ch, b¶ng kª t­¬ng ®èi râ rµng, mÉu sæ ¸p dông ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu, dÔ ghi chÐp. ViÖc ghi chÐp c¸c sè liÖu tõ sæ chi tiÕt ®Õn sæ tæng hîp trªn hÖ thèng sæ râ rµng, m¹ch l¹c. C«ng ty ®· cã mét ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n t­¬ng ®èi ®ång ®Òu, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. nghiÖp vô v÷ng vµng, cã bÒ dµy kinh nghiÖm, ®oµn kÕt hÕt lßng víi c«ng viÖc, mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Òu muèn ®­a C«ng ty cµng lín m¹nh, n©ng cao uy tÝn cña m×nh trªn thÞ tr­êng. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm ®¸ng kÓ trªn, kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh nghiÖp vô kinh doanh buång ngñ ë C«ng ty cßn cã tån t¹i nhÊt ®Þnh, cô thÓ lµ: Trong viÖc tËp hîp chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ, ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ cho c¶ qu¸ tr×nh kinh doanh buång ngñ chø ch­a tËp hîp ®­îc chi phÝ cho tõng lo¹i buång, do ®ã g©y khã kh¨n cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh cô thÓ cho tõng lo¹i buång. VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ: kÕ to¸n ch­a tËp hîp riªng ®­îc hai lo¹i chi phÝ trùc tiÕp ®ã lµ: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ. Mµ c«ng ty sö dông TK 154 "Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang" ®Ó tËp hîp hai lo¹i chi phÝ nµy vµ sö dông TK 627 "Chi phÝ s¶n xuÊt chung" ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung. Do ®ã viÖc qu¶n lý c¸c lo¹i chi phÝ kinh doanh buång ngñ ch­a ®­îc chÝnh x¸c nªn viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý ch­a s¸t víi thùc tÕ. VÒ chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh: kÕ to¸n c«ng ty kh«ng nªn h¹ch to¸n vµo chi phÝ trùc tiÕp phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ. Bëi v×, xÐt thÊy kho¶n môc chi phÝ nµy mang l¹i tÝnh chÊt phôc vô nhiÒu ho¹t ®éng kinh doanh do ®ã kÕ to¸n nªn tËp hîp riªng vµo TK 642 "Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp". Sau ®ã cuèi kú x¸c ®Þnh chi phÝ phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ cho ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ. Nh­ vËy ®¶m b¶o cho viÖc tÝnh to¸n chÝnh x¸c kÕt qu¶ kinh doanh trong thêi kú. VÒ ®èi t­îng gi¸ thµnh: trong thêi kú võa qua, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ ë C«ng ty lµ tæng ngµy vµ ®ªm l­u tró ®· cho thuª trong quý, tÝnh nh­ vËy kh«ng thÓ biÕt ®­îc gi¸ thµnh cña tõng ngµy ®ªm l­u tró ®· cho thuª trong quý cña tõng lo¹i buång. §iÒu ®ã g©y ra nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh. Do ®ã c«ng ty nªn tÝnh gi¸ thµnh theo ngµy ®ªm l­u tró ®· cho thuª trong quý cña tõng lo¹i buång, tøc lµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh sÏ lµ tõng lo¹i buång. ii. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh kinh doanh buång ngñ ë c«ng ty kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn. §Ó ®¸p øng yªu cÇu h¹ch to¸n kinh doanh trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ ph¶i tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ chi phÝ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong nh÷ng n¨m võa qua, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh nghiÖp vô kinh doanh buång ngñ nãi riªng ë C«ng ty kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn ®­îc quan t©m mét c¸ch ®óng møc, ®· phÇn nµo ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý kinh tÕ cña C«ng ty. Song ë mÆt nµy hay mÆt kh¸c, qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh to¸n x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô cña c«ng ty vÉn cßn béc lé nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ph¶i xem xÐt vµ söa ®æi. V× vËy ®Ó ph¸t huy h¬n n÷a vai trß cña kÕ to¸n trong c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp vµ ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh míi hiÖn nay trong c«ng t¸c kÕ to¸n, cÇn cã sù hoµn thiÖn. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò, qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu lý luËn vµ thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn, em xin cã mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gÝa thµnh nghiÖp vô kinh doanh buång ngñ ë C«ng ty nh­ sau: Ii .1 . VÒ tµi kho¶n sö dông : Nh»m gióp cho l·nh ®¹o c«ng ty biÕt ®­îc nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh thuéc lo¹i chi phÝ nµo, ®Ó qu¶n lý vµ tiÕt kiÖm chi phÝ mét c¸ch hîp lý, theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh kinh doanh buång ngñ ë C«ng ty nªn sö dông thªm c¸c tµi kho¶n chi tiÕt cho mçi lo¹i buång. VÝ dô: TK 1544 "Buång lo¹i ®Æc biÖt" TK 15442 "Buång lo¹i 1" TK 15443 "Buång lo¹i b×nh d©n" Ii .2. VÒ néi dung chi phÝ. Thùc tÕ trong nh÷ng n¨m qua kÕ to¸n ë C«ng ty kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn ®­a chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh vµo gi¸ thµnh kinh doanh buång ngñ, kho¶n chi phÝ nµy th­êng bao gåm: chi phÝ tiÕp kh¸ch, héi häp, quµ cho kh¸ch ... kho¶n môc nµy mang tÝnh chÊt chi phÝ qu¶n lý phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. V× vËy theo ý kiÕn em kh«ng nªn ®­a chi phÝ nµy vµo gi¸ thµnh kinh doanh buång ngñ mµ nªn tËp hîp vµo TK 642 "Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp" råi tiÕn hµnh ph©n bæ cho ho¹t ®éng kinh doanh. Cuèi kú kÕt chuyÓn sang TK 911 "X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh" ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Ii .3. Tæ chøc viÖc mua s¾m trang bÞ thªm m¸y tÝnh vµo sö dông. HiÖn nay, cïng víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng khoa häc kü thuËt, ë n­íc ta còng nh­ c¸c n­íc trªn thÕ giíi viÖc øng dông c«ng nghÖ tin häc trong c«ng t¸c kÕ to¸n lµ hoµn toµn cÇn thiÕt, quan niÖm vÒ kÕ to¸n lµ ghi chÐp vµ gi÷ sæ s¸ch kÕ to¸n kh«ng cßn n÷a mµ giê ®©y do m¸y tÝnh ®¶m nhiÖm. C¸n bé kÕ to¸n ®· tho¸t khái c«ng viÖc ghi chÐp thñ c«ng ,®¹t ®Õn mét møc ®é cao h¬n lµ c¸c chuyªn viªn tµi chÝnh, c¸c nhµ ph©n tÝch kinh tÕ. Thùc tÕ ë C«ng ty kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn hiÖn nay viÖc trang bÞ m¸y tÝnh cho phßng kÕ to¸n cßn h¹n chÕ, míi chØ cã 3 m¸y vi tÝnh mµ khèi l­îng c«ng viÖc l¹i nhiÒu, nhu cÇu sö dông m¸y th­êng xuyªn nªn nhiÒu khi ®ang lµm phÇn nµy l¹i ph¶i thay ®æi sang lµm phÇn kh¸c dÉn tíi hiÖn t­îng sai sãt lµ kh«ng tr¸nh khái. KiÕn nghÞ trong thêi gian tíi, C«ng ty cÇn trang bÞ m¸y vi tÝnh ®Ó ®¶m b¶o cho mçi nh©n viªn ®­îc mét m¸y tÝnh ®¶m nhËn c«ng viÖc riªng. CÇn ®µo t¹o nh©n viªn kÕ to¸n sö dông thµnh th¹o phÇn hµnh kÕ to¸n m¸y vµ am hiÓu vÒ m¸y vi tÝnh. C¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh ®­îc cËp nhËt ngay vµo m¸y tr¸nh tån ®äng ®Õn cuèi kú, ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin kÞp thêi khi cã yªu cÇu cña l·nh ®¹o C«ng ty, cña c¸c phßng ban chøc n¨ng. MÆc dï trong thêi kú ®Çu chi phÝ bá ra ®Ó mua m¸y tÝnh, ®µo t¹o nh©n viªn sö dông thµnh th¹o m¸y tÝnh lµ t­¬ng ®èi lín, g©y khã kh¨n tr­íc m¾t cho c«ng ty vÒ vÊn ®Ò tµi chÝnh. Nh­ng trong t­¬ng lai nã sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao gãp phÇn më réng h¬n n÷a quy m« cña C«ng ty. Trang bÞ m¸y tÝnh vµo c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng sÏ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ vÒ lao ®éng. MÆt kh¸c khi sö dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n th× c«ng viÖc cña nh÷ng c¸n bé kÕ to¸n kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc ph¶n ¸nh, ghi chÐp, tæng hîp sè liÖu tõ c¸c chøng tõ gèc, vµo sè s¸ch kÕ to¸n ... mµ cßn ®ßi hái nh©n viªn kÕ to¸n ph¶i biÕt ph©n tÝch b¸o b¸o tµi chÝnh. Th«ng qua viÖc ph©n tÝch ®ã ®Ó cã nh÷ng kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt cho l·nh ®¹o C«ng ty ®­a ra gi¶i ph¸p h÷u hiÖu, c¸c quyÕt ®Þnh kÞp thêi cho viÖc ®iÒu hµnh qu¶n lý vµ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty trong thêi gian tr­íc m¾t còng nh­ chiÕn l­îc l©u dµi. Ii .4. VÒ c«ng t¸c tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ. C«ng ty nªn tËp hîp c¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng vµo TK 621 "Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp", TK 622 "Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp" cho tõng lo¹i h×nh kinh doanh ®Ó biÕt ®­îc chi phÝ cña tõng lo¹i h×nh kinh doanh, tõ ®ã cã biÖn ph¸p thÝch hîp. Trong c«ng t¸c tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ kinh doanh buång ngñ cã thÓ thÊy r»ng: vÒ nguyªn t¾c th× nh÷ng chi phÝ trùc tiÕp liªn quan ®Õn lo¹i buång nµo sÏ ®­îc tËp hîp trùc tiÕp cho lo¹i buång ®ã, cßn nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn nhiÒu lo¹i buång theo mét tiªu thøc hîp lý vµ chÝnh x¸c. Trªn c¬ së tËp hîp chi phÝ cho tõng lo¹i buång theo mét tiªu thøc hîp lý vµ chÝnh x¸c, kÕ to¸n míi cã thÓ tÝnh ®­îc gi¸ thµnh cho tõng lo¹i buång cô thÓ. C«ng ty kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn còng nh­ c¸c c«ng ty kh¸ch s¹n Du lÞch kh¸c ®Òu cã nghiÖp vô kinh doanh buång ngñ lµ chñ yÕu, nghiÖp vô nµy cã ®Æc ®iÓm lµ buång cho thuª rÊt nhiÒu lo¹i, mçi lo¹i cã møc phÝ, møc phôc vô ... ®Òu rÊt kh¸c nhau. §Ó phï hîp víi nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng cña kh¸ch trong n­íc vµ quèc tÕ. Do ®ã vÊn ®Ò hoµn thiÖn vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ ph©n bæ chi phÝ nghiÖp vô kinh doanh buång ngñ ë C«ng ty kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn tr­íc hÕt lµ hoµn thiÖn vÒ vÊn ®Ò tËp hîp chi phÝ theo tõng lo¹i buång cô thÓ. Khi tËp hîp chi phÝ cho tõng lo¹i buång, tµi kho¶n cÊp hai 1544 " kinh doanh buång ngñ" ph¶i ®­îc më chi tiÕt cho tõng lo¹i buång. Cô thÓ chi tiÕt thµnh c¸c tµi kho¶n cÊp 3 nh­ sau: TK 15441 "Buång lo¹i ®Æc biÖt " TK 15442 "Buång lo¹i 1 " TK 15443 "Buång lo¹i b×nh d©n" Chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn c¸c lo¹i buång nµo th× ph¶i tËp hîp cho lo¹i buång ®ã. Khi ®ã ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ kh«ng ph¶i lµ qu¸ tr×nh kinh doanh buång mµ lµ lo¹i buång. Cßn ®èi víi nh÷ng kho¶n môc chi phÝ liªn quan ®Õn c¸c lo¹i buång th× cuèi kú h¹ch to¸n, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ cho c¸c lo¹i buång. Tiªu thøc ph©n bæ cã thÓ chän lµ chi phÝ trùc tiÕp cho tõng lo¹i buång. Khi ®ã kÕ to¸n sÏ tÝnh ra hÖ sè ph©n bæ vµ møc ph©n bæ cho tõng lo¹i buång theo c«ng thøc: HÖ sè ph©n bæ chi phÝ chung = Tæng chi phÝ chung cÇn ph©n bæ Tæng chi phÝ trùc tiÕp cña c¸c lo¹i buång Chi phÝ ph©n bæ cho lo¹i buång i = Chi phÝ trùc tiÕp cña lo¹i buång i x HÖ sè ph©n bæ chi phÝ chung (i = Lo¹i ®Æc biÖt, lo¹i 1, lo¹i b×nh d©n) §Ó tËp hîp chi phÝ liªn quan ®Õn tõng lo¹i buång, kÕ to¸n më tê kª chi tiÕt chi phÝ kinh doanh buång ngñ cho tµi kho¶n cÊp hai 1544 "Kinh doanh phßng ngñ" chi tiÕt ®Õn tõng lo¹i buång theo tõng quý. MÉu sæ cã thÓ nh­ sau: Tê kª chi tiÕt chi phÝ kinh doanh buång ngñ Ghi Cã c¸c tµi kho¶n .. Ghi Nî TK 154 "Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang" (Tµi kho¶n cÊp ba 15441 "Kinh doanh buång ngñ lo¹i ®Æc biÖt" Quý I n¨m 2001 CT DiÔn gi¶i Chi tiÕt c¸c kho¶n môc chi phÝ S N CP KHTSC§ CP CCL§ ..... Céng Céng §Ó tËp hîp trùc tiÕp nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn c¸c lo¹i buång, kÕ to¸n më tê kª chi tiÕt tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ cho tµi kho¶n cÊp hai 1544 "Kinh doanh buång ngñ", MÉu sæ nh­ sau: Tê kª tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ Tµi kho¶n 154 "Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang" (Tµi kho¶n cÊp hai 1544 "Kinh doanh buång ngñ" Quý I n¨m 2001 CT DiÔn gi¶i Chi tiÕt c¸c kho¶n môc chi phÝ S N TiÒn l­¬ng BHXH, BHYT, KPC§ ..... Céng Céng chi phÝ trong quý - Ph©n bæ cho c¸c tµi kho¶n + 15441 + 15442 ........ Cuèi quý c¨n cø vµo tê kª chi tiÕt tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ më cho tµi kho¶n cÊp hai 1544 "Kinh doanh buång ngñ" kÕ to¸n cã thÓ lËp b¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nghiÖp vô kinh doanh buång ngñ cho tõng lo¹i buång ngñ mét c¸ch ®¬n gi¶n vµ chÝnh x¸c. B¶ng tÝnh gi¸ thµnh buång ngñ cã thÓ kÕt cÊu nh­ sau: b¶ng tÝnh gi¸ thµnh nghiÖp vô kinh doanh buång ngñ Quý I n¨m 2001 Kho¶n môc chi phÝ C¸c lo¹i buång Céng Lo¹i ®Æc biÖt (S1) Lo¹i 1 (S2) Lo¹i b×nh d©n (S3) z1 z1 z2 z2 z3 z3 1. TiÒn l­¬ng 2. BHXH, BHYT, KPC§ 3. KhÊu hao TSC§ 4. CCL§ nhá ... Tæng céng Trong ®ã: Si lµ sè l­ît buång thùc tÕ cho thuª trong quý I cña lo¹i buång i (i = 1-3) Zi lµ tæng gi¸ thµnh cña lo¹i buång i zi lµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña lo¹i buång i Khi ®ã tËp hîp chi phÝ theo tõng lo¹i buång ta cã thÓ kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau: Chøng tõ gèc vÒ chi phÝ kinh doanh buång ngñ C¸c tê kª chi tiÕt vÒ tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ B¶ng tÝnh gi¸ thµnh Sæ kÕ to¸n liªn quan Ghi hµng ngµy Ghi cuèi quý VÒ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh buång ngñ. NÕu ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ kinh doanh buång ngñ lµ tõng lo¹i buång th× tæng gi¸ thµnh cña mét lo¹i buång chÝnh lµ tæng chi phÝ kinh doanh cña lo¹i buång ®ã. Khi ®ã ta cã: Gi¸ thµnh ®¬n vÞ = Tæng chi phÝ kinh doanh cña lo¹i buång i Tæng sè ngµy ®ªm l­u tró cho thuª trong kú lo¹i buång i (i = lo¹i ®Æc biÖt, lo¹i 1, lo¹i b×nh d©n) NÕu ®èi t­îng tËp trung chi phÝ lµ qu¸ tr×nh kinh doanh buång ngñ th× ph¶i ¸p dông ph­¬ng ph¸p hÖ sè míi cã thÓ tÝnh ®­îc gi¸ thµnh cña tõng lo¹i buång. Thùc tÕ tõ tr­íc ®Õn nay ë C«ng ty kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n, cho nªn chØ tÝnh ®­îc tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh b×nh qu©n cña c¸c lo¹i buång trong kú tÝnh gi¸ thµnh chø kh«ng tÝnh ®­îc cô thÓ cña tõng lo¹i buång. Do ®ã nÕu C«ng ty chØ tËp hîp ®­îc chi phÝ theo tæng chi phÝ cña tÊt c¶ c¸c lo¹i buång th× C«ng ty nªn tÝnh gi¸ thµnh tõng lo¹i buång theo ph­¬ng ph¸p hÖ sè. Nh­ng ®Ó tÝnh ®­îc gi¸ thµnh thùc tÕ cña c¸c lo¹i buång theo ph­¬ng ph¸p hÖ sè th× vÊn ®Ò ®Çu tiªn lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc hÖ sè gi¸ thµnh gi÷a c¸c lo¹i buång: buång ®Æc biÖt, buång lo¹i 1, buång b×nh d©n. ViÖc tÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p hÖ sè th× ®iÒu quan träng nhÊt lµ viÖc x¸c ®Þnh hÖ sè, hÖ sè cµng hîp lý bao nhiªu th× gi¸ thµnh cµng ®óng bÊy nhiªu. Theo nguyªn t¾c th× viÖc x¸c ®Þnh hÖ sè gi¸ thµnh gi÷a c¸c lo¹i buång ph¶i ®­îc Ban gi¸m ®èc c«ng ty xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh. Trªn thùc tÕ C«ng ty kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn ch­a ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p hÖ sè nªn hÖ sè gi¸ thµnh gi÷a c¸c lo¹i buång ch­a ®­îc tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh. Theo ph­¬ng ph¸p nµy ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè gi¸ thµnh mét c¸ch hîp lý nhÊt lµ viÖc sö dông hÖ sè gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ngµy vµ ®ªm cña tõng lo¹i buång. Tuy vËy, c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty ®Ó minh ho¹ cho ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh. Dùa vµo t×nh h×nh trang bÞ vµ chi phÝ ph¸t sinh cho tõng lo¹i buång cña c«ng ty lµm ®iÒu kiÖn ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè gi¸ thµnh gi÷a c¸c lo¹i buång lµm c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cô thÓ cho tõng lo¹i buång. Thùc tÕ ë C«ng ty kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn cho thuª 3 lo¹i buång ®ã lµ buång lo¹i ®Æc biÖt, lo¹i 1, lo¹i b×nh d©n. §Ó tÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p hÖ sè ta quy ­íc hÖ sè gi¸ thµnh c¸c buång nh­ sau: Buång ®Æc biÖt : H®b Buång lo¹i 1 : H1 Buång b×nh d©n : H2 Thùc tÕ trong Quý I n¨m 2001 C«ng ty kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn ®· cho thuª 25.500 l­ît buång. Trong ®ã: Buång ®Æc biÖt : 1.534l­ît Buång lo¹i 1 : 13.035l­ît Buång b×nh d©n : 10.991l­ît Ta thÊy buång lo¹i 1 lµm chuÈn cã hÖ sè b»ng 1, khi ®ã chi phÝ ph¸t sinh trung b×nh cña mét sè kho¶n môc chñ yÕu cña lo¹i buång nµy mét ngµy mét ®ªm nh­ sau: VÒ tiÒn l­¬ng. TiÒn l­¬ng cña bé phËn lÔ t©n: 53.550.000® 379 x 90 = 1.570® 850.000® x 21 ng­êi x 3 = 53.550.000® TÝnh cho 1 buång/1 ngµy ®ªm lµ: TiÒn l­¬ng cña bé phËn trùc buång lµ : 181.350.000® 379 x 90 = 5.317® ®® 650.000® x 93 ng­êi x 3 = 181.350.000® TÝnh cho 1 buång/1 ngµy ®ªm lµ: TiÒn l­¬ng cña bé phËn giÆt lµ: 24.360.000® 379 x 90 = 714® 580.000® x 14 ng­êi x 3 = 24.360.000® TÝnh cho 1 buång/1 ngµy ®ªm lµ: VËy tæng sè tiÒn l­¬ng tÝnh cho 1 buång/1ngµy ®ªm lµ 7.601 ® Chi phÝ BHXH, BHYT, KPC§: tÝnh b»ng 19% chi phÝ tiÒn l­¬ng. 7.601® x 19% = 1.444® KhÊu hao TSC§: C¨n cø vµo gi¸ trÞ x©y l¾p, c¸c trang thiÕt bÞ, ®å gç cña tõng lo¹i buång ë C«ng ty, ta cã thÓ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ TSC§ tõng lo¹i buång nh»m thiÕt lËp hÖ sè quy ®æi ®Ó tÝnh khÊu hao TSC§ tõng lo¹i buång cho mét ngµy ®ªm. * Phßng ®Æc biÖt : Gi¸ trÞ x©y l¾p : 2.200.000® x 35m 2 = 77.000.000 ® Trang thiÕt bÞ : 01 m¸y ®iÒu hoµ National 12.450.000® 01 tñ l¹nh Sany¬ 6.000.000® 01 v« tuyÕn Daewoo 14 in 2.500.000® 01 ®iÖn tho¹i Siemen 220.000® 01 b×nh nãng l¹nh NhËt §øc 2.300.000® §å gç: 02 bµn lµm viÖc Malaisia 2.030.000® 02 ghÕ lµm viÖc Malaixia 920.000® 01 bé xa l«ng ®ªm, ®Èy 2.100.000® 01 tñ t­êng lim 2.500.000® 02 gi­êng 3.100.000® 01 bµn phÊn gç 1.200.000® Tæng céng: 112.320.000® * Buång lo¹i 1: Gi¸ trÞ x©y l¾p: 2.200.000® x 30m2 = 66.000.000® Trang thiÕt bÞ : 01 m¸y ®iÖn ®iÒu hoµ Na 12.450.000® 01 tñ l¹nh Sany¬ 6.000.000® 01 v« tuyÕn Daewoo 14 in 1.400.000® 01 ®iÖn tho¹i Siemen 200.000® 01 b×nh nãng l¹nh 1.200.000® §å gç: 02 bµn lµm viÖc Malaixia 2.030.000® 02 ghÕ lµm viÖc Malaixia 920.000® 01 bé xa l«ng 1.500.000® 01 tñ t­êng 1.000.000® 02 tñ g­¬ng 100.000® 01 tñ gi­êng 1.200.000® Tæng céng: 94.000.000® * Phßng b×nh d©n: Gi¸ trÞ x©y l¾p: 1.520.000® x 25m2 = 38.000.000® Trang thiÕt bÞ : 01 m¸y ®iÒu hoµ 12.450.000® 01 tñ l¹nh Liªn X« 800.000® 01 v« tuyÕn Daewoo 1.400.000® 01 ®iÖn tho¹i 200.000® §å gç: 01 tñ gç 600.000® 01 tñ g­¬ng 40.000® 02 bµn lµm viÖc 210.000® 02 gi­êng 1.200.000® Tæng céng: 54.900.000® HÖ sè quy ®æi: 01 buång lµm viÖc 01 buång b×nh d©n Tõ c¸ch x¸c ®Þnh tæng sè buång quy ®æi ®Ó tÝnh khÊu hao TSC§ lµ: (52 x 1,195) + (190 x 1) + (137 x 0,584) = 332 01 quý sè ngµy ®ªm l­u tró khÊu hao lµ: 332 x 90 ngµy = 29.880 (ngµy ®ªm l­u tró) Chi phÝ khÊu hao TSC§ tÝnh chi 1 buång chuÈn 1 ngµy ®ªm l­u tró lµ 342.729.489® : 29.880 = 11.470® Chi phÝ c«ng cô lao ®éng nhá: KÕ ho¹ch 1 buång 1 ngµy ®ªm bao gåm c¸c kho¶n chñ yÕu sau: Gèi (2 c¸i x 10.000®) : 30 ngµy = 667® Ch¨n (2 c¸i x 200.000®) : 180 ngµy = 2.222® Mµn (2 c¸i x 40.000®) : 180 ngµy = 444® Ga tr¶i gi­êng (2 c¸i x 75.000®) : 180 ngµy = 833® §Öm gi­êng (2 c¸i x 205.000®) : 720 ngµy = 570® Kh¨n t¾m (2 c¸i x 35.000®) : 30 ngµy = 2.333® Êm chÐn (1 bé x 29.010®) : 180 ngµy = 161® Cèc (2c¸i x 1.800®) : 180 ngµy = 20® Gi¸ v¾t kh¨n t¾m (2 c¸i x 1.695®) : 30 ngµy = 113® Ri®« rÌm cöa (10m x 36.000®) : 720 ngµy = 500® DÐp BitÝt (2 ®«i x 4.520®) : 30 ngµy = 301® G¹t tµn (1c¸i x 3.000®) : 30 ngµy = 100® Hép cuén giÊy (1 c¸i x 9.000®) : 30 ngµy = 300® Tæng céng = 8.564® Chi phÝ nguyªn vËt liÖu: KÕ ho¹ch 1 buång 1 ngµy ®ªm bao gåm c¸c kho¶n sau: Mü phÈm = 15.000® Xµ phßng t¾m 1 b¸nh x 5.000® = 5.000® GiÊy vÖ sinh 1 cuén x 1.000® = 1.000® ChÌ l¹ng 0,12kg x 40.000® = 4.800® L­îc 1 c¸i x 1.100® = 1.100® Xi ®¸nh giÇy 1 hép x 3.000® = 3.000® Kim chØ = 1.000® Bót bi giÊy viÕt th­ = 900® Tói giao giÆt = 600® Tói bao cèc = 200® Lä hoa = 4.000® DÇu géi ®Çu = 3.000® Nguyªn vËt liÖu kh¸c = 8.000® Tæng céng = 47.600® TiÒn ®iÖn : §Ìn ®iÖn buång ngñ (0,045kw x 24 giê x 1000®/1kw ) = 1.080® §iÒu hoµ nhiÖt ®é (1kw x 24 giê x 1000®/1kw) = 24.000® V« tuyÕn (0,1kw x 24 giê x 1000®/1kw) = 2.400® Tñ l¹nh (0,15kw x 24 giê x 1000® /1kw)= 3.600® B×nh nãng l¹nh (1,5 kw x 24 giê x 1000®/ 1kw)= 36.000® §Ìn hµnh lang ph©n bæ cho buång 60 c¸i x (0,045 kw x 16 giê x 1000® /1kw) = 114® 379 §Ìn, ®iÒu hoµ, v« tuyÕn bé phËn lÔ t©n ph©n bæ cho 1 buång 7 c¸i x (1,15 kw x 16 giê x 1000® /1kw) = 340® 379 TiÒn ®iÖn ®un n­íc nãng ph©n bæ cho mét buång: 7 c¸i x (1 kw x 24 giê x 1000® /1kw) = 443® 379 TiÒn ®iÖn giÆt lµ ph©n bæ cho mét buång lµ = 1.000® Tæng chi phÝ tiÒn ®iÖn = 68.977® TiÒn n­íc: 800m3 x 3.400®/m3 = 7.177® 379 VËy tæng chi phÝ c¬ b¶n b×nh qu©n 1 ngµy ®ªm cña 1 buång lo¹i 1 lµ: 152.833® * §èi víi phßng ®Æc biÖt: Chi phÝ cho mét buång lo¹i ®Æc biÖt mét ngµy ®ªm b»ng chi phÝ cña buång lo¹i 1 céng víi c¸c chi phÝ sau ®©y: - KhÊu hao TSC§ : 11.470® x 1,195 = 13.707® - Nguyªn vËt liÖu: N­íc gi¶i kh¸t = 10.000® Quµ l­u niÖm cho kh¸ch = 14.000® - C«ng cô lao ®éng nhá: Tranh treo t­êng (2 bøc x 216.00®) : 360® = 1.200® Hoa t­¬i = 6.000® C¸c lo¹i kh¸c = 12.000® Tæng céng : = 56.907® * §èi víi buång b×nh d©n: Chi phÝ cho 1 buång b×nh d©n 1 ngµy ®ªm b»ng chi phÝ buång lo¹i 1 trõ ®i c¸c chi phÝ sau: - KhÊu hao TSC§: 11.470§ x 0,584 = 6.698® - Nguyªn vËt liÖu : Mü phÈm = 15.000® Xi ®¸nh giÇy = 3.000® DÇu géi ®Çu = 3.000® L­îc = 1.100® Kim chØ = 1.000® Bót bi giÊy viÕt th­ = 4.983® - C«ng cô lao ®éng nhá: Lä hoa = 4.000® Tæng céng = 38.781® Nh­ vËy ta cã chi phÝ c¬ b¶n cho 1 buång 1 ngµy ®ªm chi tiÕt cho tõng lo¹i buång ®­îc x¸c ®Þnh mét c¸ch t­¬ng ®èi lµ: Buång ®Æc biÖt lµ: 152.833® + 56.907® = 209.740® Buång lo¹i 1 lµ = 152.833® Buång lo¹i b×nh d©n lµ : 152.833® - 38.781® = 114.052® Khi ®ã ta cã hÖ sè cña tõng lo¹i buång ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Buång ®Æc biÖt H®b Buång lo¹i 1 H1 =1 Buång lo¹i b×nh d©n H2 B¶ng tæng hîp chi phÝ c¬ b¶n b×nh qu©n. 01 ngµy ®ªm cña c¸c lo¹i buång Kho¶n môc chi phÝ Chi phÝ c¸c lo¹i buång Buång ®Æc biÖt Buång lo¹i 1 Buång b×nh d©n 1. TiÒn l­¬ng 2. BHXH, BHYT, KPC§ 3. KhÊu hao TSC§ 4. C«ng cô lao ®éng nhá 5. Nguyªn liÖu vËt liÖu 6. §iÖn 7. N­íc Céng Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®­îc hÖ sè gi¸ thµnh mét c¸ch t­¬ng ®èi gi÷a c¸c lo¹i buång, kÕ to¸n c¨n cø vµo sè ngµy ®ªm l­u tró thùc tÕ ®· cho thuª trong quý cña c¸c lo¹i buång vµ c¨n cø vµo hÖ sè ®· x¸c ®Þnh ®­îc ®Ó tÝnh ra s¶n l­îng quy ®æi theo tiªu chuÈn cña tõng lo¹i buång cô thÓ nh­ sau: NÕu gäi S®b, S1, S2, t­¬ng øng víi s¶n phÈm quy ®æi cho c¸c lo¹i buång ®Æc biÖt, buång lo¹i 1, buång lo¹i b×nh d©n th× ta cã: S®b = 1.534 x 1,37 = 2.101 (ngµy ®ªm l­u tró) S1 = 13.035 x 1 = 13.035 (ngµy ®ªm l­u tró) S2 = 1.991 x 0,75 = 8.243 (ngµy ®ªm l­u tró) Céng = 23.379 (ngµy ®ªm l­u tró) Nh­ vËy sè buång quy ®æi theo buång chuÈn lo¹i 1 lµ 23.379 l­ît . * X¸c ®Þnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ ë C«ng ty kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn. §Ó ®¶m b¶o cho viÖc qu¶n lý gi¸ thµnh chÆt chÏ vµ cã hiÖu qu¶ ®ång thêi ®¶m b¶o cho viÖc x¸c ®Þnh gi¸ thµnh ®­îc chÝnh x¸c vµ hîp lý. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ë C«ng ty Kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn, kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ ®· tËp hîp ®­îc riªng cho tõng ho¹t ®éng kinh doanh cã ph©n lo¹i chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ qu¶n lý. VÒ chi phÝ trùc tiÕp cã c¸c kho¶n môc nh­: tiÒn l­¬ng BHXH, BHYT, KPC§, khÊu hao TSC§ .... nh÷ng kho¶n chi phÝ nµy kÕ to¸n ®· tËp hîp riªng vµ tiÕn hµnh ph©n bæ kh¸ hîp lý. Cßn kho¶n môc chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh lµ kh«ng nªn tÝnh vµo chi phÝ trùc tiÕp nh­ ®· tr×nh bµy ë phÇn kiÕn nghÞ trªn. Theo kiÕn nghÞ ë trªn th× tæng chi phÝ trùc tiÕp cña ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ ®­îc tÝnh lµ: Tæng chi phÝ trùc tiÕp - chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh 2.996.457.264® - 13.896.543® = 2.982.560.721® Tõ ®ã ta tÝnh ®­îc tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña tõng lo¹i buång nh­ sau: Gäi Zj lµ tæng gi¸ thµnh cña tõng lo¹i buång Gäi zj lµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña tõng lo¹i buång Ta cã : Z®b ® z®b ® Z1 ® z1 ® Z2 ® z2 ® C¨n cø vµo hÖ sè gi¸ thµnh, c¸c kho¶n môc chi phÝ trùc tiÕp vµ sè l­îng buång trùc tiÕp cho thuª quý 1 n¨m 2001 ta lËp ®­îc b¶ng tÝnh gi¸ thµnh sau: C«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch kim liªn b¶ng tÝnh gi¸ thµnh ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ Quý 1 n¨m 2001 Kho¶n môc Gi¸ thµnh thùc tÕ (chi phÝ trùc tiÕp) Tæng céng Buång ®Æc biÖt Buång lo¹i 1 Buång b×nh d©n Z z Z z Z z 1. L­¬ng 2.BHXH, BHYT, KPC§ 3. KhÊu hao TSC§ 4. C«ng cô lao ®éng nhá 5. Nguyªn vËt liÖu 6. Söa ch÷a lín TSC§ 7. §iÖn 8. N­íc 9.Chi phÝ häc tËp ®µo t¹o 10. Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn Tæng céng kÕt luËn Trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña n­íc ta kh«ng thÓ kh«ng quan t©m ®Õn ngµnh Du lÞch, h¬n thÕ n÷a ®Ó t¹o nhanh nguån vèn ngo¹i tÖ th× du lÞch lµ mét ngµnh ®­îc ­u tiªn hµng ®Çu trong c¬ cÊu kinh tÕ cña n­íc ta. Kh¸ch s¹n lµ bé phËn quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña ngµnh du lÞch trong ®ã cã thÓ nãi r»ng ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu cña kh¸ch s¹n lµ ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ. C«ng ty Kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn còng nh­ mäi kh¸ch s¹n kh¸c lµ kh«ng ngõng t×m kiÕm môc tiªu lîi nhuËn, ®ã lµ môc tiªu nghÒ nghiÖp, môc tiªu sèng cßn cña c¸c doanh nghiÖp. Muèn vËy, c¸c nhµ qu¶n lý kinh tÕ ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô du lÞch nãi chung vµ kh¸ch s¹n nãi riªng lµ ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ, h¹ch to¸n ®Çy ®ñ nh÷ng chi phÝ bá ra vµ lo¹i bá nh÷ng chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt, kh«ng ngõng tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh buång ngñ, n©ng cao lîi nhuËn cho mçi doanh nghiÖp. §©y lµ viÖc lµm cÇn thiÕt nhÊt trong giai ®o¹n hiÖn nay, tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ ®Òu ph¶i ®¶m b¶o tèt nguyªn t¾c h¹ch to¸n kinh tÕ lÊy thu bï chi vµ cã l·i. Trong c«ng t¸c kÕ to¸n cña ngµnh du lÞch nãi chung vµ kh¸ch s¹n nãi riªng, träng t©m cña c«ng t¸c kÕ to¸n lµ tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh kinh doanh buång ngñ, xuÊt ph¸t tõ bµi viÕt "Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ ë C«ng ty Kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn", viÖc x¸c ®Þnh ®óng néi dung chi phÝ, c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ, ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh, ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh, sù kh¸c nhau gi÷a chi phÝ vµ gi¸ thµnh cã ý nghÜa v« cïng quan träng trong viÖc tËp hîp ®Çy ®ñ chi phÝ vµo gi¸ thµnh chÝnh x¸c, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. MÆc dï cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc vµ thêi gian thùc tÕ, nh­ng em vÉn cè g¾ng ®­a ra mét vµi tån t¹i trong c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty vµ ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh ho¹t ®éng kinh doanh buång ngñ ë C«ng ty ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ vµ trong ®iÒu kiÖn ¸p dông hÖ thèng kÕ to¸n míi. Lµ mét sinh viªn míi lµm quen c«ng t¸c kÕ to¸n thùc tÕ trong mét thêi gian ng¾n, song ®­îc sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o h­íng dÉn, c¸c c« chó phßng kÕ to¸n ë C«ng ty Kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Do cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc nªn chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong ®­îc sù gãp ý cña thÇy gi¸o, c« gi¸o ®Ó gióp em n¾m ch¾c kiÕn thøc h¬n vµ lµm tèt c«ng t¸c kÕ to¸n sau khi ra tr­êng. Em ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o khoa kÕ to¸n ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o h­íng dÉn vµ c¸c c« chó phßng kÕ to¸n ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy./. Sinh viªn thùc tËp NguyÔn thÞ thoa

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí (chi phí sản xuất) và tính giá thành (giá thành sản phẩm) hoạt động kinh doanh buồng ngủ ở Công ty Khách sạn .DOC
Luận văn liên quan