Đề tài Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty xây dựng số 1 trực thuộc tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam - Vinaconex

MỤC LỤC Lời nói đầu. 1 CHƯƠNG I: lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 3 1/ chi phí sản xuất 3 1.1. Bản chất của chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 3 1.2. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 4 2/ Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 9 2.1 Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 9 2.2. Phân loại giá thành sản phẩm: 10 2.3 Quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành 12 3. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất : 14 3.1 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo sản phẩm: 14 3.2. Phương pháp hạch toán chi phí theo từng nhóm sản phẩm: 15 3.3 Phương pháp hạch toán chi phí theo chi tiết hoặc bộ phận sản phẩm: 15 3.4 Phương pháp hạch toán chi phí theo đơn đặt hàng: 15 3.5 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo giai đoạn công nghệ: 15 4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 16 4.1. Phương pháp tính giá thành ( Z) giản đơn ( hay phương pháp 16 tính trực tiếp) 16 4.2 Phương pháp tổng cộng chi phí: 17 4.3 Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ: 17 4.4. Phương pháp hệ số: 18 4.5. Phương pháp tính theo tỷ lệ giá thành (phương pháp tỷ lệ): 19 4.5. Phương pháp liên hợp: 19 5. Đánh giá sản phẩm dở dang : 20 5.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật 20 liệu trực tiếp: 20 5.2 . Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng hoàn thành 21 tương đương: 21 5.3 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức : 22 6 - Kế toán tập hợp chi phí sản xuất : 22 6.1 Tổ chức hê thống chứng từ và hạch toán ban đầu: 22 6.2 Tổ chức tài khoản kế toán tập hợp chi phí : 23 Chương II: tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty xây dựng số 1 thuộc tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (vinaconex) 28 I. Đặc điểm tình hình chung về công ty xây dựng số 1: 28 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty xây dựng số 1. 28 2. Đặc điểm về tổ chức hoạt động và quản lý sản xuất kinh doanh: 29 2.1. Cơ cấu ngành nghề sản xuất kinh doanh – quy mô hoạt động của Công ty xây dựng số 1: 29 2.2 Tình hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh. 30 2.3. Việc phân cấp trong công ty xây dựng số 1 34 3/ Tổ chức bộ máy kế toán 35 4. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty xây dựng số 1 38 5. Một số vấn đề chi phối công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây lắp số 1: 40 II- Hạch toán thực tế tại đơn vị 43 1/Đối tượng tập hợp chi phí: 43 2/ Hạch toán khoản mục vật liệu: 43 4/ Chi phí sản xuất chung 56 4.1. Chi phí khấu hao máy móc thiết bị: 56 4.2. Chi phí nhân viên và bảo hiểm xã hội: 57 4.3. Chi phí sử dụng máy 60 4.4. Chi phí dịch vụ mua ngoài: 60 4.4. Chi phí bằng tiền khác: 61 5/ Đánh giá sản phẩm làm dở ở XN xây dựng số 1: 62 6/ Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp: 64 CHƯƠNG III : Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế tác kế toán tập hợp chi phí để tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây dựng số 1. 68 3.1 Đánh giá chung công tác hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành 69 sản phẩm ở Công ty xây dựng số 1: 69 3.2 Phương pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất để tính 71 giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 1: 71 3.3. Một số phương hướng chung để hạ thấp giá thành sản xuất, nâng cao 74 hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty xây dựng số 1: 74 kết luận 75

doc80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1539 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty xây dựng số 1 trực thuộc tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam - Vinaconex, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kÕt khi vay ph¶i tr¶ l·i ®Çy ®ñ vµ ®óng quy ®Þnh cña ng©n hµng. Tõ n¨m 1998 trë vÒ tr­íc c«ng ty quy ®Þnh møc trÝch nép ®èi víi c¸c xÝ nghiÖp nh­ sau: tr­íc hÕt lµ thuÕ doanh thu, theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, C«ng ty sÏ trÝch nép hoÆc t¹m trÝch nép 4% hµng th¸ng cña c¸c ®¬n vÞ xÝ nghiÖp, cßn thuÕ lîi tøc sÏ cã thuÕ sö dông vèn ( nÕu sö dông 3,6 % trªn tæng sè vèn do ng©n s¸ch cÊp), trÝch nép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn víi tû lÖ 26% trªn tæng sè quü l­¬ng trong ®ã 19% trÝch vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ 6% trõ vµo l­¬ng c«ng nh©n. Ngoµi ra c¸c ®¬n vÞ xÝ nghiÖp ph¶i nép mét sè kho¶n kh¸c b»ng 2% doanh thu . ViÖc thanh to¸n gi÷a c¸c ®¬n vÞ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh do c«ng ty ký kÕt hîp ®ång víi bªn A th× c¸c ®¬n vÞ kh«ng ®­îc phÐp nhËn tiÒn mµ ph¶i ®Ò nghÞ bªn A chuyÓn hÕt vÒ tµi kho¶n cña C«ng ty. 3/ Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Do C«ng ty x©y dùng sè 1 cã quy m« lín víi ®Þa bµn ho¹t ®éng ph©n t¸n, c¸c ®¬n vÞ phô thuéc ho¹t ®éng t­¬ng ®èi ®éc lËp nªn viÖc tæ chøc c«ng t¸c theo h×nh thøc ph©n t¸n lµ hîp lý. T¹i C«ng ty cã phßng kÕ to¸n cña C«ng ty, d­íi c¸c xÝ nghiÖp cã phßng kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp. §èi víi c¸c ®¬n vÞ, xÝ nghiÖp trùc thuéc kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n ghi chÐp tõ c¸c chøng tõ ban ®Çu, lËp sæ s¸ch kÕ to¸n theo c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, theo ®óng sù h­íng dÉn cña kÕ to¸n tr­ëng råi ®Þnh kú göi sè liÖu, tµi liÖu lªn phßng kÕ to¸n cña c«ng ty. Phßng kÕ to¸n cña C«ng ty thùc hiÖn viÖc tæng hîp c¸c sè liÖu do c¸c ®¬n vÞ b¸o c¸o, tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh c¸c s¶n phÈm cuèi cïng, x¸c ®Þnh lç, l·i toµn c«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty x©y dùng sè 1 ®­îc thÓ hiÖn qua s¶n xuÊt kinh doanh ë s¬ ®å sau: §øng ®Çu phßng kÕ to¸n cña c«ng ty lµ kÕ to¸n tr­ëng, cã nhiÖm vô chØ ®¹o tæ chøc h­íng dÉn vµ kiÓm tra toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n trong c«ng ty. Cô thÓ nh­ nghiªn cøu chÕ ®é chÝnh s¸ch qu¶n lý tµi chÝnh, chÕ ®é h¹ch to¸n ®Ó phæ biÕn cho tõng phÇn kÕ to¸n phï hîp víi tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô . Ngoµi ra kÕ to¸n tr­ëng cßn gióp Gi¸m ®èc c«ng ty tËp hîp c¸c sè liÖu vÒ kinh tÕ, tæ chøc c«ng t¸c ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t hiÖn ra nh÷ng kh¶ n¨ng tiÒm tµng thóc ®Èy viÖc thi hµnh chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ trong c«ng ty nh»m ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña c«ng ty thu ®­îc hiÖu qu¶ cao. Thñ quü cã nhiÖm vô nhËn tiÒn tõ ng©n hµng vµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c chuyÓn tiÒn ®Õn quü cña C«ng ty. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc hîp lý, hîp lÖ hµng ngµy thñ quü tiÕn hµnh ghi vµo b¸o c¸o quü ®Ó tiÕn hµnh ®èi chiÕu víi kÕ to¸n thanh to¸n. §¶m b¶o an toµn bÝ mËt quü kÐt. KÕ to¸n vËt t­ tµi s¶n cè ®Þnh: cã nhiÖm vô theo dâi tµi s¶n cè ®Þnh, vËt t­, c«ng cô, dông cô. Khi cã biÕn ®éng vÒ t¨ng, gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh , kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ, ho¸ ®¬n ®Ó ph¶n ¸nh kÞp thêi. TiÕn hµnh ghi sæ chi tiÕt theo dâi t×nh h×nh sö dông tµi s¶n cè ®Þnh. §ång thêi kÕ to¸n c¨n cø vµo tû lÖ khÊu hao ®· quy ®Þnh ®Ó khÊu hao. MÆt kh¸c kÕ to¸n cßn theo dâi t×nh h×nh sö dông c«ng cô, dông cô, vËt liÖu tån kho, t×nh h×nh thanh to¸n cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc trong viÖc thuª vµ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng cô, dông cô cña c«ng ty. KÕ to¸n thanh to¸n : thùc hiÖn kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn tÊt c¶ c¸c kho¶n thanh to¸n víi kh¸ch hµng, thanh to¸n trong néi bé c«ng ty víi c¸c xÝ nghiÖp , c¸c ®éi trùc thuéc. Theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n trªn c¸c sæ nh­ 131,331,336, sæ chi tiÕt c¸c ®éi, c¸c xÝ nghiÖp. KÕ to¸n ng©n hµng: lËp kÕ ho¹ch ®i vay cña ng©n hµng, thu nhËn chøng tõ cña c¸c xÝ nghiÖp ®Ó tiÕn hµnh cho vay . Theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi kho¶n tiÒn göi ng©n hµng. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng- b¶o hiÓm x· héi: nhËn b¶ng l­¬ng vµ thanh to¸n tiÒn l­¬ng do phßng tæ chøc chuyÓn ®Õn, tæng hîp sè liÖu lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho khèi v¨n phßng c«ng ty. C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp thanh to¸n b¶o hiÓm x· héi hµng th¸ng ®Ó trÝch b¶o hiÓm x· héi theo chÕ ®é hiÖn hµnh. KÕ to¸n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: tiÕn hµnh h¹ch to¸n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo, ®Çu ra cña c«ng ty ®ång thêi tiÕn hµnh tæng hîp thuÕ cña c¸c xÝ nghiÖp, c¸c ®éi ®Ó hµng th¸ng thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc, cô thÓ hµng th¸ng kÕ to¸n ph¶i lËp tê khai tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, chÞu tr¸ch nhiÖm ®¨ng ký thuÕ víi nhµ n­íc vµ h­¬ng dÉn nh©n viªn thùc hiÖn luËt thuÕ GTGT. KÕ to¸n theo dâi c¸c xÝ nghiÖp, c¸c ®éi: cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ tµi chÝnh còng nh­ t×nh h×nh h¹ch to¸n d­íi c¸c xÝ nghiÖp, c¸c ®éi h¹ch to¸n theo ®óng quy ®Þnh. KÕ to¸n c¸c xÝ nghiÖp , c¸c ®éi trùc thuéc tiÕn hµnh ph©n bæ vËt liÖu, ph©n bæ tiÒn l­¬ng.... kÕt chuyÓn chi phÝ ®Ó göi vÒ phßng tµi vô cña C«ng ty. s¬ ®å tæ chøc KÕ to¸n C«ng ty x©y dùng sè 1: KÕ to¸n tr­ëng KT vËt t­ TSC§ KT thanh to¸n KT ng©n hµng KT tiÒn l­¬ng KT thuÕ GTGT Bé phËn KT xÝ nghiÖp Bé phËn KT c¸c ®éi Thñ quü KT Theo dâi XN KT theo dâi XN KÕ to¸n c«ng ty 4. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty x©y dùng sè 1 Do sù tiÕn bé cña khoa häc c«ng nghÖ, m¸y vi tÝnh ®· ra ®êi lµm gi¶m nhÑ ®i rÊt nhiÒu c«ng viÖc cña mét kÕ to¸n. §Ó phï hîp víi viÖc sö dông m¸y vi tÝnh, c«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chung. Víi h×nh thøc nµy, c«ng ty ®· cã c¸c lo¹i sæ sau: - NhËt ký chung. Sæ c¸i tµi kho¶n. C¸c sæ vµ c¸c thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. Tr×nh tù ghi sæ vµ h¹ch to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Chøng tõ gèc Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chøng tõ Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ nhËt ký chung Sæ nhËt ký chuyªn dïng B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng, cuèi kú 5. Mét sè vÊn ®Ò chi phèi c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë C«ng ty x©y l¾p sè 1: C¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc c«ng ty ®­îc chñ ®éng trong viÖc h¹ch to¸n theo tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh, c¨n cø vµo c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt ®· ®­îc duyÖt, xÝ nghiÖp ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng tr×nh bµn giao vµ ph¶i nép c¸c kho¶n cho C«ng ty theo quy ®Þnh. VÒ vËt t­, vËt liÖu, c«ng cô, dông cô: C¸c xÝ nghiÖp ®­îc chñ ®éng tæ chøc thu mua tËp kÕt t¹i c«ng tr×nh, nh÷ng vËt t­ ®Æc chñng, quý hiÕm th× c«ng ty ®øng ra mua hç trî cho xÝ nghiÖp. M¸y mãc thi c«ng: cã mét xÝ nghiÖp c¬ giíi chuyªn ®¶m nhËn tõ san nÒn , giµn gi¸o, thiÕt bÞ n©ng trôc, ®µo ®Êt.. Nh©n c«ng: c¸c xÝ nghiÖp cã quyÒn lùa chän c«ng nh©n lµm viÖc xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thùc tÕ hay ®ßi hái kü thuËt cho phÐp .Chñ yÕu lµ ng­êi trong c«ng ty, ngoµi ra xÝ nghiÖp cã thÓ thuª ngoµi. Tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty x©y dùng sè 1 ®­îc ph©n quyÒn cho c¸c xÝ nghiÖp vµ c«ng ty chØ thùc hiÖn chÕ ®é gi¸m s¸t chØ ®¹o. Thùc hiÖn chÕ ®é qu¶n lý ph©n cÊp chi phèi c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh cña C«ng ty trªn c¬ së sè liÖu b¸o c¸o vÒ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh cña c¸c xÝ nghiÖp cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh mµ xÝ nghiÖp ®¶m nhËn. S¬ ®å kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc C«ng ty x©y dùng sè 1: TK 111 TK 334 TK 622 TK 154 Tr¶ l­¬ng ph©n bæ l­¬ng K/C chi phÝ TK 627 ph©n bæ l­¬ng Chi phÝ gi¸n tiÕp K/C chi phÝ TK 214 s¶n xuÊt chung KhÊu hao TSC§ cña xÝ nghiÖp TK 336 TK 152/ 153 TK 621 NhËn VL XuÊt kho NVL TK 133 K/C chi phÝ NVL trùc tiÕp NhËn VL cña c«ng ty xuÊt. TK 331/111 TK 152/153 TK133 XuÊt kho NVL Mua vËt t­ xuÊt th¼ng vµo CT TK 133 S¬ ®å kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty X©y dùng sè 1: TK 621/622/627 TËp hîp chi phÝ cña c¸c ®¬n vÞ TK 336 TK 152/153 KÕt chuyÓn chi phÝ ®· tËp hîp TK 154 TK 621 XuÊt kho vËt liÖu cho C«ng ty KÕt chuyÓn chi phÝ tù lµm cña C«ng ty TK 622 TK 334 TK 133 KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho c«ng tr×nh C«ng ty tù lµm TK 111/331/214 TK 627 TK 152/153 TK 133 KÕt chuyÓn chi phÝ SX chung c«ng tr×nh C«ng ty tù lµm Chi phÝ gi¸n tiÕp vµ KHTSC§ cña C«ng ty XuÊt kho cho SX chung II- h¹ch to¸n thùc tÕ t¹i ®¬n vÞ XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý cña tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty lµ:c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc cã tæ chøc c«ng t¸c riªng , cßn c¸c ®éi x©y dùng trùc thuéc C«ng ty lµ kh«ng cã tæ chøc kÕ to¸n riªng ( m« h×nh kÕ to¸n võa tËp trung, võa ph©n t¸n). D­íi ®©y xin tr×nh bµy vÒ m« h×nh kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng tr×nh thuéc C«ng ty x©y dùng sè 1 1/§èi t­îng tËp hîp chi phÝ: XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ víi ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ liªn tôc tõ khi xuÊt vËt liÖu cho tíi khi hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh víi sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a C«ng ty vµ XÝ nghiÖp. Mçi h¹ng môc c«ng tr×nh cã dù to¸n thiÕt kÕ riªng. S¶n phÈm cña c«ng ty th­êng lµ h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh. Do vËy ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ë C«ng ty lµ tõng s¶n phÈm ( c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh). §èi víi ®¬n ®Æt hµng söa ch÷a nhµ cöa cho tíi bªn ngoµi th× ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ lµ theo tõng ®¬n ®Æt hµng tõ lóc khëi c«ng cho tíi khi kÕt thóc. 2/ H¹ch to¸n kho¶n môc vËt liÖu: ë C«ng ty x©y dùng sè 1, chi phÝ vËt liÖu th­êng chiÕm kho¶ng 60- 80 % trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, C«ng ty lu«n chó träng tíi viÖc qu¶n lý vËt liÖu tõ kh©u thu mua, vËn chuyÓn cho tíi khi xuÊt dïng vµ c¶ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thi c«ng ë hiÖn tr­êng . VËt liÖu ë c«ng ty sö dông bao gåm nhiÒu lo¹i, chñ yÕu lµ C«ng ty ph¶i mua ngoµi theo gi¸ thÞ tr­êng. §iÒu nµy lµ tÊt yÕu trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. Song nã g©y khã kh¨n lín cho c«ng t¸c h¹ch to¸n kho¶n môc vËt liÖu. Bëi v× c«ng tr×nh x©y dùng th­êng cã thêi gian thi c«ng kÐo dµi nªn cã nhiÒu biÕn ®éng theo sù biÕn ®éng cña cung cÇu trªn thÞ tr­êng. §èi víi vËt t­ mua ngoµi: khi c¸c ®éi cã nhu cÇu mua vËt t­ sö dông cho thi c«ng th× c¸c ®éi sÏ göi hîp ®ång mua vËt t­, dù to¸n c«ng tr×nh, kÕ ho¹ch cung cÊp vËt t­ cña quý ( hoÆc th¸ng ) vÒ phßng kÕ to¸n C«ng ty. Thñ quü sÏ kiÓm tra chøng tõ, tµi liÖu trªn ®èi chiÕu víi kÕ ho¹ch cung cÊp vËt t­. NÕu hîp lÖ thñ quü sÏ tr×nh kÕ to¸n tr­ëng ra quyÕt ®Þnh mua vËt t­. Sau ®ã thñ quü sÏ tiÕn hµnh xuÊt quü tiÒn mÆt hoÆc ®i vay Ng©n hµng cho c¸c ®éi ®i mua vËt t­. Tuy nhiªn gi¸ mua vËt t­ ®Òu ph¶i qua C«ng ty duyÖt. VËt t­ mua ngoµi cña C«ng ty chñ yÕu ®­îc chuyÓn th¼ng tíi c«ng tr­êng thi c«ng. ChØ mét phÇn nhá ®­îc nhËp kho vµ th­êng lµ c¸c lo¹i vËt t­ Ýt mÊt m¸t, h­ háng, gi¸ trÞ thÊp. Sè vËt t­ mua ngoµi ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng cña bªn A. §éi tr­ëng vµ chñ nhiÖm thi c«ng c«ng tr×nh nµy ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm víi sè vËt t­ nµy. Tr×nh tù h¹ch to¸n kÕ to¸n kho¶n môc vËt liÖu víi h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung t¹i C«ng ty nh­ sau: Hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc vÒ xuÊt vËt t­ ( nh­ phiÕu xuÊt kho), ho¸ ®¬n ®ßi tiÒn kh¸ch hµng, b¶ng thanh to¸n t¹m øng .... kÕ to¸n ghi vµo sæ NhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 621 “ Chi phÝ nguyªn vËt liÖu” Cã TK : 152, 331, 111, 112, 142. Trong ®ã TK 621 “ chi phÝ nguyªn vËt liÖu” ®­îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. VËt t­ trong bót to¸n trªn ®­îc ghi theo gia thùc tÕ x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p gi¸ ®Ých danh. Tr­êng hîp xuÊt vËt liÖu sö dông lu©n chuyÓn, c«ng cô dông cô phôc vô thi c«ng, kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc liªn quan nh­ ®· kÓ trªn vµo sæ NhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 142 Cã TK 152, 153, 112, 111, 331... Sau ®ã cuèi th¸ng ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, kÕ to¸n ghi sæ NhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 621 Cã TK 142 Tuy nhiªn, tiªu thøc ph©n bæ vËt liÖu sö dông lu©n chuyÓn vµ c«ng cô kh«ng ®­îc quy ®Þnh thèng nhÊt mµ chñ yÕu dùa trªn sù ­íc l­îng chñ quan . §ång thêi víi viÖc ghi vµo sæ NhËt ký chung, hµng ngµy kÕ to¸n ghi vµo sæ c¸i TK 621 theo chøng tõ. Ngµy cuèi th¸ng kÕ to¸n kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ vËt liÖu vµo TK 154 “ Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang” trªn sæ NhËt ký chung vµo sæ c¸i theo ®Þnh kho¶n Nî TK 154 Cã TK 621 ( chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh) §ång thêi sè liÖu kÕt chuyÓn ®­îc ghi tiÕp vµo sæ theo dâi chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh cho tõng c«ng tr×nh theo kho¶n môc chi phÝ vËt liÖu trong th¸ng. Cô thÓ nh­ sau: Trong th¸ng 3 n¨m 2000, Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n XÝ nghiÖp x©y dùng sè 1 nhËn ®­îc c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn chi phÝ vËt liÖu cña c«ng tr×nh c¶i t¹o C¶ng Chïa VÏ H¶i Phßng. Chøng tõ sè 02 ngµy 3/3/2000, néi dung : thanh to¸n tiÒn TiÕn mua v«i b»ng tiÒn mÆt, sè tiÒn : 10.860.800 ®ång. Chøng tõ sè 09 ngµy 5/3/2000, néi dung : c¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng do ng­êi b¸n thÐp cho ng­êi b¸n víi sè tiÒn: 16.460.000 ®ång. Chøng tõ sè 11 ngµy 6/3/2000, néi dung : thanh to¸n tiÒn Suèt mua ®¸ ®æ bª t«ng b»ng tiÒn mÆt sè tiÒn : 30.520.500.®ång Chøng tõ sè 15 ngµy 6/3/2000, néi dung : thanh to¸n tiÒn Quang mua g¹ch x©y b»ng tiÒn mÆt, sè tiÒn : 10.460.800.®ång Chøng tõ sè 28 ngµy 12/3/2000, néi dung : thanh to¸n tiÒn Hu©n mua vËt t­ b»ng tiÒn mÆt, sè tiÒn: 4.500.500 ®ång Chøng tõ sè 32 ngµy 15/3/2000, néi dung : thanh to¸n tiÒn §«ng mua thÐp b»ng tiÒn mÆt, sè tiÒn: 8.300.000 ®ång Chøng tõ sè 36 ngµy 19/3/2000, néi dung : thanh to¸n tiÒn Suèt mua vËt liÖu phô b»ng tiÒn mÆt, sè tiÒn : 795.000 ®ång. Chøng tõ sè 40 ngµy 20/3/2000, néi dung: nhËn ®¸ l¸t cña C«ng ty, sè tiÒn : 20.788.000 ®ång. Chøng tõ sè 46 ngµy 22/3/2000, néi dung : c¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng do ng­êi b¸n c¸t, sè tiÒn 7.986.000 ®ång Chøng tõ sè 51 ngµy 26/3/2000, néi dung: Hu©n xuÊt xi m¨ng, sè tiÒn : 6.660.000 ®ång. Chøng tõ sè 54 ngµy 26/ 3/2000, néi dung: thanh to¸n tiÒn Suèt mua vËt t­ b»ng tiÒn mÆt, sè tiÒn : 416.137®ång, trong ®ã thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ lµ:19.816 ®ång. Chøng tõ sè 56 ngµy 26/3/2000, néi dung : thanh to¸n tiÒn Suèt mua phô gia b»ng tiÒn mÆt, sè tiÒn: 2.278.820 ®ång, trong ®ã thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ lµ: 66.373 ®ång. Chøng tõ sè 57 ngµy 27/3/2000, néi dung : thanh to¸n tiÒn Hu©n mua vËt t­ b»ng tiÒn mÆt, sè tiÒn: 206.000 ®ång. Chøng tõ sè 62 ngµy 27/3/2000, néi dung : thanh to¸n tiÒn Hu©n mua vËt t­ b»ng tiÒn mÆt, sè tiÒn: 102.000 ®ång. Chøng tõ sè 65 ngµy 28/3/2000, néi dung : c¨n cø vµo ho¸ ®¬n do ng­êi b¸n sái göi ®Õn, sè tiÒn : 2.562.000 ®ång. C¸c chøng tõ trªn ®­îc ghi vµo sæ NhËt ký chung th¸ng 3/ 2000. §ång thêi víi viÖc ghi vµo sæ NhËt ký chung, kÕ to¸n ghi vµo sæ c¸i TK 621 th¸ng 3 n¨m 2000. Sè liÖu chi phÝ nguyªn vËt liÖu 122.897.357 ®ång ®­îc chuyÓn vµo sæ theo dâi chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng tr×nh c¶i t¹o C¶ng Chïa VÏ H¶i Phßng theo kho¶n môc chi phÝ vËt liÖu cña th¸ng 3 C«ng ty x©y dùng sè 1. XÝ nghiÖp x©y dùng sè 1 nhËt ký chung Th¸ng 3 n¨m 2000 ( ®¬n vÞ tÝnh: ®ång) Chøng tõ Néi dung Sè hiÖuTK Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã Nî Cã 02 3/3/00 TiÕn mua v«i CT 621 111 10.860.000 10.860.000 09 5/3/00 Suèt mua thÐp HP 621 331 16.460.800 16.460.800 11 6/3/00 Suèt mua ®¸ ®æ BT 621 111 30.520.500 30.520.500 15 9/3/00 Quang mua g¹ch 621 111 10.460.800 10.460.800 28 12/3/00 Hu©n mua vËt t­. 621 111 4.500.500 4.500.500 32 15/3/00 §«ng mua thÐp 621 111 8.300.000 8.300.000 36 19/3/00 Suèt mua vËt liÖu 621 111 795.000 795.000 40 20/3/00 NhËn ®¸ l¸t cña CT 621 336 20.788.000 20.788.000 46 22/3/00 Ho¸ ®¬n b¸n hµng. 621 331 7.986.000 7.986.000 51 26/3/00 Hu©n xuÊt xi m¨ng. 621 152 6.660.000 6.660.000 56 26/3/00 Suèt mua vËt t­. 621 111 133 396.321 416.137 19.816 57 26/3/00 Suèt mua phô gia 621 111 133 2.212.447 2.278.820 66.373 61 27/3/00 Hu©n mua vËt t­. 621 111 206.000 206.000 62 27/3/00 Hu©n mua vËt t­. 621 111 102.000 102.000 65 28/3/00 Hu©n mua sái 621 331 2.562.000 2.562.000 Céng 122.897.357 122.897.357 C«ng ty x©y dùng sè 1 XÝ nghiÖp x©y dùng sè 1 B¶ng tæng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Th¸ng 3 n¨m 2000 C«ng tr×nh : C¶ng Chïa VÏ H¶i Phßng Chøng tõ Néi dung Ghi nî TK 621/133 ghi cã c¸c TK 111,112 Sè Ngµy Tæng sè tiÒn Sè tiÒn gèc Sè VAT 02 3/3/00 TiÕn mua v«i CT 10.860.000 10.860.000 09 5/3/00 Suèt mua thÐp HP 16.460.800 16.460.800 11 6/3/00 Suèt mua ®¸ ®æ BT 30.520.500 30.520.500 15 9/3/00 Quang mua g¹ch 10.460.800 10.460.800 28 12/3/00 Hu©n mua vËt t­. 4.500.500 4.500.500 32 15/3/00 §«ng mua thÐp 8.300.000 8.300.000 36 19/3/00 Suèt mua vËt liÖu 795.000 795.000 40 20/3/00 NhËn ®¸ cña CT 20.788.000 20.788.000 46 22/3/00 B¸n c¸t CTHP 7.986.000 7.986.000 51 26/3/00 Hu©n xuÊt XM 6.660.000 6.660.000 56 26/3/00 Suèt mua vËt t­ 416.137 396.321 19.816 57 26/3/00 Suèt mua phô gia 2.278.820 2.212.447 66.373 61 27/3/00 Hu©n mua vËt t­ 206.000 206.000 62 27/3/00 Hu©n mua vËt t­. 102.000 102.000 65 28/3/00 §«ng mua sái HP 2.562.000 2.562.000 Céng 122.897.357 122.811.168 86.189 C«ng ty x©y dùng sè 1 XÝ nghiÖp x©y dùng sè 1. Sæ c¸i TK 621 Th¸ng 3/2000 Ngµy th¸ng ghi sæ DiÔn gi¶i Trang NCK TK ®èi øng Sè tiÒn Sè d­ Nî Cã * CT C¶ng Chïa VÏ 31/3/00 Chi phÝ NVL trùc tiÕp 1 111 51.842.100 311 16.460.800 Chi phÝ NVL trùc tiÕp 2 111 13.595.000 336 29.788.000 Chi phÝ NVL trùc tiÕp 3 331 7.986.000 152 6.660.000 111 2.608.768 Chi phÝ NVL trùc tiÕp 4 111 308.000 331 2.562.000 Céng chi phÝ 122.813.168 KÕt chuyÓn vµo CPSX 154 122.811.168 Céng 122.811.168 122.811.168 * CT : §HNN 23.456.000 31/3/00 Chi phÝ NVl 1 111 12.362.000 331 ......... ............. 2 ....... ......... ............ ..................... ........ ....... 97.642.000 Céng chi phÝ 97.642.000 KÕt chuyÓn vµo CPSX 154 97.642.000 * CT............ Sau khi hoµn tÊt c«ng viÖc ghi vµo sæ c¸i TK 621 trong 3 th¸ng quý I, kÕ to¸n c¨n cø vµo ®ã ®Ó lËp mét b¶ng chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho mét quý theo tõng c«ng tr×nh ®Ó tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh. C«ng ty x©y dùng sè 1 XÝ nghiÖp x©y dùng sè 1. Chi PHÝ NGUY£N VËT LIÖU TRùC TIÕP Quý I N¡M 2000 §¬n vÞ :§ång Tªn c«ng tr×nh Th¸ng1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 Céng quý I CT: §H NN 16.250.000 52.324.000 97.642.000 166.216.000 Ct: bÓ b¬i Vinh 6.205.000 3.234.000 8.466.000 17.905.000 CT: C¶ng chïa VÏ HP 80.132.800 40.685.600 122.811.168 243.629.568 Ct....... .......... ............. ............ ............ Céng 654.325.600 752.653.200 945.654.900 2.352.633.700 3. H¹ch to¸n kho¶n môc nh©n c«ng: Kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp th­êng chiÕm mét tû träng t­¬ng ®èi lín nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn mµ thi c«ng b»ng m¸y cßn h¹n chÕ. V× vËy kho¶n môc nµy cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn gi¸ thµnh thi c«ng cña c«ng tr×nh. ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp chÝnh x¸c sÏ gãp phÇn vµo viÖc h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. T¹i C«ng ty x©y dùng sè 1, l­¬ng cña bé phËn v¨n phßng c«ng ty ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 642 - chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp .Trõ nh÷ng tr­êng hîp C«ng ty trùc tiÕp tham gia mét sè c«ng tr×nh th× l­¬ng cña bé phËn nµy ®­îc h¹ch to¸nvµo Tk 627- chi phÝ s¶n xuÊt chung. Nh­ng hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh C«ng ty nhËn ®­îc ®Òu giao cho c¸c XÝ nghiÖp cßn tù b¶n th©n C«ng ty rÊt Ýt khi tham gia. Trong c¸c XÝ nghiÖp nãi chung hay ë XÝ ngiÖp x©y dùng sè 1 nãi riªng, tiÒn l­¬ng tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý XÝ nghiÖp vµ nh©n viªn qu¶n lý c«ng tr×nh ®Òu d­îc h¹ch to¸n vµo TK 627, c¨n cø vµo cÊp bËc l­¬ng cña nh©n viªn mµ tr¶ l­¬ng cho hä. Lùc l­îng c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia thi c«ng c«ng tr×nh cã thÓ lµ c«ng nh©n cña XÝ nghiÖp hoÆc cña C«ng ty – sè c«ng nh©n nµy ®Òu n»m trong biªn chÕ cña C«ng ty vµ tham gia ®ãng b¶o hiÓm x· héi , b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn. Song ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh ë xa, lùc l­îng c«ng nh©n chñ yÕu ®­îc thuª ngoµi. Gi¸ thuª nµy theo ®¸nh gi¸ nh©n c«ng trªn thÞ tr­êng. XÝ nghiÖp ¸p dông h×nh thøc giao kho¸n cho tõng khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh nh­ phÇn ®iÖn, n­íc , l¸t g¹ch..... mçi phÇn do mét tæ phô tr¸ch, ®øng ®Çu lµ mét tæ tr­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc XÝ nghiÖp. H¬n n÷a sè l­îng lao ®éng thuª ngoµi nµy ®Òu thuéc diÖn lao ®éng theo hîp ®ång ng¾n h¹n nªn hä kh«ng ph¶i tham gia ®ãng gãp c¸c kho¶n b¶o hiÓm . TiÒn l­¬ng tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 622- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ë XÝ nghiÖp x©y dùng sè 1 ®­îc chia ra lµm 2 tr­êng hîp: + §èi víi lao ®éng trùc tiÕp n»m trong biªn chÕ lµ ®èi t­îng nép b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm x· héi. Tr­íc hÕt hµng th¸ng c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng kÕ to¸n tÝnh ra tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n, kÕ to¸n ghi : Nî TK 622 – chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Cã TK 334- ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n . C¨n cø vµo tiÒn ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n kÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn, kÕ to¸n ghi: Nî TK 334. Cã TK 111 Cã TK 338 ( 3383/3384) Tû lÖ trÝch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phi c«ng ®oµn ë XÝ nghiÖp theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc ( tæng sè lµ 25%) trong ®ã 17% lµ XÝ nghiÖp chÞu, cßn 6% ( 5% lµ b¶o hiÓm x· héi , 1% b¶o hiÓm y tÕ ) th× c«ng nh©n ph¶i chÞu , 2% kinh phÝ c«ng ®oµn XÝ nghiÖp trÝch theo quü l­¬ng thùc tÕ vµ hµng th¸ng quý nép vÒ C«ng ty. + §èi víi lao ®éng trùc tiÕp do XÝ nghiÖp thuª ngoµi, c¨n cø vµo hîp ®ång giao kho¸n thi c«ng hoµn thµnh, tæ hay ®éi viÕt giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n, th«ng qua Gi¸m ®èc xÐt duyÖt ®­a sang phßng kÕ to¸n . KÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n: Nî TK 622 Cã TK 111. Trong chuyªn ®Ò nµy viÕt vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh C¶ng Chïa VÏ H¶i Phßng , do c«ng tr×nh ë xa XÝ nghiÖp nªn lùc l­îng c«ng nh©n chñ yÕu thuª ngoµi nªn thuéc ®èi t­îng kh«ng ph¶i nép b¶o hiÓm x· héi , b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn. Tr­íc hÕt c¨n cø vµo phiÕu chi , kÕ to¸n ghi vµo nhËt ký chung, ®ång thêi víi viÖc ghØ NhËt ký chung , kÕ to¸n ghi vµo sæ c¸i TK 622 theo tõng chøng tõ còng theo ®Þnh kho¶n nh­ trªn. ®Õn cuèi ngµy, kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng vµo TK 154 theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 154 Cã TK 622 ( Chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh) Sau ®©y tr×nh bµy nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña c«ng tr×nh C¶ng Chïa VÏ H¶i Phßng. C«ng ty x©y dùng sè 1 XÝ nghiÖp x©y dùng sè 1 NhËt ký chung Th¸ng 3/2000 (®¬n vÞ tÝnh : ®ång) Chøng tõ Néi dung Sè hiÖu TK Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã Nî Cã 08 5/3/2000 Quý- gia c«ng mãng 622 111 2.000.000 2.000.000 14 9/3/2000 TiÕn – gia c«ng thÐp 622 111 1.400.000 1.400.000 25 10/3/2000 Dung – tæ méc 622 111 1.800.00 0 1.800.000 27 10/3/2000 Quang - ®æ bª t«ng 622 111 1.000.000 1.000.000 27 12/3/2000 San – x©y t­êng 622 111 800.000 800.000 33 15/3/2000 Tr­êng- l¾p ®iÖn 622 111 2.800.000 2.800.000 39 19/3/2000 C¸t – l¸t g¹ch 622 111 4.600.000 4.600.000 42 21/3/2000 B×nh- l¾p n­íc 622 111 1.400.000 1.400.000 55 26/3/2000 B×nh- l¾p n­íc 622 111 1.800.000 1.800.000 64 27/3/2000 San – tæ x©y 622 111 4.900.000 4.900.000 67 28/3/2000 Thôc – kÌ ®¸ 622 111 1.200.000 1.200.000 68 28/3/2000 Hïng- vÖ sinh ®Êt 622 111 3.400.000 3.400.000 CéNG 27.100.000 27.100.000 Tõ NhËt ký chung kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ c¬ së cho viÖc vµo sæ c¸i TK 622. C«ng ty x©y dùng sè 1 XÝ nghiÖp x©y dùng sè 1. B¶ng tæng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Th¸ng 3/2000 C«ng tr×nh: C¶ng Chïa VÏ H¶i Phßng §¬n vÞ tÝnh : ®ång Chøng tõ Néi dung Sè tiÒn Sè Ngµy 08 5/3/2000 Quý- gia c«ng mãng 2.000.000 14 9/3/2000 TiÕn – gia c«ng thÐp 1.400.000 25 10/3/2000 Dung – tæ méc 1.800.000 27 10/3/2000 Quang - ®æ bª t«ng 1.000.000 27 12/3/2000 San – x©y t­êng 800.000 33 15/3/2000 Tr­êng- l¾p ®iÖn 2.800.000 39 19/3/2000 C¸t – l¸t g¹ch 4.600.000 42 21/3/2000 B×nh- l¾p n­íc 1.400.000 55 26/3/2000 B×nh- l¾p n­íc 1.800.000 64 27/3/2000 San – tæ x©y 4.900.000 67 28/3/2000 Thôc – kÌ ®¸ 1.200.000 68 28/3/2000 Hïng- vÖ sinh ®Êt 3.400.000 Céng 27.100.000 C«ng ty x©y dùng sè 1 XÝ nghiÖp x©y dùng sè 1 Sæ c¸i TK 622 Th¸ng 3 n¨m 2000 Nî ghi sæ DiÔn gi¶i Trang NCK TK ®èi øng Sè tiÒn Nî Cã * CT: §HNN 1 334 5.900.000 2 111 2.100.000 3 111 5.600.000 4 111 15.600.000 Céng ph¸t sinh 29.200.000 KÕt chuyÓn vµo CPSX 154 29.200.000 Céng 29.200.000 * CT ................. ........ ........... .............. .............. Sau khi vµo sæ c¸i TK 622 cña c¶ 3 th¸ng quý I, kÕ to¸n c¨n cø vµo ®ã ®Ó lËp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp theo tõng c«ng tr×nh ®Ó tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh. C«ng ty x©y dùng sè 1 XÝ nghiÖp x©y dùng sè 1. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Quý I n¨m 2000 §¬n vÞ tÝnh : ®ång Tªn c«ng tr×nh Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 Céng quý I CT: §HNN 23.523.000 52.300.000 29.200.000 105.023.000 CT:bÓ b¬i Vinh CT: C¶ng Chïa VÏ HP 20.380.000 36.760.000 27.100.000 84.240.000 CT...... ........ ........ ....... ......... Céng 103.460.000 190.600.000 96.000.000 390.060.000 4/ Chi phÝ s¶n xuÊt chung ë c«ng ty x©y dùng sè 1 kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm: - Chi phÝ khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ dïng cho thi c«ng. L­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi cña c«ng nh©n trong XÝ nghiÖp Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Chi phi kh¸c Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. 4.1. Chi phÝ khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ: KÕ to¸n v¨n phßng c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm më sæ kÕ to¸n vµ thÎ tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó theo dâi toµn bé tµi s¶n cña C«ng ty vµ cña XÝ nghiÖp. Hµng quý tiÕn hµnh trÝch khÊu hao ®Ó h×nh thµnh vèn vµ söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh, tÝnh to¸n theo tû lÖ trÝch khÊu hao tõng lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ ®· ®¨ng ký tõ tr­íc vµ göi giÊy b¸o nî xuèng d­íi XÝ nghiÖp kÌm theo b¶ng trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. KÕ to¸n XÝ nghiÖp c¨n cø vµo b¶ng trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ®ã vµ tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh. ViÖc ph©n bæ nµy kÕ to¸n c¨n cø vµo thêi gian sö dông m¸y cña tõng c«ng tr×nh. Cô thÓ trÝch b¶ng ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng tr×nh C¶ng Chïa VÏ H¶i Phßng. C«ng ty x©y dùng sè 1. XÝ nghiÖp x©y dùng sè 1 B¶ng ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. Sè ®Çu n¨m KHCB quý I GTCL Néi dung Nguyªn gi¸ HM Gi¸ trÞ CL *CT: C¶ng Chïa VÏ M¸y trén bª t«ng 20.500.000 0 20.500.000 1.400.000 19.100.000 §Çm ®Êt 5.500.000 0 5.500.000 275.000 5.225.000 M¸y uèn s¾t 13.000.000 0 13.000.000 3.900.000 9.100.000 M¸y vi tÝnh 19.175.000 0 19.175.000 4.800.000 14.375.000 M¸y photo 25.318.000 0 25.318.000 6.330.000 18.988.000 Céng 83.493.000 16.705.000 66.788.000 *CT: §H NN ......... .......... ......... 4.2. Chi phÝ nh©n viªn vµ b¶o hiÓm x· héi: Chi phÝ nµy bao gåm c¸c l­¬ng chÝnh, c¸c kho¶n phô cÊp b¶o hiÓm lao ®éng ph¶i tr¶ nh©n viªn qu¶n lý ®éi còng nh­ Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp , ®éi tr­ëng, nh©n viªn kü thuËt ... B¶ng thanh to¸n l­¬ng. Th¸ng 3 n¨m 2000 XÝ nghiÖp x©y dùng sè 1 C«ng tr×nh : C¶ng Chïa VÏ H¶i Phßng. TT Hä tªn BËc l­¬ng NC TiÒn ¨n ca Phô cÊp Tæng céng 1 Lª V¨n ThÊt Gi¸m ®èc 16 1.800.000 2 Lª M¹nh Tuý L¸i xe 16 1.000.000 3 Ph¹m Kh¾c §øc ThiÕt kÕ 16 1.500.000 4 Bïi H÷u Hu©n VËt t­ 16 800.000 5 TrÇn Quèc San VËt t­ 16 700.000 6 Bïi ThÞ PhÊn KÕ to¸n 16 1.500.000 7 Ph¹m ThÞ Thanh Thñ quü 16 1.200.000 8 NguyÔn v¨n Lª Thñ kho 16 1.400.000 9 TrÇn V¨n KiÖt Kü thuËt 16 1.500.000 10 Ph¹m lª Vinh B¶o vÖ 27 1.200.000 11 Bïi ViÖt Hµ B¶o vÖ 20 900.000 12 Cao v©n Anh B¶o vÖ 18 800.000 Céng 14.300.000 KÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n: Nî TK 627 : 14.300.000 Cã TK 334 : 14.300.000 Khi tr¶ l­¬ng cho c¸n bé , nh©n viªn kÕ to¸n ghi: Nî TK 334 : 14.300.000 Cã TK 111 : 14.300.000 C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng mµ kÕ to¸n tÝnh l­¬ng cho nh©n viªn. Tr­íc hÕt ë c«ng tr×nh C¶ng Chïa VÏ H¶i Phßng c¨n cø vµo tiÒn l­¬ng c¬ b¶n cña nh©n viªn tham gia vµo c«ng tr×nh, kÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn trong ®ã XÝ nghiÖp chÞu 19%, nh©n viªn chÞu 6%.Sau ®ã c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng cña nh©n viªn theo dâi d­íi c«ng tr×nh mµ kÕ to¸n tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn. B¶ng tÝnh BHXH, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn. Quý I n¨m 2000 C«ng tr×nh : C¶ng Chïa VÏ H¶i Phßng. TT Hä tªn Møc l­¬ng 17% XN chÞu 6% NV chÞu 1 Lª V¨n ThÊt 590.400 112.176 35.424 2 Lª M¹nh Tuý 393.120 74.693 23.578 3 Ph¹m Kh¾c §øc 367.200 67.768 22.032 4 Bïi H÷u Hu©n 293.320 55.701 17.599 5 TrÇn Quèc San 385.920 73.325 23.155 6 Bïi ThÞ PhÊn 429.120 81.533 25.747 7 Ph¹m ThÞ Thanh 279.360 53.078 16.762 8 NguyÔn v¨n Lª 385.920 73.325. 23.155 9 TrÇn V¨n KiÖt 279.360 53.078 16.762 10 Ph¹m Lª Vinh 429.120 81.533 25.747 11 Bïi ViÖt Hµ 278.360 53.078 16.762 12 Cao v©n Anh 385.920 73.325 23.155 Céng 852.613 269.878 C¨n cø vµo b¶ng tÝnh to¸n nµy kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n: Nî TK 627 852.613 Cã TK 338 852.613 2) Nî TK 334 269.878 Cã TK 338 269.878 Khi xÝ nghiÖp nhËn ®­îc giÊy b¸o nî cña C«ng ty vÒ sè tiÒn b¶o hiÓm x· héi ph¶i nép, kÕ to¸n ghi : Nî TK 138 1.122.491 Cã TK 336 1.122.491 Sæ c¸i TK 338. §¬n vÞ tÝnh: ®ång NT ghi sæ DiÔn gi¶i Trang NKC TK ®èi øng Sè tiÒn Sè d­ Nî Cã * CT: c¶ng HP 628.600 31/3/00 Thu BHXH 5 111 269.878 Thu BHXH 6 111 1.632.800 C«ng ty b¸o nî 6 336 1.751.119 1.751.119 1.902.678 780.159 4.3. Chi phÝ sö dông m¸y Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng lµ c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn viÖc sö dông m¸y thi c«ng nh­ chi phÝ mua nhiªn liÖu ch¹y m¸y, chi phÝ nh©n c«ng vËn hµnh m¸y, chi phÝ thuª m¸y ngoµi.... TÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ nµy ®Òu ®­îc tËp hîp ë TK 627 - chi phÝ s¶n xuÊt chung . 4.4. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Bao gåm c¸c chi phÝ nh­ : ®iÖn, n­íc, ®iÖn tho¹i .... phôc vô cho c¸c c«ng tr×nh vµ xÝ nghiÖp thi c«ng. VD: theo phiÕu chi sè 15 ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2000 , chi cho L©n tiÒn ®iÖn tho¹i theo ho¸ ®¬n thuÕ GTGT cña b­u ®iÖn HP, kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 640.442. Nî TK 133 64.044 Cã Tk 111 704.486 4.4. Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: Bao gåm chi phÝ tiÕp kh¸ch, photo, in tµi liÖu, mua dông cô v¨n phßng cuèi th¸ng kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ ghi vµo sæ c¸i TK 627. C«ng ty x©y dùng sè 1 XÝ nghiÖp x©y dùng sè 1 Sæ c¸i TK 627 §¬n vÞ : ®ång NT ghi sæ DiÔn gi¶i Trang TK §¦ Sè tiÒn Sè d­ Nî Cã 31/3/00 *CT C¶ng Chïa VÏ HP Chi phÝ SXC 1 111 7.356.242 Chi phÝ SXC 2 111 1.280.900 336 27.000.000 Chi phÝ SXC 3 111 5.752.000 Ph©n bæ l­¬ng GT 334 14.300.000 Ph©n bæ khÊu hao 214 16.705.000 HBXH 336 8.526.441 KÕt chuyÓn chi phÝ SX 154 48.946.783 Céng 48.946.783 48.946.783 31/3/00 * CT: §H NN Chi phÝ SXC 2 111 25.368.000 336 12.500.000 Chi phÝ SXC 2 111 18.900.500 214 8.960.000 Céng 65.728.500 65.728.500 * CT............ .... ...... .......... ............ Sau khi ghi vµo sæ c¸i TK cña 3 th¸ng , kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ cña 1 quý. MÉu b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung quý I n¨m 2000 Chi phÝ s¶n xuÊt chung Quý I n¨m 2000 §¬n vÞ : §ång Tªn c«ng tr×nh Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 Céng §HNN 28.900.000 32.800.000 65.728.500 127.428.500 ............ ............ ............ .......... ............. C¶ng Chïa VÏ HP 32.561.199 56.635.464 489.467.783 183.143.446 5/ §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë ë XN x©y dùng sè 1: Do ®Æc thï cña s¶n phÈm x©y dùng lµ khèi l­îng lín, kÕt cÊu phøc t¹p, thêi gian thi c«ng dµi nªn ®Ó phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý kÕ to¸n tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë vµ tÝnh gi¸ thµnh vµo hµng quý. Cuèi mçi quý ®¹i diÖn v¨n phßng kinh tÕ kü thuËt x¸c ®Þnh khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú cho tõng c«ng tr×nh , tÝnh ra chi phÝ khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú. Trong c«ng tr×nh c¶ng chïa VÏ H¶i Phßng kÕ to¸n c¨n cø vµo dù to¸n khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú mµ bªn phßng kinh tÕ kü thuËt göi sang ®Ó tiÕn hµnh tÝnh chi phÝ thùc tÕ cña khèi l­îng dë dang cuèi kú . Chi phÝ thùc tÕ cña khèi l­îng dë dang ®Çu kú cña c«ng tr×nh C¶ng Chïa VÏ H¶i Phßng lµ: 92.324.500 . Gi¸ dù to¸n cña khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú lµ: 92.324.500 + 466.013.014 x 86.790.000 = 83.291.415 495.000.000 + 86.790.000 Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cña c¸c c«ng tr×nh chÝnh lµ sè d­ Nî TK 154 “ chi phÝ s¶n xuÊt dë dang” C«ng ty x©y dùng sè 1 XÝ nghiÖp x©y dùng sè 1 TËp hîp chi phÝ thùc tÕ C«ng tr×nh C¶ng Chïa VÏ H¶i Phßng. Ngµy th¸ng Néi dung VËt t­ N.c«ng M¸y CPSX chung Tæng céng § vÞ ®­îc h­ëng Quý III/99 Chi phÝ thùc tÕ 821.937.600 74.937.600 232.241.376 1.127.893.889 Quý IV /99 Chi phÝ thùc tÕ 1.436.923.603 139.576.000 158.635.500 1.835.137.103 Céng CP 99 2.258.139.916 214.504.600 490.606.876 2.963.030.992 Quý V/99 THCPSX 243.629.568 84.240.000 138.143.446 466.013.014 C«ng ty x©y dùng sè 1 XÝ nghiÖp x©y dùng sè 1 Sæ c¸i TK 154 §¬n vÞ : ®ång NT ghi sæ DiÔn gi¶i Trang NKC TK §¦ Sè tiÒn Sè d­ Nî Cã 31/3/00 CT c¶ng HP 92.324.500 KÕt chuyÓn CP NVLTT 621 243.629.568 KÕt chuyÓn CP NCTT 622 84.240.000 KÕt chuyÓn CP SXC 627 138.143.446 Céng CP TT 466.013.014 Dë cuèi kú 83.291.415 Gi¸ thµnh s¶n phÈm 632 475.046.099 Céng 475.046.099 475.046.099 6/ §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p: §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cña c«ng ty x©y dùng sè 1 lµ c¸c khèi l­îng c«ng viÖc ®· hoµn thµnh tøc lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao. C«ng ty tÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp, chi phÝ ph¸t sinh cña c«ng tr×nh nµo th× h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo c«ng tr×nh ®ã, cßn chi phÝ chung ®­îc tËp hîp vµ ph©n bæ theo nh÷ng tiªu thøc thÝch hîp. KÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh sau khi kÕt chuyÓn c¸c chi phÝ vµo TK 154, gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë C«ng ty x©y dùng sè 1 ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Gi¸ thµnh = chi phÝ thùc tÕ + Chi phÝ thùc tÕ ph¸t - Chi phÝ KXXL thùc tÕ KLXLDD ®Çu kú sinh trong kú dë dang cuèi kú. Tõ mÉu b¶ng trong tµi kho¶n 154, gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ®· ®­îc tÝnh to¸n, kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n: Nî TK 911 475.046.099 Cã TK 632 475.046.099 Sè liÖu nµy sÏ ®­îc ghi vµo sæ c¸i TK 911 “ x¸c ®Þnh kÕt qu¶” ®Ó tÝnh to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty. C«ng ty x©y dùng sè 1 XÝ nghiÖp x©y dùng sè 1 Sæ c¸i TK 632- gi¸ vèn hµng b¸n NT ghi sæ DiÔn gi¶i Trang NKC TK§¦ Sè tiÒn Sè d­ Nî Cã 31/3/00 * CT C¶ng Chïa VÏ Gi¸ thµnh s¶n phÈm 154 475.046.099 KÕt chuyÓn GV HB 911 475.046.099 Céng 475.046.099 475.046.099 * CT..... .... ................ ................ C«ng ty x©y dùng sè 1 XÝ nghiÖp x©y dùng sè 1 Chi phÝ s¶n xuÊt quý I/2000 tt Tªn c«ng tr×nh Chi phÝ s¶n xuÊt Chi phÝ dë dang Gi¸ thµnh thùc tÕ CF Qu¶n lý Doanh thu L·i, lç VL N.C«ng Cpchung C«ng §Çu kú Cuèi kú Dthuty TrÝch nép Dthu xn 1 2 3 4=1+2+3 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=9-10 12=11-7-8 1 C¶ng HP 243.629.568 84.240.000 138.143.446 466.013.014 92.324.500 83.291.415 475.046.099 475.606.820 475.606.820 560.721 2 §HNN 166.216.000 105.023.000 127.428.500 398.667.500 69.256.000 467.923.500 511.276.210 42.180.278 469.095.922 1.172.422 3 4 5 Céng 409.845.568 189.263.000 263.571.946 864.680.514 16.1580500 832.914.154 942.969.599 986.883.030 421.802.278 944.702.742 1.733.143 C¨n cø vµo gi¸ thµnh thùc tÕ cña c«ng tr×nh hoµn thµnh ®Ó so s¸nh víi gi¸ thµnh dù to¸n vµ tÝnh ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cña x©y dùng th«ng qua l·i , lç bµn giao theo c«ng thøc: L·i( lç) = Z dù to¸n c«ng tr×nh – Z thùc tÕ c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao Cô thÓ ®èi víi c«ng tr×nh C¶ng Chïa VÏ H¶i Phßng ( Quý I n¨m 2000) Gi¸ trÞ dù to¸n ( doanh thu XÝ nghiÖp) : 475.606.820 ®ång Gi¸ thµnh thùc tÕ lµ : 475.046.099 ®ång VËy l·i lµ: 506.721 ®ång CH¦¥NG III : Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë C«ng ty x©y dùng sè 1. Qua nghiªn cøu phÇn c¬ së lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh t¹i c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ phÇn ¸p dông c¸c c¬ së ®ã vµo thùc tiÔn h¹ch to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i C«ng ty x©y dùng sè 1, chóng ta cµng thÊy râ ®­îc vai trß, vÞ trÝ cña th«ng tin chi phÝ trong viÖc ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp cña xÝ nghiÖp. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, sù c¹nh tranh lµ mét tÊt yÕu ®èi víi mäi thµnh phÇn kinh tÕ, vµ chÝnh v× vËy vÊn ®Ò sèng cßn ®Æt ra cho nhiÒu doanh nghiÖp lµ cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. §Ó thùc hiÖn vÊn ®Ò ®ã th× doanh nghiÖp ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt, chÊt l­îng s¶n phÈm, gi¸ thµnh thÊp vµ bªn c¹nh ®ã lµ hµng lo¹t c¸c nghÖ thuËt kinh doanh kh¸c. Tuy nhiªn, ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng yªu cÇu ®ã th× kh«ng ph¶i lµ dÔ dµng, vµ vÊn ®Ò mÊu chèt ë ®©y lµ chi phÝ. Thùc tÕ tiÕt kiÖm chi phÝ trong s¶n xuÊt cã ý nghÜa rÊt lín vµ ®· ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®Ò cËp nh­ mét nhiÖm vô quan träng cña c¶ n­íc trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi: “ Thùc hµnh tiÕt kiÖm ®Ó trong c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ kinh doanh vµ x©y dùng c¬ b¶n.....” ViÖc thùc hµnh tiÕt kiÖm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt biÓu hiÖn cô thÓ b»ng viÖc tiÕt kiÖm c¸c kho¶n chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu, vÒ nh©n c«ng vµ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh .... vµ c¸c kho¶n chi phÝ chung vµ mét sè chi phÝ kh¸c. ViÖc tiÕt kiÖm chi phÝ ph¶i ®­îc xem lµ mùc tiªu quan träng hµng ®Çu, tõ ®ã lµm c¬ së h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm n©ng cao lîi nhuËn cña doanh nghiÖp . XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ®ã, viÖc hoµn thµnh c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ v« cïng quan träng, hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ, h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt sÏ gióp doanh nghiÖp cã thÓ tÝnh ®óng vµ x¸c ®Þnh chi phÝ vµ ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp vµ Ýt tèn kÐm nhÊt, ®©y lµ biÖn ph¸p duy nhÊt ®Ó c¾t gi¶m nh÷ng kho¶n chi phÝ kh«ng ®¸ng cã. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tÝnh gÝa thµnh gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ tÝnh ®ñ vµ hoµn thiÖn gi¸ c¶, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c gi¸ c¶, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . Bªn c¹nh ®ã, viÖc chuyÓn ®æi hÖ thèng kÕ to¸n sang chÕ ®é míi do Bé tµi chÝnh ban hµnh cho c¸c doanh nghiÖp trong toµn quèc thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 59/CP ngµy 03/ 10/1996 cña ChÝnh phñ ban hµnh quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh doanh ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ nghÞ ®Þnh sè 27/1999/ N§-CP ngµy 20/4/1999 söa ®æi, bæ xung quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp nh÷ng yªu cÇu vµ chuÈn mùc míi trong h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nh­ viÖc ph©n c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt thµnh c¸c kho¶n môc : chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung . Gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm ®­îc t¹o nªn tõ nh÷ng kho¶n môc nµy, nh­ vËy chi phÝ ngoµi s¶n xuÊt ( chi phÝ b¸n hµng vµ qu¶n lý doanh nghiÖp ) ®­îc lo¹i ra khái gi¸ thµnh vµ ®­îc coi lµ kho¶n môc chi phÝ lµm gi¶m lîi nhuËn cña doanh nghiÖp . ViÖc thay ®æi hÖ thèng c¸c tµi kho¶n sö dông 2 ph­¬ng ph¸p: kiÓm kª th­êng xuyªn vµ kiÓm kª ®Þnh kú... Nh÷ng sù thay ®æi ®ã ®Òu dÉn ®Õn sù thay ®æi c«ng t¸c h¹ch to¸n trong doanh nghiÖp, vµ ®Æt ra yªu cÇu thay ®æi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n ®èi víi doanh nghiÖp. Do ®ã viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hÕt søc quan träng, cÇn thiÕt. 3.1 §¸nh gi¸ chung c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty x©y dùng sè 1: Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc cã quy m« võa trong suèt nh÷ng n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, XÝ nghiÖp ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n kinh tÕ. C«ng ty ®· tån t¹i vµ ®øng v÷ng ®­îc trong c¬ chÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh . §¹t ®­îc ®iÒu ®ã lµ do XÝ nghiÖp ®· biÕt s¾p xÕp l¹i tæ chøc bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ víi nh÷ng c¸n bé qu¶n lý cã n¨ng lùc vµ tr¸ch nhiÖm, d¸m nghÜ, d¸m lµm. Bªn c¹nh ®ã XÝ nghiÖp còng ®· s¾p xÕp l¹i tæ chøc cho phï hîp víi c¬ chÕ míi trªn c¬ së nh÷ng n¨ng lùc ®· cã s½n. §ång thêi nhËn biÕt ®­îc tÇm quan träng cña qu¶n lý chi phÝ trong qu¶n lý doanh nghiÖp, c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ®· cïng víi phßng kÕ to¸n nghiªn cøu t×m tßi ra c¸c ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ, c¶i tiÕn mÉu biÓu vµ c¸c ghi chÐp cho phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp.Tuy nhiªn, XÝ nghiÖp còng ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vµ tån t¹i trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh . Thø nhÊt: vÒ bé m¸y kÕ to¸n vµ sù ph©n c«ng trong bé m¸y kÕ to¸n. C«ng ty x©y dùng sè 1 víi quy m« s¶n xuÊt võa vµ ph©n t¸n, c«ng viÖc kÕ to¸n ph¸t sinh t­¬ng ®èi nhiÒu th× mçi kÕ to¸n viªn cïng mét lóc ph¶i kiªm nhiÖm nhiÒu phÇn kÕ to¸n kh¸c nhau. ChÝnh ®iÒu ®ã ®· lµm cho kÕt qu¶ c«ng viÖc ®«i khi lµm t¾t hay bá qua nhiÒu b­íc lËp b¶ng, biÓu. Vµ nh­ vËy th«ng tin cung cÊp cho qu¶n lý kh«ng ®­îc ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi. Thø hai: vÒ ph­¬ng ph¸p sö dông trong h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh: - §èi víi kÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô nhá: ®Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu t¹i XÝ nghiÖp bao gåm nhiÒu chñng lo¹i, mçi lo¹i cã ®Æc tÝnh kh¸c nhau. VÝ dô nguyªn vËt liÖu cã nhiÒu lo¹i nh­: s¾t trßn, s¾t gai, thÐp Liªn X«, thÐp Th¸i Nguyªn , c¸t vµng , c¸t ®en , xi m¨ng Hoµng Th¹ch, xi m¨ng BØm S¬n.... §Ó h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu kÕ to¸n sö dông ph­¬ng ph¸p thÎ song song. Ph­¬ng ph¸p nµy tuy gi¶n ®¬n, dÔ lµm xong c«ng viÖc ghi chÐp nhiÒu vµ trïng lÆp, tèn nhiÒu c«ng søc. Do vËy ph­¬ng ph¸p kh«ng cßn phï hîp víi t×nh h×nh hiÖn nay t¹i C«ng ty, nhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay yªu cÇu nguyªn vËt liÖu lín vµ ®a d¹n, trong khi phßng kÕ to¸n sè l­îng nh©n viªn Ýt, c«ng viÖc nhiÒu l¹i thùc hiÖn l¹i thùc hiÖn b»ng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng. - §èi víi h¹ch to¸n vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp : Chi phÝ s¶n xuÊt chung hiÖn nay ë C«ng ty ®· ®¹t ®­îc mét b­íc lµ ®èi víi chi phÝ cã thÓ ph©n bæ riªng cho qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh th× ®­îc ph©n bæ trùc tiÕp cho c¸c c«ng tr×nh . Chi phÝ qu¶n lý cña c«ng tr×nh nµo th× ph©n bæ trùc tiÕp cho c«ng tr×nh ®ã. Bªn c¹nh ®ã mét sè vÊn ®Ò trong qu¸ tr×nh ghi chÐp tËp hîp chi phÝ nh­ khÊu hao TSC§ : kÕ to¸n tÝnh khÊu hao thùc tÕ vµ lªn tµi kho¶n ch÷ T cho phÇn nµy dùa trªn c¸c b¶ng kª TSC§ mµ kh«ng lËp b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§. VÊn ®Ò vÒ mét sè c¸c ®Þnh møc hao hôt ch­a phï hîp nh­: ®Þnh møc hao hôt nguyªn vËt liÖu, ®Þnh møc c¸c kho¶n chi phÝ tiÕp kh¸ch héi häp giao dÞch, ®èi ngo¹i ... cÇn ph¶i ®­îc xem xÐt vµ söa ®æi. 3.2 Ph­¬ng ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y dùng sè 1: Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp, qua sè liÖu vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Xin m¹nh d¹n ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p sau: Thø nhÊt : ®èi víi vÊn ®Ò hîp lý ho¸ bé m¸y kÕ to¸n ë C«ng ty , gióp cho c«ng viÖc kÕ to¸n cã hiÖu qu¶ h¬n, ®èi víi khèi l­îng c«ng viÖc nh­ vËy lµ qu¸ lín so víi nh©n viªn trong sè l­îng nh©n viªn trong phßng. CÇn thªm mét vµi nh©n viªn ®Ó c«ng viÖc kÕ to¸n ®­îc ®¶m b¶o. Bªn c¹nh ®ã ®Ó cho c¸c kÕ to¸n viªn cã tÇm nh×n tæng qu¸t th× c¸c kÕ to¸n viªn hiÓu ®­îc yªu cÇu vÒ sè l­îng cña tõng thµnh phÇn kinh tÕ,do ®ã c«ng viÖc kÕ to¸n sÏ tèt h¬n v× cã sù phèi hîp ®Òu ®Æn gi÷a c¸c thµnh phÇn. Ch¼ng h¹n hiÖn nay kÕ to¸n tiªu thô nªn lµm phÇn gi¸ thµnh v× ®©y lµ hai phÇn kÕ to¸n liªn tôc vµ g¾n liÒn víi nhau nªn c«ng viÖc theo dâi sÏ thuËn lîi vµ chÝnh x¸c h¬n. Thø hai: ®èi víi kÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô lao ®éng nhá, ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo thÎ song song, tuy ®¬n gi¶n dÔ lµm, dÔ ®èi chiÕu, dÔ kiÓm tra, phï hîp víi chuyªn m«n kÕ to¸n ch­a cao, ®iÒu kiÖn kÕ to¸n thñ c«ng song khèi l­îng c«ng viÖc lín tiÕn tíi XÝ nghiÖp nªn ¸p dông ph­¬ng ph¸p sæ sè d­. §Æc ®iÓm cña c«ng t¸c sæ sè d­ lµ kÕt hîp chÆt chÏ viÖc h¹ch to¸n nghiÖp vô cña thñ kho víi viÖc ghi chÐp t¹i phßng kÕ to¸n vµ trªn c¬ së kÕt hîp ®ã ë kho chØ h¹ch to¸n vÒ sè l­îng cßn ë phßng kÕ to¸n chØ h¹ch to¸n vÒ mÆt gi¸ trÞ. Víi ph­¬ng ph¸p nµy cã thÓ kh¾c phôc ®­îc h¹n chÕ cña ph­¬ng ph¸p thÎ song song lµ xo¸ bá ®­îc viÖc ghi chÐp song song trïng lÆp, mÆt kh¸c to¹ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn kiÓm tra th­êng xuyªn vµ cã hÖ thèng cña kÕ to¸n víi thñ kho, ®¶m b¶o sè liÖu kÕ to¸n kÞp thêi chÝnh x¸c . VÒ h×nh thøc sæ kÕ to¸n: qua thùc tÕ t¹i C«ng ty cho thÊy C«ng ty x©y dùng sè 1 ®ang ¸p dông lµ h×nh thøc chøng tõ ghi sæ hÕt søc phï hîp, tuy nhiªn c÷ng cÇn cã sù thay ®æi cho phï hîp víi quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, kÕt hîp víi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cña C«ng ty . Cô thÓ víi phÇn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i C«ng ty : Toµn bé c¸c chi phÝ ph¸t sinh ë C«ng ty tËp hîp cho s¶n xuÊt bao gåm: + Chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu . + Chi phÝ vÒ nh©n c«ng trùc tiÕp. +Chi phÝ vÒ m¸y thi c«ng . + Chi phÝ s¶n xuÊt chung. §Ó tËp hîp c¸c chi phÝ trªn, kÕ to¸n sÏ ph¶i më c¸c sæ : “ Sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp –TK 621”, “ Sæ chi tiÕt chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp – TK 622”, “ Sæ chi tiÕt vÒ m¸y thi c«ng-TK 623”, “ Sæ chi tiÕt vÒ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt chung – TK 627” §Ó tÝnh gi¸ thµnh kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 154- chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c yÕu tè chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh cho s¶n xuÊt ®­îc tËp hîp vµ TK 621, c¸c yÕu tè chi phÝ vÒ nh©n c«ng cho s¶n xuÊt ®­îc tËp hîp vµo TK 622, c¸c yÕu tè chi phÝ vÒ m¸y thi c«ng ®­îc tËp hîp vµo TK 623, c¸c yÕu tè chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu, nh©n c«ng ... cho s¶n xuÊt chung, c«ng tr×nh ®­îc tËp hîp trªn TK 627. C¸c TK 621, 622, 623 sÏ ®­îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh.Cuèi kú tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh sÏ sö dông TK 154 theo c¸c c«ng tr×nh. Chi phÝ s¶n xuÊt chung trªn TK 154 theo c¸c c«ng tr×nh.Chi phÝ s¶n xuÊt chung trªn TK 627 ®­îc ph©n bæ cho c¸c c«ng tr×nh, cã thÓ theo tiªu thøc tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt nh­ ®ang ¸p dông hoÆc ph©n bæ theo tiªu thøc nguyªn vËt liÖu tiªu hao . Tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung * Tû lÖ tiÒn l­¬ng = Tæng chi phÝ tiÒn l­¬ng cho SXKD chÝnh Tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung * Tû lÖ NVL = Tæng chi phÝ NVL cho SXKD chÝnh C¸c kho¶n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp C«ng ty ®­îc tËp hîp trªn TK 642 kh«ng tËp hîp cho s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt mµ chØ sö dông ®Ó tÝnh kÕt qu¶ s¶n xuÈt kinh doanh. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ theo h×nh thøc NhËt ký chung t¹i C«ng ty nªn tËp hîp ®Çy ®ñ ®Ó bé phËn qu¶n lý C«ng ty cã ®Çy ®ñ sè liÖu ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt, lËp kÕ ho¹ch vµ dù ¸n ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. VÒ ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ t¹i C«ng ty, theo em do chñng lo¹i s¶n phÈm C«ng ty s¶n xuÊt ra ®a d¹ng nªn viÖc tËp hîp chi phÝ theo tõng c«ng tr×nh ®Ó tÝnh gi¸ hîp lý, chÝnh x¸c kh¸ cao, tiÖn lîi. Tuy nhiªn c«ng viÖc vÒ cuèi quý sÏ dån dËp vµ kh¸ nÆng nhäc ®èi víi kÕ to¸n . 3.3. Mét sè ph­¬ng h­íng chung ®Ó h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty x©y dùng sè 1: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Çy thö th¸ch nµy ®· cã bao nhiªu doanh nghiÖp gi¶i thÓ v× kh«ng kÞp thay ®æi, kh«ng kÞp hoµ hîp ®­îc t×nh míi. Trong c¸c biÖn ph¸p vµ còng lµ nh÷ng môc tiªu ®Ó v­ît qua khã kh¨n trong nÒn kinh tÕ nµy th× viÖ h¹ gi¸ thÊp gi¸ thµnh s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét môc tiªu quan träng ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo. Qua nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ t¹i C«ng ty x©y dùng sè 1 em xin ®­a ra mét sè nhËn xÐt sau: §Ó h¹ thÊp gi¸ thµnh th× tr­íc hÕt viÖc qu¶n lý vµ tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hÕt søc quan träng. §Ó cã ®­îc nh­ vËy th× n¨ng lùc vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé kÕ to¸n ®ãng vai trß rÊt to lín. CÇn ph¶i cã sù ph©n c«ng hîp lý, chó träng n©ng cao båi d­ìng tr×nh ®é kÕ to¸n viªn th­êng xuyªn cho c¸n bé kÕ to¸n. Bªn c¹nh ®ã hÖ thèng ph­¬ng tiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n còng ®ãng gãp mét phÇn ®¸ng kÓ. ChÝnh v× vËy vÊn ®Ò hiÖn ®¹i ho¸ c¸c ph­¬ng tiÖn còng cÇn ®­îc chó träng. NÕu cã thÓ th× tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n . Mét ph­¬ng h­íng c¬ b¶n vµ trùc tiÕp ®Ó h¹ thÊp chi phÝ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò h¹ thÊp ®Þnh møc hao hôt nguyªn vËt liÖu. PhÇn tû lÖ nguyªn vËt liÖu hao hôt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ kho¶n chi phÝ ®¸ng kÓ , lµm gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. HiÖn nay, tû lÖ hao hôt nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty tõ 3%-4%, ®©y lµ mét tû lÖ kh¸ cao , ®Ó h¹ ®­îc tû lÖ nµy cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p thùc tÕ nh­: + Ra ®Þnh møc th­ëng cho c¸c c¸ nh©n vµ tËp thÓ ®éi s¶n xuÊt nµo cã tû lÖ hao hôt thÊp, ®ång thêi ph¹t c¸c c¸ nh©n vµ ®éi s¶n xuÊt nµo cã tû lÖ hao hôt v­ît ®Þnh møc. + Thùc hiÖn kho¸n s¶n phÈm cho ng­êi lao ®éng. + Th­êng xuyªn b¶o d­ìng m¸y mãc thiÕt bÞ trrong s¶n xuÊt ®Ó gi¶m bít tû lÖ s¶n phÈm háng trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt. + Tæ chøc qu¶n lý chÆt chÏ vËt liÖu t¹i kho cña ph©n x­ëng, h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng hao hôt mÊt m¸t. + X©y dùng hÖ thèng kho tµng b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu tèt, ®¶m b¶o kü thuËt, tr¸nh tr­êng hîp nguyªn vËt liÖu ch­a ®­a vµo s¶n xuÊt ®· bÞ sót kÐm chÊt l­îng dÉn tíi s¶n phÈm kÐm chÊt l­îng, l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu do hao hôt, s¶n phÈm kh«ng tiªu thô ®­îc . + Th­êng xuyªn theo dâi s¸t sao vÒ mÆt nhu cÇu cña thÞ tr­êng ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm ®óng mïa vô theo yªu cÇu. Tiªu thô nhanh chãng, h¹n chÕ møc tèi ®a s¶n phÈm tån kho. + T¨ng c­êng ho¹t ®éng liªn doanh liªn kÕt kinh tÕ, t×m nguån hµng ®Ó mua ®­îc nguyªn vËt liÖu víi gi¸ thÊp vµ cung cÊp cho s¶n xuÊt ®Òu ®Æn. + Gi¶m ®Õn møc tèi ®a c¸c kho¶n chi phÝ ngoµi s¶n xuÊt kh«ng cÇn thiÕt. kÕt luËn Qua thêi gian thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng sè 1- C«ng ty x©y dùng sè 1, em ®· ®­îc sù gióp ®ì , chØ b¶o nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o, ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o, nhµ gi¸o ­u tó Vò Huy CÈm, cïng sù gióp ®ì cña ban l·nh ®¹o C«ng ty x©y dùng sè 1 , ®Æc biÖt lµ phßng kÕ to¸n phßng tµi chÝnh cña C«ng ty cïng víi sù cè g¾ng cña b¶n th©n , em ®· t×m hiÓu vÒ t×nh h×nh kÕ to¸n cña C«ng ty, em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp víi ®Ò tµi: “ Tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p” t¹i C«ng ty x©y dùng sè 1 – trùc thuéc Tæng c«ng ty xuÊt nhËp x©y dùng ViÖt Nam(VINACONEX). Qua ®ã em ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét vµi nhËn xÐt, ®ãng gãp mét sè ý kiÕn cña m×nh nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n tæ chøc h¹ch to¸n s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p nãi riªng. Do tr×nh ®é cßn cã h¹n, kinh nghiÖm thùc tÕ cßn Ýt ái, thêi gian thùc tËp ng¾n nªn trong chuyªn ®Ò cña m×nh kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt.V× thÕ em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn gãp ý, gióp ®ì cña c¸c thÇy, c¸c c« vµ cña c¸c c«, c¸c b¸c trong phßng kÕ to¸n ®Ó bæ xung cho kiÕn thøc cña m×nh ®Ó em hoµn thµnh tèt c«ng viÖc chuyªn m«n ®­îc giao. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy, c¸c c«, ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o Vò Huy CÈm vµ phßng tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn vµ tËn t©m gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy . môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty Xây dựng số 1 trực thuộc Tổng Công ty XNK Xây dựng VN - VINACONEX.DOC
Luận văn liên quan