Đề tài Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần du lịch và thương mại đông Nam Á

Lời nói đầu Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước kế toán là một công việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán và quản lý kinh tế, nó còn có vai trò tích cực đối với việc quản lý tài sản và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản cố định (TSCĐ) là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, đồng thời là bộ phận quan trọng quyết định sự sống còn của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đối với doanh nghiệp TSCĐ là điều kiện cần thiết để giảm cường độ lao động và tăng năng suất lao động. Nó thể hiện cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ công nghệ, năng lực và thế mạnh của doanh nghiệp trong việc phát triển sản xuất kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay nhất là khi khoa học kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp thì TSCĐ là yếu tố quan trọng để tạo nên sức mạnh cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Đối với ngành Du Lịch và Thương Mại, kế toán tài sản cố định là một khâu quan trọng trong toàn bộ khối lượng kế toán. Nó cung cấp toàn bộ nguồn số liệu đáng tin cậy về tình hình tài sản cố định hiện có của công ty và tình hình tăng giảm TSCĐ Từ đó tăng cường biện pháp kiểm tra, quản lý chặt chẽ các TSCĐ của công ty. Chính vì vậy, tổ chức công tác kế toán TSCĐ luôn là sự quan tâm của các doanh nghiệp Thương Mại cũng như các nhà quản lý kinh tế của Nhà nước. Với xu thế ngày càng phát triển và hoàn thiện của nền kinh tế thị trường ở nước ta thì các quan niệm về TSCĐ và cách hạch toán chúng trước đây không còn phù hợp nữa cần phải sửa đổi, bổ sung, cải tiến và hoàn thiện kịp thời cả về mặt lý luận và thực tiễn để phục vụ yêu cầu quản lý doanh nghiệp. Trong quá trình học tập ở trường và thời gian thực tập, tìm hiểu, nghiên cứu tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam á . Cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô giáo và các cán bộ nhân viên phòng tài chính kế toán em đã mạnh dạn chọn đề tài “Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam á” với mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc cải tiến và hoàn thiện bộ máy kế toán của công ty. Kết cấu của chuyên đề ngoài lời mở đầu và kết luận gồm có 3 phần chính sau: Phần I: Lý luận chung về kế toán TSCĐ tại các doanh nghiệp Phần II: Thực trạng kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam á Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam á Mục lục lời nói đầu 1 Phần I 3 lý luận chung về hoạch toán tài sản cố định 3 tại các doanh nghiệp 3 I. Khái quát chung về TSCĐ 3 1. Khái niệm và đặc điểm của TSCĐ 3 1.1. Khái niệm về TSCĐ 3 1.2. Đặc điểm của TSCĐ 4 2. Phân loại TSCĐ 4 2.1. Theo hình thái biểu hiện 4 2.2. Theo quyền sở hữu 6 2.3. Theo nguồn hình thành 7 2.4. Theo công dụng và tình hình sử dụng 7 3. Đánh giá TSCĐ 8 II. Hạch toán biến động tscđ 10 1. Vai trò và nhiệm vụ của hạch toán TSCĐ. 10 2. Tài khoản sử dụng 11 3. Hạch toán chi tiết TSCĐ 13 4. Hạch toán tình hình biến động TSCĐ 15 4.1. Hạch toán tăng TSCĐ hữu hình 15 4.2. Hạch toán giảm TSCĐ hữu hình 18 4.4 Hạch toán TSCĐ đi thuê và cho thuê 21 5.3 Hạch toán tăng giảm TSCĐ vô hình 25 5. Hạch toán khấu hao TSCĐ 30 5.1. Bản chất của khấu hao TSCĐ 30 5.2. Các phương pháp tính khấu hao 30 5.3. Một số quy định về tính khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành. 33 5.4 Hạch toán khấu hao TSCĐ 34 6. Hạch toán sửa chữa TSCĐ 36 Phần II 37 Thực trạng tổ chức công tác kế toán tài sản cố định ở công ty cổ phần du lịch và thương mại đông nam á 38 I/ Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức công tác kế toán ở công ty cổ phần du lịch và thương mại đông nam á 38 1. Khái quát lịch sử phát triển của công ty. 38 2. Cơ cấu tổ chức quản lý 38 3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam á. 45 4. Hình thức kế toán áp dụng 47 II. Tổ chức hạch toán chi tiết TSCĐ tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam á 49 A. Đặc điểm TSCĐ của Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam á 49 1. Phân loại TSCĐ 49 2. Đánh giá TSCĐ 50 3. Hiện trạng TSCĐ của Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam á 50 B. Hạch toán chi tiết TSCĐ của công ty 51 III. Hạch toán tăng, giảm TSCĐ 52 1. Tổ chức hạch toán ban đầu của TSCĐ 52 2. Hạch toán TSCĐ ở Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam á 53 2.1 Kế toán tăng TSCĐ 53 2.2 Kế toán giảm TSCĐ 58 3. Tổ chức hạch toán trên sổ chi tiết tổng hợp 64 IV. hạch toán khấu hao TSCĐ của công ty 69 v. tổ chức hạch toán sửa chữa tscđ tại công ty cổ phần du lịch và thương mại đông nam á. 72 Phần III 75 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần du lịch và thương mại đông nam á 75 i. phân tích tình hình sử dụng TSCĐ của công ty 75 II. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán TSCĐ tại công ty 76 III. Nhận xét chung tình hình của công ty. 76 1. Những ưu điểm nổi bật trong công tác kế toán tại công ty 77 2. Một số tồn tại trong tổ chức hạch toán TSCĐ tại công ty. 78 IV. Một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ ở Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam á 79 Kết luận 81

doc84 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1633 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần du lịch và thương mại đông Nam Á, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chøc kiÓm kª ®Þnh kú tµi s¶n, vËt t­ tiÒn vèn, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n theo mÆt b»ng thÞ tr­êng. + ChÞu tr¸ch nhiÖm lËp vµ nép ®óng h¹n b¸o c¸o quyÕt to¸n thèng kª víi chÊt l­îng cao. Tæ chøc b¶o qu¶n gi÷ tµi liÖu chøng tõ, gi÷ bÝ mËt c¸c sè liÖu thuéc quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. - KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ BHXH: Cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ tæ chøc kiÓm tra, tæng hîp, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty, gióp kÕ to¸n tr­ëng tæ chøc b¶o qu¶n l­u tr÷ hå s¬ tµi liÖu kÕ to¸n. Tæ chøc kÕ to¸n tæng hîp vµ chi tiÕt c¸c néi dung h¹ch to¸n cßn l¹i nh­: nguån vèn kinh doanh, c¸c quü doanh nghiÖp. MÆt kh¸c kÕ to¸n tæng hîp cßn kiªm lu«n nhiÖm vô kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ BHXH. - KÕ to¸n TSC§ vµ thanh to¸n: Cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ ph¶n ¸nh sè hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng gi¶m, t×nh h×nh sö dông xe « t« vµ c¸c TSC§ kh¸c cña c«ng ty, tÝnh khÊu hao, theo dâi söa ch÷a, thanh lý, nh­îng b¸n xe « t« vµ c¸c TSC§ kh¸c... vµ nhiÖm vô thanh to¸n c«ng nî, thanh to¸n víi Nhµ n­íc. - KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ thanh to¸n c«ng nî: Theo dâi vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn, tµi s¶n cè ®Þnh, tµi s¶n l­u ®éng, nguån vèn vµ c¸c quü xÝ nghiÖp, theo dâi chi phÝ vµ c¸c kho¶n c«ng nî néi bé, thanh to¸n víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc vµ ph©n phèi lîi nhuËn. - Thñ quü: Cã nhiÖm vô chñ yÕu sau: + B¶o qu¶n tiÒn mÆt, thu tiÒn vµ thanh to¸n chi tr¶ cho c¸c ®èi t­îng theo chøng tõ ®­îc duyÖt. + Hµng th¸ng vµo sæ quü, lªn c¸c b¸o c¸o quü, kiÓm kª sè tiÒn thùc tÕ trong kÐt ph¶i khíp víi sè d­ trªn b¸o c¸o quü. Thñ quü ph¶i cã tr¸ch nhiÖm båi th­êng khi ®Ó x¶y ra thÊt tho¸t tiÒn mÆt do chñ quan g©y ra vµ ph¶i nghiªm chØnh tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ qu¶n lý tiÒn mÆt. + Hµng th¸ng tæ chøc ®i thu tiÒn ë c¸c tæ chøc hay c¸ nh©n cßn thiÕu vµ rót tiÒn mÆt ë tµi kho¶n ng©n hµng vÒ nhËp quü. 4. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông Lµ mét doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp, C«ng ty cæ phÇn Du LÞch vµ Th­¬ng M¹i §«ng Nam ¸ ®ang sö dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n thèng nhÊt theo quy ®Þnh sè 1141/TC-C§KT cña Bé tr­ëng Bé tµi chÝnh ký ngµy 01/11/1995, hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n ¸p dông theo h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ. Víi quy m« vµ m« h×nh tæ chøc bé m¸y c«ng t¸c tËp trung vµ ¸p dông sæ s¸ch kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n trong C«ng ty cæ phÇn Du LÞch vµ Th­¬ng M¹i §«ng Nam ¸ ®­îc kh¸i qu¸t b»ng s¬ ®å sau: s¬ ®å tr×nh tù h¹ch to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ Chøng tõ kÕ to¸n Sæ quü Sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Chó thÝch: Ghi hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu * Tr×nh tù ghi sæ: Hµng ngµy hay ®Þnh kú c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®· kiÓm tra hîp lÖ ®Ó ph©n lo¹i råi lËp chøng tõ ghi sæ. C¸c chøng tõ gèc cÇn ghi chi tiÕt ®ång thêi ghi vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt. C¸c chøng tõ thu chi tiÒn mÆt hµng ngµy thñ quü ghi vµo sæ quÜ cuèi ngµy, chuyÓn cho kÕ to¸n quü. C¨n cø chøng tõ ghi sæ ®· lËp ghi vµo sæ §¨ng ký chøng tõ ghi sæ sau ®ã ghi vµo Sæ C¸i. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo c¸c sæ chøng tõ kÕ to¸n chi tiÕt lËp b¶ng tæng hîp sè liÖu, chi tiÕt c¨n cø vµo sæ c¸i ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n. Cuèi th¸ng kiÓm tra ®èi chiÕu gi÷a Sæ C¸i víi b¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt, gi÷a b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh c¸c kho¶n víi sè §¨ng ký chøng tõ ghi sæ. Cuèi kú h¹ch to¸n, c¨n cø vµo sè liÖu c©n ®èi ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n vµ b¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. TÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®­îc ghi vµo 2 sæ kÕ to¸n tæng hîp mét c¸ch riªng rÏ: Sæ §¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ Sæ C¸i. - Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ: Sæ nµy dïng ®Ó ®¨ng ký c¸c chøng tõ ghi sæ, sæ ®· lËp theo thø tù thêi gian, t¸c dông cña nã lµ qu¶n lý chÆt chÏ c¸c chøng tõ ghi sæ tr¸nh bÞ thÊt l¹c hoÆc bá sãt kh«ng ghi sæ, ®ång thêi sè liÖu cña sæ ®­îc sö dông ®Ó ®èi chiÕu víi sè liÖu cña b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. - Sæ C¸i: Lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp, do cã Ýt nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n nªn c«ng ty dïng sæ c¸i Ýt cét, ngoµi ra c«ng ty cßn dïng mét sè sæ thÎ chi tiÕt kh¸c nh­ + Sæ TSC§ + ThÎ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô + Sæ chi tiÕt chi phÝ tr¶ tr­íc, chi phÝ ph¶i tr¶ + Sæ chi tiÕt tiÒn göi, tiÒn vay + Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n, ng­êi mua, thanh to¸n néi bé, thanh to¸n víi ng©n s¸ch... Sau khi ®èi chiÕu khíp ®óng sè liÖu ghi trªn Sæ C¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt (®­îc lËp tõ c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt) ®­îc dïng ®Ó lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh (theo quý). Quan hÖ ®èi chiÕu, kiÓm tra ph¶i ®¶m b¶o tæng sè ph¸t sinh Nî vµ tæng sè ph¸t sinh Cã cña tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n trªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh ph¶i b»ng nhau vµ b»ng tæng sè tiÒn ph¸t sinh trªn sæ §¨ng ký chøng tõ ghi sæ. Tæng sè d­ Nî vµ tæng sè d­ Cã cña c¸c tµi kho¶n trªn b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh ph¶i b»ng sè d­ cña tõng tµi kho¶n t­¬ng øng trªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt. II. Tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt TSC§ t¹i C«ng ty cæ phÇn Du LÞch vµ Th­¬ng M¹i §«ng Nam ¸ A. §Æc ®iÓm TSC§ cña C«ng ty cæ phÇn Du LÞch vµ Th­¬ng M¹i §«ng Nam ¸ Lµ mét c«ng ty cæ phÇn khi tiÕp cËn víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng trong ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi. MÆc dï vËy C«ng ty cæ phÇn Du LÞch vµ Th­¬ng M¹i §«ng Nam ¸ vÉn coi h¹ch to¸n TSC§ lµ mét trong nh÷ng môc tiªu quan träng vµ cÇn thiÕt. Do bëi TSC§ ®­îc coi xem nh­ lµ “x­¬ng sèng” vµ “bé n·o” cña c«ng ty. Ngµy nay khi x· héi cµng ph¸t triÓn ®Õn ®Ønh cao cña trÝ tuÖ, tay nghÒ vµ tr×nh ®é con ng­êi v­ît bËc tiÕn lªn. V× vËy mµ s¶n phÈm cña loµi ng­êi ngµy nay lµ nh÷ng m¸y mãc hiÖn ®¹i. X¸c ®Þnh ®­îc ®iÒu ®ã, C«ng ty cæ phÇn Du LÞch vµ Th­¬ng M¹i §«ng Nam ¸ ®· cã mét c¸ch nh×n nhËn thùc tÕ, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ TSC§. 1. Ph©n lo¹i TSC§ Lµ mét c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh l÷ hµnh, nªn TSC§ trong c«ng ty phÇn lín lµ c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cã gi¸ trÞ lín. MÆc dï chiÕm tû träng lín trong tæng gi¸ trÞ TSC§ trong c«ng ty, nh­ng c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i chñ yÕu ®ang trong t×nh tr¹ng cò, kh¶ n¨ng vËn chuyÓn thÊp. Bªn c¹nh c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i trong c«ng ty cßn bao gåm: nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c¸c TSC§ kh¸c. §Ó phôc vô tèt cho viÖc h¹ch to¸n TSC§ trong c«ng ty, c«ng ty ®· ph©n lo¹i TSC§ nh­ sau: a. Ph©n lo¹i TSC§ theo h×nh th¸i biÓu hiÖn - M¸y mãc thiÕt bÞ nh­ m¸y ®iÒu hoµ national, ®iÒu hoµ 12000ptu... - Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i nh­: xe ca, xe con - Nhµ x­ëng ®Êt ®ai, s©n b·i ®ç xe. b. Ph©n lo¹i theo c«ng dông vµ t×nh h×nh sö dông TSC§ dïng ngoµi s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty mang tÝnh chÊt phôc vô c«ng céng. TSC§ dïng trong s¶n xuÊt kinh doanh c¬ b¶n trùc tiÕp cña ®¬n vÞ. c. Ph©n lo¹i TSC§ theo t×nh h×nh sö dông cña c«ng ty - TSC§ ®ang dïng - TSC§ ch­a cÇn dïng. 2. §¸nh gi¸ TSC§ §Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ghi sæ cho TSC§, c«ng ty tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ TSC§ ngay khi ®­a TSC§ vµo sö dông. Tuú tõng lo¹i TSC§ mµ c«ng ty cã c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kh¸c nhau. Víi nh÷ng TSC§ mua s¾m, TSC§ do ®Çu t­ XDCB hoµn thµnh, viÖc tÝnh gi¸ TSC§ t¹i c«ng ty ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau; Nguyªn gi¸ TSC§ = Gi¸ thùc tÕ + chi phÝ kh¸c cã liªn quan. Trªn c¬ së nguyªn gi¸, gi¸ trÞ hao mßn, kÕ to¸n cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ khi ®· sö dông theo c«ng thøc sau: Gi¸ trÞ cßn l¹i = Nguyªn gi¸ - gi¸ trÞ hao mßn Nh­ vËy toµn bé TSC§ cña c«ng ty ®­îc theo dâi trªn 3 lo¹i gi¸ lµ nguyªn gi¸, gi¸ trÞ hao mßn vµ gi¸ trÞ cßn l¹i, nhê ®ã ph¶n ¸nh ®­îc tæng sè vèn ®Çu t­ mua s¾m, x©y dùng vµ tr×nh ®é trang bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho s¶n xuÊt. 3. HiÖn tr¹ng TSC§ cña C«ng ty cæ phÇn Du LÞch vµ Th­¬ng M¹i §«ng Nam ¸ hiÖn tr¹ng tsc® cña c«ng ty Ngµy 31/12/00 ChØ tiªu §èi t­îng Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ cßn l¹i C l­îng cßn l¹i I. Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc 435.340.000 383.744.809 88,148 II. M¸y mãc thiÕt bÞ, 123.120.300 105.251.300 85,486 III. Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 1.894.619.400 1.782.610.400 94,08 - Xe 45 chç 914.619.400 856.848.400 93,68 - Xe 24 chç 980.000.000 925.762.000 94,46 Tæng TSC§ 2.453.079.700 2.271.606.509 92,6 Nh×n chung qua 2 n¨m ho¹t ®éng, t×nh h×nh TSC§ cña c«ng ty kh«ng cã sù thay ®æi ®¸ng kÓ. Trong tæng TSC§ hiÖn cã ë c«ng ty th×: - Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i chiÕm 77,23%. - VÒ nhµ cöa, vËt kiÕn tróc: Tæng sè diÖn tÝch ®Êt cña c«ng ty qu¶n lý lµ 300 m2 víi tæng gi¸ trÞ cßn l¹i lµ: 383744809 b»ng 16,89% tæng tµi s¶n. Víi nhãm tµi s¶n nµy do míi ®­îc ®Çu t­ x©y dùng nªn chÊt l­îng cßn l¹i cao (gi¸ trÞ cßn l¹i so víi nguyªn gi¸ ban ®Çu lµ 79,04%). - VÒ m¸y mãc thiÕt bÞ qu¶n lý chiÕm tû träng nhá chØ b»ng 5.02% tæng sè tµi s¶n v× ®­îc ®Çu t­ n¨m 2000. Bao gåm 5 m¸y ®iÒu hoµ, 1 m¸y vi tÝnh, 1 m¸y photo... víi tæng gi¸ trÞ cßn l¹i 137.120.300 b»ng 91,34% nguyªn gi¸ ban ®Çu. B. H¹ch to¸n chi tiÕt TSC§ cña c«ng ty Tæ chøc h¹ch to¸n TSC§ gi÷ mét vÞ trÝ quan träng trong c«ng t¸c kÕ to¸n. Nã cung cÊp tµi liÖu ®¶m b¶o chÝnh x¸c cho bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc hiÖn t¨ng, gi¶m TSC§ ë c«ng ty. Qua ®ã t¨ng c­êng biÖn ph¸p kiÓm tra, qu¶n lý TSC§ mét c¸ch b¶o ®¶m an toµn, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§. Do vËy viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n lu«n dùa trªn mét hÖ thèng ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ gèc chøng minh cho tÝnh hîp ph¸p cña nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, bao gåm: Biªn b¶n giao nhËn TSC§, ho¸ ®¬n GTGT, biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh, biªn b¶n thanh lý... C¨n cø vµo chøng tõ gèc, c¸c chøng tõ kh¸c liªn quan ®Õn TSC§ vµ c¸c tµi liÖu khoa häc kü thuËt. KÕ to¸n ghi th¼ng vµo sæ chi tiÕt TSC§, sæ nµy ®­îc më khi b¾t ®Çu niªn ®é kÕ to¸n vµ kho¸ sæ khi kÕt thóc niªn ®é kÕ to¸n. §©y lµ quyÓn sæ chÝnh phôc vô cho viÖc theo dâi, qu¶n lý TSC§ cña c«ng ty vµ ®­îc ghi hµng ngµy khi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ hoµn thµnh. §¬n vÞ: C«ng ty cæ phÇn Du LÞch vµ Th­¬ng M¹i §«ng Nam ¸ thÎ tµi s¶n cè ®Þnh sè 24/xeka (Dïng cho thiÕt bÞ m¸y mãc) Tªn tµi s¶n: ¤ t« vËn t¶i hµnh kh¸ch Nh·n, ký hiÖu: 29L-0357 N¬i s¶n xuÊt: Hµn Quèc C«ng suÊt thiÕt kÕ: 45 ghÕ N¨m SX : 1993 §Þa ®iÓm ®Æt: C«ng ty cæ phÇn Du LÞch vµ Th­¬ng M¹i §«ng Nam ¸ Lo¹i: Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i Chøng tõ nhËp: sè 24 N¨m th¸ng sö dông: 1999 Nguyªn gi¸: 304.873.134 Nguån vèn: Bæ sung §×nh chØ sö dông ngµy... th¸ng.... n¨m... Lý do:............... Møc vµ tû lÖ khÊu khao Møc khÊu hao ®· tÝnh céng dån Tõ n¨m Tû lÖ % Møc khÊu hao N¨m CB CB SCL CB SCL 1999 12 0 0 0 1.1.99 18.292.388 31.12.99 18.292.388 2000 12 34.389.689 31.12.00 52.682.077 III. H¹ch to¸n t¨ng, gi¶m TSC§ 1. Tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu cña TSC§ H¹ch to¸n ban ®Çu nh»m thiÕt lËp nªn c¸c chøng tõ ®Ó lµm c¬ së cho c¸c kh©u h¹ch to¸n tiÕp theo. C¸c chøng tõ kÕ to¸n ®ã th­êng xuyªn vËn ®éng vµ sù vËn ®éng liªn tôc kÕ tiÕp nhau ®­îc gäi lµ lu©n chuyÓn chøng tõ. Ph­¬ng ph¸p chøng tõ kÕ to¸n hiÖn nay ®­îc sö dông trong c¸c doanh nghiÖp nãi chung lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong hÖ thèng ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n. Do ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh TSC§ chñ yÕu lµ mua bªn ngoµi vÒ do quy m«, tÝnh chÊt c«ng ty kh«ng thÓ tù s¶n xuÊt ra ®­îc. C«ng ty c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT, biªn b¶n nghiÖm thu TSC§, biªn b¶n thanh lý TSC§, ho¸ ®¬n kiÓm phiÕu xuÊt kho ®Ó lµm c¨n cø ghi vµo chøng tõ ghi sæ. 2. H¹ch to¸n TSC§ ë C«ng ty cæ phÇn Du LÞch vµ Th­¬ng M¹i §«ng Nam ¸ 2.1 KÕ to¸n t¨ng TSC§ N¨m 1999- 2000 TSC§ c«ng ty t¨ng chñ yÕu b»ng nguån vèn tù cã. §Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh gi¸ trÞ TSC§ hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng cña TSC§. C«ng ty cæ phÇn « t« vËn t¶i Hµ T©y sö dông chñ yÕu c¸c tµi kho¶n vÒ kÕ to¸n sau: TK 211: TSC§ h÷u h×nh TK 214: Hao mßn TSC§ TK 241: X©y dùng c¬ b¶n dë dang TK 411: Nguån vèn kinh doanh Ngoµi ra c«ng ty cßn sö dông c¸c tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh­: TK 111, 112, 414, 441, 431... * Chøng tõ kÕ to¸n X¸c ®Þnh TSC§ lµ mét bé phËn c¬ b¶n nhÊt cña kÕ to¸n c«ng ty lu«n chó ý tíi nguyªn t¾c thËn träng trong h¹ch to¸n, b¶o ®¶m chÝnh x¸c ®èi t­îng ghi TSC§, lo¹i TSC§. ViÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n lu«n dùa trªn hÖ thèng chøng tõ gèc. D­íi ®©y lµ c¸ch tæ chøc h¹ch to¸n trªn chøng tõ mét sè nghiÖp vô t¨ng, gi¶m TSC§ t¹i C«ng ty cæ phÇn Du LÞch vµ Th­¬ng M¹i §«ng Nam ¸ * Tr­êng hîp t¨ng TSC§ XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña c¸c bé phËn trong c«ng ty, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch ®Çu t­, triÓn khai ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt ®ßi hái ®æi míi c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty ®· lªn kÕ ho¹ch mua s¾m TSC§ cho mçi n¨m. Khi kÕ ho¹ch ®­îc duyÖt, c«ng ty ký hîp ®ång mua s¾m TSC§ víi ng­êi cung cÊp sau ®ã c¨n cø vµo hîp ®ång (kÌm theo giÊy b¸o cña bªn b¸n) kÕ to¸n lµm thñ tôc cho ng­êi ®i mua. Trong qu¸ tr×nh mua b¸n, gi¸ mua vµ mäi chi phÝ ph¸t sinh ®Òu ®­îc theo dâi, khi hîp ®ång mua b¸n hoµn thµnh, hai bªn sÏ thanh lý hîp ®ång vµ quyÕt to¸n thanh to¸n tiÒn, ®ång thêi lµm thñ tôc kÕ to¸n t¨ng TSC§ kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Ó h¹ch to¸n t¨ng TSC§. C«ng ty cæ phÇn Du LÞch vµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Th­¬ng M¹i §«ng Nam ¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc biªn b¶n giao nhËn xe Ngµy 15/12/2000 C¨n cø vµo ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ cña Héi ®ång nhµ n­íc n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam c«ng bè ngµy 29/8/1989. C¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ sè 17 ngµy 16/5/1999 Bªn nhËn TSC§ gåm + ¤ng NguyÔn V¨n TiÕn §iÖn tho¹i Chøc vô: Gi¸m ®èc C«ng ty cæ phÇn Du LÞch vµ Th­¬ng M¹i §«ng Nam ¸ + ¤ng: NguyÔn B¸ §Ö Chøc vô: Tr­ëng phßng kinh doanh Bªn giao TSC§ gåm: + ¤ng TrÞnh Xu©n §øc §iÖn tho¹i Chñ xe lµm ®¹i diÖn 2 bªn thanh to¸n ký hîp ®ång §Þa ®iÓm giao nhËn TSC§: C«ng ty cæ phÇn Du LÞch vµ Th­¬ng M¹i §«ng Nam ¸ X¸c nhËn viÖc giao nhËn TSC§ nh­ sau: Tªn TSC§: Xe « t« kh¸ch hiÖu huyndai Sè khung: 29L- 4618 Sè l­îng: 1 chiÕc ChÊt l­îng (th©n vá xe, néi thÊt ghÕ ®Öm m¸y, m¸y xe, m¸y l¹nh) ho¹t ®éng b×nh th­êng. N¬i s¶n xuÊt: Hµn Quèc Dung tÝch xi lanh: 11.149C Träng t¶i c«ng suÊt: 220ml, 24 chç ngåi Nguån gèc tµi s¶n: C«ng ty s¶n xuÊt dÞch vô XNK khoa häc vµ kü thuËt Nguån gèc nhËp khÈu sè: 600005 N¨m s¶n xuÊt: 1989 Mµu: S¬n tr¾ng Gi¸ trÞ: 260.554.000 ®ång Bªn giao (ký tªn, ®ãng dÊu) Bªn nhËn (Ký tªn) Ban kiÓm nhËn (Ký tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký tªn) Gi¸m ®èc (Ký tªn) Bªn c¹nh ®ã kÕ to¸n còng c¨n cø vµo ho¸ ®¬n (GTGT) vµ phiÕu chi tiÒn cña ng©n hµng c«ng th­¬ng thanh xu©n Hµ Néi trÝch l­îc: MÉu Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 02B Ngµy 15/12/2000 Liªn 2: (Giao cho kh¸ch hµng) §¬n vÞ b¸n hµng: TrÞnh Xu©n §øc §Þa chØ: TËp thÓ xÝ nghiÖp ®­êng bé sè 116- Thanh Xu©n Nam- QuËn Thanh Xu©n- Hµ Néi Sè TK: M· sè: Hä tªn ng­êi mua: C«ng ty cæ phÇn Du lÞch vµ Th­¬ng m¹i §«ng Nam ¸ §Þa chØ: Sè 16 phè Trung Hoµ, CÇu GiÊy Hµ Néi H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn göi ng©n hµng M· sè: 710.A00039 TT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Xe « t« huyndai 29L.4618 1 c¸i 01 260.554.000 ThuÕ VAT 10% 26.055.400 Tæng céng 286.609.400 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Hai tr¨m t¸m s¸u triÖu s¸u tr¨m linh chÝn ngh×n bèn tr¨m ®ång ch½n. Ng­êi mua hµng (Ký tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, ghi râ hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, ®ãng dÊu) NghiÖp vô x¶y ra ngµy 15/12/2000, c«ng ty mua chiÕc xe « t« huyndai chuyªn chë kh¸ch b»ng nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n. Sè tiÒn lµ 286.609.400 kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nªu trªn ®Þnh kho¶n: BT1: Nî TK 211 260.554.000 Nî TK 133 26.055.400 Cã TK 112: 286.609.400 §ång thêi kÕ to¸n ph¶n ¸nh bót to¸n ®¬n BT2: Cã TK 009 286.609.400 BT3: KÕt chuyÓn sang NVKD: Nî TK 414: 260.554.000 * T¨ng TSC§ do mua s¾m ph¶i qua l¾p ®Æt C«ng ty mua TSC§ vÒ ch­a ®­a vµo sö dông ngay mµ ph¶i th«ng qua qu¸ tr×nh l¾p ®Æt. Khi hoµn thµnh bµn giao.KÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ liªn quan ®Õn ®Ó hoµn thµnh ghi vµo sæ. Tr­íc khi vµo sæ kÕ to¸n ph¶i tËp hîp l¹i chøng tõ cho c¸c kho¶n chi phÝ ®Çu t­. ThuÕ tr­íc b¹, giÊy ®¨ng ký kh¸m xe, dÇu mì ch¹y thö.... céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc Hµ néi ngµy 11/11/00 MÉu sè: biªn b¶n quyÕt to¸n xe « t« HUYNDAI 29L/ 4709 C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 548/CV-UBCN ngµy 15/12/2000 Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi. C¨n cø vµo chøng tõ ®Çu t­ quyÕt to¸n cña doanh nghiÖp I. Thµnh phÇn C«ng ty cæ phÇn Du LÞch vµ Th­¬ng M¹i §«ng Nam ¸ ¤ng NguyÔn B¸ §Ö - Tr­ëng phßng kinh doanh ¤ng Lª §øc ViÖt - Chøc vô: KÕ to¸n tr­ëng ¤ng Lª V¨n TrÞ - Chøc vô: Phã phßng kinh doanh Bµ §inh ThÞ Kim TuyÕn - Chøc vô: Phßng tµi vô II. Thµnh phÇn: Së giao th«ng vËn t¶i Hµ Néi ¤ng D­¬ng V¨n HiÒn: Chuyªn viªn phßng qu¶n lý ph­¬ng tiÖn Së GTVT III. Thµnh phÇn: Së tµi chÝnh Hµ Néi ¤ng §ç Xu©n HiÓn: Phã phßng nghiÖp vô tµi chÝnh doanh nghiÖp IV. C¸c kho¶n chi phÝ ®Çu t­ - Gi¸ mua xe 253.000.000 - ThuÕ tr­íc b¹ 10.120.000 - §¨ng ký 150.000 - Kh¸m xe 181.800 - DÇu mì ch¹y thö 561.000 - Lèp 11.047.600 - D­¬ng bi + söa ch÷a m¸y 824.000 - Gi¸ hµng treo nãc 1.446.600 Tæng 277.311.000 V. C¸c kho¶n thu håi - Lèp cò 2.075.000 - Lèp míi l¸i xe chÞu 50% 5.524.000 Tæng 7.599.000 Gi¸ nhËp tµi s¶n lµ: 277.311.000 - 7.599.000 = 269.732.000 Biªn b¶n lËp håi 16 giê ngµy 11/11/00 C¸c thµnh viªn trong c«ng ty (Ký) Gi¸m ®èc c«ng ty (Ký) §¹i diÖn Së tµi chÝnh Hµ Néi Së GTVT Hµ Néi C¨n cø vµo nghiÖp vô x¶y ra kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ (phiÕu), giÊy chøng nhËn cho C«ng ty cæ phÇn Du LÞch vµ Th­¬ng M¹i §«ng Nam ¸ ®­îc ®Çu t­ xe cña UBND Thµnh phè Hµ Néi. Biªn b¶n hîp ®ång kinh tÕ, phiÕu chi 08, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n BT1: TËp hîp chi phÝ mua s¾m, l¾p ®Æt thùc tÕ ph¸t sinh Nî TK 2411 269.732.000 Nî TK 133 26.973.200 Cã TK 111 269.705.200 BT2: KÕt chuyÓn ghi t¨ng nguyªn gi¸ TSC§ khi l¾p ®Æt hoµn thµnh bµn giao Nî TK 211 269.732.000 Cã TK 2411 269.732.000 BT3: KÕt chuyÓn nguån vèn Nî TK 414 269.732.000 Cã TK 411 269.732.000 2.2 KÕ to¸n gi¶m TSC§ Trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§ sÏ dÉn ®Õn mét sè TSC§ bÞ cò, hao mßn, l¹c hËu kh«ng phï hîp víi s¶n xuÊt cña c«ng ty sÏ bÞ lo¹i bá. C«ng ty cæ phÇn Du LÞch vµ Th­¬ng M¹i §«ng Nam ¸ do míi ®­îc thµnh lËp nªn TSC§ cßn míi vµ thêi gian sö dông cßn dµi. Tuy vËy nhiÒu tµi s¶n cña c«ng ty thêi gian sö dông vÉn cßn dµi nh­ng thùc sù kh«ng cã lîi Ých cho s¶n xuÊt kinh doanh nªn ®Ó sö dông chØ g©y l·ng phÝ vèn trong khi c«ng ty l¹i cÇn vèn cho viÖc c¶i tiÕn mua s¾m m¸y mãc míi nh»m môc ®Ých n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§. Do vËy, c«ng ty cÇn ph¶i thanh lý hoÆc nh­îng b¸n TSC§ ®i ®Ó cã thÓ thu håi vèn nhanh. - Gi¶m TSC§ do thanh lý: Khi c«ng ty muèn thanh lý TSC§ ®· cò vµ ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶, c«ng ty ph¶i lËp “Tê tr×nh xin thanh lý TSC§” göi lªn ®¹i héi cæ ®«ng trong ®ã bao gåm c¸c néi dung chÝnh sau: - Lý do xin thanh lý, nh­îng b¸n - C¸c lo¹i TSC§ xin thanh lý, nh­îng b¸n Sau khi tê tr×nh ®­îc duyÖt, c«ng ty thµnh lËp héi ®ång thanh lý (gåm ®¹i diÖn phßng kü thuËt vµ ®¹i diÖn phßng kÕ to¸n). Héi ®ång thanh lý chÞu tr¸ch nhiÖm xem xÐt, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng chÊt l­îng, gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n ®ã, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thu håi, x¸c ®Þnh chi phÝ thanh lý bao gåm chi phÝ vËt t­, chi phÝ cho nh©n c«ng ®Ó th¸o dì, th¸o bá, thu håi. C¸c chøng tõ liªn quan ®Õn thanh lý TSC§ bao gåm: + Tê tr×nh xin thanh lý + Biªn b¶n x¸c ®Þnh hiÖn tr¹ng + QuyÕt ®Þnh cho phÐp thanh lý + Biªn b¶n thanh lý TSC§ C¸c chøng tõ trªn lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n ghi gi¶m TSC§ trong sæ kÕ to¸n. NghiÖp vô x¶y ra ngµy 31/6/2000 theo chøng tõ ghi sæ sè 27 c«ng ty cæ phÇn Du lÞch vµ Th­¬ng m¹i §«ng Nam ¸ ®· quyÕt ®Þnh cho thanh lý xe « t« W50- 29L.1438 ®· sö dông l©u n¨m. Sau ®©y lµ “Tê tr×nh xin thanh lý ph­¬ng tiÖn vËn t¶i” cña tæ tr­ëng ®éi xe lËp. C«ng ty cæ phÇn du lÞch vµ th­¬ng m¹i ®«ng nam ¸ céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 31 th¸ng 6 n¨m 2000 tê tr×nh xin thanh lý ph­¬ng tiÖn vËn t¶i KÝnh göi: Gi¸m ®èc c«ng ty cæ phÇn Du lÞch vµ Th­¬ng m¹i §«ng Nam ¸ Tªn t«i lµ: NguyÔn Träng Dòng Chøc vô: Tæ tr­ëng ®éi xe HiÖn nay t«i cã mét ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ®· qu¸ cò n¸t vµ ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶ (cã kÌm theo biªn b¶n x¸c ®Þnh hiÖn tr¹ng xe). T«i viÕt tê tr×nh nµy xin thanh lý ph­¬ng tiÖn vËn t¶i nh­ sau: STT Lo¹i xe BiÓn xe N¨m sö dông Ng­êi sö dông 1 W50 29L.1438 1989 NguyÔn Minh Ch©u KÝnh ®Ò nghÞ gi¸m ®èc c«ng ty gi¶i quyÕt cho phÐp thanh lý ph­¬ng tiÖn vËn t¶i trªn. Tæ tr­ëng ®éi xe (Ký, hä tªn) §­îc sù ®ång ý cña gi¸m ®èc c«ng ty ngµy 25/6/2000 c«ng ty lËp héi ®ång thanh lý ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, biªn b¶n nµy ®­îc lËp nh­ sau: C«ng ty cæ phÇn du lÞch vµ th­¬ng m¹i ®«ng nam ¸ céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc biªn b¶n thanh lý TSC§ Hµ Néi, ngµy 25/6/2000 C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 532 ngµy 24/6/2000 cña Gi¸m ®èc c«ng ty vÒ viÖc thanh lý ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. I. Ban thanh lý gåm cã: 1. ¤ng NguyÔn V¨n TiÕn - Gi¸m ®èc c«ng ty - Tr­ëng ban thanh lý 2. ¤ng NguyÔn Träng Dòng - Tæ tr­ëng ®éi xe 3. ¤ng NguyÔn §øc ViÖt - KÕ to¸n tr­ëng 4. Bµ NguyÔn ThÞ Hµ - KÕ to¸n TSC§ II. TiÕn hµnh thanh lý ph­¬ng tiÖn vËn t¶i TT Lo¹i xe BiÓn xe N¨m ®­a vµo sö dông Nguyªn gi¸ Hao mßn GTCL 1 W50 29L.1438 1989 75.000.000 65.000.000 10.000.000 III. KÕt luËn cña Ban thanh lý Ban thanh lý quyÕt ®Þnh thanh lý ph­¬ng tiÖn vËn t¶i trªn cho «ng NguyÔn §inh TÞnh §Þa chØ: Qu¶ng Ninh Gi¸m ®èc c«ng ty (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Bªn c¹nh ®ã, kÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT vµ phiÕu thu tiÒn mÆt cña kh¸ch hµng. ho¸ ®¬n GTGT MÉu sè: 01 GTKT Liªn 3(Dïng ®Ó thanh to¸n) 3LL §¬n vÞ b¸n: C«ng ty cæ phÇn Du lÞch vµ Th­¬ng m¹i §«ng Nam ¸ §Þa chØ: 16 Trung Hoµ - CÇu GiÊy- Hµ Néi Sè TK: Sè ®iÖn tho¹i: Hä tªn ng­êi mua: NguyÔn §×nh TÞnh §Þa chØ: Qu¶ng Ninh H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt TT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Xe « t« 29L.1438 ChiÕc 01 10.000.000 ThuÕ VAT 10% 1.000.000 Tæng tiÒn thanh to¸n 11.000.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: M­êi mét triÖu ch½n Ng­êi mua (Ký tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký tªn) Thñ tr­ëng (Ký, ®ãng dÊu) PhiÕu thu Sè 694 Ngµy 25.6.2000 Nî TK 111 Cã TK 721 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn §×nh TÞnh §Þa chØ: Qu¶ng Ninh Lý do nép: Mua xe « t« 29L -1438 Sè tiÒn: 11.000.000 (®ång) ViÕt b»ng ch÷: M­êi mét triÖu ®ång ch½n KÌm theo ho¸ ®¬n: Chøng tõ gèc KÕ to¸n tr­ëng (Ký, Hä tªn) Ng­êi nép tiÒn (Ký, Hä tªn) Thñ quü (Ký, Hä tªn) Trªn c¬ së c¨n cø vµo biªn b¶n thanh lý vµo ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu thu vµ toµn bé c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn viÖc thanh lý TSC§. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n. BT1: Xo¸ sæ TSC§ Nî TK 214 65.000.000 Nî TK 821 10.000.000 Cã TK 211 75.000.000 C¨n cø vµo phiÕu thu sè 694 ph¶n ¸nh sè thu vÒ sau thanh lý BT2: Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thu tõ thanh lý Nî TK 111 11.000.000 Cã TK 721 10.000.000 Cã TK 33311 1.000.000 * TSC§ gi¶m do nh­îng b¸n Nh÷ng TSC§ nh­îng b¸n lµ toµn bé nh÷ng TSC§ do ®· sö dông l©u ngµy kh«ng cßn mang l¹i hiÖu qu¶ khi ®­a vµo SXKD, do bÞ h­ háng nÆng nªn c«ng ty quyÕt ®Þnh lËp héi ®ång qu¶n trÞ ®Þnh gi¸ xe ®Ó tiÕn hµnh nh­îng b¸n. NghiÖp vô xÈy ra ngµy 20.6.2000 theo chøng tõ sè 27. C«ng ty chuyÓn nh­îng TS xe «t« 29L 1187 c¨n cø theo Biªn b¶n ®Þnh gi¸ Sè 69 Ngµy 21.6.2000 Nguyªn gi¸ : 70.000.000 (®ång) Gi¸ trÞ hao mßn: 46.649.000 Gi¸ trÞ cßn l¹i: 23.351.000 Chi phÝ thanh lý : 200.000 b»ng tiÒn mÆt KÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan nh­ biªn b¶n häp héi ®ång qu¶n trÞ ngµy 20.6.2000. C¨n cø vµo b¶ng ®Þnh gi¸ trÞ cßn l¹i, c¨n cø vµo Ho¸ ®¬n GTGT vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan kh¸c. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n BT1: Xo¸ sæ TSC§ Nî TK 214 46.649.000 Nî TK 821 23.351.000 Cã TK 211 70.000.000 BT2: Ph¶n ¸nh chi phÝ : nh­îng b¸n Nî TK 821 200.000 Cã TK 111 200.000 BT3: Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thu håi tõ nh­îng b¸n Nî TK 111 25.686.100 Cã TK 721 23.351.000 Cã TK 33311 2.335.100 3. Tæ chøc h¹ch to¸n trªn sæ chi tiÕt tæng hîp * Tr­êng hîp TSC§ t¨ng + Ghi sæ ®¨ng ký vµ sæ chi tiÕt TSC§. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ giao nhËn TSC§, kÕ to¸n c«ng ty më sæ ®¨ng ký TSC§ vµ sæ chi tiÕt TSC§. Néi dung chÝnh cña sæ ph¶n ¸nh chi tiÕt c¸c nghiÖp vô TSC§ ph¸t sinh. Sè hiÖu trªn sæ cung cÊp c¸c chØ tiªu chi tiÕt vÒ t×nh h×nh tµi s¶n vµ lµ c¨n cø ®Ó lËp b¸o c¸o KÕt cÊu sæ ®¨ng ký TSC§: Gåm nh÷ng néi dung sau: Tªn TSC§, n­íc s¶n xuÊt, nguyªn gi¸, n¨m ®­a vµo sö dông, sè n¨m khÊu hao, sè khÊu hao 1 n¨m sè cét trªn mçi trang míi chØ ph¶n ¸nh chi tiÕt ph¸t sinh t¨ng, ch­a ph¶n ¸nh ®­îc chi tiÕt c¸c ph¸t sinh gi¶m. QuyÓn sè nµy ®­îc dùa theo tõng n¬i sö dông ®Ó theo dâi tµi s¶n t¹i ®¬n vÞ ®ã. Hµng th¸ng c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n ph¸t sinh. KÕ to¸n ghi vµo cét cho hîp lý. XuÊt ph¸t tõ nghiÖp vô trªn chóng ta cã mÉu sau: c«ng ty cæ phÇn du lÞch vµ th­¬ng m¹i ®«ng nam ¸ sæ ®¨ng ký TSC§ Th¸ng 12 n¨m 2000 TT Tªn TSC§ N­íc SX N. gi¸ N¨m sö dông Sè khÊu hao (n¨m) Sè KH 1 n¨m Ghi chó 1 Xe ca 29H-4709 Hµn Quèc 269.732.000 2000 8 33.716.500 2 Xe ca 29L-4618 Hµn Quèc 260.554.000 2000 8 32.569.250 3 Xe ca 29L-1438 Hµn Quèc 248.642.700 2000 8 31.080.338 4 Xe ca 29L- 0357 Hµn Quèc 212.279.700 2000 8 26.534.962,5 KÕt cÊu sæ chi tiÕt TSC§: VÒ s¬ b¶n kÕt cÊu cét trªn mét trang sæ nµy gièng sæ ®¨ng ký TSC§. Trªn trang sæ chi tiÕt TSC§ cã thªm cét chøng tõ, mçi tµi s¶n ®­a vµo sö dông ®Òu ph¶i ghi vµo cuèn sæ nµy. Sè thø tù TSC§ ®­îc ghi theo thø tù thêi gian, hµng th¸ng khi cã nghiÖp vô TSC§ ph¸t sinh. KÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt TSC§ theo mÉu sau: c«ng ty cæ phÇn du lÞch vµ th­¬ng m¹i ®«ng nam ¸ sæ chi tiÕt TSC§ Th¸ng 11 n¨m 2000 TT Chøng tõ Tªn TSC§ N­íc SX N¬i sö dông Nguyªn gi¸ Sè KH n¨m Nguån h×nh thµnh SH NT 1 15.12.00 Xe ca 29H.4709 Hµn Quèc 269732000 33716500 BX 2 118 Xe ca 29L.4618 Hµn Quèc 260554000 32569250 BX 3 Xe ca 29L.0357 Hµn Quèc 248642700 31080338 NS 4 Xe ca 29L.1438 Hµn Quèc 212279700 26534962,5 NS Sau ®ã kÕ to¸n tæng hîp sè liÖu ®Ó lËp b¶ng Tæng hîp t¨ng gi¶m TSC§ cña c«ng ty. B¶ng Tæng hîp nµy ®­îc dïng ®Ó kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu víi sæ c¸i TK 211. KÕ to¸n chi tiÕt c¨n cø vµo 2 sæ nªu trªn ®Ó vµo b¶ng sau: B¶NG tæng hîp t¨ng gi¶m tsc® Chøng tõ Tªn TSC§ §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng TSC§ t¨ng SH NT N. gi¸ Nguån h×nh thµnh Bé phËn SD Xe ca 29H.4709 ChiÕc 01 269.732.000 BX §éi xe 118 15.12.00 Xe ca 29H.4709 ChiÕc 01 260.554.000 BX §éi xe Xe ca 29H.4709 ChiÕc 01 248.642.700 NS §éi xe Xe ca 29H.4709 ChiÕc 01 212.279.700 NS §éi xe Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. Hµng ngµy, th¸ng c¨n cø vµo chøng tõ gèc vÒ TSC§ ph¸t sinh. KÕ to¸n vµo chøng tõ ghi sæ theo mÉu sau: CHøNG tõ ghi sæ Sè 118 Th¸ng 12-2000 TrÝch yÕu Tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã 1. NhËp TS xe « t« 29H-4709 211 241.1 269.732.000 2. Mua TS xe « t« 29L.4618 211 112 260.554.000 3. Mua TS xe « t« 29L.0357 211 111 248.642.700 4. LÊy nguån vèn thÕ chÊp mua xe 29L. 1187 211 111 212.279.700 5. Dïng NV khÊu hao c¬ b¶n mua 1 xe « t« 29L.1438 009 260.554.000 KÌm theo 5 chøng tõ gèc Sau khi ph¶n ¸nh vµo chøng tõ ghi sæ vÒ t¨ng TSC§ sau ®ã vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ cho TSC§. (§Þnh kú 10 ngµy/lÇn) N¨m 2000 MÉu sè 02- 8KT sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i Sè tiÒn Ghi chó SH Ngµy th¸ng 1/12/2000 T¨ng TSC§ do nhËp xe « t« 29H.4709 269.732.000 118 15/12/2000 T¨ng TSC§ do nhËp xe « t« 29L.4618 260.554.000 T¨ng TSC§ do nhËp xe « t« 29L.0357 248.642.700 T¨ng TSC§ do nhËp xe « t« 29L.1438 212.279.700 Céng th¸ng 991.208.400 Cuèi th¸ng kho¸ sæ. Céng sè liÖu trªn c¸c chøng tõ ghi sæ, kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu trªn sæ... ghi sæ víi c¸c sæ chi tiÕt TSC§, sè b¶ng tæng hîp TSC§... vµ lÊy sè liÖu tæng céng cña chøng tõ ghi sæ vµo sæ c¸i. * Tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m: chøng tõ ghi sæ Sè 27 Th¸ng 10/2000 Chøng tõ gèc kÌm theo: Gi¶m TSC§ TrÝch yÕu Tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã - Gi¶m TSC§ do thanh lý, nh­îng b¸n 1. Thanh lý TS xe « t« W50 ®· sö dông l©u n¨m 214 821 211 65.000.000 10.000.000 75.000.000 - Kho¶n thu håi tõ thanh lý 111 721 33311 11.000.000 10.000.000 1.000.000 2. Nh­îng b¸n TS xe « t« W50 29L.1187 214 46.649.000 821 211 23.351.000 70.000.000 - Chi phÝ nh­îng b¸n 821 200.000 111 200.000 - Kho¶n thu håi tõ nh­îng b¸n 111 721 33311 25.686.100 23.351.000 2.335.100 Tõ sè liÖu cña chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ. sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i Sè tiÒn Ghi chó Sè hiÖu Ngµy th¸ng 27 31.6.2000 Thanh lý TS xe « t« W 50 75.000.000 27 20.6.2000 Nh­îng b¸n xe TS « t« 29L.1187 70.000.000 Céng 145.000.000 KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) X¸c ®Þnh c¬ quan thuª (§¹i diÖn c¬ quan thuÕ) (Ký, ®ãng dÊu) Ngµy.....th¸ng.....n¨m 2000 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) Sau khi ®· hoµn tÊt vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ cuèi th¸ng lÊy sè liÖu trªn chøng tõ ghi sæ sè 118 vµ 27 ®Ó vµo sæ c¸i TK 211. sæ c¸i tµi kho¶n 211 N¨m 2000 Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK ®èi øng Sè tiÒn SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 1938.278.400 15.12 118 NhËp TS xe « t« 29H.4709 2411 269.732.000 1.12 118 NhËp TS xe « t« 29L.4618 112 260.554.000 5.12 118 Mua TS xe « t« 29L.4375 111 248.642.700 Mua TS xe « t« 29M.4502 212.279.700 31.10 27 Thanh lý TS xe « t« W50 29L1438 214 821 75.000.000 Nh­îng b¸n xe 29L.1187 214 821 70.000.000 Céng sè ph¸t sinh 991.208.400 145.000.000 Sè d­ cuèi kú 2784486800 IV. h¹ch to¸n khÊu hao TSC§ cña c«ng ty Trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§ bÞ hao mßn dÇn vÒ gi¸ trÞ. Do vËy kÕ to¸n ph¶i lµm c«ng t¸c trÝch khÊu hao. T¹i C«ng ty cæ phÇn du lÞch vµ th­¬ng m¹i §«ng Nam ¸ khÊu hao TSC§ lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®Çn gi¸ trÞ cña TSC§ 1 c¸ch cã kÕ ho¹ch vµo gi¸ thµnh. KhÊu hao TSC§ lµ biÖn ph¸p kinh tÕ nh»m bï ®¾p hay kh«i phôc l¹i tõng phÇn hoÆc toµn bé gi¸ trÞ TSC§. C«ng ty cæ phÇn du lÞch vµ th­¬ng m¹i §«ng Nam ¸ ®· khÊu hao ph­¬ng tiÖn vËn t¶i vÒ thùc chÊt lµ x¸c nhËn vÒ ph­¬ng diÖn kÕ to¸n 1 kho¶n gi¸ trÞ bÞ gi¶m cña ph­¬ng tiÖn vËn t¶i do tham gia vµo qu¸ tr×nh vËn t¶i. - ViÖc tÝnh khÊu hao TSC§ ph¶i theo c¸c quy ®Þnh sau: + VÒ tÝnh khÊu hao c¬ b¶n c¨n cø vµo nguyªn gi¸ TSC§ vµ tû lÖ khÊu hao theo quyÕt ®Þnh 166/1999/Q§-BTC, ngµy 30/12/1999 + C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh. TÊt c¶ c¸c TSC§ trÝch khÊu hao trªn c¬ së tû lÖ tÝnh khÊu hao ®¨ng ký theo ®Þnh kú 3 n¨m víi Côc qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n Nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp. + TÊt c¶ TSC§ hiÖn cã cña c«ng ty tham gia vµo qu¸ tr×nh kinh doanh ®Òu ph¶i tÝnh khÊu hao vµ ph©n bæ vµo gi¸ thµnh. + ViÖc tÝnh khÊu hao ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cña C«ng ty cæ phÇn du lÞch vµ th­¬ng m¹i §«ng Nam ¸ dùa trªn 2 c¬ së: Nguyªn gi¸ cña ph­¬ng tiÖn, m¸y mãc (« t«, nhµ cöa...) vµ thêi gian sö dông. C«ng ty cæ phÇn du lÞch vµ th­¬ng m¹i §«ng Nam ¸ tû lÖ khÊu hao ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: §èi víi xe vËn t¶i hµnh kh¸ch tõ 25 chç ngåi trë lªn vµ xe vËn t¶i hµng ho¸ 2 tÊn th× trÝch khÊu hao 8 n¨m, ®èi víi s©n b·i ®Ó xe, ®­êng, trÝch khÊu hao 8 n¨m, ®èi víi nhµ cöa kiÕn tróc tÝnh khÊu hao 19 n¨m. Møc khÊu hao ®­îc tÝnh nh­ sau: Møc khÊu hao Hµng n¨m = S Nguyªn gi¸ sè n¨m sö dông Møc khÊu hao hµng th¸ng tÝnh nh­ sau: Møc khÊu hao hµng th¸ng = Møc khÊu hao hµng n¨m 12 th¸ng §Çu n¨m c¨n cø vµo nh÷ng TSC§ hiÖn cã cña c«ng ty kÕ to¸n tÝnh khÊu hao cho 1 n¨m. Dùa vµo møc khÊu hao n¨m ®Ó tÝnh khÊu hao th¸ng. TrÝch b¶ng chi tiÕt TSC§ trÝch khÊu hao n¨m 2000 chi tiÕt tsc® trÝch khÊu hao n¨m 2000 TT Tªn tµi s¶n trÝch khÊu hao Nguån vèn Nguyªn gi¸ 31.12.2000 Møc tÝnh khÊu hao GTCL I Nhµ cöa vËt kiÕn tróc NS BX 1.434.389.891 300.684.086 1.133.714.805 II M¸y mãc thiÕt bÞ BX 137.120.300 11.869.000 125.251.300 1 M¸y ®iÒu hoµ National 11.030.000 3.862.000 7.168.000 2 M¸y ®iÒu hoµ 12000PTU 14.421.000 1.923.000 12.498.000 3 M¸y ®iÒu hoµ 12000PTU 14.421.000 1.923.000 12.498.000 4 M¸y ®iÒu hoµ 20000PTU 21.778.000 2.903.000 18.875.000 5 M¸y photocopy 29.095.000 485.000 28.610.000 6 M¸y ®iÒu hoµ General 31.665.000 528.000 31.137.000 7 M¸y vi tÝnh 14.710.300 245.000 14.465.300 III Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i NS BX 5.494.619.400 2.891.009.000 2.603.610.400 1 Xe ca 4.990.619.400 2.602.891.000 2.387.728.400 2 Xe con 280.000.000 187.238.000 92.762.000 Cuèi th¸ng c¨n cø vµo phÇn trÝch khÊu hao TSC§ ë bé phËn nµo th× tÝnh vµ kÕt chuyÓn vµo chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. §èi víi khÊu hao TSC§ c«ng ty sö dông c¸c TK sau: TK 214: KhÊu hao m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, nhµ cöa vËt kiÕn tróc. TK 627 (6274): chi phÝ khÊu hao ph­¬ng tiÖn TSC§. TK 642 (6424): chi phÝ khÊu hao TSC§ dïng cho QLDN TK 009: Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n. Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông mét sè TSC§ cã liªn quan kh¸c. Khi tÝnh khÊu hao ph­¬ng tiÖn vËn t¶i phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng kinh doanh vËn t¶i. Nî TK 627 (6274) : Chi phÝ khÊu hao ph­¬ng tiÖn vËn t¶i Nî TK 642 (6424): Chi phÝ khÊu hao bé phËn QLDN Cã TK 2144: Hao mßn TSC§ NghiÖp vô khÊu hao TSC§ th¸ng 5/2000 ë C«ng ty cæ phÇn du lÞch vµ th­¬ng m¹i §«ng Nam ¸ trÝch khÊu hao ph­¬ng tiÖn vËn t¶i nh­ sau: Ph­¬ng tiÖn phôc vô hµnh kh¸ch ®èi víi xe ca lµ 3.198.000 KÕ to¸n c¨n cø vµo nguyªn gi¸ ®Çu n¨m vµ thêi gian sö dông TSC§ ®Ó ghi: 1. Nî TK 627(4) 3.198.000 Cã TK 214 3.198.000 2. Nî TK 009 3.198.000 Cßn ®èi víi ph­¬ng tiÖn phôc vô hµng ho¸ lµ 3.000.000 kÕ to¸n ghi sæ: 1. Nî TK 642(4) 3.000.000 Cã TK 214 3.000.000 2. Nî TK 009 3.000.000 Cuèi th¸ng kÕ to¸n chuyÓn khÊu hao ph­¬ng tiÖn vËn t¶i bé phËn xe ca vµo chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Nî TK 154 6.198.000 Cã TK 627 (4) 3.198.000 Cã TK 642 (4) 3.000.000 Sau ®ã tËp hîp sè chi phÝ khÊu hao cña xe ca cho tõng môc ®Ých nh­ vËn chuyÓn hµnh kh¸ch vµ vËn chuyÓn hµng ho¸ vµo chøng tõ ghi sæ. Céng sè liÖu thùc tÕ t¹i chøng tõ ghi sæ sè 31/5/2000 ®Ó vµo sæ c¸i 214 v. tæ chøc h¹ch to¸n söa ch÷a tsc® t¹i c«ng ty cæ phÇn du lÞch vµ th­¬ng m¹i ®«ng nam ¸. TSC§ lµ nh÷ng t­ liÖu lao ®éng phôc vô l©u dµi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã ®Ó duy tr× tÝnh n¨ng kü thuËt vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng liªn tôc cña tµi s¶n. C«ng ty lu«n quan t©m ®Õn viÖc b¶o d­ìng söa ch÷a TSC§. B¶n th©n mçi ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ®Òu lËp ®Þnh møc söa ch÷a th­êng xuyªn (B¶o d­ìng) vµ söa ch÷a lín (§¹i tu). C«ng ty cæ phÇn du lÞch vµ th­¬ng m¹i §«ng Nam ¸ ®· tÝnh chi phÝ söa ch÷a « t« vµo chi phÝ vËn t¶i lµ 1 kho¶n chi phÝ trùc tiÕp trong ho¹t ®éng kinh doanh vËn t¶i « t« vµ còng lµ 1 kho¶n møc gi¸ thµnh cña vËn t¶i « t« gi÷a c¸c th¸ng. C¨n cø vµo ®Þnh møc chi phÝ söa ch÷a ph­¬ng tiÖn « t« tÝnh cho 1 km xe l¨n b¸nh vµ sè km thùc tÕ ®· ho¹t ®éng trong th¸ng ®Ó tÝnh sè ph¶i trÝch trong th¸ng. Chi phÝ söa ch÷a ph­¬ng tiÖn trong th¸ng = §Þnh møc söa ch÷a ph­¬ng tiÖn tÝnh cho 1 km xe l¨n b¸nh * Sè km thùc tÕ ®· ho¹t ®éng trong th¸ng Qu¸ tr×nh söa ch÷a ph­¬ng tiÖn vËn t¶i « t« m¸y mãc thiÕt bÞ kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 627 (6277), 2413, 335 ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ söa ch÷a TSC§. TK 6277: chi phÝ dÞch vô mua ngoµi dïng ®Ó ®¹i tu m¸y, ®Ìn pha, s¨m lèp... TK 2413: chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ nh­ ®¹i tu m¸y (sè l­îng lín), ®ãng vá xe ca TK 335: söa ch÷a trong kÕ ho¹ch ®¬n vÞ TSC§ Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông c¸c TK liªn quan 152, 111, 112, 331, 1421... Qu¸ tr×nh söa ch÷a TSC§ sÏ ph¸t sinh rÊt nhiÒu vÊn ®Ò nh÷ng ®iÒu ®Çu tiªn ®Ó TSC§ ®ã ®­îc söa ch÷a cho tèt vµ mang tÝnh hîp ph¸p ®èi víi chÕ ®é kÕ to¸n míi. KÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo c¸c chøng tõ sau: - Biªn b¶n x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng kü thuËt m¸y - C¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm tra söa ch÷a - C¨n cø vµo ph­¬ng ¸n dù to¸n söa ch÷a - C¨n cø vµo b¶n quyÕt ®Þnh söa ch÷a - C¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ - C¨n cø vµo quyÕt to¸n söa ch÷a xe §èi víi qu¸ tr×nh söa ch÷a ph­¬ng tiÖn cña c«ng ty + Söa ch÷a th­êng xuyªn: Giao trùc tiÕp cho c«ng nh©n sö dông xe ®ã ®Ó s÷a ch÷a theo biªn b¶n x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng kü thuËt cña ph­¬ng tiÖn cña phßng kü thuËt göi lªn. + Söa ch÷a lín: Do qu¸ tr×nh sö dông, TSC§ bÞ hao mßn vµ h­ háng ë nh÷ng bé phËn c¬ b¶n, vµ ®Ó cho TSC§ ho¹t ®éng b×nh th­êng vµ nhanh chãng. C«ng ty ®· lËp kÕ ho¹ch tr×nh tr­íc 1 kho¶n chi phÝ ®Ó sö dông vµo môc ®Ých lín, söa ch÷a lín ph­¬ng tiÖn nh­: T©n trang vá xe bÞ h­ háng do gÆp tai n¹n trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. Kho¶n chi phÝ nµy sÏ giao cho ng­êi nhËn thÇu söa ch÷a hoÆc c«ng nh©n t¹i c«ng ty muèn xin söa ch÷a. * Söa ch÷a th­êng xuyªn Do khèi l­îng söa ch÷a kh«ng nhiÒu chi phÝ ph¸t sinh ®Òu ®­îc tËp hîp trùc tiÕp vµo chi phÝ kinh doanh. KÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nh­ phiÕu xuÊt kho, ho¸ ®¬n (VAT) khi mua dÞch vô ngoµi cã phiÕu chi.v.v... ®Ó ghi sæ. PhÇn III Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh t¹i c«ng ty cæ phÇn du lÞch vµ th­¬ng m¹i ®«ng nam ¸ i. ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông TSC§ cña c«ng ty TSC§ lµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña c«ng ty, ph¶n ¸nh n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã tr×nh ®é tiÕn bé khoa häc cña c«ng ty. Nã lµ t­ liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th«ng qua sù t¸c ®éng cña con ng­êi nh»m t¹o ra s¶n phÈm. TSC§ ®Æc biÖt lµ m¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt lµ ®iÒu kiÖn quan träng vµ cÇn thiÕt ®Ó t¨ng s¶n l­îng, n¨ng suÊt lao ®éng gi¶m chi phÝ h¹ gi¸ thµnh. ViÖc ph©n tÝch t×nh h×nh TSC§ ®Ó cã biÖn ph¸p triÖt ®Ó vÒ sè l­îng, thêi gian vµ c«ng suÊt cña m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ TSC§ kh¸c lµ 1 vÊn ®Ò cã ý nghÜa quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. ViÖc ®Çu t­ thªm vèn cè ®Þnh vµo SXKD cã thÓ dÉn ®Õn thõa vèn, ø ®äng vèn vµ lµm gi¶m hiÖu suÊt sö dông vèn do ®Çu t­ qu¸ víi nhu cÇu. Nh­ng qu¸ tr×nh ®Çu t­ (t¨ng ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, trang bÞ qu¶n lý míi) sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc t¨ng tæng doanh thu. Song thùc tÕ ë c«ng ty do ®Æc tr­ng cña ngµnh vËn t¶i bÞ t¸c ®éng rÊt lín. Bëi ®iÒu kiÖn kinh tÕ, t­ nhiªn, viÖc xÈy ra hai trËn lò lín vµo cuèi n¨m còng ®· t¸c ®éng rÊt lín ®Õn t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty. Mét sè ®iÓm du lÞch bÞ ngõng ho¹t ®éng, c¸c chuyÕn du lÞch néi ®Þa vµ quèc tÕ còng bÞ c¾t gi¶m. Tõ nh÷ng khã kh¨n ®ã c«ng ty còng ®· kh¾c phôc ®­îc phÇn nµo lµ nhê vµo sù qu¶n lý tèt TSC§ vµ sö dông TSC§. * Qu¸ tr×nh n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§. - Sau khi nhËn xe vÒ c«ng ty quyÕt ®Þnh giao cho l¸i xe bµn giao tõng bé phËn ®¸nh gi¸ chÊt l­îng kÓ c¶ s¨m lèp vµ c¸c TSC§ kh¸c ®Òu cã phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt, tªn ng­êi qu¶n lý hoÆc phßng qu¶n lý. §Þnh kú kiÓm tra b¶o d­ìng theo quy tr×nh kinh tÕ. C¸c tµi s¶n kh¸c ph¶i qu¶n lý, kiÓm kª ®Þnh kú cã quy ®Þnh vÒ quy chÕ sö dông TSC§. - §Ó ®¶m b¶o TS ®­îc an toµn vµ tèt th× hµng n¨m c«ng ty cã mua b¶o hiÓm nhÊt lµ víi xe « t« mua míi100%. Sau khi cã sù cè tai n¹n xÈy ra sÏ ®­îc båi th­êng b»ng b¶o hiÓm. §¶m b¶o ph­¬ng tiÖn tèt lµm cho nh©n viªn cã t©m lý v÷ng vµng khi lµm viÖc. - Ngoµi ra c«ng ty cßn më ra 1 sè quy chÕ nh»m b¶o qu¶n tèt TSC§ nh­ chiÕn sÜ thi ®ua lao ®éng giái th­ëng n¨ng suÊt. II. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n TSC§ t¹i c«ng ty HiÖn nay c«ng t¸c kÕ to¸n ®ang dÇn ®­îc n©ng cao vµ hoµn thiÖn ë hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp së dÜ nh­ vËy lµ do kÕ to¸n lµ khoa häc vµ nghÖ thuËt, ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc liªn tôc, toµn diÖn, cã hÖ thèng tÊt c¶ c¸c lo¹i tµi s¶n, nguån vèn, còng nh­ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ trong c«ng ty. H¬n n÷a c¸c th«ng tin cña kÕ to¸n cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi viÖc ra quyÕt ®Þnh cña ng­êi qu¶n lý vµ tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n sÏ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. T¹i C«ng ty cæ phÇn du lÞch vµ th­¬ng m¹i §«ng Nam ¸, c«ng t¸c h¹ch to¸n TSC§ ®· kh«ng ngõng ®­îc hoµn thiÖn ®Ó thÝch nghi vµ ®¸p øng kÞp thêi c¸c yªu c©ï qu¶n lý. Song trong h¹ch to¸n TSC§ vÉn cßn tån t¹i 1 sè nh÷ng thiÐu xãt cÇn ®­îc bæ sung chØnh lý vµ hoµn thiÖn h¬n n÷a. Cã nh­ vËy míi gióp cho c«ng ty qu¶n lý vµ sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c¸c lo¹i TSC§. III. NhËn xÐt chung t×nh h×nh cña c«ng ty. KÓ tõ khi thµnh lËp C«ng ty cæ phÇn du lÞch vµ th­¬ng m¹i §«ng Nam ¸ ®Õn nay sau nhiÒu n¨m cñng cè vµ ®Çu t­ x©y dùng c¬ së vËt chÊt, bæ sung TSC§ vµ n©ng cÊp c¶i t¹o hoµn chØnh v¨n phßng c«ng ty, ph©n x­ëng söa ch÷a C«ng ty cæ phÇn du lÞch vµ th­¬ng m¹i §«ng Nam ¸ ®· cã nh÷ng b­íc chuyÓn biÕn râ rÖt trong viÖc ®¹t thµnh tÝch cao vÒ doanh thu vµ lîi nhuËn. §iÒu ®ã võa ®¶m b¶o ®¸p øng nhu cÇu du lÞch ngµy cµng t¨ng lªn trong mäi tÇng líp nh©n d©n ngµy mét dÔ dµng, ®Çu t­ cho qu¸ tr×nh tæ chøc tour, n©ng cao chÊt l­îng nhiÒu ch­¬ng tr×nh míi gãp phÇn t¨ng tæng thu nhËp cho nÒn kinh tÕ quèc d©n ngµy mét cao h¬n. MÆc dï gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n vµ trë ng¹i trong suèt qu¸ t×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Nh­ng c«ng ty vÉn lu«n kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ vµ vai trß cña m×nh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n b»ng nh÷ng thµnh tÝch trong nhiÒu n¨m qua c«ng ty ®· ®¹t ®­îc, ph¶i nãi ®Õn phÇn lín sù ®ãng gãp rÊt quan träng cña bé m¸y qu¶n lý c«ng ty nãi chung, bé m¸y kÕ to¸n nãi riªng. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, h¹ch to¸n kÕ to¸n theo chñ tr­¬ng ®æi míi cña Nhµ n­íc. C«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty thùc sù lµ mét c«ng cô ®¾c lùc phôc vô cho l·nh ®¹o c«ng ty trong viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, t×nh h×nh qu¶n lý sö dông tµi s¶n vËt t­ tiÒn vèn, gióp cho l·nh ®¹o cã nh÷ng chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p tÝch cùc trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Hoµn thµnh nhiÖm vô môc tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra kh«ng ngõng t¨ng doanh thu vµ thu nhËp cho c«ng ty tõng b­íc c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng cho ¸n bé c«ng nh©n viªn chøc... 1. Nh÷ng ­u ®iÓm næi bËt trong c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty lµ phï hîp víi quy m« vµ ®Æc ®iÓm cña h×nh thøc s¶n xuÊt. Bé m¸y kÕ to¸n rÊt gän nhÑ víi viÖc ph©n c«ng lao ®éng cô thÓ, tr¸ch nhiÖm, nhiÖm vô cho tõng c¸n bé kÕ to¸n. Mäi phÇn hµnh cña c«ng t¸c kÕ to¸n ®Òu cã ng­êi theo dâi, thùc hiÖn ®Çy ®ñ ®óng néi quy - C«ng ty ®· tÝnh ®Õn quy m« tÝnh chÊt cña c«ng ty vµ sö dông h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ, ph©n ra c¸ch ghi sæ, c«ng viÖc cña tõng bé phËn mét c¸ch râ rµng ®Ó mçi kÕ to¸n viªn phô tr¸ch mét hoÆc hai bé phËn. - Sæ s¸ch kÕ to¸n ®· sö dông vµ thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña Ban tµi chÝnh, tËp hîp chøng tõ gèc vµo c¸c sæ chi tiÕt TSC§ vµ thÎ TSC§. Sau ®ã ghi vµo chøng tõ ghi sæ mét c¸ch cô thÓ. Sè liÖu tõ chøng tõ ghi sæ vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ hoÆc vµo trùc tiÕp sæ c¸i ®Ó tiÕn hµnh lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh mét c¸ch râ rµng ®Çy ®ñ. - Trong n¨m qua c«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t­ ®æi míi trang thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. §ång thêi n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ kh«ng ngõng t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn cho ®¬n vÞ. - VÒ c¬ b¶n kÕ to¸n TSC§ ®· theo dâi ®­îc t×nh h×nh t¨ng gi¶m, khÊu hao vµ kiÓm kª TSC§ theo ®óng quy tr×nh ®¶m b¶o viÖc ph¶n ¸nh ®óng nguyªn gi¸ TSC§ hiÖn cã còng nh­ møc trÝch khÊu hao, ®èi víi nhµ cöa 15 n¨m ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 8 n¨m phï hîp víi quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh. - C«ng ty lu«n cã ®éi ngò c¸n bé cã ®Çy ®ñ kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc ®Ó ®iÒu hµnh v÷ng c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua. Cïng víi nh÷ng thµnh viªn lu«n cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao trong mçi c«ng viÖc. - Bé phËn kÕ to¸n lu«n cung cÊp ®Çy ®ñ kÞp thêi, chÝnh x¸c sè liÖu cho mäi ®èi t­îng cÇn quan t©m ®Õn nhÊt lµ bªn qu¶n lý nh­ gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc.... §Ó ®Ò ra nh÷ng ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p kÞp thêi nh»m t¹o ra cña c¶i cho x· héi vµ ®¸p øng nhu cÇu ®¶m b¶o ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng. Ngoµi nh÷ng ­u ®iÓm nªu trªn c«ng ty cßn tån t¹i mét sè thiÕu sãt trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n TSC§. 2. Mét sè tån t¹i trong tæ chøc h¹ch to¸n TSC§ t¹i c«ng ty. - TSC§ cña c«ng ty chiÕm mét tû träng vèn kh¸ lín. TÊt c¶ sè vèn mµ c«ng ty cã ®­îc hÇu nh­ ®Òu ®Çu t­ vµo ®æi míi, mua s¾m trang thiÕt bÞ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. Nh­ng ngay tõ qu¸ tr×nh mua TSC§ vµo. Bé phËn kÕ to¸n ®· kh«ng ®­a thÎ TSC§ vµo phÇn mua kÕ to¸n ®Ó cho thuËn lîi trong viÖc tÝnh gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§, møc ®· khÊu hao, nguyªn gi¸. Mµ vµo thÎ TSC§ theo ph­¬ng ph¸p thñ c«ng, dïng tay, ghi sè liÖu. Mçi mét TSC§ ®Òu vµo mét mÉu thÎ mµ theo quy m« vµ tÝnh chÊt TSC§ cña c«ng ty lµ chñ yÕu khi t×m gi¸ trÞ cßn l¹i møc ®· khÊu hao trë nªn rÊt khã kh¨n vµ ph¶i tÝnh to¸n thñ c«ng. V× vËy rÊt bÊt tiÖn khi chóng ta muèn n©ng cÊp c¶i t¹o, thanh lý mét TSC§ nµo ®ã. - TSC§ cña c«ng ty chiÕm 2/3 trªn 20 n¨m ®· sö dông. Mµ theo quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh míi ban hµnh ®èi víi ph­¬ng tiÖn vËn t¶i theo quyÕt ®Þnh 166/1999/Q§-BTC ngµy 30-12-1999 vÒ thêi gian sö dông c¸c lo¹i TSC§ "ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ®­êng bé thêi gian tèi thiÓu lµ 6 n¨m, thêi gian tèi ®a lµ 10 n¨m". Nh­ vËy vÒ mÆt ph¸p lý c«ng ty ®· vi ph¹m luËt. MÆt kh¸c, trªn thùc tÕ do ph­¬ng tiÖn xe l¹c hËu cò kü nªn trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch dÔ g©y ra tai n¹n do nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan ®em l¹i võa thiÖt h¹i tµi s¶n cña c«ng ty võa thiÖt h¹i tiÒn vµ tµi s¶n cña nh©n d©n. Qua ®ã còng lµm cho t©m lý cña l¸i xe kh«ng an t©m khi ®iÒu khiÓn sè xe ®· qu¸ cò, ®· khÊu hao hÕt tõ mÊy n¨m nay. - TSC§ cña c«ng ty ch­a ®Ò ra tæ chøc ®¸nh sè TSC§ theo dâi chi tiÕt ®èi t­îng cô thÓ TCS§. ViÖc ®¸nh sè ph¶n ¸nh tõng nhãm, tõng lo¹i sao cho ®­îc chÆt chÏ h¬n. - ViÖc thanh lý TSC§ cßn diÔn ra chËm ch¹p bëi hÖ thèng thñ tôc cßn r­êm rµ. Mçi khi thanh lý hay nh­îng b¸n c«ng ty ph¶i lËp phiÕu x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng kinh tÕ vµ t×nh tr¹ng kü thuËt cho TSC§. LËp tê tr×nh xin thanh lý göi cho gi¸m ®èc vµ chØ khi nµo cã quyÕt ®Þnh cho phÐp c«ng ty míi ®­îc thanh lý. V× vËy th­êng mÊt nhiÒu thêi gian cho c«ng viÖc nµy vµ lµm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¹i c«ng ty. Trªn ®©y lµ nh÷ng mÆt cßn tån t¹i trong c«ng t¸c h¹ch to¸n TSC§ t¹i C«ng ty cæ phÇn du lÞch vµ th­¬ng m¹i §«ng Nam ¸. ViÖc t×m ra ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt c¸c tån t¹i nµy sÏ gióp cho c«ng t¸c h¹ch to¸n, qu¶n lý TSC§ t¹i c«ng ty ®­îc hoµn thiÖn, ®ång thêi n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông TSC§ cña c«ng ty. IV. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ ë C«ng ty cæ phÇn Du LÞch vµ Th­¬ng M¹i §«ng Nam ¸ Qua thêi gian thùc tËp ë C«ng ty cæ phÇn du lÞch vµ th­¬ng m¹i §«ng Nam ¸ víi §Ò tµi “Tæ chøc h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh víi nh÷ng vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh t¹i C«ng ty cæ phÇn Du LÞch vµ Th­¬ng M¹i §«ng Nam ¸” . Tuy thêi gian t×m hiÓu nghiªn cøu thùc tÕ t¹i c«ng ty b¶n th©n em cßn nhiÒu mÆt h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc lý luËn, kinh nghiÖm thùc tÕ trong kÕ to¸n TSC§. Nh­ng c¨n cø vµo nh÷ng tån t¹i hiÖn nay cña c«ng ty, c¨n cø vµo chÕ ®é kÕ to¸n TSC§ cña Nhµ n­íc vµ Bé tµi chÝnh. Em còng m¹nh d¹n nãi nªn suy nghÜ chñ quan cña minh, ®Ò xuÊt ®ãng gãp mét vµi ý kiÕn mong muèn gãp phÇn hoµn thiÖn thªm c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ t¹i c«ng ty. VÊn ®Ò thø nhÊt: PhÇn ®· hao mßn mét c¸ch chÝnh x¸c. Bªn c¹nh ®ã viÖc ®­a thÎ TSC§ vµo phÇn mÒm kÕ to¸n sÏ gi¶m søc lao ®éng cña mçi mét kÕ to¸n ®Ó c¬ giíi ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cËp nhËt víi nÒn kÕ to¸n cña thÕ giíi thªm vµo ®ã lµ cã thÓ ®Ó xem chi tiÕt ®­îc tõng lo¹i cña tµi s¶n mµ kh«ng cÇn ph­¬ng ph¸p t×m kiÕm mÉu sè ®¸nh mÊt nhiÒu thêi gian. - VÊn ®Ò thø hai: HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ®Òu gÆp khã kh¨n trong viÖc huy ®éng vèn cho ®Çu t­ TSC§. C«ng ty cæ phÇn Du lÞch vµ Th­¬ng m¹i §«ng Nam ¸ còng kh«ng tr¸nh khái ®­îc thùc tÕ nµy. Tõ tr­íc tíi nay theo em ®­îc biÕt c¸c tr­êng hîp lµm t¨ng TSC§ cña c«ng ty mua s¾m theo nguån vèn chñ së h÷u, th«ng qua l¾p ®Æt, vay vèn cña c«ng nh©n, ®¸nh gi¸ t¨ng... C«ng ty kh«ng ¸p dông theo h×nh thøc gãp vèn tham gia liªn doanh vµ ®i thuª tµi chÝnh. Nh­ng nh÷ng nguån vèn chñ së h÷u, vay vèn cña c«ng nh©n th× cã h¹n, v× vËy c«ng ty nªn chñ ®éng t×m thªm c¸c nguån ®Çu t­ míi. - VÊn ®Ò thø ba §Ó ®¶m b¶o an toµn ®èi víi ng­êi lao ®éng (c«ng nh©n) vµ ng­êi d©n c«ng ty cÇn trang bÞ ®æi míi c¸c trang thiÕt bÞ cò. Võa lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, võa ®em l¹i nhiÒu lîi nhuËn cho c«ng ty h¬n. - VÊn ®Ò thø t­ HiÖn nay c«ng ty ®· ®Çu t­ mét sè Ýt m¸y vi tÝnh ®­a vµo sö dông. Nh­ng sè m¸y nµy míi chØ phôc vô cho c«ng viÖc so¹n th¶o c¸c c«ng v¨n, v¨n b¶n mµ ch­a ®­a vµo sö dông cho c«ng t¸c kÕ to¸n. V× vËy c«ng ty nªn trang bÞ thªm m¸y vi tÝnh ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c nµy, lµm nh­ vËy c«ng ty sÏ gi¶m tèi thiÓu c«ng viÖc lµm b»ng tay, vµ sè liÖu kÕ to¸n ®­îc ®Ò xuÊt kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c. - VÊn ®Ò thø n¨m §Ó t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý TSC§, th× ngoµi viÖc giao tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cho c¸c bé phËn, c¸ nh©n sö dông TSC§ trong viÖc b¶o qu¶n ®¶m b¶o an toµn cho TSC§, tr¸nh mÊt m¸t h­ háng, c«ng ty còng nªn cã nh÷ng gi¶i ph¸p kh¸c vÒ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt nh­: Th­ëng xøng ®¸ng cho viÖc b¶o qu¶n, sö dông tèt TSC§. §ång thêi còng quy ®Þnh nh÷ng h×nh ph¹t cô thÓ (c¶nh c¸o, khiÓn tr¸ch, ph¹t tiÒn...) khi cã nh÷ng vi ph¹m vÒ b¶o qu¶n vµ sö dông TSC§. Tãm l¹i nh÷ng khã kh¨n h¹n chÕ cña c«ng ty kh«ng ph¶i kh«ng thÓ kh«ng kh¾c phô ®­îc. Em tin r»ng víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn n¨ng næ nhiÖt t×nh ch¾c ch¾n c«ng ty sÏ v­ît qua mäi thö th¸ch, v÷ng vµng h¬n n÷a trong s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó cã ®­îc vÞ trÝ xøng ®¸ng trong ngµnh du lÞch vµ th­¬ng m¹i. KÕt luËn H¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n, phøc t¹p. Dï lµ c«ng ty cã quy m« lín hay nhá th× h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vÉn lu«n lµ vÊn ®Ò cèt lâi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, nhÊt lµ nh÷ng doanh nghiÖp du lÞch th× tÇm quan träng cña h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh cµng râ nÐt h¬n. Sau hai th¸ng thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn Du lÞch vµ Th­¬ng m¹i §«ng Nam ¸, em cµng thÊy ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. C«ng t¸c h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty tuy ch­a ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch ®Çy ®ñ nh­ng nh×n chung còng ®· ®em l¹i mét sè hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh. C«ng ty cÇn cã mét c¸i nh×n s©u h¬n vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó tõ ®ã hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh nãi riªng vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Hµ Néi ngµy 31/1/2002 §¬n xin chøng nhËn thùc tËp KÝnh göi ban gi¸m ®èc C«ng ty cæ phÇn Du lÞch vµ Th­¬ng m¹i §«ng Nam ¸ Tªn t«i lµ: Ng« Nam An Sinh viªn líp KÕ To¸n A – Kho¸ 9 Tr­êng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n Hµ Néi Trong thêi gian qua t«i ®· thùc tËp t¹i c«ng ty víi ®Ò tµi “Tæ chøc h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh víi nh÷ng vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh t¹i C«ng ty cæ phÇn Du LÞch vµ Th­¬ng M¹i §«ng Nam ¸” vËy t«i lµm ®¬n nµy kÝnh mong c«ng ty x¸c nhËn cho t«i. X¸c nhËn cña c«ng ty thùc tËp. Ch÷ ký cña c¸n bé h­íng dÉn Ng­êi lµm ®¬n Ng« Nam An “Tæ chøc h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh víi nh÷ng vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh t¹i C«ng ty cæ phÇn Du LÞch vµ Th­¬ng M¹i §«ng Nam ¸” Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đ.doc
Luận văn liên quan