Đề tài Trích dẫn tài liệu tham khảo theo qui định của bộ giáo dục đào tạo

Tài liӋu tham khҧo phҧi bao gӗm tҩt cҧcác tác giҧvӟi công trình có liên quan ÿã ÿѭӧc trích dүn trong luұn văn. Các chi tiӃt phҧi ÿѭӧc ghi ÿҫy ÿӫ, rõ ràng và chính xác ÿӇÿӝc giҧquan tâm có thӇtìm ÿѭӧc tài liӋu ÿó. *Sҳp xӃp tài liӋu tham khҧo tiӃng ViӋt riêng, tiӃng nѭӟc ngoài riêng; khӕi tiӃng ViӋt sҳp [Ӄp trѭӟc. NӃu tài liӋu cӫa tác giҧngѭӡi nѭӟc ngoài ÿã ÿѭӧc chuyӇn ngӳsang tiӃng ViӋt thì sҳp vào khӕi tài liӋu tiӃng ViӋt. Tác gi ҧlà ngѭӡi ViӋt nhѭng tài liӋu bҵng tiӃng nѭӟc ngoài thì liӋt kê tài liӋu trong khӕi tiӃng nѭӟc ngoài. *Mӛi tài liӋu tham khҧo và các chi tiӃt liên quan ÿѭӧc trình bày trong mӝt cөm tӯ, dãn dòng ÿѫn (dãn dòng 1). Giӳa hai tài liӋu cách nhau mӝt dòng trҳng. Tên tác giҧtheo sau sӕthӭtӵ nhѭng dòng dѭӟi sӁthөt vào mӝt TAB (1,27 cm). Ghi tҩt cҧtác giҧcӫa tài liӋu trích dүn, dùng liên tӯ vàÿӇ nӕi giӳa tác giҧcuӕi cùng vӟi tác giҧáp chót. * 6ӕthӭtӵÿѭӧïc ghi liên tөc giӳa các tài liӋu tiӃng ViӋt và tiӃng nѭӟc ngoài. * Tác giҧngѭӡi ViӋt và tài liӋu tiӃng ViӋt: ghi ÿҫy ÿӫHӑ, HӑÿӋm và Tên, và thӭtӵtheo Tên. Tài liӋu tiӃng nѭӟc ngoài ghi ÿҫy ÿӫHӑ(không có dҩu phҭy theo sau), tiӃp theo ghi chӳviӃt Wҳt cӫa hӑÿӋm (có dҩu chҩm) và tên (dҩu chҩm và dҩu phҭy liӅn sau ÿó). Tài liӋu tiӃng nѭӟc ngoài ÿѭӧïc chuyӇn ngӳsang tiӃng ViӋt thì ÿѭa vào khӕi tiӃng ViӋt, thӭtӵtác giҧtheo Hӑcӫa tác giҧnѭӟc ngoài. Ngѭӧc lҥi, tác giҧngѭӡi ViӋt mà tài liӋu viӃt bҵng tiӃng nѭӟc ngoài thì thӭtӵcӫa tác giҧchính là HӐ, và ghi tác giҧy nhѭcách viӃt cӫa tác giҧ.

pdf4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 2192 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Trích dẫn tài liệu tham khảo theo qui định của bộ giáo dục đào tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÍCH DҮN TÀI LIӊU THAM KHҦO THEO QUI ĈӎNH CӪA BӜ GIÁO DӨC ĈÀO TҤO Trong bài viӃt, bҩt cӭ dүn chӭng nào cNJng phҧi kèm tên tác giҧ và thӡi ÿLӇm công bӕ (xuҩt bҧn). 1Ӄu tác giҧ ngѭӡi nѭӟc ngoài chӍ cҫn liӋt kê HӐ. NӃu tài liӋu chuyӇn ngӳ sang tiӃng ViӋt, cách Gүn chӭng nhѭ trên. NӃu tác giҧ là ngѭӡi ViӋt và tài liӋu tiӃng ViӋt hoһc tiӃng nѭӟc ngoài thì liӋt kê ÿҫy ÿӫ nhѭ chính tác giҧÿã viӃt. Sau ÿây là vài thí dө. (1) Dүn liӋu cӫa mӝt tác giҧ (cách viӃt này áp dөng chung cho cách viӃt cӫa ÿӗng tác giҧ hoһc cӫa nhiӅu tác giҧ) * Theo Nair (1987), kӻ thuұt canh tác theo băng có thӇ giӳ vai trò quan trӑng ... * Hoһc kӻ thuұt canh tác theo băng có thӇ giӳ vai trò quan trӑng … (Nair, 1987). * Theo Bùi Xuân An (1996), kӻ thuұt túi khí sinh hӑc ÿã giҧi quyӃt …. (trích tài li͏u ti͇ng Vi͏t) * Kӻ thuұt túi khí sinh hӑc ÿã giҧi quyӃt … (B.X. An, 1997). (trích tài li͏u ti͇ng n˱ͣc ngoài) * Vào năm 1989, Mercado ÿã báo cáo rҵng... /ѭu ý rҵng các dҩu vòng ÿѫn ( )ÿһt sát vӟi Năm công bӕ và cách mӝt ký tӵ rӛng vӟi tӯ phía trѭӟc, dҩu phҭy (,) sát vӟi cөm tӯ phía trѭӟc. Ĉây cNJng là qui luұt chung cho viӋc ngҳt câu trong lúc ÿánh máy. Cách viӃt sau ÿây là cách viӃt sai: * Theo Nair (1987) , kӻ thuұt canh tác theo băng có thӇ giӳ vai trò quan trӑng ... * Kӻ thuұt canh tác theo băng có thӇ giӳ vai trò quan trӑng … (Nair, 1987 ) (2) Dүn liӋu cӫa ÿӗng tác giҧ thì phҧi liӋt kê ÿӫ hai tác giҧ, nӕi vӟi nhau bҵng liên tӯ và. Thí dө: East và West (1972) ÿã phát triӇn mӝt kӻ thuұt có giá trӏ. Không ÿѭӧc phép dùng dҩu & thay cho tӯ và trong bài viӃt. (3) Dүn liӋu nhiӅu hѫn hai tác giҧ, chӍ cҫn nêu tên tác giҧ thӭ nhҩt và ctv, nă .... giúp duy trì lѭӧng hӳu cѫ và ÿӝ phì trong ÿҩt (Kang và ctv, 1984). (4) Dүn liӋu tӯ hai tác phҭm cӫa nhiӅu tác giҧ khác nhau, phҧi liӋt kê ÿӫ các tác giҧ và phân biӋt nhau bҵng dҩu chҩm phҭy (;). Thí dө: Có nhiӅu loҥi mô hình thӫy lӧi ÿã ÿѭӧc phát triӇn trong các hӋ thӕng canh tác khác nhau (Mahbub và ctv, 1975; Kraazt, 1975). (5) NӃu dүn liӋu không tìm ÿѭӧc tài liӋu gӕc mà ghi nhұn nhӡ mӝt tài liӋu khác cӫa tác giҧ khác (hҥn chӃ tӕi ÿa hình thӭc này). Briskey (1963) cho rҵng …… (trích dүn bӣi NguyӉn Ngӑc Tuân, 1996). Tài liӋu tham khҧo và sách trích dүn Tài liӋu tham khҧo phҧi bao gӗm tҩt cҧ các tác giҧ vӟi công trình có liên quan ÿã ÿѭӧc trích dүn trong luұn văn. Các chi tiӃt phҧi ÿѭӧc ghi ÿҫy ÿӫ, rõ ràng và chính xác ÿӇÿӝc giҧ quan tâm có thӇ tìm ÿѭӧc tài liӋu ÿó. * Sҳp xӃp tài liӋu tham khҧo tiӃng ViӋt riêng, tiӃng nѭӟc ngoài riêng; khӕi tiӃng ViӋt sҳp [Ӄp trѭӟc. NӃu tài liӋu cӫa tác giҧ ngѭӡi nѭӟc ngoài ÿã ÿѭӧc chuyӇn ngӳ sang tiӃng ViӋt thì sҳp vào khӕi tài liӋu tiӃng ViӋt. Tác giҧ là ngѭӡi ViӋt nhѭng tài liӋu bҵng tiӃng nѭӟc ngoài thì liӋt kê tài liӋu trong khӕi tiӃng nѭӟc ngoài. * Mӛi tài liӋu tham khҧo và các chi tiӃt liên quan ÿѭӧc trình bày trong mӝt cөm tӯ, dãn dòng ÿѫn (dãn dòng 1). Giӳa hai tài liӋu cách nhau mӝt dòng trҳng. Tên tác giҧ theo sau sӕ thӭ tӵ nhѭng dòng dѭӟi sӁ thөt vào mӝt TAB (1,27 cm). Ghi tҩt cҧ tác giҧ cӫa tài liӋu trích dүn, dùng liên tӯ vàÿӇ nӕi giӳa tác giҧ cuӕi cùng vӟi tác giҧ áp chót. * 6ӕ thӭ tӵÿѭӧïc ghi liên tөc giӳa các tài liӋu tiӃng ViӋt và tiӃng nѭӟc ngoài. * Tác giҧ ngѭӡi ViӋt và tài liӋu tiӃng ViӋt: ghi ÿҫy ÿӫ Hӑ, HӑÿӋm và Tên, và thӭ tӵ theo Tên. Tài liӋu tiӃng nѭӟc ngoài ghi ÿҫy ÿӫ Hӑ (không có dҩu phҭy theo sau), tiӃp theo ghi chӳ viӃt Wҳt cӫa hӑÿӋm (có dҩu chҩm) và tên (dҩu chҩm và dҩu phҭy liӅn sau ÿó). Tài liӋu tiӃng nѭӟc ngoài ÿѭӧïc chuyӇn ngӳ sang tiӃng ViӋt thì ÿѭa vào khӕi tiӃng ViӋt, thӭ tӵ tác giҧ theo Hӑ cӫa tác giҧ nѭӟc ngoài. Ngѭӧc lҥi, tác giҧ ngѭӡi ViӋt mà tài liӋu viӃt bҵng tiӃng nѭӟc ngoài thì thӭ tӵ cӫa tác giҧ chính là HӐ, và ghi tác giҧ y nhѭ cách viӃt cӫa tác giҧ. Sau ÿây là cách trình bày tài liӋu tham khҧo * Bài báo ÿăng trên tҥp chí khoa hӑc (ghi ÿҫy ÿӫ tên tác giҧ, năm xuҩt bҧn, tên bài báo, tên tҥp chí, Volume, Sӕ Tҥp chí, và sӕ trang có bài báo). Matthews R.B., and Hunt L.A., 1994. A model describing the growth of cassava (Manihot esculenta L. Crantz). Field Crops Research 36 (4): 69-84. Tên t̩p chí (in nghiêng) Volume (Sӕ tҥp chí):Trang ÿѭӧc tham khҧo El-Hassanin A.S., Labib T.M., and Gaber I.E., 1993. Effect of vegetation Cover and slop on runoff and soil losses from the watershed of Burundi. Agriculture, Ecosystems and Environment 43: 301-308. * Sách (phҧi ghi rõ tên tác giҧ, ngѭӡi biên tұp (nӃu có), thӡi ÿLӇm xuҩt bҧn, tӵa sách ÿҫy ÿӫ (kӇ cҧ tӵa con, nӃu có), volume (nӃu có), lҫn tái bҧn (nӃu có), nhà xuҩt bҧn và nѫi xuҩt bҧn (thành phӕ, quӕc gia) và sӕ trang ÿã tham khҧo hoһc sӕ trang cӫa cuӕn sách nӃu tham khҧo toàn Eӝ), tên sách ÿ˱ͫc in nghiêng. Falconer D.S., 1989. Introduction to quantitative genetics. 3rd edition, Longman Scientific & Technical, New York , USA, 437 pages. Mai Ĉình Yên, VNJ Trung Trҥng, Bùi Lai và Trҫn Mai Thiêm, 1979. Ng˱ lo̩i h͕c. Nhà xuҩt bҧn Ĉҥi hӑc và Trung hӑc Chuyên nghiӋp, Hà nӝi, 300 trang. * Mӝt chѭѫng trong mӝt quyӇn sách (ghi rõ tên (các) tác giҧ cӫa chѭѫng ÿó, tên chѭѫng ÿѭӧc tham khҧo, tên sách (in nghiêng), tên tác giҧ cӫa quyӇn sách ҩy, nhà xuҩt bҧn và nѫi xuҩt bҧn, sӕ trang ÿѭӧc tham khҧo). Hemsworth P.H., 1990. Mating management. In Pig Production in Australia (Eds. J.A.A. Gardner, A.C. Dunkin and L.C. Lloyd). Butterworth, London, England, pp. 245-257. * Tұp san Báo cáo Hӝi nghӏ Khoa hӑc (ghi rõ tác giҧ và tên bài báo cáo, tên tác giҧ hiӋu ÿính, W͹a (in nghiêng), ngày và ÿӏa ÿLӇm hӝi nghӏ, tên nhà xuҩt bҧn). Svánchez M.D., 1998. Feed, animal waste and nutrient balances. In Proceedings of the Regional Workshop on Area-Wide Integration of Crop-Livestock Activities, Bangkok, Thailand, 18-20 June 1998. (Eds. Y.W. Ho & Y.K. Chan). FAO/RAP, Thailand, pp. 47-53. * Luұn văn tӕt nghiӋp, Luұn văn Thҥc sƭ, Phó TiӃn sƭ, TiӃn sƭ Adhiri P.H., 1990. Physio-morphological responses of upland rice to shade. MSc. thesis, University of the Philippines Los Banos, Philippines. Trҫn HuyӅn Công, 1994. 0͡t s͙ÿ̿c ÿL͋m sinh h͕c cͯa cá lóc bông (Channa micropeltes). Luұn văn tӕt nghiӋp Kӻ sѭ Thӫy sҧn, Ĉҥi hӑc Nông Lâm, TP. Hӗ Chí Minh, ViӋt Nam. * Sách dӏch Molxki N.T., 1979. Hoá sinh th͓t gia súc Ĉһng Ĉӭc DNJng dӏch). Nhà xuҩt bҧn Khoa Kӑc Kӻ thuұt, Hà nӝi, ViӋt nam, 247 trang. * Tác giҧ là các HiӋp hӝi hoһc Tә chӭc American Society of Agronomy, 1988. Publications handbook and style manual. American Society of Agronomy, Madison, WI., 500pages. * Tài liӋu tham khҧo tӯ hӋ thӕng internet (ghi rõ tên tác giҧ, tӵa ÿӅ, cѫ quan (nӃu có), tháng, năm, nѫi ÿã tiӃp cұn và ÿѭӡng dүn khi truy xuҩt) Anklesaria F., McCahill M., Linder P., Johnson D., Torrey D., and Alberti B., “The Internet Gopher Protocol (a distributed document search and retrieval protocol)”, RFC 1436, University of Minnesota, March 1993. Berners-Lee T., “Hypertext Transfer Protocol (HTTP)”, CERN, November 1993.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcach viet trinh dan tai lieu.pdf
Luận văn liên quan