Đề tài Vấn đề chất lượng cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới

Chưa thực hiện việc đ-a vào biểu mẫu C/O theo quy định của ICO ?Lý do: cà phê xuất khẩu không theo TCVN 4193:2005 đã đ-ợc phê chuẩn (không tính số lỗi trong cà phê mà theo 4193:93, chỉ tính hạt đen vỡ)

pdf7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/04/2013 | Lượt xem: 1697 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Vấn đề chất lượng cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VÊn ®Ò chÊt l−îng cμ phª viÖt nam trªn thÞ tr−êng thÕ giíi §oµn TriÖu Nh¹n HiÖp héi cµ phª ca cao ViÖt Nam I. S¶n l−îng cµ phª ViÖt Nam „ Hµng n¨m cã kho¶ng 800.000 – 850.000 tÊn „ Gi¸ cµ phª Robusta thÊp h¬n nhiÒu so víi cµ phª Arabica 2. ChÊt l−îng cµ phª vèi „ ChÊt l−îng cµ phª vèi cña VN cao h¬n cµ phª ë mét sè n¬i kh¸c v×: „ ®−îc trång trªn cao nguyªn cao 400- 500m, thËm chÝ 700m trªn mùc n−íc biÓn; biªn ®é ngµy ®ªm lín „ Kü thuËt n«ng nghiÖp tiªn tiÕn 3. Mét sè hiÖn t−îng trªn thÞ tr−êng cµ phª thÕ giíi vµ cµ phª ViÖt Nam „ Ch−a thùc hiÖn viÖc ®−a vµo biÓu mÉu C/O theo quy ®Þnh cña ICO „ Lý do: cµ phª xuÊt khÈu kh«ng theo TCVN 4193:2005 ®· ®−îc phª chuÈn (kh«ng tÝnh sè lçi trong cµ phª mµ theo 4193:93, chØ tÝnh h¹t ®en vì) 4. VÊn ®Ò cµ phª chÊt l−îng th−¬ng phÈm th¶i lo¹i ë c¸c c¶ng Ch©u ¢u (Table) 5. VÊn ®Ò ®Æt ra „ Kh«ng ph¶i lµ cµ phª ViÖt Nam chÊt l−îng xÊu kÐm mµ lµ vÊn ®Ò hîp ®ång mua b¸n gi÷a ng−êi mua vµ ng−êi b¸n „ CÇn cã quy ®Þnh cho viÖc ¸p dông tiªu chuÈn vµ gi¸m ®Þnh chÊt l−îng hµng xuÊt khÈu „ ChuyÓn giao kü thuËt ®Õn n«ng d©n kÕt hîp tæ chøc s¶n xuÊt trong n«ng d©n Xin c¸m ¬n sù quan t©m cña Quý vÞ!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfVấn đề chất lượng cà phê việt nam trên thị trường thế giới.pdf
Luận văn liên quan