Luận văn Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua Kho Bạc Nhà Nước

LỜI MỞ ĐẦU 1- Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Nước ta từ khi có Luật Ngân sách Nhà nước ban hành năm 1997 đến nay, việc quản lý chi tiêu Ngân sách Nhà nước đã đạt một số kết quả nhất định, ý thức chấp hành kỷ luật Tài chính ở các ngành, các cấp có được nâng lên một bước. Tuy nhiên, tình hình sử dụng công quỹ có thể nói còn rất nhiều lãng phí và phô trương hình thức, tình trạng tuỳ tiện sử dụng Ngân sách Nhà nước chưa được ngăn chặn triệt để, công tác quản lý Ngân sách còn bộc lộ nhiều khiếm khuyết cần phải được điều chỉnh. Trong giai đoạn nước ta đang tập trung các nguồn lực tài chính để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, trong điều kiện đất nước còn nghèo, nền kinh tế phát triển chưa cao thì việc kiểm soát chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả các khoản chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước là yêu cầu hết sức cần thiết và đó là mối quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước, của mọi ngành, mọi cấp. Thực hiện tốt công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước có ý nghĩa quan trọng trong việc lành mạnh nền tài chính quốc gia và đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xuất phát từ yêu cầu đó, từ thực tiễn công tác của mình, tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua Kho Bạc Nhà Nước” . 2- Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của đề tài đặt ra là: phân tích thực trạng và hiệu quả của công tác kiểm soát chi thường xuyên của Ngân sách Nhà nước hiện hành, rút ra những hạn chế để hướng tới đề xuất một số giải pháp có liên quan đến công tác kiểm soát các khoản chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước, nhằm đảm bảo cho việc phân phối , sử dụng và kiểm soát một cách chặt chẽ, có hiệu quả các khoản chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đảm bảo cân đối ngân sách một cách lành mạnh. 3- Phương pháp nghiên cứu Aùp dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử kết hợp với việc tổng hợp, xử lý đúng đắn và khoa học . Từ đó, đề xuất định hướng và quy trình kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước qua Kho Bạc Nhà Nước. 4- Nội dung nghiên cứu Nội dung nghiên cứu và kết cấu của đề tài ngoài phần mở đầu và phần kết luận được chia thành 3 chương: Chương 1 : Vai trò của Kho Bạc Nhà Nước trong việc quản lý và kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước . Chương 2 : Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước qua Kho Bạc Nhà Nước . Chương 3 : Giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi Ngân sách nhà nước qua Kho Bạc Nhà Nước. Với kết cấu 3 chương như trên, đề tài nghiên cứu đã cố gắng thể hiện phần lý luận, thực tiễn và những giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước qua Kho Bạc Nhà Nước./.

pdf70 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/05/2013 | Lượt xem: 2013 | Lượt tải: 23download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua Kho Bạc Nhà Nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.3.2.2 Nguyeân nhaân Moät laø, heä thoáng phaùp luaät hieän haønh veà Ngaân saùch nhaø nöôùc chöa ñöôïc chaët cheõ vaø ñoàng boä, ñieån hình laø cô cheá kieåm tra, kieåm soaùt chi Ngaân saùch nhaø nöôùc qua Kho Baïc Nhaø Nöôùc coøn loûng leûo; hieäu löïc cuûa heä thoáng kieåm soaùt chi Ngaân saùch nhaø nöôùc coøn yeáu, ñaëc bieät laø cô cheá thöôûng phaït trong ñaàu tö xaây döïng cô baûn chöa nghieâm; vieäc phaân ñònh nhieäm vuï, quyeàn haïn vaø taùch nhieäm giöõa caùc cô quan quaûn lyù chöa ñöôïc roõ raøng, coøn truøng laëp vaø choàng cheùo; nhieäm vuï kieåm tra, kieåm soaùt chi Ngaân saùch nhaø nöôùc coøn phaân taùn ôû nhieàu cô quan; vieäc phaân caáp pheâ duyeät quyeát ñònh ñaàu tö, thieát keá kyõ thuaät, toång döï toaùn, phaân ñònh döï aùn chöa ñöôïc thoáng nhaát vaø hoaøn chænh; quy cheá veà ñaàu tö vaø xaây döïng lieân tuïc phaûi ñöôïc söûa ñoåi vaø boå sung; hoà sô, thuû tuïc trong thanh toaùn voán ñaàu tö xaây döïng cô baûn coøn nhieàu phöùc taïp,… Hai laø, caùc ñieàu kieän ñeå Kho Baïc Nhaø Nöôùc thöïc hieän kieåm tra, kieåm soaùt chi Ngaân saùch nhaø nöôùc chöa ñöôïc ñaày ñuû vaø ñoàng boä, ñaëc bieät laø caên cöù phaùp lyù vaø traùch nhieäm xöû lyù caùc sai soùt vaø vi phaïm chöa roõ raøng. Ba laø, löïc löôïng caùn boä nghieäp vuï Kho Baïc Nhaø Nöôùc noùi chung, trong ñoù ñoäi nguõcaùn boä tröïc tieáp laøm coàng taùc kieåm soaùt chi Ngaân saùch nhaø nöôùc noùi rieâng coøn thieáu vaø yeáu. KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 2 Luaät Ngaân saùch nhaø nöôùc ñöôïc thoâng qua ngaøy 20/3/1996 taïi kyø hoïp thöù 9 Quoác hoäi khoaù IX laø cô sôû phaùp lyù quan troïng cho vieäc ñoåi môùi cô cheá quaûn lyù Ngaân saùch nhaø nöôùc. Trong ñoù, kieåm soaùt chi thöôøng xuyeân Ngaân saùch nhaø nöôùc theo Luaät Ngaân saùch nhaø nöôùc laø nhieäm vuï quan troïng trong chöùc naêng quaûn lyù quyõ Ngaân saùch nhaø nöôùc cuûa Kho Baïc Nhaø Nöôùc, qua thöïc hieän coâng taùc naøy Kho Baïc Nhaø Nöôùc ñaõ tröïc tieáp goùp phaàn vaøo vieäc thöïc hieän tieát kieäm caùc khoaûn chi thöôøng xuyeân Ngaân saùch nhaø nöôùc, nhöng quan troïng hôn laø ñaõ taïo ra ñöôïc söï thay ñoåi cô baûn trong vieäc chaáp haøng cheá ñoä quaûn lyù Taøi chính vaø kyû luaät chi tieâu Ngaân saùch nhaø nöôùc. Ñoàng thôøi thoâng qua vieäc phoå bieán, höôùng daãn cô cheá quaûn lyù chi Ngaân saùch nhaø nöôùc laøm cho caáp uyû, chính quyeàn ñòa phöông, caùc sôû, ngaønh khoâng coøn coi nhieäm vuï quaûn lyù chi laø coâng vieäc chæ rieâng Kho Baïc Nhaø Nöôùc thöïc hieän. Ñaây chính laø söï chuyeån bieán tích cöïc nhaát coù vai troø raát quan roïng giuùp Kho Baïc Nhaø Nöôùc hoaøn thaønh nhieäm vuï.qua trieån khai quaûn lyù chi thöôøng xuyeân theo Luaät Ngaân saùch nhaø nöôùc, caùc ñôn vò thuï höôûng Ngaân saùch nhaø nöôùc ñaõ naâng cao theâm moät böôùc nhaän thöùc veà traùch nhieäm, quyeàn haïn cuõng nhö nghóa vuï cuûa mình trong vieäc thöïc hieän caùc khoaûn chi tieâu Ngaân saùch nhaø nöôùc. Tuy nhieân, vieäc kieåm soaùt chi thöôøng xuyeân Ngaân saùch nhaø nöôùc laø moät quy trìng phöùc taïp, kieåm soaùt töø khaâu laäp döï toaùn, phaân boå kinh phí ñeán caáp phaùt, thanh toaùn, söû duïng vaø quyeát toaùn kinh phí coù lieân quan ñeán taát caû caùc ñôn vò söû duïng kinh phí Ngaân saùch nhaø nöôùc, neân khoâng traùnh khoûi nhöõng sai laàm vaø thieáu soùt trong quaù trình toå chöùc, trieån khai thöïc hieän. Vì vaäy, saép tôùi caàn phaûi caân nhaéc vaø laøm töøng böôùc vöõng chaéc, vöøa laøm vöøa caûi tieán quy trình kieåm soaùt cho phuø hôïp ñeå traùnh vieäc quaûn lyù bò buoâng loûng hoaëc quaù khaét khe, maùy moùc, gaây phieàn haø, aùch taéc. Coù nhö vaäy, coâng taùc quaûn lyù Ngaân saùch nhaø nöôùc ñi daàn vaøo neà neáp, thuùc ñaåy vieäc söû duïng kinh phí tieát kieäm vaø coù hieäu quaû. CHÖÔNG 3 GIAÛI PHAÙP HOAØN THIEÄN CÔ CHEÁ KIEÅM SOAÙT CHI THÖÔØNG XUYEÂN NGAÂN SAÙCH NHAØ NÖÔÙC QUA KHO BAÏC NHAØ NÖÔÙC 3.1 Muïc tieâu vaø ñònh höôùng hoaøn thieän cô cheá kieåm soaùt chi thöôøng xuyeân Ngaân saùch nhaø nöôùc qua Kho Baïc Nhaø Nöôùc 3.1.1 Muïc tieâu Qua nhöõng naêm trieån khai thöïc hieän Luaät Ngaân saùch nhaø nöôùc, beân caïnh nhöõng keát quaû ñaõ ñöôïc khaúng ñònh, cô cheá quaûn lyù vaø kieåm soaùt chi Ngaân saùch nhaø nöôùc hieän haønh ñaõ boïc loä nhöõng maët toàn taïi vaø yeáu keùm, laøm haïn cheá keát quaû hoaït ñoäng cuûa Ngaân saùch nhaø nöôùc, taïo ra keû hôû, phaù vôû kyû luaät, kyû cöông taøi chính; vai troø cuûa taøi chính nhaø nöôùc trong heä thoáng taøi chính Quoác gia khoâng nhöõng khoâng ñöôïc taêng cöôøng maø coù phaàn bò suy yeáu, nguoàn löïc taøi chính bò phaân taùn. Ñaây chính laø moái quan taâm raát lôùb cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc, caùc ngaønh, caùc caáp ôû trung öông vaø ñòa phöông. Chính vì vaäy, nhieäm vuï taøi chính nhöõng naêm saép tôùi laø phaûi taêng cöôøng hôn nöõa coâng taùc quaûn lyù Ngaân saùch nhaø nöôùc, ñaëc bieät laø coâng taùc kieåm soaùt chi Ngaân saùch nhaø nöôùc caàn phaûi ñöôïc caûi tieán cho phuø hôïp vôùi tình hình môùi. Thöïc hieän toát coâng taùc kieåm soaùt chi Ngaân saùch nhaø nöôùc coù yù nghóa quan troïng trong vieäc thöïc haønh tieát kieäm, choáng laõng phí, taäp trung nguoàn löïc taøi chính ñeå phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi, oån ñònh vaø laønh maïnh hoaù neàn taøi chính Quoác gia, choáng caùc hieän töôïng tieâu cöïc, laõng phí, goùp phaàn oån ñònh tieàn teä, choáng laïm phaùt. Muïc tieâu ñoåi môùi cô cheá kieåm soaùt chi thöôøng xuyeân Ngaân saùch nhaø nöôùc nhöõng naêm saép tôùi laø: Thöù nhaát, phaûi ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi, naâng cao chaát löôïng phaùt trieån kinh teá vaø ñôøi soáng nhaân daân, ñaûm baûo an ninh quoác phoøng vaø taêng cöôøng coâng taùc ñoái ngoaïi; ñoàng thôùi phaûi phaûi baûo ñaûm tính bao quaùt veà phaïm vi, ñoái töôïng vaø möùc ñoä kieåm soaùt chi theo ñuùng tinh thaàn cuûa Luaät Ngaân saùch nhaø nöôùc , baûo ñaûm taát caû caùc khoaûn chi cuûa Ngaân saùch nhaø nöôùc ñeàu ñöôïc kieåm tra, kieåm soaùt moät caùch chaët cheõ qua heä thoáng Kho Baïc Nhaø Nöôùc. Ngoaøi ra cô cheá caáp phaùt vaø kieåm soaùt chi thöôøng xuyeân Ngaân saùch nhaø nöôùc cuõng phaûi phuø hôïp vôùi xu höôùng caûi caùch haønh chính trong quaûn lyù chi Ngaân saùch nhaø nöôùc vaø phuø hôïp vôùi caùc phöông thöùc caáp phaùt ngaân saùch môùi nhö chi theo döï toaùn, khoaùn chi haønh chính, cô cheá khoaùn thu, khoaùn chi ñoái vôùi ñôn vò söï nghieäp coù thu. Thöù hai, phaûi baûo ñaûm söû duïng tieát kieäm vaø coù hieäu quaû caùc nguoàn kinh phí cuûa Ngaân saùch nhaø nöôùc. Hieän nay, cô cheá caáp phaùt vaø kieåm soaùt chi thöôøng Ngaân saùch nhaø nöôùc ñaõ boïc loä nhieàu nhöôïc ñieåm. Nôi caàn ñaàu tö chöa ñöôïc ñaàu tö thích ñaùng, trong khi ñoù coù nhöõng nôi söû duïng voán ngaân saùch caáp raát laõng phí vaø khoâng coù hieäu quaû. Vì vaäy, cô cheá caáp phaùt vaø kieåm soaùt chi thöôøng Ngaân saùch nhaø nöôùc môùi phaûi ñaït ñöôïc muïc tieâu caáp ñuùng, caáp ñuû, kieåm soaùt chaët cheõ vieäc söû duïng ñeå goùp phaàn loaïi boû tieâu cöïc, choáng tham nhuõng, phieàn haø; naâng cao hieäu quaû söû duïng voán. Töø choã chi ñuùng, chi ñuû, chi coù hieäu quaû taïo ra ñöôïc nhöõng ñieàu kieän tieàn ñeà phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi, taêng tích luyõ, thöïc hieän thaéng lôïi söï nghieäp coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa. Thöù ba, phaân ñònh roõ thaåm quyeàn, traùch nhieäm vaø quyeàn haïn giöõa caùc cô quan, caùc caáp ngaân saùch trong vieäc quaûn lyù, ñieàu haønh ngaân saùch. Caàn laøm cho caùc cô quan, ñôn vò söû duïng Ngaân saùch nhaø nöôùc thaáy ñöôïc quyeàn vaø nghóa vuï trong vieäc quaûn lyù, söû duïng kinh phí ngaân saùch caáp ñuùng muïc ñích, ñuùng ñoái töôïng vaø coù hieäu quaû. Ñaëc bieät laø phaân ñònh roõ traùch nhieäm, quyeàn haïn cuûa ngöôøi chuaån chi vaø Kho Baïc Nhaø Nöôùc. Neáu nhìn nhaän toaøn boä quoác gia nhö moät thöïc theå, thì trong lónh vöïc chi tieâu Ngaân saùch nhaø nöôùc vai troø chuaån chi laø Thuû töôùng Chính phuû, caùc Boä tröôûng, Chuû tòch UBND caùc caáp vaø nhöõng ngöôøi ñöôïc uyû quyeàn. Kho Baïc Nhaø Nöôùc chæ ñoùng vai troø keá toaùn, coù traùch nhieäm kieåm tra, kieåm soaùt vieäc chaáp haønh cheá ñoä taøi chính, keá toaùn cuûa ngöôøi chuaån chi khi thöïc hieän chi tieâu vaø keá toaùn caùc khoaûn chi tieâu ñoù. Vì vaäy, vaán ñeà ñaët ra laø caàn phaûi phaân ñònh traùch nhieäm giöõa ngöôøi chuaån chi vaø ngöôøi keá toaùn ñeå coù söï kieåm tra, kieåm soaùt trong quaù trình ñieàu haønh Ngaân saùch nhaø nöôùc. Thöù tö, quy trình thuû tuïc kieåm soaùt chi thöôøng xuyeân Ngaân saùch nhaø nöôùc phaûi baûo ñaûm tính khoa hoïc, ñôn giaûn, roõ raøng, coâng khai vaø minh baïch, thuaän lôïi cho ngöôøi kieåm soaùt, ngöôøi ñöôïc kieåm soaùt, ñoàng thôøi phaûi baûo ñaûm caùc yeäu caàu veà quaûn lyù. Trong ñieàu kieän chuùng ta chöa theå quaûn lyù ngaân saùch theo keát quaû ñaàu ra, vieäc hoaøn thieän quy trình thuû tuïc, caùc ñònh möùc tieâu chuaån chi ngaân saùch laø ñoøi hoûi böùc thieát ñeå naâng cao hieäu quaû kieåm soaùt chi Ngaân saùch nhaø nöôùc qua Kho Baïc Nhaø Nöôùc. 3.1.2 Ñònh höôùng Ñònh höôùng ñoåi môùi cô cheá kieåm soaùt chi thöôøng xuyeân Ngaân saùch nhaø nöôùc nhöõng naêm saép tôùi laø: Moät laø, nghieân cöùu hoaøn thieän cô cheá thí ñieåm vaø tieán tôùi aùp duïng roäng raõi trong phaïm vi toaøn quoác phöông thöùc caáp phaùt Ngaân saùch nhaø nöôùc theo döï toaùn ñaõ ñöôïc quy ñònh trong Luaät Ngaân saùch nhaø nöôùc söûa ñoåi. Vieäc thöïc hieän phöông thöùc caáp phaùt naøy döïa treân cô sôû coi döï toaùn chi Ngaân saùch nhaø nöôùc sau khi ñaõ ñöôïc Quoác hoäi pheâ chuaån laø moät ñaïo luaät buoäc Chính phuû, caùc Boä ngaønh, ñòa phöông phaûi coù traùch nhieäm tuaân thuû nghieâm ngaët, baûo ñaûm moïi khoaûn chi phaûi coù trong döï toaùn vaø theo ñuùng ñònh möùc, tieâu chuaån, cheá ñoä ñaõ ñöôïc caáp coù thaåm quyeàn pheâ duyeät. Döï toaùn chi thöôøng xuyeân Ngaân saùch nhaø nöôùc theo muïc luïc Ngaân saùch nhaø nöôùc laø giôùi haïn toái ña maø caùc ñôn vò ñöôïc chi keå caû veà toång möùc vaø cô caáu chi. Nguyeân taéc naøy ñoøi hoûi moät söï tuaân thuû tuyeät ñoái quy ñònh veà muïc luïc Ngaân saùch nhaø nöôùc trong caû chu trình ngaân saùch töø khaâu laäp, chaáp haønh, keá toaùn vaø quyeát toaùn Ngaân saùch nhaø nöôùc. Ñoàng thôøi laø caên cöù ñeå hoaøn thieän caùc phöông thöùc caáp phaùt ngaân saùch hieän haønh. Vieäc kieåm soaùt chi thöôøng xuyeân theo döï toaùn ñoøi hoûi Kho Baïc Nhaø Nöôùc phaûi kieåm tra, kieåm soaùt moät caùch chaët cheõ caùc khoaûn chi cuûa ñôn vò vaø kieân quyeát töø choái thanh toaùn nhöõng kkhoaûn chi khoâng coù trong döï toaùn ñöôïc duyeät, hoaëc khoâng ñuùng ñònh möùc tieâu chuaån, cheá ñoä ñaõ ñöôïc quy ñònh. Thöïc hieän phöông thöùc caáp phaùt Ngaân saùch nhaø nöôùc theo döï toaùn seõ khaéc phuïc ñöôïc phaàn lôùn haïn cheá cuûa caùc phöông thöùc caáp phaùt Ngaân saùch nhaø nöôùc hieän nay (caáp phaùt baèng leänh chi tieàn hoaëc baèng haïn möùc kinh phí). Tuy nhieân, ñieàu naøy ñoøi hoûi söï caûi tieán veà noäi dung, quy trình laäp, duyeät vaø phaân boå döï toaùn Ngaân saùch nhaø nöôùc, baûo ñaûm tính chính xaùc, chi tieát, ñaày ñuû, kòp thôøi. Döï toaùn Ngaân saùch nhaø nöôùc ñaõ ñöôïc pheâ duyeät phaûi laø caên cöù phaùp lyù quan troïng ñeå Kho Baïc Nhaø Nöôùc tieán haønh kieåm tra, kieåm soaùt quaù trình chaáp haønh vaø quyeát toaùn Ngaân saùch nhaø nöôùc cuûa caùc ñôn vò thuï höôûng. Vì vaäy, ñeå vieäc kieåm tra, kieåm soaùt coù hieäu nhaát thieát phaûi coù söï tham gia cuûa Kho Baïc Nhaø Nöôùc vaøo quaù tình laäp vaø xeùt duyeät döï toaùn Ngaân saùch nhaø nöôùc. Coù nhö vaäy môùi haïn cheá ñöôïc nhöõng tieâu cöïc hay söû duïng coâng quyõ laõng phí ngay töø khi baét ñaàu chu trình ngaân saùch vaø naâng cao chaát löôïng kieåm soaùt chi Ngaân saùch nhaø nöôùc qua Kho Baïc Nhaø Nöôùc. Song song vôùi vieäc nghieân cöùu vaø aùp duïng phöông thöùc caáp phaùt, kieåm soaùt chi Ngaân saùch nhaø nöôùc theo döï toaùn, caàn taêng cöôøng vaø môû roäng phaïm vi vaø ñoái töôïng aùp duïng phöông thöùc quaûn lyù vaø kieåm soaùt chi Ngaân saùch nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc ñôn vò thöïc hieän khoaùn bieân cheá vaø kinh phí quaûn lyù haønh chính, ñôn vò söï nghieäp coù thu, quaûn lyù caáp phaùt ngaân saùch theo keát quaû ñaàu ra cuûa coâng vieäc. Söï keát hôïp giöõa caáp phaùt vaø kieåm soaùt chi theo döï toaùn vaø khoaùn chi seõ ngaøy caøng thuaän lôïi hôn, taïo cô cheá quaûn lyù Ngaân saùch nhaø nöôùc theo keát quaû ñaàu ra, thay vì quaûn lyù theo keát quaû ñaàu vaøo nhö hieän nay. Hai laø, caûi tieán quy trình caáp phaùt, thanh toaùn Ngaân saùch nhaø nöôùc, baûo ñaûm nguyeân taéc moïi khoaûn chi thöôøng xuyeân cuûa Ngaân saùch nhaø nöôùc ñeàu phaûi ñöôïc caáp phaùt tröïc tieáp töø Kho Baïc Nhaø Nöôùc cho caùc ñoái töôïng thöïc söï ñöôïc thuï höôûng ngaân saùch quoác gia. ÔÛ ñaây Kho Baïc Nhaø Nöôùc laø cô quan ñaàu moái duy nhaát ñöôïc nhaø nöôùc giao nhieäm vuï quaûn lyù nhaø nöôùc veà quyõ Ngaân saùch nhaø nöôùc, tröïc tieáp thanh toaùn moïi khoaûn chi cuûa Ngaân saùch nhaø nöôùc, ñoàng htôøi kieåm soaùt moïi khoaûn chi tröôùc khi xuaát quyõ Ngaân saùch nhaø nöôùc vaø coù quyeàn töø choái thanh toaùn ñoái vôùi moïi khoaûn chi sai cheá ñoä vaø hoaøn toaùn chòu traùch nhieäm veà quyeát ñònh cuûa mình. Beân caïnh ñoù, caàn xaùc ñònh roõ phöông thöùcthanh toaùn, chi traû ñoái vôùi töøng khoaûn chi Ngaân saùch nhaø nöôùc theo höôùng: caûi tieán vaø môû roäng phöông thöùc xuaát quyõ ngaân saùch, thay vì ñônvò thuï höôûng Ngaân saùch nhaø nöôùc, Kho Baïc Nhaø Nöôùc seõ tröïc tieáp thanh toaùn cho ñôn vò cung caáp haøng hoaù, dòch vuï baèng chuyeån khoaûn qua heä thoáng ngaân haøng, tröø nhöõng tröôøng hôïp coù quy ñònh veà chuyeån nhöôïng nôï; haïn cheá toái ña vieäc xuaát quyõ Ngaân saùch nhaø nöôùc ñeå caáp taïm öùng qua khaâu trung gian. Phöông thöùc thanh toaùn naøy thöïc chaát laø moät phaàn trong nguyeân taéc chi tröïc tieáp qua Kho Baïc Nhaø Nöôùc. Tuy nhieân, trong ñieàu kieän hieän nay cuûa Vieät Nam, tình traïng chi qua khaâu trung gian vaãn coøn raát phoå bieán nhö chi tieàn löông, chi quaûn lyù haønh chính … ñaõ gaây taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán coâng taùc quaûn lyù tieàn maët vaø taïo cô hoäi cho nhöõng haønh vi gian laän, bieån thuû coâng quyõ. Vì vaäy, caàn phaûi ñoåi môùi maïnh meõ phöông thöùc thanh toaùn trong neàn kinh teá, môû roäng vieäc öùng duïng caùc hình thöùc thanh toaùn tieân tieán, khoa hoïc nhö thanh toaùn ñieän töû, theû tín duïng, ñoàng thôøi phaûi quy ñònh chaët cheõ vaø haïn cheá thanh toaùnbaèng tieàn maët. Ba laø, hoaøn thieän chöùc naêng, nhieäm vuï vaø naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng cuûa Kho Baïc Nhaø Nöôùc vôùi tö caùch laø cô quan quaûn lyù, ñieàu haønh ngaân quyõ quoác gia vaø laø toång keá toaùn quoác gia. Kho Baïc Nhaø Nöôùc phaûi laøm nhieäm vuï quaûn lyù vaø haïch toaùn toaøn boä taøi saûn, laäp baùo caùo vaø quyeát toaùn ngaân quyõ quoác gia. Ñeå laøm toát caùc nhieäm vuï naøy, caàn phaûi ñoåi môùi vaø toå chöùc laïi boä maùy keá toaùn ngaân saùch theo höôùng: keá toaùn vieân taïi caùc ñôn vò döï toaùn phaûi chòu söï chæ ñaïo veà nghieäp vuï cuûa Kho Baïc Nhaø Nöôùc; thöïc hieän vieäc kieåm tra, kieåm soaùt caùc nghieäp vuï thu chi Ngaân saùch nhaø nöôùc moät caùch khaùch quan, ñoäc laäp vôùi ngöôøi chuaån chi. Thöïc hieän cô cheá naøy nhaèm muïc ñích taêng cöôøng vai troø kieåm tra, kieåm soaùt cuûa keá toaùn Kho Baïc Nhaø Nöôùc ñoái vôùi ngöôøi chuaån chi, ñoàng thôøi ñeà cao taùch nhieäm cuûa ngöôøi chuaån chi khi ra leänh thöïc hieän caùc khoaûn chi tieâu ñoù. Maët khaùc, hoaøn thieän heä thoáng keá toaùn Ngaân saùch nhaø nöôùc, laøm cho keá toaùn Ngaân saùch nhaø nöôùc thöïc söï laø moät phöông tieän ñeå kieåm tra tính hôïp leä, hôïp phaùp cuûa vieäc söû duïng coâng quyõ nhaø nöôùc. Ñieàu naøy ñoøi hoûi phaûi xaùc ñònh roõ ñoái töôïng keá toaùn Kho Baïc Nhaø Nöôùc. Maët khaùc, Kho Baïc Nhaø Nöôùc khoâng chæ haïch toaùn soá thöïc nhaäp, thöïc xuaát quyõ Ngaân saùch nhaø nöôùc, maø coøn phaûi haïch toaùn caû soá döï thu, soá döï chi, soá ghi chi theo muïc luïc Ngaân saùch nhaø nöôùc. Toaøn boä soá quyeát toaùn nhaäp, xuaát quyõ Ngaân saùch nhaø nöôùc do Kho Baïc Nhaø Nöôùc thöïc hieän ñöôïc so saùnh, ñoái chieáu vôùi soá ghi thu, ghi chi Ngaân saùch nhaø nöôùc. Töø ñoù baûo ñaûm cung caáp ñaày ñuû, kòp thôøi nhöõng thoâng tin caàn thieát cho coâng taùc quaûn lyù quyõ Ngaân saùch nhaø nöôùc cuûa Chính phuû vaø caùc caáp chính quyeàn ñòa phöông. Coâng taùc haïch toaùn keá toaùn quyõ Ngaân saùch nhaø nöôùc ñöôïc taäp trung vaøo moät ñaàu moái vaø do Kho Baïc Nhaø Nöôùc ñaûm nhieäm. Luaät Ngaân saùch nhaø nöôùc söûa ñoåi ñaõ quy ñònh Kho Baïc Nhaø Nöôùc toå chöùc thöïc hieän döï toaùn Ngaân saùch nhaø nöôùc cho cô quan nhaø nöôùc vaø cô quan Taøi chính cuøng caáp. Quaù trình hình thaønh toång keá toaùn quoác gia seõ ñöôïc chia laøm hai giai ñoaïn: − Giai ñoaïn hôïp nhaát keá toaùn ngaân saùch vaø keá toaùn Kho Baïc. − Giai ñoaïn thieát laäp toång keá toaùn quoác gia. 3.2 Hoaøn thieän cô cheá kieåm soaùt chi thöôøng xuyeân Ngaân saùch nhaø nöôùc qua Kho Baïc Nhaø Nöôùc. Ñeå vieäc kieåm soaùt chi thöôøng xuyeân ñaït ñöôïc hieäu quaû cao caàn phaùt huy quaù trình kieåmsoaùt chi theo döï toaùn ñöôïc duyeät vaø vieäc caáp phaùt Ngaân saùch nhaø nöôùc tröïc tieáp töø Kho Baïc Nhaø Nöôùc ñeán ngöôøi cung caáp haøng hoaù, dòch vuï. 3.2.1 Kieåm soaùt chi thöôøng xuyeân Ngaân saùch nhaø nöôùc theo döï toaùn Kieåm soaùt chi theo döï toaùn ñöôïc duyeät döïa treân phöông thöùc caáp phaùt Ngaân saùch nhaø nöôùc theo döï toaùn chi ngaân saùch ñaõ ñöôïc giao cho caùc ñôn vò phuø hôïp vôùi chöùc naêng, nhieäm vuï maø ñôn vò phaûi thöïc hieän trong naêm ngaân saùch. Sau khi ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû, Uyû ban nhaân daân giao döï toaùn ngaân saùch, caùc cô quan nhaø nöôùc ôû trung öông vaø ñòa phöông, caùc ñôn vò döï toaùn caáp moät tieán haønh phaân boå vaø giao döï toaùn ngaân saùch cho caùc ñôn vò tröïc thuoäc söû duïng. Treân cô sôû döï toaùn chi ngaân saùch caû naêm ñöôïc giao vaø nhieäm vuï phaûi chi trong quyù, caùc ñôn vò söû duïng ngaân saùch laäp nhu caàu chi quyù, chi tieát theo caùc nhoùm muïc chi göûi cô quan quaûn lyù caáp treân vaø Kho Baïc Nhaø Nöôùc nôi giao dòch. Caùc khoaûn chi thanh toaùn caù nhaân vaø caùc kkhoaûn chi coù tính chaát thöôøng xuyeân phaûi boá trí ñeàu tong naêm ñeå chi. Nhöõng khoaûn chi coù tính chaát thôøi vuï hoaëc chæ phaùt sinh vaøo moät soá thôøi ñieåm nhö chi mua saém, söûa chöûa lôùn,… phaûi phaân theo tieán ñoä thöïc hieän töøng quyù ñaõ ghi trong döï toaùn ñöôïc giao. Cô quan quaûn lyù caáp treân toång hôïp nhu caàu chi quyù göûi cô quan taøi chính cuøng caáp. Cô quan taøi chính caên vaøo khaû naêng nguoàn thhu vaø nhu caàu chi trong quyù, laäp phöông aùn ñieàu haønh ngaân saùch quyù cuûa ngaân saùch caáp mình, baûo ñaûm nguoàn thu ñeå ñaùp öùng nhu caàu chi trong döï toaùn, ñuùng cheá ñoä cuûa caùc ñôn vò söû duïng ngaân saùch. Caên cöù döï toaùn Ngaân saùch nhaø nöôùc ñöôïc giao vaø yeâu caàu chi tieâu, thuû tröôûng ñôn vò söû duïng Ngaân saùch nhaø nöôùc ra quyeát ñònh chi keømtheo caùc hoà sô, chöùng töø coù lieân quan göûi Kho Baïc Nhaø Nöôùc nôi giao dòch. Kho Baïc Nhaø Nöôùc thöïc hieän vieäc kieåm tra, kieåm soaùt neáu thaáy phuø hôïp thì xuaát quyõ Ngaân saùch nhaø nöôùc thanh toaùn cho ñôn vò cung caáp haøng hoaù, dòch vuï baèng chuyeån khoaûn hoaëc caáp tieàn maët cho ñôn vò ñeå traû cho ngöôøi thuï höôûng. Phöông thöùc caáp phaùt Ngaân saùch nhaø nöôùc theo döï toaùn ñöôïc duyeät laø moät phöông thöùc caáp phaùt Ngaân saùch nhaø nöôùc tieân tieán. Song ñeå thöïc hieän ñöôïc noù, chuùng ta caàn phaûi chuaån bò ñaày ñuû nhöõng ñieàu kieän nhaát ñònh. Vì vaäy, tröôùc maét khi ñieàu kieän kyõ thuaät vaø thôøi gian chöa cho pheùp ñaày ñuû ñeå thöïc hieän phöông thöùc caáp phaùt theo döï toaùn, chuùng ta coù theå aùp duïng phöông thöùc caáp phaùt naøy ñoái vôùi caùc khoaûn chi thöôøng xuyeân cuûa caùc ñôn vò döï toaùn Ngaân saùch nhaø nöôùc, bao goàm: caùc cô quan haønh chính nhaø nöôùc, caùc ñôn vò söï nghieäp, caùc toå chöùc chính trò – xaõ hoäi, toå chöùc chính trò xaõ hoäi ngheà nghieäp …, caùc Toång coâng ty nhaø nöôùc ñöôïc hoã trôï voán ñeå thöïc hieän moät soá nhieäm vuï thöôøng xuyeân theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Trong ñieàu kieän hieän nay, vieäc aùp duïng phöông thöùc caáp phaùt Ngaân saùch nhaø nöôùc theo döï toaùn ñöôïc duyeät vaãn coøn moät soá haïn cheá deã xaûy ra tình traïng maát caân ñoái Ngaân saùch nhaø nöôùc taïi moät thôøi ñieåm, khi nhu caàu vöôït quaù nguoàn thu vaø toàn quyõ Ngaân saùch nhaø nöôùc hieän coù; döï toaùn ngaân saùch giao cho caùc ñôn vò hieän nay coøn chaäm; caùc caên cöù xaây döïng döï toaùn coøn thieáu vaø khoâng ñoàng boä. Vì vaäy, ñeå aùp duïng hieäu quaû phöông thöùc naøy caàn phaûi baûo ñaûm moät soá yeâu caàu nhö: cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn caàn sôùm ban haønh ñaày ñuû, ñoàng boä caùc cheá ñoä, tieâu chuaån, ñònh möùc chi tieâu phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá ñeå laøm cô sôû cho vieäc laäp vaø quyeát ñònh döï toaùn Ngaân saùch nhaø nöôùc; treân cô sôû döï toaùn naêm ñöôïc giao caùc ñôn vò thuï höôûng Ngaân saùch nhaø nöôùc phaûi ñaêng kyù nhu caàu keá hoaïch chi haøng quyù vôùi cô quan taøi chính ñeå ñöôïc boá trí nguoàn chi; phaân ñònh roõ quyeàn haïn, traùch nhieäm cuûa caùc ñôn vò coù lieân quan trong vieäc quaûn lyù, ñieàu haønh vaø söû duïng Ngaân saùch nhaø nöôùc. 3.2.2 Caáp phaùt Ngaân saùch nhaø nöôùc tröïc tieáp töø Kho Baïc Nhaø Nöôùc ñeán ngöôøi cung caáp haøng hoaù, dòch vuï Tröôùc khi baét ñaàu chi, caên cöù vaøo döï toaùn naêm ñöôïc giao, döï kieán chöông trình coâng taùc quyù tôùi, caùc ñònh möùc tieâu chuaån chi vaø bieåu maãu döï toaùn, ñôn vò söû duïng ngaân saùch laäp nhu caàu chi quyù göûi cô quan taøi chính ñoàng caáp. Cô quan taøi chính tieán haønh xem xeùt, thaåm tra ñeà nghò chi cuûa ñôn vò treân nhieàu phöông dieän nhö: muïc ñích chi, cheá ñoä, ñònh möùc, tieâu chuaån chi; ñoái chieáu vôùi döï toaùn chi haøng naêm cuûa ñôn vò, toàn quyõ Ngaân saùch nhaø nöôùc vaø khaû naêng nguoàn thu trong quyù … Neáu thaáy phuø hôïp thì chaáp nhaän vaø thoâng baùo möùc chi cho ñôn vò trong quyù. Nhu caàu chi quyù laø haïn möùc cao nhaát maø ñôn vò ñöôïc pheùp söû duïng trong quyù theo töøng nhoùm muïc cuï theå. Vieäc xem xeùt, chaáp thuaän vaø caáp phaùt kinh phí haøng quyù theo noäi dung treân laø vieäc kieåm soaùt tröôùc caùc khoaûn chi tieâu cuûa Ngaân saùch nhaø nöôùc, baûo ñaûm cho ngaân saùch luoân ñöôïc thaêng baèng, ngaên chaën ngay töø ñaàu nhöõng khoaûn chi tieâu laõng phí. Khi döï toaùn chi haøng quyù ñaõ ñöôïc chaáp nhaän vaø ñöôïc thoâng baùo, ñôn vò coù toaøn quyeàn quyeát ñònh chi tieâu trong phaïm vi döï toaùn. Tröôùc khi ñöôïc pheùp traû tieàn cho ngöôøi cung caáp haøng hoaù, dòch vuï ñôn vò phaûi thöïc hieän ñaày ñuû caùc thuû tuïc thanh toaùn vaø phaûi ñöôïc thuû tröôûng ñôn vò quyeát ñònh chi. Kho Baïc Nhaø Nöôùc tieán haønh kieåm tra, kieåm soaùt tính hôïp phaùp cuûa caùc taøi lieäu vaø leänh xuaát quyõ ngaân saùch cuûa caùc chuû taøi khoaûn. Sau khi kieåm tra, kieåm soaùt caùc hoà sô, chöùng töø do ñôn vò göûi ñeán, neáu thaáy hôïp leä, hôïp phaùp thì Kho Baïc Nhaø Nöôùc xuaát quyõ Ngaân saùch nhaø nöôùc ñeå chi traû tröïc tieáp cho ngöôøi thuï höôûng laø chuû nôï thöïc söï cuûa Quoác gia theo hai hình thöùc laø caáp taïm öùng vaø caáp thanh toaùn. − Ñoái vôùi hình thöùc caáp phaùt, thanh toaùn tröïc tieáp caùc khoaûn chi Ngaân saùch nhaø nöôùc qua Kho Baïc Nhaø Nöôùc cho coâng vieäc hoaøn thaønh, vieäc thanh toaùn caùc khoaûn nôï cuûa nhaø nöôùc ñoøi hoûi phaûi xaùc ñònh chính xaùc soá tieàn phaûi traû cho töøng ñoái töôïng cuï theå. Do ñoù, caàn phaûi coù ñaày ñuû hoà sô, chöùng töø hôïp leä vaø hôïp phaùp ñeå chöùng minh soá nôï ñoù laø xaùc thöïc. Nghóa laø, noäi dung caùc khoaûn chi phaûi phuø hôïp vôùi döï toaùn Ngaân saùch nhaø nöôùc ñaõ ñöôïc duyeät; haøng hoaù, dòch vuï cung caáp phaûi baûo ñaûm ñuùng theo soá löôïng vaø chaát löôïng ñaõ cam keát trong hôïp ñoàng; hoà sô, chöùng töø phaûi ñaày ñuû, hôïp leä, hôïp phaùp; chieát tính vaø keá toaùn soá tieàn baûo ñaûm chính xaùc. Nhö vaäy, theo phöông thöùc thanh toaùn, chi traû cho coâng vieäc hoaøn thaønh thì ngöôøi cung caáp chæ ñöôïc traû tieàn sau khi ñaõ cung caáp ñuû haøng hoaù, dòch vuï theo ñuùng nhöõng cam keát ñaõ ñöôïc thoaû thuaän. Thöïc hieän thanh toaùn, chi traû theo hình thöùc naøy coù nhöõng öu ñieåm nhö traùnh ñöôïc ruûi ro trong quaù trình söû duïng coâng quyõ; taïo ñieàu kieän cho cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc xaùc nhaän moät caùch deã daøng vieäc thöïc hieän chi Ngaân saùch nhaø nöôùc; thuùc ñaåy nhöõng nhaø cung caáp sôùm hoaøn thaønh coâng vieäc theo soá löôïng vaø chaát löôïng ñaõ cam keát. Ñoái vôùi nhöõng khoaûn chi coù giaù trò lôùn vaø thôøi gian tieán haønh coâng vieäc keùo daøi, vieäc thanh toaùn cho coâng vieäc hoaøn thaønh gaëp khoù khaên, coù theå thanh toaùn theo töøng giai ñoaïn coâng vieäc hoaøn thaønh. Taát nhieân ñeå ñöôïc thanh toaùn, ñôn vò chuû coâng trình cuõng nhö nhaø thaàu phaûi chöùng minh laø ñaõ thöïc hieän ñöôïc moät phaàn coâng vieäc trong hôïp ñoàng ñaõ kyù. Tuyø theo tính chaát coâng vieäc, ñôn vò döï toaùn coù theå aán ñònh trong hôïp ñoàng soá tieàn phaûi thanh toaùn trong töøng giai ñoaïn vaø thôøi gian giöõa hai laàn thanh toaùn. Song phaûi baûo ñaûm nguyeân taéc soá tieàn thanh toaùn cuûa töøng giai ñoaïn luoân nhoû hôn giaù trò cuûa phaàn coâng vieäc ñaõ thöïc hieän vaø ñöôïc khaáu tröø vaøo soá tieàn thanh toaùn cho giai ñoaïn coâng vieäc tieáp theo. − Phöông thöùc caáp taïm öùng : ñoái vôùi moät soá khoaûn chi khoâng theå aùp duïng phöông thöùc chi traû tröïc tieáp töø Kho Baïc Nhaø Nöôùc cho coâng vieäc hoaøn thaønh nhö mua saém duïng cuï, thieát bò coù giaù trò raát lôùn, hoaëc phaûi traû tieàn nhaäp töø nöôùc ngoaøi, ñaëc bieät coù moät soá khoaûn chi nhoû nhöng laïi thöôøng xuyeân phaùt sinh thì caùc ñôn vò döï toaùn coù theå aùp duïng phöông thöùc thanh toaùn öùng tröôùc. Tr6en cô sôû hôïp ñoàng vaø caùc hoà sô chöùng töø coù lieân quan, ñôn vò döï toaùn laøm thuû tuïc yeâu caàu Kho Baïc Nhaø Nöôùc chuyeån tieàn thanh toaùn theo theå thöùc caáp taïm öùng, hoaëc tröïc tieáp nhaän tieàn maët ñeå ñaùp öùng caùc nhu caàu chi cuûa mình. Sau khi thöïc hieän chi, ñôn vò phaûi baùo caùo soá thöïc chi vôùi Kho Baïc Nhaø Nöôùc. Kho Baïc Nhaø Nöôùc tieán haønh kieåm tra, kieåm soaùt neáu xeùt thaáy phuø hôïp thì chaáp nhaän chuyeån khoaûn taïm öùng sang caáp phaùt thanh toaùn cho ñôn vò. Kho Baïc chæ caáp taïm öùng cho laàn tieáp theo neáu ñôn vò ñaõ thanh toaùn heát caùc khoaûn taïm öùng cuûa laàn tröôùc. Tröôøng hôïp ñaëc bieät, khoaûn taïm öùng chöa ñöôïc thanh toaùn, ñôn vò coù theå ñöôïc thanh toaùn trong thaùng sau, quyù sau, song chæ trong thôøi gian chænh lyù quyeát toaùn. Phöông thöùc caáp phaùt taïm öùng hieän coøn moät soá haïn cheá vaø toàn taïi nhaát ñònh, xong tröôùc maét chöa theå xoaù boû ngay ñöôïc. Vì vaäy, caàn haïn cheá toái ña phaïm vi vaø ñoái töôïng aùp duïng phöông thöùc caáp phaùt naøy; ñoàng thôøi caàn taêng cöôøng coâng taùc kieåm tra, kieåm soaùt ñeå baûo ñaûm caùc khoaûn taïm öùng ñöôïc söû duïng ñuùng cheá ñoä. 3.2.3 Hoaøn thieän caùc hình thöùc caáp phaùt Ngaân saùch nhaø nöôùc − Hình thöùc ghi thu – ghi chi: caàn phaûi ñöôïc haïn cheá vaø ñi ñeán xoaù boû. Hình thöùc naøy chæ aùp duïng ñoái vôùi caùc khoaûn thu – chi baèng hieän vaät vaø baèng ngaøy coâng lao ñoäng. − Hình thöùc leänh chi tieàn: caàn xaùc ñònh roõ phaïm vi vaø ñoái töôïng söû duïng. Hình thöùc naøy chæ neân aùp duïng ñoái vôùi moät soá khoaûn chi nhö caáp voán cho caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc, caùc toå chöùc kinh teá – xaõ hoäi khoâng coù quan heä thöôøng xuyeân vôùi Ngaân saùch nhaø nöôùc; chi traû nôï, vieän toï; chi boå sung töø ngaân saùch caáp treân cho ngaân saùch caáp döôùi vaø moät soá khoaûn chi khaùc theo quyeát ñònh cuûa cô quan taøi chính. − Hình thöùc kinh phí uyû quyeàn: seõ ñöôïc chuyeån daàn sang hình thöùc caáp phaùt theo döï toaùn. Ñoái vôùi moät soá khoaûn chi coù tính ñaëc thuø thì coù theå caáp baèng leänh chi tieàn. − Hình thöùc haïn möùc kinh phí: Luaät Ngaân saùch nhaø nöôùc ñaõ quyeát ñònh xoaù boû. 3.2.4 Kieåm soaùt chi Ngaân saùch nhaø nöôùc theo keát quaû ñaàu ra Ñaây laø moät phöông thöùc caáp phaùt Ngaân saùch nhaø nöôùc tieân tieán, môùi ñöôïc aùp duïng ôû moät soá nöôùc, hoaëc moät soá khoaûn chi ñaëc bieät. Theo ñoù nhaø nöôùc khoâng can thieäp vaøo vieäc söû duïng caùc khoaûn kinh phí Ngaân saùch nhaø nöôùc ñaõ caáp cho caùc cô quan ñôn vò, maø chæ quan taâm ñeán hieäu quaû söû duïng caùc nguoàn kinh phí ñoù, töùc laø chæ quan taâm ñeán keát quaû ñaàu ra cuûa caùc chöông trình, muïc tieâu ñaõ ñöôïc cô quan coù thaåm quyeàn pheâ duyeät. Quy trình kieåm soaùt chi theo ñaàu ra: + Theo phöông thöùc caáp phaùt naøy, ngay töø khi laäp döï toaùn, caùc cô quan, ñôn vò phaûi caên cöù vaøo chöùc naêng, nhieäm vuï ñöôïc giao; chæ tieâu nhieäm vuï cuûa naêm keá hoaïch; cheá ñoä, tieâu chuaån, ñònh möùc chi tieâu; döï toaùn vaø keát quaû thöïc hieän nhieäm vuï ñöôïc giao cuûa naêm tröôùc ñeå xaây döïng döï toaùn chi cuûa naêm keá hoaïch. + Sau khi ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû, Chuû tòch Uyû ban nhaân daân giao döï toaùn ngaân saùch, caùc cô quan nhaø nöôùc ôû trung öông vaø ñòa phöông, caùc ñôn vò döï toaùn caáp moät tieán haønh phaân boå vaø giao döï toaùn cho caùc ñôn vò thöïc hieän phöông thöùc caáp phaùt Ngaân saùch nhaø nöôùc theo keát quaû ñaàu ra. + Treân cô sôû döï toaùn chi caû naêm ñöôïc giao vaø nhieäm vuï phaûi chi trong quyù, caùc ñôn vò phaûi laäp nhu caàu chi quyù göûi cô quan quaûn lyù caáp treân vaø Kho Baïc Nhaø Nöôùc ñoàng caáp. Caên cöù nhu caàu chi haøng quyù ñaõ ñaêng kyù vaø yeâu caàu cuûa nhieäm vuï chi, ñôn vò döï toaùn laäp giaáy ruùt döï toaùn ngaân saùch göûi Kho Baïc Nhaø Nöôùc nôi giao dòch. + Caên cöù vaøo döï toaùn naêm ñöôïc giao vaø nhu caàu chi quyù ñaõ ñaêng kyù, Kho Baïc Nhaø Nöôùc thöïc hieän trích chuyeån kinh phí theo ñeà nghò cuûa ñôn vò. Thuû tröôûng ñôn vò ñöôïc quyeàn chuû ñoäng vaø töï chòu traùch nhieäm veà vieäc söû duïng kinh phí ñöôïc caáp, baûo ñaûm thöïc hieän coâng vieäc theo ñuùng nhöõng cam keát ban ñaàu. + Ñònh kyø, cô quan taøi chính phoái hôïp vôùi cô quaûn lyù caáp treân cuûa ñôn vò theo doõi, kieåm ta tình hình thöïc hieän nhieäm vuï cuûa ñôn vò. Tröôøng hôïp phaùt hieän ñôn vò khoâng baûo ñaûm thöïc hieän coâng vieäc theo ñuùng cam keát, Kho Baïc Nhaø Nöôùc ñöôïc pheùp taïm döøng caáp kinh phí cho ñôn vò hoaëc coù bieän phaùp thu hoài phaàn kinh phí ñaõ caáp. Nhö vaäy, trong cô cheá kieåm soaùt chaát löôïng ñaàu ra, caùc raøng buoäc baèng cheá ñoä, tieâu chuaån, ñònh möùc chi tieâu ôû ñaàu vaøo ñaõ ñöôïc thay bôûi caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù hieäu quaû chaát löôïng ñaàu ra. Do ñoù, ñaõ khaéc phuïc ñöôïc nhöõng haïn cheá cuûa cô cheá kieåm soaùt chi theo ñaàu vaøo hieän nay, khi maø heä thoáng cheá ñoä, tieâu chuaån, ñònh möùc chi tieâu cuûa nhaø nöôùc coøn thieáu vaø laïc haäu; ñoàng thôøi taêng cöôøng hôn nöõa tính chuû ñoäng saùng taïo cuûa caùc ñôn vò söû duïng kinh phí Ngaân saùch nhaø nöôùc caáp cuõng nhö phuø hôïp vôùi chuû tröông caûi caùch thuû tuïc haønh chính hieän nay ôû nöôùc ta. Tuy nhieân muoán coù moät cô cheá kieåm soaùt nhö theá, tröôùc heát nhaø nöôùc caàn phaûi quy ñònh caùc tieâu chuaån hieäu quaû ñoái vôùi töøng loaïi hình ñôn vò söû duïng Ngaân saùch nhaø nöôùc. Leõ ñöông nhieân, nhöõng khoaûn chi tieâu thöôøng xuyeân cuûa Ngaân saùch nhaø nöôùc laø nhöõng khoaûn chi gaén lieàn vôùi vieäc thöïc hieän caùc chöùc naêng cuûa nhaø nöôùc, töùc laø gaén lieàn vôùi vieäc ñaùp öùng caùc nhu caàu chung, nhu caàu coù tính chaát toaøn xaõ hoäi. Vì theá, hieäu quaû cuûa caùc khoaûn chi ñoù phaûi ñöôïc xem xeùt döïa treân cô sôû ñaùnh giaù möùc ñoä hoaøn thaønh caùc muïc tieâu kinh teá – xaõ hoäi noùi chung. Ñaây thöïc söï laø moät vaán ñeà voâ cuøng khoù khaên, phöùc taïp trong quaù trình trieån khai aùp duïng cô cheá naøy. Hôn theá nöõa, hieäu quaû cuûa vieäc quaûn lyù vaø kieåm soaùt chi Ngaân saùch nhaø nöôùc khoâng nhöõng chæ ño ñöôïc baèng caùc chæ tieâu ñònh löôïng maø coøn phaûi xem xeùt caû baèng caùc chæ tieâu ñònh tính. Ngoaøi ra, moät vaán ñeà nöõa cuõng phaûi tính ñeán laø khi giao toaøn boä traùch nhieäm quaûn lyù taøi chính cho Thuû tröôûng ñôn vò söû duïng ngaân saùch roài sau ñoù môùi xem xeùt hieäu quaû cuûa vieäc söû duïng soá kinh phí ñoù, seõ raát deã phaùt sinh tröôøng hôïp nhöõng nhaø quaûn lyù gioûi coù theå laïm duïng soá tieàn tieát kieäm ñöôïc trong quaù trình söû duïng kinh phí ñöôïc caáp ñeå möu lôïi cho caù nhaân hoaëc chi tieâu laõng phí, gaây thaát thoaùt tieàn, taøi saûn cuûa nhaø nöôùc, trong luùc khoâng baûo ñaûm ñöôïc soá löôïng, chaát löôïng coâng vieäc ñaõ cam keát. Vì vaäy, theo kinh nghieäm cuûa moät soá nöôùc, tröôùc maét chæ neân aùp duïng phöông thöùc caáp phaùt Ngaân saùch nhaø nöôùc theo keát quaû ñaàu ra ñoái vôùi moät soá khoaûn chi cho caùc dòch vuï coâng coäng nhö an ninh traät töï, choáng caùc teä naïn xaõ hoäi, caùc chöông trình giaùo duïc, y teá, veä sinh moäi tröôøng. 3.3 Caùc giaûi phaùp boå trôï ñeå thöïc hieän kieåm soaùt chi Ngaân saùch nhaø nöôùc 3.3.1 Hoaøn thieän khung phaùp lyù − Caàn nghieân cöùu vaø cô caáu laïi moät soá noäi dung cuûa Luaät Ngaân saùch nhaø nöôùc vaø Hieán phaùp. Ñieån hình laø Chöông II cuûa Luaät Ngaân saùch nhaø nöôùc, trong ñoù quy ñònh nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa Quoác hoä, Chuû tòch nöôùc, Chính phuû, caùc cô quan khaùc cuûa nhaø nöôùc ôû trung öông vaø ñòa phöông, caùc toå chöùc vaø caù nhaân trong vieäc thöïc hieän nghóa vuï ñoái vôùi Ngaân saùch nhaø nöôùc. Nhöõng ñieàu khoaûn naøy khoâng neân ñeå trong Luaät Ngaân saùch nhaø nöôùc, maø caàn phaûi ñöa vaøo Hieán phaùp môùi ñuùng taàm côõ cuûa noù, ñoàng thôøi coøn laøm caên cöù ñeå xaây döïng caùc boä luaät khaùc coù lieân quan nhö Luaät daân söï, Luaät haønh chính vaø ñaëc bieät laø caùc luaät thueá. − Tieáp tuïc boå sung, suûa ñoåi Luaät Ngaân saùch nhaø nöôùc nhaèm baûo ñaûm tính khao hoïc, tieân tieán, hieän ñaïi, phuø hôïp vôùi xu theá hoäi nhaäp vaø thoâng leä quoác teá, ñaëc bieät laø ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu thöïc tieãn cuûa Vieät Nam. Trong ñoù coù theå cho pheùp caùc cô quan, ñôn vò ñöôïc laäp döï toaùn theo caùc phöông phaùp thích hôïp theo luaät ñònh, ví duï laäp döï toaùn theo caùc yeáu toá ñaàu vaøo nhö hieän nay chuùng ta ñang laøm, hoaëc laäp döï toaùn theo keát quaû ñaàu ra maø moät soá nöôùc trong khu vöïc vaø theá giôùi ñaõ thöïc hieän thaønh coâng. − Luaät Ngaân saùch nhaø nöôùc caàn phaûi coù nhöõng ñieàu khoaûn quy ñònh chaët cheõ tính thoáng nhaát vaø coâng khai hoaù trong quaù trình laäp, chaáp haønh vaø quyeát toaùn Ngaân saùch nhaø nöôùc. Ñaûm baûo cho Luaät Ngaân saùch nhaø nöôùc ñeà cao ñöôïc quyeàn laøm chuû cuûa caùc ñôn vò vaø caù nhaân trong lónh vöïc taøi chính – ngaân saùch. Luaät Ngaân saùch nhaø nöôùc phaûi taïo ñieàu kieän cho moïi ngöôøi daân naém ñöôïc moät caùch roõ raøng, chính xaùc, kòp thôøi nhöõng ñoùng goùp cuûa hoï ñaõ ñöôïc söû duïng vaøo nhöõng muïc ñích gì, hieäu quaû mang laïi ra sao theo ñuùng nguyeân taéc daân baøn, daân laøm, daân kieåm tra. − Caàøn chuù yù tính ñoàng boä vaø kòp thôøi khi ban haønh caùc boä luaät vaø caùc vaên baûn höôùng daãn döôùi luaät nhaèm baûo ñaûm tính thoáng nhaát cao vaø thuaän lôïi trong quaù trình trieån khai thöïc hieän; taïo ñieàu kieän cho caùc cô quan coù chöùc naêng kieåm tra, kieåm soaùt vieäc thi haønh luaät coù caên cöù xöû lyù chính xaùc caùc vi phaïm vaø coù theå ñöa ra caùc phaùn quyeát ñuùng ñaén nhaát, thöïc söï ñöa luaät ñi vaøo cuoác soáng. − Caàn coù tö duy môùi vaø quan nieäm môùi veà Luaät Ngaân saùch nhaø nöôùc. Thöïc teá cuoäc soáng cho thaáy, neàn kinh teá – xaõ hoäi cuûa ta lieân tuïc phaùt trieån vaø khoâng ngöøng ñoåi môùi. Ñi theo noù laø söï thay ñoåi haøng loaït cô cheá chính saùch quaûn lyù kinh teá, taøi chính ôû caû taàm vó moâ vaø vi moâ. Taát caû nhöõng söï kieän aáy taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán caùc boä luaät, trong ñoù Luaät Ngaân saùch nhaø nöôùc laø moät trong nhöõng boä luaät chòu taùc ñoäng nhieàu nhaát. Chính vì vaäy, trong hôn 5 naêm thi haønh Luaät Ngaân saùch nhaø nöôùc, chuùng ta ñaõ lieân tuïc coù nhöõng thay ñoåi, boå sung cuïc boä vaø naêm 2002 Nhaø nöôùc ñaõ phaûi ban haønh Luaät Ngaân saùch nhaø nöôùc söûa ñoåi mang tính toaøn dieän. Tuy nhieân, ngay sau khi Luaät Ngaân saùch nhaø nöôùc söûa ñoåi vöøa môùi ñöôïc ban haønh, ñaõ naûy sinh nhieàu vaán ñeà caàn ñöôïc boå sung, söûa ñoåi tieáp. Töø ñaây, coù theå thaáy raèng chæ neân xaây döïng Luaät Ngaân saùch nhaø nöôùc vôùi nhöõng ñieàu khoaûn chung, coù tính nguyeân taéc, ñaûm baûo tính oån ñònh laâu daøi; coøn nhöõng vaán ñeà cuï theå mang tính ñònh löôïng, ñaëc bieät laø noäi dung cuï theå caùc nguoàn thu, tyû leä phaân chia giöõa caùc caáp ngaân saùch, nhieäm vuï chi ngaân saùch, phöông phaùp xaây döïng döï toaùn ngaân saùch, hình thöùc caáp phaùt, thanh toaùn vaø quyeát toaùn ngaân saùch … neân ñöa vaøo boä Luaät Ngaân saùch nhaø nöôùc thöôøng nieân. Nhö vaäy, baùo caùo quyeát toaùn Ngaân saùch nhaø nöôùc haøng naêm cuõng laø moät ñaïo luaät; theo ñoù, vieäc boå sung, söûa ñoåi nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán quaù trình laäp, chaáp haønh, quyeát toaùn ngaân saùch vaø haøng loaït nhöõng vaán ñeà coù lieân quan khaùc seõ dieãn ra thöôøng xuyeân haøng naêm theo luaät ñònh. Vieäc laøm naøy seõ khoâng coøn quan nieäm laø thay ñoåi Luaät Ngaân saùch nhaø nöôùc nöõa, giaønh thôøi gian cho Quoác hoäi vaø Chính phuû thaûo luaän vaø quyeát ñònh nhöõng vaán ñeà lôùn, coù tính oån ñònh, laâu daøi. 3.3.2 Naâng cao chaát löôïng döï toaùn chi thöôøng xuyeân Ngaân saùch nhaø nöôùc Vieäc naâng cao chaát löôïng döï toaùn chi thöôøng xuyeân Ngaân saùch nhaø nöôùc caàn taäp trung vaøo moät soá vaán ñeà chuû yeáu sau ñaây: Thöù nhaát, xaùc ñònh roõ yeâu caàu, quy trình, lòch trình laäp, xeùt duyeät vaø phaân boå Ngaân saùch nhaø nöôùc ñeå yeâu caàu caùc caáp, caùc ngaønh, caùc cô quan, ñôn vò coù traùch nhieäm chaáp haønh. Döï toaùn chi Ngaân saùch nhaø nöôùc laø caên cöù phaùp lyù ñeå caùc cô quan, ñôn vò thöïc hieän nhieäm vuï chi vaø cuõng laø caên cöù ñeå Kho Baïc Nhaø Nöôùc thöïc hieän chöùc naêng kieåm soaùt chi Ngaân saùch nhaø nöôùc. Ñeå quaù trình kieåm soaùt chi thöôøng xuyeân Ngaân saùch nhaø nöôùc ñöôïc thuaän lôïi, vieäc laäp, duyeät vaø phaân boå döï toaùn Ngaân saùch nhaø nöôùc ñeán töøng cô quan, ñôn vò phaûi ñöôïc thöïc hieän moät caùch ñaày ñuû, kòp thôøi, coâng khai. Yeâu caàu coù tính nguyeân taéc vaø baét buoäc hieän nay laø caùc cô quan, ñôn vò phaûi coù döï toaùn chi Ngaân saùch nhaø nöôùc thì môùi ñöôïc Kho Baïc Nhaø Nöôùc caáp phaùt kinh phí. Thöù hai, döï toaùn chi Ngaân saùch nhaø nöôùc phaûi ñöôïc xaây döïng töø cô sôû, caên cöù vaøo chöùc naêng, nhieäm vuï ñöôïc giao vaø khoái löôïng haøng hoaù, dòch vuï ñöôïc cung caáp, baûo ñaûm phaûn aûnh moät caùch toaøn dieän caùc khoaûn chi ñeå khoâng bò sai soùt, truøng laëp. Döï toaùn chi caàn ñöôïc xaây döïng treân cô sôû phaân tích, ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa nhöõng khoaûn chi. Töøng böôùc môû roäng muïc chi ñoøi hoûi caàn phaûi chi tieát, ñoàng thôøi thu heïp caùc muïc chi thuoäc dieän giao khoaùn. Tieán tôùi moïi khoaûn chi Ngaân saùch nhaø nöôùc ñeàu phaûi ñöôïc xaùc ñònh moät caùch chi tieát, khoa hoïc, saùt vôùi thöïc teá cuoäc soáng. Thöù ba, nhanh choùng hoaøn thieän vaø ban haønh heä thoáng cheá ñoä, tieâu chuaån, ñònh möùc chi Ngaân saùch nhaø nöôùc. Ñaây laø nhöõng caên cöù heát söùc quan troïng ñeå xaây döïng, phaân boå vaø ñieàu haønh Ngaân saùch nhaø nöôùc cuûa caùc caáp, caùc ngaønh, caùc cô quan, ñôn vò. Tuy nhieân, cho ñeán nay, heä thoáng tieâu chuaån, ñònh möùc chi Ngaân saùch nhaø nöôùc cho töøng coâng vieäc, töøng ñoái töôïng vaãn chöa ñöôïc xaùc ñònh moät caùch cuï theå vaø thoáng nhaát. Ñaây laø moät coâng vieäc heát söùc khoù khaên vaø phöùc taïp, xuaát phaùt töø tính ña daïng vaø phöùc taïp cuûa caùc coâng vieäc coù lieân quan ñeán chi Ngaân saùch nhaø nöôùc. Tröôùc maét caàn sôùm quy ñònh vaø thoáng nhaát caùc cheá ñoä, tieâu chuaån, ñònh möùc cuûa nhöõng lónh vöïc thieát yeáu coù tính phoå bieán nhö xaây döïng vaø söõa chöõa truï sôû, mua saém thieát bò, phöông tieän laøm vieäc; chi phí ñieän thoaïi, hoäi nghò, tieáp khaùch, lieân hoan, toång keát … Ñoái vôùi nhöõng khoaûn chi chöa coù tieâu chuaån, ñònh möùc, neân aùp duïng phöông phaùp quaûn lyù theo keát quaû ñaàu ra. 3.3.3 Ñaåy nhanh tieán trình coâng ngheä hoaù Kho Baïc Hieän ñaïi hoaù coâng ngheä Kho Baïc laø moät trong nhöõng ñieàu kieän heát söùc quan troïng ñeå naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng cuûa Kho Baïc Nhaø Nöôùc noùi chung vaø coâng taùc kieåm soaùt chi Ngaân saùch nhaø nöôùc qua Kho Baïc Nhaø Nöôùc noùi rieâng. Vì vaäy, vaán ñeà troïng taâm vaø coù yù nghóa caáp baùch laø phaûi xaây döïng ñöôïc heä thoáng maïng thoâng tin nhanh nhaïy, oån ñònh töø trung öông ñeán cô sôû, ñuû söùc truyeàn taûi moïi thoâng tin hoaït ñoäng caàn thieát, phuïc vuï coâng taùc quaûn lyù, ñieàu haønh. Trong nhöõng ñieàu kieän cho pheùp, caàn hoaïch ñònh nhöõng böôùc ñi thích hôïp ñeå ñaåy nhanh toác ñoä tin hoïc hoaù cuûa ngaønh Kho Baïc. Caàn xaây döïng vaø hoaøn thieän caùc chöông trình quaûn lyù nghieäp vuï chuû yeáu vaø noái maïng trong toaøn heä thoáng; xaây döïng caùc chöông trình phaàn meám phuïc vuï coâng taùc keá toaùn, thanh toaùn, ñaëc bieät laø coâng taùc kieåm soaùt chi Ngaân saùch nhaø nöôùc. Cuøng vôùi vieäc noái maïng trong toaøn heä thoáng, Kho Baïc Nhaø Nöôùc caàn phoái hôïp chaët cheõ vôùi caùc ñôn vò coù lieân quan trong ngaønh Taøi chính xaây döïng vaø sôùm ñöa vaøo hoaït ñoäng chöông trình noái maïng thu thueá noäi ñòa vaø thueá xuaát nhaäp khaåu, thoâng qua chöông trình naøy, naâng cao chaát löôïng coâng taùc quaûn lyù vaø kieåm soaùt caùc khoaûn thu chi Ngaân saùch nhaø nöôùc, tröôùc maét phoái hôïp theo doõi, ñoái chieáu vaø thoáng nhaát caùc nguoàn soá lieäu, ñaùp öùng yeâu caàu quaûn lyù vaø ñieàu haønh Ngaân saùch nhaø nöôùc. 3.3.4 Hieän ñaïi hoaù coâng ngheä thanh toaùn cuûa neàn kinh teá Söï phaùt trieån coâng ngheä thanh toaùn cuûa neàn kinh teá, trong ñoù coù coâng ngheä thanh toaùn cuûa heä thoáng Ngaân haøng vaø Kho Baïc Nhaø Nöôùc coù taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán hieäu quaû söû duïng caùc nguoàn voán cuûa neàn kinh teá noùi chung vaø coâng taùc ñieàu haønh Ngaân saùch nhaø nöôùc noùi rieâng. Toàn taïi lôùn nhaát hieän nay laø khoái löôïng tieàn maët chu chuyeån thanh toaùn coøn quaù lôùn, gaây nhieàu laõng phí vaø laø maàm moùng cuûa tieâu cöïc. Nhaø nöôùc caàn kieân quyeát chaán chænh vaø ban haønh ngay cheá ñoä thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët, quy ñònh roõ ñoái töôïng, phaïm vi, nguyeân taéc, ñònh möùc söû duïng tieàn maët vaø giao cho hai ngaønh Kho Baïc vaø Ngaân haøng giaùm saùt thöïc hieän. Ñieàu naøy khoâng nhöõng coù yù nghóa giaûm bôùt chi phí löu thoâng tieàn teä cho neàn kinh teá maø coøn taïo khaû naêng cho Kho Baïc Nhaø Nöôùc thöïc hieän chöùc naêng kieåm tra, kieåm soaùt caùc khoaûn chi Ngaân saùch nhaø nöôùc trong caùc cô quan, ñôn vò thuï höôûng ngaân saùch. Maët khaùc, Kho Baïc Nhaø Nöôùc caàn phoái hôïp chaët cheõ vôùi cô quan thu, höôùng daãn vaø khuyeán khích caùc ñôn vò noäp thueá vaø caùc khoaûn thu khaùc vaøo Ngaân saùch nhaø nöôùc baèng chuyeån khoaûn, thöïc hieän nghieâm cheá ñoä ñònh möùc toàn quyõ tieàn maët cho caùc ñôn vò Kho Baïc Nhaø Nöôùc vaø caùc ñôn vò trong neàn kinh teá. 3.3.5 Naâng cao trình ñoä chuyeân moân vaø phaåm chaát caùn boä Kho Baïc Nhaø Nöôùc - Chuyeân moân hoaù vaø tieâu chuaån hoaù ñoäi nguõ caùn boä Kho Baïc Nhaø Nöôùc, ñaëc bieät laønhöõng caùn boä tröïc tieáp laøm nhieäm vuï kieåm soaùt chi Ngaân saùch nhaø nöôùc, caàn naém vöõng tình hình kinh teá – xaõ hoäi vaø caùc chính saùch cheá ñoä cuûa nhaø nöôùc, thöôøng xuyeân reøn luyeän tö caùch, ñaïo ñöùc vaø ñeà cao tinh thaàn traùch nhieäm trong coâng taùc. Kieân quyeát loaïi boû nhöõng caùn boä thoaùi hoaù, bieán chaát, thieáu trình ñoä, naêng löïc, khoâng ñaûm nhieäm ñöôïc coâng vieäc. - Caàn coù cô cheá thöôûng phaït nghieâm minh. Thöïc hieän cheá ñoä khen thöôûng hôïp lyù, linh hoaït döôùi nhieàu hình thöùc nhaèm taïo ra ñoäng löïc kích thích moïi caùn boä coâng chöùc haêng sai laøm vieäc, phaùt huy toái ña trình ñoä, naêng löïc cuûa moãi ngöôøi, maët khaùc boå sung kòp thôøi nhöõng ñieàu kieän vaät chaát goùp phaàn giuùp caùn boä an taâm coâng taùc. Beân caïnh ñoù, caàn coù cô cheá xöû phaït nghieâm minh ñoái vôùi nhöõng caùn boä coá tình laøm sai chính saùch, cheá ñoä; sai quy trình nghieäp vuï gaây haäu quaû nghieâm troïng KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 3 Hoaøn thieän cô cheá kieåm soaùt chi Ngaân saùch nhaø nöôùc qua Kho Baïc Nhaø Nöôùc ñoøi hoûi phaûi daøy coâng nghieân cöùu vaø giaûi quyeát moät caùch ñoàng boä nhieàu giaûi phaùp khaùc nhau. Töø nhöõng giaûi phaùp mang tính ñònh höôùng ñeán nhöõng giaûi phaùp cuï theå nhö ñoåi môùi vaø hoaøn thieän quy trình laäp, duyeät, phaân boå vaø quyeát toaùn ngaân saùch; ñoåi môùi phöông thöùc caáp phaùt, thanh toaùn caùc khoaûn chi Ngaân saùch nhaø nöôùc; ñaëc bieät laø vieäc thay ñoåi tö duy cuûa caùc ñôn vò thuï höôûng ngaân saùch vaø phöông phaùp kieåm soaùt chi Ngaân saùch nhaø nöôùc cuûa Kho Baïc Nhaø Nöôùc. Ñeå thöïc hieän coù hieäu quaû nhöõng giaûi phaùp noùi treân, ñoøi hoûi phaûi coù nhöõng ñieàu kieän caàn thieát veà cô sôû phaùp lyù, chaát löôïng döï toaùn, ñeán trình ñoä kyõ thuaät coâng ngheä vaø ñaëc bieät laø naêng löïc chuyeân moân vaø phaåm chaát cuûa ñoäi nguõ caùn boä Kho Baïc Nhaø Nöôùc. KEÁT LUAÄN Trong giai ñoaïn hieän nay, Ngaân saùch nhaø nöôùc ñoùng vai troø raát quan troïng, baûo ñaûm cho Ngaân saùch nhaø nöôùc thöïc hieän chöùc naêng vaø nhieäm vuï duy trì quyeàn löïc nhaø nöôùc – laø coâng cuï ñieáu tieát vó moâ neàn kinh teá, cung caáp kinh phí ñeå ñaàu tö cô sôû haï taàng, caùc ngaønh then choát, taïo moâi tröôøng cho caùc doanh nghieäp thuoäc moïi thaønh phaàn kinh teá phaùt trieån, ñaàu tö choáng oâ nhieãm moâi tröôøng, taøi trôï cho caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi, choáng laïm phaùt … Do vaäy, vieäc quaûn lyù söû duïng Ngaân saùch nhaø nöôùc ñuùng ñoái töôïng, ñuùng muïc ñích vaø coù hieäu quaû khoâng chæ laø traùch nhieäm rieâng cuûa cô quan taøi chính hay Kho Baïc Nhaø Nöôùc maø laø traùch nhieäm chung cuûa taù6t caû caùc cô quan ñôn vò quaûn lyù nhaø nöôùc vaø caùc ñôn vò söû duïng Ngaân saùch nhaø nöôùc. Trong ñeà taøi naøy laø söï keát hôïp giöõa nhaän thöùc môùi trong lyù luaän chung veà Ngaân saùch nhaø nöôùc vaø kieåm soaùt chi Ngaân saùch nhaø nöôùc qua Kho Baïc Nhaø Nöôùc vôùi thöïc traïng coâng taùc quaûn lyù caáp phaùt ngaân saùch vaù kieåm soaùt chi ngaân saùch qua Kho Baïc Nhaø Nöôùc theo luaät Ngaân saùch nhaø nöôùc. Ñoàng thôøi, neâu ra nhöõng toàn taïi cô baûn trong quaù trình toå chöùc thöïc hieän. Töø ñoù, ñeà ra nhöõng giaûi phaùp chuû yeáu nhaèm khaéc phuïc nhöõng toàn taïi vaø goùp phaàn naâng cao hieäu quaû kieåm soaùt chi Ngaân saùch nhaø nöôùc theo luaät ñònh. Trong ñoù giaûi phaùp caûi tieán thuû tuïc, quy trình kieåm soaùt caùc khoaûn chi chuû yeáu coù yù nghóa raát quan troïng, coù theå coi nhö caåm nang kieåm soaùt chi Ngaân saùch nhaø nöôùc qua Kho Baïc Nhaø Nöôùc; caøng coù yù nghóa thöïc tieãn trong vieäc phuïc vuï quaù trình kieåm soaùt chi Ngaân saùch nhaø nöôùc trong ñieàu kieän ñoäi nguõ caùn boä chuyeân moân nghieäp vuï ngaønh Kho Baïc Nhaø Nöôùc chöa ñöôïc ñaøo taïo cao. Vôùi vieäc kieán nghò taäp trung thoáng nhaát caùc nguoàn voán ñaàu tö cuûa nhaø nöôùc vaø thöïc hieän khoaùn chi Ngaân saùch nhaø nöôùc seõ goùp phaàn naâng cao naêng löïc quaûn lyù boä maùy nhaø nöôùc, giaûm ñöôïc hao phí lao ñoäng xaõ hoäi vaø söû duïng kinh phí thuoäc Ngaân saùch nhaø nöôùc ñöôïc tieát kieäm vaø coù hieäu quaû hôn. Ñoái vôùi coâng taùc quaûn lyù chi tieâu Ngaân saùch nhaø nöôùc, ñaây khoâng chæ ñôn thuaàn laø coâng vieäc kieåm soaùt chi tieâu cuûa caùc ñoái töôïng thuï höôûng Ngaân saùch nhaø nöôùc maø laø phaân phoái vaø söû duïng caùc nguoàn löïc taøi chính cuûa ñòa phöông ñöôïc taäp trung töø caùc thaønh phaàn kinh teá vaø cuûa nhaân daân lao ñoäng. Hôn nöõa, Ngaân saùch nhaø nöôùc khoâng phaûi laø voâ taän ñeàu laø tieàn cuûa, coâng söùc lao ñoäng cuûa nhaân daân ñoùng goùp, noù khoâng theå thaát thoaùt laõng phí. Naêng löïc saûn xuaát coøn nhieàu, ñôøi soáng nhaân daân ñöôïc naâng leân neáu ta coù moät cô cheá vaø quy trình hoaøn chænh veà kieåm soaùt chi Ngaân saùch nhaø nöôùc./. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1.” Lyù thuyeát Taøi chính” naêm 1995: GS.TS Nguyeãn Thanh Tuyeàn – PGS.TS Döông Thò Bình Minh vaø taäp theå taùc giaû. 2. “ Lyù thuyeát Taøi chính Tieàn teä” naêm 1997: PGS.Ts Döông Thò Bình Minh vaø taäp theå taùc giaû. NXB Giaùo duïc 1997. 3. “ Nghieäp vuï quaûn lyù Kho Baïc Nhaø Nöôùc”: Kho Baïc Nhaø Nöôùc Trung öông. NXB Taøi chính naêm 1997. 5. “ Heä thoáng caùc vaên baûn veà hoaït ñoäng Kho Baïc Nhaø Nöôùc” taäp 1: Kho Baïc Nhaø Nöôùc trung öông. NXB Taøi chính 1997. 6. “ Giaùo trình boài döôõng nghieäp vuï Kho Baïc Nhaø Nöôùc” quyeån 1: Kho Baïc Nhaø Nöôùc. NXB Taøi chính naêm 2005 7. “ Luaät Ngaân saùch nhaø nöôùc”: Boä Taøi chính. NXB Taøi chính naêm 2003. 8. Caùc vaên baûn, Nghò ñònh, Thoâng tö cuûa Boä Taøi chính, cuûa Chính phuû. 9. Taïp chí Taøi chính, thanh tra taøi chính vaø thoâng tin Kho Baïc Nhaø Nöôùc töø naêm 1992 ñeán 2004.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua Kho Bạc Nhà Nước.pdf
Luận văn liên quan