Đề tài Xây dựng Đánh giá Tác động Môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất Formalyn 37%, công suất 120 tấn/ngày của Công ty TNHH GREEN CHEMICAL tại Khu công nghiệp Long Bình - Thành phố Biên Hòa

Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS. TS Nguyễn Đức Cảnh SVTH: Đặng Thị Tuyết Hạnh MSSV: 103108053 MỤC LỤC MỤC LỤC 1 MỞ ĐẦU 1 1. Đặt vấn đề 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Nội dung chính của đề tài 3 4. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường 3 5. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM 5 5.1. Cơ sở pháp lý 5 5.2. Cơ sở kỹ thuật 7 6. Giới hạn đề tài 7 CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM LƯỢC DỰ ÁN NHÀ MÁY 8 1.1. Tên dự án 8 1.2. Cơ quan chủ đầu tư : 8 1.3. Vị trí địa lý của Dự án 8 1.3.1. Vị trí địa lý 8 1.3.2. Điều kiện cơ sở hạ tầng 8 1.4. Nội dung chủ yếu của Dự án 9 1.4.1. Quy hoạch cải tạo và phát triển cơ sở hạ tầng 9 1.4.2. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu 10 1.4.3.Quy trình công nghệ 11 1.4.4. Sản phẩm 13 1.4.5. Vốn đầu tư, nguồn vốn và kế hoạch đầu tư trang thiết bị 15 1.4.6. Trang thiết bị máy móc 16 1.4.7. Sơ đồ tổ chức của nhà máy 19 CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 20 2.1. Điều kiện tự nhiên và môi trường 20 2.1.1. Điều kiện địa lý, địa chất - Hiện trạng Khu công nghiệp Long Bình, Đồng Nai 20 2.1.2. Đặc điểm khí tượng - thủy văn 22 2.1.3. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên 25 2.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội khu vực xây dựng Dự án 29 2.2.1. Điều kiện kinh tế phường Long Bình nói riêng và Thành phố Biên Hòa nói chung 29 2.2.2. Điều kiện xã hội phường Long Bình - Thành phố Biên Hòa 30 CHƯƠNG 3 .ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT FORMALYN 37%, CÔNG SUẤT 120 TẤN/NGÀY 31 3.1. GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN 31 3.1.1. Nguồn gây tác động trong quá trình xây dựng nhà máy 31 3.1.2. Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn xây dựng 33 3.1.3. Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng 34 3.1.3.1. Các tác động đến con người và môi trường trong quá trình xây dựng Nhà máy 34 3.1.3.2. Tác động đến tình hình kinh tế - xã hội khu vực 37 3.1.3.3. Các tác động khác 38 3.1.4. Đánh giá tổng hợp tác động môi trường do các hoạt động xây dựng Dự án 39 3.2. GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG 40 3.2.1. Nguồn gây ô nhiễm và các sự cố có thể xảy ra 40 3.2.2. Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn hoạt động 41 3.2.3. Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn hoạt động 41 3.2.3.1.Tác động đến con người và môi trường 41 3.2.3.2. Tác động đến tình hình kinh tế - xã hội khu vực 50 3.3. Đánh giá về các phương pháp sử dụng 51 3.3.1. Các phương pháp sử dụng để đánh giá tác động môi trường 51 3.3.2. Đánh giá độ tin cậy của các phương pháp 51 CHƯƠNG 4. CÁC PHƯƠNG ÁN KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM VÀ GIẢM THIỂU NHỮNG TÁC ĐỘNG CÓ HẠI 53 4.1. ĐỐI VỚI CÁC TÁC ĐỘNG XẤU 53 4.1.1. Khống chế và giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng 53 4.1.1.1. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí trong giai đoạn xây dựng 53 4.1.1.2. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước trong giai đoạn xây dựng 54 4.1.1.3. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đất, thu gom và xử lý chất thải rắn trong giai đoạn xây dựng 54 4.1.1.4. Các biện pháp giảm thiểu các tác động xã hội trong giai đoạn xây dựng 54 4.1.1.5. Các biện pháp đảm bảo sức khỏe cho công nhân trong giai đoạn xây dựng 55 4.1.2. Khống chế, giảm thiểu và xử lý ô nhiễm trong giai đoạn Nhà máy đi vào hoạt động 55 4.1.2.1. Biện pháp xử lý khí thải 55 4.1.2.2. Biện pháp khống chế ô nhiễm dung môi hữu cơ 56 4.1.2.3. Biện pháp khống chế tiếng ồn, rung động. 57 4.1.2.4. Biện pháp hạn chế ô nhiễm nhiệt 59 4.1.2.5. Biện pháp xử lý chất thải rắn 59 4.1.2.6. Biện pháp kiểm soát ô nhiễm nước thải 60 4.1.2.7. Các yếu tố vi khí hậu 62 4.2. ĐỐI VỚI CÁC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 62 4.2.1. Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn xây dựng 62 4.2.2. Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn hoạt động. 63 CHƯƠNG 5 .CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 70 CHƯƠNG 6 .CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 72 6.1. Danh mục các công trình xử lý 72 6.1.1. Nước thải 72 6.1.2. Khí thải 72 6.2. Chương trình quản lý và giám sát môi trường 72 6.2.1. Chương trình quản lý môi trường 72 6.2.2. Chương trình giám sát môi trường 73 CHƯƠNG 7. DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG 75 CHƯƠNG 8. THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 77 CHƯƠNG 9. CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 78 9.1. Nguồn cung cấp dữ liệu, số liệu 78 9.1.1. Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo 78 9.1.2. Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập 79 9.2. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM 79 9.3. Nhận xét mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá 80 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81 1. Kết luận 81 2. Kiến nghị 82 MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề Hiện nay, môi trường tự nhiên mà ta đang sống đã và đang có xu hướng bị ô nhiễm hết sức nghiêm trọng. Môi trường đô thị và các khu công nghiệp, nhất là các vùng kinh tế trọng điểm đã bị ô nhiễm do chất thải các loại không được thu gom và xử lý kịp thời. Chính vì vậy, phát triển kinh tế, xã hội gắn kết với bảo vệ môi trường bền vững là vấn đề rất quan trọng trong thời đại hiện nay. Đó cũng là mối quan tâm sâu sắc không những của cơ quan quản lý nhà nước mà còn là của từng người dân, từng nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài tại Việt Nam. Nhằm hỗ trợ cho công tác bảo vệ môi trường, Luật bảo vệ môi trường đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chu Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/06. Trong đó, đánh giá tác động môi trường được xem là công cụ để quản lý và kiểm soát môi trường đối với các Dự án đầu tư. Dự án xây dựng nhà máy sản xuất Formalyn 37%, công suất 120 tấn/ngày của Công ty TNHH GREEN CHEMICAL có mục đích chính thay thế hàng nhập khẩu, được cung cấp nhiều trong ngành gỗ (90%-95%) đang phát triển ở nước ta và cũng được sử dụng trong công nghiệp, chất khử trùng. Do vậy Dự án sẽ đóng góp yêu cầu phát triển của ngành chế biến gỗ xuất khẩu đang phát triển rất mạnh tại tỉnh Đồng Nai và các vùng lân cận. Trong quá trình thực hiện Dự án này chắc chắn sẽ phát sinh những vấn đề ô nhiễm môi trường nước, không khí, đất, hệ sinh thái Do vậy việc dự báo, đề xuất các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu các tác động ô nhiễm môi trường của Dự án là cần thiết. Báo cáo đánh giá tác động môi trường được xây dựng nhằm phục vụ công tác quản lý bảo vệ môi trường, đề xuất các dự báo, các biện pháp tổng hợp để ngăn ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của quá trình xây dựng và hoạt động của Dự án đến môi trường xung quanh. Đó là tất cả lý do để em lựa chọn đề tài “Xây dựng Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất Formalyn 37%, công suất 120 tấn/ngày của Công ty TNHH GREEN CHEMICAL tại Khu công nghiệp Long Bình - Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai”. 2. Mục đích nghiên cứu Trước những bức xúc về những hiện trạng ô nhiễm của các nghành công nghiệp nói chung và ngành sản xuất Formalyn nói riêng. Vì vậy, đòi hỏi chúng ta phải có các biện pháp đánh giá xem xét và đưa ra giải pháp phù hợp để làm giảm ô nhiễm của nhà máy góp phần bảo vệ môi trường. Do đó mục đích nghiên cứu chủ yếu là: - Mô tả tình hình chung của địa phương và xác định hiện trạng môi trường tại khu vực đề nghị xây dựng Dự án. - Liệt kê và dự báo quy mô và cường độ có thể ảnh hưởng đến chất lượng môi trường do các hoạt động của Dự án gây ra. - Đề xuất các biện pháp quản lý và công nghệ để giảm thiểu các tác động gây ô nhiễm môi trường do hoạt động của Dự án gây ra. - Lập chương trình quan trắc giám sát chất lượng môi trường trong quá trình hoạt động Dự án. - Đánh giá những tác động của Dự án sản xuất Formalyn 37%, công suất 120 tấn/ngày gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của con người. - Đề xuất các biện pháp hạn chế ô nhiễm thích hợp. - Phân tích và xác định những tác động có lợi, có hại từ những hoạt động của Dự án đến môi trường tại khu vực cũng như các vùng lân cận nơi dự kiến xây dựng công trình. 3. Nội dung chính của đề tài Khảo sát các số liệu liên quan đến địa lý, điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế, xã hội của địa phương cụ thể là khu vực xây dựng Dự án. Các tiêu chuẩn môi trường được Nhà nước quy định. Xác định nguồn nguyên liệu, nhiên liệu để phục vụ cho quá trình hoạt động của Dự án. Xác định nguồn ô nhiễm và tác hại của chúng đến môi trường. Đánh giá tác động của Dự án trong giai đoạn xây dựng cũng như khi Dự án đi vào hoạt động. Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp thích hợp nhằm khống chế các tác động có hại đến môi trường tự nhiên - kinh tế - xã hội do Dự án gây ra. 4. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường 1) Phương pháp mạng lưới 2) Phương pháp phân tích so sánh 3) Phương pháp chi phí, lợi ích bằng biểu đồ 4) Phương pháp ma trận 5) Phương pháp chỉ số môi trường 6) Phương pháp lập bảng kiểm tra 7) Phương pháp nghiên cứu khảo sát thực địa 8) Phương pháp mô hình hóa Đặc điểm chung của các phương pháp đánh giá 1). Phương pháp lập bảng kiểm tra: là liệt kê các thành phần môi trường liên quan đến các hoạt động phát triển. Sau đó đem đối chiếu với các tiêu chuẩn môi trường đã được ban hành. 2). Phương pháp ma trận: là liệt kê các hành động (hoạt động) từ khi chuẩn bị đến khi Dự án đi vào hoạt động, lập bảng đối chiếu giữa các nhân tố môi trường có thể bị tác động (tiêu cực hay tích cực) với các hoạt động phát triển. 3). Phương pháp chỉ số môi trường: là đưa ra các đánh giá chung về chất lượng môi trường khi chưa có Dự án so với khi Dự án đi vào hoạt động. 4). Phương pháp khảo sát thực địa: nó được nghiên cứu trên thực tế, các thông số và các dữ liệu cũng được đo đạc cụ thể, phương pháp mang tính chất thực tế và độ chính xác rõ ràng cao. 5). Phương pháp phân tích chi phí, lợi ích: là sử dụng biểu đồ hai chiều dùng để mô tả những chi phí trong quá trình thực hiện Dự án và những lợi ích của chúng đem lại thuận lợi tốt nhất sau khi Dự án đi vào hoạt động. 6). Phương pháp so sánh: là lấy dữ liệu có sẵn đem so sánh với những tiêu chuẩn và những số liệu của Dự án trước, nhằm mục đích đem lại hiệu quả tốt nhất. 7). Phương pháp mạng lưới: là phương pháp phân tích các tác động song song và nối tiếp nhau xác định mối quan hệ nhân quả giữa các tác động đó với các mối quan hệ đó có thể kết nối lại với nhau thành một mạng lưới tác động môi trường. 8). Phương pháp mô hình hóa: là phương pháp tổng hợp các kiến thức khác nhau như toán học, vật lý học, hóa học cộng với sự hiểu biết về tác động sẽ được mô hình hóa. Nó được ứng dụng để đánh giá khả năng lan truyền chất ô nhiễm, mức độ ô nhiễm, ước tính giá trị các thông số chi phí lợi ích của một số chất ô nhiễm có khả năng gây tác hại đến môi trường trong khu vực. Hiện nay nhiều phương pháp đánh giá tác động môi trường đã được sử dụng trên thế giới nhưng nói chung phương pháp đánh giá tác động môi trường có thể được phân loại như sau: v Phương pháp nhận dạng: Mô tả hiện trạng của hệ thống môi trường Xác định tất cả các thành phần của hoạt động sản xuất Để thực hiện được phần này có thể sử dụng các phương pháp sau: + Phương pháp liệt kê + Phương pháp ma trận môi trường v Phương pháp dự đoán: Xác định sự thay đổi đáng kể của môi trường Dự đoán về khối lượng và không gian của sự thay đổi đã xác định ở trên Đánh giá khả năng ảnh hưởng sẽ xảy ra theo thời gian Để thực hiện được phần này có thể sử dụng các phương pháp sau: + Các hệ thống thông tin môi trường và mô hình khuếch tán + Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, tỉ lệ hóa và đo đạc phân tích v Phương pháp đánh giá: Xác định mức độ thiệt hại và lợi ích của các nhóm cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện Dự án Xác định và so sánh lợi ích giữa các phương án thực hiện Để thực hiện được phần này có thể sử dụng các phương pháp sau: + Hệ thống đánh giá môi trường + Phân tích kinh tế

doc88 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/01/2013 | Lượt xem: 2086 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng Đánh giá Tác động Môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất Formalyn 37%, công suất 120 tấn/ngày của Công ty TNHH GREEN CHEMICAL tại Khu công nghiệp Long Bình - Thành phố Biên Hòa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MUÏC LUÏC MUÏC LUÏC 1 MÔÛ ÑAÀU 1 1. Ñaët vaán ñeà 1 2. Muïc ñích nghieân cöùu 2 3. Noäi dung chính cuûa ñeà taøi 3 4. Caùc phöông phaùp ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng 3 5. Caên cöù phaùp luaät vaø kyõ thuaät cuûa vieäc thöïc hieän ÑTM 5 5.1. Cô sôû phaùp lyù 5 5.2. Cô sôû kyõ thuaät 7 6. Giôùi haïn ñeà taøi 7 CHÖÔNG 1. MOÂ TAÛ TOÙM LÖÔÏC DÖÏ AÙN NHAØ MAÙY 8 1.1. Teân döï aùn 8 1.2. Cô quan chuû ñaàu tö : 8 1.3. Vò trí ñòa lyù cuûa Döï aùn 8 1.3.1. Vò trí ñòa lyù 8 1.3.2. Ñieàu kieän cô sôû haï taàng 8 1.4. Noäi dung chuû yeáu cuûa Döï aùn 9 1.4.1. Quy hoaïch caûi taïo vaø phaùt trieån cô sôû haï taàng 9 1.4.2. Nhu caàu söû duïng nguyeân, nhieân lieäu 10 1.4.3.Quy trình coâng ngheä 11 1.4.4. Saûn phaåm 13 1.4.5. Voán ñaàu tö, nguoàn voán vaø keá hoaïch ñaàu tö trang thieát bò 15 1.4.6. Trang thieát bò maùy moùc 16 1.4.7. Sô ñoà toå chöùc cuûa nhaø maùy 19 CHÖÔNG 2. ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN, MOÂI TRÖÔØNG VAØ KINH TEÁ - XAÕ HOÄI 20 2.1. Ñieàu kieän töï nhieân vaø moâi tröôøng 20 2.1.1. Ñieàu kieän ñòa lyù, ñòa chaát - Hieän traïng Khu coâng nghieäp Long Bình, Ñoàng Nai 20 2.1.2. Ñaëc ñieåm khí töôïng - thuûy vaên 22 2.1.3. Hieän traïng caùc thaønh phaàn moâi tröôøng töï nhieân 25 2.2. Hieän traïng kinh teá - xaõ hoäi khu vöïc xaây döïng Döï aùn 29 2.2.1. Ñieàu kieän kinh teá phöôøng Long Bình noùi rieâng vaø Thaønh phoá Bieân Hoøa noùi chung 29 2.2.2. Ñieàu kieän xaõ hoäi phöôøng Long Bình - Thaønh phoá Bieân Hoøa 30 CHÖÔNG 3 .ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG CUÛA DÖÏ AÙN NHAØ MAÙY SAÛN XUAÁT FORMALYN 37%, COÂNG SUAÁT 120 TAÁN/NGAØY 31 3.1. GIAI ÑOAÏN THI COÂNG XAÂY DÖÏNG DÖÏ AÙN 31 3.1.1. Nguoàn gaây taùc ñoäng trong quaù trình xaây döïng nhaø maùy 31 3.1.2. Ñoái töôïng, quy moâ bò taùc ñoäng trong giai ñoaïn xaây döïng 33 3.1.3. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng trong giai ñoaïn xaây döïng 34 3.1.3.1. Caùc taùc ñoäng ñeán con ngöôøi vaø moâi tröôøng trong quaù trình xaây döïng Nhaø maùy 34 3.1.3.2. Taùc ñoäng ñeán tình hình kinh teá - xaõ hoäi khu vöïc 37 3.1.3.3. Caùc taùc ñoäng khaùc 38 3.1.4. Ñaùnh giaù toång hôïp taùc ñoäng moâi tröôøng do caùc hoaït ñoäng xaây döïng Döï aùn 39 3.2. GIAI ÑOAÏN HOAÏT ÑOÄNG 40 3.2.1. Nguoàn gaây oâ nhieãm vaø caùc söï coá coù theå xaûy ra 40 3.2.2. Ñoái töôïng, quy moâ bò taùc ñoäng trong giai ñoaïn hoaït ñoäng 41 3.2.3. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng trong giai ñoaïn hoaït ñoäng 41 3.2.3.1.Taùc ñoäng ñeán con ngöôøi vaø moâi tröôøng 41 3.2.3.2. Taùc ñoäng ñeán tình hình kinh teá - xaõ hoäi khu vöïc 50 3.3. Ñaùnh giaù veà caùc phöông phaùp söû duïng 51 3.3.1. Caùc phöông phaùp söû duïng ñeå ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng 51 3.3.2. Ñaùnh giaù ñoä tin caäy cuûa caùc phöông phaùp 51 CHÖÔNG 4. CAÙC PHÖÔNG AÙN KHOÁNG CHEÁ OÂ NHIEÃM VAØ GIAÛM THIEÅU NHÖÕNG TAÙC ÑOÄNG COÙ HAÏI 53 4.1. ÑOÁI VÔÙI CAÙC TAÙC ÑOÄNG XAÁU 53 4.1.1. Khoáng cheá vaø giaûm thieåu oâ nhieãm trong giai ñoaïn xaây döïng 53 4.1.1.1. Caùc bieän phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm khoâng khí trong giai ñoaïn xaây döïng 53 4.1.1.2. Caùc bieän phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm nöôùc trong giai ñoaïn xaây döïng 54 4.1.1.3. Caùc bieän phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm ñaát, thu gom vaø xöû lyù chaát thaûi raén trong giai ñoaïn xaây döïng 54 4.1.1.4. Caùc bieän phaùp giaûm thieåu caùc taùc ñoäng xaõ hoäi trong giai ñoaïn xaây döïng 54 4.1.1.5. Caùc bieän phaùp ñaûm baûo söùc khoûe cho coâng nhaân trong giai ñoaïn xaây döïng 55 4.1.2. Khoáng cheá, giaûm thieåu vaø xöû lyù oâ nhieãm trong giai ñoaïn Nhaø maùy ñi vaøo hoaït ñoäng 55 4.1.2.1. Bieän phaùp xöû lyù khí thaûi 55 4.1.2.2. Bieän phaùp khoáng cheá oâ nhieãm dung moâi höõu cô 56 4.1.2.3. Bieän phaùp khoáng cheá tieáng oàn, rung ñoäng. 57 4.1.2.4. Bieän phaùp haïn cheá oâ nhieãm nhieät 59 4.1.2.5. Bieän phaùp xöû lyù chaát thaûi raén 59 4.1.2.6. Bieän phaùp kieåm soaùt oâ nhieãm nöôùc thaûi 60 4.1.2.7. Caùc yeáu toá vi khí haäu 62 4.2. ÑOÁI VÔÙI CAÙC SÖÏ COÁ MOÂI TRÖÔØNG 62 4.2.1. Caùc bieän phaùp phoøng ngöøa vaø öùng phoù söï coá moâi tröôøng trong giai ñoaïn xaây döïng 62 4.2.2. Caùc bieän phaùp phoøng ngöøa vaø öùng phoù söï coá moâi tröôøng trong giai ñoaïn hoaït ñoäng. 63 CHÖÔNG 5 .CAM KEÁT THÖÏC HIEÄN BIEÄN PHAÙP BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG 70 CHÖÔNG 6 .CAÙC COÂNG TRÌNH XÖÛ LYÙ MOÂI TRÖÔØNG, CHÖÔNG TRÌNH QUAÛN LYÙ VAØ GIAÙM SAÙT MOÂI TRÖÔØNG 72 6.1. Danh muïc caùc coâng trình xöû lyù 72 6.1.1. Nöôùc thaûi 72 6.1.2. Khí thaûi 72 6.2. Chöông trình quaûn lyù vaø giaùm saùt moâi tröôøng 72 6.2.1. Chöông trình quaûn lyù moâi tröôøng 72 6.2.2. Chöông trình giaùm saùt moâi tröôøng 73 CHÖÔNG 7. DÖÏ TOAÙN KINH PHÍ CHO CAÙC COÂNG TRÌNH MOÂI TRÖÔØNG 75 CHÖÔNG 8. THAM VAÁN YÙ KIEÁN COÄNG ÑOÀNG 77 CHÖÔNG 9. CHÆ DAÃN NGUOÀN CUNG CAÁP SOÁ LIEÄU, DÖÕ LIEÄU VAØ PHÖÔNG PHAÙP ÑAÙNH GIAÙ 78 9.1. Nguoàn cung caáp döõ lieäu, soá lieäu 78 9.1.1. Nguoàn taøi lieäu, döõ lieäu tham khaûo 78 9.1.2. Nguoàn taøi lieäu, döõ lieäu do chuû döï aùn töï taïo laäp 79 9.2. Phöông phaùp aùp duïng trong quaù trình ÑTM 79 9.3. Nhaän xeùt möùc ñoä chi tieát, ñoä tin caäy cuûa caùc ñaùnh giaù 80 KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ 81 1. Keát luaän 81 2. Kieán nghò 82 MÔÛ ÑAÀU Ñaët vaán ñeà Hieän nay, moâi tröôøng töï nhieân maø ta ñang soáng ñaõ vaø ñang coù xu höôùng bò oâ nhieãm heát söùc nghieâm troïng. Moâi tröôøng ñoâ thò vaø caùc khu coâng nghieäp, nhaát laø caùc vuøng kinh teá troïng ñieåm ñaõ bò oâ nhieãm do chaát thaûi caùc loaïi khoâng ñöôïc thu gom vaø xöû lyù kòp thôøi. Chính vì vaäy, phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi gaén keát vôùi baûo veä moâi tröôøng beàn vöõng laø vaán ñeà raát quan troïng trong thôøi ñaïi hieän nay. Ñoù cuõng laø moái quan taâm saâu saéc khoâng nhöõng cuûa cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc maø coøn laø cuûa töøng ngöôøi daân, töøng nhaø ñaàu tö trong nöôùc cuõng nhö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam. Nhaèm hoã trôï cho coâng taùc baûo veä moâi tröôøng, Luaät baûo veä moâi tröôøng ñaõ ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng Hoøa Xaõ hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam thoâng qua ngaøy 29/11/2005 coù hieäu löïc thi haønh töø ngaøy 01/07/06. Trong ñoù, ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ñöôïc xem laø coâng cuï ñeå quaûn lyù vaø kieåm soaùt moâi tröôøng ñoái vôùi caùc Döï aùn ñaàu tö. Döï aùn xaây döïng nhaø maùy saûn xuaát Formalyn 37%, coâng suaát 120 taán/ngaøy cuûa Coâng ty TNHH GREEN CHEMICAL coù muïc ñích chính thay theá haøng nhaäp khaåu, ñöôïc cung caáp nhieàu trong ngaønh goã (90%-95%) ñang phaùt trieån ôû nöôùc ta vaø cuõng ñöôïc söû duïng trong coâng nghieäp, chaát khöû truøng. Do vaäy Döï aùn seõ ñoùng goùp yeâu caàu phaùt trieån cuûa ngaønh cheá bieán goã xuaát khaåu ñang phaùt trieån raát maïnh taïi tænh Ñoàng Nai vaø caùc vuøng laân caän. Trong quaù trình thöïc hieän Döï aùn naøy chaéc chaén seõ phaùt sinh nhöõng vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng nöôùc, khoâng khí, ñaát, heä sinh thaùi… Do vaäy vieäc döï baùo, ñeà xuaát caùc bieän phaùp ngaên ngöøa, giaûm thieåu caùc taùc ñoäng oâ nhieãm moâi tröôøng cuûa Döï aùn laø caàn thieát. Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ñöôïc xaây döïng nhaèm phuïc vuï coâng taùc quaûn lyù baûo veä moâi tröôøng, ñeà xuaát caùc döï baùo, caùc bieän phaùp toång hôïp ñeå ngaên ngöøa, giaûm thieåu caùc taùc ñoäng tieâu cöïc cuûa quaù trình xaây döïng vaø hoaït ñoäng cuûa Döï aùn ñeán moâi tröôøng xung quanh. Ñoù laø taát caû lyù do ñeå em löïa choïn ñeà taøi “Xaây döïng Baùo caùo Ñaùnh giaù Taùc ñoäng Moâi tröôøng cuûa Döï aùn Nhaø maùy saûn xuaát Formalyn 37%, coâng suaát 120 taán/ngaøy cuûa Coâng ty TNHH GREEN CHEMICAL taïi Khu coâng nghieäp Long Bình - Thaønh phoá Bieân Hoøa - tænh Ñoàng Nai”. Muïc ñích nghieân cöùu Tröôùc nhöõng böùc xuùc veà nhöõng hieän traïng oâ nhieãm cuûa caùc nghaønh coâng nghieäp noùi chung vaø ngaønh saûn xuaát Formalyn noùi rieâng. Vì vaäy, ñoøi hoûi chuùng ta phaûi coù caùc bieän phaùp ñaùnh giaù xem xeùt vaø ñöa ra giaûi phaùp phuø hôïp ñeå laøm giaûm oâ nhieãm cuûa nhaø maùy goùp phaàn baûo veä moâi tröôøng. Do ñoù muïc ñích nghieân cöùu chuû yeáu laø: - Moâ taû tình hình chung cuûa ñòa phöông vaø xaùc ñònh hieän traïng moâi tröôøng taïi khu vöïc ñeà nghò xaây döïng Döï aùn. - Lieät keâ vaø döï baùo quy moâ vaø cöôøng ñoä coù theå aûnh höôûng ñeán chaát löôïng moâi tröôøng do caùc hoaït ñoäng cuûa Döï aùn gaây ra. - Ñeà xuaát caùc bieän phaùp quaûn lyù vaø coâng ngheä ñeå giaûm thieåu caùc taùc ñoäng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng do hoaït ñoäng cuûa Döï aùn gaây ra. - Laäp chöông trình quan traéc giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng trong quaù trình hoaït ñoäng Döï aùn. - Ñaùnh giaù nhöõng taùc ñoäng cuûa Döï aùn saûn xuaát Formalyn 37%, coâng suaát 120 taán/ngaøy gaây aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng vaø ñôøi soáng cuûa con ngöôøi. - Ñeà xuaát caùc bieän phaùp haïn cheá oâ nhieãm thích hôïp. - Phaân tích vaø xaùc ñònh nhöõng taùc ñoäng coù lôïi, coù haïi töø nhöõng hoaït ñoäng cuûa Döï aùn ñeán moâi tröôøng taïi khu vöïc cuõng nhö caùc vuøng laân caän nôi döï kieán xaây döïng coâng trình. Noäi dung chính cuûa ñeà taøi Khaûo saùt caùc soá lieäu lieân quan ñeán ñòa lyù, ñieàu kieän töï nhieân, tình hình kinh teá, xaõ hoäi cuûa ñòa phöông cuï theå laø khu vöïc xaây döïng Döï aùn. Caùc tieâu chuaån moâi tröôøng ñöôïc Nhaø nöôùc quy ñònh. Xaùc ñònh nguoàn nguyeân lieäu, nhieân lieäu ñeå phuïc vuï cho quaù trình hoaït ñoäng cuûa Döï aùn. Xaùc ñònh nguoàn oâ nhieãm vaø taùc haïi cuûa chuùng ñeán moâi tröôøng. Ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa Döï aùn trong giai ñoaïn xaây döïng cuõng nhö khi Döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng. Nghieân cöùu vaø ñeà xuaát caùc bieän phaùp thích hôïp nhaèm khoáng cheá caùc taùc ñoäng coù haïi ñeán moâi tröôøng töï nhieân - kinh teá - xaõ hoäi do Döï aùn gaây ra. Caùc phöông phaùp ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Phöông phaùp maïng löôùi Phöông phaùp phaân tích so saùnh Phöông phaùp chi phí, lôïi ích baèng bieåu ñoà Phöông phaùp ma traän Phöông phaùp chæ soá moâi tröôøng Phöông phaùp laäp baûng kieåm tra Phöông phaùp nghieân cöùu khaûo saùt thöïc ñòa Phöông phaùp moâ hình hoùa Ñaëc ñieåm chung cuûa caùc phöông phaùp ñaùnh giaù 1). Phöông phaùp laäp baûng kieåm tra: laø lieät keâ caùc thaønh phaàn moâi tröôøng lieân quan ñeán caùc hoaït ñoäng phaùt trieån. Sau ñoù ñem ñoái chieáu vôùi caùc tieâu chuaån moâi tröôøng ñaõ ñöôïc ban haønh. 2). Phöông phaùp ma traän: laø lieät keâ caùc haønh ñoäng (hoaït ñoäng) töø khi chuaån bò ñeán khi Döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng, laäp baûng ñoái chieáu giöõa caùc nhaân toá moâi tröôøng coù theå bò taùc ñoäng (tieâu cöïc hay tích cöïc) vôùi caùc hoaït ñoäng phaùt trieån. 3). Phöông phaùp chæ soá moâi tröôøng: laø ñöa ra caùc ñaùnh giaù chung veà chaát löôïng moâi tröôøng khi chöa coù Döï aùn so vôùi khi Döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng. 4). Phöông phaùp khaûo saùt thöïc ñòa: noù ñöôïc nghieân cöùu treân thöïc teá, caùc thoâng soá vaø caùc döõ lieäu cuõng ñöôïc ño ñaïc cuï theå, phöông phaùp mang tính chaát thöïc teá vaø ñoä chính xaùc roõ raøng cao. 5). Phöông phaùp phaân tích chi phí, lôïi ích: laø söû duïng bieåu ñoà hai chieàu duøng ñeå moâ taû nhöõng chi phí trong quaù trình thöïc hieän Döï aùn vaø nhöõng lôïi ích cuûa chuùng ñem laïi thuaän lôïi toát nhaát sau khi Döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng. 6). Phöông phaùp so saùnh: laø laáy döõ lieäu coù saün ñem so saùnh vôùi nhöõng tieâu chuaån vaø nhöõng soá lieäu cuûa Döï aùn tröôùc, nhaèm muïc ñích ñem laïi hieäu quaû toát nhaát. 7). Phöông phaùp maïng löôùi: laø phöông phaùp phaân tích caùc taùc ñoäng song song vaø noái tieáp nhau xaùc ñònh moái quan heä nhaân quaû giöõa caùc taùc ñoäng ñoù vôùi caùc moái quan heä ñoù coù theå keát noái laïi vôùi nhau thaønh moät maïng löôùi taùc ñoäng moâi tröôøng. 8). Phöông phaùp moâ hình hoùa: laø phöông phaùp toång hôïp caùc kieán thöùc khaùc nhau nhö toaùn hoïc, vaät lyù hoïc, hoùa hoïc… coäng vôùi söï hieåu bieát veà taùc ñoäng seõ ñöôïc moâ hình hoùa. Noù ñöôïc öùng duïng ñeå ñaùnh giaù khaû naêng lan truyeàn chaát oâ nhieãm, möùc ñoä oâ nhieãm, öôùc tính giaù trò caùc thoâng soá chi phí lôïi ích… cuûa moät soá chaát oâ nhieãm coù khaû naêng gaây taùc haïi ñeán moâi tröôøng trong khu vöïc. Hieän nay nhieàu phöông phaùp ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ñaõ ñöôïc söû duïng treân theá giôùi nhöng noùi chung phöông phaùp ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng coù theå ñöôïc phaân loaïi nhö sau: Phöông phaùp nhaän daïng: Moâ taû hieän traïng cuûa heä thoáng moâi tröôøng Xaùc ñònh taát caû caùc thaønh phaàn cuûa hoaït ñoäng saûn xuaát Ñeå thöïc hieän ñöôïc phaàn naøy coù theå söû duïng caùc phöông phaùp sau: + Phöông phaùp lieät keâ + Phöông phaùp ma traän moâi tröôøng Phöông phaùp döï ñoaùn: Xaùc ñònh söï thay ñoåi ñaùng keå cuûa moâi tröôøng Döï ñoaùn veà khoái löôïng vaø khoâng gian cuûa söï thay ñoåi ñaõ xaùc ñònh ôû treân Ñaùnh giaù khaû naêng aûnh höôûng seõ xaûy ra theo thôøi gian Ñeå thöïc hieän ñöôïc phaàn naøy coù theå söû duïng caùc phöông phaùp sau: + Caùc heä thoáng thoâng tin moâi tröôøng vaø moâ hình khueách taùn + Saép xeáp theo thöù töï öu tieân, tæ leä hoùa vaø ño ñaïc phaân tích Phöông phaùp ñaùnh giaù: Xaùc ñònh möùc ñoä thieät haïi vaø lôïi ích cuûa caùc nhoùm coäng ñoàng daân cö bò aûnh höôûng bôûi vieäc thöïc hieän Döï aùn Xaùc ñònh vaø so saùnh lôïi ích giöõa caùc phöông aùn thöïc hieän Ñeå thöïc hieän ñöôïc phaàn naøy coù theå söû duïng caùc phöông phaùp sau: + Heä thoáng ñaùnh giaù moâi tröôøng + Phaân tích kinh teá Caên cöù phaùp luaät vaø kyõ thuaät cuûa vieäc thöïc hieän ÑTM 5.1. Cô sôû phaùp lyù Luaät baûo veä moâi tröôøng do Quoác Hoäi nöôùc Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam thoâng qua ngaøy 29/11/2005. Nghò ñònh soá 80/2006/NÑ-CP ngaøy 09/08/2006 cuûa Chính phuû veà quy ñònh chi tieát vaø höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu cuûa Luaät baûo veä moâi tröôøng. Thoâng tö soá 08/2006/TT-BTNMT ngaøy 08/09/2006 cuûa Boä Taøi Nguyeân vaø Moâi Tröôøng höôùng daãn veà ñaùnh giaù moâi tröôøng chieán löôïc, ñaùnh giaù moâi tröôøng vaø cam keát baûo veä moâi tröôøng. Quyeát ñònh soá 22/2006/QÑ-BTNMT ngaøy 18/12/2006 cuûa Boä Taøi Nguyeân vaø Moâi Tröôøng veà vieäc baét buoäc aùp duïng Tieâu chuaån Vieät Nam veà moâi tröôøng. Thoâng tö soá 12/2006/TT-BTNMT ngaøy 26/12/2006 cuûa Boä Taøi Nguyeân vaø Moâi Tröôøng veà vieäc höôùng daãn ñieàu kieän haønh ngheà vaø thuû tuïc laäp hoà sô, ñaêng kyù, caáp pheùp haønh ngheà, maõ soá quaûn lyù chaát thaûi nguy haïi. Quyeát ñònh soá 23/2006/QÑ-BTNMT ngaøy 26/12/2006 cuûa Boä Taøi Nguyeân vaø Moâi Tröôøng veà vieäc ban haønh Danh muïc chaát thaûi nguy haïi. Nghò ñònh soá 149/2004NÑ-CP ngaøy 27/07/2004 cuûa Chính phuû quy ñònh vieäc caáp pheùp thaêm doø, khai thaùc, söû duïng taøi nguyeân nöôùc, xaû nöôùc thaûi vaøo nguoàn nöôùc. Thoâng tö soá 02/2005/TT-BTNMT cuûa Boä Taøi Nguyeân vaø Moâi Tröôøng ngaøy 24/06/2005 höôùng daãn thöïc hieän Nghò ñònh 149/2004NÑ-CP cuûa Chính phuû. Nghò ñònh soá 68/2005/NÑ-CP ngaøy 20/05/2005 cuûa Chính phuû veà vieäc Quy ñònh veà an toaøn hoùa chaát. Nghò ñònh soá 35/2003/NÑ-CP ngaøy 04/04/2003 cuûa Chính phuû veà vieäc Quy ñònh chi tieát thi haønh moät soá ñieàu cuûa Luaät Phoøng chaùy chöõa chaùy. Quyeát ñònh soá 05/2006/QÑ-BCN ngaøy 07/04/2006 cuûa Boä Coâng nghieäp veà vieäc Coâng boá danh muïc hoùa chaát caám xuaát khaåu, caám nhaäp khaåu. Quyeát ñònh soá 40/2006/QÑ-BCN ngaøy 01/12/2006 cuûa Boä Coâng nghieäp veà vieäc Boå sung danh muïc caùc loaïi hoùa chaát caám xuaát khaåu, caám nhaäp khaåu. Nghò ñònh soá 130/2006/NÑ-CP ngaøy 80/11/2006 cuûa Chính phuû veà vieäc Quy ñònh cheá ñoä baûo hieåm chaùy, noå baét buoäc. Baùo caùo nghieân cöùu khaû thi Döï aùn ñaàu tö Nhaø maùy saûn xuaát Formalyn 37%, coâng suaát 120 taán/ngaøy cuûa Coâng ty TNHH GREEN CHEMICAL. Quyeát ñònh soá 406/GP-KCN-ÑN cuûa Ban Quaûn Lyù Caùc Khu Coâng Nghieäp Ñoàng Nai ngaøy 26/07/2005 veà vieäc cho pheùp thaønh laäp Doanh nghieäp 100% voán nöôùc ngoaøi coù teân goïi Coâng ty TNHH GREEN CHEMICAL. 5.2. Cô sôû kyõ thuaät Baùo caùo khaûo saùt ñòa chaát coâng trình cuûa Lieân ñoaøn ñòa chaát thuûy vaên ñòa chaát coâng trình Mieàn Nam - Ñoaøn ñòa chaát 801 thaùng 09/2004. Soá lieäu khaûo saùt, ño ñaït hieän traïng chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí, nöôùc taïi khu vöïc Döï aùn do Trung taâm Ñaøo taïo vaø Phaùt trieån Saéc Kyù TP Hoà Chí Minh thöïc hieän. Baûn veõ vaø sô ñoà maët baèng, sô ñoà vò trí ñaát khu vöïc Döï aùn. YÙ kieán cuûa Uyû Ban Nhaân Daân vaø Uyû Ban Maët Traän Toå Quoác phöôøng Long Bình - Thaønh Phoá Bieân Hoøa - Tænh Ñoàng Nai. TCVN 5937:2005 - Chaát löôïng khoâng khí - Tieâu chuaån chaát löôïng khoâng khí xung quanh. TCVN 5938:2005 - Chaát löôïng khoâng khí - Noàng ñoä toái ña cho pheùp cuûa moät soá chaát ñoäc haïi trong khoâng khí xung quanh. TCVN 5939:2005 - Chaát löôïng khoâng khí - Tieâu chuaån khí thaûi coâng nghieäp ñoái vôùi buïi vaø caùc chaát voâ cô. TCVN 5940:2005 - Chaát löôïng khoâng khí - Tieâu chuaån khí thaûi coâng nghieäp ñoái vôùi moät soá chaát höõu cô. TCVN 5945:2005 - Nöôùc thaûi coâng nghieäp - Tieâu chuaån thaûi. Giôùi haïn ñeà taøi Ñeà taøi ñöôïc thöïc hieän trong phaïm vi khu coâng nghieäp Long Bình, Thaønh phoá Bieân Hoøa, tænh Ñoàng Nai laø nôi xaây döïng Nhaø maùy saûn xuaát Formalyn 37%, coâng suaát 120 taán/ngaøy. Ñeà taøi ñöôïc tieán haønh töø 1/10/2007 ñeán 25/12/2007 CHÖÔNG 1 MOÂ TAÛ TOÙM LÖÔÏC DÖÏ AÙN NHAØ MAÙY 1.1. Teân döï aùn: Nhaø maùy saûn xuaát Formalyn 37%, coâng suaát 120 taán/ngaøy 1.2. Cô quan chuû ñaàu tö : Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn GREEN CHEMICAL Ñòa chæ: Loâ C5, Ñöôøng soá 7 - KCN Long Bình - Bieân Hoøa -Tænh Ñoàng Nai Ñaïi dieän: OÂng HWANG JUN GU Chöùc vuï: Giaùm ñoác ñieàu haønh 1.3. Vò trí ñòa lyù cuûa Döï aùn 1.3.1. Vò trí ñòa lyù Ñòa dieåm xaây döïng cuûa Döï aùn döï kieán taïi Loâ C5, Ñöôøng 7, Khu coâng nghieäp Loteco, Phöôøng Long Bình, Thaønh phoá Bieân Hoøa, Tænh Ñoàng Nai. Ñòa ñieåm naøy naèm trong quy hoaïch daønh cho Khu coâng nghieäp thuoäc tænh Ñoàng Nai, caùch Thaønh phoá Hoà Chí Minh 30km neân khaù thuaän lôïi cho vieäc vaän chuyeån nguyeân lieäu cuõng nhö saûn phaåm. Maët khaùc, nôi ñaây cuõng thuoäc vuøng troïng ñieåm phaùt trieån kinh teá (Thaønh phoá Hoà Chí Minh - Ñoàng Nai - Baø Ròa Vuõng Taøu) cuûa khu vöïc phía Nam, raát coù yù nghóa ñoái vôùi söï phaùt trieån hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa Döï aùn veà laâu daøi. Trong khu vöïc döï ñònh xaây döïng Nhaø maùy khoâng coù daân cö sinh soáng, khu daân cö gaàn nhaát cuõng coù khoaûng caùch ñuû xa ñeå ñaûm baûo veä sinh moâi tröôøng. Xung quanh khu vöïc Döï aùn laø caùc nhaø maùy khaùc, moät soá cuõng ñang tieán haønh xaây döïng caùc Döï aùn cuûa caùc ngaønh coâng nghieäp khaùc. Moät soá ñaõ ñi vaøo hoaït ñoäng. 1.3.2. Ñieàu kieän cô sôû haï taàng Giao thoâng vaän taûi khaù thuaän lôïi do khu vöïc Döï aùn naèm ôû trung taâm cuûa caùc ñaàu moái giao thoâng quan troïng nhö: ñöôøng saét, ñöôøng boä, ñöôøng thuûy. Nhö vaäy coù theå noùi ñòa ñieåm xaây döïng Döï aùn laø töông ñoái thuaän lôïi vì naèm trong khu coâng nghieäp ñaõ ñöôïc quy hoaïch, do vaäy cô sôû haï taàng nhö ñöôøng giao thoâng, heä thoáng ñieän, heä thoáng caáp thoaùt nöôùc ñaõ coù saün hoaëc seõ ñöôïc khu coâng nghieäp cung caáp. 1.4. Noäi dung chuû yeáu cuûa Döï aùn 1.4.1. Quy hoaïch caûi taïo vaø phaùt trieån cô sôû haï taàng 1.4.1.1. Quy moâ Döï aùn Nhaø maùy xaây döïng treân dieän tích 15.276 m2 do Coâng ty thueâ laïi töø Coâng ty phaùt trieån Khu coâng nghieäp Long Bình. Khu ñaát hieän ñang ñeå troáng coù dieän tích baèng phaúng thuaän tieän cho vieäc xaây döïng, coù heä thoáng caáp thoaùt nöôùc, giao thoâng vaø löôùi ñieän quoác gia. 1.4.1.2. Quy hoaïch maët baèng toång theå Baûng 1: Boá trí caùc haïng muïc coâng trình NOÄI DUNG DIEÄN TÍCH (m2)  A. Coâng trình kyõ thuaät 12.776  Xöôûng saûn xuaát 396  Nhaø laøm vieäc + nhaø nghæ 584  Nhaø kho 300  Nhaø ñeå xe 60  Nhaø baûo veä 20  Ñöôøng noäi boä 4.000  Traïm bieán theá ñieän 12  Nhaø ñaët maùy phaùt ñieän (döï phoøng) 32  Ñaát troáng 7.000  B. Caây xanh thaûm coû 2.500  Toång coäng 15.276  Nguoàn: Baùo caùo ngieân cöùu khaû thi Döï aùn ñaàu tö Nhaø maùy saûn xuaát Formalyn 37%, coâng suaát 120 taán/ngaøy Coâng ty TNHH GREEN CHEMICAL 1.4.2. Nhu caàu söû duïng nguyeân, nhieân lieäu 1.4.2.1. Nhu caàu söû duïng nhieân lieäu 1.4.2.1.1. Nhu caàu ñieän Löôïng ñieän phuïc vuï cho caùc muïc ñích sau: Hoaït ñoäng cuûa toaøn boä thieát bò cuûa nhaø maùy. Thaép saùng nhaø maùy vaø khu vöïc chung quanh ñeå baûo veä. Phuïc vuï sinh hoaït cho caùn boä coâng nhaân vieân. Coâng suaát ñieän tieâu thuï öôùc tính khoaûng 800KVA/thaùng. Nguoàn caáp ñieän: laáy töø löôùi ñieän quoác gia taïi Khu coâng nghieäp Long Bình qua traïm bieán theá 750 KVA. 1.4.2.1.2. Nhu caàu nöôùc Nöôùc phuïc vuï cho caùc muïc ñích sau: Laøm maùt thieát bò Hoaït ñoäng noài hôi Sinh hoaït cuûa caùn boä coâng nhaân vieân Töôùi caây Phoøng chaùy chöõa chaùy Nhu caàu duøng nöôùc khoaûng 50m3/ngaøy. Nguoàn caáp nöôùc laø nguoàn nöôùc töø heä thoáng caáp nöôùc chung cuûa Khu coâng nghieäp Long Bình baùn laïi cho nhaø maùy. 1.4.2.2. Nhu caàu söû duïng nguyeân lieäu Baûng 2: Nhu caàu söû duïng nguyeân lieäu STT Teân nguyeân lieäu Soá löôïng  1 Methanol (CH3OH) 2054 taán/thaùng  2 Xuùc taùc baïc (Ag) 170kg  Nguoàn: Baùo caùo ngieân cöùu khaû thi Döï aùn ñaàu tö Nhaø maùy saûn xuaát Formalyn 37%, coâng suaát 120 taán/ngaøy Coâng ty TNHH GREEN CHEMICAL 1.4.3.Quy trình coâng ngheä Hình 1: Sô ñoà daây chuyeàn coâng ngheä saûn xuaát Formalyn 37% Moâ taû coâng ñoaïn trong daây chuyeàn saûn xuaát: Methanol: töø boàn chöùa, methanol ñöôïc chuyeån ñeán boàn xöû lyù, thoâng qua maùy bôm methanol sau ñoù methanol, theo thieát bò oáng daãn bôm ñöôïc ñöa ñeán maùy laøm coâ ñaëc, löôïng methanol ñöôïc ñöa tôùi tuøy thuoäc vaøo söùc chöùa cuûa maùy laøm coâ ñaëc. Taïi thieát bò coâ ñaëc, methanol ñöôïc coâ ñaëc laïi, sau ñoù ñöôïc ñun noùng moät laàn nöõa baèng thieát bò ñun noùng methanol: trong quaù trình chaûy ra seõ phaùt sinh khí gas methanol, khí gas ngöng tuï naøy ñöôïc neùn laïi, sau ñoù troän laãn vôùi khoâng khí ôû moät tyû leä nhaát ñònh ñaõ ñöôïc ñieàu chænh moät caùch chính xaùc tröôùc ñoù taïi thieát bò troän. Khoâng khí laø nguyeân lieäu quan troïng trong quaù trình naøy. Baèng caùch söû duïng thieát bò thoåi khoâng khí, khoâng khí seõ ñöôïc ñöa vaøo vôùi aùp löïc vaø löu löôïng nhaát ñònh, sau ñoù taïi thieát bò troän, ñeå giaûm thieåu söï ngöng tuï trong quaù trình pha troän, khoâng khí ñöôïc ñun noùng baèng thieát bò nung noùng khoâng khí roài môùi cho keát hôïp vôùi Methanol Gas. Hôi nöôùc laø vaät chaát quan troïng thöù 3. Taïi thieát bò troän, hôi nöôùc, khoâng khí vaø Methanol Gas ñöôïc pha troän vôùi nhau theo tyû leä nhaát ñònh, haïn cheá toái ña löôïng thöøa laïi cuûa caùc chaát treân trong thaønh phaåm. Baèng caùch naøy seõ laøm cho giaù thaønh saûn xuaát Formalyn thaáp, naâng cao chaát löôïng thaønh phaåm. Hoãn hôïp Methanol, khoâng khí, hôi nöôùc döôùi taùc ñoäng cuûa chaát xuùc taùc ôû nhieät ñoä 6300 - 6500C seõ taïo thaønh phaûn öùng khöû, taïo thaønh Formaldehyde Gas, nhieät ñoä toûa ra sau phaûn öùng nhanh choùng laøm nguoäi trong noài hôi ñeå thu hoài naêng löôïng vaø haïn cheá phaûn öùng phuï. Năng lượng thu hồi treân seõ ñöôïc chuyeån hoùa thaønh daïng hôi nöôùc, ñöa ñeán caùc thieát bò coù söû duïng hôi nöôùc trong quy trình ñeå ñöôïc taùi söû duïng nhö nguoàn naêng löôïng (coù taùc duïng tieát kieäm naêng löôïng). Khí gas ñaõ ñöôïc laøm laïnh noùi treân seõ thu hoài laïi Formaldehyde Gas ñöôïc haáp thuï vaøo nöôùc, moät phaàn chuyeån thaønh nhieät haáp thuï. Taïi thieát bò chuyeån ñoåi thaønh taám, baèng caùch chuyeån ñoåi nhieät sang nöôùc, naâng cao khaû naêng haáp thuï, hieäu quaû cuûa caùc thieát bò ñöôïc naâng cao, ñoàng thôøi ñeà phoøng caùc söï coá khaùc taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng. Formaldehyde Gas ñaõ haáp thuï vaøo nöôùc ñöôïc cho vaøo bình chöùa, ñieàu cheá ôû moät noàng ñoä caàn thieát, roài ñöa vaøo bình chöùa thaønh phaåm ñeå baûo quaûn söû duïng. Phöông trình phaûn öùng: CH3OH ( HCHO + H2 - 20 kcal/g.mol (1) H2 + ½ O2 ( +58 kcal/g.mol (2) Vì phaûn öùng dehydro hoùa methanol laø phaûn öùng thu nhieät, do ñoù phaûi nhaän moät löôïng nhieät töø beân ngoaøi. Tuy nhieân khí hydro sinh ra (1) bò oxy hoùa bôûi oxy, nay laø phaûn öùng toûa nhieät. Nhö vaäy, khi xem xeùt caû hai phaûn öùng (1) vaø (2), ta coù theå thaáy toaøn boä quaù trình saûn xuaát Formalyn laø phaûn öùng toûa nhieät. CH3OH + ½ O2 ( HCHO + H2O + 38 kcal/g.mol 1.4.4. Saûn phaåm Formalyn 37% laø nguyeân lieäu chính ñöôïc söû duïng nhieàu trong ngaønh goã (90%-95%) vaø cuõng ñöôïc söû duïng trong coâng nghieäp, döôïc lieäu, chaát khöû truøng, vaø thaäm chí coøn ñöôïc söû duïng nhö moät phaàn nguyeân lieäu ñeå baøo cheá thuoác suùng maø Vieät Nam ñang phaûi nhaäp khaåu toaøn boä. Khi so saùnh vôùi caùc nöôùc laân caän trong ngaønh goã, coù theå thaáy ñöôïc veà kyõ thuaät Vieät Nam khoâng heà thua keùm, nhöng laïi keùm hôn veà nguoàn nguyeân vaät lieäu cuõng nhö trang thieát bò maùy moùc lieân quan. Trong ñoù coù theå keå ñeán kyõ thuaät taïo ra keo mang tính nhieät vaø raén töø phaûn öùng cuûa Formalyn 37% vôùi Phenol, Melamine - moät kyõ thuaät ñang ñöôïc söû duïng roäng raûi trong saûn xuaát veneer, MDF, PARTICLE BOARD… (do ñoù cuõng coù theå xem Döï aùn naøy thuoäc ngaønh coâng nghieäp goã). Trong khi ñoái vôùi Formalyn 37% vaø moät soá loaïi keo khaùc, thôøi gian höõu hieäu caøng luùc caøng ngaén seõ keùo theo söï giaûm xuoáng roõ neùt cuûa chaát löôïng saûn phaåm. Hieän nay trong toaøn boä löôïng Formalyn 37% vaø hôn 80 - 85% löôïng moät soá keo khaùc nhaäp khaåu thì phaàn lôùn hieäu löïc thôøi gian söû duïng ñaõ heát. Vaø duø cho chaát löôïng thaáp nhö vaäy, vôùi caùc maùc nhaäp khaåu, caùc loaïi keo treân vaãn ñöôïc baùn ra vôùi giaù raát ñaét. Chính nhöõng ñieàu naøy ñaõ keùo theo chaát löôïng cuûa caùc loaïi keo ñöôïc cheá taïo taïi Vieät Nam töø Formalyn 37% caøng coù chaát löôïng raát keùm, haàu heát thôøi gian söû duïng ñaõ heát haïn. Do vaäy, Döï aùn thaønh laäp moät Nhaø maùy saûn xuaát Formalyn taïi Vieät Nam coù theå giaûi quyeát ñöôïc caùc vaán ñeà neâu treân baèng saûn phaåm chaát löôïng cao, giaù thaønh thaáp, cung caáp ñeán khaùch haøng trong thôøi gian ngaén nhaát… vaø ñuû söùc caïnh tranh vôùi caùc nöôùc laân caän. Hieän taïi caùc doanh nghieäp söû duïng keo UF, PF, MF… chuû yeáu ñeàu mua töø caùc nhaø maùy saûn xuaát PB, Plyxood. Rieâng veà keo UF, Dynea Co., Ltd laø nhaø saûn xuaát lôùn nhaát vôùi soá löôïng keo coù theå cung caáp haøng thaùng laø 3.000 - 4.000 taán. Tuy nhieân, coâng ty naøy laïi khoâng theå saûn xuaát ñöôïc Formalyn 37% maø vaãn phaûi nhaäp 2.000 – 2.500 taán haøng thaùng ñeå söû duïng. Theâm vaøo ñoù, haàu nhö caùc xöôûng saûn xuaát PB ñeàu mua Formalyn 37% ñaõ ñöôïc nhaäp vôùi giaù cao veà saûn xuaát keo urea ñeå söû duïng. Trung bình moät nhaø maùy saûn xuaát vaùn PB vôùi coâng suaát 10.000 taán/ thaùng seõ phaûi nhaäp veà khoaûng 60.000 -80.000 kg Formalyn 37%. Taïi Vieät Nam coù khoaûng 40 – 50 xöôûng saûn xuaát PB vôùi quy moâ noùi treân (Haø noäi 8 – 10, mieàn Trung 5, Thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø vuøng phuï caän: 20 – 25, phía Nam: 9 - 11). Treân thöïc teá coøn nhieàu xöôûng vöøa vaø nhoû. Hôn nöõa, Formalyn 37% laïi laø nguoàn nguyeân lieäu toái caàn thieát trong saûn xuaát LPM sheet. Ñaùnh giaù ñöôïc tình hình ñoù, caùc nhaø ñaàu tö cuûa Coâng ty TNHH GREEN CHEMICAL xaùc ñònh ñaây chính laø thôøi ñieåm thích hôïp vaø caàn thieát cho vieäc ñaàu tö saûn xuaát Formalyn 37% chaát löôïng cao taïi Vieät Nam. Coâng ty TNHH GREEN CHEMICAL ñöôïc thaønh laäp, xaây döïng nhaø maùy vôùi trang thieát bò vaø kyõ thuaät tieân tieán seõ goùp phaàn khaéc phuïc ñöôïc nhöõng vaán ñeà chaát löôïng Formalyn ñeå saûn xuaát caùc loaïi keo trong nghaønh goã, deät nhuoäm vaø mang laïi hieäu quaû trong trao ñoåi ngoaïi teä cho Vieät nam. 1.4.5. Voán ñaàu tö, nguoàn voán vaø keá hoaïch ñaàu tö trang thieát bò Toång möùc ñaàu tö : 14.4000.000 USD. Trong ñoù: Phí thueâ ñaát xaây nhaø maùy 2 naêm (15.000m2): 388.000 USD Phí xaây döïng nhaø maùy vaø vaên phoøng: 1.500.000 USD Vaät duïng vaên phoøng vaø trang thieát bò caùc loaïi (maùy laïnh, ñieän thoaïi, maùy vi tính, maùy photo, maùy fax...): 100.000 USD Xaø lan vaän chuyeån Methanol (töø caûng ngoaøi vaøo ñeán caûng Ñoàng Nai): 250.000 USD Moät xe taûi boàn 10 taán:100.000 USD 2 xe taûi caåu 5 taán: 100.000 USD 2 xe taûi caåu 1,4 taán: 40.000 USD Thieát bò ñieàu cheá Formalyn 37%: 9.000.000 USD (ñaõ bao goàm noài hôi, maùy phaùt ñieän KVA, boàn laøm maùt, maùy neùn khí, thieát bò loïc. Phí thu mua nguyeân vaät lieäu (2 laàn) _ 1 laàn :1000 tons: 1.272.000 USD Phí chuyeån giao coâng ngheä: 710.000 USD Kinh phí trong 24 thaùng, caùc loaïi phí quaûng caùo, nguyeân phuï lieäu (phí giao haøng…): 950.000 USD Chi phí xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng: 40.000 USD Nguoàn: Baùo caùo nghieân cöùu khaû thi Döï aùn ñaàu tö Nhaø maùy saûn xuaát Formalyn 37%, coâng suaát 120 taán/ngaøy. 1.4.6. Trang thieát bò maùy moùc Caùc thieát bò döôùi ñaây ñeàu söû duïng môùi 100%, hoaøn toaøn nhaäp töø nöôùc ngoaøi, moät soá saûn xuaát trong nöôùc. Baûng 3: Trang thieát bò maùy moùc cuûa Döï aùn Soá thöù töï  Teân thieát bò Vaät lieäu Soá löôïng Kích côõ Kích thöôùc Naêm saûn xuaát Nöôùc saûn xuaát  1. THIEÁT BÒ CHÍNH  1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) R-101 D-101 A-101 E-101 H-101 H-102 H-104 H-105 F-101 F-102 F-103 F-104 S-101 M-101 V-101 B-101 Thieát bò phaûn öùng Thuøng hôi nöôùc Thaùp haáp thuï Thieát bò coâ ñaëc Thieát bò nung noùng khoâng khí Thieát bò laøm laïnh Thieát bò nung noùng MeOH Thieát bò thu hoài nhieät MeOH Thieát bò loïc khí Thieát bò loïc hoãn hôïp khí gas Thieát bò loïc MeOH Thieát bò loïc B.F.W Thieát bò taùch hôi nöôùc Thieát bò troän Thuøng coâ ñaëc Maùy thoåi khí 304 304 304 304 304 304 304 304 SS400 304 304 304 304 304 304 304 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 Þ2130x8300H Þ1000x4500H Þ1900x20000H Þ1800 x 4950H Þ550 x 2800L 1040W x 1600L x 2500 Þ700 x 3250H Þ500 x 3200H 1040W x 1520H x 1500L 1720W x 1380H x 2300L Þ420 x 1300H Þ420 x 1300H Þ550 x 1600H Þ1000 x 3300H Þ2800 x 2440H 4200m3/h x 0.6 kg/cm2  2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 Korea Korea Korea Korea Korea Korea Korea Korea Korea Korea Korea Korea Korea Korea Korea Korea  2.BÔM  1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) P-101 P-102 P-103 P-104 P-105 P-106 P-107 P-108 P-111 P-112 P-113 P-114 Bôm ñònh löôïng Methanol Bôm thaùp haáp thuï Bôm B.F.W Bôm tuaàn hoaøn C.F Bôm nöôùc tinh khieát Bôm thieát bò laøm laïnh Bôm troän Formalyn Bôm Methanol Bôm boàn chaát loûng MeOH Bôm MeOH Bôm nuôùc khöû khoaùng Bôm daàu nheï 304 304 304 304 304 FC-20 304 304 FC-20 304 FC-20 FC-20 2 2 2 2 2 2 2 2 5m3/h x 45m 2,5m3/h x 30m 4,5m3/h x 40m 150m3/h x 25m 20m3/h x 30m 400m3/h x 25m 25m3/h x 20m 25m3/h x 20m 25m3/h x 25m 30m3/h x 25m 15m3/h x 35m 19m3/h x 25m 1,5”x1” 50Ax32A 50Ax32A 6” x 4 80Ax50A 200Ax150A 80A x 50A 80Ax50A 80Ax50A 80Ax50A 80Ax50A 80Ax50A 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 VieätNam VieätNam VieätNam VieätNam VieätNam VieätNam VieätNam VieätNam VieätNam VieätNam VieätNam VieätNam  3.THIEÁT BÒ KHÍ NEÙN  1) 2) 3) 4) 5) 6)  Maùy neùn khí Maùy neùn khí thieát bò troän Sau thieát bò laøm laïnh Beå tieáp nhaän Thieát bò taùch aåm Thieát bò loïc  2 1 1 1 1 4 2,68Nm3/min x 7kg/cm3 2,68Nm3/min x 7kg/cm3  2005 2005 2005 2005 2005 2005 Korea Korea Korea Korea Korea Korea  4. U-102 Thaùp giaûi nhieät  1 1000RT  2005 Taiwan  5. U-103 Thieát bò trao ñoåi ion  10m3/h x 1000ton/cycle  2005 Taiwan  6. U-106 Loø hôi  2 1,5ton/h  2005 Taiwan  7. U-107 Maùy phaùt ñieän  1 450KVA  2005 Korea  8. CA-101 Xuùc taùc Baïc  170kg x 2 meû  2005 Korea  9.BOÀN  TK-101 TK-102 TK-103 TK-104 TK-105 Boàn chöùa Methanol Boàn chöùa nöôùc tinh khieát Boàn chöùa Formalyn thoâ Boàn chöùa Formalyn Boàn chöùa daàu nheï  2 1 3 3 1 Þ8700 x 8840H (500kl) Þ4660 x 6100H (100kl) Þ4660 x 6100H (100kl) Þ6144 x 7324H (200kl) Þ2324 x 2440H (10kl)  2005 VieätNam  10  Duïng cuï  1   VieätNam  11  Ñieän  1   VieätNam  12  Theùp  1   VieätNam  13  Oáng khung  1   VieätNam  14  Oáng  1   VieätNam  15  Sôn  1   VieätNam  Nguoàn: Baùo caùo nghieân cöùu khaû thi Döï aùn ñaàu tö Nhaø maùy saûn xuaát Formalyn 37%, coâng suaát 120 taán/ngaøy. 1.4.7. Sô ñoà toå chöùc cuûa nhaø maùy Hình 2: Sô ñoà toå chöùc nhaø maùy Soá löôïng caùn boä coâng nhaân vieân cuûa nhaø maùy khoaûng 100 ngöôøi laøm vieäc 3ca/ngaøy, tuøy theo töøng giai ñoaïn soá löôïng coâng nhaân seõ thay ñoåi ñeå phuø hôïp vôùi tình hình hoaït ñoäng cuûa Nhaø maùy. YÙ nghóa kinh teá - xaõ hoäi cuûa Döï aùn Vieäc xaây döïng Nhaø maùy saûn xuaát Formalyn 37%, coâng suaát 120 taán/ngaøy ñaõ tham gia thuùc ñaåy taêng tröôûng kinh teá, giaûi quyeát vieäc laøm cho ngöôøi daân ñòa phöông goùp phaàn vaøo söï nghieäp phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi cuûa tænh Ñoàng Nai. CHÖÔNG 2 ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN, MOÂI TRÖÔØNG VAØ KINH TEÁ - XAÕ HOÄI 2.1. Ñieàu kieän töï nhieân vaø moâi tröôøng 2.1.1. Ñieàu kieän ñòa lyù, ñòa chaát - Hieän traïng Khu coâng nghieäp Long Bình, Ñoàng Nai 2.1.1.1. Vò trí ñòa lyù Ñoàng Nai naèm trong vuøng chuyeån tieáp giöõa Taây Nguyeân, duyeân haûi Nam Trung Boä, Ñoàng baèng Soâng Cöûu Long vaø theàm luïc ñòa Nam Vieät nam coù khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa aù xích ñaïo, tænh Ñoàng Nai coù ñieàu kieän töï nhieân phaân hoùa ña daïng vôùi nhöõng neùt ñoäc ñaùo veà ñòa hình, caûnh quan vaø taøi nguyeân thieân nhieân. Vò trí ñòa lyù ñaëc bieät ñem laïi nhieàu lôïi theá so vôùi caùc tænh khaùc trong caû nöôùc. Naèm treân truïc giao thoâng quan troïng cuûa khu vöïc, Ñoàng Nai coù lôïi theá giao löu haøng hoùa vôùi 3 tænh thaønh coøn laïi cuûa caû vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam vaø laø cöûa ngoõ môû ra phía Baéc cuûa vuøng naøy. Toïa ñoä ñòa lyù tænh Ñoàng Nai: töø 10031’17” ñeán 11034’49” vó Baéc vaø töø 106044’45” ñeán 107034’50” kinh Ñoâng. Toång dieän tích töï nhieân cuûa tænh laø 589.475,87 ha, laø tænh coù dieän tích lôùn nhaát vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam. Veà ranh giôùi haønh chính, Ñoàng Nai coù vò trí raát thuaän lôïi : giaùp caùc tænh Laâm Ñoàng, Bình Döông, Bình Thuaän, Bình Phöôùc, Baø Ròa _ Vuõng Taøu vaø Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Ñoàng Nai coù vò trí ñòa lyù raát thuaän lôïi ñöôïc bao quanh bôûi caùc tænh thaønh sau: + Ñoâng giaùp vôùi Bình Thuaän + Ñoâng Baéc giaùp vôùi Laâm Ñoàng + Taây Baéc giaùp Bình Döông, Bình Phöôùc. + Taây giaùp Thaønh phoá Hoà Chí Minh. + Nam giaùp Baø Ròa _ Vuõng Taøu. 2.1.1.2. Ñòa hình Tænh Ñoàng Nai töông ñoái ña daïng veà maët ñòa hình vaø coù xu höôùng thaáp thaáp daàn theo höôùng Baéc – Nam, bao goàm daïng nuùi thaáp coù ñoä doác cao (20 - 300), daïng ñoài löôïn soùng cao töø 20 – 150 meùt chieám dieän tích lôùn nhaát, vaø ñòa hình ñoàng baèng goàm caùc baäc theàm soâng vaø caùc traàm tích ñaàm laày bieån coå. Ñòa hình nuùi thaáp: bao goàm caùc nuùi soùt raûi raùc vaø laø phaàn cuoái cuøng cuûa daûi nuùi Tröôøng Sôn, töø Taây Nguyeân ñoå xuoáng vôùi ñoä cao thay ñoåi töø 200 -700 meùt. Ñòa hình naøy phaân boá chuû yeáu ôû phía Baéc (Taân Phuù) giaùp ranh Laâm Ñoàng vaø moät phaàn nuùi soùt ôû Ñònh Quaùn, Xuaân Loäc. Ñòa hình ñoài löôïn soùng: coù ñoä cao töø 20 – 200 meùt, bao goàm nhöõng ñoài ñaát Bazan vaø nhöõng ñoài phuø sa coå, taïo thaønh caùc chuøy chaïy theo höôùng Baéc - Nam traùi ngöôïc vôùi daïng ñòa hình nuùi thaáp. Daïng ñòa hình naøy khaù baèng phaúng, thoaûi, ñoä doác dao ñoäng 3 – 80. Ñaây laø daïng ñòa hình chieám dieän tích lôùn nhaát. Ñòa hình ñoàng baèng laø baäc theàm soâng, coù dieän tích khoâng lôùn laém. Söï ña daïng cuûa ñòa hình moät maët laø ñieàu kieän thuaän lôïi cho phaùt trieån kinh teá cuûa tænh. Maët khaùc cuõng laø nhöõng nhaân toá quan troïng thuùc ñaåy söï suy thoaùi ñaát ñai: daïng ñòa hình ñoài löôïn soùng laø nôi ñaát bò xoùi moøn beà maët lôùn nhaát, cuõng laø nôi phaân boá chuû yeáu cuûa ñaát ñoû Bazan (Ferralsols) vaø ñaát xaùm (acrisoils). Daïng ñòa hình truõng treân traàm tích ñaàm laày bieån coå raát giaøu Sulphide (Sulfua) laø vaät lieäu ñeå sinh ra ñaát pheøn. Khu coâng nghieäp Long Bình naèm trong ñòa phaän Thaønh phoá Bieân Hoøa, tænh Ñoàng Nai caùch Thaønh phoá Hoà Chí Minh 30km, coù ñòa theá thuaän lôïi gaàn heä thoáng ñöôøng saét, ñöôøng thuûy (soâng Ñoàng Nai) vaø hai truïc quoác loä chính: quoác loä 1 vaø quoác loä 51. Khu coâng nghieäp Long Bình hieän nay haàu heát ñaõ ñöôïc caùc chuû ñaàu tö thueâ ñaát ñeå laäp döï aùn, xaây döïng nhaø xöôûng vaø tieán haønh hoaït ñoäng saûn xuaát. Cô sôû haï taàng cuûa Khu coâng nghieäp ñaõ ñöôïc xaây döïng hoaøn thieän vôùi nguoàn cung caáp ñieän nöôùc, ñöôøng giao thoâng noäi boä, heä thoáng chieáu saùng vaø caây xanh. Vôùi hieän traïng nhö treân Khu coâng nghieäp Long Bình hoaøn toaøn coù theå ñaùp öùng cho Döï aùn saûn xuaát cuûa Coâng ty TNHH GREEN CHEMICAL. 2.1.2. Ñaëc ñieåm khí töôïng - thuûy vaên 2.1.2.1. Ñieàu kieän khí töôïng Khí haäu cuûa khu vöïc naøy naèm trong vuøng aûnh höôûng khí haäu chung cuûa tænh Ñoàng Nai vaø Mieàn Ñoâng Nam Boä, hai muøa möa naéng roû reät: muøa möa keùo daøi töø thaùng 05 ñeán thaùng10, muøa naéng keùo daøi töø thaùng 11 ñeán thaùng 4 naêm sau (theo soá lieäu tham khaûo cuûa ñaøi khí töôïng thuûy vaên Nam Boä). Ñoàng Nai naèm trong khu vöïc nhieät ñôùi gioù muøa caän xích ñaïo vôùi khí haäu oân hoøa, ít chòu aûnh höôûng cuûa thieân tai, coù hai muøa töông phaûn nhau (muøa möa vaø möa khoâ). 2.1.2.1.1. Nhieät ñoä khoâng khí Söï thay ñoåi nhieät ñoä khoâng khí aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán quaù trình phaùt taùn caùc chaát oâ nhieãm vaøo khí quyeån vaø luaân chuyeån tôùi caùc khu vöïc. Cuøng vôùi caùc yeáu toá khaùc, nhieät ñoä khoâng khí cuõng aûnh höôûng tröïc tieáp tôùi ñieàu kieän vi khí haäu trong khu vöïc Döï aùn. Nhieät ñoä trung bình : 26,30C Nhieät ñoä cao nhaát: 37,80C Nhieät ñoä thaáp nhaát: 30,30C Nhieät ñoä cuûa thaùng cao nhaát: 220C - 350C Nhieät ñoä cuûa thaùng thaáp nhaát: 220C - 310C 2.1.2.1.2. Ñoä aåm khoâng khí Ñoä aåm khoâng khí laø yeáu toá aûnh höôûng leân quaù trình chuyeån hoùa caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí vaø laø yeáu toá khí haäu aûnh höôûng leân yeáu toá con ngöôøi. Ñoä aåm trung bình naêm laø 80% Ñoä aåm töông ñoái: 75% – 85% Ñoä aåm cao nhaát (caùc thaùng möa): 83% - 87% Ñoä aåm thaáp nhaát: 67% - 69% 2.1.2.1.3. Löôïng möa Möa coù taùc duïng thanh loïc caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí vaø pha loaõng caùc chaát oâ nhieåm nöôùc. Ñoàng thôøi möa cuõng coù theå keùo theo chaát oâ nhieãm phaùt taùn ra moâi tröôøng. Do ñoù, cheá ñoä möa laø moät trong nhöõng cô sôû ñeå tính toaùn thieát keá heä thoáng thoaùt nöôùc, vöøa ñaûm baûo thoaùt nöôùc toát vöøa haïn cheá toái ña khaû naêng phaùt taùn chaát thaûi ra moâi tröôøng. Löôïng möa töông ñoái lôùn vaø phaân boá theo vuøng vaø theo vuï, khoaûng 2.065,7 mm. Löôïng möa haøng naêm: Löôïng möa trung bình: 1614,3mm Löôïng möa cao nhaát: 2676mm Löôïng möa thaáp nhaát: 1510mm Löôïng möa haøng thaùng: 140mm Löôïng möa trung bình: 490,6mm Löôïng möa thaáp nhaát: 0,3mm Soá ngaøy möa haøng naêm: Soá ngaøy möa trung bình: 130 ngaøy Soá ngaøy möa lôùn nhaát trong naêm: 183 ngaøy 2.1.2.1.4. Cheá ñoä naéng vaø böùc xaï Thôøi gian coù naéng trung bình: 5 giôø/ngaøyï Soá giôø naéng ngaøy cao nhaát: 10 – 13 giôø Soá giôø naéng ngaøy thaáp nhaát: 0,5 giôø Cöôøng ñoä chieáu saùng cao nhaát: 100.000 lux Cöôøng ñoä böùc xaï tröïc tieáp: 0,42 – 0,79 Cal/cm2/phuùt Cöôøng ñoä khueách taùn: 0,29 – 0,50 Cal/cm2/phuùt 2.1.2.1.5. Cheá ñoä gioù Gioù laø yeáu toá chuyeån taûi vaø pha loaõng caùc chaát oâ nhieãm trong khoâng khí vaø coù aûnh höôûng roõ reät tôùi vi khí haäu trong khu vöïc. Gioù Ñoâng Nam (thaùng 2 – thaùng 5), toác ñoä gioù trung bình 2,7 – 3,5m/s, toác ñoä lôùn nhaát 8,4m/s. Gioù Taây – Taây Nam (thaùng 6 – thaùng 9), toác ñoä gioù trung bình 3 – 3,6m/s, toác ñoä lôùn nhaát 10,9m/s. Gioù Baéc – Ñoâng Baéc (thaùng 10 – thaùng 2), toác ñoä gioù trung bình 3,4 – 4,7m/s, toác ñoä lôùn nhaát 6m/s. 2.1.2.1.6. Nhöõng bieán ñoäng cuûa caùc yeáu toá khí haäu theo khoâng gian vaø thôøi gian Dieãn bieán nhieät ñoä Trong 5 naêm gaàn ñaây nhieät ñoä taïi Ñoàng Nai vaãn coù xu höôùng taêng töø 0,1 ÷ 0,20C. Rieâng Thaønh phoá Bieân Hoøa coù möùc taêng cao nhaát tôùi 0,70C. Nhieät ñoä bình quaân naêm 2005 laø 26,30C, cheânh leäch nhieät ñoä giöõa thaùng noùng nhaát vaø laïnh nhaát laø 4,20C. Soá giôø naéng trung bình trong naêm 2005 laø 2,243 giôø. Dieãn bieán möa Cheá ñoä möa, löôïng möa trung bình haøng naêm khaù cao 1.600 – 2.700mm, nhöng cheânh leäch lôùn theo muøa. Muøa möa chieám 84% - 88% toång löôïng möa haøng naêm, löôïng möa trung bình thaùng cao nhaát laø thaùng 8 vaø thaùng 9. Muøa khoâ löôïng möa thöôøng chæ chieám 4% toång löôïng möa haøng naêm trung bình thaùng thaáp nhaát laø thaùng 2. 2.1.2.2. Ñieàu kieän thuûy vaên Tænh Ñoàng Nai vôùi toång dieän tích caùc löu vöïc cuûa caùc soâng suoái treân ñòa baøn leân ñeán 22.000 km2. Trong ñoù moät soá soâng hoà coù vai troø voâ cuøng quan troïng trong quaù trình phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi khoâng nhöõng cuûa Ñoàng Nai maø caû vuøng Ñoâng Nam boä, ñoù laø soâng Ñoàng Nai, soâng La Ngaø, soâng Thò Vaûi vaø hoà Trò An… Soâng Ñoàng Nai baét nguoàn töø Nam Taây Nguyeân, chaûy qua ñòa phaän tænh Ñoàng Nai töø Taân Phuù ñeán Nhôn Traïch vôùi chieàu daøi khoaûng 290 km. Hai phuï löu chính cuûa soâng Ñoàng Nai laø soâng Beù vaø soâng La Ngaø ñoå vaøo hoà Trò An. Doøng chaûy soâng Ñoàng Nai ñöôïc khoáng cheá bôûi cheá ñoä möa, vì vaäy coù söï thay ñoåi nhieàu theo thôøi gian vaø khoâng gian. 2.1.3. Hieän traïng caùc thaønh phaàn moâi tröôøng töï nhieân 2.1.3.1. Sinh vaät caïn Thaûm thöïc vaät taïi ñaây chuû yeáu laø caùc caây coâng nghieäp deã sinh tröôûng nhö: baïch ñaøn, traøm boâng vaøng vaø caùc loaïi caây coû moïc hoang daïi. Trong vuøng khoâng coù loaïi ñoäng vaät quyù hieám naøo sinh soáng. Do ñoù Döï aùn khi thöïc hieän seõ khoâng aûnh höôûng ñeán heä sinh thaùi khu vöïc. 2.1.3.2. Thuûy sinh vaät Heä thoáng thoaùt nöôùc cuûa khu vöïc taïi Khu coâng nghieäp Long Bình ñeàu ñoå vaøo con suoái nhoû tröôùc coång cuûa Khu coâng nghieäp vaø chaûy vaøo soâng Ñoàng Nai. Do ñoù, vieäc khaûo saùt heä thuûy sinh vaät ôû ñaây ñöôïc khaûo saùt laáy maåu vaø phaân tích thaønh phaàn thuûy sinh vaät (do cô quan trong nöôùc thöïc hieän) cho thaáy khu vöïc naøy xuaát hieän caùc loaøi thöïc vaät phieâu sinh, ñoäng vaät phieâu sinh. Ñoäng vaät coù nhöõng loaøi nhö: Moina Dubia, Sinantheria Socialis, Limnodriluss Hoffmaisteri. Loaøi thöïc vaät phieâu sinh Melosira Garnulata vaø loaøi truøng baùnh xe Sinantheria Socialis phaùt trieån maïnh töø hoà Trò An vaø theo doøng nöôùc chaûy veà haï löu. Caùc loaøi giaùp xaùc ngaønh Moina dubia, giun ít tô Limnodrilus Hoffmaisteri, caùc loaøi heán Corbicula Leviuscula, C.baudoni. 2.1.3.3. Ñieàu kieän ñòa chaát Theo taøi lieäu baùo caùo khaûo saùt ñòa chaát coâng trình cuûa ñoaøn ñòa chaát 801 thuoäc Lieân ñoaøn Ñòa chaát Thuûy vaên – Ñòa chaát Coâng trình mieàn Nam cho caùc keát luaän veà ñaëc ñieåm ñòa chaát coâng trình, ñòa chaát thuûy vaên ôû khu vöïc xaây döïng Döï aùn nhö sau: Vò trí khaûo saùt laø khu ñaát töông ñoái baèng phaúng, cheânh leäch ñòa hình trong khu ñaát döï kieán xaây döïng haàu nhö khoâng ñaùng keå. Caáu truùc ñòa chaát vaø tính chaát cô lyù ñaát neàn: Khu vöïc khaûo saùt (tính ñeán ñoä saâu 20m - 30m) neàn ñöôïc caáu taïo bôûi caùc saûn phaåm traàm tích soâng bieån coå QI-III ñaõ traûi qua thôøi kyø coå keá töï nhieân khaù toát, thaønh phaàn: seùt pha, seùt pha laån saïn soûi vaø caùt pha naèm xen keû nhau. Töø treân xuoáng, vôùi muïc ñích phuïc vuï cho xaây döïng, neàn coâng trình chia thaønh caùc lôùp sau: + Lôùp 1a: lôùp ñaát phuû: caùt pha maøu naâu vaøng – xaùm vaøng: phaân boá töø maët ñaát trôû xuoáng, chieàu daøy lôùp khoaûng 2,5m – 2,8m. + Lôùp 1: seùt laãn saïn soûi, nöûa cöùng – cöùng. Phaân boá ôû ñoä saâu töø 2,5m – 2,8m trôû xuoáng chieàu daøy khoaûng 2,6m. + Lôùp 4: seùt laån saïn soûi laterit – thaïch anh maøu ñoû – vaøng naâu – xaùm traéng, traïng thaùi cöùng – cöùng. Chieàu daøy > 5,5m. + Lôùp 5: seùt pha laãn saïn soûi laterit vaø thaïch anh, nöûa cöùng – cöùng. Chieàu daøy > 4m. Caùc lôùp ñaát ñeàu coù söùc chòu taûi trung bình ñeán cao vaø khoâng cheânh leäch nhau lôùn, thuaän lôïi cho vieäc duøng laøm neàn thieân nhieân ñeå xaây döïng coâng trình: + Ñoái vôùi caùc coâng trình coù taûi troïng nhoû ñeán trung bình coù theå söû duïng moùng noâng ñaët vaøo lôùp 1. + Ñoái vôùi coâng trình coù taûi troïng lôùn neân duøng giaûi phaùp moùng coïc ma saùt, ñaët muõi vaøo phaàn döôùi cuûa lôùp 1 hoaëc caùc lôùp beân döôùi. Baûng 4: Keát quaû ño ñaïc chaát löôïng moâi tröôøng taïi khu vöïc Döï aùn döï ñònh thöïc hieän STT Chæ tieâu Ñôn vò tính Keát quaû  1 Cd mg/kg 0.8  2 Pd mg/kg 2.8  3 Cu mg/kg 2.3  4 Zn mg/kg 9.8  5 As mg/kg 3.4  Nguoàn: Trung taâm Quan traéc vaø Kyû thuaät Moâi tröôøng - Sôû Taøi Nguyeân vaø Moâi Tröôøng - Tænh Ñoàng Nai. Nhìn chung ñieàu kieän ñòa chaát thuaän lôïi cho vieäc duøng laøm neàn nhaø hay coâng trình maø khoâng caàn caùc xöû lyù ñaëc bieät. 2.1.3.4. Hieän traïng chaát löôïng moâi tröôøng taïi khu vöïc xaây döïng Döï aùn 2.1.3.4.1. Chaát löôïng khoâng khí Chaát löôïng khoâng khí taïi khu vöïc xaây döïng nhaø maùy ñaõ ñöôïc tieán haønh ño trong ñieàu kieän trôøi naéng coâng tröôøng xaây döïng ñang hoaït ñoäng, taïi 3 vò trí ñaát cuûa Döï aùn. Baûng 5: Chaát löôïng khoâng khí taïi khu vöïc Döï aùn STT Vò trí NO2 (mg/m3) SO2 (mg/m3) CO (mg/m3) Buïi OÀn (dBA) Nhieät ñoä(0C) Toác ñoä gioù (m/s) Ñoä aåm (%)  01 Vò trí 1 0.018 0.036 2.61 0.25 55-56 33.5 0.8 51.1  02 Vò trí 2 0.011 0.034 2.45 0.17 58-59 35.1 1.3 49.2  03 Vò trí 3 0.011 0.032 2.14 0.17 58-59 35.5 1.3 49.2  Tieâu chuaån chaát löôïng khoâng khí xung quanh (TCVN 5937 - 2005) 0.2 0.35 40 0.3 - - - -  Tieâu chuaån moâi tröôøng trong phaân xöôûng saûn xuaát (soá 3733/2002/Quyeát ñònh – BYT, laáy moät laàn toái ña) 10 10 40 8 85 32  80  Nguoàn: Trung taâm Ñaøo taïo vaø Phaùt trieån Saéc kyù Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Nhaän xeùt: Noàng ñoä khoâng khí taïi khu vöïc thöïc hieän Döï aùn coù chaát löôïng raát toát, caùc chaát ñoäc coù noàng ñoä thaáp hôn tieâu chuaån cho pheùp. Chaát löôïng moâi tröôøng taïi khu vöïc Döï aùn laø khaù toát. 2.1.3.4.2. Chaát löôïng nöôùc Nguoàn nöôùc chính söû duïng cho hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa Nhaø maùy ñöôïc cung caáp vôùi heä thoáng nöôùc caáp chung cuûa Khu coâng nghieäp Long Bình. Baûng 6: Keát quaû phaân tích chaát löôïng nöôùc caáp STT Chæ tieâu thöû nghieäm Phöông phaùp thöû Keát quaû  1 pH Maùy MP220 7.72  2 Ñoä cöùng mgCaCO3/l SMEWW 2340C -1995 30  3 SS mg/l SMEWW 2340D -1995 1  4 Fe mg/l SMEWW 4500 - NO3 -1995 0.75  5 NO3 mg/l SMEWW 3500 - Fe - 1995 Khoâng phaùt hieän  6 Fecoliform MNP/100ml SMEWW 9221B -1995 Khoâng phaùt hieän  Nguoàn: Trung taâm Ñaøo taïo vaø Phaùt trieån saéc kyù Thaønh phoá Hoà Chí Minh Nhaän xeùt: Nguoàn nöôùc caáp cuûa Khu coâng nghieäp Long Bình qua phaân tích cho thaáy laø raát toát, ñaûm baûo chaát löôïng vaø nhu caàu söû duïng cho hoaït ñoäng saûn xuaát vaø sinh hoaït cuûa Nhaø maùy. 2.1.3.4.3. Hieän traïng thoaùt nöôùc Khu vöïc xaây döïng Döï aùn naèm trong Khu coâng nghieäp Long Bình hieän höõu ñaõ coù nhieàu coâng ty hoaït ñoäng, cô sôû haï taàng taïi ñaây khaù hoaøn chænh, heä thoáng caáp thoaùt nöôùc ñaõ ñöôïc xaây döïng ñoàng boä taùch rieâng nöôùc möa vaø nöôùc thaûi (nöôùc thaûi ñöôïc ñöa veà heä thoáng xöû lyù taäp trung cuûa caû Khu coâng nghieäp) nöôùc möa ñöôïc heä thoáng thoaùt nöôùc cuûa Khu coâng nghieäp cho chaûy vaøo moät con raïch nhoû tröôùc Khu coâng nghieäp sau ñoù chaûy ra heä thoáng soâng Ñoàng Nai.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docluanvan1.doc
 • pdfphu luc 1.pdf
 • dwgbanvesuaCTN.dwg
 • docBIA HANH.doc
 • docDANH MUC TU VIET TAT.doc
 • docnhiem vu DA va nhan xet.doc
 • doctai lieu tham khao.doc