Đề tài Xây dựng hệ thống thông tin quản lý xuất nhập hàng tại công ty công nghiệp chế biến thực phẩm quốc tế – Chi nhánh Nha Trang

Đề Tài: Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Xuất Nhập Hàng Tại Công Ty Công Nghiệp Chế Biến Thực Phẩm Quốc Tế – Chinh nhánh Nha Trang Tiến hành xây dựng đồ án với những nhiệm vụ cần thực hiện: Khảo sát và phân tích hiện trạng. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý để xây dựng một số chức năng: Quản lý giao dịch nhập hàng hoá. Quản lý giao dịch xuất hàng hoá. Lựa chọn môi trường cài đặt và giới thiệu các công nghệ có liên quan. Xây dựng chương trình. Đánh giá hệ thống. Từ những yêu cầụ đặt ra ta xác định mục tiêu là tiến hành phân tích, thiết kế và cài đặt chương trình. Hệ thống quản lý được cài đặt trong môi trường MicroSoft VisualBasic với hệ quản trị CSDL SQL Server. Khảo sát và phân tích hiện trạng. Phân tích và thiết kế hệ thống : Xây dựng sơ đồ phân rã chức năng, biểu đồ luồng dữ liệu, mô hình thực thể, mô hình tổ chức dữ liệu, mô hình vật lý dữ liệu, mô hình từ điển dữ liệu. Cài đặt chương trình.

ppt26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1656 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng hệ thống thông tin quản lý xuất nhập hàng tại công ty công nghiệp chế biến thực phẩm quốc tế – Chi nhánh Nha Trang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA HAØ NOÄI KHOA COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN Ñeà taøi: Xaây Döïng Heä Thoáng Thoâng Tin Quaûn Lyù Xuaát Nhaäp Haøng Taïi Coâng Ty Coâng Nghieäp Cheá Bieán Thöïc Phaåm Quoác Teá – Chinh nhaùnh Nha Trang SVTH : Ñinh Troïng Vinh LÔÙP : Tin hoïc 40 MSSV : 8D15078 GVHD: Buøi Thò Hoaø BAÙO CAÙO ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Ñoà aùn XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN QUAÛN LYÙ XUAÁT NHAÄP HAØNG TAÏI COÂNG TY COÂNG NGHIEÄP CHEÁ BIEÁN THÖÏC PHAÅM QUOÁC TEÁ - CHI NHAÙNH NHA TRANG Giôùi thieäu baøi toaùn Caùc böôùc tieán haønh xaây döïng heä thoáng thoâng tin quaûn lyù Phaân tích vaø thieát keá heä thoáng Xaây döïng chöông trình Ñaùnh giaù heä thoáng Noäi dung chính: GIÔÙI THIEÄU BAØI TOAÙN Tieán haønh xaây döïng ñoà aùn vôùi nhöõng nhieäm vuï caàn thöïc hieän: Khaûo saùt vaø phaân tích hieän traïng. Phaân tích vaø thieát keá heä thoáng thoâng tin quaûn lyù ñeå xaây döïng moät soá chöùc naêng: - Quaûn lyù giao dòch nhaäp haøng hoaù. - Quaûn lyù giao dòch xuaát haøng hoaù. Löïa choïn moâi tröôøng caøi ñaët vaø giôùi thieäu caùc coâng ngheä coù lieân quan. Xaây döïng chöông trình. Ñaùnh giaù heä thoáng. Töø nhöõng yeâu caàuï ñaët ra ta xaùc ñònh muïc tieâu laø tieán haønh phaân tích, thieát keá vaø caøi ñaët chöông trình. Heä thoáng quaûn lyù ñöôïc caøi ñaët trong moâi tröôøng MicroSoft VisualBasic vôùi heä quaûn trò CSDL SQL Server. CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN QUAÛN LYÙ Khaûo saùt vaø phaân tích hieän traïng. Phaân tích vaø thieát keá heä thoáng : Xaây döïng sô ñoà phaân raõ chöùc naêng, bieåu ñoà luoàng döõ lieäu, moâ hình thöïc theå, moâ hình toå chöùc döõ lieäu, moâ hình vaät lyù döõ lieäu, moâ hình töø ñieån döõ lieäu. Caøi ñaët chöông trình. PHAÂN TÍCH - THIEÁT KEÁ BAØI TOAÙN Bieåu ñoà phaân raõ chöùc naêng (BPC). Bieåu ñoà luoàng döõ lieäu. Moâ hình thöïc theå. Moâ hình toå chöùc döõ lieäu. Giao dieän chöông trình. ÑAÙNH GIAÙ HEÄ THOÁNG Qua quaù trình khaûo saùt, phaân tích – thieát keá vaø caøi ñaët chöông trình, baøi toaùn cô baûn ñaõ hoaøn thaønh vaø ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu sau ñaây: + Nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc: - Heä thoáng ñaùp öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu cô baûn trong coâng taùc caäp nhaät, xöû lyù xuaát nhaäp haøng moät caùch nhanh choùng, chính xaùc nhö caäp nhaät döõ lieäu, tìm kieám thoâng tin, baùo caùo toång hôïp xuaát, nhaäp toàn haøng. - Giao dieän thaân thieän vaø deã daøng cho ngöôøi söû duïng. + Nhöùng toàn taïi cuûa chöông trình: - Heä thoáng chæ môùi phaùt trieån baèng ngoân ngöõ MicroSoft VisualBasic, löu tröõ döõ lieäu baèng heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu MicroSoft SQL Server vaø chaïy treân maùy ñôn. - Moät soá phaàn xöû lyù Tieáng Vieät coøn chöa toát. - Chöa xaây döïng ñöôïc heä thoáng baûo maät cô sôû döõ lieäu vaø phaân quyeàn ngöôøi söû duïng. ÑAÙNH GIAÙ HEÄ THOÁNG (TT) Qua quaù trình khaûo saùt, phaân tích – thieát keá vaø caøi ñaët chöông trình, baøi toaùn cô baûn ñaõ hoaøn thaønh vaø ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu sau ñaây: + Höôùng phaùt trieån chöông trình: - Phaùt trieån heä thoáng: Xaây döïng heä thoáng thöông maïi ñieän töû Web baèng coâng ngheä ASP (Active Server Pages) hoaëc ASP.net, löu tröõ döõ lieäu baèng heä quaûn trò CSDL SQL Server hoaëc Oracle vaø chaïy treân maïng. - Baûo maät cô sôû döõ lieäu vaø phaân quyeàn ngöôøi söû duïng: ta seõ phaân caáp ra 3 möùc ngöôøi söû duïng. Addmin: coù quyeàn theâm, söûa, xoaù database, phaân caáp, phaân quyeàn cho ngöôøi söû duïng. User möùc 1: coù quyeàn theâm döõ lieäu vaøo database. User möùc 2: chæ ñöôïc quyeàn xem maø khoâng ñöôïc thöïc hieän baát cöù thao taùc gì treân database. Ñaët database treân maùy chuû ñeå deã daøng quaûn trò vaø baûo maät hôn. SÔ ÑOÀ PHAÂN RAÕ CHÖÙC NAÊNG Sô ñoà phaân raõ toång theå: Sô ñoà chöùc naêng chi tieát: SÔ ÑOÀ PHAÂN RAÕ CHÖÙC NAÊNG (TT) Sô ñoà chöùc naêng chi tieát: SÔ ÑOÀ PHAÂN RAÕ CHÖÙC NAÊNG (TT) Sô ñoà chöùc naêng chi tieát: SÔ ÑOÀ PHAÂN RAÕ CHÖÙC NAÊNG (TT) Sô ñoà chöùc naêng chi tieát: SÔ ÑOÀ PHAÂN RAÕ CHÖÙC NAÊNG (TT) Bieåu ñoà luoàng döõ lieäu möùc khung caûnh: BIEÅU ÑOÀ LUOÀNG DÖÕ LIEÄU Bieåu ñoà luoàng döõ lieäu möùc ñænh: BIEÅU ÑOÀ LUOÀNG DÖÕ LIEÄU (TT) Chöùc naêng quaûn lyù nhaäp haøng: BIEÅU ÑOÀ LUOÀNG DÖÕ LIEÄU (TT) Bieåu ñoà luoàng döõ lieäu möùc döôùi ñænh Chöùc naêng quaûn lyù xuaát haøng: BIEÅU ÑOÀ LUOÀNG DÖÕ LIEÄU (TT) Bieåu ñoà luoàng döõ lieäu möùc döôùi ñænh Chöùc naêng thoáng keâ: BIEÅU ÑOÀ LUOÀNG DÖÕ LIEÄU (TT) Bieåu ñoà luoàng döõ lieäu möùc döôùi ñænh Chöùc naêng tìm kieám: BIEÅU ÑOÀ LUOÀNG DÖÕ LIEÄU (TT) Bieåu ñoà luoàng döõ lieäu möùc döôùi ñænh MOÂ HÌNH THÖÏC THEÅ DÖÕ LIEÄU MOÂ HÌNH TOÅ CHÖÙC DÖÕ LIEÄU NUOC(MaNuoc, TenNuoc) TINH(MaTinh, TenTinh, MaNuoc) HUYEN(MaHuyen, TenHuyen, MaTinh) DUONG(MaDuong, TenDuong) HANG SX(MaHSX, TenHSX, MaNuoc) DVTINH(MaDVT, TenDVT) NHOM(MaNhom, TenNhom) MATHANG(MaHang, TenHang, SLTonTT, SLTonTD, MaDVT, MaHSX, MaNhom) MOÂ HÌNH TOÅ CHÖÙC DÖÕ LIEÄU (TT) KHO(MaKho, TenKho, DTKho, FaxKho, SoNhaKho, ThuKho, MaDuong) NGANHANG(MaNH, TenNH) KHACHHANG(MaKH, HoKH, TenKH, TenGiaoDich, SoNhaKH, DTKhachHang, FaxKH, TaiKhoan, STNoCoThe, MaDuong, MaHuyen, MaNH) DONDHANG(MaDDH, NgayDH, HanNgaygiao, MaKH) DONGDONDH(MaDDH, MaHang, SoLuongDH, DonGiaDH) NXHANG(MaPNXH, NgayNXH, NgayHTT, Ngaøy laäp PNX, MaDDH, MaKho) DONGNXHANG(MaPNXH, MaHang, SoLuongNXH, DonGiaNXH) THANHTOAN(MaPTT, NgayTT, SoTien, MaPNXH) MOÄT SOÁ GIAO DIEÄN CHÍNH CUÛA CHÖÔNG TRÌNH Giao dieän chính cuûa chöông trình: MOÄT SOÁ GIAO DIEÄN CHÍNH CUÛA CHÖÔNG TRÌNH Hình aûnh Menu Giao dòch xuaát haøng: MOÄT SOÁ GIAO DIEÄN CHÍNH CUÛA CHÖÔNG TRÌNH Hình aûnh Form ñôn ñaët haøng: MOÄT SOÁ GIAO DIEÄN CHÍNH CUÛA CHÖÔNG TRÌNH Hình aûnh Form phieáu xuaát haøng: MOÄT SOÁ GIAO DIEÄN CHÍNH CUÛA CHÖÔNG TRÌNH Hình aûnh Form phieáu thanh toaùn:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBAOCAO1.PPT