Đề tài Xây dựng tổ chức học hỏi phòng kinh doanh công ty Bayer AG

Bài nghiên cứu dựa vào bảng câu hỏi và điểm chuẩn từ bài báo “Is yours a learning organization” để khảo sát và đánh giá tình hình học hỏi tại Phòng Kinh doanh– Công tyBayer. Các yếu tố: sựan toàn về tâm lý, tính "mở" đối với những ý tưởng mới, phong cách lãnh đạo phải được ưu tiên cải thiện. Dựa vào kết quả khảo sát, thực trạng của ngành dược và các mô hình xây dựng tổ chức học hỏi, bài nghiên cứu cũng đã đề xuất các giải pháp để cải thiện tình hình học hỏi tại Phòng Kinh doanh– Công tyBayer. Đề xuất các nghiên cứu có thể thực hiện tiếp theo: khảo sát toàn bộ nhân viên và lãnh đạo công tyBayer để có kết quả tổng quát hơn, đại diện cho tình hình học hỏi của toàn công ty để có thể đề xuất các giải pháp cần thiết cho công ty.

pdf14 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 07/09/2014 | Lượt xem: 1638 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng tổ chức học hỏi phòng kinh doanh công ty Bayer AG, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỌC HỎI PHÒNG KINH DOANH CÔNG TY BAYER AG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU NHÓM: Lâm Thị Ngọc Phương Phạm Ngọc Thanh Vân Nguyễn Thái Hiền Cao Nhật Thiên Đặng Thị Ngọc Định Phan Ý Dân6 Nội dung chính 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục tiêu nghiên cứu 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4. Cơ sở lý thuyết 5. Phương pháp nghiên cứu 6. Kết quả - Giải pháp 7. Kết luận - Tài liệu tham khảo 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục tiêu nghiên cứu 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1. Đánh giá tình hình học hỏi tại Phòng Kinh doanh – Công ty Bayer 2. Đề nghị các giải pháp để xây dựng một tổ chức học hỏi ở Phòng Kinh doanh – Công ty Bayer - Đối tượng: Nhân viên Phòng kinh doanh - Phạm vi nghiên cứu: Công ty Bayer Health Care Pharmaceutical – Vùng Tp.HCM 4. Cơ sở lý thuyết • Tổ chức học hỏi là tổ chức thu được kiến thức và đổi mới đủ nhanh để tồn tại và phát triển trong một môi trường thay đổi nhanh chóng. Các tổ chức học hỏi: (1) xây dựng được một văn hóa khuyến khích và hỗ trợ nhân viên không ngừng học hỏi, tư duy phê phán, và chấp nhận rủi ro với những sáng kiến mới; (2) cho phép sai lầm và trân trọng những đóng góp của nhân viên; (3) học hỏi từ kinh nghiệm và thực nghiệm; và (4) phổ biến kiến thức mới trong toàn tổ chức để đưa vào các hoạt động hàng ngày. (Organization that acquires knowledge and innovates fast enough to survive and thrive in a rapidly changing environment. Learning organizations (1) create a culture that encourages and supports continuous employee learning, critical thinking, and risk taking with new ideas, (2) allow mistakes, and value employee contributions, (3) learn from experience and experiment, and (4) disseminate the new knowledge throughout the organization for incorporation into day-to-day activities). 4. Cơ sở lý thuyết “Is Yours a Learning Organization?” của David A. Garvin, Amy C. Edmondson và Francesca Gino • Trong một tổ chức học hỏi , các nhân viên không ngừng sáng tạo kiến thức, thu được kiến thức và chuyển giao kiến thức – điều đó giúp công ty thích ứng với những điều không thể dự đoán được nhanh hơn các đối thủ. • 3 Khối căn bản cần thiết cho việc xây dựng một tổ chức học tập: Khối cơ bản Đặc điểm phân biệt Môi trường hỗ trợ học tập Nhân viên: - Cảm thấy an toàn khi bất đồng quan điểm với người khác, khi hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn, khi thừa nhận sai lầm và khi trình bày những quan điểm của thiểu số; - Nhận ra giá trị của những ý kiến trái ngược nhau; - Chấp nhận rủi ro và và khám phá ra những gì chưa biết; - Dành thời gian để xem lại các quy trình của tổ chức. Quy trình học tập cụ thể Một đội hay công ty có các quy trình chính thức cho: - Thiết lập, thu thập, giải thích, và phổ biến thông tin; - Thử nghiệm những đề xuất mới; - Thu thập tin tức tình báo từ đối thủ, khách hàng, và xu hướng công nghệ; - Xác định và giải quyết vấn đề; - Phát triển kĩ năng của nhân viên. Phong cách lãnh đạo ủng hộ học hỏi Các Lãnh đạo của tổ chức: - bày tỏ thiện chí hoan nghênh các quan điểm thay thế; - ra tín hiệu đối với tầm quan trọng trong việc dành thời gian để xác định vấn đề, trao đổi kiến thức, và suy ngẫm, nhận xét; - tham gia vào quá trình hỏi và nghe tích cực. 5. Phương pháp nghiên cứu • Phương pháp nghiên cứu: Định lượng Sử dụng Bảng câu hỏi trên trang web https:// hbs.qualtrics.com/ của Amy Edmondson, David Garvin, và Francesca Gino. • Phương pháp chọn mẫu: phi xác suất, thuận tiện • Kích thước mẫu: 30 đáp viên • Đặc điểm mẫu: nhân viên kinh doanh, không phân biệt giới tính, độ tuổi, thu nhập KẾT QUẢ:Kết cấu và thành phần phụ Thang Điểm>=1/4 1/4 2/4 3/4 <=4/4 Môi trường hỗ trợ học tập Sự an toàn tâm lý 57 Đánh giá cao những khác biệt 62 Tính “mở” đối với ý tưởng mới 68 Thời gian cho sự phản ánh 55 Môi trường học hỏi tổng hợp 60 Quy trình học tập cụ thể Sự thử nghiệm 62 Thu thập thông tin 78 Phân tích 59 Giáo dục và đào tạo 78 Chuyển thông tin 70 Quy trình học tập tổng hợp 69 Phong cách lãnh đạo ủng hộ học hỏi Phong cách lãnh đạo tổng hợp 65 6. GIẢI PHÁP: Môi trường hỗ trợ học hỏi (lấy ý kiến vào mỗi cuối quý để đề xuất thay đổi nhằm đạt mục tiêu quý tới) Cấp quản lý động viên nhân viên góp ý giải quyết vấn đề trong các cuộc họp , Để mỗi nhân viên tự đề xuất phương án thực hiện và mức thưởng theo thành quả lao động Cung cấp thông tin nhanh chóng để họ có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn 6. GIẢI PHÁP: Khuyến khích trao đổi thành viên giữa các đội ngũ và luân chuyển công việc để tối đa hóa chuyển giao kiến ​​thức Khuyến khích và khen thưởng sáng kiến, đổi mới Tổ chức các sự kiện học tập trong tổ chức để nắm bắt và chia sẻ kiến ​​thức Làm việc với các giám đốc, cán bộ quản lý , công đoàn và bộ phận nguồn nhân lực Các nhà lãnh đạo tạo mô hình và làm gương học hỏi. Các lãnh đạo phải ủng hộ các quy trình và các dự án học tập. Quy trình học tập Phong cách lãnh đạo 7. KẾT LUẬN Bài nghiên cứu dựa vào bảng câu hỏi và điểm chuẩn từ bài báo “Is yours a learning organization” để khảo sát và đánh giá tình hình học hỏi tại Phòng Kinh doanh – Công ty Bayer. Các yếu tố: sự an toàn về tâm lý, tính "mở" đối với những ý tưởng mới, phong cách lãnh đạo phải được ưu tiên cải thiện. Dựa vào kết quả khảo sát, thực trạng của ngành dược và các mô hình xây dựng tổ chức học hỏi, bài nghiên cứu cũng đã đề xuất các giải pháp để cải thiện tình hình học hỏi tại Phòng Kinh doanh – Công ty Bayer. Đề xuất các nghiên cứu có thể thực hiện tiếp theo: khảo sát toàn bộ nhân viên và lãnh đạo công ty Bayer để có kết quả tổng quát hơn, đại diện cho tình hình học hỏi của toàn công ty để có thể đề xuất các giải pháp cần thiết cho công ty. TÀI LIỆU THAM KHẢO •David A. Garvin, Amy C. Edmondson, and Francesca Gino (2008). Is yours a learning organization. Harvard Business School Publishing Corporation. • Michael J. Marquardt (1996). Building the Learning Organization: A Systems Approach to Quantum Improvement. • Scott Burris (2008). Stigma, Ethics and Policy: A Response to Bayer. Legal Studies Research Paper. • learning-organization.html

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdflearning_organisation_pink_panthers_final_pptx_7344.pdf
Luận văn liên quan