Địa vị pháp lý của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được thành lập theo Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Với chức năng quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, sự ra đời của SCIC nằm trong tiến trình cải cách kinh tế nói chung và cải cách doanh nghiệp nhà nước nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. SCIC là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, thực hiện đầu tư vào các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế nhằm tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc thị trường. Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2006, SCIC hiện quản lý danh mục đầu tư bao gồm hơn 800 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế như: Dịch vụ tài chính, năng lượng, công nghiệp, viễn thông, xây dựng, vận tải, hàng tiêu dùng, y tế, công nghệ thông tin Sau đây, nhóm sẽ đi sâu tìm hiểu về Địa vị pháp lý của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

doc9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/02/2013 | Lượt xem: 2173 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Địa vị pháp lý của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được thành lập theo Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Với chức năng quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, sự ra đời của SCIC nằm trong tiến trình cải cách kinh tế nói chung và cải cách doanh nghiệp nhà nước nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. SCIC là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, thực hiện đầu tư vào các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế nhằm tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc thị trường. Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2006, SCIC hiện quản lý danh mục đầu tư bao gồm hơn 800 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế như: Dịch vụ tài chính, năng lượng, công nghiệp, viễn thông, xây dựng, vận tải, hàng tiêu dùng, y tế, công nghệ thông tin… Sau đây, nhóm sẽ đi sâu tìm hiểu về Địa vị pháp lý của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành. NỘI DUNG A. Khái quát về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ở Việt Nam: 1. Khái niệm: Theo Điều 2 Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 về việc thành lập Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thì: “Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) là một tổ chức kinh tế đặc biệt của nhà nước, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước và các luật khác có liên quan. Tổng công ty có tư pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại trong nước, nước ngoài theo quy định của pháp luật. Tổng công ty có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội và có các công ty thành viên, chi nhánh, văn phòng đại diện tại một số khu vực trong nước và ngoài nước.” Trong tiến trình sắp xếp, đổi mới, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), một trong những nội dung quan trọng là thay đổi phương thức quản lý nâng cao hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước tại DN. Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn (SCIC) được thành lập và sau một thời gian chuẩn bị đã chính thức vận hành gánh vác nhiệm vụ này nhằm xác lập phương thức, tư duy  mới về  quản lý vốn Nhà nước, thay đổi từ mối quan hệ hành chính sang mối quan hệ kinh tế giữa Nhà nước và DN trong lĩnh vực này... 2. Hình thức hoạt động: SCIC ra đời là cả một quá trình nghiên cứu của Chính phủ trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của một số mô hình của các nước trong khu vực. Có thể nói, mô hình SCIC là một mô hình cải cách trong phương thức quản lý doanh nghiệp Nhà nước, tách biệt chức năng thực hiện quyền chủ sở hữu với chức năng quản lý hành chính Nhà nước. SCIC được thành lập theo Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ. SCIC có một số chức năng, nhiệm vụ chính là:  Tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước đầu tư tại các công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước có hai thành viên trở lên, công ty cổ phần được chuyển đổi từ các công ty Nhà nước độc lập hoặc mới được thành lập. Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước vào các ngành lĩnh vực kinh tế với mục tiêu bảo toàn và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tạo động lực phát triển nâng cao năng lực hoạt động, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Nhà nước. Ngoài ra, SCIC còn thực hiện tư vấn, cung cấp các dịch vụ tài chính với khách hàng liên quan và quản lý sử dụng vốn... Với chức năng của mình, SCIC có quyền được chủ động lựa chọn phương thức, mức vốn, thời gian đầu tư phù hợp với từng dự án, từng DN cụ thể trong phạm vi vốn do SCIC quản  lý. Đồng thời SCIC cũng có thể quyết định việc giảm bớt phần vốn của mình tại DN thông qua việc chuyển nhượng vốn và bán cổ phần trên thị trường chứng khoán... Hoạt động đầu tư của SCIC rất đa dạng nhưng sẽ phải đảm bảo hiệu quả, theo cơ chế thị trường tôn trọng sự  bình đẳng giữa Nhà nước và doanh nghiệp... Nguyên tắc đầu tư vốn của SCIC là tập trung đầu tư vào các ngành, lĩnh vực then chốt mang tính chiến lược có vai trò động lực thúc đẩy phát triển kinh tế; SCIC chú trọng đầu tư vào những ngành, lĩnh vực có hiệu quả, khả năng sinh lời cao; hạn chế đầu tư vốn vào các ngành lĩnh vực Nhà nước không cần đầu tư trực tiếp và có khả năng thu hút nguồn lực từ các thành phần kinh tế khác. Hình thức đầu tư, kinh doanh của SCIC cũng khá đa dạng, phong phú như: đầu tư thành lập DN mới, góp vốn liên doanh liên kết, đầu tư mua toàn bộ hoặc một phần DN khác, đầu tư qua thị trường chứng khoán, liên kết hoặc uỷ thác cho các tổ chức tài chính và Quỹ Đầu tư... Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước hoạt động theo quy định của luật pháp về doanh nghiệp nhà nước và pháp luật khác tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, công ti cổ phần được chuyển đổi từ công ti nhà nước độc lập hoặc mới thành lập. Thực tế trong nền kinh tế thị trường, địa vị pháp lý của tất cả doanh nghiệp đều cơ bản giống nhau, bởi chúng đều là các chủ thể kinh doanh chịu sự tác động khách quan của các quy luật khách quan. Song xuất phát từ bản chất pháp lý của các doanh nghiệp khác nhau, tính chất của quan hệ sở hữu, chức năng, vai trò của mỗi loại doanh nghiệp là khác nhau, do vậy mỗi loại doanh nghiệp lại có địa vị pháp lý khác nhau phát sinh trong khuổn khổ quan hệ pháp luật mà doanh nghiệp này tham gia, thể hiện rõ vị trí đích thực, riêng biệt của mỗi loại doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước cũng là doanh nghiệp Nhà nước, ngoài những điểm giống các Tổng công ty Nhà nước khác về địa vị pháp lý thì nó còn có những điểm khác biệt so với các doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề khác. B. Địa vị pháp lý của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước: 1. Những vấn đề cơ bản về địa vị pháp lý của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước Để thực hiện chức năng điều tiết vĩ mô nền kinh tế, để nguồn vốn của Nhà nước đầu tư vào kinh doanh có hiệu quả thì các mô hình kinh doanh vốn truyền thống của Nhà nước như các tổ chức ngân hàng của Nhà nước, các công ty tài chính nhà nước, công ty cho thuê tài chính nhà nước,… Chính vì lí do đó Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ra đời. Điều 68 Luật Đầu tư năm 2005 có quy định về tổ chức và hoạt động của SCIC: “Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp nhà nước và các quy định khác của pháp luật có liên quan; thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước độc lập hoặc thành lập mới.” Tại Việt Nam, SCIC là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước ở các doanh nghiệp, thực hiện chức năng đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ở các doanh nghiệp khác. Điều 68 Luật Đầu tư quy định: “Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước vào tổ chức kinh tế được thực hiện thông qua Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước”. Tổng công ti đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước là một tổ chức kinh tế đặc biệt của Nhà nước, có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ được cấp từ ngân sách nhà nước. Tổng công ty có các chức năng chủ yếu sau: - Tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước độc lập hoặc mới thành lập; - Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước vào các ngành, lĩnh vực kinh tế trong nước và nước ngoài; - Thực hiện việc đầu tư và quản lí vốn đầu tư của tổng công ty vào các linh vực, ngành kinh tế quốc dân theo nhiệm vụ nhà nước giao… Với vai trò và sứ mạng của Nhà nước giao cho, xác định rõ địa vị pháp lý của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước là vấn đề cần thiết và đặc biệt quan trọng ở Việt Nam hiện nay. Địa vị pháp lý của Tổng công tư đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước có thể được hiểu là tổng hợp những quyền hạn và nghĩa vụ của SCIC trên cơ sở các quy định của pháp luật. Dựa vào những quy định pháp luật đó, mà SCIC tham gia vào các quan hệ xã hội trong quá trình hoạt động của mình. Như vậy, bộ phận cấu thành địa vị pháp lý của SCIC là tập hợp các quyền và nghĩa vụ của SCIC trên cơ sở các quy định của pháp luật và tập hợp những quyền và nghĩa vụ mà SCIC lựa chọn và đảm nhận trên cơ sở tận dụng những khả năng pháp luật cho phép hoặc không cấm (được thể hiện dưới các hình thức pháp lý như: các điều lệ, nội quy, quy chế, quyết định quản lý của SCIC và hợp đồng mà SCIC thiết lập với các chủ thể khác có liên quan). Nội dung địa vị pháp lí của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước bao gồm các quyền và nghĩa vụ được xác lập qua mối quan hệ pháp lý giữa SCIC với Nhà nước và với các Doanh nghiệp mà SCIC có đầu tư vốn cũng như với các doanh nghiệp mà SCIC có đầu tư vốn và với các tổ chức, cá nhân khác. Khi Nhà nước giao vốn vào SCIC thì Nhà nước đã giao cho Tổng công ty này thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp do SCIC đầu tư toàn bộ vốn điều lệ và đại diện chủ sở hữu phần vốn do SCIC đầu tư vào doanh nghiệp khác. Tuỳ thuộc vào mức độ và hình thức đầu tư vốn mà SCIC thực hiện vai trò chủ sở hữu của mình. Nếu SCIC đầu tư 100% vốn điều lệ vào doanh nghiệp thì SCIC là chủ sở hữu doanh nghiệp. Nếu đầu tư cổ phần vào công ty cổ phần thì SCIC sẽ là cổ đông, thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ động trên cơ sở tỷ lệ góp vốn cổ phần; nếu góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì SCIC sẽ là thành viên, thực hiện các quyền năng của chủ sở hữu trương ứng với tỷ lệ vốn góp. 2. Quyền hạn của SCIC: SCIC thực hiện tiếp nhận vốn và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thông qua việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn tương ứng với phần vốn đầu tư của mình tại DN như là một cổ đông theo các qui định của pháp luật và qui định tại điều lệ DN. SCIC không can thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ do Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo doanh nghiệp quyết định. Điều 3 Quyết định 151/2005/QĐ-TTg có quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước: “ 1. Tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, công ty cổ phần được chuyển đổi từ các công ty nhà nước độc lập hoặc mới thành lập. 2. Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước vào các ngành, lĩnh vực kinh tế trong nước và nước ngoài dưới các hình thức: a) Đầu tư vốn vào những ngành, lĩnh vực quan trọng mà Nhà nước cần chi phối để thành lập doanh nghiệp mới; b) Đầu tư góp vốn liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần với các doanh nghiệp khác; c) Đầu tư mua một phần tài sản hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác; d) Đầu tư trên thị trường vốn, thị trường chứng khoán thông qua việc mua bán cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ tài chính khác. 3. Thực hiện việc đầu tư và quản lý vốn đầu tư của Tổng công ty vào các lĩnh vực, ngành kinh tế quốc dân theo nhiệm vụ Nhà nước giao. 4. Tổ chức huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước để bổ sung vốn kinh doanh thông qua việc vay vốn, phát hành trái phiếu công ty, trái phiếu công trình, lập quỹ tín thác đầu tư theo quy định của pháp luật đối với công ty nhà nước. 5. Cung cấp các dịch vụ tài chính: tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính, tư vấn cổ phần hoá, tư vấn chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp; nhận uỷ thác các nguồn vốn đầu tư từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 6. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh vốn. 7. Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. 8. Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.” So với những quy định trước đây, khi chưa có quy định mới trong Luật Đầu tư năm 2005 và đặc biệt Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 về việc thành lập Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thì Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước với nhiều công ty thành viên là công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước được quy định tại Điều 60 Luật Doanh nghiệp năm 2003 thì Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước vẫn chưa có tư cách pháp nhân rõ ràng, vốn điều lệ của Tổng công ty chưa được minh bạch và các hình thức đầu tư còn hạn chế… Khắc phục và sửa đổi những quy định cũ về Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, Nhà nước đã hình thành duy nhất một Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có vốn Điều lệ (Điều 4 và Điều 5 QĐ 151/2005/QĐ-TTg). Nắm giữ vai trò đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước, đầu tư vào các doanh nghiệp, thực hiện đầu tư vào các ngành, lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế nhằm tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc thị trường. SCIC ra đời là bước cải cách trong quản lý vốn ở các doanh nghiệp Nhà nước, tách bạch chức năng quản lý vốn Nhà nước và chức năng kinh doanh vốn. SCIC là doanh nghiệp đặc biệt của Chính phủ có vai trò đại diện quyền sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, với tư cách mới là một cổ đông. SCIC sẽ được quản lý và hoạt động theo mô hình quản trị tiên tiến nhằm xóa bỏ thủ tục rườm rà, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, xử lý nhanh các vấn đề phát sinh liên quan đến quyền chủ sở hữu vốn, tối đa hóa giá trị đầu tư tại doanh nghiệp và linh hoạt trong đầu tư vốn nhằm nâng cao hiệu quả vốn của Nhà nước... SCIC đã làm tốt vai trò cổ đông năng động, tích cực của doanh nghiệp, không can thiệp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; đổi mới phương thức chọn và cử người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp; thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa lãnh đạo chuyên nghiệp, người đại diện và SCIC để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh tại doanh nghiệp; chủ động trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các doanh nghiệp đào tạo nhân lực; chú trọng đến phát triển bền vững và gia tăng giá trị công ty thông qua việc đầu tư linh hoạt, chuyển đổi cơ cấu đầu tư theo hướng giảm đầu tư với sổ lượng lớn, phân tán để tập trung, chú trọng vào chất lượng qui mô và hiệu quả đầu tư. SCIC là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính; được phép đầu tư trên thị trường vốn, thị trường chứng khoán thông qua việc mua bán cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ tài chính khác; SCIC có trách nhiệm đầu tư và kinh doanh vốn có hiệu quả; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước. SCIC đã thực hiện vai trò nhà đầu tư chiến lược có hiệu quả, huy động và tập trung nguồn lực để đầu tư và các lĩnh vực then chốt; tạo giá trị phát triển bền vững, động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tiến tới đa dạng hoá đầu từ; tập trung vốn đầu tư vào các doanh nghiệp, lĩnh vực mới có tiềm năng trong nước và nước ngoài. 3. Nghĩa vụ của SCIC: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được thành lập năm 2005 theo Quyết định số 151 và 152/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2006.  Với tinh thần năng động và hiệu quả nhằm đem lại giá trị tối đa và sự phát triển bền vững cho các khoản đầu tư, tầm nhìn dài hạn của SCIC là theo đuổi 4 sứ mệnh: + Thứ nhất, nhà đầu tư chiến lược của Chính phủ;  + Thứ hai, cổ đông năng động của doanh nghiệp; + Thứ ba, nhà tư vấn tài chính chuyên nghiệp; + Thứ tư, doanh nghiệp được quản trị theo chuẩn mực quốc tế… Nhằm hoàn thành 4 sứ mệnh lớn lao này, hoạt động của SCIC được định hướng  tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sau: - Đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: Tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu tại các doanh nghiệp; Thực hiện quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp với tư cách đại diện chủ sở hữu; Đầu tư (bổ sung) hoặc thoái đầu tư tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của SCIC; Cơ cấu lại doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà nước. - Đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp: Đầu tư vào những ngành, lĩnh vực quan trọng cần có sự tham gia của Nhà nước; Góp vốn liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần với các doanh nghiệp khác; Đầu tư một phần hoặc toàn bộ vào doanh nghiệp khác; Đầu tư trên thị trường vốn, thị trường chứng khoán thông qua mua bán cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ tài chính khác - Cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính: Tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp; Tư vấn cổ phần hóa; Tư vấn đầu tư; Bảo lãnh phát hành cổ phiếu, trái phiếu… - Thực hiện huy động vốn: Vay vốn; Phát hành trái phiếu trên thị trường trong và ngoài nước; Nhận ủy thác các nguồn vốn đầu tư; - Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh vốn: Tổ chức, tham gia các diễn đàn đầu tư trong nước và quốc tế; Đàm phán, ký kết, tiếp nhận các khoản vay, viện trợ của nước ngoài; - Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ khác: Tổ chức chương trình đào tạo cho doanh nghiệp có vốn góp của SCIC; Tổ chức hội thảo, cung cấp thông tin kinh tế, cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp Để làm tốt được vai trò, sứ mệnh quan trọng và khó khăn này, sắp tới SCIC sẽ tập trung nhiều hơn nữa vào việc đánh giá, phân loại doanh nghiệp, trên cơ sở đó sẽ áp dụng các biện pháp đầu tư hoặc thoái đầu tư phù hợp. SCIC cũng sẽ theo dõi, phân tích diễn biến thường xuyên của thị trường chứng khoán để có lộ trình, kế hoạch cụ thể đối với việc bán cổ phần của các doanh nghiệp mà nhà đầu tư quan tâm. SCIC đã xây dựng website riêng và sẽ tăng cường cập nhật thông tin cần thiết lên website để các nhà đầu tư có điều kiệntiếp cận với các doanh nghiệp. Mặt khác, SCIC luôn phải đảm bảo một sân chơi công bằng cho các Doanh nghiệp trong và ngoài nước kinh doanh trong thời buổi hội nhập phát triển ở Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, SCIC luôn phải tính đến việc bảo toàn và tăng trưởng nguồn vốn của Nhà nước do SCIC sở hữu ngày càng lớn. KẾT LUẬN SCIC là một mô hình mới đối với Việt Nam, là một bước cải cách lớn trong phương thức quản lý vốn đầu tư của Nhà nước. Bước đầu gặp nhiều khó khăn. Các khó khăn này chủ yếu do sự chưa hiểu rõ, chưa thông suốt về mặt tư tưởng của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Mục tiêu của SCIC là xây dựng SCIC thành một nhà quản lý vốn Nhà nước năng động, có một đội ngũ cán bộ chuyên sâu về đầu tư tài chính thực hiện đầu tư chiến lược vì mục tiêu lợi nhuận trên cơ sở áp dụng các phương thức về đầu tư theo qui tắc và tiêu chuẩn quốc tế, công khai, minh bạch. Sau một thời gian đi vào hoạt động, SCIC sẽ nhận được được sự ủng hộ tích cực của các bộ, ngành, địa phương và khẳng định vai trò của mình trong quá trình cải cách doanh nghiệp. Sau 3 năm Tổng công ty đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước đã thu được những thành tựu đáng kể, tham vào hầu hết các lĩnh vực hoạt động kinh tế, tài chính… Với những thay đổi căn bản về địa vị pháp lý so với những quy định cũ của pháp luật Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đã và đang góp phần làm tăng trưởng nền kinh tế, góp phần giới thiệu Việt Nam như là một địa chỉ đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trên toàn thế giới và SCIC sẽ nỗ lực để khẳng định được vai trò và hoàn thành sứ mệnh của mình trong quá trình cải cách của Việt Nam. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật Đầu tư, Nxb. CAND, Hà Nội, 2007; 2. Luật Đầu tư năm 2005; 3. Luật Doanh nghiệp năm 2003, 2005; 4. Quyết định 151/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 về việc thành lập Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước; 5. Lê Thị Thanh, “Địa vị pháp lý của Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ở Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 2/2005.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐịa vị pháp lý của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.doc
Luận văn liên quan