Đặc điểm kiến tạo khu vực Đông Nam Á và sự phát triển các bồn dầu khí đệ tam tiêu biểu thuộc thềm lục địa Nam Việt Nam

LỜI CẢM ƠN. Địa chất Dầu Khí là một ngành học nghiên cứu về nguồn tài nguyên có giá trị đặc biệt trong sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghiệp nước ta – đó là Dầu Khí. Ngày nay trên toàn thế giới con người đang sử dụng một cách triệt để nguồn tài nguyên tự nhiên này. Để đánh giá khả năng tiếp cận kiến thức sau 4 năm học thì bài báo cáo này cũng được xem như là một hành trang kiến thức quý giá cho sinh viên sau khi ra trường. Để có thể hoàn tất bài báo cáo này em đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của các thấy cô và cán bộ thuộc bộ môn Địa Chất và bộ môn Địa Chất Dầu Khí, đặc biệt là Thạc Sĩ Nguyễn Ngọc Thủy, người đã trực tiếp hướng dẫn chỉ bảo tận tình cho em trong suốt thời gian vừa qua. Em xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của cô. Xin cảm ơn sự nhiệt tình và những tình cảm của tất cả các bạn trong lớp Dầu Khí 03DCA đã đồng hành trong suốt khóa học. Do thời gian có hạn và trình độ chuyên môn còn hạn chế nên bài báo cáo này chắc chắn có nhiều thiếu sót. Kính mong sự đóng góp ý kiến của quy thầy cô và các bạn. MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM KIẾN TẠO ĐÔNG NAM Á: I .CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN KIẾN TẠO: 8 1. Giai đoạn trước Eoacen giữa:. . 8 2.Giai đoạn từ Eocen giữa – Oligocen: 10 3.Giai đoạn từ Oligocen – Miocen sớm:. . 14 4.Giai đoạn Miocen sớm – Miocen giữa:. 17 5.Giai đoạn từ Miocen giữa – Đệ tứ: . 20 II.CÁC LOẠI BỒN TRŨNG Ở ĐÔNG NAM Á: 24 1. Các bồn trũng hình thành trên đới va chạm tạo núi:. 25 2. Các bồn trũng hình thành trên đới hút chìm: . 26 3. Các bồn trũng hình thành trên móng á đại dương:. . 28 4.Các bồn trũng hình thành trên móng lục địa tương đối bình ổn: . 28 PHẦN II. CÁC BỒN TRŨNG TIÊU BIỂU THỀM LỤC ĐỊA NAM VIỆT NAM: CHƯƠNG I. BỒN TRŨNG CỮU LONG: 36 I.VỊ TRÍ ĐỊA LÝ: . 36 II.CƠ CHẾ HÌNH THÀNH BỒN:. 37 III. KHẢO SÁT BỒN TRŨNG CỮU LONG:. 41 1.Tầng sinh: . 42 2.Tầng chứa: 44 3.Tầng chắn: 50 IV. MỎ BẠCH HỔ: 55 V. TIỀM NĂNG DẦU KHÍ BỒN TRŨNG CỮU LONG: 65 CHƯƠNG II. BỒN TRŨNG NAM CÔN SƠN: . 68 I.VỊ TRÍ ĐỊA LÝ: . 68 II.CƠ CHẾ HÌNH THÀNH BỒN: . 69 III. KHẢO SÁT BỒN TRŨNG NAM CÔN SƠN: . 74 1.Tầng sinh: . 74 2.Tầng chứa: 77 3.Tầng chắn: 82 IV. MỎ ĐẠI HÙNG:. . 86 V. TIỀM NĂNG DẦU KHÍ BỒN TRŨNG NAM CÔN SƠN: . 91 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU. Ngày nay công nghiệp Dầu Khí là một trong những nền công nghiệp hàng đầu của các quốc gia trên thế giới nói chung và nền công nghiệp được coi là còn non trẻ của Việt Nam nói riêng. Do được thừa hưởng một điều kiện địa lý thuận lợi mà Việt Nam dần dần hội nhập được với nền công nghiệp Dầu Khí của khu vực và từng bước hoàn thiện nó trong tương lai để nền công nghiệp này trở thành một nền công nghiệp mũi nhọn của đất nước, với tốc độ tiềm kiếm thăm dò và đưa vào khai thác như hiện nay thì nền công nghiệp Dầu Khí đã đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng mỗi năm và cho đến nay thềm lục địa Việt Nam là một trong những thềm lục địa rất triển vọng và tiềm năng nhất khu vực về Dầu Khí. Cùng với việc phát hiện ra dầu khí khá đặc biệt trong đá móng nứt nẽ đã đưa tới các nhà kỹ sư dầu khí hướng tiềm kiếm khác, một hướng tiềm kiếm đầy hứa hen trong tương lai. Điều kiện kiến tạo là một trong những nhân tố quan trong làm cho đá nứt nẽ, hình thành các bồn trũng. Các bồn trũng trên thế giới nói chung và ở thềm lục địa Việt Nam nói riêng đều được hình thành thông qua nhân tố kiến tạo. Các bồn trũng thềm lục địa Việt Nam đều được hình thành vào giai đoạn Đệ Tam dưới sự ảnh hưởng của các hoạt động kiến tạo ở khu vực Đông Nam Á xảy ra vào giai đoạn Đệ Tam. Cùng với quá trình kiến tạo hình thành bồn trũng thì nhân tố trầm tích cũng giữ vai trò quan trọng trong việc tích tụ vật liệu để hình thành nên các tầng sinh, chứa, chắn, cho các bồn Dầu Khí. Vì vậy một người địa chất Dầu Khí cần phải hiểu rõ mối quan hệ giữa nhân tố kiến tạo và nhân tố trầm tích để có sự luận giải đúng đắng cho sự phát triển một bồn Dầu Khí. Đó là nội dung của đề tài: “ĐẶC ĐIỂM KIẾN TẠO KHU VỰC ĐÔNG NAM Á VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CÁC BỒN DẦU KHÍ ĐỆ TAM TIÊU BIỂU THUỘC THỀM LỤC ĐỊA NAM VIỆT NAM”. Bài báo cáo gồm hai phần: Phần I: Đặc điểm kiến tạo Đông Nam Á. Mục đích: giới thiệu về các giai đoạn kiến tạo của khu vực Đông Nam Á, các loại bồn trũng do quá trình kiến tạo gây ra. Phần II. Các bồn trũng tiêu biểu thềm lục địaViệt Nam. Mục đích: khảo sát bồn cho thấy sự khác nhau về hệ thống dầu khí của bồn trũng Cữu Long và Nam Côn Sơn. Qua các giai đoạn hình thành bồn khác nhau thì hệ thống Dầu Khí trong nội bộ bồn cung khác nhau.

pdf95 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 2312 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đặc điểm kiến tạo khu vực Đông Nam Á và sự phát triển các bồn dầu khí đệ tam tiêu biểu thuộc thềm lục địa Nam Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
õ di chuyeån vaøo phaàn moùng beân döôùi taàng caùt keát baûo hoaø daàu. Quaù trình di cö daàu töø traàm tích Oligocen haï vaøo ñaù moùng döøng laïi khi ñaït ñöôïc söï caân baèng giöõa chuùng. Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 64 Hình 14: Moâ hình moùng moû Baïch Hoå. Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 65 V. TIEÀM NAÊNG DAÀU KHÍ BOÀN TRUÕNG CÖÕU LONG: Tieàm naêng daàu khí cuûa beå Cöõu Long ñöôïc ñaùnh giaù trong nhieàu coâng trình vaø baèng nhieàu phöông phaùp khaùc nhau. Qua caùc phöông phaùp ñaùnh giaù tröû löôïng ñaõ cho keát quaû beà Cöõu Long coù toång tröû löôïng vaø tieàm naêng daàu khí thu hoài dao ñoäng khoaûng 800 – 850tr. Taán daàu quy ñoåi, töông ñöông tröû löôïng tieàm naêng taïi choå 3.2 – 3.5 tæ taán quy daàu. Trong ñoù khoaûng 70% taäp trung vaøo ñoái töôïng ñaù moùng, coøn laïi 18% trong Oligocen vaø 12% trong Miocen. Theo nhöõng soá lieäu thoáng keâ veà taøi nguyeân daàu khí trong beå ñaõ phaùt hieän vaø khai thaùc khoaûng 70% toång taøi nguyeân daàu khí cuûa beå. Nhö vaäy, löôïng taøi nguyeân daàu khí coøn laïi trong beå chöa ñöôïc phaùt hieän coøn laïi khaù lôùn vaø ñaây seû laø tieàn ñeà cho vieäc trieån khai coâng taùc tieàm kieám, thaêm doø daàu khí trong beå Cöõu Long. Beå Cöõu Long ñöôïc ñaùnh giaù laø coù tieàm naêng daàu khí lôùn nhaát vieät Nam. Vieäc daàu trong ñaù moùng nöùt neõ ôû moùng trong moû Baïch Hoå khoâng nhöõng laøm thay ñoåi veà söï phaân boá tröõ löôïng vaø ñoái töôïng khai thaùc maø coøn môû ra quan nieäm môùi veà vieäc tìm kieám, thaêm doø daàu khí ôû theàm luïc ñòa Vieät Nam. Saûn löôïng daàu khí ñöôïc khai thaùc nhieàu nhaát ôû boàn truõng Cöõu Long hieän nay laø trong ñaù moùng. Saûn löôïng daàu trong ñaù moùng ñaït 60% toång saûn löôïng khai thaùc ñöôïc trong toaøn beå. 1.Ñieàu kieän sinh giaøu cuûa ñaù meï : Ñaù meï sinh daàu chính laø caùc taäp seùt thuoäc Oligocen vôùi haøm löôïng vaät chaát höõu cô cao. Vaät lieäu höõu cô trong traàm tích Oligocen haï vaø Eocen ñaõ qua pha chuû yeáu sinh daàu hoaëc ñang naèm trong pha tröôõng thaønh muoän. Phaàn lôùn vaät lieäu höõu cô trong traàm tích Oligocen thöôøng ñang trong giai ñoaïn sinh daàu maïnh, nhöng chæ môùi giaûi phoùng moät phaàn Hydrocacbon vaøo ñaù chöùa. Coøn vaät lieäu höõu cô cuûa traàm tích Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 66 Miocen haï chöa naèm trong ñieàu kieän sinh daàu, chæ coù moät phaàn nhoû ôû ñaùy Miocen haï ñaõ ñaït tôùi ngöôõng tröôõng thaønh. 2.Ñieàn kieän chöùa : Loaïi ñaù chöùa chính cuûa boàn Cöõu Long laø ñaù moùng nöùt neõ tröôùc ñeä tam, caùt keát Palaeogen vaø caùt keát Miocen haï. Ñaù moùng nöùt neõ, bò phong hoaù thuoäc nhoùm grainotoid. Ñaây laø ñoái töôïng chöùa daàu khí quan troïng ôû boàn truõng Cöõu Long, ñoä roãng nguyeân sinh nhoû, daàu khí chuû yeáu chöùa trong caùc khe nöùt laø nhöõng ñoä roãng thöù sinh. Ñaëc tính thaám chöùa nguyeân sinh cuûa caùc ñaù chöùa Oligocen haï laø khoâng cao do chuùng hình thaønh trong moâi tröôøng luïc ñòa, vôùi dieän phaân boá haïn cheá, beà daøy khoâng oån ñònh, coù ñoä maøi troøn vaø ñoä choïn loïc keùm. Tuy nhieân, söï bieán ñoåi thöù sinh ñaõ aûnh höôûng ñeán ñaëc tính thaám chöùa cuûa ñaù. Caùc ñaëc tính thaám chöùa nguyeân sinh cuûa ñaù chöùa Miocen haï thuoäc loaïi toát do chuùng ñöôïc hình thaønh trong moâi tröôøng ven bieån vôùi ñaëc ñieåm phaân boá roäng vaø oån ñònh, caùc haït vuïn coù ñoä löïa choïn vaø maøi troøn toát, möùc ñoä bieán ñoåi thöù sinh chöa cao. Ñoä roãng thay ñoåi töø 12-24%. 3.Ñieàu kieän taàng chaén : Taàng ñaù chaén coù nhieàu taäp seùt phaân boá roäng khaép ñôn vò ñòa taàng, ñöôïc hình thaønh trong moâi tröôøng vuõng, vònh, tyû leä seùt raát cao, daøy töø haøng chuïc ñeán haøng traêm meùt. Trong ñoù taàng seùt Ratolite laø taàng chaén khu vöïc raát toát vôùi haøm löôïng seùt 90 – 95%, côõ haït < 0.001mm. thaønh phaàn khoaùng seùt chuû yeáu laø montmoriolit. Ngoaøi ra coøn coù caùc taàng chaén ñòa phöông raát toát : +Taäp seùt cuûa ñieäp Baïch Hoå ( Miocen haï ) +Phaàn noùc cuûa ñieäp Traø Taân ( Oligocen muoän ). Ñaây laø taàng chaén ñòa phöông lôùn nhaát. Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 67 +Noùc ñieäp Traø Cuù ( Oligocen haï ), haøm löôïng seùt 70 – 80%, khoaùng vaät chuû yeáu laø hydromica. Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 68 CHÖÔNG II: BEÅ NAM COÂN SÔN: I. VÒ TRYÙ: Beå traàm tích Nam Coân Sôn coù dieän tích gaàn 100.000km2, naèm trong khoaûng giöõa 6o00, ñeán 9o45, vó ñoä Baéc, vaø 106o00 ñeán 109o00, kinh ñoä Ñoâng. Ranh giôùi phía Baéc cuûa beå laø ñôùi naâng Coân Sôn, phía Taây vaø Nam laø ñôùi naâng Khorat – Vuõng Maây vaø phía Ñoâng Baéc laø beå Phuù Khaùnh. Ñoä saâu nöôùc bieån trong phaïm vi cuûa beå thay ñoåi raát lôùn, töø vaøi chuïc meùt ôû phía taây ñeán 1000m ôû phía Ñoâng. Hình 15: Vò trí boàn truõng Nam Coân Sôn. Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 69 II.CÔ CHEÁ HÌNH THAØNH BOÀN: 1.Giai ñoaïn tröôùc Eocen giöõa. Cuõng nhö boàn truõng Cöõu Long thì boàn truõng Nam Coân Sôn cuõng chòu aûnh höôûng cuûa hoaït ñoäng kieán taïo ôû khu vöïc Ñoâng Nam AÙ tuy nhieân do vò trí ñòa lyù khaùc nhau neân söï taùc ñoäng cuûa ñieàu kieän kieán taïo cuõng khaùc nhau keát quaû laø söï hình thaønh boàn cuõng khaùc nhau ñieàu naøy ñöôïc theå hieän roõ thoâng qua trong töøng giai ñoaïn hình thaønh boàn truõng Nam Coân Sôn. Söï hình thaønh boàn truõng Nam Coân Sôn coù aûnh höôûng cuûa chuyeån ñoäng kieán taïo taïo nuùi Indosini xaûy ra trong suoát Mesozoi muoän lieân quan ñeán söï va chaïm vaø hoäi tuï cuûa caùc maûng lôùn trong khu vöïc. Söï hoäi tuï cuûa caùc luïc ñòa hình thaønh ôû rìa Ñoâng Nam luïc ñòa AÂu – AÙ vaø hình thaønh cung magma keùo daøi töø Nam Vieät Nam ñeán Ñoâng Baéc Trung Quoác vaø do ñoù moùng cuûa boàn truõng laø moät phaàn cuûa ñôùi va chaïm. Trong giai ñoaïn tröôùc Ñeä Tam hoaït ñoäng kieán taïo ôû boàn truõng Nam Coân Sôn khaù bình oån haàu nhö ít chòu aûnh höôûng cuûa kieán taïo khu vöïc. Vôùi söï hoäi tuï cuûa caùc maûng lôùn ôû khu vöïc Ñoâng Nam AÙ cho thaáy raèng ñaây laø giai ñoaïn taïo nuùi vaø boàn Nam Coân Sôn cuõng chòu aûnh höôûng cuûa kieán taïo naøy tuy nhieân khoâng lôùn cuøng luùc ñoù cuõng xaûy ra quaù trình baøo moøn vaø san baèng ñòa hình coå, tuy nhieân moät soá nôi vaãn thaáy xuaát hieän nhöõng truõng giöõa nuùi ôû phaàn trung taâm cuûa beå coù khaû naêng toàn taïi caùc thaønh taïo molas, vuïn nuùi löûa vaø caùc ñaù nuùi löûa coù tuoåi Eocen nhö ñaõ tìm thaáy treân luïc ñòa. 2.Giai ñoaïn töø Eocen giöõa – Oligocen. Chuyeån sang giai ñoaïn Eocen giöõa - Oligocen söï hình thaønh boàn lieân quan ñeán söï taùch giaõn Bieån Ñoâng. Söï môû roäng Bieån Ñoâng cuøng vôùi caùc hoaït ñoäng ñöùt gaõy theo höôùng Ñoâng Baéc – Taây Nam ñaõ taïo neân caùc ñòa haøo vaø ñòa luõy. Söï aûnh höôûng cuûa hoaït ñoäng kieán taïo coù phaàn khaùc nhau trong noäi boä cuûa boàn. Phaàn phía Ñoâng Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 70 cuûa beå do keá caän phaàn trung taâm taùch giaõn Bieån Ñoâng, söï taùch giaõn cuûa Bieån Ñoâng chòu söï khoáng cheá cuûa caùc heä thoáng ñöùt gaõy thuaän vaø tröôït baèng Ñoâng Baéc – Taây Nam daãn ñeán söï hình thaønh caùc ñôùi naâng vaø suïp xen keõ nhau. Do aûnh höôûng cuûa pha kieán taïo Bieån Ñoâng, toaøn khu vöïc chòu söï chi phoái cuûa tröôøng öùng suaát taïo rift. Quaù trình taùch giaõn rift ñaõ taïo thaønh caùc ñöùt gaõy caét saâu vaøo moùng taïo caùc ñòa haøo, baùn ñòa haøo ban ñaàu cuûa boàn truõng keùo daøi theo höôùng Ñoâng Taây. Coù leõ giai ñoaïn Eocen giöõa - Oligocen laø giai ñoaïn thaønh taïo chính cuûa beå gaén lieàn vôùi giai ñoaïn thaønh taïo Bieån Ñoâng cuøng vôùi hoaït ñoäng tích cöïc cuûa heä thoáng ñöùt gaõy Ñoâng Baéc – Taây Nam ñaõ laøm xuaát hieän ñòa haøo trung taâm cuûa beå keùo daøi theo höôùng Taây Baéc - Ñoâng Nam vaø doïc theo caùc ñöùt gaõy noâng ñaõ coù hoaït ñoäng phun traøo nuùi löûa. 3. Giai ñoaïn töø Oligocen – Miocen sôùm. Sang ñaàu giai ñoaïn Oligocen – Miocen sôùm toaøn vuøng bò haï thaáp daàn do söï hoaït ñoäng cuûa caùc ñöùt gaõy, bieån tieán treân toaøn boàn truõng töø höôùng Ñoâng sang Taây. Vaøo luùc naøy thì phaàn phía Ñoâng cuûa beå luùn saâu hôn so vôùi phaàn phía Taây cuûa beå. Caùc thaønh taïo luïc nguyeân vaø töôùng bieån noâng vaø bieån ven bôø ñöôïc boài laép. Pha kieán taïo tieáp tuïc aûnh höôûng ñeán söï taùch giaõn Bieån Ñoâng laøm cho caùc hoaït ñoäng ñöùt gaõy tieáp tuïc hoaït ñoäng taïo ra caùc ñòa haøo vaø ñòa luyõ ñaõ laøm cho boàn tieáp tuïc luùn chìm. Giai ñoaïn Oligocen - Miocen sôùm laø giai ñoaïn oaèn voõng môû roäng ñaõ laøm cho toaøn vuøng bò haï thaáp. Giai ñoaïn naøy beå Nam Coân Sôn tieáp tuïc chòu aûnh höôûng cuûa taùch giaõn Bieån Ñoâng, song song vôùi caùc hoaït ñoäng ñöùt gaõy taïo ra caùc ñòa haøo vaø ñòa luyõ ñaõ laøm cho boàn tieáp tuïc luùn chìm saâu hôn. 4.Giai ñoaïn töø Miocen sôùm – Miocen giöõa. Giai ñoaïn Miocen sôùm–Miocen giöõa Boàn truõng Nam Coân Sôn chòu aûnh höôûng cuûa söï giaõn ñaùy Ñaïi Döông vaø tieáp tuïc môû roäng Bieån Ñoâng, bieån tieán. Söï môû roäng vaø phaùt trieån beå trong quaù trình suïp luùn cuõng theå hieän söï phaân dò giöõa phaàn Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 71 Ñoâng vaø phaàn Taây cuûa beå. Phaàn phía Ñoâng khoâng nhöõng do taùch giaõn maø coøn do oaèn voõng. Vaøo Miocen giöõa, toaøn boä boàn truõng tieáp tuïc bò suïp luùn nguyeân nhaân laø do caùc hoaït ñoäng kieán taïo laøm cho caùc heä thoáng ñöùt gaõy coù tröôùc taùi hoaït ñoäng. Luùc naøy bieån tieán maïnh, caùc quaù trình traàm tích bieån xaûy ra do ñoù traàm tích mang töôùng bieån. 5.Giai ñoaïn töø Miocen giöõa – hieän taïi. Töø cuoái Miocen giöõa - Miocen muoän xaûy ra caùc chuyeån ñoäng nghòch ñaûo, ñaëc bieät phía Baéc boàn truõng hình thaønh khoái naâng Maõng Caàu keùo daøi veà phía Ñoâng, Ñoâng Baéc, khoái naâng naøy ngaên caùch haún truõng Baéc vaø truõng Trung Taâm. Ñeán cuoái Miocen muoän toaøn boàn truõng laïi bò naâng leân vaø bieán luøi veà phía Ñoâng, keát thuùc giai ñoaïn oaèn voõng. Caùc chuyeån ñoäng kieán taïo vaøo cuoái Miocen muoän mang tính roäng lôùn treân toaøn Bieån Ñoâng vaø ñaây laø thôøi kyø hoaøn thieän moät loaït baãy caáu truùc nhieàu boàn truõng tröôùc Ñeä Tam. Giai ñoaïn Miocen giöõa – Miocen muoän laø giai ñoaïn bieån môû, phaùt trieån ôû theàm luïc ñòa khoâng chæ ôû boàn truõng Nam Coân Sôn maø coøn nhieàu boàn truõng Cenozoi khaùc trong toaøn boä vuøng. Bieån tieán oà aït phuû ngaäp caùc ñôùi naâng Coân Sôn, Khorat – Natuna, bình ñoà caáu truùc cuûa boàn truõng khoâng coøn mang tính keá thöøa cuûa giai ñoaïn tröôùc chuùng coù su höôùng nghieâng daàn veà phía Ñoâng, caùc thaønh taïo töôùng bieån ñöôïc thaønh laäp. Trong giai ñoaïn Miocen giöõa - Miocen muoän cheá ñoä kieán taïo khaù bình oån hôn so vôùi giai ñoaïn tröôùc song vaãn xaõy ra cheá ñoä kieán taïo oaèn voõng vaø luùn chìm nhieät laøm cho boàn tieáp tuïc luùn chìm luùc naøy bieån tieán oà aït. Ñeán cuoái Miocen muoän toaøn boàn truõng laïi naâng leân vaø bieån laïi luøi veà phía Ñoâng keát thuùc giai ñoaïn oaèn voõng. Caùc chuyeån ñoäng kieán taïo cuoái Miocen muoän mang tính roäng lôùn toaøn Bieån Ñoâng, aûnh höôûng ñeán toaøn khu vöïc ñaây laø giai ñoaïn hình thaønh theàm luïc ñòa, bieån môû ñaõ daãn ñeán bieån tieán oà aït. Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 72 Trong giai ñoaïn Miocen giöõa – Miocen muoän nhìn chung cheá ñoä kieán taïo khaù bình oån hôn so voái giai ñoaïn tröôùc, song ôû moät soá nôi quan saùt thaáy söï naâng leân baøo moøn vaø caét cuït moät soá caáu truùc döông. Veà cô baûn cheá ñoä kieán taïo oaèn voõng vaø luùn chìm nhieät, cuõng nhö caùc pha bieån tieán vaø ngaäp luït khoáng cheá treân dieän tích toaøn beå. Haàu heát caùc ñöùt gaõy ñeàu keát thuùc hoaït ñoäng vaøo cuoái Miocen. Trong Pliocen – Ñeä Töù phaùt trieån theàm luïc ñòa, bình ñoà caáu truùc khoâng coøn mang tính keá thöøa caùc giai ñoaïn tröôùc, ranh giôùi giöõa caùc truõng gaàn nhö ñoàng nhaát treân toaøn khu vöïc. *Qua phaân tích ôû treân cuøng caùc taøi lieäu ñòa chaát cho thaáy: Beå Nam Coân Sôn coù hai giai ñoaïn caêng giaõn ôû vaøo hai thôøi gian khaùc nhau vaø theå hieän roõ trong caáu truùc beå. Giai ñoaïn caêng giaõn thöù nhaát vaøo Oligocen vaø ñöôïc coi laø giai ñoaïn hình thaønh beå. Giai ñoaïn caêng giaõn thöù hai vaøo Miocen giöõa, vaät lieäu traàm tích coù töôùng bieån töø bieån noâng ñeán bieån saâu ñaây laø giai ñoaïn aûnh höôûng bieån roû nhaát. Veà heä thoáng ñöùt gaõy trong beå Nam Coân Sôn coù hai heä ñöùt gaõy roõ neùt laø ñöùt gaõy Baéc – Nam phaân boá ôû söôøn phía Taây beå vaø ñöùt gaõy Taây Baéc – Ñoâng Nam phaân boá töø Trung Taâm beå veà phía Ñoâng vaø chuùng coù theå ñaõ theå hieän hai giai ñoaïn kieán taïo, hai giai ñoaïn caêng giaõn coù cô cheá khaùc nhau, ñoù laø söï tröôït baèng cuïc boä theo phöông Baéc - Nam trong Oligocen ôû phía Taây vaø taùc ñoäng cuûa söï môû roäng do giaõn ñaùy Ñoâng Baéc – Taây Nam cuûa Bieån Ñoâng trong Miocen giöõa coù aûnh höôõng chuû yeáu ôû Trung Taâm vaø phía Ñoâng beå cho thaáy beå Nam Coân Sôn cuõng thuoäc beå daïng riff caêng giaõn, cuõng xaûy ra hai pha caêng giaõn chính. Giai ñoaïn caêng giaõn thöù nhaát vaøo Oligocen vaø ñöôïc coi laø tuoåi hình thaønh beå. Caáu truùc cuûa giai ñoaïn naøy quan saùt roû hôn ôû phía Taây cuûa beå, coøn ôû phía Ñoâng bò bieán caõi vaø xoùa nhoøa bôûi giai ñoaïn caêng giaõn thöù hai. Giai ñoaïn caêng giaõn thöù hai vaøo Oligocen giöõa. Ñaây laø giai ñoaïn theå hieän roû nhaát cuûa giaõn ñaùy Bieån Ñoâng caû veà caáu truùc cuõng nhö moâi tröôøng traàm tích. Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 73 Veà caáu truùc beå töø Taây sang Ñoâng coù theå quan saùt thaáy ba ñôùi rieâng bieät coù beà daøy traàm tích, thaønh phaàn traàm tích cuõng nhö cheá ñoä ñòa aùp khaùc nhau khaùc nhau ñoù laø ñôùi phaân dò Taây, ñôùi Trung Taâm, vaø ñôùi naâng Ñoâng, tieáp theo laø phaàn nöôùc saâu khu vöïc Tö Chính – Vuõng Maây. Nguyeân nhaân taïo ra nhöõng ñôùi naøy ngoaøi yeáu toá kieán taïo coøn coù nguyeân nhaân traàm tích. Ñoù laø aûnh höôõng cuûa taûi troïng neùn luùn traàm tích ( töø Miocen muoän ) leân caêng giaõn ban ñaàu, laøm suïp voõng caùc taäp naøy. Caùc ñôùi xa bôø vaãn coøn noãi cao do taûi troïng traàm tích vaãn coøn chöa ñuû ñeå gaây ra suït voõng taïo ñieàu kieän cho Cacbonat theàm phaùt trieån. Vì beå chòu tröïc tieáp cuûa giaõn ñaùy Bieån Ñoâng neân beå Nam Coân Sôn coù aûnh höôõng sôùm nhaát cuûa bieån tieán töø Bieån Ñoâng vaøo so vôùi caùc beå khaùc nhö Soâng Hoàng, Cöõu Long, Maly – Thoå Chu. Hình 16: Maët caét ngang qua beå Nam Coân Sôn. Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 74 III KHAÛO SAÙT BOÀN TRAÀM TÍCH NAM COÂN SÔN: Beå traàm tích Nam Coân Sôn coù tieàm naêng daàu khí töông ñoái lôùn nhöng khaû naêng sinh khí laø chuû yeáu. Qua caùc taøi lieäu cho thaáy ôû beå traàm tích Nam Coân Sôn coù toàn taïi 2 taàng sinh chính laø taàng sinh Oligocen, taàng sinh Miocen döôùi. Veà khaû naêng chöùa coù 4 taàng chöùa quan troïng taàng chöùa caùt keát Oligocen, taàng chöùa caùt keát Miocen, taàng chöùa cacbonat Miocen, taàng chöùa ñaù moùng nöùt neû. Khaû naêng chaén coù 3 taàng chaén quan troïng taàng chaén Oligocen, taàng chaén Miocen, taàng chaén khu vöïc Pliocen. 1.Taàng sinh: 1.1.Taàng Oligocen: Bao goàm thaønh phaàn haït mòn chuû yeáu laø seùt coù beà daøy 100 -700m. Haøm löôïng vaät chaát höõu cô töông ñoái cao, coù khaû naêng sinh Hydrocacbon . Thaønh phaàn vaät lieäu: -Thaønh phaàn voâ cô. +Haøm löôïng seùt: Tyû leä seùt trong toaøn boä maët caét taàng sinh naøy coù haøm löôïng trung bình. Khoaùng vaät chính cuûa seùt chuû yeáu laø hydromica, kaolinit. Cho thaáy vaät lieäu ñöôïc laéng ñoïng trong moâi tröôøng luïc ñòa. -thaønh phaàn höõu cô. +Haøm löôïng höõu cô: Vaät chaát höõu cô cuûa taàng sinh Oligocen khoâng cao nhöng khaû naêng oån ñònh. Theå hieän qua haøm löôïng TOC coù trong taàng sinh Oligocen khoâng cao. Cuõng gioáng nhö haøm löôïng TOC thì haøm löôïng S2 cuõng oån ñònh trong daõy töø trung bình ñeán toát. Haøm löôïng TOC vaø S2 khoâng nhöõng oån ñònh theo chieàu saâu maø theo caû khoâng gian. Nhö vaäy taàng Oligocen thuoäc loaïi trung bình, khí ñöôïc sinh ra laø chuû yeáu. Qua caùc gieáng khoan DH – 1X vaø DH – 3X ñaëc tröng bôûi caùc taäp seùt keát, boät keát vaø coù haøm löôïng TOC bieán thieân töø 0,44 - 1,35% Wt. Nhö vaäy ñaù meï thuoäc loaïi trung bình ñeán toát. Xen keïp vôùi taäp seùt keát, boät keát laø caùc taäp than, seùt than Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 75 cuõng coù khaû naêng sinh Hydrocacbon toát. Taïi gieáng khoan DH – 1X ôû ñoä saâu 2900m ñeán 2960m than chieám 15% trong maãu coù haøm löôïng: TOC: 65,18% Wt S2: 166,12mg/g. Gieáng khoan DH-3X ôû ñoä saâu 3750m coù: TOC: 58,27% Wt. S2:154,48mg/g. Keát quaû phaân tích caùc maãu trong caùt taäp seùt keát, boät keát trong caùc gieáng khoan 06A-1X trong khoaûng ñoä saâu 3400 ñeán 4100m cho thaáy: TOC < 0,5% Wt; S2 < 2mg/g chieám ña soá (60% maãu), phaàn coøn laïi laø chieám 40% maãu coù haøm löôïng TOC, S2 raát cao: TOC : 78,38 Wt, S2 > 9mg/g chöùng toû caùc taäp seùt than coù chöùa hydrocacbon raát cao. +Loaïi kerogen: Chuû yeáu thuoäc loaïi kerogen loaïi III, thöù yeáu loaïi I, II. Vì vaäy khaû naêng sinh khí cao hôn sinh daàu. Hoùa thaïch: Bao goàm caùc maåu baøo töû phaán hoa gioáng Florschuetza Tribolata, Soáng trong moâi tröôøng luïc ñòa, coù tuoåi Oligocen. Nguoàn goác: Ñaëc ñieåm veà thaønh phaàn vaät lieäu traàm tích neâu treân chöùng toû taàng sinh Oligocen ñöôïc laéng ñoïng trong moâi tröôøng luïc ñòa. Taàng sinh Oligocen coù haøm löôïng vaät chaát höõu cô trung bình thuoäc loaïi kerogen loaïi III laø chuû yeáu vì vaäy coù khaû naêng sinh caû khí vaø daàu. 1.2.Taàng Miocen döôùi: Thaønh phaàn chuû yeáu laø traàm tích haït mòn coù beà daøy 828m. chuû yeáu laø seùt coù laãn moät haøm löôïng nhoû vaät lieäu haït thoâ, khoaùng vaät chính cuûa seùt laø monmoriolit. Haøm löôïng höõu cô trung bình. Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 76 -Thaønh phaàn voâ cô. +Haøm löôïng seùt: Traàm tích chuû yeáu laø seùt coù haøm löôïng cao ngoaøi ra xen laãn caùc thaønh phaàn khaùc. Khoaùng vaät seùt chuû yeáu monmoriolit, ñöôïc laéng ñoïng trong moâi tröôøng bieån. -Thaønh phaàn höõu cô. +Haøm löôïng höõu cô: Taàng sinh Miocen döôùi coù khaû naêng chöùa haøm löôïng höõu cô töø trung bình ñeán thaáp. Qua caùc maãu phaân tích ñòa hoaù traàm tích Miocen döôùi ôû caùc loâ 04 – 3, 05 – 3, 10, 11 -1 cho thaáy haøm löôïng TOC thay ñoåi töø 0.45 – 0.8 % Wt, S2 < 2mg/g theå hieän ñaù meï coù haøm löôïng vaät chaát höõu cô töø trung bình ñeán thaáp, soá maãu coù khaû naêng sinh hydrocacbon töø trung bình ñeán toát raát ít chæ chím 23% coøn laïi 77% toång soá maãu thuoäc loaïi ngheøo vaät chaát höõu cô, khoâng coù maãu naøo thuoäc loaïi giaøu vaät chaát höõu cô ( TOC > 0.5% ). Ôû moät soá gieáng khoan trong caùc loâ 10, 11, 04 caùc maãu seùt than raát giaøu vaät chaát höõu cô vaø coù khaû naêng sinh hydrocacbon toát ñeán raát toát. + Loaïi kerogen: Bao goàm loaïi III chuû yeáu thuoäc moâi tröôøng luïc ñòa, thöù yeáu loaïi II, I thuoäc moâi tröôøng vuõng vònh. Hoùa thaïch: caùc baøo töû phaán hoa: gioáng Florschuetzia Semilobat, gioáng Florschuetzia Tribolata, Coù tuoåi Miocen. Nguoàn goác: Vôùi thaønh phaàn vaät lieäu neâu treân cho thaáy nguoàn cung caáp vaät lieäu cho taàng sinh Miocen döôùi coù nguoàn goác luïc ñòa, bieån ven bôø. Taàng sinh Miocen döôùi coù haøm löôïng höõu cô trung bình loaïi kerogen loaïi III chuû yeáu neân chuû yeáu sinh khí laø chính. *Ñieàu kieän kieán taïo aûnh höôûng ñeán caùc taàng sinh. Ñieàu kieän kieán taïo khu vöïc coù vai troø quan trong trong vieäc hình thaønh taàng sinh cuûa beå traàm tích Nam Coân Sôn. Söï hình thaønh cuûa beå traàm tích Nam Coân Sôn coù quan heä vôùi quaù trình hình thaønh Bieån Ñoâng. Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 77 Söï giaõn ñaùy Bieån Ñoâng vaøo Oligocen gaén lieàn vôùi trình hình thaønh beå. Söï môû roäng Bieån Ñoâng veà phía Ñoâng cuøng vôùi hoaït ñoäng tích cöïc cuûa caùc ñöùt gaõy Ñoâng Baéc - Taây Nam ñaõ laøm xuaát hieän haøng loaït caùc ñòa haøo vaø ñòa luõy keùo daøi theo höôùng Ñoâng Baéc - Taây Nam. Caùc thaønh taïo traàm tích giai ñoaïn naøy vôùi phaàn traàm tích mòn giaøu vaät chaát höõu cô, laéng ñoïng trong moâi tröôøng ñaàm hoà ñaõ taïo thaønh taàng sinh quan troïng cho beå. Sang giai ñoaïn Miocen aûnh höôõng cuûa pha caêng giaõn thöù hai cuûa Bieån Ñoâng laøm cho caùc hoaït ñoäng ñöùt gaõy tieáp tuïc hoaït ñoäng. Nhöõng hoaït ñoäng ñöùt gaõy naøy laøm cho boàn tieáp tuïc luùn chìm saâu. Loaït traàm tích haït mòn tieáp theo cuõng coù haøm löôïng höõu cô cao ñöôïc laéng ñoïng trong moâi tröôøng tam giaùc chaâu - bieån ven bôø. Taàng traàm tích haït mòn giaøu vaät chaát höõu cô naøy trôû thaønh taàng sinh thöù hai cho beå Nam Coân Sôn. 2. Taàng chöùa. Qua caùc taøi lieäu cho thaáy boàn truõng Nam Coân Sôn coù boán taàng chöùa chính. 2.1.Taàng Oligocen: Bao goàm chuû yeáu traàm tích haït thoâ coù beà daøy 100m – 700m, coù ñoä choïn loïc keùm. Traàm tích haït thoâ ñoâi khi coù xen laãn caùc lôùp seùt moûng. Thaønh phaàn vaät lieäu: +Haøm löôïng caùt: Cao laãn nhieàu cuoäi keát vaø boät keát ngoaøi ra coøn xen laãn caùc taäp seùt. Thaønh phaàn thaïch hoïc cuûa taàng chöùa naøy chuû yeáu laø caùc traàm tích haït thoâ goàm caùt keát coù maøu xaùm xen caùc lôùp seùt boät keát maøu naâu. Tuy nhieân ñoâi nôi coøn thaáy xuaát hieän caùt keát haït mòn – thoâ, ñoâi khi raát thoâ hoaëc saïn keát, caùt keát chöùa cuoäi, cuoäi keát maøu xaùm phôùt naâu, naâu ñoû chöùa caùc maûnh vuïn than hoaëc caùc lôùp keïp than ngoaøi ra ôû moät soá gieáng khoan coøn gaëp caùc lôùp ñaù phun traøo : andezit, bazan, diabas, naèm xen keïp vôùi nhau. +Möùc ñoä choïn loïc: Caùt keát thaïch anh cuûa taàng chöùa Oligocen coù möùc ñoä choïn loïc raát keùm goàm nhieàu thaønh phaàn haït thoâ. Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 78 +Hoùa thaïch: Caùc baøo töû phaán hoa: gioáng Florschuetza trilobita, coù tuoåi Oligocen. +Ñoä roãng, ñoä thaám: Ñaù raén chaéc, ñaëc sit heä soá chaët sit cao dao ñoäng töø 0,75 ñeán 0,85 ñoä roãng phoå bieán töø 12 – 16% ñoä thaám töø 0.1 – 1 milidarcy. Ñoä roãng taàng ñaù chöùa traàm tích luïc nguyeân tuoåi Oligocen khaù lôùn. Cuøng vôùi ñoä roãng nguyeân sinh giöõa caùc haït coøn coù ñoä roãng thöù sinh maø noù ñöôïc hình thaønh trong quaù trình thay theá vaø dòch chuyeån caùc khoaùng vaät beàn vöõng. Nguoàn goác : qua phaân tích thaønh phaàn vaät lieäu treân cho thaáy taàng chöùa Oligocen coù nguoàn goác luïc ñòa. Hình17: Maãu laùt moûng gieáng khoan 12W-TN-1X ñoä saâu 4103.9m. caùt keát arkos tuoåi Oligocen. 2.2.Taàng Miocen: Goàm chuû yeáu traàm tích caùt keát haït töø mòn – thoâ coù beà daøy 2 - 70m, ñoâi khi coù xen laãn thaønh phaàn cacbonat. Vaät lieäu coù ñoä choïn loïc trung bình thaønh phaàn caùt khaù ñoàng nhaát. +Haøm löôïng caùt: Tyû leä caùt trong traàm tích cao haàu nhö raát ít thaáy traàm tích cuoäi, soûi, thaønh phaàn vaät lieäu khaù ñoàng nhaát. Traàm tích cuûa taàng chöùa Miocen Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 79 goàm chuû yeáu caùt keát, boät keát maøu xaùm saùng, xaùm luïc xen keõ vôùi vôùi seùt keát. Ñoâi khi coù chöùa nhöõng lôùp voâi moûng chöùa sinh vaät. +Möùc ñoä choïn loïc: caùc vaät lieäu traàm tích ñaõ traûi qua quaù trình choïn loïc khaù toát, möùc ñoä maøi troøn cao. +Hoùa thaïch: Caùc baøo töû phaán gioáng Florschuetzia Semilobata, coù tuoåi Miocen. +Ñoä roãng, ñoä thaám: Caùt boät keát ñöôïc gaén keát bôûi ximaêng seùt vaø canxit taùi keát tinh. Kieåu tieáp xuùc thöù sinh töø 35 – 45% heä soá chaët sít dao ñoäng töø 0.5 – 0.75%. Nguoàn goác: traàm tích cuûa taàng chöùa Miocen coù nguoàn goác bieån ven bôø. Hình 18: Maãu laùt moõng ñaù traàm tích caùt keát haït mòn Miocen sôùm loâ 05-2 2.3.Taàng chöùa cacbonat: Bao goàm chuû yeáu traàm tích voâi coù beà daøy 228m, ñoâi khi xen laãn caùc taäp seùt keát coù nguoàn goác bieån. Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 80 +Thaønh phaàn thaïch hoïc: Traàm tích chuû yeáu laø cacbonat, chuû yeáu laø ñaù voâi sinh vaät ñoàng nhaát, daïng khoái coù ñoä roãng thaám toát. Thaønh phaàn khoaùng vaät chuû yeáu coù caùc khoaùng vaät chính canxit, dolomit. +Hoùa thaïch: Goàm caùc hoùa thaïch ñaëc tröng nhö: gioáng Florschuetzia Meridionals,coù tuoåi Miocen. +Ñoä roãng, ñoä thaám. ñoä thaám: 1milidarcy. ñoä roãng: 10% ñoä baõo hoaø nöôùc:60%. Tuy nhieân ñoä roãng naøy coù theå thay ñoåi do caùc quaù trình bieán ñoåi thöù sinh veà sau. Ñaù chöùa cacbonat tuoåi Miocen phaùt trieån khaù roäng raõi trong phaïm vi caùc loâ 04, 05, phía ñoâng cuûa beå. Taïi caùc gieáng khoan Döøa, Lan Taây, Lan Ñoû, Ñaïi Huøng gaëp ñaù voâi sinh vaät ñoàng nhaát, daïng khoái maøu traéng söõa, ñoä roãng khoaûng töø 20 – 38%. Kieåu ñoä roãng chuû yeáu laø ñoä roãng giöõa haït do quaù trình dolomit hoùa vaø ñoä roãng hang hoác do hoaø tan, röõa luõa caùc khoaùng vaät cacbonat. Nguoàn goác: qua phaân tích veà thaønh phaàn vaät lieäu cho thaáy vaät lieäu taàng chöùa Miocen coù nguoàn goác bieån. Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 81 Hình 19: Sinh vaät vaø ñoä roãng trong ñaù chöùa cacbonat. 2.4.Taàng chöùa ñaù moùng nöùt neõ: Bao goàm chuû yeáu ñaù moùng nöùt neõ thaønh phaàn chính laø granit granodiorit, ryolit. Coù ñoä nöùt neõ cao taïo ra heä thoáng loã roãng lôùn thuaän lôïi cho vieäc chöùa daàu khí. +Thaønh phaàn thaïch hoïc: Bao goàm chuû yeáu laø granit, granodiorit, ryolit. +Thaønh phaàn khoaùng vaät: Ñaù moùng nöùt neõ cuûa beå Nam Coân Sôn coù thaønh phaàn: plagiolas, orthoclas, thaïch anh, biotit. +Ñoä roãng toång cuûa taàng chöùa chæ töø 3 – 10%, caù bieät coù nôi 16-18% do hang hoác vaø nöùt neõ maïnh. Taïi nhöõng nôi ñaù moùng coù hang hoác vaø nöùt neõ, lieân thoâng vôùi nhau, tính thaám cuûa taàng chöùa raát cao. +Beà daøy: Beà daøy taàng chöùa ôû ñaù moùng ôû caùc gieáng khoan raát khaùc nhau vaø thay ñoåi tuyø thuoäc vaøo möùc ñoä phong hoaù vaø nöùt neõ cuûa chuùng. Tuy nhieân cho ñeán nay vaãn chöa gaëp taàng saûn phaåm coù giaù trò coâng nghieäp trong taàng ñaù moùng nöùt neû ôû boàn truõng Nam Coân Sôn. ÔÛ gieáng DH-8X doøng daàu cho löu löôïng khoaûng 80 thuøng/ngaøy. *Ñieàu kieän kieán taïo aûnh höôûng ñeán caùc taàng chöùa. Quaù trình laéng ñoïng cuûa vaät lieäu taàng chöùa cuõng nhö moâi tröôøng laéng ñoïng cuûa chuùng coù lieân quan maät thieát vôùi quaù trình hình thaønh boàn. Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 82 Vaøo giai ñoaïn tröôùc Ñeä Tam vôùi söï aûnh höôûng cuûa chuyeån ñoäng kieán taïo taïo nuùi Indosini lieân quan ñeán söï va chaïm vaø hoäi tuï cuûa caùc maûng lôùn trong khu vöïc. Söï hoäi tuï cuûa caùc maûng lôùn naøy hình thaønh cung magma keùo daøi töø Nam Vieät Nam ñeán Ñoâng Baéc Trung Quoác. Do ñoù moùng cuûa boàn truõng laø moät phaàn cuûa ñôùi va chaïm. Vôùi söï hoäi tuï cuûa caùc maûng lôùn ôû khu vöïc Ñoâng Nam AÙ cho thaáy raèng ñaây laø giai ñoaïn taïo nuùi vaø boàn Nam Coân Sôn cuõng chòu aûnh höôûng cuûa kieán taïo naøy. Söï va maûng ñaõ laøm cho phaàn ñaù moùng cuûa beå Nam Coân Sôn nöùt neû vaø laø moät trong nhöõng loaïi ñaù chöùa cuûa beå. Sang giai ñoaïn Oligocen döôùi söï aûnh höôûng cuûa söï caêng giaõn Bieån Ñoâng cuøng caùc heä thoáng ñöùt gaõy laøm cho boàn truõng Nam Coân Sôn tieáp tuïc luùn chìm vôùi caùc loaït traàm tích caùt haït thoâ, cuøng vôùi cuoäi coù ñoä löïa choïn keùm, cuøng caùc hoùa thaïch sinh vaät ñaëc tröng cho moâi tröôøng luïc ñòa. Giai ñoaïn Miocen tieáp tuïc aûnh höôûng cuûa söï caêng giaõn Bieån Ñoâng laøm cho boàn truõng Nam Coân Sôn tieáp tuïc luùn chìm vôùi caùc loaït traàm tích caùt keát haït mòn coù ñoä choïn loïc toát, cuøng caùc traàm tích voâi chöùng toû chuùng ñöôïc laéng ñoïng trong moâi tröôøng bieån ven bôø – bieån noâng. 3. Taàng chaén. 3.1.Taàng chaén Oligocen: Thaønh phaàn chuû yeáu haït mòn coù ñoä thaám keùm, thaønh phaàn khoaùng vaät chuû yeáu cuûa seùt hydromica, kaolin, beà daøy thay ñoåi töø 2 – 80m. Thaønh phaàn vaät lieäu: +Bao goàm caùc traàm tích haït mòn chím öu theá goàm caùc taäp seùt keát, seùt boät keát. Traàm tích seùt coù maøu xaùm saãm, xaùm ñen, ñoâi khi phôùt naâu ñoû hoaëc tím ñoû. Caùc taäp traàm tích seùt keát vaø boät keát xen keû vaøo nhau. Thaønh phaàn thaïch hoïc chuû yeáu cuûa seùt laø hydromica, kaolin. Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 83 +Hoùa thaïch: Goàm caùc baøo töû phaán hoa Florschuetza Tribolata. Thuoäc moâi tröôøng luïc ñòa, coù tuoåi Oligocen. +Dieän phaân boá: Phaân boá cuïc boä taïo thaønh caùc taàng chaén ñòa phöông. Nguoàn goác: Nhöõng ñaëc ñieåm veà thaønh phaàn traàm tích neâu treân chöùng toû nguoàn vaät lieäu cung caáp cho taàng chaén Oligocen mang tính luïc ñòa. 3.2.Taàng Miocen. Thaønh phaàn chuû yeáu laø seùt khaù ñoàng nhaát beà daøy thay ñoåi töø 2-30m. Ñoâi khi coù xen laãn traàm tích cacbonat, vaø traàm tích caùt keát. +Haøm löôïng seùt: Haøm löôïng seùt khaù ñoàng nhaát chæ xen laãn moät haøm löôïng ít caùt keát. Thaønh phaàn chuû yeáu laø caùc taäp seùt keát, ngoaøi ra coøn gaëp caùc taäp traàm tích cacbonat. khoaùng vaät chính cuûa taàng chaén naøy laø hydromica, cao lanh vaø hoãn hôïp hydromica – cao lanh. +Hoùa thaïch: Goàm caùc baøo töû phaán hoa gioáng Florschuetzia Semilobt. +Dieän phaân boá:phaân boá cuïc boä mang tính ñòa phöông. Nguoàn goác: Döïa vaøo ñaëc ñieåm traàm tích cho thaáy raèng nguoàn cung caáp cho vaät lieäu taàng chaén naøy coù nguoàn goác delta, ñoàng baèng, bieån ven bôø. 3.3.Taàng Pliocen: Thaønh phaàn seùt ñoàng nhaát ñoâi khi coù xen laãn traàm tích cacbonat. Phaân boá treân toaøn beå, vôùi dieän roäng khaù daøy töø 95 – 445m. +Haøm löôïng seùt: Haøm löôïng seùt cao 80 – 90%. Goàm chuû yeáu laø traàm tích seùt haït mòn, coù xen laãn vôùi caùc traàm tích cacbonat. Khoaùng vaät nhö kaolin, monmoriolit, hoån hôïp monmoriolit – kaolin phaûn aùnh chaát löôïng chaén raát toát. +Hoùa thaïch: Taûo cacbonat, caùc baøo töû phaán hoa gioáng Dacrydium coù tuoåi Plocen. +Dieän phaân boá: phaùt trieån treân dieän tích toaøn beå. Nguoàn goác: Ñaëc ñieåm traàm tích neâu treân chöùng toû nguoàn cung caáp vaät lieäu cho taàng chaén naøy coù nguoàn goác bieån noâng. Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 84 *Ñieàu kieän kieán taïo aûnh höôûng ñeán caùc taàng chaén. Quaù trình hình thaønh caùc taàng chaén cuûa boàn truõng Nam Coân Sôn cuõng nhö moâi tröôøng laéng ñoïng caùc vaät lieäu traàm tích coù lieân quan chaët cheû vôùi quaù trình hình thaønh boàn. Vaøo giai ñoaïn Oligocen beå Nam Coân Sôn chòu aûnh höôûng cuûa taùch giaõn Bieån Ñoâng, ñaây laø giai ñoaïn thaønh taïo beå. Caùc traàm tích haït mòn baét ñaàu ñöôïc laéng ñoïng trong moâi tröôøng luïc ñòa. Nhöõng traàm tích haït mòn naøy taïo ra taàng chaén quan trong cho beå Nam Coân Sôn. Sang Miocen boàn truõng Nam Coân Sôn tieáp tuïc aûnh höôõng cuûa pha caêng giaõn Bieån Ñoâng laàn hai laøm cho boàn tieáp tuïc luùn chìm. Giai ñoïan naøy caùc traàm tích haït mòn tieáp tuïc ñöôïc laéng ñoïng, nhöng caùc vaät lieäu haït mòn naøy ñöôïc laéng ñoïng trong moâi tröôøng dalta, ñoàng baèng ven bieån. Giai ñoaïn Pliocen vôùi hoaït ñoäng bieån tieán treân khaép beå Nam Coân Sôn vôùi loaït traàm tích haït mòn laéng ñoïng trong moâi tröôøng bieån ñaõ taïo neân taàng chaén khu vöïc quan troïng cho beå Nam Coân Sôn. Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 85 Hình20 : Coät ñòa taàng boàn truõng Nam Coân Sôn. Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 86 IV.MOÛ ÑAÏI HUØNG: Moû Ñaïi Huøng naèm trong loâ 0.5 – 1, moû Ñaïi Huøng naèm trong boàn truõng Nam Coân Sôn, moät boàn truõng roäng lôùn töông ñoái phöùc taïp, phaàn lôùn ñöôïc laáp ñaày bôûi caùc traàm tích coù tuoåi Eocen, Oligocen cho ñeán Ñeä Töù vaø ñöôïc ñaëc tröng vôùi caùc ñôùi naâng xen keõ. Caáu taïo Ñaïi Huøng naèm döôùi ñôùi naâng Maõng Caàu caïnh ñôùi truõng Trung Taâm vaø phía Ñoâng Nam cuûa beå. Chieàu daøy traàm tích Ñeä Tam töø 1000 -8000m taïo neân vuøng sinh daàu coù tieàm naêng lôùn. 1.Ñaëc ñieåm caáu truùc moû Ñaïi Huøng . Khoái naâng Coân Sôn laø moät ñôn vò ñòa kieán taïo lôùn ñaëc tröng bôûi hoaït ñoäng taùch giaõn baét ñaàu töø Paleocen. Trong caáu truùc cuûa khoái naâng laø nhöõng ñöùt gaõy lôùn coù höôùng aù kinh tuyeán. Keát quaû cuûa quaù trình taùch giaõn ñaõ taïo neân khoái naâng daïng ñòa luyõ . Caáu taïo Ñaïi Huøng naèm treân ñôùi naâng Maõng Caàu, phaùt trieån theo höôùng Ñoâng Baéc, thuoäc boàn truõng Nam Coân Sôn. Treân bình ñoà caáu truùc moû coù daïng baùn voøm, keùo daøi theo höôùng Ñoâng Baéc - Taây Nam. Ôû phía Ñoâng moû Ñaïi Huøng ñöôïc giôùi haïn bôûi hai ñöùt gaõy lôùn chaïy theo phöông Ñoâng Baéc – Taây Nam, coøn ôû phía taây laø ñöùt gaõy lôùn F1 ñoå veà phía Taây Baéc. Caáu truùc ñòa chaát moû Ñaïi Huøng phaûn aùnh ñaày ñuû nhaát taïi maët phaûn xaï ñòa chaán H80 ( noùc taäp cacbonat ), cho thaáy moû môû roäng veà phía Taây Baéc, vaùt nhoïn veà phía Nam, ôû phía Ñoâng laø caùc khoái suït lôùn phaân caét bôûi ñöùt gaãy F7, coù bieân ñoä lôùn hôn 1000m. nhöõng ñöùt gaõy naøy chaïy doïc theo phía Ñoâng cuûa caáu taïo, gaëp nhau taïo thaønh muõi nhoâ chính taïi vò trí gieáng khoan 05DH – 2. beà maët moùng naâng nhaát laø 2520m ôû phaàn Trung Taâm phía Ñoâng cuûa moû. Ñaëc ñieåm caáu truùc chi tieát cuûa moû ñöôïc theû hieän nhö sau: 1.1.Bình ñoà caáu truùc moùng: Moû Ñaïi Huøng laø moät khoái nhoâ bò phaân caét maûnh lieät bôûi caùc ñöùt gaõy, cao nhaát laø ôû khu vöïc gieáng khoan 05DH – 2 vaø thaáp daàn veà phía Taây. Ôû phía Nam ( Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 87 khu vöïc gieáng 05DH – 1 ) moùng nhoâ cao, ñöùt gaõy F12 laøm nhieäm vuï phaân chia vuøng naøy vôùi vuøng Trung Taâm, baûn thaân vuøng naøy cuõng bò chia caét nhoû bôûi nhieàu heä thoáng ñöùt gaõy. 1.2.Taàng caáu truùc Miocen sôùm: Treân baûn ñoà caáu taïo, taàng H100 kheùp kín ôû phía Baéc vaø phía Taây theo ñöôøng ñaúng saâu 2500m. Do söï hoaït ñoäng vaø dòch chuyeån cuûa caùc ñöùt gaõy F6,F7 laøm cho dieän tích khoái L bò thu heïp laïi. Khoái N ñöôïc taïo neân laø do phaàn Trung Taâm cuûa ñöùt gaõy F12, bò ñöùt gaõy F6, F7 caét qua, doïc theo rìa ñöùt gaõy F1 ôû caùnh phía Taây laø nhöõng voøm ñöùt gaõy kheùp kín do söï phaân caét cuûa ñöùt gaõy F1 taïo neân. Ñoái vôùi taàng H90 caáu taïo vaãn kheùp kín ôû phía Baéc vaø Taây Baéc vôùi ñöôøng ñaüng saâu 2800m. khoái F laø söï giao cuûa ñöùt gaõy F1, F6 ôû phía Nam coøn phaàn Trung Taâm cuûa moû coù daïng moät neâm lôùn caém veà phía Nam. 1.3.Taàng caáu truùc Miocen giöõa: Hình daïng cuûa taàng naøy treân bình ñoà caáu truùc khaù bình oån, chuû yeáu laø caùc thaønh taïo traàm tích cacbonat, taïi khu vöïc gieáng khoan 05DH – 2 vaéng maët lôùp traàm tích naøy. Trong taàng naøy hoaït ñoäng ñöùt gaõy giaõm daàn veà bieân ñoä vaø soá löôïng. 1.4. Taàng caáu truùc Miocen muoän: Treân bình ñoà caáu truùc taàng H30 cho thaáy moû Ñaïi Huøng ñöôïc môû roäng vaø khaù baèng phaüng veà phía Taây – Taây Nam, caùc ñöùt gaãy nghieâng thoaûi daàn veà phía Baéc. Caùc hoaït ñoäng ñöùt gaõy ôû phaàn Trung Taâm phía Taây caáu truùc giaûm daàn vaø chaám döùt vaøo cuoái Miocen. 2. Ñaëc ñieåm ñöùt gaõy vaø söï phaân khoái: 2.1.Heä thoáng ñöùt gaõy chính: Trong heä thoáng moû Ñaïi Huøng caùc heä thoáng ñöùt gaõy phaùt trieån khaù phöùc taïp. Heä thoáng ñöùt gaõy phaùt trieån theo 3 höôùng sau: Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 88 Höôùng Ñoâng Baéc – Taây Nam: chuû yeáu laø caùc ñöùt gaõy thuaän taïo neân caùc khoái baäc thang cuûa moû. Phaùt trieån theo höôùng naøy goàm coù caùc ñöùt gaõy F1, F2, F3, F6, F7, F9. Höôùng Ñoâng – Taây : phaùt trieån theo höôùng naøy chæ coù ñöùt gaõy F8 vaø moät phaàn cuûa ñöùt gaõy F7. Höôùng Ñoâng Nam – Taây Baéc : gaàm caùc ñöùt gaõy F4, F5, F13, vaø moät phaàn cuûa ñöùt gaõy F7. Caùc ñöùt gaõy F1, F7, F8 laø caùc ñöùt gaõy chính, chaïy doïc theo caùnh Ñoâng vaø caùnh Taây taïo neân hình daùng khoái nhoâ cuûa moû. Hai ñöùt gaõy F1,F7 taïo thaønh muõi nhoâ taïi gieáng khoan DH2. ñöùt gaõy F8 phaân caùnh phaàn phía Nam vaø Trung Taâm phía Baéc cuûa moû 2.2. Söï phaân khoái vaø ñaëc ñieåm cuûa chuùng: Döïa theo söï phaân boá cuûa caùc ñöùt gaõy, qua keát quaû phaân tích soá lieäu phaân tích aùp suaát væa theo taøi lieäu RFT ôû caùc gieáng khoan trong phaïm vi moùng, ta thaáy moû Ñaïi Huøng coù 3 khoái lôùn: caùnh phía Taây, caùnh suït phía Ñoâng, phaàn Trung Taâm vôùi nhöõng ñaëc ñieåm nhö sau: -Phaàn Trung Taâm coù caùc khoái sau: Khoái 6X ñöôïc giôi haïn bôûi caùc ñöùt gaõy F8 ôû phía Nam, F7 ôû phía Ñoâng, F13 ôû phía Taây. Trong khoái naøy coù hai khoái rieâng laø M, C Khoái D ( 4X): naèm ôû phaàn trung taâm cuûa moû giöõa caùc ñöùt gaõy F3, F8, F9, F5. ñaây laø khoái lôùn vôùi kích thöôùc 2Km - 4Km ôû moùng. Khoái H ( 5X ) : Naèm veà phía Taây khoái D vaø phaân chia vôùi khoái naøy bôûi moät soá ñöùt gaõy khoâng lôùn laém. Keát quaû nghieân cöùu RFT cho thaáy khaû naêng thoâng nhau cuûa khoái D, H, N töø taàng H100 trôû leân. Khoái K, J (1P ) : Coù hình daïng daõi bò phaân chia bôûi caùc ñöùt gaõy F2, F3, F4, F7. theo BHP thì khoái naøy chia thaønh hai khoái nhoû laø K vaø J, treân ñòa chaán coù theå thaáy coù söï thoâng nhau giöõa K vaø J. Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 89 Khoái L ( DH – 2 ): Laø khoái cao nhaát veà maët caáu taïo phaân caét vôùi khoái K vaø J bôûi ñöùt gaõy F2 vaø coù bieân giôùi ñoâng laø caùc ñöùt gaõy F6, F7. dieän tích cuûa khoái taêng daàn töø treân xuoáng döôùi do höôùng ñoå cuûa caùc ñöùt gaõy. Khoái N, G : Coù cuøng ranh giôùi phía Ñoâng laø ñöùt gaõy F11. -Caùc khoái phía Taây Nam: Bao goàm khoái F ( DH1), B ( 8X ),A, T, U, V vaø Z. vieäc phaân chia caùc khoái ôû khu vöïc naøy chæ laø taïm thôøi. -Phía Ñoâng : Coù dieän tích töông ñoái lôùn ( khoái A ) vôùi söï môû roäng cuûa noù leân phía Baéc do söï yeáu daàn baø maát ñi cuûa ñöùt gaûy F12 veà phía Ñoâng. Treân sô ñoà phaân khoái moû coù nhieàu ñöùt gaõy nhoû chaïy theo höôùng Ñoâng baéc chia phaàn phía Nam ra thaønh nhieàu daõi heïp. 3. Lòch söû phaùt trieån ñòa chaát moû Ñaïi Huøng: Lòch söû phaùt trieån ñòa chaát cuûa moû Ñaïi Huøng gaén lieàn vôùi lòch söû phaùt trieån ñòa chaát cuûa boàn truõng Nam Coân Sôn. 3.1.Giai ñoaïn Miocen sôùm : Quaù trình laéng ñoïng vaät lieäu traàm tích lieân tuïc trong khu vuïc moû baét ñaàu hình thaønh töø Miocen sôùm, do quaù trình suït luùn khu vöïc veà phía Ñoâng Nam cuûa moû. Theo höôùng naøy thì vieäc tích tuï traàm tích luïc nguyeân tuoåi Miocen sôùm phaùt trieån theo baäc, chính vì söï phaùt trieån naøy maø trong khu vöïc moû phaùt trieån maïnh vaø thay ñoåi raát lôùn veå phía Ñoâng Nam ( chieàu daøy traàm tích luïc nguyeân ñieäp Thoâng – Maõng Caàu vaø Döøa thay ñoåi töø 448 – 868m ). Thaønh phaàn caùt trung bình töø 50 – 70%. 3.2.Giai ñoaïn Miocen giöõa: Trong Miocen giöõa thay ñoåi veà phía Ñoâng Baéc. Ôû phía Taây do söï hoaït ñoäng cuûa ñöùt gaõy F1 laøm cho chieàu daøy cuûa ñieäp Thoâng – Maõng Caàu taêng leân. Vieäc hình thaønh heä thoáng ñöùt gaõy trong Miocen giöõa lieân quan ñeán vieäc taêng cöôøng ñoä sut luùn xaõy ra ñoái vôùi caùc ñòa luyõ ñaõ toàn taïi tröôùc ñoù theo höôùng Taây Baéc. Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 90 3.3.Giai ñoaïn Miocen muoän: Vaøo Milocen muoän, caùc traàm tích ñaù voâi phuû daàn leân töø Taây Baéc – Ñoâng Nam, chuùng phuû bieån tieán leân traàm tích haït vuïn naèm beân döôùi, höôùng cuûa ñöùt gaõy F7 hình thaønh trong giai ñoaïn naøy theo höôùng Ñoâng Baéc. Treân bình ñoà ñòa maïo quan saùt thaáy moät soá khoái naâng ñòa phöông, coù caùc khoái naâng ôû phía Ñoâng Baéc bò baøo moøn töøng phaàn vôùi cöôøng ñoä lôùn, chieàu daøy töø 50 – 400m. Trong giai ñoaïn naøy boàn truõng Nam Coân Sôn bò suït luùn maïnh laøm cho traàm tích cuûa ñieäp Thoâng bò boùc moøn. Keát quaû cuûa quaù trình boùc moøn taïo ra hoaït ñoäng maïnh meû cuûa sinh vaät soáng treân caùc ñôùi naâng naèm treân muïc nöôùc bieån daãn ñeán söï thaønh taïo caùc taàng ñaù voâi sinh vaät, cuõng nhö söï tích tuï vaät lieäu traàm tích ñöôïc vaän chuyeån töø soâng Meâkong laøm cho beå daøy traàm tích ôû ñaây daøy hôn so vôùi khu vöïc khoái naâng. Phaàn naâng cao nhaát laø khoái L bao goàm ñaù chöùa seùt, caùt ñieäp Thoâng vaø Döøa, ñieäp Maõng Caàu cuõng ñöôïc hình thaønh trong giai ñoaïn naøy. Cuõng trong giai ñoaïn naøy caùc beå chöùa daïng kieán taïo doïc theo phaàn phía ñoâng moû cuõng ñöôïc hình thaønh vaø phaùt hieän baèng caùc taøi lieäu ñòa chaán ôû gaàn caùc ñöùt gaõy F6, F7. Ôû khu vöïc ñaùy cuûa khoái naâng L coù caùc ñieàu kieän coå ñòa lyù raát toát cho söï thaønh taïo vaø phaùt trieån caùc khoái ñaù voâi san hoâ. Vieäc coù moät khoái löôïng lôùn vaät lieäu baøo moøn vaø ñaù voâi ôû caùnh phía ñoâng cuûa moû laø do quaù trình phaù huyû caùc khoái san hoâ xaûy ra trong vuøng naâng cao nhaát cuûa moû Ñaïi Huøng ( khu vöïc giao cuûa caùc ñöùt gaõy F6,F7.), hoaëc coù theå laø söï thay ñoåi quaù nhanh cuûa möïc nöôùc bieån vaø quaù trình boùc moøn. Chæ trong moät thôøi gian raát ngaén ( thôùi gian ñòa chaát ) – giai ñoaïn Miocen muoän ñaõ xaõy ra moät soá thôøi kyø giaùn ñoaïn traàm tích Cuõng nhö vieäc thay ñoåi nhanh moâi tröôøng traàm tích. Do vaäy caùc tích tuï mang tính chu kyø caùc vaät lieäu seùt trong quaù trình tích tuï caùnh phía Ñoâng moû Ñaïi Huøng Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 91 doïc theo ñöùt gaõy F6,F7 ñieàu naøy giaûi thích caáu truùc phaân lôùp trong ñaù cacbonat cuûa moû. Taàng chaén mang tính khu vöïc cho taát caû caùc beå chöùa trong khu vöïc laø caùc taàng seùt cuûa ñieäp Nam Coân Sôn. 3.4.Giai ñoaïn Pliocence – Ñeä Töù: Vaøo giai ñoaïn Pliocence – Ñeä Töù bieån tieán oà aït treân toaøn khu vöïc theàm luïc ñòa phuû ngaäp caùc ñôùi naâng Coân Sôn, Khorat, Natuna. Treân bình ñoà caáu truùc moû caùc taäp traàm tích khoâng coøn mang tính keá thöøa cuûa giai ñoaïn tröôùc maø chuùng coù xu höôùng nghieâng daàn veà phía Bieån Ñoâng. Caùc thaønh taïo laéng ñoäng trong giai ñoaïn naøy ñöôïc xeáp vaøo heä taàng Bieån Ñoâng. V.TIEÀM NAÊNG DAÀU KHÍ CUÛA BOÀN TRUÕNG NAM COÂN SÔN: Heä thoáng daàu khí boàn truõng Nam Coân Sôn ñöôïc ñaùnh giaù nhö sau: 1. Taàng sinh: Ñaù meï laø seùt than coù tuoåi Oligocene vaø Miocene döôùi, Kerogen loaïi II vaø loaïi III, sinh khí laø chuû yeáu, daàu ñöôïc sinh ra trong taäp seùt cuûa traàm tích Oligocene trong moâi tröôøng traàm tích hoà. Ngoaøi ra daàu khí coøn ñöôïc hình thaønh trong taàng seùt mòn trong moâi tröôøng ñaàm hoà, vònh, bieån. 2. Taàng chöùa: Daàu khí ôû boàn truõng Nam Coân Sôn chuû yeáu chöùa trong: + Ñaù moùng granit nöùt neõ + Ñaù chöùa luïc nguyeân tuoåi Oligocen. + Ñaù chöùa luïc nguyeân tuoåi Miocen sôùm. + Ñaù chöùa luïc nguyeân tuoåi Miocen trung. + Ñaù chöùa luïc nguyeân tuoåi Miocen muoän. +Ñaù chöùa luïc nguyeân vaø cacbonat tuoåi Miocen – Pleistocene. Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 92 3. Taàng chaén: Taàng seùt töø Miocene muoän ñeán Pliocence mang tính chaén khu vöïc. Taàng seùt Oligocence, Miocene mang tính chaát ñòa phöông. Qua nhöõng phaân tích veà caáu truùc cuõng nhö heä thoáng daàu khí, cuøng vôùi vieäc phaùt trieån nhieàu moû daàu khí coâng nghieäp trong boàn truõng Nam Coân Sôn roõ raøng tieàm naêng daàu khí cuûa boàn raát lôùn chuû yeáu laø khí. Theo öôùc tính tröõ löôïng daàu khí cuûa boàn truõng nam coân sôn töông ñöông 3 tyû barrels, töùc laø chieám 20% toång nguoàn taøi nguyeân hydrocacbon cuûa Vieät Nam. Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 93 KEÁT LUAÄN: Haàu heát taát caû caùc beå traàm tích Ñeä Tam chöùa daàu khí ôû Ñoâng Nam AÙ ñöôïc hình thaønh vôùi hoaït ñoäng kieán taïo maûng giai ñoaïn Ñeä Tam. Vì theá vieäc taùi laäp kieán taïo maûng cuûa Ñoâng Nam AÙ laø caàn thieát nhaèm nghieân cöùu vai troø chuyeån ñoäng cuûa caùc maûng trong söï hình thaønh caùc beå vaø ñaëc ñieåm phaân boá daàu khí. Kieán taïo Ñoâng Nam AÙ trong giai ñoaïn Ñeä Tam laø keát quaû chuyeån ñoäng cuûa caùc maûng lôùn . +maûng AÁn Ñoä di chuyeån leân phía Baéc va chaïm vaøo maûng AÂu – AÙ. +maûng chaâu UÙc dòch chuyeån huùt chìm döôùi cung ñaûo Sumatra. +maûng Thaùi Bình Döông di chuyeån nhanh theo höôùng Taây – Taây baéc huùt chìm döôùi cung ñaûo Philippin ôû rìa ñoâng maûng AÂu - AÙ. Khu vöïc Ñoâng Nam AÙ noùi chung vaø theàm luïc ñòa Vieät Nam noùi rieâng veà vò trí kieán taïo so vôùi bình ñoà ñaù moùng tröôùc Ñeä Tam chuùng ta coù theå nhaän thaáy caùc kieåu boàn truõng sau. 1. Caùc boàn truõng hình thaønh treân ñôùi va chaïm taïo nuùi. 2. Caùc boàn truõng hình thaønh treân ñôùi huùt chìm. 3. Caùc boàn truõng hình thaønh treân moùng aù ñaïi döông. 4.Caùc boàn truõng hình thaønh treân moùng luïc ñòa töông ñoái bình oån. Cho thaáy söï quan heä maät thieát giöõa kieán taïo khu vöïc Ñoâng Nam AÙ vaø kieán taïo cuûa theàm luïc ñòa Vieät Nam. Caùc giai ñoaïn hình thaønh boàn truõng theàm luïc ñòa Vieät Nam töông öùng vôùi caùc giai ñoaïn kieán taïo Ñoâng Nam AÙ. Ñeå ñaùnh giaù tieàm naêng daàu khí cuûa moät boàn daàu khí ta caàn tieàm hieåu ñaù sinh, ñaù chöùa, ñaù chaén daàu khí cuûa chuùng thoâng qua vieäc ñaùnh giaù khaû naêng sinh, chöùa, chaén cuûa moät boàn daàu khí cho ta ñaùnh giaù ñöôïc boàn truõng ñoù coù daàu khí vôùi saûn löôïng coâng nghieäp hay khoâng vaø chuùng sinh ra daàu hay khí vieäc laøm ñoù coù hieäu quaû hay khoâng noù phuï thuoäc vaøo vieäc khaûo saùt boàn traàm tích. Vieäc laøm Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 94 naøy caàn thieát cho moät nhaø ñòa chaát daàu khí khi ñaùnh giaù trieån voïng cuûa moät boàn daàu khí. Qua baøi baùo caùo naøy cho thaáy söï khaùc nhau veà daàu khí cuûa boàn truõng Cöõu Long vaø boàn truõng Nam Coân Sôn maø moät trong nhöõng nguyeân nhaân daãn tôùi söï khaùc nhau nay coù leõ do ñieàu kieän kieán taïo gaây ra. Söï khaùc nhau roõ nhaát veà daàu khí cuûa hai boàn truõng Cöõu Long vaø Nam Coân Sôn laø hai tích tuï ñòa phöông. Moû Baïch Hoå laø moät tích tuï ñòa phöông thuoäc boàn truõng Cöõu Long qua taøi lieäu cho thaáy chuû yeáu khai thaùc daàu laø chính maø daàu khí tích tuï trong ñaù moùng nöùt neõ. Trong khi ñoù tích tuï ñòa phöông moû Ñaïi Huøng thuoäc boàn truõng Nam Coân Sôn qua caùc taøi lieäu cho thaáy chuû yeáu khai thaùc khí, chuû yeáu ñöôïc tích tuï trong ñaù chöùa cacbonat vaø ñaù chöùa caùt keát luïc nguyeân. Tieåu Luaän Toát Nghieäp GVHD : ThS. Nguyeãn Ngoïc Thuyû SVTH : Phaïm Hoaøng Giang 95 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO. 1. R. HALL. Cenozoic plates tectonic of SE ASIA. 2.Ngoâ Thöôøng San – Nguyeãn Vaên Ñöùc – Nguyeãn Vaên Lieäu. ñòa chaát soá 171. “ kieán taïo theàm luïc ñòa Nam Vieät Nam vaø keá caän.” 3. Ngoâ Thöôøng San - Cuø Minh Hoaøng - Leâ Vaên Tröông. “ Tieán hoùa kieán taïo kainozoi: söï hình thaønh caùc beå chöùa hydrocacbon ôû vieät nam.” “ Tuyeån taäp baùo caùo hoäi nghò KHCN 30 naêm daàu khí Vieät Nam cô hoäi môùi thaùch thöùc môùi.” trang 87. 4. Phan Trung Ñieàn – Phan Quyønh Anh. “ Toång quan veà heä thoáng beå ñeä tam rìa taây bieån ñoâng vieät nam.” “ Tuyeån taäp baùo caùo hoäi nghò KHCN 30 naêm daàu khí vieät nam cô hoäi môùi thaùch thöùc môùi.” Trang 104. 5.Nguyeãn Ngoïc Thuõy. “ Baøi giaõng ñòa chaát daàu khí khu vöïc.” 6. Hoaøng Ñình Tieán – Nguyeãn Vieät Kyø, 2003. ñòa hoùa daàu – nhaø xuaát baûn ñaïi hoïc quoác gia thaønh phoá Hoà Chí Minh. 7. Nguyeãn Hieäp - Nguyeãn Vaên Baéc – nnk , 2007. “ Ñòa chaát vaø taøi nguyeân daàu khí Vieät Nam nhaø xuaát baûn Khoa Hoïc vaø Kyû Thuaät.” 8.Ñoå Caûnh Döông, 2000. Giaùo trình ñòa chaát caùc moû than, daàu vaø khí ñoát – nhaø xuaát baûn Khoa Hoïc vaø Kyû Thuaä t- Haø Noäi 9.Voõ Vieät Vaên. chuyeân ñeà tieán só II.2006. “ Khaùi quaùt veà söï hình thaønh caùc boàn truõng chöùa daàu khí theàm luïc ñòa Vieät Nam.” 10. Nguyeãn Anh Tuaán “ Bieån Ñoâng vaø caùc boàn traàm tích theàm luïc ñòa Vieät Nam”. 11. Hoaøng Ngoïc Ñang - Leâ Vaên Cöï, 2005. “ Hoäi nghò khoa hoïc vaø coâng ngheä laàn thöù 9” “ Caùc beå traàm tích Kainozoi Vieät Nam: cô cheá hình thaønh vaø kieåu beå”.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐặc điểm kiến tạo khu vực đông nam á và sự phát triển các bồn dầu khí đệ tam tiêu biểu thuộc thềm lục địa nam việt nam.pdf
Luận văn liên quan