Định hướng chiến lược Marketing của Công ty xăng dầu khu vực II đến năm 2010

MỞ ĐẦU I. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI : Xăng dầu là vật tư chiến lược của nền kinh tế và là hàng hóa thiết yếu trong sinh hoạt của nhân dân. Cùng với tiến trình đổi mới chủ trương hội nhập kinh tế, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tăng mạnh, đồng thời sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt giữa các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Trong cạnh tranh, một vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp là nắm bắt thị trường thông qua nhu cầu của người tiêu dùng. Để giải quyết những vấn đề này, các nhà quản trị không thể không sử dụng marketing – một công cụ có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường ở nước ta. Nhận thức được tầm quan trọng của Marketing đối với một doanh nghiệp, từ thực tế làm việc tại phòng Kinh Doanh của Công ty xăng dầu Khu vực II, tôi nhận thấy hoạt động Marketing của Công ty còn nhiều hạn chế. Để đạt được hiệu quả kinh doanh có tính ổn định lâu dài thì chính sách Marketing cần một sự thay đổi có tính chiến lược. Do đó, với sự hướng dẫn của Thầy Trần Văn Chánh, sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban lãnh đạo Công ty, cùng với sự vận dụng kiến thức học tập tại trường, tôi đã chọn đề tài “Định hướng chiến lược Marketing của Công ty xăng dầu khu vực II đến năm 2010” làm luận văn tốt nghiệp. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU : Đề tài nhằm hướng tới các mục tiêu căn bản sau : - Hệ thống hóa các lý luận cơ bản của hoạt động marketing. - Nghiên cứu, đánh giá các yếu tố của môi trường đặc thù ngành xăng dầu, kết quả kinh doanh và các hoạt động của Công ty, từ đó thấy được những thuận lợi và khó khăn cho quá trình phát triển của Công ty. - Định hướng chiến lược marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty đến năm 2010, tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI : - Đối tượng nghiên cứu : Hoạt động marketing của Công ty XDKV II - Phạm vi nghiên cứu : Loại hình kinh doanh xăng dầu của Công ty, hoạt động tại thị trường TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : Đề tài sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau : - Phương pháp tổng hợp, phân tích - Phương pháp so sánh - Phương pháp thống kê - Phương pháp dự báo Bên cạnh những phương pháp căn bản, việc nghiên cứu còn dựa trên những quan điểm, đường lối của Đảng và Chính phủ, của Bộ Thương mại, Tổng Công ty trong mục tiêu phát triển chung các ngành kinh tế , các thông tin và kiến thức thu lượm được thông qua quá trình làm việc thực tế tại Công ty XDKVII. V. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN : Luận văn gồm 3 chương : I. Những vấn đề cơ bản về hoạch định chiến lược Marketing. II. Phân tích thực trạng hoạt động Marketing tại Công ty XDKV II III. Định hướng chiến lược Marketing của Công ty đến năm 2010. Xin trân trọng cám ơn GS.TSKH.Trần Văn Chánh – người hướng dẫn đề tài, cám ơn các thầy cô Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Sau đại học trường Đại học kinh tế TP. HCM đã tận tình giảng dạy trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn. Xin cám ơn các cấp lãnh đạo Công ty XDKV II và các đồng nghiệp đã hỗ trợ, góp ý cho đề tài nghiên cứu.

pdf73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 1993 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Định hướng chiến lược Marketing của Công ty xăng dầu khu vực II đến năm 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aïng gian laän nhö hieän nay). Do ñoù, trong thôøi gian tôùi, Coâng ty caàn coù kieán nghò cuï theå vôùi Toång Coâng ty veà chaát löôïng haøng nhaäp, trong baùo caùo kieán nghò caàn phaân tích roõ nhöõng thieät haïi höõu hình (boài thöôøng) vaø voâ hình (maát uy tín cuûa Coâng ty noùi rieâng cuõng nhö cuûa Petrolimex noùi chung) ñeå Toång Coâng ty nghieân cöùu, ñaøm phaùn ñeå tìm nguoàn haøng nhaäp khaåu toát hôn. Theâm vaøo ñoù, ngoaøi vieäc chôø caùc cô quan chöùc naêng kieåm tra tình traïng gian laän thöông maïi, pha troän kieám lôøi thì Coâng ty caàn coù bieän phaùp taêng cöôøng kieåm tra caùc ñaïi lyù, coù bieän phaùp maïnh ñeå ngaên ngöøa tình traïng naøy. y Coâng taùc baûo ñaûm soá löôïng vaø chaát löôïng saûn phaåm ñeán taän tay ngöôøi tieâu duøng caàn tuaân thuû chaët cheõ. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy, Coâng ty caàn phaûi taêng cöôøng caùc bieän phaùp sau : Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 42 - Cuûng coá phaùt trieån boä phaän kyõ thuaät haøng hoùa, ñaàu tö trang bò thieát bò hieän ñaïi, thöôøng xuyeân taêng cöôøng kieåm tra chaát löôïng caùc löu löôïng keá ñieän töû ñeå ñaûm baûo chaát löôïng vaø soá löôïng haøng hoùa khi xuaát baùn. - Kieåm tra thöôøng xuyeân caùc phöông tieän vaän taûi xaêng daàu, coù quy ñònh, hôïp ñoàng cuï theå vaø kieân quyeát xöû lyù caùc ñôn vò vaän taûi neáu vi phaïm caùc ñieàu khoaûn ñaûm baûo chaát löôïng vaø soá löôïng haøng hoùa ñeán taän tay khaùch haøng. Ñònh kyø haøng naêm raø soaùt vaø choïn löïa laïi caùc ñôn vò vaän taûi coù uy tín ñeå kyù hôïp ñoàng vaän chuyeån cho khaùch haøng nhaèm ñaûm baûo uy tín cuûa Coâng ty. - Kieåm tra thöôøng xuyeân caùc cöûa haøng baùn leû xaêng daàu cuûa Coâng ty, kieân quyeát xöû lyù caùc tröôøng hôïp vi phaïm bôm thieáu soá löôïng vaø coù thaùi ñoä phuïc vuï thieáu vaên minh ñoái vôùi khaùch haøng. - Taêng cöôøng traùch nhieäm ñi ñoái vôùi quyeàn lôïi cho caùc chuyeân vieân tieáp thò – ngöôøi ñaïi dieän Coâng ty tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi khaùch haøng, coù cheá ñoä phaït ñoái vôùi caùc caù nhaân bò khaùch haøng than phieàn, laøm maát khaùch haøng cuõng nhö thöôûng khi tìm ñöôïc khaùch haøng môùi. b/ Taêng cöôøng coâng taùc nghieân cöùu vaø phaùt trieån saûn phaåm môùi, thay theá caùc saûn phaåm cuõ khoâng coøn phuø hôïp : y Xaêng daàu cuõng gioáng nhö caùc maët haøng khaùc, cuøng vôùi tieán ñoä phaùt trieån cuûa xaõ hoäi thì cuõng coù maët haøng loãi thôøi khoâng coøn phuø hôïp, vaø caàn thieát phaûi coù caùc maët haøng môùi tieán boä hôn thay theá. Chaúng haïn nhö cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi thì caùc loaïi xe gaén maùy coù phaân khoái nhoû (50 cc) khoâng coøn thònh haønh nöõa thì maët haøng xaêng Mogas 83 cuõng khoâng coøn phuø hôïp, do ñoù ngaønh xaêng daàu cuõng ñang ñeà nghò boû haún kinh doanh maët haøng naøy ñeå traùnh tình traïng pha troän vôùi loaïi xaêng coù chaát löôïng cao hôn baùn kieám lôøi. Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 43 y Ngoaøi ra, trong thôøi ñaïi hieän nay, vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng ñang ñöôïc quan taâm ñaëc bieät, thì vieäc nghieân cöùu vaø cho ra ñôøi loaïi xaêng khoâng chì laø moät tieán boä, vöøa ñaùp öùng nhu caàu ngöôøi tieâu duøng vöøa baûo ñaûm ñöôïc moâi tröôøng saïch vaø xanh cuûa xaõ hoäi. Trong naêm 2003, Petrolimex ñaõ tung ra thò tröôøng maët haøng Xaêng Mogas 95 khoâng chì, tuy nhieân vieäc chuaån bò cho söï xuaát hieän maët haøng naøy chöa ñöôïc chuaån bò chu ñaùo neân khoâng ñaåy maïnh ñöôïc saûn löôïng baùn ra. Khaùc vôùi caùc maët haøng khaùc, xaêng daàu laø maët haøng khoâng theå thaáy ñöôïc lôïi ích tröôùc maét maø coù aûnh höôûng veà laâu veà daøi (chaát löôïng maùy xuoáng caáp töø töø neáu söû duïng xaêng daàu coù chaát löôïng keùm), do ñoù, vieäc laøm theá naøo ñöa ñöôïc thoâng tin ñeán tay ngöôøi tieâu duøng ñeå ngöôøi tieâu duøng caân nhaéc choïn löïa saûn phaåm phuø hôïp vôùi phöông tieän ñang söû duïng laø vieäc heát söùc quan troïng vaø caàn thieát, ñaëc bieät trong giai ñoaïn tung ra saûn phaåm môùi. Do ñoù, vieäc nghieân cöùu vaø ñöa ra caùc chieán löôïc loaïi boû saûn phaåm cuõ, thay theá baèng saûn phaåm môùi raát quan troïng ñeå Coâng ty ngaøy caøng naâng cao söùc caïnh tranh treân thò tröôøng, tuy nhieân beân caïnh ñoù, Coâng ty caàn coù chuaån bò caùc phöông aùn cuï theå ñeå coù theå ñaït thaønh coâng khi tung ra saûn phaåm môùi treân thò tröôøng. y Coâng ty trong nhöõng naêm qua vôùi maët haøng chuû löïc phuïc vuï cho thò tröôøng muïc tieâu laø FO, DO vaø Xaêng. Nhöng caàn coù khaûo saùt ñaùnh giaù ñeå ñaët mua nhieàu loaïi phaåm caáp xaêng daàu trong 1 maët haøng, coù theå theo moät soá ñeà nghò sau : + Daàu ñoát loø FO : Daàu FO duøng cho ñoát loø coù theå theo coâng ngheä ñoát hôû (loø gaïch, loø thuûy tinh,…)nhöng cuõng coù ngaønh theo coâng ngheä ñoát kín (phun daàu döôùi daïng söông muø ñeå ñoát), vì vaäy FO caàn toå chöùc kinh doanh vôùi 3 phaåm caáp : loaïi thöôøng, loaïi toát vaø loaïi cao caáp tuøy thuoäc haøm löôïng löu huyønh, nhieät trò, .… Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 44 + Ñoái vôùi daàu DO : duøng cho ñoát loø moät phaàn (nhieät ñieän) nhöng chuû yeáu laø nhieân lieäu cho caùc ñoäng cô maùy moùc thieát bò vaø phöông tieän giao thoâng, nhöng hieän nay Petrolimex vaø caùc doanh nghieäp khaùc môùi chæ kinh doanh DO 0.5%S. Do vaäy caàn toå chöùc nhaäp khaåu daàu DO cao caáp coù haøm löôïng löu huyønh thaáp, nhieät trò cao hôn. + Caùc maët haøng xaêng : Coâng ty ñaõ tieân phong toå chöùc kinh doanh xaêng khoâng chì M90, M92 vaø M95. Coâng ty caàn nghieân cöùu laïi cô caáu maët haøng xaêng. Coâng ty neân maïnh daïn boû kinh doanh xaêng M92 vaø M95, tuyeân truyeàn cho ngöôøi tieâu duøng bieát ñeå chuyeån sang söû duïng xaêng M90 vaø coù theå töøng böôùc nhaäp khaåu ñöa maët haøng xaêng M 97 veà baùn ra thò tröôøng (hieän nay nhaän thöùc cuûa ngöôøi tieâu duøng chæ taäp trung vaøo xaêng M92, thöïc ra neân söû duïng M90 cho xe coù phaân khoái nhoû vaø xaêng M97 cho xe coù phaân khoái lôùn, xe oâ toâ). Trong vieäc naøy coâng taùc thay ñoåi tö töôûng, nhaän thöùc cuûa ngöôøi tieâu duøng tröôùc khi chuyeån cô caáu maët haøng xaêng voâ cuøng quan troïng, caàn ñöôïc chuaån bò chu ñaùo. 3.3.4.2. Chính saùùch giaùù caûû : y Hieän taïi giaù caû ñang laø ñieàu gaây baát lôïi nhaát ñoái vôùi Coâng ty. Haàu nhö ôû taát caû caùc maët haøng vaø moïi thôøi ñieåm thì giaù cuûa Coâng ty luoân cao hôn giaù caùc ñoái thuû. Tröôùc ñaây, chaát löôïng ñang laø lôïi theá ñeå keùo giaù veà theá caân baèng thì caøng ngaøy ñaây khoâng coøn laø lôïi theá cuûa moät mình Petrolimex nöõa. Giaù cao, ngoaøi nhöõng nguyeân nhaân khaùch quan cuûa Coâng ty maø Coâng ty khoâng theå can thieäp ñöôïc nhö : caùc ñoái thuû nhaäp haøng veà vaø “baùn thaúng, baùn noùng”, baùn sang maïn taøu, khoâng phaûi bôm leân kho neân khoâng chòu chi phí qua kho, chi phí hao huït,…- ñaây laø hình thöùc maø Petrolimex do thöïc hieän nhieäm vuï chính trò laø phuïc vuï cho saûn xuaát vaø tieâu duøng neân khoâng thöïc hieän ñöôïc – thì nguyeân nhaân coát loõi chuû quan nhaát cuûa tình traïng giaù cao laø do chi phí cuûa Coâng Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 45 ty cao hôn ñoái thuû. Coâng ty caàn quaùn trieät tö töôûng treân ñeå doác heát löïc löôïng tieát giaûm chi phí. Hieän taïi chi phí baùn haøng cuûa Coâng ty taêng cao ngoaøi moät soá nguyeân nhaân khaùch quan nhö : ñaàu tö cô sôû vaät chaát lôùn Æ chi phí khaáu hao cao, … cuõng coøn moät soá nguyeân nhaân maø Coâng ty caàn kieân quyeát giaûm thieåu : chi phí hao huït, vaên phoøng, tieàn löông,… Ta xem xeùt caùc khoaûn chi phí lôùn (phaân boå cho xaêng daàu) : BAÛNG 8 TYÛ LEÄ CAÙC KHOAÛN MUÏC CHI PHÍ LÔÙN CUÛA COÂNG TY ÑVT : %/doanh thu Noäi dung Naêm 2000 Naêm 2001 Naêm 2002 Naêm 2003 Toång chi phí 2,18 2,10 2,01 1,92 Tieàn löông 0,37 0,39 0,36 0,37 Söûa chöõa 0,12 0,16 0,12 0,14 Hao huït 0,54 0,48 0,48 0,46 CP vaên phoøng 0,03 0,03 0,03 0,03 CP quaûng caùo, tieáp thò 0,05 0,04 0,05 0,05 (Nguoàn : Baùo caùo toång keát taøi saûn cuûa Coâng ty XDKV II) Nhìn vaøo baûng soá lieäu, ta thaáy Coâng ty ñaõ coù nhöõng noã löïc tieát giaûm phí : tyû leä chi phí giaûm daàn qua caùc naêm. Tuy nhieân möùc giaûm naøy cuõng khoâng mang laïi hieäu quaû ñaùng keå vì chi phí cuûa Coâng ty coøn cao hôn nhieàu so vôùi ñoái thuû : BAÛNG 9 CHI PHÍ BAÙN HAØNG TRÖÏC TIEÁP CUÛA COÂNG TY SO VÔÙI ÑOÁI THUÛ ÑVT : ñoàng/lít Möùc trung bình theo maët haøng Ñôn vò M90 M92 M95 KO DO FO Coâng ty 66 68 71 46 44 37 Petec 30-40 35-45 - 25-35 20-30 20-30 Saigon Petro 25-35 30-40 - 25-30 20-30 - (Nguoàn : Khaûo saùt cuûa Coâng ty XDKV II) Nhìn vaøo soá lieäu ta thaáy chi phí baùn haøng cuûa Coâng ty cao hôn raát nhieàu so vôùi ñoái thuû. Ñieàu naøy chöùng toû Coâng ty muoán ñöùng vöõng treân thöông tröôøng phaûi quyeát taâm giaûm thieåu chi phí. Vì vaäy, Coâng ty caàn chuù yù moät soá vaán ñeà sau Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 46 ™ Ñoái vôùi chi phí qua kho taïi Toång Kho Nhaø Beø : y Taêng nhanh voøng quay toàn chöùa ñeå giaûm chi phí khaáu hao vaø chi phí coá ñònh phaùt sinh taïi Toång Kho. Ñeå coâng taùc naøy thöïc hieän coù hieäu quaû thì caùc phoøng Coâng ty phaûi phoái hôïp toát vôùi Toång Kho trong vieäc toå chöùc phöông aùn tieáp nhaän, toàn chöùa toái öu. Ñoàng thôøi taêng cöôøng coâng taùc cho thueâ kho, baùn haøng göûi kho coù tính phí ñeå taêng doanh thu, giaûm chi phí. y Ñaàu tö hieän ñaïi hoùa ñeå giaûm thieåu vieäc thaát thoaùt xaêng daàu, giaûm hao huït nhö : nhaäp xuaát baèng löu löôïng keá, laép maùi phao boàn,… y Taêng cöôøng caùc bieän phaùp quaûn lyù, kieåm tra thöôøng xuyeân vaø ñoät xuaát coâng taùc nhaäp, xuaát vaø toàn chöùa ; giaùo duïc CB.CNV tinh thaàn traùch nhieäm ñeå giaûm thieåu thaát thoaùt xaêng daàu do yeáu toá con ngöôøi. ™ Treân phaïm vi toaøn Coâng ty : ª Ñoái vôùi chi phí tieàn löông : Chi phí tieàn löông chieám gaàn 20% treân toång chi phí xaêng daàu. Nhìn vaøo baûng 9 thì tyû troïng chi phí tieàn löông khoâng nhöõng khoâng giaûm maø coøn taêng. Tuy tieàn löông chieám tyû troïng chi phí lôùn nhöng thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi khoâng ñöôïc goïi laø cao so vôùi taàm voùc cuûa Coâng ty : Naêm 2000 Naêm 2001 Naêm 2002 Naêm 2003 Thu nhaäp BQ (1000 ñ/thaùng) 2.100 2.200 2.300 2.700 Ñieàu naøy laø do boä maùy cuûa Coâng ty quaù coàng keành, trình ñoä coøn thaáp. Trong soá löïc löôïng lao ñoäng ñang laøm vieäc taïi caùc phoøng thì khaû naêng, trình ñoä cuûa caùc lao ñoäng cuõng chöa ñöôïc taän duïng trieät ñeå. Coâng vieäc taïi caùc phoøng cuõng chöa phaân bieät ñöôïc raïch roøi, cuï theå, chöa taän duïng heát naêng suaát laøm vieäc. Veà chaát löôïng lao ñoäng, vôùi boä maùy 1.557 lao ñoäng maø trình ñoä ñaïi hoïc chæ coù 361 ngöôøi (23%), 140 lao ñoäng chöa qua ñaøo taïo (9%). Ñaëc bieät ngay taïi Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 47 Vaên phoøng Coâng ty – laø boä phaän lao ñoäng giaùn tieáp caàn trình ñoä cao - thì lao ñoäng coù trình ñoä ñaïi hoïc chæ ñaït 64% vaø lao ñoäng chöa qua ñaøo taïo chieám tôùi 13%. Ñieàu naøy cho thaáy chaát löôïng lao ñoäng cuûa Coâng ty thaät ñaùng baùo ñoäng. (Quy moâ, chaát löôïng lao ñoäng cuûa Coâng ty theo Phuï luïc 02) Nhö vaäy, ñeå tieát giaûm chi phí tieàn löông, Coâng ty caàn coù caùc giaûi phaùp : y Saép xeáp laïi cô caáu toå chöùc boä maùy sao cho goïn nheï treân cô sôû toå chöùc laïi caùc phoøng ban, raø soaùt thaät kyõ löïc löôïng lao ñoäng ñeå boá trí coâng vieäc phuø hôïp, saép xeáp laïi lao ñoäng doâi dö ñeå ñieàu chuyeån giöõa caùc ñôn vò sao cho khai thaùc heát khaû naêng vaø naêng suaát lao ñoäng cuûa nhaân vieân. y Naâng cao trình ñoä cuûa löïc löôïng lao ñoäng, ñaëc bieät laø lao ñoäng giaùn tieáp thoâng qua vieäc ñaøo taïo tröïc tieáp trong giôø hay ngoaøi giôø. Khuyeán khích nhaân vieân naâng cao trình ñoä baèng caùch töï hoïc vaø coù cheá ñoä ñaõi ngoä xöùng ñaùng nhö boá trí coâng vieäc phuø hôïp hôn sau khi hoïc, cheá ñoä thaêng tieán, taêng löông,… Beân caïnh ñoù cuõng caàn baét buoäc ñi hoïc ñoái vôùi caùc ñoái töôïng chöa ñaùp öùng ñöôïc trình ñoä theo yeâu caàu coâng vieäc. Ñoái vôùi caùc khoùa ñaøo taïo chuyeân moân taïi Coâng ty, caàn coù cheá ñoä thöôûng phaït thaät nghieâm khaéc veà vieäc tham gia lôùp nhö : neáu nghæ töø 2 buoåi trôû leân seõ haï heä soá löông, tröø ngaøy coâng laøm vieäc,… traùnh tình traïng ñaêng kyù hoïc roài khoâng tham gia, gaây laõng phí veà vaät chaát vaø thôøi gian cho Coâng ty. ª Chi phí hao huït : BAÛNG 10 THOÁNG KE HAO HUÏT TOÅNG HÔÏP (ÑVT : % ) 2000 2001 2002 2003 Naêm Tyû leä Hao huït thöïc teá cuûa Coâng ty 0.54 0.51 0.47 0.52 Hao huït ñònh möùc cuûa Nhaø nöôùc 0.86 0.91 0.86 0.86 Ghi chuù : - Tyû leä hao huït = saûn löôïng hao huït/toång saûn löôïng Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 48 Maëc duø tyû leä hao huït cuûa Coâng ty luoân thaáp hôn tyû leä ñònh möùc cuûa Nhaø nöôùc, nhöng chi phí hao huït chieám tyû troïng lôùn trong toång chi phí xaêng daàu (1/4) neân trong caùc naêm qua, Coâng ty ñaõ töøng böôùc coá gaéng giaûm tyû leä hao huït baèng nhieàu bieän phaùp nhö : naâng cao tính chính xaùc cuûa caùc thieát bò ño löôøng (coâng tô, nhieät ñoä), hoaøn thieän heä thoáng xaû nöôùc theo chu trình kín cho taát caû caùc loaïi haøng ñeå thu hoài löôïng xaêng daàu xaû nöôùc, daàu veùt, laép ñaët löu löôïng keá ñieän töû,…Nhôø vaäy, tyû leä hao huït ngaøy caøng giaûm daàn qua caùc naêm. Tuy nhieân, chi phí naøy vaãn coøn tieàm naêng giaûm, do ñoù, caàn phaûi naâng cao traùch nhieäm cuûa caùc nhaân vieân laøm coâng taùc xuaát nhaäp, taêng cöôøng tieát giaûm chi phí. ª Chi phí söûa chöõa : Do Coâng ty phaûi ñaûm baûo veà maët an toaøn neân coâng taùc ñaàu tö, söûa chöõa ñöôïc xaây döïng theo töøng haïng muïc töø keá hoaïch ñaàu naêm, do ñoù khoaûn muïc naøy khoâng theå tieát giaûm tuyeät ñoái ñöôïc. Do ñoù, Coâng ty caàn tieát giaûm khoaûn muïc naøy thoâng qua vieäc khaûo saùt thaät chi tieát, chæ laøm caùc haïng muïc caàn thieát tröôùc maét. ª Chi phí vaên phoøng, quaûng caùo : Khoaûn muïc naøy chieám tyû troïng töông ñoái nhoû trong toång chi phí, tuy nhieân vieäc tieát giaûm phí naøy vaãn coøn tieàm naêng thoâng qua vieäc naâng cao yù thöùc tieát kieäm cuûa CBCNV trong Coâng ty, raø soaùt laïi caùc quy trình quaûn lyù qua maïng maùy tính sao cho tieän duïng, ñaûm baûo söï kòp thôøi vaø tieát kieäm chi phí giaáy, photo,… Rieâng chi phí quaûng caùo, neáu so vôùi caùc Coâng ty khaùc thì chi phí naøy chieám tyû troïng khaù nhoû, tuy nhieân hieäu quaû cuûa hoaït ñoäng quaûng caùo ñeå naâng cao hình aûnh cuûa Coâng ty môùi laø vaán ñeà caàn quan taâm. Vaán ñeà naøy seõ ñöôïc ñeà caäp trong chính saùch chieâu thò, coå ñoäng ôû phaàn sau. Trong tình hình giaù xaêng daàu theá giôùi ngaøy caøng taêng, caû maët haøng xaêng vaø daàu nhaäp veà ñeán Vieät Nam ñaõ bò loã so vôùi giaù baùn leû trong nöôùc (Dieãn bieán giaù Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 49 Phuï luïc 16nhaäp khaåu theo ) thì vieäc tieát giaûm chi phí khoâng nhöõng seõ laøm taêng cöôøng khaû naêng caïnh tranh veà giaù cuûa Coâng ty maø coøn ñeå giaûm thieåu loã trong giai ñoaïn hieän nay. Tuy nhieân, ñaây chæ laø moät khía caïnh mang tính chuû ñoäng cuûa Coâng ty. Beân caïnh ñoù, caùc chuû tröông quaûn lyù veà giaù cuûa Toång Coâng ty coøn mang tính cöùng nhaéc, keùm linh hoaït cuõng laø moät raøo caûn quan troïng cho chieán löôïc caïnh tranh cuûa Coâng ty. Maø Coâng ty thì khoâng theå chuû ñoäng vaø ñi ngöôïc laïi chuû tröông chung cuûa ngaønh. Do ñoù, beân caïnh vieäc coá gaéng tieát giaûm chi phí, giaûm giaù baùn ñeå caïnh tranh thì Coâng ty caàn khai thaùc caùc theá maïnh khaùc ñeå taêng cöôøng naêng löïc caïnh tranh nhö : phaân loaïi khaùch haøng ñeå coù möùc giaûm giaù cuï theå theo löôïng mua, phöông thöùc thanh toaùn, giaûm giaù ñaëc bieät trong tröôøng hôïp giaønh khaùch haøng, thu huùt khaùch haøng môùi, … 3.3.4.3. Chính saùùch phaâân phoáái : Thöïc hieän muïc tieâu ñeà ra, Coâng ty tieáp tuïc duy trì vaø ñaåy maïnh thò tröôøng muïc tieâu : ôû keânh baùn buoân laø caùc hoä saûn xuaát coâng nghieäp, ôû keânh baùn leû laø taêng cöôøng môû roäng maïng löôùi cöûa haøng xaêng daàu vaø ñaïi lyù baùn leû. Tình hình caïnh tranh ngaøy caøng gay gaét, caùc ñoái thuû baèng nhieàu phöông caùch khaùc nhau ñeå baùn vaøo khaùch haøng cuûa Coâng ty, ñoøi hoûi Coâng ty phaûi taêng cöôøng caùc bieän phaùp ñeå giöõ vöõng caùc khaùch haøng naøy, phaùt trieån khaùch haøng môùi: ‹ Keânh baùn buoân : Ñoái vôùi keânh baùn buoân tröïc tieáp, saûn löôïng baùn ngaøy caøng giaûm qua caùc giai ñoaïn maø ta coù theá thaáy trong bieåu ñoà cuûa caùc keânh baùn trong Phuï luïc 17. Do ñoù vieäc khaån tröông thöïc hieän caùc bieän phaùp ñeå thuùc ñaåy saûn löôïng baùn qua keânh naøy, giöõ khaùch haøng cuõ vaø tìm theâm khaùch haøng môùi laø voâ cuøng caáp thieát. Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 50 ° Treân cô sôû phaân nhoùm khaùch haøng (nhö ñaõ neâu ôû chöông 2), Coâng ty caàn ñaùnh giaù phaân loaïi trong moãi nhoùm ñeå xaùc ñònh nhöõng khaùch haøng mua thöôøng xuyeân treân 90%, nhöõng khaùch haøng mua töø 60-90% nhu caàu vaø nhöõng khaùch haøng mua thaát thöôøng – ñoäng cô quan heä thöông maïi ñeå chieám duïng voán – ñaûo nôï,.. ñeå töø ñoù xaùc ñònh cheá ñoä öu tieân veà nguoàn haøng, dòch vuï vaø caùc chính saùch kinh doanh khaùc (tín duïng thöông maïi, giaù, ñaàu tö thöông maïi,…), cuï theå qua caùc chính saùch khaùch haøng nhö sau : ª Chính saùch ñaåy maïnh vaø thu huùt khaùch haøng môùi : Thöôûng cho caùc CVTT neáu tieáp thò ñöôïc khaùch haøng môùi tuøy theo möùc saûn löôïng haøng thaùng khaùch haøng ñoù mua cuûa Coâng ty : ª Chính saùch veà giaù: - Phaân loaïi khaùch haøng theo saûn löôïng mua vôùi möùc giaù khaùc bieät. - Ñeå oån ñònh ñaàu vaøo cho khaùch haøng vaø ñaàu ra cuûa Coâng ty, neân coù chính saùch khuyeán khích khaùch haøng kyù HÑ mua giaù coá ñònh (1 thaùng,3 thaùng, 6 thaùng). ª Chính saùch baûo ñaûm nguoàn: - Thöôøng xuyeân theo doõi, kieåm tra vaø döï ñoaùn nhu caàu thò tröôøng nhaèm xaùc ñònh möùc toàn kho thích hôïp cung öùng. - Thoáng keâ danh saùch nhöõng khaùch haøng coù söùc döï tröõ thaáp ñeå coù keá hoaïch ñaûm baûo nguoàn cung öùng lieân tuïc cho hoï. - Caùc ñôn vò coù keá hoaïch nhaän haøng töông ñoái oån ñònh (tuaàn hoaëc thaùng) chaát löôïng cao phaûi ñöôïc taäp hôïp nhu caàu cuoái moãi thaùng göûi Toång kho Nhaø Beø ñeå coù keá hoaïch toå chöùc chöùa rieâng ñeå vaø caân ñoái nguoàn vaø ñaùp öùng . Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 51 - Thoâng baùo ñeán caùc khaùch haøng mua haøng khoâng oån ñònh hoaëc mua töø nhieàu nguoàn thì möùc ñoä baûo ñaûm nguoàn cuûa Cty khoâng ñöôïc öu tieân – nhaát laø khi nguoàn haøng caïn. ª Chính saùch coâng nôï : - Tieán haønh tìm hieåu thaät kyõ khaùch haøng veà khaû naêng thanh toaùn nôï tröôùc khi ñaøm phaùn kyù hôïp ñoàng. - Xem xeùt aùp duïng phöông thöùc coâng nôï goái ñaàu (khoâng xaùc ñònh ngaøy) ñoái vôùi moät soá khaùch haøng nhaèm giaûm thuû tuïc thanh toaùn veà phía khaùch haøng. - Ñieàu chænh laïi quy ñònh baùn haøng traû chaäm cuûa Cty, raø soaùt ñònh möùc coâng nôï theo höôùng taïo taïo söï khaùc bieät theo saûn löôïng mua vaø tính oån ñònh trong choïn löïa nhaø cung öùng. ª Chính saùch chaát löôïng haøng hoùa: - Ñaët haøng Toång Coâng ty coù yeâu caàu veà chaát löôïng (thoâng qua yù kieán cuûa khaùch haøng vaø yeâu caàu cuûa thò tröôøng) vaø giaù giao töông xöùng chaát löôïng (caùc chæ tieâu khoâng ñaït phaûi ñöôïc tröø töông öùng). - Löu yù ñeán caùc ñôn vò vaän chuyeån, phaûi choïn caùc ñôn vò vaän chuyeån coù uy tín vaø coù cam keát cuï theå vôùi Coâng ty veà chaát löôïng haøng hoùa ñeán taän tay khaùch haøng, traùnh tình traïng gian laän treân ñöôøng vaän chuyeån haøng hoùa. - Giaûi quyeát trieät ñeå khieáu naïi cuûa khaùch haøng veà chaát löôïng haøng hoùa theo ñuùng quy trình ñeå giöõ uy tín cho Coâng ty, taïo nieàm tin nôi khaùch haøng. - Toå chöùc, quy hoaïch boàn ñeå chöùa rieâng haøng cung caáp cho nhöõng khaùch haøng coù yeâu caàu chaát löôïng cao rieâng bieät ( caùc Nhaø maùy ñieän, Huolong…). ª Dòch vuï vaän chuyeån : Chaán chænh coâng taùc vaän chuyeån, xoùa boû tình traïng ñoäc quyeàn trong vaän chuyeån ñoái vôùi moãi khaùch haøng ; Kieân quyeát chuyeån Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 52 ñoåi ñôn vò vaän chuyeån khi coù khieáu naïi cuûa khaùch haøng ; Ñieàu chænh hôïp ñoàng ñoái vôùi caùc nhaø vaän chuyeån vaø chuyeân vieân tieáp thò phuï traùch. ª Chính saùch dòch vuï tröôùc, trong vaø sau baùn haøng : Taát caû caùc khaùch haøng khi coù yeâu caàu ñeàu ñöôïc cung öùng mieãn phí caùc dòch vuï : ñaøo taïo, tö vaán, cung caáp taøi lieäu, caùc vaät phaåm, boàn beå,….. tuøy theo saûn löôïng khaùch haøng mua. ª Chính saùch chaêm soùc khaùch haøng : Toå chöùc caùc hình thöùc ñoäng vieân, khen thöôûng ñoái vôùi nhöõng khaùch haøng coù saûn löôïng mua bình quaân haøng thaùng cao (quy ñònh möùc cuï theå) nhö : tham quan du lòch trong nöôùc, ngoaøi nöôùc,… chi phí cho laõnh ñaïo vaø tieáp thò toå chöùc thaêm hoûi khaùch haøng. ‹ Keânh toång ñaïi lyù : Baét ñaàu töø naêm 2004, Nhaø nöôùc ban haønh quy cheá kinh doanh môùi nhaèm quaûn lyù hoaït ñoäng keânh thöông maïi naøy. Vôùi quy cheá naøy, moâi tröôøng kinh doanh xaêng daàu ñöôïc laäp laïi traät töï vaø oån ñònh. Caùc doanh nghieäp cuõng taïo ñöôïc theá chuû ñoäng hôn trong kinh doanh, ngöôøi tieâu duøng cuõng ñöôïc lôïi hôn do caùc ñôn vò caïnh tranh giaù baùn, traùnh ñöôïc tình traïng gian laän thöông maïi xaêng daàu,… Trieån khai thöïc hieän quy cheá treân, Coâng ty gaëp nhieàu thuaän lôïi trong vieäc thieát laäp heä thoáng vì ñaõ coù nguoàn khaùch haøng oån ñònh. Tuy nhieân coâng taùc kieåm tra, giaùm saùt cuûa Nhaø nöôùc voâ cuøng quan troïng, vì neáu Coâng ty thöïc hieän nghieâm chænh chuû tröông cuûa Nhaø nöôùc nhöng caùc Coâng ty khaùc khoâng thöïc hieän thì vieäc caïnh tranh khoâng laønh maïnh ñeå loâi keùo khaùch haøng seõ dieãn ra. Vaø qua 6 thaùng thöïc hieän quy cheá, ñieàu naøy ñaõ xaûy ra. Caùc ñaàu moái khaùc duøng moïi bieän phaùp ñeå ra söùc loâi keùo khaùch haøng baèng caùch taêng thuø lao cho caùc toång ñaïi lyù, coù theå thaáy roõ qua soá lieäu thoáng keâ : Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 53 THUØ LAO TOÅNG ÑAÏI LYÙ CUÛA MOÄT SOÁ ÑAÀU MOÁI NHAÄP KHAÅU XAÊNG DAÀU Maët haøng Coâng ty XDKV II Petec Sai gon Petro Ñaàu moái khaùc Xaêng 227 300 310 400 DO, KO 227 300 280 320 Vaø thöïc teá cho thaáy trong 6 thaùng ñaàu naêm 2004, löôïng baùn qua keânh toång ñaïi lyù giaûm nhieàu so vôùi soá löôïng ñaõ ñaêng kyù trong hôïp ñoàng : BAÛNG 11 SAÛN LÖÔÏNG BAÙN QUA KEÂNH TOÅNG ÑAÏI LYÙ STT Teân toång ñaïi lyù Saûn löôïng ñaêng kyù bình quaân thaùng naêm 2004 Saûn löôïng thöïc hieän BQ thaùng (6 thaùng 04) Tyû leä thöïc hieän / ñaêng kyù 8.228 64,5% 1 12.750 Cty Thöông Maïi Kieân Giang 13.919 56,5% 2 24.620 Cty TM XNK Thanh Leã 1.635 35,4% 3 4.620 Cty Thöông Nghieäp Caø Mau 2.236 47,2% 4 4.735 Cty CP Thöông Maïi Hoùc Moân 477 40,0% 5 6.100 Cty CP TM & DV Caàn Giôø 8.228 42,6% 6 1.120 Cty CP ÑT PTCN – TM Cuû Chi Tröôùc tình hình treân, ñeå taêng cöôøng löôïng baùn qua keânh naøy vaø thieát laäp ñöôïc heä thoáng khaùch haøng oån ñònh, Coâng ty caàn thöïc hieän caùc vaán ñeà sau : ° Ngoaøi vieäc taêng cöôøng kieåm soaùt caùc Toång ñaïi lyù, Coâng ty caàn ñaùnh giaù vaø löïa choïn caùc doanh nghieäp coù toå chöùc maïng löôùi phaân phoái roäng lôùn, coù tieàm löïc taøi chính ñeå hoaïch ñònh caùc phöông thöùc baùn, möùc giaù baùn phuø hôïp vôùi quan ñieåm chia seõ lôïi nhuaän ñeå môû roäng thò tröôøng. ° Söû duïng caùc chính saùch hoã trôï möùc thuø lao thoâng qua phöông thöùc thanh toaùn ngay hay traû chaäm, hoã trôï chi phí qua kho,… ° Löïa choïn caùc toång ñaïi lyù coù thöïc löïc ñeå thöïc hieän caùc chính saùch hoã trôï baùn haøng nhaèm taêng löôïng baùn qua caùc khaùch haøng lôùn naøy. Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 54 ° Môû roäng phaïm vi thöïc hieän caùc dòch vuï cuûa Coâng ty ñeán heä thoáng cuûa toång ñaïi lyù nhaèm hoã trôï toång ñaïi lyù trong vieäc xaùc laäp vaø duy trì heä thoáng. ‹ Keânh baùn leû vaø ñaïi lyù baùn leû : Taäp trung quy hoaïch maïng löôùi xaêng daàu trong phaùt trieån ñoâ thò ñeå taêng nhanh caùc ñieåm baùn xaêng daàu treân ñòa baøn vôùi nhieàu phöông thöùc : mua ñaát, lieân doanh, mua laïi cöûa haøng, thueâ ñaát ; khaûo saùt ñaàu tö gia taêng soá truï bôm xuaát baùn leû treân moät cöûa haøng. Maët khaùc phaân loaïi löïa choïn caùc ñaïi lyù ñeå ñaàu tö thieát laäp quan heä thöông maïi mua baùn oån ñònh veà saûn löôïng, cuõng nhö xaây döïng caùc cô cheá baùn haøng hôïp lyù, coù tính caïnh tranh. ‹ Keânh taùi xuaát : - Keânh baùn haøng cho taøu bieån trong vaø ngoaøi nöôùc nhöõng naêm qua coâng ty bò thu heïp, do vaäy caàn sôùm nghieân cöùu ñeå toå chöùc baùn cho caùc khaùch haøng laø taøu thuyeàn Vieät Nam vaø quoác teá. Ñoái vôùi keânh baùn haøng taùi xuaát cho thò tröôøng Campuchia ñang coù xu höôùng gia taêng, caàn nghieân cöùu môû ñaïi dieän thöông maïi vaø ñaåy maïnh löôïng xaêng daàu baùn sang thò tröôøng naøy, vôùi nhöõng löu yù veà ñieàu kieän thanh toaùn, ñaûm baûo an toaøn taøi chính. - Raø soaùt laïi toaøn boä quy trình thuû tuïc ñeå ñieàu chænh, boå sung caùc quy ñònh, thuû tuïc hieän haønh cho phuø hôïp, ñaûm baûo an toaøn tuyeät ñoái cho keânh naøy. - Ngoaøi nhöõng quy ñònh chung veà chính saùch khaùch haøng cuûa Coâng ty, caàn xaây döïng quy ñònh rieâng cho keânh taùi xuaát veà : chính saùch giaù, phöông thöùc thanh toaùn, ñaàu tö, dòch vuï hoã trôï kyõ thuaät ñeå taêng khaû naêng caïnh tranh. - Tieán haønh khaûo saùt, phaân tích ñaùnh giaù ñeå taäp trung phaùt trieån nhanh ôû thò tröôøng coù tieàm naêng nhaát, mang laïi hieäu quaû cao nhaát. Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 55 3.3.4.4. Chính saùùch chieââu thò, khuyeáán maõõi : Trong thôøi gian saép tôùi, chieán löôïc quaûng caùo, chieâu thò caàn ñònh höôùng theo caùc noäi dung sau : ™ Tieáp tuïc duy trì môû roäng vieäc quaûng baù thöông hieäu : Töøng böôùc xaây döïng thöông hieäu Petrolimex trôû thaønh thöông hieäu maïnh vaø uy tín baèng caùc chöông trình cuï theå sau : - Khi ñaàu tö naâng caáp cöûa haøng caàn nghieân cöùu khu vöïc hoaëc vò trí coá ñònh duøng rieâng cho vieäc treo caùc baûng quaûng caùo, baêng roân,.. thay vì daùn vaøo truï bôm, coät maùi che nhö hieän nay, vöøa thieáu thaåm myõ, vöøa khoâng ñoàng boä. - Khai thaùc toái ña vò trí maët baèng cuûa caùc cöûa haøng ñeå phuïc vuï cho coâng taùc quaûng caùo baèng caùc hình baûng chaïy chöõ ñieän töû, poster quaûng caùo. - Taäp trung caûi taïo naâng caáp hình thöùc caùc coång kho, ñöôøng daãn vaøo kho, laép ñaët caùc pano quaûng caùo. - Toå chöùc thöôøng xuyeân cho khaùch haøng tham quan Toång Kho ñeå khaùch haøng nhaän thöùc ñöôïc ñaày ñuû hôn veà taàm voùc cuûa doanh nghieäp, taïo taâm lyù tin töôûng trong quaù trình quan heä. - Choïn löïa caùc ñòa ñieåm coù taàm quan saùt roäng, taïi caùc khu vöïc cöûa ngoõ vaøo thaønh phoá, caùc giao loä lôùn ñeå laép ñaët caùc baûng quaûng caùo cuûa Coâng ty. - Trieån khai thöïc hieän moät soá boä phim chuyeân ñeà veà töï giôùi thieäu vaø quaûng caùo saûn phaåm : chaát löôïng saûn phaåm, caùc loaïi hình dòch vuï cuûa Coâng ty, höôùng daãn söû duïng caùc loaïi xaêng daàu,… - Taäp trung quaûng caùo treân caùc baùo lôùn vaø maãu quaûng caùo phaûi gaây aán töôïng chöù khoâng quaûng caùo mang tính hình thöùc nhö hieän nay. - Xaây döïng trang web rieâng cho Coâng ty vaø theo doõi, caäp nhaät thoâng tin veà Coâng ty kòp thôøi. Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 56 - Taêng cöôøng vieäc phaùt haønh caùc tôø rôi phuïc vuï cho coâng taùc baùn leû nhö : höôùng daãn söû duïng caùc loaïi xaêng thích hôïp cho töøng loaïi phöông tieän, caùc chæ tieâu cô baûn cuûa saûn phaåm,… ñeå ngöôøi tieâu duøng coù choïn löïa ñuùng trong vieäc söû duïng saûn phaåm xaêng daàu cuûa Coâng ty. ™ Quaûng caùo hoã trôï hoaït ñoäng kinh doanh : Caàn chuù troïng vaø tieáp tuïc phaùt huy nhaèm duy trì vaø phaùt trieån moái quan heä vaø taïo söï tin töôûng cuûa khaùch haøng ñoái vôùi Coâng ty, ñaëc bieät laø ñoái vôùi caùc khaùch haøng mua saûn löôïng lôùn, coù quan heä truyeàn thoáng, tuøy theo ñoái töôïng khaùch haøng: y Ñoái vôùi khaùch haøng mua tröïc tieáp : - Ñaàu tö hoã trôï vaät chaát : trang bò boàn beå, caáp thöôùc ño daàu, thöïc hieän dòch vuï suùc röõa boàn beå, laäp barem boàn,… - Tö vaán, hoã trôï ñaøo taïo veà kieán thöùc söû duïng, toå chöùc caùc lôùp hoïc chuyeân ñeà - Cung caáp caùc vaät phaåm quaûng caùo : duø che naéng, trang phuïc cho coâng nhaân y Ñoái vôùi caùc toång ñaïi lyù : Beân caïnh vieäc aùp duïng chính saùch ñaàu tö quaûng caùo nhö khaùch haøng mua tröïc tieáp, vieäc ñaàu tö quaûng caùo vaøo maïng löôùi baùn leû cuûa caùc toång ñaïi lyù caàn ñöôïc xem troïng, vì ñoù laø nhöõng ñòa ñieåm thuaän lôïi ñeå thöông hieäu Petrolimex hieän dieän vaø uy tín cuûa Coâng ty ñöôïc moïi ngöôøi bieát ñeán. Duy trì vaø taêng cöôøng môû roäng caùc hình thöùc ñaàu tö trang trí quaûng caùo mieãn phí, trang bò hoäp ñeøn, cung caáp vaät phaåm quaûng caùo (duø, aùo thun cho coâng nhaân,…) y Ñoái vôùi ñaïi lyù baùn leû : Tieáp tuïc duy trì vieäc trang bò caùc vaät phaåm quaûng caùo hoã trôï baùn haøng nhö : duø, aùo thun coâng nhaân, toå chöùc caùc lôùp huaán luyeän, ñaøo taïo veà kyõ thuaät xaêng daàu, toå chöùc tham quan cô sôû vaät chaát cuûa Coâng ty,… y Ñoái vôùi khaùch haøng mua leû tröïc tieáp taïi cöûa haøng : Taêng cöôøng naâng cao phong caùch phuïc vuï khaùch haøng taän tình, vaên minh, lòch söï. Coù bieän phaùp kieân Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 57 quyeát ñeå chaám döùt tình traïng bôm thieáu haøng nhö : phaït tröø löông, ñuoåi vieäc,… Chuù troïng coâng taùc khuyeán maõi vaøo caùc thôøi ñieåm leã, teát baèng caùc vaät phaåm quaûng caùo ñaëc thuø, cung caáp caùc thoâng tin höôùng daãn tieâu duøng qua caùc tôø böôùm,… ñeå taïo loøng tin vaø söï an taâm cuûa khaùch haøng vaø naâng cao nhaän thöùc veà maët haøng ñaëc bieät naøy. 3.4. KIEÁN NGHÒ : Ñeå thöïc hieän ñöôïc caùc muïc tieâu – chieán löôïc marketing hoaïch ñònh ñaït hieäu quaû cao nhaát, vôùi quan ñieåm caù nhaân coù kieán nghò moät soá noäi dung nhö sau: 3.4.1. KIEÁN NGHÒ VÔÙI NHAØ NÖÔÙC VAØ CHÍNH QUYEÀN THAØNH PHOÁ : 3.4.1.1. Veà chính saùch thueá vaø phí xaêng daàu : ° Chính saùch thueá nhaäp khaåu xaêng daàu vaøo Vieät nam phaûi thaät linh ñoäng vôùi nhòp bieán ñoäng giaù xaêng daàu theá giôùi, thueá suaát nhaäp khaåu xaêng daàu neân coá ñònh töø saùu thaùng ñeán moät naêm. ° Xem xeùt laïi caên cöù tính thueá tieâu thuï ñaëc bieät cuûa maët haøng xaêng voán laø maët haøng thieát yeáu, ñaïi chuùng söû duïng maø laïi tính thueá tieâu thuï ñaëc bieät laø khoâng hôïp lyù. Ñoàng thôøi laïi ñaùnh thueá VAT–nhö vaäy laø thueá ñaùnh choàng leân thueá . ° Phí xaêng daàu : maët haøng xaêng vôùi möùc phuï thu 500ñ/lít (töông öùng 7,2%/giaù baùn leû hieän nay) vaø daàu DO möùc phuï thu laø 300ñ/lít (6,1%/giaù baùn leû) laø quaù cao. Trong ñoù, coù moät phaàn xaêng vaø DO khoâng söû duïng vaøo muïc ñích löu thoâng vaän taûi maø tröïc tieáp laø ñaàu vaøo cuûa saûn phaåm (DO duøng ñoát loø, chaïy maùy trong saûn xuaát coâng nghieäp). (Thueá vaø phí xaêng daàu theo Phuï luïc 18) Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 58 3.4.1.2. Veà caùc coâng taùc quaûn lyù nhaø nöôùc khaùc : Nhaø nöôùc caàn quan taâm chaán chænh laïi coâng taùc quaûn lyù veà ño löôøng caùc thieát bò ño tính xaêng daàu, veà quaûn lyù thò tröôøng vaø quaûn lyù chaát löôïng xaêng daàu, cuõng nhö xöû lyù nghieâm söï vi phaïm quyeàn sôû höõu coâng nghieäp veà ñaêng kyù chaát löôïng maøu saéc ñaëc tröng cuûa caùc maët haøng xaêng daàu ; veà quy hoïach maïng löôùi baùn leû ñeå ñaûm baûo an toaøn phoøng chaùy chöõa chaùy, an toaøn moâi tröôøng moâi sinh vaø xöû lyù daàu thaûi ôû taát caû caùc doanh nghieäp kinh doanh xaêng daàu, vaän taûi xaêng daàu vaø söû duïng xaêng daàu ; kieåm soaùt vaø quaûn lyù möùc thuø lao cuûa caùc Coâng ty ñaàu moái theo quy ñònh ñeå traùnh tình traïng naâng möùc thuø lao giaønh giaät khaùch haøng, coù hình thöùc kieåm soaùt chaët cheõ heä thoáng phaân phoái. 3.4.2. KIEÁN NGHÒ VÔÙI TOÅNG COÂNG TY XAÊNG DAÀU VIEÄT NAM : ° Quy ñònh veà Quaûn lyù haïch toaùn kinh doanh xaêng daàu cuûa Toång coâng ty ñang coù giaù trò hieän haønh, qua thöïc tieãn aùp duïng ñaõ boäc loä nhöõng baát hôïp lyù, caàn phaûi ñieàu chænh, boå sung, söûa ñoåi cho phuø hôïp ñeå naâng cao hieäu löïc quaûn lyù, phoái hôïp thò tröôøng vaø chuû ñoäng kinh doanh cuûa caùc ñôn vò : - Chuyeån haún cô cheá “ñaët haøng” sang “mua haøng” : caùc Coâng ty thaønh vieân xaùc ñònh nhu caàu haøng quyù ñaët mua vôùi Toång coâng ty, Toång coâng ty toå chöùc nhaäp khaåu vaø giao baùn cho caùc ñôn vò toå chöùc kinh doanh; - Cô cheá giao caùc chæ tieâu keá hoaïch haøng naêm caàn sôùm thoaùt khoûi cô cheá haønh chính - aùp ñaët, maø ñeå töï ñôn vò xaùc laäp vaø hoaïch ñònh caùc chæ tieâu trong naêm taøi chính. Vieäc ñieàu lôïi nhuaän veà taäp trung taïi Toång coâng ty vaø phaân phoái laïi laø caùch laøm thieáu coâng baèng, khoâng kích thích töøng ñôn vò taêng cöôøng tích luõy vaø haïn cheá söï noå löïc cuûa caùc ñôn vò. Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 59 ° Sôùm xaùc laäp chieán löôïc phaùt trieån vaø xaây döïng moâ hình phaùt trieån thaønh taäp ñoaøn xaêng daàu quoác gia maïnh cuûa Vieät Nam ñeå chuaån bò boä maùy, nguoàn löïc, vaät löïc cho cuoäc caïnh tranh ngaøy caøng quyeát lieät vôùi caùc ñoái thuû trong nöôùc ngaøy caøng maïnh vaø vôùi caùc taäp ñoaøn nöôùc ngoaøi trong töông lai vaøo kinh doanh ôû Vieät nam. Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 60 KEÁT LUAÄN Nhöõng dieãn bieán cuûa cuoäc chieán Myõ – Iraéc trong thôøi gian qua, dieãn bieán giaù theá giôùi cao baát thöôøng, nhöõng xung ñoät vaø taùc ñoäng maïnh meõ ñoái vôùi neàn kinh teá theá giôùi cuûa thò tröôøng daàu moû ñaõ moät laàn nöõa khaúng ñònh raèng, maëc duø nhaân loaïi ñang coá gaéng tìm kieám moät nguoàn naêng löôïng môùi cho töông lai nhöng chaéc chaén trong theá kyû 21 naøy, xaêng daàu vaãn coøn laø nguoàn quan troïng soá moät. Coù theå noùi raèng, vôùi khoái löôïng xaêng daàu tieáp nhaän vaø xuaát caáp haøng naêm leân ñeán gaàn 4 trieäu m3, vôùi thò phaàn töøng böôùc taêng tröôûng, Coâng ty XDKV II laø moät ñôn vò lôùn, khaù oån ñònh trong toå chöùc heä thoáng vaø baøi baûn trong hoaït ñoäng ñieàu haønh. Maëc duø xuaát thaân töø moät doanh nghieäp vaän haønh theo cô cheá keá hoaïch, bao caáp nhöng Coâng ty XDKV II ñaõ nhanh choùng theo kòp dieãn tieán cuûa thò tröôøng, trôû thaønh ñaàu taøu trong toaøn ngaønh. Ñaây laø nhöõng thaønh töïu heát söùc lôùn lao vaø raát coù yù nghóa neáu chuùng ta chuù yù tôùi nhöõng ñieàu kieän coøn haïn cheá cuûa cô cheá kinh doanh do cô quaûn quaûn lyù caáp treân chi phoái vaø nhöõng trôû löïc töø cô cheá cuûa moät doanh nghieäp nhaø nöôùc, nôi maø quaù nhieàu yeáu toá taùc ñoäng ñeán hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh vaø naèm ngoaøi khaû naêng giaûi quyeát cuûa Coâng ty. Tuy nhieân, xaêng daàu laø maët haøng chieán löôïc coù aûnh höôûng raát nhieàu ñeán caùc ngaønh kinh teá khaùc noùi rieâng vaø toaøn boä neàn kinh teá nöôùc nhaø noùi chung. Do ñoù, thò tröôøng xaêng daàu luoân luoân soâi ñoäng vaø caïnh tranh gay gaét. Coâng ty XDKV II vôùi nhöõng thaønh töïu neâu treân thaät ñaùng töï haøo, nhöng so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh ñang ngaøy caøng lôùn maïnh thì thaät ñaùng lo ngaïi. Coâng ty khoâng nhöõng caàn phaûi thöïc hieän theo ñònh höôùng ñaõ hoaïch ñònh maø coøn phaûi taän duïng khai thaùc heát moïi tieàm löïc saün coù ñeå coù theå khaéc phuïc caùc ñieåm yeáu, taêng cöôøng naêng löïc caïnh tranh nhaèm ñaït muïc tieâu chung cuûa Coâng ty, cuûa toaøn ngaønh vaø ñoùng goùp vaøo vieäc thöïc hieän muïc tieâu chung cuûa caû nöôùc. Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 61 Phuï luïc 01 SÔ ÑOÀ HOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC MARKETING CAÁP DOANH NGHIEÄP Hoaïch ñònh chieán löôïc Xaùc ñònh nhieäm vuï kinh doanh Xaùc ñònh muïc tieâu kinh doanh Ñònh daïng chieán löôïc phaùt trieån Heä thoáng thoâng tin Marketing vaø nghieân cöùu CAÁP ÑÔN VÒ KINH DOANH, SAÛN PHAÅM, THÒ TRÖÔØNG Hoaïch ñònh Marketing Phaân tích thöïc traïng Marketing Phaân tích cô hoäi Marketing Xaùc ñònh muïc tieâu Marketing Xaây döïng chieán löôïc Marketing Ñöa ra caùc chöông trình haønh ñoäng Kieåm tra hoaït ñoäng Marketing Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 62 Phuï luïc 02 QUY MOÂ, CÔ CAÁU CHAÁT LÖÔÏNG LAO ÑOÄNG CUÛA COÂNG TY XDKVII ÑVT : ngöôøi - % Chæ tieâu 1998 1999 2000 2001 2002 A. Toång soá lao ñoäng 1915 1697 1538 1585 1570 - So vôùi naêm tröôùc -5 -218 -159 +47 -15 B. Chaát löôïng : 1915 -100% 1967 -100% 1538 -100% 1585 -100% 1570 -100% 1. Cao ñaúng, ñaïi hoïc 357-18,6% 360-21,0% 342-22% 355-22,4% 368-23,0% 2. Trung caáp 323-16,9% 287-15,4% 237-15,4% 229-14,4% 235-15% 3. CN kyõ thuaät 986-51,5% 827-49% 738-48% 739-50% 771-49% 4. LÑ phoå thoâng 249-13% 223-13% 221-14,6% 208-13% 196-13% - - - - - C. Loaïi hôïp ñoàng LÑ 898 872 842 833 845 1. Khoâng xaùc ñònh t.haïn 725 542 425 494 429 2. Töø 1-3 naêm 288 283 271 258 266 3. Döôùi 1 naêm (Nguoàn : Coâng ty xaêng daàu Khu vöïc II) Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 63 Phuï luïc 03 KEÁT QUAÛ KINH DOANH XAÊNG DAÀU CUÛA COÂNG TY XDKV II TÖØ NAÊM 20 TH 1999 TH 2000 Tyû leä 2000/1999 Tyû leä 2001/2000 Tyû 2002/2STT CHÆ TIEÂU TH 2001 TH 2002 SAÛN LÖÔÏNG (m3,T) 3,026,289 4,069,802 4,009,321 3,855,641 I TOÅNG NHAÄP 134.5% 98.5% 96.2 ,591,042 ,363,777 II TOÅNG XUAÁT 2 3 129.8% 349,245 212,016 3, 99.6% 3, 95.9 1,064,849 1,473,962 1,549,859 1,582,263 A + Baùn tröïc tieáp : 138.4% 105.1% 102. 817,654 1,229,009 1,231,212 1,247,589 * Baùn buoân : 150.3% 100.2% 101. 485,953 786,010 695,318 784,257 - Baùn buoân TT 161.7% 88.5% 112. 9,185 - Baùn ngoaïi teä 299,855 384,516 486,287 400,368 - Baùn toång ñaïi lyù 82.3128.2% 126.5% 31,846 58,483 49,607 62,964 - Ñaïi lyù baùn leû 183.6% 84.8% 126. 116,923 137,398 146,009 161,036 * Baùn leû TT 117.5% 106.3% 110. 30,272 07,555 2,638 3,638 1 1 17 17 * Taùi xuaát 82.6% 160.5% 100. 1,526,193 1,889,815 1,799,386 1,629,753 B + ÑÑNBN 123.8% 95.2% 90.6 TAØI CHÍNH DOANH THU (Trieäu ñoàng) 5,975,278 9,285,564 I 155.4% ######### 108.1% ######### 106. LAÕI GOÄP (Trieäu ñoàng) 187,845 203,260 229,672 227,312 II 108.2% 113.0% 99.0 CHI PHÍ (Trieäu ñoàng) 165,565 195,001 203,950 209,312 III 117.8% 104.6% 102. 63.90 57.97 60.89 65.17 - CP B. quaân 1M3Taán 90.7% 105.0% 107. Tyû leä %/Dthu 2.77% 2.10% 75.8% 2.03% 96.7% 1.96% 96.4 LÔÏI NHUAÄN (Trieäu ñoàng) 22,279 8,259 25,722 18,000 IV 37.1% 311.4% 70.0 NOÄP NGAÂN SAÙCH (Trieäu ñoàng) 63,509 17,919 92,358 33,736 V 28.2% 515.4% 36.5 Phuï luïc 05 Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 64 SÔ ÑOÀ KEÂNH PHAÂN PHOÁI HAØNG HOÙA CUÛA COÂNG TY XAÊNG DAÀU KHU VÖÏC II COÂNG TY XAÊNG DAÀU KHU VÖÏC II KHAÙCH HAØNG Baùn buoân tröïc tieáp Ñaïi lyù Baùn buoân qua heä thoáng ñaïi lyù Cöûa haøng Baùn leû tröïc Xí nghieäp BLXD Ñaïi lyù Baùn taùi xuaát Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 65 Phuï luïc 06 MO HÌNH CAÙC HOAÏT ÑOÄNG ÑAÀU RA CUÛA COÂNG TY XAÊNG DAÀU KHU VÖÏC II Tieáp nhaän taøu nhaäp khaåu Toàn chöùa baûo quaûn xaêng daàu Xuaát baùn Xuaát ñieàu ñoäng veà caùc CHXD Xuaát baùn cho khaùch haøng Xuaát veà caùc coâng ty tuyeán sau Ñieàu ñoäng noäi boä veà caùc kho ñaàu moái khaùc Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 66 Phuï luïc 07 SO SAÙNH CAÙC ÑOÁI THUÛ CAÏNH TRANH TRONG NGAØNH KINH DOANH XAÊNG DAÀU ÔÛ PHÍA NAM TIEÂU THÖÙC COÂNG TY XAÊNG DAÀU SAØI GOØN PETRO PETEC PETECHIM KHU VÖÏC II Muïc tieâu ñeán naêm 2010 - Thò phaàn > 60% - Thò phaàn 13% - Thò phaàn 15% - Thò phaàn > 25% -Cöûa haøng:100,ñaïi lyù: 200 - Phaùt trieån heä thoáng kho - Ñaàu tö : taêng 10%/naêm Khaû naêng taøi chính - Voán vöõng maïnh 1.000 tyû ñoàng - Ñaàu tö taøi chính, thöông maïi hieäu quaû Voán chuû yeáu laø vay do thaønh phoá öu ñaõi - Voán 370 tyû ñoàng bò phaân taùn - Voán maïnh - Ñaàu tö lieân doanh nöôùc ngoaøi- Lieân doanh 3Cô sôû vaät chaát - Kho chöùa 500.000 m3, 15 caàu caûng bieån - 52 cöûa haøng, 80 ñaïi lyù -Kho120000m - Kho 109.000m3 - 3 cöûa haøng, 80 ñaïi lyù - Caàu caûng 20.000T - 2 cöûa haøng, 70 ñaïi lyù - Ñaàu tö kho hieän ñaïi, caàu caûng 20.000T. Ñaàu tö cöûa haøng, ñaïi lyù. Taøi nguyeân nhaân söï - Boä maùy coàng keành, trình ñoä chuyeân moân khaù - Boä maùy töông ñoái goïn, chöa chuù troïng ñaøo taïo. - Boä maùy goïn, lao ñoäng treû, trình ñoä cao, caùn boä treû - Boä maùy goïn, lao ñoäng treû, trình ñoä cao, ñöôïc ñaøo taïo ôû nöôùc ngoaøi - Naêng suaát lao ñoäng bình quaân coøn thaáp Chieán löôïc saûn phaåm - Ña daïng hoùa saûn phaåm - Chuû yeáu xaêng, DO - Chaát löôïng oån ñònh. - Thöông hieäu ñöôïc khaùch haøng tin töôûng. - Chöa kieåm soaùt chaát löôïng - Ña daïng hoùa saûn phaåm - Ña daïng hoùa saûn phaåm. - Chuù troïng chaát löôïng saûn phaåm - Caïnh tranh veà chaát löôïng Chieán löôïc phaân phoái - Coù maïng löôùi roäng khaép. - Söû duïng khaùch haøng trung gian. - Chuû yeáu baùn buoân thöông maïi - Taát caû caùc keânh. - Toå chöùc taát caû caùc keânh phaân phoái Chieán löôïc giaù - Giaù cao hôn ñoái thuû - Thöôøng söû duïng chieán löôïc phaù giaù Giaù höôùng ra thò tröôøng,ñieàu haønh giaù linh hoaït - Chaáp nhaän giaù ôû möùc thaáp - Giaù oån ñònh theo kyø, vuøng, mieàn, thò tröôøng Chieâu thò - Dòch vuï tö vaán kyõ thuaät - Ña daïng, -Ña daïng, - Khuyeán maõi Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 67 – khuyeán maõi - Ñaàu tö thöông maïi. giaûm giaù theo löôïng mua thaùng thöôøng xuyeân maïnh, ña daïng vôùi caùc chính saùch môû - Chöa chuù troïng caùc chính saùch khuyeán maõi. - Giaûm giaù theo löôïng mua thaùng (Nguoàn : Baùo caùo toång keát cuûa caùc Coâng ty) Phuï luïc 08 DÖÏ BAÙO SAÛN LÖÔÏNG CUNG CAÁP KHÍ NAM COÂN SÔN Ñôn vò tính : trieäu m3/naêm (Nguoàn Petro Vieät Nam – thôøi baùo Kinh teá VN 27/11/02) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2003 2004 2005 1575 2400 3150 Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 68 Phuï luïc 09 DÖÏ BAÙO TAÊNG TRÖÔÛNG KINH TEÁ VIEÄT NAM ÑVT : % Chæ tieâu 1995-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2020 A. Nhòp taêng GDP 8,2 7,0 7,0 6,5 Trong ñoù : + Noâng nghieäp + Coâng nghieäp, xaây döïng 3,6 4,0 3,8 3,0 + Dòch vuï 12,1 9,5 9,2 7,5 B. Cô caáu kinh teá 7,9 6,2 6,0 6,6 + Noâng nghieäp 22,2 21,1 20,3 16 + Coâng nghieäp, xaây döïng 34,2 34,5 34,7 36,4 + Dòch vuï 43,6 44,3 45,0 47,7 C. Giôùi haïn taêng tröôûng GDP 8,2 6,5-7,2 6,4-7,4 6,0-7,8 (Nguoàn : “Moät soá vaán ñeà veà lyù luaän, phöông phaùp luaän phöông phaùp xaây döïng vaø quy hoaïch phaùt trieån kinh teá Vieät Nam” - Vieän chieán löôïc phaùt trieån – Boä Keá hoaïch ñaàu tö, NXB Chính trò Quoác gia – Haø noäi 2002 -Trang 72-75) Phuï luïc 10 TAÊNG TRÖÔÛNG KINH TEÁ VIEÄT NAM THEO NGAØNH ÑVT : % Chæ tieâu Chính thöùc Döï baùo 1997 1998 1999 2000-2001 2002 2003-2010 Taêng tröôûng GDP 8.8 5.63 5.4 6.7 – 6,8 7.1 8% - 11% Noâng nghieäp 4.5 2.73 3.5 3.6 3.7 4% - 6% Coâng nghieäp 13.1 10.25 10.75 10.82 11.2 11% - 15% Dòch vuï 8.3 4.22 4.75 5.5 6.1 7% - 10% GDP taïi TP. HCM 9.2 4.61 5.6 9.87 10.2 11% - 13% (Nguoàn : Nieân giaùm thoáng keâ naêm 2000) Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 69 Phuï luïc 11 TOÁC ÑOÄ TAÊNG TRÖÔÛNG GDP CUÛA VIEÄT NAM 5.10 5.96 8.84 6.80 8.65 8.07 9.54 8.80 7.10 9.34 5.89 4.80 6.70 0 2 4 6 8 10 12 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 Naêm % (N aêm tr öô ùc + 10 0) (Nguoàn : Nieân giaùm thoáng keâ 2002 - NXB Thoáng keâ - Haø Noäi - Trang 52) Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 70 Phuï luïc 12 DÖÏ BAÙO NHU CAÀU XAÊNG DAÀU CUÛA VIEÄT NAM - Möùc taêng bình quaân 9-10%/naêm trong giai ñoaïn ñeán naêm 2010. - Nhu caàu caùc saûn phaåm xaêng daàu ñeán naêm 2010 laø 17,5-18,5 trieäu taán. - Nhu caàu tieâu thuï khí : naêm 2010 caàn khoaûng 8-10 tyû m3 MUÏC TIEÂU ÑEÁN NAÊM 2010 CUÛA NGAØNH DAÀU KHÍ Saûn löôïng khai thaùc daàu khí ñaït 30-32 trieäu taán daàu, trong ñoù : - Khai thaùc trong nöôùc : + Daàu thoâ : 16-18 trieäu taán + Khí : 12-14 tyû m3 - Khai thaùc töø nöôùc ngoaøi : 2-3 trieäu taán daàu thoâ (Nguoàn : Thôøi baùo kinh teá Vieät Nam – Trang 5 – Ngaøy 20/8/2004) Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 71 Phuï luïc 15 PHIEÁU GOÙP YÙ CUÛA KHAÙCH HAØNG (ÑEÀ NGHÒ) Vôùi mong muoán ñöôïc phuïc vuï Quyù khaùch haøng ngaøy moät toát hôn, ñeà nghò Quyù khaùch goùp yù cho Coâng ty xaêng daàu Khu vöïc II treân tinh thaàn hôïp taùc, côûi môû vaø thaúng thaén theo caùc noäi dung döôùi ñaây baèng caùch ñaùnh daáu (x) vaøo caùc oâ thích hôïp, choã naøo thaáy caàn thieát xin vui loøng ghi theâm yù kieán cuûa mình. 1. Theo ñaùnh giaù cuûa Quyù khaùch, chaát löôïng xaêng daàu do Coâng ty xaêng daàu Khu vöïc II cung caáp laø: Maët haøng Ñaït yeâu caàu Chöa ñaït yeâu caàu - Xaêng Mogas 95 khoâng chì - Xaêng Mogas 92 khoâng chì - Xaêng Mogas 90 khoâng chì - Diesel - Daàu löûa - Mazout 2. Ngoaøi nhöõng loaïi xaêng daàu noùi treân, Quyù khaùch coù nhu caàu söû duïng loaïi nhieân lieäu naøo khaùc (keå caû trong töông lai), xin vui loøng cho bieát toùm taét veà loaïi nhieân lieäu ñoù. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………3. Quyù khaùch ñaõ thoâng baùo cho Coâng ty xaêng daàu Khu vöïc II bieát veà haøng hoùa keùm chaát löôïng: - Ñaõ thoâng baùo ít nhaát moät laàn - Chöa thoâng baùo laàn naøo 4. Giaù baùn cuûa Coâng ty xaêng daàu khu vöïc 2: - Phuø hôïp vôùi thò tröôøng, chaáp nhaän ñöôïc - Cao hôn giaù thò tröôøng 5. Theo Quyù khaùch, giaù baùn neân: - Giöõ coá ñònh trong moät thaùng duø giaù thò tröôøng leân hay xuoáng - Thay ñoåi tuøy theo tình hình thò tröôøng 6. Phöông thöùc mua haøng cuûa Quyù khaùch: - Taïi kho cuûa Coâng ty xaêng daàu Khu vöïc II - Taïi kho cuûa Quyù khaùch Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 72 7. Tieán ñoä giao haøng cuûa Coâng ty xaêng daàu Khu vöïc 2: - Ñaùp öùng theo yeâu caàu cuûa Quyù khaùch: - Ñoâi khi chöa ñuùng tieán ñoä - Nhieàu laàn khoâng ñuùng tieán ñoä 8. Phöông thöùc giao nhaän haøng hoùa hieän taïi giöõa Coâng ty xaêng daàu Khu vöïc II vaø Quyù khaùch: - Tieän lôïi - Chöa tieän lôïi - Ñeà nghò phöông thöùc khaùc (xin vui loøng noùi roõ theâm ôû muïc 12) 9. Thaùi ñoä cuûa nhöõng ngöôøi tröïc tieáp thöïc hieän vieäc giao nhaän haøng hoùa ñoái vôùi Quyù khaùch: - Ñöôïc - Chöa ñöôïc 10. Phong caùch cuûa nhaân vieân Coâng ty xaêng daàu Khu vöïc II trong quaù trình tieáp xuùc, laøm vieäc vôùi Quyù khaùch: - Ñöôïc - Chöa ñöôïc 11. Quyù khaùch coù nhu caàu veà ñaàu tö vaø dòch vuï sau baùn haøng do Coâng ty xaêng daàu Khu vöïc II thöïc hieän: - Coù - Khoâng 12. Ngoaøi caùc vaán ñeà neâu treân, raát mong Quyù khaùch goùp yù hoaëc tö vaán cho Coâng ty xaêng daàu Khu vöïc II caùc vaán ñeà khaùc maø Quyù khaùch quan taâm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… Xin chaân thaønh caûm ôn veà söï hôïp taùc, uûng hoä cuûa Quyù khaùch ñoái vôùi Coâng ty xaêng daàu Khu vöïc II trong thôøi gian qua. (Xin Quyù khaùch vui loøng ghi roõ teân ñôn vò ñeå chuùng toâi kòp thôøi ñieàu chænh nhöõng vaán ñeà coøn thieáu soùt trong quaù trình phuïc vuï baùn haøng cho Quyù khaùch). TEÂN ÑÔN VÒ:………………………………………………. Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp Trang 73 Phuï luïc 18 CAÙC LOAÏI THUEÁ VAØ PHÍ AÙP DUÏNG CHO MAËT HAØNG XAÊNG DAÀU (THÔØI ÑIEÅM 25/5/2004) ÑVT : % Thueá, phí Diesel Daàu löûa Mazout Xaêng caùc loaïi - Thueá nhaäp khaåu 0 0 0 0 - Tieâu thuï ñaëc bieät (% giaù CIF) 10 0 0 0 - Phí xaêng daàu (ñoàng / lít) 500 300 0 0 - VAT (% giaù tính thueá) 10 10 10 10 - Thu nhaäp DN (% thu nhaäp chòu thueá) 28 28 28 28 (Nguoàn : Baùo caùo veà thueá Coâng ty xaêng daàu Khu vöïc II) Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11 Luaän vaên toát nghieäp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐịnh hướng chiến lược Marketing của Công ty xăng dầu khu vực II đến năm 2010.pdf
Luận văn liên quan