Đồ án Bê tông hai - Tính toán sàn tăng biến hình

Đồ án bê tông hai TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 1.1. MẶT BẰNG BỐ TRÍ ĐAN DẦM SÀN 1.1.1. Lựa chọn sơ bộ kích thước dầm tầng điển hình Việc lựa chọn sơ bộ kích thước dầm được tiến hành dựa vào kích thước nhịp và chiều cao tầng.Các kích thước dầm được lựa chọn sơ bộ theo công thức: Đối với các dầm chính Đối với các dầm phụ Dầm chính có chiều dài lớn nhất l=8500 mm h_d=(1/12÷1/8)×8500=708.3÷1062.5 (mm) Chọn hd=800(mm) b_d=(1/4÷1/2)×800=200÷400 (mm) Chọn bd=400(mm)

docx61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/06/2013 | Lượt xem: 1743 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Bê tông hai - Tính toán sàn tăng biến hình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG 1 TÍNH TOAÙN SAØN TAÀNG ÑIEÅN HÌNH 1.1. MAËT BAÈNG BOÁ TRÍ ÑAN DAÀM SAØN 1.1.1. Löïa choïn sô boä kích thöôùc daàm taàng ñieån hình Vieäc löïa choïn sô boä kích thöôùc daàm ñöôïc tieán haønh döïa vaøo kích thöôùc nhòp vaø chieàu cao taàng.Caùc kích thöôùc daàm ñöôïc löïa choïn sô boä theo coâng thöùc: Ñoái vôùi caùc daàm chính Ñoái vôùi caùc daàm phuï Daàm chính coù chieàu daøi lôùn nhaát l=8500 mm hd=112÷18×8500=708.3÷1062.5 (mm) Choïn hd=800(mm) bd=14÷12×800=200÷400 (mm) Choïn bd=400(mm) Tieát dieän daàm chính:800x400(mm) Daàm phuï coù chieàu daøi lôùn nhaát l=8500 mm hd=120÷112×8500=425÷708.3 (mm) Choïn hd=600(mm) bd=14÷12×600=150÷300 (mm) Choïn bd=300(mm) Tieát dieän daàm chính:600x300(mm 1.2 :CAÁU TAÏO SAØN: Xaùc ñònh chieàu daøy baûn saøn: hs≥0.8×l40 Trong ñoù l laø chieàu daøi theo phöông caïnh ngaén cuûa oâ saøn lôùn nhaát:(oâ saøn soá 12) hs≥0.8×l40=0.8×450040=90(mm) Choïn : hs=100(mm) 1.3 : TAÛÕI TROÏNG TAÙC ÑOÄNG LEÂN SAØN: 1.3.1: Tónh taûi: Lớp cấu tạo (kN/m3) Hệ số VT n Chieàu daøy δ (mm) Tải trọng tt (kN/m2) Gaïch ceramic 20 1.1 10 0.22 Vöõa loùt, tao doác 18 1.3 30 0.702 Baûn saøn daøy 25 1.1 100 2.75 Vöõa traùt 18 1.3 15 0.351 Toång tænh taûi tính toaùn:4.023 kN/m2 1.3.2. HOAÏT TAÛI Loaïi phoøng Taûi troïng tieâu chuaån (kN/m2) Heä soá VT n Taûi troïng TT (kN/m2) Phoøng laøm vieäc 2.0 1.2 2.4 Haønh lang,saûnh 3.0 1.2 3.6 Veä sinh 2.0 1.2 2.4 Ban coâng 4.0 1.2 4.8 1.4. TÍNH TOAÙN NOÄI LÖÏC CHO CAÙC OÂ SAØN: 1.4.1. Taûi troïng taùc duïng vaø kích thöôùc cuûa caùc oâ baûn : OÂ SAØN loaïi oâ saøn gtts (kN/m2) gt (kN/m2) ptts (kN/m2) hb (cm) L1 (m) L2 (m) L2/L1 S1 2 Phöông 4.023 0 2.4 100 4.25 6.5 1.53 S2 2 Phöông 4.023 0 2.4 100 4.5 6.5 1.44 S3 1 Phöông 4.023 0 3.6 100 2 6.5 3.25 S4 2 Phöông 4.023 0 2.4 100 4.25 5.6 1.32 S5 2 Phöông 4.023 0 3.6 100 4.5 5.6 1.24 S6 2 Phöông 4.023 1.1 2.4 100 4.5 5.6 1.24 S7 2 Phöông 4.023 0 3.6 100 2.4 4.25 1.77 S8 2 Phöông 4.023 0 3.6 100 2.4 4.5 1.88 S9 2 Phöông 4.023 0 2.4 100 4.25 6 1.41 S10 2 Phöông 4.023 0 2.4 100 4.5 6 1.33 S11 2 Phöông 4.023 1.68 2.4 100 4.25 6 1.41 S12 1 Phöông 4.023 1.24 2.4 100 2.65 6 2.26 S13 1 Phöông 4.023 0 3.6 100 2.875 6 2.09 S14 1 Phöông 4.023 0 4.8 100 1.1 4.25 3.86 S15 1 Phöông 4.023 0 4.8 100 1.1 4.5 4.09 1.4.2. Tính toaùn noäi löïc saøn 2 phöông (S1, S2, S4, S5,S6 , S8, S9 ,S10,S11) Khi L2>2L1 thì baûn ñöôïc xem laø baûn 2 phöông : Giöõa nhòp: M1=αi1×P kNmm;M2=αi2×P kNmm Taïi goái: MI=βi1×P kNmm;MII=βi2×P kNmm P=(gstt+pstt).L1.L2 toaøn boä taûi phaân boá treân baûn. Caùc giaù trò αi1,αi2,βi1,βi2.theo tæ soá L2/L1 Baûng keát quaû tính toaùn noäi löïc caùc oâ baûn hai phöông: OÂ SAØN L2/L1 αi1 αi2 βi1 βi2 P M1 M2 MI MII S1 1.53 0.0207 0.0089 0.0461 0.0197 177.44 3.673 1.579 8.18 3.496 S2 1.44 0.0209 0.0101 0.045 0.0226 187.87 3.926 1.897 8.454 4.246 S4 1.32 0.0209 0.012 0.0475 0.0273 152.87 3.195 1.834 7.261 4.173 S5 1.24 0.0206 0.0135 0.0472 0.0307 192.1 3.957 2.593 9.067 5.897 S6 1.32 0.0209 0.012 0.0475 0.0273 189.58 3.962 2.275 9.005 5.176 S7 1.77 0.0196 0.0062 0.0428 0.0137 77.75 1.524 0.482 3.328 1.065 S8 1.88 0.0191 0.0054 0.0411 0.0117 82.33 1.573 0.445 3.384 0.963 S9 1.41 0.019 0.0054 0.0411 0.0118 163.79 3.112 0.884 6.732 1.933 S10 1.33 0.0209 0.0118 0.0474 0.027 173.42 3.624 2.046 8.22 4.682 S11 1.41 0.019 0.0054 0.0411 0.0118 206.63 3.926 1.116 8.492 2.438 Baûng choïn coát theùp: OÂ baûn M(kNm) h0 αm ξ As(cm2) Coát theùp choïn 1 M1 3.673 85 0.049 0.05 1.96 Ø6s140(2.02cm2) M2 1.579 79 0.024 0.024 0.87 Ø6s200(1.42cm2) MI 8.18 85 0.109 0.116 4.54 Ø8s110(4.57cm2) MII 3.496 85 0.047 0.048 1.88 Ø6s150(1.89cm2) 2 M1 3.926 85 0.053 0.054 2.11 Ø6s130(2.18cm2) M2 1.897 79 0.029 0.029 1.05 Ø6s200(1.42cm2) MI 8.454 85 0.113 0.12 4.69 Ø8s100(5.03cm2) MII 4.246 85 0.057 0.059 2.31 Ø6s120(2.36cm2) 4 M1 3.195 85 0.043 0.044 1.72 Ø6s160(1.77cm2) M2 1.834 79 0.028 0.028 1.02 Ø6s200(1.42cm2) MI 7.261 85 0.097 0.102 3.99 Ø8s120(4.19cm2) MII 4.173 85 0.056 0.058 2.27 Ø6s120(2.36cm2) 5 M1 3.957 85 0.053 0.054 2.11 Ø6s130(2.18cm2) M2 2.593 85 0.035 0.036 1.41 Ø6s200(1.42cm2) MI 9.067 85 0.121 0.129 5.04 Ø8s100(5.03cm2) MII 5.897 85 0.079 0.082 3.21 Ø8s150(3.35cm2) 6 M1 3.962 85 0.053 0.054 2.11 Ø6s130(2.18cm2) M2 2.275 79 0.035 0.036 1.31 Ø6s200(1.42cm2) MI 9.005 85 0.12 0.128 5 Ø8s100(5.03cm2) MII 5.176 85 0.069 0.072 2.82 Ø8s150(3.35cm2) 7 M1 1.524 85 0.02 0.02 0.78 Ø6s200(1.42cm2) M2 0.482 79 0.007 0.007 0.25 Ø6s200(1.42cm2) MI 3.328 85 0.045 0.046 1.8 Ø6s150(1.89cm2) MII 1.065 85 0.014 0.014 0.55 Ø6s200(1.42cm2) 8 M1 1.573 85 0.021 0.021 0.82 Ø6s200(1.42cm2) M2 0.445 79 0.007 0.007 0.25 Ø6s200(1.42cm2) MI 3.384 85 0.045 0.046 1.8 Ø6s150(1.89cm2) MII 0.963 85 0.013 0.013 0.51 Ø6s200(1.42cm2) 9 M1 3.112 85 0.042 0.043 1.68 Ø6s160(1.77cm2) M2 0.884 79 0.014 0.014 0.51 Ø6s200(1.42cm2) MI 6.732 85 0.09 0.094 3.68 Ø8s130(3.87cm2) MII 1.933 85 0.026 0.026 1.02 Ø6s200(1.42cm2) 10 M1 3.624 85 0.048 0.049 1.92 Ø6s140(2.02cm2) M2 2.046 79 0.032 0.033 1.2 Ø6s200(1.42cm2) MI 8.22 85 0.11 0.117 4.57 Ø8s110(4.57cm2) MII 4.682 85 0.063 0.065 2.54 Ø6s110(2.57cm2) 11 M1 3.926 85 0.053 0.054 2.11 Ø6s130(2.18cm2) M2 1.116 79 0.017 0.017 0.62 Ø6s200(1.42cm2) MI 8.492 85 0.114 0.121 4.73 Ø8s100(5.03cm2) MII 2.438 85 0.033 0.034 1.33 Ø6s200(1.42cm2) 1.4.3.Tính toaùn caùc oâ baûn laøm vieäc 1 phöông:(S3, S12, S13, S14, S15 ) Moment taïi 2 goái: Mg=qbL1212 Moment taïi nhòp: Mn=qbL1224 Vôùi : qb=(gb+pb).1m(kN/m) Keát quaû tính toaùn noäi löïc: OÂ saøn Loaïi oâ saøn gtts (kN/m2) ptts (kN/m2) hs (mm) L1 (mm) L2(mm) L2/L1 S3 1 PHƯƠNG 4.023 3.6 100 2 6.5 3.25 S12 1 PHƯƠNG 4.023 2.4 100 2.65 6 2.26 S13 1 PHƯƠNG 4.023 3.6 100 2.875 6 2.09 S14 1 PHƯƠNG 4.023 4.8 100 1.1 4.25 3.86 S15 1 PHƯƠNG 4.023 4.8 100 1.1 4.5 4.09 OÂ SAØN Mg(kNm) Mn(kNm) S3 2.54 1.27 S12 3.76 1.88 S13 5.25 2.63 S14 0.89 0.44 S15 0.89 0.44 Baûng choïn coát theùp: OÂ baûn M(kNm) h0 am ξ As(cm2) Cốt thép chọn 3 Mg 2.54 85 0.058 0.06 1.47 Ø6s190(1.49cm2) Mn 1.27 85 0.029 0.029 0.71 Ø6s200(1.42cm2) 12 Mg 3.76 85 0.086 0.09 2.21 Ø6s120(2.36cm2) Mn 1.88 85 0.043 0.044 1.08 Ø6s200(1.42cm2) 13 Mg 5.25 85 0.12 0.128 3.14 Ø8s160(3.14cm2) Mn 2.63 85 0.06 0.062 1.52 Ø6s180(1.57cm2) 14 Mg 0.89 85 0.02 0.02 0.49 Ø6s200(1.42cm2) Mn 0.44 85 0.01 0.01 0.25 Ø6s200(1.42cm2) 15 Mg 0.89 85 0.02 0.02 0.49 Ø6s200(1.42cm2) Mn 0.44 85 0.01 0.01 0.25 Ø6s200(1.42cm2) THIEÁT KEÁ DAÀM DOÏC TRUÏC 2 1.SÔ ÑOÀ TÍNH: 2. TAÛI TROÏNG: Daàm lieân tuïc, goái leân caùc coät. Kích thöôùc daàm chính: 500x300(mm). Kích thöôùc daàm phuï:300x150(mm). Troïng löôïng baûn thaân daàm: qd=(hd-hs)bdγbtn(kN/m) Saøn vaø daàm ñoå toaøn khoái. + Daàm chính: qdc=0.5-0.1×0.3×25×1.1=2.75(kNm) + Daàm phuï: qph=0.3-0.1×0.15×25×1.1=0.825(kNm) Töông xaây treân daàm: qt=(H-hd)btγtn(kN/m) H=3.6(m),bt=0.1(m) qt=3.6-0.5×0.1×18×1.1=6.138(kNm) SÔ ÑOÀ TRUYEÀN TAÛI: TAÛI TROÏNG SAØN TRUYEÀN VAØO DAÀM: OÂ baûn laøm vieäc moät phöông: qsd=qsL12 OÂ baûn laøm vieäc hai phöông: Caùc taûi seõ ñöôïc quy veà phaân toá ñeàu töông ñöông nhö sau; Hình tam giaùc: qtd=58qsL12 Hình thang: β=L12L2 qtd=(1-2β2+β3)qsL12 TAÛI TROÏNG SAØN TRUYEÀN VAØO DAÀM TRUÏC 2 Tænh taûi: OÂ SAØN saøn truyeàn vaøo daàm qtts (kN/m2) L1 (m) L2 (m) β qsd (kN/m) qtd (kN/m) S1 hình thang 4.023 4.25 6.5 0.327 0 7.02 S2 hình thang 4.023 4.5 6.5 0.346 0 7.26 S3 1 phöông 4.023 2 6.5 0 4.02 0 S4 hình thang 4.023 4.25 5.6 0.379 0 6.56 S5 hình thang 4.023 4.5 5.6 0.402 0 6.71 S7 tam giaùc 4.023 2.4 4.25 0 3.02 0 S8 tam giaùc 4.023 2.4 4.5 0 3.02 0 S9 hình thang 4.023 4.25 6 0.354 0 6.79 S10 hình thang 4.023 4.5 6 0.375 0 6.98 Hoaït taûi: OÂ SAØN saøn truyeàn vaøo daàm pt (kN/m2) L1 (m) L2 (m) β psd (kN/m) ptd (kN/m) S1 hình thang 2.4 4.25 6.5 0.327 0 4.19 S2 hình thang 2.4 4.5 6.5 0.346 0 4.33 S3 1 phöông 3.6 2 6.5 0 3.6 0 S4 hình thang 2.4 4.25 5.6 0.379 0 3.91 S5 hình thang 3.6 4.5 5.6 0.402 0 6.01 S7 tam giaùc 3.6 2.4 4.25 0 2.7 0 S8 tam giaùc 3.6 2.4 4.5 0 2.7 0 S9 hình thang 2.4 4.25 6 0.354 0 4.05 S10 hình thang 2.4 4.5 6 0.375 0 4.17 TAÛI TROÏNG SAØN TRUYEÀN VAØO DAÀM TRUÏC B’ Tónh taûi. OÂ SAØN saøn truyeàn vaøo daàm qtts (kN/m2) L1 (m) L2 (m) β qsd (kN/m) qtd (kN/m) S4 tam giaùc 4.023 4.25 5.6 0 5.34 0 S5 tam giaùc 4.023 4.5 5.6 0 5.66 0 S7 hình thang 4.023 2.4 4.25 0.282 0 4.17 S8 hình thang 4.023 2.4 4.5 0.267 0 4.23 Toång taûi troïng truyeàn vaøo B’ q1'2=qsd4+qtd7+qph+qt(kNm) q1'2=5.34+4.17+0.825+6.138=16.473(kNm) q23=qsd5+qtd8+qph(kNm) q23=5.66+4.23+0.825=10.175(kNm) Hoaït taûi. OÂ SAØN saøn truyeàn vaøo daàm pt (kN/m2) L1 (m) L2 (m) β psd (kN/m) ptd (kN/m) S4 tam giaùc 2.4 4.25 5.6 0 3.19 0 S5 tam giaùc 3.6 4.5 5.6 0 5.06 0 S7 hình thang 3.6 2.4 4.25 0.282 0 3.73 S8 hình thang 3.6 2.4 4.5 0.267 0 3.79 Toång taûi troïng truyeàn vaøo B’ p1'2=psd4+ptd7(kNm) p1'2=3.19+3.37=6.92(kNm) p23=psd5+ptd8(kNm) p23=5.06+3.79=8.85(kNm) TAÛI TROÏNG TÖØ DAÀM B’ TRUYEÀN VAØO DAÀM TRUÏC 2 Gaây ra löïc taäp trung: Tónh taûi: P1'2=q1'2×L1'22=16.473×4.252=35.01(kN) P23=q23×L232=10.175×4.52=24.11(kN) Hoaït taûi: P1'2=p1'2×L1'22=6.92×4.252=14.71(kN) P23=p23×L232=8.85×4.52=19.91(kN) TAÛI TROÏNG SAØN S14,S15 TRUYEÀN VAØO DAÀM CONSON Tónh taûi. OÂ SAØN saøn truyeàn vaøo daàm qtts (kN/m2) L1 (m) L2 (m) qsd (kN/m) S14 1 phöông 4.023 1.1 4.25 2.21 S15 1 phöông 4.023 1.1 4.5 2.21 Toång taûi troïng truyeàn vaøo daàm coson q1'2=qsd14+qdc+qt(kNm) q1'2=2.21+2.75+6.138=9.18(kNm) q23=qsd15+qdc+qt(kNm) q23=2.21+2.75+6.138=9.18(kNm) Hoaït taûi: OÂ SAØN saøn truyeàn vaøo daàm pt (kN/m2) L1 (m) L2 (m) psd (kN/m) S14 1 phöông 4.8 1.1 4.25 2.64 S15 1 phöông 4.8 1.1 4.5 2.64 Toång taûi troïng truyeàn vaøo daàm conson: p1'2=psd14=2.64(kNm) p23=psd15=2.64(kNm) TAÛI TROÏNG CONSON TRUYEÀN VAØO DAÀM 2. Gaây ra löïc taäp trung: Tónh taûi: P1'2=q1'2×L1'22=9.18×4.252=19.51(kN) P23=q23×L232=9.18×4.52=20.66(kN) Hoaït taûi: P1'2=p1'2×L1'22=2.64×4.252=5.61(kN) P23=p23×L232=2.64×4.52=5.94(kN) TOÅNG TAÛI TROÏNG TRUYEÀN VAØO DAÀM TRUÏC 2: LÖÏC PHAÂN BOÁ ÑEÀU NHÒP TÓNH TAÛI(kN/m) HOAÏT TAÛI(kN/m) A1A 2.75 0 AB 16.52 8.22 BB' 8.79 5.4 B'C 22.16 9.92 CD 19.93 7.79 DE 23.17 8.52 LÖÏC TAÄP TRUNG NUÙT TÓNH TAÛI(kN) HOAÏT TAÛI(kN) A1 40.17 11.55 B' 59.12 34.62 3. NOÄI LÖÏC: Sô ñoà tính: Tónh taûi: HT1 HT2 HT3 HT4 HT5 HT6 TOÅ HÔÏP: Toå hôïp 1 :1TT+1(HT1+HT2) Toå hôïp 2 :1TT+1HT1 Toå hôïp 3 :1TT+1HT2 Toå hôïp 4 :1TT+1HT3 Toå hôïp 5 :1TT+1HT4 Toå hôïp 6 :1TT+1HT5 Toå hôïp 7 :1TT+1HT6 TT : tónh taûi HT : hoaït taûi Bieåu ñoà bao löïc caét Bieåu ñoà bao moment Giaù trò noäi löïc trong caùc thanh. NOÄI LÖÏC TRONG CAÙC THANH THANH Mmax Ptumax Toå hôïp Mmin Ptumin Toå hôïp Pmax Mtömax Toå hôïp 1 2.70E-14 50.56 6 -59.18 57.03 4 57.03 -59.18 4 2 28.32 3.37 3 -203.38 107.07 5 107.07 -203.38 5 3 178.79 -0.61 6 -203.38 -169.13 5 127.12 -57.37 6 4 31.48 3.14 1 -190.92 -111.54 6 97.42 -134.65 7 5 128.04 -8.26 5 -134.66 -131.09 7 93.62 2.42E-14 6 4. TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP: Beâ toâng B20:Rb=11.5MPa Coát theùp chòu löïc cuûa daàm AIII:Rs=365MPa(d10-d40) Coát theùp ñai CI: Rsw=175MPa Taïi tieát dieän ôû nhòp. Töông öùng vôùi moment döông, baûn caùnh chòu neùn, tieát dieän tính toaùn laø tieát dieän chöõ T Xaùc ñònh Sf: Sf≤16×3L1=16×3×4500=2250mm12×L2-bdc=12×6500-250=3125mm6×hf'=6×100=600mm Choïn Sf=600(mm) Chieàu roäng baûn caùnh: bf'=bdc+2Sf=250+2×600=1450(mm) Giaû thieát: a0=30(mm) =>h0=470(mm) Mf=γbRbbf'hf'h0-hf'2 =0.9×11.5×103×1.45×0.1×0.47-0.12=600.3(kNm) Nhaän xeùt:Mmax<Mf neân truïc trung hoøa qua caùnh, tính coát theùp theo tieát dieän chöõ nhaät bf'×hdc=1450×500(mm) Ta thaáy Mmax=178.79(kN/m) truïc trung hoa ñi qua caùnh. αm=MγbRbbf'h0dc2 ξ=1-1-2×αm As=ξγbRbbf'h0dcRs Nhòp BC: M=178.79(kN/m) Tính theo tieát dieän hình chöõ T: bf'×hdc=1450×500(mm) Caùc nhòp coøn laïi: M=128.04(kN/m) Tính theo tieát dieän hình chöõ T: bf'×hdc=1450×500(mm) Taïi tieát dieän ôû goái: αm=MγbRbbh02 ξ=1-1-2×αm As=ξγbRbbh0Rs Goái: M=282.11(kN/m) tính theùp cho taát caû caùc goái. Tính theo tieát dieän hình chöõ nhật:bxh=500x300(mm) M(kNm) h0 b am x As(cm2) Coát theùp choïn Haøm löôïng µ(%) Cheânh lệch(%) Mg 203.38 470 250 0.356 0.463 15.43 8Ø16 1.23 4.04 MnBC 178.79 470 1450 0.054 0.056 10.82 4Ø16+2Ø14 0.87 2.7 Mn 128.04 470 1450 0.039 0.04 7.73 4Ø16 0.62 3.86 Coát ngang. Löïc caét lôùn nhaát Q=127.12 (kN) Kieåm tra ñieàu kieän tính toaùn: φb3(1+φf+φn)γbRbtbh0 =0.6×1+0+0×0.9×0.9×103×0.25×0.47=57.11(kN) =>Q>φb3(1+φf+φn)γbRbtbh0 Vaäy beâ toâng khoâng ñuû chòu caét, caàn phaûi tính coát ñai chòu löïc caét. Choïn coát ñai d6(asw=28.3mm2), soá nhaùnh coát ñai laø n= 2. Xaùc ñònh böôùc coát ñai. stt=4φb2(1+φf+φn)γbRbtbh02Q2×Rswnasw =4×2×(1+0+0)×0.9×0.9×250×4702(127.12×103)2×175×2×28.3 =219(mm) smax=φb4(1+φn)γbRbtbh02Q =1.5×(1+0)×0.9×0.9×250×4702127.12×103=528(mm) sct≤h3=5003=167(mm)500 Choïn s=160 mm boá trí trong ñoaïn L/4 ñoaïn ñaàu daàm. Kieåm tra: φw1=1+5EsEbnaswbs=1+5×21.10427.103×2×28.3250×160=1.055≤1.3 φb1=1-βγbRb=1-0.01×0.9×11.5=0.897 0.3φw1φb1γbRbbh0 =0.3×1.055×0.897×0.9×11.5×103×0.25×0.47=345.3kN =>Q<0.3φw1φb1γbRbbh0 Keát luaän: daàm khoâng bò phaù hoaïi do öùng suaát neùn chính. Ñoaïn daàm giöõa nhòp: sct≤3h4=3×5004=375(mm)500(mm) Choïn s=320mm boá trí trong ñoaïn L/2 ôû giöõa daàm. Coát treo. Dieän tich coát treo caàn thieát : Atr=P1Rs P1=59.12+34.62=93.74(kN) Atr=93.74×1000175=535.7mm2 Boá trí coát treo (Þ8, d=50.3mm2) hai nhaùnh(n=2). + soá coát treo caàn thieát: 535.72×50.3=5.3 Choïn 6 caây coát treo, moãi beân daàm phuï boá trí 3 caây. + phaïm vi boá trí coát treo S=bdp+2hdc-hdp S=150+2500-300=550(mm) KHUNG TRUÏC A TAÛI TROÏNG: Daàm lieân tuïc, goái leân caùc coät. Kích thöôùc daàm khung: 600x400(mm). : 800x400(mm) Kích thöôùc daàm doïc : 500x300(mm). Kích thöôùc daàm phu ï :300x150(mm). Troïng löôïng baûn thaân daàm: qd=(hd-hs)bdγbtn(kN/m) Saøn vaø daàm ñoå toaøn khoái. + Daàm khung: qdc=0.8-0.1×0.4×25×1.1=7.7(kNm) qdc=0.6-0.1×0.4×25×1.1=5.5(kNm) + Daàm doïcï: qdc=0.5-0.1×0.3×25×1.1=2.75(kNm) + Daàm phuï: qph=0.3-0.1×0.15×25×1.1=0.825(kNm) Töông xaây treân daàm: qt=(H-hd)btγtn(kN/m) H=3.6(m),bt=0.1(m) qt=3.6-0.6×0.1×18×1.1=5.94(kNm) TAÀNG HAÀM SÔ ÑOÀ TRUYEÀN TAÛI: TAÛI TROÏNG SAØN TRUYEÀN VAØO DAÀM: OÂ baûn laøm vieäc moät phöông: qsd=qsL12 OÂ baûn laøm vieäc hai phöông: Caùc taûi seõ ñöôïc quy veà phaân toá ñeàu töông ñöông nhö sau; Hình tam giaùc: qtd=58qsL12 Hình thang: β=L12L2 qtd=(1-2β2+β3)qsL12 TAÛI TROÏNG SAØN TRUYEÀN VAØO DAÀM KHUNG A Tænh taûi: OÂ SAØN saøn truyeàn vaøo qtts(kN/m2) L1(m) L2(m) β qsd qtd S9 tam giaùc 4.023 4.25 6 0 5.34 0 S9 hình thang 4.023 4.25 6 0.354 0 6.79 S10 tam giaùc 4.023 4.5 6 0 5.66 0 S10 hình thang 4.023 4.5 6 0.375 0 6.98 S11 tam giaùc 4.023 4.25 6 0 5.34 0 S12 1 phöông 4.023 2.65 6 0 5.33 0 S13 1 phöông 4.023 2.875 6 0 5.78 0 S14 1 phöông 4.023 1.1 4.25 0 2.21 0 S15 1 phöông 4.023 1.1 4.5 0 2.21 0 Hoaït taûi: OÂ SAØN saøn truyeàn vaøo pt(kN/m2) L1(m) L2(m) β psd ptd S9 tam giaùc 6 4.25 6 0 7.97 0 S9 hình thang 6 4.25 6 0.354 0 10.12 S10 tam giaùc 6 4.5 6 0 8.44 0 S10 hình thang 6 4.5 6 0.375 0 10.42 S11 tam giaùc 6 4.25 6 0 7.97 0 S12 1 phöông 2.4 2.65 6 0 3.18 0 S13 1 phöông 3.6 2.875 6 0 5.18 0 S14 1 phöông 6 1.1 4.25 0 3.3 0 S15 1 phöông 6 1.1 4.5 0 3.3 0 TAÛI TROÏNG SAØN TRUYEÀN VAØO DAÀM TRUÏC A1. Tænh taûi: OÂ SAØN saøn truyeàn vaøo qtts(kN/m2) L1(m) L2(m) β qsd qtd S14 1 phöông 4.023 1.1 4.25 0 2.21 0 S15 1 phöông 4.023 1.1 4.5 0 2.21 0 Hoaït taûi: OÂ SAØN saøn truyeàn vaøo pt(kN/m2) L1(m) L2(m) β psd ptd S14 1 phöông 6 1.1 4.25 0 3.3 0 S15 1 phöông 6 1.1 4.5 0 3.3 0 Taïi nuùt A1-1. Tænh taûi: q1-1a=qtd14+qph(kNm) q1-1a=2.21+0.825=3(kNm) Taûi troïng truyeàn vaøo nuùt A1-1. PA1-1=q1-1a×L1-1a2=3×4.252=6.5(kN) Quy veà taûi phaân boá ñeàu treân nhòp A-1. qA-1=(PA1-1/LA-1)+qsd14+qdc+qt =6.5/1.1+0+5.5+5.49=17(kN) Hoaït taûi: p1-1a=ptd14(kNm) p1-1a=3.3(kNm) Taûi troïng truyeàn vaøo nuùt A1-1. PA1-1=p1-1a×L1-1a2=3.3×4.252=7(kN) Quy veà taûi phaân boá ñeàu treân nhòp A-1. pA-1=PA1-1/LA-1+psd14=7/1.1+0=6.4(kN) Caùc nuùt coøn laïi tính toaùn töông töï. toång taûi trong truyeàn vaøo daàm A1 truyeàn nuùt tónh taûi hoaït taûi A1-1 6.5 7 A1-1a 12.9 19.8 A1-2 13.3 14.4 A1-3 6.8 7.4 quy veà taûi phaân boá ñeàu treân nhòp nhòp tænh taûi hoaït taûi A-1 17.3 6.4 A-1a 18.5 18 A-2 23.5 13.1 A-3 17.7 6.8 TOÅNG TAÛI TROÏNG PHAÂN BOÁ TREÂN CAÙC NHÒP DAÀM KHUNG A Nhòp 1-2: Tænh taûi: q1-2=qsd14+qsd9+qdc+qt(kNm) q1-2=2.21+5.34+5.5+0=13.1(kNm) Hoaït taûi: p1-2=psd14+psd9(kNm) p1-2=3.3+7.97=11.27(kNm) Caùc nhòp coøn laïi tính toaùn töông töï. LÖÏC PHAÂN BOÁ ÑEÀU NHÒP TÓNH TAÛI (kN/m) HOAÏT TAÛI (kN/m) 1_2 13.1 11.27 2_3 13.4 11.74 4_5 16.8 7.97 5_6 11.4 0 6_7 11.4 0 8_9 16.8 7.97 9_10 16.8 7.97 10_11 16.8 7.97 11_12 11.4 0 12_13 11.4 0 TOÅNG TAÛI TROÏNG TAÄP TRUNG TREÂN CAÙC NUÙT DAÀM KHUNG A Taïi nuùt 1: Tænh taûi: P1=qA-1×LA-1+(qAB×LAB)/2 qAB=qs+qd+qt P1=17×1.1+6.79+5.5+5.94×62=73.4(kN) Hoaït taûi: P1=pA-1×LA-1+(pAB×LAB)/2 pAB=ps P1=6.4×1.1+10.12×62=37.4(kN) Caùc nuùt coøn laïi tính toaùn töông töï. TẢI TRỌNG TRUYEÀN VAØO NUÙT NUÙT TÓNH TAÛI(kN) HOAÏT TAÛI(kN) 1 73.4 37.4 1a 57 80.5 2 77.1 76.1 3 74.7 38.7 4 54.7 30.4 4a 43.2 60.7 5 70.7 39.9 5a 44.4 19.1 5b 18.5 9.5 6 51.7 15.5 6a 37.2 31.1 6b 19.8 15.5 7 34.3 0 8 54.7 30.4 8a 43.2 60.7 9 57.2 60.7 9a 43.2 60.7 10 57.2 60.7 10a 43.2 60.7 11 70.7 39.9 11a 44.4 19.1 11b 18.5 9.5 12 51.7 15.5 12a 37.2 31.1 12b 19.8 15.5 13 34.3 0 TAÀNG HAI: SÔ ÑOÀ TRUYEÀN TAÛI: TAÛI TROÏNG SAØN TRUYEÀN VAØO DAÀM: OÂ baûn laøm vieäc moät phöông: qsd=qsL12 OÂ baûn laøm vieäc hai phöông: Caùc taûi seõ ñöôïc quy veà phaân toá ñeàu töông ñöông nhö sau; Hình tam giaùc: qtd=58qsL12 Hình thang: β=L12L2 qtd=(1-2β2+β3)qsL12 TAÛI TROÏNG SAØN TRUYEÀN VAØO DAÀM KHUNG A Tænh taûi: OÂ SAØN saøn truyeàn vaøo qtts(kN/m2) L1(m) L2(m) β qsd(kN/m) qtd(kN/m) S9 tam giaùc 4.023 4.25 6 0 5.34 0 S9 hình thang 4.023 4.25 6 0.354 0 6.79 S10 tam giaùc 4.023 4.5 6 0 5.66 0 S10 hình thang 4.023 4.5 6 0.375 0 6.98 S11 tam giaùc 4.023 4.25 6 0 5.34 0 S12 1 phöông 4.023 2.65 6 0 5.33 0 S13 1 phöông 4.023 2.875 6 0 5.78 0 S14 1 phöông 4.023 1.1 4.25 0 2.21 0 S15 1 phöông 4.023 1.1 4.5 0 2.21 0 Hoaït taûi: OÂ SAØN saøn truyeàn vaøo pt(kN/m2) L1(m) L2(m) β psd(kN/m) ptd(kN/m) S9 tam giaùc 2.4 4.25 6 0 3.19 0 S9 hình thang 2.4 4.25 6 0.354 0 4.05 S10 tam giaùc 2.4 4.5 6 0 3.38 0 S10 hình thang 2.4 4.5 6 0.375 0 4.17 S11 tam giaùc 3.6 4.25 6 0 4.78 0 S12 1 phöông 2.4 2.65 6 0 3.18 0 S13 1 phöông 3.6 2.875 6 0 5.18 0 S14 1 phöông 4.8 1.1 4.25 0 2.64 0 S15 1 phöông 4.8 1.1 4.5 0 2.64 0 TAÛI TROÏNG SAØN TRUYEÀN VAØO DAÀM TRUÏC A1. Tænh taûi: OÂ SAØN saøn truyeàn vaøo qtts(kN/m2) L1(m) L2(m) β qsd(kN/m) qtd(kN/m) S14 1 phöông 4.023 1.1 4.25 0 2.21 0 S15 1 phöông 4.023 1.1 4.5 0 2.21 0 Hoaït taûi: OÂ SAØN saøn truyeàn vaøo pt(kN/m2) L1(m) L2(m) β psd(kN/m) ptd(kN/m) S14 1 phöông 4.8 1.1 4.25 0 2.64 0 S15 1 phöông 4.8 1.1 4.5 0 2.64 0 Taïi nuùt A1-1. Tænh taûi: q1-1a=qtd14+qt+qph(kNm) q1-1a=2.21+5.94+0.825=9(kNm) Taûi troïng truyeàn vaøo nuùt A1-1. PA1-1=q1-1a×L1-1a2=9×4.252=19.1(kN) Quy veà taûi phaân boá ñeàu treân nhòp A-1. qA-1=(PA1-1/LA-1)+qsd14+qdc+qt =19.1/1.1+0+5.5+5.94=28.8(kN) Hoaït taûi: p1-1a=ptd14(kNm) p1-1a=2.64(kNm) Taûi troïng truyeàn vaøo nuùt A1-1. PA1-1=p1-1a×L1-1a2=2.64×4.252=5.6(kN) Quy veà taûi phaân boá ñeàu treân nhòp A-1. pA-1=PA1-1/LA-1+psd14=6.5/1.1+0=5.1(kN) Caùc nuùt coøn laïi tính toaùn töông töï. taûi trong saøn vaøo daàm A1 truyeàn nuùt tónh taûi hoaït taûi A1-1 19.1 5.6 A1-1a 12.9 15.8 A1-2 13.3 11.6 A1-3 6.8 5.9 quy veà taûi phaân boá ñeàu treân nhòp nhòp tænh taûi hoaït taûi A-1 28.8 5.1 A-1a 12.6 14.4 A-2 17.6 10.5 A-3 11.7 5.4 TOÅNG TAÛI TROÏNG PHAÂN BOÁ TREÂN CAÙC NHÒP DAÀM KHUNG A Nhòp 1-2: Tænh taûi: q1-2=qsd14+qsd9+qdc+qt(kNm) q1-2=2.21+5.34+5.5+0=13.1(kNm) Hoaït taûi: p1-2=psd14+psd9(kNm) p1-2=2.64+3.19=5.83(kNm) Caùc nhòp coøn laïi tính toaùn töông töï. LÖÏC PHAÂN BOÁ ÑEÀU NHÒP TÓNH TAÛI (kN/m) HOAÏT TAÛI (kN/m) 1_2 18.99 5.83 2_3 13.37 6.02 4_5 22.72 3.19 5_6 17.38 0 6_7 17.38 0 8_9 22.72 3.19 9_10 22.72 3.19 10_11 22.72 3.19 11_12 17.38 0 12_13 17.38 0 TOÅNG TAÛI TROÏNG TAÄP TRUNG TREÂN CAÙC NUÙT DAÀM KHUNG A Taïi nuùt 1: Tænh taûi: P1=qA-1×LA-1+(qAB×LAB)/2 qAB=qs+qd+qt P1=28.8×1.1+6.79+5.5+5.94×62=86.3(kN) Hoaït taûi: P1=pA-1×LA-1+(pAB×LAB)/2 pAB=ps P1=5.1×1.1+4.05×62=17.76(kN) Caùc nuùt coøn laïi tính toaùn töông töï. TẢI TRỌNG TRUYEÀN VAØO NUÙT NUÙT TÓNH TAÛI HOAÏT TAÛI 1 86.3 17.8 1a 57 40.1 2 77.1 36.2 3 74.7 18.5 4 54.7 12.2 4a 43.2 24.3 5 70.7 21.7 5a 44.4 19.1 5b 18.5 9.5 6 51.7 15.5 6a 37.2 31.1 6b 19.8 15.5 7 34.3 0 8 54.7 12.2 8a 43.2 24.3 9 57.2 24.3 9a 43.2 24.3 10 57.2 24.3 10a 43.2 24.3 11 70.7 21.7 11a 44.4 19.1 11b 18.5 9.5 12 51.7 15.5 12a 37.2 31.1 12b 19.8 15.5 13 34.3 0 TAÀNG NAÊM: SÔ ÑOÀ TRUYEÀN TAÛI: TAÛI TROÏNG SAØN TRUYEÀN VAØO DAÀM: OÂ baûn laøm vieäc moät phöông: qsd=qsL12 OÂ baûn laøm vieäc hai phöông: Caùc taûi seõ ñöôïc quy veà phaân toá ñeàu töông ñöông nhö sau; Hình tam giaùc: qtd=58qsL12 Hình thang: β=L12L2 qtd=(1-2β2+β3)qsL12 TAÛI TROÏNG SAØN TRUYEÀN VAØO DAÀM KHUNG A Tænh taûi: OÂ SAØN saøn truyeàn vaøo qtts(kN/m2) L1(m) L2(m) β qsd(kN/m) qtd(kN/m) S9 tam giaùc 4.023 4.25 6 0 5.34 0 S9 hình thang 4.023 4.25 6 0.354 0 6.79 S10 tam giaùc 4.023 4.5 6 0 5.66 0 S10 hình thang 4.023 4.5 6 0.375 0 6.98 S12 1 phöông 4.023 2.65 6 0 5.33 0 S13 1 phöông 4.023 2.875 6 0 5.78 0 S14 1 phöông 4.023 1.1 4.25 0 2.21 0 S15 1 phöông 4.023 1.1 4.5 0 2.21 0 S16 tam giaùc 4.023 2.5 2.65 0 3.14 0 S16 hình thang 4.023 2.5 2.65 0.472 0 3.32 S17 tam giaùc 4.023 2.5 3.2 0 3.14 0 S17 hình thang 4.023 2.5 3.2 0.391 0 3.79 S18 tam giaùc 4.023 2.5 2.875 0 3.14 0 S18 hình thang 4.023 2.5 2.875 0.435 0 3.54 S19 tam giaùc 4.023 2.5 2.9 0 3.14 0 S19 hình thang 4.023 2.5 2.9 0.431 0 3.56 S20 tam giaùc 4.023 2.5 4.25 0 3.14 0 S20 hình thang 4.023 2.5 4.25 0.294 0 4.29 Hoaït taûi: OÂ SAØN saøn truyeàn vaøo pt(kN/m2) L1(m) L2(m) β psd(kN/m) ptd(kN/m) S9 tam giaùc 2.4 4.25 6 0 3.19 0 S9 hình thang 3.4 4.25 6 0.354 0 5.73 S10 tam giaùc 2.4 4.5 6 0 3.38 0 S10 hình thang 2.4 4.5 6 0.375 0 4.17 S12 1 phöông 2.4 2.65 6 0 3.18 0 S13 1 phöông 2.4 2.875 6 0 3.45 0 S14 1 phöông 4.8 1.1 4.25 0 2.64 0 S15 1 phöông 4.8 1.1 4.5 0 2.64 0 S16 tam giaùc 2.4 2.5 2.65 0 1.88 0 S16 hình thang 2.4 2.5 2.65 0.472 0 1.98 S17 tam giaùc 2.4 2.5 3.2 0 1.88 0 S17 hình thang 2.4 2.5 3.2 0.391 0 2.26 S18 tam giaùc 2.4 2.5 2.875 0 1.88 0 S18 hình thang 2.4 2.5 2.875 0.435 0 2.11 S19 tam giaùc 2.4 2.5 2.9 0 1.88 0 S19 hình thang 2.4 2.5 2.9 0.431 0 2.13 S20 tam giaùc 2.4 2.5 4.25 0 1.88 0 S20 hình thang 2.4 2.5 4.25 0.294 0 2.56 Taïi nuùt A1-1. Tænh taûi: q1-1a=qtd14+qt+qph(kNm) q1-1a=2.21+5.49+0.825=9(kNm) Taûi troïng truyeàn vaøo nuùt A1-1. PA1-1=q1-1a×L1-1a2=9×4.252=19.1(kN) Quy veà taûi phaân boá ñeàu treân nhòp A-1. qA-1=(PA1-1/LA-1)+qsd14+qdc+qt =19.1/1.1+0+5.5+5.94=28.8(kN) Hoaït taûi: p1-1a=ptd14(kNm) p1-1a=2.64(kNm) Taûi troïng truyeàn vaøo nuùt A1-1. PA1-1=p1-1a×L1-1a2=2.64×4.252=5.6(kN) Quy veà taûi phaân boá ñeàu treân nhòp A-1. pA-1=PA1-1/LA-1+psd14=6.5/1.1+0=5.1(kN) Caùc nuùt coøn laïi tính toaùn töông töï. taûi trong do saøn daàm A1 truyeàn nuùt tónh taûi hoaït taûi A1-1 19.1 5.6 A1-1a 38.2 11.2 A1-2 25.9 5.6 A1-3 20.2 5.9 A'5 13.4 2.6 A'5a 26.7 5.2 A'5b 30.3 4.9 A'6 31.7 6.6 A'6a 29.6 6.1 A'6b 29.8 6.1 A'7 15 3.1 A'8 23.5 5.4 A'8a 47 10.9 A'9 47 10.9 A'9a 47 10.9 A'10 47 10.9 A'10a 47 10.9 A'11 36.9 8.1 A'11a 26.7 5.2 A'11b 30.3 4.9 A'12 16.9 3.6 quy veà taûi phaân boá ñeàu treân nhòp nhòp tænh taûi hoaït taûi A-1 28.8 5.1 A-1a 41.5 10.2 A-2 35.5 5.1 A-3 29.8 5.4 A-5 19.9 5.8 A-5a 17.8 2.1 A-5b 19.2 11.4 A-6 30.4 12.1 A-6a 19 11.8 A-6b 19 11.9 A-7 20.6 5.9 A-8 18 6.9 A-8a 28.2 17.2 A-9 32.9 17.2 A-9a 28.2 17.2 A-10 32.9 17.2 A-10a 28.2 17.2 A-11 32.5 12.6 A-11a 17.8 11.5 A-11b 25.2 11.4 A-12 21.3 6.2 TOÅNG TAÛI TROÏNG TAÄP TRUNG TREÂN CAÙC NUÙT DAÀM KHUNG A Taïi nuùt 1: Tænh taûi: P1=qA-1×LA-1+(qAB×LAB)/2 qAB=qs+qd+qt P1=28.8×1.1+6.79+5.5+5.94×62=86.34(kN) Hoaït taûi: P1=pA-1×LA-1+(pAB×LAB)/2 pAB=ps P1=5.1×1.1+5.73×62=22.8(kN) Caùc nuùt coøn laïi tính toaùn töông töï. TẢI TRỌNG TRUYEÀN VAØO NUÙT NUÙT TÓNH TAÛI HOAÏT TAÛI 1 86.34 22.8 1a 88.81 11.22 2 96.89 35.31 3 88.04 18.45 4 36.87 20.37 4a 43.22 40.74 5 120.51 41.11 5a 110.94 43.41 5b 66.49 37.99 6 127.66 40.5 6a 102.35 50.28 6b 67.37 39.98 7 85.75 14.85 8 81.97 34.39 8a 154.46 124.36 9 180.16 124.36 9a 154.46 124.36 10 180.16 124.36 10a 154.46 124.36 11 151.86 57.24 11a 78.96 47.83 11b 81.34 37.99 12 103.66 24.92 12a 37.16 20.7 12b 19.82 10.35 13 34.32 0 TOÅNG TAÛI TROÏNG PHAÂN BOÁ TREÂN CAÙC NHÒP DAÀM KHUNG A Nhòp 1-2: Tænh taûi: q1-2=qsd14+qsd9+qdc+qt(kNm) q1-2=2.21+5.34+5.5+0=13.05(kNm) Hoaït taûi: p1-2=psd14+psd9(kNm) p1-2=3.19+2.64=5.83(kNm) Caùc nhòp coøn laïi tính toaùn töông töï. LÖÏC PHAÂN BOÁ ÑEÀU NHÒP TÓNH TAÛI (kN/m) HOAÏT TAÛI (kN/m) 1_2 13.05 5.83 2_3 13.37 6.02 4_5 16.78 3.19 5_5b 14.76 1.98 5b_6 15.23 2.26 6-6b 9.04 2.11 6b_7 9.06 2.13 8_9 15.13 5.75 9_10 15.13 5.75 10_11 15.13 5.75 11_11b 14.76 1.98 11b_12 15.23 2.26 12_13 11.44 0 TAÛI GIOÙ: TAÛI GIOÙ TAÄP TRUNG DAËT VAØO ÑÆNH COÄT TP HCM Vuøng Gioù Ñòa Hình W0 (kN/m2) cñoùn chuùt II-A B 0.83 0.8 0.6 Ptậptrung H=WH.B.Ht+Hd2(kN) WH=W0.k.c(kNm2): giaù trò aùp löïc gioù tính toaùn taïi cao trình tính gioù B(m):Böôùc khung khoaûng caùch giöõa caùc khung phaúng. Ht,Hd(m):Chieàu cao taàng treat vaø taàng döôùi cao trình ñænh coät gaùn gioù. AÙP LÖÏC GIOÙ TÍNH TOAÙN: saøn zi (m) K Wñoùn (kN/m2) Whuùt (kN/m2) 1 1.2 0 0 0 2 4.2 0.848 0.56 0.42 3 6.6 0.9184 0.61 0.46 4 10.2 1.0032 0.67 0.5 5 13.8 1.0608 0.7 0.53 6 17.4 1.104 0.73 0.55 7 21 1.139 0.76 0.57 8 24.6 1.1714 0.78 0.58 9 28.2 1.2038 0.8 0.6 10 31.8 1.2308 0.82 0.61 11 35.4 1.2524 0.83 0.62 12 39 1.274 0.85 0.63 KHUNG TRUÏC A COÄT TAÀNG CCT B (m) P ñoùn (kN) P huùt (kN) haàm 3 4.1 0 0 0>1 3 4.1 6.2 4.65 1>2 2.4 4.1 7.5 5.66 2>3 3.6 4.1 9.89 7.38 3>4 3.6 4.1 10.33 7.82 4>5 3.6 4.1 10.77 8.12 5>6 3.6 4.1 11.22 8.41 6>7 3.6 4.1 11.51 8.56 7>8 3.6 4.1 11.81 8.86 8>9 3.6 4.1 12.1 9 9>10 3.6 4.1 12.25 9.15 10>11 3.6 4.1 12.55 9.3 TIEÁT DIEÄN COÄT Tính toaùn sô boä tieát dieân coät Ac=bc×hc=ki=1niAiqsaniγbRb COÄT taàng k ni Ai qsani γb Rb Ac 1 haàm-> 1 1 12 17.425 10 0.9 11.5 200000 2->5 1 9 17.425 10 0.9 11.5 150000 6->10 1 5 17.425 10 0.9 11.5 80000 2 haàm-> 1 1 12 27.06 10 0.9 11.5 310000 2->5 1 9 27.06 10 0.9 11.5 240000 6->10 1 5 27.06 10 0.9 11.5 130000 3 haàm-> 1 1 12 8.815 10 0.9 11.5 100000 2->5 1 9 8.815 10 0.9 11.5 80000 6->10 1 5 8.815 10 0.9 11.5 40000 4 haàm-> 1 1 12 12.75 10 0.9 11.5 150000 2->5 1 9 12.75 10 0.9 11.5 110000 6->10 1 5 12.75 10 0.9 11.5 60000 5 haàm-> 1 1 12 28.65 10 0.9 11.5 330000 2->5 1 9 28.65 10 0.9 11.5 250000 6->10 1 5 36.125 10 0.9 11.5 170000 6 haàm-> 1 1 12 17.25 10 0.9 11.5 200000 2->5 1 9 17.25 10 0.9 11.5 150000 6->10 1 5 39.625 10 0.9 11.5 190000 7 haàm-> 1 1 12 0 10 0.9 11.5 0 2->5 1 9 0 10 0.9 11.5 0 6->10 1 5 10.625 10 0.9 11.5 50000 8 haàm-> 1 1 12 12.75 10 0.9 11.5 150000 2->5 1 9 12.75 10 0.9 11.5 110000 6->10 1 5 23.375 10 0.9 11.5 110000 9 haàm-> 1 1 12 25.5 10 0.9 11.5 300000 2->5 1 9 25.5 10 0.9 11.5 220000 6->10 1 5 46.75 10 0.9 11.5 230000 10 haàm-> 1 1 12 25.5 10 0.9 11.5 300000 2->5 1 9 25.5 10 0.9 11.5 220000 6->10 1 5 46.74 10 0.9 11.5 230000 11 haàm-> 1 1 12 28.65 10 0.9 11.5 330000 2->5 1 9 28.65 10 0.9 11.5 250000 6->10 1 5 46.75 10 0.9 11.5 230000 12 haàm-> 1 1 12 17.25 10 0.9 11.5 200000 2->5 1 9 17.25 10 0.9 11.5 150000 6->10 1 5 39.625 10 0.9 11.5 190000 13 haàm-> 1 1 12 0 10 0.9 11.5 0 2->5 1 9 0 10 0.9 11.5 0 6->10 1 5 0 10 0.9 11.5 0 Choïn tieát dieän coät taàng coät 1>3 coät4>7 coät8>10 coät11>13 haàm1>1 400x400 400x400 700x900 600x600 2>5 300x400 300x300 700x800 500x500 6>11 200x300 200x300 600x700 300x300 NOÄI LÖÏC: Sô ñoà tính Toå hôïp: CAÙC TOÅ HÔÏP TAÛI TROÏNG TOÅ HÔÏP 1 1TT+1TH1+1HT2 TOÅ HÔÏP 2 1TT+1HT1 TOÅ HÔÏP 3 1TT+1HT2 TOÅ HÔÏP 4 1TT+1HT3 TOÅ HÔÏP 5 1TT+1HT4 TOÅ HÔÏP 6 1TT+1HT5 TOÅ HÔÏP 7 1TT+1HT6 TOÅ HÔÏP 8 1TT+1GT TOÅ HÔÏP 9 1TT+1GP TOÅ HÔÏP 10 1TT+0.9GP+0.9HT1 TOÅ HÔÏP 11 1TT+0.9GP+0.9HT2 TOÅ HÔÏP 12 1TT+0.9GP+0.9HT3 TOÅ HÔÏP 13 1TT+0.9GP+0.9HT4 TOÅ HÔÏP 14 1TT+0.9GP+0.9HT5 TOÅ HÔÏP 15 1TT+0.9GP+0.9HT6 TOÅ HÔÏP 16 1TT+0.9GT+0.9HT1 TOÅ HÔÏP 17 1TT+0.9GT+0.9HT2 TOÅ HÔÏP 18 1TT+0.9GT+0.9HT3 TOÅ HÔÏP 19 1TT+0.9GT+0.9HT4 TOÅ HÔÏP 20 1TT+0.9GT+0.9HT5 TOÅ HÔÏP 21 1TT+0.9GT+0.9HT6 TOÅ HÔÏP 22 1TT+0.9GT+0.9HT1+0.9HT2 TOÅ HÔÏP 23 1TT+0.9GP+0.9HT1+0.9HT2 Phaân tích noäi löïc:(giaûi baèng phaàn meàm sap 2000 version10) TT: HT1: HT2: HT3: HT4: TH5: HT6: GT: GP: Bieåu ñoà bao moment: Bieåu ñoà bao löïc caét:  Bieåu ñoà bao löïc doïc: Baûng phaân tích noäi löïc: Tầng Nhịp dầm Mming (kNm) Mmaxn (kNm) max (kN) Haàm1->1 1-2 349 351 203 4-5 305 256 185 8-9 458 259 203 2->4 1-2 296 245 162 4-5 261 261 142 8-9 485 194 179 5->7 1-2 310 257 162 5-6 399 197 233 8-9 970 485 324 8->10 1-2 311 258 159 5-6 394 283 226 8-9 1032 486 354 11 1-2 199 298 159 5-6 383 295 226 8-9 985 538 354 Tính toaùn vaø boá trí theùp cho daàm khung: Daàm taàng nhòp vò trí M(kNm) h0 b am x As(cm2) Coát theùp choïn Haøm löôïng µ(%) haâm1>1 1-2 goái 349 550 400 0.279 0.335 20.9 7Ø20 0.87 nhòp 351 550 400 0.28 0.337 21.02 7Ø20 0.88 haâm1>1 4-5 goái 305 550 400 0.244 0.284 17.72 6Ø20 0.74 nhòp 256 550 399 0.205 0.232 14.44 4Ø22 0.6 haâm1>1 8-9 goái 458 550 400 0.366 0.482 30.07 8Ø22 1.25 nhòp 259 550 400 0.207 0.234 14.6 4Ø22 0.61 2>4 1-2 goái 296 550 400 0.236 0.273 17.03 3Ø22+2Ø20 0.71 nhòp 245 550 400 0.196 0.22 13.72 2Ø22+2Ø20 0.57 2>4 4-5 goái 261 550 400 0.208 0.236 14.72 4Ø22 0.61 nhòp 261 550 400 0.208 0.236 14.72 4Ø22 0.61 2>4 8-9 goái 485 550 400 0.387 0.525 32.75 4Ø28+2Ø22 1.36 nhòp 194 550 400 0.155 0.169 10.54 2Ø22+1Ø20 0.44 5>7 1-2 goái 310 550 400 0.248 0.29 18.09 6Ø20 0.75 nhòp 257 550 400 0.205 0.232 14.47 4Ø22 0.6 5>7 5-6 goái 399 550 400 0.319 0.398 24.83 8Ø20 1.03 nhòp 179 550 400 0.143 0.155 9.67 3Ø20 0.4 5>7 8-9 goái 970 750 400 0.417 0.593 50.45 2Ø30+6Ø28 1.58 nhòp 485 750 400 0.208 0.236 20.08 2Ø30+1Ø28 0.63 8>10 1-2 goái 311 550 400 0.248 0.29 18.09 6Ø20 0.75 nhòp 258 550 400 0.206 0.233 14.54 4Ø22 0.61 8>10 5-6 goái 394 550 400 0.315 0.392 24.45 8Ø20 1.02 nhòp 283 550 400 0.226 0.26 16.22 2Ø22+3Ø20 0.68 8>10 8-9 goái 1032 750 400 0.443 0.662 56.32 8Ø30 1.76 nhòp 486 750 400 0.209 0.237 20.16 3Ø22+2Ø20 0.63 11 1-2 goái 199 550 400 0.159 0.174 10.85 3Ø22 0.45 nhòp 298 550 400 0.238 0.276 17.22 3Ø22+2Ø20 0.72 11 5-6 goái 383 550 400 0.306 0.377 23.52 3Ø22+4Ø20 0.98 nhòp 295 550 400 0.236 0.273 17.03 3Ø22+2Ø20 0.71 11 8-9 goái 985 750 400 0.423 0.608 51.72 2Ø30+6Ø28 1.62 nhòp 538 750 400 0.231 0.267 22.71 6Ø22 0.71 Tính thép đai cho dầm: Kiểm tra khả năng chịu ứng suất nén chính của dầm: Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông: , , , Rb=11.5Mpa, , ,Rbt=0.9. φw1=1+5EsEbnaswbs=1+5×21.10427.103×2×28.3250×160=1.055≤1.3 φb1=1-βγbRb=1-0.01×0.9×11.5=0.897 Tầng Nhịp dầm Qmax (kN) ho (mm) b (mm) φb3(1+φf+φn)γbRbtbho 0.3φw1φb1γbRbbh0 Haàm1->1 1-2 203 550 400 106.92 612.74 4-5 185 550 400 106.92 612.74 8-9 203 550 400 106.92 612.74 2->4 1-2 162 550 400 106.92 612.74 4-5 142 550 400 106.92 612.74 8-9 179 550 400 106.92 612.74 5->7 1-2 162 550 400 106.92 612.74 5-6 233 550 400 106.92 612.74 8-9 324 750 400 145.8 835.56 8->10 1-2 159 550 400 106.92 612.74 5-6 226 550 400 106.92 612.74 8-9 354 750 400 145.8 835.56 11 1-2 159 550 400 106.92 612.74 5-6 226 550 400 106.92 612.74 8-9 354 750 400 145.8 835.56 => Döïa vaøo baûng treân ta thaáy . Vaäy beâ toâng ñuû khaû naêng chòu löïc caét. Ta boá trí theùp ñai theo caáu taïo. + ½ giöõa nhòp boá trí Þ6s300 +1/4 ñaàu daàm boá trí Þ6s150 Tính toaùn theùp doïc cho coät: Tính toaùn theo caáu kieän neùn leäch taâm Xaùc ñònh ñoä leäch taâm: Ñoä leäch taâm ngaåu nhieân: ea=16H13h Ñoä leäch taâm tónh hoïc: e1=MN Ñoä leäch taâm tính toaùn, khung sieâu tónh:e0=max⁡(ea,e0) Xeùt aûnh höôûng cuûa uoán doïc: Khi . Khi Trong ñoù : , ; ; Giả thiết:; μgt=1%;a=30mm ; . ; với ; xeùt đến nguy hiểm nhất chọn . Tính độ lệch tâm: . Xaùc ñònh sô boä chieàu cao vuøng neùn x1: Trường hợp 1: , Tính được: ; Trường hợp 2: , . Giải ra nghiệm x1 từ phương trình: ; với Caùc tröôøng hôïp tính toaùn: Trường hợp 1: , Tính: Trường hợp 2: Giả thiết tính chiều cao sơ bộ khoâng coøn ñuùng nữa. Viết phương trình caân baèng moment ñi qua troïng taâm : . Do beù, neân diện tích cốt thép được tính: Trường hợp 3: . Giả thiết tính chiều cao sơ bộ x1 cũng khoâng ñuùng. Tính x theo coâng thöùc gaàn ñuùng: Trong đoù caùc thoâng soá: ; ; Điều kiện thế vaøo phương trình tính cốt theùp: Bảng tính: ; Rb=11.5Mpa Rs=365Mpa; ; ; η=1; ; ξR=0.628; Kieåm tra ñieàu kieän x1 vôùi ξh0 M (kNm) N (kN) b (mm) h mm a mm ho mm Za mm x1 ξh0 x1<ξh0 Haàm1>1 Coät 1>3 43 4737 400 400 30 370 340 1029.78 232.36 khoâng thỏa 151 4117 400 400 30 370 340 895 232.36 khoâng thỏa 117 3896 400 400 30 370 340 846.96 232.36 khoâng thỏa Coät4>7 34 3388 400 400 30 370 340 736.52 232.36 khoâng thỏa 92 3102 400 400 30 370 340 674.35 232.36 khoâng thỏa 34 3388 400 400 30 370 340 736.52 232.36 khoâng thỏa Coät8>10 35 17274 700 900 30 870 840 1877.61 546.36 khoâng thỏa 67 15923 700 900 30 870 840 1730.76 546.36 khoâng thỏa 93 3744 700 900 30 870 840 406.96 546.36 thaønh coâng coät11>13 4 7577 600 600 30 570 540 1098.12 357.96 khoâng thỏa 72 6548 600 600 30 570 540 948.99 357.96 khoâng thỏa 47 6560 600 600 30 570 540 950.72 357.96 khoâng thỏa Taàng 2>5 Coät 1>3 65 3082 300 400 30 370 340 893.33 232.36 khoâng thỏa 156 2828 300 300 30 270 240 819.71 169.56 khoâng thỏa 137 2937 300 300 30 270 240 851.3 169.56 khoâng thỏa Coät4>7 89 2660 300 300 30 270 240 771.01 169.56 khoâng thỏa 106 2638 300 300 30 270 240 764.64 169.56 khoâng thỏa 89 2661 300 300 30 270 240 771.3 169.56 khoâng thỏa Coät8>10 53 16227 700 800 30 770 740 2015.78 483.56 khoâng thỏa 118 2763 700 800 30 570 540 400.43 357.96 khoâng thỏa 138 2853 700 800 30 570 540 413.48 357.96 khoâng thỏa coät11>13 16 5854 500 500 30 470 440 1018.09 295.16 khoâng thỏa 59 5264 500 500 30 470 440 915.48 295.16 khoâng thỏa 52 5245 500 500 30 470 440 912.17 295.16 khoâng thỏa Taàng 6>11 Coät 1>3 63 1732 200 300 30 270 240 753.04 169.56 khoâng thỏa 114 1621 200 300 30 270 240 704.78 169.56 khoâng thỏa 103 1636 200 300 30 270 240 711.3 169.56 khoâng thỏa Coät4>7 131 1609 200 300 30 270 240 699.57 169.56 khoâng thỏa 152 1595 200 300 30 270 240 693.48 169.56 khoâng thỏa 131 1609 200 300 30 270 240 699.57 169.56 khoâng thỏa Coät8>10 57 11749 600 700 30 670 640 1702.75 420.76 khoâng thỏa 188 1710 600 700 30 470 440 297.39 295.16 khoâng thỏa 211 1698 600 700 30 470 440 295.3 295.16 khoâng thỏa coät11>13 16 2443 300 300 30 270 240 849.74 169.56 khoâng thỏa 103 2250 300 300 30 270 240 782.61 169.56 khoâng thỏa 93 2265 300 300 30 270 240 787.83 169.56 khoâng thỏa Vôùi x1 khoâng thoûa x1ξh0 M (kNm) N (kN) eo e ε n γ X (mm) x>ξh0 As (mm2) μ% Haàm1>1 Coät 1>3 43 4737 0.009 170 0.46 2.78 0.92 373 thoûa 3952 2.5 151 4117 0.037 170 0.46 2.42 0.92 373 thoûa 3103 1.9 117 3896 0.03 170 0.46 2.29 0.92 374 thoûa 2800 1.8 Coät4>7 34 3388 0.01 170 0.46 1.99 0.92 375 thoûa 2104 1.3 92 3102 0.03 170 0.46 1.82 0.92 375 thoûa 1713 1.1 34 3388 0.01 170 0.46 1.99 0.92 375 thoûa 2104 1.3 Coät8>10 35 17274 0.002 420 0.48 2.16 0.97 873 thoûa 12307 1.7 67 15923 0.004 420 0.48 1.99 0.97 872 thoûa 10456 1.5 93 3744 0.025 420 0.48 0.47 0.97 882 thoûa -6225 -0.9 coät11>13 4 7577 0.001 270 0.47 1.93 0.95 575 thoûa 4693 1.3 72 6548 0.011 270 0.47 1.66 0.95 576 thoûa 3284 0.9 47 6560 0.007 270 0.47 1.67 0.95 576 thoûa 3300 0.9 Taàng 2>5 Coät 1>3 65 3082 0.021 170 0.46 2.41 0.92 373 thoûa 2319 1.9 156 2828 0.055 120 0.44 3.04 0.89 275 thoûa 2439 2.7 137 2937 0.047 120 0.44 3.15 0.89 275 thoûa 2588 2.9 Coät4>7 89 2660 0.033 120 0.44 2.86 0.89 275 thoûa 2209 2.5 106 2638 0.04 120 0.44 2.83 0.89 275 thoûa 2179 2.4 89 2661 0.033 120 0.44 2.86 0.89 275 thoûa 2210 2.5 Coät8>10 53 16227 0.003 370 0.48 2.62 0.96 770 thoûa 13393 2.4 118 2763 0.043 270 0.47 0.7 0.95 640 thoûa -1816 -0.5 138 2853 0.048 270 0.47 0.73 0.95 616 thoûa -1742 -0.5 coät11>13 16 5854 0.003 220 0.47 2.17 0.94 472 thoûa 4065 1.6 59 5264 0.011 220 0.47 1.95 0.94 473 thoûa 3257 1.3 52 5245 0.01 220 0.47 1.94 0.94 473 thoûa 3231 1.3 Taàng 6>11 Coät 1>3 63 1732 0.036 120 0.44 2.79 0.89 275 thoûa 1416 2.4 114 1621 0.07 120 0.44 2.61 0.89 276 thoûa 1264 2.1 103 1636 0.063 120 0.44 2.63 0.89 276 thoûa 1285 2.1 Coät4>7 131 1609 0.081 120 0.44 2.59 0.89 276 thoûa 1248 2.1 152 1595 0.095 120 0.44 2.57 0.89 276 thoûa 1228 2 131 1609 0.081 120 0.44 2.59 0.89 276 thoûa 1248 2.1 Coät8>10 57 11749 0.005 320 0.48 2.54 0.96 670 thoûa 9465 2.3 188 1710 0.11 220 0.47 0.63 0.94 277 sai -945 -0.4 211 1698 0.124 220 0.47 0.63 0.94 277 sai -962 -0.4 coät11>13 16 2443 0.007 120 0.44 3.15 0.89 275 thoûa 2151 2.9 103 2250 0.046 120 0.44 2.9 0.89 275 thoûa 1886 2.5 93 2265 0.041 120 0.44 2.92 0.89 275 thoûa 1907 2.5 CHOÏN THEÙP COÄT: As(mm2) As choïn haàm 1>1 coät 1>3 3952 8d25 coät 4>7 2104 3d25+2d22 coät 8>10 13727 14d36 coät11>13 4693 10d25 taàng 2>5 coät 1>3 2588 05d25 coät 4>7 2210 3d25+2d22 coät 8>10 13393 14d36 coät11>13 4065 8d25 taàng 6>11 coät 1>3 1416 03d25 coät 4>7 1248 2d25+1d22 coät 8>10 9465 10d36 coät11>13 2151 4d25 Coát ñai coät: Sđai<15∅min=15×22=330mm,choïn S ñai=200mm Ñöôøng kính coát ñai choïn Þ8

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxbt2moi.docx
  • dwgsantang2.dwg
Luận văn liên quan