Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị

Tên xử lý: Tìm Form: Quản Lý Nhân Viên Input: tên tên Nhân Viên Output: các thông tin về khách hàng Table liên quan: NHANVIEN

pdf140 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 25/10/2013 | Lượt xem: 1688 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
............................................ Stt Mã số Tên hàng ĐVT Số lượng Ghi chú Cửa hàng trưởng Thủ kho Người nhận Siêu thị Coop-Mart Số:................................ Cống Quỳnh PHIẾU ĐỀ NGHỊ Ngày.........tháng .........năm 200... Quầy: ................................................................................................................ Ngày:................................................................................................................. Stt Mã số Tên hàng ĐVT Đơn giá Số lượng Ghi chú Ngày ........tháng .......năm 200... Phụ trách quầy Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 11 Phiếu giao ca Hoá đơn bán hàng: Báo cáo doanh thu: Siêu thị Coop-Mart Số:........................... Cống Quỳnh PHIẾU GIAO CA Ngày ........tháng ........năm 200... Ca: .................................................................................................................... Quầy: ................................................................................................................ STT Mã số Tên hàng ĐVT Số lượng Ghi chú Nhập Xuất bán Tồn Người giao ca Người nhận ca Siêu thị Coop-Mart Số:........................... Cống Quỳnh HÓA ĐƠN BÁN HÀNG Ngày ........tháng..........năm 200... Quầy: ................................................................................................................ STT Mã số Tên hàng Số lượng Đơn giá Thành tiền Tổng cộng: Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 12 Báo cáo nhập xuất tồn: Báo cáo thiếu hàng: Siêu thị Coop-Mart Cống Quỳnh BÁO CÁO DOANH THU Từ ngày .......................đến ngày.................. STT Mã số Tên hàng Thành tiền Tổng cộng: Kế toán trưởng Cửa hàng trưởng Siêu thị Coop-Mart Cống Quỳnh BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN Từ ngày.......................đến ngày .......................... STT Mã số Tên hàng Tồn đầu kỳ Nhập Xuất Tồn cuối kỳ Ghi chú Ngày...........tháng........năm 200... Kế toán trưởng Cửa hàng trưởng Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 13 3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU 3.1 Phát biểu bài toán Hàng ngày, các nhân viên bán hàng phải tiếp nhận một số lượng lớn các yêu cầu mua hàng của khách hàng. Hệ thống phải cho phép nhân viên bán hàng lập hoá đơn tính tiền cho khách hàng một cách nhanh chóng . Đối với các khách hàng mua lẻ thì hệ thống không can lưu thông tin của khách hàng mà chỉ lưu lại hoá đơn để bộ phận kế toán thống kê. Đối với khách hàng thân thiết thì nhân viên lưu lại thông tin của khách hàng và cấp cho khách hàng thẻ khách hàng thân thiết với số điểm thưởng tương ứng giá trị hoá đơn mua hàng. Ngoài việc bán lẻ, siêu thị còn bán lỉ cho các đơn vị can mua với số lượng nhiều. Với các đơn vị này thì hệ thống cần phải lập hoá đơn chi tiết cho họ để thanh toán tiền. Khi nhận được đơn đặt hàng, bộ phận tiếp nhận đơn đặt hàng kiểm tra khả năng đáp ứng đơn đặt hàng. Nếu đủ khả năng đáp ứng đơn đặt hàng, bộ phận này sẽ nhập thông tin đơn đặt hàng vào hệ thống Siêu thị Coop-Mart Cống Quỳnh BÁO CÁO THIẾU HÀNG Từ ngày ......................đến ngày.................. STT Mã số Tên hàng Thiếu đầu kỳ Nhập Xuất Thiếu cuối kỳ Ghi chú Ngày .........tháng ........năm 200... Kế toán trưởng Cửa hàng trưởng Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 14 Trong siêu thị có rất nhiều quầy thu ngân, mỗi quầy được phụ trách bởi một hay nhiều nhân viên bán hàng. Tại mỗi thời điểm chỉ có một nhân viên phụ trách một quầy thu ngân. Hệ thống phải lưu lại phiên làm việc của nhân viên để tiện cho việc quản lý sau này. Vào cuối ngày, bộ phận kế toán sẽ thống kê tình hình bán hàng của siêu thị, tính toán xem lượng hàng tồn, hàng hết để lên kế hoạch nhập hàng mới hay thanh lý hàng tồn. Hệ thống phải cho phép bộ phận kế toán thống kê chi tiết về tình hình của siêu thị. Vào cuối tháng hoặc khi được ban giám đốc yêu cầu, bộ phận kế toán sẽ lập báo cáo thống kê về tình hình bán hàng của siêu thị gửi lên ban gáim đốc. Hệ thống phải cho phép bộ phận kế toán làm báo cáo thống kê về tình hỉnh bán hàng trong tháng hoặc trong khoang thời gian cho trước. Khi có hàng hết hoặc cần bổ sung hàng mới, siêu thị sẽ nhập hàng từ các nhà cung cấp. Thông tin về hàng cần nhập phải được lưu lại để bộ phận kế toán có thể thống kê tình hình mua bán trong siêu thị. Thông tin này sẽ được trình lên ban giám đốc để duyệt xem có được phép nhập hàng hay không. Khi nhập hàng mới bộ phận kho sẽ lập mã vạch, tính toán số lượng rồi nhập hàng vào hệ thống. Hệ thống phải cho phép bộ phận kho nhập hàng mới vào hay cập nhật hàng. 3.2 Phân tích các chức năng chính trong hệ thống quản lý Quản lý nhân viên: Nhân viên của siêu thị được quản lý với những thông tin:Mã số, Tên nhân viên,năm sinh, địa chỉ . Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 15 Quản lý khách hàng thân thiết: Khách hàng thân thiết khi mua hàng ở siêu thị cần cung cấp thông tin : Tên khách hàng, năm sinh, số điện thoại,địa chỉ . Quản lý nhập, xuất kho:Khi nhập xuất hàng trong siêu thị cần lưu thông tin:ngày tháng nhập xuất,tổng trị giá . Quản lý mặt hàng trong siêu thị:Mặt hàng trong siêu thị được quản lý dụa trên những thông tin:Mã mặt hàng,tên mặt hàng, loại, đơn vị tính. Quản lý tài chính thu chi của siêu thị: Bao gồm việc quản lý các hóa đơn, phiếu chi để tiến hành kiểm kê thu chi theo định kì. Dựa theo các hoá đơn thu, chi trong siêu thị để tính lãi suất và đóng thuế kinh doanh hàng tháng. a. Quản lý kho: o Hàng nhập: - Nhập hàng theo hoá đơn mua hàng của công ty. - Hàng nhập được theo dõi dựa trên: mã hàng, chủng loại hàng, nhóm hàng, số lượng, đơn vị tính, đơn giá… - Báo cáo nhập hàng trong kỳ. o Hàng xuất: - Hàng xuất ra quầy cũng được theo dõi theo mã hàng, nhóm hàng, chủng loại, số lượng xuất… - Báo cáo lượng hàng xuất trong kỳ. Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 16 o Quản lý hàng tồn: - Tổng hợp những phát sinh xuất nhập tồn trong kỳ. - Báo cáo hàng tồn và giá trị tồn trong kỳ. - Báo cáo thẻ kho từng mặt hàng. b. Quản lý quầy: o Điều chỉnh hàng tồn quầy: - Điều chỉnh lại số lượng tồn quầy nếu phát hiện số lượng tồn quầy thực tế khác với số lượng tồn trong phiếu giao ca và in lại phiếu giao ca mới. o Phiếu giao ca: - Dựa trên số lượng tồn đầu ca và số lượng hàng bán trong ca, cuối mỗi ca máy tính sẽ tự động xử lý và in ra phiếu giao ca cho mỗi người nhận ca mới. c. Quản lý bán lẻ: - Lập các hoá đơn bán hàng. - Báo cáo doanh thu theo từng ca, ngày, tháng... d. Quản lý khách hàngthân thiết: - Nhận hoá đơn từ khách hàng. - Lập phiếu khách hàng thân thiết cho khách hàng. Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 17 e. Quản trị hệ thống dữ liệu: - Lưu trữ và phục hồi dữ liệu. - Kết thúc chương trình. 4. PHÂN TÍCH, XỬ LÝ DỮ LIỆU 4.1. Phát hiện, mô tả thực thể 1. Thực thể NHANVIEN:Thực thể này mô tả thông tin về nhân viên làm việc trong siêu thị.Gồm các thực thể: - MSNV(Mã số nhân viên): Đây là thuộc tính khóa để phân biệt nhân viên này với nhân viên khác. - TenNV(Tên nhân viên): Mô tả tên của nhân viên. - NSINH(Ngày sinh): Cho biết ngày sinh của nhân viên . - DiaChi(Địa chi): Cho biết địa chỉ nhà của nhân viên. - SDT(Số điện thoại): Số điện thoại của nhân viên. 2. Thực thể CHUCVU(chức vụ): Đây là thực thể mô tả chức vụ của một nhân viên.Gồm các thuộc tính: - MACVU(Mã chức vụ): Đây là thuộc tính khóa dùng để phân biệt chức vụ này với chức vụ khác. - TenCVU(Tên chức vụ): Mô tả tên của chức vụ tương ứng với mã chức vụ. Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 18 3. Thực thể KHTT:Đây là thực thể mô tả khách hnàg thân thiết của siêu thị.Xác định các thực thể: - MKHANG(Mã khách hàng): Đây là thuộc tính khóa để phân biệt được khách hàng này với khách hàng khác. - TenKH(Tên khách hàng): Mô tả tên của khách hàng - DiaChi(Địa chỉ): Địa chỉ liên laic của khách hàng. -SDT(Số điện thoại):số điện thoại của khách hàng. 4. Thực thể MHANG(Mặt hàng): Gồm các thực thể: - MSMH(Mã số mặt hàng): Đây là thuộc tính khóa, để phân biệt được mặt hàng này với mặt hàng khác - TenMH(Tên mặt hàng): cho biết tên mặt hàng tương ứng với mã mặt hàng - LoaiMH(Loại mặt hàng): Mã để phân loại nhóm hàng này với nhóm hàng khác - DVT(Đơn vị tính): Cho biết đơn vị tính của mặt hàng là gi (cái, hộp, kg,lit, chai…) 5. Thực thể NCC(Nhà cung cấp): Nhà cung cấp là các công ty, nhà sản xuất, những siêu thị khác hoặc các tiệm tạp hoá có quan hệ trao đổi mua bán hàng hoá với siêu thị.Gồm các thực thể: - MSNCC(Mã số nhà cung cấp): Thuộc tính khóa dùng để phân biệt nhà cung cấp này với nhà cung cấp khác. Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 19 - TenNCC(Tên nhà cung cấp): cho biết tên nhà cung cấp tương ứng với mã số nhà cung cấp. - DiaChi(Địa chỉ nhà cung cấp): Địa chỉ liên lạc của nhà cung cấp. - SDT(Số điện thoại nhà cung cấp): Số điện thoại của nhà cung cấp. 6. Thực thể KHOHANG(Kho hàng): Bao gồm những thông tin: - MSKHO(Mã số kho): Đây là thuộc tính khoá để phân biệt kho hàng này với kho hàng khác. - TenKHO(Tên kho): Ghi lại tên kho hàng. - DiaChi(Địa chỉ kho): địa chỉ của kho. 7. Thực thể NHAPKHO(Nhập kho): Gồm các thuộc tính: - MSNKHO(Mã số nhập kho): Đây là thuộc tính khóa, có giá trị tự động tăng khi cập nhật các thông tin về chứng từ nhập kho. - NgayNHAP(Ngày nhập): Ngày lập chứng từ. - TongTGia(Tổng trị giá): Thể hiện tổng trị giá chứng từ nhập. 8. Thực thể XUATKHO(Xuất kho): Gồm các thuộc tính: - MSXKHO(Mã số xuất kho): Đây là thuộc tính khóa, có giá trị tự động tăng khi cập nhật các thông tin về chứng từ xuất kho. - NgayXUAT(Ngày xuất): Ngày lập chứng từ. - TongTGia(Tổng trị giá): Thể hiện tổng trị giá chứng từ xuất. Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 20 9. Thực thể QHANG(Quầy hàng): Thực thể này mô tả thông tin về quầy hàng.Gồm các thuộc tính: - MAQUAY(Mã quầy): Đây là thuộc tính khóa, để phân biệt quầy hàng này với quầy hàng khác. - TenQUAY(Tên quầy): cho biết tên của quầy. 10. Thực thể QUAYTN(Quầy thu ngân): Thực thể này mô tả thông tin về quầy thu ngân.Gồm các thuộc tính: - MAQTN(Mã quầy thu ngân): Đây là thuộc tính khóa, để phân biệt quầy thu ngân này với quầy thu ngân khác. - TenQTN(Tên quầy thu ngân): cho biết tên của quầy thu ngân. 11. Thực thể HOADON(Hoá đơn): Gồm các thuộc tính: - MSHDON(Mã số hoá đơn): Đây là thuộc tính khóa để phân biệt háo đơn này với háo đơn khác, có giá trị tự động tăng khi cập nhật thông tin cho hóa đơn. - NgayLap(ngày lập): ngày lập hóa đơn. - GioLap(Giờ lập): Giờ lập hóa đơn. - TenMH(Tên mặt hàng): Cho biết tên của mặt hàng. - TongTGia(Tổng trị giá): Thể hiện tổng trị giá của hóa đơn. 12. Thực thể PDHANG(Phiếu đặt hàng): Mô tả yêu cầu đặt hàng của khách hàng. Gồm các thực thể: Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 21 - MAPDH(Mã phiếu đặt hàng): Đây là thuộc tính khóa để phân biệt phiếu đặt hàng này với phiếu đặt hàng khác. - NgayDH(Ngày đặt hàng): cho biết ngày lập phiếu đặt hàng. - DCNHAN(địa chỉ nhận):cho biết địa chỉ nơi nhận. - SDTNHAN(Số điện thoại nhận): số điện thoại của người nhận. 13. Thực thể PGHANG(Phiếu giao hàng):Gồm các thuộc tính: - MSPGH(Mã số phiếu giao hàng):Đây là khóa chính để phân biệt phiếu giao hàng này với phiếu gaio hàng khác. - NgayGiao(Ngày giao): ngày giao hàng. - DCGIAO(Địa chỉ giao): Địa chỉ của người được giao. - SDTGIAO(Số điện thoại người giao): cho biết số điên thoại của người được giao. - ThanhTien(Thành tiền):Thể hiện thành tiền cho người đặt hàng . 14.Thực thể PKK(Phiếu kiểm kê): Gồm các thực thể: - MSPKK(Mã số kiểm kê):Đây là thuộc tính khóa để phân biệt phiếu kiểm kê này với phiếu kiểm kê khác. - NgayLap(Ngày lập phiếu kiểm kê) - TenMH(Tên mặt hàng): Tên mặt hàng được kiểm kê. - SLuong(Số lượng):cho biết số lượng của từng loại mặt hàng. Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 22 15. Thực thể PHIEUGIAOCA(Phiếu giao ca):Gồm các thuộc tính: - MSPGC(Mã số phiếu giao ca): Đây là thuộc tính khóa để phân biệt phiếu giao ca này với phiếu giao ca khác, có giá trụ tự động tăng khi cập nhật thông tin phiếu giao ca. - Ngày (Ngày lập phiếu giao ca). - Ca:Ghi lại ca làm việc. 4.2. Mô hình ERD Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 23 Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 24 4.3 Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ: - MHANG(MSMH, TenMH, LoaiMH, DVT, MAQUAY) - NCC(MSNCC, TenNCC, DiaChi, SDT) - PHIEUGIAOCA(MSPGC, Ngay, Ca, MAQUAY, MSNV) - CTPHIEUGIAOCA(MSPGC, MSMH, SLuong) - KHOHANG(MSKHO, TenKHO, DiaChi) - QHANG(MAQUAY, TenQUAY) - NHANVIEN(MSNV, TenNV, DiaChi, NSINH, SDT, MACVU) - NHAPKHO(MSNKHO, NgayNHAP, TongTGia, MSKHO, MSNCC, MSNV) - CTNHAPKHO(MSNKHO, MSMH, SLuong, DGia) - XUATKHO(MSPXUAT, NgayXUAT, TongTGia,MSKHO, MSNV, MAQUAY) - CTXUATKHO(MSPXUAT, MSMH, SLuong) - PDHANG(MAPDH, NgayDH, DCNHAN, SDTNHAN, MSNV) - CTPDHANG(MAPDH, MSMH, SLuong, DGia) - PGHANG(MAPGH, NgayGiao, DCGIAO, SDTGIAO, ThanhTien, MSNV) - CTPGHANG(MSPGHANG, MSMH, SLuong, DGia) Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 25 - KHTT(MAKHANG, TenKH, DiaChi, SDT, MSHDON) - CHUCVU(MACVU, TenCVU) - PKK(MSPKK, NgayLap, TenMH, SLuong, MSNV, MSKHO) - HOADON(MSHDON, NgayLap, GioLap, TenMH, TongTGia, MSNV) - CTHOADON(MSHDON, MSMH, SLuong, DGia) - QUAYTN(MAQTN, TenQTN, MSHDON) 4.4 Mô tả chi tiết cho các quan hệ: 1.Quan hệ Mặt Hàng: MHANG(MSMH, TenMH, LoaiMH, DVT, MAQUAY) Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 26 Tên quan hệ: MHANG 5-2008 stt Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng Buộc 1 MSMH Mã mặt hàng C 10 B PK 2 TenMH Tên mặt hàng C 30 B FK 3 LoaiMH Loại mặt hàng C 10 B FK 4 DVT Đơn vị tính S 10 B 5 MAQUAY Mã quầy C 10 B FK Tổng số 70 Khối lượng: Số dòng tối thiểu: 4000 Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 27 Số dõng tối đa: 8000 Kích thước tối thiểu: 4000 x 100 byte =400 kb Kích thước tối đa: 8000 x 100 byte = 800 kb Đối với kiểu chuỗi: MSMH: cố định, không unicode TenMH: không cố định, mã unicode LoaiMH: không cố định, mã unicode MAQUAY: cố đinh, không unicode 2.Quan hệ nhà cung cấp: NCC(MSNCC, TenNCC, DiaChi, SDT) Tên quan hệ: NCC Ngày: 30-5-2008 Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 28 stt Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loaị DL Ràng Buộc 1 MSNCC Mã nhà cung cấp C 10 B PK 2 TenNCC Tên nhà cung cấp C 30 B 3 DiaChi Địa Chỉ C 10 B 4 SDT Số điện thoại C 10 K Tổng số 60 Khối lượng: Số dòng tối thiểu: 1000 Số dõng tối đa: 2000 Kích thước tối thiểu: 1000x60 byte =60 kb Kích thước tối đa: 2000 x60 byte= 120 kb Đối với kiểu chuỗi: Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 29 MSNCC: cố định, không unicode TenNCC: không cố định, unicode ĐiaChi:không cố định, unicode SDT:không cố đinh, Unicode 3.Quan hệ Phiếu Giao Ca: PHIEUGIAOCA(MSPGC, Ngay, Ca, MAQUAY,MSNV) Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 30 Tên quan hệ: PHIEUGIAOCA Ngày: 30-5-2008 stt Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng Buộc 1 MSPGC Mã số phiếu C 10 B PK 2 Ngay Ngày lập N 10 B 3 Ca Ca trực S 5 B 4 MAQUAY Mã quầy C 30 B 5 MSNV Mã nhân viên C 10 B FK Tổng số 65 Khối lượng: Số dòng tối thiểu: 2000 Số dõng tối đa: 4000 Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 31 Kích thước tối thiểu: 2000 x 65 byte =130 kb Kích thước tối đa: 4000 x 65byte = 260 kb Đối với kiểu chuỗi: MSPGC:cố định, không unicode MAQUAY: cố đinh, không unicode MNV: cố định, không Unicode 4.Quan hệ chi tiết Phiếu Giao Ca: CTPHIEUGIAOCA(MSPGC, MSMH, SLuong) Tên quan hệ: CTPHIEUGIAOCA Ngày: 30-5-2008 Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 32 stt Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loaị DL Ràng Buộc 1 MSPGC Mã số phiếu giao C 10 B PK,FP 2 MSMH Mã mặt hàng C 10 B PK 3 SLuong Số lượng S 10 B Tổng số 30 Khối lượng: Số dòng tối thiểu: 2000 Số dòng tối đa: 4000 Kích thước tối thiểu: 2000 x 30 byte = 60 kb Kích thước tối đa: 4000 x 30 byte = 120 kb Đối với kiểu chuỗi: MSPGC:cố định, không unicode Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 33 MSMH: không cố định, unicode 5.Quan hệ Kho: KHOHANG(MSKHO, TenKHO, DiaChi) Tên quan hệ: KHOHANG Ngày: 30-5-2008 stt Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loaị DL Ràng Buộc 1 MSKHO Mã số kho C 10 B PK 2 TenKHO Tên kho C 30 B 3 DiaChi Địa chỉ kho C 30 B Tổng số 70 Khối lượng: Số dòng tối thiểu: 500 Số dõng tối đa: 1000 Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 34 Kích thước tối thiểu: 500 x 70 byte = 35 kb Kích thước tối đa: 1000 x 70 byte = 70 kb Đối với kiểu chuỗi: MSKHO:cố định, không unicode TenKHO:không cố định, unicode DiaChi: không cố định, unicode 6.Quan hệ Quầy Hàng: QHANG(MAQUAY, TenQUAY) Tên quan hệ: QHANG Ngày: 30-5-2008 stt Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loaị DL Ràng Buộc 1 MAQUAY Mã quầy C 10 B PK 2 TenQUAY Tên quầy C 30 B Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 35 Tổng số 40 Khối lượng: Số dòng tối thiểu: 500 Số dòng tối đa: 1000 Kích thước tối thiểu: 500 x 40 byte = 20 kb Kích thước tối đa: 1000 x 40 byte = 40 kb Đối với kiểu chuỗi: MAQUAY:cố định, không unicode TenQUAY: không cố định, Unicode Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 36 7.Quan hệ Nhân Viên: NHANVIEN(MSNV, TenNV, DiaChi, NSINH, SDT, MACVU) Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 37 Tên quan hệ: NHANVIEN Ngày: 30-5-2008 stt Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng Buộc 1 MSNV Mã nhân viên C 10 B PK 2 TenNV Tên nhân viên C 30 B 3 DiaChi Địa chỉ C 30 B 4 NSINH Năm sinh N 10 K 5 SDT Số điện thoại C 10 K 6 MACVU Mã số CV C 10 B FK Tổng số 100 Khối lượng: Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 38 Số dòng tối thiểu: 1000 Số dòng tối đa: 5000 Kích thước tối thiểu: 1000 x 100 byte =100 kb Kích thước tối đa: 5000 x 100 byte = 500 kb Đối với kiểu chuỗi: MSNV: cố định, không unicode TenNV: không cố định, mã unicode DiaChi:không cố định, unicode MACVU:cố đinh, không unicode 8.Quan hệ Phiếu Nhập Kho: NHAPKHO(MSNKHO, NgayNHAP, TongTGia, MSKHO, MSNCC, MSNV) Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 39 Tên quan hệ: NHAPKHO Ngày: 30-5-2008 stt Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng Buộc 1 MSNKHO Mã nhập kho S 10 B PK 2 NgayNHAP Ngày nhập kho N 10 3 TongTGIA Tổng trị giá S 20 B 4 MSKHO Mã số kho C 10 B FK 5 MSNCC Mã nhà cung cấp C 10 B FK 6 MSNV Mã số NV C 10 B FK Tổng số 70 Khối lượng: Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 40 Số dòng tối thiểu: 1000 Số dõng tối đa: 5000 Kích thước tối thiểu: 1000 x 70 byte =70 kb Kích thước tối đa: 5000 x 70 byte = 350 kb Đối với kiểu chuỗi: MSKHO: cố định, không unicode MSNCC: cố định,không unicode MSNV:không cố định, unicode 9.Quan hệ Chi Tiết Phiếu Nhập Kho: CTNHAPKHO(MSNKHO, MSMH, SLuong, DGia) Tên quan hệ: CTNHAPKHO Ngày: 30-5-2008 Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 41 stt Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loaị DL Ràng Buộc 1 MSNKHO Mã số phiêunhập kho C 10 B PK,FK 2 MSMH Mã số mặt hàng C 10 B PK,FK 3 SLuong Số lượng S 10 B 4 DGIA Đơn giá S 10 B Tổng số 40 Khối lượng: Số dòng tối thiểu: 1000 Số dòng tối đa: 5000 Kích thước tối thiểu: 1000 x 40 byte = 40 kb Kích thước tối đa: 5000 x 40 byte = 200 kb Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 42 Đối với kiểu chuỗi: MSNKHO:cố định, không unicode MSMH: cố định, không unicode 10.Quan hệ Phiếu Xuất Kho: XUATKHO(MSPXUAT, NgayXUAT, TongTGia,MSKHO, MSNV, MAQUAY) Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 43 Tên quan hệ:XUATKHO Ngày: 30-5-2008 stt Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng Buộc 1 MSPXUAT Mã phiếu xuất S 10 B PK 2 NgayXUAT Ngày xuất kho N 10 B 3 TongTGIA Tổng trị giá S 20 B 4 MSKHO Mã số kho C 10 B FK 5 MAQUAY Mã quầy C 10 B FK 6 MSNV Mã số NV C 10 B FK Tổng số 70 Khối lượng: Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 44 Số dòng tối thiểu: 1000 Số dòng tối đa: 5000 Kích thước tối thiểu: 1000 x 70 byte =70 kb Kích thước tối đa: 5000 x 70 byte = 350 kb Đối với kiểu chuỗi: MSKHO: cố định, không unicode MAQUAY: cố định,không unicode MSNV:cố định, không unicode 11.Quan hệ Chi Tiết Phiếu Xuất: CTXUATKHO(MSPXUAT, MSMH, SLuong) Tên quan hệ: CTXUATKHO Ngày: 30-5-2008 stt Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loaị DL Ràng Buộc Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 45 1 MSPXUAT Mã phiếu xuất S 10 B PK,FK 2 MSMH Mã mặt hàng C 10 B PK,FK 3 SLuong Số lượng S 10 B Tổng số 30 Khối lượng: Số dòng tối thiểu: 1000 Số dòng tối đa: 5000 Kích thước tối thiểu: 10000x 30 byte = 30 kb Kích thước tối đa: 5000 x 30 byte = 150 kb Đối với kiểu chuỗi: MSMH: cố định, không unicode Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 46 12.Quan hệ Phiếu Đặt Hàng: PDHANG(MAPDH, NgayDH, DCNHAN, SDTNHAN, MSNV) Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 47 Tên quan hệ:PDHANG Ngày: 30-5-2008 stt Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng Buộc 1 MAPDH Mã phiếu đặt hàng S 10 B PK 2 NgayDH Ngày đặt hàng N 10 B 3 DCNHAN Địa chỉ nhận C 30 B 4 SDTNHAN Số điện thoại nhận C 10 K 5 MSNV Mã số NV C 10 B FK Tổng số 70 Khối lượng: Số dòng tối thiểu: 1000 Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 48 Số dõng tối đa: 5000 Kích thước tối thiểu: 1000 x 70 byte =70 kb Kích thước tối đa: 5000 x 70 byte = 350 kb Đối với kiểu chuỗi: DCNHAN: cố định, không unicode MSNV:cố định,không unicode 13.Quan hệ Chi Tiết Phiếu Đặt Hàng: CTPDHANG(MAPDH, MSMH, SLuong, DGia) Tên quan hệ: CTPDHANG Ngày: 30-5-2008 stt Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loaị DL Ràng Buộc Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 49 1 MAPDH Mã phiếu đặt hàng C 10 B PK,FK 2 MSMH Mã mặt hàng C 10 B PK,FK 3 SLuong Số lượng S 10 B 4 DGia Đơn giá S 10 B Tổng số 40 Khối lượng: Số dòng tối thiểu: 1000 Số dõng tối đa: 5000 Kích thước tối thiểu: 10000x 40 byte = 40 kb Kích thước tối đa: 5000 x 40 byte = 200 kb Đối với kiểu chuỗi: MSMH: cố định, không unicode MADH: cố định, không unicode Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 50 14.Quan hệ Phiếu Giao Hàng: PGHANG(MAPGH, NgayGiao, DCGIAO, SDTGIAO, ThanhTien, MSNV) Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 51 Tên quan hệ:PGHANG Ngày: 30-5-2008 stt Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng Buộc 1 MAPGH Mã phiếu giao hàng S 10 B PK 2 NgayGH Ngày giao hàng N 10 B 3 DCGIAO Địa chỉ giao C 30 B 4 SDTGIAO Số điện thoại giao C 10 K 5 ThanhTien Thành tiền S 20 B 6 MSNV Mã số NV C 10 B FK Tổng số 90 Khối lượng: Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 52 Số dòng tối thiểu: 1000 Số dòng tối đa: 5000 Kích thước tối thiểu: 1000 x 90 byte =90 kb Kích thước tối đa: 5000 x 90 byte = 450 kb Đối với kiểu chuỗi: DCGIAO: cố định, không unicode MSNV:cố định,không unicode 15.Quan hệ Chi Tiết Phiếu Giao Hàng: CTPGHANG(MSPGHANG, MSMH, SLuong, DGia) Tên quan hệ: CTPGHANG Ngày: 30-5-2008 stt Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loaị DL Ràng Buộc Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 53 1 MAPGH Mã phiếu giao hàng C 10 B PK,FK 2 MSMH Mã mặt hàng C 10 B PK,FK 3 SLuong Số lượng S 10 B 4 DGia Đơn giá S 10 B Tổng số 40 Khối lượng: Số dòng tối thiểu: 1000 Số dòng tối đa: 5000 Kích thước tối thiểu: 10000x 40 byte = 40 kb Kích thước tối đa: 5000 x 40 byte = 200 kb Đối với kiểu chuỗi: MSMH: cố định, không unicode MADH: cố định, không unicode Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 54 16.Quan hệ Phiếu Kiểm Kê: PKK(MSPKK, NgayLap, TenMH, SLuong, MSNV, MSKHO) Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 55 Tên quan hệ:PKK Ngày: 30-5-2008 stt Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng Buộc 1 MSPKK Mã phiếu S 10 B PK 2 NgayLap Ngày lập N 10 B 3 TenMH Tên mặt hàng C 10 B 4 SLuong Số lượng S 10 B 5 MSKHO Mã số kho C 10 B 6 MSNV Mã số NV C 10 B FK Tổng số 60 Khối lượng: Số dòng tối thiểu: 1000 Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 56 Số dòng tối đa: 5000 Kích thước tối thiểu: 1000 x 60 byte =60 kb Kích thước tối đa: 5000 x 60 byte = 300 kb Đối với kiểu chuỗi: TenMH: không cố định, unicode MSKHO: cố định, không unicode MSNV:cố định,không unicode 17.Quan hệ Hóa Đơn: HOADON(MSHDON, NgayLap, GioLap, TenMH, TongTGia, MSNV) Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 57 Tên quan hệ:HOADON Ngày: 30-5-2008 stt Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng Buộc 1 MSHDON Mã số hóa đơn S 10 B PK 2 NgayLap Ngày lập N 10 B 3 GioLap Giơ lập N 10 B 4 TenMH Tên mặt hàng C 20 B 5 TongTGia Tổng trị giá S 20 B 6 MSNV Mã số NV C 10 B FK Tổng số 80 Khối lượng: Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 58 Số dòng tối thiểu: 1000 Số dõng tối đa: 5000 Kích thước tối thiểu: 1000 x 80byte =80 kb Kích thước tối đa: 5000 x 80 byte = 400 kb Đối với kiểu chuỗi: TenMH: không cố định, unicode MSNV:cố định,không unicode 18.Quan hệ Khách Hàng Thân Thiết: KHTT(MAKHANG, TenKH, DiaChi, SDT, MSHDON) Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 59 Tên quan hệ:KHTT Ngày: 30-5-2008 stt Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng Buộc 1 MAKHACH Mã khách hàng C 10 B PK 2 TenKH Tên khách hàng C 30 B 3 DiaChi Địa Chỉ C 30 K 4 SDT Số điệ thoại C 10 K 5 MSHDON Mã số hóa đơn S 10 B FK Tổng số 90 Khối lượng: Số dòng tối thiểu:1000 Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 60 Số dòng tối đa: 5000 Kích thước tối thiểu: 1000 x 90byte =90 kb Kích thước tối đa: 5000 x 90 byte = 450 kb Đối với kiểu chuỗi: MAKHACH: cố định, không unicode TenKH: không cố định, unicode DiaChi:cố định,không unicode 19.Quan hệ Chi Tiết Hóa Đơn: CTHOADON(MSHDON, MSMH, SLuong, DGia) Tên quan hệ: CTHOADON Ngày: 30-5-2008 Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 61 Khối lượng: Số dòng tối thiểu: 1000 Số dòng tối đa: 5000 Kích thước tối thiểu: 10000x 40 byte = 40 kb Kích thước tối đa: 5000 x 40 byte = 200 kb Đối với kiểu chuỗi: MSMH: cố định, không unicode MSHDON: cố định, không unicode stt Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loaị DL Ràng Buộc 1 MSHDON Mã số hóa đơn S 10 B PK,FK 2 MSMH Mã mặt hàng C 10 B PK,FK 3 SLuong Số lượng S 10 B 4 DGia Đơn giá S 10 B Tổng số 40 Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 62 20.Quan hệ Quầy Thu Ngân: QUAYTN(MAQTN, TenQTN, MSHDON) Khối lượng: Số dòng tối thiểu: 1000 Tên quan hệ: QUAYTN Ngày: 30-5-2008 stt Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loaị DL Ràng Buộc 1 MAQTN Mã quầy thu ngân S 10 B PK 2 TenQTN Tên quầy thu ngân C 10 B 3 MSHDON Mã số hóa đơn S 10 B FK Tổng số 30 Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 63 Số dòng tối đa: 5000 Kích thước tối thiểu: 10000x 30 byte = 30 kb Kích thước tối đa: 5000 x 30 byte = 150 kb Đối với kiểu chuỗi: TenQTN: không cố định, unicode 21.Quan hệ Chức Vụ: CHUCVU(MACVU, TenCVU) Tên quan hệ:CHUCVU Ngày: 30-5-2008 stt Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loaị DL Ràng Buộc 1 MACVU Mã số chức vụ C 10 B PK 2 TenCVU Tên chức vụ C 30 B Tổng số 40 Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 64 Khối lượng: Số dòng tối thiểu: 1000 Số dòng tối đa: 5000 Kích thước tối thiểu: 10000x 40 byte = 40 kb Kích thước tối đa: 5000 x 40 byte = 200 kb Đối với kiểu chuỗi: MACVU: cố định, không unicode TenCVU: không cố định, unicode 5. MÔ TẢ BẢNG TỔNG KẾT 5.1 Tổng kết quan hệ STT Tên quan hệ Số Byte Kích thước tối đa(kb) 1 CTPHIEUGIAOCA 30 120 2 CTHOADON 40 200 3 CTNHAPKHO 40 200 Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 65 4 CTXUATKHO 30 150 5 CTPDHANG 40 200 6 CTPGHANG 40 200 7 CHUCVU 40 200 9 HOADON 80 400 10 KHTT 90 450 11 KHOHANG 70 70 12 MHANG 70 800 13 NHANVIEN 100 500 14 NCC 60 120 15 NHAPKHO 70 350 16 PDHANG 70 350 Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 66 17 PGHANG 90 450 18 PHIEUGIAOCA 65 260 19 PKK 60 300 20 QUAYTN 30 150 21 QHANG 40 40 22 XUATKHO 70 350 Tổng 1225 6940 5.2 Tổng kết thuộc tính: STT Tên thuộc tính Diễn giải Thuộc quan hệ 1 Ca Ca trực trong ngày PHIEUGIAOCA 2 DCGIAO Địa chỉ giao hàng PGHANG Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 67 3 DCNHAN Địa chỉ người nhận PDHANG 4 DGia Đơn giá CTNHAPKHO, CTPGHANG, CTPDHANG, CTHOADON 5 DiaChi Địa chỉ NCC, KHOHANG, NHANVIEN, KHTT, 6 DVT Đơn vị tính MHANG 7 GioLap Giờ lập HOADON 8 LoaiMH Loại mặt hàng MHANG 9 MACVU Mã chức vụ CHUCVU, NHANVIEN 10 MAKHANG Mã số khách hàng KHTT 11 MAPDH Mã phiếu đặt hàng PDHANG, CTPDHANG 12 MAPGH Mã phiếu giao hàng PGHANG, CTPGHANG 13 MAQTN Mã quầy thu ngân QUAYTN Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 68 14 MAQUAY Mã quầy QHANG 15 MSHDON Mã số hóa đơn HOADON, CTHOADON 16 MSKHO Mã số kho KHOHANG, NHAPKHO, XUATKHO, PKK 17 MSMH Mã số mặt hàng MHANG, CTPHIEUGIAOCA, CTNHAPKHO, CTXUATKHO, CTPDHANG, CTPGHANG, CTHDON 18 MSNCC Mã số nhà cung cấp NCC, NHAPKHO 19 MSNKHO Mã số nhập kho NHAPKHO, CTNHAPKHO 20 MSNV Mã số nhân viên PHIEUGIAOCA, NHANVIEN, NHAPKHO, XUATKHO, PDHANG, PGHANG, PKK, HOADON 21 MSPGC Mã số phiếu giao ca PHIEUGIAOCA, CTPHIEUGIAOCA 22 MSPKK Mã phiếu kiểm kê PKK Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 69 23 MSPXUAT Mã số phiếu xuất XUATKHO, CTXUATKHO 24 Ngay Ngày PHIEUGIAOCA 25 NgayDH Ngày đặt hàng PDHANG 26 NgayGIAO Ngày giao PGHANG 27 NgayLap Ngày lập PKK, HOADON 28 NgayNHAP Ngày nhập NHAPKHO 29 NgayXUAT Ngày xuất XUATKHO 30 NSINH Năm sinh NHANVIEN 31 SDT Số điện thoại NCC, NHANVIEN, KHTT 32 SDTGIAO Số điện thoại giao PGHANG 33 SDTNHAN Số điện thoại nhận PDHANG 34 SLuong Số lượng CTPHIEUGIAOCA, CTNHAPKHO, CTXUATKHO, CTPDHANG, Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 70 CTPGHANG, PKK, CTHOADON 35 TenCVU Tên chức vụ CHUCVU 36 TenKH Tên khách hàng KHTT 37 TenKHO Tên kho KHOHANG 38 TenMH Tên mặt hàng MHANG 39 TenNCC Tên nhà cung cấp NCC 40 TenNV Tên nhân viên NHANVIEN 41 TenQTN Tên quầy thu ngân QUAYTN 42 TenQUAY Tên quầy QHANG 43 ThanhTien Thành tiền PGHANG 44 TongTGia Tổng trị giá NHAPKHO, XUATKHO, HOADON Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 71 6. THIẾT KẾ GIAO DIỆN: 6.1 Các menu chính của giao diện: 6.1 Các Menu 6.1.1 Menu hệ thống: Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 72 6.1.2 Menu Lập Phiếu: Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 73 Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 74 6.1.3 Menu Danh Mục: Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 75 6.1.4 Các Menu Báo Cáo: Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 76 Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 77 Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 78 Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 79 6.1.5 Menu Tra Cứu: Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 80 6.1.6 Menu Trợ Giúp: Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 81 6.2 Mô tả các Form: 6.1.1 Form Quản lý Nhân Viên: Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 82 Tên đối tượng Kiểu đối tượng Ràng buộc Dữ liệu Mục đích Hàm liên quan Giá trị Default Ma so nhan vien ComboBox 8 ký tự Nhập từ Keyboard Ho ten TextBox Nhập từ Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 83 Keyboard Nam sinh TextBox dd/mm/yy Nhập từ Keyboard So dien thoai TextBox Kiểu số Nhập từ Keyboard Dia chi TextBox Nhập từ Keyboard Ma chuc vu ComboBox Chọn từ bảng chức vụ Them Button Thêm nhân viên mới Them_Click() Xoa Button Xóa nhân viên Xoa_Click() Sua Button Sửa Sua_Click() Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 84 thông tin nhân viên Luu Button Lưu nhân viên Luu_Click() Tim Button Tìm nhân viên Tim_Click() Dong Y Button Đồng ý lựa chọn và thoát DongY_Click() Huy Button Hủy lựa chọn và thoát . Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 85 6.2.2 Form Quản Lý Nhà Cung Cấp: Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 86 Tên đối tượng Kiểu đối tượng Ràng buộc Dữ liệu Mục đích Hàm liên quan Giá trị Default Ma so nha cung cap ComboBox 8 ký tự Nhập từ Keyboard Ten nha cung cap TextBox Nhập từ Keyboard Dia chi TextBox Nhập từ Keyboard So dien thoai TextBox Kiểu số Nhập từ Keyboard Them Button Thêm mới nhà cung cấp Them_Click() Xoa Button Xóa nhà cung cấp Xoa_Click() Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 87 Sua Button Sửa thông tin nhà cung cấp Sua_Click() Luu Button Lưu thong tin nhà cung cấp Luu_Click() Tim Button Tìm nhà cung cấp trong bảng NCC Tim_Click() Dong Y Button Đồng ý lựa chọn và thoát DongY_Click() Huy Button Hủy lựa chọn và thoát Huy_Click() Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 88 6.2.3 Form Quản Lý Khách Hàng Thân Thiết: Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 89 Tên đối tượng Kiểu đối tượng Ràng buộc Dữ liệu Mục đích Hàm liên quan Giá trị Default Ma so khach hang ComboBox 8 ký tự Nhập từ Keyboard Ten khach TextBox Nhập từ Keyboard Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 90 hang Dia chi TextBox Nhập từ Keyboard So dien thoai TextBox Kiểu số Nhập từ Keyboard Them Button Thêm khách hàng mới Them_Click() Sua Button Sửa thông tin khách hàng Sua_Click() Luu Button Lưu thông tin khách hàng Luu_Click() Tim Button Tìm khách Tim_Click() Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 91 hàng Dong Y Button Đồng ý lựa chọn và thoát DongY_Click() Huy Button Hủy lựa chọn và thoát Huy_Click() Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 92 6.2.4 Form Quản Lý Hàng Hóa: Tên đối tượng Kiểu đối tượng Ràng buộc Dữ liệu Mục đích Hàm liên quan Giá trị Default Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 93 Ma so mat hang ComboBox 8 ký tự Nhập từ Keyboard Ten mat hang TextBox Nhập từ KeyBoard Loai mat hang TextBox Nhập từ Keyboard Don vi tinh TextBox Kiểu số Nhập từ Keyboard So luong TextBox Kiểu số Nhập từ Keyboard Don gia TextBox Kiểu số Nhập từ Keyboard Them Button Thêm hàng hóa mới Them_Click() Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 94 Xoa Button Xóa 1 mặt hàng Xoa_Click() Sua Button Sửa thông tin 1 mặt hàng Xoa_Click() Luu Button Lưu thông tin mặt hàng Luu_Click() Dong Y Button Đồng ý lựa chọn và thoát DongY_Click() Huy Button Hủy lựa chọn và thoát Huy_Click() Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 95 6.2.5 Form Quản Lý Nhập Kho: Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 96 Tên đối tượng Kiểu đối tượng Ràng buộc Dữ liệu Mục đích Hàm liên quan Giá trị Default So phieu TextBox Kiểu số Tự động tăng thêm 1 mỗi khi chọn nút Them Ngay lap TextBox dd/mm/yy Tự cập nhật ngày theo máy Ma so nha cung cap ComboBox 8 ký tự Lấy từ table NCC Chọn nhà cung cấp đã tồn tại MaNCC_Click() Ten nha cung TextBox Tự cập nhật nhờ mã nhà Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 97 cap cung cấp Dia chi TextBox Tự cập nhật nhờ mã nhà cung cấp So dien thoai TextBox Tự cập nhật nhờ mã nhà cung cấp Ma so mat hang ComboBox Lấy từ table MHANG Chọn mặt hàng đã tồn tại MSMH_Click() Ten mat hang TextBox Tự cập nhật nhờ Ma so mat hang Loai mat hang TextBox Tự cập nhật nhờ Ma so Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 98 mat hang Don vi tinh TextBox Tự cập nhật nhờ Ma so mat hang So luong TextBox Số dương Nhập từ Keyboard Don gia TextBox Kiểu số Nhập từ Keyboard Thanh tien TextBox Kiểu số Tính toán từ số lượng và đơn giá Tính tiền của các mặt hàng cần nhập về kho TinhTien() Tong cong TextBox Kiểu số Tự cập nhật từ Thanh Tính tổng tiền của 1 Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 99 tien phiếu nhập So tien bang chu TextBox Lấy từ tổng cộng Viết lại bằng chữ tổng tiền đã nhập Them Button Thêm 1 phiếu nhập kho Them_Click() Luu Button Luu thông tin phiếu nhập Luu_Click() Dong Y Button Đồng ý lựa chọn và DongY_Click() Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 100 thoát In Button In phiếu In_Click() Huy Button Hủy lựa chọn và thoát Huy_Click() 6.2.6 Form Xuất Kho: Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 101 Tên đối tượng Kiểu đối tượng Ràng buộc Dữ liệu Mục đích Hàm liên quan Giá trị Default So phieu TextBox Kiểu số Tự động tăng thêm 1 khi chọn Them Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 102 Ngay TextBox dd/mm/yy Tự cập nhật ngày theo máy Ma quay ComboBox Chọn từ table QHANG Chọn quầy đã tồn tại MaQuay_Click() Ten Quay TextBox Tự cập nhật nhờ Mã quầy Ma mat hang ComboBox Lấy từ table MHANG Chọn mặt hàng đã tồn tại MaHang_Click() Ten mat hang TextBox Tự động cập nhật nhờ Mã mat hàng Loai mat TextBox Tự động cập nhật Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 103 hàng nhờ Mã mat hàng So luong TextBox Nhập từ Keyboard Don vi tinh TextBox Tự động cập nhật nhờ Mã mat hàng Them Button Thêm 1 phiếu xuất Them_Click() Luu Button Luu phiếu xuất Luu_Click() Dong Y Button Đồng ý lựa chọn và thoát DongY_Click() Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 104 In Button In phiếu In_Click() Huy Button Hủy lựa chọn và thoát Huy_Click() 6.2.7 Form Phiếu Giao Ca: Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 105 Tên đối tượng Kiểu đối tượng Ràng buộc Dữ liệu Mục đích Hàm liên quan Giá trị Default So phieu TextBox Kiểu số Tự động tăng 1 khi chọn Them Ngay TextBox Dd/mm/yy Tự cập nhật Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 106 ngày theo máy Ca 1 RadioButton Click chuột Chọn ca lập phiếu Ca1_Click Ca 2 RadioButton Click chuột Ca2_Click() Ca 3 RadioButton Click chuột Ca3_Click() Ma so quay ComboBox Lầy từ table QHANG Ten quay TextBox Tự cập nhật nhờ Ma quay Ma so mat hang ComboBox Lấy từ table MHANG Chọn mặt hàng đã tồn tại MaMatHang_Click() Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 107 Ten mat hang TextBox Tự cập nhật nhờ mã số mặt hàng Loai mat hang TextBox Tự cập nhật nhờ mã số mặt hàng Don vi tinh TextBox Tự cập nhật nhờ mã số mặt hàng So luong TextBox Kiểu số Tự cập nhật nhờ mã số mặt hàng Nhập số lượng còn lại trên quầy Người giao ca ComboBox Lấy từ table NHANVIEN Chọn nhân viên đã tồn tại GiaoCa_Click() Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 108 Họ tên người giao ca TexrBox Lấy tự động nhờ table nhờ mã nhân viên giao ca Người nhận ca ComboBox Lấy từ table NHANVIEN Chọn nhân viên đã tồn tại NHANcA_Click() Họ tên người nhận ca TextBox Lấy tự động nhờ table nhờ mã nhân viên nhận ca Them Button Thêm phiếu Them_Click() Luu Button Lưu phiếu Luu_Click() Dong Button Đồng DongY_Click() Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 109 Y ý lựa chọn và thoát Huy Button Hủy lựa chọn và thoát Huy_Click() Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 110 6.2.8 Form Hóa Đơn Bán Hàng: Tên đối tượng Kiểu đối tượng Ràng buộc Dữ liệu Mục đích Hàm liên quan Giá trị Default So phieu TextBox Kiểu số Tự động tăng Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 111 thêm 1 khi chọn nút Thêm Ngay TextBox Dd/mm/yy Tự cập nhật ngày theo máy Gio TextBox Tự cập nhật giờ từ máy Ma so khach hang ComboBox 8 ký tự Lấy từ table KHTT Chọn khách hàng đã tồn tại ChonKH_Click() Ho ten TextBox Tự cập nhật nhờ mã số khách hàng Dia chi TextBox Tự cập nhật nhờ mã số khách Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 112 hàng So dien thoai TextBox Kiểu số Tự cập nhật nhờ mã số khách hàng Ma quay ComboBox 8 ký tự Lấy từ table QHANG Chọn mã quầy đã tồn tại MaQuay_Click() Ten quay TextBox Tự động cập nhật nhờ mã quầy Ma so mat hang ComboBox Lấy tự động nhờ table MHANG Ten mat hang TextBox Lấy tự động nhờ table MHANG Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 113 Loai mat hang TextBox Lấy tự động nhờ table MHANG Don vi tinh TextBox Lấy tự động nhờ table MHANG So luong TextBox Kiểu số Nhập từ Keyboard Don gia TextBox Kiểu số Nhập từ Keyboard Thanh tien TextBox Kiểu số Tính toán từ số lượng và đơn giá Tính tiền cho 1 mặt hàng Tinhtien() Tong cong TextBox Kiểu số Tính toán từ thành tiền Tính tổng tất cả mặt hàng được bán trên hóa đơn TinhTong() Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 114 So tien bang chu TextBox Lấy từ tổng cộng Viết lại bằng chữ số tiền tổng cộng Them Button Thêm 1 phiếu nhập Them_Click() Luu Button Lưu thông tin phiếu nhập Luu_Click() In Button In phiếu In_Click() Dong Y Button Đồng ý lựa chọn và thoát DongY_Click() Huy Button Hủy lựa chọn và thoát Huy_Click() Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 115 6.2.9 Form Đơn Đặt Hàng: Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 116 Tên đối tượng Kiểu đối tượng Ràng buộc Dữ liệu Mục đích Hàm liên quan Giá trị Defa ult So phieu TextBox Kiểu số Tự động tăng thêm 1 khi chọn Thêm Ngay TextBox Dd/mm/yy Tự cập nhật ngày theo máy Ma so khach hang ComboBox Chọn từ table NCC Chọn nhà cung cấp đã tồn tại MaNCC_Click() Ho ten TextBox Lấy tự động nhờ mã số khách hàng Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 117 Dia chi TextBox Lấy tự động nhờ mã số khách hàng So dien thoai TextBox Lấy tự động nhờ mã số khách hàng Ma mat hang ComboBox Lấy từ table MHANG Chọn mặt hàng đã tồn tại MaMatHang_Click() Ten mat hang TextBox Tự cập nhật nhờ mã mặt hàng Loai mat hang TextBox Tự cập nhật nhờ mã mặt Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 118 hàng Don vi tinh TextBox Tự cập nhật nhờ mã mặt hàng So luong TextBox Kiểu số Nhập từ Keyboard Don gia TextBox Kiểu số Nhập từ Keyboard Thanh tien TextBox Kiểu số Tính toán từ số lượng và đơn giá Tính tiền các mặt hàng TinhTien_Click() Tong cong TextBox Kiểu số Lấy từ tổng cộng Tính tổng tiền TinhTong() So tien bang chu TextBox Lấy từ tổng cộng Viết lại bằng chữ Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 119 tổng tiền Them Button Thêm đơn đặt hàng Them_Click() Xoa Button Xóa đơn đặt hàng Xoa_Click() Sua Button Sửa đơn đặt hàng Sua_Click() Luu Button Luu đơn đặt hàng Luu_Click() Dong Y Buuton Đồng ý lựa chọn và DongY_Click() Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 120 thoát In Button In và thoát In_Click() Huy Button Hủy lựa chọn và thoát Huy_Click() 6.2.10 Form Phiếu Giao Hàng: Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 121 Tên đối tượng Kiểu đối tượng Ràng buộc Dữ liệu Mục đích Hàm liên quan Giá trị Default So phieu TextBox Kiểu số Máy tự động tăng thêm 1 khi chọn Thêm Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 122 Ngay TextBox Dd/mm/yy Tự cập nhật ngày theo máy Ma so KH ComboBox 8 ký tự Chọn từ table KHTT Chọn khách hàng đã tồn tại MaNCC_Click() Ten KH TextBox Tự động lấy nhờ mã số KH Dia chi TextBox Tự động lấy nhờ mã số KH So dien thoai TextBox Tự động lấy nhờ mã số KH Ma ComboBox 8 ký tự Lấy từ Chọn MaMatHang_Click() Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 123 mat hang table MHANG mặt hàng đã tồn tại Ten mat hang TextBox Tự cập nhật nhờ mã mặt hàng Loai mat hang TextBox Tự cập nhật nhờ mã mặt hàng Don vi tinh TextBox Tự cập nhật nhờ mã mặt hàng So luong TextBox Kiểu số Nhập từ Keyboard Don gia TextBox Kiểu số Nhập từ Keyboard Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 124 Thanh tien TextBox Kiểu số Tính toán từ số lượng và đơn giá Tính tiền của các mặt hàng TinhTien_Click() Tong cong TextBox Kiểu số Lấy tự động từ thành tiền Tính tổng tiền TinhTong_Click() So tien bang chu TextBox Lấy từ tổng cộng Viết lại bằng chữ tổng tiền Them Button Thêm phiếu mới Them_Click() Xoa Button Xóa phiếu Xoa_Click() Sua Button Sửa Sua_Click() Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 125 phiếu Luu Buttton Lưu phiếu Luu_Click() In Button In phiếu In_Click() Dong Y Button Đồng ý lựa chọn và thoát DongY_Click() Huy Button Hủy lựa chọn và thoát Huy_Click() Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 126 6.2.11 Form Đăng Nhập : Tên đối tượng Kiểu đối tượng Ràng buộc Dữ liệu Mục đích Hàm liên quan Giá trị Defualt Ten dang nhap TextBox Nhập từ Keyboard Mat khau PasswordBox ≥ 6 ký tự Nhập từ Keyboard Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 127 Dang nhap Button Đăng nhập vào hệ thống DangNhap() Huy bo Button Thoát, không đăng nhập hệ thống Huy() 7. THIẾT KẾ Ô XỬ LÝ: Ô xử lý Thêm của form Quản Lý Nhân Viên: Tên xử lý: Thêm From: Quản Lý Nhân Viên Input: MSNV, TenNV, DiaChi, NSINH, SDT, MACVU Output: thông báo kết quả thực hiện có thành công không Table liên quan:NHANVIEN GIẢI THUẬT: MSCV:mscv TenNV:tennv Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 128 7.2 Ô xử lý Thêm của form Quản Lý Nhân Viên: Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 129 Ô xử lý Xóa của form Quản Lý Nhân Viên: Tên xử lý: Xóa Form: Quản Lý Nhân Viên Input: MSNV Output:thông báo kết quả thực hiện GIẢI THUẬT: S Đ Đ S MSNV:msnv Mở table NHANVIEN Đọc chưa hết dữ liệu Đọc dòng x Đóng table NHANVIEN x.MSNV=msnv Xóa dòng x Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 130 Ô xử lý Sửa của form Quản Lý Hàng Hóa Tên xử lý: Sửa Form:Quản Lý Hàng Hóa Input: Mã số mặt hàng, Tên mặt hàng, Loại mặt hàng, Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá Output: Thông báo kết quả chỉnh sửa Table liên quan: MHANG GIẢI THUẬT: S Đ Đ S MSMH:msmh TenMH:tenmh LoaiMH:loaimh DVT:dvt SLuong:sluong DGia:dgia Mở table MHANG Khi chưa hết dữ liệu Đọc dòng x x.MSMH:msmh Sửa dòng x x.MSMH:msmh x.TenMH:tenmh x.LoaiMH:loaimh x.DVT:dvt x.SLuong:sluong x.DGia:dgia Xóa dòng x Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 131 Ô xử lý Lưu của form Hóa Đơn Bán Hàng Tên xử lý: Lưu Form: Hóa Đơn Bán Hàng Input: Số phiếu, Ngày, Giờ, Mã số khách hàng, Mã quầy, Mã số mặt hàng, Số lượng, Đơn giá Output: Lưu các giá trị nhập vào cơ sở dữ liệu Table liên quan: HOADON, KHTT,CTHOADON GIẢI THUẬT: S Đ Số phiếu, Ngày, Giờ, Mã số khách hàng, Mã quầy, Mã số mặt hàng, Số lượng, Đơn giá Mở table HOADON,CTHOADON Lưu các giá trị trên form Hoa Đon Ban Hang Xóa dòng x Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 132 7.5 Ô xử lý Tìm của form Quản Lý Khách Hàng Thân Thiết Tên xử lý: Tìm Form: Quản Lý Khách Hàng Thân Thiết Input: tên khách hàng Output: các thông tin về khách hàng Table liên quan: KHTT GIẢI THUẬT: Ten KH:x Mở table KHTT Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 133 7.6 Ô xử lý Tìm của form Quản Lý Nhân Viên Tên xử lý: Tìm Form: Quản Lý Nhân Viên Input: tên tên Nhân Viên Output: các thông tin về khách hàng Table liên quan: NHANVIEN GIẢI THUẬT: Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 134 Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 135 7.7 Ô xử lý Lưu của form Phiếu Nhập Kho Tên xử lý: Lưu Form: Phiếu Nhập Kho Input: Số phiếu, Ngày lập, Mã số khách hàng, Mã số mặt hàng, Số lượng, Đơn giá Output: Lưu các giá trị nhập vào cơ sở dữ liệu Table liên quan: NHANPKHO, CTNHAPKHO, NCC GIẢI THUẬT: S Đ Số phiếu, Ngày lập, Mã số khách hàng, Mã số mặt hàng, Số lượng, Đơn giá Mở table NHAPKHO, CTNHAPKHO Lưu các giá trị trên form Phiếu Nhập Kho Lưu các giá trị chi tiết trên Danh Muc Hang Nhap Đóng 2 table NHAPKHO, CTNHAPKHO Xóa dòng x Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 136 8. ĐÁNH GIÁ ƯU, KHUYẾT ĐIỂM: Uư điểm -Phân tích thành công mô hình quản lý siêu thị vừa và nhỏ -Thiết kế dữ liệu cho hệ thống -Xử lý dữ liệu của các quan hệ, giải thuật cho các ô xử lý chức năng. -Tạo được một nền tảng để phát triển thành một ứng dụng hoàn chỉnh Khuyết điểm -Mô tả giao diện chưa được đẹp. -Một số ràng buộc dữ liệu chưa rõ ràng. -Trình bày không đươc đẹp Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 137 Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 138 Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 139 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM KHOA TOÁN-TIN HỌC Môn: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN Đồ án: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ SIÊU THỊ Giảng viên: ThS Nuyễn Gia Tuấn Anh Sinh viên: Huỳnh Thị Ngọc Hạnh-0411038 Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị 140 Lê Thị Ngọc Hạnh-0411039 Năm học: 2007-2008 Tháng 6-2008

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị.pdf