Đồ án Phần tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty hữu nghị Đà Nẵng

Tiền là lượng tiền mà doanh nghiệp có được do ngân sách cấp, do tự có, hoặc do bổ sung từ lợi nhuận của doanh nghiệp hoặc do đi vay. Nó tồn tại dưới hình thức tiền mặt, tiền quỹ và tiền gữi Ngân hàng và nó có vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thuận lợi và liên tục trong quá trình sản xuất kinh doanh và trong quá trình mua bán hàng hoá. Đầu tư tài chính ngắn hạn: là việc doanh nghiệp bỏ vốn để mua các chứng khoán có giá trị đầu tư góp vốn liên doanh, đầu tư bất động sản có thể thu hồi trong thời hạn không quá 1 năm hoặc một chu kỳ kinh doanh (như tín phiếu kho bạc, ký phiếu Ngân hàng , cổ phần háo của những Công ty khác)

doc71 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1634 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Phần tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty hữu nghị Đà Nẵng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a vaìo saín xuáút kinh doanh âãø sinh låìi. Ngæåüc laûi, väún bàòng tiãön dæû træî quaï êt cuîng aính hæåíng âãún khaí nàng thanh toaïn cuía doanh nghiãûp. Taûi cäng ty Hæîu Nghë læåüng tiãön chiãúm tyí troüng ráút nhoí trong täøng taìi saín læu âäüng duìng âãø chi tiãu caïc khoaín coï chi phê tháúp vaì thanh toaïn näüi bäü.Tçnh hçnh dæû træî tiãön taûi cäng ty âæåüc thãø hiãûn qua baíng sau: Nàm Chè tiãu 31/12/2001 31/12/2002 Chãnh lãûch Giaï trë Tè lãû(%) Giaï trë Tè lãû(%) -Väún bàòng tiãön +Tiãön màût taûi quyî +Tiãön gæíi ngán haìng 773.223.501 39.693.663 733.529.838 100 5,13 94,87 604.013.641 74.678.218 529.335.423 100 12,36 87,64 (169.209.860) 34.984.555 (204.194.415) Qua baíng säú liãûu trãn ta nháûn tháúy læåüng tiãön cuía cäng ty vaìo cuäúi nàm 2002 giaím so våïi âáöu nàm mäüt læåüng laì 169.209.860(â), âáy coï thãø laì mäüt dáúu hiãûu täút chæïng toí vaìo cuäúi nàm cäng ty âaî giaím læåüng väún bàòng tiãön nhàòm âáöu tæ cho hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh nhiãöu hån, tuy nhiãn cáön xem xeït âãø læåüng tiãön âuí âaím baío cho viãûc kinh doanh âæåüc liãn tuûc, traïnh træåìng håüp læåüng tiãön quaï êt laìm giaïn âoaûn cäng viãûc kinh doanh. Xeït vãö màût cå cáúu, cå cáúu tiãön màût täön quyí vaì tiãön gåíi ngán haìng giæía 2 nàm cuîng coï sæû thay âäøi. Cuû thãø laì læåüng tiãön màût taûi quyí cuía cäng ty vaìo cuäúi nàm 2001 chè chiãúm tè lãû 5,13(%) nhæng âãún cuäúi nàm 2002 âaî tàng lãn 12,36(%), trong khi læåüng tiãön gåíi ngán haìng vaìo cuäúi nàm 2001 chiãúm tè lãû 94,87(%) thç âãún cuäúi nàm 2002 chè coìn 87,64(%). Sæû thay âäøi cå cáúu naìy cuìng våïi viãûc giaím læåüng tiãön cuía cäng ty thãø hiãûn sæû maûo hiãøm cuía cäng ty trong viãûc quaín lyï väún bàòng tiãön, båíi cäng ty máút âi mäüt khoaín tiãön låìi tæì viãûc giaím læåüng tiãön gåíi ngán haìng âãø kyì voüng mäüt khoaín låüi nhuáûn tæì viãûc duìng säú tiãön âoï âãø âáöu tæ vaìo hoaût âäüng kinh doanh. d.Tçnh hçnh quaín lyï vaì sæí duûng khoaín phaíi thu: Caïc khoaín phaíi thu laì säú taìi saín cuía doanh ngiãûp bë caïc caï nhán, täø chæïc khaïc taûm thåìi sæí duûng do chênh saïch tên duûng baïn haìng, do caïc qui âënh vãö nháûn haìng trong kháu cung æïng, do quan hãû taìi chênh näüi bäü.... Nãúu mäüt doanh ngiãûp coï hoaût âäüng taìi chênh laình maûnh, doanh ngiãûp seî êt bë chiãúm duûng väún, êt bë nåü, khaí nàng thanh toaïn täút. Ngæåüc laûi, nãúu hoaût âäüng taìi chênh keïm thç seî dáùn âãún tçnh traûng chiãúm duûng väún láøn nhau, caïc khoaín phaíi thu, phaíi traí seî dáy dæa keïo daìi. Phán têch tçnh hçnh quaín lyï vaì sæí duûng caïc khoaín phaíi thu åí doanh ngiãûp nhàòm âaïnh giaï tênh håüp lyï vãö biãún âäüng caïc khoaín phaíi thu vaì tçm ra nguyãn nhán dáøn âãún sæû âçnh trãû trong thanh toaïn. Tæì nguäön säú liãûu trãn baíng cán âäúi kãú toaïn cuía cäng ty nàm 2002 ta coï baíng phán têch sau: Caïc khoaín phaíi thu Âáöu nàm 2002 Cuäúi nàm 2002 Chãnh lãûch Mæïc (%) -Phaíi thu khaïch haìng -Traí træåïc ngæåìi baïn -Phaíi thu näüi bäü -Phaíi thu khaïc 34.797.882.677 3.788.061.179 19.901.335.617 5.207.868.803 50.571.125.799 3.272.184.620 13.244.231.753 2.680.258.459 15.773.243.122 (515.876.559) (6.657.103.864) (2.527.610.344) 45,33 (13,62) (33,45) (48,53) Täøng 63.695.148.276 69.767.800.631 6.072.652.364 9,53 Caïc khoaín phaíi thu cuía cäng ty cuäúi nàm tàng so våïi âáöu nàm laì 6.072.652.364(â) tæång æïng våïi tyí lãû tàng 9,53(%), nguyãn nhán chuí yãúu laìm caïc khoaín phaíi thu tàng lãn laì do khoaín phaíi thu khaïch haìng tàng lãn quaï nhiãöu laì 15.773.243.122(â) tæång æïng tyí lãû 45,33(%) trong khi caïc khoaín traí træåïc ngæåìi baïn,phaíi thu näüi bäü vaì phaíi thu khaïc âãöu giaím nhæng khäng âaïng kãø.Qua âoï chæïng toí nàm 2002, tçnh hçnh quaín lyï cäng nåü näüi bäü âaî âæåüc caíi thiãûn thãø hiãûn åí khoaín phaíi thu näüi bäü giaím âaïng kãø laì 6.637.103.864(â),vaì trong kháu thu mua thç uy tên cuía cäng ty ngaìy caìng âæåüc caíi thiãûn thãø hiãûn laì khoaín traí træåïc ngæåìi baïn âaî giaím so våïi âáöu nàm våïi tyí lãû 13,62(%). Tuy nhiãn, cuîng trong nàm 2002,tçnh hçnh quaín lyï cäng nåü khaïch haìng âaî khäng âæåüc täút laìm khoaín phaíi thu khaïch haìng tàng lãn âaïng kãø, âiãöu naìy chæïng toí trong nàm 2002 cäng ty âaî bë caïc âäúi tæåüng chiãúm duûng mäüt læåüng väún ráút låïn. Âãø xem xeït khoaín phaíi thu biãún âäüng coï aính hæåíng âãún tçnh hçnh taìi chênh cuía cäng ty hay khäng,ta cáön tênh vaì so saïnh chè tiãu sau qua caïc nàm: Tyí lãû caïc khoaín phaíi thu so våïi phaíi traí Caïc khoaín phaíi thu Caïc khoaín phaíi traí Nàm 2001 43.793.812.659 44.767.129.889 0,97 Nàm 2002 56.523.568.878 46.037.853.412 1,23 (Trong âoï:- Caïc khoaín phaíi traí =Nåü ngàõn haûn- Vay ngàõn haûn - Caïc khoaín phaíi thu khäng bao gäöm phaíi thu näüi bäü) Säú liãûu trãn cho tháúy tyí lãû naìy vaìo cuäúi nàm 2002 tàng lãn so våïi âáöu nàm laì 0,26(1,23-0,97), caïc khoaín phaíi thu vaì caïc khoaín phaíi traí cuía cäng ty âãöu tàng nhæng caïc khoaín phaíi thu tàng nhanh hån nhiãöu qua âoï âaî khàóng âënh láön næîa ràòng cäng taïc quaín lyï cäng nåü phaíi thu laì chæa täút vaì cäng ty âang bë caïc âån vë khaïc chiãúm duûng mäüt læåüng väún ráút låïn trong nàm 2002. Âãø tçm hiãøu roî nguyãn nhán dáùn âãún thæûc traûng trãn cuîng nhæ viãûc quaín lyï caïc khoaín phaíi thu maì chuí yãúu laì phaíi thu khaïch haìng ta âi tênh toaïn vaì xem xeït caïc chè tiãu sau: + Säú voìng quay cuía caïc khoaín phaíi thu khaïch haìng:(Hpthu) chè tiãu naìy phaín aïnh täúc âäü chuyãøn âäøi caïc khoaín phaíi thu thaình tiãön. Chè tiãu naìy âæåüc tênh nhæ sau: Hpthu Doanh thu baïn haìng Phaíi thu khaïch haìng bçnh quán (Voìng) Nn Khoaín phaíi thu khaïch haìng bçnh quán Doanh thu baïn haìng * 360 (ngay) +Kyì thu tiãön bçnh quán:(Nn) Chè tiãu naìy phaín aïnh säú ngaìy bçnh quán cuía mäüt chu kyì nåü,tæì khi baïn haìng âãún khi thu tiãön. Chè tiãu naìy âæåüc tênh nhæ sau: Theo cäng thæïc trãn vaì baíng baïo caïo kãú toaïn cuía cäng ty nàm 2001 vaì 2002,ta xáy dæûng âæåüc baíng phán têch sau: Nàm Chè tiãu 2001 2002 Chãnh lãûch -Khoaín phaíi thu khaïch haìng bçnh quán -Doanh thu baïn haìng -Kyì thu tiãön bçnh quán -Säú voìng quay caïc khoaín phaíi thu khaïch haìng 30.906.782.942 210.222.965.010 53(ngaìy) 6,8(voìng) 42.684.504.238 181.539.379.364 86(ngaìy) 4,2(voìng) +11.777.721.296 -28.683.585.646 +35(ngaìy) -2,6(voìng) Qua baíng phán têch trãn ta coï thãø kãút luáûn ràòng täúc âäü thu häöi caïc khoaín phaíi thu trong nàm 2002 keïm hån nàm 2001 thãø hiãûn åí chè tiãu säú voìng quay caïc khoaín phaíi thu khaïch haìng trong nàm 2002 tháúp hån nàm 2001 laì 2,6(voìng) (4,2-6,8). Nguyãn nhán cuía tçnh traûng trãn laì do khoaín phaíi thu khaïch haìng bçnh quán trong nàm 2002 âaî tàng quaï nhanh so våïi nàm 2001 våïi mæïc 11.777.721.296, trong khi doanh thu baïn haìng cuía cäng ty thç laûi giaím so våïi nàm 2001 laì 28.683.585.646(â), âiãöu naìy dáùn âãún kyì thu tiãön bçnh quán cuía cäng ty âæåüc nåïi räüng tæì 53(ngaìy) nàm 2001 lãn 86(ngaìy) nàm 2002.thæïc traûng trãn cho ta tháúy ràòng täúc âäü chuyãøn âäøi khoaín phaíi thu thaình tiãön hay täúc âäü thu häöi caïc khoaín phaíi thu trong nàm 2002 giaím so våïi nàm 2001 khäng chëu aính hæåíng båíi chênh saïch tên duûng båíi cäng ty maì chëu aính hæåíng båíi cäng taïc quaín lyï cäng nåü phaíi thu khaïch haìng, båíi vç nãúu cäng ty trong nàm 2002 coï mäüt chênh saïch tên duûng baïn haìng nåïi loîng thç khoaín thu khaïch haìng âæång nhiãn seî tàng lãn nhæng khi âoï doanh säú baïn haìng cuîng tàng lãn vaì doanh thu baïn haìng cuîng seî tàng maì thæûc tãú doanh thu baïn haìng cuía cäng ty âaî giaím âaïng kãø trong nàm 2002. Tæì kãút quaí phán têch trãn âaî âàût ra váún âãö cho cäng ty laì cáön phaíi quaín lyï hiãûu quaí hån næîa cäng taïc cäng nåü phaíi thu khaïch haìng, thæåìng xuyãn täøng håüp kiãøm tra caïc säø chi tiãút vaì täøng håüp phaíi thu khaïch haìng, cáön coï biãûn phaïp têch cæûc âän âäúc thu häöi këp thåìi vaì âæa nhanh vaìo saín xuáút kinh doanh nhæîng khoaín väún trong thanh toaïn,väún bë chiãúm duûng nhàòm tàng täúc âäü chuyãøn âäøi caïc khoaín phaíi thu thaình tiãön hay tàng täúc âäü luán chuyãøn väún læu âäüng. e.Quaín lyï vaì sæí duûng haìng täön kho: Haìng täön kho laì mäüt bäü pháûn quan troüng vaì chiãúm tyí troüng khäng nhoí trong cå cáúu taìi saín, âàût biãût laì doanh nghiãûp saín xuáút, âiãöu âoï âoìi hoíi doanh nghiãûp cáön phaíi xaïc âënh âæåüc mæïc täön kho sao cho håüp lyï âaím baío hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh âæåüc tiãún haình liãn tuûc,âäöng thåìi váùn khäng bë æï âoüng nhiãöu âáùn âãún laîng phê. Giaï trë cuía khoaín muûc haìng täön kho cuía doanh nghiãûp tuìy thuäüc ráút nhiãöu vaìo âàût âiãøm hoaût âäüng cung æïng, saín xuáút vaì tiãu thuû, chênh saïch dæû træî cuía doanh nghiãûp vaì âàût âiãøm cuía haìng täön kho. Cäng ty Hæîu Nghë Âaì Nàông laì mäüt âån vë saín xuáút kinh doanh, phæång thæïc baïn haìng chuí yãúu laì thäng qua caïc âån âàût haìng træåïc cuía khaïch haìng. Do âoï giaï trë cuía khoaín muûc haìng hoïa täön kho laì ráút låïn vaì chiãúm tyí troüng låïn trong cå cáúu taìi saín cuía cäng ty båíi caïc âån âàût haìng cuía cäng ty thæåìng våïi säú læåüng låïn. kãút cáúu cuía khoaín muûc haìng täön kho cuía cäng ty vaìo cuäúi nàm 2001 vaì 2002 âæåüc thãø hiãûn roî trong baíng sau: (ÂVT:âäöng) Haìng täön kho Cuäúi nàm 2001 Cuäúi nàm 2002 Chãnh lãûch -NVL täön kho -Cäng cuû duûng cuû täön kho Chi phê SXKD dåí dang -Thaình pháøm täön kho -Haìng hoïa täön kho -Haìng gæíi âi baïn 29.392.575.842 137.654.925 41.468.838.576 20.562.904.941 0 8.628.000 36.872.224.534 137.654.925 37.240.386.717 11.323.927.888 0 8.628.000 7.479.648.692 0 -4.228.451.859 -9.238.977.053 0 0 Täøng 91.570.602.284 85.582.822.064 -5.987.780.220 Qua baíng trãn ta nháûn tháúy chè coï khoaíng NVL täön kho laì tàng lãn 7.479.648.692 vaìo cuäúi nàm 2002 so våïi nàm 2001,trong khi khoaín muûc thaình pháøm täön kho giaím 9.238.977.053(â) vaì chi phê SXKD dåí dang giaím 4.228.451.859(â) trong luïc caïc khoaín muûc coìn laûi khäng biãún âäüng âaî laìm cho giaï trë haìng täön kho cuía cäng ty giaím xuäúng mäüt læåüng laì 5.987.780.220(â).Âãø xem xeït sæû biãún âäüng cuía giaï trë haìng täön kho trãn trong sæû tæång quan våïi khaí nàng tàng træåíng cuía cäng ty qua nàm 2002 ta xem xeït chè tiãu sau: * 100(%) Haìng täön kho Tyí troüng haìng täön kho Täøng taìi saín Âáöu nàm 2002 91.570.602.284 197.724.441.597 *100(%) 46,31(%) Cuäúi nàm 2002 85.582.822.064 198.752.709.668 43,06(%) *100(%) Chè tiãu tyí troüng haìng täön kho cuía cäng ty vaìo cuäúi nàm 2002 âaî giaím âi 3,25(%) cho tháúy tçnh hçnh tàng træåíng cuía cäng ty trong nàm 2002 khäng âæåüc laûc quan làõm, âiãöu naìy cuîng dãù hiãøu vç trong nàm 2001 vaì 2002 thë træåìng giaìy vaíi gàûp khoï khàn låïn, saín læåüng giaím suït. Tuy nhiãn, âãø âaïnh giaï chênh xaïc chè tiãu naìy ta cáöc phaíi xem xeït trong mäúi quan hãû giæîa caïc màût nhæ: Âàût âiãøm hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh, loaûi hçnh doanh nghiãûp, chênh saïch dæû træî, tênh thåìi vuû trong hoaût âäüng kinh doanh cuía cäng ty giaï trë chè tiãu trãn phuû thuäüc ráút nhiãöu vaìo caïc màût trãn. Ngoaìi viãûc tçm hiãøu sæû biãún âäüng cuía khoaín muûc haìng täön kho, âãø nàõm âæåüc tçnh hçnh quaín lyï vaì sæí duûng haìng täön kho ta coìn phaíi âi âaïnh giaï khaí nàng luán chuyãøn haìng täön kho cuía doanh nghiãûp, ta coï thãø sæí duûng caïc chè tiãu âaïnh giaï sau âáy: +Säú voìng quay cuía haìng täön kho:(Hhaìng) chè tiãu naìy phaín aïnh khaí nàng hoaïn chuyãøn haìng täön kho thaình tiãön, chè tiãu naìy nhæ sau: Hhaìng Gêa väún haìng baïn Giaï trë haìng täön kho bçnh quán (voìng) * 360( ngaìy) Gêa väún haìng baïn Giaï trë haìng täön kho bçnh quán Hhaìng +Säú ngaìy mäüt voìng quay haìng täön kho:(Hhaìng) chè tiãu naìy phaín aïnh säú ngaìy bçnh quán âãø dæû træî kho haìng,vaì âæåüc tênh laì: Dæûa vaìo taìi liãûu kãú toaïn cuía cäng ty vaì sæí duûng caïc chè tiãu trãn ta coï baíng phán têch khaí nàng luán chuyãøn haìng täön kho cuía cäng ty nhæ sau: Nàm Chè tiãu 2001 2002 Chãnh lãûch -Giaï väún haìng baïn -Haìng täön kho bçnh quán -Säú voìng quay haìng täön kho Säú ngaìy mäüt voìng quay haìng täön kho 188.676.257.463 20.547.931.167 9,2(voìng) 39(ngaìy) 162.596.184.880 15.943.416.414 10,2(voìng) 35(ngaìy) -26.080.072.583 -4.604.514.753 1(voìng) -4(ngaìy) Tæì kãút quaí åí baíng phán têch ta tháúy säú voìng quay haìng täön kho trong nàm 2002 âaî tàng lãn so våïi nàm 2001 laì mäüt voìng, âiãöu âoï âäöng nghéa våïi viãûc säú ngaìy voìng quay haìng täön kho hay thåìi haûn täön kho cuía haìng hoïa täön kho nàm 2002 gèam âi so våïi nàm 2001 laì 4 ngaìy.Säú liãûu naìy cho tháúy cäng ty âaî coï nhiãöu näø læûc trong kháu tiãu thuû laìm giaím læåüng thaình pháøm täön kho âaïng kãø vaìo cuäúi nàm 2002 laì 9.238.977.053(â) trong luïc saín læåüng cuía cäng ty giaím do thi træåìng gàûp khoï khàn. Cäng ty Hæîu Nghë laì mäüt âån vë saín xuáút giaìy da theo âån âàût haìng maì chuí yãúu laì cuía næåïc ngoaìi våïi säú læåüng låïn, do váûy tyí troüng haìng täön kho cuía cäng ty låïn laì âiãöu dãù hiãøu vç sæû âaím baío cung cáúp âuí haìng cho âån aáæût haìng. Do âoï viãûc quaín lyï vaì sæí duûng haìng täön kho taûi cäng ty laì mäüt cäng viãûc khoï khàn maì quan troüng laì xaïc âënh mæïc dæû træî täön kho cho mäùi bäü pháûn haìng täön kho sao cho håüp lyï, âiãöu naìy âaî phuû thuäüc ráút nhiãöu vaìo uy tên vaì nhæîng näø læûc chiãúm lénh thë træåìng cuía cäng ty.Âãø coï âæåüc mæïc âäü dæû træî håüp lyï haìng täön kho mäùi kyì.cäng ty cáön kãút håüp chàût cheî caïc bäü pháûn liãn quan trong âoï bao gäöm phoìng kinh doanh, coï nhæ váûy måïi nàng cao hiãûu quaí quaín lyï haìng täön kho, traïnh laîng phê cho cäng ty. Toïm laûi,qua viãûc phán têch tçnh hçnh quaín lyï vaì sæí duûng väún læu âäüng cuîng nhæ viãûc phán tênch caïc bäü pháûn cuía taìi saín læu âäüng ta tháúy näøi lãn nhæîng täön taûi yãúu keïm trong viãûc quaín lyï vaì sæí duûng väún læu âäüng taûi cäng ty nhæ viãûc quaín lyï cäng nåü,viãûc xaïc âënh mæïc dæû træî haìng täön kho,...âiãöu naìy âaî laìm cho tyí säú doanh låüi väún læu âäüng cuía cäng ty trong nhæîng nàm qua nhçn chung laì ráút tháúp.Cäng ty cáön âæa ra chênh saïch håüp lyï nhàòm náng cao hiãûu quaí sæí duûng väún læu âäüng vaì nàng cao nàng læûc caûnh tranh cuía cäng ty trong nhæîng nàm sàõp âãún. PHÁÖN III MÄÜT SÄÚ GIAÍI PHAÏP NHÀÒM NÁNG CAO HÅN HIÃÛU QUAÍ SÆÍ DUÛNG VÄÚN LÆU ÂÄÜNG TAÛI CÄNG TY Qua thåìi gian thæûc táûp taûi Cäng ty Hæîu Nghë Âaì nàông, våïi nhæîng kiãún thæïc thu tháûp âæåüc cuìng våïi viãûc âi sáu vaìo nghiãn cæïu tçm hiãøu vãö tçnh hçnh quaín lyï vaì sæí duûng väún læu âäüng taûi cäng ty, em xin âæa ra mäüt säú nháûn xeït âäöng thåìi âæa ra mäüt säú biãûn phaïp nhàòm goïp pháön hoaìn thiãûn vaì náng cao hån næîa hiãûu quaí sæí duûng väún læu âäüng taûi Cäng ty. I/ NHÁÛN XEÏT 1/ Nhæîng âiãøm maûnh cuía Cäng ty: Laì mäüt doanh nghiãûp nhaì næåïc våïi chæïc nàng xuáút kháøu haìng giaìy da cuía thaình phäú, Cäng ty âang trãn âaì phaït triãøn vaì quy mä ngaìy caìng âæåüc náng cao, Cäng ty âaî taûo âæåüc uy tên låïn âäúi våïi khaïch haìng næåïc ngoaìi, do âoï cäng ty âaî tranh thuí âæåüc âiãöu kiãûn thuáûn låüi cho viãûc huy âäüng väún caïc nguäön väún kinh doanh vaì caïc kyï kãút håüp âäöng mua baïn. Nhu cáöu vãö saín pháøm giaìy da ngaìy caìng cao, quyãön haûn vaì chæïc nàng cuía cäng ty ngaìy caìng âæåüc måí räüng taûo âiãöu kiãûn thuáûn låüi cho Cäng ty trong viãûc phaït triãøn hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh vaì måí räng thë træåìng åí caïc næåïc cuîng nhæ thë træåìng näüi âëa, âäöng thåìi coï thãø âa daûng hoaï hçnh thæïc kinh doanh vaì máùu maî saín pháøm cuía mçnh. Cäng ty âang coï mäüt âäüi nguî cäng nhán viãn laình nghãö âaî âæåüc âaìo taûo láu nàm âiãöu haình thãm vaìo âoï laì mäúi quan hãû khàõng khêt bãön væîng våïi caïc chuyãn gia Haìn Quäúc âang cäú váún vaì giuïp âåî moûi màût vãö kyî thuáût taûi Cäng ty,táút caí taûo nãn sæû haiì hoaì trong cäng viãûc , taûo khê thãú laì viãûc måïi cho cäng ty . Cäng ty coï bäü maïy kãúï toaïn âæåüc täø chæïc goün nheû, âån giaín nhæng âaût hiãûu quaí, vç trçnh âäü cuía caïn bäü nhán viãn kãú toaïn tæång âäúi cao vaì âäöng âãöu, caïc pháön haình kãú toaïn âæåüc phán cäng roî raìng , dãù quaín lyï.Màût khaïc Cäng ty âang aïp duûng hçnh thæïc säø saïch laì hçnh thæïc chæïng tæì ghi säø nhæng caíi biãn, âiãöu naìy ráút phuì håüp våïi âiãöu kiãûn thæûc tãú taûi Cäng ty . Trong vaìi nàm gáön âáy, thë træåìng giaìy vaío gàûp khoï khàn låïn, saín læåüng giaím. Tuy váûy Cäng ty âaî âæïng væîng træåïc nhæîng aính hæåíng låïn âoï vaì tæìng bæåïc phaït triãøn âi lãn, biãøu hiãûn doanh thu nàm 2002 cuía cäng ty coï giaím nhæng låüi nhuáûn cuía cäng ty váùn tàng lãn 58,49 (%) so våïi nàm 2002. Coï âæåüc âiãöu naìy laì do ngoaìi viãûc tiãút kiãûm chi phê saín xuáút , Cäng ty coìn coï mäüt säú thë træåìng äøn âënh, saín pháøm cuía cäng ty âang dáön âæåüc náng cao uy tên trong caí næåïc vaì trãn thë træåìng thãú giåïi. Vãö hiãûu quaí sæí duûng väún læu âäüng, trong nàm 2002 tyí xuáút låüi nhuáûn väún læu âäüng cuía cäng ty coìn tháúp nhæng âaî tàng lãn so våïi nàm 2002. Nguyãn nhán laì do nàm 2002 täúc âäü tàng låüi nhuáûn nhanh hån täúc âäü tàng väún læu âäüng bçnh quán. 2/ Nhæîng âiãøm coìn haûn chãú cuía Cäng ty: Hiãûn nay doanh thu cuía cäng ty phuû thuäüc pháön låïn vaìo uy tên vaì cäng viãûc baïn haìng, thãú nhæng Cäng ty coìn thiãúu nhæîng bæåïc âäüt phaï quan troüng trong viãûc xám nháûp måí räüng thë træåìng måïi ngoaìi nhæîng thë træåìng truyãön thäúng láu nàm, chæa khai thaïc hiãûu quaí thë træåìng näüi âëa. Ngoaìi ra cäng ty coìn chæa quan tám âuïng viãûc trong viãûc xáy dæûng thæång hiãûu cho mçnh, nãúu laìm täút caïc cäng viãûc trãn thç Cäng ty seî tranh thuí âæåüc nhæng âån âàût haìng måïi tæì âoï doanh thu seî tàng lãn âaïng kãø. Cäng taïc quaín lyï väún maì cuû thãø laì dæû toaïn nhu cáöu sæí duûng väún læu âäüng taûi cäng ty chæa âaût hiãûu quaí dáùn âãún sai lãûch so våïi thæûc tãú diãùn ra vaì laìm laîng phê læåüng väún læu âäüng âaïng kãø. Cäng ty chæa coï chênh saïch chiãút kháúu âàût ra cho khaïch haìng Khaí nàng thanh toaïn hiãûn haình cuía Cäng ty trong nàm 2002 âaî giaím hån so våïi nàm 2002 vaì so våïi màût bàòng chung thç coìn tháúp cho tháúy khaí nàng thanh toaïn ngàõn haûn cuía cäng ty nhçn chung laì coìn tháúp. Trong nàm 2002 tçnh hçnh quaín lyï cäng nåü phaíi thu cuía khaïch haìng keïm hieûu quaí laìm cho säú nåü phaíi thu cuía khaïch haìng tàng lãn âaïng kãø âiãöu naìy cho tháúy doanh nghiãûp trong nàm 2002 bë chiãúm duûng väún nhiãöu hån vaì väún læu âäüng âáöu tæ vaìo khoaín phaíi thu chæa âæåüc hiãûu quaí. Giaï trë haìng täön kho cuía cäng ty chiãúm tyí lãû ráút låïn trong täøng giaï trë taìi saín læu âäüng, Cäng ty chæa coï sæû âáöu tæ thêch âaïng trong viãûc quaín lyï vaì sæí duûng väún âáöu tæ cho taìi saín naìy nãn chæa âaût hiãûu quaí nhæ mong muäún. II/ MÄÜT SÄÚ BIÃÛN PHAÏP NHÀÒM NÁNG CAO HÅN NÆÎA HIÃÛU QUAÍ SÆÍ DUÛNG VÄÚN LÆU ÂÄÜNG TAÛI CÄNG TY Trãn cåí såí nhæîng màût coìn haûn chãú cuía Cäng ty âaî nãu trãn, våïi giåïi haûn cuía kiãún thæïc vaì hiãøu biãút cuía mçnh, em xin dæa ra mäüt säú biãûn pháúp nhàòm náng cao hån næîa hiãûu quaí sæí duûng väún læu âäüng taûi cäng ty nhæ sau: - Dæû toaïn nhu cáöu väún læu âäüng roìng vaì nguäön taìi tråü cho nhu cáöu väún læu âäüng roìng trong thåìi gian tåïi. - Biãn phaïp quaín lyï khoaín phaíi thu thäng qua hçnh thæïc chieït kháúu. - Biãûn phaïp quaín lyï haìng täön kho. - Caïc biãûn phaïp nhàòm âáøy maûnh tiãu thuû saín pháøm tàng doanh thu taûi cäng ty. 1/ Biãûn phaïp dæû toaïn nhu cáöu väún læu âäüng roìng vaì nguäön taìi tråü cho nhu cáöu väún læu âäüng roìng taûi Cäng ty. Trong quaï trçnh hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía táút caí caïc caïc doanh nghiãûp hiãûn nay khäng thãø thiãúu väún vaì læåüng väún nhiãöu hay êt thãø hiãûn quy mä kinh doanh cuía doanh nghiãûp låïn hay nhoí. Do âoï maì viãûc quaín ly väún laìm sao cho hiãûu quaí laì nhiãûm vuû cáúp thiãút vaì vä cuìng quan troüng âäúi våïi táút caí caïc doanh nghiãûp. Dæû toaïn nhu cáöu väún læu âäüng laì mäüt trong nhæîng cäng taïc quaín lyï väún qiuan troüng giuïp cho nhaì quaín lyï xaïc âënh säú väún læu âäüng cáön cho kyì kinh doanh tåïi laì bao nhiãu nhàòm traïnh tçnh traûng dæ thæìa dáùn âãún laîng phê hay thiãúu huût laìm giaïn âoaûn hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh, tæì âoï coï kãú üìü cho säú väún naìy laìm cho hiãûu quaí quaín lyï âæåüc náng cao hån Dæû toaïn nhu cáöu väún læu âäüng roìn taûi cäng ty Taûi cäng ty hiãûn nay trong cäng taïc quaín lyï väún cäng ty cäng ty xaïc âënh nhu cáöu väún læu âäüng mäùi kyì dæûa vaìo cäng thæïc sau: Nhu cáöu väún læu âäüng = Täøng chi phê Voìng quay Trong âoï : + Täøng chi phê : laì täøng chi phê saín xuáút âæåüc dæû toaïn cho kyì tåïi , bao gäöm chi phê nguyãn váût liãûu ,chi phê nhán cäng chi phê kháúu hao TSCÂ ,chi phê dëch vuû mua ngoaìi vaì chi phê khaïc bàòng tiãön . + Voìng quay : laì täøng säú bçnh quán kãú hoaûch dæûa trãn caïc säú vioìng quay bçnh quán åí caïc nàm træïåc. Ta biãút ràòng taûi cäng ty dæû toaïn täøng doanh thu vaì täøng chi phê cho kyì tåïi dæûa vaìo nhæîng âån âàût haìng coï kyì træåïc vaì tçnh hçnh thë træåìng kinh doanh , do âoï cäng ty coï thãø dæû toaïn tæång âäúi chênh xaïc täøng doanh thu vaì chi phê cho kyì tåïi. Tuy nhiãn viãûc dæû toaïn säú voìng quay bçnh quán kãú hoaûch laì ráút khoï chênh xaïc vç phuû thuäüc ráút nhiæeuì vaìo caïc nhán täú nhæ; cäng taïc quaín lyï haìng täön kho, tiãön, caïc khoaín phaíi chi, .... ÅÍ nàm tåïi . Dáùn âãún viãûc dæû toaïn nhu cáöu väún læu âäüng taûi cäng ty khäng âæåüc baío âaím håü lyï, tæì âoï gáy ra tçnh traûng dæ thæìa väún læu âäüng dáù âãún laîng phê väún. Tæì haûn chãú trãn em xin âæa ra mäüt phæång phaïp dæû toaïn nhu cáöu väún læu âäüng taûi cäng ty âoï laì phæång phaïp dæû toaïn väún læu âäüng roìng theo tyí lãû doanh thu , nãn dæû toaïn theo phæång phaïp naìy seî vcoï kãút quaí gáön våïi thæûc tãú hån. Váún âãö âàût ra laì ta choün tyí lãû väún læu âäüng trãn doanh thu cuía nàm naìo âãø laìm chuáøn taûo thuáûn låüi cho cäng taïc dæû toaïn. Thæåìng thç ngæåqç ta choün tyí leû väún læu âäüng trãn doanh thu cuía nàm træåïc âãø laìm chuáøn vç nàm træåïc coï âiãöu kiãûn kinh doanh dæû kiãún gáön våïi nàm kãú hoaûch nháút. Phæång phaïp naìy thæûc hiãûn rtheo caïc bæåïc sau: Bæïåc 1: Tênh säú dæ cuía caïc khoaín muûc trong baíng cán âäúi kã toaïn kyì thæûc hiãûn. Bæåïc 2: Choün caïc khoaín muûc chëu sæû taïc âäüng træûc tiãúp vaì coï quan fhãû chàût cheî våïi doanh thu vaì tyí lãû (%) cuía vcaïc khoaín muûc âoï so våïi doanh thu thæûc hiãûn âæåüc trong kyì. Bæåïc 3: Duìng tyí lãû (%) nhu cáöu väún læu âäüng cho nàm kãú hoaûch trãn cå soí doanh thu dæû kãún nàm kãú hoaûch. Bæåïc 4: Sau khi âæåüc nhu cáöu , âënh hæåïng nguäön trang traîi chom nhu cáöu väún kinh doanh trãn cå såí kãút quaí kinh doanh trong kyì kãú hoaûch. Âãø minh hoaû cho phæång phaïp væìag trçnh baìy , ta âi dæû yoïan nhu cáöu väún læu âäüng roìng cuía nàm 2003 vaì choün yí lãû väún læu âäüng trren doanh thu cuía nàm 2002 âãø laìm chuáøn: Ta coï cäng thæïc: Nhu cáöu VLÂ roìng = haìng täön kho + nåü phaíi traí - nåü ngàõn haûn Dæûa vaìo baíng cán âäúi kãú toaïn vaì baíng baïo caïo kãút quaí hoaût âäüng kinh doanh nàm 2002 cuía cäng ty , ta láûp baíng chè säú khoaín muûc chëu aính hæåíng biãún däüng doanh thu trong cäng thæïc tênh nhu cáöu väún læu âäüng roìng trong nàm 2002 nhæ sau: Taìi saín Giaï trë Tyí lãû % Nguäön väún Giaï trë Tyí lãû% 1. Haìng täön kho 58.582.822064 47,14 1. Nåü ngàõn haûn 46.037.853.412 25,36 2. Caïc khoaín phaíi thu 69.767.800.631 38,43 2. Nåü khaïc 0 0 3. TSCÂ khaïc 2.419.700.441 1,33 Täøn cäüng 157.770.323.136 86,90 Täøng cäüng 46.037.853.412 25,36 Doanh thu âaût âæåüc nàm 2002 laì 181.527.214.285 âäöng. Säú liãûu trãn baíng cho tháúy tyí lãû caïc khoaín thuäüc taìi saín tênh trãn toaìn doanh thu âaût 86,90 (%) trong khi nguäön väún trang traíi cho taìi saín naìy chè âaût 25,36(%) so våïi doanh thu nàm 2002. Nhæ váûy väún læu âäüng roìng cäng ty cáön laì: 86,90 (%) - 25,26(%) = 61,54 (%). Coï nghéa laì âãø taûo ra 100 âäöng doanh thu thç cáön coï 61,54 âäöng väún læu âäüng roìng bäø sung. Dæûa vaìo säú liãûu phoìng kãú hoaûch ta coï âæåüc doanh thu dæû kiãún nàm kãú hoaûch 2003 tàng lãn 15(%) so våïi nàm 2002, váûy doanh thu dæû kiãún nàm 2003 laì 181.527.269.285 x 1,15 (%) = 208.756.296.427 (âäöng) Nhæ váûy väún læu âäüng roìng cáön trong nàm 2003 laì: 208.756.296.427 x 61,54 = 208.756.296.427 (âäöng.) Sau khi xaïc âënh âæåüc nhu cáöu väún læu âäüng roìng cáön bäø xung trong nàm tåïi, cäng ty seî xoï kãú hoaûch læûa choün nguäön læûc taìi tråü håüp lyï giuïp náng cao hiãûu quaí kinh doanh , giaím chi phê sæí duûng väún , traïnh tçnh traûng æï âoüng hoàûc thiãúu huût väún læu âäüng do âáöu tæ vaìo taìi saín læu âäüng thæad foàch thiãúu so våïi yãuy cáöu Xaïc âënh nguäön taìi tråü cho nhu cáöu väún læu âäüng roìng Hiãûn nay cäng ty âang taìi tråü cho nhu cáöu väún læu âäüng haqæìng nàm gäöm hai nguäön chênh laì: nguäön ngán saïch caïp vaì nguäön vay tên duûng. Hàòng nàm sau khi xaïc âënh nhu cáöu väún læu âäüng , cäng trong âæåüc nguäön väún ngán saïch cáúp theo tè lãû 30 % trãn täøng nhu cáöu, säú coìn laûi cäng ty seî trang traîi háöu hãút bàòng nguäön väún vay ngàõn haûn . Nhæng thæåìng thç nguäön väún ngán saïch cáúp haìng nàm khäng âuí nãn nguäön väún vay haìng nàm thæûc tãú låïn hån 70 % nhu cáöu väún læu âäüng âæåüc dæû toaïn khaï nhiãöu . Våïi uy tên vaì quyãön haûn cuía cäng ty ngaìy caìng âæåüc náng cao cuìng våïi mäúi quan hãû láu nàm våïi caïc ngán haìng ,nãn cäng ty âæåüc caïc ngán haìng tin tæåíng vaì cho vay våïi laîi xuáút khaï tháúp so våïi thë træåìng . Tuy nhiãn âãø tàng tênh hiãûu quaí cuía viãûc sæí duûng väún cuîng nhæ taûo nguäön taìi tråü äøn âënh cho hoaût âäüng saín xuáút kinh danh , kêch thêch viãûc kinh danh phaït triãøn hån næîa . Cäng ty coï thãø huy âäüng väún tæì caïc hæåïng sau: + Huy âäüng tæì caïn bäü cäng nhán viãn trong cäng ty : Âáy laì nguäön väún taìi tråü håüp lyï cho cäng ty trong haìng caính hiãûn nay vçlaì mäüt doanh nghiãûp âang trãn âaì phaït triãøn vaì âang thiãúu väún kinh danh , cäng ty âang coï nhæîng cå häüi âãø måí räüng thë træåìng tàng doanh thu. Do âoï, sæû âoïng goïp cuía caïn bäü cäng nhán viãn trong cäng ty seî goïp pháön kêch thêch hoü trong cäng viãûc, tàng nàng xuáút hoaût âäüng cuía cäng ty âãm laûi låüi nhuáûn cho chênh cäng nhán viãn trong cäng ty trong säú väún goïp cuía mçnh , màût khaïc tàng tênh tæû chuí vãö taìi chênh cho cäng ty. Âãø tháúy âæåüc låüi êch cuía viãûc huy âäüng väún theo hæåïng naìy ta âi xem xeït váún âãö sau: Hiãûn nay, mæïc laîi suáút tiãút kiãûm bçnh quán taûi caïc ngán haìng laì 0,72(%)/thaïng âäúi våïi kyì haûn mäüt nàm,trong khi Cäng ty âang vay ngàõn haûn våïi laîi suáút 0,8(%)/thaïng. Nãúu Cäng ty huy âäüng väún tæì caïn bäü cäng nhán viãn trong Cäng ty bçnh quán mäùi ngæåìi 5.000.000(âäöng) våïi mæïc laîi suáút phaíi traí laì 0,75(%)/thaïng, thç våïi säú læåüng caïn bäü cäng nhán viãn cuía Cäng ty hiãûn nay khoaíng 3250 ngæåìi, Cäng ty seî bäø sung âæåüc mäüt læåüng väún laì:5.000.000 * 3250 = 16.250.000.000(âäöng) + Vãö phêa caïn bäü cäng nhán viãn, hoü seî âæåüc nháûn laîi suáút tiãön gåíi cuía Cäng ty låïn hån laîi suáút tiãön gåíi ngán haìng laì 0,03(%)/thaïng hay 1,2(%)/nàm + Vãö phêa Cäng ty, ta xeït 2 træåìng håüp sau: Træåìng håüp Cäng ty vay ngàõn haûn ngán haìng våïi laîi suáút 0,8(%)/thaïng thç sau 1 nàm säú tiãön laîi cäng ty phaíi traí cho ngán haìng laì: 16.250.000.000 * 0,8(%) * 12 = 1.560.000.000(âäöng). -Træåìng håüp cäng ty huy âäüng väún tæì caïn bäü cäng nhán viãn våïi laîi suáút 0,75(%)/thaïng thç sau 1 nàm, säú tiãön laîi maì Cäng ty phaíi traí cho cäng nhán viãn laì: 16.250.000.000 * 0,75(%) * 12 = 1..462.000.000(âäöng) Nhæ váûy, ngoaìi viãûc cäng ty tiãút kiãûm âæåüc mäùi nàm 97.000.000(âäöng) (1.560.000.000 - 1.462.500.000) tiãön laîi thç viãûc huy âäüng väún theo hæåïng naìy seî kêch thêch caïn bäü cäng nhán viãn laìm viãûc nhiãût tçnh vaì coï traïch nhiãûm hån vç låüi êch cuía cäng ty vaì cuía chênh hoü. Hçnh thæïc huy âäüng väún theo hæåïng naìy tæång tæû nhæ hoaût âäüng cuía cäng ty cäø pháön näüi bäü nhæng khaïc laì cäng ty váùn hoaût âäüng theo luáût doanh ngiãûp nhaì næåïc, nhæng haûn chãú cuía loaûi hçnh naìy laì khäng goïp pháön têch cæûc cho viãûc hçnh thaình vaì phaït triãøn mäüt thë træåìng chæïng khoaïn trong tæång lai. + Xin cáúp thãm väún tæì phiaï Nhaì næåïc: Laì mäüt doanh nghiãûp Nhaì næåïc hàòng nàm danh saïch Nhaì næåïc khäng cáúp âuí väún cho Cäng ty nãn Cäng ty phaíi âi vay vaì phaíi chëu chi phê laîi vay mäùi nàm haìng chuûc triãûu âäöng laìm cho chi phê tàng cao, hiãûu quaí kinh doanh giaím suït vaì låüi nhuáûn khäng tàng nhæ mong muäún. Tæì thæûc tãú trãn âãø giaím chi phê, tràng hiãûu quaí kinh doanh vaì låüi nhuáûn, em xin goïp yï laì trong thåìi gian tåïi Cäng ty nãn huy âäüng nhiãöu håîn næîa nguäön väún tæì ngán saïch Nhaì næåïc. Âãø huy âäüng nguäön väún tæì ngán saïch Cäng ty nãn xáy dæûng caïc phæång aïn kinh doanh coï tênh khaí thi cao, coï khaí nàng mang laûi hiãûu quaí kinh doanh vaì låüi nhuáûn, thäng qua sæû tháøm âënh cuía caïc cå quan chæïc nàng liãn quan, Cäng ty seî xin Nhaì næåïc goïp thãm väún âãø âaím baío nhu cáöu väún saín xuáút cho Cäng ty. Nãúu huy âäüng väún theo hæåïng naìy, Cäng ty seî âaím baío väún cho hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh, tiãút kiãûm chi phê vaì giaím aïp læûc thanh toaïn nåü âãún haûn. Tuy nhiãn viãûc huy âäüng naìy coï nhæîng màût haûn chãú laì laìm naíy sinh tám lyï yí laûi trong Ban laînh âaûo cuía Cäng ty, tàng thãú thu trãn väún, vaì haûn chãú låïn nháút laì cháûm chuyãøn âäøi quyãön såí hæîu cuía Cäng ty theo mä hçnh cäø pháön hoïa. Tæì âoï goïp pháön laìm cháûm trãø sæû phaït triãøn cuía thë træåìng taìi chênh trong næåïc. + Cäø pháön hoaï: Hiãûn nay, cäø pháön hoïa laì xu hæåïng phaït triãøn cuía caïc doanh nghiãûp Nhaì næåïc båíi muûc tiãu cäø pháön doanh nghiãûp Nhaì næåïc theo quyãút âënh säú 202/CT Ban haình thaïng 6/1992 âoï laì: - Chuyãøn âäøi såí hæîu âãø náng cao hiãûu quaí. Huy âäüng väún Taûo quyãön laìm chuí tháût sæû cho ngæåìi lao âäüng trong doanh nghiãûp cäø pháön hoïa vaì täø chæïc giaíi quyãút viãûc laìm cho ngæåìi lao âäüng, do âoï trong tæång lai gáön Cäng ty seî phaíi huy âäüng väún theo hæåïng naìy. Viãûc thæûc hiãûn cäø pháön hoïa chuyãøn tæì doanh nghiãûp Nhaì næåïc sang Cäng ty cäø pháön âæåüc thæûc hiãûn theo mäüt quy trçnh chung thäng qua caïc bæåïc sau: + Bæåïc 1: Thaình láûp Ban cäø pháön hoïa coï nhiãûm vuû laì täø chæïc cäø pháön hoïa caïc doanh nghiãûp Nhaì næåïc vaì laì chuí såí hæîu pháön väún Nhaì næåïc trong caïc täø chæïc cäø pháön. + Bæåïc 2: thaình láûp ban váûn âäüng saïng láûp Cäng ty cäø pháön taûi doanh nghiãûp Nhaì næåïc âæåüc tiãún haình cäø pháön hoïa. + Bæåïc 3: Giaïm âënh taìi saín cuía xê nghiãûp vaì bæåïc kiãøm kã âaïnh giaï taìi saín cuía doanh nghiãûp Nhaì næåïc, cháún chiính laûi doanh nghiãûp træåïc khi tiãún haình cäø pháön hoïa. + Bæåïc 4: Láûp luáûn chæïng kinh tãú kyî thuáût nghéa laì âæa ra phæång aïn kinh doanh vaì hiãûu quaí cuía Cäng ty cäø pháön måïi. + Bæåïc 5: Xeït duyãût cháúp thuáûn cho tiãún haình âãö aïn cäø pháön hoïa + Bæåïc 6: tiãún haình xaïc âënh doanh nghiãûp Nhaì næåïc cäø pháön hoïa + Bæåïc 7: láûp phæång aïn phaït haình cäø phiãúu. + Bæåïc 8: Xáy dæûng dæû thaío âiãöu lãû cäø pháön måïi + Bæåïc 9: Måí âaûi häüi cäø âäng, thaình láûp Cäng ty cäø pháön. + Bæåïc 10: Häüi âäöng quaín trë cuía Cäng ty cäø pháön tiãúp tuûc cho baïn cäø phiãúu âæåüc pheïp baïn coìn täön âoüng (nãúu coï) Âäúi våïi Cäng ty Hæîu Nghë Âaì Nàông hiãûn taûi âang coï mäüt säú âiãöu kiãûn kinh tãú âäúi våïi mäüt säú doanh nghiãûp Nhaì næåïc chuyãøn sang cäø pháön hoïa raït phuì håüp. Do âoï, trong tæång lai gáön Cäng ty seî huy âäüng väún theo hæåïng naìy, båíi vç cäø pháön hoïa nhàòm huy âäüng caïc nguäön väún cho âáöu tæ phaït triãøn saín xuáút thuïc âáøy quaï trçnh xæí lyï vaì khàõc phuûc nhæîng täön taûi hiãûn thåìi cuía Cäng ty, taûo âiãöu kiãûn cho nhæîng ngæåìi goïp väún vaì ngæåìi lao âäüng thæûc sæû laìm chuí Cäng ty vaì náng cao hiãûu quaí saín xuáút kinh doanh. Tuy nhiãn, trong âiãöu kiãûn thæûc tãú hiãûn nay viãûc chuyãøn âäøi Cäng ty Hæîu Nghë tæì mäüt doanh nghiãûp Nhaì næåïc thaình mäüt Cäng ty cäø pháön seî gàûp phaíi nhæîng khoï khàn låïn sau: - Viãûc xaïc âënh giaï trë thæûc cuía Cäng ty khi tiãún haình cäø pháön hoïa, viãûc xæí lyï caïc màût täön taûi vãö taìi chênh nhæ caïc khoaín läù, taìi saín váût tæ æï âoüng, cháûm luán chuyãøn, cäng nåü khoï âoìi thæûc hiãûn viãûc näüp ngaìy vaìo ngán saïch Nhaì næåïc caïc khoaín coìn phaíi näüp... vaì láûp phæång aïn xæí lyï tiãps caïc khoaín coìn täön taûi sau khi cäø pháön haïo taûi Cäng ty - Giaíi quyãút quyãön låüi cho ngæåìi lao âäüng sau khi cäø pháön hoïa taûi Cäng àn viãûc laìm äøn âënh cgho ngæåìi lao âäüng sau khi cäø pháön hoïa, nãúu khäng seî dáùn âãún tçnh traûng tháút nghiãûp keïp daìi cho mäüt pháön cäng nhán do muûc tiãu låüi nhuáûn cuía Cäng ty âæåüc âàût lãn haìng âáöu - Thë træåìng taìi chênh chæa âæåüc phaït triãøn laì raìo caín låïn âäúi åïi Cäng ty trong viãûc huy âäüng caïc cäø âäng coï khaí nàng taìi chênh cuìng våïi Nhaì næåïc tiãúp quaín Cäng ty vaì måí räüng hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh. Viãûc chuyãøn âäøi hoaût âäüng cuía Cäng ty tæì luáût doanh nghiãûp Nhaì næåïc sang luáût Cäng ty cäø pháön; chuyãøn âäøi cå chãú hoaût âäüng quaín lyï trong âiãöu kiãûn coï sæû baío häü cuía Nhaì næåïc sang hoaût âäüng quaín lyï âäüc láûp âoìi hoíi sæû nhaûy beïn linh hoaût vaì khoa hoüc trong cäng viãûc seî taûo ra khäng êt tråí ngaûi vaì luïng tuïng. Nãúu huy âoüng väún theo hæåïng naìy thç viãûc chuyãøn Cäng ty tæì mäüt doanh nghiãûp Nhaì næåïc sang Cäng ty cäø pháön seî thuïc âáøy viãûc kinh doanh phaït triãøn âäøi måïi cå chãú hoaût âäüng vaì quaín lyï .khoa hoüc vaì linh hoaût hån ,reìn luyãûn tênh tæ duy vaì phong caïch laìm viãûc tiãn tiãún , âiãöu quan troüng hån laì seî goïp pháön thuïc âáøy thë træåìng taìi chênh trong næåïc phaït triãøn vaì sæû ra âåìi cuía thë træåìng chæïng khoaín taûi miãön trung . 2/ Biãûn phaïp quaín lyï khoaín phaíi thu : Khoaín phaíi thu laì taìi saín læu âäüng khäng coï khaí nàng sinh laîi, vç váûy trong cäng taïc quaín lyï nåü phaíi thu , viãûc pháún âáúu haû tháúp säú ngaìy dæû træî nåü phaíi thu laìm voìng quay nåü phaíi thu nhanh hån laì cäng viãûc ráút cáön thiãút nhàòm tàng hiãûu quaí sæí duûng väún læu âäüng taûi doanh nghiãûp . Âãø laìm âæåüc viãûc naìy , doanh nghiãûp cáön coï caïc biãûn phaïp nhæ âän âäúc khaïch haìng traí tiãön såïm hån ,thæåìng xuyãn kiãøm tra nåü täön âäüng âãø quaín lyï kiûp thåìi, xáy dæûng chênh saïch tên duûng baïn haìng bàòng hçnh thæïc chiãúc kháúu ,... nhàòm giaím säú ngaìy dæû træî nåü phaíi thu . Taûi cäng ty Hæîu Nghë hiãûn nay ,phæång thæïc baïn haìng chuí yãúu thäng qua caïc âån âàûc haìng træåïc , vaì trong cäng taïc tiãu thuû baïn haìng cuía cäng ty chæa xáy dæûng chênh saïch baïn haìng coï chiãúc kháúu . Do âoï , em xin âæa ra biãûn phaïp ruït ngàõn kyì thu tiãön bçnh quán thäng qua hçnh thæïc cháút kháúu nhàòm khuyãún khêch caïc khaïch haìng traí tiãön haìng såïm hån , laìm giaím säú ngaìy dæû træî nåü phaíi thu Phæång aïn ruït ngàõn kyì thu tiãön bçnh quán thäng qua hçnh thæïc chiãút kháúu : - Chiãút kháúu thanh toaïn laì säú tiãön ngæåìi baïn giaím træì cho ngæåìi mua do ngæåìi mua thanh toaïn tiãön mua saín pháøm haìng hoaï, dëch vuû cuía doanh nghiãûp træåïc thåìi haûn thanh toaïn vaì âæåüc quy âënh roî trãn hoïa âån baïn haìng hoàûc håüp âäöng kinh tãú Váún âãö âàût ra laì Cäng ty nãn aïp duûng tyí lãû (%) chiãút kháúu laì bao nhiãu âãø âaím baío låüi êch cho caí Cäng ty vaì khaïch haìng Báy giåì ta âi xem xeït tyí lãû chiãút kháúu t(%) âàût ra trong nàm 2003 seî laì bao nhiãu âãø âaím baío låüi êch cho Cäng ty vaì khaïch haìng. Theo säú liãûu phán têch åí pháön II, säú ngaìy 1 chu kyì nåü nàm 2002 laì 84,6 ngaìy , æïng våïi mæïc doanh thu laì 181.539.379 .364(âäöng). Dæû kiãún doanh thu nàm 2003 tàng lãn 15% laì 208.756.296.427 âäöng vaì giaí sæí khoaín phaíi thu khaïch haìng cuîng tàng lãn 15% laì: 42.684.504.238 x 1,15 = 49.087.179. 874 âäöng, luïc naìy säú ngaìy mäüt chu kyì nåü váùn laì 84,6 (ngaìy) Trong nàm 2003 Cäng ty pháún âáúu muäún giaím säú ngaìy mäüt chu kyì nåü xuäúng coìn 55 ngaìy bàòng caïch thæûc hiãûn hçnh thæïc chiãút kháúu haìng baïn vaì mæïc chiãút kháúu âàût ra laì t(y), khi âoï khoaín phaíi thu khaïch haìng seî laì: 208.756.269.427 x 55 = 31.839.323.065 (âäöng) 360 Vaì säú khoaín phaíi thu giaím âi do thæûc hiãûn chiãút kháúu laì: 49.087.179.874 - 31893323065 = 17.193.856.809 (âäöng) Âiãöu naìy coï nghéa laì säú väún læu âäüng âáöu tæ cho khoaín phaíi thu giaím âi 17.139.856.809 (â) vaì låüi êch maì Cäng ty âaût âæåüc chênh laì cå häüi tæì viãûc âáöu tæ säú tiãön naìy vaìo quaï trçnh saín xuáút kinh doanh læoüi nhuáûn cå häüi naìy tênh gäöm: + Chi phê laîi vay ngàõn haûn cuía Ngán haìng khi Cäng ty chæa thu âæåüc tiãön phaíi âi vay (trong træåìng håüp khäng coï chiãút kháúu) Hiãûn nay, mæïc laîi suáút väún ngàõn haûn Ngán haìng cuía Cäng ty laì 0,8% thaïng nãn laîi mäüt nàm laì: inàm : 0,008 x 12 = 0,096 (9,6%) + Tyí suáút sinh låüi cuía väún læu âäüng (H) H = Låüi nhuáûn træåïc thuãú Väún læu âäüng bçnh quán Nàm 2002, tyí suáút sinh låüi väún læu âäüng laì 0,39% hay 0,0039 láön, dæû kiãún tyí suáút sinh låüi väún læu âäüng nàm 2003 tàng 15(%)so våïi nàm 2002, do âoï: H2003 = 0,0039 x 1,15 » 0,0045 (láön) Nhæ váûy tyí suáút låüi nhuáûn cå häüi âaût âæåüc cuía khoaín phaíi thu giaím âi laì 0,096 + 0,0045 = 0,1005/ nàm Mæïc låüi nhuáûn âaût âæåüc cuía khoaín phaíi thu giaím laì 0,1005 x 17193856807 = 1727982609 (âäöng) Báy giåì, ta âi xem xeït 2 phæång aïn (vãö phaïi Cäng ty ) qua baíng sau: Chè tiãu Phæång aïn khäng chiãút kháúu Phæång aïn coï chiãút kháúu t(%) 1 Doanh thu 208.756.296.427 208.756.296.427 2 .Säú dæû bçnh quán khoaín phaíi thu 49.087.179.874 31.893.323.065 3 .Säú ngaìy 1 chu kyì nåü 84,6 55 4 .Chi phê do chiãút kháúu 0 t(%)x 208.756.296.427 5 .Låüi êch âaût âæåüc do thu tiãøn såïm 0 1.727.982.609 6 .Chãnh lãûch giæîa låüi êch vaì chi phê 1.727.982.609 -t(%)x208.756.296.427 * Âãø Cäng ty khäng bë thiãût thåìi khi aïp duûng hçnh thæïc chiãút kháúu thç låüi nhuáûn cå häüi âaût âæåüc phaíi låïn hån chi phê âæåüc chiãúc kháúu, coï nghéa laì: 1727987609 - t(%) x 208756296427 > 0 Û t(%) < 0,83 (%) Xeït vãö phêa khaïch haìng, khi hoü âaî traí tiãön såïm hån 29,6 (ngaìy) (84,6 - 55). Giaí sæí säú tiãön naìy phaíi âi vay ngàõn haûn cuìng våïi laîi suáút 0,8(%) thaïng thç tiãön laîi maì hoü phaíi chëu tiãön 29,6 ngaìy laì: x 29,6 = 0,79 (%) Ta nháûn tháúy mæïc chiãúc kháúu 0,79 (%) < t(%) < 0,83(%), do âoï khi Cäng ty âæa ra phæång aïn thæûc hiãûn chiãút kháúu t(%) thç caí Cäng ty vaì phêa khaïch haìng âãöu coï låüi: Viãûc xem xeït phæång aïn aïp duûng hçnh thæïc chiãút kháúu taûi Cäng ty trãn âáy coìn mang nhiãöu yãúu täúi giaí âënh, do váûy khi thæûc hiãûn Chênh saïch tên duûng baïn haìng naìy cáön xem xeït sæû cán âäúi giæîa caïc nhán täú âãø laìm coï låüi cho Cäng ty vaì caí khaïch haìng mäüt caïch roî raìng vaì thæûc tãú nháút. 3/ Mäüt säú giaíi phaïp quaín lyï haìng täön kho: Qua viãûc phán têch väún haìng täön kho taûi Cäng ty, ta nháûn tháúy hiãûn nay giaï trë haìng täön kho chiãúm tyí lãû ráút låïn gáön 50% trong täøng giaï trë TSLÂ. Vç váûy, viãûc quaín lyï vaì sæí duûng haìng täön kho âæåüc hiãûu quaí laì mäüt cäng taïc vä cuìng quan troüng trong cäng taïc quaín lyï vaì sæí duûng väún læu âäüng taûi Cäng ty. Cäng ty âang saín xuáút vaì kinh doanh màût haìng giaìy xuáút kháøu maì nguyãn liãûu, váût liãûu saín xuáút màût haìng naìy chuí yãúu âæåüc nháûp tæì næåïc ngoaìi våïi giaï trë låïn, màûc khaïc Cäng ty saín xuáút theo âån âàût haìng âæåüc kyï kãút træåïc, nen Cäng ty cáön mäüt læåüng låïn haìng täön kho âãø âaïp æïng âuí cho caïc âån âàût haìng. Do âoï aìm giaï trë haìng täön kho chiãúm tyí troüng cao laì nhiãöu håüp lyï. Âãø quaín lyï täút hån khoaín mæïc haìng täön kho taûi Cäng ty trong thåìi gêan tåïi, Cäng ty coï thãø sæí duûng mä hçnh EOQ. Nhæng trong thæûc tãú mo hçnh naìy seî khäng âaût hiãûu quaí cao do nhu cáöu haìng hoaï thæåìng thay âäøi, thåìi gian váûn chuyãøn khäng cäú âënh, tênh muìa vuû trong saín xuáút... do âoï, em xin âæa ra mäüt säú yãu cáöu nhàòm náng cao hån næîa hiãûu quaí quaín lyï haìng täön kho taûi Cäng ty: - Âäúi våïi nguyãn váût liãûu: hiãûn nay chiãúm tyí troüng nguyãn váût liãûu chiãúm tyí troüng täøng giaï trë haìng täön kho cuía Cäng ty laì khaï låïn, nãn træåïc mäùi kyì saín xuáút cáön phaíi láûp kãú hoaûch nguyãn váût liãûu sau cho håüp lyï, xaïc âënh træåïc nen mua våïi säú læåüng bao nhiãu laì âuí, säú láön mua vaì säú læåüng cuía mäùi láön laì bao nhiãu âãø traïnh tçnh traûng dæ thæìa hay thiãúu huût trong saín xuáút. - Âäúi våïi chi phê saín xuáút kinh doanh dåí dang: trong nhæîng nàm qua haìng täön kho quay voìng khaï cháûm chuí yãúu laì do nhán täú saín xuáút kinh doanh dåí dang cuía Cäng ty laì quaï låïn vaì chiãúm tyí troüng cao trong giaím täøng giaï trë haìng täön kho. Vç váûy, trong thåìi gian âãún âãø náng cao hiãûu quaí, quaín lyï haìng täön kho, åí moîi kyì saín xuáút phaíi tênh toaïn xaïc âënh chênh xaïc vaì cán âäúi giaï trë cuía caïc kháu saín xuáút âãø laìm cho hoaût âäüng saín xuáút diãùn ra nhëp nhaìn, hiãûu quaí traïnh tçnh traûng æï âoüng laìm haìng täön kho quay cháûm hån, hay thiãúu huût laìm giaïn âoaûn, saín xuáút. - Cán âäúi våïi thaình pháøm: âãø giaím læåüng thaình pháøm haìng täön kho, ngoaìi viãûc thæûc hiãûn caïc âån âàût haìng âaî âæåüc kyï kãút træåïc, Cäng ty cáön coï Chênh saïch dæû træî håüp lyï, màûc khaïc cáön dæû âoaïn chênh xaïc nhu cáöu vãö saín pháøm tiãu thuû trong kyì, tàng cæåìng caïc Chênh saïch baïn haìng hiãûu quaí, âäöng thåìi måí räüng thë træåìng låïn hån næîa, nhàòm âáøy maûnh tiãu thuû saín pháøm tæì âoï seî laìm læåüng thaình pháøm haìng täön kho giaím vaì haìng täönkho quay nhanh hån. 4/ Mäüt säú Chênh saïch nhàòm âáøy maûnh tiãu thuû saín pháøm, tàng doanh thu taûi Cäng ty: Hiãûn nay, Cäng ty âang täø chæïc saín xuáút theo håüp âäöng mua baïn, gaïi tiãu thuû saín pháøm háöu hãút våïi nhæîng thë træåìng vaì khaïch haìng truyãön thäúng láu nàm, âæåüc âáøy maûnh tiãu thuû saín pháøm, tæì âoï goïp tàng doanh thu taûi Cäng ty seî laìm voìng quay väún tàng nhanh hån, náng cao hiãûu quaí sæí duûng väún cuîng nhæ hiãûu quaí kinh doanh. Tæì lyï do trãn maì viãûc âáøy maûnh tiãu thuû saín pháøm, tàng doanh thu laì quan troüng, vaì cáúp thiãút trong thåìi gian tåïi, do âoï em xin âæa ra mäüt säú yï kiãún nhàòm náng cao hiãûu quaí cäng taïc tiãu thuû, bao gäöm caïc váún âãö chênh sau: Måí räüng thë træåìng thë træåìng saín pháøm: Xáy dæûng vaì quaíng baïn räüng raîi thæång hiãûu cuía Cäng ty . Tàng cæåìng hoaût âäüng dëch vuû baïn haìng a/ Måí räüng thë træåìng tiãu thuû saín pháøm: Måí räüng thë træåìng tiãu thuû hån næîa laì thë træåìng tiãu thuû táút yãúu vaì cáön thiãút âäúi våïi Cäng ty trong thåìi gian tåïi hån næîa. Båíi åí nhæîng thë træåìng truyãön thäúng cuía mçnh, Cäng ty khäng coï nhæîng sæû âäüt phaï quan troüng trong viãûc tiãu thuû saín pháøm laìm doanh thu seî khäng tàng âaïng kãø. Âãø måí räüng thë træåìng tiãu thuû, Cäng ty nãn chuï troüng cäng taïc nghiãn cæïu vaì thàm doì thë træåìng måïi, nãúu coï thuáûn låüi trong viãûc xuïc tiãún tiãu thuû thç nãn måí caïc vàn phoìng âaûi diãûn, caïc thë træåìng måïi coï khaí nàng âäúi våïi Cäng ty hiãûn nay nhæ caïc næåïc thuäüc khu væûc Âäng Nam AÏ, Táy AÏ, Trung Âäng... Màûc khaïc, Cäng ty cáön khai thaïc täúi âa thë træåìng näüi âia, vç âáy laì mäüt thë træåìng dãù tênh âäúi våïi caïc saín pháøm coï cháút læåüng cao nhæ nhæîng saín pháøm cuía Cäng ty, âiãöu quan troüng laì Cäng ty cáön coï nhæîng Chênh saïch baïn haìng taûi nhæîng æu âaîi cho khaïch haìng trong thåìi gian âáöu, chiãúm thë træåìng nhæ chiãúc kháúu giaím giaï hay caïc giaíi thæåíng coï giaï trë, coï nhæ váûy saín pháøm cuía Cäng ty seî dáön dáön laì màût haìng tiãu duìng quen thuäüc âäúi våïi khaïch haìng trong næåïc nhæ caïc màût haìng Bçnh Tiãn, Thæåüng Âçnh... Âãø laìm täút cäng taïc trãn, Cäng ty cáön xáy dæûng âäüi nguî baïn haìng vaì nghiãn cæïu thë træåìng coï kinh nghiãûm, nhaûy beïn vaì coï trçnh âäü chuyãn män cao, màûc khaïc nãn coï chãú âäü âaîi ngäü xæïng âaïng âäúi våïi caïc caïn bäü cäng taïc trong lénh væûc naìy nhàòm kêch thêch hoü nghiãn cæïu thàm doì vaì xuïc tiãún âæåüc viãûc baïn haìng hiãûu quaí, måí roüng thë træåìng tiãu thuû trong næïåc, cuîng nhæ thë træåìng thãú giåïi. b/ Xáy dæûng vaì quaíng baï räüng raíi thæång hiãûu cuía Cäng ty: Âäúi våïi caïc thæång hiãûu næåïc ta hiãûn nay, xáy dæûng cho mçnh laì mäüt cäng taïc khaï måïi meî vaì coìn gàûp nhiãöu khoï khàn, cäng nghiãûp nhiãöu nguyãn nhán laì do khäng tháúy âæåüc hãút táöm quan troüng cuía noï, do chæa coï âiãöu kiãûn quaíng baï räüng raîi vaì tiãn tiãún, viãûc âáöu tæ cho cäng taïc naìy chæa âæåüc chuï troüng khuyãún khêch...vaì Cäng ty Hæîu Nghë cuîng nàm trong thæûc traûng trãn Trong thåìi gian tåïi Cäng ty coìn chuï troüng hån âãún viãûc chuï troüng xáy dæûng vaì quaíng baï räüng raîi thæång hiãûu cuía mçnh âãø laìm âæåüc viãûc naìy Cäng ty cáön quan tám âãún mäüt säú cäng taïc sau: Quaíng caïo Laì cäng taïc nhàòm giåïi thiãûu vaì thuïc âáøy khaïch haìng vaìo quaï trçnh tiãu duìng saín pháøm cuía Cäng ty âãø tàng doanh säú baïn cuía Cäng ty Cäø âäüng baïn haìng: Læu âäüng nhæîng cäng viãûc nhàòm xuïc tiãún viãûc baïn haìng taûo mäúi quan hãû gàõn boï vaì thán thiãút giæîa Cäng ty vaì khaïch haìng nhæ: baïn haìng coï tàng quaì, khuyãún maîi... tæì âê hoü áún tæåüng täút cho khaïch haìng âäúi våïi saín pháøm cuía Cäng ty. Quaíng baïn räüng raîi thæång hiãûu cuía Cäng ty Âãø laìm täút cäng taïc naìy, Cäng ty tàng cæåìng caïc hoaût âäüng giåïi thiãûu saín pháøm tham gia têch cæûc vaìo viãûc triãùn laîm saín pháøm, tham gia häüi chåü, tham gia caïc saìn giao dëch âiãûn tæí âãø coï cå häüi quaíng baï saín pháøm, Cäng ty trãn phaûm vi thãú giåïi Chuï troüng âáöu tæ thiïch âaïng vaìo viãûc xáy dæûng thæång hiãûu saín pháøm cuía Cäng ty våïi caí nguäön nhán læûc vaì vaì váût læûc coï thãø âãø náng cao caïc uy tên vaì táöm quan troüng cuía Cäng ty lãn cao hån. c/ Tàng cæåìng hoaût âäüng dëch vuû baïn haìng Ngoaìi nhæîng chênh saïch quaíng baïn vaì cäø âäüng baïn haìng åí trãn, Cäng ty cáön sæí duûng mäüt säú dëch vuû cho viãûc baïn haìng täút hån Cäng ty cäú gàõng xæí lyï nhanh choïng caïc âån âàût haìng âãø biãút âæåüc nhæîng màût haìng maì khaïch haìng yãu cáöu, khaí nàng thanh toaïn cuía khaïch haìng, âäöng thåìi biãút âæåüc læåüng haìng tän kho, læåüng haìng cáún thiãút tæì âo coï kãú hoaûch giao haìng këp thåìi vaì chênh xaïc theo caïc âån haìng âaî laìm thuí tuûc xong. Âäúi våïi caïc khaïch haìng thæåìng xuyãn vaì coï quan hãû täút, Cäng ty coï thãø sæí duûng loaûi âån âàût haìng tæû âäüng khäng cáön thæång læåüng vaì âaìm phaïn, nghéa laì khi cáön khaïch haìng coï thãø tæû gåíi âån âàût haìng âãún våïi giaï caí, chuíng loaûi thåìi gian vaì âëa âiãøm giao haìng nhæ âaî thoía thuáûn træåïc vaì Cäng ty theo váûy maì tiãún haình Bãn caûnh âoï Cäng ty cáön phaíi âaím baìo haìng hoaï cho nhæîng nhu cáöu âäüt xuáút xuáút hiãûn khäng kãú hoaûch , âaïp æïng caïc nhu cáöu vãö traí haìng vaì âäøi haìng âäúi våïi nhæîng haìng hoaï bë hæ hoíng do váûn chuyãøn tæì âoï taûo uy tên cuía Cäng ty âäúi våïi caïc khaïch haìng. Cäng ty cáön hæåïng dáùn täø chæïc caïc âäüi nguî laìm cäng taïc âiãöu tra khaïch haìng, muûc âêch chênh laì nhàòm theo doîi sæû phaín aïnh vãö khaïch haìng vãö saín pháøm cuía Cäng ty. Nhæng nháûn xeït cuía khaïch haìng seî giuïp Cäng ty tæû kiãøm tra laûi mçnh âãø phaït huy nhæîng âiãøm täút vaì nhanh choïng sæía sai. Âäöng thåìi thäng qua viãûc âiãöu tra naìy, Cäng ty seî nàõm bàõt âæåüc nhæîng thäng tin vãö khaïch haìng måïi vaì tæì âoï phuûc vuû täút cho nhu cáöu cuía hoü âãø tàng âaûi lyï baïn cho Cäng ty. Låìi Kãút Väún Læu Âäüng taûiCäng ty Hæîu Nghë Âaì Nàông noïi riãng vaì taûi caïc doanh nghiãûp noïi chung luän laì yãúu täú quan troüng aính hæåíng træûc tiãúp âãún hiãûu quaí kinh doanh, do váûy maì viãûc quaín lyï vaì sæí duûng nguäön väún naìy coï vai troì quan troüng quyãút âënh âãún sæû säúng coìn cuía Cäng ty. Tæì thæûc tãú vãö väún læu âäüng taûi Cäng ty Hæîu Nghë Âaì Nàông, âãø âæïng væîng vaì phaït triãøn hån næîa âoìi hoíi cäng ty phaíi chuï troüng hån vaì náng cao hiãûu quaí cuía viãûc quaín lyï vaì sæí duûng väún læu âäüng mäüt caïch håüp lyï vaì hiãûu quaí. Trong thåìi gian thæûc táûp vaì viãút chuyãn âãö cuía mçnh,em âaî maûnh daûn âæa ra mäüt säú biãûn phaïp nhàòm khàõc phuûc nhæîng haûn chãú cuîng nhæ náng cao hån næîa hiãûu quaí quaín lyï vaì sæí duûng Väún Læu Âäüng cuîng nhæ hiãûu quaí kinh doanh cuía Cäng ty trong thåìi gian tåïi. Våïi kiãún thæïc vaì thåìi gian coìn haûn chãú nãn chuyãn âãö cuía em khäng thãø traïnh khoíi nhæîng thiãúu soït, ráút mong sæû goïp yï vaì phã bçnh cuía tháöy cä vaì caïc cä chuï phoìng kãú toaïn Cäng ty âãø chuyãn âãö cuía em âæåüc hoaìn thiãûn hån. Cuäúi cuìng, em xin chán thaình caím ån quyï tháöy cä vaì caïc cä chuï phoìng kãú toaïn Cäng ty âaî táûn tçnh giuïp âåî em trong thåìi gian thæûc táûp. Em xin chán thaình caím ån! Sinh viãn thæûc hiãûn Lã Vàn Giåïi. Muûc Luûc Trang NHÁÛN XEÏT CUÍA CÅ QUAN THÆÛC TÁÛP NHÁÛN XEÏT CUÍA GIAÏO VIÃN HÆÅÏNG DÁÙN NHÁÛN XEÏT CUÍA GIAÏO VIÃN PHAÍN BIÃÛN ÂAÛI HOÜC ÂAÌ NÀÔNG TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC KINH TÃÚ VAÌ QUAÍN TRË KINH DOANH Khoa Keá Toaùn Ñeà taøi: PHÁN TÊCH TÇNH HÇNH QUAÍN LYÏ VAÌ SÆÍ DUÛNG VÄÚN LÆU ÂÄÜNG TAÛI CÄNG TY HÆÎU NGHË ÂAÌ NÀÔNG Giaïo viãn hæåïng dáùn : Tráön Thë Nga Sinh vieân thöïc hieän : Lã Vàn Giåïi Lôùp : 25K06.3 Âaì Nàông 05/2003

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhần tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty hữu nghị đà nẵng.doc
Luận văn liên quan