Khảo sát địa chất công trình: Đánh giá điều kiện và thiết kế khảo sát địa chất công trình nhà a1 thuộc tổ hợp nhà ở – Siêu thị cao tầng cầu giấy, Hà Nội

Trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước như hiện nay, việc xây dựng cơ sở hạ tầng đang từng bớc phát triển mạnh. Thành phố Hà Nội cũng như một số thành phố khác trong cả nước đang từng bước tiến hành quy hoạch vμ mở rộng đô thị, cùng với đó là việc xây dựng và mở rộng nhiều khu công nghiệp để phát triển kinh tế.Với vị thế là thủ đô của đất nước, trong thời kỳ mở cửa công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Hà Nội đã đạt được rất nhiều thμnh tựu trên mọi lĩnh vực. Hà Nội đang dần vươn mình để trở thành một trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá và du lịch . của cả nước. Tuy nhiên, kèm theo đó là dân số thủ đô Hà Nội cũng đã không ngừng tăng lên gây ra rất nhiều các vấn đề cấp thiết, một trong những vấn đề đó lư vấn đề như ở. Trong điều kiện kinh tế đất nước ta hiện nay việc xây dựng các khu chung cư cao tầng được coi là giải pháp phù hợp vμ hiệu quả nhất. Để đáp ứng các yêu cầu trên, điều quan trọng là khi xây dựng các công trình chúng ta phải hiểu và khai thác triệt để việc sử dụng hợp lý điều kiện tự nhiên của thành phố. Cần phải có sự đánh giá đúng đắn các điều kiện tự nhiên như: Điều kiện khí hậu, khí tượng thuỷ văn, địa chất thuỷ văn, địa hình địa mạo, các quá trình và hiện tượng địa chất, thành phần vư tính chất của đất nền ảnh hưởng đến sự ổn định và làm việc của công trình. Do đó đòi hỏi cần có một đội ngũ kỹ sư giàu năng lực và trình độ để giải quyết những lĩnh vực có liên quan trong đó có ngành địa chất công trình. Thực hiện phương châm “ Học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tế”. Vì vậy sau khi học xong môn học “ Các phương pháp nghiêm cứu và khảo sát ĐCCT ” cùng với những kiến thức thu nhận được sau 5 năm học, tôi đã được bộ môn Địa chất công trình giao cho làm đồ án môn học Khảo sát Địa chất công trình với đề tài: “ Đánh giá điều kiện địa chất công trình nhà A1 thuộc tổ hợp Nhà ở – Siêu thị cao tầng Cầu Giấy, Hà Nội. Thiết kế khảo sát địa chất công trình phục vụ cho thiết kế kỹ thuật – thi công công trình trên.” Đồ án môn học Khảo sát Địa chất công trình có vai trò quan trọng này giúp cho mỗi sinh viên: ã Củng cố những kiến thức đó học về khoa học ĐCCT và những mụn học khỏc, đặc biệt là ĐCCT chuyên môn cho các dạng công tác khác nhau. ã Nắm được các bước, cũng như biết cách bố trí, quy hoạch, luận chứng các công tác khảo sát cho các giai đoạn thiết kế. ã Làm cơ sở để sinh viên với việc làm đồ án tốt nghiệp sau này đạt kết quả tốt nhất. Sau một thời gian làm đồ án môn học, với sự nỗ lực của bản thân cùng với sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của thầy giáo: PGS.TS Lê Trọng Thắng, thầy giáo: Ths. Bùi Trưòng Sơn và các thầy cô trong Bộ môn Địa chất công trình, tôi đã hoàn thành đồ án với những nội dung sau: MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐCCT NHÀ A1 THUỘC TỔ HỢP NHÀ Ở – SIÊU THỊ CAO TẦNG. CHƯƠNG 2: DỰ BÁO CÁC VẤN ĐỀ ĐCCT NHÀ A1 THUỘC TỔ HỢP NHÀ Ở – SIÊU THỊ CAO TẦNG. CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KHẢO SÁT ĐCCT NHÀ A1 THUỘC TỔ HỢP NHÀ Ở – SIÊU THỊ CAO TẦNG. KẾT LUẬN CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO: Phụ lục 01: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý các lớp đất khu vực xây dựng. Phụ lục 02: Các mặt cắt ĐCCT khu vực xây dựng. Phụ lục 03: Sơ đồ bố trí các công trình thăm dò khu vực xây dựng. TÀI LIỆU THAM KHẢO: Tuy nhiên, do kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên bản đồ án này khó tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được sự góp ý của các thầy cô và các bạn. Qua đây em xin chân thành cảm ơn thầy giáo: PGS.TS Lê Trọng Thắng, thầy giáo Ths. Bùi Trường Sơn cùng các thầy cô trong Bộ môn Địa chất công trình đã tận tình hướng dẫn giúp em hoàn thành đồ án này. Em xin chân thành cảm ơn. CHÚ THÍCH : TÀI LIỆU TRÊN GỒM FILE PDF + WORD

doc62 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1756 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo sát địa chất công trình: Đánh giá điều kiện và thiết kế khảo sát địa chất công trình nhà a1 thuộc tổ hợp nhà ở – Siêu thị cao tầng cầu giấy, Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp ®Ó kh¾c phôc, b¶o ®¶m c«ng tr×nh x©y dùng kinh tÕ vμ æn ®Þnh l©u dμi. Qua viÖc nghiªn cøu vμ ®¸nh gi¸ c¸c ®iÒu kiÖn §Þa chÊt c«ng tr×nh cña khu vùc x©y dùng tæ hîp Nhμ ë – Siªu thÞ cao tÇng sè 333, CÇu GiÊy, Hμ Néi cho thÊy cÊu tróc nÒn ë ®©y kh«ng ®ång nhÊt vμ kh¸ phøc t¹p. §Êt nÒn ë ®©y gåm 10 líp. BÒ dμy mçi líp cã sù biÕn ®æi m¹nh .V× vËy khi x©y dùng c«ng tr×nh cã thÓ ph¸t sinh c¸c vÊn ®Ò ®Þa chÊt c«ng tr×nh nh− sau: ¨VÊn ®Ò søc chÞu t¶i cña ®Êt nÒn. ¨VÊn ®Ò biÕn d¹ng. C«ng tr×nh x©y dùng Nhμ A1 (22 tÇng) cã t¶i träng 860 T/trô n»m trong tæ hîp Nhμ ë – Siªu thÞ cao tÇng sè 333, CÇu GiÊy - Hμ Néi dù kiÕn x©y dùng. C«ng tr×nh x©y dùng cã quy m« vμ t¶i träng lín x©y dùng trªn nÒn ®Êt cã cÊu tróc kh«ng ®ång nhÊt vμ kh¸ phøc t¹p. V× vËy ®Ó ®¶m b¶o ®−îc yªu cÇu kü thuËt vμ hiÖu qu¶ kinh tÕ, t«i tiÕn hμnh dù b¸o c¸c vÊn ®Ò ®Þa chÊt c«ng tr×nh cho khu vùc cÇn x©y dùng nh− sau: 2.1 VÊn ®Ò søc chÞu t¶i cña ®Êt nÒn Nhμ lμm viÖc (22 tÇng) cã t¶i träng 860T/trô cã kÝch th−íc mÆt b»ng x©y dùng 40m´40m, theo tμi liÖu khoan trong giai ®o¹n thiÕt kÕ s¬ bé víi cÊu tróc ®Þa chÊt d−íi mãng c«ng tr×nh kh¸ phøc t¹p vμ t¶i träng 860T/trô cña khu nhμ, nÕu ta sö dông gi¶i ph¸p mãng n«ng trªn nÒn thiªn nhiªn lμ kh«ng hîp lý c¶ vÒ kinh tÕ vμ kü thuËt. Bëi c¸c líp ®Êt n»m trªn kh¶ n¨ng chÞu t¶i thÊp víi quy m« vμ t¶i träng c«ng tr×nh nh− trªn. V× vËy ta lùa chän gi¶i ph¸p mãng cäc, víi ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh nhμ 22 tÇng t¶i träng 860T/trô x©y dùng trªn nÒn ®Êt cã cÊu tróc phøc t¹p bao gåm nhiÒu líp kh¶ n¨ng chÞu t¶i thÊp, nÕu thi c«ng mãng cäc Ðp víi ®Æc ®iÓm t¶i träng c«ng tr×nh vμ cÊu tróc nÒn nh− trªn cäc ph¶i ®−îc Ðp s©u ®Õn líp 8 líp ®Êt kh¶ n¨ng chÞu t¶i cao, th−êng khã thi c«ng, cäc l¹i kh«ng ®¶m b¶o vÒ ®é m¶nh dÉn ®Õn søc chÞu t¶i cña cäc thÊp g©y lªn biÕn d¹ng c«ng tr×nh. Nhμ ë A1 (22tÇng) cã t¶i träng 860T/trô, t«i nh©n thÊy víi ®iÒu kiÖn t¶i träng nh− trªn vμ cÊu tróc ®Êt nÒn ë khu vùc x©y dùng nμy th× ph−¬ng ¸n mãng cäc khoan nhåi lμ hîp lý nhÊt. V× t¶i träng cña c«ng tr×nh lín vμ n»m trªn líp ®Êt yÕu dμy .MÆt kh¸c khu ®Êt x©y dùng thuéc n»m trong vïng ®«ng ®óc d©n c−, l©n cËn cã nhiÒu c«ng tr×nh quan träng n»m trong ph¹m vi ¶nh h−ëng bëi chÊn ®éng cña c¸c ph−¬ng ph¸p thi c«ng c«ng tr×nh b»ng c¸c gi¶i ph¸p NÒn-Mãng kh¸c, do ®ã khi thi c«ng cäc khoan nhåi sÏ kh«ng lμm ¶nh h−ëng nhiÒu tíi c¸c c«ng tr×nh xung quanh. Ph−¬ng ¸n cäc bª t«ng cèt thÐp thi c«ng b»ng ph−¬ng ph¸p khoan hè mãng råi ®æ bª t«ng cèt thÐp. ¨ ¦u ®iÓm cña cäc khoan nhåi: - §¸p øng ®−îc nh÷ng yªu cÇu cña c«ng tr×nh cã t¶i träng lín vμ chiÒu dμi lín ( h¹n chÕ ®−îc ®é lón ®Æc biÖt lμ lón lÖch ); - Thi c«ng ®−îc trong mäi ®iÒu kiÖn §CCT vμ §CTV; - Søc chÞu t¶i cao; - Cã ma s¸t ë cäc vμ ®Êt lín; - Tèn Ýt thÐp; - §æ t¹i chç; - Khi thi c«ng kh«ng g©y ¶nh h−ëng hay lμm nguy h¹i tíi c¸c c«ng tr×nh bªn c¹nh; - §iÒu kiÖn më réng ch©n cäc t−¬ng ®èi rÔ rμng. ¨ Nh−îc ®iÓm: - Khã kiÓm tra chÊt l−îng cäc; - ThiÕt bÞ thi c«ng t−¬ng ®èi phøc t¹p; - C«ng tr−êng dÔ bÞ bÈn trong qu¸ tr×nh thi c«ng. Dùa vμo mÆt c¾t ®Þa chÊt c«ng tr×nh tuyÕn HK1-HK2 vμ s¬ ®å bè trÝ c¸c c«ng tr×nh th¨m dß ë giai ®o¹n kh¶o s¸t s¬ bé, t«i chän ®Þa tÇng hè khoan HK1 lμm c¬ së tÝnh to¸n ®Æc tr−ng cho khu ®Êt x©y dùng t¹i khu nhμ A1. §Þa tÇng hè khoan A1 ®−îc m« t¶ nh− sau: Líp 1: §Êt lÊp cã thμnh phÇn chñ yÕu lμ c¸t lÉn phÕ th¶i x©y dùng, chiÒu dμy 1,2(m); Líp 2: SÐt pha, mμu n©u hång, tr¹ng th¸i dÎo mÒm, chiÒu dμy 2,6(m), søc chÞu t¶i lμ 1,3 KG/cm2. Líp 3: SÐt pha, mμu x¸m ghi, x¸m ®en, ®«i chç xen kÑp c¸c æ c¸t nhá, tr¹ng th¸i dÎo ch¶y, chiÒu dμy 14,8(m), søc chÞu t¶i lμ 0,773 KG/cm2. Líp 4: SÐt, mμu hång, tr¹ng th¸i dÎo cøng, chiÒu dμy 1,2(m), søc chÞu t¶i lμ 1,715 KG/cm2. Líp 5: C¸t h¹t nhá, mμu x¸m xanh ®Õn x¸m vμng, tr¹ng th¸i chÆt võa, chiÒu dμy 7,2(m), søc chÞu t¶i lμ 2,0 KG/cm2. Líp 6: C¸t h¹t trung lÉn sái, mμu x¸m vμng, x¸m xanh, tr¹ng th¸i chÆt võa ®Õn chÆt, chiÒu dμy 3,0(m), søc chÞu t¶i lμ 4,5 KG/cm2. Líp 7: C¸t h¹t th« lÉn s¹n sái, mμu x¸m vμng, tr¹ng th¸i chÆt, chiÒu dμy 4,5(m), søc chÞu t¶i lμ 6,0 KG/cm2. Líp 8: S¹n sái lÉn c¸t, x¸m vμng, tr¹ng th¸i rÊt chÆt, chiÒu dμy 2,5(m); søc chÞu t¶i lμ 3,0 KG/cm2 Líp 9: C¸t h¹t trung, mμu x¸m vμng, tr¹ng th¸i chÆt, chiÒu dμy 2,5(m), søc chÞu t¶i lμ 5,0 KG/cm2. Líp 10: Cuéi sái, mμu x¸m, x¸m vμng, tr¹ng th¸i rÊt chÆt, chiÒu dμy 5,5(m), søc chÞu t¶i lμ 6,0 KG/cm2. 2.1.1. Chän lo¹i cäc, ®µi cäc 2.1.1.1. Chän ®é s©u ®Æt ®¸y ®µi Dùa vμo tμi liÖu thu thËp vμo giai ®o¹n tr−íc t«i chän chiÒu s©u ®Æt ®¸y ®μi lμ 2,5(m), ®μi cäc ®−îc cÊu t¹o b»ng bª t«ng cèt thÐp. KÝch th−íc cuèi cïng cña ®μi phô thuéc vμo sè l−îng cäc vμ sù bè trÝ cäc trªn mÆt b»ng. 2.1.1.2. Chän lo¹i cäc, kÝch th−íc cäc Dùa vμo quan hÖ t¶i träng c«ng tr×nh 860T/trô vμ cÊu tróc ®Êt nÒn n¬i x©y dùng t«i chän líp tùa cäc lμ líp sè 10, mòi cäc c¾m s©u vμo líp 10 lμ 1,5(m), s©u 41,0(m). §Ó ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ kinh tÕ, kü thuËt t«i chän lo¹i cäc bª t«ng cèt thÐp ,tiÕt diÖn trßn cäc cã ®−êng kÝnh 100cm. - Bª t«ng cäc m¸c 300 #. - Cèt thÐp däc chÞu lùc f = 22 AIII. - Cèt thÐp ®ai f =12 AII §Çu cäc ngμm vμo ®μi 0,5m. Nh− vËy, tæng chiÒu dμi cña cäc: L = 41,0 – 2,5 + 0,5 = 39,0 (m) 2.1.2. X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i tÝnh to¸n cña cäc 2.1.2.1 X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu lµm cäc. Cäc bª t«ng cèt thÐp, søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu lμm cäc ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc. Pvl = f (m1.m2.Rb.Fb + Ra.Fa) (2-1) Trong ®ã: - Pvl Søc chÞu t¶i tÝnh to¸n cña cäc theo vËt liÖu lμm cäc; - f hÖ sè uèn däc, lÊy f = 1; - m1: HÖ sè ®iÒu kiÖn lμm viÖc, ®èi víi cäc khoan nhåi, lμm b»ng bª t«ng, theo ph−¬ng th¼ng ®øng lÊy m1 =0,85. - m2 : HÖ sè ®iÒu kiÖn lμm viÖc kÓ ¶nh h−ëng cña ph−¬ng ph¸p thi c«ng cäc lÊy m2 = 0,7. - Fb: DiÖn tÝch tiÕt diÖn phÇn bª t«ng: Fb = Fcäc – Fa; Fcäc= p.r1 2 = 3,14 x 0,52 = 0,785 (m2) - Fa: DiÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña toμn bé cèt thÐp chñ trong cäc. + Mét thanh cèt thÐp chñ f = 22 AIII cã diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang lμ: Fct(1 thanh)=3,801 cm2 = 3,801x10-4 (m2) + Chu vi cña lång thÐp: C = 2p.r2 = 2.3,14.0,44 = 2,783 (m) + Trªn thÐp ®ai cø 20cm bè chÝ mét thÐp chñ. VËy tæng sè thanh thÐp chñ lμ: C = 2, 783 N1 = 0, 2 Chän N’1 = 14 (thanh) = 13,915 (thanh) 0, 2 Do ®ã toμn bé tiÕt diÖn ngang cña cèt thÐp chñ trong cäc lμ: Fa = 3,801.10-4.14 = 53,214.10-4 m2 = 0,0053214 (m2) VËy Fb = Fcäc – Fa = 0,785 - 0,0053214 = 0,780 (m2) - Ra: C−êng ®é chÞu kÐo giíi h¹n cña cèt thÐp theo TCVN 5574-1991, Ra = 36000 T/m2 - Rb: C−êng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng phô thuéc vμo m¸c bª t«ng tra theo b TCVN 5574-1991 th× R = 1300(T/m2). Thay sè vμo c«ng thøc (3-1): Pvl = 1 (0,85.0,7.1300.0,780 + 36000.0,0053214) = 794,900 (T). 2.1.2.2. Søc chÞu t¶i cña cäc theo chØ tiªu c¬ lý cña ®Êt nÒn ( Tiªu chuÈn XDVN 205: 1998) Søc chÞu t¶i cho phÐp cña cäc ®¬n x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: P Trong ®ã: Pa = tc Ktc (2-2) Ktc : HÖ sè an toμn kÓ ®Õn ¶nh h−ëng cña nhãm cäc ( Ktc= 1.4-1.75 ), s¬ bé ta chän, Ktc= 1.40 Ptc : Søc chÞu t¶i tiªu chuÈn tÝnh to¸n theo ®Êt nÒn cña cäc ®¬n. Do cäc c¾m vμo líp cuéi sái 1,5 m lªn cäc khoan nhåi trong tr−êng hîp nμy lμm viÖc theo nguyªn lý cña cäc chèng. Suy ra Ptc = Pp (2-3) Pp: Lμ søc chèng mòi cäc ¨ X¸c ®Þnh søc chèng mòi cäc Pp : 2 p Pp = mR qp d 4 (2- 4) mR: HÖ sè lμm viÖc cña ®Êt ë mòi cäc cã kÓ ®Õn ¶nh h−ëng ph−¬ng ph¸p h¹ cäc mR = 1. qp : C−êng ®é chÞu t¶i cña ®Êt nÒn ë mòi cäc ( T/m2): qp = 2000 T/m2 Thay qp, mR, d vμo c«ng thøc ( 3 - 4 ) ®−îc søc chèng mòi cäc Pp = 1570 (T) = Ptc K a Suy ra P = Ptc tc = 1570 30 30 S 1, 40 = 1121,429 (T) 2.1.2.3. X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc theo thÝ nghiªm xuyªn tiªu chuÈn – SPT Trong ®ã : Ptt = m.N .F + n.N tb .F ,( KG ) (2-5) m : HÖ sè, lÊy m = 120 n : HÖ sè, lÊy n = 1 N30 : TrÞ sè SPT cña ®Êt trong kho¶ng 1d d−íi mòi cäc vμ 4d trªn mòi cäc ( d lμ ®−êng kÝnh cäc ), N30 = 100 30 N tb : TrÞ sè SPT trung b×nh cña c¸c líp ®Êt däc theo chiÒu dμi cäc , N 30 tb = 36 F : DiÖn tÝch tiÕt diÖn ngang mòi cäc, F = 3,14* 12/4 = 0,785 (m2) FS : Diªn tÝch mÆt xung quanh cäc, FS = p*d*L = 3,14* 1* 39,0 = 122,46 (m2) Thay vμo c«ng thøc (2-5) ta ®−îc Ptt = 13828,56 ( KN ) = 138285,6 (T) Søc chÞu t¶i cho phÐp cña cäc tÝnh theo c«ng thøc : Pcp = Ptt / 4 = 34571,4 (T) Søc chÞu t¶i cña cäc ®−îc chän ®Ó tÝnh to¸n lμ: Pc = min ( PVL , Pa , Pcp ) = PVL = 794,900 (T) 2.1.3. X¸c ®Þnh s¬ bé kÝch th−íc ®µi cäc, sè l−îng cäc bè trÝ trong ®µi. 2.1.3.1. X¸c ®Þnh s¬ bé kÝch th−íc ®µi cäc. §Ó c¸c cäc Ýt ¶nh h−ëng lÉn nhau, cã thÓ coi lμ cäc ®¬n, theo quy ph¹m quy ®Þnh c¸c cäc trong mÆt b»ng sao cho kho¶ng c¸ch gi÷a tim c¸c cäc trong ®μi a ³ 3d (d lμ ®−êng kÝnh cäc). Cã thÓ bè trÝ c¸c cäc theo m¹ng « vu«ng, « cê, m¹ng kh«ng dμn ®Òu. NÕu chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc lμ 3d th× øng suÊt trung b×nh d−íi d¸y mãng ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: P tt s tb = 2 (a) (2-6) ë ®©y: a = 3d = 3.1 = 3 (m); VËy: P tt s tb = 2 = (3d ) 794, 900 (3)2 = 88, 322 (T/m2) DiÖn tÝch s¬ bé ®¸y ®μi ®−îc tÝnh theo c«ng thøc (2-7). Trong ®ã: Fsb = P s tb - g tb .h.n (2-7) sb - F : DiÖn tÝch s¬ bé ®¸y ®μi (m2). - gtb: Khèi l−îng thÓ tÝch trung b×nh cña ®μi vμ phÇn ®Êt phÝa trªn ®μi lÊy: gtb = 2,2 (T/m3). - n : HÖ sè v−ît t¶i n = 1,1. - h : chiÒu s©u ch«n ®μi: h = 2,5 (m); - P: t¶i träng tiªu chuÈn do c«ng tr×nh truyÒn xuèng: P = 860 (T) Thay sè vμo c«ng thøc (2-7) ta cã Fs b = 860 88, 322 - 2, 2.2, 5.1,1 = 10, 453 (m2) 2.1.3.2. X¸c ®Þnh sè l−îng cäc trong ®µi: Sè l−îng cäc trong ®μi ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: Trong ®ã: n = b å N P tt (2-8) b : hÖ sè kinh nghiÖm: lÊy b = 1,4; åN: tæng t¶i träng kÓ ®Õn cao tr×nh ®¸y ®μi; åN = N tc + Q sb 0 d Q sb d : träng l−îng trung b×nh cña ®μi vμ phÇn ®Êt trªn diÖn tÝch s¬ bé ®μi; Q sb d = n.Fd .h.g tb = 1,1.10,453.2,5.2,2 = 65,241 (T) åN = 860 + 65,241 = 925,241 (T); Thay vμo (3-6) ta cã: n = 1,4. 925, 241 = 1,73 cäc. 794, 9 VËy ta chän ®μi cäc gåm 2 cäc. Chän kho¶ng c¸ch tõ mÐp cäc ngoμi cïng ®Õn mÐp ®μi lμ 5 cm C¹nh dμi cña ®μi cäc cã kÝch th−íc: 2.1 + (3.1 – 1) + 2.0,05 =4,1 (m) ChiÒu réng ®μi: 1+ 2.0,05=1,1 (m). ¾ VËy diªn tÝch tÝnh to¸n cña ®μi lμ: 4,1.1,1 = 4,51 (m2). N0 38,5 m 4,1 m 0.06 m 1 m 3 m S¬ ®å bè trÝ cäc trong ®µi 2.1.4 KiÓm tra vÒ ®é an toµn cña cäc vµ ®Êt nÒn 2.1.4.1. KiÓm tra t¶i träng t¸c dông lªn cäc Mãng chÞu t¶i träng th¼ng ®øng ®óng t©m, sè l−îng cäc lμ 2, ®Ó cäc lμm viÖc b×nh th−êng th× ®iÒu kiÖn sau ph¶i tho¶ m·n: å N Trong ®ã: Pmax = n £ Pv (2-9) - Pmax: Lùc nÐn lín nhÊt t¸c dông lªn cäc. - N: tæng t¶i träng t¸c dông lªn cét ®μi. tc tt åN = N 0 + Q d = 925,241 (T). Thay sè vμo c«ng thøc (3-6) ta cã: P = 925, 241 = 462, 621 £ 794, 900 (T) max 2 VËy cäc lμm viÖc b×nh th−êng. 2.1.4.2. KiÓm tra c−êng ®é ®Êt nÒn Ta coi cäc vμ phÇn ®Êt xung quanh lμ mét mãng khèi quy −íc. KÝch th−íc mãng khèi quy −íc phô thuéc vμo gãc ma s¸t më a vμ ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: a = jtb 4 ; j tb = Sji .li Sl (2-10) i Trong ®ã: j tb : lμ gãc ma s¸t trung b×nh cña c¸c líp ®Êt mμ cäc ®i qua; li : chiÒu dμy líp ®Êt thø i; j i : gãc ma s¸t thø i; tra theo b¶ng sau ®èi víi ®Êt rêi: B¶ng 2.1 B¶ng tra gãc ma s¸t trong j ®èi víi ®Êt rêi Gi¸ trÞ xuyªn tiªu chuÈn N30 (bóa) Gãc ma s¸t trong j (®é) <4 4 – 10 10 – 30 30 – 50 > 50 <30 30 – 35 35 – 40 40 – 45 >45 - a: Gãc më mãng khèi quy −íc. jtb 11°16¢.2,6+6°31¢.14,8+15°54'.1, 2+36°15'.7, 2+38°45'.3,0+ 45°.4,5+ 45°.2,5+ 43°45'.2,5+ 45°.1,5 = = 24043' 41 VËy f 24°43' a = tb = 4 4 = 6011' *Mãng khèi quy −íc cã chiÒu s©u ®¸y mãng lμ 42(m) (tÝnh tõ mÆt ®Êt ®Õn mÆt ph¼ng mòi cäc). DiÖn tÝch ®¸y mãng khèi quy −íc ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Fqu = (A1+ 2L.tga)(B1+ 2L.tga) (2-11) Trong ®ã: Fqu: DiÖn tÝch ®¸y mãng khèi quy −íc (m2); BM: ChiÒu réng cña ®¸y mãng khèi quy −íc; BM = A1+ 2L.tga = 1+2.39.tg6011’ = 9,451 (m) LM: ChiÒu dμi cña ®¸y mãng khèi quy −íc; LM = B1+ 2L.tga = 4+2.39.tg6011’ = 12,451 (m) A1, B1: kho¶ng c¸ch gi÷a hai mÐp ngoμi cña hai hμng cäc ngoμi cïng theo chiÒu réng vμ chiÒu dμi ®¸y ®μi cäc, víi nc = 2, A1 = 1m; B1 = d = 4 m; L: chiÒu dμi cäc, L= 39 m; Thay vμo (6.39) ta cã: Fqu=(1+2.39.tg6011’)(4+2.39.tg6011’) =117,674 (m2) Khi ®ã ¸p lùc t¹i ®¸y mãng khèi quy −íc lμ: å N Pqu = Fqu (2-12) N0 38,5 m 12,451 m 9,451 m S¬ ®å diÖn tÝch ®¸y mãng khèi quy −íc Víi SN lμ tæng t¶i träng th¼ng ®øng t¸c dông lªn ®¸y mãng khèi quy −íc: SN = N0+ Q® + Qqu + Qc (2-13) Träng l−îng trung b×nh cña phÇn ®Êt vμ bª t«ng trªn ®¸y ®μi trong ph¹m vi mãng khèi quy −íc: Q d = n.Fqu .h.g tb = 1,1.117,674.2,5.2,2 = 711,928 (T) Trong ®ã: Fqu : DiÖn tÝch ®¸y mãng khèi quy −íc gtb- Khèi l−îng thÓ tÝch trung b×nh ®Êt vμ bª t«ng n»m trªn ®¸y ®μi, lÊy gtb = 2,2 T/m3 Träng l−îng cña phÇn cäc d−íi ®¸y ®μi : Qc = 2. g c .L.Fc = 2. g c .L. p d 2 4 = 2.2,5.39. 3,14.1 4 = 153,075 (T) g c : Khèi l−îng thÓ tÝch cña bª t«ng, p d 2 g c = 2,5 T/m3 3 ThÓ tÝch cña phÇn cäc Vc =2.L. 4 = 61,23 (m ) ThÓ tÝch cña phÇn mãng khèi quy −íc bªn d−íi ®¸y ®μi: qu V = F .(41 – 2,5) = 117,674.38,5 = 4530,449 (m3) ThÓ tÝch cña phÇn ®Êt d−íi ®¸y ®μi: V® = V – Vc = 4530,449 - 61,23 = 4469,219 (m3) Träng l−îng cña phÇn ®Êt d−íi ®¸y ®μi: Qqu = g’.V® = 1,80.4469,219 = 8044,594 (T) g’: Khèi l−îng thÓ tÝch trung b×nh cña c¸c c¸c líp ®Êt n»m trªn ®¸y mãng khèi, lÊy g’ = 1,80 T/m3 Ta cã: SN = 860 + 711,928 + 8044,594 + 153,075 = 9769,597 (T) 2 9769, 597 Thay vμo 2-12 ta cã: Pqu = 117, 674 = 83,023 (T/m ) thøc: C−êng ®é tÝnh to¸n cña ®Êt ë ®¸y mãng khèi quy −íc ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng RM = m(A.g.b + B.g'.h + D.C) (2-14) Trong ®ã: RM: C−êng ®é tÝnh to¸n cña ®Êt nÒn ë ®¸y mãng khèi quy −íc, T/m2 m: HÖ sè ®iÒu kiÖn lμm viÖc, m = 1 b: ChiÒu réng mãng khèi quy −íc: b = BM = A1+ 2L.tga = 1+2.39.tg6011’ = 9,451 (m) h: ChiÒu s©u ®Æt mãng, h = 41 m g: Khèi l−îng thÓ tÝch cña líp ®Êt n»m d−íi mãng khèi quy −íc, víi cuéi sái lÊy g =2.0 T/m3 g’: Khèi l−îng thÓ tÝch trung b×nh cña c¸c c¸c líp ®Êt n»m trªn ®¸y mãng khèi, lÊy g’ = 1,80 T/m3 c: Lùc dÝnh cña ®Êt n»m d−íi ®¸y mãng, víi ®Êt rêi c = 0 LÊy j = 45o tra b¶ng ®−îc A = 3,36; B = 15,64; D = 14,61 Thay vμo (3-13) ta cã: RM = 1.(3,36.2,0.9,451 + 15,64.1,80.41) = 1217,743 (T/m2) §Ó nÒn ®Êt lμm viÖc b×nh th−êng th× ¸p lùc tiªu chuÈn lªn ®¸y mãng khèi quy −íc ph¶i nhá h¬n c−êng ®é tÝnh to¸n cña ®Êt ë ®¸y mãng khèi. Nh− vËy ®iÒu kiÖn cña bμi to¸n ®−îc tho¶ m·n. stc = Pqu = 83,023 (T/m2) < RM = 1217,743 (T/m2) 2.1.4.3. KiÓm tra kh¶ n¨ng chäc thñng ®µi cäc: §Ó ®μi cäc kh«ng bÞ chäc thñng trong qu¸ tr×nh lμm viÖc th× chiÒu cao lμm viÖc tæng céng cña ®μi cäc ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sau: P Trong ®ã: h0 > U [t ] (3-14) h0: ChiÒu cao lμm viÖc cña ®μi cäc, h0 = (2,5 – 0,5) = 2,0 m; P: T¶i träng t¸c dông lªn c¸c cäc, P = 925,241 (T); [t]: c−êng ®é kho¸ng c¾t giíi h¹n cña bª t«ng, theo kinh nghiÖm lÊy: [t] = R n , víi R 10 n lμ c−êng ®é kh¸ng nÐn cña bª t«ng Rn ® [t] = 130 (T/m2) = 1300 T/m2 U: chu vi tiÕt diÖn cäc, U = 2.3,14.0,5 = 3,14 (m) Ta cã: tho¶ m·n. 925, 241 2.3,14.130 = 1,133(m) < h0 vËy ®iÒu kiÖn chèng chäc thñng ®μi ®−îc 2.2. VÊn ®Ò biÕn d¹ng cña nÒn: Víi gi¶i ph¸p mãng lμ cäc khoan nhåi (cäc chèng), ®Æt vμo líp cuéi sái tr¹ng th¸i rÊt chÆt, m«®un tæng biÕn d¹ng E0 rÊt lín, søc chÞu t¶i R0 cao, cäc ®ùoc ch«n ®é s©u 41 m nªn biÕn d¹ng lμ rÊt bÐ, lu«n tho¶ m·n ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng , do ®ã viÖc kiÓm tra biÕn d¹ng cã thÓ bá qua. CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ PH−ƠNG ÁN KHẢO SÁT ĐCCT NHÀ A1 THUỘC TỔ HỢP NHÀ Ở – SIÊU THỊ CAO TẦNG. A. LUËN CHøNG NHIÖM Vô THIÕT KÕ. 3.1. KÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ë giai ®o¹n nghiªn cøu kh¶ thi C«ng tr×nh Tæ hîp Nhμ ë – Siªu thi nhμ cao tÇng dù kiÕn x©y dùng ë sè 333, CÇu GiÊy, Hμ Néi.Trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh s¬ bé ®· tiÕn hμnh c¸c d¹ng c«ng t¸c sau: ¨ §o vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh trªn ph¹m vi x©y dùng tû lÖ 1/1.000. ¨ C«ng t¸c khoan th¨m dß: §· tiÕn hμnh 3 hè khoan víi tæng chiÒu dμi lμ 135m. ¨ C«ng t¸c lÊy mÉu: §· lÊy vμ thÝ nghiÖm 15 mÉu ®Êt nguyªn d¹ng vμ kh«ng nguyªn d¹ng. Trªn c¬ së ®ã ®· thμnh lËp ®−îc b¶ng tæng hîp c¸c chØ tiªu c¬ lý cña c¸c líp ®Êt. ¨ C«ng t¸c thÝ nghiÖm ngoμi trêi: §· tiÕn hμnh 9 lÇn thÝ nghiÖm xuyªn tiªu chuÈn (SPT). Tõ c¸c kÕt qu¶ kh¶o s¸t §CCT s¬ bé thu ®−îc ngoμi hiÖn tr−êng, kÕt hîp víi kÕt qu¶ thÝ nghiÖm trong phßng, t«i ®· s¬ bé ®−a ra mÆt c¾t ®Þa chÊt c«ng tr×nh cho toμn khu vùc nghiªn cøu, ph©n chia ®−îc ®Þa tÇng, x¸c ®Þnh ®−îc chiÒu s©u, ranh giíi gi÷a c¸c líp, ®−a ra b¶ng tæng hîp chØ tiªu c¬ lý cña ®©t nÒn, s¬ bé ®¸nh gi¸ ®−îc ®Æc ®iÓm ®Þa tÇng trong khu vùc x©y dùng vμ kh¶ n¨ng x©y dùng cña ®Êt nÒn, cung cÊp c¸c tμi liÖu cÇn thiÕt ®Ó s¬ bé thiÕt kÕ c«ng tr×nh. 3.2 NhiÖm vô kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ë giai ®o¹n thiÕt kÕ kü thuËt 3.2.1. Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong giai ®o¹n kh¶o s¸t §CCT s¬ bé: KÕt qu¶ kh¶o s¸t §CCT s¬ bé nh»m môc ®Ých chän ®−îc khu ®Êt x©y dùng tèt nhÊt trªn c¬ së ph−¬ng ¸n so s¸nh vμ cung cÊp c¸c tμi liÖu cÇn kh¶o s¸t §CCT cÇn thiÕt cña ph−¬ng ¸n ®−îc lùa chän ®Ó s¬ bé thiÕt kÕ c«ng tr×nh. Do ®ã c¸c kÕt qu¶ kh¶o s¸t §CCT s¬ bé thu ®−îc cßn tån t¹i mét sè h¹n chÕ nh−: ¨ M¹ng l−íi c¸c c«ng tr×nh th¨m dß ch−a ®¶m b¶o cho thiÕt kÕ kü thuËt do kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c c«ng tr×nh th¨m dß cßn qu¸ lín, vÞ trÝ c¸c hè khoan kh«ng n»m trªn vÞ trÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cô thÓ. ¨ KÕt qu¶ khoan th¨m dß ch−a ph©n chia chÝnh x¸c ranh giíi c¸c ®¬n nguyªn ®Þa chÊt c«ng tr×nh trong ph¹m vi x©y dùng. ¨ Sè l−îng mÉu cßn Ýt ch−a ®¹i diÖn cho c¸c líp ®Êt nÒn. L−îng mÉu lÊy cßn Ýt kh«ng ®ñ sè l−îng cho c«ng t¸c xö lý thèng kª. ¨ Sè l−îng c«ng t¸c thÝ nghiÖm ngoμi trêi cßn Ýt ch−a ®ñ ®Ó cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt. 3.2.2 NhiÖm vô: Tõ nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i nªu trªn, viÖc thiÕt kÕ kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh chi tiÕt nh»m môc ®Ých gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i ë giai ®o¹n kh¶o s¸t s¬ bé, chÝnh x¸c ho¸ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh, kh¼ng ®Þnh sù ®óng ®¾n cña viÖc lùa chän kho¶nh ®Êt x©y dùng, lμ c¬ së ®Ó bè trÝ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh trªn diÖn tÝch x©y dùng, lùa chän kiÓu vμ kÕt cÊu mãng thÝch hîp, x¸c ®Þnh líp vμ chiÒu s©u ®Æt mãng. KÕt qu¶ kh¶o s¸t cßn ph¶i cung cÊp c¸c tμi liÖu cÇn thiÕt nh− ®Þa tÇng, c¸c gi¸ trÞ tiªu chuÈn vμ tÝnh to¸n cña c¸c ®Æc tr−ng c¬ lý víi ®é chÝnh x¸c yªu cÇu ®Ó thiÕt kÕ nÒn mãng, tÝnh to¸n æn ®inh c«ng tr×nh vμ dù b¸o ®é lón cã thÓ x¶y ra. Trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t §CCT chi tiÕt cÇn dù b¸o ®−îc sù thay ®æi cña mét sè yÕu tè cña ®iÒu kiÖn §CCT do qu¸ tr×nh x©y dùng vμ sö dông c«ng tr×nh g©y nªn. Do ®ã tμi liÖu trong giai ®o¹n kh¶o s¸t §CCT chi tiÕt sÏ cung cÊp nh÷ng sè liÖu cÇn thiÕt cho thiÕt kÕ kü thuËt vμ thi c«ng c«ng tr×nh, cô thÓ trong giai ®o¹n kh¶o s¸t §CCT chi tiÕt cÇn ph¶i gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn dÒ sau: ¨ X¸c ®Þnh chÝnh x¸c ranh giíi c¸c ®¬n nguyªn ®Þa chÊt c«ng tr×nh. ¨ LÊy ®ñ mÉu thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu c¬ lý cña ®Êt nÒn vμ ®−a ra c¸c gi¸ trÞ tiªu chuÈn, c¸c gi¸ trÞ tÝnh to¸n. ¨ Bæ sung thªm c¸c d¹ng c«ng t¸c thÝ nghiÖm ngoμi trêi. §Ó kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i trong giai ®o¹n kh¶o §CCT s¬ bé. Cung cÊp c¸c tμi liÖu cÇn thiÕt ®Ó luËn chøng b¶n vÏ thiÕt kÕ kü thuËt phôc vô cho viÖc thiÕt kÕ thi c«ng c«ng tr×nh. Trong giai ®o¹n kh¶o s¸t §CCT chi tiÕt t«i dù kiÕn tiÕn hμnh c¸c d¹ng c«ng t¸c sau: 1. C«ng t¸c thu thËp tμi liÖu vμ lËp ph−¬ng ¸n kh¶o s¸t. 2. C«ng t¸c tr¾c ®Þa. 3. C«ng t¸c khoan th¨m dß. 4. C«ng t¸c lÊy mÉu thÝ nghiÖm. 5. C«ng t¸c thÝ nghiÖm ngoμi trêi. 6. C«ng t¸c thÝ nghiÖm trong phßng. 7. C«ng t¸c chØnh lý tμi liÖu vμ viÕt b¸o c¸o. B. Môc ®Ých, néi dung, khèi l−îng vμ ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh c¸c d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t ®cct. 3.1. C«ng t¸c thu thËp tµi liÖu 3.1.1. Môc ®Ých C«ng t¸c thu thËp tμi liÖu nh»m tËp hîp c¸c kÕt qu¶ kh¶o s¸t ë giai ®o¹n tr−íc, trªn c¬ së ®ã luËn chøng nhiÖm vô thiÕt kÕ. C«ng t¸c thu thËp tμi liÖu cßn nh»m tr¸nh ®−îc sù trïng lÆp gi÷a c¸c c«ng tr×nh th¨m dß, tiÕt kiÖm vÒ kinh tÕ, thêi gian vμ nh©n lùc. 3.1.2. Néi dung C«ng t¸c thu thËp tμi liÖu ®−îc tiÕn hμnh ngay sau khi nhËn nhiÖm vô kh¶o s¸t. C¸c tμi liÖu thu thËp ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, râ rμng, bao gåm: c¸c tμi liÖu vÒ khÝ t−îng, c¸c tμi liÖu vÒ ®Þa chÊt, ®Þa chÊt thuû v¨n, c¸c hiÖn t−îng ®Þa chÊt c«ng tr×nh vμ toμn bé tμi liÖu kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ë giai ®o¹n tr−íc. Cô thÓ thu thËp c¸c tμi liÖu sau: ¨ Tμi liÖu ®Þa lý tù nhiªn, d©n c−, kinh tÕ, giao th«ng khu vùc nghiªn cøu. ¨ Tμi liÖu vÒ ®Þa chÊt, ®Þa h×nh- ®Þa m¹o vμ ®Þa chÊt thuû v¨n khu vùc x©y dùng. ¨ Tμi liÖu kh¶o s¸t §CCT giai ®o¹n kh¶o s¸t s¬ bé. ¨ Tμi liÖu vÒ t¶i träng vμ kÕt cÊu c«ng tr×nh. ¨ B¶n vÏ mÆt b»ng quy ho¹ch tæng thÓ. 3.1.3. Ph−¬ng ph¸p tiÕn hµnh ViÖc thu thËp tμi liÖu ®−îc tiÕn hμnh b»ng c¸ch t×m, ®äc vμ tham kh¶o chÝnh x¸c c¸c tμi liÖu trong giai ®o¹n kh¶o s¸t §CCT s¬ bé khu vùc nghiªm cøu. Trong qu¸ tr×nh thu thËp tμi liÖu ph¶i cã sù kÕt hîp ®¸nh gi¸ chän läc. Trªn c¬ së ®ã rót ra ®−îc khèi l−îng c¸c c«ng t¸c cÇn lμm ë giai ®o¹n nμy. 3.2. C«ng t¸c tr¾c ®Þa 3.2.1. Môc ®Ých C«ng t¸c tr¾c ®Þa nh»m môc ®Ých ®−a c¸c c«ng tr×nh th¨m dß tõ b¶n vÏ ra ngoμi thùc ®Þa vμ ng−îc l¹i chuyÓn c¸c c«ng tr×nh th¨m dß tõ ngoμi thùc ®Þa vμo b¶n vÏ. X¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c to¹ ®é vμ c¸c cao ®é cña c¸c ®iÓm th¨m dß. 3.2.2. Khèi l−îng c«ng t¸c B¶ng 3.1: Sè l−îng c¸c d¹ng c«ng viÖc STT D¹ng c«ng viÖc Sè l−îng (®iÓm) 1 §−a c¸c ®iÓm th¨m dß tõ b¶n vÏ ra thùc ®Þa. 9 2 ChuyÓn c¸c ®iÓm th¨m dß tõ thùc ®Þa vμo b¶n vÏ 9 Tæng 18 3.2.3. Ph−¬ng ph¸p tiÕn hµnh 3.2.3.1. §−a c¸c ®iÓm th¨m dß tõ s¬ ®å ra thùc ®Þa §Ó ®−a c¸c ®iÓm th¨m dß tõ s¬ ®å bè trÝ c¸c c«ng tr×nh th¨m dß ra ngoμi thùc ®Þa, cã thÓ sö dông m¸y kinh vÜ, trªn c¬ së c¸c ®iÓm l−íi tr¾c ®Þa trªn khu vùc x©y dùng (®−îc lËp tõ mét mèc ta mua cña c¬ quan t¾c ®Þa). Ta gi¶ sö täa ®é cña hai ®iÓm trong l−íi lμ M3(X3, Y3, H3) vμ M5 (X5,Y5, H5). Gi¶ sö ®−a hè khoan LK1 tõ s¬ ®å bè trÝ ra ngoμi thùc ®Þa, c¸ch tiÕn hμnh nh− M3 s1 b Lk1 a s2 M5 sau: H×nh 3.1: S¬ ®å ®Ó x¸c ®Þnh hè khoan 1 (LK1) ngoµi thùc ®Þa Tr−íc hÕt, ë trªn s¬ ®å, b»ng ph−¬ng ph¸p ®å gi¶i x¸c ®Þnh ®−îc to¹ ®é hè khoan LK1(XLK1, YLK1) vμ kho¶ng c¸ch tíi M3, M5 t−¬ng øng lμ S1 vμ S2. §o gãc M3M5LK1 (gãc M5M3LK1) lμ a(b). Ngoμi thùc ®Þa, ®Æt m¸y t¹i M3 ( hoÆc M5 ) ng¾m vÒ phÝa M5(HK1) sau ®ã quay èng kÝnh 1 gãc a(b), dïng th−íc thÐp ®o mét ®o¹n tõ M3(M5) theo h−íng tia ng¾m b»ng S1 (S2), ®Çu mót cña ®o¹n th¼ng nμy lμ vÞ trÝ hè khoan LK1 cÇn x¸c ®Þnh. TiÕn hμnh t−¬ng tù ®èi víi c¸c ®iÓm th¨m dß kh¸c. Sau khi thi c«ng xong cÇn tiÕn hμnh x¸c ®Þnh l¹i to¹ ®é, cao ®é c¸c ®iÓm th¨m dß ®Ó ®−a chóng lªn s¬ ®å. C¸ch x¸c ®Þnh nh− sau: 3.2.3.2 X¸c ®Þnh to¹ ®é Gi¶ sö muèn x¸c ®Þnh to¹ ®é LK1 ta còng dïng m¸y kinh vÜ, sö dông ph−¬ng ph¸p to¹ ®é vu«ng gãc dùa vμo M3, M5. §Æt m¸y t¹i M3(M5) ng¾m vÒ M5(M3) sau ®ã quay èng kÝnh vÒ LK1 ®−îc gãc b»ng b(a). §o kho¶ng c¸ch tõ M3(M5) ®Õn LK1.Tõ ®ã x¸c ®Þnh ®−îc gãc ph−¬ng vÞ aM3LK1 theo c«ng thøc sau: aM3LK1= aM3M5 + b - 180o (aM3M5 lμ gãc ph−¬ng vÞ ®o¹n M3M5) To¹ ®é hè khoan LK1(XLK1, YLK1) ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: XLK1=XM3+ S1CosaM3LK1 YLK1=YM3+ S1SinaM3LK1 Trong ®ã: XM3, YM3- to¹ ®é ®iÓm M3 S1- chiÒu dμi ®o¹n M3LK1( ®−îc ®o b»ng th−íc d©y thÐp ). s M3 aM3LK1 1 b Lk1 a s2 M5 aM5LK1 H×nh 3.2: S¬ ®å x¸c ®Þnh to¹ ®é hè khoan 1 (LK1) 3.2.3.3. X¸c ®Þnh cao ®é Muèn x¸c ®Þnh cao ®é hè khoan LK1, dùa vμo ®iÓm M3, dïng m¸y thuû chuÈn ®Æt ë gi÷a LK1 vμ M3. Dùng hai mia t¹i hai ®iÓm M3 vμ LK1. Ng¾m vÒ mia ®Æt t¹i M3 ®äc ®−îc sè ®äc trªn mia (a), quay èng kÝnh vÒ mia ®Æt t¹i LK1 ®äc ®−îc sè ®äc (b). Tõ ®ã x¸c ®Þnh ®−îc chªnh cao gi÷a hai ®iÓm M3 vμ LK1. b HLK1 LK1 MÆt thuû chuÈn a M3 HM3 H×nh 3.3. S¬ ®å x¸c ®Þnh cao ®é hè khoan LK1 hM3LK1= (a) - (b) VËy cao ®é ®iÓm th¨m dß LK1 ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: HLK1= hM3LK1+ HM3 Trong ®ã: HM3 - cao ®é cña hè khoan M3. TiÕn hμnh t−¬ng tù nh− ®èi víi c¸c ®iÓm th¨m dß kh¸c. 3.3. C«ng t¸c khoan th¨m dß 3.3.1. Môc ®Ých Trong kh¶o s¸t §CCT, c«ng t¸c khoan ®μo th¨m dß ®−îc sö dông nh»m môc ®Ých: ¨ X¸c ®Þnh chÝnh x¸c ranh giíi gi÷a c¸c líp ®Êt ®¸; ¨ Nghiªm cøu ®Þa chÊt thuû v¨n; ¨ Sö dông ®Ó lÊy mÉu ®Êt ®¸, mÉu n−íc ®Ó thÝ nghiÖm trong phßng; ¨ Sö dông ®Ó thÝ nghiÖm ngoμi trêi x¸c ®Þnh c¸c tÝnh chÊt c¬ lý, c«ng t¸c thÝ nghiÖm ë ®©y ®−îc ¸p dông lμ: thÝ nghiÖm xuyªn tiªu chuÈn (SPT). 3.3.2. Nguyªn t¾c bè trÝ m¹ng l−íi, kho¶ng c¸ch, chiÒu s©u c¸c hè khoan th¨m dß 3.3.2.1 Nguyªn t¾c bè trÝ m¹ng l−íi th¨m dß C«ng t¸c kh¶o s¸t §CCT ®−îc thôc hiÖn ngay trong ph¹m vi diÖn tÝch x©y dùng cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. C¸c c«ng tr×nh th¨m dß ®−îc bè trÝ ngay trªn chu vi x©y dùng vμ t¹i c¸c vÞ trÝ quan träng cña c«ng tr×nh. Tuú thuéc vμo møc ®é phøc t¹p cña ®iÒu kiÖn §CCT mμ c«ng tr×nh th¨m dß bè trÝ theo m¹ng l−íi kh¸c nhau. ¨Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c c«ng tr×nh th¨m dß phô thuéc vμo møc ®é phøc t¹p cña ®iÒu kiÖn §CCT, ®é nh¹y cña c«ng tr×nh ®èi víi lón kh«ng ®Òu vμ cÊp c«ng tr×nh cã thÓ tra theo b¶ng sau: CÊp phøc t¹p cña ®iÒu kiÖn §CCT Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c c«ng tr×nh th¨m dß C«ng tr×nh cÊp I C«ng tr×nh cÊp II I II III 75-50 40-30 25-20 100-75 50-40 30-25 MÆc dï kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c c«ng tr×nh th¨m dß x¸c ®Þnh theo b¶ng trªn. Tuy nhiªn trong tr−êng hîp cÇn khoanh ®Þnh sù ph©n bè cña c¸c líp ®Êt yÕu th× cã thÓ bè trÝ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c c«ng tr×nh th¨m dß < 20m. Trong giai ®o¹n kh¶o s¸t §CCT s¬ bé, cã thÓ nhËn thÊy cÊu tróc ®Êt nÒn kh¸ phøc t¹p, nÒn ®Êt khu vùc x©y dùng ®−îc chia thμnh 10 líp, trong ®Þa tÇng cã sù ph©n bè cña c¸c líp ®Êt yÕu ®ång thêi mhËn thÊy cã sù xem kÑp c¸c æ c¸t nhá t¹i líp thø 3, c«ng tr×nh x©y dùng lμ nhμ 22 tÇng cã t¶i träng lμ 860 TÊn/trô rÊt lín. Do vËy t«i bè trÝ kho¶ng c¸ch vμ sè l−îng c¸c c«ng tr×nh th¨m dß nh− sau: ` ¨ Kho¶ng c¸ch c¸c c«ng tr×nh th¨m dß bè trÝ tõ 15 - 20m. C¸c c«ng tr×nh th¨m dß (hè khoan th¨m dß vμ c¸c thÝ nghiÖm ngoμi trêi) ®ùîc bè trÝ trªn chu vi diÖn tÝch x©y dùng vμ c¸c vÞ trÝ quan träng cña c«ng tr×nh. §Ó ®¶m c¸c yªu cÇu trªn trªn diÖn tÝch x©y dùng t«i bè trÝ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c c«ng tr×nh th¨m dß lμ 16m, sè l−îng c¸c c«ng tr×nh th¨m dß lμ 9. LK1 LK8 LK7 A1 HK1 LK2 LK9 LK6 HK1 LKi LK3 LK4 LK5 H×nh3.4 :S¬ ®å bè trÝ m¹ng l−íi hè khoan th¨m dß. HK1: Hè khoan bè trÝ ë giai ®o¹n kh¶o s¸t §CCT s¬ bé LKi: Hè khoan cÇn bè trÝ ë giai ®o¹n kh¶o s¸t §CCT chi tiÕt 3.3.2.2 Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh chiÒu s©u th¨m dß Theo TCXD 192 : 1984 th× chiÒu s©u th¨m dß ®èi víi c«ng cäc khoan nhåi lμm viÖc theo nguyªn lý cäc chèng, mòi cäc tùa vμo cuéi sái th× chiÒu s©u th¨m dß ph¶i thÊp h¬n chiÒu s©u mòi cäc Ýt nhÊt 5m, theo nguyªn t¾c nμy t«i bè trÝ chiÒu s©u c¸c hè khoan th¨m dß v−ît qua chiÒu s©u mòi cäc 5m. Theo giai ®o¹n kh¶o s¸t §CCT s¬ bé ë ®é s©u 39,5 – 45,0 m gÆp cuéi cã trÞ sè SPT lμ N >100, mÆt kh¸c ta thiÕt kÕ cäc nhåi ®Æt ë ®é s©u 41,0 m. ChÝnh v× vËy trong giai ®o¹n nμy tiÕn hμnh khoan ®Õn ®é s©u 46,0m 3.3.3. Khèi l−îng c«ng t¸c khoan th¨m dß Dùa vμo nguyªn t¾c ®· tr×nh bμy trong môc 3.3.2.2 t«i x¸c ®Þnh sè l−îng hè khoan th¨m dß lμ 9 hè khoan ( tõ LK1 ®Õn LK9 ) kh«ng kÓ hè khoan kh¶o s¸t trong giai ®oan kh¶o s¸t s¬ bé ( HK1 ), chiÒu s©u c¸c hè khoan lμ 46,0 m. S¬ ®å bè trÝ ®−îc tr×nh bμy nh− trªn h×nh vÏ. Sau ®©y lμ b¶ng khèi l−îng c«ng t¸c khoan: B¶ng 3.2 Khèi l−îng vµ nhiÖm vô c¸c hè khoan kh¶o s¸t KÝ hiÖu Khèi l−îng ( m ) NhiÖm vô LK1 46,0 X¸c ®Þnh ®Þa tÇng, lÊy mÉu ®Êt, mÉu n−íc vμ ®Ó thÝ nghiÖm SPT LK2 46,0 X¸c ®Þnh ®Þa tÇng, lÊy mÉu ®Êt vμ ®Ó thÝ nghiÖm SPT LK3 46,0 X¸c ®Þnh ®Þa tÇng, lÊy mÉu ®Êt vμ ®Ó thÝ nghiÖm SPT LK4 46,0 X¸c ®Þnh ®Þa tÇng, lÊy mÉu ®Êt vμ ®Ó thÝ nghiÖm SPT LK5 46,0 X¸c ®Þnh ®Þa tÇng, lÊy mÉu ®Êt vμ ®Ó thÝ nghiÖm SPT LK6 46,0 X¸c ®Þnh ®Þa tÇng, lÊy mÉu ®Êt vμ ®Ó thÝ nghiÖm SPT LK7 46,0 X¸c ®Þnh ®Þa tÇng, lÊy mÉu ®Êt vμ ®Ó thÝ nghiÖm SPT LK8 46,0 X¸c ®Þnh ®Þa tÇng, lÊy mÉu ®Êt vμ ®Ó thÝ nghiÖm SPT LK9 46,0 X¸c ®Þnh ®Þa tÇng, lÊy mÉu ®Êt vμ ®Ó thÝ nghiÖm SPT Tæng 414 3.3.4. Chän ph−¬ng ph¸p khoan vµ thiÕt bÞ khoan Dùa vμo cÊu tróc ®Þa chÊt cña ®Êt nÒn, chiÒu s©u thiÕt kÕ hè khoan, t«i chän lo¹i m¸y khoan XJ -100 cña Trung Quèc, ph−¬ng ph¸p khoan xoay b¬m röa b»ng dung dÞch. C¸c ®Æc tÝnh vÒ kü thuËt cña thiÕt bÞ dông cô khoan ®−îc tr×nh bμy trong b¶ng 3.3 B¶ng 3.3 B¶ng c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña m¸y khoan XJ-100 STT Tªn dông cô §Æc tÝnh kü thuËt 1 Th¸p khoan Th¸p 3 ch©n, cao 7 m, dïng ®Ó h¹ bé dông cô khoan 2 D©y c¸p F14, dμi 50m 3 Têi khoan Søc n©ng 10 tÊn 4 CÇn khoan F42 lo¹i 1m; 1.5m; 1.8; 3.0m. 5 L−ìi khoan L−ìi ruét gμ cã F110 dμi 0.5m, F 91 6 èng mÉu F110 dμi 0.5m, F 91 7 T¹ ®ãng Khèi l−îng 63.5 kg 8 Kho¸ cÇn Dïng ®Ó gi÷ cÇn khi n©ng h¹ 9 Kho¸ vinca Dïng ®Ó gi÷ cÇn khi th¸o l¾p. 10 èng chèng F127 dμi 2 - 5m 11 Kho¸ më mÉu Dïng ®Ó më mÉu 12 Quang treo KÐo bé dông cô 13 Kho¸ vu«ng Th¸o l¾p cÇn 14 Kho¸ trßn Th¸o l¾p èng chèng 3.3.5. CÊu tróc hè khoan ®iÓn h×nh T«i dù kiÕn khoan víi hai cÊp ®−êng kÝnh, khoan më lç ®−êng kÝnh F130, sö dông èng chèng F127, sau ®ã khoan víi ®−êng kÝnh F110 (®Õn hÕt líp 4), khoan víi ®−êng kÝnh F 91 trong tÇng c¸t lÉn san sái vμ tÇng cuéi. STT BÒ dμy líp CÊu tróc lç khoan M« t¶ ®Êt ®¸ 1 1,2 §Êt lÊp cã thμnh phÇn chñ yÕu lμ c¸t lÉn phÕ th¶i x©y dùng f130 2 2,6 SÐt pha, mμu n©u hång, tr¹ng th¸i dÎo mÒm. 3 14,8 f110 SÐt pha, mμu x¸m ghi, x¸m ®en, ®«i chç xen kÑp c¸c æ c¸t nhá, tr¹ng th¸i dÎo ch¶y. 4 1,2 SÐt, mμu hång, tr¹ng th¸i dÎo cøng. 5 7,2 C¸t h¹t nhá, mμu x¸m xanh ®Õn x¸m vμng, tr¹ng th¸i chÆt võa. 6 3,0 f90 C¸t h¹t trung lÉn sái, mμu x¸m vμng, x¸m xanh, tr¹ng th¸i chÆt võa ®Õn chÆt. 7 4,5 C¸t h¹t th« lÉn s¹n sái, mμu x¸m vμng, tr¹ng th¸i chÆt. 8 2,5 S¹n sái lÉn c¸t, x¸m vμng, tr¹ng th¸i rÊt chÆt. 9 2,5 C¸t h¹t trung, mμu x¸m vμng, tr¹ng th¸i chÆt. 10 6,5 Cuéi sái, mμu x¸m, x¸m vμng, tr¹ng th¸i rÊt chÆt. 3.4. C«ng t¸c lÊy mÉu thÝ nghiÖm Khi kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh giai ®o¹n kh¶o s¸t chi tiÕt ph¶i lÊy c¸c lo¹i mÉu sau: 3.4.1. MÉu l−u tr÷ 3.4.1.1. Mục ®Ých MÉu l−u tr÷ ®−îc lÊy ®Ó l−u tr÷ ®Þa tÇng hè khoan, lμm c¬ së ®èi chiÕu hay so s¸nh trong qu¸ tr×nh chØnh lý tμi liÖu vμ viÕt b¸o c¸o kh¶o s¸t §CCT, lμ tμi liÖu trùc tiÕp lμm c¨n cø nghiÖm thu c«ng t¸c khoan còng nh− kiÓm tra khi cÇn thiÕt. 3.4.1.2. Khoảng c¸ch lấy mẫu và khối lượng mẫu Theo tiªu chuÈn: TCN 259-2000, mçi líp ®Êt ph¶i lÊy Ýt nhÊt mét mÉu l−u tr÷. MÉu l−u tr÷ ph¶i ®¹i diÖn cho ®o¹n lÉy mÉu.Với đất dÝnh thường 0,75m lấy một mẫu v ghi chÐp cụ thể độ s©u lấy mẫu. Đối với đất rời mçi hiÖp khoan lấy một mẫu lưu trữ vμ ghi theo kho¶ng ®é s©u cña hiÖp khoan (th−êng 2m lÊy 1 mÉu). Mẫu lưu trữ được lấy với khối lượng tương ứng với kÝch thước 5 x 5 x 4cm. B¶ng 3.4 : Khèi l−¬ng mÉu l−u tr÷ dù kiÕn STT Hè khoan Lo¹i mÉu Sè l−îng mÉu lÊy trong mçi hè khoan 1 LK1 MÉu l−u tr÷ 38 2 LK2 38 3 LK3 38 4 LK4 38 5 LK5 38 6 LK6 38 7 LK7 38 8 LK8 38 9 LK9 38 Tæng sè mÉu l−u tr÷ cÇn lÊy 342 3.4.1.3. Phương ph¸p lấy mẫu và bảo quản Sau khi lấy mẫu, mẫu lưu trữ được cho v o c¸c hộp gỗ ngăn th nh từng « nhỏ cã kÝch thước 5 x 5 x 4cm để bảo quản. Trªn c¸c hộp gỗ đựng mẫu lưu trữ cần ghi đầy đủ c¸c th«ng tin: Tªn c«ng tr×nh, ký hiệu hố khoan, ng y th¸ng v chiều s©u khoan. H×nh 3.5: Hép đựng mẫu lưu trữ đất 3.4.2. MÉu ®Êt thÝ nghiÖm tÝnh chÊt c¬ lý Gồm hai loại mẫu l mẫu nguyªn dạng (ND) v kh«ng nguyªn dạng (KND) ®Ó thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh thμnh phÇn h¹t vμ c¸c ®Æc tr−ng c¬ lý cña ®Êt ®¸. 3.4.2.1. Mục đÝch Mẫu đất nguyªn dạng cho phÐp thÝ nghiệm x¸c định được đầy đủ c¸c chỉ tiªu cơ lý của mẫu đất. Mẫu đất kh«ng nguyªn dạng chỉ x¸c định th nh phần hạt v một số đặc trưng vật lý của đất như: Độ ẩm giới hạn chảy, độ ẩm giới hạn dẻo của đất loại sÐt, gãc nghØ tù nhiªn cña ®Êt lo¹i c¸t, khối lượng riªng, Mẫu đất kh«ng nguyªn dạng nếu được bảo quản độ ẩm tự nhiªn sẽ cho phÐp x¸c định được trạng th¸i của đất. 3.4.2.2. Khoảng c¸ch lấy mẫu và khối lượng mẫu Khoảng c¸ch lấy mẫu cã thể dựa v o kinh nghiệm hay quy phạm nhưng vẫn phải đảm bảo c¸c nguyªn tắc sau: ¨ Số lượng mẫu trong một đ¬n nguyªn địa chất c«ng tr×nh phải đủ cho phÐp sö dông ph−¬ng ph¸p sö lý thèng kª to¸n häc ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tiªu chuÈn vμ gi¸ trÞ tÝnh to¸n cña c¸c ®Æc tr−ng c¬ lý b¶o ®¶m ®é chÝnh x¸c theo yªu cÇu cña giai ®o¹n kh¶o s¸t vμ thiÕt kÕ. Theo TCXD 45 – 78 số lượng mẫu thÝ nghiệm chỉ tiªu cơ lý tối thiểu cho một đơn nguyªn ĐCCT kh«ng Ýt h¬n 6 mẫu vμ sè l−îng mÉu tèi ®a cÇn lÊy kh«ng nªn v−ît qu¸ 25 mÉu. ¨ Khoảng c¸ch lấy mẫu ®èi víi mÉu nguyªn d¹ng vμ kh«ng nguyªn d¹ng theo quy phạm khoảng 2m lấy một mẫu (®èi víi líp cã bÒ dμy trªn 2m). Nếu trong địa tầng cã c¸c lớp kẹp mềm yếu th× dï bề d y lớp kẹp mỏng cũng phải lấy mẫu thÝ nghiệm. ¨ Chó ý trong qu¸ tr×nh khoan, c¸c mÉu nguyªn d¹ng ®−îc lÊy theo tiªu chuÈn TCXD 112:1984 nh− sau: + Tõ 1 – 2 mÉu cho líp ®Êt cã bÒ dμy nhá h¬n 5m + Tõ 2 – 3 mÉu cho líp cã bÒ dμy 5 – 10m + Tõ 3 – 4 mÉu cho líp ®Êt dμy 10 – 15m cho ®Õn hÕt ®é s©u kh¶o s¸t. Theo c¸c nguyªn t¾c trªn khèi lượng mẫu đất thÝ nghiệm dự kiến lấy ở giai đoạn n y ®−îc thÓ hiÖn trªn b¶ng 3.5 B¶ng 3.5 Khèi l−îng mÉu ®Êt thÝ nghiÖm tÝnh chÊt c¬ lý STT Hố khoan Loại mẫu Số lượng mẫu lấy trong mỗi lớp Lớp 2 Lớp3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 1 K1 ND 1 3 1 KND 3 1 2 1 1 3 2 K2 ND 1 3 1 KND 3 1 2 1 1 3 3 K3 ND 1 3 1 KND 3 1 2 1 1 3 4 K4 ND 1 3 1 KND 3 1 2 1 1 3 5 K5 ND 1 3 1 KND 3 1 2 1 1 3 6 K6 ND 1 3 1 KND 3 1 2 1 1 3 7 K7 ND 1 3 1 KND 3 1 2 1 1 3 8 K8 ND 1 3 1 KND 3 1 2 1 1 3 9 K9 ND 1 3 1 KND 3 1 2 1 1 3 Tổng số mẫu mỗi lớp 9 27 9 27 9 18 9 9 27 Tổng số mẫu Nguyªn d¹ng 45 Kh«ng nguyªn d¹ng 99 144 VËy tæng khèi l−îng mÉu lÊy thÝ nghiÖm lμ 144 mÉu. 3.4.2.3. Phương ph¸p lấy mẫu Mẫu đất cã thể được lấy theo điểm, theo r·nh hoặc theo khối lớn. Để bảo quản độ ẩm của mẫu cã thể cho mẫu v o hộp bảo quản. Mẫu đất nguyªn dạng được lấy bằng c¸c loại ống mẫu chuyªn dụng cã kÝch thước kh¸c nhau. Mẫu nguyªn dạng lấy trong hố khoan cã đường kÝnh phải phï hợp với kÝch thước thiÕt bÞ thÝ nghiệm trong phßng, thường cã đường kÝnh D ≥ 90mm, d i 200 - 220mm. Tr−êng hîp lÊy mÉu ®Êt ®Ó thÝ nghiÖm nÐn ba trôc, cÇn chó ý chiÒu dμi ph¶i ®ñ sè l−îng mÉu cÇn cho thÝ nghiÖm, th−êng tõ 450 – 500mm. Để lấy mẫu nguyªn dạng trong hố khoan, khi khoan hết chiều s©u dự kiến lấy mẫu, l m sạch đ¸y v thả bộ dụng cụ lấy mẫu xuống. Mẫu nguyªn dạng được lấy bằng c¸ch ®ãng hoặc Ðp bộ dụng cụ lấy mẫu v o s©u trong đất, tr¸nh c¸c trường hợp mẫu bị nÐn chặt hoặc thiếu. Khi mẫu bị nÐn chặt hoặc thiếu th× phải lấy lại. Sau khi mẫu đất được đưa lªn mặt đất v lấy ra khỏi dụng cụ lấy mẫu, cho một thẻ mẫu v o đầu trªn của mẫu v ®ãng nắp hộp vỏ mẫu. Ngo i hộp vỏ mẫu d¸n một thẻ mẫu kh¸c. Nội dung thẻ mẫu như sau: Tªn c«ng tr×nh: . Địa điểm: .. Ký hiệu lỗ khoan: . Ký hiệu mẫu (độ s©u): .Từ . Đến . (m) . M« tả: ... Ng y lấy mẫu: .. Người lấy mẫu: . Toμn bé mÉu ®−îc bäc c¸ch Èm. Th«ng th−êng dïng v¶i mμn bäc kÝn mÉu, ngoμi tÈm Parafin ®Ó gi÷ ®é Èm cña ®Êt ë tr¹ng th¸i tù nhiªn. MÉu kh«ng nguyªn tr¹ng ®−îc lÊy theo lâi khoan (khi khoan b»ng mòi khoan ruét gμ hay guång xo¾n) hoÆc tõ èng mÉu hay èng xuyªn tiªu chuÈn ( SPT). Khèi l−îng mÉu cÇn lÊy cã thÓ tõ 300 – 500g hoÆc lín h¬n. §Ó b¶o qu¶n ®é Èm cña mÉu, cã thÓ cho mÉu vμo hép b¶o qu¶n cã kÌm theo thÎ mÉu víi néi dung nh− trªn. 3.4.2.4. Vận chuyển và bảo quản C¸c mẫu đất nguyªn dạng v kh«ng nguyªn trạng sau khi được lấy cho v o hộp bảo quản, d¸n kÌm theo c¸c thẻ mẫu v xếp v o thïng gỗ được chÌn cẩn thận bằng c¸c vật liệu mềm như rơm rạ, mïn cưa hay vỏ b o. Mẫu phải để nơi r©m m¸t, vận chuyển nhẹ nh ng về phßng thÝ nghiệm. NÕu mÉu cã tr¹ng th¸i tõ ch¶y dÎo ®Õn nöa cøng, th× thêi gian l−u mÉu kh«ng ®−îc qu¸ 1,5 th¸ng. 3.4.3. MÉu n−íc 3.4.3.1 Môc ®Ých MÉu n−íc ®−îc lÊy ®Ó x¸c ®Þnh thμnh phÇn ho¸ häc cña n−íc d−íi ®Êt vμ ®¸nh gi¸ tÝnh ¨n mßn cña n−íc d−íi ®Êt víi vËt liÖu x©y dùng. 3.4.3.2 VÞ trÝ vµ khèi l−îng lÊy mÉu Trong ph¹m vi x©y dùng c«ng tr×nh ë giai ®o¹n kh¶o s¸t s¬ bé ch−a lÊy mÉu n−íc nμo, do ®ã trong giai ®o¹n nμy ph¶i tiÕn hμnh lÊy mÉu n−íc. Theo quy ph¹m mçi ®¬n vÞ chøa n−íc cÇn lÊy tõ 2 ®Õn 3 mÉu ®Ó thÝ nghiÖm. Dù kiÕn lÊy mÉu n−íc t¹i hè khoan LK1. Dùa vμo c¸c kÕt qu¶ nghiªm cøu kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®Þa chÊt thuû v¨n khu vùc thμnh phè Hμ Néi, theo kÕt luËn cña c¸c nhμ khoa häc trong ®Þa tÇng khu vùc thμnh phè Hμ Néi tån t¹i 3 tÇng chøa n−íc ®ã lμ c¸c tÇng: tÇng chøa n−íc Plistoxen gÆp trong líp sè 7,8,9,10 (t¹i tÇng nμy lÊy 2 mÉu n−íc trong líp sè 8 ®Ó thÝ nghiÖm), tÇng chøa n−íc Holoxen gÆp trong líp sè 5,6 (t¹i tÇng chøa n−íc nμy lÊy 2 mÉu n−íc trong líp sè 5 ®Ó thÝ nghiÖm), vμ tÇng chøa n−íc trªn mÆt ranh giíi lμ mùc n−íc ngÇm ë ®é s©u tõ 0,8 – 1,0 m (t¹i tÇng chøa n−íc nμy lÊy 2 mÉu n−íc). 3.4.3.2 Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu Khi lÊy mÉu n−íc trong hè khoan cÇn l−u ý kh«ng ®−îc lμm « nhiÔm nguån n−íc, kh«ng ®Ó c¸c nguån n−íc kh¸c x©m nhËp vμo tÇng n−íc ngÇm cÇn lÊy. Tr−êng hîp khoan qua nhiÒu tÇng chøa n−íc kh¸c nhau, muèn lÊy mÉu n−íc cña tÇng nμo th× ph¶i cã biÖn ph¸p c¸ch ly c¸c tÇng kh¸c. §Ó lÊy mÉu n−íc trong hè khoan cÇn ph¶i tiÕn hμnh b¬m hót n−íc hay móc s¹ch n−íc trong hè khoan. CÇn ph¶ chuÈn bÞ 2 chai (lo¹i 1 lÝt) ®· ®−îc tr¸ng s¹ch b»ng n−íc cÊt vμ tr¸ng ®i tr¸ng l¹i Ýt nhÊt 3 lÇn b»ng n−íc t¹i hè khoan lÊy mÉu. Víi chai ®Ó x¸c ®Þnh thμnh phÇn CO2 tù do th× cho vμo 0,5g bét cÈm th¹ch. C¸c chai n−íc ph¶i ®−îc g¾n, d¸n cticket, vμ chuyÓn ngay vÒ phßng thÝ nghiÖm, thêi gian tiÕn hμnh thÝ nghiÖm mÉu n−íc ph¶i ®−îc thùc hiÖn trong vßng 48h kÓ tõ khi lÉy mÉu. Néi dung cticket: 1. Tªn c«ng tr×nh..................................................... 2. Sè hiÖu hè khoan................................................. 3. §é s©u lÊy mÉu.................................................... 4. Ngμy, giê lÉy mÉu............................................... 5. NhiÖt ®é kh«ng khÝ.............................................. 6. NhiÖt ®é n−íc....................................................... 7. Nguêi lÊy mÉu...................................................... TiÕn hμnh thÝ nghiÖm ph©n tÝch ®¬n gi¶n vμ x¸c ®Þnh c¸c thμnh phÇn: + Cation: Ca2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+,(K+, Na+), NH4 . - - 2 - - Anion: HCO3 , Cl Môc ®Ých thÝ nghiÖm : , SO4 , NO3 vμ mét sè ion phô. ¨ X¸c ®Þnh mμu s¾c, mïi, vÞ, nhiÖt ®é, ®é pH. ¨X¸c ®Þnh tæng ®é cøng t¹m thêi vμ vÜnh viÔn, CO2 tù do, CO2 ¨n mßn. 3.5. C«ng t¸c thÝ nghiÖm trong phßng 3.5.1. Môc ®Ých C«ng t¸c thÝ nghiÖm trong phßng nh»m môc ®Ých: ¨ X¸c ®Þnh thμnh phÇn h¹t ®Ó ph©n lo¹i ®Êt. ¨ X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu c¬ lý vμ c¸c chØ tiªu ®èi víi n−íc cña ®Êt, tõ ®ã cho ph¸p ®¸nh gi¸ møc ®é ®ång nhÊt vμ biÕn ®æi cña c¸c ®Æc tr−ng tÝnh chÊt c¬ lý cña ®Êt trong kh«ng gian, ph©n chia chi tiÕt vμ chÝnh x¸c ®Þa tÇng nghiªm cøu thμnh c¸c líp hay ®¬n nguyªn §CCT. ¨ KÕt qu¶ xö lý thèng kª c¸c chØ tiªu tÝnh chÊt c¬ lý cña ®Êt cho phÐp x¸c ®Þnh c¸c gi¸ trÞ tiªu chuÈn vμ gi¸ trÞ tÝnh to¸n cña chóng, ®¸nh gi¸ chÊt l−îng vμ kh¶ ng¨ng x©y dùng cña c¸c líp ®Êt, ®ång sö dông ®Ó tÝnh to¸n thiÕt kÕ c«ng tr×nh. 3.5.2. Khèi l−îng TiÕn hμnh thÝ nghiÖm 144 mÉu ®Êt (gåm 45 mÉu nguyªn d¹ng vμ 99 mÉu kh«ng nguyªn d¹ng). 3.5.3. Yªu cÇu thÝ nghiÖm mÉu ®Êt §èi víi mÉu ®Êt cÇn tiÕn hμnh thÝ nghiÖm c¸c th«ng sè sau: ¨Thμnh phÇn h¹t: X¸c ®Þnh b»ng ph−¬ng ph¸p tû träng kÕ ®Ó ph©n chia c¸c h¹t cã kÝch th−íc tõ 0.1 - 0.002mm vμ ph−¬ng ph¸p r©y víi c¸c h¹t lín h¬n 0.1mm. (Theo TCVN 4198-1995). ¨Khèi l−îng riªng (gs): X¸c ®Þnh b»ng ph−¬ng ph¸p b×nh tû träng (Theo TCVN 4195-1995). ¨Khèi l−îng thÓ tÝch tù nhiªn (g): X¸c ®Þnh b»ng ph−¬ng ph¸p dao vßng (Theo TCVN 4202-1995). ¨§é Èm tù nhiªn (W): X¸c ®Þnh b»ng ph−¬ng ph¸p sÊy kh« ë nhiÖt ®é 105 ± 2oC (Theo TCVN 4196-1995). ¨§é Èm giíi h¹n ch¶y (Wch): X¸c ®Þnh b»ng ph−¬ng ph¸p qu¶ däi th¨ng b»ng (Theo TCVN 4197-1995). ¨§é Èm giíi h¹n dÎo (Wd): X¸c ®Þnh b»ng ph−¬ng ph¸p l¨n trªn tÊm kÝnh nh¸m (Theo TCVN 4197-1995). ¨Gãc ma s¸t trong (j), lùc dÝnh kÕt (c): X¸c ®Þnh b»ng ph−¬ng ph¸p c¾t nhanh theo mÆt ph¼ng ®Þnh tr−íc (Theo TCVN 4199-1995). ¨HÖ sè nÐn lón (a): X¸c ®Þnh b»ng ph−¬ng ph¸p nÐn kh«ng në h«ng. §èi víi ®Êt lo¹i sÐt ë tr¹ng th¸i dÎo ch¶y vμ ch¶y, sö dông c¸c cÊp ¸p lùc: 0.25; 0.5; 1.0; 2.0 kG/cm2 (theo TCVN 4200-1995). C¸c chØ tiªu tÝnh to¸n ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c c«ng thøc trong b¶ng 3.6: B¶ng 3.6 B¶ng c¸c chØ tiªu tÝnh to¸n STT Các chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Công thức tính toán 1 Khối lượng thể tích khô gc g/cm3 g = g W c 1 + W 2 Hệ số rỗng tự nhiên e e = g s -1 g c 3 Độ lỗ rỗng n % n =1- g c g s 4 Độ bão hoà G % G = W * g c n * g n 5 Chỉ số dẻo Ip % Ip = WL – WP 6 Độ sệt I S W - WP I S = I P Mô đun tổng biến dạng E0: ¨ §èi víi ®Êt dÝnh ta tÝnh E0 theo c«ng thøc: a 0 E =b. 1 + e 0 1 - 2 k .m (KG/cm2) ¨ §èi víi ®Êt dêi ta tÝnh E0 dùa vµo gi¸ trÞ xuyªn tiªu chuÈn N30: Theo T.P.Tasios ,A.G Anagnostoponlos: E0=a+C(N+6). (KG/cm2) Trong ®ã: HÖ sè a =40 khi N>15 vμ a=0 khi N<15. C lμ hÖ sè phô thuéc lo¹i ®Êt ®−îc x¸c ®Þnh theo b¶ng 3.7: B¶ng 3.7: B¶ng tra gi¸ trÞ C Lo¹i ®Êt §Êt lo¹i sÐt C¸t mÞn C¸t võa C¸t to C¸t lÉn sái s¹n S¹n sái lÉn c¸t HÖ sè C 3.0 3.5 4.5 7.0 10 12 Sức chịu tải quy ước R0: ¨§Ó tÝnh R0 ®èi víi ®Êt dÝnh ta dùa vµo c«ng thøc: 0 W R = m(A.b + B.h).g + c.D (KG/cm2) ¨§Ó tÝnh R0 ®èi víi ®Êt dêi ta dùa vµo TCVN 45-78. B¶ng 3.8: B¶ng tra gi¸ trÞ R0 ®èi víi ®Êt dêi ta dùa vµo TCVN 45-78 Lo¹i ®Êt Søc chÞu t¶i quy −íc R0 KG/cm2 §Êt hßn to: Cuéi vμ d¨m lÉn c¸t 6 Sái vμ s¹n gåm c¸c m¶nh ®¸: + KÕt tinh 5 + TrÇm tÝch 3 §Êt c¸t: H¹t to vμ th«, kh«ng phô thuéc ®é Èm 6/5 H¹t võa kh«ng phô thuéc ®é Èm 5/4 H¹t nhá: + It Èm 4/3 + Èm vμ b·o hßa 3/2 H¹t mÞn vμ bôi: + It Èm 3/2.5 + ¢m 2/1.5 + B·o hßa n−íc 1.5/1 Ghi chó: Tö sè cho c¸t chÆt vµ mÉu sè cho c¸t chÆt võa 3.6. C«ng t¸c thÝ nghiÖm ngoµi trêi Cïng víi c«ng t¸c khoan kh¶o s¸t cÇn tiÕn hμnh c¸c thÝ nghiÖm ngoμi trêi (ThÝ nghiÖm xuyªn tiªu chuÈn, thÝ nghiÖm xuyªn tÜnh...) nh»m x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i ®Êt lo¹i sÐt, ®é chÆt ®Êt lo¹i c¸t. N©ng cao ®é chÝnh x¸c cña tμi liÖu nghiªn cøu. Tõ ®ã kÕt hîp víi kÕt qu¶ khoan kh¶o s¸t ®Ó ph©n ®Þnh ranh giíi ®Þa tÇng mét c¸ch chÝnh x¸c h¬n. Ngoμi ra cã thÓ dïng kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ngoμi trêi vμo viÖc thiÕt kÕ lùa chän gi¶i ph¸p mãng thÝch hîp. C¸c d¹ng thÝ nghiÖm ngoμi trêi ®−îc thùc hiÖn trong ®ît kh¶o s¸t chñ yÕu lμ C«ng t¸c thÝ nghiÖm xuyªn tiªu chuÈn SPT ¨ C«ng t¸c thÝ nghiÖm xuyªn tiªu chuÈn SPT 3.6.1. Môc ®Ých Ph−¬ng ph¸p xuyªn tiªu chuÈn cho phÐp gi¶i quyÕt tèt c¸c nhiÖm vô kh¶o s¸t §CCT sau: ¨C«ng t¸c xuyªn tiªu chuÈn kÕt hîp víi c«ng t¸c khoan th¨m lÊy mÉu x¸c ®Þnh ®Þa tÇng lμm c¬ së ph©n chia c¸c líp ®Êt; ¨X¸c ®Þnh ®−îc ®é chÆt cña ®Êt lo¹i c¸t vμ tr¹ng th¸i cña ®Êt lo¹i sÐt; ¨X¸c ®Þnh ®−îc mét sè ®Æc tr−ng c¬ lý nh− E0 vμ R0 cña ®Êt; ¨X¸c ®Þnh vÞ trÝ líp ®Êt ®Æt mòi cäc vμ tÝnh to¸n kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña cäc. 3.6.2. C¸c th«ng sè kü thuËt cña bóa vµ mòi SPT ThiÕt bÞ thÝ nghiÖm xuyªn tiªu chuÈn gåm c¸c bé phËn chÝnh: èng xuyªn tiªu chuÈ, cÇn xuyªn vμ bé phËn truyÒn lùc ®ãng gåm ®e, bóa, bé phËn ®Þnh vÞ vμ c¬ cÊu n©ng th¶ bóa. CÊu t¹o èng xuyªn tiªu chuÈn nh− h×nh vÏ: mòi E PhÇn ®Çu F C D G A PhÇn B viªn H×nh 3.6: Mòi Xuyªn SPT A = 25 ¸ 75mm B = 450 ¸ 750mm C = 35 ± 0.15mm E = 2.5 + 0.25mm F = 51 ± 1.5mm D = 38 ¸ 1.5mm G = 16o ¸ 23o ¨ èng mÉu SPT ®−îc cÊu t¹o lμ èng mÉu chÎ ®«i ®Ó cã thÓ lÊy mÉu ®Êt ra khái «ng ®−îc dÔ dμng. §Çu trªn cña èng cã ren ®Ó nèi víi cÇn. PhÇn trªn cña èng mÉu cã c¸c lç tho¸t n−íc vμ khÝ. ¨ HÖ thèng cÇn nèi víi èng mÉu ®−îc sö dông b»ng chÝnh cÇn khoan. Lùc ®ãng cña bóa ®−îc xuyªn vμo ®Êt. PhÝa trªn cÇn lμ ®e, nèi víi ®e lμ trôc ®Þnh h−íng ®Ó bóa r¬i tù do xuèng ®e tõ ®é cao 76,2 cm. Bóa ®−îc n©ng lªn nhê bé cÆp, vμ ®−îc têi kÐo lªn ®Õn chiÒu cao quy ®Þnh, bóa sÏ tù ®éng r¬i tù do xuèng ®e ®Ó ®−a èng xuyªn vμo ®Êt. 3.6.3. Nguyªn t¾c bè trÝ, khèi l−îng vµ c¸ch tiÕn hµnh ¨ Nguyªn t¾c bè trÝ vμ khèi l−îng thÝ nghiÖm SPT: ThÝ nghiÖm SPT bè trÝ trong tÊt c¶ c¸c hè khoan. Cø 2,0m tiÕn hμnh thÝ nghiÖm SPT mét lÇn. Tuy nhiªn ®èi víi c¸c líp ®Êt cã bÒ dμy kh«ng lín, ®Æc biÖt lμ líp mÒm yÕu th× nhÊt thiÕt ph¶i tiÕn hμnh thÝ nghiÖm xuyªn tiªu chuÈn. Nh− vËy cã 22 ®iÓm cÇn tiÕn hμnh thÝ nghiÖm xuyªn tiªu chuÈn SPT cho mét hè khoan. VËy cÇn bè trÝ 198 ®iÓm thÝ nghiÖm xuyªn tiªu chuÈn SPT cho 9 hè khoan ¨ Ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh: Khi khoan ®Õn ®é s©u cÇn thÝ nghiÖm th× dõng khoan, vÐt s¹ch ®¸y hè khoan, th¶ bé dông cô xuèng vÞ trÝ cÇn thÝ nghiÖm. §ãng liªn tôc3 hiÖp ®Ó ®−a mòi xuyªn vμo ®Êt. Mçi hiÖp èng xuyªn ®i vμo ®Êt 15cm, x¸c ®Þnh sè bóa ®ãng cña mçi hiÖp. Tæng sè bóa ®Ó èng xuyªn ®i vμo ®Êt 30cm cña 2 hiÖp sau cïng chÝnh lμ ®¹i l−îng xuyªn tiªu (N30). KÕt qu¶ thÝ nghiÖm SPT (N bóa) ®−îc ghi vμo sæ nhËt ký xuyªn. 3.6.4. ChØnh lý tµi liÖu xuyªn tiªu chuÈn ( SPT ) Thùc tÕ cho thÊy r»ng gi¸ trÞ xuyªn tiªu chuÈn cã thÓ thay ®æi trong ®Êt c¸t mÞn tuú thuéc chiÒu s©u ph©n bè cña mùc n−íc ngÇm. Do ®ã kÕt qu¶ thÝ nghiÖm xuyªn tiªu chuÈn cÇn ph¶i ®−îc hiÖu chØnh. NÕu gäi N' lμ sè bóa cÇn thiÕt ®Ó èng xuyªn tiªu chuÈn ®i vμo ®Êt 30cm ë ®é s©u d−íi mùc n−íc ngÇm, th× gi¸ trÞ N thùc sù cña ®Êt ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc cña Teaghi vμ Peck nh− sau: NÕu gi¸ trÞ N' < 15 th× kh«ng ph¶i hiÖu chØnh NÕu gi¸ trÞ N' > 5 th× hiÖu chØnh theo c«ng thøc: N = 15 + 0,5(N'- 15) Khi thÝ nghiÖm SPT ë ®é s©u lín, do träng l−îng cÇn t¨ng, lμm gi¶m gi¸ trÞ N. TrÞ sè hiÖu chØnh cña N theo ®é s©u cho ®Êt rêi x¸c ®Þnh theo b¶ng 4.1: B¶ng 3.9 B¶ng sè liÖu hiÖu chØnh N cho ®Êt rêi §é s©u, m 0 0 ¸ 5 5¸10 10¸15 15¸20 20¸25 ¸p lùc qóa t¶i, Kg/cm2 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Sè hiÖu chØnh cho ®Êt rêi 2,0 1,0 0,8 0,6 0,5 0,45 Dùa vμo gi¸ trÞ SPT (N) cã thÓ ph©n chia ®é chÆt cña ®Êt lo¹i c¸t vμ tr¹ng th¸i cña ®Êt lo¹i c¸t (b¶ng 4.0 vμ b¶ng 4.1) B¶ng 4.0:B¶ng ph©n chia ®é chÆt cña ®Êt lo¹i c¸t theo N Gi¸ trÞ N §é chÆt t−¬ng ®èi 0 ¸ 4 RÊt rêi 4 ¸10 Rêi 10 ¸ 30 ChÆt võa 30 ¸ 50 ChÆt >50 RÊt chÆt B¶ng 4.1: B¶ng ph©n chia tr¹ng th¸i cña ®Êt lo¹i sÐt theo N Sè bóa N30 Tr¹ng th¸i §é bÒn nÐn mét trôc qu, (kG/cm2) < 2 Ch¶y 0.25 2 ¸ 4 DÎo ch¶y 0,25 ¸ 0,5 4 ¸ 8 DÎo mÒm 0,5 ¸ 1,0 8 ¸ 15 DÎo cøng 1 ¸ 2 15 ¸ 30 Nöa cøng 2 ¸ 4 >30 Cøng 4 ¸ 8 3.7 C«ng t¸c chØnh lý t¸i liÖu vµ viÕt b¸o c¸o 3.7.1. Môc ®Ých C«ng t¸c chØnh lý tμi liÖu tμi liÖu nh»m môc ®Ých hÖ thèng ho¸ vμ hoμn chØnh toμn bé tμi liÖu thu nhËn ®−îc trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t vμ thÝ nghiÖm, lμm c¬ së cho viÖc lËp b¸o c¸o kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh. 3.7.2. Néi dung chØnh lý tµi liÖu vµ viÕt b¸o c¸o 3.7.2.1 Néi dung chØnh lý ¨ ChØnh lý tμi liÖu tr¾c ®Þa: KiÓm tra sè liÖu, lËp hå s¬ bè trÝ c¸c c«ng tr×nh th¨m dß. ¨ ChØnh lý tμi liÖu khoan: ChØnh lý nhËt ký vμ lËp c¸c h×nh trô c¸c hè khoan, kiÓm tra tμi liÖu m« t¶, theo dâi khoan. ¨ ChØnh lý tμi liÖu xuyªn (xuyªn tiªu chuÈn SPT): TiÕn hμnh chØnh lý nhËt ký xuyªn, sau ®ã cïng víi tμi liÖu thÝ nghiÖm trong phßng ph©n chia c¸c líp ®Êt nÒn. ¨ Tμi liÖu thÝ nghiÖm trong phßng: TiÕn hμnh chØnh lý theo tiªu chuÈn hiÖn hμnh, kÕt hîp víi tμi liÖu kh¸c ®Ó x¸c ®Þnh ranh giíi gi÷a c¸c líp ®Êt nÒn, lËp b¶ng chØ tiªu c¬ lý vμ ®−a ra c¸c gi¸ trÞ tiªu chuÈn, gi¸ trÞ tÝnh to¸n cho tõng líp ®Êt. ¨ §èi víi mÉu n−íc tiÕn hμnh gäi tªn n−íc, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ¨n mßn vËt liÖu x©y dùng. 3.7.2.2. ViÕt b¸o c¸o ®Þa chÊt c«ng tr×nh cho giai ®o¹n thiÕt kÕ thi c«ng B¸o c¸o kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh phôc vô cho giai ®o¹n thiÕt kÕ kü thuËt, lËp b¶n vÏ thi c«ng gåm c¸c néi dung sau: Më ®Çu. Ch−¬ng 1: Khèi l−îng c¸c c«ng t¸c kh¶o s¸t §Þa chÊt c«ng tr×nh ®∙ tiÕn hµnh. Ch−¬ng 2: §¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn §Þa chÊt c«ng tr×nh khu vùc nghiªn cøu. 2.1. §Æc ®iÓm, vÞ trÝ, ®Þa h×nh ®Þa m¹o khu vùc nghiªn cøu. 2.2. §Þa tÇng vμ ®Æc tr−ng c¬ lý cña ®Êt nÒn. 2.3. §Æc ®iÓm ®Þa chÊt thuû v¨n. KÕt luËn vμ kiÕn nghÞ. C¸c phô lôc kÌm theo: ¨ S¬ ®å mÆt b»ng tæng thÓ. SPT). ¨ S¬ ®å bè trÝ c¸c c«ng tr×nh th¨m dß. ¨ B¶ng tæng hîp c¸c chØ tiªu c¬ lý cña ®Êt nÒn. ¨ C¸c mÆt c¾t ®Þa chÊt c«ng tr×nh theo tuyÕn. ¨Tμi liÖu thÝ nghiÖm ngoμi hiÖn tr−êng (thÝ nghiÖm xuyªn tiªu chuÈn ¨ C¸c biÓu ®å xuyªn, biÓu ®å thμnh phÇn h¹t, biÓu ®å nÐn, biÓu ®å c¾t vμ c¸c h×nh trô hè khoan. ¨ C¸c tμi liÖu gèc thÝ nghiÖm trong phßng kÕt luËn Sau thêi gian ®−îc Bé m«n §Þa chÊt c«ng tr×nh giao lμm ®å ¸n m«n häc “Kh¶o s¸t §Þa chÊt c«ng tr×nh”, víi sù nç lùc cña b¶n th©n vμ sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o: PGS.TS. Lª Träng Th¾ng, thÇy gi¸o: Ths. Bïi Tr−êng S¬n cïng c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n §Þa chÊt c«ng tr×nh b¶n ®å ¸n cña t«i ®· hoμn thμnh ®óng thêi gian quy ®Þnh. Qu¸ tr×nh lμm ®å ¸n ®· gióp t«i tæng kÕt, cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n trong c¸c n¨m häc qua, vμ n¾m b¾t ®−îc nh÷ng kiÕn thøc míi, ®ång thêi qu¸ tr×nh lμm ®å ¸n cßn gióp t«i hiÓu ®−îc c«ng viÖc vμ tr¸ch nhiÖm cña mét ng−êi kü s− ®Þa chÊt c«ng tr×nh. Tuy nhiªn do tr×nh ®é vμ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn h¹n chÕ nªn b¶n ®å ¸n khã tr¸nh khái nhiÒu sai sãt, t«i rÊt mong nhËn ®−îc sù gãp ý, phª b×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o vμ c¸c b¹n ®ång nghiÖp. Qua ®©y, t«i xin ch©n thμnh c¶m ¬n Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt, Bé m«n ®Þa chÊt c«ng tr×nh, thÇy gi¸o PGS.TS Lª Träng Th¾ng, thÇy gi¸o Ths. Bïi Tr−êng S¬n cïng c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n ®· h−íng dÉn tËn t×nh gióp em hoμn thμnh ®å ¸n nμy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Hµ Néi, ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2009. Sinh viªn NguyÔn V¨n HiÕn Líp §CCT- §KTA.K50 c¸c tμi liÖu tham kh¶o 1. T¹ §øc ThÞnh, NguyÔn Huy Ph−¬ng – Gi¸o tr×nh c¬ häc ®Êt – NXB Giao th«ng vËn t¶i, 2002. 2. Lª Träng Th¾ng – C¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu vμ kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh – NXB Giao th«ng vËn t¶i, 2003. 3. §ç Minh Toμn - Gi¸o tr×nh ®Êt ®¸ x©y dùng. Tr−êng ®¹i häc Má - §Þa chÊt, 2007 4. Sæ tay thiÕt kÕ nÒn mãng T1, T2 - NXB Khoa häc vμ kü thuËt 1974. 5. Tiªu chuÈn §Êt x©y dùng - TCVN 4195-1995-4220-1995. 6. TÝnh to¸n mãng cäc. Chñ biªn Lª §øc Th¾ng NXB Giao th«ng vËn t¶i 1998. 7. Tiªu chuÈn x©y dùng 45 - 78 - NXB X©y dùng Hμ néi 1979.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docKhao sat dia chat cong trinh.doc
 • pdfKhao sat dia chat cong trinh.pdf