Đồ án Thiết kế dao

MỤC LỤC Nhận xét 1 Mục lục 2 Lời nói đầu 4 Tài liệu tham khảo 5 PHẦN I: THIẾT KẾ DAO TIỆN ĐỊNH HÌNH 6 1.Chọn vật liệu dao tiện định hình 6 2.Chọn kích thước kết cấu dao tịên định hình 6 3.Chọn thông số hình học dao tiện định hình 7 4.Chiều rộng của dao tiện định hình 8 5.Tính hình dáng của dao tiện định hình 9 6.Xác định cung tròn thay thế 12 7 Xác định dung sai lich thước biên dang của dao tiện định hình 13 8.Điều kiện kỹ thuật của dao tiên định hình 13 9.Gá kẹp 14 PHẦN II : THIẾT KẾ DAO TRUỐT RÃNH THEN 15 1.Chọn kiểu dao truốt và máy truốt 15 2.Chọn vât liệu dao truốt 15 3.Chọn sơ đồ truốt 15 4.Xác định lượng dư gia công 16 5.Xác định lượng nâng của răng dao 16 6.Xác định số răng dao Z 17 7.Góc độ của răng dao truốt 19 8.xác định hình dáng răng, kích thước răng và rãnh chứa phoi 20 9.Xác định số răng đồng thời tham gia cắt 21 11.Chọn kết cấu rãnh chia phoi 23 12.Xác định hình dáng, kích thước đầu dao truốt 23 13.Thiết kế bạc dẫn hướng 24 14.Xác định chiều dài dao truốt 25 15.Tính lức truốt 26 16.Kiểm nghiêm lực truốt và độ bền dao truốt 26 PHẦN III : XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ CẮT 29 I.Chọn dụng cụ cắt 29 1.Chọn vật liệu dụng cụ cắt 29 2.Chọn kiểu dụng cụ cắt 29 3 Chọn kích thước chung của dụng cụ cắt 30 4.Chọn hình dáng mặt trước của dụng cụ cắt 30 5.Chọn thông số hình học phần cắt của dao 30 6.Chọn trị số độ mòn cho phép của phần cắt 31 7.Chọn tuổi bền cho dcc 31 II.Chọn chiều sâu cắt t 32 III.Chọn lượng chạy dao 32 1.Xác định lượng chạy dao để đảm bảo độ bền thân dao 32 2. Xác định lượng chạy dao để đảm bảo độ bền cơ cấu chạy dao 33 3.Xác định lượng chạy dao để đảm bảo độ cứng vững của chi tiết gia công 34 4. Xác định lượng chạy dao để đảm bảo độ bền của mảnh dao HKC 35 5. Xác định lượng chạy dao thực của máy 35 IV.Xác định vận tốc cắt V và số vòng quay n 36 1.Xác định vận tốc cắt V 36 2.Xác định số vòng quay n 37 V.Tính lực cắt 37 VI.Kiểm nghiệm chế độ cắt theo động lực và mô men máy 38 VII.Tính thời gian máy T0 39

doc39 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/06/2013 | Lượt xem: 1711 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế dao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NhËn xÐt Gi¸o viªn h­íng dÉn: Môc lôc NhËn xÐt 1 Môc lôc 2 Lêi nãi ®Çu 4 Tµi liÖu tham kh¶o 5 PhÇn I: ThiÕt kÕ dao tiÖn ®Þnh h×nh 6 1.Chän vËt liÖu dao tiÖn ®Þnh h×nh 6 2.Chän kÝch th­íc kÕt cÊu dao tÞªn ®Þnh h×nh 6 3.Chän th«ng sè h×nh häc dao tiÖn ®Þnh h×nh 7 4.ChiÒu réng cña dao tiÖn ®Þnh h×nh 8 5.TÝnh h×nh d¸ng cña dao tiÖn ®Þnh h×nh 9 6.X¸c ®Þnh cung trßn thay thÕ 12 7 X¸c ®Þnh dung sai lich th­íc biªn dang cña dao tiÖn ®Þnh h×nh 13 8.§iÒu kiÖn kü thuËt cña dao tiªn ®Þnh h×nh 13 9.G¸ kÑp 14 PhÇn II : ThiÕt kÕ dao truèt r·nh then 15 1.Chän kiÓu dao truèt vµ m¸y truèt 15 2.Chän v©t liÖu dao truèt 15 3.Chän s¬ ®å truèt 15 4.X¸c ®Þnh l­îng d­ gia c«ng 16 5.X¸c ®Þnh l­îng n©ng cña r¨ng dao 16 6.X¸c ®Þnh sè r¨ng dao Z 17 7.Gãc ®é cña r¨ng dao truèt 19 8.x¸c ®Þnh h×nh d¸ng r¨ng, kÝch th­íc r¨ng vµ r·nh chøa phoi 20 9.X¸c ®Þnh sè r¨ng ®ång thêi tham gia c¾t 21 11.Chän kÕt cÊu r·nh chia phoi 23 12.X¸c ®Þnh h×nh d¸ng, kÝch th­íc ®Çu dao truèt 23 13.ThiÕt kÕ b¹c dÉn h­íng 24 14.X¸c ®Þnh chiÒu dµi dao truèt 25 15.TÝnh løc truèt 26 16.KiÓm nghiªm lùc truèt vµ ®é bÒn dao truèt 26 PhÇn III : x¸c ®Þnh chÕ ®é c¾t 29 I.Chän dông cô c¾t 29 1.Chän vËt liÖu dông cô c¾t 29 2.Chän kiÓu dông cô c¾t 29 3. .Chän kÝch th­íc chung cña dông cô c¾t 30 4.Chän h×nh d¸ng mÆt tr­íc cña dông cô c¾t 30 5.Chän th«ng sè h×nh häc phÇn c¾t cña dao 30 6.Chän trÞ sè ®é mßn cho phÐp cña phÇn c¾t 31 7.Chän tuæi bÒn cho dcc 31 II.Chän chiÒu s©u c¾t t 32 III.Chän l­îng ch¹y dao 32 1.X¸c ®Þnh l­îng ch¹y dao ®Ó ®¶m b¶o ®é bÒn th©n dao 32 2. X¸c ®Þnh l­îng ch¹y dao ®Ó ®¶m b¶o ®é bÒn c¬ cÊu ch¹y dao 33 3.X¸c ®Þnh l­îng ch¹y dao ®Ó ®¶m b¶o ®é cøng v÷ng cña chi tiÕt gia c«ng 34 4. X¸c ®Þnh l­îng ch¹y dao ®Ó ®¶m b¶o ®é bÒn cña m¶nh dao HKC 35 5. X¸c ®Þnh l­îng ch¹y dao thùc cña m¸y 35 IV.X¸c ®Þnh vËn tèc c¾t V vµ sè vßng quay n 36 1.X¸c ®Þnh vËn tèc c¾t V 36 2.X¸c ®Þnh sè vßng quay n 37 V.TÝnh lùc c¾t 37 VI.KiÓm nghiÖm chÕ ®é c¾t theo ®éng lùc vµ m« men m¸y 38 VII.TÝnh thêi gian m¸y T0 39 Lêi nãi ®Çu T rong thêi ®¹i hiÖn nay ngµnh c¬ khÝ cã vai trß to lín trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Trong c¬ khÝ gia c«ng, th× gia c«ng b»ng c¾t gät chiÕm tû träng lín khi chÕ t¹o c¸c chi tiÕt m¸y nãi riªng vµ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ nãi chung. Nh÷ng hiÓu biÕt vÒ gia c«ng b»ng c¾t gät lµ c¬ së ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ trong chÕ t¹o c¬ khÝ. Trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o cña tr­êng, häc sinh - sinh viªn ®­îc häc chuyªn m«n vÒ gia c«ng b»ng c¾t gät, vµ ®­îc nhËn ®å ¸n m«n häc. Th«ng qua viÖc lµm ®å ¸n m«n häc, häc sinh - sinh viªn n©ng cao ®­îc tr×nh ®é hiÓu biÕt cña m×nh biÕt tr×nh tù thiÕt kÕ dao, ph­¬ng ph¸p vµ qu¸ tr×nh c¾t gät t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt c¾t vµ chÊt l­îng cña qu¸ tr×nh gia c«ng, v× chÊt l­îng cña bÒ mÆt gia c«ng sau c¾t gät lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ cuèi cïng cña qu¸ tr×nh gia c«ng. V× thêi gian vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, nªn em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n. Em rÊt mong sù gióp ®ì cña c¸c thÇy, c« gi¸o ®Ó b¶n ®å ¸n m«n häc cña em hoµn thµnh ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Sinh viªn thiÕt kÕ Vò Träng B¾c Tµi liÖu tham kh¶o 1. TrÞnh Kh¾c Nghiªm: H­íng dÉn thiÕt kÕ ®å ¸n m«n häc nguyªn lý vµ dông cô c¾t 2002 2. TrÞnh Kh¾c Nghiªm: nguyªn lý vµ dông cô c¾t 1998 3. Ph¹m Chung ChÝnh: VËt liÖu häc 1998 4. NguyÔn §¾c Léc: sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y 2000 PhÇn I : ThiÕt kÕ dao tiÖn ®Þnh h×nh Dao tiªn ®Þnh h×nh dïng ®Ó gia c«ng nh÷ng chi tiÕt ®Þnh h×nh ë d¹ng s¶n xuÊt hµng lo¹t lín hoÆc hµng khèi. Chóng b¶o ®¶m ®é ®ång nhÊt vÒ h×nh d¸ng vµ ®é chÝnh x¸c kÝch th­íc cña c¶ lo¹t chi tiÕt gia c«ng, n¨ng xuÊt c¾t cao, sè lÇn mµi l¹i cho phÐp lín. Muèn vËy, khi thiÕt kÕ dao tiÖn ®Þnh h×nh cÇn chän vËt liÖu dao hîp lý, kÕt cÊu dao hîp lý, tÝnh kÝch th­íc biªn d¹ng dao thËt chÝnh x¸c vµ ®Ò ra nh÷ng yªu cÇu kü thuËt chÕ t¹o thËt hîp lý. 1. Chän vËt liÖu dao tiªn ®Þnh h×nh. Dao tiÖn ®Þnh h×nh th­êng cã biªn d¹ng phøc t¹p,lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn c¾t nÆng lÒ,lùc c¾t lín,¸p lùc trªn l­ìi c¾t lín,nhiÖt c¾t lín.V× vËy cÇn chän vËt liÖu lµm dao cã ®é cøng cao,®é bÒn nhiÖt cao,®é bÒn c¬ häc vµ cã kh¶ n¨ng chèng mßn tèt. Do yªu cÇu vËt liÖu gia c«ng lµ thÐp 45 ta sÏ chän dao tiÖn ®Þnh h×nh lµm b»ng thÐp giã P18 v× thÐp giã P18 ®¸p øng ®­îc ®ñ c¸c yªu cÇu trªn mÆt kh¸c cho phÐp mµi t¹o h×nh vµ mµi s¾c dÔ dµng l¹i cã tÝnh kinh tÕ. 2. Chän kÝch th­íc kÕt cÊu dao tiÖn ®Þnh h×nh. - Chän theo h×nh d¸ng lín nhÊt tmax cña chi tiÕt gia c«ng + ChiÒu cao h×nh d¸ng lín nhÊt: -d,d: lµ ®­êng kÝnh lín nhÊt vµ nhá nhÊt cña nh÷ng ®iÓm h×nh d¸ng trªn bÒ mÆt ®Þnh h×nh cña chi tiÕt gia c«ng. Víi nh÷ng ­u ®iÓm cña dao tiÖn ®Þnh h×nh l¨ng trô lµ cho sai sè gia c«ng nhá, b¶o ®¶m ®é cøng v÷ng tèt khi kÑp chÆt vµ gia c«ng chi tiÕt ®¹t ®é chÝnh x¸c cao vÒ h×nh d¸ng vµ kÝch th­íc phï hîp víi chi tiÕt cÇn gia c«ng. VËy ta chän dao tiÖn ®Ó gia c«ng chi tiÕt ®· cho lµ dao tiÖn h×nh l¨ng trô. - Theo b¶ng 2.1[1] ta cã kÝch th­íc kÕt cÊu cña dao tiÖn ®Þnh h×nh l¨ng trô: ChiÒu cao h×nh d¸ng lín nhÊt cña chi tiÕt(t) KÝch th­íc dao tiÖn B H E A F r d M 16 35 90 10 40 25 1 10 55,77 3. Chän th«ng sè h×nh häc dao tiÖn ®Þnh h×nh. + Gãc sau a: Dao tiÖn ®Þnh h×nh th­êng c¾t víi líp phoi máng nªn gãc sau a ®­îc chän lín h¬n so víi dao tiÖn th­êng. -Víi dao tiÖn ®Þnh h×nh l¨ng trô a = 10¸15 - Chän a = 120 + Gãc tr­íc g: Phô thuéc vµo c¬ tÝnh cña vËt liÖu gia c«ng. - Theo b¶ng 2.4[1], víi vËt liÖu chi tiÕt gia c«ng lµ thÐp 45 cã sb = 610 N/mm2 , HB = 197 ¸ 241 - Chän g = 23o 4.ChiÒu réng dao tiÖn ®Þnh h×nh: Ngoµi ®o¹n l­ìi c¾t chÝnh Lg ®Ó t¹o ra biªn d¹ng ®Þng h×nh chi tiÕt gia c«ng , cÇn kÓ thªm c¸c ®o¹n l­ìi c¾t phô ®Ó v¸t mÐp , xÐn mÆt ®Çu vµ chuÈn bÞ c¾t ®øt chi tiÕt ra khái ph«i thanh. ChiÒu réng dao tiÖn ®Þnh h×nh ®­îc x¸c ®Þnh däc theo trôc cña chi tiÕt gia c«ng vµ tÝnh theo c«ng thøc: Lp = Lg + a + b+ c + b1 Víi +Lg: ChiÒu dµi ®o¹n l­ìi c¾t chÝnh L =40 mm + a: ChiÒu ®ai ®o¹n l­ìi c¾t phô nh»m t¨ng bÒn cho l­ìi c¾t a = 4 mm + c: ChiÒu ®ai ®o¹n l­ìi c¾t phô ®Ó xÐn mÆt ®Çu chi tiÕt c = 2 mm + t: ChiÒu cao ®o¹n l­ìi c¾t phô ®Ó chuÈn bÞ c¾t ®øt lÊy t £ tmax =10 mm , nªn lÊy t = 8 mm + b: ChiÒu dµi ®o¹n l­ìi c¾t phô ®Ó chuÈn bÞ c¾t ®øt lÊy b = 6 mm + b1: §o¹n v­ît qu¸ lÊy b = 0,5 ¸ 1 mm chän b1 = 1 mm + j1: Gãc cña ®o¹n l­ìi xÐnmÆt ®Çu, v× mÆt ®Çu cã v¸t nªn lÊy j1 =30 ¸ 45o , chän j1= 45o + j : Gãc nghiªng cña ®o¹n l­ìi c¾t ®øt lÊy j = 150 §Ó gi¶m ma s¸t khi c¾t c¸c ®o¹n l­ìi c¾t 12;34 ®­îc v¸t nghiªng mét gãc j =1o Thay sè Lp = 40+ 4 + 6+1 + 2 = 53 mm 5. TÝnh chiÒu cao h×nh d¸ng c¸c ®iÓm biÓu diÔn biªn d¹ng dao. + Hoµnh ®é: BiÓu thÞ kÝch th­íc chiÒu trôc cña c¸c ®iÓm trªn biªn d¹ng l­ìi c¾t cña dao so víi ®iÓm c¬ së ngang t©m 0. Víi dao tiÖn ®Þnh h×nh h­íng kÝnh g¸ th¼ng nªn kÝch th­íc chiÒu trôc cña c¸c ®iÓm biªn d¹ng trªn l­ìi c¾t ®óng b»ng kÝch th­íc chiÒu trôc cña c¸c ®iÓm t­¬ng øng trªn chi tiÕt gia c«ng .Biªn d¹ng l­ìi c¾t ®­îc x¸c ®Þnh trªn hÖ to¹ ®é xoy,víi gèc to¹ ®é lµ ®iÓm c¬ së ngang t©m . + Tung ®é: BiÓu thÞ chiÒu cao h×nh d¸ng cña c¸c ®iÓm biªn d¹ng trªn l­ìi c¾t so víi ®iÓm c¬ së ngang t©m. §Ó thuËn tiÖn cho qu¸ tr×nh chÕ t¹o dao ta tÝnh chiÒu cao biªn d¹ng dao theo tiÕt diÖn vu«ng gãc víi mÆt sau cña dao. Tõ c¸c kÝch th­íc ®· cho ta cã c¸c kÝch th­íc h­íng kÝnh vµ chiÒu trôc: l 1 = 10( mm ) r1=10 (mm) l2 = 20 ( mm ) r2= r3 = 12 (mm) l3 = 30 ( mm ) r5=r6=26 (mm) l4 = 40 ( mm ) 5.1 TÝnh chiÒu cao h×nh d¸ng cho ®iÓm 2 = 3 Ta cã: A = r1.sing = 10.sin23o = 3,89 (mm) B = r1.cosg = 10.cos23o = 9,21 (mm) => g2=18,54o C2 = r2.cosg2 = 12.cos18,54o = 11,35 (mm) t2 = C2 - B =11,35– 9,21 = 2,29 (mm) t2 = t2.cos(a + g) = 2,29.cos(12o + 23o) = 1,87 (mm) 5.2.TÝnh chiÒu cao h×nh d¸ng cho ®iÓm 4 Ta cã: A = 3,89 (mm) B = 9,21 (mm) =>g4=10,9o C4 = r4.cosg4 = 22.cos10,9o = 21,65 (mm) t4 = C4 - B = 21,65– 9,29 = 12,14 (mm) t4 = t4.cos(a + g) = 12,14.cos(12o + 23o) = 10,20 (mm) 5.2.TÝnh chiÒu cao h×nh d¸ng cho ®iÓm 5=6 Ta cã: A = 3,89 (mm) B = 9,21 (mm) =>g4=8,6o C5 = r5.cosg5 = 26.cos8,6o = 25,70 (mm) t5 = C5 - B = 25,77– 9,21 = 16,49 (mm) t5 = t5.cos(a + g) = 16,49.cos(12o + 23o) = 13,52 (mm) B¶ng kÕt qu¶ tÝnh chiÒu cao h×nh d¸ng c¸c ®iÓm biªn d¹ng dao C«ng thøc tÝnh §iÓm biªn d¹ng 2 3 4 5 6 ri(mm) 12 12 22 26 2 A(mm) 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 B(mm) 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 Ci(mm) 11,35 11,35 21,65 25,70 25,70 gi(o) 18,54o o 18,54o o 10,9 8,6o 8,6o ti(mm) 2,29 2,29 12,14 16,49 16,49 li(mm) 10 20 30 30 40 ti(mm) 1,87 1,87 10,20 13,52 13,52 6. X¸c ®Þnh cung trßn thay thÕ. Trªn chi tiÕt gia c«ng cã d¹ng cung trßn (1/4 ®­êng trßn) ®Ó ®¬n gi¶n cho viÖc chÕ t¹o ta sö dông cung trßn thay thÕ. §ã lµ ph­¬ng ph¸p thay ®o¹n cung phøc t¹p b»ng 1 hay nhiÒu cung trßn nèi tiÕp nhau . CÇn ph¶i x¸c ®Þnh b¸n kÝnh vµ t©m cung trßn thay thÕ sao cho sai sè nhá nhÊt Ta cã tgβ= ===0,833 R= 7. X¸c ®Þnh dung sai kÝch th­íc biªn d¹ng dao cña dao tiÖn ®Þnh h×nh. §é chÝnh x¸c h×nh d¸ng kÝch th­íc cña chi tiÕt gia c«ng phô thuéc vµo ®é chÝnh x¸c h×nh d¸ng kÝch th­íc biªn d¹ng cña dao. V× vËy cÇn x¸c ®Þnh dung sai kÝch th­íc biªn d¹ng dao chÆt chÏ. Trong qu¸ tr×nh gia c«ng chi tiÕt ®Þnh h×nh cã thÓ coi dao nh­ lµ chi tiÕt trôc ( bÞ bao ). V× vËy nªn bè trÝ tr­êng dung sai kÝch th­íc biªn d¹ng dao nh­ ®èi víi trôc c¬ së, nghÜa lµ sai lÖch trªn b»ng kh«ng vµ sai lÖch d­íi ©m. Bè trÝ nh­ vËy, sai sè biªn d¹ng dao sÏ t¹o ra sai sè cã thÓ söa ®­îc trªn biªn d¹ng chi tiÕt. Chi tiÕt gia c«ng b»ng dao tiÖn ®Þnh h×nh ®¹t cÊp chÝnh x¸c IT11, ta chän cÊp chÝnh x¸c cña dao tiÖn ®Þnh h×nh cã cÊp chÝnh x¸c IT9 dùa vµo kÝch th­íc biªn d¹ng dao vµ cÊp chÝnh x¸c cña dao: - Theo b¶ng 2. 7[1] ta ®­îc c¸c sai lÖch kÝch th­íc biªn d¹ng dao, sai lÖch kÝch th­íc gãc : - 15’ - Sai lÖch ®­êng kÝnh cña c¸c ®iÓm biªn d¹ng chi tiÕt: F20+0,13 F24+0,16 F52+0,20 + Sai lÖch chiÒu cao h×nh d¸ng vµ kÝch th­íc chiÒu trôc cña dao: t1 = 0 t4=10,20-0,043 l1 = 10-0,036 l2 = 20-0,052 t2 = 1,87-0,025 t5=13,52-0,043 l3 = 30-0,052 l4 = 40-0,062 8. §iÒu kiÖn kü thuËt cña dao tiÖn ®Þnh h×nh. a. VËt liÖu phÇn c¾t : thÐp giã P18 VËt liÖu th©n dao : ThÐp 40XH b. §é cøng sau nhiÖt luyÖn - PhÇn c¾t : HRC : 65 - PhÇn th©n dao : HRC : 40 c. §é nh½n - MÆt tr­íc vµ mÆt sau dao thÐp giã lín h¬n cÊp 9 ( Ra ≤ 0,32 mm ) - C¸c mÆt chuÈn ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt: ®¹t cÊp 8 ( Ra = 0,63 mm ) - C¸c mÆt cßn l¹i ®¹t cÊp 6 ( Ra = 2,5 mm ) d. Sai lÖch c¸c gãc mµi s¾c: 15’ 9. G¸ kÑp dao tiÖn ®Þnh h×nh. Dao tiÖn ®Þnh h×nh ®­îc ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt trong g¸ kÑp dao thÝch hîp. Yªu cÇu cña g¸ kÑp lµ ph¶i b¶o ®¶m ®Þnh vÞ dao tèt ®óng víi s¬ ®å tÝnh to¸n, ph¶i ®iÒu chØnh tèt, kÑp chÆt ch¾c ch¾n, æn ®Þnh vµ cã tÝnh c«ng nghÖ tèt, chÕ t¹o vµ l¾p ghÐp dÔ dµng. Theo b¶ng 2 - 11/( 37 ) ta chän g¸ kÑp dao tiÖn ®Þnh h×nh l¨ng trô ®­îc sö dông trªn m¸y tiÖn tù ®éng 126. Dao l¨ng trô ®­îc lång vµo r·nh mang c¸ cho tíi khi ch¹m vµo vÝt ®iÒu chØnh 2. VÝt 2 ®­îc b¾t trong tÊm ®ì 3 vµ ®­îc dïng ®Ó ®iÒu chØnh mòi dao ngang t©m m¸y. TÊm ®ì 3 ®­îc kÑp chÆt vµo th©n g¸ 1 nhê 2 vÝt kÑp 4. sau khi ®iÒu chØnh xong, dao ®­îc kÑp chÆt nhê m¸ kÑp 5 vµ 2 bu l«ng kÑp 6. Gãc nghiªng cña r·nh mang c¸ g¸ kÑp t¹o ra gãc sau a cña dao l¨ng trô. PhÇn II: ThiÕt kÕ dao truèt r·nh then Dao truèt lµ mét lo¹i dông cô c¾t cã n¨ng xuÊt cao th­êng dïng ®Ó gia c«ng nh÷ng bÒ mÆt ®Þnh h×nh trong vµ ngoµi. Sau khi truèt, bÒ mÆt gia c«ng cã thÓ ®¹t ®é chÝnh x¸c cÊp 8 ¸ 7 vµ ®¹t ®é nh½n 6 ¸ 8 ( Ra = 2,50 ¸ 0,63 ). Còng cã thÓ ®¹t tíi ®é nh½n cÊp 9 ( Ra = 0,32 ). Dao truèt lµ lo¹i dao chuyªn dïng. V× vËy chØ cÇn thay ®æi l­îng d­, hoÆc kÝch th­íc bÒ mÆt gia c«ng hoÆc vËt liÖu chi tiÕt lµ ph¶i tÝnh to¸n thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o dao truèt míi. Dao truèt cho n¨ng xuÊt vµ ®é nh½n cao nh­ng cã nh­îc ®iÓm lµ lùc c¾t lín vµ dao chãng mßn. Khi l­îng ch¹y dao lín vµ khi l­îng ch¹y dao nhá th× s¶y ra hiÖn t­îng tr­ît do ®ã ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng gia c«ng. 1. Chän kiÓu dao truèt vµ m¸y truèt. Theo ®Ò tµi gia c«ng bÒ mÆt ®Þnh h×nh trong do vËy dïng dao truèt kÐo vµ tiÕn hµnh trªn m¸y truèt ngang. - Theo b¶ng 3 - 1/( 50 ) chän m¸y truèt kiÓu 7510 cã c¸c tÝnh n¨ng kü thuËt cña m¸y nh­ sau: KiÓu m¸y Lùc kÐo danh nghÜa (tÊn) ChiÒu dµi hµnh tr×nh con truît (mm) Tèc ®é hµnh tr×nh lµm viÖc (m/ph) Tèc ®é hµnh tr×nh ng­îc (m/ph) §éng c¬ ®iÖn max min max Min C«ng suÊt (kw) Sè vßng quay(v/ph) 7510 10 1400 120 3,4 0,5 19 6 1000 2. Chän vËt liÖu dao truèt. Víi vËt liÖu chi tiÕt gia c«ng lµ thÐp 40X chän vËt liÖu lµm dao lµ thÐp giã P18 v× thÐp giã cã ®é cøng kh¸ cao, ®é bÒn cao vµ kh¶ n¨ng chèng mµi mßn cao. 3. Chän s¬ ®å truèt. -Khi truèt cã thÓ dïng 4 s¬ ®å truèt lµ truèt líp, truèt ¨n dÇn, truèt nhãm vµ truèt tæ hîp. - Chän s¬ ®å chuèt ¨n dÇn, v× s¬ ®å chuèt ¨n dÇn cã ­u ®iÓm lµ chÕ t¹o r¨ng dao ®¬n gi¶n h¬n nhiÒu so víi s¬ ®å chuèt theo líp, tuy nhiªn cã nh­îc ®iÓm lµ ®é chÝnh x¸c vµ ®é nh½n bÒ mÆt ®¹t ®­îc thÊp h¬n. V× trªn bÒ mÆt gia c«ng t¹i chç tiÕp xóc gi÷a c¸c líp c¾t cßn ®Ó l¹i c¸c vÕt c¾t däc do c¸c r¨ng riªng biÖt t¹o ra.S¬ ®å chuèt ¨n dÇn th­êng dïng ®Ó gia c«ng nh÷ng bÒ mÆt ®Þnh h×nh cã biªn d¹ng phøc t¹p nh­ lç then hoa, lç vu«ng, lç ®a diÖn, r·nh then... S¬ ®å truèt 4. X¸c ®Þnh l­îng d­ gia c«ng. - L­îng d­ khi truèt phô thuéc vµo yªu cÇu c«ng nghÖ chÊt l­îng bÒ mÆt kÝch th­íc bÒ mÆt gia c«ng vµ d¹ng bÒ mÆt ®ã. §­îc tÝnh theo c«ng thøc: A= tmax – Dmin - 0.5 .(Dmax - ) Trong ®ã: t1=22.80+0.18 d = 20 ±0.1 b =6-0+0.01 Suy ra: A = 22.98 – 19.9 -0.5.(20.1 - ) = 2.5 (mm). 5. X¸c ®Þnh l­îng n©ng cña r¨ng dao. ViÖc chän l­îng n©ng cña r¨ng dao phô thuéc chñ yÕu vµo vËt liÖu gia c«ng, kÕt cÊu dao truèt vµ ®é cøng v÷ng cña chi tiÕt, trÞ sè l­îng n©ng Sz ¶nh h­ëng lín ®Õn ®é bãng bÒ mÆt ra c«ng, lùc truèt vµ chiÒu dµi dao truèt, nÕu chän Sz lín th× chiÒu dµi dao truèt tÝnh ®­îc sÏ ng¾n, dÔ chÕ t¹o, n¨ng xuÊt cao, nh­ng lùc truèt sÏ lín, lµm r¨ng dao sÏ mßn theo mÆt tr­íc vµ mÆt sau ¶nh h­ëng xÊu ®Õn ®é chÝnh x¸c vµ ®é nh½n bÒ mÆt gia c«ng. V× vËy kh«ng nªn chän Sz lín h¬n 0,15 mm khi gia c«ng thÐp vµ 0,2 mm khi gia c«ng gang. Ng­îc l¹i l­îng n©ng cña r¨ng c¾t th« kh«ng nªn chän nhá h¬n 0,02 mm v× khi ®ã dao truèt sÏ dµi, r¨ng dao rÊt khã c¾t vµo kim lo¹i gia c«ng vµ th­êng bÞ tr­ît vµ lµm cïn nhanh l­ìi c¾t dÉn ®Õn lµm gi¶m ®é nh½n bÒ mÆt gia c«ng. Tr­êng hîp cÇn truèt tinh cã thÓ chän Sz nhá h¬n 0,015mm nh­ng ph¶i ®¸nh bãng c¶ mÆt sau vµ mÆt tr­íc cña dao ®ång thêi n¨ng mµi l¹i r¨ng dao víi chÊt l­îng cao. R¨ng c¾t th« ®Çu tiªn th­êng bè trÝ l­îng n©ng b»ng 0 ®Ó chØ lµm nhiÖm vô söa ®óng biªn d¹ng lç ph«i, c¸c r¨ng c¾t th« cßn l¹i cã l­îng n¨ng b»ng nhau . Do vËt liÖu gia c«ng lµ thÐp 40X cã =800 N/mm2 nªn theo b¶ng 3 - 5 /(55) cã : Sz = 0,08 mm §Ó tr¸nh gi¶m lùc c¾t ®ét ngét gi÷a r¨ng c¾t th« vµ r¨ng söa ®óng ®­îc bè trÝ tõ 2 ¸ 4 r¨ng c¾t tinh víi l­îng n©ng gi¶m dÇn. Th­êng chän 3 r¨ng c¾t tinh víi l­îng n©ng cã thÓ ®­îc bè trÝ nh­ sau: L­îng n©ng s¬ bé cña r¨ng c¾t tinh lµ: + L­îng n©ng cña r¨ng c¾t tinh thø nhÊt lµ: Szt1= 0,8.Sz = 0,8.0,08 = 0,064 + L­îng n©ng cña r¨ng c¾t tinh thø hai lµ: Szt2= 0,6.Sz = 0,6.0,08 = 0,048 + L­îng n©ng cña r¨ng c¾t tinh thø ba lµ: Szt1= 0,4.Sz = 0,4.0,08 = 0,032 6. X¸c ®Þnh sè r¨ng dao Z. 6.1. R¨ng c¾t th«: Sè r¨ng c¾t th« Zth cña dao truèt ®­îc x¸c ®Þnh phô thuéc vµo s¬ ®å c¾t. Víi s¬ ®å truèt ¨n dÇn cã: Trong ®ã: A: L­îng d­ gia c«ng. A = 2,5 (mm) At : L­îng d­ cña c¸c r¨ng c¾t tinh. Sz: L­îng n©ng cña r¨ng c¾t th« øng víi s¬ ®å truèt ¨n dÇn ( Sz = 0,08 mm ) VËy cã: LÊy Zth = 28 r¨ng. + X¸c ®Þnh l¹i Atinh thùc tÕ ( At.th ) Trong ®ã: MÆt kh¸c: Suy ra cã: 6.2. R¨ng söa ®óng. Sè r¨ng söa ®óng Zs® ®­îc chän theo cÊp chÝnh x¸c cña bÒ mÆt gia c«ng vµ kiÓu dao truèt. - Theo b¶ng 3 – 7[1] cã: Dao truèt lç then hoa: Zs® = 4 7. Gãc ®é cña dao truèt. + Gãc sau cña dao truèt phô thuéc vµo kiÓu dao truèt. - Theo b¶ng 3 - 8 /[1] cã: §èi víi r¨ng c¾t th«: a = 3o30’ §èi víi r¨ng c¾t tinh: a = 2o30’ §èi víi r¨ng söa ®óng: a = 1o30’ §Ó t¨ng ®é bÒn kÝch th­íc, trªn mÆt sau cña r¨ng söa ®óng ®­îc ®Ó l¹i d¶i c¹nh viÒn f = 0,05 ¸ 0,2 mm ( chän f = 0,15 mm ). Víi vËt liÖu gang, trªn mÆt tr­íc r¨ng c¾t tinh vµ r¨ng söa ®óng ®­îc t¹o ra c¹nh viÒn t¨ng bÒn f = 0,5¸1 (mm) . Chän f = 0,5 mm Víi g =5o¸(-5o) chän g = -5o + Gãc tr­íc g: Chän phô thuéc vµo vËt liÖu gia c«ng. - Theo b¶ng 3 – 9[1]cã: R¨ng c¾t th«: g = 17o30’ R¨ng c¾t tinh: g = 5o R¨ng söa ®óng: g = 5o 8. X¸c ®Þnh h×nh d¸ng r¨ng, kÝch th­íc r¨ng vµ r·nh chøa phoi. Víi vËt liÖu gia c«ng lµ thÐp 40x khi chuèt th× th­êng t¹o ra phoi d©y dÓ cuèn phoi d­îc gi¶m nhá kÝch th­íc r·nh chøa phoi ta chän d¹ng r·nh l­ng cong H×nh d¸ng kÝch th­íc r¨ng ,r·nh chøa phoi phô thuéc vµo vËt liÖu gia c«ng vµ tiÕt diÖn phoi c¾t ra . DiÖn tÝch r·nh chøa phoi F ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: F = f.k Trong ®ã: f: DiÖn tÝch tiÕt diÖn phoi ( mm2 ) f = L.Sz = 24.0,08 = 1,92 ( mm2 ) L: ChiÒu dµi bÒ mÆt ®­îc truèt L=24(mm) Sz: L­îng n©ng cña r¨ng c¾t th« Sz =0,08 K: HÖ sè ®iÒn ®Çy r·nh - Theo b¶ng 3 – 10[1] víi Sz = 0,08 mm ® k = 4 Suy ra: F = 1,92.4 = 7,68 ( mm2 ) + B­íc r¨ng dao truèt ®­îc x¸c ®Þnh : Chän t = 7 mm. - Theo b¶ng 3 – 12[1] cã ®­îc h×nh d¸ng kÝch th­íc r¨ng vµ r·nh chøa phoi: B­íc r¨ng R¨ng d¹ng l­ng cong h b r R F((mm2) 7 3 2,5 1,5 4 7,06 *. KiÓm nghiÖn kh¶ n¨ng chóa phoi cña r·nh theo ®iÒu kiÖn: Trong ®ã: h: ChiÒu s©u r·nh phoi Thay sè ®­îc: Ta chän l¹i t=10 , h=4 ,b=3, r=2, R=7,F=12,56 thÊy ®iÒu kiÖn trªn tho¶ m·n kh¶ n¨ng chøa phoi. - §Ó d¶m b¶o chiÒu dµi chung cho dao chuèt n©ng cao dé chÝnh x¸c gia c«ng b­íc r¨ng c¾t tinh vµ söa ®óng lÊy b»ng (0,6¸0,8)t=6¸8mm tra b¶ng 3.13[1] chän 8(mm) 9. X¸c ®Þnh sè r¨ng ®ång thêi tham ra c¾t. Khi truèt sè r¨ng ®ång thêi tham gia c¾t lu«n thay ®æi tõ trÞ sè nhá nhÊt Zmin ®Õn trÞ sè lín nhÊt Zmax. + Sè r¨ng nhá nhÊt tham gia c¾t: chän Zmin = 3 r¨ng + Sè r¨ng lín nhÊt tham gia c¾t: r¨ng VËy víi 3 £ Zmax = 4 £ 6® §¶m b¶o ®é bÒn kÐo vµ ®Þnh h­íng tèt cho dao truèt, b¶o ®¶m n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng bÒ mÆt gia c«ng. 10. X¸c ®Þnh kÝch th­íc c¸c r¨n theo b¶ng tra 3-19 ta cã Víi b=6(mm) ta cã H1=15(mm) ChiÒu s©u r·nh r¨ng h=3 (mm) ChiÒu s©u phÇn c¾t h1 øng víi r¨ng ®Çu tiªn h1=1,25h=1,25.3=3,75 (mm) Víi r¨ng c¾t thø n (n=229) hn=h1+(n-1).0,08 (mm) ChiÒu cao c¸c r¨ng c¾t tinh gåm 3 r¨ng Víi r¨ng tinh 1 ht1=h1+0,08(zth-1)+0,065 Víi r¨ng tinh 2 ht2=ht1+0,06 Víi r¨ng tinh 3 ht3=ht2+0,04 ChiÒu cao r¨ng c¾t th« R¨ng dao i ChiÒu cao r¨ng hi R¨ng dao i ChiÒu cao r¨ng hi R¨ng dao i ChiÒu cao r¨ng hi R¨ng dao i ChiÒu cao r¨ng hi 1 3.75 8 4.31 15 4.87 22 5.43 2 3.83 9 4.39 16 4.95 23 5.51 3 3.91 10 4.47 17 5.03 24 5.59 4 3.99 11 4.55 18 5.11 25 5.67 5 4.07 12 4.63 19 5.19 26 5.75 6 4.15 13 4.71 20 5.27 27 5.83 7 4.23 14 4.79 21 5.35 28 5.91 R¨ng dao hi ChiÒu cao r¨ng c¾t tinh R¨ng dao hi ChiÒu cao r¨ng söa ®óng 29 6.055 32 6.175 30 6.07 33 6.175 31 6.175 34 6.175 35 6.175 11>Chän kÕt cÊu r·nh chia phoi Khi truèt thÐp cÇn bè trÝ r·nh chia phoi trªn nh÷ng r¨ng c¾t nh»m chia chiÒu réng c¾t thµnh nh÷ng ®o¹n nhá víi chiÒu réng mçi ®o¹n kh«ng lín h¬n 6 (mm). Do ®ã t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó cuèn vµ dÔ tho¸t phoi, biÕn d¹ng phoi gi¶m. Theo b¶ng tra 3-14 ta cã sè l­îng vµ d·nh chia phoi nh­ sau m=1 (mm) b===3 (mm) h=0,6 (mm) a===1,5 (mm) r=0,3 (mm) 12> X¸c ®Þnh kÝch th­íc ®Çu dao truèt Ta sö dông ®Çu kÑp nhanh c¸c kich th­íc tra theo b¶ng 3-19 Ta cã c¸c kÝch th­íc sau l=70 (mm) ChiÒu réng r¨ng dao b=6 (mm) ChiÒu dµy th©n dao B1=b+6=6+6=12 (mm) ChiÒu cao phÇn ®Çu dao H1=15 (mm) ChiÒu cao th©n dao H0=H1-h1=15-3,75=11,25 (mm) DiÖn tÝch tiÕt diÖn nhá nhÊt: 144 (mm2) 13> ThiÕt kÕ b¹c dÉn h­íng §Ó dÉn h­íng vµ ®Þnh vÞ ph«i cÇn ph¶i sö dông b¹c dÉn h­íng. B¹c dÉn h­íng lµ b¹c h×nh trô ba bËc, cã sÎ r·nh däc theo trôc dao, dao truèt sÏ tr­ît trong d·nh khi c¾t, bËc I l¾p vµo lç thµnh m¸y truèt, bËc II khö chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn, bËc III ®Ó ®Þnh vi ph«i ®Ó ®¶m b¶o ®é bÒn cho b¹c dÉn h­íng ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn U0,15.D D: ®­êng kÝnh lç ph«i U0,15.20=3 (mm) TÝnh chiÒu dµy u u=+ trong ®ã D=20 (mm) §­íng kÝnh lç ph«i B1=10 (mm) ChiÒu dµy th©n dao H1=15 (mm) ChiÒu cao phÇn ®Çu dao Thay vµo ta cã u=+=17,7 (mm) >3 (mm) 14> X¸c ®Þnh chiÒu dµi dao khi truèt chiÒu dµi dao truèt ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau Ld=L+Lth+Lt+Ls®+L4 Trong ®ã L: lµ kho¶ng c¸ch tõ ®Çu dao ®Õn ®Ønh r¨ng c¾t th« ®Çu tiªn Lth:chiÒu dµi phÇn r¨ng c¾t th« Lth=240 (mm) Lt: chiÒu dµi phÇn r¨ng c¾t tinh Lt=24 (mm) Ls®:chiÒu dµi phÇn r¨ng söa ®óng Ls®=32 (mm) L7: chiÒu dµi phÇn ®Þnh h­íng tr­íc L4=40 (mm) L=L1+Lh+Lm+Lb+LcTrong ®ã L1: chiÒu dµi ®Çu dao tra theo b¶ng 3-16 L1=85 (mm) Lh: khe hë gi÷a mÆt ®Çu m©m cÆpvíi thµnh m¸y truèt Lh=10(mm) Lm: chiÒu dµi thµnh m¸y truèt Lm=25 (mm) Lb: chiÒu dµi vµnh ngoµi cña b¹c tú Lb=10 (mm) Lc: chiÒu dµi chi tiÕt gia c«ng L=24 (mm) Ld=70+10+25+10+40+300+24+32=511 (mm) ChiÒu dµi Ld cña dao truèt cÇn ®­îc kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn cøng v÷ng cho phÐp ChiÒu dµi dao truèt cÇn ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn Ld< Tra b¶ng 3-35 víi B1.H1=20.30=600 (mm2) Ta cã =1100 (mm) VËy Ld< ®¶m b¶o ®é cøng . 15> TÝnh lùc truèt Lùc truèt lín nhÊt khi truèt d·nh then Pmax=Cp.Szx.b.Zmax.K.K.Khs.Kn Trong ®ã Cp: hÖ sè phô thuéc h×nh d¸ng gia c«ng vµ vËt liÖu dao truèt Sz=0,08 (mm) l­îng n©ng cña r¨ng c¾t th« B: chiÒu réng cña r·nh then b=6 (mm) Zmax: sè r¨ng ®ång thêi tham gia c¾t lín nhÊt Zmax=4 (r¨ng) K,K,Khs,Kn: c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh xÐt tíi ¶nh h­ëng cña gãc tr­íc, gãc sau, ®é mßn cña dao vµ dung dÞch tr¬n nguéi ®Õn lùc c¾t Theo b¶ng tra 3-26 ta cã Cp=2020 x=0,85 Theo b¶ng tra 3-27 ta cã =15 K=0,95 =23 K=1 L­ìi c¾t s¾c Khs=1 Víi dung dÞch tr¬n nguéi lµ dÇu thùc vËt Kn=0,9. thay sè ta cã Pmax=2020.0,080,85.6.4.0,95.1.1.0,9 =4843,45 (N) 16> KiÓm nghiÖm lùc truèt vµ ®é bÒn cña dao truèt Muèn lµm viÖc ®­îc lùc kÐo Q cña dao truèt ph¶i lín h¬n lùc truèt Pmax tøc lµ Pmax<Q §Ó ®¶m b¶o bÒn kÐo cho dao truèt cÇn tho¶ m·n ®iÒu kiÖn Trong ®ã F: diÖn tÝch tiÕt diÖn nguy hiÓm ë ®Çu kÑp hay ë r·nh r¨ng thø 1 (mm2) Pmax: lµ lùc truèt lín nhÊt (N) ë r·nh r¨ng c¾t th« thø 1 F=B1.H0=10.11,25=112,5(mm2) ë ®Çu kÑp F=144(mm2) vËy ta chän tiÕt diÖn ë ®Çu kÑp lµ tiÕt diÖn nguy hiÓm =33,6 () Theo b¶ng 3-29 dao thÐp giã cã VËy < nªn dao truèt ®¶m b¶o ®é bÒn kÐo. V× lo¹i m¸y nµy ta chän s¬ bé ban ®Çu cã lùc kÐo danh nghÜa b»ng 10 tÊn = 10000 N Þ Pmax< Q VËy ta chän lo¹i m¸y ban ®Çu lµ 7510 18> C¸c yªu cÇu cña truèt d·nh then VËt liÖu lµm dao thÐp giã P18 §é cøng sau khi nhiÖt luyÖn phÇn r¨ng ph¶i ®¹t (6265) HRC PhÇn ®Þnh h­íng tr­íc ®¹t (6062) HRC PhÇn ®Çu dao (phÇn kÑp) ®¹t (4047) HRC §é nh½n bÒ mÆt ph¶i ®¶m b¶o C¹nh viÒn cña r¨ng söa ®óng cÊp 9 (Ra=0,32) MÆt tr­íc, mÆt sau cña r¨ng, bÒ mÆt ®Þnh h­íng ®¹t cÊp 8 (Ra=0,65) MÆt ®¸y, mÆt trô, c¸c bÒ mÆt kÑp, r·nh chia phoi ®¹t cÊp 7 (Ra=1,25) C¸c bÒ mÆt kh«ng mµi ®¹t cÊp 6 (Ra=2,5) ChiÒu réng c¹nh viÒn trªn r¨ng söa ®óng f=0,050,2 (mm) ChiÒu réng c¹nh viÒn trªn r¨ng c¾t kh«ng v­ît qu¸ 0,05 (mm) Sai lÖch cho phÐp chiÒu s©u r·nh chøa phoi kh«ng v­ît qu¸ 0,3 (mm) Sai lÖch b­íc r¨ng cho phÐp trong ph¹m vi (0,250,5)(mm) Sai lÖch tæng chiÒu dµi dao truèt kh«ng v­ît qu¸ 3 (mm) Sai lÖch giíi h¹n chiÒu cao r¨ng c¾t vµ r¨ng söa ®óng kh«ng v­ît qu¸ 0,015 (mm) Sai lÖch cho phÐp cña gãc kh«ng v­ît qu¸ Gãc tr­íc : 2 Gãc sau cña r¨ng : 30’ Gãc sau cña r¨ng söa ®óng: 15 Gãc nghiªng cña ®¸y d·nh chia phoi: 30’ Kh¾c nh½n hiÖu trªn cæ dao §­êng kÝnh lç truèt VËt liÖu truèt Sè liÖu dao truèt Tªn nhµ m¸y chÕ t¹o : PhÇn III :x¸c ®Þnh chÕ ®é c¾t I. Chän dông cô c¾t : 1 . Chän vËt liÖu dông cô c¾t : VËt liÖu phÇn c¾t : Dao tiÖn cã kÝch th­íc nhá dung trong c¸c m¸y tù ®éng ,m¸y chuyªn dïng th­êng chÕ t¹o nguyªn con b»ng thÐp giã .§Ó t¨ng n¨ng suÊt c¾t vµ chÊt l­îng bÒ mÆt gia c«ng , dao tiÖn ®­îc chÕ t¹o theo kÕt cÊu hµn m¶nh dao b»ng hîp kim cøng T15K6 VËt liÖu phÇn th©n dao : §­îc chÕ t¹o b»ng thÐp 40X Tra b¶ng 4.18.[1] ta cã kÝch th­íc m¶nh dao : Sè hiÖu NO= 3704 F = 12 ´ 20 (mm2) 2 . Chän kiÓu dông cô c¾t : Tra b¶ng 4.22.[1] chän dao tiÖn ®Çu th¼ng cã j = 45O , j 1= 60O j H B L B x H =10 x 16 ¸ 40 x 60 L = 100 ¸ 500 mm 3. Chän kÝch th­íc chung cña dông cô c¾t : - Chän thiÕt diÖn ngang cña th©n dao theo chiÒu cao t©m m¸y Chän m¸y tiÖn lo¹i : 1K62 cã : ChiÒu cao t©m m¸y : 200 mm Lùc lín nhÊt cho phÐp t¸c dông lªn c¬ cÊu ch¹y dao : Däc : 3600 (N) Ngang : 3600 (N) - Chän tiÕt diÖn th©n dao theo chiÒu cao t©m m¸y. Tra b¶ng 4.24.[1] ta cã : B x H = 16 x 25 - Chän chiÒu dµi dao: tra b¶ng 4.25.[1] dùa vµo tiÕt diÖn ngang cña th©n dao ta cã : Víi B x H = 16 x 25 chän l = 150÷175 (mm) 4 . Chän h×nh d¸ng mÆt tr­íc cña dông cô c¾t : H×nh d¸nh mÆt tr­íc cña dao tiÖn ®­îc chän phô thuéc vµo vËt liÖu phÇn c¾t. Víi dao HKC chän theo b¶ng 4.27.[1] ta chän lo¹i mÆt tr­íc cong cã c¹nh v¸t ©m: 5 . Chän th«ng sè h×nh häc phÇn c¾t cña dao : Gãc tr­íc g vµ gãc sau a : ®­îc chän phô thuéc vµo vËt liÖu gia c«ng, l­îng ch¹y dao vµ h×nh d¸ng mÆt tr­íc . Tra b¶ng 4.32.[1] ta cã : g = 15o a = 8o Gãc nghiªng chÝnh j vµ gãc nghiªng phô j1 ®­îc chän phô thuéc vµo kiÓu dao tiÖn vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cô thÓ. Tra b¶ng 4.33.[1] vµ 4.34.[1] chän: j = 45 j1 = 10o Gãc n©ng l ®­îc chä phô thuéc vµo kiÓu dao tiÖn, h×nh d¸ng cña mÆt tr­íc vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cô thÓ. Theo b¶ng 4.35.[1] chän l = 0o L­ìi c¾t nèi tiÕp cña dao tiÖn g¾n m¶nh hîp kim cøng cã d¹ng cung trßn Víi Sd > 0,2 (mm/vg) Þ r = 1 ¸ 3 (mm), chän r = 2 (mm) 6 . Chän trÞ sè ®é mßn cho phÐp cña phÇn c¾t : §é mßn cho phÐp cña phÇn c¾t ¶nh h­ëng ®Õn ®é chÝnh x¸c h×nh häc cña chi tiÕt gia c«ng vµ lùc c¾t.Mßn g©y ra rung ®éng ®èi víi hÖ thèng c«ng nghÖ ,lµm gi¶m ®é chÝnh x¸c cña chi tiÕt gia c«ng. Do ®ã trÞ sè ®é mßn cho phÐp cña phÇn c¾t cho theo b¶ng 4.37.[1] øng víi kiÓu dao tiÑn b»ng hîp kim cøng ,vËt liÖu gia c«ng lµ thÐp,®iÒu kiÖn lµm viÖc lµ tiÖn th« Þ ta cã trÞ sè ®é mßn cho phÐp : (0,8 ¸ 1) mm 7 . Chän tuæi bÒn cho dông cô c¾t : Tuæi bÒn cña dông cô c¾t phô thuéc vµo kiÓu dao, kÝch th­íc tiÕt diÖn ngang th©n dao, vËt liÖu gia c«ng vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cô thÓ. Tra b¶ng 4.39.[1] Ta cã : Sè lÇn mµi l¹i cho phÐp cña dao : 7 Tuæi thä cña dao : 8 giê . VËy tuæi bÒn cña dao tiÖn g¾n m¶nh HKC lµ : Tuæi bÒn = (giê) II. Chän chiÒu s©u c¾t t : - ChiÒu s©u c¾t phô thuéc vµo l­îng d­ gia c«ng h vµ yªu cÇu vÒ ®é nh½n bÒ mÆt gia c«ng. L­îng d­ gia c«ng khi tiÖn ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : (mm) Trong ®ã: D : ®­êng kÝnh ph«i : tra b¶ng 3.14[4] øng víi Ddn = 52 mm vµ chiÒu dµi 40 mm ,ta chän ph«i cã ®­êng kÝnh : D = 58 mm Do : ®­êng kÝnh cña chi tiÕt sau khi gia c«ng : Do lÊy lín h¬n ®­êng kÝnh chi tiÕt sau khi tiÖn 1 mm Þ Do = 54 mm VËy : mm Þ ChiÒu s©u c¾t : t = h =2 mm < 3 mm do ®ã chØ cÇn c¾t 1 lÇn hÕt l­îng d­ III. Chän l­îng ch¹y dao S : 1 . X¸c ®Þnh l­îng ch¹y dao ®Ó ®¶m b¶o ®é bÒn th©n dao : §Ó ®¶m b¶o ®é bÒn th©n dao, l­îng ch¹y dao ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : S1 £ (mm/ vßng) Trong ®ã : W : M«®un chèng uèn cña tiÕt diÖn th©n dao : W= ( mm3) [su] : øng suÊt uèn cho phÐp cña thiÕt diÖn th©n dao : [su] = 200 N/mm2. t : chiÒu s©u c¾t : t = 2 mm L : TÇm víi ( Kho¶ng c¸ch tõ mòi dao tíi tiÕt diÖn nguy hiÓm) : L= (1¸ 1,5)H = 16¸ 24 mm , chän L = 20 mm CPz : HÖ sè ®Ó tÝnh lùc PZ. XPz : Sè mò xÐt tíi ¶nh h­ëng cña t ®Õn lùc c¾t PZ. YPz : Sè mò xÐt tíi ¶nh h­ëng cña l­îng ch¹y dao S tíi PZ. Tra b¶ng 4.54.[1] ®­îc : CPz= 3000 ; XPz= 1 ; YPz=0,75 KPz : HÖ sè hiÖu chØnh xÐt tíi ¶nh h­ëng cña vËt liÖu gia c«ng ®Õn lùc c¾t PZ, KPz = KMPz. KjPz .KgPz .KlPz .KrPz .KhsPz KMPz: HÖ sè hiÖu chØnh xÐt tíi ¶nh h­ëng cña vËt liÖu gia c«ng ®Õn PZ . . Tra b¶ng 4.55.[1] ta ®­îc : KMPz= C¸c hÖ sè hiÖu chØnh kh¸c tra b¶ng 4.56 ta ®­îc : KjPz = 1 KgPz = 1,2 KlPz = 1 KrPz = 1 KhsPz = 1 Þ KPz = 0,93.1,2 = 1,116 Þ S1 £ =0,548 (mm/vßng) 2 . X¸c ®Þnh l­îng ch¹y dao ®Ó ®¶m b¶o ®é bÒn c¬ cÊu ch¹y dao : §Ó ®¶m b¶o ®é bÒn cña c¬ cÊu ch¹y dao, l­îng ch¹y dao ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: S2 £ (mm/vßng) Trong ®ã : [Pm] :TrÞ sè lín nhÊt cña lùc chiÒu trôc t¸c dông lªn c¬ cÊu ch¹y dao [Pm] =3600 N víi m¸y tiÖn 1K62 t : chiÒu s©u c¾t ; t = 2 mm CPx : HÖ sè ®Ó tÝnh lùc c¾t PX XPx : Sè mò xÐt tíi ¶nh h­ëng cña chiÒu s©u c¾t t ®Õn PX YPx : Sè mò xÐt tíi ¶nh h­ëng cña l­îng ch¹y dao S ®Õn PX Tra b¶ng 4.54.[1] ®­îc : CPx = 3390 ; XPx = 1; YPx = 0,5 KPx : HÖ sè hiÖu chØnh xÐt tíi ¶nh h­ëng cña vËt liÖu gia c«ng ®Õn PX: KPx= KMPx. KjPx .KgPx .KlPx .KrPx .KhsPx KMPx: HÖ sè hiÖu chØnh xÐt tíi ¶nh h­ëng cña vËt liÖu gia c«ng ®Õn PX : KMPx= Tra c¸c hÖ sè cßn l¹i theo b¶ng 4.56.[1] : KjPx = 1 KgPx = 1,9 KlPx = 1 KrPx = 1 KhsPx = 1 Þ KPx = 0,813.1,9.1.1.1 = 1,524 Þ S2 £ = 0,49 (mm/vßng) 3 . X¸c ®Þnh l­îng ch¹y dao ®Ó ®¶m b¶o ®é cøng v÷ng cña chi tiÕt gia c«ng §Ó ®¶m b¶o ®é cøng v÷ng cña chi tiÕt gia c«ng, l­îng ch¹y dao ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : S3 £ ( mm/vßng) Trong ®ã : K: hÖ sè phô thuéc vµo c¸ch g¸ chi tiÕt trªn m¸y : K=3 v× chi tiÕt ®­îc kÑp 1 ®Çu trªn m©m cÆp. E : M«®un ®µn håi cña vËt liÖu gia c«ng: E = 2.105 N/mm2. J : M«men qu¸n tÝnh tiÕt diÖn ngang cña chi tiÕt gia c«ng : J== 555215,585 mm4 [f] : ®é vâng cho phÐp cña chi tiÕt gia c«ng : [f] = (0,2 ¸ 0,4) mm ÞlÊy [f]= 0,3 mm t : ChiÒu s©u c¾t : t = 2 mm. L : ChiÒu dµi cña chi tiÕt gia c«ng L = 55 mm CPy: HÖ sè ®Ó tÝnh lùc c¾t PY XPy: Sè mò xÐt tíi ¶nh h­ëng cña chiÒu s©u c¾t t ®Õn PY YPy: Sè mò xÐt tíi ¶nh h­ëng cña l­îng ch¹y dao S tíi PY Tra b¶ng 4.54.[1] ta ®­îc :CPy= 2430 ; XPy= 0,9 ; YPy= 0,6 KPy: hÖ sè hiÖu chØnh xÐt tíi ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè ®Õn PY : KPy= KMPy. KgPy KjPy KlPy KrPy KhsPy KMPy: HÖ sè hiÖu chØnh xÐt tíi ¶nh h­ëng cña vËt liÖu gia c«ng ®Õn PX KMPy = Tra c¸c hÖ sè cßn l¹i theo b¶ng 4.56.[1] : KjPy = 1 KgPy = 0,85 KlPy = 1 KrPy = 1 KhsPy = 1 Þ KPy = 0,756.1.1.1.1 = 0,756 Þ S3 £ = 24,08 (mm/vßng). 4 . X¸c ®Þnh l­îng ch¹y dao ®Ó ®¶m b¶o ®é bÒn cña m¶nh dao HKC: §Ó ®¶m b¶o ®é bÒn cña m¶nh dao HKC, l­îng ch¹y dao ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: S4 £ (mm/vßng) Trong ®ã : : lùc lín nhÊt cho phÐp t¸c dông lªn m¶nh dao HKC : Tra b¶ng 4.57.[1] ta ®­îc : = 3420 N t : chiÒu s©u c¾t, t=2 mm Þ S4 £ = 0,517 ( mm/vg.) 5 . X¸c ®Þnh l­îng ch¹y dao thùc cña m¸y : Chän trÞ sè nhá nhÊt trong bèn l­îng ch¹y dao tÝnh ®­îc ë trªn ®­îc trÞ sè ch¹y dao an toµn. §em so s¸nh víi b¶ng l­îng ch¹y dao cña m¸y t×m ®­îc mét gi¸ trÞ nhá h¬n vµ gÇn nhÊt so víi l­îng ch¹y dao an toµn gäi lµ l­îng ch¹y dao thùc cña m¸y . LÊy Smin = 0,49 (mm/vg ) = S2 ; so s¸nh víi b¶ng l­îng ch¹y dao cña m¸y ®­îc gi¸ trÞ : S = 0,43 (mm/vg) IV. X¸c ®Þnh vËn tèc c¾t V vµ sè vßng quay n : 1 . X¸c ®Þnh tèc ®é c¾t V : VT = ( m/phót) trong ®ã : VT : VËn tèc c¾t øng víi tuæi bÒn T cña dao T : Tuæi bÒn cña dao : T = 1h = 60 (phót). t : ChiÒu s©u c¾t : t = 2 (mm). S : l­îng ch¹y dao däc: S = 0,43 (mm/vg). CV : HÖ sè tÝnh ®Õn chÕ ®é c¾t m : ChØ sè tuæi bÒn XV ,YV: Sè mò xÐt tíi ¶nh h­ëng cña t vµ S ®Õn V: Tra b¶ng 4.62.[1] ®­îc : CV =340 ; XV = 0,15 ; YV =0,45 ; m = 0,2 ; KV : hÖ sè hiÖu chØnh xÐt tíi ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè kh¸c nhau tíi V : KV = Kcn. KM. KP. Kd. Khs. Kj. Kmt Tra b¶ng 4.59.[1] ®­îc KCN = 0,85 Tra b¶ng 4.63.[1] ®­îc KM = C¸c trÞ sè kh¸c tra b¶ng 4.64.[1] ®­îc : KP = 0,8 ; Kd =1 ; Khs = 1,2 Kj = 1 ; Kmt = 1,05 Þ KV = 0,85.1,229.0,8.1.1,2.1.1,05 = 1,05 Þ V= = 195,55 (m/ph.) 2 . X¸c ®Þnh sè vßng quay n : Sè vßng quay lý thuyÕt ®­îc x¸c tÝnh theo c«ng thøc sau: n = (vßng/phót) Tra b¶ng sè vßng quay tiªu chuÈn cña m¸y 1K62 ta cã: nk=1250 < n=1260 < nk+1 =1500 (vßng/phót) Nh­ng ®Ó ®¶m b¶o thêi gian m¸y lµ nhá nhÊt ta chän ph­¬ng ¸n cã Sm.n lín +Ph­¬ng ¸n 1: nk = 1250 (vßng/phót) => Sk.nk = 0,195.1250 =244 +Ph­¬ng ¸n 2: nk+1 = 1500 (vßng/phót) (mm/vßng) Tra b¶ng 1 phÇn phô lôc,víi m¸y 1K62 ta cã l­îng ch¹y dao thùc Sm’ cña m¸y. Sm’ =0,11 (mm/vßng) => Sk+1 .nk+1 = 0,11.1500 = 165 Ta thÊy : Sk.nk > Sk+1 .nk+1 VËy chän sè vßng quay cña m¸y lµ: nm=1250 (vßng/phót) Sm=0,49 (mm/vßng) VËy vËn tèc c¾t thùc lµ: V= ( m/phót) V. TÝnh lùc c¾t : C¸c thµnh phÇn lùc c¾t khi tiÖn ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : Tra c¸c gi¸ trÞ theo b¶ng 4.54.[1] ®­îc : (N) (N) (N) VI. KiÓm nghiÖm chÕ ®é c¾t theo ®éng lùc vµ m«men m¸y : ChÕ ®é c¾t ®· x¸c ®Þnh ë trªn ph¶i tho¶ m·n nh÷ng ®iÒu kiÖn sau : £ £ .h £ £ [] £ [] Trong ®ã : : Lùc tiÕp tuyÕn : = 1461 (N) V : VËn tèc c¾t : V = 212 (m/ph) : C«ng suÊt ®éng c¬ ®iÖn cña m¸y : = 10 KW. h : HiÖu suÊt cña m¸y,víi m¸y 1K62 : h = 0,8 D : ®­êng kÝnh ph«i : D = 54 (mm) [] : M«men xo¾n cho phÐp cña trôc chÝnh : [] = (N.m) [] : Lùc lín nhÊt cho phÐp theo ®é bÒn m¶nh dao HKC. Tra b¶ng 4.57.[1] ®­îc [] = 1800 (N) Þ < = 10.0,8= 8 (KW) < [] = 609 (Nmm) (N) < [] = 1800 (N) VII. TÝnh thêi gian m¸y TO : §èi víi tiÖn ngoµi th× thêi gian m¸y To ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau : TO = (phót) Trong ®ã : L : ChiÒu dµi cÇn gia c«ng cña chi tiÕt y : l­îng ¨n tíi cña dao : y= t.cotgj =2.cotg45O = 2.1= 2 (mm) y1 : l­îng v­ît qu¸ cña dao. Chän y1 =3(mm) S : l­îng ch¹y dao däc S = 0,195 mm/phót n : Sè vßng quay trong 1 phót cña ph«i n = 1250 (vßng/phót) Þ To = = 0,024 (Phót).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐồ án thiết kế dao.doc