Đồ án Thiết kế hệ thống cấp nước thị xã Châu Đốc – Tỉnh An Giang công suất 20.000 m3/ngày

MỤC LỤC Nhiệm vụ luận văn i Nhận xét của giáo viên hướng dẫn 1 ii Nhận xét của giáo viên hướng dẫn 2 iii Nhận xét của giáo viên phản biện iv Lời cảm ơn v Lời mở đầu vii Mục lục viii Danh mục các bảng xiv Danh mục các hình vẽ xv Tóm tắt luận văn xvii CHƯƠNG 1 CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG: 1 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: 1 1.2.1 Mục đích: 1 1.2.2 Nội dung: 2 1.2.3 Cơ sở tính toán: 3 CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NƯỚC CẤP 4 2.1 VAI TRÒ CỦA NƯỚC ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI VÀ NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN: 5 2.2 CÁC LOẠI NGUỒN NƯỚC DÙNG ĐỂ CẤP NƯỚC: 6 2.2.1 Nước mặt: 6 2.2.2.Nước ngầm: 6 2.2.3 Nước biển: 7 2.2.4 Nước lợ: 7 2.2.5 Nước khoáng: 7 2.2.6 Nước chua phèn: 7 2.2.7 Nước mưa: 8 2.3 CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGUỒN: 8 2.3.1 Các chỉ tiêu về lí học: Bao gồm 8 2.3.2 Các chỉ tiêu về hoá hoc: 9 2.3.3 Chỉ tiêu về vi trùng: 12 2.4 CÁC BIỆN PHÁP VÀ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÍ NƯỚC: 13 2.4.1 Các biện pháp xử lí cơ bản: 13 2.4.2 Dây chuyền công nghệ xử lí nước: 13 CHƯƠNG 3 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – KINH TẾ XÃ HỘI 18 3.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN: 18 3.1.1 Vị trí địa lý: 18 3.1.2 Khí hậu: 18 3.1.3 Địa hình: 19 3.1.4 Thuỷ văn: 19 3.1.5 Đặc điểm địa chất: 19 3.2 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ – XÃ HỘI: 20 3.2.1 Tình trạng thiết lập hành chánh: 20 3.2.2 Hoạt động kinh tế: 20 3.2.3 Tiềm năng phát triển: 20 3.3 HIỆN TRẠNG XÂY DỰNG: 21 CHƯƠNG 4 QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỊ XÃ CHÂU ĐỐC ĐẾN NĂM 2020 23 4.1 QUY MÔ DÂN SỐ: 23 4.2 QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN: 24 4.2.1 Tính chất và cơ sở kinh tế – kỹ thuật phát triển thị xã: 24 4.2.2 Hướng phát triển không gian đô thị: 25 4.2.4 Định hướng về quy hoạch san nền thoát nước mưa, thoát nước thải: 28 4.2.5 Định hướng quy hoạch cấp điện: 29 CHƯƠNG 5 HIỆN TRẠNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 30 5.1 HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC: 30 5.1.1 Hệ thống cấp nước Châu Đốc: 30 5.1.2 Quản lý hệ thống cấp nước: 35 5.2 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC: 36 5.3 SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC: 36 5.4 HIỆU QUẢ VỀ MẶT KINH TẾ – XÃ HỘI: 37 CHƯƠNG 6 XÁC ĐỊNH NHU CẦU DÙNG NƯỚC 39 6.1 PHẠM VI CẤP NƯỚC, TIÊU CHUẨN CẤP NƯỚC: 39 6.2 DỰ BÁO NHU CẦU DÙNG NƯỚC: 41 CHƯƠNG 7 LỰA CHỌN NGUỒN NƯỚC THÔ, NGUỒN CẤP ĐIỆN 45 7.1 NGUỒN CẤP NƯỚC THÔ: 45 7.1.1 Các nguồn nước thô: 45 7.1.2 Lựa chọn nguồn nước thô: 46 7.2 NGUỒN CẤP ĐIỆN: 46 CHƯƠNG 8 ĐỊA ĐIỂM VÀ DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 48 8.1 ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THU, TRẠM BƠM CẤP 1 48 8.2 ĐỊA DIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ: 48 CHƯƠNG 9 PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 50 9.1 CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC THÔ: 50 9.2 SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ: 51 9.3 PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHO CÁC HẠNG MỤC CỤM XỬ LÝ: 51 9.3.1 Bể trộn: 51 9.3.2 Ngăn tách khí: 52 9.3.3 Bể phản ứng: 52 9.3.4 Bể lắng: 53 9.3.5 Bể lọc: 55 9.3.6 Bể chứa: 56 9.3.7 Trạm bơm cấp 2: 56 9.3.8 Mạng chuyển tải phân phối: 56 9.4 KẾT LUẬN: 56 9.5 THUYẾT MINH DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ: 57 CHƯƠNG 10 PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN VÀ TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH THU, TRẠM BƠM CẤP 1 60 10.1 LỰA CHỌN CÔNG TRÌNH THU, TRẠM BƠM CẤP 1: 60 10.1.1 Phương án 1: 60 10.1.2 Phương án 2: 60 10.2 SỐ LIỆU CƠ SỞ PHỤC VỤ CHO TÍNH TOÁN THIẾT KẾ: 61 10.3 TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH THU – TRẠM BƠM CẤP 1: 61 10.3.1 Phương án 1: 61 10.3.2 Phương án 2: 63 CHƯƠNG 11 TÍNH TOÁN CÁC HẠNG MỤC HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 66 11.1 TÍNH TOÁN LIỀU LƯỢNG HOÁ CHẤT: 66 11.1.1 Phèn: 66 11.1.2 Vôi: 66 11.1.3 Clo: 69 11.2 TÍNH TOÁN CÁC HẠNG MỤC TIÊU THỤ HOÁ CHẤT: 69 11.2.1 Phèn: 69 11.2.2 Vôi: 72 11.2.3 Clo: 76 11.3 NHÀ BAO CHE: 77 11.4 TÍNH TOÁN CỤM XỬ LÝ: 77 11.4.1 Bể trộn đứng: 77 11.4.2 Ngăn tách khí: 79 11.4.3 Bể phản ứng có tầng cặn lơ lửng: 80 11.4.4 Bể lắng ngang thu nước bề mặt phân tán: 82 11.4.5 Bể lọc nhanh: 87 11.5 HỒ LẮNG, PHƠI BÙN: 95 11.6 BỂ CHỨA NƯỚC SẠCH: 96 11.7 TRẠM BƠM CẤP 2 – HỐ HÚT: 97 11.8 MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG CHUYỂN TẢI, PHÂN PHỐI NƯỚC SẠCH: 98 CHƯƠNG 12 TÍNH TOÁN GIÁ THÀNH 105 12.1 KINH PHÍ XÂY DỰNG: 105 12.2 TÍNH TOÁN CHI PHÍ VẬN HÀNH: 108 12.2.1 Chi phí hoá chất, điện năng, nhân công: 108 12.2.2 Chi phí sữa chữa nhỏ: 108 12.2.3 Chi phí khấu hao hàng năm: 108 12.4 TÍNH TOÁN GIÁ THÀNH MỘT M3 NƯỚC: 109 12.4.1 Suất đầu tư xây dựng 1 m3 nước: 109 12.4.2 Giá thành cho một m3: 109 CHƯƠNG 13 110 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

doc110 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1941 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế hệ thống cấp nước thị xã Châu Đốc – Tỉnh An Giang công suất 20.000 m3/ngày, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
khaên trong thi coâng do phaûi thöïc hieän treân maët nöôùc. 10.1.2 Phöông aùn 2: Coâng trình thu vaø traïm bôm caáp 1 ñöôïc xaây döïng taùch rôøi nhau. Traïm bôm caáp 1 naèm trong bôø, coâng trình thu goàm tuyeán oáng huùt noái töø traïm bôm caáp 1 ra mieäng huùt naèm ngoaøi soâng (caùch bôø 30 m). Öu, nhöôïc ñieåm cuûa phöông phaùp naøy nhö sau: * Öu ñieåm: Ñoä an toaøn, tính beàn vöõng cuûa coâng trình lôùn. Vieäc quaûn lyù, vaän haønh ñôn giaûn, thuaän tieän hôn. Thi coâng xaây döïng deã daøng hôn so vôùi phöông aùn 1. * Nhöôïc ñieåm: Caàn nhieàu dieän tích ñeå xaây döïng hôn phöông aùn 1 neân toán chi phí ñeàn buø giaûi toaû. 10.2 SOÁ LIEÄU CÔ SÔÛ PHUÏC VUÏ CHO TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ: Theo soá lieäu thu thaäp ñöôïc vaø keát quaû khaûo saùt thöïc ñòa taïi vò trí döï kieán xaây döïng coâng trình thu – traïm bôm caáp 1 cho thaáy: Cao ñoä maët ñaát bôø soâng : + 4,7 m Möïc nöôùc soâng thaáp nhaát : - 0,5 m Möïc nöôùc soâng trung bình : + 1,8 m Möïc nöôùc soâng cao nhaát : + 4,9 m Vò trí ñuû ñoä saâu ñeå ñaët coâng trình thu caùch bôø khoaûng 30 m ñeán 35 m. Coâng trình thu – traïm bôm caáp 1 ñöôïc xaây döïng ñaùp öùng coâng suaát 20.000 m3/ngaøy, nhöng cuõng coù döï truø ñeå môû roäng coâng suaát vaøo giai ñoaïn sau, döï kieán naâng coâng suaát toång coäng laø 40.000 m3/ngaøy. 10.3 TÍNH TOAÙN COÂNG TRÌNH THU – TRAÏM BÔM CAÁP 1: 10.3.1 Phöông aùn 1: * Voû bao che traïm bôm: Traïm bôm caáp 1 ñöôïc xaây döïng treân caùc heä coïc beâ toâng coát theùp ñoùng xuoáng loøng soâng, saøn, khung, maùi baèng beâ toâng coát theùp ñoå taïi choã, töôøng xaây gaïch. Dieän tích maët baèng nhaø traïm: B x L = 6 m x 16 m, trong ñoù: Gian ñaët tuû ñieàu khieån kích thöôùc maët baèng: B x L = 6 m x 4,0 m Gian ñaët maùy bôm kích thöôùc maët baèng: B x L = 6 m x 12 m Saøn nhaø traïm bôm caáp 1 naèm treân ñaàu coïc beâ toâng coát theùp ôû cao ñoä +5,3 m. Taïi ñaây maùy bôm nöôùc thoâ ñöôïc laép ñaët laø bôm ly taâm truïc ñöùng, huùt nöôùc tröï tieáp töø loøng soâng ôû phía döôùi, xung quanh vò trí huùt cuûa maùy bôm coù bao löôùi theùp B40 ñeå chaén raùc. Oáng ñaåy cuûa bôm caáp 1 ñaët theo caàu daãn vaøo bôø vaø ñeán nhaø maùy xöû lyù. Trong traïm bôm laép ñaët daàm caàu truïc (1,5 taán) phuïc vuï cho coâng taùc laép ñaët, thay theá söõa chöõa vaø vaän haønh maùy bôm. Caàu coâng taùc noái töø bôø soâng ra traïm bôm caáp 1 roäng 4,0 m, bao goàm: Haønh lang ñi laïi quaûn lyù vaø ñaët tuyeán oáng nöôùc thoâ. Keát caáu ñôõ caàu coâng taùc laø heä coïc vaø daàm beâ toâng coát theùp, saøn laø beâ toâng coát theùp ñoå taïi choã. Ñieän caáp cho tuû ñieän cuûa traïm bôm caáp 1 ñöôïc laáy töø traïm bieán aùp vaø maùy phaùt ñieän döï phoøng ñaët trong bôø. Caùc haïng muïc phuï trôï goàm: coång, haøng raøo, san neàn, ñöôøng noäi boä. Voû bao che traïm bôm ñöôïc döï truø ñeå coù theå laép ñaët ñuû maùy bôm cho coâng suaát 40.000 m3/ngaøy. * Maùy bôm caáp 1 laép ñaët: Löu löôïng maùy bôm caáp 1: Coâng suaát yeâu caàu laø 20.000 m3/ngaøy (840 m3/h), söû duïng maùy bôm truïc ñöùng, laép ñaët 3 maùy bôm(2 chaïy, 1 döï phoøng) vôùi löu löôïng moãi maùy bôm laø: Qb = = 420 m3/h Aùp löïc caàn thieát cuûa maùy bôm: xaùc ñònh theo coâng thöùc: Hb = Hhh + Hdd + Hcb + Hdö Trong ñoù: Hhh : Ñoä cheânh cao ñoä giöõa möïc nöôùc thaáp nhaát ôû soâng Chaâu Ñoác vaø möïc nöôùc coâng taùc ôû beå troän cuûa nhaø maùy xöû lyù. Cao ñoä möïc nöôùc thaáp nhaát treân soâng Chaâu Ñoác : -0,5 m Cao ñoä maët ñaát san neàn taïi nhaø maùy xöû lyù : +5,3 m Cao ñoä möïc nöôùc taïi beå troän cuûa nhaø maùy xöû lyù : +10,3 m Þ Hhh = 10,3 – (-0,5) = 10,8 m Hdd : Toång toån thaát aùp löïc ñöôøng daøi treân ñöôøng oáng chuyeån taûi nöôùc thoâ (chieàu daøi oáng chuyeån taûi 900 m). Vôùi coâng suaát traïm xöû lyù laø: Q = 20.000 (m3/ngaøy) = 840 (m3/h) = 233,4 (l/s) Döïa vaøo baûng II trang 51 – Caùc baûng tính toaùn thuyû löïc – ThS Nguyeãn Thò Hoàng, choïn ñaët oáng D = 500 mm, v = 1,12 m/s, 1000i = 3.20 Þ = 2,9 (m) Hcb : Toång toån thaát aùp löïc cuïc boä trong noäi boä traïm bôm vaø treân ñöôøng oáng chuyeån taûi nöôùc thoâ laáy baèng 50% Hdd. Þ Hcb = 0,5 x 2,9 = 1,5 m Hdö : Aùp löïc töï do caàn thieát : laáy baèng = 4 m Vaäy aùp löïc caàn thieát cuûa maùy bôm caáp 1 laø: Hb = 10,8 + 2,9 + 1,5 + 4 = 19,2 m » 20 m Caùc thoâng soá kyõ thuaät cuûa maùy bôm caáp 1 ñöôïc laép ñaët : q = 420 m3/h, H = 20 m 10.3.2 Phöông aùn 2: 1) Coâng trình thu: Tuyeán oáng huùt nöôùc thoâ coù chieàu daøi tính töø traïm bôm caáp 1 tôùi mieäng huùt laø 41 m. Söû duïng 2 oáng theùp daãn nöôùc thoâ vôùi löu löôïng qua moãi oáng laø: q = = 116,7 (l/s). Döïa vaøo baûng II trang 48 – Caùc baûng tính toaùn thuyû löïc – ThS Nguyeãn Thò Hoàng, choïn oáng coù D500; v = 0,56 m/s, 1000i = 0,91 Tuyeán oáng huùt ñöôïc ñaët ôû cao ñoä +1,95 (tim oáng), oáng huùt ñöôïc ñaët doác ra ngoaøi mieäng huùt vôùi ñoä doác I = 0,0005. Phaàn oáng naèm ngoaøi soâng ñöôïc ñôõ treân caùc ñaø giaèng cuûa heä coïc beâ toâng coát theùp. Mieäng huùt ñöôïc ñaët ôû cao ñoä -2,0 m, saâu hôn möïc nöôùc thaáp nhaát laø 1,5 m vaø cao hôn ñaùy soâng laø 2 m. Ñeå baûo veä mieäng huùt nöôùc thoâ, xaây döïng heä thoáng coïc bao quanh vaø löôùi theùp B40 ñeå chaén raùc. Phía treân maët nöôùc khu vöïc mieäng huùt coù boá trí heä thoáng côø, bieån baùo, ñeøn tín hieäu. 2) Traïm bôm caáp 1: Traïm bôm caáp 1 xaây nöûa noåi, nöûa chìm, saøn ñaët maùy bôm ôû cao ñoä +1,5 m. Voû bao che traïm bôm caáp 1: Khu ñaát xaây döïng traïm bôm caáp 1 coù dieän tích 1.050 m2 (30 m x 35 m), ñöôïc san neàn leân ñeán cao ñoä + 5,3 m. Phaàn bôø soâng ñöôïc keø ñaù hoïc treân heä coïc, giaèng beâ toâng coát theùp ñeå choáng saït lôû. Traïm bôm caáp 1 ñöôïc xaây döïng caùch bôø soâng 9 m. Dieän tích nhaø traïm coù kích thöôùc maët baèng laø B x L = 6 m x 20 m, ñöôïc chia laøm 2 phaàn: phaàn ñaët tuû ñieàu khieån vaø quaûn lyù coù kích thöôùc maët baèng laø:4 m x 6 m, noåi treân maët ñaát. Phaàn saøn ñaët maùy bôm coù kích thöôùc maët baèng laø: 6 m x 16 m, chìm saâu trong maët ñaát san neàn: 3,8 m. Caùc haïng muïc phuï trôï: Goàm coång, haøng raøo, ñöôøng noäi boä, nhaø bao che maùy bieán aùp, maùy phaùt ñieän döï phoøng vaø phoøng quaûn lyù ( kích thöôùc 6 m x 12 m). Maùy bôm caáp 1: Maùy bôm nöôùc thoâ laép ñaët laø bôm ly taâm truïc ngang. Coâng suaát yeâu caàu laø 20.000 m3/ngaøy, laép ñaët 3 maùy bôm (2 chaïy, 1 döï phoøng) moãi bôm coù thoâng soá kyõ thuaät tính toaùn töông töï nhö phöông aùn 1: q = 420 m3/h, H = 20 m * Keát luaän veà löïa choïn phöông aùn: Qua vieäc phaân tích, tính toaùn nhö treân ta choïn phöông aùn 2 ñeå xaây döïng. CHÖÔNG 11 TÍNH TOAÙN CAÙC HAÏNG MUÏC HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC 11.1 TÍNH TOAÙN LIEÀU LÖÔÏNG HOAÙ CHAÁT: 11.1.1 Pheøn: Pheøn ñöôïc söû duïng laø pheøn nhoâm (Al2(SO4)3). * Lieàu löôïng pheøn nhoâm caàn thieát: Caên cöù vaøo haøm löôïng caën cuûa nöôùc nguoàn laø 80 mg/l ® theo baûng 2-1 : Lieàu löôïng pheøn ñeå xöû lyù nöôùc ñuïc – Xöû lyù nöôùc caáp – TS.Nguyeãn Ngoïc Dung trang 18, ta chon lieàu löôïng pheøn caàn thieát laø 30 mg/l. Caên cöù vaøo ñoä maøu cuûa nöôùc nguoàn laø 300, xaùc ñònh löôïng pheøn nhoâm theo coâng thöùc (2.1) – Xöû lyù nöôùc caáp - TS.Nguyeãn Ngoïc Dung trang 19: PAl = 4 = 4 = 22 (mg/l) So saùnh 2 lieàu löôïng pheøn tính toaùn ôû treân ta choïn PAl = 30 (mg/l). 11.1.2 Voâi: * Lieàu löôïng chaát kieàm hoaù: Pk = e1 x (-Kt + 1) x Trong ñoù: Pk : Haøm löôïng chaát kieàm hoaù (mg/l) Pp : Haøm löôïng pheøn caàn thieát duøng ñeå keo tuï (mg/l) e1, e2 : Troïng löôïng ñöông löôïng cuûa chaát kieàm hoaù vaø cuûa pheøn, (mg/mgñl), choïn: e1 = 28 (ñoái vôùi CaO), e2 = 57 (ñoái vôùi Al2(SO4)3 Kt : Ñoä kieàm nhoû nhaát cuûa nöôùc nguoàn (mgñl/l) Kt = =1,1 (mgñl/l) 1 : Ñoä kieàm döï phoøng cuûa nöôùc (mgñl/l) c : Tyû leä chaát kieàm hoaù nguyeân chaát coù trong saûn phaåm söû duïng (%), c = 60% Þ Pk = 28 x (- 1,1 +1) x = 20 (mg/l) * Tính oån ñònh nöôùc: Ñoä kieàm cuûa nöôùc nguoàn sau khi pha pheøn: Trong ñoù: : Ñoä kieàm cuûa nöôùc nguoàn tröôùc khi pha pheøn (mgñl/l) = = 1,3 (mgñl/l) ap : Lieàu löôïng pheøn tính theo löôïng hoaït tính cuûa saûn phaåm khoâng ngaäm nöôùc (mg/l) e : ñöông löôïng cuûa pheøn, e = 57 (mg/mgñl) Þ = 1,3 - = 0,8 (mgñl/l) Ñoä pH cuûa nöôùc sau khi pha pheøn: pHs = f1(t) – f2(Ca2+) – f3(Kt) + f4(P) Trong ñoù: f1(t0) : haøm soá nhieät ñoä cuûa nöôùc f2(Ca2+) : Haøm soá haøm löôïng cuûa ion Ca2+ trong nöôùc f3(Kt) : Haøm soá ñoä kieàm cuûa nöôùc f4(P) : Haøm soá toång haøm löôïng muoái cuûa nöôùc Vôùi nhieät ñoä cuûa nöôùc t = 280C Þ f1(t0) = 1,95 f2(Ca2+) = 1,5 vôùi Ca2+ = 30 (mg/l) f3(Kt) = 0,9 f4(P) = 8,76 vôùi P = 180 (mg/l) Þ pHs = 1,95 – 1,5 – 0,9 + 8,76 = 8,31 Chæ soá baûo hoaø cuûa nöôùc: I = pH0 – pHs = 7,5 – 8,31 = -0,81 Þ Nöôùc coù tính xaâm thöïc Trong tröôøng hôïp naøy: pH0 =7,5 < pHs = 8,31 neân ta söû duïng coâng thöùc 15.23 trang 532 – Caáp nöôùc taäp 2 – Trònh Xuaân Lai a = e Trong ñoù: c vaø x : Heä soá phuï thuoäc vaøo pH0 vaø pHs cuûa nöôùc nguoàn Theo bieåu ñoà (15.6) trang 531 – Caáp nöôùc taäp 2 – Trònh Xuaân Lai vôùi: pH0 = 7,5 Þ c = 0,1 pHs = 8,31 Þ x = 0,001 Þ a = 28(0,1 + 0,001 + 0,1 x 0,001) x 0,8 x = 3,8 (mg/l) Vaäy toång löôïng voâi duøng ñeå kieàm hoaù vaø naâng pH laø: P = 20,0 + 3,8 = 23,8 (mg/l) Löôïng voâi söû duïng tính theo CaO nguyeân chaát: Pv = 23,8 x=14,3 (mg/l) 11.1.3 Clo: Lieàu löôïng Clo loûng söû duïng vôùi haøm löôïng toái ña laø 3 mg/l = 3 g/m3 (theo TCVN 33:1985) Löôïng Clo söû duïng trong 1 giôø: LClo = 840 x 3 = 2,52 (kg/h) Löôïng Clo söû duïng trong 1 thaùng: LClo = 2,52 x 24 x 30 = 1814 (kg/thaùng) 11.2 TÍNH TOAÙN CAÙC HAÏNG MUÏC TIEÂU THUÏ HOAÙ CHAÁT: 11.2.1 Pheøn: Pheøn ñöôïc chaâm vaøo vôùi lieàu löôïng trung bình laø 30 mg/l Dung tích beå hoaø troän: Trong ñoù: Q: Löu löôïng nöôùc xöû lyù (m3/h) n: Thôøi gian giöõa 2 laàn hoaø tan pheøn, n = 24 giôø Pp : Lieàu löôïng pheøn döï tính cho vaøo nöôùc (g/m3) bh : Noàng ñoä dung dòch pheøn trong thuøng hoaø troän (%), choïn bh = 5% : Khoái löôïng rieâng cuûa dung dòch, = 1 taán/m3 Þ Wh = = 12 (m3) Choïn thieát keá 2 beå hoaø troän keát hôïp vôùi tieâu thuï pheøn, dung tích moãi beå laø 12 (m3), moãi ngaøy pha 1 beå (24 giôø). Kích thöôùc moãi beå: L x B x H = 2,5m x 2,5m x 1,92 (+0,3)m Vaäy theå tích xaây döïng moãi beå laø V = 14 (m3) Ñeå hoaø tan pheøn cuïc thaønh dung dòch 5% thì duøng maùy khuaáy loaïi caùnh quaït phaúng coù: Soá voøng quay laø: 30 voøng/phuùt Soá caùnh quaït laø: 2 caùnh Chieàu daøi caùnh khuaáy tính töø truïc quay laáy = 0,45 chieàu roäng beå: lcaùnh khuaáy = 0,45 x 2,5 = 1,125 (m) Þ Chieàu daøi toaøn phaàn cuûa caùnh quaït laø: 2,25 (m) Dieän tích baûn caùnh laáy baèng 0,1 m2/m3 dung tích beå: Sbc = 0,1 x 12 = 1,2 (m2) Chieàu roäng moãi caùnh quaït: bcq == 0,27 (m) Coâng suaát ñoäng cô cuûa maùy khuaáy: N = 0,5 x x h x n3 x d4 x z (KW) Trong ñoù: : Troïng löôïng theå tích cuûa dung dòch ñöôïc khuaáy troän , = 1000 kg/m3 h: Chieàu cao caùnh quaït, h = 0,27 (m) n: Soá voøng quay cuûa caùnh quaït trong moät giaây, n = 30 : 60 = 0,5 (voøng/giaây) d: Ñöôøng kính cuûa voøng troøn do ñaàu caùnh quaït taïo ra khi quay, d = 2,25 (m) z: Soá caùnh quaït treân truïc caùnh khuaáy, z = 1 : Heä soá höõu ích cuûa ñoäng cô truyeàn ñoäng, choïn = 80% Þ N = = 5 (KW) Duøng bôm ñònh löôïng ñeå ñöa dung dòch pheøn vaøo beå troän Löu löôïng dung dòch pheøn caàn thieát ñeå ñöa vaøo nöôùc trong 1 giôø: q = Trong ñoù: Q : Coâng suaát nhaø maùy = 840 (m3/h) a : Lieàu löôïng pheøn caàn thieát (mg/l) p : Noàng ñoä pheøn ôû beå tieâu thuï (%) Þ q = = 504 (l/h) = 0,5 (m3/h) Choïn 2 maùy bôm ñònh löôïng pheøn (1 coâng taùc, 1 döï phoøng) coù thoâng soá kyõ thuaät: q = 0,5 (m3/h), H = 50 m Hình 11.1 Beå hoaø troän keát hôïp vôùi tieâu thuï pheøn Löôïng pheøn söû duïng trong 1 thaùng: Lp = 840 x 30 x 24 x 30 = 18.144 (Kg) Theå tích pheøn söû duïng trong 1 thaùng: Wp = = = 16,5 (m3) Trong ñoù: 1,1 laø khoái löôïng rieâng cuûa pheøn (taán/m3) Neáu chieàu cao chaát ñoáng pheøn laø 2 m, thì dieän tích kho pheøn caàn thieát laø 9 m2 (khoâng keå loái ñi). 11.2.2 Voâi: Löôïng voâi söû duïng trong 1 giôø: V1 = 840 m3/h x 23,8 g/m3 = 20 (kg/h) Löông voâi söû duïng trong 1 ngaøy (tính theo voâi thöông phaåm): V2 = 20 x 24 = 480 (kg/ngaøy) Duøng voâi boät ñeå hoaø troän vaø tieâu thuï Dung tích beå hoaø troän: Wv = Trong ñoù: : Löu löôïng nöôùc tính toaùn (m3/h) n : Soá giôø giöõa 2 laàn pha voâi, 12 giôø Pv : Lieàu löôïng voâi cho vaøo nöôùc (mg/l), Pv = 14,3 (mg/l) bv : Noàng ñoä voâi söõa (5%) : Troïng löôïng rieâng cuûa dung dòch, = 1 taán/m3 Þ Wv == 5,8 (m3) Choïn thieát keá 1 beå hoaø troän vaø 2 beå tieâu thuï, ñeàu coù kích thöôùc nhö nhau (dung tích höõu ích laø 5,8 m3). Beå ñöôïc thieát keá hình troøn, ñöôøng kính beå phaûi laáy baèng chieàu cao coâng taùc cuûa beå d = h Wv = = 2 (m) Ñeå hoaø tan voâi ta duøng maùy khuaáy troän caùnh quaït phaúng coù: Soá voøng quay laø: 40 voøng/phuùt Soá caùnh quaït laø: 2 caùnh Chieàu daøi caùnh khuaáy tính töø truïc quay laáy = 0,45 chieàu roäng beå: lcaùnh khuaáy = 0,45 x 2,0 = 0,9 (m) Þ Chieàu daøi toaøn phaàn cuûa caùnh quaït laø: 1,8 (m) Dieän tích baûn caùnh laáy baèng 0,1 m2/m3 dung tích beå: Sbc = 0,1 x 5,8 = 0,58 (m2) Chieàu roäng moãi caùnh quaït: bcq == 0,16 (m) Coâng suaát ñoäng cô cuûa maùy khuaáy: N = 0,5 x x h x n3 x d4 x z (KW) Trong ñoù: : Troïng löôïng theå tích cuûa dung dòch ñöôïc khuaáy troän , = 1000 kg/m3 h: Chieàu cao caùnh quaït, h = 0,16 (m) n: Soá voøng quay cuûa caùnh quaït trong moät giaây, n = 40 : 60 = 0,67 (voøng/giaây) d: Ñöôøng kính cuûa voøng troøn do ñaàu caùnh quaït taïo ra khi quay, d = 1,8 (m) z: Soá caùnh quaït treân truïc caùnh khuaáy, z = 1 : Heä soá höõu ích cuûa ñoäng cô truyeàn ñoäng, choïn = 80% Þ N = =3 (KW) Vaäy taïi beå hoaø troän vaø tieâu thuï, moãi beå trang bò moät ñoäng cô khuaáy troän coù coâng suaát N = 3 KW Löu löôïng dung dòch voâi caàn thieát ñeå ñöa vaøo nöôùc trong 1 giôø: qv = Trong ñoù: Q : Coâng suaát nhaø maùy = 840 (m3/h) a : Lieàu löôïng voâi caàn thieát (mg/l) p : Noàng ñoä voâi ôû beå tieâu thuï (%) Þ qv = = 240 (l/h) Choïn 2 maùy bôm ñònh löôïng voâi (1 coâng taùc, 1 döï phoøng) coù thoâng soá kyõ thuaät: q = 240 (l/h), H = 50 m Hình 11.2 Beå hoaø troän vaø tieâu thuï voâi * Dieän tích kho chöùa voâi döï tröõ: Löôïng voâi döï tröõ trong 30 ngaøy: Pv = 480 x 30 = 14.400 (kg) Theå tích voâi döï tröõ: W = (m3) Chieàu cao voâi chaát ñoáng laø 2 m thì dieän tích kho voâi caàn thieát laø 5,75 m2 (khoâng keå loái ñi). 11.2.3 Clo: Lieàu löôïng Clo loûng söû duïng trong 1 giôø laø 2,52 kg/h: Löôïng nöôùc caàn thieát ñeå cho Clorator laøm vieäc laø 0,6 m3/kg (theo TCVN 33:1995) Þ Löôïng nöôùc caàn caáp: 0,6 m3/kg x 2,52 kg/h = 1,5 (m3/h) Söû duïng 2 Clorator ñeå chaâm Clo (1 coâng taùc, 1 döï phoøng) loaïi 0 – 4 kg/h Ñaët 3 bình Clo loaïi 900 kg/bình Ñöôøng kính oáng daãn Clo: dClo = 1,2 Trong ñoù: Q : Löu löôïng / giaây lôùn nhaát cuûa khí Clo hoaëc Clo loûng (m3/s), laáy lôùn hôn löu löôïng trung bình giôø töø 3 – 5 laàn, troïng löôïng theå tích cuûa Clo loûng – 1,47 T/m3, cuûa Clo khí 0,0032 T/m3 Q = = 18.10-5 (m3/s) v : Toác ñoä trongg ñöôøng oáng, laáy baèng 2,5 – 3,5 m/s ñoái vôùi Clo khí vaø 0,8 m/s ñoái vôùi Clo loûng, laáy v = 3 m/s Þ dClo = = 5,4 (mm) Choïn dClo = 6 mm, oáng PVC 11.3 NHAØ BAO CHE: Nhaø bao che ñöôïc xaây döïng chung cho caø voâi, pheøn, Clo coù kích thöôùc toång coäng laø 7m x 22m vaø chia thaønh caùc phoøng coù chöùc naêng rieâng bieät. 11.4 TÍNH TOAÙN CUÏM XÖÛ LYÙ: 11.4.1 Beå troän ñöùng: 1) Chöùc naêng: Troän ñeàu hoaù chaát vôùi nöôùc, giöõ cho caùc phaàn töû voâi ôû traïng thaùi lô löûng, laøm cho quaù trình hoaø tan voâi ñöôïc thöïc hieän trieät ñeå. Quaù trình hoaø troän phaûi ñöôïc tieán haønh raát nhanh choùng trong moät khoaûng thôøi gian raát ngaén tröôùc luùc taïo thaønh nhöõng boâng keát tuûa. 2) Tính toaùn: Coâng suaát traïm xöû lyù laø 20.000 m3/ngaøy = 840 m3/h = 0,233 m3/s = 233 l/s Dieän tích tieát dieän ngang ôû phaàn treân cuûa beå troän vôí vaän toác nöôùc daâng vd = 25 mm/s (m2) Choïn maët baèng phaàn treân cuûa beå troän laø hình vuoâng, thì chieàu daøi moãi caïnh laø: = 3,05 (m) » 3,1 (m) Ñöôøng kính oáng daãn nöôùc thoâ vaøo beå troän laø D500 (öùng vôùi v = 1,12 m/s naèm trong giôùi haïn cho pheùp töø 1 ÷ 1,5 m/s) Ñöôøng kính ngoaøi cuûa oáng daãn nöôùc vaøo beå laø 540 mm Do ñoù dieän tích ñaùy beå (choã noái vôùi oáng) seõ laø: fñ (m2) Choïn goùc noùn a = 600 thì chieàu cao phaàn hình thaùp (phaàn döôùi beå) laø: cotg=x cotg= 2,22 (m) Theå tích phaàn hình thaùp cuûa beå troän: Wd = (m3) Theå tích caàn thieát cuûa beå vôùi thôøi gian löu nöôùc laø 2 phuùt: W = (m3) Theå tích phaàn hình hoäp seõ laø: (m3) Chieàu cao phaàn treân cuûa beå: (m) Thu nöôùc ôû beå troän baèng maùng voøng xung quanh chu vi beå. Nöôùc chaûy trong maùng ñeán choã oáng daãn nöôùc ra khoûi beå theo 2 höôùng ngöôïc chieàu nhau, vì vaäy löu löôïng nöôùc tính toaùn cuûa maùng seõ laø: = 420 (m3/h) Dieän tích tieát dieän maùng vôùi toác ñoä nöôùc chaûy trong maùng vm = 0,4 m/s laø: = 0,292 (m2) Choïn chieàu roäng maùng laø bm = 0,7 m thì chieàu cao lôùp nöôùc tính toaùn trong maùng seõ laø: = 0,42 (m) Chu vi phía trong cuûa maùng laø: Pm = 3 = 3x3,1 = 9,3 (m) Chieàu cao lôùp nöôùc treân maùng: =63 (mm) Choïn chieàu cao lôùp nöôùc treân maùng laø 65 (mm) Chieàu cao toång coäng cuûa beå goàm: Chieàu cao baûo veä: hbv = 0,3 m Chieàu cao phaàn hình hoäp: = 2,1 m Chieàu cao phaàn hình thaùp: =2,22 m Chieàu cao töø ñaùy beå tôùi maët ñaát: h = 0,5 m Þ H = = 5,12 (m) Cao ñoä maët ñaát: +5,3 m Cao ñoä möïc nöôùc trong beå troän: +10,16 (m) 11.4.2 Ngaên taùch khí: a) Chöùc naêng: Nhaèm ñaûm baûo taùch ñöôïc boït khí vaø treân ñöôøng nöôùc töø beå troän ñeán nhöõng coâng trình tieáp theo traùnh ñöôïc khoâng khí loït vaøo nöôùc laøm cho hieäu quaû cuûa caùc coâng trình phía sau ñöôïc taêng leân. b) Tính toaùn: Theå tích ngaên taùch khí tính vôùi thôøi gian löu nöôùc 1 phuùt: = 14 (m3) Tieát dieän ngaên taùch khí ñaûm baûo vaän toác doøng nöôùc ñi xuoáng trung bình laø 0,03 m/s Þ = 7,8 (m2) Chieàu daøi ngaên taùch khí baèng chieàu roäng beå phaûn öùng vaø beå laéng ngang: L = 20,9 (m) Chieàu roäng toái thieåu cuûa ngaên taùch khí: = 0,4 (m) Choïn thieát keá chieáu roäng ngaên taùch khí B = 0,7 m thì chieáu cao ngaên taùch khí seõ laø: = 0,96 (m) Choïn kích thöôùc ngaên taùch khí laø: 18,0 (m) x 0,7 (m) x 1,0 (+ 0,3) (m) 11.4.3 Beå phaûn öùng coù taàng caën lô löûng: a) Chöùc naêng: Loaïi beå naøy thöôøng ñöôïc ñaët ngay trong phaàn ñaàu cuûa beå laéng ngang. Muïc ñích cuûa beå naøy laø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi nhaát ñeå caùc haït keo phaân taùn trong nöôùc sau quaù trình pha vaø troän vôùi pheøn ñaõ maát oån ñònh vaø coù khaû naêng dính keát vôùi nhau, va chaïm vôùi nhau ñeå taïo thaønh caùc haït caën coù kích thöôùc ñuû lôùn, coù theå laéng trong beå laéng hoaëc giöõ laïi ñöôïc ôû beå loïc. b) Tính toaùn: Dieän tích maët baèng cuûa beå phaûn öùng: Trong ñoù: v: Toác ñoä ñi leân cuûa doøng nöôùc trong beå phaûn öùng ôû phaàn treân öùng vôùi haøm löôïng caën cuûa nöôùc nguoàn = 180 mg/l thì v = 1,6 mm/s Þ = 146(m2) Chia beå phaûn öùng thaønh 8 ngaên, chieàu roäng moåi ngaên laø 2,4 m thì chieàu daøi cuûa beå phaûn öùng: = 7,6 (m) Theå tích beå phaûn öùng vôùi thôøi gian löu nöôùc laø 30 phuùt: = 52,5 (m3) Chieàu cao toái thieåu cuûa beå phaûn öùng: = 2,9 (m) Chieàu cao thieát keá toång coäng cuûa beå phaûn öùng laø 4,8 m goàm: Chieàu cao phaàn phaûn öùng: 3,2 m Chieáu cao phaàn ñaùy taïo doác: 1,0 m Chieàu cao phuï: 0,6 m Trong ngaên phaûn öùng ñaët 3 töôøng chaén höôùng doøng (vuoâng goùc vôùi doøng chaûy ngang), khoaûng caùch giöõa caùc taám chaén laø: = 2,6 (m) Moãi ngaên phaûn öùng ñaët moät maùng phaân phoái nöôùc töø ngaên taùch khí sang. Choïn chieàu roäng maùng bm = 0,4 (m) Löu löôïng nöôùc qua moãi maùng laø: = 105 (m3/h) = 29,2 (l/s) Chieàu cao lôùp nöôùc trong maùng hm = 0,4 (m) ; v = 0,18 (m/s) Söû duïng heä thoáng oáng ñöùng ñeå ñöa nöôùc xuoáng ñaùy beå, moãi ngaên coù 6 oáng ñöùng. Löu löôïng nöôùc qua moãi oáng laø: = 17,5 (m3/h) = 4,9 (l/s) Döïa vaøo caùc baûng tính toaùn thuyû löïc, choïn: D = 100 mm ; v = 0,6 m/s Moãi oáng ñöùng phaân boá ra 2 oáng nhaùnh, löu löôïng qua moãi nhaùnh: = 2,45 (l/s) Döïa vaøo baûng tra thuyû löïc choïn : D = 50 mm ; v = 1,13 m/s Toác doä nöôùc töø ngaên phaûn öùng sang beå laéng laáy 0,03 m/s. chieàu cao lôùp nöôùc treân vaùch traøn: = 0,43 (m) Laáy chieàu cao lôùp nöôùc phía treân töôøng chaén höôùng doøng laø 0,5 (m) Sau töôøng chaén höôùng doøng cuoái cuøng, ñaët 1 vaùch höôùng doøng ngaäp 2,6 m trong nöôùc caùch töôøng chaén höôùng doøng 0,75 m. Cao ñoä maët ñaát : +5,3 m Cao ñoä möïc nöôùc coâng taùc trong beå phaûn öùng laø: +9,8 m Cao ñoä ñaùy beå phaûn öùng laø: +5,3 m 11.4.4 Beå laéng ngang thu nöôùc beà maët phaân taùn: a) Chöùc naêng: Nöôùc chuyeån ñoäng töø ñaàu beå ñeán cuoái beå, döôùi taùc duïng cuûa troïng löïc thì caùc haït caën sau khi ñaõ keo tuï laëng xuoáng döôùi ñaùy beå vaø ñöôïc xaû ra ngoaøi qua heä thoáng xaû caën. b) Tính toaùn: Toång dieän tích maët baèng cuûa beå laéng: Trong ñoù: : Heä soá keå ñeán söï aûnh höôûng cuûa thaønh phaàn vaän toác roái cuûa doøng nöôùc theo phöông thaúng ñöùng, choïn =1 : Toác ñoä laéng töï do cuûa haït caën nhoû nhaát caàn giöõ laïi (mm/s), theo baûng 3-2 trang 77 – Xöû Lyù Nöôùc Caáp – TS.Nguyeãn Ngoïc Dung thì vôùi haøm löôïng caën nöôùc nguoàn laø 180 mg/l choïn = 0,5 mm/s Þ = 467 (m2) Chia beå laéng laøm 4 ngaên gioáng nhö beå phaûn öùng, chieàu roäng moãi ngaên laø 5 m Dieän tích maët baèng moãi ngaên: = 117 (m2) Chieàu daøi cuûa beå laéng: = 24 (m) Coäng theâm phaàn chuyeån tieáp töø beå phaûn öùng sang beå laéng vaø möông taäp trung nöôùc cuoái beå laéng, thì thieát keá chieàu daøi beå laéng laø 26 m * Heä thoáng thu nöôùc cuûa beå laéng: Phaàn thu nöôùc sau beå laéng duøng caùc maùng raêng cöa inox coù ñaùy maùng ñaët naèm ngang. Chieàu daøi maùng: = 14 (m) Moãi ngaên ñaët 3 maùng thu nöôùc, löu löôïng qua moãi maùng thu laø: = 70 (m3/h) = 0,0195 (m3/s) = 19,5 (l/s) Khoaûng caùch giöõa caùc taâm maùng: = 1,67 (m) Choïn chieàu roäng maùng laø bm = 0,25 (m) Chieàu cao lôùp nöôùc trong maùng hm = 0,38 (m) ; v = 0,2 (m/s) Meùp treân cuûa maùng cao hôn möïc nöôùc cao nhaát trong beå 0,1 m Maùng taäp trung nöôùc cuûa beå laéng laø maùng hình chöõ nhaät, tieát dieän ngang: b x h = 0,8 m x 0,85 m Cao ñoä maët ñaát : +5,3 m Cao ñoä möïc nöôùc coâng taùc trong beå laéng : +9,8 m Cao ñoä ñaùy beå : +5,3 m Cao ñoä möïc nöôùc taïi möông taäp trung ñöa nöôùc sang beå loïc: +9,30 m * Heä thoáng xaû caën cuûa beå laéng: Theå tích vuøng neùn caën cuûa beå laéng: Trong ñoù: T: Thôøi gian laøm vieäc giöõa 2 laàn xaû caën , T = 24 giôø (khi xaû caën beå vaãn laøm vieäc bình thöôøng) Q: Löu löôïng nöôùc ñöa vaøo beå (m3/h) N: Soá löôïng beå laéng ngang C: Haøm löôïng caën coøn laïi trong nöôùc sau khi laéng, C = 12 mg/l : Noàng ñoä trung bình cuûa caën ñaõ neùn chaët laáy theo baûng 3-3 trang 78 – Xöû Lyù Nöôùc Caáp – TS.Nguyeãn Ngoïc Dung, = 8000 (g/m3) : Haøm löôïng caën trong nöôùc ñöa vaøo beå laéng, xaùc ñònh theo coâng thöùc: Trong ñoù: Cn: Haøm löôïng caën nöôùc nguoàn, Cn = 180 mg/l P: Lieàu löôïng pheøn tính theo saûn phaåm khoâng ngaäm nöôùc, 30 g/m3 K: Heä soá phuï thuoäc vaøo ñoä tinh khieát cuûa pheøn söû duïng Ñoái vôùi pheøn nhoâm khoâng saïch, K = 1,0 M: Ñoä maøu cuûa nöôùc nguoàn (ñoä) thang maøu coâban – platin, M = 30 v: Lieàu löôïng voâi kieàm hoaù nöôùc, v = 37,63= 22,6 (mg/l) Þ = 240 (mg/l) Þ = 144 (m3) Chieàu cao trung bình cuûa vuøng chöùa neùn caën: = 1,3 (m) Theå tích 1 beå laéng: = 585 (m3) Beå ñaùnh theo ñoä doác i = 1% töø cuoái beå veà ñaàu beå Chieàu cao ôû cuoái beå: Hc = = 1,3 – = 1,38 (m) Chieàu cao ôû ñaàu beå: = 1,6 (m) Chieàu cao toång coäng cuûa beå laéng tính caû vuøng laéng vaø chieàu cao döï phoøng cuûa beå: (m) = 1,38 + 2,5 + 0,3 = 4,18 (m) Löôïng nöôùc tính baèng phaàn traêm maát ñi khi xaû caën ôû moät beå laø: Trong ñoù: Kp: Heä soá pha loaõng khi xaû caën baèng thuyû löïc, Kp = 1,5 Þ = 4,3% Löu löông caën ôû moät ngaên: Trong ñoù: : Heä soá pha loaõng caën, = 1,5 t : Thôøi gian xaû caën, t = 8 ÷ 10 phuùt laáy t = 10 phuùt Þ = 1296 (m3/h) = 0,36 (m3/s) = 360 ( l/s) Trong beå laéng boá trí heä thoáng xích caøo caën veà hoá thu ñaàu beå, vaø taïi ñaây ta ñaët 2 oáng xaû caën. Löu löôïng caën qua moãi oáng laø: = 180 (l/s) Döïa vaøo caùc baûng tra thuyû löïc, choïn ñöôøng kính oáng xaû caën vôùi = 180 l/s laø Dc = 300 mm, v = 2,37 (m/s) Khi xaû caën 1 ngaên, möïc nöôùc trong beå haï xuoáng : = 1,55 (m) 11.4.5 Beå loïc nhanh: 1) Chöùc naêng : Beå loïc ñöôïc duøng ñeå giöõ laïi moät phaàn hay toaøn boä caën baån coù trong nöôùc, khöû caùc haït mòn voâ cô vaø höõu cô. Nöôùc ñöôïc daãn töø beå laéng sang, qua maùng phaân phoái vaøo beå loïc, qua lôùp vaät lieäu loïc, lôùp soûi ñôõ vaøo heä thoáng thu nöôùc trong vaø ñöôïc ñöa veà beå chöùa nöôùc saïch. 2) Tính toaùn: Duøng beå loïc nhanh hôû 1 lôùp vaät lieäu laø caùt thaïch anh, coù ñöôøng kính haït d = 0,5 ÷ 1,25 (mm). Chieàu daøy lôùp vaät lieäu loïc 0,8 (m), heä soá khoâng ñoàng nhaát K = 2 ÷ 2,2 ; ñöôøng kính töông ñöông 0,7 ÷ 0,8 mm. Vaät lieäu ñôõ duøng soûi coù : Ñöôøng kính d = 2 ÷ 4 mm, chieàu daøy d = 0,1 m. Ñöôøng kính d = 4 ÷ 8 mm, chieàu daøy d = 0,1 m. Ñöôøng kính d = 8 ÷ 16 mm, chieàu daøy d = 0,1 m. Ñöôøng kính d = 16 ÷ 32 mm, chieàu daøy d = 0,1 m. Toång dieän tích cuûa beå loïc : Trong ñoù: Q: Coâng suaát rtaïm xöû lyù (m3/ngaøy ñeâm) T: Thôøi gian laøm vieäc cuûa traïm trong moät ngaøy ñeâm (giôø), T = 24 giôø : Toác ñoä loïc tính toaùn ôû cheá ñoä laøm vieäc bình thöôøng (m/h), laáy theo baûng 4-6 trang 139 – Xöû Lyù Nöôùc Caáp – TS.Nguyeãn Ngoïc Dung = 5,2 m/h a : Soá laàn röûa moãi beå trong moät ngaøy ñeâm laøm vieäc ôû cheá ñoä bình thöôøng, a = 1 W : Cöôøng ñoä nöôùc röûa loïc, laáy theo baûng 4-5 trang 128 – Xöû Lyù Nöôùc Caáp – TS.Nguyeãn Ngoïc Dung W = 8 (l/sm2) : Thôøi gian röûa loïc, laáy theo baûng 4-5 trang 128 – Xöû Lyù Nöôùc Caáp – TS.Nguyeãn Ngoïc Dung = 0,1 (giôø) : Thôøi gian ngöøng beå loïc ñeå röûa, = 0,35 giôø Þ= 169 (m2) Choïn soá beå loïc laø N = 8 beå Kieåm tra laïi toác ñoä loïc taêng cöôøng vôùi ñieàu kieän ñoùng 1 beå ñeå röûa: = 6 (m/h) naèm trong khoaûng töø (6 ÷ 7,5 m/h) ® ñaûm baûo Dieän tích 1 beå loïc: = 21 (m2) Choïn kích thöôùc beå laø: 3,0m x 7,0m Chieàu cao toaøn phaàn cuûa beå loïc nhanh xaùc ñònh theo coâng thöùc: H = Trong ñoù: : Chieàu cao lôùp soûi ñôõ, laáy theo baûng 4-7 trang 141 – Xöû Lyù Nöôùc Caáp – TS.Nguyeãn Ngoïc Dung = 0,4 m : Chieàu daøy lôùp vaät lieäu loïc, laáy theo baûng 4-6 trang 139 – Xöû Lyù Nöôùc Caáp – TS.Nguyeãn Ngoïc Dung = 0,8 m : Chieàu cao lôùp nöôùc treân lôùp vaät lieäu loïc, = 1,5 m (theo quy phaïm) : Chieàu cao phuï, = 0,5 m h: Chieàu cao töø ñaùy beå ñeán saøn ñôõ chuïp loïc, h = 1 m hs: Chieàu cao saøn ñôõ chuïp loïc, hs = 0,1 m Þ H = 0,4 + 0,8 + 1,5 + 0,5 + 1 + 0,1 = 4,3 (m) * Xaùc ñònh heä thoáng phaân phoái nöôùc loïc: Nöôùc töø beå laéng ñöôïc phaân phoái vaøo beå loïc baèng 2 maùng chung coù kích thöôùc laø: Löu löôïng nöôùc trong qua moãi maùng laø: = 420 (m3/h) = 0,117 (m3/s) Choïn chieàu roäng maùng laø bm = 0,6 m Chieàu cao lôùp nöôùc trong maùng hm = 0,7 (m) ; v = 0,27 (m/s) Sau ñoù nöôùc ñöôïc phaân phoái tieáp vaøo phía ñaàu cuûa moãi beå loïc. Nöôùc laàn löôït ñöôïc phaân phoái qua maùng 1, maùng 2 theo chieàu roäng cuûa moãi beå, coù kích thöôùc nhö hình veõ ôû döôùi, chieàu roäng cuûa moãi maùng laø bm = 0,43 m, vaän toác nöôùc chaûy ôû maùng 1 laø 0,023 m/s, vaän toác nöôùc chaûy ôû maùng 2 laø 0,015 m/s. Cuoái cuøng nöôùc ñöôïc phaân phoái vaøo maùng 3 theo doïc chieàu daøi beå vaø ñöôïc ñöa vaøo beå loïc qua caùc oáng PVC D20, khoaûng caùch 0,15 m. Hình 11.3 Maët caét maùng phaân phoái nöôùc Hình 11.4 CHI TIEÁT TAÁM CHAÉN INOX ÔÛ TÖÔØNG TRAØN * Xaùc ñònh heä thoáng phaân phoái nöôùc röûa loïc: Phaân phoái nöôùc vaø gioù röûa loïc baèng heä thoáng chuïp loïc ñuoâi daøi gaén treân saøn ñôõ. Cöôøng ñoä nöôùc röûa loïc W = 8 l/sm2, cöôøng ñoä gioù = 15 l/sm2 (theo quy phaïm = 15 ÷ 20 l/sm2) Löu löôïng nöôùc röûa cuûa moät beå loïc laø: = 0,168 (m3/s) = 168 (l/s) = 605 (m3/h) Döïa vaøo baûng II trang 49 - Caùc baûng tính toaùn thuyû löïc – Th.S Nguyeãn Thò Hoàng, choïn oáng coù ñöôøng kính D300, v = 2,2 m/s Tính toaùn chuïp loïc: Thieát keá saøn gaén chuïp loïc baèng beâ toâng coát theùp ñuùc saün döôùi daïng taám vuoâng coù kích thöôùc 1000mm x 1000mm, daøy 100 mm. Vaäy moãi beå loïc ñaët 21 taám ñan loïc. Toån thaát qua saøn chuïp loïc khi röûa: Trong ñoù: Pe: ñoä roãng lôùp caùt khi röûa loïc, Pe = 20% : toån thaát qua lôùp loïc khi röûa (thöôøng laáy baèng chieàu daøy lôùp caùt loïc), = 0,8 (m) Aùp löïc toác ñoä (aùp löïc ñoäng): = 0,25 (m) ÔÛ cuoái beå vaø hai beân beå, aùp löïc toác ñoä naøy bieán thaønh aùp löïc tónh vì v = 0. Do ñoù ñoä cheânh aùp döôùi saøn beå dH = 0,1. Neáu choïn ñoä phaân phoái ñeàu laø 95% töùc vaän toác nöôùc qua saøn cheânh nhau dV = 5% = 0,05. Þ = 2,5 (m) Choïn 49 chuïp loïc treân 1 m2, löu löôïng nöôùc ñi qua moät chuïp loïc: = 0,102 (l/s) Choïn chuïp loïc coù ñaëc tính thuyû löïc: q = 0,102 l/s. Htoån thaát = 2,5 m Tính heä thoáng daãn gioù röûa loïc: Löu löôïng gioù tính toaùn laø: = 0,315 (m3/s) = 315 (l/s) = 1134 (m3/h) Choïn oáng daãn gioù coù ñöôøng kính D150, v = 17,8 m/s Tính toaùn heä thoáng thu nöôùc röûa loïc: Nöôùc röûa loïc ñöôïc thu vaøo moät ngaên coù chieàu roäng b = 0,6 m , chieàu daøi cuûa ngaên doïc theo chieàu daøi beå. Heä thoáng oáng thu nöôùc röûa loïc duøng oáng coù ñöôøng kính D400 (v = 0,79 ; 1000i = 2,2 ) Oáng xaû nöôùc loïc ñaàu choïn D200 Hình 11.5 Maët caét beå loïc * Tính toån thaát aùp löïc khi röûa beå loïc nhanh: Toån thaát qua saøn chuïp loïc khi röûa: = 2,5 (m) Toån thaát aùp löïc qua lôùp soûi ñôõ: Trong ñoù: : Chieàu daøy lôùp soûi ñôõ, = 0,4 m W: Cöôøng ñoä röûa loïc, W = 8 l/sm2 = 0,7 (m) Toån thaát aùp löïc trong lôùp vaät lieäu loïc: Trong ñoù: Vôùi kích thöôùc haït d = 0,5 ÷ 1,25 mm thì a = 0,76 ; b = 0,017 W: Cöôøng ñoä röûa loïc, W = 8 l/sm2 L: Chieàu daøy lôùp vaät lieäu loïc, L = 0,8 m e: Ñoä giaõn nôû töông ñoái cuûa lôùp vaät lieäu loïc, e = 20% Þ = 0,14 (m) Aùp löïc ñeå phaù vôõ keát caáu ban ñaàu cuûa lôùp caùt loïc, laáy = 2 m Vaäy toån thaát aùp löïc trong noäi boä beå loïc seõ laø: = 2,5 + 0,7 + 0,14 + 2 = 5,34 (m) Choïn maùy bôm röûa loïc vaø bôm gioù röûa loïc: Aùp löïc caàn thieát cuûa maùy bôm röûa loïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: Trong ñoù: = 5,34 m ñaõ tính ôû treân : Laø ñoä cao hình hoïc töø coát möïc nöôùc thaáp nhaát trong beå chöùa ñeán meùp maùng thu nöôùc röûa (m) Chieàu saâu möùc nöôùc trong beå chöùa: 3,7 (m) Ñoä cheânh möïc nöôùc giöõa beå loïc vaø beå chöùa: 9,1 – 6,3 = 2,8 (m) Chieàu cao lôùp nöôùc trong beå loïc: 1,5 (m) Khoaûng caùch töø lôùp vaät lieäu loïc ñeán meùp töôøng traøn: 0,45 (m) 3,7 + 2,8 + 1,5 + 0,45 = 8,45 (m) : Toån thaát aùp löïc treân ñöôøng oáng daãn nöôùc töø traïm bôm nöôùc röûa ñeán beå loïc vaø toån thaát aùp löïc cuïc boä ôû caùc boä phaän noái oáng vaø van khoaù, choïn khoaûng 2 (m) Vaäy = 5,34 + 8,45 + 2 = 15,79 (m) Choïn maùy bôm nöôùc röûa loïc coù = 605 (m3/h), = 16 m (1 coâng taùc, 1 döï phoøng) Choïn maùy bôm gioù coù 1134 (m3/h) , = 5 m (1 coâng taùc, 1 döï phoøng) Tyû leä löôïng nöôùc röûa so vôùi löôïng nöôùc vaøo beå loïc tính theo coâng thöùc 4-60 trang 143 – Xöû Lyù Nöôùc Caáp – TS.Nguyeãn Ngoïc Dung : (%) Trong ñoù: W: Cöôøng ñoä röûa loïc, W = 8 l/sm2 f: Dieän tích moät beå loïc, f = 21 m2 N: Soá beå loïc, N = 8 beå Q: Coâng suaát traïm xöû lyù, Q = 840 m3/h T0 : Thôøi gian coâng taùc cuûa beå giöõa 2 laàn röûa (giôø) T: Thôøi gian coâng taùc cuûa beå loïc trong moät ngaøy, T = 24 giôø n: Soá laàn röûa beå loïc trong moät ngaøy, n = 2 t1, t2, t3: Thôøi gian röûa, xaû nöôùc loïc ñaàu vaø thôøi gian cheát cuûa beå, t1 = 0,1 giô ø; t2 = 0,17 giôø ; t3 = 0,35 giôø Þ = 11,38 (giôø) Þ = 5,06% * Xaùc ñònh heä thoáng thu nöôùc sau loïc: Thu nöôùc sau loïc qua heä thoáng phaân phoái nöôùc röûa loïc. Söû duïng xiphoâng ñoàng taâm D200 ñeå kieåm soaùt beå loïc vaø thu nöôùc sau loïc. 11.5 HOÀ LAÉNG, PHÔI BUØN: Löôïng caën xaû ra moãi ngaøy tính trung bình vôùi haøm löôïng chaát raén khoâng tan laø 100 g/m3, lieàu löôïng pheøn söû duïng laø 30 g/m3 vaø 1 g pheøn cho 0,26 g caën, thì löôïng caën raén xaû ra moãi ngaøy laø: = 2.156 (kg/ngaøy) Löôïng caën raén coù trong buøn laø 15% thì khoái löôïng buøn sinh ra trung bình moãi ngaøy laø: = 14.370 (kg/ngaøy) Dung tích buøn caàn chöùa cho 2 thaùng laø: = 860 (m3) Hoà laéng, phôi buøn ñöôïc xaây ñeå laéng caën trong nöôùc xaû töø beå laéng vaø beå loïc, tröôùc khi xaû ra soâng. Buøn caën trong nöôùc xaû seõ laéng laïi trong hoà vaø ñònh kyø ñöôïc thaùo caën, phôi khoâ raùo buøn tröôùc khi naïo veùt chuyeân chôû ñeán baõi thaûi. Laøm 4 hoà laéng phôi buøn, moãi hoà chöùa ñöôïc löôïng buøn xaû ra trong 2 thaùng, chieàu saâu phaàn chöùa buøn cuûa hoà laø 2,0m , kích thöôùc xaây döïng cuûa hoà laéng phôi buøn nhö sau: Kích thöôùc maët baèng maët hoà : 20m x 40m Kích thöôùc maët baèng ñaùy hoà : 12m x 32m Chieàu saâu toång coäng : 3,8m Cao ñoä bôø hoà : +5,3m Cao ñoä ñaùy hoà : +1,5m 11.6 BEÅ CHÖÙA NÖÔÙC SAÏCH: Dung tích beå chöùa: Wbc = Wñh + Wcc + Wvs Trong ñoù: Wñh: dung tích ñieàu hoaø cuûa beå chöùa, xaùc ñònh theo baûng tính dung tích ñieàu hoaø cuûa beå chöùa Qñh = 16,85% x 19007 = 3.203 (m3) Wcc: dung tích döï tröõ nöôùc chöõa chaùy, ñuû caáp cho caùc ñaùm chaùy ñoàng thôøi trong 3 giôø lieân tuïc Þ Wcc = 10,8 x n x qcc Trong ñoù: n: soá ñaùm chaùy ñoàng thôøi, n = 2 ñaùm chaùy qcc: löu löôïng nöôùc cho moät ñaùm chaùy, qcc = 20 (l/s) (Theo baûng 1 cuûa phuï luïc 2 TCXD 33:1985) Wcc = 10,8 x 2 x20 = 432 (m3) Wvs: dung tích döï tröû nöôùc veä sinh khu xöû lí, Wvs = 951 (m3) Þ Wbc = 3.203 + 432 + 951 = 4586 (m3) Xaây döïng beå chöùa coù kích thöôùc: 40m x 30m x 3,8m Beå chöùa ñöôïc xaây nöûa noåi, nöûa chìm 11.7 TRAÏM BÔM CAÁP 2 – HOÁ HUÙT: Caên cöù theo cheá ñoä tieâu thuï nöôùc, soá löôïng bôm caáp 2 ñöôïc choïn ñeå laép ñaët laø 5 bôm (toái ña coù 4 bôm hoaït ñoäng, 1 bôm döï phoøng). Coâng suaát cuûa moãi bôm: q = = 310 (m3/h) Aùp löïc cuûa maùy bôm: Caên cöù vaøo keát quaû tính toaùn thuyû löïc maïng löôùi cho thaáy aùp löïc caàn thieát taïi ñaàu oáng ñaåy cuûa maùy bôm caáp 2 laø 40 m, tính theâm maát aùp cuïc boä taïi noäi boä traïm bôm caáp 2 khoaûng 5m thì aùp löïc caàn thieát cuûa maùy bôm laø 45 m. Choïn laép ñaët maùy bôm caáp 2 coù thoâng soá kyõ thuaät: q = 310 m3/h, H = 45 m Caùc maùy bôm caáp 2 luaân phieân nhau hoaït ñoäng, vôùi soá giôø hoaït ñoäng trung bình cuûa moãi maùy bôm trong ngaøy khoaûng 15 giôø ñeán 17 giôø. Trong traïm bôm coù laép ñaët thieát bò bieán taàn ñeå luoân coù moät maùy bôm hoaït ñoäng ñöôïc vôùi coâng suaát töø 0 m3/h ñeán 310 m3/h (bôm hoaït ñoäng theo cheá ñoä bieán taàn cuõng luaân phieân). Cheá ñoä chaïy cuûa bôm caáp 2 theo 3 cheá ñoä: Giôø duøng nöôùc ít : Chaïy 1 ñeán 2 bôm. Giôø duøng nöôùc trung bình : Chaïy 3 bôm. Giôø duøng nöôùc nhieàu : Chaïy 4 bôm. Ngoaøi ra, taïi traïm bôm caáp 2 coøn laép ñaët 1 maùy bôm nöôùc vaø moät maùy bôm gioù röûa loïc: Maùy bôm nöôùc : = 605 (m3/h), = 16 m Maùy bôm gioù : 1134 (m3/h) , = 5 m Maùy bôm huùt nöôùc töø hoá huùt, saøn ñaët maùy bôm chìm saâu trong ñaát ñeå maùy bôm coù theå töï moài ñöôïc khi beå chöùa coù khoaûng 2 m nöôùc. * Hoá huùt: Hoá huùt coù kích thöôùc: 4m x 12m x 6m, chia laøm 6 ngaên cho mieäng huùt cuûa 6 maùy bôm (5 maùy bôm caáp 2, 1 maùy bôm röûa loïc). * Voû bao che traïm bôm: Kích thöôùc toång coäng: 6m x 24m. Gian ñaët maùy bôm kích thöôùc 6m x 16m, chìm saâu trong ñaát 3 m. Gian ñaët bôm gioù, ñieàu khieån kích thöôùc 6m x 8m, noåi treân maët ñaát. 11.8 MAÏNG LÖÔÙI ÑÖÔØNG OÁNG CHUYEÅN TAÛI, PHAÂN PHOÁI NÖÔÙC SAÏCH: Maïng löôùi ñöôøng oáng chuyeån taûi, phaân phoái nöôùc saïch ñöôïc tính toaùn theo coâng suaát laø 20.000 m3/ngaøy, caáp cho phöôøng Chaâu Phuù A, B, xaõ Vónh Myõ laø 19.007 m3/ngaøy, coøn laïi duøng cho baûn thaân nhaø maùy xöû lí. Maïng löôùi ñöôïc caáu taïo thaønh maïng voøng nhaèm ñaûm baûo vieäc caáp nöôùc ñöôïc an toaøn lieân tuïc. Oáng ñöôïc ñaët doïc theo truïc ñöôøng giao thoâng coù ñoái töôïng söû duïng nöôùc. Nöôùc sinh hoaït, tieåu thuû coâng nghieäp, dòch vuï, coâng coäng ñöôïc tính theo löu löôïng doïc ñöôøng vaø quy veà nuùt tính toaùn. Vieäc tính toaùn thuyû löïc ñöôïc thöïc hieän baèng phaàn meàm LOOP treân maùy tính cho 2 tröôøng hôïp: * Tröôøng hôïp 1: Tính cho giôø duøng nöôùc lôùn nhaát. Döïa vaøo baûng 6.5 - Baûng xaùc ñònh löu löôïng nöôùc tieâu thuï theo giôø – thì löu löôïng tính toaùn lôùn nhaát laø töø 11 – 12 giôø vaø 17 – 18 giôø, Qtt = 1241 m3/h = 344,7 (l/s). Toång chieàu daøi ñöôøng oáng cuûa caû maïng löôùi laø 39.510 (m) Löu löông doïc ñöôøng ñôn vò laø: = 0,00872 (l/s) Tính löu löôïng doïc ñöôøng (Qdñ) cho töøng ñoaïn oáng: Qdñ = * Tröôøng hôïp 2: Tính cho giôø duøng nöôùc lôùn nhaát vaø coù chaùy xaûy ra. Trong giôø duøng nöôùc nhieàu nhaát coäng theâm löu löôïng cuûa 2 ñaùm chaùy xaûy ra, löu löông moãi ñaùm chaùy laø 20 l/s. Löôïng nöôùc duøng ñeå chöõa chaùy seõ laáy ra taïi caùc nuùt 7, 22, 23 vaø 51. Keát quaû tính toaùn cuï theå maïng löôùi caáp nöôùc ñöôïc trình baøy ôû baûng phía sau. Baûng 11.1 BAÛNG XAÙC ÑÒNH LÖU LÖÔNG DOÏC ÑÖÔØNG, NUÙT (Tính cho giôø duøng nöôùc lôùn nhaát) ÑOAÏN TÖØ ÑEÁN Lthöïc HEÄ SOÁ Ltt Qñvdñ Qdñ TEÂN Q nuùt OÁNG NUÙT NUÙT (m) PHUÏC VUÏ (m) (l/s.m) (l/s) NUÙT (l/s) 1 100 1 125 0 0 0.00872 0.00 1 6.38 2 1 2 535 0.7 374.5 0.00872 3.27 2 7.91 3 1 2 535 0.7 374.5 0.00872 3.27 3 6.52 4 2 3 210 0.7 147 0.00872 1.28 4 2.65 5 2 3 210 0.7 147 0.00872 1.28 5 10.22 6 3 4 70 0.7 49 0.00872 0.43 6 10.72 7 3 4 70 0.8 56 0.00872 0.49 7 7.29 8 4 5 220 0.8 176 0.00872 1.54 8 5.16 9 4 5 220 0.8 176 0.00872 1.54 9 5.51 10 5 6 585 0.8 468 0.00872 4.08 10 5.98 11 5 45 225 0.8 180 0.00872 1.57 11 7.04 12 45 6 360 0.8 288 0.00872 2.51 12 10.71 13 6 7 480 0.8 384 0.00872 3.35 13 8.53 14 6 7 480 0.8 384 0.00872 3.35 14 2.18 15 7 8 265 0.8 212 0.00872 1.85 16 9.08 16 7 8 265 0.8 212 0.00872 1.85 17 9.07 17 8 9 275 0.8 220 0.00872 1.92 18 6.57 18 8 9 275 0.8 220 0.00872 1.92 19 5.17 19 9 10 200 0.8 160 0.00872 1.40 20 3.85 20 9 10 200 0.8 160 0.00872 1.40 21 3.68 21 10 11 300 0.8 240 0.00872 2.09 22 3.23 22 10 11 300 0.8 240 0.00872 2.09 23 5.43 23 11 12 275 0.8 220 0.00872 1.92 24 6.53 24 12 13 1120 0.8 896 0.00872 7.82 25 9.94 25 12 13 1120 0.5 560 0.00872 4.89 27 2.53 26 13 14 500 0.5 250 0.00872 2.18 28 6.13 27 13 14 500 0.5 250 0.00872 2.18 29 4.51 31 1 16 145 2 290 0.00872 2.53 31 6.50 32 16 17 180 2 360 0.00872 3.14 32 4.63 33 17 18 190 2 380 0.00872 3.32 33 4.90 Baûng 11.2 BAÛNG XAÙC ÑÒNH LÖU LÖÔNG DOÏC ÑÖÔØNG, NUÙT (Tính cho giôø duøng nöôùc lôùn nhaát) ÑOAÏN TÖØ ÑEÁN Lthöïc HEÄ SOÁ Ltt Qñvdñ Qdñ TEÂN Q nuùt OÁNG NUÙT NUÙT (m) PHUÏC VUÏ (m) (l/s.m) (l/s) NUÙT (l/s) 34 18 19 390 1.5 585 0.00872 5.10 34 3.66 35 19 20 120 1.5 180 0.00872 1.57 35 6.02 36 20 21 175 1.5 262.5 0.00872 2.29 36 7.76 37 21 22 100 1.5 150 0.00872 1.31 37 3.45 38 22 23 100 1.5 150 0.00872 1.31 38 5.54 39 23 24 510 1.5 765 0.00872 6.67 39 3.45 40 24 50 275 1.5 412.5 0.00872 3.60 40 5.41 41 50 25 210 1.5 315 0.00872 2.75 41 2.92 42 25 12 520 1.5 780 0.00872 6.81 42 5.93 43 25 11 440 0.8 352 0.00872 3.07 43 4.10 44 25 11 440 0.8 352 0.00872 3.07 44 3.71 45 11 27 150 0.7 105 0.00872 0.92 45 4.48 46 11 27 150 0.7 105 0.00872 0.92 46 6.63 47 27 28 370 0.5 185 0.00872 1.61 47 5.87 48 27 28 370 0.5 185 0.00872 1.61 48 7.43 49 28 29 1035 0.5 517.5 0.00872 4.51 49 5.25 50 28 29 1035 0.5 517.5 0.00872 4.51 50 5.01 54 16 35 410 2 820 0.00872 7.15 51 8.65 55 35 37 120 2 240 0.00872 2.09 52 7.28 57 39 41 110 2 220 0.00872 1.92 54 3.91 58 17 36 390 1 390 0.00872 3.40 55 6.07 59 17 36 390 1 390 0.00872 3.40 56 5.32 60 36 38 130 1 130 0.00872 1.13 57 7.63 61 36 38 130 1 130 0.00872 1.13 58 7.01 62 38 40 135 2 270 0.00872 2.36 59 3.66 63 40 42 110 2 220 0.00872 1.92 61 6.89 64 42 43 200 2 400 0.00872 3.49 62 7.11 65 44 46 175 2 350 0.00872 3.05 63 5.98 66 46 48 340 1.8 612 0.00872 5.34 100 344.70 Baûng 11.3 BAÛNG XAÙC ÑÒNH LÖU LÖÔNG DOÏC ÑÖÔØNG, NUÙT (Tính cho giôø duøng nöôùc lôùn nhaát) ÑOAÏN TÖØ ÑEÁN Lthöïc HEÄ SOÁ Ltt Qñvdñ Qdñ TEÂN Q nuùt OÁNG NUÙT NUÙT (m) PHUÏC VUÏ (m) (l/s.m) (l/s) NUÙT (l/s) 67 48 49 260 1.8 468 0.00872 4.08 68 49 52 210 1.5 315 0.00872 2.75 69 52 10 380 1.5 570 0.00872 4.97 70 47 51 465 1.5 697.5 0.00872 6.09 71 51 9 335 1.5 502.5 0.00872 4.38 72 19 36 210 2 420 0.00872 3.66 73 35 36 160 2 320 0.00872 2.79 74 37 38 150 2 300 0.00872 2.62 75 38 20 220 2 440 0.00872 3.84 76 39 40 160 2 320 0.00872 2.79 77 40 21 215 2 430 0.00872 3.75 78 4 41 75 2 150 0.00872 1.31 79 41 42 150 2 300 0.00872 2.62 80 42 22 220 2 440 0.00872 3.84 81 5 43 185 1 185 0.00872 1.61 82 5 43 185 1 185 0.00872 1.61 83 43 44 85 1 85 0.00872 0.74 84 43 44 85 1 85 0.00872 0.74 85 44 23 165 1 165 0.00872 1.44 86 44 23 165 1 165 0.00872 1.44 87 45 46 310 1.8 558 0.00872 4.87 88 6 47 215 0.8 172 0.00872 1.50 89 6 47 215 0.8 172 0.00872 1.50 90 47 48 190 0.8 152 0.00872 1.33 91 47 48 190 0.8 152 0.00872 1.33 92 48 24 200 0.8 160 0.00872 1.40 93 48 24 200 0.8 160 0.00872 1.40 94 49 50 280 1.5 420 0.00872 3.66 95 7 51 300 0.8 240 0.00872 2.09 Baûng 11.4 BAÛNG XAÙC ÑÒNH LÖU LÖÔNG DOÏC ÑÖÔØNG, NUÙT (Tính cho giôø duøng nöôùc lôùn nhaát) ÑOAÏN TÖØ ÑEÁN Lthöïc HEÄ SOÁ Ltt Qñvdñ Qdñ TEÂN Q nuùt OÁNG NUÙT NUÙT (m) PHUÏC VUÏ (m) (l/s.m) (l/s) NUÙT (l/s) 96 7 51 300 0.8 240 0.00872 2.09 97 51 52 190 0.8 152 0.00872 1.33 98 51 52 190 0.8 152 0.00872 1.33 99 52 25 300 0.8 240 0.00872 2.09 100 52 25 300 0.8 240 0.00872 2.09 102 1 31 325 0.6 195 0.00872 1.70 103 16 32 340 1.8 612 0.00872 5.34 104 17 33 350 0.8 280 0.00872 2.44 105 17 33 350 0.8 280 0.00872 2.44 106 18 34 360 1.5 540 0.00872 4.71 107 31 32 125 1.5 187.5 0.00872 1.64 108 32 33 175 1.5 262.5 0.00872 2.29 109 33 34 200 1.5 300 0.00872 2.62 110 31 61 1100 0.4 440 0.00872 3.84 111 31 61 1100 0.4 440 0.00872 3.84 113 61 62 1000 0.7 700 0.00872 6.11 114 2 62 1100 0.7 770 0.00872 6.72 115 3 63 1100 0.6 660 0.00872 5.76 116 3 54 725 0.6 435 0.00872 3.80 117 54 63 370 0.6 222 0.00872 1.94 121 54 55 240 1 240 0.00872 2.09 122 63 56 410 0.8 328 0.00872 2.86 123 56 57 890 0.8 712 0.00872 6.21 124 57 58 560 0.8 448 0.00872 3.91 125 58 59 1200 0.7 840 0.00872 7.33 126 5 55 810 0.6 486 0.00872 4.24 127 5 55 810 0.6 486 0.00872 4.24 128 55 56 180 1 180 0.00872 1.57 129 6 57 590 0.5 295 0.00872 2.57 130 6 57 590 0.5 295 0.00872 2.57 Baûng 11.5 BAÛNG XAÙC ÑÒNH LÖU LÖÔNG DOÏC ÑÖÔØNG, NUÙT (Tính cho giôø duøng nöôùc lôùn nhaát) ÑOAÏN TÖØ ÑEÁN Lthöïc HEÄ SOÁ Ltt Qñvdñ Qdñ TEÂN Q nuùt OÁNG NUÙT NUÙT (m) PHUÏC VUÏ (m) (l/s.m) (l/s) NUÙT (l/s) 138 62 63 200 0.8 160 0.00872 1.40 139 1 31 325 0.7 227.5 0.00872 1.98 TOÅNG 43435 39510 344.70 CHÖÔNG 12 TÍNH TOAÙN GIAÙ THAØNH 12.1 KINH PHÍ XAÂY DÖÏNG: Baûng 12.1: Kinh phí xaây laép, vaät tö, thieát bò Xaây laép keå caû Vaät tö, thieát Toång STT Haïng muïc vaät lieäu xaây bò (106 ñ) (106 ñ) döïng (106 ñ) (1) (2) (3) (4) (5) 1 Coâng trình thu, traïm bôm caáp 1 2.500 3.750 6.250 Coâng trình thu, traïm bôm caáp 1 1.800 3.100 4.900 Heä thoáng ñieän 150 650 800 Coång, haøng raøo, san neàn, saân, 550 550 ñöôøng noäi boä 2 Ñöôøng oáng chuyeån taûi nöôùc thoâ 650 1.780 2.430 (900 m oáng gang deûo D500) 3 Nhaø maùy nöôùc 28.260 13.400 41.660 -Beå troän 300 50 350 -Beå phaûn öùng, beå laéng 5.800 1.000 6.800 -Beå loïc 4.200 2.700 6.900 -Beå chöùa 5.300 200 5.500 -Hoá huùt - Traïm bôm caáp 2 1.150 4.500 5.650 -Nhaø hoaù chaát 550 1.250 1.800 -Hoà laéng, phôi buøn 850 850 -Coång, haøng raøo, nhaø baûo veä 950 950 -San neàn 4.250 4.250 -Saân, ñöôøng noäi boä, caây xanh 1.150 1.150 -Nhaø haønh chaùnh 800 100 900 -Nhaø kho xöôûng 200 50 250 -Nhaø ñeå xe 60 60 -Ñöôøng oáng kyõ thuaät, thoaùt nöôùc 2.500 1.800 4.300 (1) (2) (3) (4) (5) -Heä thoáng ñieän 200 1.750 1.950 4 Maïng löôùi chuyeån taûi, phaân phoái 5.650 11.935 17.585 nöôùc saïch khu Chaâu Phuù A, B, Vónh Myõ -OÁng gang deûo D500: 660 m 480 1.300 1.780 -OÁng gang deûo D400: 280 m 160 450 610 -OÁng gang deûo D300: 2.130 m 880 1.900 2.780 -OÁng PVC D250: 705 m 190 285 475 -OÁng PVC D200: 3.150 m 540 1.050 1.590 -OÁng PVC D150: 6.645 m 750 1.300 2.050 -OÁng PVC D100: 29.865 m 2.400 3.900 6.300 -OÁng nhaùnh, ñoàng hoà D15, 5000 boä 250 1.750 2.000 5 Thieát bò phuïc vuï quaûn lí vaän haønh 3.000 3.000 Toång coäng 37.060 33.865 70.925 Baûng 12.2 Chi phí khaùc STT Haïng muïc Giaù trò (106 ñ) (1) (2) (3) 1 Giai ñoaïn chuaån bò ñaàu tö 300 - Khaûo saùt phuïc vuï laäp Baùo Caùo 50 Nghieân cöùu khaû thi - Laäp Baùo Caùo Nghieân cöùu khaû thi 200 - Thaåm ñònh, pheâ duyeät Baùo Caùo 50 Nghieân cöùu khaû thi 2 Giai ñoaïn thöïc hieän ñaàu tö 6.300 - Khaûo saùt phuïc vuï thieát keá 700 - Thieát keá 1.800 - Thaåm ñònh thieát keá, döï toaùn 100 - Laäp hoà sô môøi thaàu, ñaùnh giaù hoà sô 80 döï thaàu - Giaùm saùt thi coâng xaây laép vaø laép 470 ñaët thieát bò - Quaûn lí döï aùn 900 (1) (2) (3) - Baûo hieåm 450 - Ñeàn buø, giaûi toaû khu vöïc traïm bôm 800 nöôùc thoâ, xin pheùp xaây döïng - Ñeàn buø, giaûi toaû khu nhaø maùy xöû lyù, 1.000 xin pheùp xaây döïng 3 Giai ñoaïn keát thuùc ñöa döï aùn vaøo 700 khai thaùc söû duïng - Chi phí thaåm tra, pheâ duyeät quyeát 50 toaùn - Nhgieäm thu, baøn giao, khaùnh thaønh 100 - Chi phí ñaøo taïo 300 - Chi phí chaïy thöû 250 Toång coäng 7.300 Baûng 12.3: Toång kinh phí xaây döïng Stt Haïng muïc Giaù trò (106 ñ) 1 Xaây laép, vaät tö, thieát bò 70.925 2 Chi phí khaùc 7.300 3 Döï phoøng 7.823 Toång coäng 86.048 Toång möùc ñaàu tö cuûa döï aùn laø: VÑT = 86.048 trieäu ñoàng Nguoàn voán ñaàu tö laø voán ngaân saùch cuûa tænh caáp. 12.2 TÍNH TOAÙN CHI PHÍ VAÄN HAØNH: 12.2.1 Chi phí hoaù chaát, ñieän naêng, nhaân coâng: Baûng 12.4 Chi phí hoaù chaát, ñieän naêng, nhaân coâng: Loaïi Khoái löôïng cho saûn Khoái löôïng Giaù Chi phí haøng naêm chi phí xuaát 1 m3 nöôùc caû naêm (106 ñoàng) Pheøn 0,03 kg/m3 219.000 Kg 2.200 ñ/kg 482 Voâi 0,0143 kg/m3 104.390 Kg 1.5 00 ñ/kg 157 Clo 0,003 kg/m3 21.900 Kg 10.500 ñ/kg 230 Ñieän 0,349 kWh/m3 2.547.700 kWh 1000 ñ/kg 2.548 Nhaân coâng 55 ngöôøi 55 x 12 1,2 trieäu/thaùng 792 Toång coäng 4.209 C1 = 4.209 (trieäu ñoàng/naêm) 12.2.2 Chi phí söõa chöõa nhoû: Öôùc tính baèng 1% toång chi phí treân (C1 + C2) C2 = 1% x 4.209 = 42,09 (trieäu ñoàng/naêm) 12.2.3 Chi phí khaáu hao haøng naêm: Coâng trình ñöôïc tính toaùn khaáu hao trong 25 naêm C3 = = 3.442 (trieäu ñoàng/naêm) 12.2.4 Chi phí khaùc: Caùc chi phí khaùc bao goàm chi phí söõa chöõa lôùn, chi phí quaûn lí haøng naêm. Chi phí khaùc öôùc tính baèng 10% cuûa caùc chi phí treân C4 = 0,1 (4.209 + 42,09 + 3.442) = 770 (trieäu ñoàng/naêm) 12.4 TÍNH TOAÙN GIAÙ THAØNH MOÄT M3 NÖÔÙC: 12.4.1 Suaát ñaàu tö xaây döïng 1 m3 nöôùc: S = 4,30 (trieäu ñoàng/m3/ngaøy) Nhaän xeùt: suaát ñaàu tö nhö treân cho döï aùn naøy laø töông ñoái phuø hôïp. 12.4.2 Giaù thaønh cho moät m3: G = = 1.500 (ñoàng/m3) CHÖÔNG 13 KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ Söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi hieän nay vaø töông lai cuûa thò xaõ Chaâu Ñoác ñaõ vaø seõ laøm cho nhu caàu duøng nöôùc cuûa thò xaõ ngaøy caøng lôùn vaø taêng leân nhanh choùng. Theo keát quaû tính toaùn thì nhu caàu duøng nöôùc cuûa thò xaõ ñeán naêm 2020 laø 20.000 m3/ngaøy. Trong khi ñoù nhaø maùy nöôùc Chaâu Ñoác hieän taïi cuûa thò xaõ chæ coù theå hoaït ñoäng vôùi coâng suaát 10.000 m3/ngaøy, ñöôïc xaây döïng chaép vaù qua nhieàu thôøi kyø, khoù coù theå duy trì ñeå tieáp tuïc hoaït ñoäng trong töông lai. Maïng löôùi chuyeån taûi, phaân phoái nöôùc saïch ñöôïc laép ñaët qua nhieàu giai ñoaïn, phaàn lôùn oáng ñaõ laép ñaët quaù laâu, bò hö hoûng xì beå nhieàu choã gaây thaát thoaùt lôùn (32%). Vì vaäy, vieäc ñaàu tö caûi taïo, môû roäng heä thoáng caáp nöôùc naâng coâng suaát leân 20.000 m3/ngaøy, ñeå ñaùp öùng nhu caàu duøng nöôùc cuûa thò xaõ Chaâu Ñoác ñeán naêm 2020 laø caàn thieát vaø coù taàm quan troïng ñaëc bieät. Veà maët quy trình coâng ngheä ñeà xuaát thöïc hieän laø quy trình phoå bieán, khoâng quaù phöùc taïp veà maët kyõ thuaät. Quy trình naøy hoaøn toaøn coù theå ñaûm baûo vieäc xöû lyù nöôùc ñaït tieâu chuaån caáp nöùôc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docLUAN VAN.doc
 • dwgBE CHUA.dwg
 • docBIA.doc
 • dwgcaotrinh.dwg
 • dwgCONG TRINH THU - TRAM BOM.DWG
 • dwgLANGeee.dwg
 • dwgLOC.dwg
 • dwgMANG LUOI.dwg
 • dwgMAT BANG MANG LUOI HATCH.dwg
 • dwgmbtt.dwg
 • docMUC LUC TONG.doc
 • dwgNUT.dwg
 • docphu luc IN.doc
 • docTLTK.doc
 • dwgTRON.dwg
Luận văn liên quan