Đồ án Thiết kế máy đào gầu nghịch

Giới thiệu chung về máy xúc gầu nghịch. 1,Công dụng Máy xúc gầu nghịch là loại máy đào một gầu, đào đất nơi nền đất thấp hơn mặt bằng máy đứng. Dùng để đào móng, đào rãnh thoát nước, lắp đặt đường cấp thoát nước, đường điện ngầm, cáp điện thoại, Máy xúc gầu nghịch có cơ cấu di chuyển bánh lốp, xích Máy xúc gầu nghịch trong quá trình làm việc đầu cần có thể hạ thấp hơn so với chân cần (góc âm). Điều này không có ở máy xúc gầu thuận. 2, Cấu tạo và nguyên lý làm việc. Sơ đồ kết cấu máy xúc gầu nghịch dẫn động thuỷ lực. 1. Cơ cấu di chuyển; 2. Cơ cấu quay; 3. Bàn quay; 4.Xi lanh nâng hạ cần; 5. Gầu xúc; 6.Xi lanh điều khiển gầu; 7. Tay gầu; 8. Xi lanh điều khiển tay gầu; 9. Cần; 10. Ca bin; 11. Động cơ và các bộ truyền động; 12. Đối trọng. Kết cấu của máy gồm hai phần chính: phần máy cơ sở (máy kéo xích) và phần thiết bị công tác (thiết bị làm việc). Phần máy cơ sở: Cơ cấu di chuyển (1) chủ yếu di chuyển máy trong công trường. Nếu cần di chuyển máy với cự ly lớn phải có thiết bị vận chuyển chuyên dùng. Cơ cấu quay (2) dùng để thay đổi vị trí của gầu trong mặt phẳng ngang trong quá trình đào và xả đất. Trên bàn quay (3) người ta bố trí động cơ, các bộ truyền động cho các cơ cấu Cabin(10)nơi tập trung cơ cấu điều khiển toàn bộ hoạt động của máy. Đối trọng (12) là bộ phận cân bằng bàn quay và ổn định của máy. Phần thiết bị công tác: Cần (9) một đầu được lắp khớp trụ với bàn quay còn đầu kia được lắp khớp với tay cầm. Cần được nâng lên hạ xuống nhờ xi lanh duỗi được nhờ xi lanh (8). Điều khiển gầu xúc (5) nhờ xi lanh (6). Gầu thường được lắp thêm các răng để làm việc ở nền đất cứng. Nguyên lý làm việc: Máy thường làm việc ở nền đất thấp hơn mặt bằng đứng của máy (cũng có những trường hợp máy làm việc ở nơi cao hơn, nhưng nền đất mềm và chỉ có xy lanh quay tay gầu để cắt đất). Đất được xả qua miệng gầu. Máy làm việc theo chu kỳ và trên từng chỗ đứng. Một chu kỳ làm việc của máy bao gồm những nguyên công sau: Máy đến vị trí làm việc. Đưa gầu vươn xa máy và hạ xuống, răng gầu tiếp xúc với nền đất. Gầu tiến hành cắt đất và tích đất vào gầu từ vị trí I đến vị trí II nhờ xi lanh 8 hoặc kết hợp với xi lanh 4. Quỹ đạo chuyển động của răng gầu trong quá trình cắt đất là một đường cong.Chiều dày phoi cắt thông thường thay đổi từ bé đến lớn. Vị trí II gầu đầy đất và có chiều dày phoi đất lớn nhất. Đưa gầu ra khỏi tầng đào và nâng gầu lên nhờ xi lanh 4. Quay máy về vị trí xả đất nhờ cơ cấu quay 2. Đất có thể xả thành đống hoặc xả vào thiết bị vận chuyển. Đất được xả ra khỏi miệng gầu nhờ xilanh 6. Quay máy về vị trí làm việc tiếp theo với một chu kỳ hoàn toàn tương tự.

doc78 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 4808 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế máy đào gầu nghịch, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c¸nh tay ®ßn t­¬ng øng cña c¸c lùc G1, G2, G3 so víi c¹nh lËt ®i qua ®iÓm A. Gc, Gt, Gg – träng l­îng cÇn m¸y, tay gÇu vµ träng l­îng gÇu (kÓ c¶ ®Êt ë trong gÇu) ; Pd – lùc c¶n ®µo tiÕp tuyÕn lín nhÊt do ch­íng ng¹i vËt g©y ra t¹i r¨ng gÇu, còng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Pd = P1.k® rc, rt, rg, rp – c¸c c¸nh tay ®ßn t­¬ng øng so víi c¹nh lËt ®i qua ®iÓm A. Träng l­îng c¸c c¬ cÊu ®· tÝnh ®­îc ë nh÷ng phÇn tr­íc nh­ sau: + Träng l­îng ®èi träng: G1 = 5000 (N) + Träng l­îng bµn quay vµ c¸c c¬ cÊu tÝnh c¶ träng l­îng ®éng c¬: G2 = 66800 (N) + Träng l­îng khung d­íi vµ c¬ cÊu di chuyÓn: G3 = 43870 (N) + Träng l­îng cÇn m¸y: Gc = 11000 (N) + Träng l­îng tay gÇu: Gt = 5000 (N) + Träng l­îng gÇu: Gg = 5800 (N) Lùc c¶n ®µo tiÕp tuyÕn lín nhÊt do ch­íng ng¹i vËt g©y ra: P® = 12528 (N) X¸c ®Þnh c¸c c¸nh tay ®ßn: + Kho¶ng c¸ch tõ lùc G1 ®Õn ®iÓm A : r1 = 4,05 (m) + Kho¶ng c¸ch tõ lùc G2 ®Õn ®iÓm A : r2 = 1,65 (m) + Kho¶ng c¸ch tõ lùc G3 ®Õn ®iÓm A : r3 = 1,45 (m) + Kho¶ng c¸ch tõ lùc Gc ®Õn ®iÓm A : rc = 1,75 (m) + Kho¶ng c¸ch tõ lùc Gt ®Õn ®iÓm A : rt = 3,5 (m) + Kho¶ng c¸ch tõ lùc G2 ®Õn ®iÓm A : rg = 2,51 (m) + Kho¶ng c¸ch tõ lùc Pd ®Õn ®iÓm A : rp = 0,4 (m) Tõ ®ã ta tÝnh ®­îc: MO = G1r1 + G2r2 + G3r3 = 5000.4,05 + 66800.1,65 +43870.1,45 = 194081,5 (N/m) ML = Gcrc + Gtrt + Ggrg + P®rp = 11000.1,75 + 5000.3,5 + 5800.2,51 + 12528.0,4 = 56319,2 (N/m) KÕt luËn: M¸y thiÕt kÕ tho¶ m·n ®iÒu kiÖn æn ®Þnh trong tr­êng hîp m¸y ®ang ®µo ®Êt gÆp ch­íng ng¹i vËt. 2.4.2. M¸y lµm viÖc ë cuèi giai ®o¹n ®µo vµ tÝch ®Êt H×nh : S¬ ®å tÝnh æn ®Þnh m¸y ®µo gÇu ng­îc ë cuèi giai ®o¹n ®µo ®Êt. §iÒu kiÖn ®Ó tÝnh æn ®Þnh: C¸c ®iÒu kiÖn a, b vµ c gièng nh­ tr­êng hîp 2.4.1 Thªm hai ®iÒu kiÖn: d – GÇu vÉn cßn ®ang c¾t ®Êt víi chiÒu dµy phoi c¾t lín nhÊt vµ r¨ng gÇu chÞu lùc c¶n ®µo P1 ë cuèi giai ®o¹n ®µo ®Êt. Gi¸ trÞ cña lùc P1 còng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc, thay chiÒu cao ®µo H® b»ng chiÒu s©u ®µo HO. e – GÇu ®· ®­îc tÝch ®Çy ®Êt, chuÈn bÞ kÕt thóc giai ®o¹n ®µo ®Êt vµ chuyÓn sang giai ®o¹n quay m¸y ®Õn vÞ trÝ ®æ ®Êt. M¸y cã xu thÕ lËt quanh c¹nh lËt ®i qua ®iÓm a. HÖ sè æn ®Þnh trong tr­êng hîp nµy ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn: Trong ®ã: MOvµ ML ®­îc x¸c ®Þnh gièng nh­ tr­êng hîp 2.4.1 nh­ng trong c«ng thøc tÝnh m«men lËt, ph¶i kÓ ®Õn träng l­îng ®Êt ë trong gÇu. X¸c ®Þnh c¸c c¸nh tay ®ßn: Lóc nµy, coi cÇu n»m ngang, tay gÇu nghiªng 1 gãc a = 300. + Kho¶ng c¸ch tõ Gc ®Õn ®iÓm A : rc = 1,75 (m) + Kho¶ng c¸ch tõ Gt ®Õn ®iÓm A : rt = 2,95 (m) + Kho¶ng c¸ch tõ Gg+® ®Õn ®iÓm A : rg+® = 1,25 (m) + Kho¶ng c¸ch tõ P1 ®Õn ®iÓm A : rp = 0,77 (m) Tõ ®ã ta cã : ML = 11000.1,75 + 5000.2,95 + 11338.1,25 + 12528.0,77 = 57819 (N/m) 2.4.3. M¸y ®ang tiÕn hµnh x¶ ®Êt H×nh : S¬ ®å tÝnh æn ®Þnh m¸y ®µo gÇu ng­îc khi x¶ ®Êt. §iÒu kiÖn ®Ó tÝnh æn ®Þnh: - M¸y ®øng trªn mÆt nÒn dèc ®Ó x¶ ®Êt. - M¸y n»m ngang trªn xÝch. CÇn m¸y, tay gÇu vµ gÇu v­¬n ra xa nhÊt vµ h­íng theo chiÒu xuèng dèc - Gãc nghiªng cña cÇn so víi ph­¬ng ngang lµ nhá nhÊt bmin. M¸y lËt quanh c¹nh lËt ®i qua ®iÓm A. HÖ sè æn ®Þnh trong tr­êng hîp nµy: Trong ®ã: r1, r2 – kho¶ng c¸ch ®o theo ph­¬ng song song víi mÆt nÒn n¬i m¸y ®øng tõ c¸c lùc G1, G2 ®Õn c¹nh lËt ®i qua ®iÓm A; G1,G2, G3 – cã ý nghÜa gièng nh­ tr­êng hîp 2.4.2; h1, h2, h3 – chiÒu cao ®iÓm ®Æt cña c¸c lùc G1, G2, G3; L- kho¶ng c¸ch gi÷a mÐp ngoµi cña hai d¶i xÝch di chuyÓn; Gc, Gt, Gg+® - lÇn l­ît lµ chiÒu cao ®iÓm ®Æt c¸c lùc t­¬ng øng Gc, Gt, Gg+®; rc, rt, rg – kho¶ng c¸ch ®o theo ph­¬ng song song víi mÆt nÒn n¬i m¸y ®øng, tõ ®iÓm ®Æt c¸c lùc Gc, Gt, Gg+® ®Õn c¹nh lËt ®i qua ®iÓm A; a - gãc nghiªng cña mÆt nÒn n¬i m¸y ®øng so víi ph­¬ng ngang, th­êng a = 120. Trong tr­êng hîp nµy, coi cÇn nghiªng mét gãc a = 300 so víi ph­¬ng ngang tay gÇu n»m nghiªng gãc a = 200. + chiÒu cao ®iÓm ®Æt lùc G1 : h1 = 2 (m) + chiÒu cao ®iÓm ®Æt lùc G2 : h2 = 1,8 (m) + chiÒu cao ®iÓm ®Æt lùc G3 : h3 = 0,8 (m) + kho¶ng c¸ch gi÷a hai mÐp ngoµi cña líp : L = 2,9 (m) + chiÒu cao ®iÓm ®Æt lùc Gc : hc = 2,9 (m) + chiÒu cao ®iÓm ®Æt lùc Gt : ht = 3,4 (m) + chiÒu cao ®iÓm ®Æt lùc Gg+® : hg = 2,85 (m) + kho¶ng c¸ch tõ lùc Gc ®Õn ®iÓm A : rc = 1,4 (m) + kho¶ng c¸ch tõ lùc Gt ®Õn ®iÓm A : rt = 5 (m) + kho¶ng c¸ch tõ lùc Gg+® ®Õn ®iÓm A : rg+® = 6,85 (m) Tõ ®ã ta x¸c ®Þnh ®­îc k5 = 1,175 KÕt luËn: M¸y thiÕt kÕ tho¶ m·n ®iÒu kiÖn æn ®Þnh trong tr­êng hîp tiÕn hµnh x¶ ®Êt. 2.5 X¸c ®Þnh lùc kÐo vµ c«ng suÊt cÇn thiÕt cho c¬ cÊu di chuyÓn m¸y ®µo gÇu nghÞch. Lùc kÐo tiÕp tuyÕn cña m¸y ®µo 1 gÇu khi m¸y di chuyÓn ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ sau ®©y: W £ Pk £ Pb Trong ®ã: W - Tæng c¸c lùc c¶n di chuyÓn m¸y ®µo Pk - Lùc kÐo tiÕp tuyÕn cña m¸y ®µo Pb - Lùc b¸m gi÷a c¬ cÊu di chuyÓn m¸y víi mÆt ®Êt. 2.5.1 X¸c ®Þnh lùc c¶n di chuyÓn cña m¸y ®µo b¸nh h¬i Wh = Wf + Wd + Wv + Wk Trong ®ã: Wf - Lùc c¶n l¨n, phô thuéc vµo biÕn d¹ng cña mÆt ®Êt vµ cña lèp xe Wd - Lùc c¶n dèc Wv - Lùc c¶n quay vßng Wk - Lùc c¶n giã - X¸c ®Þnh lùc c¶n l¨n Wf : Wf = f'.G.cosa Víi nÒn ®Êt cÊp III, ta dùa vµo b¶ng 1.11(S¸ch tÝnh to¸n M¸y thi c«ng ®Êt) ta cã f' = 0,16, lÊy a = 120. VËy Wf = 0,16 .14,7 .104 . cos120 = 23000(N) - X¸c ®Þnh lùc c¶n dèc Wd : Wd = Gm . sina = 147000.sin120 = 30560 (N). - X¸c ®Þnh lùc c¶n quay vßng Wv : khi m¸y di chuyÓn trªn nÒn ®Êt t¬i, mÒm th× lùc c¶n quay vßng ®­îc x¸c ®Þnh gÇn ®óng b»ng Wv = 0,3.Wf = 0,3.23000 = 6900 - X¸c ®Þnh lùc c¶n giã Wk : Wk = k1. k2 . p . F Trong ®ã: k1 - hÖ sè kÓ ®Õn ®Æc ®iÓm bÒ mÆt ch¾n giã, lÊy k1 = 1 k2 - hÖ sè kÓ ®Õn ®Æc tÝnh xung ®éng cña giã, lÊy k2 = 1,2 p - ¸p suÊt do giã t¹o ra, p = 250 (N/m2) F - diÖn tÝch ch¾n giã, lÊy F = 0,5 diÖn tÝch bao cña m¸y F = 0,5 . 3,44 . 2,9 » 5 (m2) => Wk = 1. 1,2 . 250 . 5 = 1500 (N) Tõ c¸c th«ng sè võa tÝnh ta x¸c ®Þnh ®­îc: Wh = 2300 + 30560 + 6900 = 61960 (N) 2.5.2. X¸c ®Þnh c«ng suÊt cÇn thiÕt cho c¬ cÊu di chuyÓn. Trong ®ã: W - Tæng c¸c lùc c¶n di chuyÓn m¸y (N) v - VËn tèc di chuyÓn cña m¸y: v = 13,1(km/h) = 3,64(m/s) n - HiÖu suÊt truyÒn ®éng tõ ®éng c¬ ®Õn c¬ cÊu di chuyÓn, th­êng n = 0,85 2.5.3. X¸c ®Þnh lùc b¸m cña m¸y ®µo Pb = j . Gb = j . Kb . G . cosa Trong ®ã: j - hÖ sè b¸m cña c¸c b¸nh xe chñ ®éng, dùa vµo b¶ng (1.12) S¸ch tÝnh to¸n M¸y thi c«ng ®Êt, j = 0,4 Kb - hÖ sè ph©n bè träng l­îng b¸m, víi m¸y c¬ së E302 cã hai cÇn chñ ®éng th× Kb = 1 G - Träng l­îng sö dông cña m¸y Tõ ®ã ta cã: Pb = 0,4 . 14 . 7000. cos120 = 57515 (N) VËy lùc kÐo cña m¸y ph¶i tho¶ m·n: 55060 £ Pk £ 57515 (N) 2.6 TÝnh to¸n c¬ cÊu ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ lµm viÖc cña M¸y ®µo mét gÇu. Lùc t¸c dông lªn thiÕt bÞ lµm viÖc t¹i hai vÞ trÝ I vµ II cña gÇu ng­îc gåm cã: - Träng l­îng cña gÇu Gc, cña tay gÇu Gt vµ cña gÇu chøa ®Çy ®Êt Gg + ® - Lùc c¶n ®µo t¹i r¨ng gÇu do ch­íng ng¹i vËt g©y ra Pd - Lùc c¶n ®µo tiÕp tuyÕn t¹i r¨ng gÇu P1 ë cuèi giai ®o¹n ®µo vµ tÝch ®Êt vµo gÇu. Trong khi ®µo ®Êt, c¬ cÊu ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ lµm viÖc chÞu t¸c dôngcña c¸c lùc sau: - Pc - lùc n©ng h¹ cÇn vµ thiÕt bÞ lµm viÖc, d­íi t¸c dông cña lùc Pc, cÇu sÏ quay quanh khíp O1 - Pt - lùc ®Ó quay tay gÇu quanh khíp O2 - liªn kÕt gi÷a tay gÇu vµ ®Çu gÇu - Pg- lùc quay gÇu quanh khíp O3 - liªn kÕt gi÷a gÇu vµ tay gÇu C¸c lùc trªn ®­îc x¸c ®Þnh dùa vµo c¸c ®Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh ®µo vµ tÝch ®Êt cña m¸y ®µo gÇu ng­îc, c¸c ®Æc ®iÓm ®ã lµ: 1. GÇu quay quanh khíp O3 nhê xi lanh quay gÇu. Lóc nµy cho phÐp xem cÇn vµ tay gÇu cè ®Þnh. 2. Tay gÇu quay quanh khíp O2 nhê xi lanh quay tay gÇu. Khi ®ã, xem cÇn cè ®Þnh vµ gÇu ®­îc coi lµ liªn kÕt cøng víi tay gÇu. 3. CÇn vµ tay gÇu ®ång thêi cïng lµm viÖc nhê xy lanh n©ng h¹ cÇn vµ xy lanh quay tay gÇu. Trong tr­êng hîp nµy còng coi nh­ gÇu ®­îc liªn kÕt cøng víi tay gÇu 2.6.1. X¸c ®Þnh lùc trong xy lanh quay tay gÇu §Ó x¸c ®Þnh lùc t¸c dông lªn cÇn pitt«ng cña xy lanh quay tay gÇu ta dùa vµo ®Æc ®iÓm thø hai cña qu¸ tr×nh ®µo vµ tÝch ®Êt trong m¸y ®µo gÇu ng­îc truyÒn ®éng thuû lùc. Theo ®Æc ®iÓm nµy, ta cã thÓ xem cÇn lµ cè ®Þnh vµ gÇu ®­îc liªn kÕt cøng víi tay gÇu ; chØ cã xy lanh quay tay gÇu lµm viÖc. Lùc ®Èy Pt cña xy lanh quay tay gÇu sÏ ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt t¹i hai vÞ trÝ: * VÞ trÝ thø nhÊt víi c¸c ®Æc ®iÓm tÝnh to¸n nh­ sau: - Tay gÇu gÇn nh­ vu«ng gãc víi ph­¬ng ngang, trôc cña tay gÇu vu«ng gãc víi trôc däc cña xy lanh quay tay gÇu hay còng chÝnh lµ ph­¬ng cña lùc Pt trong xy lanh quay tay gÇu. - GÇu b¾t ®Çu c¾t ®Êt, r¨ng gÇu gÆp ch­íng ng¹i vËt: H×nh : S¬ ®å t¸c dông lªn m¸y ®µo gÇu ng­îc truyÒn ®éng thuû lùc. - LÊy tæng m« men c¸c lùc ®èi víi khíp quay O2 ta cã: Trong ®ã: - Gt, Gg - träng l­îng cña gÇu vµ tay gÇu - P® - lùc c¶n ®µo tiÕp tuyÕn t¹i r¨ng gÇu - a1, a2, a3, a4 - c¸nh tay ®ßn tõ c¸c lùc ®Õn khíp O2 cã Gt = 5000 (N) ; Gg = 5800 (N) ; P® = K® . P1 ; P1 = K.b.hmax Trong ®ã: - K - lùc c¶n ®µo riªng ; víi cÊp ®Êt III, K = 12 (N/m2) - b - bÒ réng phoi c¾t, lÊy gÇn ®óng b = bg = 0,8 (m) - hmax - chiÒu dµy lín nhÊt cña phoi c¾t ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Trong ®ã: - q - dung tÝch h×nh häc cña gÇu, q = 0,4 (m3) - H0 - chiÒu s©u tÇng ®µo, H0 = 4,4 (m) - Kt - hÖ sè t¬i cña ®Êt, Kt = 1,3 => P1 = 12. 104.0,8.0,087 = 8352 (N) Víi K® = 1,5 => P® = 1,5.8352 = 12528 (N) X¸c ®Þnh c¸c c¸nh tay ®ßn: + a1: Kho¶ng c¸ch tõ lùc P1 ®Õn khíp quay O2 a1 = O2 .O3 + lg = 3.7- 0,7 + 0,96 = 3,96 (m) + a2: C¸nh tay ®ßn cña Gg ®èi víi O2 + a3: C¸nh tay ®ßn cña Gt , a3 = 0 + a4: C¸nh tay ®ßn cña Pt ®èi víi O2, a4 = 0,7(m) Tõ ®ã ta x¸c ®Þnh ®­îc: * VÞ trÝ thø hai víi c¸c ®Æc ®iÓm tÝnh to¸n nh­ sau: H×nh: S¬ ®å x¸c ®Þnh lùc trong xy lanh quay tay gÇu ë vÞ trÝ thø hai. - GÇu vÉn ®ang c¾t ®Êt ë cuèi qu¸ tr×nh ®µo ®Êt vµ tÝch ®Êt vµo gÇu R¨ng gÇu c¾t ®Êt víi chiÒu dµy phoi c¾t lín nhÊt hmax ; gÇu ®· ®­îc tÝch ®Çy ®Êt. Trong ®ã, vÞ trÝ thø hai lµ vÞ trÝ tæng qu¸t, lu«n lu«n xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh ®µo ®Êt vµ tÝch ®Êt cña m¸y ®µo gÇu ng­îc. Do ®ã, ta tiÕn hµnh x¸c ®Þnh lùc Pt trong xy lanh quay gÇu ë vÞ trÝ thø hai. Lùc Pt cã ph­¬ng t¹o víi trôc däc cña ray gÇu gãc a1. Lùc Pt ®­îc x¸c ®Þnh tõ ph­¬ng tr×nh c©n b»ng m« men do c¸c lùc cña hÖ tay gÇu vµ gÇu g©y ra víi khíp O2 : Trong ®ã: Gt, Gg+® - Träng l­îng tay gÇu, träng l­îng gÇu vµ ®Êt ë trong gÇu a1, a2, a3, a4 – C¸nh tay ®µo tõ c¸c lùc ®Õn khíp O2 P1- Lùc c¶n ®µo tiÕp tuyÕn t¹i r¨ng gÇu. Cã Gt = 5000 (N) , Gg = 5800 (N) Gg+® = Gg + G® = 5800 + 5538 = 11338 (N) P1 = 8352 (N) X¸c ®Þnh c¸c c¸nh tay ®ßn: + a1 : kho¶ng c¸ch tõ lùc P1 ®Õn khíp quay O2 Lóc nµy, coi tay gÇu vµ gÇu n»m nghiªng so víi ph­¬ng ngang mét gãc 300, lùc P1 vu«ng gãc víi tay gÇu. a1 = (lt – 0,7 + lg).cos300 = (3,7 – 0,7 + 0,96).cos300 = 3,43 (m) + a2 : kho¶ng c¸ch tõ Gg+® ®Õn khíp quay O2 LÊy Gg+® n»m ë gi÷a gÇu, vËy ta cã: + a3 : kho¶ng c¸ch tõ Gt ®Õn khíp quay O2 + a4 : kho¶ng c¸ch tõ lùc Pt ®Õn khíp quay O2 LÊy gãc a1 = 450 => a4 = 0,7 . sin450 = 0,5(m) Tõ ®ã ta cã: X¸c ®Þnh lùc trong xy lanh n©ng cÇn. Lùc trong xi lanh n©ng cÇn ®­îc x¸c ®Þnh t¹i hai vÞ trÝ VÞ trÝ thø nhÊt: M¸y lµm viÖc ë cuèi giai ®o¹n ®µo vµ tÝch ®Êt vµo gÇu, gÇu ®· ®Çy ®Êt, xi lanh quay tay gÇu vµ xi lanh quay gÇu ngõng lµm viÖc. Lóc ®ã, xi lanh n©ng cÇn v­¬n ra tõ tõ ®Ó n©ng toµn bé thiÕt bÞ lµm viÖc gåm cÇn, tay gÇu, gÇu chøa ®Çy ®Êt, chuÈn bÞ quay m¸y ®Õn vÞ trÝ x¶. VÞ trÝ thø hai: M¸y ®· x¶ xong ®Êt. Lóc nµy, toµn bé thiÕt bÞ lµm viÖc cña m¸y v­¬n xa nhÊt, xi lanh n©ng cÇn chuÈn bÞ thu vÒ ®­a thiÕt bÞ lµm viÖc trë vÒ chuÈn bÞ chu kú lµm viÖc tiÕp theo. 2.6.2.1. T¹i vÞ trÝ thø nhÊt Lùc trong xy lanh n©ng cÇn ®­îc x¸c ®Þnh t¹i thêi ®iÓm kÕt thóc giai ®o¹n ®µo vµ tÝch ®Êt vµo gÇu, gÇu ®· ®Çy ®Êt, xy lanh quay tay gÇu vµ xy lanh quay tay gÇu ngõng lµm viÖc. Lóc ®ã, xy lanh n©ng cÇn v­¬n ra tõ tõ ®Ó n©ng toµn bé thiÕt bÞ lµm viÖc gåm cÇn, tay gÇu vµ gÇu chøa ®Çy ®Êt lªn khái tÇng ®µo, chuÈn bÞ quay m¸y ®Õn vÞ trÝ x¶ ®Êt. H×nh : S¬ ®å x¸c ®Þnh lùc trong xy lanh n©ng cÇn cña m¸y ®µo gÇu ng­îc. Lùc n©ng cÇn Pc ®­îc x¸c ®Þnh tõ ph­¬ng tr×nh c©n b»ng m« men do c¸c lùc t¸c dông lªn c©n g©y ra so víi khíp ch©n cÇn – khíp O1. åMO1 = 0 Suy ra: (2-43) Trong ®ã: Gc, Gt, Gg+® - träng l­îng cña cÇn, tay gÇu vµ gÇu chøa ®Çy ®Êt; B1, b2, b3, b4 – c¸nh tay ®ßn t­¬ng øng tõ c¸c lùc ®Õn khíp O1 Xi lanh n©ng cÇn cã thÓ dïng mét hoÆc hai chiÕc tuú theo dung tÝch cña gÇu. Ta cã: Gc = 11000 (N) ; Gt = 5000 (N) ; Gg+® = 11338 (N) X¸c ®Þnh c¸c c¸nh tay ®ßn: +b1 : kho¶ng c¸ch tõ Gg+® ®Õn khíp quay O1 Khi xi lanh n©ng cÇn b¾t ®Çu v­¬n ra tõ tõ, coi tay gÇu nghiªng mét gãc a = 300, cÇn n»m ngang +b2 : kho¶ng c¸ch tõ Gt ®Õn khíp quay O1 +b3 : kho¶ng c¸ch tõ Gc ®Õn khíp O1 +b4 : kho¶ng c¸ch tõ Pc ®Õn khíp quay O2, lÊy b4 = 0,4 (m) Tõ ®ã ta cã: Lùc n©ng cÇn Pc ®­îc x¸c ®Þnh tõ ph­¬ng tr×nh c©n b»ng m«men do lùc t¸c dông lªn cÇn g©y ra so víi khíp ch©n cÇn – khíp O1. åMO1 = 0 => Gg.b1 + Gt.b2 + Gc.b3 – Pc.b4 = 0 => Trong ®ã: Gg, Gt, Gc: Träng l­îng cña gÇu, tay gÇu vµ cÇn. b1, b2, b3, b4: C¸nh tay ®ßn t­¬ng øng tõ c¸c lùc ®Õn khíp O1. Cã: Gg = 5800 (N) ; Gt = 5000 (N) ; Gc = 11000 (N). - X¸c ®Þnh c¸c c¸nh tay ®ßn: Coi lóc nµy cÇn nghiªng mét gãc 450 so víi ph­¬ng ngang, tay gÇu nghiªng mét gãc 300. + X¸c ®Þnh b1: + X¸c ®Þnh b2: + X¸c ®Þnh b3: LÊy b4 = 0,4 (m) 2.6.3. X¸c ®Þnh lùc trong xy lanh quay gÇu. Trong khi ®µo ®Êt vµ tÝch ®Êt, lùc ®Èy cña xy lanh quay gÇu Pg sÏ t¨ng dÇn tõ vÞ trÝ 1 ®Õn vÞ trÝ 5 cña gÇu vµ sÏ ®¹t ®Õn gi¸ trÞ lín nhÊt t¹i vÞ trÝ 5. H×nh: S¬ ®å x¸c ®Þnh lùc trong xy lanh quay gÇu cña m¸y ®µo gÇu ng­îc. a, §iÒu kiÖn tÝnh to¸n: +Khi ®ã r¨ng gÇu c¾t ®Êt víi chiÒu dµy phoi c¾t lín nhÊt ; + Gçu ®· ®­îc tÝch ®Çy ®Êt ; + R¨ng gÇu ë ®é cao gÇn b»ng víi khíp O3. Tøc lµ r¨ng gÇu ®ang ë vÞ trÝ thø 5 b, X¸c ®Þnh lùc trong xy lanh quay gÇu: Dùa vµo ®Æc ®iÓm thø nhÊt, ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc lùc trong xy lanh quay gÇu khi r¨ng gÇu ë vÞ trÝ thø 5 b»ng c¸ch thiÕt lËp ph­¬ng tr×nh c©n b»ng m«men víi ®iÓm O3. åMo3 = 0 Suy ra: Trong ®ã: r1,r2,r3  - c¸nh tay ®ßn cña c¸c lùc ®èi víi ®iÓm O3 ; Gg+® - träng l­îng gÇu vµ ®Êt trong gÇu ; P1 – lùc c¶n ®µo tiÕp tuyÕn cña ®Êt t¸c dông lªn r¨ng gÇu. X¸c ®Þnh c¸c c¸nh tay ®ßn: +r1 : kho¶ng c¸ch tõ lùc P1 ®Õn khíp quay O3 r1 = Lg = 0,96 (m) +r2 : kho¶ng c¸ch tõ Gg+® ®Õn khíp quay O3 +r3 : kho¶ng c¸ch tõ lùc Pg ®Õn khíp quay O3, lÊy r3 = 0,5 (m) X¸c ®Þnh c¸c lùc: + Ta cã Gg+® = 11338 (N) + X¸c ®Þnh P1: P1 = k.b.hmax Trong ®ã: k: hÖ sè lùc c¶n ®µo, víi cÊp ®Êt III ta cã k = 20 (N/cm2) b: bÒ réng cña phoi c¾t, lÊy b»ng chiÒu réng cña gÇu, b = bg = 0,8 (m) hmax: chiÒu dµy lín nhÊt cña phoi c¾t, ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Trong ®ã: q: dung tÝch h×nh häc cña gÇu, q = 0,4 (m3) Ho: chiÒu s©u tÇng ®µo, lÊy Ho = Lg = 0,96 (m) Kt: hÖ sè t¬i cña ®Êt, víi ®Êt cÊp III ta cã Kt = 1,3 => => P1 = 12.104.0,8.0,4 = 38400 (N) Tõ ®ã ta cã: 2.5. X¸c ®Þnh n¨ng suÊt cña m¸y ®µo gÇu nghÞch. N¨ng suÊt m¸y lµ kh¶ n¨ng lµm viÖc cña m¸y trong mét ®¬n vÞ thêi gian nhÊt ®Þnh, th­êng ®­îc biÓu thÞ b»ng sè l­îng s¶n phÈm lµm ra trong mét giê hoÆc mét ca. Cã rÊt nhiÒu yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt m¸y nh­ng tæng qu¸t cã n¨m yÕu tè c¬ b¶n: + KÕt cÊu b¶n th©n m¸y: Nãi chung cÊu t¹o m¸y cµng tèt, kÝch th­íc bé phËn c«ng t¸c (gÇu ®µo, bµn vØ,…), c«ng suÊt vµ tèc ®é lµm viÖc cña ®éng c¬, v.v…cµng lín th× m¸y ®ã cã n¨ng suÊt cao. + §èi t­îng thi c«ng: th­êng m¸y lµm viÖc ë n¬i ®Êt r¾n, ®Þa h×nh phøc t¹p hoÆc n¬i ®Êt ­ít qu¸ th× n¨ng suÊt ®Òu thÊp. + Tr×nh ®é kü thuËt cña c«ng nh©n. + Tr×nh ®é qu¶n lý tæ chøc thi c«ng ë hiÖn tr­êng: c¸ch bè trÝ, ®iÒu ®éng m¸y, ph­¬ng ¸n vµ tiÕn ®é thi c«ng v.v… + ý thøc vµ tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc ®­îc giao cña mäi c«ng nh©n: ®éng c¬, th¸i ®é, t¸c phong vµ nhiÖt t×nh c«ng t¸c… 2.5.1. N¨ng suÊt lý thuyÕt cña m¸y ®µo gÇu nghÞch. Lµ lo¹i n¨ng suÊt chØ quyÕt ®Þnh bëi b¶n th©n kÕt cÊu m¸y, ngoµi ra kh«ng phô thuéc vµo yÕu tè nµo kh¸c. Nã cã ý nghÜa lµ d­íi sù quyÕt ®Þnh vÒ tèc ®é lµm viÖc, kÝch th­íc bé phËn c«ng t¸c, c«ng suÊt ®éng c¬…M¸y cã thÓ s¶n xuÊt ra ®­îc bao nhiªu s¶n phÈm h÷u Ých trong mét thêi gian lµm viÖc liªn tôc. N¨ng suÊt lý thuyÕt cña m¸y ®µo gÇu nghÞch ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: (m3/h) Trong ®ã: q: dung tÝch h×nh häc cña gÇu, q = 0,4 (m3) Tck: thêi gian mét chu kú lµm viÖc cña m¸y, Tck = 17 (s) Tõ ®ã ta cã: (m3/h) N¨ng suÊt lý thuyÕt th­êng dïng ®Ó so s¸nh tÝnh n¨ng gi÷a c¸c m¸y vµ ®­îc ghi trong lý lÞch m¸y 2.5.2. N¨ng suÊt kü thuËt. Lµ lo¹i n¨ng suÊt kh«ng nh÷ng chÞu ¶nh h­ëng cña b¶n th©n kÕt cÊu mµ cßn phô thuéc vµo ®èi t­îng thi c«ng vµ tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n, nghÜa lµ trong mét thêi gian lµm viÖc liªn tôc, d­íi mét ®iÒu kiÖn thi c«ng nhÊt ®Þnh m¸y cã thÓ s¶n xuÊt ra sè l­îng s¶n phÈm h÷u Ých nµo ®ã. N¨ng suÊt kü thuËt ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Trong ®ã: K® : hÖ sè ®Çy gÇu, phô thuéc vµo lo¹i ®Êt vµ cÊp ®Êt. Víi cÊp ®Êt III, dùa vµo b¶ng (2-3) S¸ch tÝnh to¸n m¸y lµm ®Êt ta chän ®­îc K® = 0,8 Kt : hÖ sè t¬i cña ®Êt, víi cÊp ®Êt III, Kt = 1,3 Tõ ®ã ta cã: (m3/h) Ngoµi ra, K® cßn phô thuéc vµo tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n. Do ®ã, n¨ng suÊt kü thuËt dïng ®Ó so s¸nh tr×nh ®é tay nghÒ cña c¸c c«ng nh©n ®iÒu khiÓn víi nhau. 2.5.3. N¨ng suÊt thùc tÕ (hay n¨ng suÊt sö dông). Lµ n¨ng suÊt trong mét ®iÒu kiÖn thi c«ng vµ qu¶n lý tæ chøc thi c«ng nhÊt ®Þnh. Nã thÓ hiÖn râ tr×nh ®é qu¶n lý tæ chøc thi c«ng tæng hîp ë hiÖn tr­êng. Nã chØ kh¸c n¨ng suÊt kü thuËt ë chç tÝnh thªm hÖ sè sö dông thêi gian. N¨ng suÊt thùc tÕ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: (m3/h) Trong ®ã: Ktg: hÖ sè sö dông thêi gian lµm viÖc cña m¸y, phô thuéc vµo tr×nh ®é qu¶n lý, tæ chøc thi c«ng cña ng­êi c¸n bé kü thuËt, chän Ktg = 0,9 Tõ ®ã ta cã: (m3/h) N¨ng suÊt sö dông cña m¸y ®­îc dïng ®Ó so s¸nh tr×nh ®é qu¶n lý vµ tæ chøc thi c«ng gi÷a c¸c c¸n bé kü thuËt víi nhau. TÝnh to¸n hÖ thèng thuû lùc ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ lµm viÖc cña m¸y ®µo mét gÇu nghÞch truyÒn ®éng thuû lùc. 2.6.4.1. TÝnh chän xi lanh thuû lùc cho c¸c c¬ cÊu cña thiÕt bÞ lµm viÖc Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®­îc c¸c lùc: Pg = 84612 (N) ; Pt = 135323 (N) ; Pc = 230896 (N) Ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc ®­êng kÝnh trong cña c¸c xi lanh ®ã dùa vµo ¸p suÊt cho phÐp cña dÇu trong hÖ thèng truyÒn ®éng thuû lùc vµ theo c«ng thøc: (cm) Trong ®ã: - Pd: Lùc ®Èy cña tõng xi lanh ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ lµm viÖc, cã kÓ ®Õn t¶i träng ®éng Pd = Pi.K® K® : hÖ sè t¶i träng ®éng, K® = 1,3 Pi : lùc trong xi lanh quay gÇu, quay tay gÇu vµ xi lanh n©ng cÇn. [q]: ¸p suÊt yªu cÇu trong hÖ thèng thuû lùc, N/cm2. - §èi víi m¸y ®µo gÇu ng­îc lµm viÖc ë cÊp ®Êt III, ¸p suÊt yªu cÇu trong hÖ thèng thuû lùc [q] = 1000 (N/cm2). - X¸c ®Þnh ®­êng kÝnh trong cña xi lanh quay gÇu: Cã P® = Pg.K® = 84612.1,3 = 109996 (N0 => VËy, chän xi lanh quay gÇu cã ®­êng kÝnh D = 12 (cm), ¸p suÊt yªu cÇu trong hÖ thèng thuû lùc [q] = 1000 (N/cm2) §­êng kÝnh cÇn cña xi lanh, theo kinh nghiÖm th­êng lÊy: d = 0,5.D = 0,5.12 = 6 (cm) - X¸c ®Þnh ®­êng kÝnh trong cña xi lanh quay tay gÇu: P® = Pt.K® = 135323.1,3 = 175920 (N) => VËy chän xi lanh quay tay gÇu cã ®­êng kÝnh D = 15 (cm), ¸p suÊt yªu cÇu trong hÖ thèng thuû lùc [q] = 1000 (N/cm2) §­êng kÝnh cña cÇn xi lanh theo kinh nghiÖm th­êng lÊy: d = 0,5.D = 0,5.15 = 7,5 (cm) - X¸c ®Þnh ®­êng kÝnh trong cña xi lanh n©ng h¹ cÇn: P® = Pc.K® = 230896.1,3 = 300165 (N) ThÊy r»ng lùc t¸c dông lªn xi lanh n©ng h¹ cÇn t­¬ng ®èi lín nªn ta dïng hai xi lanh ®Ó n©ng h¹ cÇn. VËy mçi xi lanh sÏ cã ®­êng kÝnh: VËy ta chän hai xi lanh n©ng h¹ cÇn, mçi xi lanh cã ®­êng kÝnh D = 14 (cm), ¸p suÊt yªu cÇu trong hÖ thèng thuû lùc [q] = 1000 (N/cm2) §­êng kÝnh cÇn xi lanh ®­îc chän theo kinh nghiÖm d = 0,5.D = 0,5.14 = 7 (cm) 2.6.4.2. TÝnh chän b¬m thuû lùc. Sau khi ®· chän ®­îc xi lanh thuû lùc cña tõng c¬ cÊu, ta sÏ x¸c ®Þnh ®­îc ®­êng kÝnh cña pitt«ng vµ diÖn tÝch bÒ mÆt lµm viÖc cña pitt«ng trong xi lanh F. Trong ®ã, xi lanh n©ng cÇn th­êng cã ®­êng kÝnh vµ diÖn tÝch lµm viÖc cña pitt«ng lµ lín nhÊt. Dùa vµo vËn tèc, ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc l­u l­îng cña b¬m thuû lùc theo c«ng thøc: Q = F.v (cm3/phót) Trong ®ã: F: diÖn tÝch bÒ mÆt lµm viÖc cña pitt«ng trong xi lanh, cm2; V: vËn tèc tÞnh tiÕn cña pitt«ng trong xi lanh, cm/phót (phô thuéc vµo vËn tèc cña bé phËn lµm viÖc). VËn tèc v ®­îc x¸c ®Þnh dùa vµo vËn tèc thùc tÕ cña c¸c bé phËn trong thiÕt bÞ lµm viÖc. Dùa vµo trÞ sè l­u l­îng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc trªn vµ ¸p suÊt cÇn thiÕt trong hÖ thèng thuû lùc do tõng bé phËn lµm viÖc yªu cÇu, ta cã thÓ chän ®­îc lo¹i b¬m thuû lùc thÝch hîp cho hÖ thèng truyÒn ®éng thuû lùc. C«ng suÊt do b¬m thuû lùc t¹o ra ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: (kW) Trong ®ã: Q: l­u l­îng cña b¬m, lÝt/phót; P: ¸p suÊt do b¬m t¹o ra, N/cm2; h: hiÖu suÊt cã Ých cña b¬m. 3.TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ thiÕt bÞ lµm viÖc cña m¸y ®µo gÇu ng­îc truyÒn ®éng thuû lùc. 3.1. TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ tay gÇu §Ó tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ tay gÇu, ta kh¶o s¸t hai vÞ trÝ mµ t¹i ®ã cã lùc quay tay gÇu Pt ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt, tøc lµ néi lùc do Pt g©y ra trong tay gÇu t¹i tiÕt diÖn nguy hiÓm lµ lín nhÊt. a, VÞ trÝ thø nhÊt: Dùa vµo quy t¾c ®ång d¹ng ta cã thÓ chän kÝch th­íc cña tay gÇu nh­ h×nh vÏ sau: §iÒu kiÖn tÝnh to¸n: + Tay gÇu ë vÞ trÝ mµ trôc däc cña tay gÇu vu«ng gãc víi trôc däc cña xy lanh quay tay gÇu hay ph­¬ng cña lùc Pt vu«ng gãc víi trôc däc cña tay gÇu; + GÇu ®ang tiÕn hµnh c¾t ®Êt, r¨ng gÇu gÆp ch­íng ng¹i vËt; + Khi nµy ta xem xy lanh n©ng cÇn vµ xy lanh quay gÇu kh«ng lµm viÖc; + GÇu vÉn ch­a ®­îc tÝch ®Êt; + Khi tÝnh dùa trªn hÖ trôc XO2Z, trong ®ã trôc Z cã ph­¬ng song song víi trôc däc cña tay gÇu. H×nh : S¬ ®å lùc t¸c dông lªn thiÕt bÞ lµm viÖc cña m¸y ®µo gÇu ng­îc ë vÞ trÝ tÝnh to¸n thø nhÊt. Muèn tÝnh søc bÒn vµ thiÕt kÕ tay gÇu, tr­íc hÕt ta t¸ch tay gÇu ra khái cÇn m¸y. Do lùc quay tay gÇu Pmax cã ph­¬ng vu«ng gãc víi trôc däc cña tay gÇu nªn tay gÇu chØ chÞu m«men uèn thuÇn tuý do Pt max g©y ra. TiÕt diÖn nguy hiÓm cña tay gÇu lµ mÆt c¾t m-m ®i qua khíp O2. H×nh: S¬ ®å tÝnh søc bÒn tay gÇu cña m¸y ®µo gÇu ng­îc ë vÞ trÝ thø nhÊt. Lùc Pt max sÏ ®­îc x¸c ®Þnh dùa vµo ph­¬ng tr×nh c©n b»ng m«men cña c¸c lùc t¸c dông lªn hÖ tay gÇu vµ gÇu g©y ra so víi khíp O2 åMO 2 = 0 Pt max .rp – P® .r® + Gg.rg + Gt.rt = 0 Trong ®ã: Ph¶n lùc Pd t¹i r¨ng gÇu cã ph­¬ng song song víi Pt max vµ ®­îc x¸c ®Þnh cã kÓ ®Õn t¹i träng ®éng do ch­íng ng¹i vËt g©y ra. P® = P1.k® + k1 = 1,5 – hÖ sè t¶i träng ®éng. + P1 – lùc c¶n ®µo tiÕp tuyÕn, ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc. + rp, rd, rg, rt – c¸nh tay ®ßn tõ c¸c lùc ®Õn khíp O2 – liªn kÕt gi÷a tay gÇu vÇ cÇn. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè lùc: Ta cã: Pd = 12528 (N) Gg = 5800 (N) Gt = 5000 (N) X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè vÒ kÝch th­íc: Ta cã: rp = 0,7 (m) ; rd = 3,96 (m) ; rg = 0,48 (m) ; rt = 0,23 (m). M«men uèn do Pt max g©y ra t¹i tiÕt kiÖm m-m cña tay gÇu chøa khíp O2: Mu = Pt max .rp => Mu = 65253.0,7 = 45677 (Nm) §Ó ®¶m b¶o søc bÒn cho tay gÇu th× øng suÊt do Mu g©y ra tiÕt diÖn m-m ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn: (2-60) Trong ®ã: - giíi h¹n ch¶y cña vËt liÖu ®­îc dïng chÕ t¹o tay gÇu, chän theo b¶ng (F.1-1) trong phÇn phô lôc; Tay gÇu th­êng ®­îc chÕ t¹o tõ thÐp CT5, cã = 26 kN/cm2. n- hÖ sè an toµn, víi tay gÇu th­êng lÊy n = 1,4¸1,6. Tõ ®ã ta cã : b, VÞ trÝ tÝnh to¸n thø hai: §iÒu kiÖn tÝnh to¸n: + GÇu ®ang c¾t ®Êt ë cuèi giai ®o¹n ®µo vµ tÝch ®Êt víi chiÒu dµy phoi c¾t lín nhÊt. GÇu ®· ®­îc tÝch ®Çy ®Êt. + Lùc Pt max cña xy lanh quay tay gÇu cã ph­¬ng t¹o víi trôc däc cña tay gÇu gãc a 1; TiÕt diÖn nguy hiÓm cña tay gÇu vÉn lµ tiÕt diÖn m – m ®i qua khíp O2. Trong tr­êng hîp nµy, lùc Pt max ®­îc ph©n thµnh hai thµnh phÇn: Lùc Pt max sina1 g©y ra m«men uèn t¹i tiÕt diÖn m – m ®i qua khíp O2 (trong mÆt ph¼ng ®øng). T¹i vÞ trÝ nµy, lùc Ptmax ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Mu = Pt max rp.sina1 => Mu = 156560.0,7.sin450 = 78280 (Nm) - Lùc kÐo tay gÇu, ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: N = Pt max.cosa1 => N = 156560.cos450 = 111828 (N) Trong ®ã: Lùc Pt max ®­îc x¸c ®Þnh ; P1 ®­îc x¸c ®Þnh. øng suÊt do m«men uèn Mu vµ lùc nÐn N g©y ra t¹i tiÕt diÖn nguy hiÓm m – m cña tay gÇu ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bÒn: Trong ®ã : + Wu – m«men chèng uèn cña tiÕt diÖn m – m. Tay gÇu cã tiÕt diÖn h×nh hép ch÷ nhËt nªn m«men chèng uèn ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: + F – diÖn tÝch tiÕt diÖn m – m, ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Trong ®ã: + b, h – chiÒu réng vµ chiÒu cao cña tiÕt diÖn m – m; + d1, d2 – chiÒu dµy thµnh ®øng vµ thµnh ngang cña tiÕt diÖn m – m; + dgh – giíi h¹n ch¶y cña vËt liÖu lµm tay gÇu ; + n – hÖ sè an toµn, víi tay gÇu th­êng lÊy n = 1,4 ¸ 1,6. Víi c¸c kÝch th­íc cña tay gÇu nh­ ®· chän ta x¸c ®Þnh ®­îc c¸c th«ng sè vÒ kÝch th­íc cña tay gÇu nh­ sau: b = 0,23 (m) ; h = 0,55 (m) ; d1 = d2 = 0,015 (m) => F = 23.55 - (23 - 2.1,5)(55 - 2.1,5) = 225 (cm2) T¹i vÞ trÝ thø nhÊt: => s = 6,921 (kN/cm2) < [s] = 17,3 (kN/cm2) VËy c¸c kÝch th­íc cña tay gÇu ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bÒn t¹i vÞ trÝ thø nhÊt - T¹i vÞ trÝ thø hai: s = 12,358 (kN/cm2) < [s] = 17,3 (kN/cm2) VËy c¸c kÝch th­íc cña tay gÇu ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bÒn t¹i vÞ trÝ thø hai. 3.2. TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ cÇn m¸y. CÇn m¸y cña m¸y ®µo gÇu ng­îc ®­îc tÝnh søc bÒn ë vÞ trÝ thø nhÊt. §iÒu kiÖn tÝnh to¸n: T¹i vÞ trÝ nµy, lùc ®Èy cña xy lanh quay tay gÇu Pt max cã ph­¬ng vu«ng gãc víi trôc däc cña tay gÇu. T¹i r¨ng gÇu cã lùc c¶n ®µo P® do ch­íng ng¹i vËt g©y ra; GÇu ch­a ®­îc tÝch ®Êt. Muèn tÝnh søc bÒn cÇn, tr­íc hÕt ta t¸ch cÇn ra khái tay gÇu vµ thay vµo khíp O2 (liªn kÕt gi÷a cÇn vµ tay cÇn) c¸c ph¶n lùc Xo2 vµ Zo2. T¹i khíp O1 ë ch©n cÇn cã c¸c ph¶n lùc Xo1 vµ Zo1. H×nh : S¬ ®å tÝnh søc bÒn cÇn m¸y cña m¸y ®µo gÇu ng­îc. a, X¸c ®Þnh c¸c ngo¹i lùc t¸c dông lªn cÇn: §Ó x¸c ®Þnh c¸c ph¶n lùc nªu trªn cÇn dùa vµo c¸c lùc ®· biÕt lµ: Pt max, Gt , Gg víi gi¶ thiÕt c¸c lùc Pt max vµ Pd cã ph­¬ng song song víi nhau. + X¸c ®Þnh lùc c¶n ®µo Pd: Ta thiÕt lËp ph­¬ng tr×nh cÇn b»ng m«men víi khíp O2, sÏ cã: + X¸c ®Þnh c¸c ph¶n lùc XO2 vµ Zo2: §Ó x¸c ®Þnh hai ph¶n lùc nµy ta lËp ph­¬ng tr×nh c©n b»ng h×nh chiÕu cña c¸c lùc xuèng c¸c trôc to¹ ®é X vµ Z cña hÖ tay gÇu vµ gÇu. Trong ®ã: Trôc X song song víi Pt max, trôc Z song song víi trôc tay gÇu Xo2 = Pt max + Gg.cosa+ Gt.cosa + P® XO2 = 65253 + 12528 = 77781 (N) Zo2 = Gg.sina+ Gt.cosa ZO2 = 5800 + 5000 = 10800 (N) ë ®©y: a - gãc nghiªng cña c¸c lùc Gt vµ Gg so víi trôc X. + X¸c ®Þnh lùc trong xy lanh n©ng cÇn Pc LËp ph­¬ng tr×nh cÇn b»ng m«men víi khíp O1 ë ch©n cÇn, sÏ cã: åMO1 = 0 => Pc.lp – Gc.lc + Pt max.lt + XO2.rx – ZO2.r2 = 0 => (Gc.lc - Pt max.lt - XO2.rx + ZO2.r2) => Pc = 171230 (N) Trong ®ã: lp, lc, lt , rx, rz – lÇn l­ît lµ kho¶ng c¸ch tõ c¸c lùc Pc, Pt max, Gc, XO2 vµ ZO2 ®Õn khíp ch©n cÇn O1. Muèn x¸c ®Þnh ®­îc c¸c néi lùc trong cÇn, th× tr­íc hÕt ta ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ c¸c ph¶n lùc t¹i khíp ch©n cÇn XO1 vµ ZO1. C¸c ph¶n lùc nµy ®­îc x¸c ®Þnh dùa vµo c¸c ph­¬ng tr×nh c©n b»ng h×nh chiÕu cña c¸c lùc t¸c dông lªn cÇn m¸y xuèng hÖ trôc to¹ ®é X’O1Z’. åX’ = 0 => XO1- XO2.cosb + ZO2.sinb + Pt max.cosb1 + Gc.cosb3 – Pc.cosb2 = 0 XO1 = XO2.cosb - ZO2.sinb - Pt max.cosb1- Gc.cosb3 + Pc.cosb2 => XO1 = 77781.cos300 - 10800.sin300 - 65253.cos300 -11000.cos300 + 171230.cos450 => XO1 = 113543 (N) åZ’ = 0 => ZO1+ ZO2.cosb + XO2.sinb - Pt max.sinb1 + Gc.sinb3 – Pc.sinb2 = 0 ZO1 = Pt max.sinb1+ Pc.sinb2 - Gc.sinb3 - XO2.sinb - ZO2.cosb => ZO1 = 65253.sin300 + 171230.sin450 - 11000.sin600 - 77781.sin300 - 10800.cos300 => ZO1 = 100456 (N) Trong ®ã: + Gc – träng t©m cña cÇn; + b; b1; b2; b3 – c¸c gãc ®­îc thÓ hiÖn trªn h×nh; b, X¸c ®Þnh néi lùc trong cÇn: TiÕt diÖn nguy hiÓm cña cÇn lµ tiÕt diÖn a – a. T¹i ®ã cã c¸c néi lùc do c¸c ph¶n lùc XO1 vµ ZO1 g©y ra ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: * M«men uèn trong mÆt ph¼ng chøa cÇn (mÆt ph¼ng ®øng). => Mu = 100456.2 + 113543.0,3 +11000.sin600.2/2 - 171230.sin450 => Mu = 122928 (Nm) Trong ®ã: G1 – träng l­îng cña ®o¹n cÇn tÝnh tõ chèt ch©n cÇn ®Õn tiÕt diÖn nguy hiÓm a – a. §o¹n nµy cã chiÒu dµi ly. Ta xem träng l­îng cÇn ph©n bè ®Òu trªn suèt chiÒu dµi cña nã th× G1 ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: ë ®©y: + Gc – träng l­îng cña cÇn; + Lc – chiÒu dµi cña cÇn. => Thay G1 , ta cã: Trong ®ã: + l - kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Æt lùc n©ng cÇn Pc ®Õn t©m tiÕt diÖn a – a; + ly – kho¶ng c¸ch tõ tiÕt diÖn a – a ®Õn chèt ch©n cÇn O1; + lx – kho¶ng c¸ch tõ tiÕt diÖn a – a ®Õn ph¶n lùc XO1. => => Mu = 202313 (Nm) * Lùc kÐo do c¸c ngo¹i lùc Pc ; Gc vµ XO1 g©y ra trong cÇn ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc nh­ sau: => c, KiÓm tra søc bÒn cho cÇn: øng suÊt do c¸c néi lùc trªn g©y ra t¹i c¸c tiÕt diÖn a – a ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bÒn sau ®©y: TiÕt diÖn a – a cña cÇn còng cã d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt, cã: + sgh – giíi h¹n ch¶y cña vËt liÖu dïng chÕ t¹o cÇn, theo b¶ng (F.1-1) ë phô lôc; Th«ng th­êng cÇn ®­îc chÕ t¹o tõ thÐp CT5, cã sgh = 26 kN/cm2. + n – hÖ sè an toµn ; víi cÇn th­êng lÊy n = 1,5 ¸ 1,8. VËy ta cã Víi c¸c kÝch th­íc nh­ ®· chän ta x¸c ®Þnh ®­îc t¹i mÆt c¾t a-a F = bh - (b - 2d1).(h-2d2) = 37.59 - 33.55 = 368 (cm2) VËy ta cã: s = 12,466 (N/cm2) < [s] = 14,4 (kN/m2) VËy c¸c kÝch th­íc cña cÇn ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bÒn. 3.3. TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ gÇu. S¬ ®å tÝnh to¸n søc bÒn gÇu cña m¸y ®µo gÇu ng­îc truyÒn ®éng thuû lùc ®­îc thÓ hiÖn nh­ h×nh a, §iÒu kiÖn tÝnh to¸n + GÇu vÉn ®ang tiÕn hµnh c¾t ®Êt ë cuèi giai ®o¹n ®µo vµ tÝch ®Êt víi chiÒu dµy ph«i c¾t lín nhÊt, ®ång thêi r¨ng gÇu gÆp ch­íng ng¹i vËt. + Tay gÇu gÇn nh­ n»m ngang. + GÇu ®· ®­îc tÝch ®Çy ®Êt. Lóc ®ã gÇu chÞu lùc lín nhÊt do lùc ®Èy cña xy lanh quay gÇu truyÒn tíi qua khíp O1 vµ xy lanh tay gÇu truyÒn tíi qua khíp O3 cïng víi träng l­îng gÇu ®· chøa ®Çy ®Êt. b, X¸c ®Þnh c¸c lùc t¸c dông lªn gÇu: S¬ ®å lùc t¸c dông lªn gÇu ®­îc thÓ hiÖn trªn h×nh Theo h×nh : c¸c lùc t¸c dông lªn gÇu gåm cã: * C¸c lùc ®· biÕt: - Träng l­îng gÇu vµ ®Êt ë trong gÇu a, b, c, d, H×nh : S¬ ®å tÝnh søc bÒn gÇu cña m¸y ®µo gÇu ng­îc. Chän c«ng nghÖ chÕ t¹o gÇu lµ chÕ t¹o thµnh tr­íc vµ thµnh bªn lµ mét khèi. Khi ®ã s¬ ®å gÇu cã d¹ng nh­ sau: Chän tiÕt diÖn ®ai gÇu lµ thÐp cã tiÕt diÖn h×nh ch÷ nhËt cao 20 (cm), cÇn ph¶i tÝnh chiÒu dµy cña ®ai ®Ó gÇu b¶o ®¶m bÒn. + M«men chèng uèn: + DiÖn tÝch tiÕt diÖn: F = b.h = 20.b §Ó tÝnh ®­îc øng suÊt lín nhÊt trong gÇu cÇn t×m néi lùc t¹i mäi tiÕt diÖn. Sö dông ph­¬ng ph¸p lùc ®Ó gi¶i bµi to¸n: + S¬ ®å tÝnh gÇu lµ d¹ng khung siªu tÜnh cã bËc siªu tÜnh lµ 1. + Chän hÖ c¬ b¶n cã d¹ng nh­ h×nh vÏ sau: ThiÕt lËp ph­¬ng tr×nh chÝnh t¾c: Trong ®ã: d1 – chuyÓn vÞ theo ph­¬ng trôc X do lùc X = 1 g©y ra, d2 – chuyÓn vÞ theo ph­¬ng trôc X do lùc P g©y ra, =>X = -15,6 (kN) VËy biÓu ®å néi lùc cã d¹ng nh­ sau: Tõ biÓu ®å néi lùc thÊy r»ng tiÕt diÖn nguy hiÓm nhÊt cã øng suÊt phÐp lµ (kN/cm2) øng suÊt tiÕp: víi (cm4), (kN/cm2) Chän vËt liÖu chÕ t¹o ®ai gÇu lµ thÐp CTS cã øng suÊt giíi h¹n lÊy theo giíi h¹n ch¶y lµ: sgh = sch = 260 (N/m2) = 26 (kN/cm2) hÖ sè an toµn n = 1,2 §iÒu kiÖn bÒn : s £ [s] = 21,67 VËy chän b = 2 (cm) VËy ®ai gÇu cã tiÕt diÖn mÆt c¾t ngang nh­ h×nh vÏ sau ChiÒu dµy cña thµnh gÇu lÊy theo kinh nghiÖm bt = 0,5.b = 0,5.2 = 1 (cm) PhÇn III. Tæ chøc thi c«ng b»ng m¸y ®µo gÇu ng­îc. 1.X¸c ®Þnh n¨ng suÊt m¸y ®µo gÇu nghÞch 2.Tæ chøc thi c«ng b»ng m¸y ®µo gÇu nghÞch. Sö dông – khai th¸c m¸y lµm ®Êt hîp lý, cã hiÖu qu¶ cao vÒ mÆt kinh tÕ – kü thuËt ®ßi hái ng­êi sö dông ph¶i am hiÓu kü vÒ cÊu t¹o, tÝnh n¨ng kü thuËt, ®iÒu kiÖn sö dông cña tõng lo¹i m¸y, ph¶i biÕt tæ chøc c«ng t¸c sö dông m¸y mét c¸ch khoa häc, phï hîp víi tõng c«ng tr×nh cô thÓ. Trong thi c«ng x©y dùng nãi chung, trong c«ng t¸c ®Êt nãi riªng, møc ®é c¬ giíi ho¸ c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng ngµy cµng cao vµ ®ã lµ ®Æc tr­ng cña ®iÒu kiÖn thi c«ng x©y dùng hiÖn ®¹i. ViÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n sè l­îng m¸y lµm ®Êt cho c«ng t¸c ®Êt cã ý nghÜa lín v× ®iÒu kiÖn sö dông, khèi l­îng c«ng viÖc, tiÕn ®é thi c«ng phô thuéc vµ do thay ®æi nhiÒu yÕu tè t¸c ®éng. ViÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu m¸y lµm ®Êt khi thi c«ng ®Êt trong x©y dùng ph¶i chó ý ®Õn kh¶ n¨ng kh«ng ngõng t¨ng c­êng møc ®é c¬ giíi ho¸ c«ng t¸c ®Êt, sö dông hÕt tiÒm n¨ng cña m¸y s½n cã vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông m¸y. X¸c ®Þnh nhu cÇu m¸y lµm ®Êt th­êng ph¶i lµm trong c¸c tr­êng hîp sau: Khi x©y dùng kÕ ho¹ch c¬ giíi ho¸ thi c«ng nãi chung vµ c¬ giíi ho¸ c«ng t¸c thi c«ng ®Êt b»ng m¸y ®µo gÇu nghÞch nãi riªng cho c¸c Tæng c«ng ty hoÆc c«ng ty x©y dùng. Khi x©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t­ míi cho ®¬n vÞ. Khi lËp ®Ò ¸n tæ chøc thi c«ng c«ng t¸c ®Êt cho tõng c«ng tr×nh cô thÓ. Nguyªn t¾c ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu m¸y lµm ®Êt trong tÊt c¶ c¸c tr­êng hîp trªn ®Òu gièng nhau. Riªng trong tr­êng hîp nhu cÇu m¸y lµm ®Êt cho mét c«ng tr×nh cô thÓ, th× nh÷ng sè liÖu cho tr­íc ®Ó tÝnh to¸n ph¶i xuÊt ph¸t vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c«ng tr×nh vµ x¸c ®Þnh cho khèi l­îng c«ng viÖc trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Cßn c¸c tr­êng hîp kh¸c cã thÓ sö dông c¸c ®Þnh møc, kinh nghiÖm thùc tÕ phô thuéc vµ quy m« tÝnh to¸n. Nhu cÇu vÒ m¸y lµm ®Êt phô thuéc vµo hµng lo¹t c¸c yÕu tè: møc ®é tËp trung cña c«ng tr×nh, khèi l­îng vµ thêi h¹n thi c«ng, ph­¬ng ph¸p tæ chøc thi c«ng, ®iÒu kiÖn thi c«ng, ®iÒu kiÖn khÝ hËu, thêi tiÕt, thùc tr¹ng hiÖn cã vÒ xe m¸y, tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng kü thuËt cña ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n vËn hµnh còng nh­ n¨ng lùc vÒ b¶o d­ìng, söa ch÷a. 2.1. Khai th¸c thi c«ng m¸y ®µo gÇu nghÞch. 2.1.1. Môc ®Ých. Khai th¸c thi c«ng m¸y ®µo gÇu nghÞch nh»m môc ®Ých n©ng cao n¨ng suÊt lµm viÖc thùc tÕ cña m¸y b»ng biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng hîp lý. Trong c«ng thøc tÝnh to¸n n¨ng suÊt thùc tÕ cña m¸y ®µo gÇu nghÞch: Ntt = Nkt . Ktg Trong ®ã: Nkt – n¨ng suÊt kü thuËt cña m¸y phô thuéc vµo b¶n th©n kÕt cÊu m¸y vµ tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n l¸i m¸y. Ktg – hÖ sè sö dông thêi gian, phô thuéc vµo tr×nh ®é tæ chøc thi c«ng cña ng­êi c¸n bé c¬ giíi. Nh­ vËy, nÕu tæ chøc thi c«ng mét c¸ch hîp lý ta sÏ n©ng cao ®­îc hÖ sè sö dông thêi gian cña m¸y vµ tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông m¸y, gi¶m chi phÝ khÊu hao m¸y vµ ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng. 2.1.2. Lùa chän c¸c th«ng sè lµm viÖc hîp lý cña m¸y ®µo gÇu nghÞch ChiÒu s©u tèi thiÓu Hmin cña tÇng ®µo ph¶i ®¶m b¶o sao cho chØ mét lÇn ®µo gÇu chuyÓn ®éng tõ vÞ trÝ b¾t ®Çu ®µo ®Õn vÞ trÝ cuèi qu¸ tr×nh ®µo lµ gÇu ®· ®­îc tÝch ®Çy ®Êt. Gi¸ trÞ cña Hmin phô thuéc vµo dung tÝch gÇu vµ cÊp ®Êt thi c«ng. §èi víi m¸y ®µo gÇu nghÞch cã hai ph­¬ng ph¸p bè trÝ m¸y ®µo vµ «t« vËn chuyÓn phô thuéc vµo chiÒu réng cña khoang ®µo. 2.1.2.1. Khi chiÒu réng cña khoang ®µo B < 1,5R® Khi ®ã, m¸y ®µo gÇu nghÞch di chuyÓn giËt lïi, h­íng ®µo trïng víi h­íng di chuyÓn cña m¸y. M¸y ®µo ®æ ®Êt lªn «t« ®øng ë mét bªn c¹nh cña m¸y th× chiÒu réng tèi thiÓu cña khoang ®µo ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Trong ®ã: B – chiÒu réng cña khoang ®µo R® - b¸n kÝnh ®µo lín nhÊt L – chiÒu dµi ®o¹n ®­êng di chuyÓn cña m¸y ®µo trong khi ®µo ®Êt theo h­íng ®µo ®Ó ®¹t ®­îc b¸n kÝnh ®µo lín nhÊt, th­êng L = 0,75l l – chiÒu dµi tay gÇu Rx – b¸n kÝnh x¶ ®Êt øng víi chiÒu cao x¶ ®Êt lín nhÊt. b – kho¶ng c¸ch gi÷a t©m hai vÕt b¸nh xe cña «t« vËn t¶i 1 – kho¶ng c¸ch an toµn gi÷a b¸nh xe vµ miÖng hè ®µo VËy ta cã: R® = 8,6 (m) L = 0,75.3 = 2,25 (m) Rx = 4,6 (m) b = 2,4 (m) (m) S¬ ®å c«ng nghÖ thi c«ng trong tr­êng hîp nµy ®­îc thÓ hiÖn trªn h×nh 3.2. Trong ®ã: (m) (m) 2.1.2.2. Trong tr­êng hîp hè ®µo réng B > 1,5R® Tr­êng hîp nµy vÉn cho m¸y di chuyÓn giËt lïi, h­íng ph¸t triÓn khoang ®µo vÉn trïng víi h­íng di chuyÓn cña m¸y. Sau khi ®i hÕt chiÒu dµi qu·ng ®­êng ®µo, cho m¸y quay ®Çu vµ tiÕp tôc ®µo tiÕp më réng khoang ®µo. Lóc nµy, chiÒu réng cña khoang ®µo trong mçi vÖt ®µo vÉn ®­îc x¸c ®Þnh nh­ khi ®µo hè nh­. B = 10,7 (m) ; B1 = 8,3 (m) ; B2 = 2,4 (m) ; B3 = 8,3 (m) ; B4 = 2,4 (m) Cø nh­ vËy cho ®Õn khi kÕt thóc qu¸ tr×nh ®µo. 2.1.3. C¸c ph­¬ng ph¸p ®µo ®Êt b»ng m¸y ®µo nghÞch. M¸y ®µo gÇu nghÞch cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p ®µo ®Êt kh¸c nhau phô thuéc vµo tõng ®iÒu kiÖn thi c«ng cô thÓ. 2.1.3.1. Trong tr­êng hîp ®µo ®Êt chÆt Cã hÖ sè c¶n ®µo lín ta dïng ph­¬ng ph¸p ®µo mét lÇn trªn suèt chiÒu s©u hè ®µo, gÇu chuyÓn ®éng tõ vÞ trÝ b¾t ®Çu ®µo ®Õn cuèi qu¸ tr×nh ®µo. 2.1.3.2. Trong tr­êng hîp ®Êt rêi Cã hÖ sè lùc c¶n c¾t nhá cã 3 ph­¬ng ph¸p ®µo §µo tõ d­íi lªn trªn §µo tõ trªn xuèng d­íi d §µo liªn hîp Khai th¸c kü thuËt m¸y ®µo gÇu nghÞch. Khai th¸c kü thuËt lµ tæng hîp c¸c biÖn ph¸p nh»m duy tr× chÊt l­îng xe, m¸y trong khai th¸c tõ kh©u tiÕp nhËn vµ bµn giao, ch¹y thö, th¸o vµ l¾p r¸p, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, b¶o d­ìng vµ söa ch÷a, cung cÊp phô tïng vµ vËt t­ kü thuËt, c«ng t¸c ®¶m b¶o an toµn trong kh©u khai th¸c. Khai th¸c kü thuËt còng lµ mét biÖn ph¸p v« cïng quan träng ®Ó ®¶m b¶o m¸y lµm viÖc ®­îc liªn tôc, hÕt c«ng suÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông m¸y còng nh­ viÖc ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng. 2.2.1.B¶o d­ìng kü thuËt vµ söa ch÷a m¸y ®µo gÇu nghÞch. B¶o d­ìng kü thuËt lµ tæng hîp c¸c biÖn ph¸p kü thuËt nh»m duy tr× cho xe m¸y lu«n lu«n ë tr¹ng th¸i kü thuËt tèt khi sö dông, trong b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn. Do hao mßn dÇn hoÆc bÞ h­ háng ng­êi ta ph¶i tiÕn hµnh söa ch÷a hoÆc thay thÕ c¸c bé phËn cña m¸y khi kh¶ n¨ng cña chóng kh«ng thÓ duy tr× ®­îc b»ng b¶o d­ìng kü thuËt, ®ã lµ tæng hîp c¸c biÖn ph¸p kü thuËt cña xe m¸y. B¶o d­ìng kü thuËt vµ söa ch÷a cã mèi liªn quan chÆt chÏ víi nhau nªn ng­êi ta ®­a vµo hÖ thèng chung gäi lµ hÖ thèng b¶o d­ìng kü thuËt vµ söa ch÷a. HÖ thèng b¶o d­ìng kü thuËt vµ söa ch÷a m¸y lµ tæng hîp c¸c ho¹t ®éng vÒ tæ chøc, kÕ ho¹ch, c«ng nghÖ, cung øng vËt t­ vµ sö dông nh©n lùc lao ®éng nh»m duy tr× vµ kh«i phôc tr¹ng th¸i kü thuËt tèt cña m¸y trong suèt thêi h¹n phôc vô nh»m ®¶m b¶o an toµn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông xe m¸y. C¸c biÖn ph¸p duy tr× vµ kh«i phôc kh¶ n¨ng lµm viÖc cña m¸y ®­îc tiÕn hµnh trong kÕ ho¹ch do chÕ ®é b¶o d­ìng kü thuËt vµ söa ch÷a m¸y quy ®Þnh. ChÕ ®é b¶o d­ìng kü thuËt vµ söa ch÷a lµ tËp hîp c¸c quy ®Þnh vµ h­íng dÉn thèng nhÊt, nh»m x¸c ®Þnh h×nh thøc tæ chøc, néi dung vµ söa ch÷a m¸y cã kÕ ho¹ch, ®Ó duy tr× kh¶ n¨ng lµm viÖc cña nã trong suèt thêi h¹n phôc vô, trong nh÷ng ®iÒu kiÖn sö dông cho tr­íc. ChÕ ®é b¶o d­ìng kü thuËt vµ söa ch÷a cho phÐp lËp kÕ ho¹ch b¶o d­ìng kü thuËt vµ söa ch÷a, lËp dù trï vÒ nh©n lùc, vËt t­ kü thuËt, tiÒn vèn cho c«ng t¸c nµy. 2.2.1.1. B¶o d­ìng kü thuËt m¸y ®µo gÇu nghÞch. B¶o d­ìng kü thuËt nh»m t¹o ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh th­êng cho m¸y, côm m¸y vµ chi tiÕt tr¸nh cho chóng kh«ng bÞ hao mßn tr­íc thêi h¹n vµ h­ háng bÊt th­êng, lµm cho tèc ®é hao mßn ë møc ®é tèt nhÊt trong qu¸ tr×nh sö dông. Khi b¶o d­ìng kü thuËt ph¶i tiÕn hµnh: lau, röa, xem xÐt, tra dÇu mì, kiÓm tra siÕt chÆt, ®iÒu chØnh v.v… VÖ sinh c«ng nghiÖp lµ c«ng viÖc b¾t buéc ph¶i lµm khi tiÕn hµnh b¶o d­ìng kü thuËt, ph¶i thùc hiÖn nã th­êng kú vµ tr­íc lóc tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p kh¸c cña b¶o d­ìng kü thuËt. C«ng t¸c siÕt chÆt lµ phôc håi ®é chÆt cÇn thiÕt cña c¸c mèi ghÐp. Trong qu¸ tr×nh m¸y lµm viÖc ®é tin cËy cña c¸c mèi ghÐp bÞ gi¶m d­íi t¸c dông cña lùc rung ®éng. Khi thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c kiÓm tra, hiÖu chØnh chóng ta sÏ phôc håi c¸c khe hë cÇn thiÕt trong c¸c mèi l¾p ghÐp. C«ng t¸c b«i tr¬n nh»m môc ®Ých gi¶m c­êng ®é mµi mßn cña chi tiÕt m¸y ë c¸c mèi ghÐp b»ng c¸ch t¹o ra gi÷a c¸c bÒ mÆt tiÕp xóc c¸c líp vËt liÖu b«i tr¬n, t¨ng sù lµm viÖc æn ®Þnh cña liªn kÕt. Qua ®ã gi¶m ma s¸t ë mèi ghÐp hoÆc ®¶m b¶o sù lµm viÖc æn ®Þnh trong tr­êng hîp ma s¸t thuû ®Ëu, kÐo dµi tuæi thä chi tiÕt vµ côm chi tiÕt. CÇn ph©n biÖt c¸c néi dung b¶o d­ìng kü thuËt sau ®©y: + B¶o d­ìng kü thuËt trong sö dông + B¶o d­ìng kü thuËt trong khi chê ®îi. + B¶o d­ìng kü thuËt trong khi b¶o qu¶n. + B¶o d­ìng kü thuËt trong khi vËn chuyÓn. + B¶o d­ìng kü thuËt theo mïa. §èi víi m¸y ®ang sö dông, ph¶i tiÕn hµnh b¶o d­ìng kü thuËt ca, vµ b¶o d­ìng kü thuËt ®Þnh kú. B¶o d­ìng kü thuËt ca ®­îc thùc hiÖn cho mçi ca lµm viÖc cña m¸y. B¶o d­ìng kü thuÊt ®Þnh kú ®­îc tiÕn hµnh theo mét tr×nh tù cã kÕ ho¹ch phï hîp víi quy ®Þnh h­íng dÉn. Tuú theo ®Æc ®iÓm, khèi l­îng, tÝnh chÊt c«ng viÖc vµ thêi gian thùc hiÖn ng­êi ta chia ra: b¶o d­ìng cÊp I, b¶o d­ìng cÊp II, b¶o d­ìng cÊp III. ViÖc chia cÊp b¶o d­ìng th­êng ¸p dông ®èi víi c¸c m¸y lµm ®Êt cì lín cã kÕt cÊu phï hîp. Néi dung c«ng viÖc b¶o d­ìng kü thuËt ca th­êng gåm: KiÓm tra, xem xÐt, b«i tr¬n, n¹p nhiªn liÖu, ®iÒu chØnh, siÕt chÆt vµ lµm vÖ sinh m¸y. B¶o d­ìng kü thuËt ®Þnh kú thùc hiÖn vµo thêi gian quy ®Þnh cho tõng cÊp b¶o d­ìng. Néi dung b¶o d­ìng kü thuËt ®Þnh kú cña cÊp tiÕp theo sÏ bao gåm c«ng viÖc cña cÊp b¶o d­ìng tr­íc vµ c«ng viÖc mµ cÊp b¶o d­ìng Êy ph¶i lµm thªm, theo quy ®Þnh cô thÓ cña tµi liÖu, h­íng dÉn cña nhµ m¸y chÕ t¹o hoÆc nh÷ng chØ dÉn riªng. Mäi c«ng viÖc b«i tr¬n, ®iÒu chØnh, kiÓm tra,ve sinh m¸y ®Òu ph¶i tiªn hµnh theo mét quy tr×nh nhÊt ®Þnh b¾t buéc.C«ng viÖc ®iÒu chØnh, siÕt chÆt vµ söa ch÷a vÆt thùc hiÖn cô thÓ theo sù cÇn thiÕt khi kiÓm tra c¸c c¬ cÊu ,côm m¸y. Néi dung vµ ®Þnh kú b¶o d­ìng kü thuËt ®­îc quy ®Þnh theo ®iÒu kiÖn sö dông trung b×nh. Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn qu¸ kh¸c biÖt víi ®iÒu kiÖn sö dông trung b×nh (vïng nói,nãng Èm…)th× ®Þnh kú cña tõng cÊp b¶o d­ìng vµ néi dung b¶o d­ìng ph¶i ®­îc cô thÓ ho¸ thªm,song vÉn lµ béi sè cña nhau. 2.2.12.Söa ch÷a m¸y ®µo gÇu nghÞch Còng nh­ c¸c m¸y x©y dùng kh¸c,theo møc ®ä phøc t¹p söa ch÷a m¸y lµm ®Êt ®­îc ph©n thµnh söa ch÷a nhá,söa ch÷a lín. Söa ch÷a nhá ®­îc tiÕn hµnh ë c¸c x­ëng b¶o d­ìng,söa chòa nh»m kh¾c phôc h­ háng nhá.Söa ch÷a nhá th­êng ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch th¸o,l¾p,hµn ,nguéi …vµ thay thÕ c¸c chi tiÕt h­ háng b»ng c¸c chi tiÕt míi (kh«ng ph¶i lµ chi tiªt c¬ b¶n.)Còng cã thÓ tiÕn hµnh söa ch÷a nhá b»ng viÖc thay thÕ tæng thµnh ®Ó gi¶m ngµy xe ph¶i n»m söa ch÷a. Chu kú söa ch÷a lín m¸y lµm ®Êt hay tæng thµnh cña chóng (tæng thµnh m¸y lµ mét côm chi tiÕt l¾p r¸p thµnh mét khèi, b¶o ®¶m mét nhiÖm vô cña m¸y. VÝ dô nh­: tæng thµnh ®éng c¬, tæng thµnh hép sè..) th­êng ®­îc quy ®Þnh theo sè giê lµm viÖc. Toµn bé c«ng viÖc söa ch÷a lín nh»m phôc håi kh¶ n¨ng lµm viÖc cña xe m¸y theo c¸c tiªu chuÈn kü thuËt söa ch÷a, l¾p r¸p vµ thö. Trong söa ch÷a lín m¸y lµm ®Êt vµ tæng thµnh ®­îc th¸o rêi ra tõng chi tiÕt ®Ó kiÓm tra, söa ch÷a, phôc håi, l¾p r¸p, ch¹y thö vµ s¬n l¹i. Söa ch÷a lín m¸y lµm ®Êt th­êng ®­îc tiÕn hµnh theo hai ph­¬ng ph¸p: - Ph­¬ng ph¸p thay thÓ tæng thµnh ®­îc tiÕn hµnh trong ®iÒu kiÖn sö dông, khi ®ã ng­êi ta s÷a ch÷a m¸y theo tõng tæng thµnh tuú theo møc ®é hao mßn, h­ háng cña nã; - Ph­¬ng ph¸p c«ng nghiÖp: khi ®ã m¸y lµm ®Êt hoÆc tæng thµnh ®­îc s÷a ch÷a t¹i nhµ m¸y söa ch÷a. 2.2.3. B¶o qu¶n m¸y ®µo gÇu nghÞch. 2.2.3.1. Kh¸i niÖm chung ViÖc b¶o qu¶n tèt xe m¸y sÏ tr¸nh ®­îc t¸c h¹i xÊu cña m«i tr­êng xung quanh, tr¸nh ®­îc t¶i träng c¬ häc t¸c dông ®Õn chóng trong thêi gian kh«ng lµm viÖc. Thêi gian kh«ng lµm viÖc liªn quan ®Õn viÖc sö dông m¸y theo mïa hay c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kh¸c. Ph¶i tæ chøc b¶o qu¶n m¸y nÕu thêi gian kh«ng sö dông m¸y lín h¬n 10 ngµy. Cã hai d¹ng b¶o qu¶n: - B¶o qu¶n ng¾n h¹n: NÕu m¸y lµm ®Êt kh«ng lµm viÖc trong kho¶ng thêi gian tõ 10 ngµy tíi 2 th¸ng. - B¶o qu¶n dµi h¹n: NÕu m¸y lµm ®Êt ph¶i nghØ lµm viÖc thêi gian lín h¬n 2 th¸ng. CÇn ph©n biÖt ba ph­¬ng ph¸p b¶o qu¶n: B¶o qu¶n trong kho kÝn, ngoµi trêi, hçn hîp. B¶o qu¶n trong kho kÝn lµ ph­¬ng ph¸p tèt nhÊt, khi ®ã ng­êi ta ®­a m¸y vµo b¶o qu¶n trong gara, hoÆc nhµ chuyªn dïng cho viÖc b¶o qu¶n. Ph­¬ng ph¸p b¶o qu¶n trong kho th­êng ¸p dông cho m¸y lµm ®Êt phøc t¹p, ®¾t tiÒn vµ khi b¶o qu¶n dµi h¹n. Ph­¬ng ph¸p b¶o qu¶n ngoµi trêi, chñ yÕu b¶o qu¶n c¸c m¸y kh«ng lµm viÖc, ng¾n ngµy - b¶o qu¶n ng¾n h¹n - c¸c m¸y t¹i c¸c b·i ®é xe lé thiªn hoÆc cã m¸i che. Ph­¬ng ph¸p hçn hîp lµ kÕt hîp c¶ hai ph­¬ng ph¸p trªn. Khi ®ã c¸c bé phËn lín, cång kÒnh vÉn ®Ó ngoµi trêi, nh­ng c¸c bé phËn dÔ bÞ ph¸ huû, ®¾t tiÒn...th× ®­îc th¸o ra b¶o qu¶n ë trong kho. Ph¶i kiÓm tra t×nh tr¹ng kÜ thuËt cña m¸y trong b¶o qu¶n ng¾n h¹n Ýt nhÊt mçi th¸ng mét lÇn, trong b¶o qu¶n dµi h¹n Ýt nhÊt mét quý mét lÇn. Néi dung kiÓm tra t×nh tr¹ng kÜ thuËt m¸y trong b¶o qu¶n tiÕn hµnh theo h­íng dÉn, quy ®Þnh cô thÓ. 2.2.3.2. Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi n¬i b¶o qu¶n. N¬i b¶o qu¶n m¸y th­êng ®­îc bè trÝ ngay trªn ph¹m vi sö dông cña ®¬n vÞ. Kh«ng bè trÝ n¬i b¶o qu¶n gÇn khu vùc nhµ ë, d©n c­ (kh«ng gÇn h¬n 50 m) vµ gÇn kho x¨ng dÇu, mì (kh«ng gÇn h¬n 150 m). T¹i n¬i b¶o qu¶n ph¶i cã hµng rµo b¶o vÖ, ng¨n c¸ch, b»ng ph¼ng, mÆt b»ng nªn cã ®é dèc 2 - 30 ®Ó tho¸t n­íc. NÒn b·i b¶o qu¶n ph¶i ®æ bª t«ng nhùa, nÕu kh«ng còng ph¶i ®ñ søc chÞu ®­îc søc nÆng cña xe m¸y khi di chuyÓn vµ khi b¶o qu¶n kh«ng bÞ lón. DiÖn tÝch b·i b¶o qu¶n m¸y ®­îc tÝnh theo sè m¸y b¶o qu¶n, kÝch th­íc bao, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c m¸y vµ gi÷a c¸c hµng ®Æt m¸y. Kho¶ng c¸ch Ýt nhÊt gi÷a c¸c m¸y trong mét hµng lµ 0,8m , cßn kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hµng lµ 6m vµ lín h¬n. Yªu cÇu b·i b¶o qu¶n cã m¸i che còng nh­ ®èi víi b¶o qu¶n lé thiªn, chØ kh¸c lµ tr¸nh ®­îc m­a n¾ng cho m¸y b¶o qu¶n. KÝch th­íc nhµ kho b¶o qu¶n xe m¸y dùa theo sè l­îng m¸y b¶o qu¶n, kÝch th­íc bao vµ ®­îc x©y dùng theo tiªu chuÈn kho b¶o qu¶n m¸y. Kho b¶o qu¶n c¸c bé phËn m¸y th¸o ra tõ c¸c m¸y c¸i, l¹i chia ra lµm c¸c lo¹i riªng: kho b¶o qu¶n côm vµ chi tiªt, kho ¾c quy, kho chi tiÕt ®iÖn tö, kho chi tiÕt b»ng cao su, v¶i... 2.2.3.3. Tæ chøc b¶o qu¶n m¸y lµm ®Êt. B¶o qu¶n m¸y ng¾n h¹n ph¶i tiÕn hµnh ngay sau khi kh«ng sö dông, cßn b¶o qu¶n dµi h¹n kh«ng ®Ó qu¸ 10 ngµy, kÓ tõ khi m¸y ngõng lµm viÖc. C«ng t¸c chuÈn bÞ ®­a m¸y ®i b¶o qu¶n do nhãm thî chuyªn tr¸ch tiÕn hµnh víi sù tham gia cña ng­êi l¸i m¸y ®ã. M¸y ®em b¶o qu¶n ng¾n h¹n, ph¶i tiÕn hµnh b¶o d­ìng kü thuËt cÊp gÇn nhÊt s¾p lµm. Khi chuÈn bÞ m¸y b¶o qu¶n dµi h¹n, ph¶i tiÕn hµnh b¶o d­ìng kü thuËt cÊp II vµ lµm thªm b¶o d­ìng kü thuËt theo mïa (nÕu cÇn). Khi b¶o qu¶n m¸y ng¾n h¹n hay dµi h¹n, tr­íc tiªn ph¶i lµm vÖ sinh m¸y, sau ®ã th¸o c¸c côm, c¸c chi tiÕt cÇn b¶o qu¶n riªng trong kho. Sè l­îng côm vµ chi tiÕt b¶o qu¶n trong kho riªng cho tõng lo¹i m¸y tuú theo d¹ng b¶o qu¶n (ng¾n h¹n hoÆc dµi h¹n) ®­îc quy ®Þnh trong tµi liÖu kü thuËt. M¸y lµm ®Êt ®em b¶o qu¶n ph¶i xÕp theo chñng lo¹i, m· hiÖu, gi÷a chóng ph¶i b¶o ®¶m kho¶ng c¸ch tèi thiÓu ®Ó kiÓm tra vµ b¶o d­ìng kü thuËt. Khi b¶o qu¶n m¸y ngoµi trêi cÇn tr¸nh ¶nh h­ëng trùc tiÕp cña mÆt trêi tíi b¸nh lèp, hÖ thèng nÐn khÝ, thñy lùc, c¸c chi tiÕt b»ng cao su b»ng c¸ch b«i lªn chóng mét líp dÇu chuyªn dïng.TÊt c¶ c¸c lç, cöa mµ n­íc cã thÓ lät vµo ph¶i che ®Ëy kÝn. Khi b¶o qu¶n dµi h¹n hÖ thèng nhiªn liÖu ph¶i ng©m trong dÇu mazut hay dÇu b¶o vÖ. §èi víi lß xo cÇn níi láng vµ b«i mì chèng gØ. C¸c tay g¹t, bµn ®¹p cña c¬ cÊu ®iÒu khiÓn ph¶i ®­a vÒ vÞ trÝ h·m. Mui vµ cöa buång l¸i ph¶i ®ãng l¹i. TÊt c¶ c¸c dông cô ®å nghÒ theo m¸y ph¶i kiÓm tra vµ niªm cÊt trong kho. Nh÷ng chi tiÕt vµ côm m¸y cã yªu cÇu riªng trong b¶o qu¶n ph¶i ®­îc b¶o qu¶n theo quy ®Þnh cô thÓ cho tõng chñng lo¹i nh­ : linh kiÖn ®iÖn tö, ¾c quy, c¸c chi tiÕt b»ng cao su... Trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n ph¶i tiÕn hµnh b¶o d­ìng kü thuËt phï hîp víi h­íng dÉn sö dông. ViÖc kiÓm tra t×nh tr¹ng m¸y b¶o qu¶n trong kho ph¶i tiÕn hµnh 2 th¸ng mét lÇn, cßn b¶o qu¶n ngoµi trêi ph¶i kiÓm tra hµng th¸ng. KÕt qu¶ kiÓm tra ph¶i ghi l¹i ë lý lÞch m¸y. 2.3. An toµn lao ®éng trong sö dông m¸y ®µo gÇu nghÞch. An toµn lao ®éng ph¶i ®­îc chó ý ®Õn tÊt c¶ c¸c kh©u: tõ ®iÒu hµnh ph­¬ng ¸n thi c«ng, tæ chøc thi c«ng ®Õn ®iÒu khiÓn, vËn hµnh vµ ch¨m sãc b¶o d­ìng m¸y. Ng­êi ®iÒu khiÓn vËn hµnh m¸y ®µo gÇu nghÞch ph¶i tu©n thñ nghiªm ngÆt nh÷ng quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng chung nh­ sau: 1. TÊt c¶ xe m¸y, bÊt kÓ xe m¸y cò hay míi tr­íc khi ®­a vµo sö dông ®Òu ph¶i kiÓm tra kü l­ìng t×nh tr¹ng kü thuËt theo c¸c yªu cÇu ghi trong h­íng dÉn sö dông. §Æc biÖt c¸c c¬ cÊu an toµn nh­: phanh, c¬ cÊu tù h·m, c¬ cÊu h¹n chÕ hµnh tr×nh... NÕu cã háng hãc th× ph¶i kÞp thêi söa ch÷a ngay míi ®­a m¸y ra c«ng tr×nh sö dông. 2. ChØ cho phÐp c«ng nh©n ®­îc ®µo t¹o cã ®ñ chøng chØ, b»ng l¸i, bËc thî t­¬ng øng, cã hiÓu biªt t­¬ng ®èi vÒ tÝnh n¨ng, cÊu t¹o m¸y, ®­îc häc tËp kü thuËt an toµn sö dông m¸y, ®­îc phÐp l¸i m¸y. 3. C«ng nh©n trùc tiÕp vËn hµnh ph¶i ®­îc trang bÞ nh÷ng ph­¬ng tiÖn b¶o hé lao ®éng cÇn thiÕt khi lµm viÖc. 4. TÊt c¶ c¸c bé phËn chuyÓn ®éng trªn m¸y ph¶i ®­îc che, ch¾n cÈn thËn ë nh÷ng vÞ trÝ cã thÓ g©y tai n¹n lao ®éng cho ng­êi. 5. Th­êng xuyªn kiÓm tra, lµm vÖ sinh m¸y, tra dÇu mì, ®iÒu chØnh, söa ch÷a nhá c¸c bé phËn an toµn, lo¹i trõ c¸c kh¶ n¨ng lµm háng hãc m¸y. 6. Trong thêi gian t¹m nghØ, cÇn lo¹i trõ kh¶ n¨ng tù ®éng më m¸y. CÇn khãa h·m bé phËn khëi ®éng. §Ó m¸y ®øng ë n¬i an toµn, cÇn ph¶i kª, chÌn ch¾c ch¾n. 7. C¸c m¸y khi di chuyÓn, lµm viÖc ban ®ªm hoÆc trong thêi tiÕt xÊu, cã s­¬ng mï, mÆc dï ®· cã hÖ thèng chiÕu s¸ng chung, nh­ng vÉn ph¶i dïng chiÕu s¸ng riªng ë tr­íc vµ sau m¸y b»ng hÖ thèng ®Ìn pha vµ ®Ìn tÝn hiÖu. §èi víi c¸n bé phô tr¸ch, qu¶n lý xe m¸y, tæ chøc sö dông xe m¸y cßn ph¶i tu©n thñ mét sè ®iÒu kho¶n nh­ sau: 1. TÊt c¶ m¸y lµm ®Êt tr­íc khi ®­a ra sö dông ph¶i ®­îc tæ chøc kiÓm tra kü cµng t×nh tr¹ng kü thuËt. 2. Khi thiÕt kÕ tæ chøc c«ng nghÖ thi c«ng ph¶i chuÈn bÞ n¬i lµm viÖc sao cho hoµn toµn ®¶m b¶o an toµn khi lµm viÖc. TÊt c¶ c¸c n¬i nguy hiÓm trªn c«ng tr­êng vµ ph¹m vi lµm viÖc cña m¸y lµm ®Êt ph¶i cã biÓn b¸o phßng ngõa. 3. Tr­íc khi ®­a m¸y lµm ®Êt vµo lµm viÖc, cÇn x¸c ®Þnh s¬ ®å di chuyÓn, n¬i ®ç, vÞ trÝ vµ ph­¬ng ph¸p nèi ®Êt víi m¸y ®iÖn, quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p th«ng b¸o b»ng tÝn hiÖu gi÷a ng­êi l¸i m¸y vµ ng­êi b¸o tÝn hiÖu. ý nghÜa cña c¸c tÝn hiÖu trong khi lµm viÖc khi m¸y di chuyÓn ph¶i ®­îc th«ng b¸o cho tÊt c¶ mäi ng­êi cã liªn quan. 4. ChØ ®­îc tiÕn hµnh b¶o d­ìng kü thuËt khi ®éng c¬ ®· ngõng h¼n, gi¶i phãng ¸p lùc tõ hÖ thèng khÝ nÐn vµ thñy lùc vµ c¸c tr­êng hîp do h­íng dÉn cña nhµ m¸y chÕ t¹o quy ®Þnh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc51.doc
  • dwgban ve cua Tuyen.dwg
  • dwgban ve cua Tuyen1.dwg
  • dwgban ve cua Tuyen2.dwg
  • dwgban ve hoan thien.dgw.dwg
  • dwgban ve mau so 1.dgw.dwg
  • dochinhchen.doc
  • dwgmau(tuyen beo).dwg