Đồ án Thiết kế nền móng theo sơ đồ công trình

Sau khi thiết kế móng dưới cột trục B theo 3 phương án: móng nông trên nền thiên nhiên; móng trên đệm cát; móng cọc. Nhận thấy thiết kế móng theo phương án móng nông trên nền thiên nhiên là phương án tối ưu, do vậy thiết kế móng dưới cột trục D(tiết diện cột 300x500) dùng phương án móng nông trên nền thiên nhiên.

doc46 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1747 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế nền móng theo sơ đồ công trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Y£U CÇu: S¬ ®å §CCT S¬®å c«ngtr×nh Cét N0tt (kN) M0tt (kNm) Qtt (kN) Cét N0tt (kN) M0tt (kNm) Qtt (KN) D4_ VI S5 B 1691 387 39 D 1148 285 31 ThiÕt kÕ nÒn vµ mãng c«ng tr×nh theo s¬ ®å c«ng tr×nh cã néi lùc do t¶i träng tÝnh to¸n thuéc tæ hîp c¬ b¶n cÆp néi lùc nguy hiÓm nhÊt g©y ra t¹i ch©n cét (®Ønh mãng) ë cèt thÊp h¬n cèt ngoµi nhµ 0,8m nh­ sè liÖu bµi ra. Theo b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh nhµ, giai ®o¹n phôc vô thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng: khu ®Êt x©y dùng t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng ®­îc kh¶o s¸t b»ng ph­¬ng ph¸p khoan th¨m dß, xuyªn tÜnh, xuyªn tiªu chuÈn SPT ®Õn ®é s©u 30m. Tõ trªn xuèng d­íi gåm c¸c líp ®Êt cã chiÒu dµy Ýt thay ®æi trong mÆt b»ng vµ trung b×nh b»ng c¸c trÞ sè nh­ trong trô ®Þa chÊt c«ng tr×nh. ChØ tiªu c¬ lý vµ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm hiÖn tr­êng cña c¸c líp ®Êt nh­ trong b¶ng. Mùc n­íc ngÇm gÆp ë ®é s©u c¸ch mÆt ®Êt nh­ trong trô ®Þa chÊt c«ng tr×nh. Néi lùc do t¶i träng tiªu chuÈn g©y ra: §èi víi nhµ c«ng nghiÖp cã cÇu trôc n=1,2 §èi víi c¸c c«ng tr×nh kh¸c n=1,15 B¶ng chØ tiªu c¬ lý cña c¸c líp ®Êt: Líp ®Êt Tªn líp ®Êt g kN/m3 gs kN/m3 W % Wl % Wp % joII cII kPa qc KPa SPT (N) Cu KPa E kPa 1 §Êt lÊp x¸m ghi 16,5 - - - - - - - - - - 2 SÐt pha X¸m ghi 18,3 26,3 31,5 33,9 23,6 14 21 1763 6,5 38 7160 3 SÐt pha x¸m tro 18,0 26,5 32,6 37,8 23,2 12,5o 18 1730 5,3 34 5180 4 C¸t pha 18,5 26,5 27,2 30 24 17 17,5 2410 9,2 57 8250 5 C¸th¹t nhá 18,7 26,7 22,6 - - 310 - 4710 16,3 - 10700 Bµi lµm: 1.1).Tra b¶ng 16.TCXD 45-78 ®Ó x¸c ®Þnh lo¹i biÕn d¹ng vµ chØ sè giíi h¹n cho phÐp: C«ng tr×nh cÇn thiÕt kÕ lµ nhµ m¸y cã kÕt cÊu lµ khung BTCT cã t­êng chÌn. - §é lón tuyÖt ®èi giíi h¹n Sgh=0,08m - §é lón lÖch t­¬ng ®èi giíi h¹n DSgh=0,001 T¶i träng c«ng tr×nh t¸c dông lªn mãng ë ®©y, t¶i träng c«ng tr×nh t¸c dông lªn mãng lµ t¶i träng tÝnh to¸n: + §èi víi cét trôc B: Ntt0 =1691 kN Mtt0=387 kNm Qtt=39 kN + §èi víi cét trôc D: Ntt0 = 1148 kN Mtt0= 285 KNm Qtt=31 kN 2).§¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n: Theo b¸o c¸o kÕt qu¶ ®Þa chÊt c«ng tr×nh, khu ®Êt x©y dùng t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng, ®­îc kh¶o s¸t b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p khoan th¨m dß, xuyªn tÜnh,xuyªn tiªu chuÈn SPT. Tõ trªn xuèng d­íi cã c¸c líp ®Êt, chiÒu dµy Ýt thay ®æi: Líp 1: §Êt lÊp x¸m ghi,cã chiÒu dµy trung b×nh 1,1m.Líp ®Êt nµy kh«ng ®ñ chÞu lùc ®Ó lµm nÒn mãng c«ng tr×nh,mùc n­íc ngÇm ë ®é s©u c¸ch 1,9m nh­ trong trô ®Þa chÊt c«ng tr×nh. , ph¶i bãc qua líp nµy vµ ph¶i ®Æt ®¸y mãng vµo líp ®ñ kh¶ n¨ng chiô lùc . Líp 2: SÐt pha x¸m ghi: ChiÒu dµy trung b×nh cña líp ®Êt lµ 6,9m, §é sÖt cña ®Êt: IL2==0,766 Ta thÊy0,75< IL <1 nªn nÒn ®Êt ë líp thø 2 nµy ë tr¹ng th¸i dÎo nh·o cã m« ®un biÕn d¹ng E =7160KP lµ ®Êt trung b×nh HÖ sè rçng e2= ==0 ,889 Träng l­îng riªng ®Èy næi cña ®Êt líp 2: trong ®ã gn=10KN/m3 g®n2= = = 8,628 kN/m3 Líp 3 : SÐt pha x¸m tro : ChiÒu dµy trung b×nh líp ®Êt nµy lµ 5,9m. Líp ®Êt nµy t­¬ng ®èi tèt cã thÓ lµm nÒn cho c«ng tr×nh. §é sÖt cña ®Êt lµ: IL3==. Ta thÊy 0,5< IL<0,75 nªn nÒn ®Êt ë líp 3 nµy ë tr¹ng th¸i dÎo mÒm ,cã m« ®un biÕn d¹ng E =5180KPa ,lµ ®Êt trung b×nh HÖ sè rçng e3===0,952 Träng l­îng riªng ®Èy næi cña líp 2 d­íi mùc n­íc ngÇm : g®n3= =8,452 kN/m3 Líp 4: C¸t pha : ChiÒu dµy trung b×nh cña líp ®Êt lµ 10,3m,cã ®é sÖt lµ IL4==. Ta thÊy 0< IL<1 nªn nÒn ®Êt ë líp 3 nµy ë tr¹ng th¸i dÎo ,cã m« ®un biÕn d¹ng E =8250 KPa ,lµ ®Êt trung b×nh HÖ sè rçng e4= == 0,822 Träng l­îng riªng ®Èy næi cña ®Êt líp 3: g®n4= = = 9,055kN/m3 Líp 5: C¸t h¹t nhá : ChiÒu dµy ch­a kÕt thóc trong ph¹m vi hè th¨m dß s©u 30 m. HÖ sè rçng e5= == 0,75 => tr¹ng th¸i chÆt võa Träng l­îng riªng ®Èy næi: g®n5= = = 9,542 kN/m3 E=10700 kPa Lµ lo¹i ®Êt t­¬ng ®èi tèt cã thÓ lµm nÒn cho c«ng tr×nh 2)ThiÕt kÕ ph­¬ng ¸n mãng ®¬n bª t«ng cèt thÐp d­íi cét trôc B 2.1)Mãng n«ng trªn nÒn thiªn nhiªn: 2.1.1)ThiÕt kÕ mãng d­íi cét trôc B, tiÕt diÖn cét 0,3 x 0,7 m. T¶i träng tÝnh to¸n ë ch©n cét t¹i cèt -1m Nott = 1691 kN Mott= 387 kNm Qott = 39 kN T¶i träng tiªu chuÈn : == 1409,1KN 322,5 KNm = 32,5 KN Chän ®é s©u ®Æt mãng h=1,8 m trong ®ã t«n nÒn phÝa trong nhµ cao h¬n phÝa ngoµi nhµ lµ 0,2 m. VËy ®Õ mãng ®Æt ë líp ®Êt thø 2:sÐt pha x¸m ghi . C¸c th«ng sè søc chèng c¾t cña líp ®Êt :jII= 14°;CII= 21kPa Tra b¶ng c¸c hÖ sè ®Ó tÝnh ¸p lùc tiªu chuÈn cña nÒn ®Êt lµ A= 0,29; B= 2,17; D= 4,69 Gi¶ thiÕt b= 3 m ¸p lùc tÝnh to¸n cña nÒn: Rtt= (AbgII+ BhgII'+ DcII) Tra b¶ng: m1=1,1v× I> 0,5 ;m2=1,0.V× c«ng tr×nh kh«ng thuéc lo¹i tuyÖt ®èi cøng Ktc= 1,0.v× chØ tiªu c¬ lý cña ®Êt lÊy theo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm trùc tiÕp víi ®Êt g’II= ==17,2 KN/m3 g’II= 17,2 KN/m3 Rtt= Rb=3m=(0,29x3x18,3+2,17x1,8x17,2+4,69x21) = 199,7 KPa DiÖn tÝch s¬ bé cña ®Õ mãng : F= = =8,82 m2( lÊy gtb=20 kN/m3) V× mãng chÞu t¶i lÖch t©m kh¸ lín nªn ta t¨ng diÖn tÝch ®Õ mãng lªn : F*= 1,1 x F= 1,1 x 8,82=9.8m2 Chän =1,2 b= = 2,95 m chän b=3m l= 3 x1,2= 3,6m ;lÊy l= 3,6m ¸p lùc tiªu chuÈn ë ®Õ mãng : = Gi¶ thiÕt chiÒu cao mãng : hm=1 m tho¶ m·n ®k :hl+50+200=700+50+200=950 (mm) §é lÖch t©m cña mãng: e==== 0,25 m = = 224,83kPa =116,1 kPa == 170,465 kPa C­êng ®é tÝnh to¸n cña ®Êt nÒn d­íi ®¸y mãng øng víi mãng cã b= 3m Rb=3m=199,7 KPa =>= 224,83kPa<1,2R=199,71,2=239,64 kPa (tho¶ m·n ) =170,465 kPa< Rb=3m= 199,7 KPa (tho¶ m·n) tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ¸p lùc. VËy kÝch th­íc s¬ bé ®Õ mãng lµ: lxb= 3 x 3,6 (m) 2.1.2)KiÓm tra ®iÒu kiÖn ¸p lùc lªn líp ®Êt yÕu §Ó ®¶m b¶o cho nÒn ®Êt d­íi ®¸y mãng æn ®Þnh vµ biÕn d¹ng trong giíi h¹n dÎo th× ta ®i kiÓm tra ®iÒu kiÖn: Ta cã: - kPa - - kPa Ta t×m hÖ sè K0 KiÓm tra l¹i Tra b¶ng ta ®­îc TÝnh R®y: Tra b¶ng 3-1(s¸ch h­íng dÈn ®å ¸n nÒn vµ mãng) m1=1,1 ®Êt sÐt pha vµng nh¹t cã ®é sÖt Il>0,5 m2=1 Do nhµ khung Ktc=1 v× c¸c chØ tiªu c¬ lý cña ®Êt lÊy theo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm trùc tiÕp ®èi víi ®Êt. Víi tra b¶ng 3-2 (HD§ANM) ta cã:A= 0,29; B= 2,17; D= 4,69 kN/m3 Hy=h+hy = 6,1+2,1=8,2 m m m kPa Ta thÊy VËy ®· tho¶ m¶n ®iÒu kiÖn ¸p lùc lªn nÒn ®Êt yÕu (nÒn ®Êt sÐt pha x¸m tro) 2.1.3)*KiÓm tra kÝch th­íc s¬ bé ®Õ mãng theo ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng. Mãng cã b < 10m, nÒn ®Êt cã chiÒu dµy lín. Ta tÝnh theo ph­¬ng ph¸p céng lón c¸c líp ph©n tè . øng suÊt g©y lón t¹i träng t©m diÖn tÝch ®¸y mãng : = - = 170,465-0,8.18,3 =156 Kpa øng suÊt g©y lón t¹i ®é s©u z: Chia ®Êt nÒn d­íi ®Õ mãng thµnh c¸c líp ph©n tè cã chiÒu dµy hi=. 뮩y ta chia hµnh c¸c líp cã hi = 0,6 m vµ lËp b¶ng ®Ó tÝnh: ®iÓm z (m) l/b 2z/b K0 0 0 1,2 0 1 156.00 14.64 1 0.6 1.2 0.4 0.968 151.01 18.95 2 1.2 1.2 0.8 0.83 129.48 25.03 3 1.8 1.2 1.2 0.652 101.71 30.24 4 2.4 1.2 1.6 0.496 77.38 35.45 5 3 1.2 2 0.379 59.12 40.66 6 3.6 1.2 2.4 0.294 45.86 45.86 7 4.2 1.2 2.8 0.232 36.19 51.07 8 4.8 1.2 3.2 0.187 29.17 56.28 9 5.4 1.2 3.6 0.153 23.87 61.49 10 6 1.2 4 0.127 19.81 66.7 10’ 6.2 1.2 4.133 0.118 18.41 68.32 11 6.6 1.2 4.4 0.107 16.69 71.91 12 7.2 1.2 4.8 0.092 14.35 77.12 13 7.8 1.2 5.2 0.079 12.624 82.25 14 8.4 1.2 5.6 0.069 10.125 87.37 15 9 1.2 6 0.06 8.52 92.5 16 9.6 1.2 6.4 0.053 6.32 97.62 ¶nh h­ëng c¶ c¸c mãng l©n cËn ®Õn mãng ®ang tÝnh rÊt nhá so víi gi¸ trÞ do b¶n th©n nã g©y ra do ®ã ta kh«ng tÝnh ¶nh h­ëng cña c¸c mãng l©n cËn T¹i ®é s©u 9,0 m kÓ tõ ®Õ mãng = 8,52 KPa <0,1.=0,2x92,5=9,25 kPa do vËy ta lÊy giíi h¹n nÒn ®Õn ®é s©u 9,0 kÓ tõ ®¸y mãng mãng. §é lón cña nÒn x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : +=0,061m Ta thÊy ®é lón cña mãng S = 6,1 cm < Sgh = 8cm Nh­ vËy tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ®é lón tuyÖt ®èi cßn ®é lón lÖch t­¬ng ®èi DS <DSgh v× ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt d­íi c¸c mãng kh«ng biÕn thiªn nhiÒu vµ t¶i träng t¸c dông xuèng c¸c mãng cña d·y nµy c¬ b¶n nh­ nhau. §iÒu kiÖn DS DSgh gi÷a c¸c mãng cña d·y cét B víi c¸c mãng d·y kh¸c sÏ kiÓm tra khi thiÕt kÕ mãng cho c¸c d·y cét ®ã. *TÝnh to¸n ®é bÒn vµ cÊu t¹o mãng: Dïng bª t«ng m¸c 200, Rn= 9000 kPa, Rk=750 kPa, thÐp CII, Ra=260000 kPa. Khi tÝnh to¸n ®é bÒn cña mãng ta dïng t¶i träng tÝnh to¸n cña tæ hîp bÊt lîi nhÊt. ¸p lùc tÝnh to¸n ë ®¸y mãng: = = =221,8 KPa =91,33 KPa =156,56Kpa X¸c ®Þnh := +(-)(l-L)/l=91,33+(221,8-91,33).(3,6-1,45)/3,6 =169,24 KPa §æ líp bªt«ng lãt mãng dµy 10cm Líp b¶o vÖ cèt thÐp a=0,04m Chän chiÒu cao mãng hm= 95 cm(v× ®k : h95cm), lµm mãng v¸t ChiÒu cao lµm viÖc cña mãng:h0=0,95-0,04=0,91m KiÓm tra chiÒu cao cña mãng theo ®iÒu kiÖn ®©m thñng. Lùc g©y ®©m thñng: ¸p lùc tÝnh to¸n trung b×nh trong ph¹m vi diÖn tÝch g©y ®©m thñng. Lùc ®©m thñng: btb==1,21 m Lùc chèng ®©m thñng: 0,75=0,75.750.0,91.1,21=619,36 KN Nh­ vËy mãng kh«ng bÞ ph¸ ho¹i theo ®©m thñng. M« men t­¬ng øng víi mÆt ngµm I-I DiÖn tÝch cèt thÐp ®Ó chÞu m«men MI Chän 1914; Fa=29,26cm2 ChiÒu dµi mét thanh thÐp dµi: Kho¶ng c¸ch cÇn bè trÝ cèt thÐp dµi: =3-2x0,025-2x0,015=2,92 m Kho¶ng c¸ch gi÷a tim c¸c cèt thÐp: a==0,162m=162mm. Tho¶ m·n ®iÒu kiÖn 100200mm =>chän a =160 mm M« men t­¬ng øng víi mÆt ngµm II-II: DiÖn tÝch cèt thÐp ®Ó chÞu m«men MII (=0,96-0,014=0,946(m) Chän cèt thÐp 2312 =26,013cm2 ChiÒu dµi mçi thanh thÐp ng¾n: . Kho¶ng c¸ch cÇn bè trÝ cèt thÐp ng¾n: Kho¶ng c¸ch gi÷a tim c¸c cèt thÐp: a=. tho¶ m·n ®iÒu kiÖn 100 a chän a =160 mm Bè trÝ cèt thÐp (b¶n vÏ) 2.2)Mãng ®¬n bª t«ng cèt thÐp trªn ®Öm c¸t: Ntt0 =1691 kN Mtt0=387 kNm Qtt=39 kN == 1409,1KN 322,5 KNm = 32,5 KN 2.2.1 X¸c ®Þnh kÝch th­íc s¬ bé ®¸y mãng: Lµm líp bª t«ng lãt dµy 10cm, m¸c 75 v÷a xi m¨ng c¸t. Chän ®é s©u ch«n mãng h=1,8m tÝnh tõ cèt ngoµi nhµ BÒ réng mãng b=2m .Dïng c¸t h¹t th« võa lµm ®Öm, ®Çm ®Õn ®é chÆt trung b×nh: Tra b¶ng TCXD 45_78. C­êng ®é tÝnh to¸n cña c¸t ®Öm: Ro=400Kpa, c­êng ®é nµy øng víi b=1m; h=2m. C­êng ®é tÝnh to¸n cña c¸t tÝnh theo c«ng thøc tÝnh ®æi quy ph¹m. Khi h £ 2m ë ®©y ®èi víi c¸t h¹t th« võa nªn hÖ sè kÓ ®Õn ®é ¶nh h­ëng cña bÒ réng mãng.K1=0,125. DiÖn tÝch s¬ bé cña ®Õ mãng : F= = =3,636m2( lÊy gtb=20 kN/m3) V× mãng chÞu t¶i lÖch t©m kh¸ lín nªn ta t¨ng diÖn tÝch ®Õ mãng lªn : F*= 1,2 x F= 1,2 x 3,636=4,3632 m2 Chän =1,2 b= = 2,088m l= 2,088 x1,2= 2,506 m (lÊy l= 2,4m; b=2 m) ¸p lùc tiªu chuÈn ë ®Õ mãng : = chiÒu cao lµm viÖc cña mãng hm=1,8-0,8 =1,0 (m) e==== 0,241 m = =510,43 kPa =156,69 kPa = kPa C­êng ®é tÝnh to¸n cña c¸t ®Öm øng víi mãng cã b=2m R=428,5 kN 1,2R = 1,2 x 428,5=514,3 kPa = 510,43 KPa <1,2R=514,2 kPa. =156,69 kpa< R=428,5 kPa. =>§iÒu kiÖn ¸p lùc t¹i ®¸y mãng ®­îc tho¶ m·n.=>nªn kÝch th­íc ®Õ mãng lµ (2x2,4)m 2.2.2) X¸c ®Þnh kÝch th­íc ®Öm c¸t: Chän chiÒu cao ®Öm c¸t h®=1,4m KiÓm tra chiÒu cao h® ¸p lùc g©y lón t¹i ®¸y ®Öm c¸t. = Tra b¶ng ®­îc K0=0,574 =0,574x302,6=173,69Kpa Hy=h+=1,8+1,4=3,2m Víi líp ®Êt ®Æt mãng tra b¶ng theo ®­îc A= 0,29; B= 2,17; D= 4,69 , CII= 21kPa BÒ dµi, bÒ réng mãng quy ­íc ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: =173,69+44,006=217,696KPa <=235,44 KPa Nh­ vËy chiÒu cao ®Öm c¸t tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ¸p lùc lªn líp ®Êt t¹i ®¸y ®Öm c¸t. 2.2.3 KiÓm tra ®iÒu kiÖn ¸p lùc lªn nÒn ®Êt yÕu. Líp ®Êt 3 lµ sÐt pha x¸m tro cã E=5180Kpa lµ nÒn ®Êt yÕu nªn ta ph¶i kiÓm tra ®iÒu kiÖn: Tra b¶ng ta cã: * Hy=h+hy=1,8+6,2=8 m KN/m3 Líp ®Êt 3 cã Víi tra b¶ng 3-2 (HD§ANM) ta cã: A=0,24; B=1,91; D=4,49. Ta thÊy Tho· m·n ®iÒu kiÖn ¸p lùc lªn nÒn ®Êt yÕu(sÐt pha x¸m tro). 2.2.4 KiÓm tra ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng. Tra b¶ng quy ph¹m víi c¸t th« võa, chÆt võa ®­îc E=35000Kpa =302,6 KPa =16,5.1,1+0,7.18,3=30,96 kPa Chia ®Êt nÒn d­íi ®Õ mãng thµnh c¸c líp ph©n tè cã chiÒu dµy hi . ë ®©y ta chia thµnh c¸c líp cã hi = 0,4m vµ lËp b¶ng ®Ó tÝnh : T¹i ®é s©u 8,4m kÓ tõ ®¸y mãng = 10,2 KPa <0,1.=0,1x106=10,6 kPa do vËy ta lÊy giíi h¹n nÒn ®Õn ®é s©u 8,4m kÓ tõ ®¸y mãng. =0,048 m §iÓm §é s©u z l/b 2z/b ko USGL USBT 0 0 1.2 0 1 319.040 30.96 1 0.4 1.2 0.4 0.968 308.831 34.41 2 0.8 1.2 0.8 0.83 264.803 37.86 3 1.2 1.2 1.2 0.652 208.014 41.31 3' 1.4 1.2 1.4 0.572 183.120 45.73 4 1.6 1.2 1.6 0.496 158.244 44.77 5 2 1.2 2 0.379 120.916 48.22 6 2.4 1.2 2.4 0.294 93.798 51.67 7 2.8 1.2 2.8 0.232 74.017 55.12 8 3.2 1.2 3.2 0.187 59.660 58.57 9 3.6 1.2 3.6 0.153 48.813 62.02 10 4 1.2 4 0.127 40.518 65.47 11 4.4 1.2 4.4 0.107 34.137 68.92 12 4.8 1.2 4.8 0.092 29.352 72.37 13 5.2 1.2 5.2 0.079 25.204 75.83 14 5.6 1.2 5.6 0.069 22.014 79.28 15 6 1.2 6 0.06 19.142 82.73 15' 6.2 1.2 6.2 0.057 18.026 84.45 16 6.4 1.2 6.4 0.053 16.909 86.16 17 6.8 1.2 6.8 0.048 15.314 89.58 18 7.2 1.2 7.2 0.042 13.400 93 19 7.6 1.2 7.6 0.038 12.124 96.41 20 8 1.2 8 0.035 11.166 99.83 21 8.4 1.2 8.4 0.032 10.209 103.3 §é lón cña mãng S = 4,8 cm < Sgh = 8cm §èi víi nhµ nµy tho¶ m·n ®iÒu kiÖn lón tuyÖt ®èi. - BÒ réng ®Öm c¸t chän b®=3,7m T¹o líp ®Öm c¸t nghiªng mét gãc gãc ma s¸t trong cña líp ®Êt ®Æt ®Öm c¸t chän chiÒu réng ®¸y trªn ®Öm c¸t ChiÒu dµi ®¸y ®Öm c¸t ChiÒu dµi ®¸y trªn ®Öm c¸t *TÝnh to¸n ®é bÒn vµ cÊu t¹o mãng: Dïng bª t«ng m¸c 200, Rn= 9000 kPa. Cèt thÐp nhãm CII cã Ra=260000Kpa Rk=750 kPa ¸p lùc tÝnh to¸n ë ®¸y mãng: = = = 577 KPa pttmin =126,85KPa * ChiÒu cao lµm viÖc cña mãng theo kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp chÞu uèn Víi L=0,85m; btt=b=2m; btr=bc=0,3m. =0,81m Líp bªt«ng lãt dµy 10cm, v÷a xi m¨ng c¸t vµng m¸c 75 ®¸ do ®ã líp b¶o vÖ cèt thÐp lÊy b»ng 0,035m. lÊy hm=1m (h KiÓm tra ®iÒu kiÖn lµm viÖccña mãng theo ®iÒu kiÖn chäc thñng. DiÖn tÝch chäc thñng: F kh«ng cÇn kiÓm tra ®k chäc thñng M« men t­¬ng øng víi mÆt ngµm I-I DiÖn tÝch cèt thÐp ®Ó chÞu m«men MI Chän 12f12=13,57 cm2 ChiÒu dµi mét thanh thÐp dµi: . Kho¶ng c¸ch cÇn bè trÝ cèt thÐp dµi: Kho¶ng c¸ch gi÷a tim c¸c cèt thÐp: a==0,174m=17,4cm. tho¶ m·n ®iÒu kiÖn 1020cm chän a=17 cm M« men t­¬ng øng víi mÆt ngµm II-II: B= DiÖn tÝch cèt thÐp ®Ó chÞu m«men MII Chän cèt thÐp 1410 =10,99 cm2 ChiÒu dµi mçi thanh thÐp ng¾n: Kho¶ng c¸ch cÇn bè trÝ cèt thÐp ng¾n: Kho¶ng c¸ch gi÷a tim c¸c cèt thÐp: a==14,7cm. Tho¶ m·n ®iÒu kiÖn 10a20cm chän a= 140 mm Bè trÝ cèt thÐp (B¶n vÏ) 2.3).Ph­¬ng ¸n mãng cäc (s¬ ®å 5 trôc ®Þa chÊt 4) 2.3.1 Chän lo¹i kÝch th­íc cäc vµ ph­¬ng ¸n thi c«ng: ThiÕt kÕ mãng cäc cho cé trôc B nhµ khung bª t«ng cèt thÐp cã t­êng chÌn.tiÕt diÖn cét:30x70cm. cèt phÝa ngoµi nhµ thÊp h¬n trong nhµ 0,2m. §¸y ®µi ®Æt ë cèt -1,9 m kÓ tõ cèt ngoµi nhµ.T¶i träng ®Æt ë ®Ønh ®µi c¸ch cèt ngoµi nhµ 0,8 m. Ntt0 =1691 kN Mtt0=387 kNm Qtt=39 kN == 1409,1KN 322,5 KNm = 32,5 KN §Êt lÊp x¸m ghi dµy 1,1 m. SÐt pha x¸m ghi dµy 6,9 m SÐt pha x¸m tro dµy 5,9m C¸t pha dµy 10,3 m C¸t h¹t nhá cã ®é dµy ch­a kÕt thóc trong ph¹m vi hè khoan 30m. T¶i träng t¸c dông xuèng mãng kh¸ lín ta dïng cäc c¾m vµo líp c¸t h¹t nhá lµm mãng. Dïng cäc cã tiÕt diÖn 0,3x0,3m, dµi 25,5m ®­îc nèi tõ 3 ®o¹n ,mçi ®o¹n nèi dµi 8,5m. ThÐp däc chÞu lùc gåm 4F20-CII, bª t«ng m¸c 300, ®Çu cäc cã mÆt bÝch b»ng thÐp. Cäc ®­îc h¹ xuèng b»ng bóa ®iezen kh«ng khoan dÉn. V× mãng chÞu m« men kh¸ lín nªn ta ngµm cäc vµo ®µi b»ng c¸ch ph¸ vì mét phÇn bª t«ng ®Çu cäc cho tr¬ cèt thÐp trªn mét ®o¹n 0,55m vµ ch«n ®Çu cäc vµo ®µi 0,15m. Cäc c¾m vµo líp c¸t h¹t nhá lµ 2,5 m => chiÒu dµi cäc =0,15+0,55+6,1+5,9+10,3+2,5=25,5m §Ó nèi c¸c cäc l¹i víi nhau ta dïng ph­¬ng ph¸p hµn hai ®Çu cäc l¹i víi nhau b»ng c¸c tÊm thÐp. §Ó nèi cäc b»ng biÖn ph¸p hµn, ng­êi ta hµn s¼n c¸c b¶n thÐp vµo thÐp däc cña cäc. 1-§o¹n cäc trªn 2-§o¹n cäc d­íi 3- B¶n thÐp dïng ®Ó nèi cäc 4- B¶n thÐp hµn vµo thÐp däc 5- §­êng hµn 2.3.3) X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc: 2.3.3.1 Søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu lµm cäc: -hÖ sè uèn däc(cäc kh«ng cã líp ®Êt bïn). Rn=13000Kpa; Ra=260000Kpa Fa-diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña cèt däc chÞu lùc Fa=0,001256m2 Fb- diÖ tÝch tiÕt diÖn ngang cña cäc Fb=0,3.0,3=0,09m2 Pv=1.(13000.0,09+260000.0,001256)=1496,56KN 2.3.3.2 X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc theo c­êng ®é ®Êt nÒn: Ch©n cäc tú lªn c¸t h¹t nhá nªn cäc lµm viÖc theo s¬ ®å cäc ma s¸t: m=1- lµ hÖ sè lµm viÖc cña cäc trong ®Êt. MR=1; mfi=1- do h¹ cä b»ng bóa diezen kh«ng khoan dÈn vµ cäc trô ®Æc. Chia nÒn ®Êt thµnh c¸c líp ®Êt ®ång nhÊt, chiÒu dµy mæi líp ®­îc chia C­êng ®é tÝnh to¸n cña ®Êt ë ch©n cét víi ®é s©u H=26,7m (tra b¶ng6-2 )víi c¸t h¹t nhá cã néi suy ta cã: R=3584Kpa líp ®Êt chiÒu dµy Zi(m) fi mfi mfi.fi.hi ph©n líp (hi) 2 0.9 1.55 4.42 1 3.978 2 3 7.34 1 14.68 IL=0.766 2 5 8.68 1 17.36 2 7 9 1 18 3 1.9 8.95 15.13 1 28.747 IL=0.643 2 10.9 15.31 1 30.62 2 12.9 15.71 1 31.42 4 1.3 14.55 25.27 1 32.851 1.8 16.1 25.78 1 46.404 IL=0.533 1.8 17.9 26.15 1 47.07 1.8 19.7 26.63 1 47.934 1.8 21.5 27.12 1 48.816 1.8 23.3 27.6 1 49.68 5 1.25 24.825 60.8 1 66.88 1.25 26.075 61.9 1 68.09 tæng 552.53 P®,=1(1.3584.0,3.0,3+4.0.3.552,53)=985,59KN 2.3.3.3) X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc theo kÕt qu¶ xuyªn tÜnh tiªu chuÈn SPT: Trong ®ã: - do cäc ®ãng N=16,3 - sè SPT ë ch©n cäc F- DiÖn tÝch tiÕt diÖn ngang ch©n cäc u- Chu vi ch©n cäc u=4.0,3=1,2m Nsi- ChØ sè SPT cña líp ®Êt rêi thø i cã chiÒu dµy t­¬ng øng Lsi Cui- Lùc dÝnh kh«ng tho¸t n­íc cña líp ®Êt thø i cã chiÒu dµy t­¬ng øng Lci Líp i Nsi Lsi(m) cui(KPa) Lci 2 -  38 6,1 3 -  34 5,9 4 -  57 10,3 5 16,3 2,5  - -  2.3.3.4, X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i träng theo ph­¬ng th¼ng ®øng cña cäc theo kÕt qu¶ xuyªn tÜnh. Pmñi=qp.F qp=K.qc : Søc c¶n ph¸ cña ®Êt ë ch©n cäc. K- phô thuéc vµo loai ®Êt , qc=4710 K=0,5(tra b¶ng 5-9), qp=0,5.4710=2355Kpa - tra b¶ng 5-9(SHD§A) Líp ®Êt ChiÒudµy li(m) qc(Kpa) K qsi(Kpa) qp(Kpa) qsi.li 2 6,1 1763 - 30 58,76 - 358,47 3 5,9 1730 - 30 57,66 - 340,194 4 10,3 2410 - 40 60,25 - 620,575 5 2,5 4710 0,5 100 47,1 2355 117,75 Pxq=1,2.(358,47+340,194+620,575+117,75)=1724,39KN Pmñi=qp.F=2355.0,3.0,3=211,95KN P’x=Pmñi+Pxq=211,95+1724,39=1936,34KN Chän min(P®;Px;Pv;PSPT)=(704;645,44;1496,56;587,1) VËy ®­a PSPT=587,1 KN vµo tÝnh to¸n. 2.3.4) X¸c ®Þnh sè l­îng cäc vµ bè trÝ cäc cho mãng: ¸p lùc tÝnh to¸n do cäc t¸c dông lªn ®Õ ®µi do ph¶n lùc ®Çu cäc g©y ra: DiÖn tÝch s¬ bé ®Õ ®µi: Träng l­îng cña ®µi vµ ®Êt lªn ®µi: Sè l­îng cäc s¬ bé: cäc Do mãng chÞu t¶i lÖch t©m nªn lÊy sè cäc n’=4 cäc. Bè trÝ cäc trong mÆt b»ng nh­ h×nh vÏ: DiÖn tÝch thùc tÕ cña ®Õ ®µi : b=1,6m; l=1,6m; F®=1,6.1,6=2,56m2 Träng l­îng tÝnh to¸n cña ®µi vµ ®Êt lªn ®µi: =1,1.2,56.2,1.20=118,272 kN Lùc däc tÝnh to¸n x¸c ®Þnh ®Õn cèt ®µi: Ntt=N0tt+N®tt=1691+118,272=1809,272kN M« men tÝnh to¸n x¸c ®Þnh t­¬ng øng víi träng t©m tiÕt diÖn cña ®Õ ®µi: h®=1,9-0,8=1,1m Mtt=M0tt+Qtt.h®=387+39.1,1=365,2KNm Lùc truyÒn xuèng c¸c cäc d·y gi÷a: Pmax=543,6KN Pmin=361,018KN -Träng l­îng tÝnh to¸n cña cäc: Pcäc=0,3.0,3.(25-10).24,8.1,1=36,828KN -Träng l­îng cña ®Êt mµ cäc chiÕm chç: P®c=0,3.0,3.(6,1.8,628+5,9.8,452+10,3.9,055+2,5.9,542)=19,765(KN) Pc=Pcäc-P®c=36,828-19,765=17,063 KN tho¶ m·n. §ång thêi Pmintt=361,018 KN>0 nªn kh«ng ph¶i kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn nhæ. 2.3.5, KiÓm tra nÒn mãng cäc theo ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng: §é lón cña nÒn mãng cäc ®­îc tÝnh theo ®é lón cña nÒn mãng khèi quy ­íc cã mÆt c¾t lµ abcd nh­ trªn h×nh vÏ: Trong ®ã: ; - ChiÒu dµi cña ®¸y mãng khèi quy ­íc: BÒ réng cña ®¸y khèi quy ­íc: ChiÒu cao khèi mãng quy ­íc: HM=2,1+6,1+5,9+10,3+2,5=26,9 m -X¸c ®Þng träng l­îng cña khèi quy ­íc: + Träng l­îng khèi quy ­íc kÓ tõ ®¸y ®µi ®Õn mÆt ®Êt: + Träng l­îng cña ®Êt trõ ®i träng l­îng cña ®Êt bÞ cäc chiÕm chç trong ph¹m vi tõ ®¸y ®µi ®Õn ch©n cäc: =(4,89.4,89- 4.0,3.0,3)x (6,1.8,628+5,9.8,452+10,3.9,055+2,5.9,542) =5172,6 kN. + Träng l­îng cña cäc trong ph¹m vi khèi quy ­íc: + X¸c ®Þnh t¶i träng tiªu chuÈn t¹i ®¸y khèi quy ­íc: + M« men tiªu chuÈn t­¬ng øng träng t©m ®¸y khèi mãng quy ­íc: + C­êng ®é tÝnh to¸n cña ®Êt t¹i ®¸y khèi quy ­íc: Tra b¶ng 3-1 m1=1,2 do ®Êt c¸t nhá; m2=1do nhµ khung ; Ktc=1 v× c¸c chØ tiªu c¬ lý cña ®Êt lÊy theo sè liÖu thÝ nghiÖm trùc tiÕp ®èi víi ®Êt. C¸t h¹t nhá cã A=1,21; B=5,97; D=8,25 HM=Htrongnha=26,9m + ¸p lùc tiªu chuÈn t¹i ®¸y khèi quy ­íc: -KiÓm tra ®iÒu kiÖn ¸p lùc t¹i ®¸y khèi mãng quy ­íc: TÝnh to¸n ®é lón cña nÒn: Ta cã thÓ tÝnh to¸n ®­îc ®é lón cña nÒn theo qua niÖm nÒn biÕn d¹ng tuyÕn tÝnh. Tr­êng hîp nµy ®Êt tõ ch©n cäc trë xuèng cã ®é dµylín, ®¸y cña khèi quy ­íc cã diªn tÝch bÐ nªn ta dïng lµ nöa kh«ng gian tuyÕn tÝnh ®Ó tÝnh to¸n. + X¸c ®Þnh øng suÊt b¶n th©n t¹i ®¸y khèi quy ­íc : øng suÊt g©y lón t¹i ®¸y khèi quy ­íc: - Chia nÒn ®Êt d­íi ®¸y khèi quy ­íc thµnh c¸c líp ®ång nhÊt cã chiÒu dµy b»ng nhau . Chän §iÓm §é s©u 2z/BM LM/BM Koi sgl=K0i.sglz=o z(m) 0 0 0.0 1.0000 1.0000 163.7000 159.1400 1 0.9780 0.4 1.0000 0.9600 157.1520 168.4721 2 1.9560 0.8 1.0000 0.8000 130.9600 187.1362 3 2.9340 1.2 1.0000 0.6060 99.2022 215.1325 4 3.9120 1.6 1.0000 0.4490 73.5013 252.4608 5 4.8900 2.0 1.0000 0.336 55.0032 299.1211 6 5.8680 2.4 1.0000 0.257 42.0709 355.1136 7 6.8460 2.8 1.0000 0.201 32.9037 420.4381 Ta thÊy t¹i ®iÓm 7 cã ®é s©u 6,846m tÝnh tõ ®¸y khèi quy ­íc cã: T¹i ®é s©u 6,706 m tÝnh lón theo c«ng thøc: VËy S=0,0468m<Sgh=0,08m tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ®é lón tuyÖt ®èi . §é lón lÖch sÏ ®­îc kiÓm tra khi thiÕt kÕ cho d·y trôc kh¸c. 2.3.6, TÝnh to¸n ®é bÒn vµ cÊu t¹o ®µi cäc: Dïng bª t«ng m¸c 200# cèt thÐp nhãm CII. ®µi cäc cã c¸c thanh thÐp chê ®Ó ®æ cét . Líp bª t«ng lãt dµy 0,1m¸c 75#c¸t vµng,®¸ 4x6 Rn=9000Kpa; Ra=260000Kpa; RK=750Kpa. + X¸c ®Þnh chiÒu cao ®µi theo ®iÒu kiÖn ®©m thñng: Khi vÏ th¸p ®©m thñng tõ mÐp cét nghiªng mét gãc 450 so víi ph­¬ng th¼ng ®øng cña cét ta thÊy th¸p n»m trïm ra ngoµi trôc c¸c cäc. Nh­ vËy ®µi cäc kh«ng bÞ ®©m thñng. + TÝnh to¸n thÐp ®Æt cho ®µi cäc: h0=1,1-0,15=0,95m M« men t­¬ng øng víi mÆt ngµm I-I MI=r1 (P4+P2) víi P2=P4=543,6KN r1= MI=0,15.2.543,6=163,08 kNm DiÖn tÝch cèt thÐp t­¬ng øng víi mÆt ngµm I-I Chän cã Fa=7,85cm2 ChiÒu dµi mæi thanh:L*=L-2.0,025=1,6-0,05=1,55m Kho¶ng c¸c cèt thÐp dµi cÇn bè trÝ: b’=b-2(0,015+0,025)=1,6-0,08=1,52m Kho¶ng c¸ch gi÷a hai trôc cèt thÐp c¸ch nhau: chän a=160 mm -M« men t­¬ng øng víi mÆt ngµm II-II: MII=r2(P1+ P2 )=0,35.( 361,018+543,6)=316,616 kNm r2= DiÖn tÝch cèt thÐp øng víi mÆt ngµm II-II: chän cã Fa=14,703 cm2 ChiÒu dµi mæi thanh: b*=b-2.0,025=1,6-0,05=1,55m Kho¶ng c¸ch c¸c cèt thÐp ng¾n cÇn bè trÝ: L’=L-2.(0,025+0,015)=1,6-0,08=1,52m Kho¶ng c¸ch gi÷a hai trôc cèt thÐp: .chän a=110mm Ta bè trÝ thÐp cho mãng nh­ h×nh vÏ: B) ThiÕt kÕ ph­¬ng ¸n mãng ®¬n bª t«ng cèt thÐp d­íi cét trôc d. Sau khi thiÕt kÕ mãng d­íi cét trôc B theo 3 ph­¬ng ¸n: mãng n«ng trªn nÒn thiªn nhiªn; mãng trªn ®Öm c¸t; mãng cäc. NhËn thÊy thiÕt kÕ mãng theo ph­¬ng ¸n mãng n«ng trªn nÒn thiªn nhiªn lµ ph­¬ng ¸n tèi ­u, do vËy thiÕt kÕ mãng d­íi cét trôc D(tiÕt diÖn cét 300x500) dïng ph­¬ng ¸n mãng n«ng trªn nÒn thiªn nhiªn. 3.1, X¸c ®Þnh t¶i träng t¸c dông xuèng mãng + §èi víi cét trôc D: Ntt0 = 1148 kN Mtt0= 285 KNm Qtt=31 kN = = = 3.2,Chän ®é s©u ch«n mãng. Chän ®é s©u ch«n mãng h=1,6m kÓ tõ cèt ngoµi nhµ .§¸y mãng ®Æt trong líp sÐt pha s¸m ghi 3.3, X¸c ®Þnh kÝch th­íc s¬ bé ®¸y mãng C¸c th«ng sè søc chèng c¾t cña líp ®Êt :jII= 14°;CII= 21kPa Tra b¶ng c¸c hÖ sè ®Ó tÝnh ¸p lùc tiªu chuÈn cña nÒn ®Êt lµ A= 0,29; B= 2,17; D= 4,69 Gi¶ thiÕt b=2,4 m g’II= ==17,0625 KN/m3 g’II= 17,0625 KN/m3 Rtt= (AbgII+ BhgII'+ DcII) R=(0,29x2,4x18,3+2,17x1,6x17,2+4,69x21) =188,039 KPa DiÖn tÝch s¬ bé ®Õ mãng F=6,21m2 V× mãng chÞu t¶i lÖch t©m kh¸ lín nªn ta t¨ng diÖn tÝch ®Õ mãng lªn : F*= 1,2 x F= 1,2 x 6,21=7,452m2 Chän =1,2 b= = 2,729 m => l=2,729x1,2=3,2748 m LÊy bxl=2,4x3,2 (m) ¸p lùc tiªu chuÈn ë ®Õ mãng: ChiÒu cao lµm viÖc cña mãng:hm=1,6-0,8=0,8m V× cèt trong nhµ chªnh cèt ngoa× nhµ 0,2 m nªn bá qua phÇn m« men do ®Êt chªnh cèt g©y ra => * KiÓm tra ®iÒu kiÖn ¸p lùc t¹i ®Õ mãng: 225,647KPa §iÒu kiÖn ¸p lùc ®­îc tho¶ m·n, vËy kÝch th­íc mãng(lxb)=(2,4x3,2)m 3.4) KiÓm tra ®iÒu kiÖn ¸p lùc lªn líp ®Êt yÕu. §Ó ®¶m b¶o cho nÒn ®Êt d­íi ®¸y mãng æn ®Þnh vµ biÕn d¹ng trong d­íi h¹n dÎo th× ta kiÓm tra ®iÒu kiÖn: §Ó ®¶m b¶o cho nÒn ®Êt d­íi ®¸y mãng æn ®Þnh vµ biÕn d¹ng trong giíi h¹n dÎo th× ta ®i kiÓm tra ®iÒu kiÖn: Ta cã: -kPa - - kPa Ta t×m hÖ sè K0 Tra b¶ng ta ®­îc TÝnh R®y: Tra b¶ng 3-1(s¸ch h­íng dÈn ®å ¸n nÒn vµ mãng) m1=1,1 ®Êt sÐt pha s¸m ghi cã ®é sÖt Il=0,766>0,5 m2=1 Do nhµ khung Ktc=1 v× c¸c chØ tiªu c¬ lý cña ®Êt lÊy theo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm trùc tiÕp ®èi víi ®Êt. Víi , CII= 21kPa tra b¶ng 3-2 (HD§ANM) ta cã: A= 0,29; B= 2,17; D= 4,69 kN/m3 Hy=h+hy = 1,6+6,4=8 m (kPa) m2 kPa Ta thÊy VËy ®· tho¶ m¶n ®iÒu kiÖn ¸p lùc lªn nÒn ®Êt yÕu 3.5, KiÓm tra kÝch th­íc s¬ bé ®¸y mãng theo TTGHII: KiÓm tra ®iÒu kiÖn ¸p lùc d­íi ®Õ mãng theo ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng . Mãng cã b< 10m, nÒn ®Êt cã chiÒu dµy lín . Ta tÝnh theo ph­¬ng ph¸p céng lón c¸c líp ph©n tè - øng suÊt b¶n th©n t¹i ®Õ mãng: øng suÊt g©y lón t¹i ®Õ mãng - øng suÊt g©y lón t¹i ®é s©u zi: Chia ®Êt nÒn d­íi ®Õ mãng thµnh c¸c líp ph©n tè cã chiÒu dµy . Chän hi=0,2b=0,2.2,4=0,48(m) §é lón cña nÒn x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : =0,0134 m §é lón cña mãng S = 1,34 cm < Sgh = 8cm Nh­ vËy tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ®é lón tuyÖt §iÓm z(m) l/b 2z/b k0i sglzi(kpa) sbtzi(kpa) 0 0 1.333 0 1 131.266 27.3 1 0.48 1.333 0.4 0.9702 127.354 31.44 2 0.96 1.333 0.8 0.852 111.839 35.58 3 1.44 1.333 1.2 0.667 87.554 39.72 4 1.92 1.333 1.6 0.516 67.733 43.87 5 2.4 1.333 2 0.398 52.244 48.01 6 2.88 1.333 2.4 0.312 40.955 52.15 7 3.36 1.333 2.8 0.266 34.917 56.29 8 3.84 1.333 3.2 0.194 25.466 60.43 9 4.32 1.333 3.6 0.165 21.659 64.57 10 4.8 1.333 4 0.137 17.983 68.71 11 5.28 1.333 4.4 0.116 15.227 72.86 12 5.76 1.333 4.8 0.099 12.995 77 13 6.24 1.333 5.2 0.081 10.633 81.14 13' 6.4 1.33 5.333 0.0788 10.344 82.52 14 6.72 1.333 5.6 0.075 9.845 85.25 15 7.2 1.333 6 0.067 8.795 89.35 T¹i ®é s©u 7,2(m) kÓ tõ ®Õ mãng cã vËy giíi h¹n nÒn ®Õn t¹i ®iÓm 15 ë ®é s©u 7,2(m) kÓ tõ ®Õ mãng *TÝnh to¸n ®é bÒn vµ cÊu t¹o mãng: Dïng bª t«ng m¸c 200, Rn= 9000 kPa, Rk= 750 kPa ThÐp CII, Ra=260000 KPa. Khi tÝnh to¸n ®é bÒn ta ph¶i dïng tæ hîp t¶i träng bÊt lîi nhÊt. Träng l­îng cña mãng vµ ®Êt trªn c¸c bËc mãng cã lµm cho mãng bÞ uèn vµ cã g©y ra ®©m thñng nªn ta kÓ ®Õn. * ¸p lùc tÝnh to¸n ë ®¸y mãng: = =h.L.b.t«nnªn=0,2.1,35.2,4.16,5=10,692 kN e =230,007 (kPa) =72,013 (kPa) Lµm líp bª t«ng lãt dµy 10cm, v÷a xim¨ng c¸t vµng m¸c 75 ®¸ nªn ta chän líp b¶o vÖ cèt thÐp 0,035m. Cã chiÒu cao mãng hm= 0,8 m, h0=0,8-0,035=0,765(m) *KiÓm tra chiÒu cao lµm viÖc cña mãng theo ®iÒu kiÖn ®©m thñng: DiÖn tÝch ®©m thñng: c=L-h0=1,35 - 0,765 = 0,585 -¸p lùc tÝnh to¸n trung b×nh trong ph¹m vi diÖn tÝch g©y ®©m thñng. Lùc ®©m thñng: - Lùc chèng ®©m thñng: 0,75.Rk.h0.btb btb=bc+h0=0,5+0,765=1,265(m) mãng kh«ng bÞ ph¸ ho¹i do chäc thñng * TÝnh to¸n cèt thÐp cho mãng. Cèt thÐp ®Ó dïng cho mãng chÞu m«men do ¸p lùc ph¶n lùc cña ®Êt nÒn g©y ra. Khi tÝnh m«men ta quan niÖm c¸nh nh­ nh÷ng c«ng s«n ®­îc ngµm vµo c¸c tiÕt diÖn ®i qua ch©n cét. * M« men t­¬ng øng víi mÆt ngµm I-I DiÖn tÝch cèt thÐp ®Ó chÞu m«men MI Chän; Fa=26,18cm2>25,915(cm2) ChiÒu dµi mét thanh: Kho¶ng c¸ch c¸c cèt thÐp dµi cÇn bè trÝ: =2,4-2.(0,025+0,015)=2,32m Kho¶ng c¸ch gi÷a hai trôc cèt thÐp: a= chän a140 n-sè thanh dµi cÇn bè trÝ vµo ®Õ mãng. * M« men t­¬ng øng víi mÆt ngµm II-II: DiÖn tÝch cèt thÐp chÞu m«men MII Víi h’0=h0-=0,765-0,014=0,751 Chän cèt thÐp 2010 cã =15,7 cm2 ChiÒu dµi mçi thanh: . Kho¶ng c¸ch c¸c cèt thÐp ng¾n cÇn bè trÝ: Kho¶ng c¸ch gi÷a hai trôc cèt thÐp: a=. chän a160mm (Bè trÝ cèt thÐp nh­ h×nh vÏ)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docban nop.2.doc
  • dwgban in2.dwg