Luận văn Thiết kế tuyến đường qua hai huyện Thăng Bình và Hiệp Đức thuộc tỉnh QUẢNG NAM

Trong đó: + V : Tốc độ lu (km/h). + B : bề rộng đầm nén trung bình. + Kt : Hệ số sử dụng thời gian, Kt= 0,85. + T : Thời gian làm việc trong 1 ca, T = 7(giờ). + L : Chiều dài thao tác (m) + tq: Thời gian quay đầu đổi số, tq= 0,5(phút). + β : Hệ số kể đến do lu chạy không chính xác , lấy β =1,2. + N : Tổng số hành trình lu để đạt được độ chặt yêu cầu : N = Nck. Nht. + Nck: Số chu kỳ phải thực hiện để đảm bảo số lần đầm nén yêu cầu :

pdf258 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 03/09/2014 | Lượt xem: 1574 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Thiết kế tuyến đường qua hai huyện Thăng Bình và Hiệp Đức thuộc tỉnh QUẢNG NAM, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C14 16,78 0,00 0,00 12,16 0,00 20,00 358,40 0,00 0,00 269,20 0,00 C15 19,06 0,00 0,00 14,76 0,00 5,00 96,80 0,00 0,00 75,65 0,00 8,00 19,66 0,00 0,00 15,50 0,00 15,00 309,30 0,00 0,00 250,28 0,00 C16 21,58 0,00 0,00 17,87 0,00 20,00 460,00 0,00 0,00 395,30 0,00 H3 24,42 0,00 0,00 21,66 0,00 20,00 462,40 0,00 0,00 397,50 0,00 C17 21,82 0,00 0,00 18,09 0,00 20,00 413,60 0,00 0,00 332,30 0,00 C18 19,54 0,00 0,00 15,14 0,00 20,00 370,80 0,00 0,00 278,20 0,00 C19 17,54 0,00 0,00 12,68 0,00 3,00 51,96 0,00 0,00 37,41 0,00 TC1 17,10 0,00 0,00 12,26 0,00 17,00 276,76 0,00 0,00 193,38 0,00 C20 15,46 0,00 0,00 10,49 0,00 20,00 290,00 0,00 0,00 191,20 0,00 H4 13,54 0,00 0,00 8,63 0,00 20,00 245,60 0,00 0,00 150,70 0,00 C21 11,02 0,00 0,00 6,44 0,00 20,00 193,40 0,00 0,00 109,60 0,00 C22 8,32 0,00 0,00 4,52 0,00 20,00 141,00 0,00 0,00 74,90 0,00 C23 5,78 0,00 0,00 2,97 0,00 20,00 89,60 0,00 0,00 46,80 0,00 C24 3,18 0,00 0,00 1,71 0,00 20,00 38,60 0,50 3,20 24,80 1,80 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 228 H5 0,68 0,05 0,32 0,77 0,18 17,65 6,00 13,15 5,65 33,89 2,29 X11 0,00 1,44 0,32 3,07 0,08 2,35 0,00 3,95 1,06 7,50 0,13 C25 0,00 1,92 0,58 3,31 0,03 20,00 0,00 111,00 12,20 66,70 0,30 C26 0,00 9,18 0,64 3,36 0,00 20,00 0,00 265,30 12,80 33,60 33,60 C27 0,00 17,35 0,64 0,00 3,36 20,00 0,00 437,10 12,80 0,00 67,20 C28 0,00 26,36 0,64 0,00 3,36 20,00 0,00 626,00 12,80 0,00 67,20 H6 0,00 36,24 0,64 0,00 3,36 8,26 0,00 302,69 5,29 0,00 27,75 TĐT 0,00 37,05 0,64 0,00 3,36 6,23 0,00 230,45 3,99 0,00 20,93 T1 0,00 36,93 0,64 0,00 3,36 6,23 0,00 232,91 3,99 0,00 20,93 T2 0,00 37,84 0,64 0,00 3,36 6,23 0,00 238,30 3,99 0,00 20,93 T3 0,00 38,66 0,64 0,00 3,36 6,23 0,00 243,69 3,99 0,00 20,93 T4 0,00 39,57 0,64 0,00 3,36 6,23 0,00 249,14 3,99 0,00 20,93 T5 0,00 40,41 0,64 0,00 3,36 6,23 0,00 253,93 3,99 0,00 20,93 T6 0,00 41,11 0,64 0,00 3,36 6,23 0,00 258,79 3,99 0,00 20,93 T7 0,00 41,97 0,64 0,00 3,36 6,23 0,00 264,18 3,99 0,00 20,93 T8 0,00 42,84 0,64 0,00 3,36 6,23 0,00 269,01 3,99 0,00 20,93 T9 0,00 43,52 0,64 0,00 3,36 6,23 0,00 274,12 3,99 0,00 20,93 TCT 0,00 44,48 0,64 0,00 3,36 9,49 0,00 427,76 6,07 0,00 31,89 C29 0,00 45,67 0,64 0,00 3,36 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 229 20,00 0,00 927,40 12,80 0,00 67,20 C30 0,00 47,07 0,64 0,00 3,36 7,00 0,00 333,13 4,48 0,00 23,52 TÂ2 0,00 48,11 0,64 0,00 3,36 3,00 0,00 145,08 1,92 0,00 10,08 H7 0,00 48,61 0,64 0,00 3,36 10,00 0,00 474,40 6,40 0,00 33,60 C31 0,00 46,27 0,64 0,00 3,36 10,00 0,00 451,55 6,40 0,00 33,60 C32 0,00 44,04 0,64 0,00 3,36 10,00 0,00 431,00 6,40 0,00 33,60 C33 0,00 42,16 0,64 0,00 3,36 10,00 0,00 413,95 6,40 0,00 33,60 C34 0,00 40,63 0,64 0,00 3,36 10,00 0,00 399,45 6,40 0,00 33,60 C35 0,00 39,26 0,64 0,00 3,36 10,00 0,00 386,85 6,40 0,00 33,60 C36 0,00 38,11 0,64 0,00 3,36 10,00 0,00 376,45 6,40 0,00 33,60 C37 0,00 37,18 0,64 0,00 3,36 10,00 0,00 368,25 6,40 0,00 33,60 C38 0,00 36,47 0,64 0,00 3,36 10,00 0,00 362,50 6,40 0,00 33,60 C39 0,00 36,03 0,64 0,00 3,36 10,00 0,00 357,45 6,40 0,00 33,60 H8 0,00 35,46 0,64 0,00 3,36 5,00 0,00 173,95 3,20 0,00 16,80 9,00 0,00 34,12 0,64 0,00 3,36 5,00 0,00 166,68 3,20 0,00 16,80 C40 0,00 32,55 0,64 0,00 3,36 10,00 0,00 310,35 6,40 0,00 33,60 C41 0,00 29,52 0,64 0,00 3,36 10,00 0,00 281,40 6,40 0,00 33,60 C42 0,00 26,76 0,64 0,00 3,36 10,00 0,00 255,30 6,40 0,00 33,60 C43 0,00 24,30 0,64 0,00 3,36 8,83 0,00 206,14 5,65 0,00 29,67 P3 0,00 22,39 0,64 0,00 3,36 1,17 0,00 26,00 0,75 0,00 3,93 C44 0,00 22,05 0,64 0,00 3,36 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 230 10,00 0,00 212,15 6,40 0,00 33,60 C45 0,00 20,38 0,64 0,00 3,36 10,00 0,00 192,95 6,40 0,00 33,60 C46 0,00 18,21 0,64 0,00 3,36 10,00 0,00 174,40 6,40 0,00 33,60 C47 0,00 16,67 0,64 0,00 3,36 10,00 0,00 158,90 6,40 0,00 33,60 C48 0,00 15,11 0,64 0,00 3,36 10,00 0,00 145,50 6,40 0,00 33,60 H9 0,00 13,99 0,64 0,00 3,36 TỔNG CỘNG 4958,75 15656,67 391,57 3703,80 1911,79 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 231 PHỤ LỤC PHẦN LẬP DỰ ÁN KHẢ THI (45%) Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 232 Phụ luc 1: KẾT QUẢ TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG CỰC ĐẠI CHẢY VỀ CÔNG TRÌNH Phương án tuyến I: Lý trình F(km2) α Hp(mm) bsd Isd(0/oo) msd Фsd tsd ФLS Ap Qp(m3/s) KM1+064 0,62 0,83 501 345,13 31,23 0,15 7,08 75,4 9,15 0,049 12,694 KM2+100 0,71 0,83 501 682,43 34,97 0,15 10,30 107,29 5 0,045 13,334 KM2+700 0,57 0,84 501 752,18 39,92 0,15 10,49 108,67 3,33 0,044 10,492 KM3+300 0,58 0,84 501 744,16 54,45 0,15 9,50 95,93 3,74 0,046 11,161 Phương án tuyến II: Lý trình F(km2) α Hp(mm) bsd Isd(0/oo) msd Фsd tsd ФLS Ap Qp(m3/s) KM1+580 2,21 0,78 501 647,22 54,55 0,15 8,98 86,86 15,063 0,044 37,853 KM2+100 0,29 0,84 501 228,53 35,64 0,15 5,30 53,02 6 0,06 7,293 KM4+100 0,09 0,85 501 143,27 44,38 0,15 3,74 33,70 4,29 0,069 2,629 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 233 Phụ lục 2 BẢNG CẮM CỌC CỦA HAI PHƯƠNG ÁN TUYẾN PHƯƠNG ÁN TUYẾN I: STT TÊN CỌC LÝ TRÌNH K. CÁCH(m) CĐ TỰ NHIÊN(m)CĐ THIẾTKẾ(m) 1 2 3 4 5 6 1 A KM0+0 0,00 163,33 163,33 2 H1≡C1 KM0+100 100,00 163,26 164,13 3 X1 KM0+159,91 59,91 164,47 164,47 4 H2≡1 KM0+200 40,09 165,52 164,93 5 H3 KM0+300 100,00 165,55 164,03 6 H4 KM0+400 100 163,43 163,13 7 X2 KM0+408,79 8,79 163,05 163,05 8 2 KM0+440,00 31,21 161,40 162,77 9 H5 KM0+500 60,00 158,37 162,77 10 ĐC KM0+504 4,00 157,77 162,77 11 CC KM0+534 30,00 157,77 162,77 12 H6 KM0+600 66,00 159,58 162,77 13 3 KM0+662 62,00 161,51 162,77 14 H7 KM0+700 38,00 162,69 163,00 15 X3 KM0+720,60 20,60 163,12 163,12 16 H8 KM0+800 79,40 164,80 163,60 17 H9 KM0+900 100,00 164,49 164,20 18 X4 KM0+915,90 15,90 164,30 164,30 19 KM1 KM1+0 84,10 163,25 164,80 20 C2 KM1+64,00 64,00 162,18 165,18 21 H1 KM1+100 36,00 163,38 165,40 22 TĐ1 KM1+166,23 66,23 164,94 165,80 23 H2 KM1+200 33,77 165,74 166,00 24 X5 KM1+268,51 68,51 166,41 166,41 25 P1 KM1+294,80 26,29 166,65 166,53 26 H3 KM1+300 5,20 166,70 166,55 27 4 KM1+362,00 62,00 167,31 166,97 28 H4 KM1+400 38,00 167,66 166,58 29 TC1 KM1+423,36 23,36 167,36 166,47 30 H5 KM1+500 76,64 166,58 166,00 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 234 31 X6 KM1+552,28 52,28 165,63 165,63 32 H6 KM1+600 47,72 164,77 165,30 1 2 3 4 5 6 33 H7 KM1+700 100 164,07 164,60 34 H8≡TĐ2≡C3 KM1+800 100,00 162,69 163,90 35 H9 KM1+900 100,00 163,05 163,22 36 5 KM1+962,00 62,00 162,47 162,77 37 KM2 KM2+0 38,00 162,12 163,12 38 C4≡H1 KM2+100 100,00 160,74 163,74 39 P2 KM2+104,78 4,78 160,87 163,77 40 H2 KM2+200 95,22 163,71 164,44 41 X7 KM2+236,45 36,45 164,70 164,70 42 H3 KM2+300 63,55 166,41 165,14 43 H4 KM2+400 100,00 167,11 165,84 44 TC2 KM2+409,56 9,56 166,98 165,90 45 X8 KM2+464,52 54,96 166,21 166,21 46 6 KM2+482,00 17,48 166,07 166,41 47 H5 KM2+500 18,00 165,84 166,23 48 H6 KM2+600 100 163,71 165,70 49 H7≡C5 KM2+700 100 162,10 165,10 50 H8 KM2+800 100 162,90 164,52 51 7 KM2+837,00 37,00 163,89 164,28 52 X9 KM2+855,17 18,17 164,37 164,37 53 H9 KM2+900 44,83 165,57 164,60 54 KM3 KM3+0 100 167,05 165,10 55 X10 KM3+88,96 88,96 165,54 165,54 56 H1 KM3+100 11,04 165,36 165,60 57 H2 KM3+200 100,00 164,07 166,13 58 8 KM3+265,00 65,00 163,84 166,42 59 H3≡C6 KM3+300 35,00 163,72 167,22 60 H4 KM3+400 100,00 166,83 168,99 61 H5 KM3+500 100,00 170,36 170,89 62 X11 KM3+517,65 17,65 171,23 171,23 63 H6 KM3+600 82,35 175,28 172,79 64 TĐ3 KM3+639,38 39,38 176,33 173,54 65 H7 KM3+700 60,62 177,95 174,68 66 H8 KM3+800 100,00 178,44 175,92 67 9 KM3+805 5,00 178,37 176,68 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 235 68 P3 KM3+848,83 43,83 177,73 176,07 69 H9 KM3+900 51,17 176,99 175,91 1 2 3 4 5 6 70 X12 KM3+993,99 93,99 175,17 175,17 71 KM4 KM4+0 6,01 175,05 175,12 72 TC3 KM4+58,28 58,28 174,39 174,65 73 H1 KM4+100 41,72 173,93 174,32 74 H2 KM4+200 100,00 173,20 173,52 75 H3≡C7 KM4+300 100,00 172,38 172,72 76 X13 KM4+363,89 63,89 172,21 172,21 77 H4 KM4+400 36,11 172,11 171,92 78 H5 KM4+500 100 171,17 171,12 79 X14 KM4+555,56 55,56 170,68 170,68 80 H6 KM4+600 44,44 170,28 170,32 81 B KM4+640 40,00 170,00 170,00 PHƯƠNG ÁN TUYẾN II: STTTÊN CỌC LÝ TRÌNH K. CÁCH(m) CĐ TỰ NHIÊN(m) CĐ THIẾTKẾ(m) 1 2 3 4 5 6 1 A KM0+0 0,00 163,33 163,33 2 H1≡C1 KM0+100 100,00 164,82 165,23 3 X1 KM0+134,57 34,57 165,89 165,89 4 H2 KM0+200 65,43 168,09 167,13 5 H3 KM0+300 100,00 171,04 169,03 6 H4 KM0+400 100 172,63 170,34 7 1 KM0+430,00 30,00 171,50 171,50 8 X2 KM0+460,16 30,16 170,49 170,49 9 H5 KM0+500 39,84 169,07 170,34 10 H6≡C2 KM0+600 100 167,37 169,12 11 X3 KM0+687,74 87,74 167,89 167,89 12 H7 KM0+700 12,26 167,94 167,72 13 H8 KM0+800 100 166,95 166,32 14 X4 KM0+829,48 29,48 165,98 165,98 15 H9≡C3≡2 KM0+900 70,52 163,57 164,92 16 X5 KM0+980,52 80,52 165,40 165,40 17 KM1 KM1+0 19,48 165,85 165,52 18 H1 KM1+100 100 167,04 166,12 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 236 19 3 KM1+145,00 45,00 167,19 166,39 20 H2 KM1+200 55,00 167,45 166,06 21 TĐ1 KM1+251,01 51,01 166,58 165,65 1 2 3 4 5 6 22 H3 KM1+300 48,99 165,81 165,31 23 X6 KM1+326,33 26,33 165,13 165,13 24 H4 KM1+400 73,67 163,18 164,61 25 4 KM1+495 95,00 162,36 163,94 26 H5 KM1+500 5,00 162,31 163,94 27 P1 KM1+529,28 29,28 161,63 163,94 28 C4 KM1+580,00 50,72 160,44 163,94 29 H6 KM1+600 20,00 160,90 163,94 30 H7 KM1+700 100 162,29 163,94 31 5 KM1+766 66,00 163,05 163,94 32 H8 KM1+800 34,00 163,44 164,25 33 TC1 KM1+807,55 7,55 163,66 164,48 34 H9 KM1+900 92,45 164,28 165,15 35 KM2 KM2+0 100,00 165,79 166,05 36 H1≡C5 KM2+100 100 164,20 166,95 37 TĐ2 KM2+149,97 49,97 165,32 167,40 38 H2 KM2+200 50,03 166,44 167,85 39 X7 KM2+264,88 64,88 168,19 168,19 40 6 KM2+296 31,12 168,94 168,71 41 H3 KM2+300 4,00 169,11 168,13 42 P2 KM2+376,62 76,62 168,80 167,36 43 H4 KM2+400 23,38 168,65 167,05 44 X8 KM2+483 83,00 165,72 165,72 45 H5 KM2+500 17,00 165,12 165,45 46 H6≡C6 KM2+600 100 162,10 163,85 47 TC2 KM2+603,26 3,26 162,15 163,84 48 X9 KM2+692,90 89,64 162,42 162,42 49 H7 KM2+700 7,10 162,38 162,25 50 H8 KM2+800 100 161,61 160,65 51 X10 KM2+833,96 33,96 160,13 160,13 52 7 KM2+856 22,04 159,13 159,75 53 H9 KM2+900 44,00 157,17 159,75 54 ĐC KM2+990 90,00 155,25 159,75 55 KM3 KM3+0 10,00 153,48 159,75 56 CC KM3+30,00 30,00 155,25 159,75 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 237 57 H1 KM3+100 70,00 156,52 159,81 58 8 KM3+144 44,00 157,75 159,75 59 H2 KM3+200 56,00 159,38 160,68 1 2 3 4 5 6 60 X11 KM3+92,08 92,08 162,15 162,15 61 H3 KM3+300 7,92 162,36 162,25 62 H4 KM3+400 100 164,01 163,85 63 H5 KM3+500 100 165,65 165,45 64 TĐ3 KM3+568,63 68,63 166,95 166,55 65 H6 KM3+600 31,37 167,54 167,05 66 H7 KM3+700 100,00 169,54 168,18 67 9 KM3+719 19,00 169,58 168,95 68 H8 KM3+800 81,00 169,87 168,04 69 P3 KM3+859,82 59,82 168,56 167,40 70 H9 KM3+900 40,18 167,69 166,96 71 X12 KM3+967,99 67,99 166,21 166,21 72 KM4 KM4+0 32,01 165,55 165,94 73 10 KM4+49 49,00 164,34 165,32 74 H1≡C7 KM4+100 51,00 163,08 165,58 75 TC3 KM4+151,01 51,01 163,51 165,82 76 H2 KM4+200,00 48,99 163,94 166,08 77 H3 KM4+300 100 165,37 166,58 78 H4 KM4+400 100 166,22 167,08 79 H5 KM4+500 100 166,69 167,58 80 H6≡C8 KM4+600 100 167,21 168,08 81 H7 KM4+700 100 167,98 168,58 82 H8 KM4+800 100 168,61 169,08 83 H9 KM4+900 100 169,18 169,58 84 B KM4+985 85,00 170,00 170,00 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 238 Phụ lục 3 BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP CỦA HAI PHƯƠNG ÁN PHƯƠNG ÁN TUYẾN I: H(m) F (m2) V (m3) STT Tên cọc L (m) Đào(+) Đắp(-) K / KH / MCN Đào Đắp Đào Đắp 1 A 0,00 28,41 - 1 0,91 0,38 100,00 - 45,63 468,61 2 H1≡C1 -0,87 40,65 35,37 6 0,00 9,00 59,91 - 32,41 284,04 3 X1 0,00 22,32 - 1 1,08 0,49 40,09 - 272,43 9,75 4 H2≡1 0,95 18,02 17,12 3 12,51 0,00 100,00 - 2419,61 0,00 5 H3 2,52 20,28 51,12 3 35,88 0,00 100,00 - 1991,71 0,00 6 H4 0,30 17,61 5,28 2 3,95 0,00 8,79 - 23,45 3,01 7 X2 0,00 16,26 - 1 1,38 0,69 31,21 - 21,61 251,27 8 2 -1,37 15,50 21,24 6 0,00 15,42 60,00 - 0,00 2545,70 9 H5 -4,40 15,27 67,18 6 0,00 69,44 4,00 - 0,00 305,58 10 ĐC -5,00 16,00 80,00 6 0,00 83,35 30,00 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 239 11 CC -5,00 16,45 82,24 6 0,00 83,31 66,00 - 0,00 4212,37 12 H6 -3,19 18,80 59,96 6 0,00 44,34 62,00 - 0,00 1803,00 13 3 -1,26 25,13 31,66 6 0,00 13,82 38,00 - 6,58 319,18 14 H7 -0,31 28,33 8,78 8 0,35 2,98 20,60 - 12,39 34,20 15 X3 0,00 31,25 - 1 0,86 0,34 79,40 - 661,82 13,51 16 H8 1,20 29,85 35,82 3 15,81 0,00 100,00 - 994,39 0,00 17 H9 0,29 28,49 8,26 3 4,07 0,00 15,90 - 39,29 2,76 18 X4 0,00 30,67 - 1 0,87 0,35 84,10 - 36,48 755,22 19 KM1 -1,55 34,36 53,26 6 0,00 17,61 64,00 - 0,00 1861,88 20 C2 -3,00 41,49 124,48 6 0,00 40,57 36,00 - 0,00 1168,28 21 H1 -2,02 50,51 102,02 6 0,00 24,33 66,23 - 0,00 1099,41 22 TĐ1 -0,86 55,25 47,51 6 0,00 8,87 33,77 - 5,61 191,09 23 H2 -0,26 59,88 15,57 8 0,33 2,45 68,51 - 32,83 90,57 24 X5 0,00 54,05 - 1 0,63 0,19 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 240 26,28 - 34,97 2,53 25 P1 0,12 51,55 6,19 3 2,04 0,00 5,20 - 11,50 0,00 26 H3 0,15 46,95 7,04 3 2,39 0,00 62,00 - 333,31 0,00 27 4 0,64 46,73 29,91 3 8,36 0,00 38,00 - 427,58 0,00 28 H4 1,08 46,08 49,77 3 14,14 0,00 23,36 - 300,92 0,00 29 TC1 0,89 30,77 27,38 3 11,62 0,00 76,64 - 743,68 0,00 30 H5 0,58 14,27 8,27 3 7,78 0,00 52,28 - 244,27 21,03 31 X6 0,00 14,08 - 1 1,56 0,80 47,72 - 46,44 150,05 32 H6 -0,53 12,08 6,40 8 0,38 5,48 100,00 - 38,40 547,61 33 H7 -0,53 12,42 6,58 8 0,38 5,47 100,00 - 19,15 939,41 34 H8≡TĐ2 -1,21 16,05 19,42 6 0,00 13,32 100,00 - 25,17 751,86 35 H9 -0,17 18,59 3,16 5 0,50 1,72 62,00 - 26,71 237,45 36 5 -0,59 19,88 11,73 8 0,36 5,94 38,00 - 6,80 314,71 37 KM2 -1,00 21,19 21,19 6 0,00 10,62 100,00 - 0,00 2566,10 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 241 38 C4≡H1 -3,00 24,63 73,89 6 0,00 40,70 4,78 - 0,00 190,16 39 P2 -2,90 28,09 81,46 6 0,00 38,86 95,22 - 16,79 2205,39 40 H2 -0,73 23,09 16,86 8 0,35 7,46 36,45 - 30,02 147,33 41 X7 0,00 17,67 - 1 1,29 0,63 63,55 - 580,41 19,90 42 H3 1,27 14,25 18,09 3 16,97 0,00 100,00 - 1696,07 0,00 43 H4 1,27 14,93 18,96 3 16,95 0,00 9,56 - 149,37 0,00 44 TC2 1,08 16,00 17,28 3 14,30 0,00 54,96 - 430,72 18,68 45 X8 0,00 16,39 - 1 1,38 0,68 17,48 - 17,05 21,39 46 6 -0,17 16,81 2,86 5 0,58 1,77 18,00 - 8,44 50,65 47 H5 -0,39 17,89 6,98 8 0,36 3,86 100,00 - 18,13 1399,03 48 H6 -1,99 17,70 35,22 6 0,00 24,12 100,00 - 0,00 3250,62 49 H7≡C5 -3,00 17,67 53,00 6 0,00 40,89 100,00 - 0,00 2983,33 50 H8 -1,62 16,78 27,18 6 0,00 18,77 37,00 - 6,75 448,05 51 7 -0,54 17,04 9,20 8 0,36 5,44 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 242 18,17 - 15,29 55,29 52 X9 0,00 17,27 - 1 1,32 0,64 44,83 - 316,23 14,39 53 H9 0,97 17,21 16,70 3 12,79 0,00 100,00 - 1979,42 0,00 54 KM3 1,95 21,55 42,03 3 26,80 0,00 88,96 - 1246,28 25,67 55 X10 0,00 19,05 - 1 1,22 0,58 11,04 - 9,20 16,47 56 H1 -0,24 15,72 3,77 5 0,45 2,41 100,00 - 22,30 1384,94 57 H2 -2,06 15,02 30,93 6 0,00 25,29 65,00 - 0,00 2105,96 58 8 -2,92 16,53 48,26 6 0,00 39,51 35,00 - 0,00 1568,18 59 C6≡H3 -3,50 25,00 87,50 6 0,00 50,10 100,00 - 0,00 3834,77 60 H4 -2,16 24,27 52,43 6 0,00 26,59 100,00 - 17,54 1592,67 61 H5 -0,53 24,45 12,96 8 0,35 5,26 17,65 - 13,91 51,56 62 X11 0,00 18,94 - 1 1,23 0,58 82,35 - 1506,99 23,91 63 H6 2,49 21,32 53,09 3 35,37 0,00 39,38 - 1491,26 0,00 64 TĐ3 2,79 23,31 65,03 3 40,36 0,00 60,62 - 2698,49 0,00 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 243 65 H7 3,27 38,02 124,33 3 48,67 0,00 100,00 - 4221,26 0,00 66 H8 2,52 40,98 103,28 3 35,76 0,00 5,00 - 174,93 0,00 67 9 2,42 22,78 55,13 3 34,21 0,00 43,83 1242,84 0,00 68 P3 1,66 17,36 28,82 3 22,50 0,00 51,17 - 940,03 0,00 69 H9 1,08 19,34 20,89 3 14,24 0,00 93,99 - 722,90 24,67 70 X12 0,00 20,79 - 1 1,14 0,52 6,01 - 5,72 4,31 71 KM4 -0,07 21,14 1,48 5 0,76 0,91 58,28 - 32,56 99,95 72 TC3 -0,26 21,46 5,58 8 0,36 2,52 41,72 - 14,83 132,35 73 H1 -0,39 21,19 8,26 8 0,36 3,82 100,00 - 35,58 347,17 74 H2 -0,32 21,01 6,72 8 0,36 3,12 100,00 - 35,67 322,22 75 H3≡C7 -0,34 20,20 6,87 8 0,36 3,33 63,89 - 49,13 123,85 76 X13 0,00 19,88 - 1 1,18 0,55 36,11 - 70,30 10,28 77 H4 0,19 19,42 3,69 1 2,71 0,02 100,00 - 209,76 16,87 78 H5 0,05 20,45 1,02 1 1,48 0,32 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 244 55,56 - 73,80 24,07 79 X14 0,00 20,00 - 1 1,18 0,55 44,44 - 47,69 29,32 80 H6 -0,04 19,57 0,78 5 0,97 0,77 40,00 - 43,97 27,08 81 B 0,00 18,90 - 1 1,23 0,58 TỔNG CỘNG 29005,61 43523,24 PHƯƠNG ÁN TUYẾN II: H(m) F (m2) V (m3) STT Tên cọc L (m) Đào(+) Đắp(-) K / KH / MCN Đào Đắp Đào Đắp 1 A 0,00 28,41 - 1 0,91 0,38 100,00 62,55 37,12 2 H1≡C1 -0,41 40,49 16,60 8 0,34 0,37 34,57 20,51 12,12 3 X1 0,00 31,75 - 1 0,85 0,33 65,43 438,47 10,95 4 H2 0,96 30,21 29,00 3 12,55 0,00 100,00 2008,55 0,00 5 H3 2,01 51,28 103,08 3 27,62 0,00 100,00 2981,90 0,00 6 H4 2,29 45,25 103,62 3 32,02 0,00 30,00 694,61 0,00 7 1 1,09 38,02 41,44 3 14,29 0,00 30,16 234,87 9,39 8 X2 0,00 17,76 - 1 1,29 0,62 39,84 25,68 294,46 9 H5 -1,27 14,16 17,99 6 0,00 14,16 100,00 0,00 1750,08 10 H6≡C2 -1,75 12,45 21,79 6 0,00 20,84 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 245 87,74 79,31 956,97 11 X3 0,00 11,92 - 1 1,81 0,97 12,26 29,17 5,96 12 H7 0,22 23,09 5,08 2 2,95 0,00 100,00 561,31 0,00 13 H8 0,63 26,53 16,71 3 8,28 0,00 29,84 134,14 3,71 14 X4 0,00 42,19 - 1 0,71 0,25 70,52 25,19 728,04 15 H9≡C3≡2 -1,75 37,17 65,06 6 0,00 20,40 80,52 32,42 833,62 16 X5 0,00 34,48 - 1 0,81 0,31 19,48 52,15 2,99 17 KM1 0,33 30,77 10,15 3 4,55 0,00 100,00 829,44 0,00 18 H1 0,92 25,97 23,90 3 12,04 0,00 45,00 569,12 0,00 19 3 1,01 23,64 23,88 3 13,25 0,00 55,00 874,05 0,00 20 H2 1,39 21,32 29,64 3 18,53 0,00 51,01 783,91 0,00 21 TĐ1 0,93 21,01 19,54 3 12,21 0,00 48,99 462,16 0,00 22 H3 0,50 23,31 11,66 3 6,66 0,00 26,33 101,05 5,82 23 X6 0,00 24,39 - 1 1,01 0,44 73,67 37,37 607,17 24 H4 -1,43 25,32 36,20 6 0,00 16,04 95,00 0,00 1620,22 25 4 -1,58 26,11 41,25 6 0,00 18,07 5,00 0,00 92,04 26 H5 -1,63 28,25 46,05 6 0,00 18,75 29,28 0,00 697,00 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 246 27 P1 -2,31 37,17 85,87 6 0,00 28,86 50,72 0,00 1997,98 28 C4 -3,50 55,25 193,37 6 0,00 49,92 20,00 0,00 913,28 29 H6 -3,04 25,91 78,76 6 0,00 41,41 100,00 0,00 3021,54 30 H7 -1,65 28,41 46,88 6 0,00 19,02 66,00 0,00 933,13 31 5 -0,89 30,77 27,38 6 0,00 9,25 34,00 0,00 298,76 32 H8 -0,81 32,05 25,96 6 0,00 8,32 7,55 0,00 63,18 33 TC1 -0,82 43,29 35,50 6 0,00 8,41 92,45 0,00 804,17 34 H9 -0,87 55,25 48,07 6 0,00 8,98 100,00 16,63 571,69 35 KM2 -0,26 58,48 15,20 8 0,33 2,45 100,00 16,63 1929,11 36 H1≡C5 -2,75 55,25 151,93 6 0,00 36,13 49,97 0,00 1533,96 37 TĐ2 -2,08 39,68 82,54 6 0,00 25,26 50,03 0,00 1026,09 38 H2 -1,41 28,33 39,94 6 0,00 15,75 64,88 33,77 525,98 39 X7 0,00 23,53 - 1 1,04 0,46 31,12 191,88 7,15 40 6 0,86 20,08 17,27 3 11,29 0,00 4,00 48,46 0,00 41 H3 0,98 16,26 15,93 3 12,94 0,00 76,62 1182,54 0,00 42 P2 1,34 15,24 20,43 3 17,93 0,00 23,38 373,59 0,00 43 H4 1,06 15,75 16,69 3 14,03 0,00 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 247 83,00 638,97 27,91 44 X8 0,00 16,56 - 1 1,36 0,67 17,00 14,57 32,86 45 H5 -0,33 25,13 8,29 8 0,35 3,19 100,00 17,49 1182,37 46 H6≡C6 -1,75 26,25 45,93 6 0,00 20,45 3,26 0,00 65,27 47 TC2 -1,69 28,49 48,15 6 0,00 19,59 89,64 38,88 893,39 48 X9 0,00 30,67 - 1 0,87 0,35 7,10 9,76 1,24 49 H7 0,13 32,57 4,23 1 1,88 0,00 100,00 721,64 0,06 50 H8 0,96 31,65 30,38 3 12,55 0,00 33,96 228,30 6,20 51 X10 0,00 29,24 - 1 0,90 0,36 22,04 9,87 99,72 52 7 -0,84 27,55 23,14 6 0,00 8,68 44,00 0,00 925,15 53 H9 -2,58 25,38 65,48 6 0,00 33,37 90,00 0,00 4703,59 54 ĐC -4,50 26,04 117,19 6 0,00 71,16 10,00 55 KM3 30,00 56 CC -4,50 28,25 127,12 6 0,00 71,11 70,00 0,00 4099,53 57 H1 -3,29 28,09 92,42 6 0,00 46,02 44,00 0,00 1631,01 58 8 -2,26 28,01 63,31 6 0,00 28,12 56,00 0,00 1188,49 59 H2 -1,30 26,32 34,21 6 0,00 14,33 92,08 45,49 679,11 60 X11 0,00 25,32 1 0,99 0,43 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 248 - 7,92 11,18 1,99 61 H3 0,11 23,92 2,63 1 1,83 0,08 100,00 202,91 3,89 62 H4 0,16 29,59 4,73 2 2,22 0,00 100,00 260,71 0,00 63 H5 0,20 34,01 6,80 3 2,99 0,00 68,63 287,57 0,00 64 TĐ3 0,40 35,09 14,04 3 5,39 0,00 31,37 186,51 0,00 65 H6 0,49 33,33 16,33 3 6,50 0,00 100,00 1227,63 0,00 66 H7 1,36 29,24 39,77 3 18,05 0,00 19,00 343,08 0,00 67 9 1,36 27,03 36,76 3 18,06 0,00 81,00 1741,13 0,00 68 H8 1,83 26,95 49,33 3 24,93 0,00 59,82 1202,52 0,00 69 P3 1,16 26,74 31,02 3 15,28 0,00 41,08 510,08 0,00 70 H9 0,73 25,58 18,67 3 9,56 0,00 67,99 359,24 14,92 71 X12 0,00 24,57 - 1 1,01 0,44 32,01 21,82 68,11 72 KM4 -0,39 22,27 8,69 8 0,35 3,82 49,00 8,67 446,11 73 10 -1,30 20,00 26,00 6 0,00 14,39 51,00 0,00 1187,28 74 H1≡C7 -2,50 18,73 46,82 6 0,00 32,17 51,01 0,00 1642,71 75 TC3 -2,31 16,81 42,02 6 0,00 32,24 48,99 0,00 1500,57 76 H2 -2,14 20,53 47,43 6 0,00 29,02 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 249 100,00 0,00 2765,88 77 H3 -1,21 23,15 49,54 6 0,00 26,30 100,00 0,00 1974,35 78 H4 -0,86 23,98 29,02 6 0,00 13,19 100,00 0,00 1107,02 79 H5 -0,89 22,42 19,28 6 0,00 8,95 100,00 0,00 910,59 80 H6≡C8 -0,87 28,33 25,21 6 0,00 9,26 100,00 0,00 916,37 81 H7 -0,60 22,52 19,59 6 0,00 9,07 100,00 18,14 757,20 82 H8 -0,47 17,83 10,70 8 0,36 6,08 100,00 36,25 538,28 83 H9 -0,40 18,05 8,48 8 0,36 4,69 85,00 30,77 367,43 84 B 0,00 18,21 7,29 8 0,36 3,96 TỔNG CỘNG 21071,36 50643,20 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 250 Phụ lục 4 GIÁ THÀNH XÂY DỰNG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG CỦA HAI PHƯƠNG ÁN Phương án đầu tư xây dựng một lần: Đơn vị tính toán đ/100m2. GIAÙ THAØNH PHÖÔNG AÙN ÑAÀU TÖ 1 LAÀN ÑÔN GIAÙ MAÕ HIEÄU ÑÒNH MÖÙC TEÂN COÂNG VIEÄC LÔÙP 1 LÔÙP BEÂTOÂNG NHÖÏA CHAËT LOAÏI I Dmax 20 DAØY 5cm ÑÔN VÒ VAÄT LIEÄU NH.COÂNG MAÙY TC THAØNH TIEÀN (Ñoàng/100m2) AD.26222 Saûn xuaát beâ toâng nhöïa haït trung baèng traïm troän 50-60 T/h 100m2 7,564,703 53,682 779,317 8,397,703 AD.27243 Vaän chuyeån ñaù daêm ñen, beâ toâng nhöïa töø traïm troän ñeán vò trí ñoå, cöï ly 4,0km - OÂ toâ 15 taán 100m2 422,336 422,336 AD.27253 Vaän chuyeån ñaù daêm ñen, beâ toâng nhöïa töø traïm troän ñeán vò trí ñoå, 1km tieáp theo - OÂ toâ 15 taán (vận chuyển 3km) 100m2 44,739 134,217 AD.23223 Raûi thaûm maët ñöôøng beâ toâng nhöïa haït trung, chieàu daày maët ñöôøng ñaõ leøn eùp 5 cm 100m2 107,509 293,413 400,922 AD.24211 Töôùi lôùp dính baùm maët ñöôøng baèng nhöïa noùng, löôïng nhöïa 0,5 kg/m2 100m2 316,472 17,213 207,931 541,616 LÔÙP 2 LÔÙP BEÂTOÂNG NHÖÏA CHAËT LOAÏI I Dmax 25 DAØY 7cm AD.26222 Saûn xuaát beâ toâng nhöïa haït trung baèng traïm troän 50-60 T/h 100m2 7,564,703 53,682 779,317 8,397,703 AD.27243 Vaän chuyeån ñaù daêm ñen, beâ toâng nhöïa töø traïm troän ñeán vò trí ñoå, cöï ly 4,0km - OÂ toâ 15 taán 100m2 422,336 422,336 AD.27253 Vaän chuyeån ñaù daêm ñen, beâ toâng nhöïa töø traïm troän ñeán vò trí ñoå, 1km tieáp theo - OÂ toâ 15 taán (vận chuyển 3km) 100m2 44,739 134,217 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 251 AD.23225 Raûi thaûm maët ñöôøng beâ toâng nhöïa haït trung, chieàu daày maët ñöôøng ñaõ leøn eùp 7 cm 100m2 150,631 363,464 514,095 AD.24212 Töôùi lôùp dính baùm maët ñöôøng baèng nhöïa noùng, löôïng nhöïa 1,0kg/m2 100m2 575,924 17,213 207,931 801,068 LÔÙP 3 LÔÙP CAÁP PHOÁI ÑAÙ DAÊM LOAÏI I Dmax25 DAØY 15cm AD.27243 Vaän chuyeån ñaù daêm ñen, beâ toâng nhöïa töø traïm troän ñeán vò trí ñoå, cöï ly 3,0km - OÂ toâ 15 taán 100m2 422,336 422,336 AD.11222 Laøm moùng lôùp treân baèng caáp phoái ñaù daêm - Ñöôøng laøm môùi 100m2 2,023,500 38,987 233,722 2,296,209 AD.24213 Töôùi thaám maët ñöôøng baèng nhuõ töông nhöïa löôïng nhöïa 1,2kg/m2 100m2 719,936 17,213 207,931 945,080 LÔÙP 4 LÔÙP CAÁP PHOÁI ÑAÙ DAÊM LOAÏI II Dmax37,5 DAØY 15cm AD.27243 Vaän chuyeån ñaù daêm ñen, beâ toâng nhöïa töø traïm troän ñeán vò trí ñoå, cöï ly 3,0km - OÂ toâ 15 taán 100m2 44,739 44,739 AD.11212 Laøm moùng lôùp döôùi baèng caáp phoái ñaù daêm - Ñöôøng laøm môùi 100m2 1,617,000 34,557 221,559 1,873,115 TOÅNG GIAÙ THAØNH (ñ/100m2) 25.747.692 Phương án đầu tư phân kỳ: Đơn vị tính toán đ/100m2. GIAÙ THAØNH PHÖÔNG AÙN ÑAÀU TÖ PHAÂN KYØ KEÁT CAÁU AÙO ÑÖÔØNG 10 NAÊM ÑAÀU (MAËT ÑÖÔØNG A2) ÑÔN GIAÙ MAÕ HIEÄU ÑÒNH MÖÙC TEÂN COÂNG VIEÄC LÔÙP 1 LÔÙP BEÂTOÂNG NHÖÏA CHAËT LOAÏI II Dmax 20 DAØY 8 cm ÑÔN VÒ VAÄT LIEÄU NH.COÂNG MAÙY TC THAØNH TIEÀN (Ñoàng/100m2) AD.26222 Saûn xuaát beâ toâng nhöïa haït trung baèng traïm troän 50-60 T/h 100m2 7,172,113 53,682 779,317 8,005,113 AD.27243 Vaän chuyeån ñaù daêm ñen, beâ toâng nhöïa töø traïm troän ñeán vò trí ñoå, cöï ly 4,0km - OÂ toâ 15 taán 100m2 422,336 422,336 AD.27253 Vaän chuyeån ñaù daêm ñen, beâ toâng nhöïa töø traïm troän 100m2 44,739 134,217 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 252 ñeán vò trí ñoå, 1km tieáp theo - OÂ toâ 15 taán (vận chuyển 3km) AD.23222 2(Raûi thaûm maët ñöôøng beâ toâng nhöïa haït trung, chieàu daày maët ñöôøng ñaõ leøn eùp 4 cm) 100m2 171,306 495,930 667,236 AD.24211 Töôùi lôùp dính baùm maët ñöôøng baèng nhöïa noùng, löôïng nhöïa 1,0kg/m2 100m2 316,472 17,213 207,931 541,616 LÔÙP 2 LÔÙP CAÁP PHOÁI ÑAÙ DAÊM LOAÏI I Dmax25 DAØY 15cm AD.27243 Vaän chuyeån ñaù daêm ñen, beâ toâng nhöïa töø traïm troän ñeán vò trí ñoå, cöï ly 3,0km - OÂ toâ 15 taán 100m2 422,336 422,336 AD.11222 Laøm moùng lôùp treân baèng caáp phoái ñaù daêm - Ñöôøng laøm môùi 100m2 2,023,500 38,987 233,722 2,296,209 AD.24213 Töôùi thaám maët ñöôøng baèng nhuõ töông nhöïa, löôïng nhöïa 1,2kg/m2 100m2 719,936 17,213 207,931 945,080 LÔÙP 3 LÔÙP CAÁP PHOÁI ÑAÙ DAÊM LOAÏI I Dmax37,5 DAØY 17cm AD.27243 Vaän chuyeån ñaù daêm ñen, beâ toâng nhöïa töø traïm troän ñeán vò trí ñoå, cöï ly 3,0km - OÂ toâ 15 taán 100m2 422,336 422,336 AD.11212 Laøm moùng lôùp döôùi baèng caáp phoái ñaù daêm - Ñöôøng laøm môùi 100m2 1,832,600 39,164 251,100 2,122,864 TOÅNG GIAÙ THAØNH (ñ/100m2) 15,979,344 GIAÙ THAØNH PHÖÔNG AÙN ÑAØU TÖ PHAÂN KYØ KEÁT CAÁU AÙO ÑÖÔØNG 5 NAÊM SAU ( MAËT ÑÖÔØNG CAÁP CAO A1) ÑÔN GIAÙ MAÕ HIEÄU ÑÒNH MÖÙC TEÂN COÂNG VIEÄC LÔÙP 1 LÔÙP BEÂTOÂNG NHÖÏA CHAËT LOAÏI I Dmax 20 DAØY 5cm ÑÔN VÒ VAÄT LIEÄU NH.COÂNG MAÙY TC THAØNH TIEÀN (Ñoàng/100m2) AD.26222 Saûn xuaát beâ toâng nhöïa haït trung baèng traïm troän 50-60 T/h 100m2 7,564,703 53,682 779,317 8,397,703 AD.27243 Vaän chuyeån ñaù daêm ñen, beâ toâng nhöïa töø traïm troän ñeán vò trí ñoå, cöï ly 4,0km - OÂ toâ 15 taán 100m2 422,336 422,336 AD.27253 Vaän chuyeån ñaù daêm ñen, beâ toâng nhöïa töø traïm troän 100m2 44,739 134,217 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 253 ñeán vò trí ñoå, 1km tieáp theo - OÂ toâ 15 taán (vận chuyển 3km) AD.23223 Raûi thaûm maët ñöôøng beâ toâng nhöïa haït trung, chieàu daày maët ñöôøng ñaõ leøn eùp 5 cm 100m2 107,509 293,413 400,922 AD.24211 Töôùi lôùp dính baùm maët ñöôøng baèng nhöïa noùng, löôïng nhöïa 0,5kg/m2 100m2 316,472 17,213 207,931 541,616 LÔÙP 2 LÔÙP BEÂTOÂNG NHÖÏA ROÅNG Dmax 25 DAØY 7cm AD.26222 Saûn xuaát beâ toâng nhöïa haït trung baèng traïm troän 50-60 T/h 100m2 7,564,703 53,682 779,317 8,397,703 AD.27243 Vaän chuyeån ñaù daêm ñen, beâ toâng nhöïa töø traïm troän ñeán vò trí ñoå, cöï ly 4,0km - OÂ toâ 15 taán 100m2 422,336 422,336 AD.27253 Vaän chuyeån ñaù daêm ñen, beâ toâng nhöïa töø traïm troän ñeán vò trí ñoå, 1km tieáp theo - OÂ toâ 15 taán (vận chuyển 3km) 100m2 44,739 134,217 AD.23225 Raûi thaûm maët ñöôøng beâ toâng nhöïa haït trung, chieàu daày maët ñöôøng ñaõ leøn eùp 7 cm 100m2 150,631 363,464 514,095 AD.24212 Töôùi lôùp dính baùm maët ñöôøng baèng nhöïa noùng, löôïng nhöïa 1,0kg/m2 100m2 575,924 17,213 207,931 801,068 LÔÙP 3 LÔÙP CAÁP PHOÁI ÑAÙ DAÊM LOAÏI I Dmax25 DAØY 15cm AD.27243 Vaän chuyeån ñaù daêm ñen, beâ toâng nhöïa töø traïm troän ñeán vò trí ñoå, cöï ly 3,0km - OÂ toâ 15 taán 100m2 422,336 422,336 AD.11222 Laøm moùng lôùp treân baèng caáp phoái ñaù daêm - Ñöôøng laøm môùi 100m2 2,023,500 38,987 233,722 2,296,209 AD.24213 Töôùi thaám maët ñöôøng baèng nhuõ töông nhöïa, löôïng nhöïa 1,2kg/m2 100m2 719,936 17,213 207,931 945,080 TOÅNG GIAÙ THAØNH (ñ/100m2) 23,829,838 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 254 Phụ lục 5 CÁC CHI PHÍ THƯỜNG XUYÊN CHO KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Các chi phí thường xuyên của phương án đầu tư xây dựng 1 lần: BẢNG TÍNHCÁC CHI PHÍ THƯỜNG XUYÊN CỦA P.A ĐẦU TƯ 1 LẦN Ctd Qt.St Năm Ct d (đồng/km) (1+Etd)t Nt (xhh/ng.đ) Qt Qt.St. (1+Etd)t 1 11,328,985,00 10,299,077 264 456,027,79 953,739,248 867,035,680 2 11,328,985,00 9,362,798 290 501,639,21 1,049,131,246 867,050,617 3 11,328,985,00 8,511,634 319 551,796,21 1,154,029,912 867,039,753 4 11,328,985,00 7,737,849 351 606,965,46 1,269,411,215 867,024,940 5 11,328,985,00 7,034,408 386 667,665,47 1,396,359,566 867,029,429 6 11,328,985,00 6,394,917 425 734,432,01 1,535,995,522 867,029,429 7 11,328,985,00 5,813,561 467 807,887,31 1,689,620,377 867,042,413 8 11,328,985,00 5,285,055 514 888,670,86 1,858,571,571 867,037,355 9 11,328,985,00 4,804,596 566 977,543,13 2,044,439,572 867,041,954 10 11,328,985,00 4,367,814 622 1,075,281,89 2,248,850,997 867,029,411 11 11,328,985,00 3,970,740 684 1,182,820,45 2,473,757,785 867,037,013 12 11,328,985,00 3,609,764 753 1,301,092,12 2,721,111,876 867,030,102 13 11,328,985,00 3,281,603 828 1,431,203,07 2,993,226,678 867,031,149 14 11,328,985,00 2,983,276 911 1,574,328,56 3,292,560,190 867,034,005 15 11,328,985,00 2,712,069 1,002 1,731,764,87 3,621,823,438 867,035,735 TỔNG 86,169,161 TỔNG 13,005,528,984 Các chi phí thường xuyên ở 10 năm đầu của phương án đầu tư phân kỳ: BẢNG TÍNH CÁC CHI PHÍ THƯỜNG XUYÊN LẦN I CỦA P.A Đ.TƯ P.K Ctd Qt.St Năm Ct d (đồng/km) (1+Etd)t Nt (xhh/ng.đ) Qt Qt.St (1+Etd)t 1 12,527,806 11,388,915 264 456,027,79 997,414,853 906,740,775 2 12,527,806 10,353,559 290 501,639,21 1,097,175,239 906,756,396 3 12,527,806 9,412,326 319 551,796,21 1,206,877,642 906,745,036 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 255 4 12,527,806 8,556,660 351 606,965,46 1,327,542,725 906,729,544 5 12,527,806 7,778,782 386 667,665,47 1,460,304,558 906,734,238 6 12,527,806 7,071,620 425 734,432,01 1,606,335,014 906,734,238 7 12,527,806 6,428,745 467 807,887,31 1,766,994,977 906,747,817 8 12,527,806 5,844,314 514 888,670,86 1,943,683,134 906,742,527 9 12,527,806 5,313,013 566 977,543,13 2,138,062,788 906,747,336 10 12,527,806 4,830,012 622 1,075,281,89 2,351,835,045 906,734,219 TỔNG 76,977,945 TỔNG 9,067,412,128 Các chi phí thường xuyên ở 5 năm sau của phương án đầu tư phân kỳ: BẢNG TÍNH CÁC CHI PHÍ THƯỜNG XUYÊN LẦN 2 CỦA P.A Đ.TƯ P.K Ctd Qt.St Năm Ct d (đồng/km) (1+Etd)t Nt (xhh/ng.đ) Qt Qt.St (1+Etd)t 11 10,485,129 3,674,974 684 1,182,820,45 2,473,762,516 867,038,671 12 10,485,129 3,340,885 753 1,301,092,12 2,721,117,080 867,031,760 13 10,485,129 3,037,168 828 1,431,203,07 2,993,232,403 867,032,807 14 10,485,129 2,761,062 911 1,574,328,56 3,292,566,487 867,035,663 15 10,485,129 2,510,057 1,002 1,731,764,87 3,621,830,365 867,037,394 TỔNG 15,324,146 TỔNG 4,335,176,295 Phụ lục 6 VÂN TỐC CÂN BẰNG THEO CHIỀU ĐI VÀ VỀ CỦA CÁC PHƯƠNG ÁN TUYẾN * Vân tốc cân bằng của phương án tuyến I: VẬN TỐC XE CHẠY CÂN BẰNG P.A 1 chiều A__B chiều B__A id ‰ D = f - i Vcb id ‰ D = f - i Vcb 8 0,0245 79 8 0,0245 79 -9 0,0075 80 -19 -0,0025 80 0 0,0165 80 -5 0,0115 80 6 0,0225 80 6 0,0225 80 -7 0,0095 80 -7 0,0095 80 7 0,0235 80 7 0,0235 80 -6 0,0105 80 -6 0,0105 80 5 0,0215 80 0 0,0165 80 19 0,0355 73 9 0,0255 78 -8 0,0085 80 -8 0,0085 80 VẬN TỐC XE CHẠY CÂN BẰNG P.A 2 chiều A__B chiều B__A id ‰ D = f - i Vcb id ‰ D = f - i Vcb 19 0,0355 73 -5 0,0115 80 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 256 -14 0,0025 80 11 0,0275 77 6 0,0225 80 -16 0,0005 80 -7 0,0095 80 0 0,0165 80 0 0,0165 80 16 0,0325 75 9 0,0255 78 -9 0,0075 80 -16 0,0005 80 0 0,0165 80 0 0,0165 80 7 0,0235 80 16 0,0325 75 -6 0,0105 80 -11 0,0055 80 14 0,0305 76 5 0,0215 80 -19 -0,0025 80 Phụ lục 7 TÍNH CÁC ĐOẠN TĂNG GIẢM CỦA BIỂU ĐỒ TỐC ĐỘ XE CHẠY * Phương án tuyến I: Đoạn L (m) id (%) V (km/h) St,g (m) VS Chiều từ A→B 1 200 8 79 2 240 -9 80 41,73 80 3 222 0 80 4 700 6 80 5 600 -7 80 6 520 7 80 7 355 -6 80 8 428 5 80 9 540 19 73 544,07 73,05 10 835 -8 80 217,55 Chiều từ B→A 1 835 8 79 2 540 -19 80 25,29 80 3 428 -5 80 4 355 6 80 5 520 -7 80 6 600 7 80 7 700 -6 80 8 222 0 80 9 240 9 78 452,4 78,94 10 200 -8 80 47,38 80 * Phương án tuyến II: Đoạn L (m) id (%) V (km/h) St,g (m) VS Chiều từ A→B 1 430 19 73 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 257 2 470 -14 80 167 80 3 245 6 80 4 350 -7 80 5 271 0 80 6 530 9 78 452,4 77,66 7 560 -16 80 63,84 80 8 288 0 80 9 575 16 75 488,19 74,11 10 330 -11 80 166,22 80 11 936 5 80 Chiều từ B→A 1 936 5 80 2 330 11 77 494,49 78 3 575 -16 80 55,91 80 4 288 0 80 5 560 16 75 488,19 74,26 6 530 -9 80 229,15 80 7 271 0 80 8 350 7 80 9 245 -6 80 10 470 14 76 467,94 76,02 11 430 -19 80 63,52 80 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 258 Phụ lục 8 BẢNG TÍNH VẬN TỐC THỜI GIAN XE CHẠY PHƯƠNG ÁN I chiều A_B chiều B_A Li (m) Vi (km/h) Ti*10³ (h) Li (m) Vi (km/h) Ti (s) 200 79 2,53 835 79 10,57 240 80 3 540 80 6,75 222 80 2,78 428 80 5,35 700 80 8,75 355 80 4,44 600 80 7,5 520 80 6,5 520 80 6,5 600 80 7,5 355 80 4,44 700 80 8,75 428 80 5,35 222 80 2,78 540 73 7,4 240 78 3,08 835 80 10,44 200 80 2,5 Tổng 58,69 Tổng 58,22 PHƯƠNG ÁN II chiều A_B chiều B_A Li (m) Vi (km/h) Ti (s) Li (m) Vi (km/h) Ti (s) 430 73 5,89 936 80 11,7 470 80 5,88 330 77 4,29 245 80 3,06 575 80 7,19 350 80 4,38 288 80 3,6 271 80 3,39 560 75 7,47 530 78 6,79 530 80 6,63 560 80 7 271 80 3,39 288 80 3,6 350 80 4,38 575 75 7,67 245 80 3,06 330 80 4,13 470 76 6,18 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 259 936 80 11,7 430 80 5,38 Tổng 63,49 Tổng 63,27 Phụ lục 9 BẢNG TÍNH LƯỢNG TIÊU HAO NHIÊN LIỆU PHƯƠNG ÁN I CHIỀU A_B CHIỀU B_A id ‰ Vi Q'100 li(km) QAB id ‰ Vi Q'100 li(km) QAB 8 79 43,15 0,2 0,086 8 79 43,15 0,835 0,36 -9 80 25,1 0,24 0,06 -19 80 14,48 0,54 0,078 0 80 34,66 0,222 0,077 -5 80 29,35 0,428 0,126 6 80 41,03 0,7 0,287 6 80 41,03 0,355 0,146 -7 80 27,22 0,6 0,163 -7 80 27,22 0,52 0,142 7 80 42,09 0,52 0,219 7 80 42,09 0,6 0,253 -6 80 28,28 0,355 0,1 -6 80 28,28 0,7 0,198 5 80 39,97 0,428 0,171 0 80 34,66 0,222 0,077 19 73 54,84 0,54 0,296 9 78 44,22 0,24 0,106 -8 80 26,16 0,835 0,218 -8 80 26,16 0,2 0,052 TỔNG 1,677 TỔNG 1,538 PHƯƠNG ÁN II CHIỀU A_B CHIỀU B_A id ‰ Vi Q'100 li(km) QAB id ‰ Vi Q'100 li(km) QAB 19 73 54,52 0,43 0,234 -5 80 29,03 0,936 0,272 -14 80 19,47 0,47 0,092 11 77 46,03 0,33 0,152 6 80 40,72 0,245 0,1 -16 80 17,35 0,575 0,1 -7 80 26,91 0,35 0,094 0 80 34,34 0,288 0,099 0 80 34,34 0,271 0,093 16 75 51,34 0,56 0,288 9 78 43,9 0,53 0,233 -9 80 24,78 0,53 0,131 -16 80 17,35 0,56 0,097 0 80 34,34 0,271 0,093 0 80 34,34 0,288 0,099 7 80 41,78 0,35 0,146 16 75 51,34 0,575 0,295 -6 80 27,97 0,245 0,069 -11 80 22,66 0,33 0,075 14 76 49,21 0,47 0,231 5 80 39,65 0,936 0,371 -19 80 14,16 0,43 0,061 TỔNG 1,783 TỔNG 1,642 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 260 Phụ lục 10 BẢNG TÍNH TỔNG SỐ VỐN LƯU ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN P.A I Ktq Năm T D Nt (xhh/ng.đ) Qt Ktq (1+Etd)t 1 1,270 500,000 264 456,027,79 793,363,408,52 721,239,462 2 1,270 500,000 290 501,639,21 872,714,783,74 721,251,887 3 1,270 500,000 319 551,796,21 959,974,234,62 721,242,851 4 1,270 500,000 351 606,965,46 1,055,953,616,84 721,230,529 5 1,270 500,000 386 667,665,47 1,161,554,992,27 721,234,263 6 1,270 500,000 425 734,432,01 1,277,710,491,50 721,234,263 7 1,270 500,000 467 807,887,31 1,405,502,588,76 721,245,064 8 1,270 500,000 514 888,670,86 1,546,043,827,02 721,240,855 9 1,270 500,000 566 977,543,13 1,700,657,230,34 721,244,681 10 1,270 500,000 622 1,075,281,89 1,870,695,891,52 721,234,248 11 1,270 500,000 684 1,182,820,45 2,057,783,521,91 721,240,571 12 1,270 500,000 753 1,301,092,12 2,263,543,832,86 721,234,822 13 1,270 500,000 828 1,431,203,07 2,489,901,223,02 721,235,693 14 1,270 500,000 911 1,574,328,56 2,738,900,365,94 721,238,069 15 1,270 500,000 1,002 1,731,764,87 3,012,796,416,28 721,239,508 TỔNG 10,818,586,766 BẢNG TÍNH TỔNG SỐ VỐN LƯU ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN P.A II Ktq Năm T D Nt (xhh/ng.đ) Qt Ktq (1+Etd)t 1 1,380 500.000 264 456.027,79 862.079.924,22 783.709.022 2 1,380 500.000 290 501.639,21 948.304.253,19 783.722.523 3 1,380 500.000 319 551.796,21 1.043.121.609,27 783.712.704 4 1,380 500.000 351 606.965,46 1.147.414.166,33 783.699.314 5 1,380 500.000 386 667.665,47 1.262.162.117,59 783.703.372 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 261 6 1,380 500.000 425 734.432,01 1.388.378.329,35 783.703.372 7 1,380 500.000 467 807.887,31 1.527.239.033,46 783.715.108 8 1,380 500.000 514 888.670,86 1.679.953.134,87 783.710.536 9 1,380 500.000 566 977.543,13 1.847.958.250,29 783.714.693 10 1,380 500.000 622 1.075.281,89 2.032.724.669,52 783.703.356 11 1,380 500.000 684 1.182.820,45 2.236.016.740,34 783.710.227 12 1,380 500.000 753 1.301.092,12 2.459.598.810,51 783.703.980 13 1,380 500.000 828 1.431.203,07 2.705.561.958,87 783.704.927 14 1,380 500.000 911 1.574.328,56 2.976.127.956,69 783.707.508 15 1,380 500.000 1.002 1.731.764,87 3.273.747.286,98 783.709.072 TỔNG 11.755.629.714 Phụ lục 11 BẢNG TÍNHCÁC CHI PHÍ DUY TU BẢO DƯỞNG VÀ CHI PHÍ VÂN CHUYỂN CỦA P.A I Ctd Qt.St.L Năm Ct d (đồng/km) (1+Etd)t Nt (xhh/ng.đ) Qt Ctvc (1+Etd)t 1 52.566.488 47.787.716 264 456.027,79 3.997.530.816 3.634.118.924 2 52.566.488 43.443.379 290 501.639,21 4.397.359.652 3.634.181.530 3 52.566.488 39.493.980 319 551.796,21 4.837.035.014 3.634.135.998 4 52.566.488 35.903.619 351 606.965,46 5.320.647.611 3.634.073.909 5 52.566.488 32.639.653 386 667.665,47 5.852.742.673 3.634.092.724 6 52.566.488 29.672.412 425 734.432,01 6.438.016.941 3.634.092.724 7 52.566.488 26.974.920 467 807.887,31 7.081.924.690 3.634.147.147 8 52.566.488 24.522.655 514 888.670,86 7.790.071.707 3.634.125.944 9 52.566.488 22.293.322 566 977.543,13 8.569.124.330 3.634.145.220 10 52.566.488 20.266.657 622 1.075.281,89 9.425.900.406 3.634.092.648 11 52.566.488 18.424.233 684 1.182.820,45 10.368.581.351 3.634.124.510 12 52.566.488 16.749.303 753 1.301.092,12 11.405.348.582 3.634.095.545 13 52.566.488 15.226.639 828 1.431.203,07 12.545.898.590 3.634.099.933 14 52.566.488 13.842.399 911 1.574.328,56 13.800.533.902 3.634.111.902 15 52.566.488 12.583.999 1.002 1.731.764,87 15.180.617.594 3.634.119.156 TỔNG 399.824.887 TỔNG 54.511.757.817 BẢNG TÍNHCÁC CHI PHÍ DUY TU BẢO DƯỞNG VÀ CHI PHÍ VÂN CHUYỂN CỦA P.A II Ctd Qt.St.L Năm Ct d (đồng/km) (1+Etd)t Nt (xhh/ng.đ) Qt Ctvc (1+Etd)t Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 262 1 56.474.989 51.340.899 264 456.027,79 4.297.557.174 3.906.870.158 2 56.474.989 46.673.545 290 501.639,21 4.727.394.331 3.906.937.464 3 56.474.989 42.430.495 319 551.796,21 5.200.068.613 3.906.888.514 4 56.474.989 38.573.177 351 606.965,46 5.719.977.747 3.906.821.765 5 56.474.989 35.066.525 386 667.665,47 6.292.008.097 3.906.841.992 6 56.474.989 31.878.659 425 734.432,01 6.921.208.907 3.906.841.992 7 56.474.989 28.980.599 467 807.887,31 7.613.443.813 3.906.900.500 8 56.474.989 26.345.999 514 888.670,86 8.374.739.330 3.906.877.705 9 56.474.989 23.950.908 566 977.543,13 9.212.262.127 3.906.898.428 10 56.474.989 21.773.553 622 1.075.281,89 10.133.341.749 3.906.841.911 11 56.474.989 19.794.139 684 1.182.820,45 11.146.773.651 3.906.876.164 12 56.474.989 17.994.672 753 1.301.092,12 12.261.353.289 3.906.845.025 13 56.474.989 16.358.793 828 1.431.203,07 13.487.504.906 3.906.849.743 14 56.474.989 14.871.630 911 1.574.328,56 14.836.304.260 3.906.862.610 15 56.474.989 13.519.663 1.002 1.731.764,87 16.319.967.261 3.906.870.408 TỔNG 429.553.256 TỔNG 58.603.024.380 Phụ lục 12 TỔN THẤT CHO NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN DO HÀNH KHÁCH MẤT THỜI GIAN P.A I Cthk Năm Nt (xhh/ng.đ) Ntc Cthk (1+Etd)t 1 264 26 35,594,420.40 32,358,564.00 2 290 29 39,212,120.58 32,406,711.22 3 319 32 43,132,792.22 32,406,305.20 4 351 35 47,445,260.83 32,405,751.54 5 386 39 52,190,057.12 32,405,919.32 6 425 42 57,409,062.83 32,405,919.32 7 467 47 63,150,914.83 32,406,404.62 8 514 51 69,465,601.01 32,406,215.54 9 566 57 76,412,566.42 32,406,387.43 10 622 62 84,052,607.14 32,405,918.64 11 684 68 92,458,678.46 32,406,202.76 12 753 75 101,703,735.70 32,405,944.47 13 828 83 111,874,244.37 32,405,983.60 14 911 91 123,062,074.11 32,406,090.33 15 1,002 100 135,368,551.73 32,406,155.02 TỔNG 486,044,473.01 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 263 TỔN THẤT CHO NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN DO HÀNH KHÁCH MẤT THỜI GIAN P.A II Cthk Năm Nt (xhh/ng.đ) Ntc Cthk (1+Etd)t 1 264 26 36,092,806.67 32,811,642.42 2 290 29 39,838,748.74 32,924,585.73 3 319 32 43,822,074.56 32,924,173.23 4 351 35 48,203,458.45 32,923,610.72 5 386 39 53,024,078.82 32,923,781.17 6 425 42 58,326,486.70 32,923,781.17 7 467 47 64,160,096.20 32,924,274.23 8 514 51 70,575,694.04 32,924,082.13 9 566 57 77,633,675.23 32,924,256.77 10 622 62 85,395,807.40 32,923,780.49 11 684 68 93,936,211.70 32,924,069.14 12 753 75 103,329,009.31 32,923,806.73 13 828 83 113,662,047.50 32,923,846.49 14 911 91 125,028,664.03 32,923,954.92 15 1,002 100 137,531,804.96 32,924,020.64 TỔNG 493,747,665.99 Phụ lục 13 GIAÙ TRÒ TÍNH TOAÙN 365.10-6.Li.ati.Ctb.mi PHÖÔNG AÙN I Ñoaïn Ktn ati Li Li*ati 365.10 -6.Li.ati.Ctb.mi 1 1,289 34,16692 115,00 3929,20 1.405,47 2 2,501 33,88103 170,00 5759,77 2.060,27 3 1,289 34,16692 881,23 30108,92 10.769,96 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 264 4 4,422 33,48205 261,00 8738,81 3.125,87 5 1,489 34,11792 372,77 12718,14 4.549,28 6 5,713 33,25124 616,28 20492,07 7.330,01 7 1,289 34,16692 13,72 468,77 167,68 8 2,849 33,80382 104,00 3515,60 1.257,53 9 1,289 34,16692 246,667 8427,85 3.014,64 10 1,882 34,02374 110,00 3742,61 1.338,73 11 1,289 34,16692 748,71 25581,22 9.150,40 12 7,420 32,99211 415,68 13714,16 4.905,55 13 1,289 34,16692 584,94 19985,60 7.148,85 Toång 4640,00 Toång 56.224,26 BẢNG TÍNH TỔN THẤT CHO NỀN KINH TẾ DO TAI NẠN GIAO THÔNG NĂM THỨ t P.A.I Cttn Cttn Năm Nt hh (xhh/ng.đ) 365.10-6.Li.ati.Ctbti.mti (đồng/năm) (1+Etd)t 1 264 56224,26 14.834.771,00 13.486.155 2 290 56224,26 16.318.529,22 13.486.388 3 319 56224,26 17.950.157,25 13.486.219 4 351 56224,26 19.744.835,63 13.485.988 5 386 56224,26 21.719.431,64 13.486.058 6 425 56224,26 23.891.374,80 13.486.058 7 467 56224,26 26.280.905,85 13.486.260 8 514 56224,26 28.908.827,76 13.486.182 9 566 56224,26 31.799.879,21 13.486.253 10 622 56224,26 34.979.361,12 13.486.058 11 684 56224,26 38.477.634,57 13.486.176 12 753 56224,26 42.325.060,69 13.486.069 13 828 56224,26 46.557.622,98 13.486.085 14 911 56224,26 51.213.553,95 13.486.129 15 1.002 56224,26 56.335.021,79 13.486.156 TỔNG 202.292.235 GIAÙ TRÒ TÍNH TOAÙN 365.10-6.Li.ati.Ctb.mi PHÖÔNG AÙN II Ñoaïn Ktn ati Li Li*ati 365.10 -6.Li.ati.Ctb.mi Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 265 1 1,29 34,17 298,00 10181,74 3642,01 2 2,85 33,80 264,00 8924,21 3192,19 3 1,29 34,17 258,00 8815,07 3153,15 4 2,42 33,90 160,00 5423,78 1940,09 5 1,29 34,17 100,00 3416,69 1222,15 6 2,50 33,88 130,00 4404,53 1575,50 7 1,29 34,17 41,05 1402,55 501,69 8 5,88 33,22 574,67 19092,78 6829,49 9 1,29 34,17 324,29 11079,99 3963,31 10 7,42 32,99 467,01 15407,64 5511,31 11 1,29 34,17 183,02 6253,23 2236,78 12 2,77 33,82 112,00 3787,94 1354,95 13 1,29 34,17 168,00 5740,04 2053,21 14 2,42 33,90 128,00 4339,02 1552,07 15 1,29 34,17 360,63 12321,62 4407,44 16 6,06 33,19 580,24 19260,39 6889,44 17 1,29 34,17 836,09 28566,62 10218,28 Toång 4985,00 Toång 60243,07 BẢNG TÍNH TỔN THẤT CHO NỀN KINH TẾ DO TAI NẠN GIAO THÔNG NĂM THỨ t P.A.II Cttn Cttn Năm Nt hh (xhh/ng.đ) 365.10-6.Li.ati.Ctbti.mti (đồng/năm) (1+Etd)t 1 264 60243,07 15.895.134,02 14.450.122 2 290 60243,07 17.484.948,64 14.450.371 3 319 60243,07 19.233.202,53 14.450.190 4 351 60243,07 21.156.161,32 14.449.943 5 386 60243,07 23.271.897,94 14.450.018 6 425 60243,07 25.599.087,74 14.450.018 7 467 60243,07 28.159.418,21 14.450.234 8 514 60243,07 30.975.179,30 14.450.150 9 566 60243,07 34.072.877,96 14.450.226 10 622 60243,07 37.479.623,57 14.450.017 11 684 60243,07 41.227.947,39 14.450.144 12 753 60243,07 45.350.380,67 14.450.029 13 828 60243,07 49.885.478,97 14.450.046 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 266 14 911 60243,07 54.874.207,60 14.450.094 15 1.002 60243,07 60.361.748,85 14.450.123 TỔNG 216.751.724 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]. Đường ôtô - Yêu cầu thiết kế (TCVN 4054-2005) [2]. Hướng dẫn thiết kế đường ôtô. T.S Phan Cao Thọ. NXB Giao thông vận tải - 10/1996. [3]. Quy trình thiết kế áo đường mềm (22TCN 211-2006) [4]. Quy trình thiết kế áo đường mềm (22TCN 211-93) [5]. Sổ tay thiết kế đường tập 1. Nguyễn Xuân Trục - Dương Học Hải - Vũ Đình Phụng. NXB Giáo dục - 2001. [6]. Đỗ Bá Chương. Thiết kế đường ô tô-Tập 1. NXB giáo dục-2001. [7]. Dương Học Hải-Nguyễn Xuân Trục. Thiết kế đường ôtô (tập 2). NXB Giáo dục - 1999. [8]. Nguyễn Xuân Trục - Thiết kế đường ôtô (tập 3) - NXB Giáo dục - 1998 [9]. Nguyễn Quang Chiêu - Hà Huy Cương - Dương Học Hải - Nguyễn Khải. Xây dựng nền đường ôtô - NXB Giáo dục. [10]. Nguyễn Đình Bửu - Nguyễn Quang Chiêu - Dương Học Hải - Nguyễn Khải. Xây dựng mặt đường ôtô. NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội-1978. [11]. Bài giảng xây dựng mặt đường ôtô của Th.S Nguyễn Biên Cương khoa xây dựng cầu đường trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 267 [12]. Nguyễn Quang Chiêu - Trần Tuấn Hiệp. Thiết kế cống và cầu nhỏ trên đường ôtô. NXB Giao thông vận tải - 1998. [13]. Nguyễn Đình Thuận. Sử dụng máy xây dựng và làm đường. NXB Giao thông vận tải 1999. [14]. Định mức xây dựng cơ bản 2005. Bộ xây dựng-NXB Xây dựng, Hà Nội 2005 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 268 Âäö AÏn Täút Nghiãûp  Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 269

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdo_an_thiet_ke_tuyen_duong_qua_thang_binh_va_hiep_duc_quang_nam_324.pdf
Luận văn liên quan