Đồ án Thiết kế nhà máy bê tông chế tạo ống dẫn nước

Đề tài: Thiết kế nhà máy bêtông chế tạo ống dẫn nước công suất 70.000 m3/năm. Phần I - Mở đầu và giới thiệu chung Phần II - Thiết kế công nghệ II.1. Tiếp nhận và bảo quản nguyên vật liệu II.2. Phân xưởng chế tạo hỗn hợp bêtông II.3. Kho thép và phân xưởng thép II.4. Phân xưởng tạo hình II.5. Kiểm tra chất lượng sản phẩm và bảo quản sản phẩm II.6. An toàn lao động Phần III - Kiến trúc, điện nước, Hạch toán kinh tế

pdf147 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1934 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế nhà máy bê tông chế tạo ống dẫn nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
íi nhµ n−íc ta c«ng t¸c an toµn lao ®éng ®−îc ®Æc biÖt chó träng, con ng−êi lµ vèn quý, con ng−êi t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi. NÕu kh«ng thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p an toµn lao ®éng sÏ dÉn ®Õn nh÷ng hËu qu¶ kh«ng l−êng, kh«ng nh÷ng thiÖt h¹i vÒ mÆt kinh tÕ mµ cßn g©y thiÖt h¹i ®Õn tÝnh m¹ng cña con ng−êi. An toµn lao ®éng tr−íc hÕt lµ ng−êi lao ®éng ph¶i ®−îc b¶o vÖ an toµn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµ ®−îc trang bÞ ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu vÒ an toµn lao ®éng. Trong tõng ngµnh kh¸c nhau th× viÖc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ b¶o hé lµ kh¸c nhau, sao cho phï hîp víi tõng c«ng viÖc trong tõng ngµnh. Tr−íc khi nhËn c¸n bé c«ng nh©n viªn vµo nhµ m¸y th× ph¶i trang bÞ cho hä mét sè kiÕn thøc nhÊt ®Þnh víi c«ng t¸c an toµn lao ®éng. Trong s¶n xuÊt ®Ó ®¹t ®−îc n¨ng suÊt, chÊt l−îng cao c«ng t¸c ®Çu tiªn lµ ph¶i chÊt hµnh nghiªm chØnh c¸c néi quy, quy chÕ cña xÝ nghiÖp, mÆt kh¸c cßn ®ßi hái mçi ng−êi ph¶i cã mét tr×nh ®é tay nghÒ v÷ng vµng, sö dông thµnh th¹o c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ mµ m×nh ®¶m nhiÖm. Song song víi c¸c yÕu tè trªn th× vÊn ®Ò søc khoÎ còng lµ rÊt quan träng, bÊt kú mét c«ng viÖc g× dï nhá hay lín th× yÕu tè søc khoÎ quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng rÊt lín. Cã søc khoÎ trong lao ®éng ngoµi viÖc ®¹t ®−îc n¨ng suÊt chÊt l−îng cßn ®¶m b¶o m¸y mãc thiÕt bÞ ho¹t ®éng ®Òu tr¸nh ®−îc tai n¹n rñi ro trong s¶n xuÊt. Trong nhµ m¸y ®Ó ®¶m b¶o tuyÖt ®èi an toµn, ngoµi viÖc trang bÞ kiÕn thøc còng nh− trang thiÕt bÞ cho tõng ng−êi cßn ph¶i cã c¸n bé lµm c«ng t¸c an toµn th−êng xuyªn kiÓm tra, ®«n ®èc tham quan hiÖn tr−êng ®Ó theo râi kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng c«ng viÖc, hiÖn t−îng nguy hiÓm cã thÓ g©y ra tai n¹n lao ®éng. Trong nhµ m¸y hµng n¨m cã lËp quü b¶o hiÓm x· héi ®Ó cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c ph−¬ng tiÖn còng nh− trang thiÕt bÞ b¶o hé cho c«ng nh©n, sao cho phï hîp víi tõng vÞ trÝ s¶n suÊt. Khi cã c«ng nh©n míi vµo xÝ nghiÖp hoÆc häc sinh, sinh viªn ®−îc cö ®Õn thùc tËp hoÆc c«ng t¸c nhµ m¸y tr−íc khi vµo nhµ m¸y nhËn nhiÖm vô ph¶i ®−îc häc c¸c néi quy, quy chÕ cña nhµ m¸y, còng nh− an toµn lao ®éng. Sau kho¸ häc ph¶i kiÓm tra kiÕn thøc cña häc viªn tiÕp thu ®−îc trªn giÊy, nÕu ®¹t ®−îc yªu cÇu th× ph©n c«ng c«ng t¸c, kh«ng ®¹t ®−îc th× døt kho¸t ph¶i häc l¹i. §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 116 http ://www.ebook.edu.vn §©y lµ nhµ m¸y bª t«ng vµ bª t«ng ®óc s½n nªn mÆc dï cè g¾ng h¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a còng kh«ng tr¸nh khái mét l−îng bôi còng nh− tiÕng ån, nªn ®Ó ®¶m b¶o søc khoÎ cho c«ng nh©n lao ®éng, gi¶m sù c¨ng th¼ng, mÖt mái trong s¶n xuÊt do bôi, do tiÕng ån ngoµi biÖn ph¸p c¬ b¶n lµ c¶i tiÕn thiÕt bÞ m¸y mãc cßn ph¶i t¹o vµnh ®ai c©y xanh xung quanh nhµ m¸y ®Ó c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn m«i tr−êng. ChÝnh v× vËy ban l·nh ®¹o cña nhµ m¸y lµ gi¸m ®èc, c¸c phã gi¸m ®èc vµ qu¶n ®èc… ph¶i ®«n ®èc c«ng nh©n viªn chøc, c¸n bé qu¶n lý cña nhµ m¸y thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng nh− sau: ChØ cho phÐp c«ng nh©n lµm viÖc khi nh÷ng c«ng nh©n nµy ®· qua häc tËp vÒ sö dông thiÕt bÞ vµ häc tËp quy ph¹m sö dông vµ kiÓm tra ®¹t yªu cÇu vÒ an toµn lao ®éng. T¹i chç lµm viÖc cÇn ph¶i cã c¸c b¶n néi quy vËn hµnh vµ b¶o qu¶n m¸y mãc thiÕt bÞ. Chç lµm viÖc ph¶i réng r·i kh«ng cã vËt ch−íng ng¹i, thuËn tiÖn trong c«ng t¸c, ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ c«ng t¸c phßng ho¶ vµ ph¶i ®−îc chiÕu s¸ng tèt. C¸c ®−êng d©y ®iÖn ph¶i an toµn nèi ®Êt. HÖ thèng ®iÖn cÇn ph¶i cã së bé m¹ng ®iÖn, cã cÇu giao chung vµ cÇu giao ph©n ®o¹n. ®iÖn ®éng lùc vµ ®iÖn chiÕu s¸ng ph¶i lµm hai hÖ thèng riªng. ChØ ®−îc söa ch÷a vµ l¾p c¸c bé phËn cã ®iÖn (hoÆc gÇn c¸c bé phËn cã ®iÖn), còng nh− viÖc më vµ th¸o c¸c d©y dÉn ®iÖn ®ang vËn hµnh cã ®iÖn ¸p cao h¬n 36V khi ®· c¾t ®iÖn. C¸c dông cô ®iÖn ph¶i kiÓm tra Ýt nhÊt 3 th¸ng mét lÇn vÒ hiÖn t−îng tr¹m m¸t trªn vá m¸y, t×nh tr¹ng d©y nèi vµ mét th¸ng mét lÇn vÒ sø c¸ch ®iÖn cña d©y dÉn nguån ®iÖn vµ chç hë ®iÖn. TÊt c¶ c¸c phÇn quay cña thiÕt bÞ ph¶i ®−îc ch¾n l−íi. Lo¹i trõ ®iÒu kiÖn cã thÓ tiÕp xóc víi c¸c chÊn ®éng. C¸c thiÕt bÞ trong x−ëng ph¶i ®−îc trang bÞ tÝn hiÖu ¸nh s¸ng vµ chu«ng b¸o. Khi lµm viÖc ë bµn t¹o h×nh vµ m¸y ®æ bª t«ng ph¶i thùc hiÖn c¸c yªu cÇu sau: Kh«ng ®−îc cho ng−êi kh¸c thao t¸c vËn hµnh ®iÒu khiÓn m¸y. Kh«ng lµm viÖc khi m¸y mãc ®· háng. Kh«ng ®−îc ®øng trªn bµn quay ly t©m trong qu¸ tr×nh to¹ h×nh. Thao t¸c m¸y ®æ bª t«ng ph¶i chó ý phÝa tr−îc vµ tr¸nh nguy hiÓm. Kh«ng di chuyÓn m¸y r¶i bª t«ng khi ng−êi cßn ®øng trªn bµn t¹o h×nh. Kh«ng sö dông khu«n khi khu«n bÞ háng. T−êng vµ l¾p bÓ d−ìng hé ph¶i th−êng xuyªn söa ch÷a tr¸nh nh÷ng tæn thÊt nhiÖt do rß rØ. Kh«ng ®−îc ®Æt c¸c vËt kh¸c lªn l¾p bÓ d−ìng hé. ChØ më l¾p bÓ khi ®· x¶ h¬i n−íc ®i. §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 117 http ://www.ebook.edu.vn Khi n©ng h¹ l¾p bÓ khu«n s¶n phÈm kh«ng ®Ó xo¾n, th¾t nót, vµ mãc ph¶i chÞu lùc ®ång thêi. Ph¶i th−êng xuyªn kiÓm tra c¸p kh«ng ®−îc sö dông d©y c¸p vµ xÝch kh«ng ®¶m b¶o kü thuËt. Ph¶i b¸o ngay cho c«ng nh©n l¸i cÈu khi thÊy cã hiÖn t−îng cã thÓ xÈy ra nguy hiÓm. CÊm ng−êi ®Õn gÇn vËt cÈu khi ch−a h¹ xuèng c¸ch mÆt ®Êt 30cm. TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ t¶i nh− c¸p, xÝch, mãc ph¶i ®−îc thö nghiÖm t¶i träng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ cã v¨n b¶n x¸c nhËn, c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ph¶i kiÓm tra ®Þnh kú. M−êi ngµy mét lÇn xem xÐt c¸c thiÕt bÞ chÞu t¶i nh−: c¸p, xÝch vµ d©y ch»ng. Ph¶i xem xÐt ®Çu mãc kÑp tr−íc mçi ca. Mçi th¸ng mét lÇn kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc vµ trôc. Ba th¸ng mét lÇn ph¶i kiÓm tra c¸c tróc. Tr−íc khi sö dông m¸y míi hoÆc ®¹i tu xong ph¶i tiÕn hµnh nghiÖm thu theo ®óng tiªu chuÈn kü thuËt cña tõng lo¹i m¸y. KÕt qu¶ nghiÖm thu ph¶i cã v¨n b¶n ghi vµo lý lÞch m¸y. phÇn III . KiÕn tróc, ®iÖn n−íc, kinh tÕ Ch−¬ng i : KiÕn tróc Mét c«ng tr×nh khi thiÕt kÕ bao giê còng cã sù bè trÝ quy ho¹ch mÆt b»ng còng nh− mÆt ®øng. Do ®ã phÇn kiÕn tróc nh»m gi¶i quyÕt mÆt b»ng s¶n xuÊt cña nhµ m¸y ®Ó viÖc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y ®−îc æn ®Þnh, liªn tôc, c¸c khu vùc s¶n xuÊt kh«ng chång chÐo nhau. §ång thêi ph¶i ®¶m b¶o ®−îc c¸c nguyªn t¾c vÒ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng nghiÖp nh− chèng ån, chèng bôi ®Ó ®¶m b¶o søc khoÎ cho ng−êi lao ®éng. MÆt kh¸c, ph¶i tÝnh ®Õn viÖc më réng s¶n xuÊt nÕu nhu cÇu thÞ tr−êng t¨ng. Trong nhµ m¸y bª t«ng cã c¸c lo¹i c«ng tr×nh sau ®©y: + Nh÷ng ph©n x−ëng s¶n xuÊt chÝnh. Ph©n x−ëng t¹o h×nh Ph©n x−ëng cèt thÐp Ph©n x−ëng trén Khu vùc b¶o qu¶n vµ kiÓm tra chÊt l−îng s¶n phÈm + Nh÷ng ph©n x−ëng s¶n xuÊt phô Ph©n x−ëng c¬ khÝ Ph©n x−ëng nåi h¬i Ph©n x−ëng n¨ng l−îng, tr¹m biÕn thÕ, tr¹m b¬m + C¸c kho chøa Kho cèt liÖu §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 118 http ://www.ebook.edu.vn Kho xim¨ng Kho phô kiÖn Kho nhò t−¬ng Kho s¶n phÈm + C¸c c«ng tr×nh phô trî Nhµ ®Ó xe «t« Nhµ ®Ó xe ®¹p, xe m¸y cña c¸n bé c«ng nh©n viªn Phßng thÝ nghiÖm Phßng b¶o vÖ + C¸c c«ng tr×nh phóc lîi hµnh chÝnh Héi tr−êng, nhµ hµnh chÝnh §−êng giao th«ng trong nhµ m¸y I. C¸c ph©n x−ëng s¶n xuÊt chÝnh 1. Ph©n x−ëng t¹o h×nh. Ph©n x−ëng t¹o h×nh gåm 2 tuyÕn s¶n xuÊt víi 2 lo¹i s¶n phÈm lµ èng dÉn n−íc cao ¸p vµ èng dÉn n−íc th−êng. Nªn ë ®©y ta bè trÝ 2 tuyÕn c«ng nghÖ trong 2 khÈu ®é cña nhµ t¹o h×nh, khÈu ®é lµ 18 m chiÒu dµi cña nhµ t¹o h×nh ®−îc bè trÝ tÝnh to¸n theo yªu cÇu cña ®Æc ®iÓm tuyÕn c«ng nghÖ. 1.1. T¹o h×nh èng dÉn n−íc th−êng . a. Khu vùc t¹o h×nh T¹o h×nh èng th−êng ®−îc bè trÝ trong nhµ cã nhÞp 24m ChiÒu dµi cña khu vùc ph¶i s¾p xÕp hîp lý víi nhÞp nhµ theo c¸ch bè trÝ trªn DiÖn tÝch khu vùc t¹o h×nh: S1 = 14.18 = 252 m 2 b. Khu vùc gia c«ng nhiÖt sau khi t¹o h×nh. S2 = 35.18 = 630 m 2 c. Khu vùc th¸o khu«n lµm s¹ch, lau khu«n S3 = 11.18 = 198 m 2 d. Khu vùc dù tr÷ cèt vßng. S4 = 10.18 = 180 m 2 e. Khu vùc th¸o vµnh quay vµ lËt khu«n. S5 = 12.18 = 216 m 2 f. Khu vùc d−ìng hé s¶n phÈm sau khi th¸o khu«n S6 = 25.18 = 450 m 2 g. Khu vùc tËp kÕt s¶n phÈm vµ thö ¸p lùc. S7 = 13.18 = 234 m 2 Tæng diÖn tÝch lµ : S = 252 + 630 + 198 + 180 + 216 + 450 + 234 = 2160 m2 §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 119 http ://www.ebook.edu.vn 1.2. T¹o h×nh èng dÉn n−íc cao ¸p . a. Khu vùc t¹o h×nh T¹o h×nh èng dÉn n−íc cao ¸p ®−îc bè trÝ trong nhµ cã nhÞp 18m ChiÒu dµi cña khu vùc ph¶i s¾p xÕp hîp lý víi nhÞp nhµ theo c¸ch bè trÝ trªn DiÖn tÝch khu vùc t¹o h×nh: S1 = 12.18 = 216 m 2 b. Khu vùc Ðp, gia c«ng nhiÖt, tæ hîp khu«n S2 = 30.18 = 540 m 2 c. Khu vùc th¸o khu«n lµm s¹ch, l¾p khu«n S3 = 18.18 = 324 m 2 d. Khu vùc dù tr÷ khung cèt thÐp S4 = 18.6 = 108 m 2 e. Khu vùc d−ìng hé s¶n phÈm sau khi th¸o khu«n S5 = 30.18 = 540 m 2 f. Khu vùc tËp kÕt s¶n phÈm mµi loa vµ thö ¸p lùc. S6 = 12.18 = 216 m 2 Tæng diÖn tÝch lµ : 540 + 216 + 324 + 108 + 540 + 216 = 1944 m2 2. Ph©n x−ëng cèt thÐp. Ph©n x−ëng cèt thÐp gåm cã kho chøa cèt thÐp, gia c«ng cèt thÐp vµ kho s¶n phÈm. Kho chøa cèt thÐp vµ kho chøa s¶n phÈm ®−îc bè trÝ cïng trong ph©n x−ëng cèt thÐp. DiÖn tÝch kho chøa cèt thÐp. S1 = 40.12 = 480 m 2 Khu vùc tuèt thÐp . S2 = 12.12 = 144 m 2 VÞ trÝ n¾n c¾t vµ gi¸ ®Ó cèt thÐp. S3 = 30.12 = 360 m 2 VÞ trÝ hoµn thiÖn linh kiÖn cèt thÐp S4 = 6.12 = 72 m 2 Kho linh kiÖn cèt thÐp S5 = 12.12 = 144 m 2 VÞ trÝ t¹o mò, cuèn vßng vµ gi¸ ®Ó cèt thÐp. S3 = 30.12 = 360 m 2 Tæng diÖn tÝch khu vùc kho cèt thÐp, kho s¶n phÈm vµ gia c«ng cèt thÐp lµ: S = 480 + 144 + 360 + 72 + 144 + 360 = 1560 m2 + ChiÒu dµi khu vùc gia c«ng cèt thÐp. §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 120 http ://www.ebook.edu.vn xL SL = DiÖn tÝch toµn khu vùc, S = 1560 m2 Lx: NhÞp nhµ, Lx = 12m VËy: L = 12 1560 = 130 m ChiÒu dµi mçi b−íc cét lµ 6m Nh− vËy ta cã sè b−íc cét lµ : 6 130 = 22 Ta bè trÝ chiÒu dµi b»ng chiÒu dµi ph©n x−ëng t¹o h×nh vµ b»ng 138m. Nh− vËy diÖn tÝch cßn l¹i ta bè trÝ thªm phßng ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ m¸y mãc cña ph©n x−ëng t¹o h×nh vµ ph©n x−ëng thÐp. §ång thêi bè trÝ thªm khu vùc ®Ó c«ng nh©n thay ®å tr−íc vµ sau khi s¶n xuÊt. 3.Ph©n x−ëng trén. Ph©n x−ëng trén ®−îc bè trÝ theo s¬ ®å 1 bËc, viÖc tÝnh to¸n kiÕn tróc mÆt b»ng cho tr¹m trén ph¶i theo kÝch th−íc m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ bè trÝ m¸y mãc. KÝch th−íc cña tr¹m trén lµ: 7 × 4,5 m DiÖn tÝch tr¹m trén lµ: S = 7.4,5.2 = 63 m2 II. C¸c ph©n x−ëng s¶n xuÊt phô. 1.Ph©n x−ëng c¬ khÝ söa ch÷a vµ kho. Ph©n x−ëng nµy cã nhiÖm vô gia c«ng vµ söa ch÷a c¸c lo¹i m¸y mãc vµ c¸c lo¹i chi tiÕt m¸y, b¶o d−ìng m¸y mãc trong ph¹m vi cho phÐp phô thuéc vµo kh¶ n¨ng, quy m« vµ tr×nh ®é cña nhµ m¸y. §ång thêi cã c¶ kho chøa c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ, dông cô lao ®éng. Ph©n x−ëng c¬ khÝ vµ kho ®−îc x©y dùng víi khÈu ®é lµ: 30 × 12 m, víi diÖn tÝch x©y dùng lµ 360 m2 a. Ph©n x−ëng nåi h¬i Trong qu¸ tr×nh t¹o h×nh s¶n phÈm ta cã c«ng ®o¹n gia c«ng nhiÖt cho s¶n phÈm rót ng¾n thêi gian s¶n xuÊt s¶n phÈm, t¨ng nhanh vßng quay cña khu«n còng nh− gi¶m chiÒu dµi nhµ x−ëng s¶n xuÊt. Víi ph−¬ng ph¸p gia c«ng nhiÖt b»ng h¬i n−íc nãng, khi cÇn ph¶i cã hÖ thèng cung cÊp h¬i n−íc nãng cho khu vùc gia c«ng nhiÖt, ph©n x−ëng nåi h¬i cã nhiÖm vô ®¸p øng nhu cÇu ®ã. Ph©n x−ëng nåi h¬i ®−îc bè trÝ trong nhµ cã diÖn tÝch: S = 12.6 = 72m2 b. Tr¹m biÕn thÕ. §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 121 http ://www.ebook.edu.vn Cã nhiÖm vô ®¶m b¶o vÒ ®iÖn cho toµn bé cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cho toµn bé nhµ m¸y, ë ®©y ®ång thêi ®Æt c¶ m¸y ph¸t ®iÖn. Tr¹m biÕn thÕ cã diÖn tÝch lµ: S = 6.6 = 36 m2 c. Khu vùc cung cÊp n−íc cho toµn bé nhµ m¸y. Víi nhiÖm vô thiÕt kÕ mét nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng vµ bª t«ng th−¬ng phÈm th× vÊn ®Ò cung cÊp n−íc cho s¶n xuÊt lµ hÕt søc quan träng. N−íc cung cÊp cho qu¸ tr×nh nhµo trén hçn hîp bª t«ng, qu¸ tr×nh gia c«ng nhiÖt s¶n phÈm vµ qu¸ tr×nh d−ìng hé s¶n phÈm. Ngoµi ra, n−íc cßn cung cÊp cho sinh ho¹t nhµ m¸y, cho c¸c bé phËn lµm nguéi m¸y. Cung cÊp n−íc cho khu vùc s¶n xuÊt ph¶i ®Çy ®ñ, ®óng giê, nªn nhµ m¸y sö dông nguån n−íc tù khai th¸c. ChÝnh v× vËy, khu vùc cÊp n−íc bao gåm: tr¹m b¬m vµ 2 bÓ n−íc. Tr¹m b¬m n−íc cã kÝch th−íc lµ: 6.6m vµ diÖn tÝch x©y dùng lµ: 36 m2 BÓ n−íc cã kÝch th−íc lµ: 12.9 m vµ tæng diÖn tÝch x©y dùng lµ: 108 m2 2. Kho b·i. a. Kho cèt liÖu ë d¹ng kho kÝn b¸n Bunke víi khÈu ®éi lµ 54×12 m vµ diÖn tÝch x©y dùng 648 m2 b. Kho xi m¨ng. Kho xi m¨ng lµ c¸c Xil« chøa, c¸c Xil« nµy ®Ó trong nhµ víi diÖn tÝch nhµ chøa Xil« lµ: S = 30.15 = 450 m2 c. B·i s¶n phÈm. B·i s¶n phÈm ®−îc x©y dùng ngoµi trêi, nÒn lµm b»ng bª t«ng cèt thÐp víi diÖn tÝch lµ 3700 m2 d. Bunke tiÕp nhËn cèt liÖu. Gåm 2 Bunke tiÕp nhËn ®¸ vµ 2 Bunke tiÕp nhËn c¸t, diÖn tÝch x©y dùng cña khu vùc nµy lµ: S = 22,5.4,5 = 101,25 m2 e. Kho x¨ng dÇu. KÝch th−íc L × B = 12 × 6 . DiÖn tÝch x©y dùng lµ 72 m2 f. Kho than KÝch th−íc L × B = 12 × 12 . DiÖn tÝch x©y dùng lµ 144 m2 g. B·i xØ : lµ b·i chøa tro cña than ®èt ®Ó cung cÊp h¬i n−íc nãng, b·i xØ cã diÖn tÝch lµ: S = 6.12 = 72 m2 III. C¸c c«ng tr×nh phóc lîi hµnh chÝnh. 1.Nhµ héi tr−êng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ m¸y §−îc thiÕt kÕ 2 tÇng, réng 12 m, dµi 40 m vµ diÖn tÝch x©y dùng lµ 480 m2 a. Nhµ ¨n tËp thÓ. §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 122 http ://www.ebook.edu.vn Nhµ ¨n tËp thÓ cã kÝch th−íc 12x24 m, víi diÖn tÝch sö dông lµ: S = 12x24 = 288 m2 b. Nhµ vÖ sinh, nhµ t¾m. Nhµ vÖ sinh cã kÝch th−íc 6.12 m víi diÖn tÝch sö dông S = 6.12 = 72 m2 Nhµ t¾m cã kÝch th−íc 6.12 víi diÖn tÝch sö dông lµ S = 6.12 = 72 m2 c. §−êng giao th«ng. §−êng giao th«ng cña nhµ m¸y cã 1 lèi vµo vµ 1 lèi ra, ®−êng «t« cã thÓ ®i ®−îc 2 «t« nªn ®−îc thiÕt kÕ réng 7 m IV. C¸c c«ng tr×nh kh¸c. 1. Gara «t«. DiÖn tÝch Gara «t« phô thuéc vµo l−îng xe cã trong nhµ m¸y, «t« nhµ m¸y gåm xe chuyªn chë nguyªn vËt liÖu: c¸t, ®¸, xi m¨ng vµ xe chuyªn chë bª t«ng th−¬ng phÈm. + Xe chë xi m¨ng : 3 + Xe chë c¸t : 3 + Xe chë ®¸ : 15 + Xe chuyªn chë bª t«ng th−¬ng phÈm : 8 Tæng sè xe lµ : 29 xe DiÖn tÝch chiÕm chç cña mçi xe lµ : 3.7 = 21 m2 DiÖn tÝch x©y dùng cña Gara lµ : 21×29 = 609 m2 ChiÒu réng Gara «t« lµ 12 m, chiÒu dµi Gara «t« lµ 74 m 2. Nhµ ®Ó xe. Nhµ ®Ó xe ®¹p, xe m¸y cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn nhµ m¸y cã kÝch th−íc: L × B = 8 × 12 m víi diÖn tÝch x©y dùng lµ: 96 m2 3. Phßng KCS. Phßng KCS cã kÝch th−íc: L × B = 6 × 18 m víi diÖn tÝch x©y dùng lµ: 108 m2 4.Phßng b¶o vÖ. Phßng b¶o vÖ cã kÝch th−íc: L × B = 6 × 3 m víi diÖn tÝch x©y dùng : 18 m2 §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 123 http ://www.ebook.edu.vn B¶ng c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cña phÇn kiÕn tróc. STT Tªn c«ng tr×nh DiÖn tÝch x©y dùng 1 Ph©n x−ëng t¹o h×nh 5104 2 Ph©n x−ëng cèt thÐp 1656 3 Ph©n x−ëng trén 63 4 Ph©n x−ëng nåi h¬i 72 5 Ph©n x−ëng c¬ khÝ 360 6 Tr¹m biÕn thÕ 36 7 Tr¹m b¬m n−íc 36 8 BÓ n−íc 108 9 B·i s¶n phÈm 3700 10 Kho cèt liÖu 648 11 Nhµ Bunke tiÕp nhËn c¸t ®¸ 110 12 Kho xi m¨ng 450 13 Kho x¨ng dÇu 72 14 Kho than 144 15 B·i xØ 72 16 Gara «t« 888 17 Nhµ ®Ó xe 96 18 Phßng thÝ nghiÖm 108 19 Phßng b¶o vÖ 18 20 Héi tr−êng nhµ hµnh chÝnh 480 21 Nhµ ¨n tËp thÓ 288 22 Khu vùc vÖ sinh, nhµ t¾m 144 23 §−êng «t«, ®−êng hµnh lang 6000 Tæng diÖn tÝch cña c¸c khu vùc lµ: 21357 m2 Quy ho¹ch mÆt b»ng nhµ m¸y. §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 124 http ://www.ebook.edu.vn MÆt b»ng nhµ m¸y lµ tæng thÓ sù ph©n bè c¸c ph©n x−ëng chÝnh vµ ph©n x−ëng phô, c¸c nhµ hµnh chÝnh, giao th«ng néi bé vµ giao th«ng víi bªn ngoµi, c¸c c«ng tr×nh phóc lîi, v¨n ho¸, hµnh chÝnh vµ diÖn tÝch trång c©y xanh trong khu vùc nhµ m¸y. Quy ho¹ch mÆt b»ng tæng thÓ nhµ m¸y dùa trªn c¸c nguyªn t¾c thiÕt kÕ d©y chuyÒn c«ng nghÖ. Quy ho¹ch ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu c«ng nghÖ kiÕn tróc, ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr−êng vÒ bôi vµ tiÕng ån, vÒ an toµn vÒ ®iÖn, phßng ch¸y, sö dông ®−îc h−íng giã chñ ®¹o ®Ó th«ng giã vµ chiÕu s¸ng tù nhiªn. §Þa ®iÓm x©y dùng nhµ m¸y ë ®Þa phËn Long Biªn - Hµ Néi, nhµ m¸y ®−îc x©y dùng trªn khu ®Êt h×nh ch÷ nhËt, cã kÝch th−íc lµ 174×230m, diÖn tÝch 40000 m2. Kho cèt liÖu vµ kho xi m¨ng ®−îc ®Æt gÇn tr¹m trén ®Ó cung cÊp cèt liÖu vµ xi m¨ng cho tr¹m trén ®−îc thuËn lîi, dÔ dµng vµ kinh tÕ. Ph©n x−ëng c¬ ®iÖn ®−îc bè trÝ gÇn ph©n x−ëng thÐp ®Ó tho¶ m·n vÒ yªu cÇu phßng ho¶ vµ chiÕu s¸ng. Ph©n x−ëng nåi h¬i ®−îc bè trÝ gÇn khu vùc gia c«ng nhiÖt, xa khu vùc hµnh chÝnh vµ nhµ sinh ho¹t chung. HÖ thèng giao th«ng trong thiÕt kÕ quy ho¹ch tæng mÆt b»ng ph¶i ®¶m b¶o vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu vÒ nhµ m¸y vµ vËn chuyÓn s¶n phÈm tíi n¬i tiªu thô. §−êng «t« ®−îc bè trÝ bao quanh c¸c ph©n x−ëng chÝnh, tíi tr¹m trén, khu vùc tiÕp nhËn nguyªn vËt liÖu, kho xi m¨ng vµ nhµ hµnh chÝnh., t¹i mçi cæng ®Æt mét phßng b¶o vÖ. Nhµ m¸y ®−îc bao quanh b»ng vµnh ®ai c©y xanh, cã t¸c dông võa t¹o bãng m¸t võa gi¶m bôi, chèng ån, ®ång thêi b¶o bÖ c¶nh quan m«i tr−êng. Víi hÖ thèng c©y xanh sÏ t¹o ra m«i tr−êng sinh th¸i c©n b»ng cã ¶nh h−ëng tèt ®Õn ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ cã lîi cho søc khoÎ cña c¸n bé c«ng nh©n trong nhµ m¸y, tõ ®ã ®¶m b¶o ®−îc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong nhµ m¸y ®−îc liÖn tôc vµ kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶. Nh÷ng kho¶ng trèng trong nhµ m¸y cã thÓ trång c©y xanh vµ cá, tr−íc khu vùc nhµ hµnh chÝnh trång c©y xanh, v−ên hoa ®Ó t¹o cho nhµ m¸y cã d¸ng vÎ ®Ñp vµ m¸t §¸nh gi¸ phÇn kiÕn tróc quy ho¹ch ng−êi ta sö dông c¸c chØ tiªu x©y dùng. K = ∑DiÖn tÝch sö dông ∑DiÖn tÝch x©y dùng = 40000 21357 = 0,54 §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 125 http ://www.ebook.edu.vn Ch−¬ng iI : §iÖn n−íc §iÖn n−íc lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®−îc trong s¶n xuÊt, viÖc cung cÊp còng nh− viÖc sö dông mét c¸ch hîp lý nhÊt c«ng suÊt cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn nh»m tiÕt kiÖm mét c¸ch tèi ®a l−îng ®iÖn tiªu thô vµ lµm gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm. §Ó cho s¶n xuÊt ®−îc liªn tôc th× viÖc cung cÊp ®iÖn n−íc còng ph¶i liªn tôc, ngoµi nguån ®iÖn l−íi th× trong nhµ m¸y cßn cã mét m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu c«ng suÊt 350 kVA ®Ó dù tr÷ khi mÊt ®iÖn l−íi vµ bæ xung cho nguån ®iÖn l−íi khi nã kh«ng cung cÊp ®ñ cho c«ng suÊt cña nhµ m¸y. Trong nhµ m¸y cßn x©y dùng mét tr¹m biÕn thÕ ®iÖn nh»m ®iÒu chØnh vµ ph©n phèi dßng ®iÖn. Dßng ®iÖn vµo ®−îc qua tr¹m biÕn ¸p ®iÖn vµ tõ ®©y dßng ®iÖn sÏ ®−îc ph©n phèi cho c¸c khu vùc s¶n xuÊt kh¸c nhau vµ phôc vô cho toµn bé nhµ m¸y ViÖc chiÕu s¸ng trong nhµ m¸y lµ hÕt søc quan träng, chiÕu s¸ng trong c¸c ph©n x−ëng s¶n xuÊt, ®iÖn chiÕu s¸ng cho ®−êng ®i lèi l¹i trong nhµ m¸y vµ trong c¸c phßng ban. §Ó dÉn ®iÖn trong nhµ m¸y ta dïng hÖ thèng c¸p ngÇm, hÖ thèng c¸p nµy sÏ dÉn ®iÖn ph©n phèi tíi c¸c ph©n x−ëng s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t. ViÖc bè trÝ hÖ thèng nµy ®¶m b¶o an toµn vµ mü quan trong nhµ m¸y §Ó cung cÊp n−íc sö dông trong nhµ m¸y th× ta sÏ x©y dùng mét tr¹m b¬m n−íc vµ bªn c¹nh ®ã lµ bÓ n−íc cã thÓ ®¸p øng ®−îc cho toµn bé c¸c ho¹t ®éng cña nhµ m¸y. N−íc sö dông bao gåm n−íc sinh ho¹t cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong nhµ m¸y, n−íc phôc vô cho tr¹m trén, n−íc phôc vô cho viÖc d−ìng hé vµ cung cÊp cho ph©n x−ëng h¬i n−íc. Nguån n−íc nµy ®−îc khai th¸c ngay t¹i nhµ m¸y vµ ®−îc ph©n phèi ®Õn c¸c khu vùc sö dông b»ng hÖ thèng èng dÉn ngÇm. Ch−¬ng iII : H¹ch to¸n kinh tÕ I. Môc ®Ých, néi dung h¹ch to¸n kinh tÕ. §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 126 http ://www.ebook.edu.vn §Ó ®¸nh gi¸ mét ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ d©y chuyÒn c«ng nghÖ còng nh− c¸c nhãm m¸y, c«ng ®o¹n. Ng−êi ta th−êng so s¸nh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ph−¬ng ¸n ®ã víi c¸c ph−¬ng ¸n hiÖn cßn ®ang ë trong cïng mét giai ®o¹n thiÕt kÕ víi nhau. Ph−¬ng ¸n nµo ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt lµ ph−¬ng ¸n tèi −u nhÊt. Ngoµi ra, h¹ch to¸n cßn cã môc ®Ých lµ ®−a ra gi¸ b¸n cña s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. §Ó so s¸nh hiÖu qu¶ cña c¸c ph−¬ng ¸n ®¸ng gi¸, lùa chän ph−¬ng ¸n s¶n xuÊt tèi −u ng−êi ta th−êng dùa trªn c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt sau: ChØ tiªu xuÊt vèn ®Çu t− ChØ tiªu gi¸ thµnh s¶n phÈm ChØ tiªu thêi h¹n thu håi vèn ®Çu t− §Ó ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu kü thuËt, ta ph¶i dùa trªn nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ vµ ®iÒu kiÖn sö dông c¸c lo¹i trang thiÕt bÞ, m¸y mãc, nhµ x−ëng, ®iÒu kiÖn vÒ cung cÊp nguyªn vËt liÖu, tiªu thô s¶n phÈm còng nh− viÖc sö dông c«ng nh©n cô thÓ. II. X¸c ®Þnh chØ tiªu s¶n xuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n. Vèn ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n bao gåm: vèn ®Çu t− x©y l¾p vµ vèn ®Çu t− trang thiÕt bÞ m¸y mãc. 1. Vèn ®Çu t− trang thiÕt bÞ m¸y mãc. Theo quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña nhµ m¸y ®· tÝnh to¸n ë phÈn tr−íc vµ ®¬n gi¸ ®Þnh møc khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cña c¸c thiÕt bÞ nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n. §Ó tÝnh to¸n ta lËp b¶ng thèng kª tµi s¶n cè ®Þnh nh− sau: B¶ng thèng kª tµi s¶n cè ®Þnh ST T Tªn thiÕt bÞ §¬n vÞ tÝnh Sè l−îng §¬n gi¸ 103/§.vÞ Gi¸ trÞ 103®ång 1 Bunke tiÕp nhËn ®¸, c¸t c¸i 5 2.000 10.000 2 B¨ng t¶i vËn chuyÓn cèt liÖu mÐt 252,5 550 138.875 3 Bunke trung gian gi÷a c¸c b¨ng t¶i c¸i 3 2.000 6.000 4 Xe g¹t vËt liÖu c¸i 1 2.000 2.000 5 Tæ hîp thiÕt bÞ kho xi m¨ng bé 1 350.000 350.000 6 Xilon läc bôi c¸i 4 15.000 60.000 7 Bunke dù tr÷ nguyªn vËt liÖu c¸i 5 50.000 250.000 8 C©n cèt liÖu c¸i 2 14.000 28.000 9 C©n xi m¨ng c¸i 1 15.000 15.000 10 C©n n−íc c¸i 1 8.000 8.000 11 M¸y trén c¸i 2 150.000 300.000 12 Bunke trung gian c¸i 1 2.500 2.500 13 Bunke chøa hçn hîp bª t«ng c¸i 1 5.000 5.000 §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 127 http ://www.ebook.edu.vn 14 Xe goßng chë hçn hîp bª t«ng c¸i 4 50.000 200.000 15 M¸y tuèt thÐp c¸i 3 30.000 90.000 16 M¸y n¾n c¾t liªn hîp c¸i 2 75.000 150.000 17 M¸y dËp d¶i ®Þnh vÞ cèt vßng c¸i 1 15.000 15.000 18 M¸y cuèn vßng cèt thÐp c¸i 1 30.000 30.000 19 M¸y hµn lång cèt thÐp c¸i 1 75.000 75.000 20 M¸y t¹o mò c¸i 1 20.000 20.000 21 CÇu trôc c¸i 7 40.000 280.000 22 M¸y hµn hå quang c¸i 2 10.000 20.000 23 M¸y r¶i bª t«ng quay li t©m c¸i 4 75.000 300.000 24 M¸y r¶i bªt«ng CMж - 71A c¸i 3 88.000 264.000 25 M¸y quay li t©m c¸i 4 180.000 720.000 26 ThiÕt bÞ lµm s¹ch khu«n c¸i 2 2.000 4.000 27 ThiÕt bÞ lau dÇu c¸i 2 1.000 2.000 28 M¸y ®æ BT vÝt xo¾n ruét gµ c¸i 4 15.000 60.000 29 Khu«n èng cao ¸p φ500 c¸i 21 15.000 315.000 30 Khu«n èng cao ¸p φ700 c¸i 13 18.000 234.000 31 Khu«n èng cao ¸p φ1000 c¸i 12 20.000 240.000 32 Khu«n èng th−êng φ500 c¸i 38 12.000 456.000 33 Khu«n èng th−êng φ1000 c¸i 17 15.000 255.000 34 Khu«n èng th−êng φ1500 c¸i 11 18.000 198.000 35 Xe goßng c¸i 4 20.000 80.000 36 KÝch thuû lùc c¸i 2 1.200 2.400 37 M¸y cuèn cèt thÐp vßng c¸i 2 160.000 320.000 38 M¸y mµi loa c¸i 1 12.000 12.000 39 M¸y thö ¸p lùc c¸i 2 14.000 28.000 40 CÇn trôc th¸p c¸i 1 450.000 450.000 41 §Çm rung khÝ nÐn c¸i 17 2.500 42.500 42 «t« vËn chuyÓn cèt liÖu c¸i 18 250.000 4.500.000 43 «t« vËn chuyÓn xi m¨ng c¸i 3 400.000 1.200.000 44 «t« vËn chuyÓn BT th−¬ng phÈm c¸i 8 200.000 1.600.000 45 Nåi h¬i c¸i 4 150.000 600.000 46 HÖ thèng cung cÊp h¬i bé 1 500.000 500.000 47 HÖ thèng cung cÊp ®iÖn bé 1 1.050.000 1.050.000 48 HÖ thèng cung cÊp n−íc bé 1 550.000 550.000 §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 128 http ://www.ebook.edu.vn Tæng sè vèn ®Çu t− thiÕt bÞ trong nhµ m¸y. Vn = 16.038.275.10 3 +( 10%x16.038.275.10 3 ) = 16.198.657.750 ®ång 2. Vèn ®Çu t− x©y l¾p. B¶ng thèng kª vèn x©y l¾p ST T Tªn thiÕt bÞ §¬n vÞ Sè l−îng §¬n gi¸ 103/§.vÞ Gi¸ trÞ 103®ång 1 Nhµ Bunke tiÕp nhËn c¸t, ®¸ m2 102 1.500 153.000 2 Kho cèt liÖu m2 648 1.500 972.000 3 Kho xi m¨ng m2 450 5.000 2.250.000 4 Ph©n x−ëng thÐp m2 1656 2.000 3.312.000 5 Ph©n x−ëng trén m2 63 2.000 126.000 6 Ph©n x−ëng t¹o h×nh m2 5104 1.500 7.656.000 7 Ph©n x−ëng c¬ khÝ söa ch÷a m2 360 1.000 360.000 8 BÓ n−íc m2 108 500 54.000 9 Tr¹m biÕn thÕ m2 36 1.500 54.000 10 Tr¹m b¬m n−íc m2 36 1.500 54.000 11 B·i s¶n phÈm m2 3700 350 1.295.000 12 Héi tr−êng hµnh chÝnh m2 960 1.800 1.728.000 13 Nhµ ¨n tËp thÓ m2 288 1.000 288.000 14 Gara «t« m2 888 800 710.400 15 Nhµ ®Ó xe m2 96 1.000 96.000 16 Phßng thÝ nghiÖm m2 108 1.000 108.000 17 Phßng b¶o vÖ m2 18 1.000 18.000 18 Kho than m2 144 600 86.400 19 HÖ thèng tho¸t n−íc m2 150.000 150.000 20 §−êng «t« m2 6000 400 2.400.000 21 Kho x¨ng dÇu m2 72 500 36.000 Tæng sè vèn ®Çu t− x©y l¾p lµ: 21.960.800.103 ®ång 3. TiÒn ®Òn bï ®Êt vµ gi¶i phãng mÆt b»ng DiÖn tÝch ®Êt lµ 40.000 m 2 chi phÝ ®Òn bï mçi m 2 lµ 150.000®ång §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 129 http ://www.ebook.edu.vn V db = 40.000x150.000 = 6.000.000.000 ®ång Tæng sè vèn ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n ®−îc x¸c ®Þnh b»ng tæng vèn ®Çu t− trang thiÕt bÞ víi vèn x©y l¾p. V = VTB + V db + V XL VTB: Vèn ®Çu t− mua s¾m trang thiÕt bÞ VXL: Vèn ®Çu t− x©y l¾p V = 16.198.657.750 + 21.960.800.103 +6.000.000. 103= 44.159.457.750 ®ång Vèn ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n lµ: E = Q V = 000.70 750.457.159.44 = 630.850 (®ång/m3 bª t«ng) III. H¹ch to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu kinh tÕ quan träng nhÊt, nã cho phÐp ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cã ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ hay kh«ng? Gi¸ thµnh s¶n phÈm bao gåm: Chi phÝ mua nguyªn vËt liÖu. Chi phÝ tr¶ l−¬ng cho c«ng nh©n Chi phÝ s¶n xuÊt Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ..... 1. Chi phÝ mua nguyªn vËt liÖu Gi¸ thµnh cña nguyªn vËt liÖu nh− sau: + Gi¸ c¸t: 55.000®ång/m3 + Gi¸ ®¸: 95.000®ång/m3 + Gi¸ xi m¨ng PC40: 96.000/t¹ + Gi¸ thÐp th−êng : ThÐp s¶n xuÊt èng th−êng lµ 8.000®ång/kg ThÐp c−êng ®é cao ®Ó chÕ t¹o èng cao ¸p lµ 12.000®ång/kg Dùa trªn l−îng dïng vËt liÖu cho lo¹i s¶n phÈm vµ ®¬n gi¸ vËt liÖu ë trªn lËp ®−îc b¶ng gi¸ thµnh nguyªn vËt liÖu dïng cho mçi lo¹i s¶n phÈm cã tÝnh ®Õn hao hôt. Hao hôt cèt liÖu 2% Hao hôt xi m¨ng 0,5% Hao hôt s¾t 1% B¶ng gi¸ thµnh vËt liÖu cho mçi lo¹i s¶n phÈm Lo¹i s¶n phÈm Lo¹i vËt liÖu §¬n vÞ §¬n gi¸ (®ång) Khèi l−îng vËt liÖu Thµnh tiÒn (®ång) Tæng (®ång) §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 130 http ://www.ebook.edu.vn èng cao ¸p φ500 Xi m¨ng C¸t §¸ ThÐp kg m3 m3 kg 960 55.000 95.000 12.000 256 0,125 0,236 70 245.760 6.875 22.420 840.000 1.115.055 èng cao ¸p φ700 Xi m¨ng C¸t §¸ ThÐp kg m3 m3 kg 960 55.000 95.000 12.000 375 0,183 0,345 105,6 360.000 10.065 32.775 1.267.200 1.670.040 èng cao ¸p φ1000 Xi m¨ng C¸t §¸ ThÐp kg m3 m3 kg 960 55.000 95.000 12.000 603,24 0,293 0,555 145,2 579.110 16.115 52.725 1.742.400 2.390.350 èng th−êng φ500 Xi m¨ng C¸t §¸ ThÐp kg m3 m3 kg 960 55.000 95.000 8.000 208,2 0,147 0,269 75,62 198.872 8.085 25.555 604.960 837.472 èng th−êng φ1000 Xi m¨ng C¸t §¸ ThÐp kg m3 m3 kg 960 55.000 95.000 8.000 489,27 0,344 0,64 168,8 329.728 22.410 86.760 524.750 963.648 èng th−êng φ1500 Xi m¨ng C¸t §¸ ThÐp kg m3 m3 kg 960 55.000 95.000 8.000 888,32 0,625 1,145 293,8 852.787 34.375 108.775 2.350.400 3.346.337 Bª t«ng, th−¬ng phÈm 300# Xi m¨ng C¸t §¸ Phô gia kg m3 m3 LÝt 960 55.000 95.000 25.000 368 0,274 0,405 3,68 353.280 15.070 38.475 92.000 498.825 Bª t«ng, th−¬ng phÈm 350# Xi m¨ng C¸t §¸ Phô gia kg m3 m3 LÝt 960 55.000 95.000 25.000 413 0,267 0,397 4,13 396.480 14.685 37.715 103.250 552.130 Bª t«ng, th−¬ng phÈm 400# Xi m¨ng C¸t §¸ Phô gia kg m3 m3 LÝt 960 55.000 95.000 25.000 455 0,262 0,388 4,55 436.800 14.410 36.860 113.750 601.820 Bª t«ng, Xi m¨ng kg 960 497 477.120 §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 131 http ://www.ebook.edu.vn th−¬ng phÈm 450# C¸t §¸ Phô gia m3 m3 LÝt 55.000 95.000 25.000 0,263 0,38 4,97 14.465 38.100 124.250 653.935 Bª t«ng, th−¬ng phÈm 500# Xi m¨ng C¸t §¸ Phô gia kg m3 m3 LÝt 960 55.000 95.000 25.000 540 0,25 0,371 5,4 518.400 13.750 35.245 135.000 702.395 2. Chi phÝ s¶n xuÊt a. Chi phÝ ®iÖn Chi phÝ ®iÖn s¶n xuÊt cho tõng lo¹i s¶n phÈm nh− sau: èng cao ¸p 35% èng th−êng 55% Bª t«ng th−¬ng phÈm 10% Tæng l−îng ®iÖn cÇn thiÕt cho nhµ m¸y : Pn = [(1 + 0,1)Psx.15 + Tcs .14].K Psx: C«ng suÊt cña c¸c khu vùc s¶n xuÊt trong nhµ m¸y kW/ngµy C«ng suÊt nµy bao gåm toµn bé c«ng suÊt cña c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt cña c¸c ph©n x−ëng s¶n xuÊt vµ thèng kª ®−îc lµ : 480kW Tcs: C«ng suÊt phôc vô cho viÖc chiÕu s¸ng kW/ngµy Bao gåm toµn bé c«ng suÊt cña c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng trong nhµ m¸y : 102 kW K: HÖ sè lµm viÖc kh«ng ®ång thêi, K = 0,7 0,1.Psx: C«ng suÊt s¶n xuÊt cña khu vùc tr¹m trén ca 3 vµ nh÷ng khu vùc s¶n xuÊt liªn quan ®Õn nã. VËy: Pn = (1,1×15×480 + 102×14)×0,7 = 6544 kW/ngµy X¸c ®Þnh chi phÝ ®iÖn cho mçi s¶n phÈm Chi phÝ ®iÖn cho 1m3 s¶n phÈm èng cao ¸p trong n¨m Q = V P.35,0.300 n kW/m3 sp V : Khèi l−îng èng dÉn n−íc cao ¸p s¶n xuÊt trong n¨m m3 Q = 000.15 654435,0300 ×× = 45,81 kW/m3 sp + Chi phÝ ®iÖn cho 1 s¶n phÈm èng cao ¸p φ500 T1 = Q.Vs1 (kW/sp) Q = 45,81 kW/m3 sp §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 132 http ://www.ebook.edu.vn Vs1 = 0,56 m 3 VËy: T1 = 45,81×0,56 = 25,66 kW/sp Gi¸ thµnh tiªu thô ®iÖn mét s¶n phÈm èng cao ¸p φ500 G1 = T1 . G (®ång/sp) G: Gi¸ thµnh 1 kW ®iÖn s¶n xuÊt, G = 1000 ®ång/kW G1 = 25,66×1000 = 25660 ®ång/sp + Chi phÝ ®iÖn cho 1 s¶n phÈm èng cao ¸p φ700 T2 = 45,81×0,82 = 37,564 kW/sp G2 = 37,564×1000 = 37564 ®ång/sp + Chi phÝ ®iÖn cho 1 s¶n phÈm èng cao ¸p φ1000 T3 = 45,81×1,32 = 60,5 kW/sp G3 = 60,5×1000 = 60500 ®ång/sp Chi phÝ ®iÖn cho 1 m3 s¶n phÈm èng th−êng: Q = V P55,0.300 n V : Khèi l−îng lo¹i s¶n phÈm èng th−êng trong n¨m, V = 25.000 m 3 Q = 000.25 654455,0300 ×× = 43,19 kW/m3sp +Chi phÝ ®iÖn cho 1 s¶n phÈm èng th−êng φ500 T5 = Q.Vs5 Q = 43,19 kW/m3 sp Vs5 = 0,6 m 3 VËy: T5 = 43,19×0,6 = 25,914 kw/sp Gi¸ thµnh tiªu thô ®iÖn 1 s¶n phÈm èng th−êng φ500 G5 = T5. G = 25,914×1000 = 25914 ®ång/sp +Chi phÝ ®iÖn cho 1 s¶n phÈm èng th−êng φ1000 T6 = 43,19×1,41 = 60,9 kw/sp G6 = 60,9×1000 = 60900 ®ång/sp +Chi phÝ ®iÖn cho 1 s¶n phÈm èng th−êng φ1500 T7 = 43,19×2,56 = 110,6 kw/sp G6 = 110,6×1000 = 110600 ®ång/sp +Chi phÝ ®iÖn cho bª t«ng th−¬ng phÈm §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 133 http ://www.ebook.edu.vn Q = V P.300.1,0 n (kW/m3 bª t«ng) Q = 000.30 65443001,0 x× = 6,544 kW/m3 bª t«ng +Gi¸ thµnh chi phÝ ®iÖn cho 1m3 bª t«ng lµ: Gs = 6,544×1000 = 6544 ®ång/m 3 +Chi phÝ than cho gia c«ng nhiÖt s¶n phÈm ®−îc x¸c ®Þnh Gt = K q.G thn Ghn: L−îng h¬i n−íc cÇn thiÕt cho mét s¶n phÈm qt : Khèi l−îng than cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra 1 kg h¬i n−íc, qt = 0,13 kg K : HiÖu suÊt t¹o h¬i n−íc, K = 0,7 +Chi phÝ gi¸ thµnh cho 1 gia c«ng nhiÖt s¶n phÈm T = G. g g: Gi¸ thµnh 1 kg than, g = 300 ®ång/kg L−îng h¬i n−íc cung cÊp cho 1 m3 s¶n phÈm Ghn = 144,8 kg h¬i/m 3 L−îng h¬i n−íc cung cÊp cho tõng s¶n phÈm. èng cao ¸p φ500 G1 = 144,8×0,56 = 81,1 kg hn/sp èng cao ¸p φ700 G2 = 144,8×0,82 = 118,736 kg hn/sp èng cao ¸p φ1000 G3 = 144,8×1,32= 191,14 kg hn/sp èng th−êng φ500 G4 = 144,8×0,6 = 86,88 kg hn/sp èng th−êng φ800 G5 = 144,8×1,41 = 204,168 kg hn/sp èng th−êng φ1000 G6 = 144,8×2,56 = 370,688 kg hn/sp +Chi phÝ cho mçi s¶n phÈm èng cao ¸p φ500: Gt1 = 7,0 13,0 . 81,1 = 15,06 (kg/sp) èng cao ¸p φ700: Gt2 = 7,0 13,0 . 118,736 = 22,05 (kg/sp) §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 134 http ://www.ebook.edu.vn èng cao ¸p φ1000: Gt3 = 7,0 13,0 . 191,14 = 35,5 (kg/sp) èng th−êng φ500: Gt4 = 7,0 13,0 . 86,88 = 16,13 (kg/sp) èng th−êng φ1000: Gt5= 7,0 13,0 . 204,168 = 37,92 (kg/sp) èng th−êng φ1500: Gt6 = 7,0 13,0 . 370,688 = 68,84 (kg/sp) +Chi phÝ tÝnh thµnh tiÒn cho mçi s¶n phÈm èng cao ¸p φ500: T1 = 300×15,06 = 4518 (®ång/sp) èng cao ¸p φ700: T2 = 300×22,05 = 6615 (®ång/sp) èng cao ¸p φ1000: T3 = 300×35,5 = 10650 (®ång/sp) èng th−êng φ500: T4 = 300×16,13 = 4839 (®ång/sp) èng th−êng φ1000: T5 = 300×37,92 = 11376 (®ång/sp) èng th−êng φ1500: T6 = 300×68,84 = 20652 (®ång/sp) +Chi phÝ vËn chuyÓn 1 m3 bª t«ng th−¬ng phÈm ®i tiªu thô x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc. Tvc = L.C L : Kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn, chän kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn trung b×nh lµ 25km. C : Chi phÝ vËn chuyÓn 1m3 bª t«ng ®i 1 km, C = 2000 ®ång/km Tvc = 25.2000 = 50.000 ®ång/m 3 bª t«ng th−¬ng phÈm 3. Chi phÝ tr¶ l−¬ng cho c«ng nh©n a. Chi phÝ tr¶ l−¬ng cho c«ng nh©n ë c¸c khu vùc + Kho cèt liÖu: Sè c«ng nh©n lµm viÖc ë kho cèt liÖu trong mét ngµy lµ: 5 c«ng nh©n bËc 3 2 c«ng nh©n bËc 4 3 c«ng nh©n bËc 5 L−¬ng c«ng nh©n bËc 3: 25.000 ®ång/ngµy L−¬ng c«ng nh©n bËc 4: 30.000 ®ång/ngµy L−¬ng c«ng nh©n bËc 5: 35.000 ®ång/ngµy Chi phÝ tr¶ l−¬ng c«ng nh©n tÝnh vµo 1 m3 cèt liÖu Lcl = clQ 000.353000.302000.255 ×+×+× Qcl: L−îng cèt liÖu cÇn trong mét ngµy (m 3) §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 135 http ://www.ebook.edu.vn Qcl = 98 + 58 = 156 m 3 Lcl = 156 290000 = 1859 ®ång/m3 + Kho xi m¨ng Tæng sè c«ng nh©n lµm viÖc ë kho xi m¨ng lµ 6 c«ng nh©n bËc 4 Lx = xQ 300006 × Qx: L−îng xi m¨ng trong mét ngµy Qx = 95 tÊn/ngµy Lx = 95 180000 = 1895 ®ång/tÊn + Ph©n x−ëng trén Tæng sè c«ng nh©n lµm viÖc trong mét ngµy lµ 15 ng−êi Trong ®ã: 3 c«ng nh©n bËc 5 6 c«ng nh©n bËc 4 6 c«ng nh©n bËc 3 Chi phÝ tr¶ l−¬ng c«ng nh©n tÝnh vµo bª t«ng, nªn chi phÝ tr¶ l−¬ng c«ng nh©n tÝnh vµo 1m3 bª t«ng Lb = bV 350003300006250006 ×+×+× Vb: Khèi l−îng bª t«ng s¶n xuÊt trong mét ngµy, Vb = 233,33 m 3/ngµy Lb = 33,233 435000 = 1865 ®ång/m3 + Khu vùc cèt thÐp vµ t¹o h×nh Tæng sè c«ng nh©n s¶n xuÊt trong mét ca lµ 48 ng−êi Trong ®ã: 14 c«ng nh©n ph©n x−ëng thÐp 34 c«ng nh©n ph©n x−ëng t¹o h×nh (c¶ gia c«ng nhiÖt) Ta cã: 12 c«ng nh©n bËc 3 24 c«ng nh©n bËc 4 12 c«ng nh©n bËc 5 Sè c«ng nh©n s¶n xuÊt trong ph©n x−ëng thÐp lµ 14 ng−êi §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 136 http ://www.ebook.edu.vn 4 c«ng nh©n bËc 3 6 c«ng nh©n bËc 4 4 c«ng nh©n bËc 5 Sè c«ng nh©n s¶n xuÊt èng th−êng lµ 18 ng−êi Trong ®ã: 4 c«ng nh©n bËc 3 10 c«ng nh©n bËc 4 4 c«ng nh©n bËc 5 Sè c«ng nh©n s¶n xuÊt èng cao ¸p lµ 16 ng−êi Trong ®ã: 4 c«ng nh©n bËc 3 8 c«ng nh©n bËc 4 4 c«ng nh©n bËc 5 +Chi phÝ tr¶ l−¬ng theo khèi l−îng thÐp lµ LTH = spQ )3500042()3000062()2500042( ××+××+×× (®ång/kg) Qsp : Khèi l−îng thÐp s¶n xuÊt trong mét ngµy = 16300 kg/ngµy LTH = 16300 840000 = 51,54 (®ång/kg) +Chi phÝ tr¶ l−¬ng theo 1m3 s¶n phÈm èng cao ¸p t¹o h×nh lµ LONC = spQ )3500042()3000082()2500042( ××+××+×× Qsp: ThÓ tÝch s¶n phÈm trong 1 ngµy lµ LONC = 50 960000 = 19200 ®ång/m3 +Chi phÝ tr¶ l−¬ng theo 1m3 s¶n phÈm èng th−êng lµ: LONT = spQ )3500042()30000102()2500042( ××+××+×× LONT = 33,83 1080000 = 12961 ®ång/m3 +Chi phÝ tr¶ l−¬ng cho vËn chuyÓn bèc dì s¶n phÈm B·i s¶n phÈm gåm 5 ng−êi: 3 c«ng nh©n bËc 3 2 c«ng nh©n bËc 4. +Chi phÝ bèc dì cho 1 m3 s¶n phÈm lµ: §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 137 http ://www.ebook.edu.vn Lbd = spV 300002250003 ×+× Vsp = 133,33 m 3/ngµy ⇒ Lbd = 33,133 300002250003 ×+× = 1013 ®ång/m3 +Chi phÝ tr¶ l−¬ng cho l¸i xe chë bª t«ng th−¬ng phÈm gåm 8 ng−êi, mçi ng−êi 60000 ®ång/ngµy +Chi phÝ tr¶ l−¬ng tÝnh cho 1 m3 bª t«ng th−¬ng phÈm Lsp = 100 600008 × = 4800 ®ång/m3 Chi phÝ tr¶ l−¬ng c«ng nh©n tÝnh vµo gi¸ thµnh 1 s¶n phÈm ®−îc thèng kª b¶ng sau: Lo¹i s¶n phÈm Khu vùc §¬n vÞ Khèi l−îng c«ng viÖc §¬n gi¸ Thµnh tiÒn ( ®ång ) Tæng ( ®ång ) èng cao ¸p φ500 Kho cèt liÖu Kho xi m¨ng Ph©n x−ëng trén Ph©n x−ëng thÐp T¹o h×nh VËn chuyÓn, bèc dì m3 T m3 kg m3 m3 0,361 0,256 0,56 70 0,56 0,56 2131 2094 2400 60,92 24002 1100 770 536 1344 4265 13442 616 20.973 èng cao ¸p φ700 Kho cèt liÖu Kho xi m¨ng Ph©n x−ëng trén Ph©n x−ëng thÐp T¹o h×nh VËn chuyÓn, bèc dì m3 T m3 kg m3 m3 0,528 0,375 0.82 105,6 0,82 0,82 2131 2094 2400 60,92 24002 1100 1126 786 1968 6434 19682 902 30.898 èng cao ¸p φ1000 Kho cèt liÖu Kho xi m¨ng Ph©n x−ëng trén Ph©n x−ëng thÐp T¹o h×nh VËn chuyÓn, bèc dì m3 T m3 kg m3 m3 0,848 0,604 1,32 145,2 1,32 1,32 2131 2094 2400 60,92 24002 1100 1807 1265 3168 8846 31683 1452 48.221 §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 138 http ://www.ebook.edu.vn èng th−êng φ500 Kho cèt liÖu Kho xi m¨ng Ph©n x−ëng trén Ph©n x−ëng thÐp T¹o h×nh VËn chuyÓn, bèc dì m3 T m3 kg m3 m3 0,416 0,209 0,6 75,62 0,6 0,6 2131 2094 2400 60,92 13499 1100 887 438 1440 4607 8100 660 16.132 èng th−êng φ1000 Kho cèt liÖu Kho xi m¨ng Ph©n x−ëng trén Ph©n x−ëng thÐp T¹o h×nh VËn chuyÓn, bèc dì m3 T m3 kg m3 m3 0,984 0,490 1,41 168,8 1,41 1,41 2131 2094 2400 60,92 13499 1100 2097 1027 3384 10284 19034 1551 37.377 èng th−êng φ1500 Kho cèt liÖu Kho xi m¨ng Ph©n x−ëng trén Ph©n x−ëng thÐp T¹o h×nh èng th−êng VËn chuyÓn, bèc dì m3 T m3 kg m3 m3 1,77 0,889 2,56 293,8 2,56 2,56 2131 2094 2400 60,92 13499 1100 3772 1862 6144 17899 34558 2816 67.051 Bª t«ng th−¬ng phÈm 300# Kho cèt liÖu Kho xi m¨ng Ph©n x−ëng trén VËn chuyÓn m3 T m3 m3 0,679 0,368 1 1 2131 2094 2400 8000 1447 771 2400 8000 12.618 Bª t«ng th−¬ng phÈm 350# Kho cèt liÖu Kho xi m¨ng Ph©n x−ëng trén VËn chuyÓn m3 T m3 m3 0,664 0,413 1 1 2131 2094 2400 8000 1415 865 2400 8000 12.680 Bª t«ng th−¬ng phÈm 400# Kho cèt liÖu Kho xi m¨ng Ph©n x−ëng trén VËn chuyÓn m3 T m3 m3 0,650 0,455 1 1 2131 2094 2400 8000 1385 953 2400 8000 12.738 Bª t«ng th−¬ng phÈm 450# Kho cèt liÖu Kho xi m¨ng Ph©n x−ëng trén VËn chuyÓn m3 T m3 m3 0,636 0,497 1 1 2131 2094 2400 8000 1356 1041 2400 8000 12.797 Bª t«ng th−¬ng Kho cèt liÖu Kho xi m¨ng m3 T 0,622 0,54 2131 2094 1326 1131 12.857 §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 139 http ://www.ebook.edu.vn phÈm 500# Ph©n x−ëng trén VËn chuyÓn m3 m3 1 1 2400 8000 2400 8000 b. Chi phÝ l−¬ng tÝch luü vµo b¶o hiÓm x· héi PhÇn chi phÝ nµy lÊy b»ng 15% l−¬ng chÝnh, vËy chi phÝ l−¬ng thùc tÕ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp ®−îc x¸c ®Þnh theo s¶n phÈm. èng cao ¸p φ500: Lsx1 = 1,15×20973 = 24.120 ®ång/sp èng cao ¸p φ700: Lsx2 = 1,15×30898 = 35.533 ®ång/sp èng cao ¸p φ1000: Lsx3 = 1,15 ×48221 = 55.454 ®ång/sp èng th−êng φ500: Lsx4 = 1,15×16132 = 18.552 ®ång/sp èng th−êng φ1000: Lsx5 = 1,15×37377 = 42.984 ®ång/sp èng th−êng φ1500: Lsx6 = 1,15×67051 = 77.109 ®ång/sp Bª t«ng th−¬ng phÈm: M¸c 300# : Lsx7 = 1,15×12618 = 14.511 ®ång/m 3 M¸c 350# : Lsx8 = 1,15×12680 = 14.582 ®ång/m 3 M¸c 400# : Lsx9 = 1,15×12738 = 14.649 ®ång/m 3 M¸c 450# : Lsx10 = 1,15×12797 = 14.717 ®ång/m 3 M¸c 500# : Lsx11 = 1,15×12857 = 14.786 ®ång/m 3 Chi phÝ tr¶ l−¬ng cho c¸n bé qu¶n lý nhµ m¸y vµ phôc vô s¶n xuÊt lÊy b»ng 18% c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. Chi phÝ l−¬ng cho c¸c c«ng nh©n phôc vô vµ c¸n bé qu¶n lý tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. VËy tæng chi phÝ tr¶ l−¬ng cho c«ng nh©n viªn theo mçi lo¹i s¶n phÈm lµ: èng cao ¸p φ500: L’sx1 = Lsx1.1,18 = 1,18×24120 = 28.462 ®ång/sp èng cao ¸p φ700: L’sx2 = Lsx2.1,18 = 1,18×35533 = 41.930 ®ång/sp èng cao ¸p φ1000: L’sx3 = Lsx3.1,18 = 1,18×55454 = 65.436 ®ång/sp §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 140 http ://www.ebook.edu.vn èng th−êng φ500: L’sx4 = Lsx5.1,18 = 1,18×18552 = 21.892 ®ång/sp èng th−êng φ1000: L’sx5 = Lsx6.1,18 = 1,18× 42984 = 50.722 ®ång/sp èng th−êng φ1500: L’sx6 = Lsx7.1,18 = 1,18× 77109 = 90.989 ®ång/sp Bª t«ng th−¬ng phÈm m¸c 300#: L’sx7 = Lsx8.1,18 = 1,18×14511 = 17.123 ®ång/m 3 Bª t«ng th−¬ng phÈm m¸c 350#: L’sx8 = Lsx9.1,18 = 1,18×14582 = 17.207 ®ång/m 3 Bª t«ng th−¬ng phÈm m¸c 400#: L’sx9 = Lsx10.1,18 = 1,18×14649 = 17.286 ®ång/m 3 Bª t«ng th−¬ng phÈm m¸c 450#: L’sx10 = Lsx9.1,18 = 1,18×14717 = 17.366 ®ång/m 3 Bª t«ng th−¬ng phÈm m¸c 500#: L’sx11 = Lsx10.1,18 = 1,18×14786 = 17.448 ®ång/m 3 4. PhÇn tÝnh to¸n khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. PhÇn tÝnh to¸n khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh bao gåm: KhÊu hao trang thiÕt bÞ vµ khÊu hao nhµ x−ëng. PhÇn khÊu hao nµy ®−îc ph©n bè cho c¸c s¶n phÈm nh− sau. èng cao ¸p : KhÊu hao 35% èng th−êng : KhÊu hao 55% Bª t«ng th−¬ng phÈm: KhÊu hao 10% KhÊu hao trang thiÕt bÞ vµ nhµ x−ëng lµ 12,5% Tæng sè tiÒn khÊu hao trong n¨m cho toµn bé nhµ m¸y lµ. P = 5.420.812.500 (®ång) VËy sè tiÒn tÝnh khÊu hao tÝnh cho 1 m3 bª t«ng cña mçi lo¹i s¶n phÈm lµ. - èng cao ¸p: Tkh = nV P35,0 × P: Tæng sè tiÒn khÊu hao trong n¨m Vn: Khèi l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong n¨m, m 3 Tkh = 000.15 500.812.420.535,0 × = 126.486 ®ång/m3sp §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 141 http ://www.ebook.edu.vn KhÊu hao cho tõng lo¹i s¶n phÈm èng cao ¸p èng cao ¸p φ500 Tkh1 = 126486×0,56 = 70.833 ®ång/sp èng cao ¸p φ700 Tkh2 = 126486×0,82 = 103.720 ®ång/sp èng cao ¸p φ1000 Tkh3 = 126486×1,32 = 166.962 ®ång/sp èng n−íc th−êng Tkh = nV P55,0 × P: Tæng sè tiÒn khÊu hao trong n¨m Vn: Khèi l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong n¨m, m 3 Tkh = 000.25 500.812.420.555,0 × = 119.258 ®ång/m3sp KhÊu hao cho tõng lo¹i s¶n phÈm èng th−êng èng th−êng φ500 Tkh4 = 119258×0,6 = 71.555 ®ång/sp èng th−êng φ1000 Tkh5 = 119258×1,41 = 168.154 ®ång/sp èng th−êng φ1500 Tkh6 = 119258×2,56 = 305.301 ®ång/sp - S¶n phÈm bª t«ng th−¬ng phÈm Tkh = nV P1,0 × P: Tæng sè tiÒn khÊu hao trong n¨m Vn: Khèi l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong n¨m, m 3 Tkh = 000.30 500.812.420.51,0 × = 18.070 ®ång/m3sp 5. Gi¸ thµnh cña c¸c s¶n phÈm Gi¸ thµnh cña c¸c s¶n phÈm b»ng tæng c¸c chi phÝ: Chi phÝ ®iÖn, chi phÝ tr¶ l−¬ng c«ng nh©n, chi phÝ than, chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ nguyªn vËt liÖu,… gi¸ thµnh nµy ®−îc tæng hîp vµo b¶ng sau. §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 142 http ://www.ebook.edu.vn Lo¹i s¶n phÈm §¬n vÞ Chi phÝ nguyªn vËt liÖu Chi phÝ ®iÖn Chi phÝ than Chi phÝ VC Chi phÝ tr¶ l−¬ng KH tµi s¶n Tæng gi¸ thµnh SP C500 sp 1115055 25660 4518 0 20973 70833 1.237.039 C700 sp 1670040 37564 6615 0 30898 103720 1.848.837 C1000 sp 2390350 60500 10650 0 48221 166962 2.676.683 T500 sp 837472 25914 4839 0 16132 71555 955.912 T1000 sp 963648 60900 11376 0 37377 168154 1.214.455 T1500 sp 3346337 110600 20652 0 67051 305301 3.849.941 BTTP 300# m3 498825 6544 0 50000 12618 18070 586.057 BTTP 350# m3 552130 6544 0 50000 12680 18070 639.424 BTTP 400# m3 601820 6544 0 50000 12738 18070 689.172 BTTP 450# m3 653935 6544 0 50000 12797 18070 741.346 BTTP 500# m3 702395 6544 0 50000 12857 18070 789.866 ChØ tiªu tiªu hao nguyªn vËt liÖu T = Q Tnvl∑ ∑Tnvl: Tæng sè tiÒn mua nguyªn vËt liÖu ∑Tnvl = 24916.(837472 + 963648 + 3346337) + 19611.(1115055 + 1670040 + 2390350) + 40000.(498825 + 552130 + 601820 + 653935 + 702395) = 350113890000 Q: C«ng suÊt cña nhµ m¸y, Q = 70000 m3 §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 143 http ://www.ebook.edu.vn T = 70000 003501138900 = 5.001.627 (®ång/m3) IV. X¸c ®Þnh thêi h¹n thu håi vèn ®Çu t−. Nhµ m¸y b¸n c¸c lo¹i s¶n phÈm cho kh¸ch hµng víi ®¬n gi¸ nh− sau: - S¶n phÈm èng cao ¸p. + Lo¹i φ500: 1.400.000 ®ång/sp + Lo¹i φ700: 2.000.000 ®ång/sp + Lo¹i φ1000: 2.850.000 ®ång/sp - S¶n phÈm èng th−êng. + Lo¹i φ500 : 1.080.000 ®ång/sp + Lo¹i φ1000 : 1.400.000 ®ång/sp + Lo¹i φ1500 : 4.100.000 ®ång/sp - Bª t«ng th−¬ng phÈm. + BTTP 300# : 670.000 ®ång/m3 + BTTP 350# : 720.000 ®ång/m3 + BTTP 400# : 770.000 ®ång/m3 + BTTP 450# : 810.000 ®ång/m3 + BTTP 500# : 870.000 ®ång/m3 - Møc l·i s¶n phÈm èng cao ¸p. + Lo¹i φ500 : L1 =1.400.000 - 1.237.039 = 162.961 ®ång/sp + Lo¹i φ700 : L2 =2.000.000 - 1.848.837 = 151.163 ®ång/sp + Lo¹i φ1000 : L3 =2.850.000 - 2.676.683 = 173.317 ®ång/sp - Møc l·i s¶n phÈm èng th−êng. + Lo¹i φ500 : L4 = 1.080.000 – 955.912 = 124.088 ®ång/sp + Lo¹i φ1000 : L5 = 1.400.000 - 1.214.455 = 185.545 ®ång/sp + Lo¹i φ1500 : L6 = 4.100.000 – 3.849.941 = 250.059 ®ång/sp - Møc l·i s¶n phÈm bª t«ng th−¬ng phÈm. + BTTP 300# : L7 = 670.000 – 586.057 = 83.943 ®ång/m 3 + BTTP 350# : L8 = 720.000 – 639.424 = 80.576 ®ång/m 3 + BTTP 400# : L9 = 770.000 – 689.172 = 80.828 ®ång/m 3 + BTTP 450# : L10 = 810.000 – 741.346 = 68.654 ®ång/m 3 + BTTP 500# : L11 = 870.000 – 789.866 = 80.134 ®ång/m 3 - L·i cña nhµ m¸y trong mét n¨m s¶n xuÊt kinh doanh lµ. §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 144 http ://www.ebook.edu.vn Lxd = ∑9 1 ii L.n Trong ®ã: ni lµ sè l−îng cña lo¹i s¶n phÈm i s¶n xuÊt trong n¨m. Li lµ l·i cña lo¹i s¶n phÈm i s¶n xuÊt trong n¨m VËy: Lxd = (16667×124088 + 5319×185545 + 2930×250059 ) + (10714×162961 + 5488×151163 + 3409×173317) + (10500×83943+ 10500×80576 + 3000×80828 + 3000x68654 + 3000x134) = 9.370.443.272 ®ång Theo quy ®Þnh vÒ møc thuÕ cña nhµ n−íc th× thuÕ thu nhËp mµ doanh nghiÖp ph¶i nép lµ 32% do vËy sè tiÒn thuÕ mµ doanh nghiÖp ph¶i nép lµ: 9.370.443.272×32% = 2.998.541.847 ®ång Tõ ®ã ta cã l·i cña nhµ m¸y lµ : 9.370.443.272 – 2.998.541.847 = 6.371.901.425 §Þnh møc l·i cña Nhµ n−íc ®−îc x¸c ®Þnh. Dm = V L%.100 kd Dm = 100. .75044.159.457 425.901.371.6 = 14,43% Thêi h¹n thu håi vèn ®Çu t−. Tth = kdL V Tth: Thêi h¹n thu håi vèn ®Çu t− V: Tæng sè vèn ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n Lkd: L·i hµng n¨m cña nhµ m¸y Tth = 425.901.371.6 .75044.159.457 = 5,8 (n¨m) §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 145 http ://www.ebook.edu.vn KÕt luËn. §èi víi mét kü s− c«ng nghÖ yªu cÇu ph¶i biÕt thiÕt kÕ, tæ chøc mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt hîp lý, biÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ sao cho ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt, ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Ph¶i biÕt vËn dông gi÷a nh÷ng yªu cÇu kü thuËt víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ. Trong ®iÒu kiÖn thùc tÕ hiÖn nay khi §¶ng vµ Nhµ N−íc ®ang thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa khuyÕn khÝch ®Çu ®Çu t− x©y xùng c¬ së h¹ tÇng, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nh»m ®Èy nhanh ph¸t triÓn kinh tÕ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc, ®ßi hái nhu cÇu lín vÒ ngµnh vËt liÖu trong ®ã c¸c s¶n phÈm bª t«ng vµ bª t«ng ®óc s½n chiÕm mét vÞ trÝ quan träng. V× vËy ®Ó ®¸p øng phÇn nµo nhu cÇu cÊp thiÕt, ®ã tõ thiÕt kÕ nhµ m¸y nµy. Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ chóng em ®· cè g¾ng tham kh¶o tµi liÖu trong vµ ngoµi n−íc. T×m hiÓu c¸c c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c¸c n−íc tiªn tiÕn vÒ c«ng nghÖ bª t«ng, vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· ®−îc häc trong nhµ tr−êng vµ thùc tÕ s¶n xuÊt ë ViÖt Nam. Trong phÇn thiÕt kÕ, khi chän ®Þa ®iÓm x©y dùng xÝ nghiÖp chóng em ®· chó ý ®Õn tËn dông kh¶ n¨ng giao th«ng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu vµ trë s¶n phÈm tiªu thô. VÒ d©y chuyÒn c«ng nghÖ, em ®· tÝnh to¸n cô thÓ c¸c phÇn ®ång thêi ¸p dông nh÷ng thµnh tùu tiªn tiÕn vµo trong hoµn c¶nh thùc tÕ cña ViÖt Nam. PhÇn kinh tÕ ®· x¸c ®Þnh ®−îc mét sè chØ tiªu trong x©y dùng, c¸c chØ tiªu trong lóc vËn hµnh s¶n xuÊt vµ ho¹ch to¸n ®−îc gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cóng em bè trÝ tæng mÆt b»ng nhµ m¸y, c¸c c«ng tr×nh chÝnh vµ c«ng tr×nh phô ®¶m b¶o liªn hoµn chÆt chÏ víi nhau. MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng nh−ng do tr×nh ®é cã h¹n, yªu cÇu thiÕt kÕ lín do ®ã trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. §Ó hoµn thµnh nhiÖm vô ®−îc giao chóng em ®· ®−îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña nhµ tr−êng, c¸c thÇy gi¸o trong khoa vµ ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o NguyÔn ThiÖn RuÖ. Chóng em mong r»ng sÏ nhËn ®−îc nhiÒu ý kiÕn bæ sung cña c¸c thÇy vµ c¸c b¹n nh»m lµm cho phÇn thiÕt kÕ cña em ®−îc hoµn thiÖn h¬n vµ rót ra ®−îc nh÷ng thiÕu sãt cña m×nh. §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 146 http ://www.ebook.edu.vn Chóng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña nhµ tr−êng, c¸c thÇy gi¸o trong khoa VËt LiÖu X©y Dùng vµ c¸c b¹n gióp ®ì em hoµn thµnh ®å ¸n tèt nghiÖp nµy. tμi liÖu tham kh¶o 1. C«ng nghÖ Bªt«ng xim¨ng I ( GS.TS. NguyÔn TÊn Quý- GVC.TS.NguyÔn ThiÖn RuÖ ) 2. C«ng nghÖ Bªt«ng xim¨ng II ( GVC. NguyÔn V¨n Phiªu- GVC.TS.NguyÔn ThiÖn RuÖ -TS. TrÇn Ngäc TÝnh ) 3. Gi¸o tr×nh VËt LiÖu X©y Dùng ( Phïng V¨n Lù - Ph¹m Duy H÷u - Phan Kh¾c TrÝ ) 4. ThiÕt bÞ nhiÖt trong s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng ( PGS. TS. B¹ch §×nh Thiªn ) 5. M¸y s¶n xuÊt VËt LiÖu X©y Dùng ( TS. NguyÔn ThiÖu Xu©n - PGS.TS. TrÇn V¨n TuÊn - KS. NguyÔn ThÞ Thanh Mai - ThS. NguyÔn KiÕm Anh) 6. C«ng nghÖ chÊt kÕt dÝnh v« c¬ ( Bé m«n C«ng nghÖ VËt LiÖu X©y Dùng ) §å ¸n m«n c«ng nghÖ btxmii Trang 147 http ://www.ebook.edu.vn môc lôc PhÇn I Më ®Çu vµ giíi thiÖu chung Trang I.1 Më ®Çu 1 I.2 Giíi thiÖu vÒ mÆt b»ng nhµ m¸y 3 I.3 C¸c lo¹i s¶n phÈm mµ nhµ m¸y s¶n xuÊt 4 I.4 Yªu cÇu ®èi víi nguyªn vËt liÖu dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm 5 I.5 TÝnh to¸n cÊp phèi bªt«ng 11 I.6 KÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña nhµ m¸y 29 PhÇn II ThiÕt kÕ c«ng nghÖ II.1 TiÕp nhËn vµ b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu 33 II.1.1. Kho xim¨ng 33 II.1.2. Kho cèt liÖu 39 II.2 Ph©n x−ëng chÕ t¹o hçn hîp bªt«ng 46 II.3 Kho thÐp vµ ph©n x−ëng thÐp 57 II.4 Ph©n x−ëng t¹o h×nh 72 I.4.1 T¹o h×nh èng dÉn n−íc cao ¸p 73 II. T¹o h×nh èng dÉn n−íc th−êng 90 II.5 KiÓm tra chÊt l−îng s¶n phÈm vµ b¶o qu¶n s¶n phÈm 109 II.6 An toµn lao ®éng 115 PhÇn III KiÕn tróc, ®iÖn n−íc, kinh tÕ Ch−¬ng I : KiÕn tróc 117 Ch−¬ng II : §iÖn n−íc 125 Ch−¬ng III : H¹ch to¸n kinh tÕ 125 KÕt luËn 145

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế nhà máy bêtông chế tạo ống dẫn nước.pdf