Đồ án Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết gối đỡ

Lời nói đầu Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các nghành công nghiệp mới nói chung và nghành cơ sở của mọi nghành nói riêng đó là nghành Cơ khí. Là một nghành đã ra đời từ lâu với nhiệm vụ là thiết kế và chế tạo máy móc phục vụ cho các nghành công nghiệp khác. Do vậy đòi hỏi kỹ s¬ và cán bộ nghành Cơ khí phải tích luỹ đầy đủ & vững chắc những kiến thức cơ bản nhất của nghành, đồng thời không ngừng trau rồi và nâng cao vốn kiến thức đó, quan trong nhất là phải biết vận dụng những kiến thức đó để giải quyết những vấn đề cụ thể th¬ờng gặp trong quá trình sản xuất thực tiễn. Trong ch¬ơng trình đào tạo kỹ s¬ Cơ khí tại Tr¬ờng Đại Học Bách Khoa Hà Nội, sinh viên đ¬ợc trang bị những kiến thức cơ sở của nghành Công nghệ Chế tạo máy qua các giáo trình : Công nghệ Chế tạo máy, Chi tiết máy, Nguyên lý máy, Đồ gá, Dao và các giáo trình khác có liên quan đến nghành Công nghệ Chế tạo máy. Nhằm mục đích cụ thể hoá và thực tế hoá những kiến thức mà sinh viên đã đ¬ợc trang bị, thì môn Đồ án Công nghệ Chế tạo máy nhằm mục đích đó. Trong quá trình thiết kế đồ án môn học sinh viên sẽ đ¬ợc làm quen với cách sử dụng tài liệu, sổ tay công nghệ, tiêu chuẩn và có khả năng kết hợp, so sánh những kiến thức lý thuyết với thực tế sản xuất. Mặt khác khi thiết kế đồ án, sinh viên có dịp phát huy tối đa tính độc lập sáng tạo, những ý t¬ởng mới lạ để giải quyết một vấn đề công nghệ cụ thể. Do tính quan trọng của Đồ án mà môn bắt buộc đối với sinh viên chuyên nghành Cơ khí và một số nghành có liên quan. Qua một thời gian tìm hiểu với sự h¬ớng dẫn chỉ bảo tận tình của PGS.TS.Nguyễn Viết Tiếp, em đã hoàn thành Đồ án môn học Công nghệ Chế tạo máy đ¬ợc giao. Với kiến thức đ¬ợc trang bị và quá trình tìm hiểu các tài liệu có liên quan và cả trong thực tế. Tuy nhiên sẽ không tránh khỏi những sai sót ngoài ý muốn do thiếu kinh nghiệm thực tế trong thiết kế. Do vậy, em rất mong đ¬ợc sự chỉ bảo của các thày cô giáo trong Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy và sự đóng góp ý kiến của bạn bè để hoàn thiện hơn đồ án của mình cũng nh¬ hoàn thiện hơn vốn kiến thức của mình. Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Viết Tiếp đã tận tình h¬ớng dẫn em trong quá trình thiết kế và hoàn thiện Đồ án này./. Tài liệu gồm có : Bản vẽ + Bản thuyết minh

doc41 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/06/2013 | Lượt xem: 1600 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết gối đỡ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, chóng ta ®· chøng kiÕn sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c nghµnh c«ng nghiÖp míi nãi chung vµ nghµnh c¬ së cña mäi nghµnh nãi riªng ®ã lµ nghµnh C¬ khÝ. Lµ mét nghµnh ®· ra ®êi tõ l©u víi nhiÖm vô lµ thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o m¸y mãc phôc vô cho c¸c nghµnh c«ng nghiÖp kh¸c. Do vËy ®ßi hái kü s­ vµ c¸n bé nghµnh C¬ khÝ ph¶i tÝch luü ®Çy ®ñ & v÷ng ch¾c nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n nhÊt cña nghµnh, ®ång thêi kh«ng ngõng trau råi vµ n©ng cao vèn kiÕn thøc ®ã, quan trong nhÊt lµ ph¶i biÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®ã ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ th­êng gÆp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thùc tiÔn. Trong ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o kü s­ C¬ khÝ t¹i Tr­êng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi, sinh viªn ®­îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc c¬ së cña nghµnh C«ng nghÖ ChÕ t¹o m¸y qua c¸c gi¸o tr×nh : C«ng nghÖ ChÕ t¹o m¸y, Chi tiÕt m¸y, Nguyªn lý m¸y, §å g¸, Dao vµ c¸c gi¸o tr×nh kh¸c cã liªn quan ®Õn nghµnh C«ng nghÖ ChÕ t¹o m¸y. Nh»m môc ®Ých cô thÓ ho¸ vµ thùc tÕ ho¸ nh÷ng kiÕn thøc mµ sinh viªn ®· ®­îc trang bÞ, th× m«n §å ¸n C«ng nghÖ ChÕ t¹o m¸y nh»m môc ®Ých ®ã. Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ ®å ¸n m«n häc sinh viªn sÏ ®­îc lµm quen víi c¸ch sö dông tµi liÖu, sæ tay c«ng nghÖ, tiªu chuÈn vµ cã kh¶ n¨ng kÕt hîp, so s¸nh nh÷ng kiÕn thøc lý thuyÕt víi thùc tÕ s¶n xuÊt. MÆt kh¸c khi thiÕt kÕ ®å ¸n, sinh viªn cã dÞp ph¸t huy tèi ®a tÝnh ®éc lËp s¸ng t¹o, nh÷ng ý t­ëng míi l¹ ®Ó gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò c«ng nghÖ cô thÓ. Do tÝnh quan träng cña §å ¸n mµ m«n b¾t buéc ®èi víi sinh viªn chuyªn nghµnh C¬ khÝ vµ mét sè nghµnh cã liªn quan. Qua mét thêi gian t×m hiÓu víi sù h­íng dÉn chØ b¶o tËn t×nh cña PGS.TS.NguyÔn ViÕt TiÕp, em ®· hoµn thµnh §å ¸n m«n häc C«ng nghÖ ChÕ t¹o m¸y ®­îc giao. Víi kiÕn thøc ®­îc trang bÞ vµ qu¸ tr×nh t×m hiÓu c¸c tµi liÖu cã liªn quan vµ c¶ trong thùc tÕ. Tuy nhiªn sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt ngoµi ý muèn do thiÕu kinh nghiÖm thùc tÕ trong thiÕt kÕ. Do vËy, em rÊt mong ®­îc sù chØ b¶o cña c¸c thµy c« gi¸o trong Bé m«n C«ng nghÖ ChÕ t¹o m¸y vµ sù ®ãng gãp ý kiÕn cña b¹n bÌ ®Ó hoµn thiÖn h¬n ®å ¸n cña m×nh còng nh­ hoµn thiÖn h¬n vèn kiÕn thøc cña m×nh. Cuèi cïng, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS.TS. NguyÔn ViÕt TiÕp ®· tËn t×nh h­íng dÉn em trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ vµ hoµn thiÖn §å ¸n nµy./. Tr­êng ®¹i häc b¸ch khoa hµ néi Hµ néi 10 / 2005. Sinh viªn thùc hiÖn : Hoµng Minh TiÕn. PhÇn I. ®Çu ®Ò thiÕt kÕ. ThiÕt kÕ qui tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o chi tiÕt: Gi¸ ®ì.( h×nh vÏ trang tr­íc). VËt liÖu: Gang x¸m GX15-32. PhÇn II. Sè liÖu ban ®Çu: S¶n l­îng hµng n¨m : N1=6000 chi tiÕt. §iÒu kiÖn s¶n xuÊt : Tù chän. PhÇn III. Néi dung c¸c phÇn thuyÕt minh vµ tÝnh to¸n. Ph©n tÝch chøc n¨ng lµm viÖc cña chi tiÕt. C¨n cø vµo b¶n vÏ chi tiÕt ta cã nhËn xÐt sau: Gèi ®ì cã d¹ng h×nh trô trßn,trong cã khoan c¸c lç , tõ ®ã ta thÊy gèi ®ì lµ chi tiÕt d¹ng hép. Gèi ®ì dïng ®Ó ®ì c¸c trôc quay trong m¸y. BÒ mÆt lµm viÖc chñ yÕu lµ c¸c lç: Dung sai cña ®­êng kÝnh lç nhá ( ) do vËy yªu cÇu gia c«ng ®¹t ®é chÝnh x¸c cao. Mét sè bÒ mÆt cã yªu cÇu ®é bãng cao : cÊp nh½n bãng 5 , 6, 7 . Gèi ®ì lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn chÞu lùc vµ chÞu t¶I träng kh¸ lín do trôc quay trªn gi¸ g©y ra. C¸c lùc ®ã cã thÓ lµ lùc däc trôc, lùc h­íng t©m, träng lùc cña c¸c chi tiÕt ®Æt trªn nã. Gèi ®ì lµ chi tiÕt chÞu nÐn ,do vËy vËt liÖu ®Ó chÕ t¹o lµ gang x¸m GX 15- 32 lµ hoµn toµn hîp lÝ. Gèi ®ì ®­îc ®óc tõ gang x¸m. Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu cña chi tiÕt GèI §ì - Gèi ®ì lµ mét chi tiÕt cã kÕt cÊu kh¸ ®¬n gi¶n, do vËy ta kh«ng thÓ gi¶m l­îc ®ù¬c kÕt cÊu h¬n n÷a, ph­¬ng ph¸p ®óc kÕt cÊu nµy víi vËt liÖu lµ gang x¸m hoµn toµn phï hîp. Nh÷ng bÒ mÆt trong cña c¸c lç rÊt hay gÆp sù rç co trong qu¸ tr×nh ®óc. C¸c bÒ mÆt chÝnh cÇn ®¹t ®é chÝnh x¸c cao, bÒ mÆt phô ®é chÝnh x¸c kh«ng cao. C¸c bÒ mÆt cÇn gia c«ng: mÆt ®¸y, mÆt trªn, 2 lç , 2 mÆt bªn, c¸c lç 6 lç M10, 1 lç M16. C¸c bÒ mÆt chÝnh cã cÊp ®é chÝnh x¸c cao (5 , 6, 7). X¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt. S¶n l­îng hµng n¨m : N=N1.m(1+ ) Trong ®ã : N : Sè chi tiÕt ®­îc s¶n xuÊt trong 1 n¨m. N1: Sè s¶n phÈm ®­îc( sè m¸y ) ®ù¬c s¶n xuÊt trong mét n¨m. N1= 10 000. m : sè chi tiÕt trong mét s¶n phÈm : m=1. : sè chi tiÕt ®­îc chÕ t¹o thªm ®Ó dù tr÷: = 7%. : sè phÕ phÈm chñ yÕu trong c¸c ph©n x­ëng ®óc vµ rÌn : = 6%. Do vËy ta cã : N= 6 000.1.(1+ ) = 6780 ( chi tiÕt / n¨m). Träng l­îng cña chi tiÕt : Q1 = V. ( kG). =( 6,8-7,4) (Kg/). ThÓ tÝch cña chi tiÕt : V= V + V - V - V-V5 Trong ®ã : V = 3,14.(150/4).54 = 954259 ( mm) = 0,9543 (dm). V2 = 240.66.22 = 348480 ( mm) = 0,3485 (dm) V3 = 3,14.(18/4).22.2 = 11191 (mm) = 0,0011 ( dm). V4 = 3,14.(1102 /4).39 = 370629 (mm) = 0,3706 (dm). V5 = 3,14.(562 /4).15 = 36945 (mm) = 0,0369 (dm). VËy : V = 0,9543 + 0,3485 – 0,0011 – 0,3706-0,0369 = 0,8942 ( dm). Ta cã : Q1= 0,8942 .7 =6,26 (kg). C¸c th«ng sè : N = 11 300 ( chi tiÕt / n¨m). Q1 = 6,26 (kg). Tra b¶ng 2 (TK §ACNCTM) ta x¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt : Hµng khèi. Chän ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i. §Ó chän ®­îc ph­¬ng ph¸p ®óc hîp lÝ ta ph©n tÝch l¹i yªu cÇu cña chi tiÕt : Mét sè bÒ mÆt cÇn ®¹t ®é chÝnh x¸c cao. L­îng d­ cña c¸c bÒ mÆt nhá Do vËy ta sÏ dïng ph­¬ng ph¸p ®óc trong vá máng cÊp chÝnh x¸c cao ( cÊp 2) , n¨ng suÊt cao vµ l­îng d­ gia c«ng c¾t gät nhá. ThiÕt kÕ qui tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng chi tiÕt. (LËp thø tù c¸c nguyªn c«ng). VÏ s¬ ®å g¸ ®Æt, kÝ hiÖu ®Þnh vÞ, kÑp chÆt, chän m¸y, chän dao, kÝ hiÖu chiÒu chuyÓn ®éng cña dao, cña chi tiÕt. X¸c ®Þnh ®­êng lèi c«ng nghÖ. D¹ng s¶n xuÊt ®· x¸c ®Þnh lµ d¹ng s¶n xuÊt hµng khèi , do vËy ta chän ph­¬ng ph¸p gia c«ng nhiÒu vÞ trÝ , nhiÒu dao vµ gia c«ng song song. Chän ph­¬ng ph¸p gia c«ng. §Ó chuyªn m«n ho¸ cao nh»m ®¹t n¨ng suÊt cao trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ViÖt Nam th× ®­êng lèi c«ng nghÖ thÝch hîp nhÊt lµ ph©n t¸n nguyªn c«ng . Dïng c¸c lo¹i m¸y v¹n n¨ng kÕt hîp víi c¸c ®å g¸ chuyªn dïng vµ c¸c m¸y chuyªn dïng dÔ chÕ t¹o. LËp tiÕn tr×nh c«ng nghÖ Ph©n tÝch chuÈn vµ chän chuÈn. Gèi ®ì lµ mét chi tiÕt d¹ng hép , khèi l­îng gia c«ng chñ yÕu tËp chung vµo gia c«ng c¸c lç. Do vËy ®Ó gia c«ng ®­îc nhiÒu lç trªn nhiÒu bÒmÆt kh¸c nhau qua c¸c giai ®o¹n th«, tinh…. Ta cÇn chän 1 chuÈn tinh thèng nhÊt lµ mÆt ph¼ng ®¸y vµ 2 lç chuÈn tinh phô vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ®¸y ®ã. Nguyªn c«ng ®Çu tiªn lµ ph¶i gia c«ng bÒ mÆt t¹o chuÈn. ViÖc chän chuÈn th« cho nguyªn c«ng nµy rÊt quan träng . Víi chi tiÕt nµy ta cã 3 ph­¬ng ¸n chän chuÈn th« : Ph­¬ng ¸n 1: dïng mÆt trªn 2 lç . Ph­¬ng ¸n 2: dïng mÆt th« 2 lç Ph­¬ng ¸n 3: dïng mÆt trô ngoµi NhËn xÐt : ph­¬ng ¸n 2 & ph­¬ng ¸n 3 chän mÆt chuÈn th« nh­ vËy kh«ng ®¶m b¶o mét sè yªu cÇu sau: Kh«ng ®¶m b¶o ph©n phèi ®Òu l­îng d­ gia c«ng. RÊt khã ®¶m b¶o ®é ®ång t©m cña 2 lç BÒ mÆt lµm chuÈn th« lµ d¹ng trßn do vËy viÖc g¸ ®Æt kh¸ khã kh¨n vµ phøc t¹p. Víi ph­¬ng ¸n 1 ®· ®­a ra ta thÊy nã ®¶m b¶o 1 sè yªu cÇu sau cña chuÈn th« : BÒ mÆt trªn nµy cã l­îng d­ gia c«ng nhá vµ ®Òu nªn ®¶m b¶o ph©n phèi ®ñ vµ ®Òu l­îng d­ gia c«ng . §¶m b¶o vÞ trÝ t­¬ng quan gi÷a c¸c lç & mÆt ®¸y víi ®é dÞch chuyÓn sai kh¸c lµ nhá nhÊt. Do vËy ta chän ph­¬ng ¸n 1 : Chän chuÈn th« lµ mÆt trªn 2 lç . Tham kh¶o h­íng dÉn trong gi¸o tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y vµ h­íng dÉn lµm ®å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y, ta lËp thø tù c¸c nguyªn c«ng nh­ sau: Nguyªn c«ng 1 : Phay mÆt ®¸y. Nguyªn c«ng 2 : Phay mÆt trªn. Nguyªn c«ng 3 : Khoan, khoÐt, doa 2 lç Nguyªn c«ng 4 : Phay 2 mÆt bªn. Nguyªn c«ng 5 : TiÖn c¸c lç ,tiÖn mÆt ®Çu, tiÖn lç ®Þnh h×nh. Nguyªn c«ng 6 : Khoan, tar« 6 lç M10, s©u 15. Nguyªn c«ng 7 : Khoan, tar« lç M16. Nguyªn c«ng 8 : Tæng kiÓm tra. ThiÕt kÕ nguyªn c«ng. Nguyªn c«ng 1 : Phay mÆt ®¸y. §Þnh vÞ & kÑp chÆt. §Þnh vÞ: Dïng 3 chèt tú khÝa nh¸m ®Þnh vÞ lªn mÆt D cña chi tiÕt khèng chÕ 3 bËc tù do. Dïng 2 chèt tú chám cÇu ®Þnh vÞ lªn mÆt B khèng chÕ 2 bËc tù do. KÑp chÆt: Chi tiÕt ®­îc kÑp chÆt b»ng bu l«ng qua b¹c ch÷ C lªn mÆt C cña chi tiÕt. H×nh vÏ trang bªn: Chän m¸y: Víi ®é bãng bÒ mÆt ®¸y yªu cÇu RZ=20 tra b¶ng 5 cÊp nh½n bãng 5 Gia c«ng chi tiÕt trªn b»ng m¸y phay ngang 6H82( c«ng suÊt ®éng c¬ chÝnh 7 kW) , khi gia c«ng dao quay trßn t¹i chç vµ bµn m¸y thùc hiÖn chuyÓn ®éng ch¹y dao S. KÝch th­íc ®¹t ®­îc th«ng qua c÷ so dao l¾p trªn ®å g¸. Chän dao( dông cô c¾t). C¸c nguyªn c«ng phay b»ng dao phay mÆt ®Çu th× ®­êng kÝnh dao lÊy lµ: D=(1,25…..1,5)B Trong ®ã: D: Lµ ®­êng kÝnh dao. B: Lµ chiÒu réng bÒ mÆt gia c«ng. Chän dao phay mÆt ®Çu cã D/Z=90/10, vËt liÖu thÐp hîp kim cøng BK8. Tra chÕ ®é c¾t. CÊp nh½n bãng cÇn ®¹t ®­îc cña mÆt ®¸y lµ 5 (B¶ng 5_TK §ACNCTM). Nh­ vËy ta chia nguyªn c«ng phay lµm 2 b­íc: (b¶ng 3.142 STCNCTM) B­íc 1: Phay th« t=2,0 mm. B­íc 2: Phay tinh t=1,0 mm. B­íc 1: Phay th«: =2,0 mm;tra b¶ng 5.33(2) (ST CNCTM) l­îng ch¹y dao r¨ng: =0,2 mm/r¨ng. ch¹y dao vßng: S=SZ.Z =0,2.10 = 2 mm/vßng. - Tèc ®é c¾t (trang 27 ST CNCTM_2) V = kV CV, m, x, y, u, q, p : hÖ sè vµ c¸c sè mò tra b¶ng 5-39 (STCNCTM) khi gia c«ng kh«ng cã dung dÞch tr¬n nguéi: CV = 695 q = 0,22 x = 0,17 y = 0,32 u = 0,22 p = 0 m = 0,33 T: Chu k× bÒn cña dao, tra b¶ng 5.40 (STCNCTM) T = 180 ( phót) kV : hÖ sè ®iÒu chØnh chung cho tèc ®é c¾t phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn c¾t cô thÓ. kV = kMV.kNV.kUV trong ®ã: kMV : hÖ sè phô thuéc vµo chÊt lîng vËt liÖu gia c«ng Tra b¶ng 5-1 (STCNCTM) kMV = HB cña gang x¸m 15-32 lµ 150 tra b¶ng 5-2 (STCNCTM) cã nv = 1 kMV = = 1,27 kNV : hÖ sè phô thuéc tr¹ng th¸i bÒ mÆt cña ph«i Tra b¶ng 5-5 (STCNCTM) kNV =0,85 kUV : hÖ sè phô thuéc vËt liÖu dông cô c¾t Tra b¶ng 5-6 (STCNCTM) kUV = 0,83 Do ®ã kV =1,27.0,85.0,83 = 0,9 V = 0,9 V = 179,5 (m/phót) Sè vßng quay trôc chÝnh cña m¸y lµ: n = = = 635 (vßng/phót) Tra trÞ sè vßng quay tiªu chuÈn : n =600 (vßng/phót) (TT TKMCKL) Tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ V = = = 188,4 (m/phót) . - Lùc c¾t: Pz = .kMP kMP : hÖ sè ®iÒu chØnh cho chÊt l­îng vËt liÖu gia c«ng, tra b¶ng 5-9 (STCNCTM) kMP = = = 0,65 C¸c hÖ sè tra b¶ng 5-41 (STCNCTM) cã : CP = 54,5 x = 0,9 y = 0,74 u = 1 q = 1 w = 0 kMP = 0,65 Pz = .0,65 Pz = 1473 (N) Momen xo¾n: Mx = =662 (Nm) C«ng suÊt c¾t : Ne = = 4,76 (KW) B­íc 2 Phay tinh: ChiÒu s©u phay: chän t = Z = 1( mm) ChiÒu réng phay B = 66 (mm) L­îng ch¹y dao S tra theo b¶ng 5-37 (STCNCTM) : Tõ Rz =10 tra b¶ng 5 (TK§ACNCTM) vµ theo b¶ng 5-37 S = 1(mm/vßng) - Tèc ®é c¾t V = kV CV, m, x, y, u, q, p : hÖ sè vµ c¸c sè mò tra b¶ng 5-39 (STCNCTM) khi gia c«ng kh«ng cã dung dÞch tr¬n nguéi: CV = 695 q = 0,22 x = 0,17 y = 0,32 u = 0,22 p = 0 m = 0,33 T: Chu k× bÒn cña dao, tra b¶ng 5.40 (STCNCTM) T = 180 ( phót) kV : hÖ sè ®iÒu chØnh chung cho tèc ®é c¾t phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn c¾t cô thÓ. kV = kMV.kNV.kUV trong ®ã: kMV : hÖ sè phô thuéc vµo chÊt l­îng vËt liÖu gia c«ng Tra b¶ng 5-1 (STCNCTM) kMV = HB cña gang x¸m 15-32 lµ 150 tra b¶ng 5-2 (STCNCTM) cã nv = 1 kMV = = 1,27 kNV : hÖ sè phô thuéc tr¹ng th¸i bÒ mÆt cña ph«i Tra b¶ng 5-5 (STCNCTM) kNV =0,85 kUV : hÖ sè phô thuéc vËt liÖu dông cô c¾t Tra b¶ng 5-6 (STCNCTM) kUV = 0,83 Do ®ã kV =1,27.0,85.0,83 = 0,9 V = 0,9 V = 120,68 (m/phót) Sè vßng quay trôc chÝnh cña m¸y lµ: n = = = 426,8 (vßng/phót) Tra trÞ sè vßng quay tiªu chuÈn : n = 475 (vßng/phót) Tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ V = = =134,2 (m/phót) . - Lùc c¾t: Pz = .kMP kMP : hÖ sè ®iÒu chØnh cho chÊt l­îng vËt liÖu gia c«ng, tra b¶ng 5-9 (STCNCTM) kMP = = = 0,65 Tra b¶ng 5-41 (STCNCTM) cã : CP = 54,5 x = 0,9 y = 0,74 u = 1 q = 1 w = 0 kMP = 0,65 Pz = .0,65 Pz = 472,7 (N) Momen xo¾n: Mx = = 212,7 (Nm) C«ng suÊt c¾t : Ne = = 1,03 (KW) KÕt qu¶ tÝnh chÕ ®é c¾t : Phay tinh 6H82 BK8 134,2 475 1 1,0 Phay th« 6H82 BK8 188,4 600 2 2,0 B­íc CN M¸y Dao V(m/ph) n(v/ph) S(mm/vßng) t(mm) nguyªn c«ng 2: phay mÆt trªn. ®Þnh vÞ & kÑp chÆt. §Þnh vÞ : Dïng phiÕn tú ®Þnh vÞ lªn mÆt chuÈn tinh chÝnh A khèng chÕ 3 bËc tù do. Dïng 2 chèt tú chám cÇu ®Þnh vÞ lªn mÆt ®¸y kh«ng cã l­îng d­ khèng chÕ 2 bËc tù do. Dïng mét chèt tú chám cÇu ®Þnh vÞ lªn c¹nh kh«ng cã l­îng d­ cßn l¹i khèng chÕ nèt 1 bËc tù do cßn l¹i(h×nh vÏ): VËy tÊt c¶ h¹n chÕ 6 bËc tù do. KÑp chÆt: Chi tiÕt ®­îc kÑp chÆt b»ng c¬ cÊu ®ßn kÑp vµo mÆt trong lç 110. H×nh vÏ trang bªn Chän m¸y. Nguyªn c«ng ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y phay ®øng 6H12, khi gia c«ng dao quay trßn t¹i chç vµ bµn m¸y mang chi tiÕt thùc hiÖn chuyÓn ®éng ch¹y dao S. Theo b¶ng 19(1) ta cã c¸c th«ng sè cña m¸y nh­ sau: Sè cÊp tèc ®é: m=18 Giíi h¹n vßng quay: 30 –1500 (vßng/phót). C«ng suÊt ®éng c¬: N=10 kW. Chän dao. Chän dao phay mÆt ®Çu hîp kim cøng BK8 cã D/Z=75/10. Tra chÕ ®é c¾t. B­íc 1: Phay th« t=1,5 mm. B­íc 2: Phay tinh t=1 mm. B­íc 1: Phay th«: =1,5 mm ; ch¹y dao =0,2mm/r¨ng Tra b¶ng vËn tèc c¾t (b¶ng 5.127 ST NCTM). =232m/ph ; hÖ sè ®iÒu chØnh tèc ®é k=0,8 =232.0,8=185,6 m/ph == = 778 v/ph Tra theo m¸y th× =750 v/ph Tõ ®ã vËn tèc c¾t thùc sÏ lµ: ==750.3,14.75/1000 = 176,6 m/ph L­îng ch¹y dao vßng : S=Z.=10.0,2=2 mm/vßng L­îng ch¹y dao phót : = .S=750.2=1500 mm/ph B­íc 2: Phay tinh: =1 mm tra b¶ng 5.37 (ST CNCTM) l­îng ch¹y dao vßng S=1 mm/vßng nªn =0,1 mm/r¨ng. Tra b¶ng vËn tèc c¾t (b¶ng 5.127 ST CNCTM)). =260m/ph ; hÖ sè ®iÒu chØnh tèc ®é k=0,8 =260.0,8=208 m/ph == = 883,22v/ph Tra theo m¸y th× =950 v/ph Tõ ®ã vËn tèc c¾t thùc sÏ lµ: ==950.3,14.75/1000 =223,7 m/ph L­îng ch¹y dao phót : = .S=950.1=950 mm/ph KÕt qu¶ tÝnh to¸n chÕ ®é c¾t: Phay tinh 6H12 BK8 188,4 950 1 0,5 Phay th« 6K12 BK8 132,8 750 2 1,5 B­íc CN M¸y Dao V(m/ph) N(v/ph) S(mm/vßng) t(mm) nguyªn c«ng 3: khoan, khoÐt, doa 2 lç 18. §Þnh vÞ & kÑp chÆt. §Þnh vÞ vµ kÑp chÆt chi tiÕt gièng nh­ trong nguyªn c«ng 2, vÞ trÝ chÝnh x¸c cña hai lç ®­îc x¸c ®Þnh th«ng qua phiÕn dÉn vµ b¹c dÉn. H×nh vÏ trang bªn Chän m¸y. Nguyªn c«ng ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y khoan cÇn 2H53. Theo b¶ng 8 TK §ACNCTM ta cã c¸c th«ng sè cña m¸y khoan cÇn 2H53: Sè cÊp tèc ®é: m=21 Giíi h¹n vßng quay: 25 – 2500 (vg/ph) Sè cÊp tèc ®é ch¹y dao: 12 Giíi h¹n ch¹y dao: 0,056 – 2,5 (mm/vg) C«ng suÊt ®éng c¬: N = 3 kW. Chän dao. Chän mòi khoan thuú thuéc vµ tõng b­íc hn­ d­íi ®©y. Tra chÕ ®é c¾t. C¸c b­íc thùc hiÖn nguyªn c«ng: B­íc 1: Khoan lç 16,5 B­íc 2: KhoÐt lç 17,85. B­íc 3: Doa lç 18. B­íc 1: Khoan lç 16.5: ChiÕu s©u c¾t t: t ==8,25 mm. Theo b¶ng 5.94(ST CNCTM): VËt liÖu dao BK8 Khoan xong ®­a vµo khoÐt vµ doa, nhãm ch¹y dao I: =0,4…..0,48 mm/vßng. Theo b¶ng 5.95(ST CNCTM): VËt liÖu gang x¸m GX15-32 cã ®é cøng HB=170…190, =0,41 mm/vßng. Th× =72 m/ph VËy ==1000.72/(3,14.16,5)=1389 v/ph Tra theo m¸y th× =1250 v/ph Tõ ®ã vËn tèc c¾t thùc tÕ sÏ lµ: ==1250.3,14.16,5/1000 = 64,80 m/ph B­íc 2: KhoÐt lç 17,85: ChiÕu s©u c¾t t: t == (17,85-16,5)/2 =0,675 mm Theo b¶ng 5.107 (ST CNCTM): HB<200, nhãm ch¹y dao I VËt liÖu dao thÐp BK8 : ta cã S=1 mm/vßng Theo b¶ng 5.109 (ST CNCTM): VËt liÖu gang x¸m GX15-32 cã ®é cøng HB=170…190 , =1,0 mm/vßng vµ t = 0,675 mm th× =127,5 m/ph VËy ==1000.127,5/(3,14.17,85) = 2273,6 v/ph Tra theo m¸y th× =2000 v/ph Tõ ®ã vËn tèc c¾t thùc tÕ sÏ lµ: ===112 m/ph B­íc 3: Doa lç 18: ChiÕu s©u c¾t t: t ===0,075 mm Theo b¶ng 5.116 (ST CNCTM): VËt liÖu dao BK8 Doa gang x¸m víi ®­êng kÝnh 18mm:=0,8 – 1,2 mm/vßng Th× =60…80 m/ph VËy ===1061 v/ph Tra theo m¸y th× =1000 v/ph Tõ ®ã vËn tèc c¾t thùc tÕ sÏ lµ: ==1000.3,14.18/1000=56,52 m/ph KÕt qu¶ tÝnh to¸n chÕ ®é c¾t cña nguyªn c«ng: Doa BK8 2H53 56,52 1000 1 0,075 KhoÐt BK8 2H53 112 2000 0,6 0,675 Khoan BK8 2H53 64,8 1250 0,41 8,25 B­íc CN Dao M¸y V(m/ph) N(vg/ph) S(mm/vßng t(mm) nguyªn c«ng 4: phay mÆt bªn c. §Þnh vÞ & kÑp chÆt. §Þnh vÞ: MÆt ®¸y A cña chi tiÕt ®­îc ®Æt trªn phiÕn tú khèng chÕ 3 bËc tù do. Dïng 1 chèt trô ng¾n lång vµo mét lç 18 khèng chÕ 2 bËc tù do. Dïng 1 chèt tr¸m lång vµo lç 18 cßn l¹i khèng chÕ nèt 1 bËc tù do cßn l¹i. Do vËy tÊt c¶ h¹n chÕ 6 bËc tù do. KÑp chÆt: Chi tiÕt ®­îc kÑp chÆt b»ng c¬ cÊu bu l«ng - ®ßn kÑp, víi viÖc ®Æt lùc kÑp vµo trong lç 110. H×nh vÏ trang bªn Chän m¸y. Nguyªn c«ng ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y phay ngang 6H82. Chän dao. Dïng dao phay mÆt ®Çu hîp kim cøng BK8 cã D/Z=250/20. TÝnh to¸n chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng 4. C¸c b­íc thùc hiÖn nguyªn c«ng: B­íc 1: Phay th« t = 1,5 mm. B­íc 2: Phay tinh t = 1 mm. B­íc 1: Phay th«: Th«ng sè chÕ ®é c¾t: theo b¶ng 5.34 (ST CNCTM) ChiÒu s©u c¾t: t=1,5 mm; l­îng ch¹y dao r¨ng: SZ=0,14….0,20 mm/r¨ng. ChiÒu réng phay lín nhÊt: B=170 mm nªn cÇn gi¶m SZ ®i 30% Tra b¶ng 5.39; 5.40;5.1;5.4(ST CNCTM) ta cã ®­îc c¸c hÖ sè. Thay vµo c«ng thøc tÝnh tèc ®é c¾t: V = kV Ta cã: VT = .1.0,83=114,2m/ph nT = = = 145,48 v/ph Tra theo m¸y th× nm= 118 v/ph Tõ ®ã vËn tèc c¾t thùc tÕ sÏ lµ : = ==94,2m/ph L­îng d­ ch¹y dao vßng: S=Z. =10.0,2=2 mm/vßng L­îng ch¹y dao phót : = .S=120.2 = 240 mm/ph B­íc 2: Phay tinh: Th«ng sè chÕ ®é c¾t ChiÒu s©u c¾t: t=1 mm ; theo b¶ng 5.37 (ST CNCTM) l­îng ch¹y dao vßng S=0,5….1 mm/vg; VËy SZ=0,05mm/r¨ng ChiÒu réng phay lín nhÊt: B=170 mm. TÝnh to¸n t­¬ng tù nh­ trªn ta cã: Tõ ®ã vËn tèc sÏ lµ: VT = .1.0,83=236,1m/ph nT = = = 300,7 v/ph Tra theo m¸y th× nm=300v/ph Tõ ®ã vËn tèc c¾t thùc tÕ sÏ lµ : = ==235,5m/ph L­îng ch¹y dao phót : = .S=300.1=300mm/ph KiÓm tra c«ng suÊt c¾t cña m¸y. Lùc c¾t khi phay: Phay th« C«ng thøc tÝnh lùc c¾t : = . Trong ®ã : Theo b¶ng 5.41(2) , øng víi vËt liÖu gia c«ng lµ gang x¸m = 54,5 ; x=0,9 ; y= 0,74 ; u=1,0 ; q= 1,0 ; w=0 ; =1 ChÕ ®é c¾t khi phay th« : t= 1,5mm ; =0,2mm/vßng ; B= 170 mm ; Z= 20 r¨ng ; D=250mm; n=120v/ph Nªn: =.1=3244,7(N) Phay tinh : T­¬ng tù nh­ phay th«, chØ kh¸c ë chÕ ®é c¾t khi phay tinh: t= 1 mm ; S = 1mm/vg VËy =0,05mm/r¨ng =.1=273,3(N) C«ng suÊt c¾t khi phay ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : = (kW) KiÓm tra khi phay th« v× chÕ ®é c¾t cao h¬n : = = 4,995(kW) VËy: víi m¸y phay ngang 6H82 C«ng suÊt ®éng c¬ chÝnh lµ 7 kW th× hoµn toµn tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ®Ó gia c«ng. B¶ng kÕt qu¶ tÝnh to¸n chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng 4: Phay tinh 6H82 BK8 235,5 300 1 1 Phay th« 6H82 BK8 94,2 118 4 1,5 B­íc CN M¸y Dao V(m/ph) n(v/ph) S(mm/vßng) t(mm) nguyªn c«ng 5: tiÖn mÆt ®Çu lç 110 & lç 56 vµ tiÖn ®Þnh h×nh. §Þnh vÞ & kÑp chÆt: §Þnh vÞ: MÆt ®¸y chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ trªn phiÕn tú khèng chÕ 3 bËc tù do. Dïng 1 chèt trô ng¾n ®Þnh vÞ vµo mét lç 18 khèng chÕ 2 bËc tù do. Dïng 1 chèt tr¸m ®Þnh vÞ vµo lç cßn l¹i khèng chÕ nèt 1 bËc tù do cßn l¹i. VËy tÊt c¶ h¹n chÕ 6 bËc tù do. §Ó t¨ng ®é cøng v÷ng cho chi tiÕt trong qu¸ tr×nh gia c«ng ta dïng thªm 1 chèt tú tù lùa tú vµo mÆt C ®· ®­îc gia c«ng trong nguyªn c«ng tr­íc cña chi tiÕt. KÑp chÆt: Chi tiÕt ®­îc kÑp chÆt b»ng 2 ®ßn kÑp, toµn bé ®å ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt ®­îc l¾p lªn m©m trßn vµ l¾p lªn trôc chÝnh cña m¸y tiÖn th«ng qua lç c«n moãc cña ®Çu trôc chÝnh m¸y tiÖn T630. §Ó cho chi tiÕt khi quay c©n b»ng th× ta l¾p thªm phÇn ®èi träng(S¬ ®å nguyªn c«ng). H×nh vÏ trang bªn Chän m¸y. Chän m¸y tiÖn v¹n n¨ng T630. Chän dao. Chän dao tiÖn hîp kim cøng BK8. Tra chÕ ®é c¾t. C¸c b­íc thùc hiÖn nguyªn c«ng 5: B­íc 1: Kháa mÆt ®Çu D. B­íc 2: TiÖn lç 56. B­íc 3: TiÖn mÆt bËc E( 56 lªn 110). B­íc 4: TiÖn lç 110. B­íc 5: TiÖn ®Þnh h×nh lç 56. B­íc 1: Kho¶ mÆt ®Çu D: Kho¶ mÆt ®Çu tõ vµo víi l­îng d­ lµ 2,5 mm B­íc th«: chiÒu s©u c¾t: =1,5 mm(theo b¶ng 5.65(ST CNCTM)). L­îng ch¹y dao vßng: S=0,4 mm/vßng ; mÆt ®Çu V=195 m/ph VËy ===414 v/ph Tra theo m¸y th× =400 v/ph Tõ ®ã vËn tèc c¾t thùc tÕ sÏ lµ: ===188,4m/ph B­íc tinh: chiÒu s©u c¾t: =1 mm; ®é nh¸m cÇn ®¹t ®­îc sau gia c«ng: =20 (theo b¶ng 5.65(2)). L­îng ch¹y dao vßng: S=0,2 mm/vßng ; mÆt ®Çu V=248 m/ph VËy ===526 v/ph Tra theo m¸y th× =500v/ph Tõ ®ã vËn tèc c¾t thùc tÕ sÏ lµ: ===235,5m/ph B­íc 2: TiÖn lç 56: TiÖn lç mm víi l­îng d­ lµ 2,2 mm. B­íc th«: chiÒu s©u c¾t: =1,7 mm(theo b¶ng 5.65(2)). L­îng ch¹y dao vßng: S=0,4 mm/vßng ; tiÖn trong V=140 m/ph VËy ===796 v/ph Tra theo m¸y th× =630v/ph Tõ ®ã vËn tèc c¾t thùc tÕ sÏ lµ: ===110,8m/ph B­íc tinh: chiÒu s©uc¾t: =0,5 mm; (theo b¶ng 5.65(2)). L­îng ch¹y dao vßng: S=0,25mm/vßng ; tiÖn trong V=177 m/ph. VËy ===1006 v/ph Tra theo m¸y th× =1000 v/ph Tõ ®ã vËn tèc c¾t thùc tÕ sÏ lµ: ===175,84 m/ph B­íc 3: TiÖn mÆt bËc E ( 56 lªn 110). TiÖn bËc mm lªn víi tæng l­îng d­ lµ 2,2 mm. B­íc th«: chiÒu s©u c¾t: =1,7mm(theo b¶ng 5.65(2)). L­îng ch¹y dao vßng: S=0,4mm/vßng ; mÆt ®Çu V=195 m/ph. VËy ===564,6v/ph Tra theo m¸y th× =500v/ph Tõ ®ã vËn tèc c¾t thùc tÕ sÏ lµ: ===172,7m/ph B­íc tinh: chiÒu s©u c¾t: =0,5mm; ®é nh¸m bÒ mÆt cÇn ®¹t ®­îc sau khi gia c«ng:=20(theo b¶ng 5.65(2)). L­îng ch¹y dao vßng: S=0,25 mm/vßng ; mÆt ®Çu V=248 m/ph. VËy ===718v/ph Tra theo m¸y th× =630v/ph Tõ ®ã vËn tèc c¾t thùc tÕ sÏ lµ: ===217,6m/ph B­íc 4: TiÖn lç 110: TiÖn lç mm víi l­îng d­ lµ 2,2 mm. B­íc th«: chiÒu s©u c¾t: =1,7 mm(theo b¶ng 5.65(2)). L­îng ch¹y dao vßng: S=0,4 mm/vßng ; tiÖn trong V=140 m/ph. VËy ===405v/ph Tra theo m¸y th× =400v/ph Tõ ®ã vËn tèc c¾t thùc tÕ sÏ lµ: ===138,16m/ph B­íc tinh: chiÒu s©u c¾t: =0,5 mm; ®é nh¸m bÒ mÆt cÇn ®¹t:=6,3(theo b¶ng 5.65(2)). L­îng ch¹y dao vßng : S=0,15mm/vßng ; tiÖn trong V=225 m/ph. VËy ===651,4v/ph Tra theo m¸y th× =630v/ph Tõ ®ã vËn tèc c¾t thùc tÕ sÏ lµ: ===217,6m/ph Lùc c¾t khi tiÖn : PZ =10.CP.tx.Sy.Vn.Kp Tra b¶ng 5.23 (ST CNCTM) : CP =92 x =1,0; y=0,75; n= 0 Tra b¶ng 5.9, 5.22 (ST CNCTM) ta cã: Kp = (190/190)0,4 .1,08.1,0.1,0 =1,08 PZ =10.92.1,71.0,40,75.1,08 =849,5 N T­¬ng tù ta cã: Py = 10.54.0,40,9.1,70,75 =352,4 N Px = 10.46.0,4 .1,70,4 =228 N B­íc 5: TiÖn ®Þnh h×nh lç 56: TiÖn ®Þnh h×nh r·nh phít ch¾n dÇu: L­îng ch¹y dao vßng: S=0,08 mm/vßng ; V=19 m/ph. VËy ===108 v/ph Tra theo m¸y th× =100 v/ph Tõ ®ã vËn tèc c¾t thùc tÕ sÏ lµ: ===17,6 m/ph nguyªn c«ng 6: khoan, tar« 6 lç M10 s©u 15. §Þnh vÞ & kÑp chÆt: §Þnh vÞ: MÆt D cña chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ lªn phiÕn tú khèng chÕ 3 bËc tù do. Dïng 1 chèt chám cÇu ®Þnh vÞ vµo mÆt A khèng chÕ 1 bËc tù do. VÞ trÝ c¸c lç ®­îc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c qua b¹c d½n vµ phiÕn dÉn víi viÖc: §Þnh vÞ phiÕn dÉn lªn mÆt ph¼ng C tinh khèng chÕ nèt bËc tù do thø 6. KÑp chÆt: Chi tiÕt ®­îc kÑp chÆt th«ng qua Bu l«ng vµ b¹c ch÷ C (h×nh vÏ). Chän m¸y. Nguyªn c«ng ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y khoan cÇn 2H53. C¸c th«ng sè cña m¸y khoan cÇn 2H53 xem ë nguyªn c«ng 3. Chän dao. Chän mòi khoan ruét gµ hîp kim cøng BK8 th­êng dïng. Tra chÕ ®é c¾t. C¸c b­íc cÇn thùc hiÖn trong nguyªn c«ng: B­íc 1: Khoan 6 lç 8,5. B­íc 2: Tar« 6 ren M10. B­íc 1: Khoan 6 lç 8,5: ChiÒu s©u c¾t t khi khoan: t === 4,25 mm Theo b¶ng 5.94(2) ta cã: Khoan xong ®­a vµo Ta r« ren nhãm ch¹y dao 2: =0,22….0,28 mm/vßng. Theo b¶ng 5.95(2) ta cã: VËt liÖu gang x¸m GX15-32 cã ®é cøng HB=170…190 , =0,28 mm/vßng. Th× =72 m/ph VËy ===2697 v/ph Tra theo m¸y th× =2500 v/ph Tõ ®ã vËn tèc c¾t thùc tÕ sÏ lµ: ===66,725 m/ph Khoan 2H53 BK8 66,725 2500 0,28 4,25 B­íc CN M¸y Dao V(m/ph) n(vg/ph) S(mm/vg) t(mm) KÕt qu¶ tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng: B­íc 2: Tar« 6 ren M10. Dïng ®å g¸ trªn ( khoan 6 lç 8,5) ®­a chi tiÕt lªn m¸y Ta r« ren b¸n tù ®éng 5A05. Theo b¶ng 23(1) ta cã c¸c th«ng sè cña m¸y nh­ sau: §­êng kÝnh gia c«ng lín nhÊt: 18 mm. Sè cÊp tèc ®é: 6 Giíi h¹n sè vßng quay: 112 – 1120 vg/ph. C«ng suÊt ®éng c¬: N = 1,5 kW. Ta r« ren hîp kim theo tiªu chuÈn M101,25. Dao hîp kim cøng BK6(theo b¶ng 5.188(2)). =9m/ph VËy ===286,6 v/ph. Tra theo m¸y th× =280 v/ph. Tõ ®ã vËn tèc c¾t thùc tÕ sÏ lµ: ===8,79 m/ph. nguyªn c«ng 7: Khoan, tar« ren m16. §Þnh vÞ & kÑp chÆt: §Þnh vÞ: MÆt A cña chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ lªn phiÕn tú khèng chÕ 3 bËc tù do. Dïng 1 chèt trô ng¾n ®Þnh vÞ vµo lç 18 khèng chÕ 2 bËc tù do. Dïng 1 chèt tr¸m ®Þnh vÞ vµo lç18 cßn l¹i khèng chÕ nèt 1 bËc tù do cßn l¹i. VÞ trÝ chÝnh x¸c cña c¸c lç ®­îc x¸c ®Þnh th«ng qua b¹c dÉn vµ phiÕn dÉn. KÑp chÆt: Chi tiÕt ®­îc kÑp chÆt th«ng qua 2 ®ßn kÑp (h×nh vÏ). Chän m¸y. Nguyªn c«ng ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y khoan ®øng 2H125. Chän dao. Dïng mòi khoan ruét gµ hîp kim cøng BK8 th«ng th­êng. Tra chÕ ®é c¾t. C¸c b­íc cÇn thùc hiÖn trong nguyªn c«ng: B­íc 1: Khoan lç 14. B­íc 2: Tar« ren M16. B­íc 1: Khoan lç 14. ChiÒu s©u c¾t t khi khoan: t ===7 mm. Theo b¶ng 5.94(2) ta cã: Khoan xong ®­a vµo Ta r« ren nhãm ch¹y dao 2: =0,25….0,3 mm/vßng . Theo b¶ng 5.95(2) ta cã: VËt liÖu gang x¸m GX15-32 cã ®é cøng HB=170…190 , =0,28 mm/vßng. Th× =82 m/ph VËy ===1865 vg/ph. Tra theo m¸y th× =1440 vg/ph. Tõ ®ã vËn tèc c¾t thùc tÕ sÏ lµ: ===63,3 m/ph. B­íc 2: Tar« ren M16. Dïng ®å g¸ trªn ( khoan lç 14) ®­a chi tiÕt lªn m¸y Tar« ren b¸n tù ®éng 5A05(2056). C¸c th«ng sè m¸y xem ë nguyªn c«ng 6. Dao hîp kim cøng BK6 ,(theo b¶ng 5.188(2)). =11 m/ph. VËy ===218,9 vg/ph. Tra theo m¸y th× =180 vg/ph. Tõ ®ã vËn tèc c¾t thùc tÕ sÏ lµ: ===9,04 m/ph. KÕt qu¶ tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng 7: Khoan 2H125 BK8 63,3 1440 0,28 7 B­íc CN M¸y Dao V(m/ph) n(vg/ph) S(mm/vg) t(mm) 8 nguyªn c«ng 8: tæng kiÓm tra. KiÓm tra ®é song song cña t©m lç 110 víi mÆt ®¸y: Chi tiÕt ®­îc ®Æt trªn bµn m¸y khèng chÕ 3 bËc tù do, lång trôc g¸ cã l¾p b¹c vµo trong lç 110, dïng ®ång hå so ë hai vÞ trÝ chÝnh lµ ®é kh«ng song song cña t©m lç víi mÆt chuÈn (h×nh vÏ). TÝnh thêi gian gia c«ng c¬ b¶n cho tÊt c¶ c¸c nguyªn c«ng. Thêi gian c¬ b¶n cña mçi nguyªn c«ng lµ thêi gian cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn nguyªn c«ng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc chung lµ: =(phót) Trong ®ã: L lµ chiÒu dµI bÒ mÆt cÇn gia c«ng. lµ chiÒu dµi ¨n dao. lµ chiÒu dµi tho¸t dao. S lµ l­îng ch¹y dao (tÝnh theo mm/vßng). N lµ tèc ®é quay cña m¸y(vßng/phót). 1. Nguyªn c«ng 1: (Phay mÆt ph¼ng ®Õ b»ng dao phay mÆt ®Çu ). =0,5.(D-)+(0,5+3)3 =(2…5)=5(mm) L=240(mm) Phay th«: ===0,25(ph) Phay tinh: = ==0,41(ph) Nguyªn c«ng 2: (Phay mÆt ph¼ng trªn). T­¬ng tù nguyªn c«ng 1 lÊy =3mm ; =5mm L=40mm, mét bªn Phay th«: ===0,04(ph) Phay tinh: = ==0,06(ph) Nguyªn c«ng 2: (tÝnh cho c¶ hai bÝch ®Õ hai bªn) =2.(+)=2.(0,04+0,06)=0,20(ph) 3. Nguyªn c«ng 3 : (Khoan, KhoÐt, Doa 2 lç 18). *Khoan lç 17 th«ng suèt tõ vËt ®Æc =.cotg+(0,5…2)=cotg+2=6,97(mm) =(1…3)=3(mm) L= 20mm ===0,06(ph) *KhoÐt réng lç 17,85 =.cotg+(0,5…2)=cotg+2=2,53(mm) =(1…3)=3(mm) ===0,02(ph) *Doa lç 18 =.cotg+(0,5…2)=cotg+2=2,863 =(1…3)=3(mm) ===0,03(ph) Nguyªn c«ng 3 : cã 2 lç 18 =2.( ++)=2.(0,06+0,02+0,03)=0,22(ph) 4. Nguyªn c«ng 4: (Phay mÆt ®Çu C). T­¬ng tù nguyªn c«ng 1 lÊy =3mm ; =(2…5)=5mm L=240mm, Phay th«: ===0,52(ph) Phay tinh: = ==0,83(ph) Nguyªn c«ng 4 ; =2.(+)=2.(0,517+0,827)=1,35(ph) 5. Nguyªn c«ng 5: ( TiÖn mÆt ®Çu, tiÖn lç, tiÖn ®Þnh h×nh). *TiÖn mÆt ®Çu ph«i rçng (150 xuèng 110): L===20(mm) =+(0,5…2)=+2=3,54(mm) =(0,5…5)=5(mm) B­íc th«: = ==0,18(ph) B­íc tinh: = ==0,29(ph) TiÖn mÆt ®Çu: =+=0,18+0,29=0,47(ph) *TiÖn lç 56(lç th«ng suèt) L=15mm LÊy t­¬ng tù nh­ trªn =4mm ; =5 mm B­íc th«: = ==0,10 (ph) B­íc tinh: = ==0,10 (ph) Tæng thêi gian: =+=0,095+0,096=0,20 (ph) *TiÖn mÆt ®Çu ®Õn bËc (tõ lç ®Õn lç ): L===27(mm) =4mm , ë d©y =0 mm B­íc th«: = ==0,16 (ph) B­íc tinh: = ==0,20(ph) Tæng thêi gian: =+=0,16+0,20=0,36(ph) *TiÖn lç 110 (lç cã c÷ chÆn): L=39mm =(0,5…5)=5mm B­íc th«: = ==0,28ph) B­íc tinh: = ==0,47ph) Tæng thêi gian: =+=0,280,47=0,75(ph) *TiÖn ®Þnh h×nh (tíi c÷): L=7mm , =5mm ===1,5(ph) VËy tæng thêi gian gia c«ng b»ng tiÖn lµ = =0,47+0,20+0,36+0,75+1,5=3,28(ph) 6. Nguyªn c«ng 6: ( Khoan, tar« 6 lç M10 s©u 15). B­íc 1: Khoan: L=20mm =. cotg+(0,5…2)=.cotg+2=7,067mm =6. =6. =0,23(ph) B­íc 2:Tar« 6 lç ren M10 s©u 15 mm. L=15mm =(1…3)b­íc ren=(1..3)1,5=4mm =6.( +)=6.()=0,95(ph) Trong ®ã : n=280vg/ph lµ tèc ®é c¾t khi tar« n1 =112vg/ph lµ tèc ®é quay cña dao khi quay ng­îc 7. Nguyªn c«ng 7: ( Khoan, tar« ren M16). B­íc 1: Khoan: L=25mm = . cotg+(0,5…2)=.cotg+2=11,1311mm === 0,09(ph) B­íc 2: Tar« lç M16 s©u 20 mm. L=20mm =(1..3)b­íc ren=(1..3)1,5=4mm =+==0,23(ph) Trong ®ã: n=180vg/ph lµ tèc ®é c¾t khi tar«. n1 =112 vg/ph lµ tèc ®é quay cña dao khi quay ng­îc. 8. Thêi gian c¬ b¶n ®Ó gia c«ng chi tiÕt. Thêi gian c¬ b¶n ®Ó gia c«ng chi tiÕt ®­îc tÝnh b»ng tæng thêi gian c¬ b¶n cña c¸c nguyªn c«ng: =0,661+0,206+0,216+1,344+3,255+0,234+0,95+0,09+0,232 =7,188(phót). vii.tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ ®å g¸. ThiÕt kÕ ®å g¸ cho nguyªn c«ng V: Gia c«ng mÆt bËc,tiÖn c¸c lç vµ lç ®Þnh h×nh cña chi tiÕt tren m¸y tiÖn ngang T630. §å g¸ thiÕt kÕ ra ph¶i ®¶m b¶o mét sè yªu cÇu kÜ thuËt nh­ sau:®¶m b¶o viÖc g¸ ®Æt ph¶i nhanh chãng,®¬n gi¶n,tèn Ýt c«ng søc,sai sè chÕ t¹o ®å g¸ ph¶i ®¶m b¶o sao cho chi tiÕt gia c«ng ra ph¶i ®¶m b¶o yªu dÆt ra nh­ vËy ®å g¸ thiÕt kÕ còng ph¶i ®ñ cøng v÷ng vµ tr¸nh lµm x­íc bÒ mÆt khi gia c«ng. 1. tÝnh lùc kÑp chÆt W 1.1. TÝnh lùc c¾t khi phay. Khi thiÕt kÕ ®å g¸ ta dïng lùc c¾t lín nhÇt ®Ó tÝnh phÇn tÝnh to¸n cho nguyªn c«ng th× ta ®· cã: Phay th«: Pz = 849,5 N. Py = 352,4 N. 1.2. TÝnh lùc kÑp W khi phay. Khi tÝnh lùc kÑp chÆt W, th× ta ph¶i tÝnh cho tr­êng hîp lùc c¾t lín h¬n Theo s¬ ®å trªn, lùc kÑp chÆt tÝnh to¸n ph¶i th¾ng ®­îc ( gi÷ cè ®Þnh ®­îc chi tiÕt) d­íi t¸c dông cña lùc c¾t: Chèng lËt quanh ®iÓm O, chèng tr­ît do t¸c dông cña lùc Px. H×nh vÏ trang bªn Lùc kÑp chèng lËt: Chèng lËt quanh ®iÓm O: M«men c©n b»ng ®èi víi ®iÓm O: W.(230 +10) = Pz .175 +Py.95 Thay sè ta ®­îc: W =(849,5.175 + 352,4.95) /240 =760,8 N Lùc kÑp chÆt ph¶i chèng tr­ît: Lùc kÑp ph¶i t¹o ra lùc ma s¸t trªn chi tiÕt gia c«ng th¾ng ®­îc lùc ch¹y dao khi gia c«ng Pxy: P = W.(f +f) Víi: f : hÖ sè ma s¸t gi÷a má kÑp vµ chi tiÕt. f : hÖ sè ma s¸t gi÷a chi tiÕt vµ phiÕn tú. Nªn W = 420/(0,5 +0,1) = 700 (N) NÕu tÝnh ®Õn c¸c hÖ sè an toµn K th× ta cã: K = K. K. K. K. K. K. K Trong ®ã: K=1,5: hÖ sè an toµn chung cho tÊt c¶ c¸c tr­êng hîp. K=1,2: hÖ sè an toµn trong tr­êng hîp gia c«ng th«. K=1,0: hÖ sè tÝnh ®Õn mßn dao. K=1,2: hÖ sè tÝnh ®Õn gia c«ng gi¸n ®o¹n. K=1,3: hÖ sè tÝnh ®Õn khi kÑp b»ng tay. K=1,0: hÖ sè tÝnh ®Õn thuËn tiÖn khi kÑp. K=1,0: hÖ sè tÝnh ®Õn vÞ trÝ trªn phiÕn tú v× ®· xÐt tr­êng hîp lËt. Do vËy: K = 1,5.1,2.1,0.1,2.1,3.1.1 = 2,8. Lùc kÑp cÇn thiÕt khi gia c«ng: W=K.P = 2,8.760,8 = 2130 (N). Sö dông c¬ cÊu ®ßn kÑp – bu l«ng kÑp ta cã: Q = W. = 2130 . 1,8 = 3834 (N). TÝnh to¸n ®­êng kÝnh bu l«ng: d= C. = 1,4.(3834/80)0,5 =9,69 mm. Tra b¶ng 8.51(2): Lùc kÑp Q ®èi víi c¸c lo¹i ®ai èc dïng cê-lª vÆn. Bul«ng M12, r=5,43 mm, chiÒu dµi cê-lª vÆn L = 120 mm. Lùc vÆn cña c«ng nh©n: P = 150 N = 7 kg. 2. TÝnh sai sè chÕ t¹o ®å g¸. §Ó tÝnh sai sè ®å g¸ ta dùa vµo sai sè g¸ ®Æt: . Trong ®ã: : sai sè ®å g¸. : sai sè g¸ ®Æt. : sai sè chÕ t¹o. : sai sè kÑp chÆt. : sai sè chuÈn. : sai sè ®å g¸ do mßn. : sai sè ®iÒu chØnh ®å g¸. 2.1. Sai sè chuÈn . Chi tiÕt gia c«ng ®­îc ®Þnh vÞ trªn mÆt ph¼ng vµ 2 lç . kÝch th­íc tõ mÆt ®¸y ®Õn t©m lç cã sai sè chuÈn la 0 Ta cã: b­íc tiÖn tinh 5 . 2.2. Sai sè kÑp chÆt . Tra b¶ng 23 TK§A CNCTM lµ 10 2.3. Sai sè do mßn . Sai sè do mßn ®å g¸ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc gÇn ®óng: =23 . Trong ®ã: hÖ sè . Sè chi tiÕt gia c«ng N = 6 000 chi tiÕt. 2.4. Sai sè ®iÒu chØnh . Lµ sai sè sinh ra trong qu¸ tr×nh l¾p r¸p vµ ®iÒu chØnh ®å g¸, sai sè nµy phô thuéc vµo kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh vµ dông cô ®­îc dïng ®Ó ®iÒu chØnh khi l¾p r¸p. Ta th­êng lÊy gÇn ®óng: = 5 . 2.5. Sai sè g¸ ®Æt . Sai sè g¸ ®Æt cho phÐp th­êng lÊy b»ng 1/3 dung sai kÝch th­íc cña b­íc c«ng nghÖ cÇn ®¹t: . VËy sai sè chÕ t¹o cho phÐp cña ®å g¸ : . =20,7 LÊy gÇn ®óng: =20 = 0,02 mm. VIII TÝnh to¸n l­îng d­ gia c«ng cho nguyªn c«ng II: KÝch th­íc cÇn ®¹t lµ 20±0,05 víi ®é nh¸m Rz20, tra b¶ng 5 (TK§ACNCTM) t­¬ng øng víi cÊp nh½n bãng 5 L­îng d­ nhá nhÊt : Zimin = RZi-1 + Ti-1 + Si-1 + ei Víi ph«i ®óc trong khu«n vá máng, lµm khu«n b»ng m¸y, tra b¶ng 3-14 (STCNCTM) ta ®­îc cÊp chÝnh x¸c cña ph«i lµ cÊp 14 Tra b¶ng 10 (TK§ACNCTM) ta cã Rz = 250 mm, Ti = 350 mm Sai lÖch kh«ng gian cña vËt ®óc: + Sai lÖch do ®é cong vªnh : rc = DK.L DK : ®é cong vªnh trªn 1 mm chiÒu dµi DK = 1 L : KÝch th­íc lín nhÊt cña mÆt ph¼ng gia c«ng L = 24 mm rc = 1.24 = 24 + Sai lÖch vÒ ®é kh«ng song song gi÷a mÆt ph¶ng chuÈn vµ mÆt ph¼ng gia c«ng : tra b¶ng 3 -11 (STCNCTM) víi dung sai cña vËt ®óc lµ 520 mm ta cã sai lÖch ®é kh«ng song song lµ rs = dung sai ph«i / 2 = 520/2 = 260 mm + V× sai lÖch ®é kh«ng song song vµ ®é cong vªnh lµ cïng chiÒu nªn tæng sai lÖch cña ph«i lµ : r =rc + rs = 24 + 260 = 284 mm Zimin = 250 + 350 + 284 = 884 mm = 0,884 mm + L­îng d­ nhá nhÊt sau khi phay tra b¶ng 12 (TK§ACNCTM) cã Rz = 20, T = 30 + Sai lÖch kh«ng gian cßn l¹i sau khi phay lµ r = 0,06.rph«i = 0,06.264 =15,84 mm KÝch th­íc khi phay 19,95 + 0,016 = 19,966 mm KÝch th­íc cña ph«i 19,95 + 0,884 = 20,834 mm Dung sai cña nguyªn c«ng tra b¶ng 3 -91 cña ph«i 520mm sau khi phay 210mm KÝch th­íc giíi h¹n : Sau khi phay: Lmin =19,97 mm Lmax = 19,97 + 0,21+ 0,21 = 20,39 mm KÝch th­íc cña ph«i L min= 20,83 mm Lmax = 20,83 + 0,21 + 0,52 = 21,56 mm L­îng d­ giíi h¹n : Sau phay : Zimin = 20,83 –19,97 = 0,86 mm Zimax = 21,56 – 20,39 = 1,17 mm L­îng d­ tæng céng : Z0min = minphay = 0,86 Z0max = maxphay = 1,17 KiÓm tra kÕt qu¶ tÝnh to¸n: Zmax – Zmin =1,17 – 0,86 = 0,31 mm s3 - s2 = 520 – 210 =310 mm = 0,31 mm nªn kÕt qu¶ tÝnh to¸n chÝnh x¸c. B¶ng tÝnh k­îng d­ B­íc c«ng nghÖ C¸c yÕu tè (mm ) L­îng d­ tÝnh to¸n, mm KÝch th­íc tÝnh to¸n, mm Dung sai d (mm) KÝch th­íc giíi h¹n, mm L­îng d­ giíi h¹n, mm Rz Ta ra eb Min max Zmin Zmax Ph«i 250 350 264 - - 20,83 520 20,83 21,56 - - Phay 20 30 16 - 884 19,97 210 19,97 20,39 0,86 1,17 Tµi liÖu tham kh¶o: [1].ThiÕt kÕ §å ¸n C«ng nghÖ ChÕ t¹o m¸y. GS.TS. TRÇN V¡N §ÞCH. NXB . KHKT HN 2004. [2].H­íng dÉn ThiÕt kÕ §å ¸n C«ng nghÖ ChÕ t¹o m¸y. GS.TS. NGUYÔN §¾C LéC –L¦U V¡N NHANG NXB . KHKT HN 2004 [3].Sæ tay C«ng nghÖ ChÕ t¹o m¸y ( tËp 1 & 2 & 3). GS.TS. NGUYÔN §¾C LéC. PGS.TS. L£ V¡N TIÕN. PGS.TS. NINH §øc tèn. PGS.TS. TRÇN XU¢N VIÖT. NXB . KHKT HN 2003. [4].Atlas ®å g¸. PGS.TS. TRÇN V¡N §ÞCH. NXB . KHKT HN 2002. [5].§å g¸ gia c«ng c¬. PGS.ts. trÇn v¨n ®Þch. Nxb . khkt hn 2002. Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu 1 PhÇn III. Néi dung c¸c phÇn thuyÕt minh vµ tÝnh to¸n. 3 I Ph©n tÝch chøc n¨ng lµm viÖc cña chi tiÕt 3 II. Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊ chi tiÕt. III D¹ng s¶n xuÊt 4 IV Ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i 4 V ThiÕt kÕ qui tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng chi tiÕt 5 1 Nguyªn c«ng 1 :phay mÆt ®¸y 7 2 Nguyªn c«ng 2: phay mÆt trªn. 11 3 Nguyªn c«ng 3 : khoan, khoÐt, doa 2 lç 18. 13 4 Nguyªn c«ng 4 :phay mÆt bªn 16 5 Nguyªn c«ng 5 : tiÖn mÆt ®Çu lç 110 & lç 56 vµ tiÖn ®Þnh h×nh. 21 6 Nguyªn c«ng 6 : khoan, taro 6 lç M15. 23 7 Nguyªn c«ng 7 : Khoan ta ro lç M16 26 8 Nguyªn c«ng 8 : Tæng kiÓm tra 27 VI TÝnh thêi gian gia c«ng c¬ b¶n cho tÊt c¶ c¸c nguyªn c«ng. 28 VII TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ ®å g¸. 33 VIII TÝnh to¸n l­îng d­ gia c«ng cho nguyªn c«ng II: 37

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTcnctm2511.doc
  • dwgtien219.dwg