Đồ án Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết “Tấm tỳ có gờ”

LỜI NÓI ĐẦU. I-PHÂN TÍCH SẢN PHẨM VÀ CHON PHÔI. Phân tích kết cấu yêu cầu kỹ thuậtPhân tích tính công nghệ của sản phẩmPhân tích vật liệu và chọn phôiII- THIẾT KẾ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ. Thiết kế tiến trình công nghệThiết kế nguyên côngTra l­ượng d­ư gia công các bề mặtTra chế độ cắt các bề mặtIII-TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐỒ GÁ. Thiết kế đồ gá cho các nguyên công khoan và taro ren M14KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO. 4.Bản vẽ: 01 Bản vẽ chi tiết đã điều chỉnh (khổA3) 01 Bản vẽ chi tiết lồng phôi (khổA3) 01 Bản vẽ sơ đồ nguyên công (khổA0). 01 Bản vẽ lắp đồ gá (khổ A1). 5.Tài liệu khác: 01 Tập phiếu công nghệ.

doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/06/2013 | Lượt xem: 1762 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết “Tấm tỳ có gờ”, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Ngµy nay, mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng cÇn gi¶i quyÕt lµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nãi chung, s¶n xuÊt c¬ khÝ nãi riªng. Tr­íc sù ph¸t triÓn m¹nh cña nÒn kinh tÒ ®Êt n­íc, xu thÕ ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt nhÊt lµ trong c¸c ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o m¸y ®ßi hái nh÷ng kü s­ c¬ khÝ ph¶i cã kiÕn thøc toµn diÖn, ®ñ kh¶ n¨ng ®¶m nhiÖm thiÕt kÕ chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ ®¹t yªu cÇu kü thuËt cao trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt trong n­íc víi gi¸ thµnh chÕ t¹o hîp lý nhÊt. §Ó ®­îc nh­ vËy ngay tõ khi ngåi trªn ghÕ nhµ tr­êng, c¸c häc viªn, sinh viªn chuyªn ngµnh c¬ khÝ ph¶i ®­îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÕ t¹o m¸y còng nh­ c¸c kiÕn thøc c¬ së ngµnh kh¸c. M«n häc “C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y” lµ m«n häc nh­ vËy. Mét trong nh÷ng m«n häc chuyªn ngµnh cã vai trß rÊt quan träng trong ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o kü s­ c¬ khÝ, nã trang bÞ cho häc viªn nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt ®Ó thiÕt kÕ, chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ b»ng viÖc vËn dông vµ tæng hîp c¸c kiÕn thøc cña c¸c m«n häc c¬ së: Nguyªn lý m¸y, Chi tiÕt m¸y, Dung sai, C«ng nghÖ kim lo¹i, vÏ kü thuËt Häc ®i ®«i víi hµnh, ®Ó häc tèt h¬n m«n häc, biÕt vËn, ¸p dông kiÕn thøc gi¶i quyÕt mét nhiÖm vô thiÕt kÕ chi tiÕt m¸y, cÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn ®å ¸n thiÕt kª m«n häc. Víi chñ ch­¬ng ®ã t«i ®­îc giao ®å ¸n víi nhiÖm vô: ThiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng chi tiÕt “TÊm tú cã gê”. Trong qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n, t«i ®· ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy trong bé m«n ®Æc biÖt lµ thÇy TrÇnThµnh, cïng víi nh÷ng lç lùc cña b¶n th©n t«i ®· c¬ b¶n hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô cña ®å ¸n yªu cÇu. Tuy nhiªn, do n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm thùc tiÔn cßn nhiÒu h¹n chÕ, kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. KÝnh mong ®­îc c¸c thÇy d¹y b¶o ®Ó t«i kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ, söa ch÷a nh÷ng sai sãt vµ tÝch luü nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u phôc vô qu¸ tr×nh häc tËp vµ c«ng t¸c sau nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Ngµy 15/06/2004 Häc viªn: NguyÔn ViÖt H¶i PhÇn I. ph©n tÝch chi tiÕt Nghiªn cøu chøc n¨ng, yªu cÇu kü thuËt vµ kÕt cÊu cña chi tiÕt: Hép cã bÒ mÆt chÝnh lµ c¸c mÆt ®¸y vµ bÒ mÆt lç. §é chÝnh x¸c cña c¸c bÒ mÆt nµy cao, ®é nh¸m cao(Ra = 0,63).Ngoµi c¸c bÒ mÆt chÝnh ra trªn chi tiÕt cßn cã c¸c bÒ mÆt phô nh­ bÒ mÆt l¾p bu l«ng hay c¸c mÆt bªn cã ®é chÝnh x¸c kh«ng cao vµ cã ®é nh¸m kh«ng cao. Nh÷ng yªu cÇu c¬ kü thuËt c¬ b¶n cña chi tiÕt lµ: NhiÖt luyÖn ®¹t HRC 42…45 Vª trßn c¹nh s¾c. C¸c lç cã ®é chÝnh x¸c cÊp IT5-7, ®é nh¸m bÒ mÆt ®¹t 0,63 Dung sai ®é kh«ng song song cña c¸c t©m lç b»ng dung sai cña kho¶ng c¸ch t©m Dung sai ®é kh«ng ®ång t©m cña c¸c lç b»ng 1/2 dung sai ®­êng kÝnh lç nhá nhÊt. §é kh«ng vu«ng gãc gi÷a mÆt ®Çu vµ t©m lç kho¶ng (0,01…0,05) mm Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu chi tiÕt: Chi tiÕt tÊm tú cã gê kh¸ ®¬n gi¶n. C¸c bÒ mÆt gia c«ng cã thÓ thùc hiÖn mét c¸ch dÔ dµng trªn c¸c m¸y gia c«ng c¾t gät hiÖn nay.Chi tiÕt kh«ng cã bÒ mÆt gia c«ng phøc t¹p. Cã thÓ mét lÇn g¸ ®Ó gia c«ng nhiÒu b­íc trong mét nguyªn c«ng ®¹t ®é chÊt l­îng theo yªu cÇu. §Ó ®¹t ®­îc kÝch th­íc vµ ®é nh¸m theo yªu cÇu t¹i c¸c bÒ mÆt lµm viÖc cña chi tiÕt c©n sö dông ph­¬ng ph¸p mµi. Lç ren cÇn cã v¸t mÐp ®Ó b¶o vÖ ren vµ dÔ dµng gia c«ng. ----------%---------- PhÇn II. chän ph«I vµ ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i Dùa vµo h×nh d¹ng, kÕt cÇu vµ d¹ng s¶n xuÊt cña chi tiÕt: -Chi tiÕt d¹ng tÊm, chiÒu dµi ng¾n, cã ®o¹n trô ®­êng kÝnh lín vµ ®o¹n trô ®­êng kÝnh nhá -D¹ng s¶n xuÊt lµ lo¹t võa. VËt liÖu cña chi tiÕt lµ thÐp C45 Nªn ®Ó t¹o ®­îc ph«i ta cã mét sè ph­¬ng ¸n sau: DËp, ®óc, rÌn cô thÓ lµ: Ph«i ®óc. NÕu sö dông ph«i ®óc, khi ®­îc chÕ t¹o ra cã chÊt l­îng bÒ mÆt xÊu nh­ rç khÝ, xï x×, nøt, ®Ëu h¬i, ®Ëu ngãt …Do ®ã dïng ph«i ®óc khã ®¶m b¶o c¬ tÝnh cña vËt liÖu, lµm t¨ng thêi gian s¶n xuÊt, lµm cho c¸c dông cô c¾t nhanh háng, dÉn ®Õn lµm t¨ng gi¸ thµnh s¶n phÈm.Trong s¶n xuÊt lo¹t võa ®iÒu nµy sÏ rÊt ®¸ng kÓ.Nªn kh«ng dïng ph«i ®óc. Ph«i rÌn tù do RÌn tù do lµ mét ph­¬ng ph¸p t¹o ph«i dïng nhiÒu trong chÕ t¹o m¸y, rÌn tù do cã thÓ t¹o ®­îc ph«i t­¬ng ®èi phøc t¹p, cã khèi l­îng lín. Chi tiÕt chÕ t¹o ®¬n gi¶n rÊt thÝch hîp víi viÖc chÕ t¹o tõ ph«i rÌn cã n¨ng suÊt cao. Ph«i dËp Ph­¬ng ph¸p nµy t¹o ph«i nhanh, ®é chÝnh x¸c h×nh d¹ng kÝch th­íc ®¶m b¶o, chÊt l­îng ph«i tèt, hÖ sè sö dông vËt liÖu cao, chi phÝ cho gia c«ng Ýt nhÊt. Tuy nhiªn c¨n cø vµo chi tiÕt gia c«ng th× ciªc chän ph«i rÌn mang l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n. Qua qu¸ tr×nh ph©n tÝch trªn ta chän ph«i rÌn. Cã thÓ rÌn nãng kÕt hîp víi rÌn nguéi. ----------%---------- PhÇn III. ThiÕt kÕ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ I.ThiÕt kÕ tiÕn tr×nh c«ng nghÖ I.1. Lý thuyÕt: TiÕn tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng phô thuéc chñ yÕu vµo c¸c yÕu tè sau: S¶n l­îng chi tiÕt. TÝnh lÆp cña s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh s¶n suÊt cña nhµ m¸y. §é phøc t¹p cña kÕt cÊu vµ yªu cÇu kü thuËt §iÒu kiÖn s¶n suÊt thùc tÕ n¬i ¸p dông quy tr×nh c«ng nghÖ. §Ó lËp ®­îc tiÕn tr×nh c«ng nghÖ cÇn thiÕt ph¶i x¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt, ®­êng lèi c«ng nghÖ ®­îc tæ chøc theo tËp trung hay ph©n t¸n nguyªn c«ng… I.2.LËp thø tù c¸c nguyªn c«ng: 2.1. lý thuyÕt: LËp thø tù nguyªn c«ng lµ x¸c ®Þnh hîp lý tiÕn tr×nh c«ng nghÖ øng víi bÒ mÆt cña chi tiÕt, sao cho chu kú gia c«ng hoµn chØnh méy chi tiÕt lµ ng¾n nhÊtgãp phÇn h¹n chÕ chi phÝ gia c«ng, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ nhÊt. 2.2.C¸c nguyªn c«ng: C¨n cø vµo nhu cÇu s¶n xuÊt chi tiÕt, kh¶ n¨ng cung øng vËt liÖu, kh¶ n¨ng c«ng nghÖ vµ ®iÒu kiÖn c«ng nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay, ®Ó s¶n xuÊt chi tiÕt ta chän nh÷ng nguyªn c«ng sau: + Nguyªn c«ng 1: Phay hai mÆt bªn + Nguyªn c«ng 2: Phay mÆt trªn vµ mÆt duíi + Nguyªn c«ng 3: Khoan lç f24,f18,khoÐt lç f45 + Nguyªn c«ng 4: Khoan vµ taro ren M14 + Nguyªn c«ng 5: Phay hai mÆt bªn + Nguyªn c«ng 6: Phay mÆt bªn nghiªng + Nguyªn c«ng 7:Doa tinh vµ doa th« lç f18 vµ f24 + Nguyªn c«ng 8: NhiÖt luyÖn + Nguyªn c«ng 9:Mµi mÆt trªn vµ mÆt d­íi + Nguyªn c«ng 10:Mµi lç f18 + Nguyªn c«ng 11:Mµi lç f24 II. ThiÕt kÕ c¸c nguyªn c«ng II.1 Nguyªn c«ng 1: Phay hai mÆt bªn 1.1 Chän m¸y phay : Chän m¸y phay c«ng x«n (v¹n n¨ng, ngang , ®øng cña Nga) 6H81 B­íc tiÕn bµn m¸y th¼ng ®øng 0,2…6,3 Sè cÊp tèc ®é trôc chÝnh , vg/ph 16 C«ng suÊt ®éng c¬ trôc chÝnh 4.5 KW C«ng suÊt ®éng c¬ ch¹y dao 1,7 KW Sè cÊp b­íc tiÕn bµn m¸y 16 B­íc tiÝen bµn m¸y däc 35…980 B­íc tiÕn bµn m¸y ngang 25…765 Kho¶ng c¸ch a tõ ®­êng trôc chÝnh tíi bµn m¸y, mm: (30-380) Kho¶ng c¸ch b tõ sèng tr­ît th©n m¸y tíi t©m bµn m¸y, mm: 170-370) Kho¶ng c¸ch c tõ ®­êng trôc chÝnh tíi sèng tr­ît th¼ng ®øng th©n m¸y, mm 270 1.2 X¸c ®Þnh cÊu tróc nguyªn c«ng: -Phay mét mÆt bªn -LËt ph«i -Phay mÆt bªn cßn l¹i. 1.3 LËp s¬ ®å ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt: Dïng 2 phiÕn tú ®Þnh vÞ mÆt ph¶ng d­íi 3 bËc tù do Dïng 2 chèt tú ®Ó ®Þnh vÞ 2 bËc tù do ë 1 mÆt bªn KÑp chÆt 2 bªn b»ng c¬ cÊu kÑp H×nh vÏ nh­ s¬ ®å sau Nguyªn c«ng 1 1.4 Chän trang bÞ c«ng nghÖ: Chän dao phay ®Üa ba mÆt. VËt liÖu lµ thÐp giã P18 Tra b¶ng 4-82 (Trang 366, STCNCTM-tËp I), chän dao cã c¸c th«ng sè sau: D = 125 ;B = 25 ,d = 32 ,sè r¨ng z = 22 II.2Nguyªn c«ng 2:Phay mÆt trªn vµ mÆt d­íi. 2.1 Chän m¸y phay: Chän m¸y phay v¹n n¨ng 6H81 cña Nga 2.2 X¸c ®Þnh cÊu tróc nguyªn c«ng Phay mÆt trªn LËt ph«i Phay mÆt d­íi 2.3 LËp s¬ ®å ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt: Dïng 2 phiÕn tú ®Þnh vÞ mÆt ph¼ng d­íi 3 bËc tù do Dïng 3 chèt tú ®Ó ®Þnh vÞ 3 bËc tù do cßn l¹i Dïng vÝt ®Ó kÑp chÆt chi tiÕt H×nh vÏ nh­ s¬ ®å sau Nguyªn c«ng 2 2.4 Chän trang bÞ c«ng nghÖ - Chän dao phay mÆt ®Çu b»ng thÐp giã ®Ó phay mÆt bËc, vËt liÖu lµ thÐp giã P18 C¸c sè liÖu cña dao: D(Js) = 50 mm; L = 36 mm; d(H7)=22 mm; Sè r¨ng phay kiÓu 1 = 12 ; Dông cô ®o kiÓm lµ th­íc kÑp pame . II.3. Nguyªn c«ng 3: Khoan lç f24,f18,khoÐt lç f45 3.1. Chän m¸y M¸y khoan cÇn 2H55 C¸c sè liÖu cña m¸y tra trong sæ tay CNCTM tËp 3 3.2. CÊu tróc nguyªn c«ng - Khoan lç f24 - Khoan lç f18 - KhoÐt lç f45 3.3. LËp s¬ ®å ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt Chän ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt nh­ nguyªn c«ng 2 S¬ ®å ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt nh­ h×nh vÏ Nguyªn c«ng 3 3.4. Chän trang bÞ c«ng nghÖ Dao khoan ruét gµ cã ®é c«n 1: 5 . VËt liÖu dao lµ thÐp giã P18 C¸c th«ng sè cña dao §­êng kÝnh 12…30 ; chiÒu dµi 290…540 ; chiÒu dµi phÇn lµm viÖc 190…395 Dông cô ®o kiÓm lµ th­íc kÑp pame, calip II.4. Nguyªn c«ng 4: khoan vµ taro ren M14 4.1. Chän m¸y Chän m¸y khoan cÇn 2H55 cña Nga, cã c¸c th«ng sè sau: §­êng kÝnh lín nhÊt khoan ®­îc, mm 50 Kho¶ng c¸ch tõ ®­êng t©m trôc chÝnh tíi trô, mm 410…1600 Kho¶ng c¸ch lín nhÊt tõ mót trôc chÝnh tíi bµn, mm 450…1600 KÝch th­íc bÒ mÆt lµm viÖc cña bµn m¸y, mm: 968 x 1650 DÞch chuyÓn lín nhÊt cña trôc chÝnh, mm: 350 Sè cÊp tèc ®é trôc chÝnh: 21 Ph¹m vi tèc ®é trôc chÝnh, vg/ph: 20…2000 Ph¹m vi b­íc tiÕn 0,056…2,5 Lùc tiÕn dao,kG: 900 - C«ng suÊt ®éng c¬ chÝnh, kW: 4 4.2. X¸c ®Þnh cÊu tróc nguyªn c«ng - Khoan lç f12 - Taro ren M14,b»ng tay ho¨c b»ng mòi taro tù lùa. 4.3. LËp s¬®å ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt Dïng chèt trô ng¾n trªn lç f24 ®Þnh vÞ h¹n chÕ 2 bËc tù do Dïng mÆt ph¼ng ®Þnh vÞ h¹n chÕ 3 bËc tù do Dïng chèt tr¸m trªn lç 18 h¹n chÕ 1 b©c tù do Trªn chèt tr¸m cã ren ®Ó kÑp chÆt chi tiÕt trong qu¸ tr×nh gia c«ng Nguyªn c«ng 4 4.4. Chän trang bÞ c«ng nghÖ Dao khoan ruét gµ cã ®é chu«i c«n , vËt liÖu dao lµ thÐp giã P18 §­êng kÝnh dao d = 12 mm, chiÒu dµi L =255 mm, ChiÒu dµi phÇn lµm viÖc 175 mm Dao taro ren, dïng tay. Tra b¶ng 4-136 (Trang 421-Sæ tay CNCTM TËp 1) cã d = 14 mm; b­íc ren p = 1,25 ; L = 72 ; l = 22 ; Dao taro dïng l¾p trªn m¸y khoan cÇn lµ dao taro tù lùa Dông cô ®o kiÓm lµ th­íc kÑp pame, calip, dông cô kiÓm tra kÝch th­íc ren II.5. Nguyªn c«ng 5: Phay hai mÆt bªn 5.1.Chän m¸y: Chän m¸y phay v¹n n¨ng 6H81 cña Nga 5.2. X¸c ®Þnh cÊu tróc nguyªn c«ng - Phay hai mÆt bªn bëi 2 dao phay ngãn 3 mÆt l¾p trªn cïng mét trôc. - Sau khi phay xong quay ph©n ®é ®Ó phay mÆt bªn nghiªng. 5.3. LËp s¬ ®å ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt Dïng s¬ ®å ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt nh­ nguyªn c«ng 4 Nguyªn c«ng 6 5.4. Chän trang bÞ c«ng nghÖ Chän 2 dao phay ®Üa ba mÆt. VËt liÖu lµ thÐp giã P18 Tra b¶ng 4-82 (Trang 366, STCNCTM-tËp I), chän 2 dao cã c¸c th«ng sè sau: D = 125 ;B = 25 ,d = 32 ,sè r¨ng z = 22 II.6. Nguyªn c«ng 6: Phay mÆt bªn nghiªng Chän trang bÞ c«ng nghÖ vµ chÕ ®é c¾t, s¬ ®å g¸ ®Æt nh­ nguyªn c«ng 6 II.7. Nguyªn c«ng 7:Doa th« vµ doa tinh lç f18 vµ f24: 7.1.Chän m¸y: Chän m¸y khoan cÇn 2H55 cña Nga,cã c¸c th«ng sè nh­ ®· nªu trong nguyªn c«ng 3 7.2.X¸c ®Þnh cÊu tróc nguyªn c«ng: -Doa lç f18 -Doa lç f24 7.3.LËp s¬ ®å ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt: §Þnh vÞ vµ kÑp chÆt dïng nh­ nguyªn c«ng 2,khoan lç f18 vµ f24 Nguyªn c«ng 8 7.4.Chän trang bÞ c«ng nghÖ: II.8. Nguyªn c«ng 8: NhiÖt luyÖn T«i cao tÇn II.9. Nguyªn c«ng 9: Mµi 2 mÆt trªn vµ d­íi 9.1. Chän m¸y Chän m¸y mµi ph¼ng 3E710A cã bµn h×nh ch÷ nhËt cña Nga KÝch th­íc bÒ mÆt lµm viªc cña mÆt bµn, mm 400 x 125 DÞch chuyÓn lín nhÊt cña ô mµi vµ cña bµn Däc 490 Ngang 170 Tèc ®é quay cña trôc chÝnh ®¸ mµi, vg/ph (khi tèc ®é c¾t lµ 35 m/s) 35 Tèc ®é dÞch chuyÓn cña bµn, m/ph (®iÒu chØnh v« cÊp) 2-35 C«ng suÊt ®éng c¬ truyÒn dÉn chÝnh, kW 4 9.2.X¸c ®Þnh cÊu tróc nguyªn c«ng - Mµi mÆt trªn LËt ph«i Mµi mÆt d­íi 9.3. LËp s¬ ®å ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt §Þnh vÞ dïng nh­ nguyªn c«ng khoan vµ taro ren M14 KÑp chÆt dïng ren vÝt nh­ h×nh vÏ Nguyªn c«ng 10 9.4. Chän trang bÞ c«ng nghÖ Chän ®¸ mµi trô. VËt liÖu lµ chÊt dÝnh kÕt kªramit(K) KÝch th­íc D = 200 mm; H = 30 mm ; d = 60 mm VËt liÖu mµi 2A, ®é h¹t 50-M28 II.10. Mµi kh«n lç f24 10.1. Chän m¸y M¸y mµi kh«n (m¸y mµi bãng) C¸c th«ng sè cña m¸y tra trong b¶ng 9-57 CNCTM TËp 3 10.2. X¸c ®Þnh cÊu tróc nguyªn c«ng - Mµi lç f18 10.3. LËp s¬ ®å ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt §Þnh vÞ vµ kÑp chÆt nh­ nguyªn c«ng 2 Nguyªn c«ng 11 10.4. Chän trang bÞ c«ng nghÖ Dông cô mµi lµ ®¸ mµi kh«n Dông cô ®o kiÓm lµ th­íc cÆp pame, calip 11. Nguyªn c«ng 11: Mµi lç f18 Chän trang bÞ c«ng nghÖ vµ chÕ ®é c¾t nh­ nguyªn c«ng 11 III.Chän l­îng d­ gia c«ng: 1.TÝnh to¸n l­îng d­ gia c«ng cho lç f24: TÝnh to¸n l­îng d­ gia c«ng cho lç f24,vËt liÖu lµ thÐp C45 víi ®é cøng yªu cÇu 42..45 HRC.§é chÝnh x¸c cña lç ®¹t cÊp 8,bÒ mÆt lç ®¹t ®é nh¸m =0,63(Ñ8): -Khoan lç f Tra b¶ng 3-87 (STCNCTM-T1) ta cã: =50 μm(Ñ3),70 μm,cÊp chÝnh x¸c 12 C0:§é lÖch ®­êng t©m lç Δy:§é cong ®­êng trôc lç Tra b¶ng 3-86(STCNCTM-T1) ta cã:C0=25 μm,Δy=0,9 μm L=30 mm Nh­ vËy: Coi sai sè g¸ ®Æt εb=0 ta cã l­îng d­ ®Ó doa lç sau khi khoan lµ: -Doa th« lç f Tra b¶ng 3-87 (STCNCTM-T1) ta cã: =10 μm(Ñ5),20 μm,cÊp chÝnh x¸c 10 Sai lÖch kh«ng gian ra chÝnh b»ng ®é lÖch ®­êng t©m lç C0 nh©n víi hÖ sè gi¶m sai(Ks) lµ 0,05 ra=C0.0.05=25.0,05=1.25 μm. L­îng d­ ®Ó doa tinh lç sau khi doa th«:(εb=0) 2Rbmin=2(RZa+Ta+ra)=2(10+20+1,25)=62,5 μm -Doa tinh lç f Tra b¶ng 3-87 (STCNCTM-T1) ta cã: =3,2 μm(Ñ5),5 μm,cÊp chÝnh x¸c 8 -NhiÖt luyÖn ®¹t ®é cøng 42..45 HRC ®é chÝnh x¸c giÈm mét cÊp(cÊp 9), RZa=5μm,Ta=10 μm. -Sau nhiÖt luyÖn ta tiÕn hµnh mµi kh«n lç ®¹t cÊp chÝnh x¸c cÊp 8,®é nh¸m RZa=0,63μm. V× ®©y lµ nguyªn c«ng cuèi cïng nh»m n©ng cao ®é nh½n bãng bÒ mÆt th× ¶nh h­ëng cña c¸c ®¹i l­îng Ta,ra,εb coi nh­ cã gi¸ trÞ b»ng 0. Do vËy l­îng d­ gia c«ng khi tiÕn hµnh mµi kh«n: 2Zbmin=2RZa=10 μm BÒ mÆt gia c«ng lç Thø tù c¸c nguyªn c«ng vµ c¸c b­íc c«ng nghÖ cña bÒ mÆt lç f24 C¸c yÕu tè t¹o thµnh l­îng d­ trung gian(mm) L­îng d­ tÝnh to¸n (mm) KÝch th­íc tÝnh to¸n (mm) Dung sai d (mm) KÝch th­íc giíi h¹n (mm) TrÞ sè giíi h¹n cña l­îng d­ (mm) Ta Max Min Max Min Lç f24: -Khoan lç -Doa th« -Doa tinh -NhiÖt luyÖn -Mµi kh«n 50 10 3,2 5 0,63 70 20 5 10 36,8 1,25 313,6 62,5 10 23.614 23,928 23,990 24,000 210 81 33 33 23,610 23,920 23,990 24,033 23,400 23,110 23,660 24,000 2.Tra l­îng d­ cho c¸c nguyªn c«ng C¨n cø vµo yªu cÇu c«ng nghÖ cña chi tiÕt vµ lo¹i ph«i, kÝch th­íc ph«i Ta cã b¶ng l­îng d­ gia c«ng cho tõng nguyªn c«ng Nguyªn c«ng B­íc Néi dung c¸c b­íc L­îng d­ (mm) Ghi chó 1 1 Phay th« mÆt bªn 4 2 Phay tinh mÆt bªn 0,8 3 Phay th« mÆt bªn cßn l¹i 4 4 Phay tinh mÆt bªn cßn l¹i 0,8 2 1 Phay th« mÆt trªn 3 Tra theo sæ tay CNCTM 3 TËp 2 Phay tinh mÆt trªn 0,5 3 Phay th« mÆt d­íi 3 4 Phay tinh mÆt d­íi 0,5 3 1 Khoan lç f24 2 Khoan lç f18 3 KhoÐt lç f45 10,5 4 1 Khoan lç f12 2 Taro ren M14 1 5 1 Phay th« hai mÆt bªn 4 2 Phay tinh hai mÆt bªn 0.8 6 1 Phay th« mÆt nghiªng 3 2 Phay tinh mÆt nghiªng 0,5 7 9 1 Mµi tinh mÆt trªn 0,01 2 Mµi tinh mÆt d­íi 0,01 10 1 Mµi kh«n lç f24 0,07 11 1 Mµi kh«n lç f18 0,07 IV. Tra chÕ ®é c¾t: Tra chÕ ®é c¾t cho c¸c nguyªn c«ng Qu¸ tr×nh tra chÕ ®é c¾t ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: §Çu tiªn ta tiÕn hµnh chän chÕ ®é c¾t phï hîp víi c¸c yªu cÇu vÒ ®é nh¸m bÒ mÆt, yªu cÇu n©ng cao vÒ n¨ng suÊt… Tra l­îng ch¹y dao Tra tèc ®é c¾t: Khi tra ®­îc tèc ®é c¾t ®· tÝnh ®Õn c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh ta tÝnh ra sè vßng quay tÝnh to¸n, sau ®ã chän sè vßng quay theo m¸y Tõ c¸c th«ng sè trªn ta tra c«ng suÊt c¾t cÇn thiÕt cho chÕ ®é c¾t ®· cho So s¸nh c«ng suÊt c¾t cÇn thiÕt víi c«ng suÊt cña m¸y nÕu thÊy nhá h¬n th× tho¶ m·n, nÕu kh«ng th× ph¶i chän l¹i TÝnh thêi gian m¸y Theo tr×nh tù nh­ vËy, ta tiÕn hµnh tra chÕ ®é c¾t lÇn l­ît cho c¸c nguyªn c«ng nh­ sau, kÕt qu¶ sau khi tÝnh to¸n ®· tho¶ m·n ®­îc cho d­íi d¹ng b¶ng 4.1Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng 1 ChÕ ®é c¾t B­íc t (mm) Sz (mm/z) n (vg/ph) Nc (kW) T0 (ph) Phay th« mÆt bªn 2 0,06 630 0,072 Phay tinh mÆt bªn 0,4 0,12 800 0,028 Phay th« mÆt bªn cßn l¹i 2 0,06 630 0,072 Phay tinh mÆt bªn cßn l¹i 0,4 0,12 800 0,028 4.2>Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng 2 ChÕ ®é c¾t B­íc t (mm) Sz (mm/z) n (vg/ph) Nc (kW) T0 (ph) Phay th« mÆt trªn 3 0,06 630 3,4 1,06 Phay tinh mÆt trªn 0,5 0,12 800 2,4 0,42 Phay th« mÆt d­íi 3 0,06 630 3,4 1,06 Phay tinh mÆt d­íi 0,5 0,12 800 2,4 0,42 4.3>Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng 3 ChÕ ®é c¾t B­íc t (mm) Sz (mm/vg) n (vg/ph) Ne (kW) T0 (ph) Khoan lç f24 0,32 420 0,264 KhoÐt lç f45 10,5 1,1 360 0,025 Khoan lç f18 0,27 420 0,223 4.4>Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng 4 ChÕ ®é c¾t B­íc t (mm) Sz (mm/vg) n (vg/ph) Ne (kW) T0 (ph) Khoan lç f12 0,15 620 0,19 Taro ren M14 1 0,15 360 0,28 4.5>Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng 5 ChÕ ®é c¾t B­íc t (mm) SZ (mm/z) n (v/p) Nc (kW) T0 (ph) Phayth« 2 mÆt bªn cßn l¹i 2 0,06 630 0,144 Phay tinh 2 mÆt bªn cßn l¹i 0,4 0,12 800 0,057 4.6>Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng 6 ChÕ ®é c¾t B­íc t (mm) SZ (mm/z) n (v/p) Nc (kW) T0 (ph) Phay th« mÆt nghiªng 3 0,06 630 0,049 Phay tinh mÆt nghiªng 0,5 0,12 800 0,019 4.7>Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng 7 ChÕ ®é c¾t B­íc t (mm) SZ (mm/z) n (v/p) Nc (kW) T0 (ph) Doa tinh lç f18 Doa tinh lç f24 4.8>Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng 9 ChÕ ®é c¾t B­íc t (mm) Sz (mm/ph) n (vg/ph) Nc (kW) T0 (ph) Mµi tinh mÆt trªn 0,01 27,9 35 3,33 Mµi tinh mÆt d­íi 0,01 36 35 3,33 4.9>Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng 10 ChÕ ®é c¾t B­íc t (mm) Sz (mm/vg) n (vg/ph) Nc (kW) T0 (ph) Mµi kh«n lç f24 0,07 0,002 1000 0,035 4.10>Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng 11 ChÕ ®é c¾t B­íc t (mm) Sz (mm/vg) n (vg/ph) Nc (kW) T0 (ph) Mµi kh«n lç f18 0,07 0,002 1000 0,035 ----------%-------- PhÇn IV. tÝnh to¸n thiÕt kÕ ®å g¸ ThiÕt kÕ ®å g¸ khoan vµ taro ren M14 Ph©n tÝch kÕt cÊu vµ yªu cÇu kü thuËt vµ tÝnh c«ng nghÖ cña chi tiÕt Chi tiÕt cÇn gia c«ng lµ chi tiÕt d¹ng hép kh¸ ®¬n gi¶n. C¸c bÒ mÆt lµm viÖc cña chi tiÕt cã ®é nh½n bãng cao (Ra = 0,63). §Ó gia c«ng ®¹t yªu c©u kü thu©t cÇn chän m¸y gia c«ng, dông cô vµ chÕ ®é c¾t hîp lý. Thµnh chi tiÕt máng(lç f18), v× vËy trong qu¸ tr×nh gia c«ng ph¶i hÕt søc cÈn thËn, tr¸nh hiÖn t­îng chi tiÕt bÞ mÐo sinh ra phÕ phÈm g©y tèn kÐm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 2. Chän m¸y gia c«ng. Tõ ®Æc tÝnh kü thuËt vµ c«ng nghÖ chän m¸y cho nguyªn c«ng khoan lç Æ12 lµ m¸y khoan ®øng 2H125 cã c¸c sè liÖu chÝnh nh­ sau: Chän m¸y khoan ®øng 2H125 cña Nga, cã c¸ th«ng sè sau: §­êng kÝnh lín nhÊt khoan ®­îc, mm: 25 Kho¶ng c¸ch tõ ®­êng t©m trôc chÝnh tíi trô, mm: 250 Kho¶ng c¸ch lín nhÊt tõ mót trôc chÝnh tíi bµn, mm: 700 KÝch th­íc bÒ mÆt lµm viÖc cña bµn m¸y, mm: 375x500 DÞch chuyÓn lín nhÊt cña trôc chÝnh, mm: 175 Sè cÊp tèc ®é trôc chÝnh: 9 Ph¹m vi tèc ®é trôc chÝnh, vg/ph: 97-1360 S¬ cÊp b­íc tiÕn: 9 Ph¹m vi buíc tiÕn, mm/vg: 0,1-0,81 Lùc tiÕn dao,kG: 900 M«men xo¾n, kG cm: 2500 C«ng suÊt ®éng c¬ chÝnh, kW: 2,8 3. Chän chuÈn vµ s¬ ®å ®Þnh vÞ. 3.1. Chän chuÈn ®Þnh vÞ. §èi víi chi tiÕt d¹ng hép th× viÖc sau khi gia c«ng xong lç cña chi tiÕt ta nªn lÊy c¸c lç ®ã lµm chuÈn ®Þnh vÞ ®Ó gia c«ng c¸c bÒ mÆt cßn l¹i cña chi tiÕt. V× vËy ta chän bÒ mÆt trªn vµ hai lç f18, f24 ®Ó lµm chuÈn ®Þnh vÞ. 3.2. Chän ®å ®Þnh vÞ. §å g¸ cho nguyªn c«ng khoan lç, yªu cÇu h¹n chÕ 6 bËc tù do. VËy ta chän nh­ sau: MÆt ph¼ng tú vµo mÆt d­íi h¹n chÕ 3 bËc tù do Mét chèt trô ng¾n h¹n chÕ 2 bËc tù do ®­îc l¾p vµo lç f24 Mét chèt tr¸m h¹n chÕ 1 bËc tù do ®­îc l¾p vµo lç f18. 3.3. S¬ ®å ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt + S¬ ®å ®Þnh vÞ ®­îc tr×nh bµy nh­ h×nh vÏ d­íi ®©y. + S¬ ®å kÑp chÆt: Dïng ren vÝt ®Ó kÑp chÆt chi tiÕt. Ren vÝt ®­îc chÕ t¹o cïng víi chèt trô ng¾n. 4. TÝnh to¸n c¬ cÊu kÑp vÝt ®ai èc 4.1. TÝnh lùc kÑp. + C¸c lùc t¸c dông lªn chi tiÕt: M«men c¾t M Lùc chiÒu trôc Po Lùc kÑp Q M«men c¾t M cã xu h­íng lµm cho chi tiÕt quay xung quanh trôc cña nã. Muèn cho chi tiÕt kh«ng bÞ quay th× m«men ma s¸t do lùc h­íng trôc sinh ra vµ lùc kÑp g©y ra ph¶i th¾ng m«men c¾t. + TÝnh m«men c¾t vµ lùc däc trôc: M«men c¾t M tÝnh theo c«ng thøc: M = 10.CM.Dq.Sy.kp (Nm) Trong ®ã: CM = 0,041 (B¶ng 5-32 – Sæ tay: Mòi khoan thÐp giã) D = 12 mm q = 2 (B¶ng 5-32 – Sæ tay: Mòi khoan thÐp giã) S = 0,15 mm/vßng (B¶ng 5-25 – Sæ tay ) y = 0,7 (B¶ng 5-32 – Sæ tay: Mòi khoan thÐp giã) kp = kMP = = = 0,9 (B¶ng 5-9 Sæ tay) Thay sè ta cã: M = 10.0,041.122.0,150,7.0,9 = 14,08 Nm Lùc chiÒu trôc Po tÝnh theo c«ng thøc Po = 10.Cp.Dq.Sy.kp (N) Trong ®ã: Cp = 143 (B¶ng 5-32 – Sæ tay: Mòi khoan thÐp giã) q = 1,0 (B¶ng 5-32 – Sæ tay: Mòi khoan thÐp giã) y = 0,7 (B¶ng 5-32 – Sæ tay: Mòi khoan thÐp giã) kp = kMP = 0.9 Thay sè ta cã: Po = 10.143.121.0,150,7.0,9 = 4093 N + Ph­¬ng tr×nh c©n b»ng lùc: Þ Trong ®ã: M = 14,08 Nm =14080 Nmm Po = 4093 N R lµ kho¶ng c¸ch tõ t©m chèt ®Þnh vÞ ®Õn t©m mòi khoan, R = 46 mm R lµ kho¶ng c¸ch tõ t©m chi tiÕt ®Õn ®iÓm ®Æt lùc Q t¸c dông vµo chi tiÕt R = 15,5 mm R2 lµ kho¶ng c¸ch trung b×nh tõ t©m chèt ®Õn mÆt tiÕp xóc gi÷a chi tiÕt vµ ®å ®Þnh vÞ, R1 = 45 mm K - HÖ sè an toµn cã tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng lµm t¨ng lùc c¾t trong qu¸ tr×nh gia c«ng K = K0.K1.K2.K3.K4.K5.K6 K0 - hÖ sè an toµn tÝnh cho tÊt c¶ c¸c tr­êng hîp : K0 = 1,5. K1 - hÖ sè tÝnh ®Õn tr­êng hîp t¨ng lùc c¾t khi ®é bãng thay ®æi: K1= 1,2. K2 - hÖ sè t¨ng lùc c¾t khi dao mßn : chän K2= 1,15. K3 - hÖ sè t¨ng lùc c¾t khi gia c«ng gi¸n ®o¹n : K3= 1,2. K4 - hÖ sè tÝnh ®Õn sai sè cña c¬ cÊu kÑp chÆt : K4= 1. K5- hÖ sè tÝnh ®Õn møc ®é thuËn lîi cña c¬ cÊu kÑp b»ng tay: chän K5= 1. K6 - hÖ sè tÝnh ®Õn m« men lµm quay chi tiÕt : K6= 1. - Thay sè vµo ta cã : K=2.484 . f lµ hÖ sè ma s¸t gi÷a chi tiÕt vµ ®å ®Þnh vÞ, f = 0,25 Thay sè ta cã Q = 14684 N 4.2. TÝnh kÝch th­íc bu l«ng kÑp. Theo c«ng thøc , ta cã: §­êng kÝnh bu l«ng d = [mm] ( C¬ së thiÕt kÕ ®å g¸ HVKTQS ) Trong ®ã : HÖ sè C = 1,4 ®èi víi ren hÖ mÐt c¬ b¶n. s - øng suÊt kÐo, s = 9 KG/mm2 ®èi víi bu l«ng thÐp 45. Q - lùc kÑp cÇn thiÕt. Q = 19741 N Thay sè vµo c«ng thøc trªn ta cã d = 1,4. =18 mm Chän d = 18 mm 4.3. X¸c ®Þnh m«men quay. + M«men cÇn ®Ó quay ®ai èc: Theo c«ng thøc kinh nghiÖm (Trang 124 – CSTT TK ®å g¸ - Häc viÖn) M » 0,2.d.Q = 0,2.0,018.14684 = 52,86 Nm + M«men cÇn ®Ó th¸o kÑp: M’ » 0,25.d.Q = 66 Nm 4.4. BiÖn ph¸p kÕt cÊu n©ng cao n¨ng suÊt kÑp. §Ó kÑp chÆt còng nh­ th¸o kÑp ®Òu ph¶i vÆn nhiÒu vßng ren, do vËy n¨ng suÊt cña c¸c ®å g¸ sö dông c¬ cÊu kÑp vÝt ®ai èc rÊt thÊp. §Ó kh¾c phôc nh­îc ®iÓm nµy cÇn cã biÖn ph¸p vÒ kÕt cÊu ®Ó gi¶m bít sè vßng ren ph¶i vÆn khi kÑp vµ nh¶ kÑp, lµm cho tèc ®é khi th¸o nhanh h¬n tèc ®é khi kÑp, tèc ®é ë xa nhanh h¬n tèc ®é khi b¾t ®Çu cã lùc Ðp. Víi s¬ ®å g¸ ®Æt chi tiÕt cña ®å g¸ cÇn thiÕt kÕ sau khi nghiªn cøu c¸c ®å g¸ trong thùc tÕ chän c¬ cÊu ®Öm th¸o nhanh (®Öm ch÷ C). 5. TÝnh to¸n thiÕt kÕ c¬ cÊu dÉn h­íng. 5.1. B¹c dÉn h­íng. B¹c dÉn h­íng lÇ c¬ cÊu trùc tiÕp d·n h­íng dông cô c¾t, nã ®­îc l¾p trªn phiÕn dÉn. §ã lµ chi tiÕt ®· d­îc tiªu chuÈn ho¸. C¨n cø vµo kÝch th­íc lç vµ yªu cÇu chÊt l­îng gia c«ng (trung b×nh) do vËy chän b¹c dÉn lµ b¹c dÉn cè ®Þnh kiÓu cã vai (KÝch th­íc cña b¹c tra theo b¶ng 8-77 sæ tay CNCT M¸y TËp II). 5.2. PhiÕn dÉn. PhiÕn dÉn cã 2 lç ®Ó l¾p b¹c dÉn khi gia c«ng 2 lç f12. PhiÕn dÉn ®­îc l¾p trªn mét gê qua mét trôc quay vµ mét vÝt cÊy. Sau khi gia c«ng xong th¸o vÝt cÊy vµ xoay phiÕn dÉn ®Ó th¸o chi tiÕt ra. + Gê l¾p phiÕn dÉn ®­îc l¾p trªn ®Õ ®å g¸ bëi mét bu l«ng S¬ ®å kÑp chÆt chi tiÕt khi gia c«ng ren t­¬ng tù nh­ b­íc khoan lç f12 6 KiÓm bÒn cho bu l«ng Theo thuyÕt bÒn d Trong ®ã [sK] lµ øng suÊt kÐo cho phÐp vËt liÖu bu l«ng, [sK] = 75…80 Mpa d ³ = 17 mm VËy ta chän bu l«ng lµ M18 lµ hîp lý 7.TÝnh sai sè cña ®å g¸. Sai sè g¸ ®Æt ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Trong ®ã: - lµ sai sè g¸ ®Æt - lµ sai sè chuÈn - lµ sai sè kÑp chÆt - lµ sai sè chÕ t¹o - lµ sai sè mßn - lµ sai sè ®iÒu chØnh + Ta x¸c ®Þnh c¸c sai sè Do ph­¬ng kÑp chÆt song song víi ph­¬ng khoan nªn sai sè kÑp chÆt ek = 0 Sai sè mßn em = b. (mm) N lµ sè l­îng chi tiÕt gia c«ng, lÊy N = 10000 chiÕc b- hÖ sè phô thuéc vµo kÕt cÊu cña chi tiÕt ®Þnh vÞ PhiÕn tú ph¼ng b = 0,2…0,4 Chän b = 0,3 Þ em = 0,3.= 30 mm edc – sai sè ®iÒu chØnh sinh ra trong qu¸ l¾p r¸p vµ ®iÒu chØnh ®å g¸. Trong thùc tÕ tÝnh to¸n cã thÓ lÊy edc = (5…10) mm. Ta chän edc = 5 mm egd – sai sè g¸ ®Æt. Khi tÝnh to¸n ®å g¸ lÊy gi¸ trÞ cho phÐp lµ [egd] = d d - dung sai nguyªn c«ng CÊp chÝnh x¸c chÕ t¹o chi tiÕt lµ IT14 Tra cho kÝch th­íc M14 mm ta cã d = 430 mm Þ [egd] = .430 = 143 mm ec – sai sè chuÈn. Chän gèc kÝch th­íc trïng víi chuÈn ®Þnh vÞ Þ ec = 0 Sai sè chÕ t¹o cho phÐp cña ®å g¸ [ect] .Sai sè nµy cÇn x¸c ®Þnh khi thiÕt kÕ ®å g¸. Do ®a sè c¸c sai sè ph©n bè theo quy luËt chuÈn vµ ph­¬ng cua chóng khã x¸c ®Þnh nªn ta dïng c«ng thøc sau ®Ó tÝnh sai sè g¸ ®Æt cho phÐp [ect] = Thay sè vµo ta cã [ect] = 140 mm 8. Yªu cÇu kü thuËt cña ®å g¸: 9. Nguyªn lý lµm viÖc cña ®å g¸: Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ bëi mÆt ph¼ng, chèt trô ng¾n vµ chèt tr¸m. Sau khi ®Þnh vÞ chi tiÕt xong, dïng c¬ cÊu kÑp chÆt lµ ren vÝt M18 ®­îc chÕ t¹o cïng víi chèt trô ng¾n. C¬ cÊu dÉn h­íng mòi khoan ®­îc l¾p cè ®Þnh trªn ®Õ ®å g¸. Sau khi gia c«ng xong chi tiÕt ta th¸o c¬ cÊu kÑp chÆt, th¸o vÝt l¾p phiÕn dÉn h­íng vµ xoay phiÕn dÉn h­íng ®Ó th¸o chi tiÕt ra. KÕt luËn NhiÖm vô cña ®å ¸n lµ thiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng chi tiÕt tÊm tú cã gê. Trong qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n, nh÷ng c«ng viªc sau ®· ®­îc thùc hiÖn: + Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ cña chi tiÕt. + Chän ph«i rÌn víi kÕt cÊu ®¬n gi¶n, n¨ng suÊt cao. + Quy tr×nh c«ng nghÖ ®­îc chia lµm 7 nguyªn c«ng, trong ®ã cã 6 nguyªn c«ng gia c«ng c¾t gät chi tiÕt vµ mét nguyªn c«ng nhiÖt luyÖn. ViÖc tra c¸c th«ng sè c¾t gät ®­îc thùc hiÖn trªn sæ tay CNCTM(3 tËp), h­íng dÉn ®å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y(HVKTQS).C¸c m¸y gia c«ng c¾t gät ®Òu cã s½n trong c¸c nhµ m¸y c¬ khÝ cña ViÖt Nam. Dông cô gia c«ng cã s½n dÔ dµng t×m kiÕm. VËt liÖu chÕ t¹o ph«i lµ vËt liÖu phæ biÕn trong nghµnh chÕ t¹o m¸y. Yªu cÇu bËc thî ®èi víi c«ng nh©n kh«ng cao, thao t¸c gia c«ng ®¬n gi¶n. TÝnh to¸n thiÕt kÕ ®å g¸ theo yªu cÇu cña gi¸o viªn h­íng dÉn Hoµn thµnh c¸c b¶n vÏ: s¬ ®å nguyªn c«ng, b¶n vÏ chi tiÕt, b¶n vÏ lång ph«i, b¶n vÏ l¾p ®å g¸, b¶n vÏ phiÕu c«ng nghÖ. Víi néi dung c«ng viÖc ®· lµm ®­îc. §å ¸n ®¸p øng ®­îc nhiÖm vô ®Æt ra vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cu¶ n­íc ta. Trong qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n, ®­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o TrÇn Thµnh, ThÇy T¹ §¨ng Doanh vµ c¸c thÇy trong bé m«n chÕ t¹o m¸y, t«i ®· hoµn thµnh ®å ¸n ®óng tiÕn ®é. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n vµ kÝnh mong sù chØ b¶o cña c¸c thÇy ®Ó t«i hoan thiÖn ®å ¸n tèt h¬n n÷a. tµi liÖu tham kh¶o [1]. C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y tËp 1 NguyÔn §øc Léc – NXBKHKT 92 [2]. C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y tËp 2 NguyÔn §øc Léc – NXBKHKT 92 [3]. Sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y tËp 1 NguyÔn §øc Léc-NXBKHKT 2000 [4]. Sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y tËp 2 NguyÔn §øc Léc-NXBKHKT 2001 [5]. Sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y tËp 3 NguyÔn §øc Léc-NXBKHKT 2001 [6]. H­íng dÉn thiÕt kÕ ®å ¸n CNCTM HVKTQS - 2003 [7]. Sæ tay vÏ kü thuËt c¬ khÝ HVKTQS – 2001 [8]. Sæ tay & Atlas ®å g¸ PGS.TS TrÇn V¨n §Þch - NXBKHKT 2000 [9].§å g¸ c¬ khÝ ho¸ vµ tù ®éng ho¸ PGS.TS TrÇn V¨n §Þch – NXBKHKT 2000 [10]. Sæ tay gia c«ng c¬ NXBKHKT 2000 Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu 1 PhÇn I. Ph©n tÝch chi tiÕt 2 PhÇn II. Chän ph«i vµ ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i 2 PhÇn III. ThiÕt kÕ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ 3 I. ThiÕt kÕ tiÕn tr×nh c«ng nghÖ 3 II. ThiÕt kÕ c¸c nguyªn c«ng 4 III. Chän l­îng d­ gia c«ng 8 IV. Tra chÕ ®é c¾t 9 KÕt luËn 12 Tµi liÖu tham kh¶o 13 Môc lôc 14

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTM HOAN CHINH.doc
  • dwgA3_CT.dwg
  • docBIA TM.DOC
  • dwgdoga.dwg
  • dwgLONGPHOI.dwg
  • docMôc lôc.doc
  • dwgphieu cong nghe.dwg
  • dwgSoDoNguyenCong.dwg
  • dwgTien trinh cn.A3.dwg