Đồ án Thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất 45m3/h

Phần 1: 1.Tổng quan về công tác sản xuất BTXM và công nghệ trộn 2. Đề xuất và luqạ chọn phương án thiết kế 3.tính toán, thiết kế tổng thể trạm trộn BTXM 4. Tính toán thiết kế bộ máy trộn 5.Tính toán hệ thống cấp liệu(đá,cát) 6. Quy trình lắp dựng, vận hành trạm. Phần 2: 1Tính toán viét tải cấp xi măng 2. Tính toán xiclô chứa xi măng 3. Tính toán hệ thống nước 4. Tính toán một số chi tiết và kết cuấ thép theo chỉ định 5.Xây dựng sơ đồ điện cho trạm

doc82 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 2726 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất 45m3/h, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vËy sÏ tèn thªm chi phÝ. NÕu kh«ng cã m¸y bèc xóc lµm viÖc liªn tôc ë tr¹m th× dung tÝch phÔu chøa cèt liÖu ph¶i lín, tuy nhiªn lóc ®ã kÝch th­íc phÔu sÏ lín, kång kÒnh. HiÖn nay ë c¸c tr¹m trén cÊp liÖu theo c¸ch nµy th­êng dïng phÔu chøa cèt liÖu gåm ba ng¨n, mçi ng¨n cã dung tÝch kh«ng qu¸ 10 m3. M¸y bèc xóc ch¹y b»ng dÇu diezel cã gi¸ thµnh ®¾t h¬n nÕu nh­ so s¸nh víi c¸c ph­¬ng ¸n cÊp liÖu ch¹y b»ng ®iÖn nh­ dïng b¨ng t¶i, gÇu cµo… H×nh 1.2: Tr¹m trén BTXM n¨ng suÊt 45 m3/h do ViÖt Nam chÕ t¹o, sö dông m¸y bèc xóc ®Ó cÊp liÖu Ph­¬ng ¸n II: CÊp liÖu b»ng b¨ng t¶i cao su M« h×nh tr¹m trén sö dông b¨ng t¶i cao su ®Ó cÊp liÖu ®­îc thÓ hiÖn trªn h×nh 1.3 vµ h×nh 1.4. H×nh 1.3: Tr¹m trén BTXM sö dông b¨ng t¶i cao su ®Ó cÊp liÖu - Chó thÝch: 1- §éng c¬ ®iÖn dÉn ®éng vÝt t¶i, 2- Hép gi¶m tèc, 3- èng b¬m xi m¨ng vµo xyclo, 4- Xe vËn chuyÓn bª t«ng, 5- VÝt t¶i cÊp xi m¨ng, 6- Xyclo chøa xi m¨ng, 7- Bé phËn th«ng khÝ cña xyclo, 8- Bé phËn c©n xi m¨ng, 9- §éng c¬ ®iÖn dÉn ®éng trôc trén, 10- §éng c¬ ®iÖn dÉn ®éng xe skip, 11- Bé phËn c©n nuíc, 12- Buång trén, 13- Cabin ®iÒu khiÓn, 14- §­êng ch¹y cña xe skip, 15- PhÔu chøa cèt liÖu, 16-Xe skip, 17- B¨ng t¶i cao su, 18- PhÔu chøa cèt liÖu. - Nguyªn lý lµm viÖc: Cèt liÖu ban ®Çu ®­îc chøa riªng ë c¸c phÔu chøa (18) (gåm cã hai hoÆc ba phÔu (18) chøa tõng lo¹i ®¸ lín, ®¸ nhá vµ c¸t). PhÝa d­íi c¸c phÔu chøa (18) cã ®Æt bé phËn c©n ®Þnh l­îng, cèt liÖu sau khi ®­îc c©n ®Þnh l­îng xong sÏ ®­îc b¨ng t¶i cao su (17) vËn chuyÓn ®Õn phÔu chøa (15) råi x¶ xuèng xe skip (16). Xe skip (16) sÏ vËn chuyÓn cèt liÖu theo ®­êng ch¹y sè (14) lªn buång trén (12). Xe skip ®­îc kÐo b»ng c¸p vµ dÉn ®éng nhê ®éng c¬ ®iÖn (10). Nguyªn lý ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn kh¸c nh­ xyclo (6), vÝt t¶i (5), buång trén (12)…t­¬ng tù nh­ tr¹m trén dïng m¸y bèc xóc ®Ó cÊp liÖu ®· tr×nh bµy ë trªn. - Ph­¬ng ¸n cÊp liÖu b»ng b¨ng t¶i cao su nµy cã nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm sau: + ¦u ®iÓm: B¨ng t¶i cao su lµ lo¹i thiÕt bÞ vËn chuyÓn vËt liÖu liªn tôc nªn khi sö dông b¨ng t¶i, n¨ng suÊt cÊp liÖu sÏ cao. Ph­¬ng ph¸p cÊp liÖu nµy cã thÓ phï hîp víi c¸c tr¹m cã n¨ng suÊt cao. Trong qu¸ tr×nh vËn hµnh, b¨ng t¶i lµm viÖc tù ®éng, do ®ã kh«ng cÇn cã ng­êi trùc tiÕp ®Ó ®iÒu khiÓn b¨ng t¶i nh­ lµ dïng m¸y bèc xóc hay dïng gÇu cµo ®Ó cÊp liÖu. B¨ng t¶i ch¹y b»ng n¨ng l­îng ®iÖn cã gi¸ thµnh rÎ, dÔ kiÕm, ®ång thêi cïng lo¹i n¨ng l­îng ®­îc sö dông cña c¶ tr¹m nªn viÖc cung cÊp n¨ng l­îng ®¬n gi¶n h¬n. + Nh­îc ®iÓm: KÕt cÊu cña tr¹m phøc t¹p, ph¶i dïng hai hoÆc ba b¨ng t¶i cao su ®Ó vËn chuyÓn c¸c lo¹i cèt liÖu kh¸c nhau (®¸ lín, ®¸ nhá, c¸t), do vËy viÖc l¾p ®Æt th¸o dì tr¹m khã kh¨n. Gi¸ thµnh cña tr¹m trén còng ®¾t h¬n do ph¶i trang bÞ nhiÒu bé phËn. ViÖc bè trÝ c¸c b¨ng t¶i tèn diÖn tÝch nªn kÝch th­íc mÆt b»ng cña tr¹m trén lín, kh«ng phï hîp ®Ó l¾p ®Æt ë nh÷ng n¬i chËt hÑp. MÆc dï dïng b¨ng t¶i ®Ó cÊp liÖu nh­ng trªn thùc tÕ vÉn ph¶i dïng thªm m¸y bèc xóc trong c«ng ®o¹n ®­a vËt liÖu vµo c¸c phÔu chøa cèt liÖu ban ®Çu. Cã thÓ kh¾c phôc b»ng c¸ch ®µo hè vµ ®Æt phÔu chøa cèt liÖu ban ®Çu ë d­íi, sau ®ã dïng « t« trùc tiÕp ®æ vµo phÔu. Tuy nhiªn lóc ®ã kÕt cÊu cña tr¹m rÊt phøc t¹p, g©y khã kh¨n cho viÖc l¾p dùng. H×nh 1.4: Tr¹m trén BTXM n¨ng suÊt 45 m3/h do ViÖt Nam chÕ t¹o, sö dông b¨ng t¶i cao su ®Ó cÊp liÖu 1.3. Ph­¬ng ¸n III: CÊp liÖu b»ng b¨ng g¹t M« h×nh tr¹m trén sö dông b¨ng g¹t ®Ó cÊp liÖu ®­îc thÓ hiÖn nh­ h×nh 1.5 vµ h×nh 1.6. - Nguyªn lý lµm viÖc: Cèt liÖu gåm ®¸ lín, ®¸ nhá, c¸t ®­îc chøa riªng biÖt vµ lÇn l­ît trong ba ng¨n phÔu chøa sè (14). PhÝa d­íi mçi phÔu chøa (14) ®Òu cã bé phËn c©n ®Þnh l­îng cèt liÖu. §¸, c¸t sau khi ®­îc c©n ®Þnh l­îng chÝnh x¸c theo yªu cÇu cña tõng m¸c bª t«ng sÏ ®­îc x¶ xuèng b¨ng t¶i cao su (15). Cöa x¶ cèt liÖu cña c¸c phÔu chøa ®­îc ®ãng më b»ng c¸c xy lanh khÝ nÐn. B¨ng t¶i cao su (15) sau khi nhËn cèt liÖu tõ phÔu chøa sÏ vËn chuyÓn chóng vµ ®æ vµo ®Çu phÝa d­íi cña b¨ng g¹t (13). Cèt liÖu tiÕp tôc ®­îc vËn chuyÓn theo b¨ng g¹t lªn trªn vµ cung cÊp cho buång trén (10). H×nh 1.5: Tr¹m trén BTXM sö dông b¨ng g¹t ®Ó cÊp liÖu - Chó thÝch: 1- §éng c¬ ®iÖn dÉn ®éng vÝt t¶i, 2- Hép gi¶m tèc, 3- èng b¬m xi m¨ng vµo xyclo, 4- Xe vËn chuyÓn bª t«ng, 5- VÝt t¶i cÊp xi m¨ng, 6- Bé phËn c©n xi m¨ng, 7- Xyclo chøa xi m¨ng, 8- Bé phËn th«ng khÝ cña xyclo, 9- Bé phËn c©n nuíc, 10- Buång trén, 11- §éng c¬ ®iÖn dÉn ®éng trôc trén, 12- CÇu thang, 13- B¨ng g¹t, 14- PhÔu chøa cèt liÖu, 15- B¨ng t¶i cao su. Buång trén cña tr¹m nµy lµ lo¹i buång trén c­ìng bøc hai trôc ®Æt n»m ngang, hai trôc trén ®­îc dÉn ®éng riªng biÖt nhê hai ®éng c¬ ®iÖn sè (11) ®Æt ë hai bªn. Cabin cña tr¹m trén lo¹i nµy ®­îc ®Æt ë d­íi mÆt ®Êt, do vËy khi l¾p dùng cÇn ph¶i cã thªm phÇn mãng nÒn cho cabin. H×nh 1.6: Tr¹m trén BTXM n¨ng suÊt 60 m3/h do Hµn Quèc vµ Trung Quèc chÕ t¹o, sö dông b¨ng g¹t ®Ó cÊp liÖu - Ph­¬ng ¸n cÊp liÖu b»ng b¨ng g¹t nµy cã nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm sau: + ¦u ®iÓm: Kh¸c víi c¸c ph­¬ng ¸n cÊp liÖu kh¸c cã dïng xe skip cÊp liÖu mang tÝnh chu k×, ë ph­¬ng ¸n nµy viÖc cÊp liÖu diÔn ra hoµn toµn liªn tôc tõ b¨ng t¶i cao su ®Õn b¨ng g¹t. Do vËy n¨ng suÊt cÊp liÖu cña ph­¬ng ¸n nµy cao h¬n h¼n so víi c¸c ph­¬ng ¸n kh¸c. Ph­¬ng ¸n nµy ¸p dông thÝch hîp cho c¸c tr¹m trén lín cã n¨ng suÊt cao. C¸c bé phËn tham gia vËn chuyÓn cèt liÖu gåm b¨ng t¶i cao su, b¨ng g¹t ®Òu sö dông nguån n¨ng l­îng ®iÖn gi¸ thµnh rÎ, dÔ kiÕm vµ cïng lo¹i n¨ng l­îng ®­îc sö dông cña c¶ tr¹m trén. + Nh­îc ®iÓm: KÕt cÊu cña tr¹m kh¸ phøc t¹p, gåm nhiÒu hÖ thèng nh­ b¨ng t¶i, b¨ng g¹t. Do ®ã viÖc l¾p ®Æt, th¸o dì tr¹m khã kh¨n h¬n so víi c¸c lo¹i kh¸c. §ång thêi gi¸ thµnh cña tr¹m còng ®¾t h¬n do ph¶i trang bÞ nhiÒu bé phËn. HÖ thèng b¨ng t¶i cao su, b¨ng g¹t ph¶i ®­îc bè trÝ th¼ng hµng víi nhau, kh«ng thÓ bè trÝ vu«ng gãc do vËy mÆt b»ng tr¹m lín, tèn diÖn tÝch vµ tr¶i dµi theo mét h­íng. ViÖc cÊp liÖu ë ph­¬ng ¸n nµy vÉn ph¶i dïng m¸y bèc xóc ®Ó ®æ vËt liÖu vµo c¸c phÔu chøa. KÕt luËn lùa chän ph­¬ng ¸n C¸c ph­¬ng ¸n cÊp liÖu trªn ®Òu cã nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm riªng vµ phï hîp víi tõng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh.Nghiªn cøu nhung gi¶i ph¸p kü thuat ®Ó kh¾c phôc nhùoc ®iÓm cña tr¹m trén cho phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng viÖc.H¹n chÕ ®Õn møc tèi thiÓu c¸c thiÕt bÞ cÇn nhËp tõ n­íc ngoµi nh»m tiÕt kiÖm tèi ®a nguån ngo¹i tÖ m¹nh cho quèc gia.MÆt kh¸c tËn dông ®­îc ®éi ngò c¸n bé kü thuËt c«ng nh©n lµnh nghÒ cã tr×nh ®é kü thuËt,sÏ t¹o ra s¶n phÈm víi gi¸ c¶ ph¶I ch¨nggãp phÇn ph¸t triÓn cho sù nghiÖp C«ng NgiÖp Ho¸ HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc.Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn, ta chän ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ cho tr¹m trén n¨ng suÊt 45 m3/h lµ ph­¬ng ¸n I: cÊp liÖu b»ng m¸y bèc xóc, v× ®©y ph­¬ng ¸n tèi ­u h¬n c¶ víi c¸c ­u ®iÓm næi bËt sau: KÕt cÊu ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn cho viÖc l¾p ®Æt, th¸o dì. Gi¸ thµnh thÊp v× cã Ýt c¸c trang thiÕt bÞ. DiÖn tÝch mÆt b»ng cña tr¹m trén nhá gän. H¬n n÷a, c¸c ph­¬ng ¸n cÊp liÖu kh¸c dï Ýt hay nhiÒu ®Òu ph¶i cã sù trî gióp cña m¸y bèc xóc. Tham kh¶o trªn thùc tÕ hiÖn nay, do cã nhiÒu ­u ®iÓm ®· tr×nh bµy ë trªn mµ ph­¬ng ¸n cÊp liÖu dïng m¸y bèc xóc ®ang ®­îc sö dung réng r·i, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c tr¹m trén cã n¨ng suÊt trung b×nh (tõ 30 ®Õn 60 m3/h). Do ®ã viÖc lùa chän ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ dïng m¸y bèc xóc lµ hîp lý, phï hîp víi thùc tÕ. CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÍT TẢI CẤP XI MĂNG Giới thiệu chung về vít tải Vít tải được sử dụng để vận chuyển các loại vật liệu rời, vật liệu dạng cục nhỏ như: Xi măng, đá răm, hỗn hợp bê tông xi măng, v…v, với khoảng cách không lớn lắm ( 30 – 40m). Băng xoắn được sử dụng để vận chuyển vật liệu thoe phương ngang theo phương nghiêng với góc nghiêng < 20 độ, cũng có thể vận chuyển xi măng theo phương thẳng đứng Vít tải thường có năng suất từ 20 – 40 m3/h. Năng suất cũng có thể đạt 100m3/h nếu ta tăng kích thước vít tải lên. Vít tải cấu tạo gọn, đơn giản: có thể vận chuyển các loại vật liệu dính ướt, vật liệu được vận chuyển trong ống kín nên không bị bẩn và hao hụt khi vận chuyển. Nó có thể cấp liệu và dỡ liệu ở bất kỳ vị trí nào trên băng. Nhưng trong quá trình hoạt động thị cánh vít và vỏ vít bị mài mòn một cách nhanh chóng, năng lượng bị tiêu hao lớn hơn các loại băng khác. Yêu cầu đối với băng vít là phải cấp liệu đều đặn, nhược điểm của băng vít là trong quá trình vận chuyển vật liệu dễ bị vỡ. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của vít tải Cấu tạo Hình 1.1 - Sơ đồ nguyên lý vít tải 1 - Động cơ liền hôpk giảm tốc; 2 - Khớp nối; 3 - Cửa nạp liệu 4 - Vỏ vít; 5 – Cánh vít; 6 - Cưả dỡ liệu; 7 – Con lăn đỡ trục; 8 - Trục vít b) Nguyên lý hoạt động Nguồn động lực từ động từ động cơ (1) thông qua hộp giảm tốc (2) sẽ dẫn động trục vít (8) quay, do cánh vít hàn trên trục vít và chiềy nghiêng của cánh vít mà vật liệu được vận chuyển từ cửa nạp (3) ra cửa dỡ liệu(6). Phân loại vít tải Phân loại theo cách liên kết giữa cánh vít và trục vít 1.3.1 Trục vít có cánh liền trục Hình 1.2 – Cánh vít liền trục Loại này được sử dụng để vận chuyển các loại vật liệu tới xốp dạng bột mịn như xi măng, cát khô bột thạch cao, bột phấn tro, v…v. các loại vật liệu được băng vít vận chuyển với hệ số đền đầy máng ε = 0,3 – 0,45 và số vòng quay trục vít là 50 – 120 v/p. 1.3.2 Trục vít có cánh vít không liền trục Hình 1.3 – Trục vít không liền cánh Loại trục vít này dùng để vận chuỷên các loại vật liệu dạng cục như đá cuội lớn, đá vôi xỉ cục với hệ số điền đày máng ε = 0,25 -0,4 và số vòng quay của trục vít là 40 -100v/p 1.3.3 Loại trục vít có cánh vít dạng định hình Hình 1.4 – Cánh vít dạng định hình Loại này dùng để vận chuyển các loại vật liệu dẻo, dính ướt như : đất sét ướt, bê tông dung dịch vữa xi măng với hệ số điền đầy máng ε = 0,15 – 0,3 và số vòng quay trục vít là n = 30- 60 v/p. 1.3.4 Trục vít xẻng Hình 1.5 - Trục vít xẻng Trục vít dạng này dùng để vận chuỷên các loại vật liệu dạng cục ( xa thạch, xỉ cục, đá vôi) với hệ số điền đầy máng ε = 0,25 -0,4 và tốc độ quay của trục vít là n = 30 – 60 v/p. Tính toán vít tải Tính năng suất vít tải Tuỳ vào mác bê tông xi măng mà tỷ lệ xi măng từ 0,2 – 0,48 T/m3. Như vậy, lượng xi măng cung cấp cho thùng trộn trong 1h là : Vxm = 0,48 . Vbt = 0,48 . 45 = 21,6 T/h Trong đó Vbt là năng suất của trạm trộn Vxm là lượng xi măng cung cấp cho trạm trong 1h để đảm bảo đủ lượng xi măng cung cấp cho buồng trộn trong 1h thì năng suất của vít tải phải >= 21,6 T/h Xi măng được sử dụng trong trạm là xi măng pooclăng có khối lượng riêng γxm = 1,1 -1,6 g/cm3 = 1,1 -1,6 T/m3. Chọn γ = 1,3 T/m3 Tính toán thông số hình học của vít tải Hình 1.6 – Sơ đồ tính kích thước cơ bản của vít Sơ bộ chọn chiều dài vít tải là 7.8 m chọn kích thước như sau: Ta chọn sơ bộ đường kính Db = 250mm chọn khe hở giữa cánh vít và vỏ vít là 5mm ta tính bước vít: S = π. Db .tgα = ξ . Db Trong đó α là góc nâng của vít ( α = 14 – 18 độ) ξ = 0,8 -1 tương ứng với α = 14 – 18 độ chọn ξ = 1 -> S = 1 .250 = 250mm chọn góc nghiêng của băng vít là 45 độ ta tính lại năng suất của vít taỉ theo công thức: Q =3. 6 . F .V .γ , { T/h} ( 10.65) tài liệu {1} Trong đó: F = ε = 0,3 – 0,45 – hệ số điền đầy máng Do trục vít và cánh vít liền chọn ε = 0,4 F = 0,785 . 0,4 . 0,252 = 0,0212 m2 V: vận tốc di chuyển dọc trục của vật liệu V = { m/s} S = 0,25 m : bước vít N = - số vòng quay trục vít, { v/p} K - hệ số kể đến vật liệu vận chuyển K = 60 vật liệu nhẹ không dính K = 45 vật liệu nặng không dính K = 30 vật liệu nặng và dính Do vít vận chuyển xi măng nên chọn K = 45 n = = 90 v/p V = = 0,351 m/s γ =1,3 T/m3 = 1300 KG/m3 - trọng lượng riêng xi măng Vậy năng suất vít tải là: Q = 3,6 . 0,0212 . 0,351 . 1300 = 34,8 T/h Do vít đặt nghiêng 45 độ nên năng suất vít sẽ giảm 35%. Năng suất thực tế vít là: Q = 34,8 – 34,8 . 0,35 = 22,6 T/h Q thoả mãn > 21,6 T/h 1.4.3 Tính công suất động cơ dẫn động vít tải Tính công suất động cơ ta có 3 phương pháp tính: Theo kinh nghiệm Theo lực cản Theo năng suất Sau đây trình bày cách tính theo năng suất Sơ đồ tính như sau: Hình 1.7 - Sơ đồ tính năng suất vít tải. Công suất xác định theo công thức: Ndc = , { Kw} tài liệu { 2 } Trong đó: Q - năng suất vít tải , T/h H - chiều cao nâng , m Ln - chiều dài vít theo phương ngang, m ω - hệ số cản di chuyển phụ thuộc vào ma sát giữa: - Giữa vật liệu và vật liệu - Giữa vật liệu và thành ống - Giữa vật liệu và cánh vít - Giữa trục và ổ trục ω tra bảng như sau: vật liệu Ngũ cốc Than đá quặng Cát xỉ than ω 0,9 - 1 1,7 – 1,9 3,7 - 4 3 – 3,3 4 – 4,5 chọn hệ số cản di chuyển ω = 4 N dc = = 3,78 kw η = 0,8 - hiệu suất truyền động tốc độ quay của trục vít là n = 90 v/p tra bảng ta chọn động cơ liền hộp giảm tốc kí hiệu C162 – 15,9 S4M4A4 có các thông số sau: tốc độ quay n = 90 v/p tỉ số truyền HGT i = 15,9 công suất động cơ N = 5,5 kw mô men xoắn trên trục vít Mx = 552 N.m 1.4.4. Tính chọn mặt cắt trục vít Trong quá trình làm việc trục vít chịu các thành phần lực sau đây: + mô men xoắn + mô men uốn + lực dọc kết cấu thực của trục vít tải (3 đoạn vít), mỗi đoạn vít dài 2,6m và tại các đầu đỡ đều có gối đỡ trục, ta có thể tính toán trục vít cho một đoạn vít hoặc tính toán cho toàn trục vít. Sơ đồ tính như sau: Hình 1.8 – Sơ đồ tính toán trục vít Trong đó: Mx – mô men xoắn do động cơ truyền đến  q1 – trọng lượng xi măng q2 - trọng lượng bản thân trục vít Phải xác định q1, q2 q1 xác định gần đúng theo công thức sau: q1 = φ , N/m trong đó: γxm = 1,3 T/m3 - trọng lượng riêng của xi măng Vxm - thể tích xi măng chứa trong vít tải φ = 0,4 - hệ số điền đầy xi măng Thay số ta có: q1 = 0 ,4 . = 255 N/m q2 - trọng lượng trục vít xác định như sau: q2 = φ , N/m trong đó: γ tv = 7,8 T/m3 trọng lượng riêng của thép chế tạo trục vít φ = 0,07 hệ số rỗng của trục thay số ta có: q2 = 0,07 . = 0,0054 T/m3 = 54 N/m biểu đồ lực tác dụng lên trục như sau: Hình 1.9 - Biểu đồ nội lực tác dụng lên trục Lực dọc trục N = L ( q1+ q2 ) sin α = (255+54) . 7,8 . sin 45 = 1687 N Mô men uốn Mu = .cos α = .cos α = = 1150 N.m Giá trị mô men xoắn Mx = 552 N.m Theo điều kiện bền (1), (7.20) tài liệu {3} Trong đó: σ = τx = Mặt cắt trục vít có dạng: Hình 1.10 - Mặt cắt trục vít F = , cm2 Wu = 0,1 . D3 . ( 1- α4) , cm3 ; Wx = 0,2 .1 . D3 . ( 1- α4) , cm3 ; Sơ bộ chọn D = 66; d = 60 thay vào công thức ta có: F = = 5,93 cm2 Wu = 0,1 . 6,63 . ( 1- ) = 9,11 cm3 Wx = 0,2 . 6,63 . ( 1- ) =18,22 cm3 Thay vào công thức ta có : σ = n/cm2 τx = = 3030 N/cm2 thay vào (1) ta có : σ = = 13934 N/cm2 vậy σ = 13934 Trục thoả mãn điều kiện bền Mặt cắt trục có dạng : Hình 1.11 - Mặt cắt sau khi tính toán *) Kiểm tra độ biến dạng xoắn của trục * Điều kiện cứng của trục khi chịu xoắn là : θmax trong đó: θmax - Góc xoắn lớn nhất trên suốt chiều dài trục ( rad ) θmax = ( rad) (6.11) tài liệu (3) Với Js = mô men quán tính cuả tiết diện trục Js = = = 59 (cm4) G – Mô đuyn đàn hồi trượt của vật liệu làm trục G = 8.1010 ( N/m2) - Góc xoắn tỷ đối cho phép = 1 độ / mét = 17,44 .10 -3 ( rad/m) Góc xoắn trên suốt chiều dài trục = 17,44 . 10-3 . 7,8 = 183,12 . 10 -3 = 0,136 (rad) vậy θmax = = = 0,0912 (rad) kết luận : θmax < Trục đảm bảo đủ điều kiện chịu xoắn ( thoả mãn điều kiện cứng) *) Kiểm tra trục vít theo điều kiện độ võng: Độ võng của trục vít trong quá trình làm việc được xác định theo công thức: B, m bảng (8.6) tài liệu {3} Trong đó: E = 2,1 . 106 N/cm2 = 2,1 . 1010 N/m2 – mô đuyn đàn hồi của vật liệu làm trục vít l = 2,6 m : chiều dài một đoạn vít tải q1 = 225 N/m ; q2 = 53,5 N/m Jx = 0,1 . D4 . ( 1 – α4) ; Thay số vào ta có : Jx = 0,1 . 0,0664 . = 6.10-7 m4 Vậy độ võng của trục là : l = = 0,00035 m = 0,35 mm < 5 mm Trục vít thoả mãn điều kiện về độ võng. 1.4.5 Tính tóan cánh vít Chọn khe hở giữa cánh vít và vỏ vít là 5 mm . Khi đó ta có: Chiều rộng của cánh vít là : BHTGVN = DB/= DB – 5 .2 = 260 – 5.2 = 250 mm Cánh vít trong quá trình làm việc sẽ chịu các thành phần lực sau: + Lực dọc + Mômen uốn Ta tính cho trường hợp nguy hiểm nhát là khi trục vít bị kẹt, khi đó toàn bộ mô men xoắn từ động cơ được truyền đến cánh vít. Sơ đồ tính cánh vít như sau ( tính trên một bước vít): Hình 1.12 - Sơ đồ tính toán cánh vít P – Là lực do mô men xoắn tác dụng lên cánh vít: P = q1 - Trọng lượng cánh vít : q1 = . , N/m trong đó: = 0,4 là hệ số rỗng V - thể tích đoạn vít tải ( tính một bước vít) γcv = 7,8 T/m3 - trọng lượng riêng thép chế tạo cánh vít L - chiều dài tính toán cánh vít Biểu đồ nội lực tác dụng lên cánh vít như sau: Hình 1.13 - Biểu đồ lực tác dụng lên cánh vít Phản lực Ra = Rb = 2265 N N = q . L .sin α + P.sin α = 488. 0,25 . sin 45 + 4416 . sin 45 = 3205 N Mumax = Ra . Theo điều kiện bền: Mặt cắt vít có dạng: Hình 1.14 - mặt cắt cánh vít khai triển =16000 N/cm2 a 0,105 cm Vậy chọn bề dày cánh vít là a = 2 mm 1.4.6 Tính toán vỏ vít Như chọn sơ bộ ban đâù ta chọn đường kính trong vỏ vít là 260 mm ta đi xác định chiều dài vỏ vít. Vỏ vít thường làm bằng gang hoặc thép tấm hàn lại và thường lấy đường kính trong vỏ vít lớn hơn đường cánh vít từ 3 – 8 mm, cũng không nên lấy lớn quá vì khi vận chuyển vật liệu dạng cục có thể bị mắc kẹt còn đối với vật liệu rời dạng bột như xi măng, cát, … nó sẽ bị rơi rớt lại không vận chuyển hết được. vỏ vít chủ yếu chịu tác dụng của các lực : + Lực dọc + Mô mên uốn Vỏ vít tải được làm bằng thép 45 thường hoá, thép ống có: Đường kính troòn dv =260 (mm) đường kính ngoài Dv = 268( mm) Vỏ băng vít chịu các thành phần lực : Chịu uốn và lực dọc trục do toàn bộ trọng lượng của băng vít khi làm việc : M = Mt + Mc+ Mv +Mxm ; ( Kg) Trong đó: Mt - Khối lượng trục vít tải Mc - Khối lượng cánh vít taỉ Mv - Khối lượng vỏ vít tải Mxm - Khối lượng xi măng đầy trong vít tải Khối lượng trục vít tải Mt = Ftv . L . γt (Kg) Với : γt - Khối lượng thể tích của thép γt = 7800 ( Kg/m3) Ftv - Diện tích mặt cắt trục Ftv = 0,00059345 ( m2 ) L - Chiều daì trục L = 7,8 (m) => Mt = 0,00059345 . 7,8 . 7800 = 36,16 (Kg) b) Khối lượng vỏ vít tải Mv = Fv . L . γt Trong đó: Fv - Diện tích mặt cắt vỏ vít tải Fv = = 0,0033 (m2) Mv = 0,0033 . 7,8 . 7800 = 200,8 (Kg) Khối lượng xi măng trong vít tải Mxm = Fxm . L . γxm (Kg) Trong đó: Mxm - Diện tích trung bình dòng xi măng trong vít tải Fxm = γxm - Khối lượng riêng của xi măng γxm = 1300 ( kg/m3) Mxm = 0,0496 . 7,8 .1300 = 503 (Kg) Khối lượng cánh vít với : α = 180 – là góc nghiêng của cánh vít S = 250 ( mm) - bước vít Cánh vít được làm bằng thép tấm hợp kim Mn dày 3 mm Kích thước cánh vít khai triển b = đường kính của cánh vít khai triển D/b = (4-10 ) tài liệu {1} Hình 1.15 – Sơ đồ khai triển cánh vít Trong đó: Dv - Đường kính của cánh vít Dv = 250( mm) Dt - Đường kính ngoài trục vít Dt = 66 ( mm) D/b - Đường kính ngoài cánh vít khai triển d/b - Đường kính trong cánh vít khai triển S = 250 mm - Bước vít Cánh vít được làm bằng thép dày bằng 3 mm α = 14029’ – góc nghiêng của cánh vít Thay các giá trị trên vào công thức d’b = Db’ - 2B = 306 – 2.92 = 122 (mm) Góc cắt δ của cánh vít khai triển xác định theo: Thực tế để tính kích thước khai triển và khối lượng của cánh vít chọn δ = 0 Diện tích của cánh vít khai triển là ( 1 bước vít ) Sc = Thể tích một bước vít là : V = Sc . 0,002 = 0,0378 . 0 ,002 = 0,000113 (m3) => Khối lượng của một bước là : Mb = V .γthep = 0,000113 .7800 = 0,88 (Kg) Mc = Mb . Tổng khối lượng vít tải là : M =Mt + Mc + Mv+ Mxm = 36,16 +29,3+200,8+503 = 769,3 => M = 769,3 (Kg) * Kiểm tra bền vỏ vít tải theo điều kiện chịu uốn và chịu nén Vì vỏ vít tải chỉ chịu uốn và chịu nén do M sinh ra Hình 1.16 a - Sơ đồ tính vỏ vít Ta có : P =Mg .sinα = Mg .sin 45 = 469,3 .10. sin 45 = 5440 (N) P: là thành phần lực dọc trục ( coi như tải trọng phân bố đều trên vỏ vít tải) G: là thành phần lực tác dụng gây ra mômen uốn G = Mg . cosα = Mg . cos 450 = 769,3 . cos 450 = 5440 ( N) Vậy lực phân bố : q = Biểu đồ mômen uốn và lực dọc trục do trọng lượng bản thân vít tải gây ra Hình 1.16b - Biểu đồ mômen uốn và lực dọc trục *) Kiểm tra vỏ vít tải tại mặt cắt nguy hiểm nhất, mặt cắt giữa vỏ vít tải Theo lý thuyết bền: Trong đó : Nz- Lực dọc tại mặt cắt giữa, Nz = 5440(N) F-Diện tích mặt cắt vỏ vít tải F= Mu- Momen uốn tại mặt cắt nguy hiểm Wu- Mô men chống uốn = Với thép làm vỏ là thép thường hoá Kết luận: Vỏ đủ độ bền Mặt cắt vỏ vít có dạng: Hình 1.7- Mặt cắt vỏ vít 1.4.7. Tính chọn ổ lăn đỡ trục. 1.4.7.1. Xác định đường kính ổ Theo điều kiện bền : Lực dọc N=1687N: Mu = 1150 N.m; Mx = 552 N.m Chọn mặt cắt trục lắp ổ lăn là: Hình 1.18- Mặt cắt trục lắp ổ lăn. ; Chọn sơ bộ d = 5,5 cm khi đó: F=0,785.5,52=23,7 cm2 Wu = 0,1.5,53=16,6 cm3 Wx = 0,2 . 5.53 =33,2 cm3 Vậy chọn đường kính ổ lăn d=55 mm 1.4.7.2. Tính chọn ổ lăn theo khă năng tải: Các thông số dựa vào để xác định khả năng tải của ổ Đường kính ngõng trục d = 55 mm Tốc độ quay n = 90 v/p Thời gian sử dụng ổ Ln = 20000 h Từ sơ đồ tính toán chọn mặt cắt trục vít; Ta xác định lực hướng tâm tác dụng lên các ổ Ta chọn ổ bi đỡ lòng cầu một dãy và vòng trong quay Tải trọng quy ước Q= (X. V.Fr+ Y.Fa) Kt.Kd Trong đó: X,Y- Hệ số tải hướng tâm và dọc trục X,Y Tra bảng (11.4) T45 tai liệu (2) X =1; Y=0 Kt = 1-Hệ số kể đến ảnh hưởng của nhiệt độ Kd = 1,5 Hệ số kể đến đặc tính tải trọng V hệ số kể đến vòng nào quay V=1 vòng trong quay V=1,2 vòng ngoài quay Thay số ta có: Q= (1.1.3257+0.3257).1.1.3 =4886 N Tuổi thọ tính toán của ổ: Lhc = Khc .L = 0,25 .20000 =500 h Số vòng quay tính toán LE = 60.n.10-6.Lhc = 60.90.10-6.5000 =27 triệu vòng Khả năng tải của ổ C = Q. (11.1) tài liệu (4) m = 3 Bậc của đường cong mỏi Vậy ta chọn ổ lăn cỡ vừa có các thông só sau: d =55 mm D= 90 mm B = 18 mm Khả năng tải C = 22,2 KN 1.4.8 Tính chọn khớp nối trục Thông số cơ bản của khớp nối là momen xoắn có thể truyền được, ứng với mỗi tỷ số momen xoắn khớp nối có thể lắp với các trục có đường kính thích hợp. Chọn khớp nối căn cứ vào điều kiện làm việc cụ thể của vít tải hoặc cơ cấu. Khâu yếu nhất của khớp nối đã chọn cần được tính toán kiểm nghiệm, khớp nối được tính toán kiểm nghiệm theo momen tính Mt = K.Mx (N.m) Trong đó: Mt – momen xoắn tính Mx- Momen xoắn danh nghĩa K- Hệ số tải trọng động ( tra bảng 9-1 tài liệu (4) Chọn K = 1,8 Mt = 1,8 . 55,2 =993,6 N.m Theo điều kiện đầu bài ta chọn phương pháp nối trục đàn hồi dùng để nối trục đầu ra của hộp giảm tốc với trục của vít tải. Trong nối trục đàn hồi hai nửa nối trục nối với nhau bằng bộ phận đàn hồi. Nhờ có bộ phận đàn hồi nên nối trục đàn hồi có khả năng giảm va đạp và chấn động đề phòng cộng hưởng do dao động xoắn gây nên và bù lại độ sai lệch trục. Nối trục vòng đàn hồi là một trong những loại của nối trục đàn hồi, có có cấu tạo tương đối đơn gỉan, dễ chế tạo và quá rẻ, do đó được dùng khá phổ biến. Vật liệu làm nối trục : Thép rèn 35, vật liệu chế tạo chất, thép 45 thường hoá, vòng đàn hồi bằng cao su. Theo trị số mô men tính và đường kính trục chọn kích thước nối trục như sau: Tra bảng ( 9-11) tài liệu (4) ta có Với trục d = 50 mm tra được trục nối + Momen xoắn lớn nhất 1000(N.m) + D = 210 mm + Do = 160 mm + L ( không quá) 175 mm +D3 = 36 mm Chốt có: + Đường kính chốt dc = 18(mm + Chiều dài chốt L c = 42 (mm) + Ren M12 + Số chốt Z = 6 cái Vòng đàn hồi + Đường kính ngoài 36 mm + Chiều dài toàn bộ L v = 36 (mm) + Số vòng quay lớn nhất nmax = 3600(v/p) Ta đi kiểm nghiệm ứng suất dập sinh ra giữa chốt với vòng cao su và ứng suất uốn trong chốt. Điều kiện về sức bền đập của vòng đàn hồi. Trang 69 tài liệu (4) Trong đó: Z- là số chốt Do- Đường kính vòng tròn qua tâm các chốt được tính theo công thức Do- Đường kính vòng tròn đi qua tâm các chốt Dc - Đường kính chốt lv- Chiều dài toàn bộ của vòng đàn hồi Ứng suất dập cho phép của vòng cao sau có thể lây Chọn (N/mm2) Thay vào công thức (9-22) ta được Vậy nhưng chưa vượt quá 5% kiểm tra điều kiện về sức bền của chốt T69 tài liệu (4) Trong đó lc : chiều dài chốt - ứng suất uốn cho phép của chốt, có thể lấy Chọn Thay các trị số vào công thức ta được Suy ra Kết luận: Từ các kết quả tính toán ở trên về điều kiện bền dập ở vòng đàn hồi và về sức bền uốn của chốt cho ta kết quả khớp nối đã chọn đảm bảo điều kiện làm việc đã định. 1.4.9. Chọn đoạn trục nối trung gian Kết cấu đoạn nối trục giữa các đoạn vít tải có dạng Hình 1.19- Kết cất đoạn nối trục Chọn kích thước như sau: + L = 250 + l = 80 +d = 50 Kích thước D bằng kích thước ngõng trục là 55 mm Đoạn nối trục giữa hai đoạn vít tải chỉ có tác dụng lắp ổ đỡ và truyền mô men xoắn. 1.4.10. Chọn kết cấu đoạn nối giữa vỏ vít Kết cấu đoạn nối giữa các vỏ vít với nhau có dạng: Hình 1.20 - Kết cấu đoạn nối vỏ vít Chọn các kích thước như sau: + L =150 mm + d = 270 mm + t= 5mm + d` = 90 mm + t` = 30mm + a = 15mm Chọn đường kính bu lông db = 13 mm D= 350 m 1.5 Quy trình chế tạo vít tải Trong quá trình hoạt động của vít tải các bề mặt vít xoắn và vỏ vít bị mài mòn nhanh chóng, năng lượng tiêu hao lớn hơn so với các lọai băng khác yêu cầu cấp liệu phải đều đăn do đó băng xoắn cần phải được chế tạo từ các loại vật liệu tốt để giảm quá trình hư hỏng nhanh của vít và máng. Các chi tiết chính của vít tải được thực hiện theo quy trình sau: 1.5.1. Quy trình chế tạo vỏ vít tải. Phôi dùng chế tạo vỏ vít tải có thể là thép ống hoặc thép tấm được gia công cắt đúng kích thước lốc tròn rồi hàn lại. Do thép ống chỉ có những kích thước nhất định vì vậy dùng thép ống không cơ động bằng dùng thép tấm có độ dày tương tự được cắt đúng kích thước của bản vẽ thiết kế theo yêu cầu, Nếu chế tạo vỏ vít tải bằng thép tấm thì có các quy trình sau. Cắt thép tấm đúng kích thước Làm sạch ba via nếu cắt bằng hơi Tạo độ cong tương đối ở hai đầu phô Lốc tròn Hàn đính để lấy đường hàn Nắn chỉnh để tạo tròn đều Hàn kín Gõ xỉ hàn\ Mài đường hàn tạo độ phẳng Vỏ vít tải được gia công trên máy cắt ( có thể cắt hơi) máy lốc, mày hàn Yêu cầu kỹ thuật khi chế tạo vỏ vít tải là vỏ phải tròn đều không bị cong vênh đường hàn kín 1.5.2. Quy trình chế tạo vít xoắn Vít xoắn được chế tạo bởi trục vit và cánh vít, trục vít thường được chế tạo từ các ống thép co chiều dày từ 3 ->6 mm Trục vít được chế tạo qua các nguyên công sau Chọn thép ống đúng cần thiết Cắt đúng chiều dài l Kiểm tra độ đồng tâm trên máy tiện Gia công cánh vit Chọn thép tấm có chiều dày đúng yêu cầu Cắt đúng kích thước L, có bề rộng BHTGVN Lốc tạo xoắn ống Sau khi chế tạo trục vít và cánh vít ta hàn chúng lại với nhau. Trục vít và cánh vít được gia công trên máy cắt, máy tiện, máy lốc, máy hàn *) Yêu cầu kỹ thuật khi chế tạo vít và cánh vít là: Đối với trục vít phải đảm bảo đồng tâm, đúng kích thước, trục không bị cong vênh Đối với cánh vít phải đúng kích thước không bị chạm vào thành vỏ khi làm viêc, đường hàn giữa các trục vít phải kín, đều, bền chắc không bị dạn nứt khi vận chuyển vật liệu. Chuơng IV: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ XICLO CHỨA XI MĂNG 2.1 Giới thiệu chung về xiclo và vị trí của nó trong trạm trộn. - Xiclo là thiết bị chứa vật liệu rời, nó dùng rất phổ biến trong lĩnh vực vận chuyển vật liệu rời bằng khí nén. Trong trạm trộn bê tông xi măng, xiclo giữ vai trò tưong đối quan trọng vì kh co xiclo chứa xi măng, thì trong quá trình trạm hoạt động sẽ giảm bớt được số công nhân cấp vật liệu cho vít tải, thay vì công nhân phải đổ xi măng cho vít tải là xe chở xi măng rời đến và xiư măng đwocj bơm trực tiếp vào xiclo. Trong qúa trình làm việc, xi măng từ xiclo sẽ trực tiếp đưa vào vít tải do đó giẻm thiểu đuợc tối đa lượng bụi và hao hụt xi măng. Xiclo sẽ co sức chứa lớn sẽ chứa dweocj xi măng phucj cho trạm trộn thi công các công trình có khói lượng BTXM lớn. Dùng xiclo chứa xi măng trong trạm trộn có những ưu điểm và nhược diểm sau: +) Ưu diểm: - Khả năng phục vụ cho trạm trong thời gian dài với khối lượng xi măng lớn. - Tránh được bụi. - Giảm bớt chi phí cho công nhân phục vụ vít tải và việc cấp xi măng được dẽ dàng, thuận tiện. - Thu gọn được diện tích bề mặt bằng trạm trộn. +) Nhược điểm: - Giá thành chi phí cho xiclo tương đối lớn( giá lắp dựng) - Khó khăn trong việc lắp đặt vít tải. 2.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của xiclo. Hình 2.1 Cấu tạo xiclo Cấu tạo 1. Tải cẩu xiclo, 2- xiclo; 3- kết cấu thép đỡ xiclo ; 4- vít tải; 5- hệ thống cân định lượng ; 6- thùng trộn; 7-ống bơm xi măng Nguyên lý làm việc của xiclo: Bê tông được bơm vào xiclo thông qua đường ống ( 7) và bơm xi măng lắp trên xe chở xi măng chuyên dùng. Trong quá trình làm việc của trạm thì xi măng từ xiclo sẽ qua cửa xả đi vào vít tải và nhờ vít tải xi măng sẽ được đưa vào thùng trộn. 2.3 Tính toán xiclo. 2.3.1 – Tính chọn dung tích thùng, cửa nạp, cửa xả xi măng. Muốn tính chọn đựoc dung tích xiclo ta phaỉ căn cứ vào lượng xi măng xiclo cung cáp cho trạm trộn trong thời gian bao lâu: một ca, hai ca hay một ngày làm việc của trạm, ở đây ta tính lượng xi măng xiclo cung cấp cho trạm trong một ngày làm việc. Chọn chiều dài của xiclo là 6,5m và kết cấu chia xiclo như sau: Hình 2.2-Kết cấu của xiclo. Ta phải xác định đường kính của xiclo. Lượng xi măng xiclo phải chứa trong một ngày phục vụ cho trạm là: Q= 22,6 . 4 = 90,4T/ngày Thể tích chứa xiclo phải chứa là: VXM = =69,50 m3 /ngày Do xm = 1,3T/ ngày Do vậy ta dùng 2 xiclo, mỗi xiclo sẽ chứa một thể tích xi măng là: VXM = = 34,75m3/ngày Ta xác định đường kính cho mỗi xiclo VXM = Vxiclo = D = == 2,607m Ta chọn D = 2.6m Tính toán chọn cửa xả. Cửa xả của xiclo được lựa chọn trên nguyên tắc: Góc nghiêng của xiclo lớn hơn góc tự nhiên của vật liệu; Không xảy ra hiện tượng xi măng đóng vòm mà không chảy vào vít tải Sơ đồ như sau: Hình 2.3- Sơ đồ tính toán cửa xả. = 45o góc tự nhiên của vật liệu Ta chọn góc 1=60o > 45o = - 2.tg30o =0,145m d = 2,25m = 250mm 2.3.2- Tính toán bền xiclo. 2.3.2.1 Tính chọn bề dày. Ta tính trong trường hợp xiclo chứa đầy xi măng và coi xiclo chịu áp lực đều P do xi măng tác động lên thành xiclo. Sơ đồ tính như sau: Hình 2.4 – Sơ đồ tính bền xiclo. Ta coi áp lực P do xi măng tác dụng lên thành xiclo là trọng lượng phân bố đều của xi măng trên 1m2 Áp lực P được xác định bằng trọng lượng xi măng chia cho diện tích mặt dày của xiclo: P = = 16,8T/m2 P 1,7 daN/cm2 Phương trình Laplaxơ - Ứng xuất theo phương kinh tuyến - Ứng xuất theo phương vĩ tuyến P-Áp xuất t- Bề dày xiclo. Do xiclo hình trụ suy ra rk= Vậy phương trình Laplace có dạng: Chọn t = 3mm. 2.3.2.2. Tính toán đường hàn xiclo. Như ta tính toán thì là khi tính với xiclo chế tạo liền. Khi xiclo hàn theo kiể đấu đầu vát mép thì ứng xuất cho phép của thép chế tạo xiclo sẽ là: Trong đó : Là ứng suất thực tế K=0,7 : hệ số giảm ứng suất = 1600 daN/cm2 ứng suất cho phép Thay số vào ta có: daN/cm3 >327 daN/cm2 Vậy với chiều dày t=3 mm thì xiclo đảm bảo điều kiện bền. 2.3.3- Tính toán kết cầu thép đỡ xiclo. Kết cấu thép đỡ xiclo là kết cầu cột dạng dàn chịu nén, và dưới tác dụng của tải gió sẽ gây ra mô men uốn lớn nhất tại chân cột. Ta sử dụng lý thuyết về cột chịu nén đúng tâm để xác định kích thước các mặt cắt thanh trong kết cấu hoặc sử dụng phần mềm SAP 2000 để tính toán kết cấu thép. Phần trình bày này sử dụng lý thuyết cột hở chịu nén đúng tâm để xác định tiết diện các thanh trong kết cấu thép đỡ xiclo, và khi kiểm tra lại có xét đến tải trọng gió. Kết cấu thép đỡ xiclo có dạng như sau: Hình 2.5 Cấu tạo kết cấu thép đỡ xiclo. Hình 2.6 Sơ đồ tính KCT đỡ xiclo. Lực P được xác định bằng trọng lượng toàn bộ khối xi măng tác dụng lên: P=45,2(T)=452000N=45200 daN. Xác định diện tích mặt cắt cột Hệ số uốn dọc Giả sử độ mảnh của cột , tra bảng FCT = Mặt cắt một nhánh có dạng Hình 2.6 Mặt cắt nhánh cột. Fnl =( D2-d2) =10,08 Chọn sơ bộ d = 90 D=966,8mm Chọn D = 100. *) Tính chọn thanh giằng. Thanh giằng trong cột chủ yếu chịu lực cắt Q tính theo công thức quy ước sau đây: Q = 20. Fng = 20.40,36 = 807,2 daN Fg = Tra bảng thép đều cạnh ta chọn thanh giằng có tiết diện như sau: Hình 2.7 - Mặt cắt thanh giằng. Có F = 1,46cm2 > 0.776cm2 *) Chọn kích thước tai bắt chặt giữa xiclo và KCT. Hình 2.8- Kết cấu mặt bích Chọn đường kính bu lông M18 Bề rộng BHTGVN = 100+4.180+2.18 =208mm. Kiểm tra lại mặt cắt cột đã chọn: *) Ta kiểm tra cột theo điều kiện ổn định: Độ mảnh của cột là Do cột 4 mặt liên kết thanh giằng - Độ mảnh lớn nhất. Do tiết diện cột ( Do cột 4 nhánh cột) F1, F2 :Diện tích mặt cắt của 2 nhánh cột trên trục x và trục y, Fg1, Fg2 : Diện tích các thanh giằng thẳng góc trục x và trục y Ta có F1 = F2 = 2. Fg1 =Fg2 = 2. 1,46 = 2,92cm2 Thay vào công thức: Vậy mặt cắt cột đã chọn thỏa mãn điều kiện về ổn định. *) Kiểm tra mặt cắt đã chọn theo điều kiện cường độ. Theo điều kiện cường độ ta có: Trong đó: N- Lực nén lớn nhất. Mn- Mô mem uốn dotair gió gây ra. Mô men uốn xác định như sau: Mn = Pg.l Pg = k.q..F Trong đó : k=1,2 hệ số khí động học q= 50N/m2 Áp lực gió Hệ số độ rỗng ( Do kết cấu xiclo là tấm) F- Diện tích chịu gió của xiclo. Diện tích chịu gió đựoc xác định như sau: F = H.D Trong đó H= 6,5m- Chiều cao của xiclo. D = 2,6 m - Đường kính của xiclo. Vậy diện tích chịu gió của xiclo là: F = 6,5.2,6 = 16,9 m2 Lực gió tác dụng lên xiclo là: Pg = 1,2.50.1.16,9 = 1014 N. Sơ đồ tính mô men do tải gió gây ra tại mặt cắt chân cột là: Hình 2.9- Mô men uốn do tảie gió gây ra với chân cột. Mô men uốn do tải gió tác dụng lên một nhánh cột là: Mnh = Mô men chống uốn của mặt cắt nhánh cột là: Wu = 0,1.D Thay số vào ta có: Wu = Thay vào công thức : ta có: Vậy mặt cắt đã chọn thoả mãn điều kiện bền. Chưong V: TÍNH TOÁN HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHO TRẠM TRỘN 4.1 Giơi thiệu chung về hệ thống cấp nước Hệ thống cấp nước của trạm bao gồm các thành phần sau: Bơm nước Thùng chứa nước chính Thùng chứa nước phụ Thùng cân nước Hệ thống đường ống Các van điều khiển Trong BTXM thì nước là thành phần không thể thiếu vì nước là phần kết dính giữa cốt liệu ( đá, cát) và xi măng. Lượng nước trong bê tông xi măng cũng không được nhỏ quá cũng không được lớn quá. Nếu ít nước thì ảnh hưởng đến chất lượng bê tông và khả năng kết dính của bê tông. Nếu nước quá nhiều bê tông xi măng có hiện tượng chảy nước ảnh hưởng đến quá trình đông đặc của bê tông xi măng và khi nước chảy ra khỏi bê tông xi măng thì thường mang theo xi măng dẫn đến chất lượng bê tông xi măng không được bảo đảm. Nước dùng trong bê tông xi măng phải đủ phẩm chất để không ảnh hưởng đến thời gian ninh kết và rắn chắc của bê tông xi măng và không gấy ăn mòn cốt thép. Nước sinh hoạt có thể dùng được còn các loại nước không nên dùng là: nước đầm, ao, hồ, nước chứa dầu mỡ, chứa đường hoặc có độ PH0,27 %. Nước biển có thể dùng để chế tạo BTXM cho những kết cấu làm việc trong nước biển, nếu tổng các loại muối trong nước không vượt quá 35gam trong 1 lít nước. Tuy nhiên cường độ bê tông sẽ giảm 15% và không được sử dụng khi trong bê tông có cốt thép. 4.2. Các phương án cấp nước cho trạm. Phương án 1: Thùng chứa Bơm nước Thùng cân Buồng trộn Ưu điểm Hệ thống cấp nước đơn giản dễ chế tạo Giá thành rẻ do không cần bình chứa nước phụ và kết cấu thép đỡ bình chứa Quá trình lắp đặt trạm đơn giản Kết cấu của trạm gọn nhẹ Nhược điểm Không có bình chứa nước phụ nên quá trình định lượng nước khó khăn hơn Không có bình chứa nước phụ nên không dữ trữ nước để bổ sung cho buồng trộn trong khi cần thiết -> ảnh hưởng đến chất lượng bê tông Phương án 2: Thùng chứa Bơm nước Thùng chứa phụ Thùng cân Thùng trộn Ưu điểm -Quá trình định lượng nước chính xác và đảm bảo tuổi thọ cho thùng cân - Chất lượng BTXM được đảm bảo do khi cần thiết có thể bổ sung nước khi cần thiết - Nước sẽ được cấp vào thùng trộn nhan hơn và đều đặn Nhược điểm: Kết cấu trạm tương đối cồng kềnh, quá trình lắp giáp phức tạp hơn Giá thành trạm cao hơn, kết cấu hệ thống cấp nước phức tạp Lựa chọn phương án Căn cứ vào ưu, nhược điểm và thực tế ta chọn phương án cấp nước 2 4.3 Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống cấp nước Hình 4.1- Cấu tạo của hệ thống cấp nước 4.2.1 Cau tao 1- Thùng chứa nước; 2- Đường dẫn nước vào; 3- Van xả nước khi cần thiết; 4- Van cấp nước; 5-Bơm nước; 6-Van cấp nước; 7-Van cấp 2 ngả; 8- Đường cấp nước chính; 9- Đường cấp nước chính; 10- Vạn nạp 3 ngả; 11-thùng cân; 12-Giá treo thùng cân; 13- Van xả nước vào buồng trộn; 14- Thùng trộn; 15- Van cấp nước phụ; 16- Đường ống dẫn nước phụ; 17- Téc nước phụ; 18-Ống báo tràn nước. 4.2.2. Nguyên lý hoạt động Nước được nạp vào thùng (1) qua vòi (2), và van xả (3). Khi nước tuần hoàn, các van: (4),(6),(7) luppn mở và bơm nước (5) hoạt động, nước tuần hoàn trong đường ống. Khi cần nạp nước vào thùng cân, van (10) xoay nhờ xi lanh khí. Lúc đó, Nước nạp vào thùng trộn theo lượng quy định và xả vào thùng trộn qua van (13). Khi cần nạp nước vào thùng phụ (17), mở van (15), và đóng van (7), khi nào nước tràn vào vòi (18/) thì mở van (7) và khóa van (15) lại. Khi mất điện hoặc hết nước cần dùng nước trong téc phụ phải khoá van (6), (7); mở van (15),(10) và van (13) để cấp nước vào thùng trộn. 4.4. Tính toán thùng chứa nước chính 4.4.1.Tính chọn dung tích thùng chứa. Dung tích thùng chứa nước được thực hiện theo ngưyên tắc : thùng chứa nước phục vụ cho trạm để giảm hiện tượng BTXM thiếu nước. Tham khảo các trạm trộn thực tế ta chọn dung tích thùng chứa nước là V = 6 m3 mà vật liệu chế tạo thùng chứa là thép CT3 có 4.4.2. Xác định kích thước cơ bản của thùng chứa Kết cấu thùng chứa có dạng: Hình 4.2-Kết cấu thùng chứa nước chính. Chọn kích thước H=2,5m, ta xác định đường kính D. Ta có V= Chọn D=1,8 m Kích thước d=600 mm; H=2,55m Chọn góc nghiêng 4.4.3. Tính bền thùng chứa Thùng chứa được tính bền trong trường hợp thùng chứa đầy nước và coi thùng chứa chịu áp lực P do trọng lượng nước tác dụng lên. Áp lực P được xác định bằng trọng lượng của nước chia cho diện tích mặt đáy thùng chứa. P= Trong đó Trọng lượng riêng của nước V- Thể tích nước S-Diện tích đáy thùng chứa Sơ đồ tính bền thùng chứa như sau: Hình 4.3- Sơ đồ tính bền thùng chứa nước. Áp dụng phương pháp LapLace. Trong đó - Ứng suất theo phương kinh tuyến - Ứng suất theo phương vĩ tuyến - Bán kính cong theo phương kinh tuyến - Bán kính cong theo phương vĩ tuyến Do thùng chứa có dạng hình trụ nên khi đó phương trình LapLace có dạng: Trong điều kiện bền Chọn t = 3mm 4.4.4. Tính chọn đưòng kính ống xả nước của thùng chứa. Như ta đã chọn ban đầu thì dung tích hữu ích của thùng trộn là V= 1,2 m3 -> Số mẻ trộn trong một giờ là: lần/giờ Trong đó N= 45- năng suất trạm trộn, m3/h V = 1,2 –dung tích hữu ích thùng trộn, m3 Thời gian một mẻ trộn là: t = Lượng nước trong 1 m3 BTXM là 250 lít/m3 Vậy 1 mẻ trộn sẽ cần : 2501,2 =300 lít/mẻ Lưu lượng nước chảy qua ống là: Q = lít/ giây = 3160 cm3/s Mặt khác Q= (2.7) Trong đó: Hệ số lưu lượng S=- diện tích mặt cắt ống H=2,5m=250cm- Chiều cao cột nước g = 9,81 m/s2=981 cm2 S = Hay S = 4.4.5 Tính toán chọn bơm nước. Bơm nước được xác định dựa vào lưu lượng của bơm, công suất bơm Ta có lưu lượng Q= 3160 cm3/s Vận tốc dòng nước chảy đựơc tính từ công thức . Q = S.v v = Xác định công suất của bơm: N= (2.12) Trong đó: N: công suất bơm, kW =10000 N/m3: trọng lượng riêng của nước Q- Lưu lượng của bơm, m3/s H- cột áp toàn phần của bơm,m = 0,9: hiệu suất truyền động. H được tính bằng chiều cao mà bơm cần bơm nước lên: Chọn sơ bộ H=6,5 m Thay vào công thức ta có: N= kW Tra bảng (1.2.3) T201 Tài liệu (9) ta chọn bơm li tâm đứng ký hiệu L CD30-4.3 có các thông số sau: Lưu lượng Q=30 m3/h Số vòng quay trục bơm n= 1480 v/ph Công suất bơm : N = 4,5 Kw 4.4.6. Tính chọn dung tích thùng cân nước và thiết bị cân nước. + Dung tích thùng cân nước được xác định theo nguyên tắc : lượng nước chứa trong thùng cân phải lớn hơn lượng nước dùng trong thùng trộn trong một mẻ trộn. Lượng nước cần thiết dùng cho thùng trộn trong một mẻ trộn là: V = 1,2 . 250 = 3001 Chọn dung tích thùng cân nước là : V= 3501 Kết cấu thùng cân nước như sau: Hình 4.4 - Kết cấu thùng cân nước. Chọn sơ bộ H= 1 m, ta xác định đường kính thùng cân. V = -> D = Chọn D= 0,71 m = 710 mm + Tính bền thùng cân nước Sơ đồ tính bền thùng cân nước như sau: Hình 4.5- Sơ đồ tính bền thùng cân nước. Áp lực P được xác định như sau: p = p = 0,875 da N/cm2 Áp dụng phương trình LapLace: (20.1) Do thùng chứa có dạng hình trụ nên khi đó phương trình LapLaxơ có dạng: Trong điều kiện bền Chọn t = 2mm +) Chọn thiết bị cân nước Chọn thiết bị cân điện từ 1 đầu đo lực, khối lượng cân tối đa 300kg, sai số cân đạt < 0,3% ( theo hồ sơ chào hàng trạm trộn BTXM 45 m3/h của CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP. Thiết bị này nhập ở CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC). 4.4.7. Chọn téc chứa nước phụ. Kết cấu téc nước như sau: Hình4.6 - Kết cấu téc nước Chọn theo thực tế các kích thước như sau: + L = 700 +D = 480 +t = 2 mm Vật liệu chế tạo téc phụ là tôn. Chương VI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỆN PHỤC VỤ CHO TRẠM 5.1 Yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống điều khiển của trạm trộn. Hệ thống điều khiển trạm trộn bê tông, phải là một hệ thống điệ hoàn chỉnh, làm việc với mạng lưới điện công nghiệp 380V.Có khả năng định lượng tự động một cách chính xác khối lượng cấp phối các thành phần: xi măng, cát đá nứơc... cho từng mẻ trộn cũng như từng loại mẻ trén cũng như tỷ lệ cấp phèi cho từng loại m¸c bª t«ng.§Ó ®¸p øng yªu cÇu c«ng nghÖ phï hîp víi hÖ thèng c¬ khÝ, cÇn ph¶i phèi hîp ®iÒu khiÓn c¸c c¬ cÊu c«ng t¸c chÊp hµnh nh­ c¸c ®éng c¬, xilanh khÝ nÐn. Trªn c¬ së c«ng thøc phèi liÖu do ng­êi sö dông ®Æt vµo tr­íc ®ã,hÖ thèng ®iÒu khiÓn sÏ tù ®éng ®ãng më c¸c van ph©n phèi khÝ cÊp liÖu mét c¸ch thÝch hîp sao cho thµnh phÇn phèi liÖu ®­îc ®­a vµo buång trén theo ®óng c«ng nghÖ vµ khèi l­îng yªu cÇu.ViÖc thay®æi tõng lo¹i m¸c bªt«n cÇn ®­îc thao t¸c thuËn tiÖn vµ nhanh chãng,kh«ng qu¸ phøc t¹p ®èi víi ng­êi sö dông.HÖ thèng cÇn ph¶i cã ®Çy ®ñ phÇn hiÓn thÞ t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña tr¹m,gióp ng­êi vËn hµnh dÔ dµng theo dâi,can thiÖp trong khi ho¹t ®éng,còng nh­ ®¶m b¶o c¸c thiÕt bÞ ®ãng ng¾t an toµn,cho c¶ hÖ thèng ®iÖn vµ c¶ c¬ cÊu chÊp hµnh cña tr¹m. Ngoµi ra vÒ mÆt c«ng nghÖ,do nhu cÇu sö dông ngoµi trêi,trong m«i tr­êng c«ng nghiÖp kh¾c nghiÖt víi nhiÖt ®é vµ ®é Èm t­¬ng ®èi lín , nªn hÖ thèng ®iÒu khiÓn cÇn cã ®é tin cËy cña c¸c thiÕt bÞ thµnh phÇn.,nhÊt lµ c¸c hÖ bé xö lý, c¸c hÖ thèng ®o l­êng, c¶m biÕn..H¬n n÷a trong qu¸ tr×nh ®Þnh l­îng,nh÷ng sai sãt trong viÖc ®ãng më sím hoÆc chËm lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái, do ®ã c¸c tr¹m trén cßn cã bé so s¸nh. 5.2 C¸c thiÕt bÞ ®iÖn trong m¹ch ®éng lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn. 5.2.1 C¸c thiÕt bÞ trong m¹ch ®éng lùc +§éng c¬ b¬m phô gia (1 ®éng c¬) + §éng c¬ vÝt t¶i xiªn (2 ®éng c¬) +§éng c¬ m¸y nÐn khÝ (1 ®éng c¬) +§éng c¬ quay thïng trén (1 ®éng c¬) + §éng c¬ m¸y b¬m nø¬c (1 ®éng c¬) + §éng c¬ kÐo xe kÝp (1 ®éng c¬) + CÇu ch× + CÇu giao + At«m¸t 5.2.2 C¸c thiÕt bÞ trong m¹ch ®iÒu khiÓn. +C¸c nót Ên + Khëi ®éng tõ + C¸c tiÕp ®iÓm + §Ìn b¸o + R¬ le nhiÖt + Khíp nèi liªn ®éng 5.3 X©y dùng m¹ch ®éng lùc cña tr¹m. + §éng c¬ b¬m phô gia 1 chiÒu quay + §éng c¬ vÝt t¶i xiªn 2 chiÒu quay + §éng c¬ m¸y nÐn khÝ 1 chiÒu quay + §éng c¬ quay thïng trén 1 chiÒu quay + §éng c¬ m¸y b¬m n­íc 1 chiÒu quay + §éng c¬ kÐo xe kÝp 2 chiÒu quay Tõ ®ã ta x©y dùng m¹ch ®éng lùc nh­ sau: H×nh 5.1 – M¹ch ®éng lùc Trong ®ã: AT:apt«mat CD: cÇu dao C:cÇu ch× F: c¸c tiÕp ®iÓm P: R¬ le nhiÖt P :phanh ®iÖn tõ M1 :§éng c¬ b¬m n­íc M2 :§éng c¬ b¬m phô gia M3 :§éng c¬ m¸y nÐn khÝ M41 ,M42 :§éng c¬ vÝt t¶i xiªn M5 :§éng c¬ kÐo xe kÝp M6 :§éng c¬ quay trôc trén 5.4. X©y dùng m¹ch ®iÒu khiÓn tr¹m trén 5.4.1. M¹ch ®iÒu khiÓn tr¹m §èi víi ®éng c¬ xe kÝp vµ vÝt t¶i th× ®éng c¬ quay hai chiÒu,vµ trong m¹c ®iÒu khiÓn th× c¸c bé phËn ®iÒu khiÓn ®­îc nèi liªn ®éng víi nhau nh»m môc ®Ých ph©n biÖt chiÒu quay cña ®éng c¬. H×nh 5.2 – M¹ch ®iÒu khiÓn 5.4.2. Nguyªn lý lµm viÖc cña c¸c ®éng c¬ trong m¹ch ®iÒu khiÓn *) §èi víi ®éng c¬ m¸y nÐn khÝ,b¬m phô gia, b¬m n­íc. Khi ®ãng cÇu dao trong m¹ch ®éng lùc vµ m¹ch ®iÒukhiÓn ®Òu cã ®iÖn khi ®ã ®Ìn b¸o s¸ng.M¹ch ®iÒu khiÓn cña 3 ®éng c¬ nh­ sau: H×nh 5.3:- M¹ch ®iÒu khiÓn m¸y nÐn khÝ Khi cã dßng ®iÖn th× ®Ìn s¸ng mµu ®á,®éng c¬ ch­a ho¹t ®éng,muèn ®éng c¬ lµm viÖc ta Ên nut khëi ®éng K.Lóc ®ã khëi ®éng tõ KDT sÏ hót c¸c tiÕp ®iªm F tr¹m vµo nhau, m¹ch diÖn ®­îc ®ãng kÝn ®éng c¬ sÏ ho¹t ®éng vµ dÉn ®éng c¬ c©óu lµm viÖc.Muèn dõng ®éng c¬ ta Ên nót D. *) §èi víi ®éng c¬ buång trén. H×nh 5.3: M¹ch ®iÒu khiÓn buång trén Khi cã dßng ®iÖn th× ®Ìn s¸ng mµu ®á,®éng c¬ ch­a ho¹t ®éng, mèn ®éng c¬ lµm viÖc ta Ên nót khëi ®éng K6 .Lóc ®ã khëi ®éng tõ KDT6 sÏ hót c¸c tiÕp®iÓm F tr¹m vµo nhau, m¹ch ®iÖn ®uîc ®ãng kÝn ®éng c¬ sÏ ho¹t ®éng vµ dÉn ®éngc¸c c¬ cÊu lµm viÖc.Muèn dõng ®éng c¬ ta Ên nót D6 . *) §èi víi ®éng c¬ xe kÝp. M¹ch ®iÒu khiÓn ®éng c¬ xe kÝp nh­ sau: H×nh 54: M¹ch ®iÒu khiÓn xe kÝp Trong qu¸ tr×nh cÊp ;kÐo xe kÝp chuyÓn ®éng ®i lªn khi ®ã ta Ên nót K , khi ®ã khëi ®éng tõ KDT 5 , sÏ hót c¸c tiÕp ®iÓm F5 tiÕp xóc víi nhau, m¹ch ®iÖn ®­îc ®ãng kÝn ®éng c¬ quay theo chiÒu lµm tang cuèn c¸p vµo vµ xe kÝp sÏ ®­îc kÐo lªn.Khi muèn xe kÝp chuyÓn ®éng ®i xuèng ta Ên nót K5’ khi ®ã khëi ®éng tõ KDT’5 sÏ hót c¸c tiÕp ®iÓm F’5 lµm m¹ch ®iÖn ®ãng kÝn, ®éng c¬ quay theo chiÒu ng­îc l¹i.Tang cuèn c¸p sÏ nh¶ c¸p,xe kÝp chuyÓn ®éng ®i xuèng. 5.5. TÝnh chän c¸c thiÕt bÞ ®iÖn(theo tµi liÖu [10] 5.5.1. X¸c ®Þnh c¸c thiÕt bÞ cña ®éng c¬ thïng trén M¹ch ®iÖn ®éng c¬ thïng trén nh­ sau: H×nh 5.5: M¹ch ®iÖn ®éng c¬ thïng trén Trong ®ã: CD: cÇu dao C : cÇu ch× KDT: khëi ®éng tõ P: r¬le nhiÖt *)X¸c ®Þnh th«ng sè c¬ b¶n cña ®éng c¬ quay trôc trén. §éng c¬ dÉn ®éng trôc trén cã c«ng suÊt N=37 kW Ta x¸c ®Þnh c­êng ®é dßng ®iÖn: C­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi d©y ®­îc x¸c ®Þnh qua c«ng thøc : P=, chän cos=0,85 *) Chän linh kiÖn cho ®éng c¬ dÉn ®éng cho trôc trén. C­êng ®é dßng ®iÖn khi khëi ®éng ®éng c¬: Ik® Ik® = Id . KK® KK®=2-8 ,hÖ sè khëi ®éng; Chän KK® =4 Ik® =66. 4 =264 A +)chon cÇu ch×: Dßng ®iÖn ®Þnh møc cña cÇu ch× ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn: C= 2,5_ H»ng sè ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc Icc = Tra b¶ng (2.14) tµi liÖu [ 10 ] ta chäncÇu ch× lo¹i cã dßng ®iÖn ®Þnh møc I®m = 125 A ; Dßng ®iÖn ®Þnh møc cña d©y ch¶y Idc = 100 A. Lµ cÇu ch× kiÓu xo¸y cã d©y ch¶y th¸o ®­îc vµ cã ®Çu riªng. Chän d©y ch× -> a=10 -> Igh = Igh = a. =-> d= Chän ®­êng kÝnh d©y ch× d = 4mm. +) Chän r¬le nhiÖt. Dùa theo dßng ®iÖn ®Þnh møc ta chon r¬le nhiÖt kiÓuTP-80 cã dßng ®iÖn ®Þnh møc I®m= 70 A +) Chän khëi ®éng tõ. C¨n cø vµo th«ng sè cña dßng ®iÖn ®éng c¬ I®m = 66 A tra b¶ng ( 2.12 ) tµi liÖu [10] ta chän khëi ®éng tõ lo¹i -422 cã dßng ®iÖn ®Þnh møc 90 A vµ dßng ®iÖn lµm viÖc cña ®éng c¬ lµ 65 – 70 A. +) Chän cÇu dao. Chän cÇu dao lo¹i - 31 (Nga) cã hép dËp hå quang dßng ®iÖn ®Þnh møc khi ng¾t lµ 100 A. +) Chän nót Ên KY- 121. 5.5.2. X¸c ®Þnh c¸c thiÕt bÞ ®iÖncho ®éng c¬ vÝt t¶i. M¹ch ®iÖn ®éng c¬ vÝt t¶i nh­ sau: H×nh 5.6: M¹ch ®iÖn ®éng c¬ vÝt t¶i. Trong ®ã: CD: CÇu dao. C: CÇu ch×. P: R¬ le nhiÖt. *) X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña ®éng c¬ vÝt t¶i. §éng c¬ dÉn ®éng vÝt t¶i cã c«ng suÊt N= 5,5 kW Ta x¸c ®Þnh c­êng ®é dßng ®iÖn C­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi d©y ®­îc x¸c ®Þnh qua c«ng thøc: , chän cos = 0,85 *) Chän c¸c linh kiÖn cho ®éng c¬ dÉn ®éng vÝt t¶i. C­êng ®é dßng ®iÖn khi khëi ®éng ®éng c¬:Ik® Ik®= Id.KK® KK® =2 – 8 , hÖ sè khëi ®éng; Chän KK® = 6 IK®=9,8.6=58,8 A +) Chän cÇu ch×. Dßng ®iÖn ®Þnh møc cña cÇu ch× ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn: C=2,5 , H»ng sè ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc -> Tra b¶ng ( 2.14 ) tµi liÖu [ 6] ta chän cÇu ch× lo¹i P- 2 cã dßng ®iÖn ®Þnh møc I®m = 40 A, dßng ®iÖn ®Þnh møc cña d©y ch¶y Idc = 20 A Lµ cÇu ch× kiÓu èng do Nga chÕ t¹o. Chän d©y ch×-> a= 10 -> Igh = 15 A Igh = a. -> d= Chän ®­êng kÝnh d©y ch× d= 1,,31mm. +) Chän r¬le nhiÖt Dùa theo dßng ®iÖn ®Þnh møc ta chän r¬le nhiÖt kiÓu PT-1 cã dßng ®iÖn ®Þnh møc I®m= 24,2A. +) Chän khëi ®éng tõ. C¨n cø vµo th«ng sè cña dßng ®iÖn ®éng c¬ I®m = 9,8 A tra b¶ng ( 2.12 ) tµi liÖu [ 10 ] ta chän khëi ®éng tõ lo¹i - 322 cã dßng ®iÖn ®Þnh møc 50 A vµ dßng ®iÖn lµm viÖc cña ®éng c¬ lµ 14,51 – 16,2 A. +) Chän cÇu dao. Chän cÇu dao lo¹i - 31 ( nga ), cã hép dËp quang dßng ®iÖn ®Þnh møc khi ng¾t lµm 100 A +) Chän nót Ên KY- 121. +) Chän c«ng t¾c lo¹i KT 9002 cã: Dßng ®iÖn ®Þnh møc I®m = 15 A TÇn sè ®ãng trong mét giê 300. Sè l­îng tiÕp ®iÓm phô 9 5.5.3. Chän c¸c thiÕt bÞ ®iÖn cho ®éng c¬ xe kÝp. M¹ch ®iÖn ®éng c¬ xe kÝp nh­ sau: H×nh 5.7: -M¹ch ®iÖn ®éng c¬ xe kÝp Trong ®ã: CD: CÇu dao C: CÇu ch× KDT: Khëi ®éng tõ P: R¬le nhiÖt Ph : Phanh h·m *) X¸c ®Þnh th«ng sè c¬ b¶n cña ®éng c¬ xe kÝp. §éng c¬ dÉn ®éng ®éng c¬ xe kÝp cã c«ng suÊt N = 13,6kW Ta x¸c ®Þnh c­êng ®é dßng ®iÖn: C­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi d©y ®­îc x¸c ®Þnh qua c«ng thøc: , chän cos=0,85 *) Chän c¸c linh kiÖncho ®éng c¬ dÉn ®éng xe kÝp. C­êng ®é dßng ®iÖn khi khëi ®éng ®éng c¬ : Ik® Ik® = Id.KK® KK® = 2 – 8 ,hÖ sè khëi ®éng; Chän KK® = 4 IK® = 24,3.4=97,2 A +) Chän cÇu ch× Dßng ®iÖn ®Þnh møc cña cÇu ch× ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn: C = 2,5 H»ng sè ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc -> Tra b¶ng (2.14 ) tµi liÖu[10] ta chon cÇu ch× lo¹i -2 cã dßng ®iÖn ®Þnh møc I®m = 40 A; Dßng ®iÖn ®Þnh møc cña d©y ch¶y Idc = 20 A. Lµ cÇu ch× kiÓu xo¸y cã d©y ch¶y th¸o ®­îc vµ cã ®Çu riªng. Chän d©y ch×->a=10 - > Igh = 15 Igh=a. - > d = Chän ®­êng kÝnh d©y ch× la d =1,31 mm +) Chän r¬le nhiÖt . Dùa vµo dßng ®iÖn ®Þnh møc ta chän r¬le nhiÖt kiÓu TPH – 25 cã dßng ®iÖn ®Þnh møc I®m = 25 A +) Chän khëi ®éng tõ. C¨n cø vµo th«ng sè cña dßng ®iÖn ®éng c¬ I®m = 24,3 tra b¶ng ( 2.12 ) tµi liÖu [ 10 ] ta chän khëi ®éng tõ lo¹i -422 cã dßng ®iÖn ®Þnh møc 90 A vµ dßng ®iÖn lµm viÖc cña ®éng c¬ lµ 40- 50 A +) Chän cÇu dao. Chän cÇu dao lo¹i -31 (Nga ) cã hép dËp hå quang dßng ®iÖn ®Þnh møc khi ng¾t lµm 100 A. +) Chän nót Ên KY- 121.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthuyet minh cua duc.doc
  • dockct cua duc.doc