Đồ án Tính toán thiết kế kho lạnh cho xí nghiệp chế biến thịt lợn

ĐỀ TÀI Tính toán thiết kế kho lạnh cho xí nghiệp chế biến thịt lợn loại thân dạng bánh 0,5kg,xuất khẩu với yêu cầu sau. Công suất 50tấn /ngày đêm. Nhiệt độ kho lạnh tf =-180 c,môi chất R22. Địa điểm đặt tại thanh phố hồ chí minh. hướng bố trí đông ,tây,nam,bắc tuy ý. MỤC LỤC PHẦN 1 : TÍNH TOÁN NHIỆT VÀ CƠ CHO HỆ THỐNG LẠNH CHƯƠNG 1 :TÍNH TOÁN CÁCH NHIỆT CHO HỆ THỐNG LẠNH CHƯƠNG 2 :TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NHIỆT HỆ THỐNG LẠNH CHƯƠNG 3 : TÍNH TOÁN CHU TRÌNH LẠNH VÀ CÁC THIẾT BỊ +1.Tính toán nhiệt và chọn máy nén +2.Tính chọn cá c thiết bị trao đổi nhiệt +3.Tính chọn thiết bị phụ PHẦN 2 :THIẾT BỊ ĐIỆN CHƯƠNG 1 : THIẾT BỊ ĐIỆN PHẦN 3 : LẮP ĐẶT VẬN HÀNH CHƯƠNG 1 :CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG LẮP ĐẶT CHƯƠNG 2 :VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH CHƯƠNG 3 : AN TOÀN TRONG HỆ THỐNG LẠNH PHỤ LỤC VÀ CÁC BẢNG ĐÃ SỬ DỤNG

pdf67 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 12/06/2013 | Lượt xem: 1749 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Tính toán thiết kế kho lạnh cho xí nghiệp chế biến thịt lợn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
00C. Để tính toán quá trình trao đổi nhiệt trong thiết bị hồi nhiệt cần phải có các thông số vật lý của lỏng và hơi R22 ở nhiệt độ trung bình. Nhiệt độ trung bình của lỏng quá lạnh. 045 40 42,5 2tb t C  Tra phụ lục ta có: ρ = 1,1201 kg/l = 1120,1kg/m3. λ = 8,14.10-2 w/mk η = 1,64.10-5 Ns/m. 5 6 21,64.10 0,1464.10 / 1120,1 m s      Pr = 2,71. Nhiệt độ trung bình của hơi quá nhiệt :do hơi vào bình là hơi ẫm và khi đạt x = 0 ,nhiệt độ trung b ình khoảng -100C.Như vậy ta có: ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 31 Cp = 0,68 kJ/kg.k λ = 0,00828 w/mk η = 1,18 .10-5 Ns/m2. ρ = 15,29 kg/m3. ν = η /ρ = 0,772.10 -6 m2/s Pr = 0,99 Chọn các kích thước chủ yếu của bình hồi nhiệt . ống xoắn trơn bằng đồng đường kính di = 0,01m, da=0,012m đường kính thân bình: Di = 0,157m. Đường kính lối đi a=0,1m ống xoắn 2 lớp cách thân b ình trong và vỏ lõi ngoài 1,5m các ống xoắn cách nhau 1,5m lưu lượng R22 qua thiết bị hồi nhiệt: 1'1 5 0,625 / 8 hn hn hn Q Q m kg s q h     . Chọn Qhn = 5 kw. Chọn Qhn = - Lưu lượng thể tích hơi quá nhiệt Vh = 30,625 0,04 / 15,92 m m s  -Diện tích vành khăn của bình hơi nhiệt Fvk =    2 2 2 2 2. . 0,157 0,1 0,01254 4i iaD D m     -Diện tích choán chổ của 2 cuộn ống xoắn Fx =    2 2 2 2 20,127 0,103 0,154 0,12 0,0096844 m     ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 32 -Diện tích cho hơi đi qua Fh = Fvk – Fx = 0,0115 – 0,009684 = 0,001816m. -Tốc độ hơi đi qua tiết diện hẹp 0,04 22,02 / 0,001816h V m s F    Trị số Re của hơi Re= 56 . 22,02.0,012 3,42.10 0,772.10 a d v     Trị số Nu của hơi Nu = C. Rem. Prn..ε.Z Đối với chế độ quá độ ống chùm song song Nu =    0,63 0,3650,27. 3,42.10 . 0,99 .0,95 757,1 Hệ số tỏa nhiệt phía hơi: 2. 575,1.0,00828 522,4 / 0,012h a Nu w m k d     Hệ số tỏa nhiệt thực có hiệu chỉnh do có th ành phần hơi ẩm  1,5. . 1 54 1 1,08ha h x        với x = 0,95 =   21,5.522,4. 1 54. 1 0,95 1,08 1780 /W m k      Lưu lượng thể tích lỏng quá lạnh chuyển động trong ống Vl = 4 3 0,625 5,57.10 / 1120,1 m m s  Tốc độ chuyển lỏng W = 4 1' 4. 4.5,57.10 3,55 / . . 2. .0,01 V m s n d     Trị số Re= i 6 W.d 3,55.0,01 272762 v 0,1464.10   1 1 0,012 0,001 1 . 6933,37 0,01 383,8 1780    =1355 W/mk chế độ chảy rối Nu N4 = 0,021.Re0,8.Pr0,43.εi với ε=1 vì l/di>50 = 0,021.2427620,8.2,710,43.1=665,45 Hệ số tỏa nhiệt phía lỏng quá lạnh ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 33 2 2. 665,45.8,14.10 5416,7wm 0,01 u i i N k d     Do chuyển động trong ống xoắn, hệ số tỏa nhiệt thực có hiệu chỉnh như sau . (1 1,8 )ilt l x l tb d R        Rtb bán kính uốn cong trung bình của 2 cuộn ống xoắn Rtb=(0,127 + 0,013 + 0,154 + 0,13)/8=0,06425 =>  lt= 1.1,28 = 5416,7 . 1,28 =6933,37 Hệ số truyền nhiệt quy đổi theo bề mặt ngoài lt lt 1Ka = 1 1 . a i d d      = 0,001m; =383,8 W/mk là chiều dày và hệ số dẫn nhiệt của vách ống đồng. hiệu nhiệt độ trung b ình logarit t b = l n t m a x t m i n t m a x t m i n      tmax =40721=610k tmin =45+1=460k => tb 61 46 53,1461ln 46 k   => Diện tích truyền nhiệt yêu cầu 2hn tb Q 5.1000Fa= 0,069 k t 1355.53,14 m  => Tổng chiều dài ống a a F 0,069l= 1,8 d m   ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 34 1Tính choïn ñöôøng oáng Tö øng phaàn rieâng bieät trong heä thoáng laïnh ñö ôïc noái keát vôùi nhau baèng caùc oáng daãn .Trong caùc maùy laïnh Freon ngö ôøi ta thö ôøng sö û duïng caùc oáng ñoàng .Yeâu caàu cuûa vieäc tính toaùn laø phaûi ñaûm baû veà yeâu caàu Kyõ thuaät vaø kinh teá .Vieä choïn ñö ôøng kính oáng daãn laø moät baøi toaùn toái ö u veà kinh teá .Caùc ñö ôøng oáng sö û duïng neáu chuùng taêng leân thì khoái lö ôïng vaø theå tích chieám choã cuõng taêng leân laøm cho giaù thaønh taêng ngö ôïc laïi toån thaát aùp suaát treân ñö ôøng oáng giaûm .Neáu tính ñeán heä soá aûnh hö ôûng thì baøi toaùn seõ trôû neân raát phö ùc taïp cho neân ta coù theå choïn caùc thoâng soá ñö ôøng oáng theo kinh nghieäm vaø caùc soá lieäu ban ñaàu nhö toác ñoä cho pheùp cuûa moâi chaát laïnh , loaïi moâi chaát vaø naêng su aát laïnh cuøng caùc thoâng soá khaùc ñeå tính toaùn Ta coù theå tính toaùn ñö ôøng oáng theo coâng thö ùc Trd =  .. .4 G G : Lö u lö ôïng taùc nhaân laïnh ñi trong oáng Kg/s  : khoái lö ôïng rieâng taùc nhaân laïnh Kg/ 3m w: vaän toác chuyeån ñoäng cuûa taùc nhaân laïnh m/s a) Choïn ñö ôøng oáng daãn: Choïn ñö ôøng oáng huùt cho maùy neùn haï aùp Tốc độ 2 2 4. 4. . . . m v d d     Trd =  .. .4 G Taïi nhieät ñoä bay hôi laø-26 C0 w=8 m/s (TL2) (313) G= 0 0 q Q = hh Q  '1 0 = 9 0,06 147,8  kg/s Trd = 4 0,165.0,06 3,14 8   = 0,0398 m Tra baûng3 10-2 taøi lieäu 1 ta choïn ñö ôøng oáng huùt cho maùy neùn haï aùp vôùi Caùc thoâng soá nhö sau ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 35 Ñö ôøng kính ngoaøi aD = 45 mm Ñö ông kính trong Trd = 40 mm Chieàu daøy vaùch oáng laø 2,5mm b) Choïn ñö ôøng oáng ñaåy cho maùy neùn Trd =  .. .4 G Taïi nhieät ñoä ngö ng tuï laø Kt =45 C0 w=10 m/s dd = 4.0.022.0,06 .10 = 0,012 m. ta choïn ñö ôøng oáng đđẩy vôùi Caùc thoâng soá nhö sau Ñö ôøng kính ngoaøi aD = 20 mm Ñö ông kính trong Trd = 15 mm Chieàu daøy vaùch oáng laø 2,5mm 2.Bình taùch loûng CAÁU TAÏO BÌNH TAÙCH LOÛNG 1 Gas tö ø maùy neùn vaøo 2 Gas tö ø bình ra 3 OÁng xaû daàu 4 OÁng hôi -Bình taùch loûng ñö ôïc boá trí treân ñö ôøng huùt veà cuûa maùy neùn nhaèm baûo veä cho maùy neùn khoâng huùt phaûi loûng do moâi chaát tö ø daøn bay hôi veà .Do nhieät taûi ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 36 cuûa thieát bò bay hôi khoâng oån ñònh ,khi taûi nhieät lôùn nhaát quaù trình bay hôi xaûy ra maõnh lieät do ñoù caùc gioït loûng bò loâi keùo veà maùy neùn,doâi khi do phuï taûi nhieät giaûm thaáp hôn bình thö ôøng cuõng coù theå laøm cho lö ôïng loûng moâi chaát trôû veà maùy neùn .Neáu lö ôïng loûng veà maùy neùn quaù mö ùc seõ laøm cho maùy neùn bò ngaäp dòch daãn ñeán va ñaäp thuûy lö ïc aûnh hö ôûng nghieâm troïng ñeán sö ï hoaït ñoäng cuûa heä thoáng - Bình taùch loûng laø moät hình truï thaúng ñö ùng laøm baèng theùp. Bình taùch loûng laøm vieäc theo nguyeân lyù thay ñoåi hö ôùng vaø laøm giaûm toác ñoä ñoät ngoät doøng hôi moâi chaát laøm cho caùc gioït loûng vaø haït buïi loûng trong doøng hôi moâi chaát ñoù taùch ra rôi xuoáng ñaùy bình do va ñaäp vaøo thaønh bình vaø do taùc duïng cuûa lö ïc troïng trö ôøng Tính choïn bình taùch loûng : Trong ñoù : G : lö u lö ôïng moâi chaát laïnh :m = 0,07 kg/s Thể tích hơi hút . Vtt = m.v1 = 0,0116 m3/s Vaän toác gas trung bình choïn = 20 m/s Đường kính ống hút: d = 4. . v   = 4.0,0116 3,14.20 = 0,027 m Đường kính ống đẩy: d = 4. . v   = 4.0,0116 3,14.18 = 0,028m Ta coù : D = 4 0,0116 3,14.0,5  = 0,17 m Choïn ống làm thân bình tách lỏng có Da = 226mm; Di = 204 mm.chiều cao H= 175 là loại bình nhỏ nhất. 3.Bình chö ùa cao aùp ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 37 Caáu Taïo Bình Chö ùa Cao AÙp 1 Thaân bình 2 Gas tö ø daøn noùng veà 3 Ñoàng hoà aùp keá 4 Ñö ôøng xaû khí khoâng ngö ng 5 Ñö ôøng noái vôùi van an toaøn 6 Ñö ôøng noái vôùi phin loïc 7 Ñö ôøng xaû daàu 8 Ñö ôøng xaû caën 9 OÁng thuûy Bình chö ùa cao aùp laø bình duøng ñeå chö ùa ñö ïng moâi chaát loûng sau khi ñö ôïc ngö ng tuï coù aùp suaát cao ,nhieät ñoä cao .Bình chö ùa cao aùp ñö ôïc boá trí ôû phía sau daøn ngö ng vaø thö ôøng ñö ôïc ñaët thaáp hôn daøn ngö ng . Bình chö ùa cao aùp coù taùc duïng giaûi phoùng beà maët trao ñoåi nhie ät cho daøn ngö ng khoûi lôùp chaát loûng ,ñoàng thôøi cung caáp cho van tieát lö u moät lö ôïng moâi chaát loûng ñoàng ñeàu .Ngoaøi ra bình chö ùa cao aùp coøn laø nôi taäp trung khí vaø daàu ,dö ï trö õ Freon ñeå ñaûm baûo sö ï laøm vieäc bình thö ôøng cuûa heä thoáng Tính choïn bình chö ùa cao aùp Ñoái vôùi heä thoáng laïnh khoâng sö û duïng bôm nhö ng coù taùch loûng naèm phía treân daøn laïnh ta coù theå tính theå tích bình chö ùa theo coâng thö ùc V = (1500 2250) G.v G :lö ôïng taùc nhaân laïnh ñi qua bình chö ùa G = 0,048 kg/s v : theå tích rieâng cuûa Freon taïi nhieät ñoä ngö ng tuï Kt =45 C0 v= 0,9011. 310 Kgm /3 V = 2250 . 0,048 . 0,0901 . 310 =0,0973 3m Choïn bình taùch loûng coù theå tích laø V = 0,1 3m ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 38 Theå tích chö ùa chaát loûng trong bình laø cV = 0,1 . 0,8 =0,08 3m 4.Bình taùch daàu: Caáu taïo bình taùch daàu : 1 Gas tö ø maùy neùn vaøo 2 Gas tö ø bình ra 3 Giaù ñôõ bình taùch daàu 4 Lö ôùi taùch daàu 5 OÁng xaû daàu Vai troø cuûa bình taùch daàu : neáu taùc nhaân laïnh vaø daàu boâi trôn khoâng hoøa tan ñö ôïc vôùi nhau,thì daàu vaø thieát bò trao ñoåi nhieät seõ tao thaønh moät lôùp caùu baån baùm treân beà maët trao ñoåi nhieät laøm giaûm heä soá truyeàn nhieät cuûa chuùng .Ñeå giaûm bôùt lö ôïng daàu vaøo thieát bò truyeàn nhieät treân ñaàu ñaåy giö õa bình ngö ng vaø maùy neùn laøm vieäc vô ùi R22 thì ngö ôøi ta boá trí moät bình taùch daàu Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa bình taùch daàu : dö ïa vaøo nguyeân lyù laøm thay ñoåi hö ôùng vaø giaûm toác ñoä ñoät ngoät cuûa doøng hôi neùn tö ø 1,8 25m/s xuoáng coøn 0,5 1 m/s. Do vaän toác giaûm ñoät ngoät vaø baát ngôø ,nhôø lö ïc ly taâm maø caùc haït daàu nhoû li ti bò cuoán theo doøng chuyeån ñoäng cuûa moâi chaát seõ ñö ôïc taùch ra vaø baùm vaøo thaønh bình .Sau ñoù daàu seõ ñö ôïc ñö a t rôû laïi Caùcte maùy neùn Tính choïn bình taùch daàu : Ñö ôøng kính bình taùch daàu ñö ôïc tính theo bieåu thö ùc : ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 39 Dtr =  ktb G4 (1) (10.1) (280) trong ñoù - tb :toác ñoä moâi chaát sau khi ñeán bình taùch daàu ta choïn  tb = 0,5 m/s - k : khoái lö ôïng rieâng trong bình taùch daàu ö ùng vôùi aùp suaát Pk =17,286 bar Tra baûng R22 ta ñö ôïc  k = 75,3 3/ mKg G Lö u lö ôïng taïi ñaàu ñaåy caáp cao aùp 0,287 Vaäy Dtr = 3,755,014,3 287,0.4  = 0,98 m Choïn Bình taùch daàu coù ñö ôøng kính 0,1 m 6.Bình taùch khí khoâng ngöng : -Nguyeân nhaâncoù khí khoâng ngö ng:  Moâi chaát laïnh bò phaân huyû ôû nhieät ñoä cao cuoái taàm neùn cuûa maùy neùn cao aùp  Do daàu boâi trôn bò phaân huyû thaønh khí khoâng ngö ng  Khoâng khí loït vaøo do aùp suaát soâi thaáp hôn aùp suaát khí quyeån  Trong quaù trình baûo dö ôõng heä thoáng khoâng khí coøn soùt laïi do ruùt chaân khoâng khoâng kyõ  Trong quaù trình naïp gas nap daàu coù laãn khoâng khí loït vaøo  Moâi chaát laïnh , daàu boâi trôn coù laãn aåm ,neân khi naïp vaøo heä thoáng cuõng bò laãn aåm -Lyù do phaûi taùch khí khoâng ngö ng :  Trong heä thoáng laïnh luoân coù moät lö ôïng khí khoâng ngö ng tuaàn hoaøn cuøng vôùi moâi chaát laøm giaûm hieäu quaû trao ñoåi nhieät ,taêng aùp suaát ngö ng tuï ,taêng nhieät ñoä cuoái taèm neùn ..Do ñoù caàn phaûi taùch lö ôïng khí naøy ra khoûi heä thoáng -Nhieäm vuï : Bình taùch khí khoâng ngö ng coù nhieäm vuï taùch lö ôïng khí khoâng ngö ng ra khoûi heä thoáng -Caáu taïo : Coù nhieàu kieåu khaùc nhau nhö ng nhìn chung ñeàu coù chung nguyeân taéc laø laøm laïnh hôi neùn coùlaãn khí khoâng ngö ng xuoáng nhieät ñoät bay hôi , hôi moâi chaát ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 40 laïnh seõ ngö ng tuï laïi haàu heát vaø seõ chaûy vaøo bình chö ùa coøn khí khoâng ngö ng seõ ñö ôïc thaûi ra ngoaøi -Daáu hieäu coù khí khoâng ngö ng : Heä thoáng coù loït khí khoâng ngö ng vaøo seõ laøm cho aùp suaát ngö ng tuï cao hô n mö ùc bình thö ôøng , 7 . Caùc loaïi van : aVan 1 chieàu Van moät chieàu ñö ôïc thieát keá cho loûng vaø hôi ñi theo moät chieàu nhaát ñònh vaø khi ñaõ ñi vaøo thieát bò thì khoâng ñö ôïc pheùp quay trôû laïi .Noù ñuôïc boá trí treân ñaàu ñaåy cuûa maùy neùn ñeå ngaên chaën sö ï chaûy ngö ôïc cuûa taùc nhaân laïnh tö ø bình ngö ng trôû veà trong trö ôøng hôïp maùy neùn bò sö ï coá hoaëc trö ôøng hôïp maùy neùn tö ï ñoäng ngö øng laïi Caáu tao cuûa van 1 chieàu ñaûm baûo taùc nhaân laïnh chæ coù theå chuyeån ñoäng theo moät chieàu tö ø maùy neùn ñeán thieát bò ngö ng tuï Caáu taïo van tieát lö u moât chieàu: ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 41 b.Van tieát lö u nhieät MOÄT LOAÏI VAN TIEÁT LÖ U NHIEÄT CAÂN BAÈNG NGOAØI 1: Baàu caûm bieán 2: Ñö ôøng caân baèng ngoaøi 3: Ñö ôøng gas vaøo (AÙp suaát cao) 4: Ñö ôøng gas ra (AÙp suaát thaáp) Van tieát lö u nhieät duøng ñeå tieát lö u loûng taùc nhaân laïnh tö ø aùp suaát Pk ñeán aùp suaát soâi P0 vaø ñieàu chænh vieäc cung caáp chaát loûng cho heä thoáng laïnh . Ñeå deã daøng trong vaän haønh vaø tö ï ñoäng hoaù quaù trình cung caáp loûng cho daøn laïnh ,ñoàng thôøi ñeå ñieàu chænh aùp suaát vaø nhieät ñoä soâi ngö ôøi ta sö û duïng caùc loaïi van tieát lö u tö ï ñoäng ñieàu chænh nhieät ñoä vôùi boä phaän caûm bieán c uûa van laø baàu nhieät , oáng mao daãn vaø maøng dao ñoäng( hay laø xiphon ).Baàu nhieät ñö ôïc boá trí taïi ñaàu ra taïi daøn laïnh ñeå nhaän tín hieäu nhieät ñoä cuûa hôi quaù nhieät .AÙp suaát beân trong boä phaän caûm bieán seõ coù giaù trò nhieät ñoä cuûa hôi quaù nhieät ra khoûi giaøn laïnh. Caùc lö ïc taùc ñoäng taùc ñoäng leân maøng dao ñoäng bao goàm coù beân laø lö ïc do loø xo ñieàu chænh taùc ñoäng vaø aùp suaát cuûa moâi chaát naèm trong boä phaän caûm bieán taïo ra . 1 beân laø do loø xo ñieàu chænh vaø aùp suaát cuûa taùc nhaân laïnh trích ra tö ø sau daøn laïnh theo oáng caân baèng tôùi .Sö ï dao ñoäng cuûa maøng tyû leä vôùi ñoä cheânh aùp suaát taùc ñoäng leân noù tö ø 2 phía tö ùc laø tyû leä vôùi ñoä quaù nhieät cuûa hôi taïi vò trí ñaët baàu nhieät ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 42 CAÁU TAÏO VAN TIEÁT LÖ U CAÂN BAÈNG NGOAØI Maøng dao ñoäng dö ôùi taùc duïng cuûa lö ïc taïo bôûi aùp suaát beân trong boä phaän caûm bieán seõ thaéng lö ïc caûn cuûa loø xo vaø lö ïc tao bôûi aùp suaát soâi cuûa taùc nhaân laïnh ñeå ñoùng môû van ñaët treân ñö ôøng loûng ñi vaøo daøn laïnh .Neáu ñoä quaù nhieät cao thì seõ môû theâm van ra , ngö ôïc laïi neáu ñoä quaù nhieät thaáp thì van seõ ñoùng bôùt laïi . Ñeå ñieàu chænh ñoä quaù nhieät theo yù muoán ta coù theå ñieàu chænh ñoä caêng cuûa loø xo baèng vít ñieàu chænh .Ñoä quaù nhieät coù theå ñieàu chænh trong khoaûng tö ø-15->-25 C0 .Ngoaøi ra ñaëc tính cuûa van tieát lö u coøn ñö ôïc xaùc ñònh tö ông ö ùng vôùi naêng suaát laïnh tính toaùn Choïn van tieát lö u : Coâng suaát trong khoaûng -50-> 0 C0 Choïn Van tieát lö u theo phaàn phuï luïc keøm theo Ta chon loaïi van tieát lö u 68U1038 TU ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 43 c. Van an toaøn : Van an toaøn ñö ôïc boá trí treân ñaàu ñaåy vaø taïi caùc thieát bò chòu aùp lö ïc cuûa he ä thoáng laïnh .Treân maùy neùn coù theå sö û duïng caùc van an toaøn loaïi loø xo hoaëc loaïi taám .ÔÛ caùc thieát bò chòu aùp lö ïc ngö ôøi ta sö û duïng caùc van an toaøn loø xo . Khi aùp suaát trung bình vö ôït quaù giaù trò cho pheùp thì van an toaøn seõmôû vaø seõ xaû moât phaàn taùc nhaân laïnh ra ngoaøi trôøi hoaëc xaû veà phía haï aùp AÙp suaát ñeå caøi ñaët cho van an toaøn hoaït ñoäng : Ñoái vôùi caáp cao aùp :24 at Ñoái vôùi caáp haï aùp :18,5 at CAÁU TAÏO VAN AN TOAØN : 1:Ñö ôøng kính danh nghóa loã xaû 2:Cö ûa xaû ,3:Taám ñeäm ; 4Taám ñeäm 5:Buloâng ; 6:Muõ Valve ; 7:Keïp chì 8: Loø xo; 9 thaân Valve ; 10 OÅ tö ïa ;11 Cö ûa vaøo d. Van chaën ,van khoùa: Hoaït ñoäng cuûa van : van ñoùng môû Freon nhôø lôùp cheøn ra, treân truïc van coøn coù moät caùi naép ñaäy kín ñeå ngaên ngö øa Freon xuyeân qua lôùp cheøn roø ræ ra ngoaøi . Caùc van chaën ,ñoùng môû phaûi ñö ôïc laép ñaët sau cho taùc nhaân laïnh phaûi ñi tö ø dö ôùi leân treân ñeå cho caùc lôùp cheùn vaø ty van khoâng phaûi chòu moät aùp lö ïc lô ùn do ñoù khoâng bò hö haïi moät caùch nhanh choùng - Van khoùa vaø van chaën coù raát nhieàu daïng khaùc nhau tuyø theo chö ùc naêng ,coâng duïng , phö ông phaùp laøm kín ,vaät lieäu ,phö ông phaùp gia coâng … . ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 44 Theo chö ùc naêng coù theå phaân ra -Van chaën ñö ôøng ñaåy -Van chaën ñö ôøng huùt -Van chaën ñö ôøng hôi -Van chaën ñö ôøng loûng Theo phö ông phaùp laøm kín coù theå phaân ra : -Loaïi coù khoái ñeäm kín -Loaïi coù voøng ñeäm kín -Kieåu maøng -Kieåu hoäp xeáp (khoâng coù khoái ñeäm kín ) Theo vaät lieäu coù theå phaân ra :Gang, theùp , ñoàng Theo phö ông phaùp gia coâng CAÁU TAÏO VAN TIEÁT LÖ U TAY 1 Cö ûa vaøo 2 Cö ûa ra 3 Ñeá van 4 Kim van 5 Thaân quay 6 Ñeäm kín 7 Tay quay 8 Truïc 9 Cheøn ñeäm 10 Thaân ren ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 45 e.Van ñieän tö ø a.Vò trí laép ñaët : -Coù theå laép treân ñö ôøng oáng daãn hôi hoaëc treân ñö ôøng oáng daãn loûng -Van ñieän tö ø ñö ôïc pheùp naèm ngang treân ñö ôøng oáng vôùi tö theá vuoâng goùc vôùi maët ñaát vì noù chæ coù 2 vò trí cô baûn laø ñoùng hoaøn toaøn vaø môû hoaøn toaøn .Do khi ngaét ñieän van ñieän tö ø thì taám theùp rôùt xuoáng theo ñö ôøng oáng cuûa van ñoàng thôøi laøm kín ñö ôøng oáng khoâng cho moâi chaát ñi qua do ñoù ta caàn phaûi laép van theo chieàu muõi teân maø nhaø saûn xuaát quy ñònh b.Yeâu caàu : Khi laép van ñieän tö ø phaûi ñuùng vôùi ñieän trheá vaø loaïi ñö ôøng oáng do nhaø saûn xuaát quy ñònh c.Caáu taïo: nhö hình veõ d.Hoaït ñoäng : Khi cuoän daây coù ñieän dö ôùi taùc duïng cuûa cuûa tö ø trö ôøng ñö ôïc tao ra trong cuoän daây seõ laøm cho loõi theùp bò huùt leân môû thoâng van cho doøng moâi chaát ñi qua Khi maát ñieän loõi theùp seõ rôùt xuoáng khoâng cho doøng moâi chaát ñi qua Neáu gaëp sö ï coá cuoän daây cuûa van bò chaùy thì giaûi phaùp taïm thôøi laø ta xieát chaët ti van ôû maët dö ôùi vaøo ñeå thoâng cö ôõng bö ùc cho doøng moâi chaát ñi qua 9.Maét gas a.Nhieäm vuï: Maét gas laø kính quan saùt laép treân ñö ôøng loûng(sau phin say loïc )ñeå quan saùt doøng chaûy cuûa moâi chaát laïnh .Ngoaøi vieäc chæ thò doøng chaûy maét gas coøn coù nhieäm vuï :  Baùo hieäu ñuû gas khi doøng gas khoâng bò suûi boït  Baùo hieäu thieáu gas khi doøng gas ñi qua kính bò suûi boït maïnh  Baùo heát gas khi thaát coù nhö õng gioït daàu baùm treân kính  Baùo ñoä aåm moâi chaát qua sö ï bieán maøu cuûa chaám maøu treân taâm maét gas so saùnh vôùi maøu teân chu vi maét gas xanh :khoâ (dry), vaøng : thaän troïng (caution) ,naâu:aåm (wet).Neáu bò aåm caàn thieát phaûi thay phin saáy môùi  Baùo hieäu haït huùt aåm bò raõ khi thaáy gas bò vaãn ñuïc ,khi ñoù cuõng phaûi thay phin saáy loïc ñeå ñeà phoøng van tieát lö u vaø caùc ñö ôøng oáng bò taéc ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 46 b.Caáu taïo Maét gas coù thaân hình truï phía dö ôùi kính .Coøn phía treân ñö ôïc laép kính ñeå quan saùt doøng gas chaûy beân trong c.Vò trí Maét gas ñö ôïc laép treân ñö ôøng loûng sau phin saáy loïc trö ôùc van tieát lö u Trö ôøng hôïp oáng gas loûng coù kích thö ôùc phuø hôïp vôùi ñö ôøng kính laép maét gas coù theå laép ngay treân ñö ôøng oáng Trö ôøng hôïp ñö ôøng oáng loûng lôùn phaûi laép treân ñö ôøng oáng nhaùnh song song vôùi ñö ôøng oáng chính 10.Phin saáy loïc aNhieäm vu vaø vò tríï : Phin saáy loïc coù nhieän vuï loaïi trö ø caùc cfaën baån cô hoïc vaø caùc taïp chaát hoaù hoïc ñaëc bieät laø nö ôùc vaø caùc axít ra khoûi voøng tuaàn hoaøn moâi chaát laïnh.Phin saáy loïc thö ôøng ñö ôïc gaén ôû ñö ôøng loûng cuûa heä thoáng laïnh (sau bình chö ùa cao aùp, trö ôùc maét gas)ñeå giö õ cho van tieát lö u coù theå hoaït ñoäng bình thö ôøng Caën baån cô hoïc coù theå laø ñaát caùt , ræ saét, vaåy haøn , maït kim loaïi, … caùc caën baån naøy ñaëc bieät nguy hieåm cho maùy neùn khi chuùng loït vaøo xylanh vaø caùc chi tieát chuyeån ñoäng ,van tieát lö u … . Caùc taïp chaát hoùa hoïc ñaëc bieät laø aåm (nö ôùc) vaø caùc axit taïo thaønh trong voøng tuaàn hoaøn coù theå laøm hoen ræ, aên moon caùc ch i tieát maùy . Nö ôùc coù theå bò ñoâng ñaù ngay taïi van tieát lö u laøm bít ñö ôøng oáng b.Caáu taïo Phin loïc cuûa heä thoáng thö ôøng coù thaân hình truï baèng theùp haøn hoaëc ñuùc , boá trí ñö ôøng vaøo vaø ra cho hôi hoaëc loûng .Moät ñaàu hình truï coù boá trí naép ñeå ta coù theå deã daøng thaùo ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 47 phin ra ñeå veä sinh .Beân trong ñö ôïc boá trí lö ôùi loïc caën baån vaø caùc haït huùt aåm beân trong lö ôùi loïc 11.AÙp keá ; AÙp keá duøng ñeå ño aùp suaát cuûa moâi chaát trong ñö ôøng oáng vaø thieát b ò ,aùp keá ñö ôïc laép treân ñö ôøng huùt ,ñö ôøng ñaåy cuûa maùy neùn ,treân caùc bình ngö ng ,bình chö ùa v.v… Treân maët aùp keá coù thang chia ghi giaù trò aùp suaát .Caùc aùp keá chuyeân duøng trong heä thoáng laïnh coøn coù caùc thang chia nhieät ñoä soâi baõo hoøa tö ông ö ùng vôùi moâi chaát laïnh R22 Loaïi aùp keá kieåu oáng ñaøn hoài laø loaïi hay gaëp nhaát trong thö ïc teá ,Caáu taïo cuûa noù ñö ôïc neâu trong hình veõ CAÁU TAÏO AÙP KEÁ 1- Voû ; 2- OÁng noái ; 3- Chaïc raêngcö a ; 4- Baùnh raêng cö a 5- Thanh noái ; 6- Loø xo oáng ; 7- Kim ; 8- Thang chia ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 48 Tín hieäu aùp suaát tö ø bình ñi qua oáng noái vaøo .Nhôø thanh noái 5, Ñoä ñaøn hoài truyeàn sang chaïc raêng cö a 3 vaø laøm quay baùnh raêng cö a 4 laøm kim 5 chuyeån ñoäng ñeán vò trí tö ông ö ùng .Kim seõ chæ giaù trò aùp suaát treân maët soá Treân ñö ôøng ñaåy choïn aùp keá coù trò soá tö ø 0  16 2/ cmkg ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 49 PHAÀN 2 THIEÁT BÒ ÑIEÄN ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 50 CHÖÔNG 1 : THIEÁT BÒ ÑIEÄN 1.Relay aùp suaát keùp DPS (Dual Pressure Switch): Rô le aùp suaát keùp bao goàm Rô le aùp suaát cao vaø Rô le aùp suaát thaáp gaén chung trong moät hoäp P Hoaït ñoäng ñö ôïc chia laøm 2 phaàn : a.Rô le aùp suaát cao : Nhieäm vuï : -Quaù trình laøm vieäc :hôi ôû aùp suaát cao seõ ñö ôïc daãn vaøo hoäp xeáp HP , tín hieäu aùp suaát ñö ôïc hoäp xeáp bieán ñoåi thaønh ñoä co giaõn cô khí vaø ñoä co giaõn cô khí naøy ñö ôïc moät cô caáu chuyeån thaønh taùc ñoäng ngaét tieáp ñieåm .Khi aùp suaát hôi neùn vö ôït quaù mö ùc cho pheùp , tieáp ñieåm cuûa Relay ngaét doøng khôûi ñoäng tö ø ,dö øng ñoäng cô maùy neùn .Giaù trò caøi ñaët cuûa Relay HPS thaáp hôn aùp suaát caøi ñaët cuûa van an toaøn moät chuùt .Khi maùy neùn dö øng thì Rô le HPS ñaõ taùc ñoäng .Ta phaûi tieán haønh tìm hieåu nguyeân nhaân ,sau khi khaéc phuïc sö ï coá ta aán nuùt reset treân Rô le roài tieán haønh cho heä thoáng Ñieàu chænh -Ñaàu tieân ta xoay nuùt Range , muõi teân treân thang seõ chæ aùp suaát hoaït ñoäng (caét) -AÙp suaát laøm vieäc cuûa Rô le giaûm khi ñieàu chænh vít Range veà phía phaûi vaø aùp suaát laøm vieäc taêng khi quay veà phía traùi . -Sau ñoù xoay Diff seõ chænh ñö ôïc aùp suaát maø ôû ñoù heä thoáng hoaït ñoäng laïi ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 51 -Ñieàu chænh Diff chính laø ñieàu chænh ñoä cheânh leäch aùp suaát laøm vieäc . Ñoä cheânh aùp ( hieäu aùp )taêng khi quay sang phaûi vaø giaûm khi quay veà traùi AÙp suaát hoaït ñoäng toái ña trö ø ñi khoaûng Diff baèng aùp suaát toái thieåu (aùp suaát hoaït ñoäng ñoùng maïch laïi) b.Relay aùp suaát thaáp LPS Nhieäm vuï : baûo veä maùy neùn khi aùp suaát huùt xuoáng quaù thaáp Hoaït ñoäng : -Hoäp xeáp LP cuûa aùp suaát thaáp ñö ôïc noái vôùi ñaàu huùt cuûa maùy neùn ,tín hieäu cuûa aùp suaát huùt seõ ñoä co giaõn cuûa hoäp xeáp vaø thaønh taùc ñoäng ngaé cuûa cô caáu cô khí -Khi aùp suaát huùt thaáp hôn mö ùc quy ñònh ,Rô le seõ taùc ñoäng ngaét doøng ñieän caáp cho maùy neùn -Khi nhieät ñoä trong tuû caáp ñoâng ñuû laïnh ,van ñieän tö ø caáp loûng cho daøn ñoùng laïi ,ngö ng caáp loûng cho daøn laïnh ,aùp suaát bay hôi giaûm ñoät ngoät xuoáng dö ôùi giaù tri cho pheùp ,rô le aùp suaát thaáp tö ï ñoäng ngaét ñieän cho maùy ngö øng hoaït ñoäng -Khi nhieät ñoä phoøng laïnh taêng trôû laïi , cao hôn mö ùc cho pheùp thì van ñieän tö ø môû ra caáp dòch cho daøn laïnh khi ñoù aùp suaát bay h ôi taêng vö ôït giaù trò caøi ñaët ,Rô le aùp suaát thaáp tö ï ñoäng ñoùng laïi cho maùy neùn hoaït ñoäng Caùch ñieàu chænh : Rôø le naøy coù 2 vít chænh :1 vít chænh aùp suaát ngaét maïch vaø moät vít chænh vi sai xaùc ñònh aùp suaát ñoùng maïch laïi .Ñaàu tieân ta chænh mö ùc Range :tö ùc laø chænh aùp suaát laøm vieäc cho maùy khôûi ñoäng laïi .Ssau ñoù ta chænh muõi teân treân thang Diff ñeán giaù tri maø aùp suaát seõ giaûm xuoáng trö ôùc khi maùy neùn dö øng .Keá ñeán ta xoay truïc ñieàu chænh Range thì seõ laøm thay ñoåi caû 2 aùp suaát hoaït ñoäng toái ña vaø toái thieåu (khoaûng Diff vaãn ñö ôïc giö õ nguyeân ) AÙp suaát hoaït ñoäng toái ña :aùp suaát ñoùng maùy laïi AÙp suaát hoaït ñoäng toái thieåu : aùp suaát caét maïch Diff = AÙp suaát hoaït ñoäng toái ña trö ø aùp suaát hoaït ñoäng toái thieåu ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 52 Hình Daïng Beân Ngoaøi Cuûa Rô Le Aùp Suaát Keùp 2.Relay aùp suaát daàu OPS (Oil Pressure Swith) Maùy neùn goàm nhieàu chi tieát cô khí chuyeån ñoäng ,vôùi caùc beà maët ma saùt neân phaûi boâi trôn baèng daàu .Daàu ñö ôïc bôm daàu huùt tö ø cacte ñö a qua caùc raõnh daàu boá trí treân truïc khuyûu vaø caùc chi tieát treân beà maët ma saùt Do aùp suaát trong khoang maùy neùn luoân thay ñoåi do ñoù moät aùp suaát daàu khoâng ñoåi naøo ñoù khoâng theå ñaûm baûo an t oaøn cho vieäc boâi trôn maùy neùn .Ñeå coù theå boâi trôn maùy neùn theo ñuùng yeâu caàu laøm vieäc , aùp suaát daàu trong heä thoáng boâi trôn phaûi ñaït aùp suaát thieát keá nhaát ñònh ñuùng theo thieát keá cuûa nhaø cheá taïo Trò soá aùp suaát daàu treân ñoàng hoà khoâng ñoùng vai troø quan troïng ,hieäu aùp suaát daàu môùi laø thoâng soá quan troïng ñaùnh giaù quaù trình boâi trôn coù ñaûm baûo hay khoâng, hieäu aùp daàu ñö ôïc xaùc ñònh baèng aùp suaát ñaàu ñaåy cuûa bôm daàu trö ø ñi aùp suaát trong cacte maùy neùn .Ñoái vôùi moãi loaïi maùy khaùc nhau thì ta coù trò soá hieäu aùp khaùc nhau tuyø theo nhaø cheá taïo quy ñònh P = PD - PCASTE Ñoái vôùi maùy neùn 2 caáp ta choïn P = 2.0 kgf/ 2cm ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 53 Hình veõ caáu taïo vaø hoaït ñoäng cuûa Relay AÙp suaát daà Neáu khoâng baûo veä hieäu aùp suaát daàu xuoáng quaù thaáp laøm maát khaû naêng boâi trôn , taêng cö ôøng quaù trình maøi moøn ,khoâng ñieàu kh ieån ñö ôïc cô caáu giaûm taûi vaø ñieàu chænh naêng suaát laïnh Nhieäm vuï : -Khi hieäu aùp daàu thaáp dö ôùi mö ùc quy ñònh thì Relay seõ taùc ñoäng ngö øng ñoäng cô maùy neùn ,traùnh maùy neùn hö hoûng khi thieáu daàu boâi trôn Hoaït ñoäng : -Tín hieäu aùp suaát ôû cacte chuyeån thaønh ñoä co giaõn cuûa hoäp tín hieäu cuûa daàu .tín hieäu aùp suaát cuûa bôm chuyeån thaønh ñoä co giaõn cuûa hoäp xeáp HP . Ñoä co giaõn toång hôïp cuûa 2 hoäp hôi ñö ôïc chuyeån thaønh cô caáu ngaét tieáp ñieåm ( tieáp ñieåm hieäu aùp suaát daàu ).Khi tieáp ñieåm hieäu aùp suaát giaûm quaù mö ùc thì Relay seõ taùc ñoäng ngaét tieáp ñieåm ngö øng ñoäng cô maùy neùn .Khi ñoù phaûi kieåm tra laïi heä thoáng boâi trôn roài nhaán nuùt Reset cho maùy neùn hoaït ñoäng trôû laïi ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 54 PHAÀN 3 LAÉP ÑAËT VAÄN HAØNH ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 55 CHÖÔNG 1 CAÙC YEÂU CAÀU CÔ BAÛN TRONG QUAÙ TRÌNH THI COÂNG LAÉP ÑAËT Caùc heä thoáng laïnh noùi chung vaø heä thoáng laïnh caáp ñoâng gioù duøng moâi chaát 22R noùi rieâng khi laép ñaët phaûi ñaûm baûo ñö ôïc caùc yeâu caàu veà thieát keá vaø an toaøn khi vaän haønh Laép ñaët heä thoáng laïnh bao goàm nhieàu quy trình nhö xaây dö ïng vaø caùch nhieät ,phaàn laép ñaët maùy ,phaàn laép ñaët heä thoáng ñieän vaø chaïy thö û … Trong moãi thaønh phaàn ñeàu coù yeâu caàu rieâng ñoøi hoûi ngö ôøi laép ñaët phaûi thö ïc hieän ñaày ñuû Moät soá yeâu caàu trong quaù trình thi coâng laép ñaët : 1.PHAÀN XAÂY DÖ ÏNG Ñoái vôùi phaàn xaây dö ïng keát caáu tuû caáp ñoâng… … .phaûi baûo ñaûm 30-40 naêm khoâng sö ûa chö ûa lôùn,ñaëc bieät ñoái vôùi maùy vaø thieát bò ngoaøi caùc yeâu caàu treân coøn phaûi chuù yù ñeå vieäc choáng rung toát , chòu lö ïc lôùn . ÔÛphaàn caùch nhieät vì giaù thaønh chieám tæ leä cao neân phaûi tieán haønh heát sö ùc caån thaän ñaûm baûo caùch nhieät toát ñoä beàn cao. Ñoái vôùi beä maùy laø phaàn chòu taûi troïng lôùn ,yeâu caàu choáng rung cao ñaûm baûo tuoåi thoï cho maùy cuõng nhö vaän haønh an toaøn , do ñoù khi xaây dö ïng beä maùy phaûi ñaûm baûo nhö thieát keá .Cuï theå nhö sau : -Baûo ñaûm ñuùng kích thö ôùc nhö baûn veõ thieát keá . -Phaûi ñaûm baûo ñaày ñuû vaät lieäu xaây dö ïng trö ôùc khi tieán haønh thi coâng . -Khi tieán haønh ñuùc beâ toâng ,ñuùc moät laàn ñuû cho beä maùy khoâng ñö ôïc ñuùc nhieàu laàn laøm cho lieân keát giö õa caùc k hoái beâ toâng khoâng toát. 2.ÑOÁI VÔÙI MAÙY MOÙC THIEÁT BÒ . A.Kyõ thuaät an toaøn khi laép raùp maùy laïnh : Ñeå baûo ñaûm an toaøn khi laép ñaët thieát bò laïnh vaø ñö ôøng oáng caàn phaûi: _Sö û duïng caùc phö ông tieän baûo hoä lao ñoäng . _Nghieâm chænh thö ïc hieän caùc qui ñònh an toaøn . _Ñònh kyø kieåm tra caùc cô caáu naâng haï che chaén . _Chieáu saùng ñaày ñuû nôi laøm vieäc. ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 56 _Nhö õng coâng nhaân chö a naém vö õng qui taéc an toaøn thì khoâng ñö ôïc laøm vieäc ôû nôi laép ñaët . _Caám laøm vieäc treân hoaëc dö ôùi caùc thieát bò treo lô lö ûng . Haøn ñö ôøng oáng neùn phaûi ñeå cho choå uoán voøng theo chieàu chuyeån ñoäng cuûa gas . _Maët bích,moái haøn noái oáng khoâng neân ñeå quay xuoáng vì khoù thao taùc. B.Laép ñaët : a.Ñö a maùy ñeán hieän trö ôøng nôi laép ñaët . Khi caåu maùy tö ø phö ông tieän giao thoâng leân xuoáng thì moùc caåu chæ ñö ôïc moùc ñuùng theo vò trí qui ñònh . Nghieâm caám duøng caùp buoäc vaøo truïc ,puly,caùc ñö ôøng oáng ,van Khi ñö a maùy ñeán hieän trö ôøng neáu chö a laép raùp ng ay thì khoâng neân thaùo thuøng baûo quaûn ra . b.Laép ñaët : Khi laép ñaët maùy caàn chuù yù ñeán caùc ñieåm sau : Ñaûm baûo ñuùng caùc khoaûng caùch an toaøn bao goàm khoaûng caùch giö õa maùy vaø caùc thieát bò khaùc , Giö õa maùy vaø tö ôøng , coät trong nhaø maùy , khoaûng caùch giö ûa caùc maùy vôùi nhau Thö ù tö ï laép :thö ôøng caùc coâng trình ôû dö ôùi loøng ñaát nhö :heä thoáng nö ôùc ,caùp ngaàm … ..Taát caû caùc ñö ôøng daây caùp phaûi taäp trung trong moät oáng lôùn . Tham khaûo caùc hình veõ ñeå xaùc ñònh maùy moùc moät chính xaùc , ñuû sö ùc chòu ñö ïng .Trong moät soá trö ôøng hôïp caàn traùnh rung cho maùy . Trö ôùc khi laép ñaët caàn xem roõ lai lòch cuûa maùy moùc thieát bò , Phaûi kieåm tra taát caû caùc chi tieát xem coù ñaûm baûo yeâu caàu hay khoâng . Laëp keá hoaïch ñaïi tu ,sö õa chö õa vaø tieán haønh ñaïi tu maùy neùn vaø caùc thieát bò maùy neáu sö û duïng maùy vaø thieát bò cuõ sau ñoù môùi laép ñaët heä thoáng . Sau khi kieåm tra phaûi laëp hoà sô maùy moùc thieát bò ,ghi roõ vaø ñaày ñuû caùc thoâng soá kyõ thuaät hieän taïi cuûa maùy neùn , cuûa caùc chi tieát maùy, caùc thieát bò khaùc ñeå coù cô sôû dö ï ñoaùn hö hoûng vaø tính toaùn sö ûa chö õa sau naøy. 3.GIA COÂNG VAØ LAÉP ĐẶT DAØN NGÖ NG Daøn ngö ng kieåu giaûi nhieät baèng gioùñö ôïc cheá taïo tö ø caùc oáng theùp .Trong quaù trình gia coâng ,caùc moái haøn phaûi ñö ôïc baûo ñaûm ñuùng kyõ thuaät ,phaûi loaïi boû caùc buïi saét , caùc saûn phaåm khoeùt loã vaø haøn gaây ra trong daøn ngö ng khi haøn ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 57 kín .Sau khi hoaøn thaønh tö øng daøn phaûi thö û xì vôùi aùp suaát neùn _>18KG/CM môùi ñö ôïc laép ñaët vaøo cuïm daøn ngö ng laïi phaûi tieán haønh thö û xì ,thö û kín . 4.GIA COÂNG LAÉP ÑAËT DAØN LAÏNH : Daøn laïnh trong heä thoáng laïnh laø daøn laïnh kieåuo«1ng coù caùnh ñö ôïc cheá taïo tö ø caùc oáng ñoàng .Caùc oáng thaønh phaàn khi gia coâng phaûi uoán cong trö ôùc ,khi thö ïc hieän coâng ñoaïn uoán cong phaûi thö ïc hieän uoán nguoäi , khoâng ñö ôïc nö ùt ,moùp meùo .Caùc moài haøn phaûi kín ,ñeïp , ñuùng kyõ thuaät .Chuù yù loaïi boû caùc saûn phaåm do khoeùt loå vaø haøn taïo ra trong caùc oáng cuûa daøn laïnh trö ôùc khi haøn kín .Sau khi gia coâng moãi daøn laïnh thaønh phaàn phaûi thö û xì vôùi aùp suaát neùn _ >18kg/cm trö ôùc khi laép ñaët vaøo cuïm daøn laïnh phaûi thö û xì thö û kín laïi 1 laàn nö õa thaät 5LAÉP ÑAËT ÑÖ ÔØNG OÁNG : Ñoái vôùi caùc ñö ôøng oáng trö ôùc khi laép ñaët phaûi thoâng rö ûa saïch seõ .Ta phaûi loaïi boû caùc saûn phaåm do khoeùt loã taïo ra .Ñaây laø moät yeâu caàu ñôn gia ûn nhö ng raát quan troïng vì noù aûnh hö ôûng raát lôùn ñeán vaän haønh sau naùy .Caùc ñö ôøng oáng nhaát laø caùc ñö ôøng oáng ñaåy vaø huùt nghieâng veà phía bình taùch loûng .Treân ñö ôøng oáng nhaát laø ñö ôøng oáng huùt khoâng ñö ôïc taïo ra caùc tuùi loûng tö ùc laø taïo ra caùc choã loõm ñeå ñoäng moâi chaát ôû ñoù . Vieäc haøn caùc ñö ôøng oáng phaûi baûo ñaûm ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät .Khi haøn moái ñö ôøng oáng , noái caùc maët bích ,roài thaùo gôû van vaø caùc thieát bò caàn laép ñaët ôû ñoù ra khoûi ñö ôøng oáng. 6.THÖ Û NGHIEÄM CAÙC THIEÁT BÒ RI EÂNG REÕ TAÏI NÔI LAÉP ÑAËT: Taát caû caùc thieát bò chính phuï cuûa heä thoáng laïnh trö ôùc khi ñö a vaøo laép ñaët hay thay theá phaûi tieán haønh thö û nghieäm tö øng thieát bò rieâng leû ñoàng thôøi trong quaù trình sö û duïng phaõi ñònh kyù kieãm tra .Vie äc kieåm tra tieán haønh phaûi theo hai phaàn : _Xem xeùt tình traïng thieát bò. _Thæ thuyû lö ïc hoaëc khí neùn . Nguyeân nhaân laø do quaù trình vaän chuyeån ,boác dôû ,laép ñaët deã gaây ra sö ï xeâ dòch gaây nö ùc ,hôû ,gaõy… .. Caùch thö û aùp lö ïc vaø khí neùn tuaân theo quy taéc sau: _Khí thö û :duøng khoâng khí ñeå thö û vôùi heä thoáng laïnh duøngFREON. ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 58 _Khi thö û kín khoâng duøng maùy neùn laïnh ñeå thö û maø phaûi duøng maùy neùn khí vì khi sö û duïng aùp suaát leân cao laøm cho nhieàu chi tieát cuûa maùy neùn laïnh bò hö hoûng . _Ngoaøi ra khi aùp suaát taêng thì nhieät ñoä taêng gaëp daàu boâi trôn seõ deã gaây noå . Aùp suaát thö û >_1,25P,trong ñoù P laø aùp laøm vieäc cao nhaát ,ñoái vôùi phía cao aùp toái thieåu laø 18kg/cm,phía thaáp aùp toái thieåu laø 12kg/cm. _Yeâu caàu sau khi thö û khoâng ñö ôïc bieán daïng ,moùp meùo hay bò hôû. 7THÖ Û NGHIEÄM TOAØN BOÄ HEÄ THOÁNG SAU KHI LAÉP RAÙP: _Sau khi laép ñaët moät heä thoáng laïnh thì phaûi tieán haønh thö û nghieäm toaøn boä heä thoáng trong tình traïng maùy dö øng trö ôùc khi naïp moâi chaát. _Yeâu caàu veà aùp lö ïc thö û baèng khí neùn ñoái vôùi khí cao aùp laø 180N/cm vaø phía aùp thaáp laø 120N/cm,vieäc thö û ñö ôïc tieán haønh tö øng bö ôùc nhö sau : +Duøng khí neùn ñö a vaøo heä thoáng ñeán 1/3 trò soá aùp suaát thaáp ,taïm dö øng .Neáu aùp suaát khoâng tuoät xuoáng môùi ñö ôïc pheùp tieán haønh bö ôùc tieáp theo nhö ng thö ïc teá thoâng thö ôøng khi dö øng maùy neùn thì aùp suaát coù tuoät xuoáng moät tí ôû vaøi giôø ñaàu sau ñoù môùi oån ñònh . +Tieáp tuïc naâng cao aùp suaát thö û leân 2/3trò soá aùp suaát thö û vaø cuõng ñö ôïc laëp laïi nhö bö ôùc treân . +Naâng aùp suaát thö û leân trò soá caàn thö û , duy trì aùp suaát thö û ñoù trong voøng tö ø 12+24 giôø .Trong 6 giôø ñaàu cho pheùp aùp suaát tuoät xuoáng 1 tí nhö ng sau ñoù phaûi oån ñònh . Neáu tieán haønh toát ,tieán haønh xaû khí thö û sau ñoù tieán haønh huùt chaân khoâng .Ñoái vôùi moâi chaát FREON thì ñoä chaân khoâng yeâu caàu cao Kyû thuaät chaân khoâng :duøng bôm ñeå huùt khoâng khí trong heä thoáng , khi aùp suaát xuoáng khoaûng 40 cmHg thì coù theå dö øng laïi ñeå thö û ñö ôïc ,neáu khi duøng maùy maø aùp suaát taêng thì phaûi tieáp tuïc huùt chaân khoâng d uy trì ñoä chaân khoâng trong voøng 12+18giôø . Thö û laàn cuoái cuøng :ñö ôïc tieán haønh trö ôùc kh i boïc caùch nhieät vaø naïp gas ,ngö ôøi ta qui ñònh chæ ñö ôïc naïp moät soá lö ôïng nhoû moâi chaát ñeå xaùc ñònh ñoä hôû . Nhö õng ñieàu chuù yù trö ôùc khi thö û :khi thö û kín duøng ñoàng hoà ngoaøi coù thang chia lôùn .Ñeå ñaûm baûo ñoä hoaït ñoäng chính xaùc cuûa thieát bò kieåm soaùt phaûi ñoùng caùc van treân ñö ôøng oáng daãn ñeán caùc rôle aùp lö ïc daàu ,aùp lö ïc cao vaø caùc ñoàng hoà tö ông ö ùng .Khi ñaõ naïp moät ít gas ñeå thö û thì khoâng gioáng nh ö luùc thö û kín ,ñoái vôùFreon thì duøng boït xaø phoøngñeå thö û ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 59 8.AN TOAØN CAO AÙP: Moãi ñö ôøng oáng neùn cuûa maùy laïnh phaûi coù moät van an toaøn .Ñieåm baét ñaàu môû cuûa van an toaøn thì phuï thuoäc loaïi gas , vôùi Freonthì cao aùp khoaûng24 at,thaáp aùp1 8,5at.Ñö ôøng kính van an toaøn phaûi laép ñuùng thieát keá ñaõ duyeät .Caùc thieát bò ngö ng tuï ,bình chö ùa cao aùp ,vaø caùc thieát bò trö ïc tieáp khaùc phaûi coù van an toaøn .Ñoái vôùi gas Freonthì ñö ôøng oáng xaû van an toaøncoù theå laép trong phoøng maùy hoaëc beân ngoaøi .Van an toaøn phaûi ñö ôïc keïp chì .Khi naïp gas phaûi duøng daây chòu lö ïc vaø khoâng ñö ôïc hô noùng chai gas . 9.NAÏP DAÀU BOÂI TRÔN CHO MAÙY NEÙN : Daàu boâi trôn chæ caàn thieát cho maùy neùn ,noù coù nhieäm vuï boâi trôn caùc chi tieát chuyeån ñoäng vaø ñeäm kín. Khi môùi laép ñaët heä thoáng thì vieäc naïp daàu raát ñôn giaûn ,chæ caàn môû naép cacte vaø ñoå daàu boâi trôn vaøo cacte . Yeâu caàu daàu phaûi saïch ,traùnh caën baån. 10.NAÏP GAS VAØO HEÄ THOÁNG MAÙY MÔÙI : Khôûi ñoäng cho maùy neùn chaïy ñeå xaû heát khí trong maùy neùn ra ngoaøi khi ñaït ñeán ñoä chaân khoâng caàn thieát môùi naïp gaa .Lö ôïng gas naïp vaøo heä thoáng ñö ôïc tính toaùn saün,nhö ng coù theå naïp theo kinh nghieäm , caên cö ù vaøo mö ùc gas trong bình chö ùa vaø aùp suaát huùt ,neùn .Sau khi khaúng ñònh heä thoáng hoaït ñoäng bình thö ôøng thì tieán haønh boïc caùch nhieät . 11.BOÏC CAÙCH NHIEÄT : Vieäc boïc caùch nhieät cho ñö ôøng oáng huùt ,bình taùch loûng … caàn tieán haønh ñuùng kyõ thuaät ñaûm baûo caùch nhieät toát ,tuoåi thoï cao. 12.CHUAÅN BÒ ÑÖ A HEÄ THOÁNG VAØO HOAÏT ÑOÄNG: .Kieåm tra heä thoáng ñeäm cuûa caùc boä phaän kieåm soaùt tö ï ñoäng bao goàm rôle aùp lö ïc cao ,aùp lö ïc thaáp ,aùp lö ïc daàu .Xem xeùt kieåm tra caùc caàu dao ,coâng taéc ñieän .Xem xeùt kieåm tra caùc heä thoáng ñieän cuûa caùc tuû ñieän ñieàu khieån . .Thö û laïi caùc khí cuï ñieän . ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 60 Thö û hoaït ñoäng ñuùng cuûa caùc rôle trong ñoù rôle aùp lö ïc cao ,aùp lö ïc thaáp vaø rôle aùp lö ïc daàu .THö û kieåm tra caùc van ñieän tö ø . 13.CHAÏY THÖ Û KHOÂNG TAÛI: Sau khi laép ñaët heä thoáng laïnh vaø veä sinh nôi laép ñaët xong,phaûi tieán haønh kieåm tra taát caû caùc maùy moùc thieát bò xem ñaõ chính xaùc nhö thieát keá chö a .Neáu taát caû ñeàu toát thì tieán haønh chaïy thö û khoâng taûi ñeå kieåm tra laïi caùc thieát bò ,ghi nhaän caùc thoâng soá laøm vieäc cuûa caùc thieát bò so vôùi thieát keá ñeå kieåm tra xem xeùt va2 coù bieän phaùp khaéc phuïc nhö õng sai soùt ban ñaàu . 14 CHAÏY RAØ MAÙY(CHAÏY ROÂÑA) Trö ôùc khi ñö a heä thoáng laïnh vaøo sö û duïng chính thö ùc caàn chaïy raø maùy ,vieäc chaïy raø maùy ñö ôïc thö ïc hieän qua hai quaù trình : .Quaù trình 1 :Laøm moøn beà maët treân caùc ñænh ,nhaùm ôû caùc phaàn coù sai soùt coâng ngheä ban ñaàu . .Quaù trình 2: laøm huyû hoaïi ñoä nhaùm ban ñaàu ,laøm boùng beà ma ët .Sau quaù trình chaïy raø maùy phaûi thay daàu ñeå loaïi boû caùc maët kim loaïi ra khoûi daàu. Muïc ñích cuûa vieäc chaïy raø maùy laø raát quan troïng vì noù coù taùc duïng laøm taêng tuoåi thoï cuûa maùy vaø caùc thieát bò . ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 61 CHÖÔNG 2 VAÄN HAØNH HEÄ THOÁNG LAÏNH 1.CHUAÅN BÒ VAÄN HAØNH : Môû heä thoáng giaûi nhieät cho quaïtboä ngö ng tuïchaïy trö ôùc,maùy neùn, daàu boâi trôn caàn ñö ôïc kieåm tra laïi .Xem laïi lö ôïng ddaàu cuûa maùy qua kính xem daàu . .Môû caùc van ôû bình chö ùa , boä ngö ng tuï ,van caân baèng aùp suaát , van chaën,van an toaøn. . 2.BAÉT ÑAÀU VAÄN HAØNH : - Ñoái vôùi maùy laïnh 2 caáp khi vaän haønh ta caàn chuù yù caàn phaûi coù theâm quy trình vaän haønh cho bình trung gian - Ñeå chuaån bò khôûi ñoäng ta môû van treân ñö ôøng oáng vaøo vaø ra khoûi bình trung gian kieåm tra mö ùc loûng vaø caùc duïng cuï ñieàu khieån tö ï ñoäng - ÔÛ ñaây ta boá trí maùy neùn cao vaø haï aùp chung treân moät maùy neân trö ôùc tieân ta phaûi môû van huùt cuûa xylanh cao aùp ñeå huùt taùc nhaân laïnh .Ñeán khi mö ùc loûng trong bình trung gian ñaõ ñaït tôùi mö ùc quy ñònh thì môû van huùt cuûa xylanh haï aùp - Neáu khôûi ñoäng maùy neùn 2 caáp baèng phö ông phaùp tö ï ñoäng thì caùc van huùt vaø van ñaåy ñeàu phaûi môû .Treân ñaàu ñaåy cuûa xylanh cao aùp phaûi boá trí van moät chieàu vaø bình trung gian ñö ôïc noái vôùi heä thoáng laïnh coù theå xaû bình trong trö ôøng hôïp aùp suaát cho pheùp . - Ñieàu chænh lö ôïng taùc nhaân laïnh ñi vaøo heä thoáng cuõng ñö ôïc thö ïc hieän nh ö ôû chu trình moät caáp ..Trong bình trung gian mö ùc loûng phaûi cao hôn voøng treân cuøng cuûa chuøm oáng xoaén - Ñeå thieát bò laøm vieäc toái ö u ngö ôøi ta khoáng cheá sao cho nhieät ñoä huùt vaøo xylanh haï aùp lôùn hôn nhieät ñoä soâi tö ø 5 -> 10 C0 vaø huùt vaøo xylanh cao aùp thì lôùn hôn nhieät ñoä hôi aåm trong bình trung gian laø 5 C0 .Khi xylanh ha aùp bò haønh trình aåm thì phaûi ñoùng bôùt van tieát lö u ñeå giaûm bôùt lö ôïng loûng ñi vaøo daøn laïnh ,coøn khi xylanh cao aùp bò haønh trình aåm thì phaûi giaûm lö ôïng loûng ñi vaøo bình trung gian .Khi coù nguy cô bò va ñaäp thuûy lö ïc trong xylanh haï aùp vaø ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 62 cao aùp thì trö ôùc tieân phaûi ñoùng bôùt van huùt cuûa xylanh haï aùp ñeå traùnh sö ï taêng aùp suaát ñoät ngoät trong bình trung gian sau ñoù môùi ñoùng van huùt cuûa xylanh cao aùp 3.NGÖ ØNG VAÄN HAØNH : .Khoaù van tieát lö u. .Thu hoài heát gas trong daøn laïnh veà bình chö ùa cao aùp .Thao taùc naøy laøm cho maùy deã khôûi ñoäng laïi . .Ñoùng van huùt cuûa maùy haï aùp,tö ø tö ø haï thaáp aùp suaát beân trong cacte xuoáng .Sau ñoù môùi doùng van huùt cuûa ha aùp .Ngö øng moâtô ñoùng van neùn . .Cuùp caàu dao ñieän cung caáp cho maùy neùn .Cho quaïtgiaûi nhieät chaïy theâm 20+30 phuùt roài môùi ngö ng roài môùi ngö ng. . .Trong trö ôøng hôïp ngö øng laâu thì phaûi ñoùng taát caû caùc van . 4.QUY TRÌNH XAÛ ÑAÙ BAÈNG GAS NOÙNG + Caùc thao taùc ñoùng môû ñö a taùc nhaân laïnh tö ø thieát bò naøy sang thieát bò khaùc laø coâng vieäc nguy hieåm phaûi ñö ôïc thö ïc hieän heát sö ùc caån thaän dö ôùi sö ï giaùm saùt vaø chæ ñaïo cuûa ngö ôøi laõnh ñaïo ñeå traùnh sö ï coá nghieâm troïng + Coù theå xaû ñaù ñoàng thôøi 1 hoaëc nhieàu daøn laïnh vôùi ñieàu kieän aø toång dung tích cuûa caùc daøn laïnh ñö ôïc xaû ñaù k hoâng vö ôït quaù sö ùc chgo pheùp cuûa bình chö ùa haï aùp + Caùc saûn phaåm caàn laøm laïnh ñaët dö ôùi hoaëc gaàn daøn laïnh caàn phaûi ñö ôïc thu doïn hoaëc che kín ñeå traùnh bò aåm ö ôùt trong quaù trình xaû ñaù + Trö ôùc khi xaû ñaù phaûi tieán haønh xaû heát caùc taùc nhaân laïnh veà bình chö ùa + Trích hôi noùng treân ñaàu ñaåy cuûa maùy neùn daãn vaøo daøn laïnh ñeå xaû ñaù .Sau khi xaû ñ1 heát phaûi ngö ng ngay vieäc caáp hôi noùng cho daøn laïnh 5.NHÖ ÕNG ÑIEÀU CHUÙ YÙ TRONG LUÙC VAÄN HAØNH: .Trong khoaûng 1 hay 2 giôø phaûi ghi vaøo soå vaän haønh haèng ngaøy tình traïng cuûa thieát bò laïnh .Neáu ghi chính xaùc khoâng nhö õng vaän haønh thieát bò coù naêng suaát cao ,an toaøn maø giaû sö û coù sö ï coá xaûy ra thì coù theå bieát ñö ôïc nguyeân nhaân 1 caùch nhanh choùng .Ñoái vôùi ngö ôøi phuï traùch maùy phaûi chuaån bò khi coù sö ï coá phaùt sinh quan troïng hôn laø ngaên khoâng cho sö ï coá xaûy ra .Ngoaøi ra ñeå coù sö ï coá bieän phaùp thích hôïp nhanh choùng khi coù sö ï coá thì luoân luoân phaûi saép ñaët phoøng maùy , phuï tuøng thay theá coâng cuï cho goïn gaøng . ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 63 .Ñeå vaän haønh maùy neùn coù naêng suaát thì ñaëc bieät chuù yù ñeán nhieät ñoä daàu trong cacte , nhieät ñoä gas huùt vaøo vaø xaû ra .Nhieät ñoä huùt vaøo ñö ôïc quyeát ñònh baèng nhieät ñoä boác hôi vaø ñoä quaù nhieät cuûa gas huùt vaøo .Khi van huùt vaøo thaønh gas aåm thì nhieät ñoä xaûy ra seû thaáp neân luoân luoân chuù yù ñeán sö ï thay ñoåi nhieät ñoä cuûa gas xaû , ñaây laø daáu hieäu bieát trö ôùc sö ï ngaäp dòch . .Khi moâi chaát Freon trong phaïm vi gas huùt khoâng phaûi laø gas aåm , thì ñoä quaù nhieät caøng nhoû caøng toát .Neáu quaù nhieät lôùn thì nhieät ñoä xaûy ra seõ cao gaây nhieàu aûnh hö ôûng xaáu .Ngoaøi ra ñeå thieát bò vaän haønh toát , boä boác hôi hoaït ñoäng toát phaûi kheùo leùo ñieàu chænh van tieát lö u , thö ôøng xuyeân veä sinh caën baån baùm vaøo daøn ngö ng tuï ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 64 CHÖÔNG 3 AN TOAØN TRONG HEÄ THOÁNG LAÏNH 1.BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖ ÙC TRONG KYÕ THUAÄT AN TOAØN : 1Taát caû caùc cô sôû thieát keá ; cheá taïo ;sö û duïng maùy vaø thieát bò laïnh Freon phaûi nghieâm chænh tuaân theo nguyeân taéc kyõ thuaät an toaøn .Trö ôøng hôïp vi phaïm seõ bò xö û lyù theo phaùp luaät hieän haønh . 2.Chæ cho pheùp nhö õng ngö ôøi sau ñaây vaän haønh maùy : Ñaõ ñö ôïc hoïc lôùp chuyeân moân veà vaän haønh maùy laïnh Ñoái vôùi thôï ñieän ñaõ ñö ôïc hoïc lôùp chuyeân moân veà vaän haønh thieát bò ñieän. 3Nhö õng ngö ôøi laøm vieäc ,trö ôùc tieân ñeàu phaûi bieát kyõ thuaät an toaøn veà caùch caáp cö ùu , khoâng keå caáp baäc chuyeân moân naøo . 4.Nhaø maùy caàn phaûi kieåm tra kieán thö ùc cuûa coâng nhaân vieân veà kyõ thuaät an toaøn maùy laïnh ,ít nhaát 1 naêm 1 laàn .Keát quaû kieåm tra p haûi coù bieân baûn vaø chö õ kyù cuûa moãi thaønh vieân trong hoäi ñoàng kieåm tra . 5.Ngö ôøi vaän haønh maùy laïnh phaûi bieát : .Kieán thö ùc sô caáp veà caùc quaù trình laøm vieäc trong maùy laïnh ,trong heä thoáng maùy laïnh . .Tính chaát cuûa chaát laøm laïnh . .Qui taéc sö õa chö õa vaø naïp NH3 vaøo heä thoáng thieát bò laïnh . .Thôïlaép ñaät ñieän phaûi veà laép ñaët ñieän , ñoïc baûn veõ vaø thieát keá laép ñaät ñieän . .Caùch laëp nhaät kyù bieân baûn vaän haønh maùy laïnh. 6.Haïn cheá vieäc tuyeån nö õ coâng nhaân vaøo vaän haønh maùy laïnh .Caám phuï nö õ coù thai vaøo vaän haønh maùy vaø thieát bò laïnh. 7.Caùc thieát bò laïnh laøm vieäc chòu aùp lö ïc ,trö ôùc khi sö û duïng phaûi ñaêng kyù vôùi cô quan thanh tra an toaøn Nhaø nö ôùc . 8Nhaø maùy phaûi cö û ngö ôøi coù traùch nhieäm theo doõi thö ïc hieän qui taéc an toaøn naøy . 9.Tö øng buoàng phaûi coù nieâm yeát qui trình vaän haønh maùy laïnh ,soá ñieän thoaïi cuûa traïm caáp cö ùu gaàn nhaát ,soá ñieän thoaïi cuûa cô quan cö ùu hoaû .Ñoàng thôøi coù daùn qui trình vaän haønh caùc thieát bò sô ñoà heä thoáng maùy laïnh NH3 ,heä thoáng ñö ôøng oáng nö ôùc vaø oáng muoái . 10.ÔÛ cö ûa ra vaøo buoàng laïnh , phæa coù nieâm yeát noäi qui baûo quaûn thieát bò . ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 65 .Khi nghieäm thu heä thoáng thieát bò laïnh môùi ,hay sö õa chö õa laïi phaûi coù sö ï tham gia cuûa ban thanh tra kyõ thuaät an toaøn c aáp tö ông ñö ông vôùi caáp trö ïc thuoäc quaûn lyù .Khi nghieäm thu phaûi coù ñuû taøi lieäu nhö sau ñaây: .Thieát keá heä thoáng thieát bò laïnh . .Bieân baûn veà coâng trình xaây dö ïng vaø vieäc laép ñaët heä thoáng maùy ,thieát bò. .Bieân baûn keát quaû thö û nghieäm beàn vaø kín caùc thieát bò . .Lyù lòch caùc thieát bò Phaàn ñieän cuûa thieát bò laïnh phaûi ñuùng theo qui phaïm kyõ thuaät vaän haønh vaø an toaøn sö û duïng caùc thieát bò ñieän cuûa caùc xí nghieäp coâng nghieäp ,quyeát ñònh 366BCNVg/KT cuûa boä phaän coâng nghieäp naëng 1965. 12.Thieát bò maùy laïnh vaø quaït phaûi kieåm tra laïi haèng naêm . 13.Caám ngö ôøi khoâng coù nhieäm vuï vaøo buoàng maùy .Ngoaøi cö ûa phaûi coù chuoâng baám ñeå goïi ngö ôøi trö ïc maùy vaø coù nieâm yeát “khoâng phaän sö ï mieãn vaøo “ 14.khi xaûy ra sö ï coá ,tai naïn phaõi ñieàu tra laäp bieân baûn kòp thôøi theo qui ñònh veà ñieàu tra vaø thoáng keâ sö ï coá ,tai naïn trong saûn xuaát . 15.Nhaø maùy phaûi giö õ nguyeân veát tích hieän trö ôøng xaûy ra sö ï coá ,neáu vieäc ñoù khoâng nguy hieåm ñeán ngö ôøi vaø trôû ngaïi cho coâng vieäc cuûa nhaø maùy ,chô ñeán khi ban thanh tra kyõ thuaät an toaøn ñeán kieåm tra sö ï coá xaûy ra vaø laäp bieân baûn roài môùi ñö ôïc thaùo gôõ ,thu doïn ,sö ûa chö õa . B.BIEÄN PHAÙP PHOØNG HOÄLAO ÑOÄNG : 1.Trong buoàng coù khí Freo khoâng ñö ôïc vaøo neáu khoâng ñem theo maët naï phoøng ñoäc .Khi coù sö ï coá ít nhaát 2 ngö ôøi vaøo buoàng . 2.Taïi heä thoáng maùy laïnh phaûi coù maët naï phoøng ñoäc ,gaêng tay cao su ñeå môû phoøng maùy xeáp trong tuû kieáng ôû loái ra vaøo .Ngoaøi buoàng maùy phaûi coù maët naï dö ï trö õ . 3.Soá lö ôïng maët naï vaø gaêng tay ñeå trong tuû phaûi baèng soá ngö ôøi laøm vieäc trong 1 ca ,moãi maët naï phaûi coù 2 caùi loïc dö ï trö õ .ÔÛ haønh lang keà vôùi caùc buoàng laïnh phaûi coù tuû ñeå caùc maët naï phoøng ñoäc . 4.Coâng nhaân phaûi taäp dö ôïc xö û duïng maët naï trong ñieàu kieän saûn xuaát . 5.Maët naï phaûi ñö ôïc kieåm tra ít nhaát 6 thaùng 1 laàn veà khaû naêng loïc khí ñoäc ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 66 MUÏC LUÏC PHAÀN 1 : TÍNH TOAÙN NHIEÄT VAØ CÔ CHO HỆ THỐNG LẠNH CHÖ ÔNG 1 :TÍNH TOAÙN CAÙCH NHIEÄT CHO HỆ THỐNG LẠNH CHÖ ÔNG 2 :TÍNH TOAÙN CAÂN BAÈNG NHIEÄT HỆ THỐNG LẠNH CHÖ ÔNG 3 : TÍNH TOAÙN CHU TRÌNH LAÏNH VAØ CAÙC THIEÁT BÒ +1.Tính toaùn nhieät vaø choïn maùy neùn +2.Tính choïn caùc thieát bò trao ñoåi nhieät +3.Tính choïn thieát bò phuï PHAÀN 2 :THIEÁT BÒ ÑIEÄN CHÖ ÔNG 1 : THIEÁT BÒ ÑIEÄN PHAÀN 3 : LAÉP ÑAËT VAÄN HAØNH CHÖ ÔNG 1 :CAÙC YEÂU CAÀU CÔ BAÛN TRONG QUAÙ TRÌNH THI COÂNG LAÉP ÑAËT CHÖ ÔNG 2 :VAÄN HAØNH HEÄ THOÁNG LAÏNH CHÖ ÔNG 3 : AN TOAØN TRONG HEÄ THOÁNG LAÏNH PHUÏ LUÏC VAØ CAÙC BAÛNG ÑAÕ SÖ Û DUÏNG ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy 67 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO HÖÔÙNG DAÃN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG LAÏNH (1) PGS.TS NGUYEÃN ÑÖ ÙC LÔÏI MAÙY LAÏNH (2) GS. TRAÀN THANHH KYØ (NXBGD 1994) KYÕ THUAÄT LAÏNH CÔ SÔÛ (3) PGS.TS NGUYEÃN ÑÖ ÙC LÔÏI VAØ PHAÏM VAÊN TUYØ TRUYEÀN NHIEÄT (4) HOÀNG ÑÌNH TÍN VAØ BUØI HAÛI TRUYỀN NHIỆT VÀ TÍNH TOÁN THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT HOÀNG ĐÌNH TÍN (5) TAØI LIEÄU CHOÏN VAN TIEÁT LÖU CUÛA DANFOSS

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTính toán thiết kế kho lạnh cho xí nghiệp chế biến thịt lợn.pdf
Luận văn liên quan