Đồ án Xây Dựng Website quản lý mạng lưới trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công nghệ thông tin đã và đang đi vào cuộc sống vủa mỗi người, chi phối và tác động ngày càng sâu rộng tới tất cả các lĩnh vực trong đời sống. Đó là một thế mạnh và cũng là một thác thức đối với ngành công nghệ thông tin nói chung và những người thực sự mong muốn được đóng góp công sức của mình cho xã hội tới những việc kết hợp và phát triển công nghệ thông tin với các lĩnh vực chuyên ngành khác

pdf70 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 405 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Xây Dựng Website quản lý mạng lưới trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh to n củ ứng dụng server sẽ ƣợc gửi Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 18 Lớp Tin học trắc địa K51 ến web server ể thêm vào các gói HTML, gửi cho ph client và hiển th nơi trình duy t web C c bƣ c xử l trong ứng dụng WebGIS Ngƣ i sử dụng trình duy t web ở ph client thƣ ng là gi o di n ồ h Hình 1-5 C c bƣ c xử l trong ứng dụng WebGIS Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 19 Lớp Tin học trắc địa K51 Client gửi yêu cầu củ ngƣ i sử dụng th ng qu c c gi o thức HTTP ến webserver. Web server nhận yêu cầu củ ngƣ i d ng gửi ến từ ph client, xử l và chuyển tiếp yêu cầu ến ứng dụng trên server c liên qu n Applic tion server ch nh là c c ứng dụng GIS nhận c c yêu cầu cụ thể i v i ứng dụng và g i c c hàm c liên qu n ến t nh to n xử l Nếu c yêu cầu d li u n sẽ gửi yêu cầu d li u ến d t exch nge server server tr o ổi d li u D t exch nge server nhận yêu cầu d li u và tìm kiếm v tr củ nh ng d li u này s u gửi yêu cầu d li u ến server chứ d li u d t server tƣơng ứng cần tìm D t server d li u tiến hành truy vấn lấy r d li u cần thiết và trả d li u này về cho d t exch nge server D t exch nge server nhận d li u từ nhiều nguồn d t server kh c nh u nằm rải r c trên mạng Sắp xếp d li u lại theo logic củ yêu cầu d li u, s u gửi trả d li u về cho pplic tion server Applic tion server nhận d li u trả về từ c c d t exch nge server và ƣ chúng ến c c hàm cần sử dụng, xử l chúng tại ây và kết quả ƣợc trả về cho web server. Web server nhận kết quả xử l , thêm vào c c ng cảnh web HTML, ASP, PHP ể c thể hiển th ƣợc trên trình duy t và cu i c ng gửi trả kết quả về cho trình duy t dƣ i dạng c c tr ng web Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 20 Lớp Tin học trắc địa K51 Hình 1-6. C c dạng yêu cầu từ ph client 1.2.3 Kiến trúc triển khai Hoạt ộng củ WebGIS m ng m hình củ một tr ng web ộng C nghĩa là sẽ ƣợc chi r làm 2 phần: C c h t ộng ở ph Client client-side và c c hoạt ộng ph Server server-side).  Thuần khách H t ộng ở ph client ƣợc d ng ể tiếp nhận nh ng yêu cầu tƣơng t c v i bản ồ, nh ng iều khiển trực tiếp củ ngƣ i d ng ể tƣơng t c v i server th ng qu trình duy t web Các trình duy t web chủ yếu sử dụng ng n ng HTML ể nh dạng tr ng web theo ng n ng lập trình mạng h y sử dụng là HTML templ te Kèm theo là c c plug-in, ActiveX và c c m Applet J v script ƣợc nh kèm vào tr ng web ể c thể tăng t nh tƣơng t c một c ch linh ộng v i ngƣ i d ng  Thuần ch Server side gồm c c c thành phần: Webserver, Applic tion server, D t server và Cle ringhouse Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 21 Lớp Tin học trắc địa K51 V i ứng dụng WebGIS thì Server side c nhi m vụ lƣu tr c c d li u kh ng gi n, nhận nh ng yêu cầu từ Client và thực hi n xử l t nh to n s u kết quả sẽ ƣợc trả về cho client side. Web server ƣợc sử dụng ể phục vụ cho c c ứng dụng web, n sử dụng phƣơng thức truyền tin HTTP ể gi o tiếp v i client C c yêu cầu ƣợc nhận và biên d ch, s u sẽ sử dụng nh ng chức năng ứng dụng th ng qu c c gi o tiếp mạng Application server là các ứng dụng ƣợc d ng ể g i c c hàm xử l GIS, gửi yêu cầu lấy d li u ến cle rning house Data server là phần cơ bản củ hầu hết c c h th ng th ng tin l d ng ể quản l và iểu khiển truy cập d li u Clearning house ƣợc d ng ể chứ d li u về kh ng gi n ƣợc quản l bởi các data server 1.2.4 Chiến lược phát triển 1.2.4.1 Chiến l ợc thuần ch C c chiến lƣợc này tập trung cung cấp d li u GIS và phân t ch trên một m y chủ Server M y chủ này c khả năng truy cập d li u và phần mềm ể giải quyết yêu cầu củ m y khách. M y kh ch sẽ ch sử dụng rất t tiến trình, chủ yếu là gửi c c yêu cầu và hiển th kết quả Hình 1-7. Cấu hình chiến lƣợc Server site Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 22 Lớp Tin học trắc địa K51 Ưu điểm: - Nếu m y chủ c khả năng xử l c o ƣợc d ng, ngƣ i d ng sẽ truy cập ƣợc c c d li u l n và phức tạp th y vì phải xử l trên m y kh ch - Nếu m y chủ c khả năng xử l c o ƣợc d ng, c c chức năng phân t ch GIS phức tạp sẽ ƣợc xử l nh nh hơn th y vì xử l trên m y kh ch Nh ợc điểm: - Bất cứ c c yêu cầu d l n h y nhỏ ều phải ƣợc gửi về cho m y chủ xử l và c c kết quả c ng ƣợc gửi trả lại cho m y kh ch hiển th th ng qu Internet - Ảnh hƣởng ến băng th ng khi truyền tải d li u l n - Kh ng tận dụng ƣợc ƣu thế củ m y cục bộ Chiến lƣợc này thƣ ng ƣợc sử dụng cho c c h th ng l n trên toàn cầu 1.2.4.2 Chiến l ợc thuần khách Chiến lƣợc này chuyển ổi c c yêu cầu s ng ƣợc xử l tại m y kh ch M y kh ch phải c khả năng ủ mạnh ể xử l c c yêu cầu này Th y vì phải bắt m y chủ xử l tất cả thì một s chức năng GIS sẽ ƣợc tải về m y kh ch, trú ngụ ở và d li u ƣợc xử l tại m y kh ch Hình 1-8. Cấu hình chiến lƣợc Client site Ưu điểm: - Sử dụng ƣợc ƣu thế củ m y kh ch - Ngƣ i d ng c thể iều khiển ƣợc c c iều khiển xử l d li u Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 23 Lớp Tin học trắc địa K51 - Ngƣ i d ng c thể làm vi c mà kh ng cần phải gửi và nhận c c yêu cầu qu Internet. Nh ợc điểm: - Vi c tải c c chức năng từ m y chủ nhƣ c c Applets c thể b trì ho n, kéo dài. - C c d li u l n và phức tạp sẽ kh ƣợc xử l trên m y kh ch nếu m y kh ch kh ng ủ mạnh - C c thủ tục GIS phức tạp sẽ kh thực hi n trên m y kh ch nếu m y kh ch kh ng ủ mạnh - Ngƣ i d ng sẽ không ƣợc huấn luy n ào tạo nếu mu n d ng d li u ho c c c chức năng phân t ch. Chiến lƣợc này thƣ ng ƣợc sử dụng cho c c h th ng nhỏ trong phạm vi cục bộ 1.2.4.3 Chiến l ợc kết hợp ch khách Server and client processes Nếu d ng chiến lƣợc thuần chủ ho c thuần kh ch thì sẽ g p c c gi i hạn: - Nếu c c chiến lƣợc thuần chủ i hỏi phải chuyển tải thƣ ng xuyên, thì c c t c vụ củ n sẽ d làm tổn thƣơng ến băng th ng và ƣ ng truyền Internet - C c chiến lƣợc thuần kh ch thì lại c thể chiếm hết tài nguyên củ m y kh ch Một s t c vụ sẽ thực hi n rất chậm do sự kh ng ph hợp gi c c yêu cầu củ c c tiến trình và khả năng củ m y Hình 1-9. Client site và Server site Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 24 Lớp Tin học trắc địa K51 Server side và thuần kh ch c thể kết hợp v i nh u ể cho r c c kết quả l i ph hợp v i khả năng củ server và client - C c t c vụ i hỏi sử dụng d t b se ho c phân t ch phức tạp sẽ ƣợc g n trên m y chủ - C c t c vụ nhỏ sẽ ƣợc g n ở m y kh ch Trong trƣ ng hợp này, cả m y chủ và m y kh ch c ng chi sẽ th ng tin v i nh u về sức mạnh và khả năng củ chúng, do d li u và pplets c thể ƣợc g n s o cho t i ƣu nhất 1.3 ArcGIS Server và ASP.NET 1.3.1 ArcGIS Server ArcGIS Server là nền tảng ể xây dựng h th ng th ng tin l GIS c quy m l n, trong c c ứng dụng GIS ƣợc quản l tập trung, hỗ trợ ngƣ i d ng, t ch hợp nhiều chức năng GIS mạnh và ƣợc xây dựng dự trên c c tiêu chuẩn c ng nghi p ArcGIS Server quản l c c nguồn d li u l nhƣ bản ồ, s li u kh ng gi n Đây là một h th ng phân ph i gồm nhiều thành phần c thể triển kh i trên nhiều m y kh c nh u Mỗi thành phần này nắm gi một v i tr cụ thể trong qu trình quản l , hoạt ộng ho c ngừng hoạt ộng, cân bằng nguồn tài nguyên cung cấp cho một h y nhiều server C c thành phần củ ArcGIS Server b o gồm: M y chủ GIS GIS Server : Lƣu tr và chạy c c ứng dụng server M y chủ GIS b o gồm một m y chủ SOM Server Object M n ger và một ho c nhiều m y chủ SOC kh c Server Object Cont iners) M y chủ Web Web Server : Lƣu tr c c ứng dụng và d ch vụ Web c sử dụng c c thành phần chạy trên m y chủ GIS Trình duy t Web: Đƣợc d ng ể kết n i ến c c ứng dụng Web chạy trên m y chủ Web C c ứng dụng Desktop: Kết n i theo gi o thức truyền dẫn siêu văn bản HTTP ến c c d ch vụ Web chạy trên m y chủ Web ho c kết n i trực tiếp ến m y chủ GIS th ng qu m i trƣ ng mạng LAN h y WAN Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 25 Lớp Tin học trắc địa K51 1.3.1.1 Những đ c điểm chính c a rcGIS Server  Khung GIS chu n ArcGIS Server cung cấp một fr mework chuẩn d ng cho vi c ph t triển c c ứng dụng trên m y chủ GIS Bộ phần mềm GIS phổ biến nhất hi n n y ArcView , ArcEditorTM, ArcInfo c ng ƣợc xây dựng dự trên c ng một nền tảng ArcGIS Server kh ng nh ng c thể mở rộng r mà c n cung cấp rất nhiều chức năng mạnh cho phép c c lập trình viên kh ng phải mất nhiều th i gi n nghiên cứu, xây dựng c c chức năng GIS từ ầu  Chi phí th p ArcGIS Server c khả năng hỗ trợ c c ứng dụng l n nhƣ xây dựng Web GIS, chạy trên nhiều m y chủ, hỗ trợ ngƣ i d ng C ng ngh ADF kh ng gi i hạn bản quyền Điều này cho phép c c ứng dụng server c thể chạy trên nhiều m y chủ Web, do làm giảm gi thành, ch phụ thuộc vào s lƣợng ngƣ i d ng  Các ứng dụng Web ArcGIS Server cung cấp một bộ c c Web controls C c Web controls này làm ơn giản i c c c ng oạn xây dựng t ch hợp bản ồ vào c c ứng dụng Web, giúp cho c c lập trình viên tập trung vào xây dựng c c chức năng GIS theo mục ch củ mình  Các m u ứng dụng Web ArcGIS Server cung cấp kh nhiều mẫu ứng dụng Web Lập trình viên c thể sử dụng nh ng mẫu này kết hợp v i c c Web controls ể tạo r c c ứng dụng Web theo mục ch củ mình ho c c ng c thể d ng ể th m khảo  H trợ đa nền ArcGIS Server ADF dành cho J v chạy trên nhiều h iều hành sử dụng kiến trúc củ UNIX và hỗ trợ một s lƣợng l n c c Web server Bản thân GIS Server ƣợc hỗ trợ cho Windows, Sun Sol ris và Red H t Linux ADF dành cho NET ch chạy ƣợc trên một s h iều hành Windows Th m khảo tại http: support esri com ể biết thêm th ng tin về nh ng h iều hành nào ƣợc hỗ trợ Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 26 Lớp Tin học trắc địa K51  H trợ nhiều ngôn ngữ l p tr nh ArcGIS Server hỗ trợ nhiều ng n ng lập trình, b o gồm cả NET và J v ể ph t triển c c ứng dụng, d ch vụ Web Sử dụng COM và NET cho phép mở rộng ArcGIS Server c c t nh năng theo yêu cầu riêng, ngoài r COM, NET, J v , và C c n ƣợc d ng ể xây dựng c c ứng dụng Desktop client Điều này cho phép c c i tƣợng ƣợc lập trình bằng nhiều c ng cụ và c c lập trình viên kh ng nhất thiết phải biết nhiều ng n ng lập trình  Các phần mở r ng c a ArcGIS Server Bộ c ng cụ cho lập trình viên sử dụng ArcGIS Server c n kèm theo c c chức năng mở rộng củ ArcGIS 3D An lystTM, ArcGIS Sp ti l An lyst và ArcGIS StreetMapTM  Cung c p nhiều tài nguyên cho các l p tr nh viên Bộ c ng cụ ph t triển ArcGIS Server cung cấp một h th ng trợ giúp dự theo c c sơ ồ m hình i tƣợng OMDs , c c mẫu ứng dụng Web và cả c c oạn m lập trình mẫu giúp cho c c lập trình viên d dàng tiếp cận, sử dụng 1.3.1.2 T i sao s dụng rcGIS Server ArcGIS Server cho phép c c lập trình viên và c c nhà thiết kế h th ng triển khai quản l tập trung GIS Điều này sẽ làm giảm b t gi thành cho nh ng ngƣ i sử dụng GIS và c thể mở rộng khả năng hỗ trợ ngƣ i d ng, tiết ki m gi thành cài t phần mềm trên từng m y C ng v i khả năng hỗ trợ v i c c d ch vụ Web, ArcGIS Server c thể t ch hợp l tƣởng v i c c h th ng th ng tin kh c nhƣ c c cơ sở d li u qu n h , c c m y chủ Web, và c c m y chủ l n ArcGIS Server ƣợc bổ sung thêm vào gi ình sản phẩm c c ứng dụng chạy trên server củ ESRI là ArcIMS, ArcSDE, và ArcGIS Server ArcIMS cho phép xuất bản c c bản ồ và met d t dự trên nền Web rất t t, ArcGIS Server quản l tập trung c c ứng dụng GIS c o cấp ArcSDE quản l truy cập d li u dành cho ArcGIS Server và ArcIMS 1.3.1.3 Những ai s dụng rcGIS Server? Nh m sử dụng c c ứng dụng Web: Nh m ngƣ i này ch cần c trình duy t Web là c thể kết n i và tƣơng t c v i c c d ch vụ, ứng dụng Web GIS mà kh ng i hỏi phải biết về GIS Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 27 Lớp Tin học trắc địa K51 Nh m ph t triển c c ứng dụng và d ch vụ Web : Sử dụng ADF ể xây dựng c c ứng dụng và d ch vụ Web dự trên nền NET ho c J v Xây dựng c c ứng dụng Web dành cho ngƣ i d ng ArcGIS Desktop kết n i ến qu mạng Internet, t ch hợp c c chức năng củ GIS và c thể ƣợc sử dụng trong c c chƣơng trình khác. Nh m sử dụng c c sản phẩm ArcGIS Desktop : Nh m ngƣ i này c thể d ng c c phần mềm ArcM p h y ArcC t log kết n i và tải d li u từ m y chủ qu mạng LAN h y Internet Thiết kế và xây dựng d li u cho c c ứng dụng củ ArcGIS Server. Nhóm ph t triển ArcGIS Desktop, ArcGIS Engine : Nh m ngƣ i này c thể ph t triển c c ứng dụng c khả năng kết n i ến GIS server và chạy c c thành phần ArcObject trên server Cho phép t ch hợp c c chức năng trên desktop v i c c chức năng trên server Nhóm quản l server: Nh m này sử dụng ArcC t log kết n i ến m y chủ qu mạng nội bộ, quản l server c ng nhƣ c c ứng dụng chạy trên server, thêm ho c g bỏ c c m y con vào h th ng, phân quyền truy cập và sử dụng d li u 1.3.1.4 Các phiên bản c a rcGIS Server Trong qu trình xây dựng và ph t triển, nắm bắt ƣợc nhu cầu củ kh ch hàng và ể phục vụ t t hơn, ArcGIS Server c c phiên bản m i phân khúc 3 d ng sản phẩm kh c nh u là: Adv nced, St nd rd và B sis (Hình 1 - 10). Mỗi một trong 3 phiên bản trên ều phân thành nhiều cấp ộ: Workgroup và Enterprise. V i cấp Workgroup, h th ng ch cho phép t i 10 kết n i, gi i hạn ngƣ i sử dụng trên h th ng Microsoft SQL Server Express, gi i hạn dung lƣợng bộ nh 2GB và d li u kh ng gi n là 4GB V i cấp Enterprise, ArcGIS Server kh ng gi i hạn s lƣợng ngƣ i sử dụng th ng qu c c kết n i, ngoài r h th ng hỗ trợ ƣợc c c h quản tr cơ sở d li u rất dạng nhƣ IBM DB2, IBM Informix, tất cả c c phiên bản củ Microsoft SQL Server, Or cle, dung lƣợng bộ nh và lƣu tr d li u kh ng gi n là kh ng gi i hạn, hoạt ộng theo m hình mạng m y trạm m y chủ Clients Server Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 28 Lớp Tin học trắc địa K51 Hình 1-10. C c phiên bản củ ArcGIS Server Nguồn: Kevin mstrong rcGIS Server . Comprehensive Overview ESRI 1.3.1.5. Phát triển với rcGIS Server để xây dựng ứng dụng Web Xây dựng c c ứng dụng trên nền J v Script Building J v Script pplic tions : Nếu bạn mu n nhúng c c chức năng xem bản ồ nhẹ vào một ứng dụng Web, ho c nếu bạn ch m i bắt ầu v i sự ph t triển ArcGIS Server, xem xét sử dụng ArcGIS J v Script API N mi n ph ể sử dụng và triển kh i c c ứng dụng ƣợc xây dựng v i API này Tất cả bạn cần là một Server ArcGIS sẵn c bản ồ và c ng cụ bạn c thể sử dụng trong c c ứng dụng củ bạn ArcGIS J v Script API ƣợc hỗ trợ bởi một kết thúc hồi REST API mà c thể lấy th ng tin từ m y chủ Khi bạn chạy ứng dụng, m chạy trong trình duy t củ ngƣ i d ng th y vì phải chạy trên m y chủ ArcGIS J v Script API ƣợc xây dựng trên nh củ bộ c ng cụ Dojo J v Script, do bạn kh ng phải lo lắng về sức chứ củ trình duy t trong m củ bạn Bạn c thể sử dụng ArcGIS J v Script API khi bạn c t ho c kh ng c kinh nghi m lập trình S o chép và d n m v dụ vào tr ng HTML củ bạn ể thêm c c chức năng th o t c bản ồ . Xây dựng c c ứng dụng trên nền Flex Building Flex Applic tions : Sử dụng các API ArcGIS Flex ể truy cập bản ồ và chức năng xử l d li u trong ứng dụng Web API này cho phép bạn truy cập vào c c d ch vụ xuất bản v i ArcGIS Server 9 3 trong c c ứng dụng sử dụng nền tảng Adobe Flex Framework. Xây dựng c c ứng dụng trên nền Silverlight Building Silverlight pplic tions : Tƣơng tự nhƣ c c API ArcGIS cho Flex, c c API ArcGIS cho Microsoft Silverlight cho phép bạn xây dựng c c ứng dụng thực hi n lập bản ồ, Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 29 Lớp Tin học trắc địa K51 truy vấn và xử l d li u Làm vi c v i Microsoft Silverlight API cung cấp một trải nghi m ngƣ i d ng phong phú trên Web Xây dựng c c ứng dụng Web trên nền NET Building NET Web pplic tions : Nếu bạn mu n xây dựng c c ứng dụng Web mà tận dụng ASP NET, ho c nếu yêu cầu củ bạn vƣợt qu khả năng củ c c API J v Script, thì h y xem xét sử dụng ArcGIS Server Web Application Developer Framework (ADF). Các ADF Web cung cấp c c c ng cụ và mẫu cho ph t triển NET Web Ứng dụng trong Microsoft Visu l Studio. 1.3.2 ASP.NET Trong nhiều năm qu , ASP ƣợc cho rằng thực sự là một lự ch n hàng ầu cho ngƣ i ph t triển web trong vi c xây dựng nh ng web sites trên nền m y chủ web Windows bởi n vừ linh hoạt mà lại ầy sức mạnh Đầu năm 2002, Microsoft cho r i một c ng ngh m i ch nh là ASP NET Đây thực sự là một bƣ c nhảy vƣợt bậc củ ASP cả về phƣơng di n tinh tế lẫn hi u quả cho nh ng ngƣ i ph t triển N tiếp tục cung cấp khả năng linh ộng về m t hỗ trợ ng n ng , nhƣng hơn hẳn về m t lĩnh vực ng n ng script v n trở nên hoàn thi n và trở thành ng n ng cơ bản củ nh ng ngƣ i ph t triển Vi c ph t triển trong ASP NET kh ng ch yêu cầu hiểu biết về HTML và thiết kế web mà c n khả năng nắm bắt nh ng kh i ni m củ lập trình và ph t triển hƣ ng i tƣợng SP.NET là m t kỹ thu t thuần ch (server-side) ASP NET là một kỹ thuật server-side Hầu hết nh ng ngƣ i thiết kế web bắt ầu sự nghi p bằng vi c h c c c kỷ thuật client-side nhƣ HTML, JavaScript và Cascading Style Sheets (CSS) Khi một trình duy t web yêu cầu một tr ng web ƣợc tạo r bởi c c kỷ thuật thuần kh ch, web server ơn giản lấy c c files mà ƣợc yêu cầu và gửi chúng xu ng Ph client ch u tr ch nhi m hoàn toàn trong vi c c c c nh dạng trong c c files này và biên d ch chúng và xuất r màn hình V i kỹ thuật server-side nhƣ ASP NET thì hoàn toàn kh c, th y vì vi c biên d ch từ ph client, c c oạn m server-side sẽ ƣợc biên d ch bởi web server. Trong trƣ ng hợp này, c c oạn m sẽ ƣợc c bởi server và d ng ể ph t sinh r HTML, JavaScript và CSS ể gửi cho trình duy t Ch nh vì vi c xử l m xảy r trên server nên n ƣợc g i là kỹ thuật server-side. Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 30 Lớp Tin học trắc địa K51 SP là m t kỹ thu t dành cho việc phát triển các ứng dụng web Một ứng dụng web ơn giản ch c c tr ng web ộng C c ứng dụng thƣ ng ƣợc lƣu tr th ng tin trong cơ sở d li u và cho phép kh ch truy cập c thể truy xuất và th y ổi th ng tin Nhiều kỹ thuật và ng n ng lập trình kh c c ng ƣợc ph t triển ể tạo r c c ứng dụng web nhƣ PHP, JSP, Ruby on Rails, CGI và ColdFusion Tuy nhiên th y vì tr i buộc t vào một ng n ng và một c ng ngh nhất nh, ASP NET cho phép t viết ứng dụng web bằng c c loại ng n ng lập trình quen thuộc kh c nh u ASP NET sử dụng .NET Framework, .NET Framework là sự tổng hợp tất c c c c kỷ thuật cần thiết cho vi c xây dựng một ứng dụng nền desktop, ứng dụng web, web services thành một g i duy nhất nhằm tạo r cho chúng khả năng gi o tiếp v i hơn 40 ng n ng lập trình Sự thật là c rất nhiều kỹ thuật server-side v i iểm mạnh và iểm yếu riêng nhƣng ASP NET c nh ng t nh năng gần nhƣ là duy nhất: ASP.NET cho phép t sử dụng ng n ng lập trình mà t ƣ th ch ho c gần g i v i chúng Hi n tại, thì NET Fr mework hỗ trợ trên 40 ng n ng lập trình kh c nh u mà phần ều c thể ƣợc sử dụng ể xây dựng nên nh ng web sites ASP.NET. Chẳng hạn nhƣ C# C sh rp và Visu l B sic Nhƣng tr ng ASP NET ƣợc Compiled chứ kh ng phải là Interpreted. Khác v i c c tr ng ASP ƣợc Interpreted, iều này c nghĩ là mỗi lần ngƣ i d ng yêu cầu một tr ng, m y chủ sẽ c c c oạn m vào bộ nh , xử l c ch thức thực thi c c oạn m và thực thi chúng Đ i v i ASP NET, m y chủ ch càn xử l c ch thức thực thi một lần duy nhất Đoạn m sẽ ƣợc Compiled thành c c files m nh phân c i mà ƣợc thực thi rất nh nh mà kh ng cần phải c lại Ch nh iều này tạo ra bƣ c tiến nhảy v t về hi u suất so v i ASP ASP.NET có khả năng toàn quyền truy xuất t i c c chức năng củ NET Fr mework Hỗ trợ XML, web services, gi o tiếp v i CSDL, em il và rất nhiều c c kỹ thuật kh c ƣợc t ch hợp vào NET, giúp t tiết ki m ƣợc c ng sức ASP.NET cho phép t phân chi c c oạn m server-side và HTML. Khi ta phải làm vi c v i cả ội ng lập trình và thiết kế, sự t ch bi t này cho phép c c lập trình viên ch nh sử server-side code mà kh ng cần d nh d ng gì t i ội ng thiết kế Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 31 Lớp Tin học trắc địa K51 ASP.NET giúp cho vi c t i sử dụng nh ng yếu t gi o di n ngƣ i d ng trong nhiều web form vì n cho phép chúng t lƣu c c thành phần này một c ch ộc lập T c ƣợc một c ng cụ tuy t v i hỗ trợ ph t triển c c ứng dụng ASP NET hoàn toàn mi n ph , là Visu l Web Developer, một trình soạn thảo trực qu n mạnh mẽ c t nh năng Code Autocompletion, Code Format, Database Integration Functionality Visual HTML editor Debugging Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 32 Lớp Tin học trắc địa K51 CHƢƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG MẠNG LƢỚI TRƢỜNG HỌC Tại Vi t N m c ng ngh GIS c ng ƣợc th iểm kh s m, và ến n y ƣợc ứng dụng trong kh nhiều ngành nhƣ quy hoạch n ng lâm nghi p, quản l rừng, lƣu tr tƣ li u chất, o ạc bản ồ, ch nh, quản l th Tuy nhiên c c ứng dụng c hi u quả nhất m i gi i hạn ở c c lĩnh vực lƣu tr , in ấn c c tƣ li u bản ồ bằng c ng ngh GIS C c ứng dụng GIS thuộc lĩnh vực quản l , iều hành, trợ giúp quyết nh hầu nhƣ m i dừng ở mức thử nghi m, c n cần th i gi n và ầu tƣ m i c thể ƣ vào ứng dụng ch nh thức Quản l và iều hành h th ng gi o dục cho tất cả m i ngƣ i trong một qu c gi rộng và dạng nhƣ Vi t N m là một th ch thức, vì vậy ứng dụng GIS ng v i tr v c ng qu n tr ng trong c ng t c lập kế hoạch và quản l ể ảm bảo rằng cung cấp d ch vụ gi o dục một c ch thuận lợi cho m i ngƣ i và sử dụng c c nguồn lực ắt ỏ nhƣ trƣ ng h c và ội ng c n bộ gi o viên ƣợc sử dụng một c ch hi u quả Kh ng c một d ch vụ x hội nào chi ph bằng ngân s ch nhà nƣ c c một h th ng cơ sở hạ tầng c ng nhƣ nguồn nhân lực rộng l n trải khắp cả nƣ c nhƣ d ch vụ gi o dục Một nh gi gần ây về h th ng EMIS ở Vi t N m do c c chuyên gi tƣ vấn UNESCO thực hi n x c nh vi c xây dựng một h th ng bản ồ quản l gi o dục bằng h th ng th ng tin l GIS là một ƣu tiên chủ ch t ể hỗ trợ phân t ch và trình bày hình ảnh nh ng th ng tin về c c v ng l trong h th ng gi o dục. H th ng mà hi n n y hầu hết c c bộ ngành gi o dục hi n n y ng chú t i là vi c xây dựng một h th ng th ng tin l GIS Đây là một ứng dụng h u ch cho vi c lập bản ồ mạng lƣ i trƣ ng h c và phân t ch kh ng gi n d li u gi o dục, vấn ề cơ bản i v i c ng t c lập kế hoạch và quản l gi o dục Quy trình phân cấp ng di n r ở Vi t N m và ng là một trong nh ng mục tiêu củ mình, tạo cơ hội bình ẳng trong gi o dục cho tất cả c ng dân th ng qu ảm bảo rằng vi c cung cấp c c d ch vụ gi o dục p ứng nhu cầu ở m i nơi trên ất nƣ c Để thực hi n ƣợc th ch thức này, cần c nh ng th ng tin tổng hợp trên dạng hình ảnh khoảng c ch gi cung và cầu nhiều khi ng y ở cấp vi m theo cho phép c c nhà hoạch nh ch nh s ch t tiếp xúc v i to n h c ho c s li u th ng kê c thể ƣ r nh ng phƣơng n về ch nh s ch một c ch nh nh ch ng và nhất qu n Một Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 33 Lớp Tin học trắc địa K51 c ch t t tạo nên nh ng bức tr nh tổng hợp ấy ch nh là hoạt ộng lập bản ồ mạng lƣ i trƣ ng h c dự trên GIS ƣợc kết n i v i cơ sở d li u trƣ ng h c Hoạt ộng này kh ng ch thiết thực v i cấp trung ƣơng, cấp phƣơng c ng c thể sử dụng GIS cho vi c lập bản ồ mạng lƣ i trƣ ng h c nhƣ là một c ng cụ lập kế hoạch vi m , c bi t ể hỗ trợ c ng t c lập kế hoạch và xây dựng trƣ ng m i Tuy nhiên, h th ng GIS dƣ ng nhƣ chƣ ƣợc sử dụng cho c c hoạt ộng lập kế hoạch ho c t c nghi p ng dụng bản đồ tr ờng học trong xây dựng kế ho ch chính sách: X c nh th m s khoảng c ch t i trƣ ng ể phân t ch kh ng gi n khả năng cung cấp d ch vụ gi o dục và nhu cầu xây dựng trƣ ng h c liên qu n th ng qu một gi o di n bản ồ Khi xem xét phân bổ kinh ph ầu tƣ cơ sở hạ tầng chắc chắn tiết ki m kh l n bằng c ch x c nh v tr iểm trƣ ng vào c c v tr chiến lƣợc và thuận lợi về m t tiếp cận cho m i ngƣ i Chẩn o n và giải th ch ƣợc c c vấn ề về gi o dục trong bức tr nh kh ng gi n thể hi n m i qu n h tƣơng hỗ gi c c iểm trƣ ng v i nh u và gi c c iểm trƣ ng v i c iểm kh ng gi n l tự nhiên và kinh tế x hội Rất d in r một tr ng bản ồ củ phƣơng x , huy n mà trƣ ng ng ng trên bàn ể làm v dụ minh h trực qu n cho c c bài giảng l ho c x hội truyền th ng phƣơng Điều này ch c thể thực hi n ƣợc khi c h th ng bản ồ GIS H th ng quản l mạng lƣ i trƣ ng h c là h th ng quản l nguồn lực, cơ sở vật chất mạng lƣ i trƣ ng h c ƣợc xây dựng dự trên nền GIS H th ng th ng tin l phục vụ c ng t c quy hoạch và quản l củ ngành gi o dục Giúp c n bộ quản l gi o dục c c i nhìn tổng qu n về sự phân bổ nguồn lực, cơ sở vật chất c ng nhƣ nhu cầu củ c c trƣ ng h c trên nền CSDL kh ng gi n và th i gi n, từ cho phép ngƣ i quản l hoạch nh kế hoạch ph t triển, ầu tƣ mạng lƣ i trƣ ng h c theo nhiều tiêu ch  Về nhu cầu ngành nghề  Về khả năng ào tạo củ trƣ ng  Về nhu cầu nhân lực  Về nhu cầu ầu tƣ cơ sở vật chất Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 34 Lớp Tin học trắc địa K51  Về v tr xây dựng trƣ ng m i  Về nhu cầu ào tạo h c sinh Lợi ích của việc sử dụng Website quản lý mạng lƣới trƣờng học V i c ng ngh GIS mạnh mẽ, cho phép ngƣ i sử dụng quản l , tìm kiếm, hiển th , in ấn, tạo b o c ovà rất nhiều th ng tin củ một trƣ ng h c nhƣ: s l p, s gi o viên, s h c sinh Website quản l mạng lƣ i trƣ ng ƣợc xây dựng trên nền tảng c ng ngh GIS củ ESRI, hỗ trợ mạnh mẽ trong vi c phân t ch d li u kh ng gi n và quản l d li u bản ồ, cho phép t ch hợp c c s li u b o c o, th ng kê củ c c trƣ ng h c trên bàn củ 1 t nh thành ph lên nền bản ồ, trên c c c iểm trƣ ng, thể hi n v tr củ iểm trƣ ng trên thực tế Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 35 Lớp Tin học trắc địa K51 CHƢƠNG 3 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MẠNG LƢỚI TRƢỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 3.1 Phân tích về chức năng 3.1.1 Sơ đồ phân cấp chức năng  Quản lý huyện Chức năng này dành cho ngƣ i quản tr , ngƣ i quản tr c thể xem, thêm, sử , x cơ sở d li u củ bảng huy n  Quản lý tr ờng Chức năng này dành cho ngƣ i quản tr , ngƣ i quản tr c thể xem, thêm, sử , x d li u củ bảng trƣ ng, ngƣ i sử dụng c thể tìm kiếm trƣ ng theo tên trƣ ng ho c theo phạm vi Tìm kiếm th ng tin trƣ ng c nhi m vụ tìm kiếm th ng tin c c trƣ ng trên bản ồ dự trên từ kh mà ngƣ i sử dụng nhập vào Từ kh nhập vào c thể là tên trƣ ng, cấp h c Kết quả trả về là th ng tin chi tiết về i tƣợng cần tìm và hình ảnh trực qu n trên bản ồ. Tìm kiếm c c trƣ ng theo phạm vi c nhi m vụ tìm kiếm th ng tin c c trƣ ng h c trên bản ồ dự trên lự ch n phạm vi mà ngƣ i d ng lự ch n Kết quả trả về là th ng tin chi tiết về c c trƣ ng cần tìm và hình ảnh trực qu n trên bản ồ.  Quản lý tin tức Chức năng này dành cho ngƣ i quản tr , ngƣ i quản tr c thể xem, thêm, sử , x cơ sở d li u củ bảng tin tức  Quản lý ng ời d ng Chức năng này dành cho ngƣ i quản tr , ngƣ i quản tr c thể xem, thêm, sử , x cơ sở d li u củ bảng ngƣ i d ng Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 36 Lớp Tin học trắc địa K51 Quản l mạng lƣ i trƣ ng h c Quản l huy n Quản l trƣ ng Quản l tin tức Quản l ngƣ i d ng B o c o Thêm thông tin Sử thông tin X thông tin Tìm kiếm Thêm thông tin Sử thông tin X thông tin Thêm tin tức Sử thông tin X thông tin Thêm ngƣ i d ng Sử thông tin X thông tin Xem b o c o In b o c o Tìm trƣ ng theo tên, cấp Tìm trƣ ng theo phạm vi  áo cáo H th ng c thể ƣ ra c c b o c o theo c c tiêu ch : theo cấp h c, theo trƣ ng, theo huy n, b o c o tổng hợp Sơ ồ phân cấp chức năng: Hình 3-1 Sơ ồ phân cấp chức năng quản l mạng lƣ i trƣ ng h c Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 37 Lớp Tin học trắc địa K51 3.1.2 Sơ đồ luồng d liệu 3.1.2.1 S đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh Hình 3-2: Sơ ồ luồng d li u mức khung cảnh Trƣ ng h c Quản l mạng lƣ i trƣ ng h c C n bộ quản l C c yêu cầu B o c o th ng tin trƣ ng h c Th ng tin trƣ ng Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 38 Lớp Tin học trắc địa K51 3.1.2.2 S đồ luồng dữ liệu mức đ nh Hình 3-3 Sơ ồ luồng d li u mức nh Quản l trƣ ng Lập b o c o Trƣ ng h c C n bộ quản l Th ng tin trƣ ng Hồ sơ trƣ ng C c yêu cầu c c b o c o Th ng tin trƣ ng Th ng tin trƣ ng Huy n Quản l huy n Hồ sơ huy n Th ng tin huy n Th ng tin huy n Quản tr h th ng Thông tin cần thêm, sử , x Hồ sơ ngƣ i d ng th ng tin ƣợc cập nhật Quản l tin tức Th ng tin cần thêm, sử , x Cơ sở d li u tin tức Th ng tin ƣợc cập nhật Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 39 Lớp Tin học trắc địa K51 Khi th ng tin trƣ ng h c ƣợc ƣ vào h th ng, chức năng quản l trƣ ng h c sẽ cập nhật th ng tin rồi lƣu vào kho hồ sơ trƣ ng h c Chức năng quản l trƣ ng h c sẽ ƣ r hồ sơ trƣ ng h c khi c yêu cầu Khi c n bộ quản l ƣ r yêu cầu b o c o, chức năng lập b o c o căn cứ vào th ng tin trƣ ng h c ể ƣ r b o c o theo yêu cầu Khi th ng tin huy n ƣợc ƣ vào h th ng, chức năng quản l huy n sẽ cập nhật th ng tin rồi lƣu vào kho hồ sơ huy n Chức năng quản l huy n sẽ ƣ r hồ sơ huy n khi c yêu cầu Khi c n bộ quản l ƣ r yêu cầu b o c o, chức năng lập b o c o căn cứ vào th ng tin huy n ể ƣ r b o c o 3.1.2.3 S đồ luồng dữ liệu mức d ới đ nh  Quản lý tr ờng học Hình 3-4 Sơ ồ luồng d li u quản l trƣ ng h c mức dƣ i nh Trƣ ng h c C n bộ quản l Thêm thông tin Sử th ng tin X th ng tin Tìm kiếm thông tin Th ng tin trƣ ng Th ng tin sử ổi Th ng tin trƣ ng Thông tin trả về C c yêu cầu Th ng tin b x Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 40 Lớp Tin học trắc địa K51  Quản lý huyện Hình 3-5 Sơ ồ luồng d li u quản l th ng tin huy n mức dƣ i nh Huy n Thêm huy n Sử thông tin huy n X th ng tin huy n Th ng tin huy n Th ng tin sử ổi Th ng tin b x Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 41 Lớp Tin học trắc địa K51  áo cáo Hình 3-6 . Sơ ồ luồng d li u quản l b o c o mức dƣ i nh Khi c n bộ quản l ho c ngƣ i d ng yêu cầu b o c o theo c c tiêu ch nhƣ: b o c o tổng qu t, b o c o theo trƣ ng, b o c o theo cấp h c, b o c o theo huy n thì chức năng b o c o sẽ căn cứ vào kho hồ sơ trƣ ng h c ể ƣ r b o c o 3.1.3 Biểu đồ trình tự Nếu nhƣ biểu ồ UC ch r tƣơng t c c trƣng gi ngƣ i d ng bên ngoài (actor) và h th ng thì biểu ồ trình tự ch r luồng chức năng xuyên qu c c UC, n là biểu ồ m tả tƣơng t c gi c c i tƣợng và tập trung vào m tả trật tự c c th ng i p theo th i gi n Dƣ i ây là biểu ồ trình tự thể hi n sự tƣơng t c củ ngƣ i sử dụng v i h th ng th ng tin c c trƣ ng h c và sự tƣơng t c gi ngƣ i quản tr v i h th ng quản l mạng lu i th ng tin trƣ ng h c. Hồ sơ trƣ ng h c Th ng tin trƣ ng h c C n bộ quản l B o c o tổng qu t B o c o theo trƣ ng B o c o theo cấp h c B o c o theo huy n Yêu cầu B o c o Yêu cầu Yêu cầu B o c o B o c o B o c o Yêu cầu Th ng tin trƣ ng h c Thông tin trƣ ng h c Th ng tin trƣ ng h c Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 42 Lớp Tin học trắc địa K51 3.1.3.1 iểu đồ tr nh tự t ng tác hệ thống quản lý m ng l ới các tr ờng học Trong biều ồ này ngƣ i quản tr ng v i tr là t c nhân tƣơng t c v i h th ng Ngƣ i quản tr tƣơng t c v i h th ng bằng c ch ăng nhập vào h th ng, nếu hợp l ngƣ i quản tr ƣợc phép truy cập ến c c d li u nhƣ ƣợc phép xem, thêm m i, sử , x c c th ng tin trong h th ng Người quản trị Đơn vị kiểm tra đăng nhập Đơn vị quản lý thông tin Nhập tài khoản Kiểm tra tài khoản Thông báo kết quả đăng nhập Cho phép tài khoản truy cập thông tin Thực hiện truy cập thông tin Thông báo kết quả thực hiện Hình 3-7 Biểu ồ trình tự quản l th ng tin Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 43 Lớp Tin học trắc địa K51 3.1.3.2 iều đồ tr nh tự t ng tác hệ thống tra cứu thông tin các tr ờng học  iểu đồ tr nh tự t m kiếm thông tin Hình 3-8 Biểu ồ trình tự tìm kiếm th ng tin Trong c c biểu ồ trình tự trên Ngƣ i sử dụng là t c nhân trực tiếp tƣơng t c v i h th ng V i biều ồ tìm kiếm th ng tin ngƣ i sử dụng tƣơng t c v i h th ng bằng c ch nhập một từ kh bất kỳ ể tìm kiếm Từ kh này c thể là tên trƣ ng, cấp h c, phạm vi . Đơn v tìm kiếm sẽ thực hi n tìm kiếm c c bản ghi thỏ m n và trả kết quả về cho ơn v hiển th kết quả T y vào yêu cầu củ ngƣ i sử dụng mà ơn v hiển th kết quả sẽ gửi yêu cầu ến bản ồ và ơn v hiển th chi tiết ể hiển th v tr c c i tƣợng trên bản ồ, hiển th th ng tin chi tiết c c trƣ ng. Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 44 Lớp Tin học trắc địa K51 3.1.4 Biểu đồ cộng tác Biểu ồ cộng t c ch r c c th ng tin nhƣ biểu ồ trình tự nhƣng theo c c kh c, n tập trung vào tổ chức cấu trúc củ c c i tƣợng gửi và nhận th ng i p Tuy biểu ồ cộng t c c ng ch r c c th ng tin nhƣ biểu ồ trình tự, nhƣng biểu ồ cộng t c ƣợc sử dụng vì l do kh c Kỹ sƣ kiểm tr chất lƣợng và kiến trúc sƣ h th ng thấy ƣợc vi c phân b tiến trình gi c c i tƣợng th ng qu biểu ồ loại này. Tƣợng tự nhƣ biều ồ trình tự dƣ i ây t c ng c c c biểu ồ cộng t c củ h th ng 3.1.4.1 iều đồ c ng tác hệ thống quản lý thông tin tr ờng học Người quản trị Đơn vị quản lý thông tin Đơn vị kiểm tra đăng nhập Thự c hiện truy cập thông tin Thông báo kết quả thự c hiện C ho p hé p tà i k ho ản tr uy c ập th ôn g tin Nhập tài khoản Thông báo KQ đăng nhập Kiểm tra tài khoản Hình 3-9. Biểu ồ cộng t c h th ng quản l th ng tin mạng lƣ i trƣ ng h c Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 45 Lớp Tin học trắc địa K51 3.1.4.2 iều đồ c ng các hệ thống tra cứu thông tin tr ờng học  iểu đồ c ng tác t m kiếm thông tin Hình 3-10 Biểu ồ cộng t c tìm kiếm th ng tin 3.2 Phân tích thiết kế về dữ liệu Cơ sở d li u h th ng th ng tin l b o gồm nhiều l p th ng tin Mỗi l p d li u b o gồm c c d li u kh ng gi n và d li u thuộc t nh D li u kh ng gi n ƣợc thiết kế ở nh dạng sh pfile, c n c c d li u thuộc t nh ƣợc lƣu ở dạng dbf Ngoài ra còn c c c d li u thuộc t nh ƣợc thiết kế trên cơ sơ d li u Microsorft SQL Server, d li u này sẽ liên kết v i d li u thuộc t nh trên h th ng th ng tin l th ng qu kh mà t ch n trƣ c 3.2.1 Cơ sở d liệu không gian Đ i v i bản ồ t nh Quảng N m mà ta xây thì c c c loại i tƣợng d li u không gian là iểm Point) ƣ ng (Polyline) và vùng (Polygon) 3.2.1.1 Đối t ợng Point Điểm Point): C c i tƣợng c nghĩ là một chấm trên bản ồ, c toạ ộ x c nh trong một h toạ ộ Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 46 Lớp Tin học trắc địa K51 3.2.1.2 Đối t ợng Polyline Đƣợc d ng ể biểu di n c c i tƣợng c dạng tuyến, ƣợc tạo từ h i h y nhiều hơn một c p t ộ x,y ho c x,y,z C c i tƣợng dạng ƣ ng c ng là nh ng i tƣợng phi tỷ l C c c trƣng ồ h sử dụng cho i tƣợng dạng ƣ ng là: kiểu k hi u dạng ƣ ng, màu sắc, ộ rộng củ nét vẽ Trên bản ồ s , c c i tƣợng dạng tuyến mà theo t l bản ồ kh ng thể hi n ƣợc ộ rộng củ chúng, ƣợc biểu di n bằng i tƣợng dạng ƣ ng Trong bản ồ ch nh c c i tƣợng ƣ ng là h th ng ƣ ng gi o th ng, h th ng ƣ ng i n, c c s ng su i nhỏ 3.2.1.3 Đối t ợng Polygon Đ i tƣợng dạng v ng Polygon Là c c i tƣợng kh ng gi n dạng 2D. Vùng biểu di n c c i tƣợng mà k ch thƣ c củ chúng ủ l n ể thể hi n trên bản ồ theo tỷ l bản ồ Chúng thƣ ng là nh ng ƣ ng tuyến khép k n S li u nh v cho i tƣợng dạng v ng là n 1 c p t ộ x,y ho c x,y,z , trong t ộ thứ n 1 tr ng v i iểm thứ nhất, n là s nh củ gi c khép k n: trên bản ồ s , c c i tƣợng v ng c c trƣng ồ h nhƣ: màu và kiểu ƣ ng biên, màu và mẫu t cho vùng. Trong bản ồ ch nh c c i tƣợng v ng là c c thử ất, c c o hồ, s ng su i l n 3.2.2 Cơ sở d liệu thuộc tính trên GIS V i bản ồ t nh Quảng N m t chủ qu n tâm ến cơ sở d li u thuộc t nh cho c c i tƣợng dạng iểm ở ây ch nh là các trƣ ng, và i tƣợng dạng v ng nhƣ c c huy n. V i c c trƣ ng c c c thuộc t nh s u: Tên trƣ ng, cấp h c, s gi o viên, s h c sinh, s ph ng, m huy n V i c c huy n c c c thuộc t nh s u: M t nh, m huy n, tên huy n Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 47 Lớp Tin học trắc địa K51 3.2.3 ô hình thực thể liên kết Hình 3-11: Lƣợc ồ d li u theo m hình E A mở rộng Hình 3-12 Lƣợc ồ d li u theo m hình E A kinh iển t PK FID Ten CapHoc SoGV SoHS SoPhong MaHuyen Huyen PK ID TenHuyen MaHuyen Thuộc 1 * t PK ID Ten CapHoc SoGV SoHS SoPhong MaHuyen Huyen PK FID TenHuyen MaHuyen Thuộc Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 48 Lớp Tin học trắc địa K51 Hình 3-13: Lƣợc ồ d li u theo m hình E A hạn chế 3.2.4 Cơ sở d liệu thuộc tính trên Microsorft SQL Server C nhiều loại d li u cần ƣợc thiết kế và quản l trên Microsorft SQL Server nhằm tăng t nh hi u quả cho chƣơng trình, c c d li u này b o gồm: 1. Huyện: Lƣu tr c c th ng tin cơ bản về c c huy n b o gồm c c th ng tin: FID, MaHuyen, TenHuyen. Bảng d li u: Bảng 1. Thông tin huy n Tên trƣờng Kiểu giá tr Độ dài Giải thích FID int ID huy n MaHuyen Nchar(10) 10 M huy n TenHuyen Nchar(100) 100 Tên huy n t PK FID Ten CapHoc SoGV SoHS SoPhong MaHuyen Huyen PK ID TenHuyen MaHuyen Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 49 Lớp Tin học trắc địa K51 2. Tr ờng: Lƣu tr c c th ng tin cơ bản về c c trƣ ng b o gồm c c thông tin: ID, Ten, Cap, SoGV, SoHS, SoLop, MaHuyen. Bảng d li u: Bảng 2. Thông tin trƣ ng h c Tên trƣờng Kiểu giá tr Độ dài Giải thích ID int ID trƣ ng Ten nchar(100) 100 Tên trƣ ng Cap nchar(10) 10 Cấp h c SoGV nchar(10) 10 S gi o viên SoHS nchar(10) 10 S h c sinh SoLop nchar(10) 10 S l p MaHuyen nchar(10) 10 M Huy n X float T ộ X Y float T ộ Y 3. Tin tức: Lƣu tr c c th ng tin cơ bản gồm: ID, Title, Introtext, Contents, ImagePath, CreatedDate, ModifiedDate, Source, Author, Counts. Bảng d li u: Bảng 3 Th ng tin tin tức Tên trƣờng Kiểu giá tr Độ dài Giải thích ID int Mã tin Title nvarchar(500) 500 Tiêu ề Introtext nvarchar(1000) 1000 Gi i thi u Contents ntext Nội dung ImagePath nvarchar(200) 200 Đƣ ng dẫn ảnh CreatedDate datetime Ngày viết tin ModifiedDate datetime Ngày ch nh sử Source nvarchar(100) 100 Nguồn Author nvarchar(100) 100 T c giả Counts int S lần c Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 50 Lớp Tin học trắc địa K51 4. Ng ời d ng: Lƣu tr c c th ng tin cơ bản gồm: UserID, UserName, PassWord, IsAdmin, FullName, Address, Possition, Tel, Email. Bảng d li u: Bảng 4 Th ng tin ngƣ i d ng Tên trƣờng Kiểu giá tr Độ dài Giải thích UserID int M ngƣ i d ng UserName Nvarchar(50) 50 Tên ăng nhập PassWord Nvarchar(50) 50 Mật khẩu IsAdmin bit C phải dmin kh ng FullName Nvarchar(50) 50 H tên ầy ủ Address Nvarchar(Max) max Đ ch Possition Nchar(200) 200 Chức vụ Tel Nvarchar(15) 15 S i n thoại Email Nvarchar(100) 100 H m thƣ i n tử Sơ đồ quan hệ gi a các bảng d liệu Hình 3-14: Sơ ồ qu n h gi c c bảng d li u Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 51 Lớp Tin học trắc địa K51 CHƢƠNG 4 XÂY DỰNG ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM 4.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu 4.1.1 Xây dựng cơ sở d liệu không gian Cơ sở d li u kh ng gi n t nh Quảng N m ƣợc xây dựng trong ồ n bằng c ch sử dụng d li u bản ồ c sẵn củ khu vực t nh Quảng N m. Quá trình thực hi n theo c c bƣ c s u: Từ AcrC t log k ch hoạt c ng cụ ArcToolbox s u ch n Convertion Tools -> To Shapefile -> Feature Class To Shapefile. Hình 4-1: Hƣ ng dẫn chuyển ổi d li u tự Microst tion s ng Shapefile Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 52 Lớp Tin học trắc địa K51 Một hộp thoại sẽ hi n r cho phép t thực hi n chuyển ổi bản ồ từ Microstation sang các shapefile. Hình 4-2. Hộp thoại Fe ture Cl ss To Sh pefile Tại phần Input Fe ture t ch n file bản ồ trên Microst tion, tại phần output Folder t ch nh thƣc mục ể chứ c c sh pefile củ qu trình chuyển ồi Qu trình chuyển ổi thành c ng t sẽ thu ƣợc c c sh pefile nhƣ: Giaothong_qn.shp, Huyen_qn.shp, quoclo.shp, Rghuyen_qn.shp, Rgquocgia.shp, Rgtinh_qn.shp, Song2net_qn.shp, Tinh_qn.shp, TTCumxa_qn.shp, xa_line.shp, xa_qn.shp, A_truhoc.shp, c c sh pefile này cơ sở cho vi c xây dựng bản ồ trên ArcM p Từ th nh c ng cụ ArcM p ch n Add D t ể Add c c sh pefile vào trong bản ồ, s u sử dụng c c c ng cụ củ ArcM p ể ch nh sử t thu ƣợc bản ồ t nh Quảng N m. Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 53 Lớp Tin học trắc địa K51 Hình 4-3. Bản ồ t nh Quảng N m trên ArcGIS 4.1.2 Xây dựng d liệu thuộc tính Cơ sở d li u thuộc t nh ƣợc xây dựng bằng c ch nhập trực tiếp c c th ng tin về c c x , huy n, trƣ ng, và c c l p th ng tin kh c vào trong bảng cơ sở d li u thuộc t nh, mở bảng cơ sở d li u thuộc t nh bằng c ch click chuột phải vào từng l p ch n Open Attribute Table bảng thuộc t nh sẽ hi n r , tại ây t c thể nhập d li u thuộc t nh cho c c l p. Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 54 Lớp Tin học trắc địa K51 Hình 4-4. Bảng cơ sở d li u thuộc t nh củ l p Huy n trên ArcGIS Hình 4-5. Bảng cơ sở d li u thuộc t nh củ l p Trƣ ng h c trên ArcGIS Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 55 Lớp Tin học trắc địa K51 4.2 Xây dựng các chức năng của chƣơng trình 4.2.1 Xây dựng chức năng quản lý thông tin 4.2.1.1 Xây dựng chức năng đăng nh p  Đầu vào: - Ngƣ i quản tr kích ch n menu ăng nhập - Tên và mật khẩu  Đầu r : Đăng nhập vào h th ng  Giải thuật: - Xây dựng biểu thức truy vấn từ bảng tblUser trong cơ sở d li u - So s nh gi tên và mật khẩu ngƣ i d ng nhập vào v i tên và mật khẩu trong cơ sở d li u Nếu úng thì cấp quyền ăng nhập - 4.2.1.2 Xây dựng chức năng t ng tác dữ liệu a. Thêm mới bản ghi  Đầu vào: - Bảng d li u cần thêm m i - D li u cần thêm m i Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 56 Lớp Tin học trắc địa K51  Đầu r : Một bản ghi m i ƣợc thêm vào trong cơ sở d li u  Giải thuật: Sử dụng hàm INSERT INTO trong Microsorft SQL Server ể thêm một bản ghi vào trong một bảng  V dụ : b. S a  Đầu vào: - Bảng d li u cần sử - Bản ghi mu n sử - D li u cần sử  Đầu r : Một bản ghi m i ƣợc ƣ vào trong cơ sở d li u tại v tr bản ghi c  Giải thuật : Sử dung UpdateCommand trên Gridview c. Xóa  Đầu vào: - Bảng d li u cần x - Bản ghi mu n x  Đầu r : Bản ghi mu n x b x khỏi cơ sở d li u  Giải thuật: Sử dụng DeleteCommand trên Gridview Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 57 Lớp Tin học trắc địa K51 4.2.2 Xây dựng chức năng tra cứu thông tin 4.2.2.1. Chức năng t m kiếm  Đầu vào: Từ kh ngƣ i sử dụng nhập vào (Từ kh này c thể là tên trƣ ng, cấp h c)  Đầu r : Bảng m tả th ng tin nh ng i tƣợng thỏ m n iều ki n ầu vào  Giải thuật: Sử dụng hàm SELECT củ Microsorft SQL Server tìm tất c c c c bản ghi thỏ m n 4.2.2.2. Chức năng hiển thị vị trí các đối t ợng trên bản đồ  Đầu vào: Bản ồ t nh Quảng N m hi n tại  Đầu r : Các trƣ ng ƣợc hiển th trên bản ồ  Giải thuật: - Thực hi n tìm kiếm c c bản ghi thỏ m n trong cơ sở d li u thuộc tính - Trả kết quả về cho i tƣợng TaskResults ể hi n th c c i tƣợng trên bản ồ Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 58 Lớp Tin học trắc địa K51 4.3 M tả các chức năng của chƣơng trình  Quản tr - Đăng nhập: D ng ể ăng nhập vào h th ng Ch c dmin ƣợc cấp quyền m i ƣợc cho ăng nhập và xử l d li u Cần nhập úng tên và mật khẩu, nếu kh ng sẽ nhận ƣợc th ng b o nhập s i và yêu cầu nhập lại Ch khi hoàn thành vi c ăng nhập này thì dmin m i vào ƣợc tr ng quản tr - Quản l và cập nhật d li u: Admin c quyền cập nhật d li u củ website Trong ề tài này, dmin c thể xem c c bảng về trƣ ng, huy n S u c thể thêm, sử , x , cập nhật c c i tƣợng  Ngƣ i d ng - C c c ng cụ tƣơng t c v i bản ồ  Ph ng to: Ph ng to bản ồ  Thu nhỏ: Thu nhỏ bản ồ  D ch chuyển bản ồ: Ngƣ i d ng c thể d ch chuyển bản ồ theo c c hƣ ng t y thuộc vào ƣ ng di chuột  Bật tắt c c l p: Cho phép ngƣ i d ng hiển th ho c kh ng hiển th l p ƣợc ch n Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 59 Lớp Tin học trắc địa K51 - Tìm kiếm  Tìm kiếm theo tiêu ch nhập vào: Cho phép ngƣ i d ng nhập ho c ch n c c tiêu ch tìm kiếm Kết quả trả về sẽ ƣợc m tả c c th ng tin cụ thể, chi tiết về i tƣợng  Tìm kiếm c c trƣ ng xung qu nh một trƣ ng bất kì do ngƣ i d ng ch n theo b n k nh do ngƣ i d ng nhập vào  Hiển th kh ng gi n kết quả tìm kiếm: V i mỗi kết quả tìm ƣợc, ngƣ i d ng c thể xem ƣợc chúng trên nền bản ồ - In b o c o  In b o c o tổng qu t: Ngƣ i d ng c thể in b o c o tổng qu t về th ng tin mạng lƣ i trƣ ng h c củ t nh Quảng N m  In b o c o theo trƣ ng: Ngƣ i d ng c thể in b o c o củ từng trƣ ng về th ng tin củ trƣ ng  In b o c o theo huy n: Ngƣ i d ng c thể in b o c o củ từng huy n về th ng tin cả c c trƣ ng thuộc huy n  In b o c o theo cấp h c: Ngƣ i d ng c thể in b o c o củ từng cấp h c về th ng tin cả c c trƣ ng thuộc cấp h c 4.4 Xây dựng giao diện Một s hình ảnh về gi o di n ƣợc thiết kế Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 60 Lớp Tin học trắc địa K51  Giao diện trang ch Hình 4-6. Gi o di n tr ng chủ Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 61 Lớp Tin học trắc địa K51  Giao diện trang tin tức Hình 4-7. Gi o di n tr ng tin tức Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 62 Lớp Tin học trắc địa K51  Giao diện trang văn bản pháp lu t Hình 4-8 Gi o di n tr ng văn bản ph p luật Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 63 Lớp Tin học trắc địa K51  Giao diện trang bản đồ Hình 4-9. Gi o di n tr ng bản ồ  Giao diện trang t m kiếm Hình 4-10. Gi o di n tr ng tìm kiếm Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 64 Lớp Tin học trắc địa K51  Giao diện trang t m kiếm theo ph m vi Hình 4-11 Gi o di n tr ng tìm kiếm theo phạm vi  Giao diện trang đăng nh p Hình 4-12 Gi o di n tr ng ăng nhập Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 65 Lớp Tin học trắc địa K51  Giao diện trang quản lý thông tin tr ờng Hình 4-13 Gi o di n tr ng quản l th ng tin trƣ ng h c  Giao diện trang báo cáo tổng hợp Hình 4-14 Gi o di n tr ng b o c o tổng hợp Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 66 Lớp Tin học trắc địa K51  H nh ảnh bản báo cáo tổng hợp Hình 4-15. Bản b o c o tổng hợp Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 67 Lớp Tin học trắc địa K51 KẾT LUẬN C ng ngh th ng tin và ng i vào cuộc s ng củ mỗi ngƣ i, chi ph i và t c ộng ngày càng sâu rộng t i tất cả c c lĩnh vực trong i s ng Đ là một thế mạnh và c ng là một th ch thức i v i ngành c ng ngh th ng tin n i chung và nh ng ngƣ i thực sự mong mu n ƣợc ng g p c ng sức củ mình cho x hội từ vi c kết hợp và ph t triển c ng ngh th ng tin v i c c lĩnh vực chuyên ngành kh c Sự kết hợp củ GIS và WEB thực sự tạo r một lĩnh vực nghiên cứu m i m , nhiều tiềm năng, là một mảnh ất màu m ể chúng t c thể ào sâu, tìm tòi. Và c bi t ở khả năng ứng dụng v c ng rộng r i củ WebGIS, bạn c thể thấy WebGIS xuất hi n trong rất nhiều lĩnh vực kh c nh u, từ du l ch, y tế, vui chơi giải tr , quản l c c trƣ ng ại h c, quản l c c do nh nghi p, quản l c c biến ộng về kh hậu, h y cả vi c cảnh b o c c nguy cơ xảy ến củ c c vấn nạn trên toàn cầu Trải qu qu trình nghiên cứu, ồ n v i mong mu n ứng dụng c ng ngh WebGIS trong vi c quản l mạng lƣ i trƣ ng h c ạt ƣợc một s kết quả là:  Thiết kế cơ sở d li u, thiết kế h th ng website, thiết kế gi o di n c c trang web  Xây dựng c c c ng cụ hỗ trợ tƣơng t c trên bản ồ nhƣ ph ng to, thu nhỏ, d ch chuyển bản ồ theo c c hƣ ng, bật tắt c c l p trên bản ồ  Xây dựng c c c ng cụ giúp ngƣ i d ng tìm kiếm theo c c tiêu ch c thể tìm kiếm theo tên trƣ ng, cấp h c, tìm trƣ ng theo phạm vi , v i mỗi kết quả tìm kiếm thì ngƣ i d ng c thể xem ƣợc chúng trực tiếp trên nền bản ồ, xây dựng chức năng b o c o ể in r b o c o theo lự ch n củ ngƣ i d ng c thể in r b o c o th ng tin tổng qu t về c c trƣ ng h c trên bàn t nh, c thể in r b o c o theo từng huy n, từng trƣ ng, từng cấp h c Kết quả thu ƣợc từ ồ n sẽ giúp hỗ trợ cho vi c quản l th ng tin mạng lƣ i trƣ ng h c một c ch d dàng, một s chức năng giúp ngƣ i d ng tƣơng t c trực tiếp v i bản ồ, hỗ trợ tr cứu một s th ng tin về trƣ ng h c nhƣ: tìm kiếm th ng tin về trƣ ng h c, tìm kiếm th ng tin c c trƣ ng h c theo phạm vi . M c d c gắng tuy nhiên do một s nguyên nhân kh ch qu n và chủ qu n ồ n kh ng tr nh khỏi nh ng thiếu s t nhƣ: M i ch xây dựng ƣợc một s chức Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 68 Lớp Tin học trắc địa K51 năng cơ bản. Chƣ hỗ trợ vi c cập nhật c c d li u kh ng gi n trực tiếp trên nền web. Mong mu n củ ồ n là tiếp tục nghiên cứu bổ sung và hoàn thi n c c chức năng c bi t là chức năng cập nhật c c d li u kh ng gi n trực tiếp trên nền web, ể chƣơng trình c thể hỗ trợ vi c quản l mạng lƣ i trƣ ng h c một c ch ầy ủ hơn, p dụng rộng r i trên nhiều t nh thành trong cả nƣ c nhằm cung cấp h th ng th ng tin gi o dục một c ch ầy ủ và nh nh ch ng Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 69 Lớp Tin học trắc địa K51 TÀI LIỆU THAM KHẢO Các tài liệu Tiếng Việt [1]. Nguy n Trƣ ng Xuân, Gi o trình h th ng th ng tin l , Hà nội 2008 Các tài liệu Tiếng Anh [2]. ArcGIS Server Administrator and Developer, published by ESRI. Các tài liệu từ Internet [3]. Tr ng web về c ng ngh ArcGIS : ... Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Trịnh Thị H ng 70 Lớp Tin học trắc địa K51 11-13,15,18,20-23,28,36-41,47-66 1-10,14,16-17,19,24-27,29-35,42-46,67-69

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfxay_dung_website_qua_n_ly_ma_ng_luo_i_truo_ng_ho_c_tren_di_a_ba_n_ti_nh_qua_ng_nam_6523.pdf