Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Ba Chẽ - Tỉnh Quảng Ninh với công tác tham gia xây dựng Đảng

Mở đầu 1. Lý do chän đề tài Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng thường xuyên bổ sung lực lượng đảng viên trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của Bác Hồ. Đoàn động viên tập hợp tuổi trẻ Việt Nam phát huy tài năng và trí tuệ tình nguyện đi đầu trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Với vai trò, chức năng nhiệm vụ của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì xây dựng Đảng là trách nhiệm, là nghĩa vụ quan trọng của tổ chức Đoàn đối với Đảng, xây dựng Đoàn cũng chính là xây dựng Đảng, bổ sung nguồn lực đảng viên trẻ cho Đảng là nhiệm vụ to lớn thường xuyên của tổ chức Đoàn nói chung và mỗi đoàn viên thanh niên nói riêng. Đoàn thanh niên là lực lượng xung kích tiên phong, là người kế tục sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là tổ chức có trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Bác Hồ đã khẳng định “nước nhà thịnh hay suy, mạnh hay yếu, một phần là do thanh niên”. Trong di chúc thiêng liêng để lại Người căn dặn “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là nhiệm vụ quan trọng và rất cần thiết”. Do vậy muốn giáo dục chăm sóc bồi dưỡng thế hệ trẻ phải làm tốt công tác đoàn kết tập hợp giáo dục rèn luyện thanh niên. Xây dựng Đảng bắt nguồn từ xây dựng Đoàn, muốn bồi dưỡng giới thiệu nhiều đảng viên trẻ cho Đảng thì phải tích cực bồi dưỡng đoàn viên và thanh niên ưu tú, đó là nhiệm vụ chính trị chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của đất nước. Trong tình hình hiện nay, đất nước ta đứng trước những thời cơ thuận lợi và những khó khăn thử thách mới. Bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp sau sự sụp đổ của Liên Xô và sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch thường xuyên chống phá quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội của chúng ta với âm mưu “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của chủ nghĩa Đế quốc và các thế lực thù địch, ngoài ra chúng ta còn chịu ảnh hưởng mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm, suy nghĩ và hành động của một bộ phận cán bộ Đảng viên và Đoàn viên, thanh niên. Một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên có chức quyền thì tham ô, tham nhũng, sống hưởng lạc xa rời quần chúng. Đoàn thanh niên bị ảnh hưởng từ luồng gió “độc” bên ngoài như: Văn hoá đồi truỵ, lối sống thực dụng chạy theo đồng tiền, lãng quên truyền thống. Nhiều thanh niên không muốn vào Đoàn, ngại sinh hoạt Đoàn, một số đoàn viên không muốn phấn đấu vào Đảng, giảm sút ý chí chiến đấu, không có lý tưởng hoài bão. Những vấn đề trên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Đảng, niềm tin cậy của quần chúng nhất là lớp trẻ đối với Đảng. Do vậy hơn bao giờ hết nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ cách mạng mới là một nhiệm vụ cấp thiết và vô cùng quan trọng. Vấn đề Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng Đảng ở địa bàn huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh mà tác giả đang nghiên cứu không phải là vấn đề mới. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng hiện nay là một nhiệm vụ mang tính thời sự của bản thân tổ chức Đảng và tổ chức Đoàn nói chung và ở địa bàn huyện Ba Chẽ nói riêng. Được học tập, hoạt động và rèn luyện tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam là môi trường thuận lợi cho bản thân tôi nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng công tác. Với lòng tâm huyết xây dựng Đảng ta ngày một vững mạnh toàn diện, tôi chọn chuyên đề: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh với công tác tham gia xây dựng Đảng” với mong muốn sẽ đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công tác tham gia xây dựng Đảng ngày một tốt hơn, cũng như hoàn thành khoá học trung cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ Đoàn - Hội - Đội tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Mục lục Mục lục 1 Lời cảm ơn!. 3 Mở đầu 4 1. Lý do chọn đề tài 4 2.Mục đích của đề tài: 6 3.Nhiệm vụ của đề tài. 6 4. Đối tượng nghiên cứu: 6 5. Phạm vi nghiên cứu: 6 6. Phương pháp nghiên cứu: 6 7. Kết cấu của đề tài: 7 CHƯƠNG 1. 8 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CỞ THỰC TIỄN VẤN ĐỀ ĐOÀN THANH NIÊN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG 8 1.1. Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. 8 1.1.1. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhiệm vụ xây dựng Đảng ở nước ta hiện nay. 8 1.1.2 Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò của Đoàn Thanh niên với công tác xây dựng Đảng. 9 1.1.3. Tham gia xây dựng Đảng là một nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn trong giai đoạn hiện nay. 16 CHƯƠNG 2. 19 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN BA CHẼ - TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI GIAN QUA (TỪ 2007 ĐẾN NAY) 19 2.1. Một số nét về vị trí địa lý, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội huyện Ba Chẽ. 19 2.1.1. Đặc điểm chung: 19 2.1.2. Tình hình kinh tế - chính trị - xã hội: 20 2.2. Thực trạng của tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Ba Chẽ với công tác tham gia xây dựng Đảng. 24 2.2.1. Những thành tựu đạt được: 24 2.2.2. Những hạn chế tồn tại : 34 2.2.3.Nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế: 36 CHƯƠNG 3. 39 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HUYỆN BA CHẼ - TỈNH QUẢNG NINH 39 3.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng Đảng của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh. 39 3.2. Kiến nghị 42 3.2.1. Đối với cấp ủy Đảng. 42 3.2.2. Đối với chính quyền. 44 3.2.3. Đối với Đoàn cấp trên: 45 KẾT LUẬN 47

doc52 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 1869 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Ba Chẽ - Tỉnh Quảng Ninh với công tác tham gia xây dựng Đảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hèo, vươn lên làm giàu chính đáng, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở mang dịch vụ, xây dựng ngành nghề có giá trị kinh tế, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu tỉnh nhà. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế của một huyện miền núi, vùng cao, hướng phát triển là nông lâm nghiệp là chủ yếu. Bên cạnh đó, trình độ dân trí còn thấp, số thanh niên chưa có việc làm hoặc việc làm không ổn định còn nhiều. Các tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, các hủ tục lạc hậu vẫn còn tồn tại như ma chay, cúng bói... từ đó đã làm một bộ phận thanh niên do thiếu rèn luyện, ít hiểu biết về pháp luật, thiếu trách nhiệm với gia đình và xã hội, sống thực dụng, buông thả nên dẫn đến suy thoái về đạo đức và vi phạm pháp luật. Còn nhiều thanh niên bộc lộ những hạn chế về trình độ học vấn, kiến thức về khoa học kỹ thuật, chất lượng nguồn lao động trẻ thấp so với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. *Tình hình xây dựng Đảng trong những năm qua: Trong những năm qua, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ huyện Ba Chẽ coi là nhiệm vụ then chốt, hàng đầu. Cấp Uỷ huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trong tâm theo Nghị quyết đề ra, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Đã đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị về “Cuộc vận động học tập và và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX). Đặc biệt đã tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quán triệt Nghị quyết và các kết luận của Hội nghị Trung ương 9 (khoá IX), chỉ thị 34 của Trung ương về tăng cường công tác an ninh trong thời kỳ mới. Huyện cũng đã chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng. Đảng bộ huyện đã làm tốt công tác tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đảng bộ huyện, và các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Việc học tập Nghị quyết của Đảng là sự quan tâm đúng mức việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao vị trí, vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hành động phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đa số cán bộ, đảng viên giữ vững và phát huy tốt vai trò lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, có bản lĩnh và phẩm chất đạo đức lối sống lành mạnh, được quần chúng tín nhiệm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong những năm qua, Đảng bộ Huyện đã tổ chức được 23 lớp bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, kiến thức quản lý nhà nước, quốc phòng an ninh... cho 2100 lượt cán bộ đảng viên. Phối hợp với trường Chính trị Tỉnh mở các lớp lý luận chính trị tại chức cho hơn 200 cán bộ, đảng viên, lập hồ sơ và chọn cử 15 đồng chí cán bộ thuộc diện quy hoạch đi học các lớp tại TW, tỉnh. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tạo sự đồng đều về trình độ giữa các khu vực trong toàn Đảng bộ huyện. Công tác tổ chức cán bộ đã hoàn thành một số nội dung trọng tâm: rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ theo hướng dẫn của cấp trên, định hướng công tác nhân sự về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cơ sở các xã, thị trấn giai đoạn 2010 – 2015. Công tác phát triển đảng viên, củng cố tổ chức cơ sở đảng được thường xuyên quan tâm chỉ đạo, trong 3 năm qua đã kết nạp được 154 đảng viên mới đạt 96% kế hoạch đề ra. Có 22/25 cơ sở Đảng đã phát triển được đảng viên mới. Đến nay Đảng bộ huyện có 25 Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc (12 Đảng bộ, 13 Chi bộ cơ sở), trong đó có 102 Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở với 1544 đảng viên, nữ là 450 đồng chí, đảng viên dự bị 95 đồng chí, đảng viên dân tộc thiểu số 683 đồng chí. Công tác kiểm tra Đảng được tiến hành thường xuyên và đạt kết quả tốt. Các cấp uỷ đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra toàn khoá, hàng năm của mình. Công tác kiểm tra Đảng đã đi vào chiều sâu có chất lượng, nhất là việc kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó đã có tác dụng tốt trong việc nâng cao chất lượng cơ sở Đảng cung như giáo dục, rèn luyện cán bộ Đảng viên. Qua việc đanh giá chất lượng đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức, quy hoạch cán bộ đảng viên, công tác kiểm tra Đảng nêu trên cho thấy rằng: công tác xây dựng Đảng trên địa bàn Huyện Ba Chẽ thường xuyên được quan tâm, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc CNH – HĐH đất nước 2.2. Thực trạng của tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Ba Chẽ với công tác tham gia xây dựng Đảng. 2.2.1. Những thành tựu đạt được: *Công tác giáo dục chính trị- tư tưởng, truyền thống cho đoàn viên: Đã được đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả, trọng tâm tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống và giáo dục chính trị tư tưởng với nhiều nội dung, hình thức đổi mới đã tạo ra những chuyển biến trong việc nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức lối sống, củng cố niềm tin trong đoàn viên thanh niên. - Tiếp tục triển khai mạnh mẽ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đoàn với việc triển khai xây dựng tủ sách “Tuổi trẻ Quảng Ninh làm theo lời Bác”, tổ chức các cuộc thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ huyện Đoàn đã xây dựng hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Ba Chẽ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Triển khai trong toàn Đoàn xây dựng “Nhật ký thanh thiếu nhi làm theo lời Bác”. Tổ chức tuyên dương 14 gương mặt tiêu biểu thanh niên làm theo lời Bác cấp huyện, tổ chức chiếu phim tuyên truyền về cuộc đời, thân thế của Hồ Chí Minh, trang bị cho một số chi đoàn trên địa bàn dân cư cuốn tài liệu học tập và làm theo lời Bác - Việc triển khai, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, học tập, nghiên cứu và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX đã được quan tâm đầu tư với việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện học tập các nội dung của Nghị quyết đến đoàn viên thanh niên thông qua các chuyên đề, tài liệu và các thông tin cần thiết. -Phát động trong toàn Đoàn hưởng ứng tham gia viết bài cuộc thi Tìm hiểu “Luật phòng, chống bạo lực gia đình”, kết quả có 967 bài dự thi của đoàn viên thanh niên. - Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước và của Đoàn, Hội, Đội được cấp huyện và cơ sở tổ chức với nhiều nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn đã thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia như: tổ chức tọa đàm, các hoạt động giao lưu văn nghệ, dạ hội – lửa trại, nữ sinh thanh lịch, các trò chơi dân gian... và các hoạt động thăm hỏi tặng quà, giúp đõ gia đình chính sách, nhằm bồi dưỡng ý thức giữ gìn truyền thống dân tộc và truyền thống của Đoàn, Hội, Đội. - Các hoạt động tuyên truyền bầu chọn Vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới đã được phát động mạnh mẽ trong đoàn viên thanh niên. - Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật với việc đẩy mạnh tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, đặc biệt là Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Chỉ thị 406/TTg, Nghị quyết số 05, Nghị định 47/CP của Chính phủ về chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo nổ, chất nổ. Các cơ sở Đoàn đã triển khai cho đoàn viên thanh niên học tập 06 bài học lý luận chính trị, Luật Thanh niên, Luật phòng, chống bạo lực gia đình...Các cơ sở Đoàn đã phát động trong đoàn viên thanh niên cuộc vận động “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Từ đó giúp cho đoàn viên thanh niên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật *Phong trào hành động cách mạng của huyện Đoàn Ba Chẽ: Trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước, tuổi trẻ Ba Chẽ đã thực hiện tốt các phong trào như: - Phong trào “Hai thi đua - hai tình nguyện”: .Thi đua học tập xây dựng một xã hội học tập: Các cơ sở Đoàn đã chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh trong độ tuổi tham gia học tập duy trì phổ cập giáo dục Trung học cơ sở góp phần vào việc duy trì kết quả phổ cập trung học cơ sở của huyện . Đoàn thanh niên trường học đã tập trung chỉ đạo phong trào “Học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp” và phong trào “thi đua dạy tốt học tốt” đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và học sinh tham gia. Hưởng ứng thực hiện cuộc vận động Hai không với 04 nội dung “nói không với tiêu cực trong thi cử và bênh thành tích trong giáo dục”, “nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp trong giáo dục” bằng nhiều hình thức: tổ chức các sân chơi mang tính vừa học vừa chơi để bổ xung thêm những kiến thức về lịch sử, văn hóa, khoa học một cách sâu sắc và toàn diện hơn. Tổ chức các buổi học hướng nghiệp, sinh hoạt với chủ đề “chọn trường, chọn lớp, chọn khối thi và ngành nghề”. Trong tháng Thanh niên Ban Thường vụ huyện Đoàn đã phát động các cơ sở Đoàn xây dựng quỹ Tài năng trẻ, quỹ Khuyến học nhằm động viên khuyến khích các đối tượng thanh thiếu nhi tích cực trong việc học tập vì ngày mai lập nghiệp .Thi đua học tập lao động sáng tao, tiến quân vào khoa học công nghệ: Ban Thường vụ huyên Đoàn đã chỉ đạo vận động các Đoàn cơ sở mạnh dạn thay đổi giống mới, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đăng ký mô hình phát triển kinh tế theo chủ trương của huyện dựa trên nguồn vốn 135, vốn sự nghiệp nông nghiệp của huyện. Đã đăng ký xây dựng mới 06 mô hình phát triển kinh tế: + Mô hình nuôi nhím tại xã Lương Mông + Mô hình trồng ngô Bạch ngọc tại xã Minh Cầm + Mô hình VAC tại xã Đạp Thanh + Mô hình nuôi tắc kè tại xã Thanh Sơn + Mô hình nuôi dũn, tăc kè ở xã Đồn Đạc + Mô hình trồng cây thanh long tại xã Nam Sơn Đoàn viên thanh niên còn tham gia tích cực học tập, tập huấn khuyến nông, khuyến ngư tại huyện, xã nâng cao kiến thức phục vụ lao động sản xuất, mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế gia đình. . Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xung kích phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng khó khăn”: 18/18 cơ sở Đoàn xuất phát từ đặc thù của đơn vị đều xây dựng kế hoạch và triển khai hưởng ứng, thực hiện phong trào tình nguyện tại cơ sở mình. Đoàn trực thuộc tập trung vào các nội dung thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Vệ sinh, quét dọn sửa chữa công sở làm việc… Đoàn thanh niên các xã, thị trấn căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương đã xây dựng và tổ chức các hoạt động tình nguyện: san gạt, quét dọn nhà văn hóa thôn, khu phố, làm chuồng trâu – bò, tham gia phát quang, san lấp, dọn vệ sinh đường lang ngõ xóm, vệ sinh thôn bản, sửa chữa phòng ở cho học sinh bán trú… đã thu hút được gần 1000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia với kết quả làm được 08 chuồng trâu – bò; 10 km đường liên thôn xóm được phát quang, san lấp, sửa chữa; 32 buổi tổng dọn vệ sinh; nạo vét mương máng phục vụ sản xuất, gặt hái với 365 công. Bên cạnh đó, tích cực tham gia phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, lũ quét, sạt lở đất…Tổ chức thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp tết Nguyên đán và tháng thanh niên được 17 đối tượng với tổng sồ tiền, quà là 5.100.000đ. Đoàn thanh niên huyện đã phối hợp với Ủy ban DSGĐ&TE tổ chức xuống đường tuyên truyền nhân dịp tháng hành động vì hạnh phúc trẻ em và ngày gia đình Việt Nam, phòng chống HIV/AIDS, với sự tham gia của 80 đoàn viên thanh niên của các cơ sở Đoàn. Các cơ sở đoàn đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 16 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, 04 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như đoàn thanh niên xã Mnh Cầm, Đồn Đạc, Lương Mông với tổng số tiền là 4000.000đ. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7, được đông đảo các đoàn viên tham gia hưởng ứng: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, sửa chữa nhà ở giúp đỡ cho 30 gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách được 8.150.000đ, 227 ngày công, 76 bó củi. Bên cạnh đó là các hoạt đọng đầy ý nghĩa như: phát cỏ, dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. . Thanh niên tình nguyện bảo vệ tổ quốc, xung kích đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội: Các đội Thanh niên xung kích an ninh cơ sở đã tham gia phối hợp với Xã Đội và công an xã đi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự an toàn trong dịp tết Nguyên đán và bầu cử Quốc hội khoá XII. Chỉ đạo các cơ sở phối hợp với xã Đội tham gia huấn luyện dân quân tự vệ, làm tốt công tác vận động thanh niên tình nguyện khám tuyển lên đường nhập ngũ, tham gia tích cực vào hội thao quốc phòng của huyện. Ban Thường vụ huyện Đoàn đã tích cực thamgia tổ công tác của huyện xuống thôn Nà Làng – xã Đồn Đạcvận động nhân dân và đoàn viên thanh niên yên tâm phát triển sản xuất, không khai thác lâm sản trái phép và tích cực đấu tranh các hiện tượng vi phạm pháp luật, bảo vệ và phát triển rừng. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về kiến thức quốc phòng an ninh cho đoàn viên thanh niên. Triển khai hội thi tìm hiểu 60 năm truyền thống Lực lượng vũ trang Quảng Ninh. Vận động thanh niên tích cực tham gia hội thao quốc phòng, huấn luyện dân quân tự vệ, tích cực tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự đảm bảo đều, chất lượng quân số cấp trên giao -Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”: Tiếp tục duy trì 06 mô hình phát triển kinh tế. Tập trung triển khai phong trào “tuổi trẻ sáng tạo” trong đoàn viên thanh niên, phấn đấu mỗi cơ sở Đoàn có một công trình Thanh niên. Triển khai đến đoàn viên thanh niên đăng ký mô hình phát triển kinh tế theo chủ trương của huyện và đã được các cơ sở hưởng ứng và mạnh dạn đăng ký như: + Mô hình chăn nuôi Gà Đồi + Mô hình trồng Hương Bài + Mô hình trồng tre mai + Mô hình trồng cây ba kích Phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được đoàn viên thanh niên nhiệt tình hưởng ứng. Tổ chức các hoạt động: dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, công sở, nghĩa trang liệt sĩ, quyên góp ngày công lao động hỗ trợ các hộ dân khó khăn tren địa bàn huyện. Đoàn thanh niên các xã, thị trấn, các Liên đội tổ chức cho đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia vào các hoạt động tình nguyện tại chỗ như: nạo vét, sửa chữa trên 1.450m mương máng với 524 công lao động; sửa chữa, dọn phát cỏ 15 nhà văn hoá khu phố với trên 100 công lao động. Tổ chức cho trên 3.450 đoàn viên thanh niên, học sinh quét dọn, vệ sinh nghĩa trang, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, cơ quan, trường học và trên 6.800m đường phố, thôn xóm; trồng trên 540 cây xanh trong khuôn viên nhà trường, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; phát động trong đoàn viên thanh niên trồng trên 11200 cây lâm nghiệp. Đoàn xã Nam Sơn phối hợp với Đội sinh viên tình nguyện trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh về hoạt động tại địa bàn đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả. - “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp và hội nhập”: Ban Thường vụ huyện Đoàn đã phối hợp với Ban trường học tỉnh Đoàn tổ chức buổi tư vấn định hướng cho thanh niên khối trường học việc chọn trường, chọn nghề trước mùa thi Cao đẳng - Đại học năm 2009; kết hợp với Phòng lao động thương binh xã hội mở 02 lớp dạy nghề cho thanh niên nông thôn: lớp sơ cấp hàn tại xã Đạp Thanh và Kỹ thuật chăn nuôi tại xã Lương Mông; tổ chức tuyên truyền đến tận các chi đoàn, đoàn viên thanh niên về các lớp đào tạo nghề: hầm lò, cơ khí… Hội đồng Quỹ hỗ trợ thanh thiếu nhi huyện đã trao quỹ Tài năng trẻ cho 14 thanh thiếu nhi có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực học tập, công tác và phát triển kinh tế năm 2008; đồng thời phát động ủng hộ quỹ hỗ trợ tài năng trẻ huyện Ba Chẽ năm 2009 và nhận được sự ủng hộ trực tiếp của các cá nhân, tập thể với số tiền trên 10 triệu đồng. Ban thường vụ huyện Đoàn đã phối hợp với Ban Mặt trận thanh niên tỉnh Đoàn tổ chức mở lớp tập huấn tin học, nối mạng tri thức cho 24 cán bộ chủ chốt cơ sở và lắp đặt 06 điểm truy cập Internet tại các xã Lương Mông, Đạp Thanh, Thanh Sơn, Nam Sơn, Đồn Đạc và thị trấn, đến nay đã đi vào hoạt động phục vụ công tác bầu chọn Vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới. Phối hợp với trung tâm dân số, Phòng văn hoá thông tin Thể thao huyện tổ chức thành công lễ phát động và tuyên truyền sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình thu hút trên 500 lượt đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia và trên 100 đoàn viên thanh niên tham gia xuống đường cổ động. Các hoạt động nâng cao thể chất, đời sống văn hoá tinh thần cho thanh niên được quan tâm đẩy mạnh: Hội thi Hoạ mi vàng, tổ chức giải bóng đá thanh niên chào mừng ngày 26/3, Liên hoan văn nghệ tiễn tân binh lên đương nhập ngũ; tham gia phối hợp tổ chức giải cầu lông kỷ niệm ngày 30/4 , Héi thi V¨n ho¸ - thÓ thao d©n téc huyÖn Ba ChÏ, §¹i héi TDTT cÊp c¬ së. §oµn thanh niªn c¸c c¬ së ®Òu ®· phèi hîp hoÆc tù ®øng ra tæ chøc c¸c gi¶i thÓ thao, v¨n nghÖ víi néi dung phong phó: C¸c gi¶i bãng ®¸, ®Èy gËy, bãng chuyÒn, vËt d©n téc thu hót ®­îc ®«ng ®¶o thanh thiÕu niªn tham gia … Tiªu biÓu §oµn TN thÞ trÊn, L­¬ng M«ng, §¹p Thanh, Minh CÇm vµ c¸c chi ®oµn nhµ tr­êng §ån §¹c, Thanh L©m tæ chøc gi¶i bãng ®¸ (nam - n÷), gi¶i CÇu L«ng 26/3; §oµn Tr­êng THPT tæ chøc ho¹t ®éng Thi t×m hiÓu vÒ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc vµ lÔ héi §×nh Lµng D¹. KÕt qu¶ toµn ®oµn ®· tæ chøc ®­îc: 08 gi¶i bãng ®¸ thanh niªn, 04 gi¶i bãng chuyÒn vµ 07 ®ªm giao l­u v¨n nghÖ chµo xu©n thu hót ®«ng ®¶o §VTN vµ nh©n d©n tham gia. Ngoµi ra c¸c c¬ së §oµn cßn t¨ng c­êng ho¹t ®éng giao l­u kÕt nghÜa víi c¸c ®¬n vÞ ngoµi huyÖn, ngoµi tØnh nh­: L­¬ng M«ng, Minh CÇm tæ chøc giao l­u kÕt nghÜa víi §TN x· §ång S¬n - Hoµnh Bå; §¹p Thanh tæ chøc giao l­u kÕt nghÜa víi §TN x· L©m Ca huyÖn §×nh LËp tØnh L¹ng S¬n. * Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh ở huyện Ba Chẽ: Để tích cực chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, chất lượng công tác Đoàn phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng cán bộ Đoàn, cán bộ là gốc, là nòng cốt của phong trào, cán bộ náo phong trào ấy. Thực tế đã cho ta thấy cán bộ, công tác cán bộ luôn giữ vai trò hàng đầu trong quá trình xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Vấn đề được đặt ra hiện nay trong thời kỳ CNH,HĐH đất nước, công tác Đoàn và phong trào thanh niên đòi hỏi cán bộ Đoàn phải được đổi mới, đào tạo và nâng cao về mọi mặt. Công tác này đã được quan tâm chú trọng với việc liên tục cử các đồng chí bí thư và phó bí thư Đoàn cơ sở tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ tại Trường Huấn luyện cán bộ Đoàn - Hội - Đội tỉnh Quảng Ninh; giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia các lớp sơ tuyển các khoá của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; cử một số đồng chí đoàn viên thanh niên theo học lớp Trung cấ lý luận chính trị Mác – Lênin và Trung cấp nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội khoá VI hệ tại chức tỉnh Quảng Ninh. Nhằm trang bị cho cán bộ Đoàn cơ sở những kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho hoạt động công tác Đoàn, Ban Thường vụ huyện Đoàn đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị và Hội đồng kỹ năng Tỉnh Đoàn đã mở 03 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội cho 60 đồng chí là Bí thư, Phó bí thư các cơ sở Đoàn và Chi đoàn trực thuộc cơ sở. Công tác Đoàn viên: Công tác phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên được chú trọng đặc biệt ở địa bàn dân cư thông qua việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, phát thẻ đoàn viên, triển khai học tập 6 bài lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên. Trong 3 năm qua, Ban thường vụ huyện Đoàn đã tổ chức được 38 lớp tìm hiểu về Đoàn và đã kết nạp được 732 thanh niên vào tổ chức Đoàn; tiếp nhận 36 đoàn viên; chuyển sinh hoạt 432 đồng chí; trưỏng thành Đoàn 67 đồng chí; xoá tên:48 đồng chí đi làm ăn xa. Tính đến thời điểm hiện nay toàn huyện có tổng số là 2.756 đoàn viên, đạt tỷ lệ: 42,5% tổng số thanh niên trong độ tuổi Đoàn; tổng số cơ sở Đoàn là 18, trong đó Đoàn cơ sở là 09, Chi đoàn cơ sở là 09; tổng số chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở là 94, số cơ sở Đoàn vững mạnh đạy 83,5%, tỷ lệ chi đoàn yếu kém còn 2,17%, có 38/94 chi đoàn chủ động công tác và được huyện Đoàn công nhận. Công tác củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn: Phối hợp với Ban Dân vận huyện uỷ tổ chức triển khai kế hoạch khảo sát, đánh giá hoạt động của Đoàn thanh niên các xã, thị trấn trong việc tập hợp giáo dục thanh niên. Tổ chức củng cố kiện toàn lại Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bầu bổ xung các chức danh phó bí thư Đoàn thanh niên các xã Minh Cầm, Lương Mông, Đạp Thanh. Ban Thường vụ huyện Đoàn đã họp quyết định thành lập 01 chi đoàn Công ty Lâm nghiệp huyện và cho ý kiến về việc thành lập 03 chi đoàn cơ quan (Nam Sơn, Thanh Sơn, Đồn Đạc), thành lập 04 chi đoàn nhà trường trực thuộc Đoàn thanh niên các xã, thị trấn. Tổ chức Đại hội Đoàn khối trưòng học theo kế hoạch đề ra. * Công tác bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình Đảng và giới thiệu kết nạp Đảng: Xác định được chức năng là đội dự bị tin cậy của Đảng, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Huyện Ba Chẽ đã thường xuyên tuyên truyền giáo dục đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức, hiểu biết về Đảng Cộng sản Việt Nam, vận động đoàn viên tích cực phấn đấu trở thành đảng viên, không ngừng bổ sung nguồn lực lượng đảng viên trẻ có phẩm chất, trình độ cho Đảng. Thông qua các hoạt động mừng Đảng mừng xuân , tổ chức hội thi tìm hiểu Đảng Cộng sản Việt Nam, thảo luận đóng góp ý kiến các văn kiện của Đảng, tổ chức toạ đàm trao đổi giữa các đồng chí lãnh đạo huyện và các đồng chí đoàn viên đối tượng Đảng. Đồng thời tích cực đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, quan niệm lệch lạc thiếu gương mẫu của cán bộ đảng viên và những kẻ xấu lợi dụng xâm hại uy tín của Đảng góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Thực hiện các chủ trương của Trung ương Đảng và Bộ chính trị về đẩy mạnh thực hiện cuộc vân động xây dựng chỉnh đốn Đảng và chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong những năm qua Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Ba Chẽ đã có những chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện chủ trương trên đây. Trong đó công tác phát triển đảng viên mới luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, luôn gắn với quá trình thực hiện cuộc vân động xây dựng chỉnh đốn Đảng và chiến lược cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá của huyện, công tác phát triển đảng viên mới ngày càng được Huyện Đoàn chú trọng do đó số đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng năm sau luôn cao hơn năm trước: Năm Số lượng đoàn viên ưu tú học lớp đối tượng Đảng Số lượng đoàn viên được kết nạp 2007 60 30 2008 64 48 Tháng 9 - 2009 84 63 Từ số liệu trên cho thấy công tác tham gia xây dựng Đảng của Huyện Đoàn Ba Chẽ có sự chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bổ sung cho Đảng những đảng viên trẻ có phẩm chất đạo đức cũng như năng lực trình độ, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh. 2.2.2. Những hạn chế tồn tại : Trong những năm qua, mặc dù công tác Đoàn và phong trào thanh niên nói chung và công tác Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng nói riêng của Huyện Đoàn Ba Chẽ đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Đoàn vẫn còn bộc lộ khuyết điểm hạn chế sau: - Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, truyền thống còn mang tính dàn trải, thiếu trọng tâm nên chưa thu hút được mọi đối tượng thanh thiếu niên tham gia. Việc giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên chưa đến nơi đến chốn, một số chủ trương chính sách mới chỉ đến cán bộ Đoàn, tình hình vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng. - Công tác tập hợp hợp đoàn kết thanh niên vào tổ chức Đoàn – Hội còn chậm, chưa đi sâu vào chất lượng. Chưa nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, tâm lý của đoàn viên thanh niên. - Công tác xây dựng tổ chức Đoàn – Hội nhất là ở cơ sở, cấp Chi đoàn còn nhiều khó khăn bất cập. Nề nếp sinh hoạt cấp Chi đoàn một số nơi chưa duy trì thường xuyên, nghiêm túc, chất lượng hoạt động chưa cao. Trình độ, năng lực cán bộ Đoàn cơ sở còn nhiều hạn chế, thụ động trong tổ chức hoạt động, đề ra nội dung hoạt động để thu hút thanh thiếu niên tham gia. - Việc đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động của Đoàn chưa đảm bảo đáp ứng được với yêu cầu phát triển của phong trào thanh niên. Các cơ sở Đoàn chưa phát huy và tận dụng tốt các cơ sở vật chất trong quá trình hoạt động. - Phong trào thanh niên tham gia phát triển kinh tế mặc dù đã có nhiều kết quả ban đầu nhưng chưa thực sự tạo ra được phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên. Các mô hình phát triển kinh tế chưa nhiều, chưa điển hình, chưa có sự sâu sát. vai trò của tổ chức Đoàn - Hội trong việc định hướng giúp đỡ, tạo điều kiện cho ĐVTN vươn lên lập thân lập nghiệp chưa rõ nét, chưa có nhiều mô hình phát triển kinh tế giỏi trong thanh niên để nhân rộng trên địa bàn. - Trong công tác phát triển đảng viên trong thanh niên diễn ra không đồng đều giữa các khu vực, đối tượng. Số lượng đoàn viên được kết nạp Đảng chủ yếu thuộc lực lượng vũ trang, công nhân viên chức nhà nước và các cơ sở Đoàn của ngành trực thuộc Huyện Đoàn, còn tỷ lệ đoàn viên ở địa bàn dân cư, nhất là các đối tượng dân tộc thiểu số là rất ít. Tuy số lượng đoàn viên được kết nạp Đảng tăng lên hàng năm, song nhìn chung vẫn còn thấp so với yêu cầu đặt ra. 2.2.3.Nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế: * Nguyên nhân của những thành tựu: - Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện uỷ Ba Chẽ, Ban thường vụ Huyện Đoàn Ba Chẽ đã tập trung lãnh đạo, hướng dẫn tổ chức luôn hướng về các cơ sở trọng điểm, trọng tâm, thường xuyên tổng kết rút kinh nghiệm. - Thí điểm các mô hình hoạt động và nhân rộng những mô hình hoạt động đạt hiệu quả cao và có sự hỗ trợ giúp đỡ của cơ sở. - Nhận thức của các cấp uỷ Đảng và đảng viên về công tác phát triển Đảng trong thanh niên đã được nâng lên, nhận thức được vai trò của thanh niên đối với sự phát triển của xã hội. - BCH Đoàn các cấp từ Huyện đến cơ sở đã có nhiều cố gắng trong việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Đoàn - Hội thu hút được đông đảo thanh niên tham gia, tổ chức được nhiều phong trào phù hợp, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng thiết thực của đoàn viên thanh niên. Đặc biệt quan tâm đến bước tạo nguồn và bồi dưỡng đối tượng Đảng - Hầu hết Ban chấp hành Đoàn cơ sở đưa công tác phát triển Đảng viên mới là nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên. Do vậy tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố và nâng cao chất lượng, vững mạnh cả về tổ chức, tư tưởng và hành động, trên cơ sở đó đã xuất hiện những nhân tố tích cực là nguồn bổ sung lực lượng trẻ để Đoàn giới thiệu cho Đảng xem xét và bồi dưỡng kết nạp. *Nguyên nhân của những hạn chế: Công tác giáo dục lý tưởng, nhận thức về Đảng cho đoàn viên thanh niên ở các cơ sở được tiến hành thường xuyên nhưng chưa được rộng rãi và tác động sâu sắc đến từng đoàn viên cụ thể. Nội dung cũng như hình thức hoạt động thiếu sự hấp dẫn, chưa phù hợp với từng đối tượng, khu vực, vùng miền. Chất lượng tổ chức ở một số cơ sở Đoàn chưa đồng đều, tỷ lệ tập hợp chưa cao, số lượng đoàn viên thanh niên biến động mạnh. Khả năng tham mưu, đề xuất của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở với các cấp ủy Đảng, Chính quyền về công tác thanh niên còn chưa kịp thời, hiệu quả thấp, chưa làm tốt việc xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn cấp trên.Việc góp ý kiến phê bình cho cán bộ, đảng viên còn kém, mang tính hình thức. Một số cán bộ Đoàn cơ sở còn hành chính hóa, xa rời thực tế, ý thức kỷ luật chưa cao, làm việc còn ỷ lại và mang tính thụ động, thiếu sang tạo, thiếu sự nhiệt tình trong công việc. Trong công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp tại một số cơ sở Đoàn chỉ đạo chưa chặt chẽ, không thực hiện đúng quy trình và quy định, chưa thực sự quan tâm tạo môi trường, điều kiện cho đoàn viên thanh niên phấn đấu trưởng thành. Công tác kiểm tra sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm sau các hoạt động còn thiếu cũng như việc phổ biến và nhân rộng các mô hình tiêu biểu về xây dựng và phát triển Đảng trong thanh niên chưa được quan tâm đúng mức. Đội ngũ cán bộ Đoàn các cơ sở vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số trình độ học vấn còn thấp, kỹ năng, nghiệp vụ và chuyên môn về công tác Đoàn còn thiếu, năng lực tổ chức các hoạt động còn nhiều hạn chế. Chưa nhạy bén trong công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về các vấn đề liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên, chưa linh hoạt và sáng tạo trong quá trình tổ chức các hoạt động thực tiễn. Bên cạnh đó, mặt trái của nền kinh tế thị trường đã dẫn đến nhiều hiện tượng tiêu cực xã hội ngày càng gia tăng nó không chỉ tác động trực tiếp đến giới trẻ mà còn tác động ảnh hưởng đến một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu lập trường chính trị và phẩm chất đạo đức làm cho bộ phận này bị thoái hóa, biến chất dẫn đến các tệ nạn tham ô, tham nhũng, quan liêu, xa rời quần chúng… Điều đó đã làm giảm lòng tin của thanh niên vào vai trò lãnh đạo của Đảng, của Đoàn, khiến họ không muốn tham gia các phong trào hoạt động của tổ chức Đoàn, thờ ơ với chính trị… Tất cả những nguyên nhân trên đã tạo ra những tồn tại, hạn chế bất cập trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nói chung và trong công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng nói riêng của tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Ba Chẽ trong thời gian qua. CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HUYỆN BA CHẼ - TỈNH QUẢNG NINH 3.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng Đảng của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh. *Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng là nhân tố quyết định cho sự phát triển trong công tác thanh niên nói chung và công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng nói riêng: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên cả về chính trị - tư tưởng và tổ chức, các Đảng viên trẻ phải tham gia sinh hoạt Đoàn để làm nòng cốt trong phong trào thanh niên, làm gương tốt cho ĐVTN học tập noi theo. Chăm lo công tác giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Sống học tập, lao động theo gương Bác Hồ vĩ đại, có quy hoạch, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn, quan tâm phát triển Đảng viên trong lực lượng thanh niên theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của ban thường vụ Huyện uỷ. *Tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh niên: Thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ, ĐVTN và công tác thanh niên, quan tâm giải quyết việc làm cho thanh niên, tạo mọi điều kiện để các đoàn thể, gia đình cùng chăm lo giúp đỡ thanh niên, tự tìm việc làm trong các thành phần kinh tế. Thông qua việc tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn để lập nghiệp, tạo việc làm, đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao, chính sách đào tạo, sử dụng cán bộ trẻ, khuyến khích tài năng trẻ, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng bảo vệ chính quyền. *Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp đủ về số lượng, có năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ có phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới. Chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tuyển chọn, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, có kế hoạch tham mưu về luân chuyển công tác phù hợp với yêu cầu và khả năng của cán bộ Đoàn các cấp. Triển khai có hiệu quả nghị quyết của ban chấp hành tỉnh Đoàn về đổi mới công tác cán bộ trong tình hình mới. Tích cực tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền về công tác thanh niên, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, giới thiệu nguồn cán bộ trẻ có năng lực cho Đảng và các cấp chính quyền, đoàn thể. *Tăng cường đẩy mạnh đồng thời phải không ngừng đổi mới nội dung, hình thức trong công tác tuyên truyền, giáo dục bồi dưỡng cho đoàn viên thanh niên trong tất cả các lĩnh vực. Tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho họ rèn luyện, phấn đấu để tự hoàn thiện mình. Nhằm hình thành một thế hệ trẻ năng động sáng tạo, có lập trường tư tưởng vững vàng, có lý tưởng sống và hoài bão cao đẹp, có ý thức trách nhiệm công dân, có tri thức, sức khoẻ, có lối sống văn minh, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết yêu thương đồng loại và có lòng yêu quê hương, đất nước, quốc tế, chân chính góp phần vào xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. Đối với cấp bộ Đoàn các cấp cần chú trọng giáo dục có hệ thống những quan điểm của Đảng, Đoàn, Nhà nước bao gồm những vấn đề thuộc về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước, những chủ trương chính sách theo những chuyên đề cụ thể, thanh niên phải được học đầy đủ những bài chính trị cơ bản phù hợp với từng đối tượng, cần kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục với quản lý, rèn luyện trong thực tiễn, đẩy mạnh xây dựng các phong trào hành động cách mạng, văn hoá, đời sống văn minh để chống lại các luồng tư tưởng xấu, văn hoá phẩm độc hại, đồi trụy. Giáo dục cho đoàn viên thanh niên là nhiệm vụ của toàn xã hội, các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị, trong đó giữa các cấp bộ Đoàn và Hội cựu chiến binh cần thường xuyên trao đổi, thống nhất mục đích yêu cầu của công tác giáo dục: chủ động phối hợp, tham mưu đề xuất với cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp và trực tiếp triển khai thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục, nhất là công tác giáo dục về chính trị tư tưởng và nâng cao nhận thức về Đảng cho ĐVTN. Phải tìm ra nhiều hình thức giáo dục phù hợp không nên chỉ bó hẹp ở những bài lên lớp mà tăng cường hội thảo, nói chuyện thời sự, diễn đàn mít tinh, toạ đàm, hoạt động văn hoá... Phải gắn công tác tuyên truyền giáo dục thanh niên với việc hành động cách mạng của tuổi trẻ. Phải có nhiều nội dung, hình thức hoạt động đa dạng, phong phú, hấp dẫn cả về chiều sâu lẫn chiều rộng nhằm lôi cuốn được đoàn viên thanh niên tham gia vào tổ chức để thực hiện được công tác tuyên truyền giác ngộ về Đảng, Đoàn, lý tưởng cách mạng truyền thống dân tộc, lòng yêu quê hương đất nước, về pháp luật và vai trò trách nhiệm của thanh niên trong tình hình mới hiện nay. Nhằm nâng cao lòng tự hào, tinh thần dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng lớn của tuổi trẻ. Động viên giúp đỡ đoàn viên thanh niên vươn lên ngang tầm với thời đại làm chủ khoa học công nghệ mới, hình thành trong thanh niên ý chí quyết tâm phấn đấu trưởng thành, tính tự lập, tự cường và sẵn sàng đem hết lòng nhiệt huyết và sức mạnh của tuổi trẻ để xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. *Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến và việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong toàn thể cán bộ đoàn thể cán bộ ĐVTN về những định hướng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng được thể hiện trong văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Tổ chức thực hiện tốt việc triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị rộng rãi trong ĐVTN, các hoạt động nhân đạo, các buổi nói chuyện về truyền thống, thời sự, các buổi toạ đàm nhân các ngày lễ kỷ niệm trọng đại trong năm. Tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, thông qua các hoạt động như vậy để giúp cho ĐVTN nâng cao nhận thức của mình trên mọi lĩnh vực và ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền và đồng thời tạo được niềm tin hơn cho thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước tạo thêm ý chí, động cơ tốt cho thanh niên phấn đấu vào Đảng. Thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng tổ chức Đảng của tổ chức Đoàn góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh. 3.2. Kiến nghị 3.2.1. Đối với cấp ủy Đảng. Cần tăng cường hơn nữa sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng về công tác xây dựng Đảng và công tác thanh niên. Nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ Đảng cơ sở, lấy đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả trong việc phổ biến, quán triệt, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng một cách sâu rộng và chặt chẽ tới toàn thể đội ngũ cán bộ Đảng viên đoàn viên thanh niên trong toàn huyện. Đảng bộ Huyện cần có biện pháp chỉ đạo cho các câp uỷ Đảng cơ sở xây dựng quy chế về sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn thanh niên, tăng cường sự lãnh đạo về tổ chức và hoạt động của tổ chức Đoàn. Cấp uỷ Đảng các cấp cần phải nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan hơn về vai trò, vị trí của thanh niên, công tác thanh niên và tầm quan trọng của công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng. Thường xuyên có kế hoạch chỉ đạo sâu, rộng chặt chẽ xuống các cơ sở. Trong đó cần phải chú trọng đến việc cải tiến, đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt của các tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao trình độ nhận thức một cách đồng đều, đồng bộ, thường xuyên cho đội ngũ cán bộ Đảng viên ở các chi bộ, thường xuyên cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở các chi bộ nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, miền núi, dân tộc và vùng có đạo. Hàng tháng, quý, năm BTV Huyện uỷ cần có kế hoạch chỉ đạo cho các tổ chức cơ sở Đảng tiến hành sơ tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm để sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế và có những phương pháp lãnh đạo tốt hơn trong công tác lãnh, chỉ đạo của mình và để có những kiến nghị, đề xuất với tổ chức Đảng cấp trên nhằm từng bước nâng cao củng cố tổ chức, đồng thời qua đó phát hiện kịp thời những sai phạm về kỷ luật, kỷ cương, điều lệ, đường lối của một số bộ phận cán bộ, đảng viên để sớm có hướng đào tạo, bồi dưỡng và giúp đỡ họ tiến bộ làm cho cơ sở Đảng thực sự là hạt nhân chính trị là địa phương. Và cần phải không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tăng cường giáo dục, quản lý đảng viên, phát huy tinh thần dân chủ, giữ vững kỷ cương, nề nếp, đề cao tinh thần tự giác trong phê bình và tự phê bình trong Đảng. Xây dựng cho mỗi cán bộ, đẩng viên đều có ý thức trách nhiệm trong việc đóng góp ý kiến xây dựng Đảng. Đấu tranh chống lại những tiêu cực, những tư tưởng quan điểm lệch lạc của một bộ phận cán bộ đảng viên trong Đảng, nhằm nâng cao uy tín vai trò lãnh đạo của Đảng tạo thêm niềm tin của quần chúng nhân dân và ĐVTN vào sự lãnh đạo của Đảng. Cần quan tâm, chú trọng hơn trong công tác phát triển Đảng viên mới, phải có phương pháp chỉ đạo cụ thể trong vấn đề này với chỉ tiêu và số lượng hợp lý đạt chất lượng đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng, toàn dân, trẻ hoá đội ngũ cán bộ đảng viên và đặc biệt quan tâm đến lực lượng ĐVTN. Cần có biện pháp để nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đảng viên trong việc thực hiện các quy trình, quy định về việc xét kết nạp Đảng, có phương pháp chỉ đạo tổ chức phân công cán bộ, đảng viên phụ trách theo dõi, lựa chọn và bồi dưỡng những quần chúng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, tạo nguồn bổ sung đảng viên mới thường xuyên cho Đảng. 3.2.2. Đối với chính quyền. Chính quyền các cấp từ huyện đến các cơ sở cần tăng cường hơn nữa quản lý nhà nước về công tác thanh niên cần có chế độ chính sách cho cán bộ, ĐVTN, công tác thanh niên và người làm công tác thanh niên, quan tâm giải quyết việc làm cho thanh niên, tạo mọi điều kiện để các đoàn thể, gia đình cùng phối hợp với nhau chăm lo, giúp đỡ thanh niên tự tìm việc làm nâng cao thu nhập. Tiếp tục tạo điều kiệnc ho thanh niên vay vốn mở rộng sản xuất để lập nghiệp, tạo việc làm, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao, chính sách đào tạo sử dụng cán bộ trẻ, khuyến khích tài năng trẻ thực hiện tốt các chính sách về khuyến nông, khuyến ngư trong ĐVTN nhằm đẩy mạnh các hoạt động thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại, khai thác có hiệu quả tiềm năng của Huyện nhà. Đẩy mạnh các hoạt động xoá đói giảm nghèo, khuyến khích thanh niên làm giàu chính đáng, phát triển ngành nghề giúp nhau giải quyết việc làm. Cần tập trung các hoạt động phổ biến, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất cho ĐVTN, đưa cây giống, con giống mới có giá trị, hiệu quả vào sản xuất, chăn nuôi ở địa phương đơn vị, phương dẫn tư vấn cho thanh niên vay vốn và xây dựng dự án phát triển sản xuất kinh doanh nhằm tạo việc làm ổn định cho ĐVTN trong toàn huyện để giảm thiểu được số lượng đoàn viên thường xuyên biến động do không có việc làm phải đi làm ăn xa để góp phần củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, cần phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể làm tốt nòng cốt trong công tác thanh niên, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên sống có hoài bão, có lý tưởng cách mạng, tham gia phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ quê hương đất nước bằng các phong trào hành động cách mạng. Coi trọng việc xây dựng, củng cố tổ chức đoàn cơ sở đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ sáng tạo trong thanh niên. Có chế độ ưu đãi hơn cho đội ngũ cán bộ Đoàn và xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có tác phong làm việc chủ động, đoàn kết, gương mẫu, sâu sát cơ sở, đi đầu trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia củng cố bộ máy chính quyền địa phương, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thông qua các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh để đoàn kết, tập hợp giáo dục thanh niên. 3.2.3. Đối với Đoàn cấp trên: Để thực hiện tốt công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng của tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Huyện Ba Chẽ nói riêng và của toàn đoàn nói chung trong thời gian tới các cấp bộ đoàn cấp trên cần tăng cường đổi mới công tác chỉ đạo xuống cơ sở. Trước hết phải tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đội ngũ ban chấp hành, ban thường vụ, trong bộ máy chuyên trách về tư tưởng và hành động, cần có sự phân công, phân cấp, phân nhiệm rõ ràng đối với từng thanh niên, từng bộ phận. Trong công tác chỉ đạo cần chú trọng thực hiện phương châm "Hướng về cơ sở", đặc biệt chỉ đạo hoạt động phải nắm vững thông tin hai chiều để điều chỉnh những chủ trương không phù hợp thiếu thực tế. Khi triển khai các chương trình, kế hoạch có tính chiến lược, quan trọng phải chọn điểm chỉ đạo, rút kinh nghiệm từ đó mà nhận ra diện rộng, tránh tham lam, ôm đồm hoặc phô trương hình thức mà thiếu tính thiết thực, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra đối với cơ sở, hướng dẫn các cơ sở thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị qua đó kịp thời ghi nhận những mô hình, những việc làm, những kết quả đạt được ở các cơ sở. Đồng thời phát hiện kịp thời những vướng mắc sai sót, khuyết điểm của các cấp bộ Đoàn để có biện pháp, giải pháp xử lý nhằm khắc phục. Chủ động, tích cực trong công tác tham mưu với cấp uỷ Đảng chính quyền về tình hình thanh niên và công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng và giới thiệu nguồn cán bộ, Đảng viên trẻ có năng lực cho Đảng và cấp chính quyền, đoàn thể. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, trên cơ sở đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động. Tiến hành khảo sát, đánh giá phân loại chất lượng của các cơ sở Đoàn, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cụ thể để giúp đỡ, củng cố tổ chức Đoàn - Hội còn yếu, chú trọng phát triển tổ chức Đoàn - Hội ở khu vực dân tộc, tôn giáo. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp đủ về số lượng, có năng lực phẩm chất đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ mới. Đồng thời phải nâng cao chất lượng đoàn viên qua việc thực hiện tốt chương trình "rèn luyện đoàn viên", làm tốt công tác phát triển đoàn viên, đảng viên trẻ trong lực lượng đoàn viên thanh niên trên cơ sở coi trọng cả về số lượng và chất lượng. Cần đi sâu, đi sát xuống cơ sở thường xuyên hơn để nắm bắt và hiểu rõ được tâm tư, nguyện vọng cũng như nhu cầu của đoàn viên thanh niên để từ đó có cơ sở chính xác để xây dựng các chương trình, kế hoạch và phát động phong trào hoạt động thiết thực, phù hợp với tâm lý thanh niên nhằm đem lại hiệu quả cao hơn. Cần làm tốt công tác thi đua khen thưởng để tạo động lực và khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đoàn, giữa các đơn vị và trong các đối tượng đoàn viên thanh niên. Kịp thời phát hiện biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực để động viên, khích lệ họ hăng say hoạt động phát huy hết khả năng, năng lực của mình nhằm thúc đẩy phong trào Đoàn ngày càng phát triển góp phần vào việc xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh để đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng Đảng của tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh ngày càng có hiệu quả và đạt chất lượng cao. KẾT LUẬN Xây dựng Đảng, không ngừng củng cố đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn Đảng nhằm nâng cao sức chiến đấu của Đảng là vấn đề có tính quy luật của sự tồn tại và phát triển của Đảng. Nói đến xây dựng Đảng trước hết là phải xây dựng đảng viên - những con người cụ thể trong điều kiện cụ thể, nhất là điều kiện công nghiệp hóa - hiện đại hoá đất nước hiện nay đòi hỏi tiêu chuẩn người đảng viên phải có cả đức và tài, có bản lĩnh chính trị, có trí tuệ và tài năng, có ý thức tổ chức kỷ luật trong tư duy và hành động. Xây dựng Đảng bắt đầu từ xây dựng Đoàn, vì thế Đoàn phải có nhiệm vụ giáo dục những đoàn viên ưu tú sớm ý thức được lý tưởng cao đẹp của Đảng , tạo môi trường để đoàn viên – thanh niên phấn đấu trở thành người công dân hữu ích, đảng viên trẻ có chất lượng, thích ứng với công cuộc đổi mới của đất nước, thực hiện “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Một Đảng cách mạng không thể không thường xuyên chú trọng bổ sung vào hàng ngũ của mình những người ưu tú nhất đã được rèn luyện thử thách qua các phong trào quần chúng. Một lực lượng đông đảo, tâm huyết cho công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, đồng thời cũng là nguồn bổ sung quan trọng và chủ yếu trước hết chính là lực lượng thanh niên. Bởi thanh niên là lực lượng trẻ có trí tuệ, có tư tưởng và hoài bão lớn, có ý chí quyết tâm cao. Có như vậy Đảng mới được tăng cường sinh lực, trẻ hoá đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đủ sức hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Đoàn tham gia phê bình, đóng góp ý kiến cho đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng góp phần xây dựng Đảng, làm cho Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, xứng đáng là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân và của toàn thể dân tộc Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh thì vấn đề phát triển Đảng trong thanh niên là yêu cầu cấp thiết. Phát triển Đảng trong thanh niên nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cho tổ chức Đảng. Vì vậy, phải thực hiện đồng bộ các giải pháp. Các cấp uỷ Đảng tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thanh niên nói chung và công tác phát triển Đảng trong thanh niên nói riêng, nâng cao vai trò của tổ chức cơ sở Đảng và từng đảng viên trong quá trình thực hiện các khâu trong công tác phát triển Đảng trong thanh niên. Tổ chức Đoàn cần tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh toàn diện, nhằm tập hợp, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đoàn viên tạo nhân tố cho công tác phát triển đảng viên. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Huyện Ba Chẽ, tuổi trẻ Ba Chẽ với những kết quả đạt được cùng sự nỗ lực, phấn đấu đem hết sức mình, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cùng với Đảng bộ và nhân dân huyện Ba Chẽ phát huy trí tuệ, nỗ lực đoàn kết thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, đưa đất nước vững bước đi theo con đường chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là Chủ nghĩa Cộng sản. Với kết quả ban đầu nghiên cứu đề tài “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh với công tác tham gia xây dựng Đảng” đã giúp chúng ta nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của tổ chức Đoàn TN với công tác tham gia dựng Đảng từ đó đưa ra được những kiến nghị, đề xuất và giải pháp phù hợp cùng với sự phối hợp của các ban ngành trong huyện. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng hơn nữa đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên, tăng cường giáo dục, nâng cao sự nhận thức trách nhiệm cho từng cán bộ, đảng viên. Các tổ chức Đảng và đảng viên phải thực sự coi trọng xây dựng tổ chức Đoàn các cấp mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức Đoàn thanh niên phải thực sự là đội quân xung kích đi đầu trong mọi nhiệm vụ, tạo ra được nhiều phong trào lớn thu hút, tập hợp đông đảo thanh niên tham gia, tích cực rèn luyện, quyết tâm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Quá trình lãnh đạo Huyện uỷ Ba Chẽ cũng phải luôn lắng nghe các ý kiến của quần chúng nhân dân, phát hiện các đảng viên, các cấp uỷ viên và vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ từ đó có hình thức khen thưởng và kỷ luật kịp thời. Các Đảng bộ, Chi bộ có đảng viên có biểu hiện vi phạm pháp luật đều xử lý một cách nghiêm minh, triệt để nhằm làm cho Đảng bộ luôn trong sạch vững mạnh. Huyện Ba Chẽ trong 3 năm trở lại đây (2007-2009) đã thực sự làm tốt công tác “Đoàn tham gia xây dựng Đảng” góp phần củng cố tổ chức Đảng ở huyện ngày càng vững mạnh hơn. Là một đoàn viên thanh niên của huyện Ba Chẽ khi nghiên cứu chuyên đề này tôi đã tìm hiểu được phần nào về mặt mạnh, mặt yếu của điạ phương mình, thấy được thực trạng trong công tác “Đoàn tham gia xây dựng Đảng” ở đây. Tuy nhiên, vấn đề xây dựng Đảng nói chung và Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng nói riêng là một vấn đề rộng lớn phức tạp. Do hạn chế về thời gian và khả năng của mình, chuyên đề tốt nghiệp chỉ gợi mở một số vấn đề với mong muốn của bản thân được bày tỏ những suy nghĩ, trăn trở của mình cùng với đội ngũ cán bộ đoàn ngày càng làm tốt hơn công tác “Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng”, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh đáp ứng với yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới./

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh với công tác tham gia xây dựng Đảng.doc