Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu khoáng sản

Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động XK tại Cty XNK khoáng sản Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu khoáng sản ---------------------- Báo cáo sơ bộ gồm các phần: A.Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 1 1. Lịch sử hình thành 1 2.Quá trình phát triển 3 B,Thực trạng sản xuất kinh doanh . 12 1. Sản phẩm 12 2. Thị trường 15 3. Bộ máy tổ chức 23 4. Cơ cấu lao động 30 5.Tình hình sản xuất kinh doanh . 31 C. Các kiến nghị và giải pháp. 37 1. Phương hướng phát triển của công ty trong tương lai 37 2. Một số kiến nghị và giải pháp 39

doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1733 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu khoáng sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu t¹i c«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n ---------------------- B¸o c¸o s¬ bé gåm c¸c phÇn: A.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. 1 1. LÞch sö h×nh thµnh 1 2.Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn 3 B,Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh . 12 1. S¶n phÈm 12 2. ThÞ tr­êng 15 3. Bé m¸y tæ chøc 23 4. C¬ cÊu lao ®éng 30 5.T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh . 31 C. C¸c kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p. 37 1. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong t­¬ng lai 37 2. Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p 39 A. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n Hµ Néi 1. LÞch sö h×nh thµnh. C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n Hµ Néi ngµy nay nguyªn lµ Tæng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n , ®­îc thµnh lËp ngµy 5 th¸ng 3 n¨m 1956 theo quyÕt ®Þnh cña Bé Th­¬ng nghiÖp vµ trùc thuéc Bé nµy ( nay lµ Bé Th­¬ng M¹i).Lóc ra ®êi , nã cã tªn Tæng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n - Than - Xi m¨ng - Gç , gäi t¾t lµ Xukogox ; ®Õn th¸ng 7 n¨m 1957 tæng c«ng ty ®­îc giao thªm nhiÖm vô kinh doanh c¸c mÆt hµng kim khÝ , ho¸ chÊt , t©n d­îc , vËt liÖu x©y dùng … nªn ®æi thµnh Tæng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n , víi tªn gäi t¾t lµ Minexport . Minexport lµ ®¬n vÞ kinh tÕ quèc doanh ®Çu tiªn ®­îc quyÒn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu sím nhÊt trong ngµnh ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam. tæng c«ng ty ®­îc x©y dùng nh»m môc ®Ých phôc vô cho c«ng cuéc b¶o vÖ miÒn B¾c x· héi chñ nghÜa vµ chi viÖn cho c¸ch m¹ng gi¶i phãng miÒn Nam. Trªn thùc tÕ tæng c«ng ty ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô nµy , tõ n¨m 1956 ®Õn n¨m 1982. Tõ n¨m 1982 , chÊp hµnh chñ tr­¬ng cña Nhµ n­íc , tæng c«ng ty ®· tr¶i qua nh÷ng thay ®æi lín thÓ hiÖn ë viÖc nh÷ng mÆt hµng chñ lùc dÇn bÞ t¸ch sang c¸c c«ng ty , c¸c ngµnh kh¸c trong suèt c¸c n¨m tõ 1982 ®Õn 1990. §Õn n¨m 1993 c«ng ty ®· ®¨ng ký vµ ®­îc chÊp thuËn cho thµnh lËp l¹i , mang tªn C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n , tªn quèc tÕ gi÷ nh­ cò lµ Minexport , hiÖn ®ang dÇn ph¸t triÓn vµ lín m¹nh cho ®Õn ngµy nay. Minexport ngµy nay lµ mét c«ng ty võa vµ nhá trong Bé th­¬ng M¹i ViÖt Nam, víi mét vµi th«ng sè sau ; (tÝnh 5 n¨m gÇn nhÊt , tõ 1998 ®Õn 2002) + Doanh thu hµng n¨m trung b×nh ®¹t........; tèc ®é t¨ng tr­ëng:........ +Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu diÔn ra s«i næi vµ phong phó, cô thÓ : xuÊt khÈu : Doanh thu : Tèc ®é t¨ng tr­ëng: nhËp khÈu : doanh thu tèc ®é t¨ng tr­ëng : thÞ tr­êng : Kh¸c víi n¨m 1956 , C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n ngµy nay , phï hîp víi t×nh h×nh vµ xu thÕ më cöa cña ®Êt n­íc , phôc vô cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc , cã môc ®Ých , chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nh­ sau a.Môc ®Ých: Môc ®Ých ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®Èy m¹nh s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu , ®¸p øng yªu cÇu n©ng cao sè l­îng , chñng lo¹i vµ chÊt l­îng c¸c mÆt hµng do c«ng ty kinh doanh , liªn doanh , liªn kÕt phï hîp víi thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ , t¨ng thu ngo¹i tÖ cho nhµ n­íc , gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. b. Chøc n¨ng : C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n cã c¸c chøc n¨ng sau: - Tæ chøc xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp c¸c mÆt hµng theo giÊy phÐp kinh doanh cña c«ng ty vµ phï hîp víi quy chÕ hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc . -Tæ chøc tiªu thô hµng ho¸ nhËp khÈu ë trong n­íc . -Liªn doanh , liªn kÕt , ®Çu t­ cho s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng trong giÊy phÐp víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc. - NhËn xuÊt nhËp khÈu uû th¸c cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc. c.NhiÖm vô: C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n cã c¸c nhiÖm vô sau: - X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh cña c«ng ty theo quy chÕ hiÖn hµnh phï hîp. -T¹o nguån vèn hç trî cho kinh doanh xuÊt khÈu , qu¶n lý khai th¸c vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶. -Tu©n thñ c¸c chÝnh s¸ch , chÕ ®é qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu . - Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÒ thuÕ , nép ng©n s¸ch nhµ n­íc. - Nghiªn cøu thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chiÕn l­îc vµ gia t¨ng khèi l­îng hµng xuÊt khÈu , më réng c¸c thÞ tr­êng quèc tÕ. - Thùc hiÖn c¸c cam kÕt trong hîp ®ång kinh tÕ theo ®óng luËt ph¸p. 2.Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Trong suèt 46 n¨m tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña m×nh , cïng víi nh÷ng thay ®æi lín lao cña thêi cuéc , cña ®Êt n­íc , C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n còng tr¶i qua nh÷ng biÕn cè , nh÷ng th¨ng trÇm. 46 n¨m Êy cã thÓ chia ra lµm 3 giai ®o¹n nh­ sau: Giai ®o¹n 1: Thêi kú vµng son 1956 - 1982. Nh­ ®· nãi ë trªn , Tæng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n , víi t­ c¸ch lµ c«ng ty ®­îc quyÒn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu sím nhÊt cña ngµnh ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam, ®­îc thµnh lËp víi môc ®Ých xuÊt nhËp khÈu ®Ó phôc vô cho c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ miÒn B¾c x· héi chñ nghÜa vµ chi viÖn cho c¸ch m¹ng gi¶i phãng miÒn Nam. Vµo thêi gian nµy ph¹m vi vµ quy m« ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty rÊt lín , bao gåm c¸c mÆt hµng ë tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc : than, x¨ng dÇu , ho¸ chÊt , ph©n bãn , xi m¨ng , kho¸ng s¶n , s¾t thÐp , t©n d­îc , thiÕt bÞ y tÕ … ThÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu kh¸ réng kh¾p vµ ®a d¹ng nh­ Liªn X« cò, Trung Quèc, Rumani, TiÖp Kh¾c … Uy tÝn vµ vÞ thÕ cña c«ng ty kh«ng ngõng lín m¹nh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ vµ trong n­íc , kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu hµng n¨m lªn tíi 800 - 900 triÖu ®« la, ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo sù ph¸t triÓn cña ngµnh th­¬ng m¹i ViÖt Nam nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ quèc d©n nãi chung. Cô thÓ trong 26 n¨m cña thêi kú vµng son nµy cã thÓ ®­îc nh×n nhËn kü h¬n qua ho¹t ®éng cña tæng c«ng ty ë nh÷ng mèc thêi gian sau: Giai ®o¹n 1956 - 1964: C«ng t¸c xuÊt khÈu : Sau khi ký kÕt hiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ , miÒn B¾c hoµn toµn gi¶i phãng , nh©n d©n b¾t tay vµo viÖc kh¾c phôc hËu qu¶ chiÕn tranh vµ b­íc ®Çu x©y dùng ph¸t triÓn kinh tÕ . Thêi kú nµy mét sè s¶n phÈm trong n­íc s¶n xuÊt ra tiªu thô kh«ng nhiÒu nh­ than ®¸ , xi m¨ng , apatite , cr«mite , gang , super l©n … nªn Nhµ n­íc giao cho ngo¹i th­¬ng xuÊt khÈu . Do ®ã nhiÖm vô cña Tæng C«ng ty lµ ph¶i t×m thÞ tr­êng tiªu thô kÞp thêi c¸c s¶n phÈm trªn ®Ó duy tr× vµ thóc ®Èy s¶n xuÊt trong n­íc ph¸t triÓn. Ngoµi c¸c mÆt hµng lín tæng c«ng ty cßn tæ chøc vµ t×m mét sè nguån hµng kh¸c ®Ó xuÊt khÈu nh­ lËp xÝ nghiÖp g¹ch Yªn H­ng , liªn hÖ víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt cña trung ­¬ng vµ c¸c ®Þa ph­¬ng tham gia s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu nh­ acid clo , acid sunphuric , ®Êt ®Ìn , v«i bét , hµng tiÓu ngò kim … Nh×n chung trong thêi kú ®Çu , nhiÖm vô xuÊt khÈu cña c«ng ty c¬ b¶n ®· ®­îc hoµn thµnh , tiÕn ®é xuÊt khÈu t¨ng dÇn qua c¸c n¨m , tõ 1957 ®Õn 1964 kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng 3 lÇn , cô thÓ víi mét sè thµnh qu¶ ®¸ng kÓ ®¹t ®­îc ë c¸c mÆt hµng chñ lùc n¨m 1964 nh­ sau: STT Tªn mÆt hµng §v tÝnh Sè l­îng % t¨ng so víi 1957 1 Than triÖu tÊn 2 300 2 Apatite v¹n tÊn 70 250 3 Xi m¨ng v¹n tÊn 30 250 4 Gang v¹n tÊn 7 300 5 Super l©n v¹n tÊn 4,4 350 B¶ng 1: Kim ng¹ch xuÊt khÈu mét sè mÆt hµng chñ lùc n¨m 1964 C«ng t¸c nhËp khÈu Tæng c«ng ty ph¶i tiÕp nhËn hµng viÖn trî cña c¸c n­íc ®ång thêi nhËp khÈu mét sè nguyªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt trong n­íc nh­ than ®Ó luyÖn gang, pyrite s¾t, thÐp chÕ t¹o, c¸c ho¸ chÊt cho cao su thuû tinh, diªm, giÊy, xµ phßng, ®­êng, da… vµ c¸c lo¹i ph©n bãn ho¸ häc, thuèc trõ s©u. Cã thÓ nãi c«ng t¸c nhËp khÈu cña c«ng ty ®· ®¸p øng mét sè l­îng kh¸ lín nguyªn nhiªn vËt liÖu cho c¸c ngµnh c«ng, n«ng ngiÖp trong n­íc lóc bÊy giê. Tæng kim ng¹ch nhËp khÈu tõ n¨m 1956 ®Õn n¨m 1964 so víi toµn ngµnh b×nh qu©n chiÕm tû lÖ 22%. Giai ®o¹n 1965 - 1974 C«ng t¸c xuÊt khÈu : Lóc nµy cuéc chiÕn tranh x©m l­îc cña ®Õ quèc Mü më réng ra miÒn B¾c b»ng kh«ng qu©n, c¸c tuyÕn giao th«ng bÞ ®¸nh ph¸, viÖc vËn chuyÓn hµng xuÊt khÈu gÆp khã kh¨n. Tæng c«ng ty ®· v­ît lªn khã kh¨n ®Ó tiÕp tôc b¸m trô vµ duy tr× ho¹t ®éng, b»ng nhiÒu biÖn ph¸p nh­ lµm kho b·i t¹m thêi ®Ó giÊu hµng, chuyÓn sang vËn chuyÓn ban ®ªm, vËn chuyÓn b»ng ®­êng thuû, chuyÓn h­íng b¸n than vµ hµng ho¸ kh¸c theo ®iÒu kiÖn CIF b»ng c¸ch th«ng qua Vietfracht thuª tµu c¸c n­íc mang cê kh¸c nhau vµo c¶ng cña ta võa ®Ó thùc hiÖn nhËp khÈu vµ xuÊt khÈu… MÆc dï chiÕn tranh ¸c liÖt, nh­ng hµng xuÊt cña tæng c«ng ty vÉn qua biªn giíi b¸n ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi, quan hÖ giao dÞch vµ ký kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu víi c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa vµ c¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng vÉn ®­îc duy tr×. Trong c¸c n¨m chiÕn tranh, kim ng¹ch xuÊt khÈu cã bÞ gi¶m sót : nh­ n¨m 1969 chØ cßn 5.026.000 R$ vµ thÊp nhÊt lµ n¨m 1972 kim ng¹ch gi¶m xuèng chØ cßn 2.079.000 R$. TÝnh b×nh qu©n trong 10 n¨m chiÕn tranh, kim ng¹ch xuÊt khÈu so víi toµn ngµnh chiÕm tû lÖ 15,78%. C«ng t¸c nhËp khÈu §Õ quèc Mü më réng chiÕn tranh, viÖc nhËp khÈu cña tæng c«ng ty diÔn ra theo hai h­íng: tiÕp nhËn hµng viÖn trî cña c¸c n­íc x· héi chñ ngÜa vµ mét sè n­íc kh¸c ; ®ång thêi giao dÞch víi c¸c n­íc t­ b¶n ®Ó mua mét sè mÆt hµng cÇn thiÕt, hµng cÊm vËn. C¸c mÆt hµng nhËp khÈu chÝnh trong thêi kú nµy lµ x¨ng dÇu, ph©n bãn , c¸c ho¸ chÊt, thuèc næ, s¾t thÐp, ®­êng ray, dÇm cÇu, t©n d­îc, xi m¨ng… Tæng kim ng¹ch nhËp khÈu thùc hiÖn trong thêi gian nµy so víi toµn ngµnh chiÕm tû lÖ 23%. Giai ®o¹n 1975 - 1982 C«ng t¸c xuÊt khÈu : Cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü th¾ng lîi hoµn toµn , ®Êt n­íc ta ®­îc tù do ®éc lËp vµ thèng nhÊt, nh©n d©n c¶ hai miÒn B¾c Nam tiÕn hµnh kh¾c phôc hËu qu¶ chiÕn tranh, kh«i phôc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ . B­íc vµo giai ®o¹n míi , nhiÖm vô xuÊt khÈu trë thµnh cÊp b¸ch nh»m ®¸p øng mét phÇn cho nhu cÇu nhËp khÈu rÊt lín cña toµn quèc.Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña Bé giao cho tæng c«ng ty t¨ng lªn m¹nh. Còng do trong n­íc nhu cÇu vÒ mét sè mÆt hµng nh­ than ®¸ cho c«ng ngiÖp , apatite cho n«ng nghiÖp , xi m¨ng vµ gang … kh¸ lín nªn nh÷ng mÆt hµng nµy thay v× xuÊt khÈu nh­ tr­íc ®©y nay kh«ng xuÊt n÷a, thËm chÝ ph¶i nhËp khÈu thªm. C¬ cÊu hµng xuÊt khÈu do ®ã cã nhiÒu thay ®æi theo h­íng chuyÓn sang c¸c mÆt hµng kho¸ng s¶n vµ mét sè s¶n phÈm c«ng nghiÖp nh­ muèi , c¸t tr¾ng, thuû tinh, d­îc gia c«ng… C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ vµ nhiÖm vô ®­îc giao, tæng c«ng ty ®· t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn. Ngoµi c¸c mÆt hµng chÝnh do c¸c xÝ nghiÖp quèc doanh vÉn giao cho xuÊt khÈu , tæng c«ng ty cßn nghiªn cøu thªm c¸c mÆt hµng míi ®Ó xuÊt khÈu. TÝnh ®Õn hÕt n¨m 1981 kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ë c¸c mÆt hµng míi xuÊt khÈu nh­ sau: STT MÆt hµng % t¨ng so víi 1975 1 Muèi 400 2 Que hµn 475 3 Chai lä 450 4 Thuû tinh 550 5 èng tiªm 450 6 PhÌn chua 425 7 G¹ch men 650 B¶ng 2 - Tèc ®é t¨ng c¸c mÆt hµng míi xuÊt khÈu n¨m 1982 so 1975 Ngoµi ra tÝnh ®Õn n¨m 1981 th× mÆt hµng dÇu cao còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ, tiÕp tôc ®­îc më réng c¬ së s¶n xuÊt vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô. ViÖc hîp t¸c gia c«ng xuÊt khÈu sang Liªn X« (cò) còng ®­îc tiÕn hµnh. Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty chiÕm trªn 20% so víi toµn ngµnh. Nãi tãm l¹i, ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n trong 26 n¨m ®Çu tiªn ®ãng vai trß quan träng trong ngµnh ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m ®Êt n­íc ta cßn chiÕn tranh vµ míi giµnh ®­îc ®éc lËp . Tæng c«ng ty ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®­îc giao. Giai ®o¹n hai: Thêi kú thu hÑp ho¹t ®éng kinh doanh 1982 - 1992 N¨m 1982 chÊp hµnh chñ tr­¬ng cña nhµ n­íc, nh÷ng mÆt hµng quan träng chñ lùc cña c«ng ty dÇn bÞ t¸ch sang c¸c ngµnh vµ c¸c c«ng ty kh¸c. §©y lµ nh÷ng n¨m kinh doanh bÞ gi¶m sót vÒ mäi mÆt. N¨m 1982 mÆt hµng than chuyÓn sang bé Má vµ than. N¨m 1986 mÆt hµng d­îc chuyÓn sang bé Y tÕ . N¨m 1988 mÆt hµng xi m¨ng chuyÓn sang bé X©y dùng. N¨m 1988 mÆt hµng s¾t thÐp chuyÓn sang bé VËt t­. N¨m 1989 mÆt hµng ph©n bãn chuyÓn sang bé n«ng nghiÖp . N¨m 1990 mÆt hµng ho¸ chÊt chuyÓn sang Tæng c«ng ty ho¸ chÊt ViÖt Nam. C¸c quyÕt ®Þnh trªn, trong vßng 10 n¨m ®· liªn tiÕp g©y ra sù x¸o trén lín lao vµ ¶nh h­ëng tíi tÊt c¶ mäi mÆt cña tæng c«ng ty. Cô thÓ lµ: + Nh÷ng mÆt hµng bÞ t¸ch ®i lµ nh÷ng mÆt hµng kinh doanh chñ lùc cña tæng c«ng ty, ®Æc biÖt lµ than. +Sù t¸ch ®i c¸c mÆt hµng kÐo theo sù t¸ch, c¾t gi¶m theo vÒ mÆt c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ ®éi ngò lao ®éng liªn quan ®Õn mÆt hµng ®ã. Mçi mÆt hµng t¸ch ®i kÐo theo nã lµ c¸c c¸n bé chuyªn m«n liªn quan ®Õn nã, c¬ së vËt chÊt thuéc vÒ nã, thËm chÝ lµ mäi giÊy tê, tµi liÖu thuéc vÒ nã. Do vËy , tæng c«ng ty ®­¬ng nhiªn nh­ bÞ rót hÕt nh÷ng bé phËn chñ lùc ë mäi ph­¬ng diÖn. +Sù c¾t gi¶m mÆt hµng lµm gi¶m thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu cña tæng c«ng ty. C¸c n­íc b¹n hµng lín, c¸c hîp ®ång lín còng kh«ng cßn. Nãi tãm l¹i, Tæng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n hÇu nh­ chØ cßn l¹i lµ c¸i bãng cña chÝnh nã khi nh÷ng g× lµ quan träng nhÊt bÞ rót ®i. Kinh doanh gi¶m sót, mäi mÆt ®Òu bÞ thu hÑp vµ gÆp khã kh¨n. §øng tr­íc thùc tÕ ®ã, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cßn l¹i cña tæng c«ng ty kh«ng n¶n lßng mµ tiÕp tôc cè g¾ng hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh ®Ó tæng c«ng ty ®øng v÷ng; b»ng chÊt l­îng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu tèt, gi¸ c¶ hîp lý vµ ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng. Bªn c¹nh ®ã, tæng c«ng ty chñ tr­¬ng s¸p nhËp c¸c phßng xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu riªng lÎ tr­íc ®©y thµnh phßng xuÊt nhËp khÈu, tiÕn tíi lµm gi¶m chi phÝ qu¶n lý vµ t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh, ngoµi ra tæng c«ng ty tiÕn hµnh c¶i tiÕn c¬ cÊu tæ chøc cña c¸c chi nh¸nh, ®¹i diÖn. Nhê nh÷ng nç lùc nµy mµ tæng c«ng ty ®· ®øng v÷ng vµ tiÕp tôc hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô cña m×nh. §Õn th¸ng 4 n¨m 1993, Tæng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n ®· ®¨ng ký xin thµnh lËp l¹i, ®æi tªn thµnh c«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n, b­íc vµo mét thêi kú míi. Giai ®o¹n III: 1993 ®Õn nay: giai ®o¹n phôc håi. Th¸ng 4 n¨m 1993 , C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n ®­îc thµnh lËp l¹i theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp nhµ n­íc sè 331 TM / TCCB ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 1993 cña Bé th­¬ng m¹i. §¨ng ký thµnh lËp doanh nghiÖp nhµ n­íc sè 10837 ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 1993 t¹i Së kÕ ho¹ch ®Çu t­ Hµ Néi. GiÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 11600 ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 1993 cña Bé th­¬ng m¹i. C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n vÉn lÊy tªn giao dÞch quèc tÕ cò lµ : VIET NAM NATIONAL MINERALS IMPORT - EXPORT COORPORATION Tªn viÕt t¾t : Minexport . Trô së chÝnh t¹i 35 Hai Bµ Tr­ng quËn Hoµn KiÕm Hµ Néi, cïng c¸c chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ ®¹i diÖn giao nhËn t¹i H¶i Phßng. Sè vèn kinh doanh ban ®Çu lµ 13.042.000.000 VN§ trong ®ã cã 60% lµ vèn ng©n s¸ch vµ 40% lµ vèn c«ng ty bæ sung. Theo quyÕt ®Þnh nµy th× c«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc thuéc Bé th­¬ng m¹i, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n , cã con dÊu riªng theo quy ®Þnh nhµ n­íc, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n ®éc lËp, cã tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam (VIETCOMBANK) vµ ng©n hµng xuÊt nhËp khÈu (EXIMBANK). C¸c mÆt hµng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu n»m trong danh môc hµng ho¸ ®· ®­îc Bé th­¬ng m¹i phª duyÖt vµ phï hîp víi chÝnh s¸ch quy ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ xuÊt nhËp khÈu . Trong thêi kú nµy, thùc hiÖn chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch míi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, theo ®ã khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu t¨ng thu ngo¹i tÖ cho ®Êt n­íc, phôc vô c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, mÆt hµng vµ thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty tõng b­íc ®­îc phôc håi vµ më réng. Së dÜ nh­ vËy v× trong qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña minh, c«ng ty ®· cã uy tÝn vµ kinh nghiÖm lµm ¨n l©u dµi víi phÝa ®èi t¸c n­íc ngoµi nªn thÞ tr­êng vµ mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu dÇn ®· ®i vµo æn ®Þnh.TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2002 c¸c lÜnh vùc vµ mÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty, còng nh­ c¸c thÞ tr­êng giao dÞch xuÊt nhËp khÈu ®· trë nªn réng kh¾p trªn mäi lÜnh vùc vµ trªn toµn thÕ giíi, còng t­¬ng ®­¬ng nh­ nh÷ng n¨m cña thêi kú vµng son vÒ bÒ réng, tuy bÒ s©u th× kh«ng b»ng. Tõ ®ã ®Õn nay(cuèi 2002 ) ®· gÇn ®­îc 10 n¨m. Tuy kh«ng cã ®­îc tÇm vãc nh­ thêi kú vµng son, nh­ng xÐt trong thêi cuéc vµ hoµn c¶nh ®æi míi c«ng ty ®· cã nh÷ng b­íc cè g¾ng vµ ®¹t ®­îc nh÷ng b­íc thµnh tÝch nhÊt ®Þnh. Trong nh÷ng n¨m tiÕp ®Õn, c«ng ty ®· ®Æt môc tiªu vµ ®ang cè g¾ng nç lùc hÕt m×nh v× sù phån thÞnh cña chÝnh m×nh còng nh­ sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. B. Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh 1. S¶n phÈm HiÖn nay, mÆt hµng vµ lÜnh vùc kinh doanh cña c«ng ty kh¸ ®a d¹ng vµ bao trïm réng kh¾p, chø kh«ng dõng l¹i ë lÜnh vùc kho¸ng s¶n nh­ tªn gäi cña c«ng ty.Cô thÓ nh­ sau: VÒ xuÊt khÈu: +Kho¸ng s¶n: quÆng vµ tinh quÆng, kim lo¹i ®en, kim lo¹i mµu vµ hîp kim. +Hµng thñ c«ng mü nghÖ, hµng may mÆc, giÇy dÐp. +Cao su, c¸c s¶n phÈm cao su , tinh dÇu h¹t, c¸c lo¹i h¹t ®iÒu, nguyªn liÖu s¶n xuÊt thøc ¨n gia sóc. +C¸c s¶n phÈm thuû tinh, pha lª, ®å gèm sø. +C¸c s¶n phÈm kh«, n«ng s¶n( trõ g¹o). VÒ nhËp khÈu : +Kim lo¹i ®en, kim lo¹i mµu, hîp kim, ho¸ chÊt, ph©n bãn. +VËt liÖu x©y dùng, vËt liÖu kÕt dÝnh, s¶n phÈm giÊy, hµng tiªu dïng(thiÕt yÕu vµ c«ng nghiÖp). +Nhùa ®­êng, chÊt dÎo, dÇu nhên, c¸c phô gia. + KhÝ c«ng nghiÖp, vËt t­, thiÕt bÞ lÎ, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. +M¸y x©y dùng, vËt liÖu trang trÝ néi thÊt, thiÕt bÞ xÕp dì hµng ho¸. +Trang thiÕt bÞ y tÕ, thiÕt bÞ ©m thanh, nh¹c cô, sø vÖ sinh. C¸c mÆt hµng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nµy trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®Òu t¨ng tr­ëng víi tèc ®é cao, tÝnh tõ n¨m 2000 cô thÓ nh­ b¶ng sau: a. T×nh h×nh hµng ho¸ xuÊt khÈu c¸c n¨m 2000, 2001, 2002 STT N¨m Sè mÆt hµng xuÊt khÈu (lo¹i) TrÞ gi¸ hµng xuÊt khÈu (triÖu USD) % t¨ng so víi n¨m tr­íc VÒ sè mÆt hµng VÒ gi¸ trÞ 1 2000 16 2,8 2 2001 14 3,3 3 2002 10 2,811 Trong ®ã: STT MÆt hµng §v tÝnh N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 Khèi l­îng % t¨ng so víi n¨m tr­íc Khèi l­îng % t¨ng so víi n¨m tr­íc Khèi l­îng % t¨ng so víi n¨m tr­íc 1 Gang c¸c lo¹i TÊn 405 383,7 799 2 Wolframite 3 Inmenite 4 Tói x¸ch 5 Lôa t¬ t»m 6 Kh¨n t¬ t»m 7 T¬ t»m 8 Ho¸ chÊt CaHPO4 9 ThiÕc thái 10 Sodium 11 Tinh dÇu 12 Ho¸ chÊt 13 ¸o s¬ mi 14 Gç 15 D©y chun 16 Bét barite 17 Gèm sø M¸y ®ãng gãi mú L­íi c©u §¸ xay Hµng tiªu dïng tæng hîp ThÐp T×nh h×nh hµng ho¸ nhËp khÈu c¸c n¨m 2000, 2001, 2002 STT N¨m Sè mÆt hµng xuÊt khÈu(lo¹i) TrÞ gi¸ hµng xuÊt khÈu (triÖuUSD) % t¨ng so víi n¨m tr­íc VÒ sè mÆt hµng VÒ gi¸ trÞ 1 2000 31 11,5 2 2001 37 17,87 3 2002 37 15,698 STT MÆt hµng §v tÝnh N¨m 2000 N¨m2001 N¨m2002 Khèi l­îng %t¨ng so víi n¨m tr­íc Khèi l­îng %t¨ng so víi n¨m tr­íc Khèi l­îng %t¨ng so víi n¨m tr­íc 1 ThiÕt bÞ ®iÖn 2 ThiÕt bÞ PCCC 3 H¹t nhùa 4 Ho¸ chÊt 5 GiÊy 6 Ph©n bãn 7 Tinh dÇu 8 ThiÕt bÞ y tÕ 9 Nh«m thái DÇu ®iÒu chÕ cao su 10 Nguyªn liÖu may GC 11 M¸y may CN 12 Khu«n g¨ng tay 13 M¸y cuèn sîi b¸nh 14 MÇu thµnh phÈm 15 Th¹ch cao 16 §Êt ®Ìn 17 Bét läc bia 18 èng thuû tinh ch× 19 ¤ t« qua sö dông 20 Phô tïng « t« 21 ThÐp 22 M¸y nghiÒn ®¸ 23 Dông cô cÇm tay 24 Nhùa ®­êng M¸y xóc NhËt 25 CaHPO4 26 D©y ®iÖn 27 B×nh Amoniac 28 V¶i vôn 29 M¸y giÆt CN 30 Thùc phÈm 31 B×nh ®ùng oxy 32 S¾t thÐp Kim lo¹i mµu 33 Bét ca cao 34 M¸y xóc 35 M¸y ñi 36 Xót caustic 37 Lâi que hµn 38 B· ®Ëu t­¬ng 39 Xe t¶i 40 VËt liÖu næ 41 ThiÕt bÞ thÝ nghiÖm 42 Bét mÇu 43 §ång tÊm 44 Xe m¸y 45 Thuèc thó y 46 TÊm trÇn 47 Khung trÇn 48 Mòi khoan 49 B¨ng t¶i 50 Lèp « t« 51 Phô tïng mòi khoan 52 Kh« ®Ëu t­¬ng 2. ThÞ tr­êng Tr­íc ®©y, c«ng ty bu«n b¸n víi thÞ tr­êng c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa lµ chÝnh, bao gåm c¸c n­íc thuéc §«ng ¢u vµ Liªn X« cò. Nh­ng tõ n¨m 1986 do chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc cã thay ®æi, theo ®ã chñ tr­¬ng ®a ph­¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸ quan hÖ quèc tÕ, nªn thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty ®· cã nhiÒu thay ®æi theo h­íng më réng vµ s©u s¾c h¬n. C¸c b¹n hµng cña c«ng ty hiÖn nay bao gåm: NhËt, óc , §µi Loan, Singapo, Malaixia, Th¸i Lan, Hµn Quèc, §øc, In®«nªxia, §an M¹ch, Thuþ Sü, Ên §é,Trung Quèc, Hång K«ng, Ph¸p, iran, Nga, BØ, ucraina, Canada vµ Mü. Trong c¸c n­íc trªn ®©y th× thÞ tr­êng nhËp khÈu chñ yÕu lµ §µi Loan vµ NhËt, cßn thÞ tr­êng xuÊt khÈu chñ yÕu lµ c¸c n­íc Ch©u ¢u vµ Ch©u ¸. T×nh h×nh thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu chi tiÕt cña c«ng ty trong vßng 3 n¨m gÇn ®©y nhÊt (2000,2001,2002) nh­ sau; a. XuÊt khÈu STT N¨m Sè thÞ tr­êng xuÊt khÈu (n­íc) Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu ( triÖuUSD) % t¨ng so víi n¨m tr­íc (%) VÒ sè thÞ tr­êng VÒ tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu 1 2000 11 2,8 2 2001 9 3,33 -12,5 +18,93 3 2002 8 2,811 -11,11 -15,58 Trong ®ã: STT ThÞ tr­êng N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 Kim ng¹ch xuÊt khÈu (1.000 USD) % t¨ng so víi n¨m tr­íc (%) Kim ng¹ch xuÊt khÈu (1.000 USD) % t¨ng so víi n¨m tr­íc (%) Kim ng¹ch xuÊt khÈu 1.000 USD) % t¨ng so víi n¨m tr­íc (%) 1 §µi Loan 823,25 77,98 2 NhËt 222,1 702,92 216,5 173,67 -75,3 3 Anh 585,93 955,5 63,07 1.312,33 37,34 4 Lµo 530 5 Brunei 7,38 24,26 228,7 6 Singapore 367,2 7 §øc 26,5 8 Hy L¹p 25,6 15,6 -39 39,2 151,2 9 EU 116,9 10 Philipine 16,78 47,62 183,8 34,2 -28,18 11 Indonesia 131 214,91 64,05 12 Nga 3,25 724,64 22.196 13 Hµn Quèc 265,11 111,12 -58,08 14 SÐc 8,344 b. NhËp khÈu STT N¨m Sè thÞ tr­êng nhËp khÈu (n­íc) Tæng kim ng¹ch nhËp khÈu (triÖu USD) % t¨ng so víi n¨m tr­íc VÒ sè thÞ tr­êng VÒ kim ng¹ch nhËp khÈu 1 2000 21 11,5 2 2001 22 17,87 4,76 55,4 3 2002 20 15,698 -9,09 -12,15 Trong ®ã: STT ThÞ tr­êng N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 Kim ng¹ch nhËp khÈu ( triÖu USD) %t¨ng so víi n¨m tr­íc (%) Kim ng¹ch nhËp khÈu (triÖu USD) %t¨ng so víi n¨m tr­íc (%) Kim ng¹ch nhËp khÈu (triÖuUSD) %t¨ng so víi n¨m tr­íc (%) 1 §µi Loan 1,34 1,124 0,4 2 NhËt 1,13 2,096 0,989 3 Hµn Quèc 1,52 2,64 1,307 4 Trung Quèc 3,44 4,027 4,59 5 Mü 0,151 0,128 0,44 6 Th¸i Lan 0,345 0,711 0,305 7 §øc 0,248 0,974 8 Italia 0,03 0,0092 9 Singapore 0,502 1,46 0,49 10 Indonesia 0,036 0,117 0,079 11 §an M¹ch 0,204 0,085 0,52 12 Ên §é 0,644 0,225 13 Hång K«ng 0,415 1,39 14 Nga 0,56 2,751 3,61 15 Ph¸p 0,003 0,001 16 TriÒu Tiªn 0,142 17 Céng hoµ SÐc 0,004 0,0024 0,15 18 Anh 0,022 0,34 19 Malaisia 0,019 0,34 0,015 20 Thuþ §iÓn 0,001 21 Philipine 0,017 22 Canada 0,004 23 Thuþ SÜ 0,993 24 BØ 0,0077 0,025 25 PhÇn Lan 0,027 0,022 26 óc 0,157 27 argentina 0,223 3.Bé m¸y tæ chøc C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n hiÖn nay cã tæng sè 100 ng­êi víi c¬ cÊu tæ chøc nh­ sau: Ban gi¸m ®èc c«ng ty: Gåm 1 gi¸m ®èc vµ 1 phã gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc c«ng ty do Bé th­¬ng m¹i bæ nhiÖm vµ lµ ng­êi ®iÒu hµnh vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty, chÞu mäi tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty tr­íc Bé th­¬ng m¹i vµ Nhµ n­íc. Phã gi¸m ®èc cã nhiÖm vô trî gióp vµ t­ vÊn cho gi¸m ®èc vÒ c¸c môc tiªu vµ chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty. D­íi ban gi¸m ®èc lµ c¸c phßng ban trùc thuéc ®­îc chia thµnh hai khèi: khèi kinh doanh vµ khèi qu¶n lý. Cô thÓ nh­ sau: Khèi kinh doanh : Khèi nµy bao gåm: * C¸c phßng nghiÖp vô xuÊt nhËp khÈu gåm : Phßng xuÊt nhËp khÈu 1, 2, 3, 4, 5, 6, vµ tæ chuyªn viªn xuÊt nhËp khÈu. C¸c phßng ban nµy cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nh­ sau: - X©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña phßng m×nh. - X©y dùng ph­¬ng ¸n tõng dÞch vô kinh doanh vµ tæ chøc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c ph­¬ng ¸n ®· ®­îc gi¸m ®èc c«ng ty duyÖt. - Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c chÝnh s¸ch, c¸c quy ®Þnh, c¸c chØ thÞ, nguyªn t¾c cña Nhµ n­íc, cña Bé th­¬ng m¹i vµ c«ng ty cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. - ChÊp hµnh c¸c luËt ph¸p quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ c«ng ty. B¶o vÖ bÝ mËt quèc gia vµ bÝ mËt kinh doanh, gi÷ g×n b¶o qu¶n tµi s¶n, vèn cña Nhµ n­íc, thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ. Riªng tr­ëng phßng kinh doanh cã c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: + §¹i diÖn cho phßng m×nh nhËn chØ tiªu kinh doanh, l·nh ®¹o nh©n viªn cña phßng ®Ó thùc hiÖn chØ tiªu Êy, ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña phßng m×nh tr­íc gi¸m ®èc c«ng ty. +Chñ ®éng ph©n phèi thu nhËp cho ng­êi lao ®éng trong phßng tõ l­¬ng, th­ëng theo nguyªn t¾c " ph©n phèi theo lao ®éng ", chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù c«ng b»ng, hîp lý trong ph©n phèi thu nhËp phï hîp víi quy chÕ cña c«ng ty vµ ph¸p luËt nhµ n­íc. * Chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh: Lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh trùc thuéc c«ng ty, trô së ®Æt t¹i BÕn Ch­¬ng D­¬ng, quËn I, ho¹t ®éng theo quyÕt ®Þnh sè 331TM/TCCB ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 1993 vÒ viÖc thµnh lËp doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ giÊy phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu sè 1.16.007/GF cña Bé th­¬ng m¹i, ®¨ng ký thµnh lËp doanh nghiÖp nhµ n­íc ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 1993 träng tµi kinh tÕ nhµ n­íc, Hµ Néi. Chi nh¸nh cã con dÊu riªng vµ ho¹t ®éng theo h×nh thøc h¹ch to¸n b¸o sæ do c«ng ty chØ ®¹o. Chi nh¸nh cã c¸c nhiÖm vô chÝnh sau ®©y: -X©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh xuÊt khÈu, nhËp khÈu ( bao gåm xuÊt nhËp khÈu tù doanh, uû th¸c, liªn doanh, giao nhËn vËn t¶i hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu) ®èi víi c¸c mÆt hµng ®· ghi ë giÊy phÐp trong ph¹m vi thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ c¸c tØnh phÝa Nam. - X©y dùng ph­¬ng ¸n tõng dÞch vô kinh doanh vµ tæ chøc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c ph­¬ng ¸n ®ã. - Më cöa hµng kinh doanh, dÞch vô, giíi thiÖu mua b¸n s¶n phÈm theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ®Þa ph­¬ng vµ Nhµ n­íc. - Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c chÝnh s¸ch, nguyªn t¾c, chØ thÞ, quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, ®Þa ph­¬ng vµ c«ng ty cã liªn quan ®Õn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c, cã biÖn ph¸p b¶o vÖ tµi s¶n, vèn, thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ. *Cöa hµng kinh doanh s¶n phÈm ®iÖn tö. §©y lµ cöa hµng liªn doanh cña c«ng ty víi Sony ViÖt Nam. §Õn cuèi n¨m 1999, c«ng ty ®· c¶i t¹o thªm c¬ së vËt chÊt vµ cho h·ng LG thuª gian hµng ë phÝa 35 Hai Bµ Tr­ng, cßn cöa hµng ë phÝa ®­êng Bµ TriÖu c«ng ty dµnh ®Ó kinh doanh s¶n phÈm ®iÖn tö TCL cña Trung Quèc vµ JVC. * XÝ nghiÖp s¶n xuÊt chÕ phÈm ph©n bãn l¸ cho n«ng nghiÖp ë Gia L©m Ban ®Çu xÝ nghiÖp nµy ®­îc nhµ n­íc ®Çu t­ 500.000.000 VN§ vµ ph¶i hoµn tr¶ l¹i vèn cho Nhµ n­íc sau 5 n¨m. §Õn nay ph©n x­ëng ®· ho¹t ®éng ®­îc 4 n¨m vµ hoµn tr¶ cho Nhµ n­íc ®­îc 60% sè tiÒn trªn. S¶n phÈm do xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ra ®· ®­îc vËn chuyÓn ®i c¸c tØnh ®Ó chµo b¸n vµ b­íc ®Çu cã tÝn nhiÖm víi nhµ n«ng. Trong nh÷ng n¨m tíi, xÝ nghiÖp ph¶i hoµn tr¶ sè vèn cßn l¹i cho nhµ n­íc ,tiÕp tôc duy tr× vµ n©ng cao h¬n n÷a ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ thùc hiÖn tèt c¸c nghÜa vô cña m×nh ®èi víi Nhµ n­íc. *§¹i diÖn giao nhËn t¹i H¶i Phßng : §¹i diÖn nµy cã nhiÖm vô giao nhËn hµng ho¸. Mäi chi phÝ ph¸t sinh ®Òu ph¶i cã dù trï vµ b¸o c¸o th«ng qua phßng kÕ to¸n tµi vô cña c«ng ty vµ gi¸m ®èc phª duyÖt. Tr­íc ®©y, ®¹i diÖn nµy cã quy m« kh¸ lín víi sè c¸n bé lµm viÖc nhiÒu nh­ng kÓ tõ khi c«ng ty gÆp khã kh¨n trong thêi kú 1982-1993, do yªu cÇu gi¶m bít chi phÝ qu¶n lý nªn hiÖn nay nã ®· bÞ thu hÑp xuèng chØ cßn 1 nh©n viªn lµm viÖc t¹i ®ã víi khèi l­îng c«ng viÖc kh¸ nhá. Khèi qu¶n lý: Khèi nµy bao gåm 2 phßng: phßng tæng hîp vµ phßng kÕ to¸n tµi vô. Trong ®ã phßng tæng hîp bao gåm 2 bé phËn lµ bé phËn hµnh chÝnh vµ bé phËn tæ chøc c¸n bé. Chøc n¨ng nhiÖm vô cô thÓ cña c¸c phßng vµ bé phËn nµy nh­ sau: + Phßng tæng hîp: - Tham m­u cho gi¸m ®èc trong viÖc s¾p xÕp, ®µo t¹o, tæ chøc vµ qu¶n lý lao ®éng trong c«ng ty theo nhiÖm vô cña c«ng ty, mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ phï hîp víi bé luËt lao ®éng, tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ vµ hîp ®ång lao ®éng. - Nghiªn cøu, x©y dùng vµ ngµy cµng hoµn thiÖn c¸c néi dung, quy chÕ cña c«ng ty nh­ néi quy lao ®éng, quy chÕ tr¶ l­¬ng th­ëng, quy ®Þnh n©ng ng¹ch … ®Ó tr×nh lªn gi¸m ®èc. - Theo dâi viÖc tr¶ l­¬ng theo mÉu sæ l­¬ng. -Tham m­u cho gi¸m ®èc gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é vÒ tiÒn l­¬ng vµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc vÒ b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm nh©n thä nh»m ®¶m b¶o quyÒn lîi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - X©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng, b¸o c¸o quyÕt to¸n quü tiÒn l­¬ng vµ c¸c b¸o c¸o vÒ lao ®éng, thu nhËp cho c¸c c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. - Qu¶n lý tµi s¶n cña c«ng ty, theo dâi chØ tiªu hµnh chÝnh, sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin, x¨ng xe cho tõng phßng kinh doanh vµ bé phËn qu¶n lý, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc h¹ch to¸n. + Phßng kÕ to¸n tµi vô: - Khai th¸c mäi nguån vèn nh»m ®¶m b¶o vèn cho c¸c phßng kinh doanh ho¹t ®éng. - Chñ ®éng trong viÖc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ n­íc. - Tham m­u cho gi¸m ®èc xÐt duyÖt c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh ®¶m b¶o ®ñ chi phÝ, an toµn vèn, kinh doanh cã l·i. - Theo dâi t×nh h×nh c«ng nî trong ho¹t ®éng kinh doanh, ph¸t hiÖn vµ b¸o c¸o kÞp thêi cho gi¸m ®èc vÒ nh÷ng l·ng phÝ, vi ph¹m tµi chÝnh trong kinh doanh . -KiÓm tra sè liÖu cña tõng chøng tõ thanh to¸n, nÕu ký duyÖt th× ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm liªn ®íi cïng c¸c phßng kinh doanh, víi ph¹m vi vµ møc ®é do gi¸m ®èc quy ®Þnh tuú theo néi dung vµ tÝnh chÊt còng nh­ quy m« cña vi ph¹m Êy. - H­íng dÉn vµ cïng c¸c phßng kinh doanh më sæ s¸ch tÝnh to¸n, theo dâi t×nh h×nh thu chi ®Ó quyÕt to¸n tiÒn l­¬ng, th­ëng theo quy chÕ vµ luËt ph¸p nhµ n­íc. C¨n cø vµo chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng ban vµ bé phËn cña c«ng ty nh­ võa nªu ë trªn, ta cã thÓ thÊy m« h×nh bé m¸y qu¶n trÞ ë c«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n lµ m« h×nh tæ chøc qu¶n trÞ trùc tuyÕn chøc n¨ng. S¬ ®å sau ®©y sÏ m« t¶ râ h¬n ®iÒu nµy: Gi¸m ®èc Phßng tæng hîp Phßng kÕ to¸n tµi vô Phã gi¸m ®èc §¹i diÖn giao nhËn t¹i H¶i Phßng XÝ nghiÖp s¶n xuÊt ph©n bãn l¸ t¹i Gia L©m Cöa hµng Chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh XNK1 XNK2 XNK3 XNK4 XNK5 XNK6 P.Chuyªn viªn H×nh 1: S¬ ®å bé m¸y qu¶n trÞ c«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n ë s¬ ®å trªn, c¸c ®­êng mòi tªn liÒn thÓ hiÖn mèi quan hÖ, ra mÖnh lÖnh tõ gi¸m ®èc xuèng cÊp d­íi vµ c¸c ®­êng mòi tªn ®øt nÐt thÓ hiÖn mèi quan hÖ tham m­u cña c¸c phßng ban cho gi¸m ®èc. §èi víi mét doanh nghiÖp võa vµ nhá nh­ c«ng ty th× m« h×nh bé m¸y qu¶n trÞ trªn lµ hîp lý, v× nã võa ®¶m b¶o tÝnh qu¶n lý tËp trung, ®ång thêi ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña cÊp d­íi. 4 C¬ cÊu lao ®éng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n hiÖn cã tæng sè 100 lao ®éng.T×nh h×nh cô thÓ nh­ sau: +C¬ cÊu giíi tÝnh: STT Giíi tÝnh Sè ng­êi ( ng­êi) %trong tæng sè lao ®éng (%) 1 Nam 57 57 2 N÷ 43 43 Tæng sè 100 100 B¶ng C¬ cÊu giíi tÝnh cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n Nh­ vËy c¬ cÊu giíi tÝnh cña c«ng ty lµ kh¸ hîp lý, ®iÒu nµy t¹o nªn sù hµi hoµ vµ c©n b»ng trong sù ho¹t ®éng cña c«ng ty. + C¬ cÊu ®é tuæi: C¬ cÊu nµy thÓ hiÖn qua b¶ng sau: STT Lo¹i ®é tuæi Sè ng­êi (ng­êi) %trong tæng sè lao ®éng (%) 1 23 - 40 44 44 2 41 - 54 26 26 3 55 - 60 30 30 B¶ng C¬ cÊu ®é tuæi cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n Tõ b¶ng trªn, ta tÝnh ®­îc ®é tuæi trung b×nh ë c«ng ty lµ 40 tuæi. Nh­ vËy tuæi trung b×nh nh­ trªn cã lÏ kh¸ cao vµ do ®ã c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi ®©y nªn trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña m×nh, v× ®iÒu ®ã sÏ gióp cho viÖc kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña c«ng ty ®­îc nhanh nhÑn vµ s«i næi h¬n. +C¬ cÊu tr×nh ®é häc vÊn: C¬ cÊu nµy thÓ hiÖn qua b¶ng sau: STT Tr×nh ®é häc vÊn Sè ng­êi (ng­êi) % trong tæng sè lao ®éng 1 Trªn ®¹i häc 3 3 2 §¹i häc 67 67 3 D­íi ®¹i häc 30 30 B¶ng C¬ cÊu tr×nh ®é häc vÊn c«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n Nh×n b¶ng trªn ta cã thÓ thÊy sè c¸n bé c«ng nh©n viªn ë c«ng ty cã tr×nh ®é tõ ®¹i häc trë lªn chiÕm ®a sè, 70 %. §©y lµ mét tû lÖ kh¸ cao tuy nhiªn víi ®Æc ®iÓm kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty ph¶i quan hÖ víi ®èi t¸c n­íc ngoµi nªn tr×nh ®é häc vÊn vµ kü n¨ng nghiÖp vô lµ nh÷ng ®ßi hái cÇn thiÕt vµ rÊt quan träng. V× thÕ thiÕt nghÜ r»ng, trong nh÷ng n¨m tíi, bªn c¹nh viÖc trÎ ho¸ ®éi h×nh th× vÊn ®Ò tuyÓn dông nh÷ng ng­êi cã tµi n¨ng vµ tr×nh ®é còng cÇn ®­îc l­u t©m h¬n. 5. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong vßng 5 n¨m gÇn nhÊt tõ 1998 ®Õn cuèi 2002. a.Doanh thu (doanh thu tr­íc thuÕ) Nh×n chung, doanh thu cña c«ng ty trong vßng 5 n¨m trë l¹i ®©y ®¹t møc kh¸ vµ t¨ng tr­ëng tèt. B¶ng sau ®©y sÏ thÓ hiÖn ®iÒu nµy: STT N¨m Doanh thu tæng §v tÝnh % t¨ng so víi n¨m tr­íc (%) KÕt luËn 1 1998 150.000 triÖu ® 17,67 T¨ng 2 1999 154.000 nt 2,6 T¨ng 3 2000 218.691,6 nt 42 T¨ng 4 2001 234.000 nt 0,7 T¨ng 5 2002 nt B¶ng Doanh thu cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n tõ 1998 ®Õn 2002 Doanh thu tæng cña c«ng ty ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m, chØ tiªu nµy b­íc ®Çu ph¶n ¸nh mét sù lµnh m¹nh trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Tuy nhiªn, tèc ®é t¨ng lµ kh«ng ®Òu qua c¸c n¨m, nh­ c¸c n¨m 1998 vµ 2000 cã tèc ®é t¨ng kh¸ cao, nhÊt lµ 42% cña n¨m 2000 so víi n¨m 1999, thÓ hiÖn mét b­íc nh¶y vät cña c«ng ty. Nh­ng ®Õn n¨m 2001 th× tèc ®é nµy gi¶m xuèng chØ cßn 0,7%! Sù thÊt th­êng nµy lµ do møc ®é c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp trong n­íc vÒ viÖc giµnh thÞ tr­êng xuÊt khÈu vµ thu hót thÞ tr­êng nhËp khÈu, thªm vµo ®ã lµ sù biÕn ®éng kh«ng ngõng cña ®ång §« la Mü so víi ®ång ViÖt Nam. Tuy nh÷ng khã kh¨n lµ kh¸ch quan, nh­ng c«ng ty còng cÇn nh×n nhËn vµ cã rót kinh nghiÖm mét c¸ch nghiªm tó, th¼ng th¾n vÒ nh÷ng tån t¹i trong ho¹t ®éng t¹i c«ng ty m×nh ®Ó cã ®­îc mét tèc ®é t¨ng tr­ëng cao vµ duy tr× ®­îc bÒn v÷ng trong c¸c n¨m tíi. 6.Chi phÝ VÊn ®Ò chi phÝ ë c«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n trong vßng 5 n¨m trë l¹i ®©y ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: STT N¨m Tæng chi phÝ §v tÝnh % t¨ng so víi n¨m tr­íc KÕt luËn 1 1998 148.000 triÖu ® 17,74 T¨ng 2 1999 151.500 nt 2,36 T¨ng 3 2000 217.977,6 nt 43,9 T¨ng 4 2001 233.286 nt 7,02 T¨ng 5 2002 nt B¶ng Tæng chi phÝ cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n tõ n¨m 1998 ®Õn 2002 Nh×n vµo b¶ng tæng kÕt trªn, ta cã thÓ thÊy sù t¨ng chi phÝ qua c¸c n¨m tõ 1998 ®Õn 2002. Còng nh­ møc t¨ng doanh thu, møc t¨ng chi phÝ cã sù biÕn ®éng qua c¸c n¨m. C¸c n¨m tõ 1998 ®Õn 2000 cã sù kh¸ t­¬ng xøng vµ phï hîp gi÷a møc t¨ng chi phÝ vµ doanh thu, nh­ng n¨m 2001 th× gi÷a hai møc t¨ng nµy cã sù chªnh lÖch kh¸ lín, theo ®ã tû lÖ t¨ng chi phÝ lín gÊp gÇn 10 lÇn tû lÖ t¨ng doanh thu, ®iÒu nµy mét lÇn n÷a ph¶n ¸nh nh÷ng bÊt th­êng cña n¨m 2001. Trong nh÷ng n¨m tíi, c«ng ty cÇn cè g¾ng h¹ thÊp møc ®é t¨ng chi phÝ ®i ®«i víi viÖc n©ng cao tèc ®é t¨ng doanh thu mét c¸ch chñ ®éng, qua viÖc gi¶m bít c¸c chi phÝ bÊt hîp lý, ®Çu t­ vµo viÖc n©ng cao chÊt l­îng, nghiÖp vô cho ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn mét c¸ch hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. c.Lîi nhuËn T×nh h×nh lîi nhuËn cña c«ng ty xÐt trong 5 n¨m trë l¹i ®©y nh­ sau: STT N¨m Lîi nhuËn §v tÝnh % t¨ng so víi n¨m tr­íc KÕt luËn 1 1998 2.000 triÖu ® 11,1 T¨ng 2 1999 2.500 nt 25 T¨ng 3 2000 714 nt -71,44 Gi¶m m¹nh 4 2001 714 nt 0 Gi÷ nguyªn 5 2002 nt B¶ng Lîi nhuËn cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n tõ n¨m 998 ®Õn 2002 Nh­ vËy lµ chØ tiªu lîi nhuËn lµ chØ tiªu cã møc biÕn ®éng nhÊt trong ba chØ tiªu quan träng võa nªu. NÕu nh­ doanh thu cña c«ng ty ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m vµ cã vÎ nh­ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ®©y s¸ng sña th× khi nh×n vµo b¶ng tæng kÕt lîi nhuËn, ®iÒu nµy l¹i kh«ng ®óng. Hai n¨m 1998 vµ 1999 lîi nhuËn ®Òu t¨ng, cïng víi sù gia t¨ng cña doanh thu. Sang n¨m 2000, lîi nhuËn ®ét nhiªn gi¶m m¹nh xuèng chØ cßn 1/3 so víi n¨m 1999 vµ ®Õn n¨m 2000 th× lîi nhuËn gi÷ nguyªn. T×nh h×nh trªn cho ta thÊy ho¹t ®éng cña c«ng ty ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong mét sè n¨m gÇn ®©y, nh­ng ®ång thêi còng ghi nhËn nh÷ng cè g¾ng nç lùc mét c¸ch kÞp thêi cña c«ng ty ngay trong n¨m kÕ tiÕp 2001 ®Ó lîi nhuËn kh«ng tiÕp tôc bÞ suy gi¶m m¹nh mµ gi÷ ®­îc møc ®· ®¹t n¨m tr­íc ®ã, dï n¨m 2001 nh­ ®· nãi ë trªn lµ n¨m c«ng ty tiÕp tôc gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n. d.Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu C¸c n¨m tõ 1998 ®Õn 2002 c«ng ty ®· thùc hiÖn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña m×nh nh­ sau: STT N¨m XuÊt khÈu NhËp khÈu % t¨ng so víi n¨m tr­íc (%) Kim ng¹ch (triÖu USD) Tû träng (%) Kim ng¹ch (triÖu USD) Tû träng (%) XK NK 1 1998 2,5 16,13 13 83,87 +25 -10,3 2 1999 1,5 15 8,5 85 - 40 -41,37 3 2000 2,8 19,58 11,5 80,42 +86,66 +35,3 4 2001 3,33 15,7 17,87 84,3 +18,3 +55,4 5 2002 B¶ng Kim ng¹ch vµ c¬ cÊu hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n tõ 1998 ®Õn 2002. Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy ngo¹i trõ n¨m 1999 mµ ë ®ã c¶ kim ng¹ch xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu ®Òu gi¶m, th× nãi chung trong c¸c n¨m cßn l¹i t×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty ®Òu kh¸ kh¶ quan. Sù kh¶ quan nµy thÓ hiÖn qua c¸c mÆt sau: +Thø nhÊt, kim ng¹ch xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu ®Òu t¨ng vµ t¨ng cao. +Thø nh×, tû träng hµng xuÊt khÈu ®· cã møc t¨ng ë n¨m 2000, tuy nhiªn ®¸ng tiÕc lµ c«ng ty ch­a duy tr× ®­îc khi b­íc sang n¨m 2001. Do vËy trong nh÷ng n¨m tíi ®©y, c«ng ty cÇn n©ng cao tû träng hµng ho¸ xuÊt khÈu ®i ®«i víi viÖc n©ng cao kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu nãi chung. e.Thu nhËp b×nh qu©n Còng tÝnh tõ n¨m 1998 ®Õn cuèi 2002, t×nh h×nh thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi t¹i c«ng ty nh­ sau: STT N¨m Thu nhËp b×nh qu©n §v tÝnh % t¨ng so víi n¨m tr­íc (%) KÕt luËn 1 1998 1.350 1.000® 28,57 T¨ng 2 1999 1.400 nt 3,7 T¨ng 3 2000 1.450 nt 3,57 T¨ng 4 2001 1.450 nt 0 Gi÷ nguyªn 5 2002 nt B¶ng T×nh h×nh l­¬ng t¹i c«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n tõ 1998 ®Õn 2002 Qua b¶ng trªn ta cã thÓ thÊy, thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty trong mÊy n¨m gÇn ®©y nh×n chung kh¸ æn ®Þnh. Thêi gian tíi, c«ng ty nªn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh mét c¸ch hiÖu qu¶ nh»m môc ®Ých sö dông ®ßn bÈy lµ viÖc t¨ng thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó hä yªn t©m c«ng t¸c vµ cèng hiÕn . C. Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ 1. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m tíi cña c«ng ty KÕt thóc n¨m 2002 víi nh÷ng thµnh qu¶ ®· ®¹t ®­îc còng nh­ nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i, c«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n , trªn c¬ së quan ®iÓm kÕt hîp hµi hoµ gi÷a kinh doanh th­¬ng m¹i, kinh doanh dÞch vô vµ ®Çu t­ s¶n xuÊt , ®· rót kinh nghiÖm vµ ®­a ra môc tiªu phÊn ®Êu trong 5 n¨m tíi nh­ sau: + VÒ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu : PhÊn ®Êu n©ng cao kim ng¹ch nµy trong nh÷ng n¨m tíi víi tèc ®é t¨ng 50% cña n¨m 2005 so 2000. Trong ®ã , xuÊt khÈu ®¹t møc t¨ng 60%. MÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu lµ hµng kho¸ng s¶n truyÒn thèng, trong ®ã ®Æc biÖt ph¶i kÓ ®Õn nh÷ng mÆt hµng m¹nh nh­ Baryte, ngoµi ra ®Æt môc tiªu khai th¸c vµ më réng chñng lo¹i hµng sang c¸c lo¹i nh­ ho¸ chÊt, n«ng l©m s¶n, gia c«ng may xuÊt khÈu… VÒ nhËp khÈu , phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2005 ®¹t kim ng¹ch 14 triÖu USD. Trªn c¬ së tËn dông kh¶ n¨ng truyÒn thèng vÒ nhËp khÈu nguyªn liÖu, tËp trung chñ yÕu vµo c¸c lÜnh vùc nh­ ph©n bãn, ho¸ chÊt, vËt liÖu ®iÖn, nguyªn liÖu chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc v.v… + VÒ chØ tiªu tµi chÝnh: Doanh thu vµ lîi nhuËn cïng c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc phÊn ®Êu thùc hiÖn n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. §Õn 2005 phÊn ®Êu doanh thu ®¹t 185 tû ®ång vµ lîi nhuËn ®¹t 730 triÖu ®ång. +VÒ s¶n xuÊt : TiÕp tôc n©ng cao hiÖu qu¶ t¹i xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ph©n bãn l¸ t¹i Gia L©m, b»ng c¸ch n©ng cÊp hÖ thèng nhµ x­ëng vµ ®Çu t­ thªm thiÕt bÞ, m¸y mãc c«ng nghÖ vµ t¨ng c­êng viÖc qu¶ng b¸ cho s¶n phÈm nµy. +VÒ ho¹t ®éng dÞch vô: Duy tr×, cñng cè vµ n©ng cÊp cöa hµng kinh doanh ®iÖn tö, x©y dùng ý thøc phôc vô, v¨n minh th­¬ng nghiÖp, ®¶m b¶o ch÷ tÝn ®Ó thu hót kh¸ch hµng nh»m t¨ng vßng quay vèn, t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn lªn 450 triÖu ®/n¨m. Ngoµi ra, cÇn t×m hiÓu thªm c¸c dÞch vô kh¸c nh­ xuÊt khÈu lao ®éng, ®Ó cã thÓ ngµy cµng më réng lÜnh vùc kinh doanh cña c«ng ty. +VÒ lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng: Trong giai ®o¹n nµy phÊn ®Êu t¨ng quü l­¬ng lªn 10-15%. +VÒ chñ tr­¬ng thùc hiÖn héi nhËp: C«ng ty chñ tr­¬ng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p d­íi ®©y nh»m më réng thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu khi tr×nh ®é khoa häc kü thuËt cña thÕ giíi ngµy cµng cao: - N©ng cao tr×nh ®é vÒ mäi mÆt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn nh­ vÒ mÆt nghiÖp vô, ngo¹i ng÷, tin häc…®ång thêi víi viÖc trang bÞ vµ cñng cè thªm quan ®iÓm, lËp tr­êng v÷ng vµng, phÈm chÊt chÝnh trÞ . -B¸m s¸t mäi chñ tr­¬ng, ®­êng lèi vµ luËt ph¸p cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®Ó ®øng v÷ng trªn th­¬ng tr­êng. -T¨ng c­êng quan hÖ c«ng t¸c víi c¸c vô chøc n¨ng, c¸c viÖn nghiªn cøu th«ng tin cña Bé th­¬ng m¹i ®Ó cã ®­îc th«ng tin nhanh vµ hiÖu qu¶.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu khoáng sản.doc
Luận văn liên quan