Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Khánh Hồng với công tác tham gia xây dựng Đảng

Lý do chọn đề tàiĐảng Cộng Sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Trong cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 1991 chỉ rõ: Đảng Cộng Sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc" Đảng lấy chủ nghĩa Mac-Lênin và tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho mọi hành động, mục đích của Đảng là xây dựng đất nước Việt Nam độc lập, dân chủ, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cũng là chủ nghĩa cộng sản" Từ khi thành lập cho đến nay, trải qua hơn 80 năm phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, Đảng đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, khẳng định được đường lối đúng đắn và vai trò hại nhân lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị của nước ta. Trong công cuộc đổi mới thực hiện sự nghiệp công nghiêp hoá hiện đại hoá hiện nay, Đảng lãnh đạo đất nước thu được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực, tình hình chính trị ổn định, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao. Đảng cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, để không ngừng đổi mới toàn diện nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong thời kì đổi mới đề đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ cách mạng Việt Nam. Đại hội VI và VII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ toàn Đảng, toàn quân tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, đổi mới tư duy nâng cao chiến đấu của tổ chức Đoàn, cơ sở Đảng, đề ra nhiệm vụ cụ thể tự chỉnh đốn thể hiện đúng vai trò lãnh đạo của Đảng. MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN 1 MỤC LỤC . 2 DANH MỤC CÁC CHŨ VIẾT TẮT . 6 PHẦN MỞ ĐẦU 7 1. Lý do chọn đè tài . 7 2. Mục đích nghiên cứu tiểu luận 9 3. Nhiệm vụ tiểu luận 10 4. Đối tượng nghiên cứu khoa học . 10 5. Khách thể nghiên cứu khoa học 10 6.Phạm vi nghiên cứu khoa học . 10 7. Phương pháp nghiên cứu khoa học . 10 8. Kết cấu . 11 PHẦN NỘI DUNG 11 CHƯƠNG I . 11 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ .11 I. CƠ SỞ LÍ LUẬN . 11 1. Hệ thống các khái niệm .11 1.1 Các khái niệm về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh . 11 1.2 Khái niệm về tổ chức cơ sở Đoàn 11 1.3 Khái niệm về Đảng 11 1.4 Khái niệm về Đảng Cộng Sản 12 1.5 Khái niệm về công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng 12 2. Quan điểm của chủ nghĩa mác-Lênin về vai trò của thanh niên về xây dựng Đảng . 12 2.1 Quan điểm của Mác-ĂngGhen . 12 2.2 Quan điểm của lênin 13 II. THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG LÀ MỘT NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG CỦA TỔ VHỨC ĐOÀN THANH NIÊN TRONG THỜI KỲ MỚI 14 1. Nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời kì mới . 14 2. Thực trạng công tác tham gia xây dựng Đảng trong thời kì hiện nay 16 3. Tư tưởng Hồ Chí Minhvà quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về vai trò của Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng 19 3.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 19 3.2 Quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam . 20 CHƯƠNG II . 23 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH XÃ KHÁNH HÔNG-HUYỆN YÊN KHÁNH-TỈNH NINH BÌNH . 23 I Đặc điểm về tình hình địa phương về phong trào thanh niên 23 1. Đặc điểm về tình hình địa phương 23 1.1 Đặc điểm về vị trí địa lí . 23 1.2 Đặc điểm về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội 24 2. Đặc điểm về phong trào thanh niên và tổ chức Đoàn-Hội-Đội ở xã khánh Hồng . 26 II. Thực trạng công tác tham gia xây dựng Đảng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Khánh Hồng . 27 1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng , nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên thanh niên 27 2. Tổ chức các phong trào hành độngcách mạng trong thanh niên . 30 3. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng 31 4. Tham gia đóng góp ý kiến cho tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên . 33 5. Xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản vững mạnh 34 III. NGUYÊN NHÂN CỦA THỰC TRẠNG . 35 1. Nguyên nhân của thành tựu . 35 2. Những hạn chế và nguyên nhân 36 CHƯƠNG III 39 NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 39 I GIẢI PHÁP . 39 1. Về công tác cán bộ . 39 2. về công tác tham gia xây dựng bộ máy chính quyền . 39 3. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên 40 II. KIẾN NGHỊ . 41 1. Đối với cấp ủy Đảng chính quyền 41 2. Đối với Đoàn cấp trên . 43 3. Đối với các tổ chức chính trị xã hội . 44 KẾT LUẬN 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47

doc38 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 3042 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Khánh Hồng với công tác tham gia xây dựng Đảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, góp ý kiến cho tổ chức và cán bộ đảng viên, giới thiệu đoàn viên, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng. Thực trạng ở cơ sở những năm qua cũng có nhiều chuyển biến, nhưng thực tế công tác này còn nhiều hạn chế chính vì vậy nghiên cứu đề tài này để đưa ra giải pháp có tính khả thi trong công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng ở địa phương. 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của đảng cộng sản Việt Nam về vai trò của đoàn thanh niên tham gia xây dựng đảng. 3.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh. Kế thừa và phát huy sáng tạo những di sản quý báu của Mác - ĂngGhen, Lênin, Hồ Chí Minh đã đưa ra những luận điểm Mác - xít về vai trò, vị trí của thanh niên trong xã hội, về nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ và đoàn viên thanh niên trong điều kiện lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam. Để thực hiện được nhiệm vụ cách mạng cần có lực lượng quần chúng đủ sức khắc phục những khó khăn, thử thách, để giành những thắng lợi quyết định. Phải đoàn kết, tập hợp lực lượng quần chúng hăng hái nhất, mạnh mẽ nhất, hùng hậu nhất chính là thanh niên. Đây là một vấn đề có ý nghĩa sống còn của cách mạng. Người đã nêu lên một luận điểm nổi tiếng: "Muốn hồi sinh dân tộc thì trước hết phải hồi sinh thanh niên". Trong tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp" phần phụ lục gửi thanh niên Việt Nam, Người đã thiết tha kêu gọi: "Hỡi Đông Dương đáng thương hại người sẽ chết mất nếu đám thanh niên sớm già nua của Người không sớm hồi sinh". Theo Hồ Chí Minh: Thanh niên là một bộ phận quan trọng trong dân tộc. Họ là chủ nhân tương lai của đất nước, không chỉ vì họ chiếm 1/3 dân số mà chủ yếu vì thanh niên là bộ phận trẻ, khoẻ mạnh, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, giàu ý chí, nghị lực, có ước mơ và hoài bão lớn "Thanh niên là những đội quân xung kích trên các mặt trận". Người ta còn coi: "Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên trong tương lai", "Thanh niên là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế văn hoá", "Thanh niên còn là lực lượng cơ bản trong Bộ đội, Công an và dân quân tự vệ". Trong mọi công việc luôn thực hiện khẩu hiệu hành động: "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên". Cả cuộc đời Người luôn dồn tâm sức cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam. Người luôn xác định Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam và không ngừng đấu tranh nâng cao tính giai cấp của Đảng, người luôn coi chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động. Bác nói: "Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm nòng cốt cho Đảng, ai cũng hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy". Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam, bay giờ học thuyết nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính nhất chắc chắn là chủ nghĩa Mác - Lênin. Hồ Chí Minh quán triệt nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân và vạch rõ phương châm cơ bản trong công tác xây dựng Đảng. Đó chính là tập trung dân chủ, là nguyên tắc cơ bản nhất của Đảng phải có sự thống nhất về đường lối, chính trị, về chủ trương, chính sách, phải liên hệ mật thiết với quần chúng nhân dân làm tốt công tác xây dựng Đảng, đó là nguồn sức mạnh của Đảng. Hơn nửa thế kỷ hoạt động Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến thế hệ trẻ và luôn đánh giá to lớn tiềm năng vị trí vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, Người viết: "Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn là do các thanh niên". Chính vì vậy Người đã dành nhiều thời gian dồn tâm lực để gieo mầm cách mạng cho lớp người trẻ tuổi Việt Nam, không ngừng đào tạo bồi dưỡng thế hệ thanh niên này đến thế hệ thanh niên khác. Ngay từ năm 1924, tấm gương hoạt động cách mạng và những bài báo của Người đã có sức hấp dẫn to lớn đối với thanh niên, cổ vũ thanh niên nước ta đứng lên làm cách mạng, việc thành lập tổ chức: Hội Việt Nam thanh niên cách mạng (Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội) để chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam và việc sáng lập ra tờ báo "Thanh niên" đã chứng tỏ Hồ Chí Minh có tầm nhìn xa trông rộng, tầm nhìn chiến lược khi Người viết rằng: "Chỉ có thanh niên mới có thể nắm vai trò là châm ngòi lửa đầu tiên cho cách mạng nước ta". Trong Di chúc thiêng liêng Người đã căn dặn rằng: "Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần quan tâm giáo dục đạo đức cách mạng cho họ đào tạo họ trở thành những chiến sĩ cách mạng vừa hồng vừa chuyên". Người cũng nhiều lần căn dặn các cán bộ làm công tác thanh niên cần giúp thanh niên xây dựng cho mình "lẽ sống cao đẹp", người thanh niên sống là phải có lý tưởng và chỉ rõ rằng: "Lý tưởng của thanh niên ngày nay là độc lập, tự do, thống nhất tổ quốc và chủ nghĩa xã hội". Chính vì vậy việc quan tâm bồi dưỡng phát triển thanh niên vào Đảng hiện nay chính là Đảng ta thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ, Người sáng lập ra Đảng Cộng Sản Việt Nam. 3.2 Quan điểm Đảng Cộng Sản Việt Nam Trải qua hơn 80 năm xây dựng phấn đấu và trưởng thành, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã khẳng định được vai trò, vị trí lãnh đạo của mình trong sự nghiệp cách mạng, với những thắng lợi to lớn. Thực tế cho thấy: Từ khi Đảng ra đời đến nay cũng thấy rõ Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân mà thanh niên là lực lượng đông đảo, xung kích đi đầu trong giai cấp ấy. Từ khi ra đời đa số những thanh niên công nhân trẻ tuổi là những người sớm giác ngộ theo lý tưởng của giai cấp và nhân dân lao động đấu tranh vì độc lập tự do của tổ quốc. Quan điểm của Đảng về công tác quần chúng nói chung, trong đó có công tác vận động thanh niên nói riêng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng trong công tác xây dựng Đảng. Trong thực tiễn khách quan và quy luật tiến hoá chung của lịch sử thì thanh niên là lực lượng giữ vai trò quan trọng trong xã hội, trong kế thừa và phát triển những thành tựu của thế hệ đi trước. Thanh niên là lớp người đặc trưng của xã hội, hình thành từ tầng lớp nhân dân, họ là người có đặc thù riêng về tâm sinh lý, về trí tuệ, có khát vọng trong cuộc sống. Họ luôn có nhu cầu về học tập, có khả năng cá nhân trong tập thể và khao khát muốn được thể hiện mình, có tinh thần trách nhiệm đối với mọi người. Trong tình hình cách mạng hiện nay muốn nắm được thanh niên trước hết và chủ yếu phải nắm chắc lực lượng tiên tiến giác ngộ trong thanh niên, đó là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có vị trí quan trọng và đặc biệt trong công tác phát triển Đảng (Vị trí đó được ghi trong Điều lệ Đảng). Muốn trẻ hoá đội ngũ cán bộ đảng viên, muốn tăng thêm nguồn diện chính trị thế giới ngày nay có sự biến đổi sâu sắc và hết sức phức tạp, các thế lực thù địch bên ngoài câu kết với bọn phản động bên trong thực hiện âm mưu "Diễn biến hoà bình" nhằm kích động đa nguyên chính đảng, đa đảng đối lập thực chất là chúng muốn xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Chính vì vậy việc bảo vệ, bồi dưõng giáo dục thế hệ trẻ hôm nay trở nên quan trọng hơn bao giờ hết vì sự nghiệp dựng nước có phần quan trọng chủ yếu của thanh niên.". Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vấn đề đào tạo bồi dưỡng khuyến khích tài năng trẻ, Nghị quyết 04 đã đề ra yêu cầu "Hình thành một lớp thanh niên nam, nữ ưu tú, vững vàng về chính trị, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa tiêu biểu cho thế hệ trẻ đã hình thành những nhà lãnh đạo quản lý kinh doanh giỏi, những chuyên gia xuất sắc trong mọi lĩnh vực đỉnh cao của khoa học, những nghệ sĩ có tài năng, những người có tay nghề cao của khoa học". Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn đánh giá đúng vị trí, vai trò cực kỳ quan trọng của thanh niên và công tác thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đảng luôn nhận thức sâu sắc về vai trò của thanh niên, coi thanh niên là lớp người thừa hưởng thành quả cách mạng, vừa là lực lượng chính làm ra kết quả đó. Đảng ta luôn khẳng định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng. Trong giai đoạn mới, Đảng chỉ rõ cần phát huy vai trò làm chủ tiềm năng to lớn của thanh niên để thanh niên thực hiện sứ mệnh lịch sử đi đầu trong cuộc đấu tranh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Đảng luôn đặt niềm tin sâu sắc vào bản chất tốt đẹp và truyền thống cách mạng của thanh niên nước ta. Tóm lại: Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam luôn đặt niềm tin to lớn ở thanh niên, bởi thanh niên là trụ cột của nước nhà, là lực lượng đông đảo có phẩm chất năng lực, trí tuệ là đội dự bị tin cậy của Đảng thường xuyên học tập, góp ý phê bình vào các văn kiện của Đảng với mục tiêu cuối cùng là làm cho Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN XÃ KHÁNH HỒNG - HUYỆN YÊN KHÁNH – TỈNH NINH BÌNH I. ĐẶC ĐIỂM VỀ TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN. Đặc điểm tình hình địa phương. 1.1. Đặc điểm về vị trí địa lý. - Phía đông giáp với xã kánh Nhạc. - Phía tây giáp huyện Yên Mô. - Phía nam giáp huyện Kim sơn. - Phía bắc giáp với thị trấn Yên Ninh. - Diện tích 436ha. - Số hộ dân 1836 hộ. - Tổng số khẩu 8356. - Mật độ 349 người/ km2. - Xã Khánh Hồng gồm 4 thôn: Bình Hòa, Thổ Mật, Duyên Phúc, Đức Hậu. Cách trung tâm thành phố 15km về phía bắc, xã có quốc lộ 58 chạy qua thuận tiên cho thông thương và phát triển kinh tế các vùng lân cận. Xã Khánh Hồng là một xã thuần nông chủ yếu là trồng cây lúa nước, ngoài ra còn trồng thêm các loại hoa mau như rau, dưa, đậu lạc... 1.2. Đặc điểm kinh tế, chính trị, văn hóa,xã hội. 1.2.1. Về kinh tế. Trong năm qua UBND xã Khánh Hồng đã kịp thời chỉ đạo cho các thôn, xóm có diện tích sản xuất nông nghiệp, gieo trồng đúng thời vụ, áp dụng các khoa học kỷ thuật vào trồng trọt, tăng thâm canh, kiểm soát tốt các dịch bệnh. Do đó vụ lúa Đông xuân năm 2010 đạt năng suất cao 50 tạ/ha. Tuy nhiên trên lĩnh vực trồng trọt còn tồn tại một số vấn đề mà chúng ta chưa thực hiện được đó là chưa có hệ thống kênh mương tưới tiêu về mùa hè và chống ngập úng khi có mưa lớn, hệ thống đường vào khu vực sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, chưa có các mô hình trang trại lớn làm ăn có hiệu quả. Xã Khánh Hồng có vị trí thuận lợi về giao thông nối liền với các huyện đê giao lưu buôn ban cũng ngư phat triển kinh tế. Tình hình an ninh trật tự được ổn định không xảy ra nhưng vụ việc nghiêm trọng nào.. 1.2.2. Về văn hóa_ xã hội. Văn hóa: Mục tiêu: Tiếp tục triển khai Nghị quyết 05 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đạm đà bản sắc dân tộc, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các bản tin truyền thống của quê hương đất nước, các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước: 100% thôn, xóm đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến, Ba thôn đạt văn hóa năm 2010, 100% hộ gia đình treo ảnh Bác hồ, Xây dựng 1 trung tâm học tập cộng đồng. Công tác xóa đói giảm nghèo được Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, trong năm đã tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận với các kênh ngân hàng chính sách để vay vốn phát triển kinh tế, được tham gia tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi nên tỷ lệ hộ nghèo trong năm giảm xuống đáng kể từ 122 hộ năm 2009 đến năm 2010 còn lại 80 hộ chiếm tỷ lệ ..... Người nghèo được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách do nhà nước quy định như BHYT, miễn giảm một số nghĩa vụ theo quy định. Về giáo dục: Công tác phổ cập được duy trì vững chắc. Huy động trẻ đúng độ tuổi đạt 100%, chất lượng giáo dục ngày được nâng cao, chất lượng đội ngũ giáo viên được đào tạo đạt chuẩn 100%, công tác khuyến học, khuyến tài đang được nhân rộng trong nhân dân.Tỷ lệ học sinh khá giỏi ngày càng tăng, học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện đạt nhiều giải cao. Xã có 1 trường THCS, 1 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và 3 trường mầm non. Về y tế: Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác y tế trên địa bàn, triển khai thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Tăng cường công tác truyền thông và chất lượng dịch vụ kế hoạch hoá gia đình. Về an ninh: Tình hình an ninh trong xã được giữ vững, không có các điềm nóng xảy ra. Công tác an ninh quốc phòng:. Thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, chỉ thị sẵn sàng chiến đấu. Chú trọng xây dựng lực lượng dân quân hàng năm vững mạnh, quản lý tốt dự bị động viên và quản lý thanh niên trong độ tuổi 17, khảm tuyển chọn thanh niên lên đường bảo vệ tổ quốc đạt 100% chỉ tiêu, có 42 thanh niên lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân năm thứ 1 đến năm thứ 5 cho 87 đ/c, qua tổng kết loại khá giỏi đạt 77,2%. 2. Đặc điểm của phong trào thanh niên và tổ chức Đoàn - Hội- Đội ở xã Khánh Hồng huyện Yên Khánh Tỉnh Ninh Bình Xã Khánh Hồng thanh niên từ 15 – 30 tuổi là 3.765 người với 17 cở sở Đoàn. Trong đó có 3 chi Đoàn trường học, còn lại là thanh niên nông thôn và trưởng thành. Nhìn chung tình hình tư tưởng và thaí độ ý thức chính trị của thanh niên ổn định trước diễn biến phức tạp của thực tế địa phương trong nước và quốc tế. Đại bộ phận thanh niên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội , luôn có ý thức tự lực tự cường có ý chí vươn lên lập thân lập nghiệp, có tinh thần ham học hỏi, hăng say trong lao động, học tập và sản xuất, vai trò vị thế của thanh niên trong xã hội được khẳng định. Đặc biệt thanh niên luôn nhận thức được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội. Đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, mô hình của thanh niên trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội.. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi, thanh niên xã cũng đang đứng trước những khó khăn thách thức lớn. Đó là những tác động của các mặt trái của nền kinh tế thị trường. Vấn đề thiếu việc làm khá lớn một số thanh niên trong xã đã nhận thức đúng về mục tiêu lí tưởng của thanh niên, muốn vươn lên khắc phục khó khăn, thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, nhận thức và ý thức chấp hành kỷ luật của một bộ phận thanh niên còn yếu, số thanh niên đi làm ăn quá xa quá đông gây khó khăn cho công tác quản lý Đoàn viên và tổ chức các hoạt động Đoàn cơ sở. Những vấn đề đó đã ảnh hưởng đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đặc biệt là công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Về tình hình công tác thanh niên trong xã: Trong những năm qua được sự quan tâm sâu sắc của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự hỗ trợ, tạo điệu kiện của tổ chức đoàn thể, cùng với sự nỗ lục phấn đấu của các cán bộ, đoàn viên thanh niên công tác Đoàn và phong trào thanh niên xã đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Đẩy mạnh phong trào hoạt động của mình, ban chấp hành Đoàn xã và các ban nghành tổ chức đưa ra các chính sách để hỗ trợ và khuyến khích thanh niên vươn lên xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Đoàn đẩy mạnh các tay nghề, tư vấn chuyên nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên, hướng dẫn thanh niên lập các dự án vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh giỏi, hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ tay nghề. Các phong trào trên đã lôi cuốn được nhiều thanh niên tham gia. Do đó giải quyết được một số vấn đề xã hội của thanh niên trên địa bàn dân cư và quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.. Như vậy, dưới sự lãnh đạo của Ban thường vụ Đoàn xã, Ban thường vụ huyện Đoàn Yên Khánh, Ban thường vụ tỉnh Đoàn Ninh Bình sự ủng hộ các cấp chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành, các tổ chức xã hội trong xã, sự năng đông các cấp bộ Đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên xã có những chuyển biến tiến bộ. Các hoạt động của Đoàn đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng mà Nghị quyết Đai hội Đảng bộ xã đề ra. II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH XÃ KHÁNH HỒNG – HUYỆN YÊN KHÁNH – TỈNH NINH BÌNH 1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức về xây dựng đảng cho đoàn viên thanh niên. Ngay sau khi nhận được kế hoạch triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Tỉnh uỷ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, BCH Đoàn xã Khánh Hồng đã chủ động xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể bám sát các nội dung "5 xây". "5 chống" phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Một là: xây dựng tư tưởng cao đạo, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, nếp sống văn minh.xây dựng tình đoàn kết của đoàn viên thanh niên chung tay góp sức phát triển kinh tế vì cuộc sống cộng đồng,biểu dương khen thưởng những mặt tích cực cho đoàn viên thanh niên và giáo dục họ tham gia xây dựng đảng. Chống lối sống bàng quan, vụ cảm, vị kỉ, vụ lợi cá nhân; chống thói hư tật xấu, thụ bạo trong thanh thiếu nhi. Chống những thái độ tiêu cực,lạc hậu,đua đòi, những tệ nạn xã hội khác... Hai là: xây dựng tinh thần, ý thức học tập đúng đắn, học mọi lúc, mọi nơi, ở đâu cũng phải học, làm việc gì cũng phải học; ra sức học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, luôn cầu tiến bộ, xây dựng tính đoàn kết cho thanh niên có chí hướng phát triển kinh tế. Chống các biểu hiện tiêu cực, chầy lười và coi thường học tập, chống những thái độ đua đòi không mục đích, không chấp hành kỉ cương kỉ luật có thói hư tật xấu. Ba là: xây dựng tinh thần lao động cần cù, sáng tạo tâm huyết và trách nhiệm, hình thành tác phong lao động trẻ, luôn xây dựng đoàn kết trong lao đông sáng tạo, có lòng nhiệt tình hăng say lao đông tự lực tự cường có hướng phấn đấu tham gia xây dựng đảng . Chống lại thói quen thụ động, lười lao động, ỷ lại, vô kỷ luật, kiên quyết chống lại mọi tệ nạn xã hội, những thái độ tiêu cực vô văn hóa, thiếu ý trách nhiệm trong công việc,có lối sống tự tạo không lành mạnh. Bốn là: xây dựng ý thức và thói quen tiết kiệm: tiết kiệm thời gian, công sức vật chất trong lao động, sinh hoạt và công tác; xây dựng tác phong "cần kiệm là nếp sống của tuổi trẻ". Chống lãng phí, xa hoa, phô trương, bệnh hình thức. Năm là: xây dựng ý thức công dân, ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng bảo vệ lẽ phải và sự công bằng, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Lên án, đấu tránh chống lối sống tự do, vô kỷ luật, coi thường pháp luật. Trong quá trình triển khai thực hiện, cuộc vận động đó nhận được sự quan tâm, hưởng ứng sôi nổi của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên trong toàn xã xuất hiện nhiều điển hình thanh niên tiên tiến, tập thể thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. . Để nâng cao trình độ lý luận cho đoàn viên thanh niên, ban chấp hành Đoàn xã đã tham mưu với Đảng uỷ tổ chức cho thanh niên tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết của Đảng và Nhà nước chương trình bồi dưỡng nhận thức lý luận chính trị, phát động cho đoàn viên thanh niên tìm hiểu trên những sách báo thường nhật, thông tin đại chúng về tình hình đất nước, diễn biến chính trị và các mặt khác trong đời sống. Ban chấp hành Đoàn xã cũng đã phối hợp với các tổ chức chính trị, ban ngành đoàn thể triển khai kế hoạch hoạt động cho thanh thiếu niên với nhiều hình thức hoạt động phong phú phù hợp với lứa tuổi như: thiếu nhi tập làm từ thiện, phong trào kế hoạch nhỏ, uống nước nhớ nguồn, thăm các gia đình chính sách. Ban chấp hành Đoàn xã đã tổ chức phối hợp Đoàn thanh niên với công an huyện, phòng giáo dục triển khai tháng cao điểm phòng ngừa, tố giác thanh niên vi phạm pháp luật, giúp đoàn viên thanh niên và các em học sinh hiểu biết đầy đủ về pháp luật nhất là luật giao thông đường bộ, luật nghĩa vụ quân sự, luật thuế. Đồng thời tích cực hưởng ứng các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, các vấn đề dân số, sức khoẻ, môi trường, công tác giáo dục lối sống, nếp sống. Tham gia phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, ông bà mẫu mực con cháu hiếu thảo. Đảm nhận các công trình thanh niên như đoạn đường tự quản về an toàn giao thông, trật tự an toàn giao thông, đảm nhận nạo vét kênh mương, công tác vệ sinh môi trường. Tóm lại công tác giáo dục truyền thống và hoạt động của đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Khánh Hồng đã đạt được nhiều thành quả. Qua những hoạt động trên, Đoàn thanh niên xã đã làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên, đã bồi dưỡng, giáo dục và phát huy tiềm năng to lớn của xã. 2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên. Phong trào hành động cách mạng là hình thức phát động quần chúng một cách có kế hoạch để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ cụ thể hàng ngày phong trào hành động của Đoàn là lấy đường lối của Đảng, chủ trương giải pháp của nhà nước làm linh hồn sự sống cho các phong trào hành động cách mạng của Đoàn thanh niên. Thanh niên Việt Nam đã cùng với toàn Đảng, toàn dân làm nên thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, sau đó tiếp tục hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. . Trong thời đại ngày nay, đất nước đang ngày càng hội nhập, những tiến bộ khoa học kỹ thuật, thông tin hiện đại đang du nhập vào nước ta. Vì vậy đây là điều kiện rất tốt để cho thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên xã nói riêng không ngừng thi đua học tập tiến quân vào khoa học công nghệ. Đã có rất nhiều phong trào hành động cách mạng được phát động tới tất cả đoàn viên thanh niên, các em học sinh và quần chúng nhân dân. Ban chấp hành xã đã phát động, triển khai phong trào "thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc". Và gần đây nhất là phong trào mà Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp và 5 xung kích trong tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc và đã đạt được kết quả rất cao, mỗi đoàn viên đã hăng hái tham gia thi đua lập nghiệp, lao động sáng tạo, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Tiếp tục đẩy mạnh các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Công tác tuyên truyền vận động cho đoàn viên thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường đã được cấp bộ đoàn chú trọng đưa vào chương trình hoạt động ngay từ ban đầu. Ban chấp hành Đoàn xã đã phối hợp với ban an toàn giao thông tổ chức tập huấn cho cán bộ Đoàn. Phong trào thanh niên vì cuộc sống cộng đồng được cấp bộ đoàn đưa vào làm nhiệm vụ trọng tâm. Ngoài ra ban chấp hành Đoàn luôn bám sát và chỉ đạo các chi đoàn trong đó có nhiều chi đoàn thực hiện tốt phong trào "đền ơn đáp nghĩa", công tác chào mừng đại hội đại biểu của đoàn cấp trên, đảm nhận các tuyến đường trọng yếu ở nông thôn, nhiều chi đoàn đã tổ chức giúp đỡ các hộ gia đình chính sách. 3. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú học cảm tình Đảng và giới thiệu kết nạp Đảng Thanh niên với việc tham gia xây dựng Đảng được xem xét trong 2 tư cách: Thứ nhất: Đoàn viên, thanh niên là công dân của nước Việt Nam có trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, nếu đủ 18 tuổi và đủ tiêu chuẩn của một đảng viên được xem xét kết nạp vào Đảng. Thứ hai: Thanh niên là đoàn viên được kết nạp vào Đảng, là đảng viên có trách nhiệm xây dựng Đảng Cộng sản, vừa là trách nhiệm, quyền lợi của mỗi thanh niên. Trong điều kiện hiện nay hơn lúc nào hết xây dựng Đảng càng có ý nghĩa quan trọng, mỗi thanh niên cần ý thức được điều đó và tích cực tham gia xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh hơn. Thanh niên là một lực lượng to lớn trong xã hội, đoàn viên thanh niên là đội dự bị của Đảng, là nguồn bổ sung sinh lực mới cho Đảng. Vì vậy, trong những năm qua Ban chấp hành Đoàn xã luôn quan tâm tới công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đây là một khâu rất quan trọng trong công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng. Để làm tốt công tác này, Ban chấp hành Đoàn tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống đạo đức, lối sống nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ đoàn viên. Công tác xây dựng Đảng là công tác mang tính chất thường xuyên và lâu dài, bởi vậy để thực hiện nhiệm vụ của mình trong công tác xây dựng Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, tự chỉnh đốn nhằm phát huy tác dụng tuổi trẻ trong việc tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế - văn hoá - xã hội để thực sự trở thành đội dự bị tin cậy của Đảng với sự quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ của Đảng, chính quyền địa phương và sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ đoàn viên thanh niên xã, chắc chắn rằng công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng của xã sẽ ngày càng lớn mạnh hơn. Để tiếp tục thực hiện công tác xây dựng Đảng, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cần làm tốt một số nội dung như sau: - Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên. - Phát huy vai trò xung kích cách mạng của Đoàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng giao cho, có cơ chế và chính sách phát triển, tuyển chọn, bồi dưỡng cán bộ vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động Đoàn, gắn bó với đoàn viên thanh niên. - Xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đoàn tham gia làm tốt công tác tạo nguồn giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú để xem xét, kết nạp Đảng. - Kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động đoàn với phương châm "tập trung cho cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra thực hiện nghị quyết cũng như chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đoàn". - Thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo, văn kiện của Đảng; tổ chức góp ý kiến phê bình cán bộ, đảng viên và sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Trong những năm gần đây đoàn viên thanh niên được học lớp cảm tình đảng và kết nạp đảng năm sau cao hơn năm trước. Điều này cho thấy các cấp lãnh đạo đảng và đoàn rất quân tâm tới công tác phát triển đảng. Cụ thể số lượng thống kê từ năm 2008 – 2011 như sau: STT Năm Tổng số đoàn viên Tổng số đoàn viên ưu tú Số học lớp đối tượng đảng Số được kết nạp Ghi chú 1 2 3 4. Tham gia góp ý kiến cho tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên Trước hết xác định Đảng là cơ quan chính trị cao nhất, trực tiếp lãnh đạo tổ chức Đoàn vì thế Đảng phải là một tổ chức trong sạch vững mạnh, một đảng viên phải rèn luyện phẩm chất đạo đức cho mình, tổ chức Đảng phải tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên phải nắm chắc các nghị quyết, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, phải có ý thức xây dựng tổ chức. Thực hiện tốt tự phê bình và phê bình: Đây là yêu cầu không thể thiếu được trong xây dựng phong cách lãnh đạo của cán bộ. Bởi vì, thực hiện tốt nguyên tắc này là cán bộ đã tự ý thức được trách nhiệm và bổn phận của mình, biết đòi hỏi chính bản thân mình thực hiện các nhiệm vụ của đảng, đồng thời, cũng là quyền được đòi hỏi những cán bộ khác phải có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ của đảng. Cán bộ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu trong tự phê bình và phê bình để làm gương và nêu gương cho cấp dưới và quần chúng. Học tập phong cách Hồ Chí Minh là học cách làm gương và nêu gương từ việc nhỏ đến việc lớn, từ đời tư đến việc công, từ công tác, chiến đấu, học tập đến sinh hoạt hàng ngày. 5. Xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản vững mạnh. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã và đang là tổ chức có uy tín rộng rãi trong thanh niên và nhân dân. Đoàn không chỉ bồi dưỡng lý luận, đạo đức giáo dục lối sống, nếp sống, tri thức cho thanh niên mà còn vận động, cổ vũ và tổ chức cho đông đảo thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước. Đặc biệt trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước, là thời kỳ củă những biến đổi sâu sắc và toàn diện của đất nước, từ kinh tế xã hội đến an ninh quốc phòng, từ kết cấu hạ tầng đến văn hoá và kiến trúc thượng tầng với tiềm năng về nhiều mặt, thanh niên Việt Nam sẽ góp phần quan trọng vào sự biến đổi sâu sắc và toàn diện ấy. Như vậy, thanh niên có vai trò rất quan trọng đối với đất nước, nhưng để đáp ứng yêu cầu của đất nước đặt ra, đòi hỏi mọi đoàn viên phải không ngừng tham gia xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Để đáp ứng những yêu cầu đó, Đoàn thanh niên xã đã đề ra nhiều biện pháp, phương thức nhằm xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh hơn. Thường xuyên tăng cường củng cố tổ chức Đoàn về chính trị, tổ chức và hành động là hạt nhân đoàn kết, tập hợp thanh niên thành những công dân tốt, người lao động tích cực và tạo ra sự chuyển biến mới cho phong trào coi trọng việc củng cố tổ chức từ xã đến chi đoàn, sắp xếp ổn định mô hình đoàn phù hợp với điều kiện địa phương của từng cơ sở để tranh thủ sự quan tâm của cấp uỷ Đảng. Chăm lo đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, hoạt động phù hợp với đặc điểm tâm lý, sở thích của thanh niên các chi đoàn cơ sở để thực sự làm cầu nối giữa thanh niên với tổ chức Đoàn. Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở, chất lượng đoàn viên, thường xuyên chủ động, sáng tạo các nội dung sinh hoạt như câu lạc bộ tiền hôn nhân, câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội. Thông qua các hoạt động đó đã tập hợp được nhiều thanh niên tham gia. III. NGUYÊN NHÂN CỦA THỰC TRẠNG 1. Nguyên nhân của thành tựu 1.1. Nguyên nhân khách quan. Tình hình trong nước và quốc tế có nhiều biến động phức tạp, mặt trái của cơ chế thị trường tác động không nhỏ vào tâm lý của thanh niên, sự tha hoá biến chất, nạn quan liêu tham nhũng của một số cán bộ đã ảnh hưởng vào niềm tin của thanh niên, một số cấp uỷ Đảng đặc biệt là khối doanh nghiệp nhà nước, Công ty cổ phần chưa thực sự quan tâm tạo điều kiện cho Đoàn hoạt động. Điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra. 1.2. Nguyên nhân chủ quan. - Công tác cán bộ của Đoàn cơ sở còn nhiều lúng túng, bị động, đội ngũ cán bộ ở một số đơn vị còn yếu và thiếu năng động sáng tạo, nhiều lúc còn hành chính hoá chạy theo sự vụ, thiếu sâu sát cơ sở. Công tác tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, Chính quyền và sự phối hợp với ban ngành đoàn thể còn yếu, công tác kiểm tra giám sát của Đoàn chưa thường xuyên và nghiêm túc, một số giải pháp trong công tác giáo dục thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn Hội chưa phù hợp và đáp ứng nhu cầu của từng khối. - Vấn đề xã hội hoá công tác thanh niên chưa phát huy hết hiệu quả, một số cấp uỷ chính quyền chưa chú trọng công tác thanh niên. Kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu của phong trào. - Vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên còn nhiều bất cập, lực lượng thanh niên thường xuyên biến động là yếu tố quan trọng có tác động lớn đến việc tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn-Hội còn hạn chế. - Các cấp bộ đoàn chưa thực sự chăm lo đến quyền và lợi ích của thanh niên, một bộ phận thanh thiếu niên thiếu ý thức học tập rèn luyện, không am hiểu pháp luật, tình hình chính trị, xã hội, không tham gia hoạt động Đoàn Hội, sống ỷ lại, thờ ơ với thời cuộc nên không đóng góp sức mình và phát triển của quê hương đất nước đặc biệt là giai đoạn mở cửa, hội nhập với thế giới. - Cán bộ đoàn vẫn còn nhiều hạn chế về trình độ năng lực, nghiệp vụ trong tổ chức hoạt động cho thanh niên. Các hoạt động vẫn chưa đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của thanh niên hiện nay. 2. Những hạn chế và nguyên nhân 2.1. Hạn chế Bên cạnh những kết quả đạt được như trên thì công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng của xã Khánh Hồng còn có những thiếu sót và hạn chế sau: - Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có đổi mới sống còn mang tính hình thức, hiệu quả giáo dục chưa cao. Cụ thể là giáo dục lý tưởng của cách mạng, hoài bão lòng tự hào dân tộc và bản lĩnh chính trị. - Công tác xây dựng tổ chức Đoàn-Hội, nhất là cơ sở, cấp chi đoàn còn nhiều khó khăn, bất cập, thiếu tính bền vững. Tỷ lệ tập hợp thanh niên, tổ chức đoàn ở cơ sở chưa đạt. Vai trò nòng cốt của đoàn trong xây dựng tổ chức Hội LHTN chưa rõ. Công tác cán bộ còn nhiều bất cập, việc đào tạo quy hoạch cán bộ chưa được quan tâm thực hiện. Đầu ra cho cán bộ Đoàn còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng, một số cán bộ luân chuyển nhanh nên việc kiện toàn, nâng cao tổ chức bộ mấy ở các cấp còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ đảng viên trẻ trong tổ chức bộ máy Đoàn còn thấp, năng lực cán bộ ở một số đơn vị chưa đáp ứng được tình hình và nhiệm vụ được giao. Cơ sở vật chất thiếu, kinh phí hoạt động còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. 2.2. Nguyên nhân. Hiện nay, với sự biến động của nền kinh tế thị trường đã có tác động mạnh đến tư tưởng của thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên xã Khánh Hồng nói riêng, những vấn đề bức xúc đặt ra như: việc làm, thu nhập, tiêu cực xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tập hợp đoàn kết thanh niên. Vì vậy một bộ phận thanh niên vẫn còn thờ ơ với các hoạt động chính trị - xã hội, không có nguyện vọng, chí hướng trở thành đoàn viên, đảng viên. Một bộ phận thanh niên ham chơi, đua đòi, sa vào các tệ nạn xã hội, sống thực dụng, thiếu ý chí khắc phục khó khăn. Số lượng thanh niên rơi vào tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, trình độ tay nghề kém chiếm tỷ lệ không nhỏ. Những vấn đề trên đã ảnh hưởng đến nhận thức, thái độ, hành vi đời sống của thanh niên, làm cho công tác giáo dục của đoàn trở nên khó khăn hơn. Như chúng ta đó biết lực lượng thanh niên thất nghiệp chiếm tỉ lệ không nhỏ trong cả nước hiện nay. Vì thế mà thanh niên xã cũng đang trong tình trạng gặp phải nhiều khó khăn phức tạp, như thiếu việc làm , tệ nạn xã hội... đây cũng là một vấn đề bức xúc trên địa bàn xã hiện nay. Bên cạnh đó, một vài nơi các cấp uỷ đảng, chính quyền cơ sở chưa quan tâm đến công tác Đoàn, cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động của tuổi trẻ còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chi đoàn chưa có địa điểm sinh hoạt. Nhiều nơi trong toàn xã đang còn thiếu cơ sở vật chất, thiếu cán bộ tâm huyết với nhân dân, chưa được quan tâm tận tình với nhân dân, chưa thực sự là một cán bộ của nhân dân. Vì vậy mà nhân dân luôn gặp phải những khó khăn, tình trạng thiếu việc làm còn khá cao những tệ nạn xã hội còn tiếp diễn xẩy ra trong xã. Một số nơi trong xã thanh niên đang sống buông thả, sống đua đòi, ham chơi hưởng thụ, chưa thực sự sống có tiến bộ có nhiều thói hư tật xấu, trình độ học vấn của thanh niên đang còn hạn chế. CHƯƠNG III. NHỮNG GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ I. GIẢI PHÁP Trong tình hình đất nước ta hiện nay vấn đề xây dựng Đảng là một nhiệm vụ quan trọng đặt lên hàng đầu và đó cũng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta. Trong đó tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giữ vị trí then chốt trong sự phát triển của tổ chức Đảng, vì thế làm tốt công tác này trước hết cần làm tốt một số giải pháp sau: 1. Về công tác cán bộ: Chất lượng cán bộ ở xã vẫn chưa cao nhất là ở các cơ sở đoàn, hầu như cán bộ ở cơ sở mới chỉ từ phong trào mà lên chưa được đào tạo một cách có quy mô, hơn nữa cán bộ chuyên trách còn ít mà phải đan xen giữa các ngành. Việc tuyển chọn cán bộ chưa được sát sao, cán bộ được phân công nghề nghiệp chưa đúng với chuyên môn của mình vì thế Ban chấp hành Trung ương và Ban thường vụ tỉnh đoàn huyện đoàn cần quan tâm hơn nữa việc đào tạo cán bộ, mở các lớp bồi dưỡng đào tạo cho các cán bộ đoàn, nhất là cán bộ cơ sở để đảm bảo nhu cầu trong công tác lãnh chỉ đạo trong phong trào hoạt động. Tổ chức nhiều cuộc thi cho các cán bộ đoàn ở các cấp để tìm ra các cán bộ giỏi từ đó có những kế hoạch bồi dưỡng họ trở thành cán bộ cốt cán phong trào. Cung cấp đầy đủ tài liệu, sách nghiệp, tờ tin cho các cán bộ ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho họ tiếp cận với khoa học kỹ thuật, tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động để tạo ra sự nhuần nhuyễn trong công tác tổ chức của họ. Thường xuyên làm tốt công tác luân chuyển cán bộ để tạo nên sự mới mẻ trong công việc và để tạo cho cán bộ đoàn được tiếp xúc với nhiều môi trường làm việc tạo nên sự trưởng thành trong họ. 2. Về công tác tham gia xây dựng bộ máy chính quyền. Tổ chức Đoàn phải tạo ra được sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể, chỉ đạo sâu sát của các cấp uỷ Đảng, tăng cường sự lãnh đạo thông qua các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên, sự thống nhất của các cấp uỷ đảng đối với các cấp bộ đoàn và tổ chức Đoàn, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn thanh niên đối với các ban ngành đoàn thể trong toàn huyện, đồng thời làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho từng cán bộ Đảng viên về tổ chức Đảng. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh thì trước hết phải củng cố nâng cao chất lượng chi đoàn, đoàn cơ sở nhằm nâng cao sức chiến đấu của đoàn, tạo động lực cho các cấp bộ đoàn làm tốt công tác xây dựng Đảng. Tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động, các phong trào đoàn nhằm thu hút tập hợp thanh niên, cần có sự khen thưởng hợp lý để Đoàn thanh niên phát triển kinh tế tránh trường hợp thanh niên không có việc làm nên bỏ đi nơi khác làm việc. Trong quá trình phát động các phong trào thì Ban chấp hành huyện Đoàn cần có sự giám sát, kiểm tra sát sao hơn việc thực hiện các phong trào ở cơ sở. 3. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, lý tưởng của Đảng trong đoàn viên thanh niên học tập nghiên cứu nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước một cách kịp thời thiết thực và hiệu quả, cần đầu tư nghiên cứu các mô hình, nội dung, hình thức, triển khai học tập nghị quyết chính sách phù hợp với trình độ nhận thức của đối tượng thanh niên dân tộc. Tạo sự chuyển biến về nhận thức trong công tác tổ chức Đảng và đảng viên về quan điểm "Xây dựng Đoàn là một bộ phận trong xây dựng Đảng" phải thực sự coi trọng công tác chăm lo xây dựng tổ chức đoàn các cấp vững mạnh về kinh tế chính trị, tư tưởng, tổ chức thường xuyên tổng kết kinh nghiệm trong quá trình xem xét phải đánh giá, phân tích được chất lượng đảng viên, đoàn viên thanh niên. Không ngừng củng cố tổ chức Đoàn trong sạch vững mạnh ở tất cả các Đảng bộ cơ sở để nắm vững và thực hiện các chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với chính quyền, đoàn thể xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh nâng cao chất lượng đảng viên là điều kiện cơ bản tạo niềm tin sức hấp dẫn của Đảng đối với đoàn viên thanh niên, từ đó đoàn viên thanh niên cố gắng rèn luyện phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam đồng thời không ngừng nâng cao củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh tạo môi trường lành mạnh để giáo dục động viên và thu hút thanh niên vào đoàn.. - Công tác bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên thanh niên như: tạo ra nhiều sân chơi, tổ chức nhiều phong trào để thu hút đoàn viên thanh niên tham gia. Tổ chức các cuộc thi như cuộc thi bí thư đoàn giỏi, mở nhiều lớp tập huấn cho cán bộ Đoàn viên thanh niên. Cần có sự giới thiệu kịp thời cho Đảng những đoàn viên ưu tú, có sự quan tâm, giúp đỡ hơn nữa đối với những đoàn viên đang trong quá trình phấn đấu vào Đảng. Các cấp chính quyền cần có sự nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan về năng lực thực sự của các đoàn viên thanh niên, để biết tận dụng, sử dụng họ vào đúng mục đích, biết đào tạo cán bộ nhưng cũng phải biết sử dụng cán bộ. II. KIẾN NGHỊ 1. Đối với cấp uỷ Đảng và chính quyền Trước hết xác định Đảng là cơ quan chính trị cao nhất, trực tiếp lãnh đạo và rèn luyện tổ chức Đoàn vì thế Đảng phải là một tổ chức trong sạch vững mạnh, mỗi đảng viên phải rèn luyện phẩm chất đạo đức cho mình, tổ chức Đảng phải tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên phải nắm chắc các nghị quyết, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, phải có ý thức xây dựng tổ chức. Cấp Trung ương: Cần có nhiều chủ trương, nhiều chính sách phù hợp với tình hình của đất nước,luụn tỡm cỏc biện phỏp và tạo điều kiện cho vùng sâu vùng xa phát triển và khắc phục những hậu qủa khó khăn phức tạp, tập huấn cho họ nhiều phương pháp họat động, cung cấp cho họ nhiều nội dung hoạt động, thường xuyên đưa các cán bộ về cơ sở để kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các phong trào hoạt động, cần có sự khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân hay tập thể có thành tích xuất sắc cũng như đối với những cá nhân vi phạm nguyên tắc hoạt động của Đảng, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho cơ sở hoạt động… Cấp tỉnh: Phải nắm bắt kịp thời các chủ trương chính sách của trung ương, luôn giám sát các hoạt động của các huyện đoàn để kịp thời báo cáo lên cấp trên. luụn tổ chức các phong trào hoạt động, phải biết năng động sỏng tạo tỡm ra phương hướng mới để tập huấn cho cán bộ đoàn, biểu dương khen thưởng cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. và giới thiệu cho đoàn cấp trên khen thưởng kịp thời, thường xuyên cử cán bộ về cơ sở để kiểm tra giám sát… Cấp huyện: Phải nhanh chóng triển khai các kế hoạch của tỉnh đoàn về các xã ,phường, thị trấn. Tổ chức các phương hướng, các phong trào, hoạt động, mở thêm các khu vui chơi giải trí cho đoàn viên thanh niên, các cấp chính quyền cần quan tâm nhiều hơn nữa đến các gia đình đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, cần đôn đốc các cơ sở thực hiện tốt các phong trào của, huyện, tỉnh phát động, tạo mọi điều kiện cho bí thư, phó bí thư được học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của mình. Cấp cơ sở: Chủ động nắm bắt các kế hoạch của tỉnh, huyện phát động và triển khai kịp thời về các chi đoàn. Cần tổ chức tốt các buổi sinh hoạt đoàn, vận động đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt đoàn đầy đủ, nhanh chóng và giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú đi học đối tượng Đảng… Các cấp bộ Đảng phải xây dựng được nhiều chi bộ ở các thụn xúm, mỗi khi có các chủ trương nghị quyết của cấp trên thì Đảng uỷ nhanh chóng triển khai về cho các chi bộ để chi bộ nắm bắt kịp thời. Phải thường xuyên quan tâm đến tổ chức Đoàn và cán bộ đoàn viên thanh niên thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra trong Đảng cũng như đối với tổ chức Đoàn, trực tiếp giám sát chỉ đạo, theo dõi mọi hoạt động của Đoàn, mở các lớp tập huấn cho cán bộ Đoàn, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của Đảng tới cán bộ Đoàn viên thanh niên. Đảng cần có những biện pháp lãnh đạo chỉ đạo tạo sự chuyển biến trong cấp uỷ Đảng nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên thanh niên, cần chú trọng chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trong điều kiện mới, có kế hoạch cụ thể chỉ đạo đẩy mạnh phát triển đảng viên và đặc biệt chú ý đến đội ngũ đoàn viên. Cần có sự đầu tư hơn nữa để tạo được sự lành mạnh, thu hút tập hợp thanh niên vào các hoạt động. Phải có những biện pháp nâng cao nhận thức của moi cán bộ đảng viên đối với công tác phát triển đảng viên trẻ. Có những kế hoạch biện pháp phân công,cán bộ đảng viên đến quần chúng đặc biệt là khu dân cư, qua đó chủ động tiến hành giáo dục, lựa chọn quần chúng có đủ điều kiện, tiêu chuẩn giới thiệu cho Đảng xem xét và kết nạp. Đảng cần phải khẩn trương chỉ đạo cho cấp uỷ Đảng xây dựng quy chế về sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn thanh niên và quy chế về việc Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng làm cho Đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về vai trò vị trí của mình trong tổ chức Đảng và trong công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng. Đối với chính quyền: Đối với chính quyền các cấp ở cơ sở cần kịp thời hơn nữa trong việc thể chế hoá các chương trình chính sách chỉ thị, nghị quyết của các cấp trên vào tình hình cụ thể của địa phương để từ đó có sự chỉ đạo phù hợp với các hoạt động của đoàn thanh niên có hiệu quả và chất lượng. Xây dựng chính quyền vững mạnh với đội ngũ lãnh đạo sáng suốt có năng lực thực sự, chống tham ô, tham nhũng, phát huy vai trò dân chủ trong nhân dân. 2. Đối với Đoàn cấp trên. Trước hết cấp bộ Đoàn luôn phải phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ, UBND các cấp để thực hiện các phong trào hành động của Đoàn, phải bàn bạc và xin ý kiến của cấp uỷ Đảng và chính quyền. Các cấp bộ Đoàn tập trung nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác, kiểm tra cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp Đoàn, đặt trọng tâm vào việc kiểm tra thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn, đánh giá được hiệu quả việc thực hiện cũng như tính thực tiễn của từng chủ trương do BCH, BTV Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn ban hành, kiểm tra việc chấp hành điều lệ Đoàn và kịp thời giải quyết, khiếu nại, tố cáo, góp phần bảo vệ hợp pháp quyền lợi của Đoàn viên thanh niên. Thường xuyên mở các lớp tập huấn để nâng cao lý luận nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách ở huyện đoàn và đoàn cơ sở, cần phải cung cấp in ấn tài liệu sinh hoạt cho các mô hình để thu hút tập hợp thanh niên nhiều hơn nữa, để phục vụ nhu cầu của thanh niên trong giai đoạn hiện nay, thường xuyên quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên và đi sâu đi sát vào cơ sở hơn nữa để tổ chức các hoạt động phong trào, thường xuyên cử cán bộ đến cơ sở giám sát, theo dõi việc thực hiện các chỉ thị của cấp trên của cơ sở. Có chế độ tập huấn cán bộ chuyên trách hợp lý hơn, tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu giữa các đơn vị để học hỏi trao đổi đúc rút kinh nghiệm… và cần tham mưu với cấp UBND huyện tạo điều kiện cho từng đoàn viên thanh niên phát triển, tạo điều kiện cho họ được học tập, lao động và cống hiến sức trẻ của mình. 3. Đối với các tổ chức chính trị xã hội. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức chính trị xã hội, tham gia đóng góp ý kiến về tổ chức và hoạt động của Đoàn. Tạo mọi điều kiện và ủng hộ về cơ sở vật chất để tổ chức Đoàn phát triển ngày càng mạnh. Đối với mặt trận tổ quốc: đoàn và các cấp cần lắng nghe những kiến nghị của Mặt trận và các đoàn thể. Đoàn cần căn cứ quy chế tổ chức và cơ chế hoạt động để giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đoàn với Mặt trận. Đoàn phối hợp với Mặt trận trong việc chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên, trong việc vận động và đẩy mạnh các phong trào hành động thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế xã hội. Đoàn dựa vào Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy quyền làm chủ và sức mạnh của tổ chức đoàn, tôn trọng và tạo mọi điều kiện để đoàn trực tiếp hoặc thông qua đoàn thể tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ lợi ích chính đáng của tổ chức đoàn. Đoàn là thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam vì vậy cần phải có những phương hướng, giải pháp đúng đắn cho tổ chức được hoạt động một cách thường xuyên. Đoàn cần có những dự án, kế hoạch hoạt động cụ thể thông qua uỷ ban mặt trận tổ quốc xem xét có sự chỉ đạo kịp thời. KẾT LUẬN Sau hơn 81 năm ra đời, tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng là một bộ phận của hệ thống chính trị, là hạt nhân lãnh đạo của toàn bộ hệ thống chính trị của nước ta. Vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện qua việc Đảng đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối, chiến lược, những quan điểm chủ trương. Đảng lãnh đạo xã hội thông qua hệ thống tổ chức Đảng các cấp và đội ngũ cán bộ đảng viên. Xây dựng Đảng đồng nghĩa với xây dựng chính quyền và các đoàn thể vì Đảng là người phân công quản lý trực tiếp những đảng viên có đủ sức, đủ tài để giữ công việc lãnh đạo Đảng, Đảng đã lựa chọn, bố trí, giới thiệu cán bộ có đủ tiêu chuẩn vào cơ quan lãnh đạo của Nhà nước, các đoàn thể quần chúng và các tổ chức chính trị - xã hội. Để giữ vững vai trò lãnh đạo của mình, Đảng đã phải không ngừng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, chỉnh đốn, lấy tự phê bình và phê bình làm vũ khí đấu tranh để làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn, đồng thời Đảng cũng luôn củng cố, giữ vững và tăng cường sự đoàn kết trong Đảng, đảm bảo sự nhất trí cao về mục tiêu lý tưởng của Đảng, để đảm bảo đủ sức lãnh đạo cách mạng. Trong quá trình lãnh đạo, bên cạnh những ưu điểm, trong đảng cũng còn có những yếu kém, thậm chí có lúc sai lầm, khuyết điểm, song điều quan trọng, Đảng đã sớm phát hiện ra những yếu kém của mình. Đảng công khai tự phê bình nhận khuyết điểm trước nhân dân, quyết tâm sửa chữa và sửa chữa có kết quả. Vì vậy, Đảng vẫn được nhân dân tin yêu, thừa nhận là đội tiên phong chính trị, người lãnh đạo duy nhất của dân tộc. Cùng với Đảng bộ và nhân dân, tuổi trẻ xã đã phát huy trí tuệ, sức mạnh đoàn kết, thực hiện thành công các mục tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, đưa đất nước ta bước theo con đường chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Với đề tài "Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Khánh Hồng với công tác tham gia xây dựng Đảng" đã giúp chúng ta nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của tổ chức Đoàn thanh niên với công tác tham gia xây dựng Đảng. Từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất và những giải pháp phù hợp cùng với sự phối hợp của các ban ngành địa phương nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho từng cán bộ đảng viên, các tổ chức Đảng. Đoàn thanh niên phải thực sự là đội quân xung kích đi đầu trong mọi nhiệm vụ, tạo ra được nhiều phong trào lớn thu hút, tập hợp đông đảo thanh niên tham gia, quyết tâm xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Là một đoàn viên thanh niên khi nghiên cứu tiểu luận này bản thân em hiểu thêm được rất nhiều điều về tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn, đặc biệt là vấn đề đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng. Qua đó thấy được mặt manh, mặt yếu của địa phương mình, thấy được thực trạng của vấn đề "Đoàn tham gia xây dựng Đảng". Bằng những kiến thức được lĩnh hội từ các thầy cô giáo, những kinh nghiệm trong cuộc sống em sẽ cố gắng không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực trình độ của mình góp một phần công sức nhỏ bé để đưa phong trào thanh niên ở địa phương ngày càng đi lên, góp phần củng cố và xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, cùng với địa phương xây dựng đất nước ta ngày càng công bằng, văn minh, giàu đẹp. TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, X. Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX. Báo cáo Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh Ninh Bình lần thứ X nhiệm kỳ 2007 – 2012. Báo cáo Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Huyện Yên Khánh lần thứ VII nhiệm kỳ 2007 – 2012. Báo cáo ban chấp hành huyện uỷ tại Đại hội lần thứ XXI. Các báo cáo tổng kết, báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN. của xã từ năm 2009 đến 2011. Tham dự các buổi kiểm tra công tác Đoàn vụ của các xã trong Huyện. Đọc và nghiên cứu tài liệu sách giáo khoa, vở ghi chép xây dựng Đảng. Văn kiện đại hội Đảng lần thứ X.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Khánh Hồng với công tác tham gia xây dựng Đảng.doc
Luận văn liên quan