Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Mường Trai - Huyện Mường La - tỉnh Sơn La với công tác giải quyết việc làm cho thanh niên

PHẦN MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài Sau hơn hai lăm năm đổi mới đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn thúc đẩy phát triễn nền kinh tế - xã hội. Công cuộc CNH, HĐH đất nước do Đảng khởi xướng lãnh đạo đã tạo niềm tin tuyệt đối của mọi tầng lớp nhân dân, uy tín vị thế của đất nước được nâng cao trên trường quốc tế. Bên cạnh đó do đổi mới cơ chế quản lý, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, vì thế các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội và toàn dân chủ động chăm lo công tác giải quyết việc làm tạo nhiều việc làm mới. Tuy nhiên do dân số nước ta tăng nhanh, hàng năm có trên một triệu người đến độ tuổi lao động cần việc làm, đồng thời cũng do tổ chức lại doanh nghiệp Nhà nước, sắp xếp bộ đội xuất ngũ, học sinh - sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm đang trong diện thất nghiệp. Chính vì vậy mà dẫn đến sức ép về việc làm ngày càng tăng và bức bách ở nước ta nói chung và việc làm cho thanh niên nói riêng. Tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lao động chưa có việc làm ở các thành phố là 5 - 6%; tỷ lệ lao động ở vùng nông thôn có việc chỉ mới đạt từ 70 - 80%, tỷ lệ này sẽ là rất lớn khi mang so sánh với tỷ lệ tăng dân số hàng năm trên 1 - 6% của Việt Nam. Mặc dù Đảng và Nhà nước đã có nhiều cố gắng trong việc giải quyết việc làm, nhưng đó là vấn đề nan giải, sự gia tăng dân số đã vượt quá mức mà nền kinh tế có thể chịu đựng trong điều kiện mà nền kinh tế đang phát triển, nguồn vốn đầu tư ít, diện tích đất đai hạn hẹp. Nên sự đầu tư công nghệ mới để tăng năng suất lao động nhằm đưa nước ta tiến nhanh hơn trong quá trình CNH, HĐH sẽ dẫn đến dư thừa lao động và tình trạng thừa người thiếu việc. Thanh niên Việt Nam là một lực lượng lao động đông đảo chiếm 26,9% dân số Việt Nam và chiếm trên 68% trong lực lượng lao động chính của xã hội. Họ là những người lao động có sức khỏe, sức trẻ, có trình độ kiến thức là “rường cột của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước”, là nguồn nhân lực chủ yếu của mọi quốc gia. Thanh niên có vai trò hết sức to lớn trong việc xây dựng và phát triển đất nước trong mọi thời kỳ, mọi lĩnh vực, thanh niên là lực lượng xung kích hàng đầu. Cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế đã đưa thanh niên Việt Nam có một tầm nhìn chiến lược, chiều sâu hơn, mới mẻ hơn và nhiều cơ hội hơn. Từ đấy cũng thúc đẩy thanh niên phấn đấu học tập, ra sức tu dưỡng, rèn luyện về trình độ cũng như chuyên môn, đặc biệt về vấn đề việc làm và thu nhập. Hiện nay xã Mường Trai có hơn 30% thanh niên chưa có việc hoặc việc làm chưa ổn định, thu nhập thấp. Đây mới là mối quan tâm hàng đầu của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Mường Trai - huyện Mường La - tỉnh Sơn La. Từ thực trạng của đất nước và của xã Mường Trai cho thấy trách nhiệm giải quyết việc làm cho người lao động nói chung và thanh niên nói riêng là một trách nhiệm nặng nề, không chỉ của cá nhân hay tập thể mà là trách nhiệm của toàn xã hội đòi hỏi phải có sự quan tâm đặc biệt, sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, trong đó Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Mường Trai phải nhận thức rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình đối với thế hệ trẻ, giúp đỡ đoàn viên thanh niên lập nghiệp, thực hiện ước mơ làm giàu chính đáng, vươn lên trở thành những chủ nhân thực sự của đất nước, thực hiện tốt nhiệm vụ của người công dân đối với tổ quốc, với xã hội. Thông qua đó tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn - Hội để giáo dục thanh niên thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật, Nhà nước. Với lý do trên mà em chọn đề tài “Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Mường Trai - huyện Mường La - tỉnh Sơn La với công tác giải quyết việc làm cho thanh niên”,với mong muốn góp một phần sức lực nhỏ bé của bản thân cùng với Đoàn thanh niên đưa ra những giải pháp để giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho thanh niên. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 2 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 5 PHẦN MỞ ĐẦU 6 1. Lý do chọn đề tài 6 2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài 8 2.1. Mục đích nghiên cứu. 8 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: Để dạt được mục đích trên chuyên đề cần thực hiện các nhiệm vụ sau. 8 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu. 8 3.1. Đối tượng nghiên cứu. 8 3.2. Khách thể nghiên cứu. 8 4. Phạm vi nghiên cứu. 8 5. Phương pháp nghiên cứu. 8 6. Kết cấu của tiểu luận. 9 PHẦN NỘI DUNG 10 Chương 1. 10 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 10 1.1. Cơ sở lý luận. 10 1.1.1 Một số khái niệm cơ bản. 10 * Nguồn nhân lực và nguồn lao động. 10 * Khái niệm việc làm 10 * Khái niệm giải quyết việc làm 11 1.1.2. Những quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam và chính sách Nhà nước về vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên ở nước ta hiện nay. 12 1.1.3. Vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với công tác giải quyết việc làm cho thanh niên. 14 * Vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn trong việc giải quyết việc làm cho thanh niên 14 * Những hoạt động của tổ chức Đoàn trong việc tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên. 18 1.2. Sự cần thiết phải giải quyết việc làm cho thanh niên ở nước ta hiện nay 20 Chương 2. 23 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ MƯỜNG TRAI - 23 HUYỆN MƯỜNG LA - TỈNH SƠN LAO ĐỘNG 23 2.1. Vị trí địa lý, điều kiện kinh tế xã hội của xã Mường Trai - huyện Mường La - tỉnh Sơn La. 23 2.1.1. Vị trí địa lý. 23 2.1.2. Tình hình kinh tế, Văn hóa Xã hội 24 * Về kinh tế. 24 * Về chính trị 25 * Tình hình văn hóa - xã hội 27 2.2. Thực trạng vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên xã Mường Trai 27 2.2.1. Tình hình thanh thiếu niên xã Mường Trai 27 2.2.2. Đánh giá công tác giải quyết việc làm cho thanh niên xã Mường Trai - huyện Mường La - tỉnh Sơn La. 29 * Những mặt đạt được. 29 * Những hạn chế. 30 * Nguyên nhân. 31 Chương 3. 33 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN CHO THANH NIÊN XÃ MƯỜNG TRAI TRONG THỜI GIAN TỚI 33 3.1. Phương hướng giải quyết việc làm cho thanh niên xã Mường Trai trong thời gian tới 33 3.2. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết việc làm cho thanh niên xã Mường Trai - huyện Mường La - tỉnh Sơn La trong thời gian tới 34 3.2.1. Tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng, tạo cơ chế, chính sách trong công tác giải quyết việc làm 34 3.2.2. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho thanh niên trong độ tuổi lao động. 34 3.2.3. Đoàn thanh niên đảm nhận các công trình thanh niên. 35 3.2.4. Nâng cao chất lượng trong công tác giải quyết việc làm 36 KẾT LUẬN 38 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 40

doc40 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 1923 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Mường Trai - Huyện Mường La - tỉnh Sơn La với công tác giải quyết việc làm cho thanh niên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
và biện pháp khác nhau để giải quyết việc làm. Nhà nước tạo ra khuôn khổ pháp lý để giải phóng sức lao động, khuyến khích toàn dân tham gia phát triển sản xuất, tự tạo việc làm, khuyến khích các đơn vị kinh tế thu hút thêm nhiều lao động. Nhà nước sử dụng công cụ tài chính, phát huy vai trò của bộ máy Nhà nước, các đoàn thể xã hội để thực hiện các chính sách, biện pháp đưa ra như cho các đối tượng vay vốn với lãi xuất ưu đãi, phát triển các dịch vụ việc làm và dạy nghề, tạo chỗ làm mới trong các ngành, các địa phương, các thành phần kinh tế... Kết quả giải quyết việc làm ở các quốc gia sẽ phụ thuộc rất lớn vào mức độ quan tâm của Nhà nước cũng như các chính sách, biện pháp mà Nhà nước thực thi. Việc làm có mối quan hệ mật thiết với chất lượng cuộc sống của người lao động và gia đình họ. Vì vậy, giải quyết việc làm không những là nhiệm vụ của Nhà nước mà còn là trách nhiệm của mọi người lao động và toàn xã hội. Trong đó, các tổ chức kinh tế xã hội, các đoàn thể quần chúng đóng vai trò tích cực trong việc hướng dẫn, giúp đỡ người lao động trang bị kiến thức, nghề nghiệp, tìm việc làm và tạo việc làm cho họ. Sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể này sẽ góp phần quan trọng cùng với Nhà nước giải quyết có hiệu quả những vấn đề lao động, việc làm đang được đặt ra. Nhà nước Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đảng và Nhà nước đã khẳng định: Nền kinh tế nước ta “vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN”. Chính vì thế, Nhà nước cùng với các đoàn thể xã hội cần phát huy mạnh mẽ vai trò của mình trong lĩnh vực giải quyết việc làm, một trong những vấn đề kinh tế, xã hội cấp bách của giải quyết đoạn hiện nay. 1.1.3. Vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với công tác giải quyết việc làm cho thanh niên * Vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn trong việc giải quyết việc làm cho thanh niên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện với chức năng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là trường học lớn XHCN cho thanh niên, là người đại diện chăm lo cho và bảo vệ lợi ích chính đáng của tuổi trẻ trước hiến pháp và pháp luật. Hơn lúc nào hết tổ chức Đoàn phải luôn là lực lượng tiên phong xung kích đi đầu trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Muốn làm tốt nhiệm vụ đó trước hết chúng ta phải trang bị cho thanh niên những phẩm chất chính trị, đạo đức, có chuyên môn nghiệp vụ có chi thức khoa học, để đáp ứng những đòi hỏi cấp thiết của cuộc sống. Đối với tổ chức Đoàn xây dựng những phong trào hành động cách mạng, những chương trình hiệu quả, đó chính là một phương thức để nhằm thu hút tập hợp ĐVTN vào tổ chức, từ đó kịp thời nắm bắt và đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của thanh niên. Theo điều tra xã hội học của viện nghiên cứu thanh niên và các nhu cầu của thanh niên bao gồm: Học tập, làm việc, vui chơi, giải trí, tình yêu hôn nhân…thì có đến 100% các phiếu trả lời đầu tiên là nhu cầu việc làm rồi đến học tập và các hoạt động khác. Điều này đặt trách nhiệm lên vai toàn xã hội, trong đó tổ chức Đoàn phải đi đầu sáng tạo, thiết thực, giám nghĩ, giám làm và giám chịu trách nhiệm trước những hoạt động của mình đối với thanh niên. Thanh niên là lực lượng trẻ, khỏe, có trí tuệ là nguồn lực vô cùng quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Nếu con người được coi là “Nguồn lực vàng” thì thanh niên được coi là nguyên khí quốc gia. Hơn lúc nào hết chúng ta phải phát huy hết tiềm lực to lớn trong thanh niên để xây dựng đất nước. Muốn làm tốt được việc này chỉ có thể giải quyết việc làm cho thanh niên, đó là một điều kiện tiên quyết hàng đầu. Thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn và Kết luận số 152 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành Đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai, thực hiện. Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn ngày càng quan tâm tạo môi trường tích cực hỗ trợ đoàn viên, thanh niên mưu sinh, lập nghiệp, phát huy tiềm năng của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn thông qua việc tổ chức các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công, khuyến ngư như tập huấn, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuât; xây dựng các tổ hợp tác, HTX thanh niên, các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế -xã hội ngày càng có hiệu quả. Trong những năm qua các cấp bộ Đoàn, Hội đã tổ chức 30.853 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư cho hơn 13 triệu lượt đoàn viên thanh niên, tổ chức 13.462 điểm trình diễn khoa học kỹ thuật; thành lập mới và duy trì 17.239 CLB khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, thu hút 424.342 đoàn viên thanh niên tham gia. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn còn chủ động phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng đẩy mạnh các hoạt động truyền, dạy nghề tại chỗ cho thanh niên thông qua việc khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống, tổ chức dạy nghề gắn với các hoạt động chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho thanh niên nông thôn... Phong trào vay vốn giúp nhau lập nghiệp phát triển sản xuất được các cấp bộ Đoàn tăng cường chỉ đạo. Trung ương Đoàn đã ký kết Nghị quyết liên tịch với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo cơ chế và những điều kiện thuận lợi cho thanh niên được vay vốn phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo. Phong trào tự góp vốn, cây, con giống giúp nhau phát triển mở rộng sản xuất tiếp tục phát triển mạnh, đặc biệt ở các tỉnh phía Nam. Sau hơn hai năm, tổng số vốn thanh niên được vay giúp nhau phát triển sản xuất lên đến gần 7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong nông nghiệp, nông thôn đã chỉ đạo, tổ chức xây dựng nhiều mô hình mới, phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia phát triển kinh tế- xã hội, xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho thanh niên. Đó là các mô hình: tổ hợp tác thanh niên, “Hợp tác xã thanh niên”, “Làng thanh niên lập nghiệp”, “Trang trại trẻ”, “Làng nghề thanh niên”, “Làng ngư nghiệp thanh niên”, “Khu kinh tế thanh niên”, “Khu kinh tế quốc phòng”, “Làng Thanh niên biên giới”. Theo báo cáo, hiện nay cả nước đã xây dựng và củng cố 9634 mô hình trang trại trẻ; 273 Làng thanh niên lập nghiệp, HTX thanh niên và khu kinh tế thanh niên thu hút 182.308 đoàn viên thanh niên tham gia. Nhiều tỉnh, thành Đoàn đã tổ chức các CLB thanh niên sản xuất giỏi, CLB sở thích nhằm tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên tiếp tục được các cấp bộ Đoàn quan tâm chỉ đạo. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã ban hành Kết luận số 200 KL/TƯĐTN, ngày 19/11/2004 về “Tăng cường công tác hướng nghiệp, tư vấn, dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho thanh niên”. Các trung tâm dạy nghề, dịch vụ việc làm do Đoàn thanh niên quản lý đã tổ chức nhiều hoạt động đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu , nguyện vọng của đông đảo đoàn viên, thanh niên, như: Thành lập các trung tâm dịch vụ việc làm, tổ chức các “Hội chợ việc làm”, “Ngày hội việc làm”, “Điểm hẹn việc làm”, các diễn đàn “Thanh niên với nghề nghiệp, việc làm”... Đồng thời chủ động phối hợp với các trường THPT để định hướng nghề nghiệp cho thanh niên ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, giúp cho đoàn viên, thanh niên sớm hình thành ý thức nghề nghiệp, chủ động chọn nghề phù hợp với khả năng và điều kiện của bản thân. Trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức dạy nghề cho 268.602 thanh niên, giới thiệu việc làm cho 665.536 đoàn viên thanh niên; giúp 274.266 đoàn viên thanh niên được hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm với trị giá hơn 1.800 tỷ đồng; đã có 13.328 nhóm, câu lạc bộ thanh niên giúp nhau lập nghiệp được thành lập thu hút 246.341 đoàn viên thanh niên tham gia; nhận uỷ thác hỗ trợ thanh niên vay vốn lập thân, lập nghiệp, giải quyết việc làm dư nợ đến nay với tổng giá trị 3.200 tỷ đồng. Ban Bí thư Trung ương Đoàn tham mưu cho Chính phủ phê duyệt đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm” và chuẩn bị triển khai thực hiện các nội dung của đề án. Còn rất nhiều những hoạt động của Đoàn thanh niên tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên. Thực tế trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn đã động viên được đông đảo thanh niên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho thanh niên… những hoạt động đó đã thực sự giúp đỡ, tháo gỡ được nhiều khó khăn trong vấn đề giải quyết việc làm của thanh niên giúp họ vươn lên phát triển kinh tế. Đại hội Đoàn toàn quôc lần thứ IX đã xác định hai phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” thể hiện tinh thần xung kích cách mạng, ý chí tiến công của tổ chức cộng sản trẻ. Làm tốt hai phong trào này Đoàn sẽ ngày càng khẳng định rõ hơn vai trò của mình trong xã hội vì đã tổ chức cho thanh niên phát huy rõ vai trò xung kích, tình nguyện trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đồng thời Đoàn cũng là chỗ dựa tin cậy để thanh niên tìm đến chia sẻ trong mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời cũng góp phần hỗ trợ hướng dẫn thanh niên giải quyết những nhu cầu, lợi ích chính đáng trong quá trình lập thân lập nghiệp, để thanh niên có thêm cơ hội học tập, làm việc, vui chơi giải trí trong môi trường lành mạnh, có kỹ năng xã hội để biết ứng xử hợp lý với những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống và trong quan hệ xã hội. * Những hoạt động của tổ chức Đoàn trong việc tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên Nước ta được đánh giá là nước có cơ cấu “dân số vàng” với lực lượng lao động dồi dào chiếm 2/3 dân số cả nước. Lực lượng lao động trẻ ngày càng tăng, mỗi năm bổ sung vào nguồn lao động từ 1,6 - 1,8 triệu người. Chất lượng lao động ngày càng được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn ngày càng tăng. Xu hướng thay đổi cơ cấu lao động qua đào tạo cho phù hợp với yêu cầu thị trường lao động sẽ dần khắc phục được tình trạng “thừa thầy thiếu thợ” và chứng tỏ lực lượng lao động nước ta đang có xu hướng lựa chọn nghề nghiệp thích ứng nhu cầu của thị trường lao động. Phong trào vay vốn giúp nhau lập nghiệp phát triển sản xuất được các cấp bộ Đoàn tăng cường chỉ đạo. Trung ương Đoàn đã ký kết Nghị quyết liên tịch với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo cơ chế và những điều kiện thuận lợi cho thanh niên được vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Phong trào tự góp vốn, cây, con giống giúp nhau phát triển mở rộng sản xuất tiếp tục phát triển mạnh, đặc biệt ở các tỉnh phía Nam. Sau hơn hai năm, tổng số vốn thanh niên được vay giúp nhau phát triển sản xuất lên đến gần 7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong nông nghiệp, nông thôn đã chỉ đạo, tổ chức xây dựng nhiều mô hình mới, phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho thanh niên. Đó là các mô hình: tổ hợp tác thanh niên, hợp tác xã (HTX) thanh niên, làng thanh niên lập nghiệp, trang trại trẻ, làng nghề thanh niên, làng ngư nghiệp thanh niên, khu kinh tế thanh niên, khu kinh tế quốc phòng, làng thanh niên biên giới. Theo báo cáo, hiện nay cả nước đã xây dựng và củng cố 9.634 mô hình trang trại trẻ; 273 làng thanh niên lập nghiệp, HTX thanh niên và khu kinh tế thanh niên thu hút 182.308 đoàn viên thanh niên tham gia. Nhiều tỉnh, thành Đoàn đã tổ chức các CLB thanh niên sản xuất giỏi, CLB sở thích nhằm tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên tiếp tục được các cấp bộ Đoàn quan tâm chỉ đạo. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã ban hành kết luận số 200 KL/TƯĐTN, ngày 19/11/2004 về “Tăng cường công tác hướng nghiệp, tư vấn, dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho thanh niên”. Các trung tâm dạy nghề, dịch vụ việc làm cho Đoàn thanh niên quản lý đã tổ chức nhiều hoạt động đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo đoàn viên, thanh niên, như: Thành lập các trung tâm dịch vụ việc làm, tổ chức các “Hội chợ việc làm”, “Ngày hội việc làm”, “Điểm hẹn việc làm”, các diễn đàn “Thanh niên với nghề nghiệp, việc làm”... Đồng thời chủ động phối hợp với các trường THPT để định hướng nghề nghiệp cho thanh niên ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, giúp cho đoàn viên, thanh niên sớm hình thành ý thức nghề nghiệp, chủ động chọn nghề phù hợp với khả năng và điều kiện của bản thân. Trong những năm qua các cấp bộ Đoàn đã tổ chức dạy nghề cho 268.602 thanh niên, giới thiệu việc làm cho 665.536 đoàn viên thanh niên; giúp 274.266 đoàn viên thanh niên được hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm với trị giá hơn 1.800 tỷ đồng; đã có 13.328 nhóm, CLB thanh niên giúp nhau lập nghiệp được thành lập thu hút 246.341 đoàn viên thanh niên tham gia; nhận ủy thác hỗ trợ thanh niên vay vốn lập thân, lập nghiệp, giải quyết việc làm dư nợ đến nay với tổng giá trị 3.200 tỷ đồng. Ban Bí thư Trung ương Đoàn tham mưu cho Chính phủ phê duyệt đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm” và chuẩn bị triển khai thực hiện các nội dung của đề án. Còn rất nhiều những hoạt động của Đoàn thanh niên tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên giúp họ vươn lên phát triển kinh tế. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX đã xác định hai phong trào: “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” thể hiện tinh thần xung kích cách mạng, ý chí tiến công của tổ chức cộng sản trẻ. Làm tốt hai phong trào này Đoàn sẽ ngày càng khẳng định rõ hơn vai trò của mình trong xã hội vì đã tổ chức cho thanh niên phát huy rõ vai trò xung kích, tình nguyện trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đồng thời Đoàn cũng là chỗ dựa tin cậy để thanh niên tìm đến chia sẻ trong mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời cũng góp phần hỗ trợ hướng dẫn thanh niên giải quyết những nhu cầu, lợi ích chính đáng trong quá trình lập thân lập nghiệp, để thanh niên có thêm cơ hôi học tập, làm việc, vui chơi giải trí trong môi trường lành mạnh, có kỹ năng xã hội để biết ứng xử hợp lý với những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống và trong quan hệ xã hội. 1.2. Sự cần thiết phải giải quyết việc làm cho thanh niên ở nước ta hiện nay * Tầm quan trọng của vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên Giải quyết việc làm là vấn đề được đặt ra ở nhiều quốc gia, kể cả nước phát triển và đang phát triển. Điều này không chỉ có ý nghĩa đối với một bộ phận dân cư những người thiếu việc làm và thất nghiệp mà quan trọng nó tác động đến sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế, giải quyết việc làm cho đối tượng thanh niên. Trước hết sẽ tạo điều kiện để khai thác được tối đa nguồn lực quan trọng còn đang tiềm ẩn như tài nguyên vốn, ngành nghề thông qua lao động của con người, khi người thanh niên có việc làm sẽ mang lại thu nhập cho bản thân họ và từ đó tạo ra tích lũy. Nhà nước không những không phải chi trợ cấp cho những người nghèo không có việc làm mà khi giải quyết việc làm cho họ, họ có thể mang lại tích lũy cho nền kinh tế quốc dân. Tăng tích lũy sẽ giúp cho sản xuất được mở rộng, thu hút thêm nhiều lao động. Mặt khác, khi người thanh niên có thu nhập họ sẽ tăng tiêu dùng. Từ đó làm tăng tổng sức mua của toàn xã hội. Tăng tích lũy sẽ giúp cho sản xuất được mở rộng. Tăng tiêu dùng sẽ kích thích sự phát triển của xã hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Mỗi con người khi trưởng thành đều có nhu cầu và mong muốn làm việc đó là nhu cầu chính đáng và cũng là quyền lợi của người lao động, đối tượng là thanh niên. Chính vì vậy, giải quyết việc làm đầy đủ cho thanh niên có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi cá nhân và cả xã hội. Khi Chính phủ có chính sách tạo việc làm thỏa đáng điều đó sẽ đem đến sự công bằng trong xã hội, tạo công ăn việc làm cho tất cả lao động ở độ tuổi thanh niên nói riêng. Từ đó mà họ có thu nhập không phải lo ăn bám, hạn chế được sự phân hóa giàu nghèo, tệ nạn xã hội có thể giảm bớt. Ngược lại, nếu không giải quyết tốt việc làm cho thanh niên hiện tượng thất nghiệp và thiếu việc làm sẽ tăng lên. Điều này luôn gắn liền với việc gia tăng tệ nạn xã hội như: cờ bạc, trộm cắp, ma túy, mại dâm...làm rối loạn trật tự an ninh xã hội, tha hóa nhân phẩm đạo đức người thanh niên. Giải quyết việc làm trên phạm vi rộng còn bao gồm cả những vấn đề liên quan đến phát triển nguồn lực và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động. Trên góc độ giải quyết việc làm góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, đồng thời xây dựng nguồn lực lâu dài cho đất nước. Giải quyết việc làm cho thanh niên gắn liền với quá trình phân công lao động theo ngành và theo lãnh thổ. Nếu như không có các biện pháp tạo mở việc làm hợp lý cho thanh niên ở khu vực nông thôn, nhiều người lao động ở khu vực này sẽ ra thành thị để tìm việc làm, gây sức ép cho khu vực thành thị trên tất cả các mặt như: nhà cửa, điện nước, y tế, thậm chí gây ra cả những rối loạn về mặt xã hội. Việt Nam là một nước có dân số đông, tốc độ tăng dân số nhanh, số thanh niên ở độ tuổi lao động và chưa có việc làm hàng năm rất lớn. Tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm đang gây ra những vấn đề xã hội hết sức phức tạp. Bên cạnh việc giải quyết những vấn đề trên, mục tiêu giải quyết việc làm cho thanh niên ở Việt Nam còn gắn liền với mục tiêu xóa đói giảm nghèo, mục tiêu ổn định phát triển kinh tế xã hội. Chính vì thế, vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên ở Việt Nam có tầm quan trọng hết sức sâu sắc đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở nước ta. Chương 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ MƯỜNG TRAI - HUYỆN MƯỜNG LA - TỈNH SƠN LAO ĐỘNG 2.1. Vị trí địa lý, điều kiện kinh tế xã hội của xã Mường Trai - huyện Mường La - tỉnh Sơn La 2.1.1. Vị trí địa lý Xã Mường Trai là một xã vùng 2 của huyện Mường La nằm ở phía Tây Bắc của huyện, cách thành phố Sơn La 50km về phía Đông Bắc. + Phía Bắc giáp với xã Chiềng Lao động + Phía Đông giáp với xã Hua Trai + Phía Nam giáp với xã Pi Toong thị trấn Ít Ong + Phía Tây giáp với xã Năm Pôn Xã Mường Trai có 10 bản với tổng diện tích đất tự nhiên 5.057,62 ha. Đây là một xã đặc biệt của huyện không chỉ về điều kiện tự nhiên, sự phát triển kinh tế xã hội, mà xã còn nằm trong vùng lòng hồ của thủy điện Sơn La, tất cả vì sự phát triển chung của đất nước vì dòng điện ngày mai của tổ quốc mà công cuộc di dân tái định cư thủy điện Sơn La đã được xã triển khai và thực hiện nhanh chóng đạt hiệu quả cao. Xã Mường Trai với tổng số dân trước khi di dân là 1.487 hộ, sau khi di dân còn 412 hộ với số dân toàn xã là 1.863 nhân khẩu, hộ nghèo là 256 chiếm 64,46%; gồm có 3 dân tộc cùng chung sống, chủ yếu là dân tộc Thái, Kinh và Laha. Với tổng thu nhập bình quân: 5 - 6 triệu đồng/người/năm. Là xã có địa hình phức tạp, toàn đồi núi hiểm trở, có độ dốc lớn gây nhiều khó khăn cho giao thông đi lại, làm ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển kinh tế - xã hội và giao lưu giữa các xã. 2.1.2. Tình hình kinh tế, Văn hóa Xã hội * Về kinh tế Bước vào thời kỳ CNH, HĐH đất nước, mặc dù xã Mường Trai còn trong hoàn cảnh khó khăn và cũng do khủng hoảng KT-XH của đất nước nói chung và từng địa phương nói riêng. Xã Mường Trai mới bắt đầu hình thành cơ cấu, kinh tế chủ yếu là nông - lâm nghiệp, khí hậu khắc nghiệt, chăn nuôi bị dịch bệnh hàng năm cũng phải chờ trợ cấp cân đối của tỉnh và trung ương. Tuy gặp nhiều khó khăn như thế, song với sự nỗ lực cao của lãnh đạo địa phương, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết, phát huy nội lực sẵn có; vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước để phát triển KT-XH, thực hiện tốt nhiệm vụ di dân tái định cư thủy điện Sơn La; lại được Đảng, Nhà nước quan tâm giúp đỡ, những năm qua lại được thừa hưởng từ những thành tựu của cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Từ năm 1986 đến nay, sau hơn 20 năm đổi mới xã Mường Trai đã tạo ra những bước phát triển mới, lập nhiều thành tích đáng kể trong xây dựng KT-XH. Kinh tế có bước phát triển đạt bình quân 10,5% đạt chỉ tiêu so với mục đích đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thu nhập bình quân đầu người năm 2009 đạt 6,6 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, nông - lâm nghiệp chiếm 92,3%, dịch vụ thương mại 7,72% tăng 5,6%. Về sản xuất nông - lâm nghiệp tiếp tục phát triển giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp năm 2009 đạt 17,2 tỷ đồng bằng 122,4%. Tập trung thâm canh các loại cây chủ lực: Ngô, lúa, đậu tương với tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.907 tấn, bình quân 1.097 kg/người/năm. Đã hoàn thành việc giao đất, giao rừng cho từng hộ gia đình quản lý và sử dụng, phong trào trồng rừng, phá rừng giảm, tỷ lệ rừng được che phủ đạt 70%. Diện tích trồng cây ăn quả đạt 33,8 ha, sản lượng thương phẩm đạt 42,5 tấn. Về chăn nuôi phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa với tổng giá trị năm 2009 đạt 14,5 tỷ đồng, trong đó đàn trâu, bò có 1.330 con, đàn lợn có 2.500 con, đàn gia cầm 22.000 con. Nuôi trồng thủy sản được mở rộng với diện tích 7 ha ao hồ. Về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển, đặc biệt là ở trên địa bàn đã duy trì được hoạt động đảm bảo cung ứng vật liệu xây dựng cho xã. Các sản phẩm phong phú đa dạng luôn giữ được uy tín, đáp ứng được nhu cầu sản xuất phục vụ đời sống nhân dân. Nhưng quy mô các ngành nghề còn nhỏ lẻ, chủ yếu là các hộ gia đình, việc đầu tư mở rộng sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm còn hạn chế, sản phẩm tiêu thụ còn khó khăn. Tổng số vốn đầu tư xây dựng đạt 17,06 tỷ đồng trong đó dân góp 0,71 tỷ đồng, cơ cấu đầu tư xây dựng phòng học, 27 km đường điện quốc gia, 32,1 km đường giao thông. Từ năm 2008 đến 2010 xã Mường Trai đã đạt được nhiều thành tích nổi bật nhất là đời sống nhân dân được ngày càng cải thiện, đói nghèo cũng được giảm, các hộ nghèo cũng giảm dần, kinh tế bước đầu dần dần đi vào thế ổn định và có bước phát triển thuận lợi, cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Đặc biệt là nông lâm nghiệp bước đầu đã tạo thế lực mới hơn hẳn, tạo tiền đề cho bước phát triển mới góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. * Về chính trị Đảng bộ thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên và nhân dân về sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện phương châm hướng về cơ sở, chú trọng cả giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật để tạo sự nhất quán nhận thức và hành động trong Đảng và trong nhân dân, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được các cấp ủy Đảng nghiêm túc triển khai, quán triệt học tập trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân tạo chuyển biến nhận thức về các quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết được Đảng bộ xây dựng phù hợp với thực tiễn do vậy mang tính khả thi cao. Tư tưởng của cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân cơ bản ổn định và tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đoàn kết hăng hái trong thực hiện nhiệm vụ và phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn trật tự trị an. Trong công tác quốc phòng quân sự địa phương được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng lực lượng bao gồm: lực lượng thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ được củng cố, tăng cường, do vậy luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, củng cố thế trận an ninh nhân dân, bổ sung hoàn thiện các kế hoạch, phương án đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, thường xuyên nắm tình hình và có phương án tích cực bảo vệ nội bộ, nội địa. An ninh nông thôn, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng được đảm bảo. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng hàng năm 100% cán bộ đều tham gia lớp tập huấn, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và ma túy được lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt, hạn chế được các loại tội phạm trên địa bàn xã. Song nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh còn hạn chế ở một số bộ phận cán bộ, Đảng viên và nhân dân, hoạt động các loại tội phạm ma túy, buôn bán trẻ em còn rất phức tạp đang là nỗi lo của toàn xã hội. Các cơ quan bảo vệ pháp luật đã có sự phối hợp tốt trong việc xử lý, giải quyết các vụ vi phạm pháp luật được tăng cường nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân góp phần giữa gìn trật tự trị an địa phương. * Tình hình văn hóa - xã hội Để thực hiện nâng cao dân trí, công tác giáo dục luôn được các cấp các ngành trong toàn xã quan tâm, trong năm học 2008 - 2009 cả ba ngành học (phổ thông, bổ túc văn hóa, mầm non) đều được duy trì ổn định và phát triển, xây dựng được 6 trường học kiên cố đảm bảo cho các em học sinh trong vùng đến trường học tập. Mạng lưới văn hóa thông tin tuyên truyền từ huyện đến cơ sở được củng cố, nếp sống lành mạnh trong các tầng lớp nhân dân luôn được phát huy, các mô hình kinh tế giỏi, vận động nhân dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình, bài trừ các hủ tục lạc hậu như: mê tín dị đoan, đa số các cơ quan ban ngành đều có phong trào thể thao như: cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền...Thu hút được đông đảo quần chúng tham gia, trạm phát thanh truyền hình được đưa vào sử dụng phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân địa phương. Để đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân trong xã trạm y tế đã được đầu tư xây dựng rộng khắp. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế đã được đầu tư xây dựng rộng khắp. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được thực hiện theo kế hoạch, chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế ngày càng được củng cố, công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống vệ sinh, dùng muối i-ốt để chống bướu cổ và chống bệnh sốt rét, phối hợp tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS và các bệnh xã hội...Tổng số lần khám bệnh trong năm đạt 6.040 lượt người. Chương trình tiêm chủng đạt 100% số trẻ em trong độ tuổi được tiêm và uống thuốc. Công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình được nhân dân hưởng ứng cao. 2.2. Thực trạng vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên xã Mường Trai 2.2.1. Tình hình thanh thiếu niên xã Mường Trai Tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Mường Trai được thành lập ngày 26/3/1986. Theo báo cáo của Ban chấp hành (BCH) Đoàn xã thì số lượng đơn vị tổ chức Đoàn thanh niên trên địa bàn là 14 chi đoàn, trong đó có 4 chi đoàn cơ quan và 10 chi đoàn bản. Và 8 chi đoàn hoạt động vững mạnh với số đoàn viên xuất sắc 42 đ/c, chiếm 35%, 5 chi đoàn hoạt động khá với 45 đ/c chiếm 31%, và 1 chi đoàn hoạt động trung bình với 4 đ/c chiếm 3%. Cùng với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương và bằng sự nỗ lực của mình, dù vẫn còn gặp không ít khó khăn nhưng các hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của xã vẫn có những tiến bộ đáng ghi nhận. Nhiều ĐVTN ngày càng năng động, dám nghĩ, dám làm, tích cực hơn trong lao động, học tập và rèn luyện, quan tâm và chủ động trong việc tiếp thu nắm bắt thông tin, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hăng hái và tích cực tham gia vào các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên. Toàn xã có khoảng 200 ĐVTN trong độ tuổi học sinh. Đây là một nguồn nhân lực quan trọng góp phần vào việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của xã nhà ngày càng vững mạnh hơn. Những năm qua tình hình thanh niên của xã cũng có nhiều thay đổi cụ thể như: Thanh niên đã có điều kiện học tập đầy đủ hơn để nâng cao trình độ học vấn, đến năm 2010 hiện nay nhiều đoàn viên thanh niên ở xã dù biết áp dụng khoa học kỹ thuật (KHKT), công nghệ mới vào sản xuất; tích cực tham gia các hoạt động của xã hội, nâng cao được đời sống tinh thần và vật chất cho bản thân, gia đình và nhân dân ở địa phương. Đa số thanh niên học sinh, sinh viên luôn có động cơ đúng đắn, có ý chí vươn lên trong học tập, số lượng ĐVTN là học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, đỗ vào các trường cao đẳng, đại học không ngừng được tăng lên. Trong những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của xã đã và đang có những chuyển biến tích cực, phát huy được truyền thống cách mạng của quê hương đất nước. Nhất là cac ngày lễ lớn trong năm như các chương trình văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao để mừng Đảng mừng xuân, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của cả nước và một số các sự kiện khác. Đa số ĐVTN luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hăng hái tham gia các phong trào của địa phương, bảo vệ bình yên cho nhân dân, xung phong tình nguyện đóng góp sức lực, trí tuệ của mình vì lợi ích chung của địa phương và đất nước. ĐVTN tích cực rèn luyện, học tập để nâng cao trình độ nhận thức và học vấn, đặc biệt tổ chức Đoàn cũng đã triển khai và thực hiện tốt cuộc vận động: “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lối sống lành mạnh, năng động, sáng tạo đang được ĐVTN rất tích cực quan tâm và thực hiện. Ngoài những mặt tích cực đã đạt được thanh niên đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức như một số bộ phận thanh niên còn thiếu ý chí vươn lên trong học tập, rèn luyện, không có ý thức tự giác trong mọi công việc được giao cũng như trong các hoạt động. Về dịch vụ lao động của xã có khoảng 30% đến 35% số học viên tốt nghiệp đã được giới thiệu đi học nghề và hướng nghiệp, tìm việc làm ở những nơi có thu nhập tương đối. 2.2.2. Đánh giá công tác giải quyết việc làm cho thanh niên xã Mường Trai - huyện Mường La - tỉnh Sơn La * Những mặt đạt được Thực trạng công tác việc làm cho thanh niên Xã Mường Trai - huyện Mường La - tỉnh Sơn La đã thu lạo những thành quả to lớn góp phần làm thay đổi bộ mặt của xã trong thời kỳ mới. Có những thành quả to lớn đó là nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng về chủ trương giải quyết việc làm nói chung và cho thanh niên nói riêng, các cấp chính quyền đầu tư về công tác chỉ đạo và giới thiệu việc làm cho người lao động, thanh niên. Đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu tìm tòi và sáng tạo đội ngũ cán bộ, ĐVTN trong thời gian qua vì thế đã từng bước tạo đà phát triển nền kinh tế trong toàn xã khởi sắc rõ rệt. Nhiều trung tâm giới thiệu việc làm được nhân rộng trong toàn xã, hình thức này đã góp phần to lớn giúp người lao động có việc làm góp phần cùng toàn xã hội xây dựng CNH, HĐH đất nước. Tạo thế lực mới để nâng tầm của thanh niên trong vị trí xã hội, những thành công đó thực sự là đòn bẩy, trợ lực cho các cấp, các ngành tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ghi thêm truyền thống của mình vào sự nghiệp dân tộc. * Những hạn chế Bên cạnh những thành quả đã đạt được, Đoàn thanh niên Xã Mường Trai - huyện Mường La - tỉnh Sơn La còn gặp nhiều khó khăn trong việc tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên, do đó vẫn còn một số tồn tại chưa khắc phục được như: Một số đơn vị còn lúng túng trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, chưa chú trọng công tác phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức các hoạt động cho thanh niên. Các phong trào hoạt động của Đoàn chưa thực sự đi vào chiều sâu, số lượng ĐVTN được giải quyết việc làm chưa nhiều, số lượng được tham gia các lớp tập huấn còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu học hỏi, nâng cao trình độ của đông đảo thanh niên trong xã. Những hoạt động của Đoàn nhiều khi mang tính bề nổi, việc hướng dẫn ĐVTN nắm bắt kiến thức mới trong sản xuất kinh doanh còn nhiều vướng mắc. Những biện pháp, hình thức hoạt động chưa có nhiều đổi mới để phù hợp với yêu cầu của tình hình mới và nhu cầu của ĐVTN vì vậy hiệu quả của việc giải quyết việc làm cho thanh niên còn chưa cao. Đối với thanh niên nông thôn: Các tổ nhóm HTX thanh niên còn ít, hoạt động chưa ổn định, lúc có việc thì làm, không có việc thì nghỉ, các tổ nhóm dịch vụ nông nghiệp chủ yếu hình thành theo mùa vụ, các sản phẩm hàng hóa dịch vụ chủ yếu phục vụ dân sinh tại chỗ. Hầu hết các tổ nhóm hợp tác thanh niên đều chưa có đăng ký và được chính quyền địa phương xác nhận do đó rất hạn chế trong các quan hệ giao dịch nhân sự. Vai trò của tổ chức Đoàn trong việc vận động, khuyến khích, hỗ trợ và tổ chức thanh niên tham gia phát triển các hình thức HTX thanh niên vẫn còn mờ nhạt, chưa phát huy được hết tiềm năng của thanh niên trong việc tham gia xây dựng và phát triển kí hợp tác và HTX địa phương. Việc tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên chưa được chú trọng quan tâm nhiều nên vẫn mang tính hình thức về việc phối kết hợp giữa các ban ngành đoàn thể vẫn chưa có sự thống nhất, đồng bộ dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao. Mặt khác do trình độ học vấn, năng lực của ĐVTN còn nhiều hạn chế, kém năng động, sáng tạo trong sản xuất, chưa nhạy bén với cái mới, chưa biết các ứng dụng KHKT tiên tiến vào sản xuất kinh doanh một cách kịp thời. Chưa thể hiện vai trò xung kích của mình trong việc phát triển kinh tế vì vậy số lượng thanh niên được giải quyết việc làm còn hạn chế. * Nguyên nhân - Nguyên nhân khách quan Xã Mường Trai - huyện Mường La - tỉnh Sơn La là một xã miền núi, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ học vấn thấp, địa hình và điều kiện còn nhiều khó khăn và hạn chế, dân cư phân bố không đồng đều do đó rất khó khăn trong công tác tập hợp đoàn kết thanh niên, thu hút thanh niên đến với các phong trào hoạt động của Đoàn tham gia phát triển kinh tê tại địa phương. Việc sản xuất kinh doanh còn nhiều hạn chế, kém phát triển chưa đáp ứng được nhu cầu việc làm của xã hội trong thời kỳ mới. Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa làm cho quỹ đất bị thu hẹp. Bên cạnh đó những năm gần đây thiên tai, hạn hán, dịch bệnh thường xuyên xảy ra ảnh hưởng xấu tới việc sản xuất kinh doanh. Kinh phí phục vụ cho các hoạt động giải quyết việc làm còn ít nên dẫn đến quy mô và hiệu quả chưa cao. Cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc tạo việc làm và vay vốn lãi suất ưu đãi để cho thanh niên lập thân lập nghiệp còn thấp và hạn chế. Các chương trình, dự án đầu tư cho thanh niên cò nhiều bất cập trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện dẫn đến hiệu quả chưa cao, chưa phát huy được hiệu quả công việc. Việc quan tâm giải quyết việc làm cho thanh niên của các cấp, các ngành đặc biệt là sự lãnh đạo của Đảng ở một số cấp, ngành chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao, chưa tạo ra xã hội hóa trong công tác giải quyết việc làm cho thanh niên. - Nguyên nhân chủ quan Do trình độ chung của cán bộ Đoàn so với yêu cầu hiện nay còn nhiều hạn chế trong khi thực tế cho thấy trình độ của thanh niên ngày càng được nâng cao, phong phú đa dạng hơn. Vì vậy, muốn giải quyết việc làm cho thanh niên đạt hiệu quả cao thì rất cần phải có một đội ngũ cán bộ Đoàn vừa có trình độ, vừa có năng lực và kinh nghiệm, mạnh dạn trong phát triển kinh tế, có kiến thức sâu rộng và có năng lực vận động quần chúng. Một số cán bộ Đoàn còn trông chờ, ỷ lại, thiếu năng động, sáng tạo. Công tác tham mưu của nhiều cơ sở Đoàn với cấp ủy Đảng và chính quyền về vấn đề tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên còn chưa mạnh dạn, thiếu sáng tạo chủ động trong công việc. Từ đó dẫn tới các hình thức triển khai dự án, các công trình và mô hình kinh tế còn chưa rộng khắp, thiếu cụ thể, chưa có nhiều đổi mới cho phù hợp với yêu cầu của tình hình mới. Các “kênh” thông tin về kinh tế, KHKT và công nghệ mới chưa được tuyên truyền sâu rộng tới ĐVTN. Việc áp dụng các tiến bộ KHKT mới vào trong sản xuất chưa được áp dụng rộng rãi và đầu tư sâu rộng. Các cấp bộ Đoàn chưa thực sự quan tâm sâu sắc đến các hoạt động giải quyết việc làm. Trên đây là những mặt tồn tại trong công tác tham gia gia việc làm của Đoàn thanh niên Xã Mường Trai - huyện Mường La - tỉnh Sơn La cần phải được khắc phục để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên góp phần giải quyết những nhu cầu chính đáng của thanh niên, nâng cao đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của xã. Chương 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN CHO THANH NIÊN XÃ MƯỜNG TRAI TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1. Phương hướng giải quyết việc làm cho thanh niên xã Mường Trai trong thời gian tới Khuyến khích mọi thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trên địa bàn xã mở mang ngành nghề tạo công ăn việc làm cho thanh niên, mọi thanh niên đều được tự do phát triển ngành nghề theo nhu cầu riêng của mình. Phát triển dịch vụ việc làm, tiếp tục phân bố lại dân cư lực lượng lao động trên địa bàn xã, phát triển dịch vụ việc làm. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động kết hợp hài hòa giữa tăng cường kinh tế và giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn xã. Trước mắt phải tận dụng được lợi thế về lao động, về tài nguyên thiên nhiên để tạo việc làm, phát triển ngành nghề thích hợp với nhu cầu đa dạng và chất lượng ngày càng cao của thị trường. Đoàn xã cần đẩy mạnh chính sách điều tiết, tăng cường cơ sở hạ tầng cho sản xuất tạo thị trường khai thông buôn bán khuyến khích hợp tác sản xuất tiêu thụ cung ứng. Việc đào tạo văn hóa trình độ học vấn, nâng cao dân trí cho thanh niên trong toàn xã đóng vai trò tích cực quan trọng trong việc tạo và tìm việc cho thanh niên. Phát triển các trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm cho thanh niên trên địa bàn nhằm tư vấn giới thiệu các công việc, ngành nghề phù hợp với khả năng, trình độ của từng đối tượng thanh niên. Qua đó mở các lớp tập huấn ngành nghề cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn trên địa bàn xã. 3.2. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết việc làm cho thanh niên xã Mường Trai - huyện Mường La - tỉnh Sơn La trong thời gian tới 3.2.1. Tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng, tạo cơ chế, chính sách trong công tác giải quyết việc làm Trước yêu cầu của thời kỳ CNH, HĐH đất nước, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và sự biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên, đòi hỏi sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên nhằm chăm lo bồi dưỡng và phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của thanh niên. Đặc biệt trong công tác giải quyết việc làm cho thanh niên cần có những cơ chế chính sách thuận lợi và có sự chỉ đạo cụ thể như cần có chính sách đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng thị trường lao động, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước gắn liền với giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên. Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, đất đai, vốn khuyến khích thanh niên phát triển các mô hình nông - lâm - ngư trại tạo việc làm tại chỗ, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng trên quê hương. Đồng thời cũng khuyến khích thanh niên đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài. 3.2.2. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho thanh niên trong độ tuổi lao động Huy động nhiều nguồn lực xã hội, đầu tư ngân sách thỏa đáng để đẩy mạnh dạy nghề, phổ cập sơ cấp nghề cho thanh niên. Hoàn thiện chính sách đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho thanh niên. Tập trung đào tạo hình thành nguồn nhân lực khoa học - công nghệ cao, nhất là công nghệ thông tin công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế tri thức. Khuyến khích đào tạo nghề tại chỗ như tại doanh nghiệp, tại cơ sở sản xuất, tại các làng nghề chú trọng giáo dục ý thức kỷ luật, kỹ năng lao động, tác phong công nghiệp, tay nghề cho lao động thanh niên. Tư vấn kịp thời cho học sinh, sinh viên trong cũng như ngoài trường học về định hướng nghề nghiệp, từ đó để họ nắm bắt thông tin chính xác lựa chọn hướng đi về nghề nghiệp và việc làm cho phù hợp với trình độ, năng lực, khả năng, sở thích của mình, dẫn đến trong lao động họ mới không cảm thấy gò bó, ép buộc, tạo tinh thần thoải mái, yêu nghề có trách nhiệm với công việc và sự đam mêm sáng tạo có hiệu quả cao trong quá trình lao động. 3.2.3. Đoàn thanh niên đảm nhận các công trình thanh niên Thanh niên là lực lượng đông đảo có sức khỏe, thông minh, cần cù, sáng tạo, nhạy bén và có khả năng tiếp thu nhanh khoa học kỹ thuật, hăng say nhiệt tình nên chúng ta cần tạo cho thanh niên có công ăn việc làm để họ có thu nhập ổn định vì vậy tổ chức Đoàn phải thường xuyên đảm nhận các công trình thanh niên như: trồng cây, ra quân làm thủy lợi, thu dọn vệ sinh làm đường giao thông. Tổ chức Đoàn xã phải tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền để Đoàn thanh niên đảm nhận các công trình đó, phải thường xuyên liên tục xây dựng tổ chức đa dạng các công trình phát triển kinh tế xã hội cho thanh niên. Các công trình đó phải được người, được việc, được tổ chức, được phong trào cụ thể như Đoàn thanh niên đứng ra đấu thầu các công trình xây dựng, giao thông thủy lợi cho thanh niên đứng ra thi công, tổ chức Đoàn muốn hoạt động và triển khai các công trình thanh niên đạt hiệu quả cao cần phải tăng cường làm công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao chất lượng nhận thức cho thanh niên nói riêng và các tầng lớp xã hội nói chung về ý nghĩa của việc tham gia đảm nhận các công trình thanh niên không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế mà còn làm thay đổi cách nhìn nhận của một số người trong xã hội về thanh niên và công tác thanh niên. Mặt khác phải tổ chức phát động các đợt thi đua thông qua đó để phát hiện ra những ĐVTN có kinh nghiệm trong sản xuất, trong các công tác để bồi dưỡng, phát triển Đảng và đoàn viên trẻ đồng thời để giao nhiệm vụ quản lý chỉ đạo các công trình thanh niên. Khi kết thúc các chương trình cần tiến hành tổng kết đánh giá về mọi mặt để rút kinh nghiệm cho việc tiến hành công trình sau tốt hơn tạo sự tín nhiệm với chính quyền địa phương, bên cạnh đó phải lựa chọn những công việc phù hợp năng lực, trình độ quản lý của tổ chức Đoàn, động viên thanh niên phát huy tinh thần xung phong tình nguyện trong việc tham gia thực hiện các công trình làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kiểm tra sâu sát các chỉ đạo và thực hiện các công trình dân chủ công khai. 3.2.4. Nâng cao chất lượng trong công tác giải quyết việc làm Một là: Thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm thu hút thanh niên đến với tổ chức Đoàn để họ được tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp những thông tin chính xác và trung thực nhất. Bên cạnh đó cần nâng cao trình độ kiến thức về công tác giải quyết việc làm cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở để họ không tụt hậu với thanh niên, mỗi cán bộ Đoàn đều có thể tư vấn về nghề nghiệp cho thanh niên. Hai là: Cần bám sát chủ trương Nghị quyết của cấp ủy chính quyền và Đoàn cấp trên, tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền các tổ chức đoàn thể để phát huy sức mạnh tổng hợp nâng cao hiệu quả các hoạt động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ học vấn để lập thân lập nghiệp, xây dựng ý thức tự học trong thanh niên, chú trọng đúng mức đến khối nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào theo đạo, thanh niên hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang. Phối hợp với trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề, các trung tâm giới thiệu việc làm để đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên. Phối hợp với phòng nông nghiệp phát triển nông thôn, trung tâm chuyển giao KHKT, các ban ngành tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHKT, khuyến khích thanh niên ứng dụng KHKT, giống mới, cây con mới vào sản xuất. Ba là: Chủ động tham mưu với UBND huyện và phòng nông nghiệp để xây dựng các câu lạc bộ làm vườn, làng thanh niên lập nghiệp tại các xã vùng trung du, nhân rộng các nhóm, đội giúp nhau phát triển kinh tế nuôi trồng thủy hải sản, chăn nuôi, dịch vụ khuyến khích thanh niên phát triển các lâm - ngư - trang trại để phát triển kinh tế tạo việc làm tại chỗ. Bốn là: Cần tăng cường công tác hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp cho thanh niên: Công tác hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp cho thanh niên thông qua tổ chức Đoàn, Hội trong nhà trường: Tổ chức Đoàn thanh niên cần phối hợp với ngành giáo dục, lãnh đạo các trường, các cơ quan báo chí, đẩy mạnh việc hướng nghiệp trong các trường phổ thông qua việc tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi, giao lưu trực tiếp với nghề, khối học của các trường đại học, cao đẳng cũng như xác định lực học của bản thâm có thể tự định hướng nghề nghiệp cho mình. Công tác hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp thông qua các chương trình dự án do Đoàn thanh niên phát động và đảm nhận, tận dụng được nguồn vốn, nguồn nguyên liệu tại chỗ, giải quyết việc làm tại chỗ, điều này giúp cho thanh niên nhận thức hiểu rõ hơn về vấn đề lựa chọn và hạn chế vấn đề thanh niên đi làm ăn xa. Ngoài ra cần tổ chức các hoạt động để khuyến khích thanh niên tự tạo việc làm như chương trình: “Khởi sự doanh nghiệp”, tổ chức các diễn đàn giữa người lao động và các nhà doanh nghiệp, tư vấn cho thanh niên lập các dự án phát triển kinh tế tự tạo việc làm. Công tác hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp thông qua các trung tâm dạy nghề, dịch vụ việc làm cho thanh niên đã giúp nhiều lao động trẻ hiểu hơn về chính sách, chế độ, tiêu chuẩn về lao động, việc làm của Việt Nam và pháp luật lao động, phong tục, tập quán của một số nước; hướng nghiệp cho lao động trẻ cách thức tìm việc làm cho phù hợp với trình độ khả năng chuyên môn, kỹ năng trả lời phỏng vấn, cách giao tiếp nhằm giúp cho lao động trẻ kiến thức ban đầu trên con đường lập thân, lập nghiệp. Thông qua các hoạt động tư vấn nhiều lao động trẻ đã tự tìm cho mình một nghề, công việc phù hợp với nguyện vọng, sở trường của bản thân, giảm dần tình trạng trái ngành, trái nghề, tạo nên năng suất trong công việc KẾT LUẬN Nhìn lại lịch sử hơn bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta có thể thấy dược trong mỗi sự kiện lịch sử đều có sự đóng góp to lớn của thế hệ thanh niên. Nổi trội hơn cả là những chiến công do lớp lớp thanh niên lập nên góp phần cùng toàn dân tộc tạo nên thành công hai cuộc kháng chiến thần thánh đánh tan bè lũ thực dân, đế quốc giành lấy độc lập tự do để xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình phát triển ngày hôm nay. Đất nước đổi mới hội nhập kinh kế quốc tế, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc CNH, HĐH, chúng ta cần phải có nguồn lao động. Nguồn lao động là tài sản quý giá và to lớn của quốc gia, vừa là mục tiêu tiền đề, vừa là động lực để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện CNH, HĐH đất nước. Quan tâm đến con người đặc biệt là giải quyết việc làm, ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, còn thể hiện bản chất tính ưu việt của chế độ XHCN. Sự thịnh vượng của các quốc gia trong thế kỷ XXI sẽ được xây dựng chủ yếu trên nền tảng văn minh về trí tuệ của con người, khác với trước đây là dựa vào sự giàu có của tài nguyên thiên nhiên. Để có thể nắm bắt kịp với trình độ quản lý và trình độ khoa học - kỹ thuật hiện đại của các nước trong khu vực và trên thế giới trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng vào quá trình toàn cầu hoá kinh tế thế giới hiện nay, chúng ta cần phải chuẩn bị một đội ngũ người lao động hội tụ những giá trị truyền thống của dân tộc kết hợp với tinh hoa văn hoá của nhân loại, đó là những con người có đức, có tài, thông minh, sáng tạo, làm việc quên mình vì sự phồn vinh của Tổ quốc, được chuẩn bị tốt về mọi mặt, đủ năng lực từ quản lý sản xuất kinh doanh, đến điều hành vĩ mô kinh tế - xã hội. Để làm được điều đó chỉ có thể là lực lượng thanh niên vì họ là những con người có sức khoẻ, tri thức, dám nghĩ, dám làm. Một trong những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước là đã xây dựng được thế hệ thanh niên thời kỳ mới có đạo đức, nhân cách, tri thức, sức khoẻ tư duy năng động và hành động sáng tạo; tiếp nối truyền thống hào hùng của Đảng và dân tộc, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện vì cộng đồng; có trách nhiệm với gia đình, xã hội; có ý chí vươn lên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, quyết tâm đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu; mong muốn được tin tưởng, được cống hiến cho đất nước, có việc làm thu nhập ổn định, đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, phong phú, môi trường sống an toàn. Dù có nhiều tâm trạng khác nhau, song đa số thanh niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và phát triển đất nước. Hôm nay trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, tuổi trẻ càng phải khẳng định mình hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực công tác nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của Đảng trong thời đại hiện nay. Vấn đề giải quyết việc làm đây là vấn đề quan trọng trong tổ chức hoạt động của Đoàn thanh niên bởi công tác giải quyết việc làm là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế vừa nâng cao thu nhập cải thiện đời sống cho thanh niên. Những năm qua vấn đề Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại xã Mường Trai - huyện Mường La - tỉnh Sơn La đã tích cực trong công tác giải quyết việc làm cho thanh niên, góp phần tích cực đáng kể trong công cuộc CNH, HĐH đất nước; đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị của địa phương. Tuy nhiên bước vào thời kỳ đổi mới đòi hỏi công tác giải quyết việc làm cho thanh niên ở xã Mường Trai - huyện Mường La - tỉnh Sơn La thời gian qua đang còn hạn chế và hình thức nội dung còn nghèo nàn chưa đáp ứng được yêu cầu của thời đại. Vì vậy chuyên đề này là một công trình nghiên cứu nhỏ của bản thân em tại xã, cùng với lý luận được các thầy cô trang bị trong hai năm học tập tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ góp phần trong việc xác định nhiệm vụ “Giải quyết việc làm cho thanh niên” trong thời gian tới nhằm không ngừng nâng cao vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đẩy mạnh công cuộc CNH - HĐH đất nước, tiến lên con đường CNXH mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Báo cáo đại hội của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Mường Trai - huyện Mường La - tỉnh Sơn La. 2. Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các năm 2008 - 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011 của Đoàn thanh niên xã Mường Trai - huyện Mường La - tỉnh Sơn La. 3. Cẩm nang việc làm cho tuổi trẻ, NXb Thanh niên 4. Nhu cầu việc làm hiện nay, Báo Thanh niên 5. Tuổi trẻ Sơn La, NXb Thanh niên (2006) 6. Tuổi trẻ với việc làm, NXb Thanh niên (2006) 7. Tổng quan tình hình thanh niên, công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 8. Thực trạng lao động và việc làm xã Mường Trai - huyện Mường La - tỉnh Sơn La, Ban chỉ đạo và điều tra lao động việc làm tỉnh Sơn La. 9. Văn kiện Đại hội Đảng X

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Mường Trai - huyện Mường La - tỉnh Sơn La với công tác giải quyết việc làm cho thanh niên.doc