Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xă Quảng Lợi huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Doàn cơ sở

1. Lý do chọn đề tài: Đất nước ta trải qua mấy ngàn năm văn hiến với lịch sử dựng nước và giữ nước. Sự nghiệp đổi mới của đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo toàn dân thực hiện hơn 20 năm qua đã tạo ra những chuyển biến sâu sắc cả về nhận thức lý luận và thực tiễn trong mọi mặt kinh tế - xã hội của đất nước, đã đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, phát triển ngày càng vững chắc và ổn định. Tiếp tục sự nghiệp đổi mới, xây dựng nước ta giàu mạnh với mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" là sự nghiệp to lớn của toàn Đảng, toàn dân. Là lực lượng xung kích cách mạng to lớn của Đảng, thanh niên ngày càng nhận thức rõ tầm quan trọng của công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước. Đánh giá vai trò của thanh niên, Mác chỉ cho chúng ta rằng, những người công nhân tiên tiến hoàn toàn hiểu rõ rằng tương lai của giai cấp họ và do đó tương lai của cả loài người hoàn toàn phụ thuộc vào việc giáo dục thế hệ trẻ đang lớn lên. Mác nói: "Thanh niên là cội nguồn sự sống của mỗi dân tộc, giai cấp công nhân là bộ xương của mỗi cơ thể dân tộc". Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Bác Hồ luôn quan tâm đến vị trí, vai trò và khả năng to lớn của thanh niên với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới luôn coi việc giáo dục thanh niên là sự nghiệp "Trồng người" và là công việc hệ trọng, cấp bách. Trong di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết", biết kế thừa và sáng tạo là quy luật của sự phát triển. Năm 1925 Bác đã lập ra tổ chức: "Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội" là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay. Đề cập về công tác cán bộ, Bác Hồ đã khẳng định "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Người cán bộ tốt cán bộ ngang tầm thì việc xây dựng đường lối chính sách sẽ đúng đắn và đây chính là điều kiện tất yếu để đưa cách mạng giành thắng lợi, nếu không có cán bộ tốt thì đường lối chính sách có đúng đắn đến đâu cũng khó mà trở thành hiện thực, và ở đâu đội ngũ cán bộ có đủ đạo đức phẩm chất, năng lực thì ở đó có phong trào tốt. Mọi quyền lợi chính đáng của quần chúng được đáp ứng, ở đâu chất lượng đội ngũ cán bộ kém thì nhiều vấn đề tiêu cực xã hội nảy sinh, tình hình chính trị - xã hội bất an. Đảng ta đã khẳng định: Trong tình hình hiện nay, xây dựng, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong xây dựng Đảng thì công tác cán bộ là then chốt. Mục lục Mục lục 1 Lời cảm ơn 3 Phần mở đầu 5 1. Lý do chọn đề tài: 5 1.1 Lý do về mặt lý luận 5 1.2 lý do về mặt thực tiễn 6 2. Mục đích 7 3. Nhiệm vụ của đề tài: 7 4.Đối tượng nghiên cứu 7 5.Khách thể nghiên cứu 7 6.Phạm vi nghiên cứu 7 7. Phương pháp nghiên cứu 8 8. Kết cấu chuyên để 8 phần nội dung 9 Chương I: 9 Cơ sở lí luận của công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn thanh niên trong sự nghiệp đổi mới đất nước. 9 1- Các khái niệm liên quan đến đề tài 9 1.1 Thanh niên là gì? 9 II- Cơ sở lý luận về công tác cán bộ 10 III- Cơ sở thực tiễn công tác cán bộ 25 Chương II: 28 thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở 28 I- Đặc điểm chung của xã Quảng lợi 28 1. Vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên 28 2. Tình hình kinh tế - chính trị - văn hoá - xã hội 28 II. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐOÀN HIỆN NAY . 30 II.1. Những kết quả đạt được trong cụng tỏc Đoàn và phong trào thanh thiếu niên xã Quảng Lợi trong nhữnh năm qua. 30 II.2. Cơ cấu, tổ chức, trình độ, năng lực đội ngũ cỏn bộ Đoàn trờn toàn quốc. 35 II.3. Những tồn tại trong công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở trên địa bàn xã Quảng Lợi 37 II.4. Nguyên nhân và những bài học. 39 II.5. Những bài học kinh nghiệm 39 Chương III. 41 Một số giải pháp về đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở xã quảng lợi 41 III.1. Giải pháp 41 III.2 Đề xuất, kiến nghị 45 Kết luận 49 Danh mục tài liệu tham khảo 51

doc53 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 1982 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xă Quảng Lợi huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Doàn cơ sở, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¸n bé §oµn: tiªu chuÈn lµ nh÷ng chØ sè chuÈn mùc, lµm th­íc ®o ®¸nh gi¸ sù vËt, tiªu chuÈn chØ ra chÊt l­îng cÇn ®¹t tíi cña sù vËt. * Tiªu chuÈn chung cña ng­êi c¸n bé §oµn: Cã tinh thÇn yªu n­íc, cã lËp tr­êng chÝnh trÞ v÷ng vµng, kiªn ®Þnh lý t­ëng XHCN, quyÕt t©m thùc hiÖn th¾ng lîi c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n­íc do §¶ng céng s¶n ViÖt Nam l·nh ®¹o; cã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, ý thøc tæ chøc kû luËt, ®oµn kÕt néi bé tèt; cã lèi sèng trung thùc, lµnh m¹nh, kh«ng c¬ héi, c¸ nh©n chñ nghÜa, cã b¶n lÜnh ®Êu tranh víi c¸c hiÖn t­îng tiªu cùc, b¶o vÖ quyÒn lîi, chÝnh ®¸ng cña c¸n bé, ®oµn viªn, thanh thiÕu niªn; cã kiÕn thøc, n¨ng lùc tham m­u, x©y dùng c¸c néi dung, ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c, kh¶ n¨ng tiÕp thu vµ tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng c«ng t¸c, NghÞ quyÕt cña §oµn, ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c cña ®Þa ph­¬ng, ®¬n vÞ trong ph¹m vi tr¸ch nhiÖm ®­îc giao; cã tr×nh ®é chuyªn m«n phï hîp víi lÜnh vùc m×nh c«ng t¸c, cã kü n¨ng, nghiÖp vô c«ng t¸c thanh thiÕu nhi, ngo¹i ng÷, tin häc phï hîp víi vÞ trÝ c«ng t¸c. Cã søc khoÎ tèt vµ ngo¹i h×nh c©n ®èi; g­¬ng mÉu, nhiÖt t×nh vµ tr¸ch nhiÖm víi sù nghiÖp gi¸o dôc, ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ, ®­îc rÌn luyÖn tõ thùc tiÔn phong trµo thanh thiÕu nhi, ®­îc quÇn chóng tÝn nhiÖm; lµ ®¶ng viªn §¶ng céng s¶n ViÖt Nam hoÆc ®oµn viªn ­u tó. * Tiªu chuÈn cô thÓ (®èi víi c¸n bé phong trµo): + CÊp trung ­¬ng: tr×nh ®é chuyªn m«n tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn; cã tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ trung cÊp trë lªn, Ýt nhÊt sau 3 n¨m vÒ trung ­¬ng §oµn). §èi víi c¸n bé l·nh ®¹o cÇn ph¶i cã thêi gian ®¶m nhËn vÞ trÝ c«ng t¸c ë c¸c cÊp bé §oµn, cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷, tin häc tr×nh ®é B trë lªn, ®­îc thùc huÊn kü n¨ng vµ nghiÖp vô c«ng t¸c thanh thiÕu niªn, tuæi kh«ng qu¸ 45 (trõ mét sè tr­êng hîp cô thÓ) + CÊp TØnh, Thµnh ®oµn vµ §oµn trùc thuéc trung ­¬ng (c¸n bé khèi phong trµo) tr×nh ®é chuyªn m«n tèt nghiÖp ®¹i häc, cao ®¼ng trë lªn; cã tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ trung cÊp trë lªn (Ýt nhÊt sau 3 n¨m vÒ trung ­¬ng §oµn); ®èi víi c¸n bé l·nh ®¹o cÇn ph¶i cã thêi gian ®¶m nhËn vÞ trÝ c«ng t¸c ë c¸c cÊp bé §oµn, cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷, tin häc tr×nh ®é B trë lªn, ®­îc tËp huÊn kü n¨ng vµ nghiÖp vô c«ng t¸c thanh thiÕu niªn, tuæi kh«ng qu¸ 40 (trõ nh÷ng tr­êng hîp cô thÓ) + CÊp HuyÖn §oµn vµ t­¬ng ®­¬ng: tèt nghiÖp ®¹i häc, cao ®¼ng trë lªn. Riªng khu vùc miÒn nói tèt nghiÖp THCN trë lªn; cã tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ s¬ cÊp trë lªn, ®­îc båi d­ìng kü n¨ng vµ nghiÖp vô c«ng t¸c thanh thiÕu niªn; ®èi víi c¸n bé l·nh ®¹o cÇn ph¶i cã thêi gian ®¶m nhËn vÞ trÝ c«ng t¸c tõ uû viªn BCH chi ®oµn trë lªn, cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷, tin häc tr×nh ®é A trë lªn, tuæi kh«ng qu¸ 35 (®èi víi BÝ th­, Phã bÝ th­ kh«ng qu¸ 35 tuæi) + BÝ th­ §oµn c¬ së (x·, ph­êng, thÞ trÊn): tèt nghiÖp PTTH trë lªn, riªng khu vùc miÒn nói tèt nghiÖp THCS trë lªn; ®· qua bÝ th­ chi ®oµn trë lªn, ®· qua líp ®µo t¹o kü n¨ng vµ nghiÖp vô c«ng t¸c thanh thiÕu niªn, tuæi kh«ng qu¸ 30 (trõ tr­êng hîp cô thÓ). Ngoµi ra, c¨n cø vµo chøc tr¸ch, nhiÖm vô cña tõng chøc danh cô thÓ, vÞ trÝ c«ng t¸c cô thÓ mµ x©y dùng c¸c tiªu chuÈn, ®Ó tõ ®ã cã gi¶i ph¸p tuyÓn chän, ®µo t¹o, vµ sö dông hîp lý. + BÝ th­ chi ®oµn cã tr×nh ®é v¨n ho¸, chuyªn m«n, tin häc, ngo¹i ng÷ vµ tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ phï hîp víi mÆt b»ng chung cña ®oµn viªn chi ®oµn; cã kh¶ n¨ng ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn; ®­îc ®oµn viªn tÝn nhiÖm III- C¬ së thùc tiÔn c«ng t¸c c¸n bé Tæng quan qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña tæ chøc §oµn vµ c¸n bé §oµn c¬ së trong thêi gian nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®ang cã chiÒu h­íng sa sót. Tæ chøc c¬ së ®· kh«ng thùc sù ®óng víi vÞ trÝ cña m×nh. C¸n bé §oµn c¬ së ®· dÇn phai vai trß "thñ lÜnh" cña m×nh, kh«ng g©y ®­îc tiÕng nãi cã uy tÝn víi §oµn thanh niªn. ChÝnh v× nh÷ng lý do ®ã ®· lµm ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng chung cña tæ chøc §oµn. Trªn c¬ së n¾m b¾t thùc tiÔn, qua c¸c kú §¹i héi BCH TW §oµn ®a giµnh nh÷ng thêi gian quý b¸u ®Ó bµn b¹c vµ th¶o luËn vÒ vÊn ®Ò nµy. Tõ NghÞ quyÕt 04 cña TW §oµn vÒ "Cñng cè vµ n©ng cao chÊt l­îng tæ chøc c¬ së §oµn" qua ®¸nh gi¸, rót kinh nghiÖm t¹i §¹i héi VI. §¹i héi ®· chØ ra nh÷ng khuyÕt ®iÓm cña tæ chøc c¬ së ®ã lµ: HÖ thèng tæ chøc, bé m¸y vµ ®éi ngò c¸n bé §oµn c¬ së cßn yÕu, ch­a ®ñ tiÕp cËn qu¸ tr×nh ®æi míi cña ®Êt n­íc. Ph©n tÝch mét c¸ch râ rµng, quan liªu cßn phæ biÕn, tæ chøc c¬ së, chi ®oµn ®· ®­îc cñng cè mét b­íc nh÷ng c¬ së yÕu kÐm cßn nhiÒu, chÊt l­îng ho¹t ®éng vµ sinh ho¹t thËm chÝ cã n¬i cßn bÞ tª liÖt. C«ng t¸c c¸n bé cßn lóng tóng, cßn thiÕu chiÕn l­îc cho c¸n bé thanh thiÕu nhi cho giai ®o¹n míi, ch­a cã nh÷ng chÝnh s¸ch chñ tr­¬ng lín cã kh¶ n¨ng ®µo t¹o nh÷ng ®¹o ®øc míi nªn nhiÒu c¸n bé kh«ng muèn lµm c«ng t¸c thanh niªn. Sè l­îng, chÊt l­îng ®oµn viªn uy tÝn cña §oµn trong x· héi vµ søc hÊp dÉn tuæi trÎ gi¶m sót. Ph¶i ch¨ng lµ giíi trÎ l¬ lµ, kh«ng muèn g¾n bã víi tæ chøc §oµn, bµng quan tr­íc nh÷ng yÕu tè cã ¶nh h­ëng ®Õn lîi Ých cña hä. Thanh niªn chóng ta vÉn lµ líp ng­êi n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh, lu«n ®Æt niÒm tin s©u s¾c vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng, muèn ®ãng gãp søc lùc cña m×nh cho sù nghiÖp ®æi míi do §¶ng ta khëi x­íng. Nh­ng hä l¹i kh«ng ®Õn víi tæ chøc cña §¶ng, lý do tæ chøc §oµn nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· kh«ng thùc sù l«i cuèn ®­îc hä, cÊp c¬ së ®· tr× trÖ, nh÷ng buæi sinh ho¹t kh« cøng, ch­ong tr×nh lÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu lÇn, kh«ng g©y ®­îc høng thó cho thanh niªn, thanh niªn ®i sinh ho¹t Ýt, t×nh tr¹ng ®oµn viªn thanh niªn bá sinh ho¹t diÔn ra nghiªm träng, th­êng xuyªn. C¬ së "tr¾ng" ®ang cã chiÒu h­íng gia t¨ng. Víi vai trß, vÞ trÝ lµ nÒn t¶ng lµ tÕ bµo cña tæ chøc §oµn, lµ ng­êi n¾m b¾t thùc tiÔn cña thanh niªn ®Ó gãp phÇn to lín cho sù l·nh ®¹o cña §oµn cÊp trªn th× c¬ së vµ ®éi ngò c¸n bé §oµn c¬ së cÇn ph¶i s¾p xÕp ®æi míi ®Ó xøng ®¸ng lµ ng­êi b¹n tin cËy cña thanh niªn, rót dÇn nh÷ng h¹n chÕ, thiÕu sãt ®­a tæ chøc §oµn lªn tÇm cao míi. ViÖc ®Çu tiªn ph¶i ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p träng t©m cô thÓ ®Ó n©ng cao ®éi ngò c¸n bé vµ tæ chøc §oµn c¬ së. D­íi ¸nh s¸ng cña §¹i héi §oµn toµn quèc lÇn thø VI, trong viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt 424 BCH TW §oµn vÒ: "Mét sè chñ tr­¬ng vµ biÖn ph¸p lín ®Ó cñng cè chÊt l­îng §oµn c¬ së trong t×nh h×nh míi" . §¹i héi §oµn toµn quèc lÇn thø VII vµ VIII trªn c¬ së kÕ thõa, ®Èy m¹nh h¬n sù tËp trung x©y dùng vµ n©ng cao chÊt l­îng tæ chøc c¬ së cña §oµn b»ng nh÷ng ch­¬ng tr×nh cô thÓ: Mét lµ: X©y dùng §oµn v÷ng m¹nh vÒ chÝnh trÞ, t¹o sù thèng nhÊt vÒ t­ t­ëng vµ hµnh ®éng trong §oµn trong ®ã chØ ngay viÖc cÇn lµm lµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸n bé §oµn cë së. Hai lµ: X©y dùng §oµn v÷ng m¹nh vÒ tæ chøc, tËp trung t¹o b­íc chuyÓn c¨n b¶n trong c«ng t¸c c¸n bé, c«ng t¸c §oµn viªn, trong chÊt l­îng ho¹t ®éng cña chi §oµn, §oµn c¬ së. Ba lµ: CÇn tËp trung ch¨m lo x©y dùng ®éi ngò c¸n bé §oµn c¸c cÊp b»ng viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n lµ kh©u tuyÓn chän c¸n bé vµ tõng b­íc trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé. Bèn lµ: TËp trung cñng cè vµ n©ng cao chÊt l­îng tèt c¸c c¬ së §oµn, chi §oµn ph¶i thùc sù lµ nÒn t¶ng cña §oµn, lµ n¬i t¹o nªn m«i tr­êng tèt nhÊt ®Ó thanh niªn rÌn luyÖn phÊn ®Êu trë thµnh, lµ cÇu nèi, do ®ã x©y dùng chi ®oµn vµ §oµn c¬ së chó träng vai trß ng­êi c¸n bé §oµn c¬ së, biÕt chñ ®éng c«ng t¸c lµ yªu cÇu cÊp b¸ch cña c«ng t¸c x©y dùng §oµn lµ giai ®o¹n hiÖn nay. NghÞ quyÕt 07 cña BCH TW §oµn còng ®· kh¼ng ®Þnh mét phÇn n÷a cho sù quan t©m vµ c¸ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn. Tuy nhiªn, ®Ó thùc hiÖn tèt vÊn ®Ò trªn, xo¸ dÇn nh÷ng thùc tr¹ng khiÕm khuyÕt trªn rÊt cÇn ®Õn sù quan t©m h¬n n÷a cña §¶ng, Nhµ n­íc vµ sù nç lùc chÝnh b»ng b¶n th©n cña ng­êi c¸n bé vµ tæ chøc c¬ së §oµn. Sîi chØ ®á xuyªn suèt cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña tæ chøc §oµn b¾t nguån tõ tæ chøc c¬ së v×: "C¸n bé lµ c¸i gèc cña phong trµo". Ch­¬ng II: thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé ®oµn c¬ së I- §Æc ®iÓm chung cña x· Qu¶ng lîi 1. VÞ trÝ ®Þa lý, ®Æc ®iÓm tù nhiªn Qu¶ng Lîi lµ 1 x· miÒn nói n»m ë phÝa b¾c cña huyÖn §Çm Hµ,x· co chiÒu dµi n»m xen gi÷a vµ theo d¶i ®Êt cña 2 x· Qu¶ng L©m vµ x· Qu¶ng An ®©y la 2 x· ®­îc nhµ n­íc c«ng nhËn lµ x· thuéc ch­¬ng tr×nh 135 miÒn nói trong nhiÒu n¨m nay. nh©n d©n trong x· tõ tr­íc ®Õn nay chñ yÕu sèng b»ng nghÒ n«ng nhiÖp lµ chÝnh nªn ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ hÕt søc chËm, ®êi sèng tinh thÇn gÆp nhiÒu khã kh¨n thiÕu thèn. Toµn x· Qu¶ng Lîi cã 5 th«n víi tæng diÖn tich tù nhiªn lµ: 935 ha=9,35km.Trong ®ã: §Êt c«ng nghiÖp cã: 241,66 ha chiÕm 25,85% tæng diÖn tÝch;§Êt l©m nghiÖp cã 521,40 ha chiÕm 55,76% tæng diÖn tich; §Êt giao th«ng -thuû lîi cã 152,19 ha chiÕm 16,27% tæng diÖn tÝch; §Êt ë vµ c¸c ®Êt kh¸c co 19,75 ha chiÕm 2,11% tæng diÖn tÝch. HiÖn nay, toµn x· cã 4 thµnh phÇn d©n t«c anh em sinh sèng ®­îc s¸t nh©p tõ nhiÒu n¬i.tæng dan sè toµn x· lµ 2055 ng­êi(2009) 2. T×nh h×nh kinh tÕ - chÝnh trÞ - v¨n ho¸ - x· héi 2.1. VÒ kinh tÕ 2.1.1 N«ng nghiÖp Tæng diÖn tÝch gieo trång ®¹t 494,1 ha 107% KH vµ =113% CK Tæng s¶n l­îng c©y cã h¹t 1.409,1 tÊn/1.477,4 tÊn =95,3% KH =102,2%CK 2.1.2 VÒ l©m nghiÖp Ph¸t triÓn trång míi ®­îc 75 ha, trong ®ã keo dù ¸n lµ 40 ha, d©n tù trång lµ 35 ha. HÕt 2008 cã diÖn tÝch lµ 367,3 ha.Tæng diÖn tÝch c©y chÌ cã trªn ®Þa bµn lµ 32,62 ha. 2.2 VÒ v¨n ho¸ V¨n ho¸ x· héi cã b­íc ph¸t triÓn kh¸ ®· hoµn thµnh phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc ®óng ®é tuæi n¨m 2006, ®Èy m¹nh phæ cËp gi¸o dôc trung häc c¬ së. Phong trµo toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ ph¶i chiÕm s©u réng vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao, ®Õn nay toµn x· cã 67,8% sè hé ®¹t gia ®×nh v¨n ho¸, 6 ®¬n vÞ ®¹t chuÈn v¨n ho¸. C«ng t¸c an ninh quèc phßng ®­îc chó träng, thùc hiÖn tèt gãp phÇn ®¶m b¶o trËt tù an toµn x· héi trªn ®Þa bµn. C«ng t¸c x©y dùng hÖ thèng chÝnh trÞ lu«n ®­îc §¶ng bé coi träng thùc hiÖn ®¹t kÕt qu¶ cao. T×nh h×nh chuyÓn biÕn vÒ kinh tÕ x· héi cña x· trong nh÷ng n¨m qua cã phÇn ®ãng gãp quan träng cña lùc l­îng tuæi trÎ cña x·, ®ång thêi t¸c ®éng tÝch cùc tíi c«ng t¸c thanh niªn trong giai ®o¹n míi. Trong nh÷ng n¨m g»n ®©y t×nh ×nh kinh tÕ x· héi ë x· Qu¶ng Lîi ®· cã nhiÒu biÕn ®æi theo chiÒu h­íng tèt ®Ñp vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. Song bªn c¹nh ®ã vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ nh­ mét sè thñ tôc l¹c hËu vÉn cßn tån t¹i, t©m lý tr«ng chê û l¹i vµ nhµ n­íc, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña x·. §ã lµ nh÷ng khãkh¨n th¸ch thøc h¹n chÕ ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn mµ lµ nhiÖm vô nÆng nÒ cña tu«i trÎ. NhËn thøc râ nhiÖm vô cña thÕ hÖ trÎ trong c«ng cuéc b¶o vÖ ®Êt n­íc, lµ lùc l­îng xung kÝch trong sù nghiÖp c¸ch m¹ng ngay sau khi cã NghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø 4 BCH TW cña §¶ng "vÒ c«ng t¸c thanh niªn trong thêi kú míi" tùhc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch triÓn khai qu¸n triÖt NghÞ quyÕt cña tØnh uû Qu¶ng Ninh x· ®· x©y dùng ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng thùc hiÖn NghÞ quyÕt, ®ång thêi ®Ò ra kÕ ho¹ch triÓn khai häc tËp qu¸ triÖt NghÞ quyÕt trong toµn §¶ng bé vµ ®oµn thanh niªn trong toµn x· ®· cã 3 c¬ së §oµn x©y dùng ®­îc ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng vµ triÓn khai s©u réng NghÞ quyÕt ®Õn ®oµn viªn thanh niªn ®­îc häc tËp NghÞ quyÕt. Qua häc tËp qu¸n triÖt NghÞ quyÕt nhËn thøc vÒ c«ng t¸c thanh niªn cña tæ chøc §¶ng, c¸n bé §¶ng viªn vµ nh©n d©n ®· ®­îc n©ng lªn râ rÖt thanh niªn lµ lùc l­îng to lín, xung kÝch trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc lµ l­îng l­îng quyÕt ®Þnh th¾ng lîi c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt n­íc ®ã lµ lùc l­îng xung kÝch cã vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph­¬ng, ®­a Qu¶ng Lîi ph¸t triÓn ngµy cµng giµu ®Ñp tõ ®ã c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n cã b­íc chuyÓn biÕn sù quan t©m ®Õn c«ng t¸c thanh niªn trªn c¸c lÜnh vùc. II. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐOÀN HIỆN NAY . II.1. Những kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên x· Qu¶ng Lîi trong nhữnh năm qua. 2.2.1. C«ng t¸c tæ chøc vµ c«ng t¸c c¸n bé - Công tác tổ chức: Toàn x· có 6 chi đoàn cơ sở (trong đó có 05 chi đoàn khu dân cư, 01 chi đòan nhà trường,) với 705 đoàn viên. Có 01 uỷ ban Hội liên hiệp thanh niên với 03 chi hội thanh niên với 40 hội viên. Phát triển 50 đoàn viên mới. Phân loại cơ sở đạt 100% cơ sở đoàn trong sạch - Về cán bộ: Đội ngũ cán bộ trẻ, sôi nổi, nhiệt tình và có trác nhiệm cao.Đoàn Phương đã tổ choc nhiều buổi nói chuyện chuyên đề phong phú,tổ choc dược 03 lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ đoàn vá bí thư chi đoàn. 15 đoàn viên đi học lớp cảm tình đảng.Hàng năm giới thiệu cho Đảng Uỷ Phường Kết Nạp từ 03 đến 05 đoàn viên ưu tú được đừng trong hàng ngũ của Đảng. Kiện toàn, thay 2 đồng chí phó bí thư Đoàn. Ban chấp hành Đoàn x· khoá IX (2006-2011) gồm 09 đông chí, trong đó có 1 đồng chí có trình độ Đại học, 3 đồng chí có trình độ cao đẳng, 3 ®ång chÝ cã tr×nh ®é trung cấp, 2 ®ång chÝ cã tr×nh ®é tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ Đoàn của x· Qu¶ng Lîi tương đối trẻ, có trình độ, năng lực, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc, tuy nhiên hầu hết cán bộ Đoàn cơ sở chưa được đáo tạo, bồi dưỡng cơ bản về chuyên môn và nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội. Do đó, công tác chỉ đạo các hoạt động của Đoàn còn lúng túng, thiếu khoa học. Bởi vậy,công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đặc biệt là cán bộ chuyên trách là việc làm cần thiết, cấp bách. 2.2.2. C«ng t¸c gi¸o dôc, chÝnh trÞ, t­ t­ëng C«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc d· ®­îc c¸c cÊp bé §oµn trong x· x¸c ®Þnh lµ néi dung xuyªn suèt vµ ®­îc cô thÓ ho¸ b»ng viÖc x©y dùng ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ho¹t ®éng trong tõng n¨m, phï hîp víi ®iÒu kiªn, t×nh h×nh chugn cña toµn huyÖn g¾n liÒn víi c¸c sù kiÖn chÝnh trÞ, lÞch sö träng ®¹i cña huyÖn, cña tØnh vµ cña ®Êt n­íc, víi träng t©m c«ng t¸c bao gåm: t¨ng c­êng tuyªn truyÒn, gi¸o dôc chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh; gi¸o dôc truyÒn thèng, kh¬i dËy lßng yªu n­íc, tù hµo d©n téc; t¨ng c­êng gi¸o dôc n©ng cao hiÓu biÕt cho ®oµn viªn thanh niªn vÒ c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸, gãp phÇn gi÷ g×n vµ ph¸t triÓn nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, coi träng c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, nÕp sèng, lèi sèng trong §oµn viªn, thanh thiÕu niªn. Gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng trong thanh niªn nh»m n©ng cao nhËn thøc chÝnh trÞ, cñng cè niÒm tin, båi d­ìng lý t­ëng c¸ch m¹ng cho thÕ hÖ trÎ. Bªn c¹nh c¸ch lµm truyÒn thèng lµ tæ chøc lªn líp tËp trung, nhiÒu c¬ së ®oµn d· tæ chøc c¸c diÔn ®µn, c¸c cuéc trao ®æi, héi th¶o, thi t×m hiÓu, tæ chøc th¶o luËn, viÕt thu ho¹ch th­êng xuyªn tæ chøc tèt viÖc häc tËp, qu¸n triÖt c¸c chñ tr­¬ng ®­êng lèi cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n­íc, nh÷ng nhiÖm vô t­¬ng tr×nh c«ng t¸c cña §oµn, tuyªn truyÒn ®Ó thÕ hÖ thï ®Þch, n©ng cao ý thøc, c¶nh gi¸c c¸ch m¹ng vµ b¶n lÜnh chÝnh trÞ cho c¸c bé; §oµn viªn thanh niªn. §ßan viªn thanh niªn ®­îc häc tËp 6 bµi häc lý luËn chÝnh trÞ cña ®oµn g¾n víi c¸c ®ît sinh ho¹t chÝnh trÞ "tuæi trÎ víi t­ t­ëng Hå ChÝ Minh" tæ chøc diÔn ®µn "tuæi trÎ sèng ®Ñp" tÝch cùc tham gia c¸c cuéc vËn ®éng "tuæi trÎ häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh" thu hót hµng lo¹t ngµn ®oµn viªn thanh thiÕu niªn tham gia. Qua ®ã gióp c¸n bé §oµn viªn thanh niªn rÌn luyÖn b¶n lÜnh chÝnh trÞ, cñng cè t¨ng c­êng nÒm tin ®è víi §¶ng vµ, sù nghiÖp míi ®o §¶ng khëi x­íng, l·nh ®¹o ®ång thêi x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña tuæi trÎ c¸c d©n téc x· Qu¶ng Lîi trong sù nghiÖp xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, x©y dùng quª h­¬ng Qu¶ng Lîi ngµy cµng v¨n minh, giµu ®Ñp. C«ng t¸c gi¸o dôc, truyÒn thèng cña §oµn tiÕp tôc ®­îc triÓn khai s©u réng g¾n víi c¸c ngµy kû niÖm lín, c¸c sù kiÖn chÝnh trÞ träng ®¹i cña ®Êt n­íc, cña ®Þa ph­¬ng víi nhiÒu lo¹i h×nh ho¹t ®éng phong phó, s¸ng t¹o nh­: §µm, giao l­u "tiÕp löa truyÒn thèng - m·i m¸i tuæi 20" tham gia c¸c cuéc thi "t×m hiÓu 75 n¨m lÞch sö vÎ vang cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam" t×m hiÓu 75 n¨m ngµy thµnh lËp §oµn TNCS Hå ChÝ Minh" "t×m hiÓu 60 n¨m n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam" gãp phÇn kh¼ng ®Þnh mét ph­¬ng thøc gi¸o dôc ®óng h­íng t¹o ra nh÷ng ®ît sinh ho¹t chÝnh trÞ s©u réng trong thanh niªn. C¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc lèi sèng, nÕp sèng, v¨n ho¸ ®­îc tiÕn hµnh víi c¸ch lµm s¸ng t¹o, b­íc ®Çu ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ tÝch cùc. TriÓn khai c¸c cuéc vËn ®éng do Trung ­¬ng §oµn vµ trung ­¬ng Héi liªn hiÖup thanh niªn ViÖt Nam ph¸t ®éng nh­ x©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸, b·i trõ c¸c tÖ n¹n x· héi trong thanh niªn", "nghÜa t×nh trªn giíi h¶i ®¶o" tæ chøc diÔn ®µn "tuæi trÎ sèng ®Ñp". Tuy nhiªn c«ng t¸, tuyªn truyÒn gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng cña §oµn vÉn cßn béc lé mét sè tån t¹i, h¹n chÕ cÇn ®­îc kh¾c phôc. ChÊt l­îng sinh ho¹t tr×nh tù ë chi ®oµn c¬ së vÉn cßn yÕu, do tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé §oµn cßn nhiÒu bÊt cËp, cßn mét tû lÖ lín ®oµn viªn thanh niªn chØ ®­îc tiÕp cËn b­íc ®Çu vµ ë møc ®¬n gi¶n, c«ng t¸c n¾m b¾t t×nh h×nh t­ t­ëng trong ®oµn viªn thanh niªn ch­a ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn réng kh¾p. 2.2.3. C«ng t¸c x©y dùng §oµn - Héi - §éi tham gia x©y dùng §¶ng: - C«ng t¸c §oµn tham gia x©y dùng §¶ng, tham gia x©y dùng §¶ng vµ chÝnh quyÒn c¬ së lµ tr¸ch nhiÖm, quyÒn lîi chÝnh trÞ cña §oµn viªn thanh niªn vµ tæ chøc §oµn. gãp phÇn x©y dùng §¶ng v÷ng m¹nh. C¸c cÊp bé §oµn trong toµn x· lu«n x¸c ®Þnh râ nhiÖm vô §oµn lµ nguån trùc tiÕp tham gia lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng, giíi thiÖu ®oµn viªn ­u tó, rÌn luyÖn vµ gi¸o dôc §¶ng viªn trÎ, cïng c¸c cÊp bé §¶ng, chÝnh quyÒn vÒ c«ng t¸c thanh niªn, ®ång thêi gãp ý x©y dùng ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, gãp ý phª b×nh §¶g viªn. Cuéc vËn ®éng "§oµn viªn thanh niªn phÊn ®Êu trë thµnh §¶ng viªn §¶ng céng s¶n ViÖt Nam" ®· ®­îc triÓn khai s©u réng, nh©n dÞp kû niªn ngµy thµnh lËp §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, ngµy thµnh lËp §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh, ký niÖm ngµy sinh Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng trong toµn x· ®· giíi thiÖu 70 ®oµn viªn ­u tó tham gia líp båi d­ìng ®èi t­îng §¶ng, trong ®ã cã 40 ®ång chÝ ®· vinh dù ®­îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng, cã 14 ®ång chÝ §¶ng viªn trÎ, §oµn bæ sung cho §¶ng ®éi ngò c¸n bé trÎ, nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc, tr×nh ®é ë cÊp x· cã c¸c ®ång chÝ lu©n chuyÓn gi÷ c¸c chøc danh: th­êng trùc §¶ng uû, Phã chñ tÞch H§ND - UBND x·, ph­êng, thÞ trÊn, Uû ban MTTQ doµn viªn thanh niªn trong x· ®· cã 141 ý kiÕn ®ãng gãp cho c«ng t¸c x©y dùng §¶ng, nªu cao tinh thÇn tù phª b×nh vµ phª b×nh ®èi víi §¶ng viªn. - C«ng t¸c §éi vµ phong trµo thanh niªn, c«ng t¸c ®éi thiÕu niªn tiÒn phong Hå ChÝ Minh cña x· nh÷ng n¨m qua ®­îc tiÕn hµnh trong ®iÒu kiÖn thuËn lîi cÊp uû §¶ng chÝnh quyÒn tõ huyÖn ®Õn c¬ së tiÕp tôc cã sù quan t©m, ®Çu t­ cho c«ng c«ng t¸c b¶o vÖ, ch¨m sãc gi¸o dôc thiÕu niªn, nhi ®ång, th­êng xuyªn më líp tËp huÊn cho gi¸o viªn tæng phô tr¸ch, phôc tr¸ch ®éi trong tr­êng häc. §Õn nay, toµn x· cã 23 liªn ®éi tr­ëng chi ®éi víi tæng sè 1.135 häc sinh trong ®ã ®éi viªn lµ 500 c«ng t¸c x©y dùng tæ chøc ®éi cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc, 100% c¸c tr­êng tiÓu häc, THCS cã tæ chøc ®éi; sè liªn ®éi, chi ®éi ®¹t danh hiÖu m¹nh, kh¸, ®¹t trªn 80%; cã trªn 85% ®éi viªn ®¹t danh hiÖu "Ch¸u ngoan B¸c Hå" cã 135 ®éi viªn ®­îc kÕt n¹p vµo §oµn vµ 515 thiÕu nhi kÕt n¹p vµ §éi tiÕp nhËn vµ trao 719 chiÕc kh¨n quµng ®á quµ tÆng cña Thñ t­íng ChÝnh phñ tÆng ®éi viªn vïng s©u; 07 em nhËn gi¶i th­êng Kim §ång; n¨m 2008 tæ chøc thµnh c«ng §¹i héi "Ch¸u ngoan B¸c Hå" x· Qu¶ng Lîi lÇn thø VI. Phong trµo "nãi lêi hay, lµm viÖc tèt xøng ®¸ng lµ con ngoan trß giái, §éi viªn tèt, ch¸u ngoan b¸c Hå" ch­¬ng tr×nh "rÌn luyÖn §éi viªn" ®· thu hót ®«ng §éi viªn thiÕu niªn, nhi ®ång thi ®ua häc tËp rÌn luyÖn, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn. Mét sè liªn §éi ®· chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua s«i næi víi nhiÒu h×nh thøc ®a d¹ng nh­: tæ chøc cho §éi viªn ®äc vµ lµm theo b¸c Hå, thµnh lËp c¸c c©u l¹c bé häc tËp, ph¸t ®éng c¸c phong trµo "kÕ ho¹ch nhá" "§éi b¹n cïng tiÕn" quyªn gãp s¸ch vë,®Ó dïng häc tËp,quÇn ¸o ñng hé ®ång bµo bÞ thiªn tai. Hµng n¨m §éi ®ång §éi ®· tham m­u cho ban th­êng vô x· §oµn chØ ®¹o c¸c c¬ së §oµn trong toµn x· tæ chøc tèt viÖc giao nhËn §oµn viªn thanh thiÕu nhi vÒ sinh ho¹t hÌ t¹i ®Þa ph­¬ng, x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng hÌ vµ ph©n c«ng c¸c chi §oµn khèi c¬ quan phèi hîp gióp ®ì c¸c th«n, c¸c tæ d©n c­ trong viÖc h­íng dÉn tæ chøc sinh ho¹t. Phèi hîp víi trung t©m v¨n ho¸ më c¸c líp n¨ng khiÕu trong dÞp hÌ, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ®ãn tÕt thiÕu nhi 1/6, ®ªm héi hoa ®¨ng, tÕt trung thu hµng n¨m, t¹o m«i tr­êng sinh ho¹t lµnh m¹nh, qua ®ã ®· thu hót ®«ng ®¶o §oµn viªn thanh thiÕu nhi tÝch cùc tham gia. Thanh niªn trong x· lu«n mong muèn cã ngµnh nghÒ vµ viÖc lµm æn ®Þnh. §­îc sù quan t©m gióp ®ì cña c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ cña x· còng nh­ c¸c c«ng ty t­ nh©n trªn ®Þa bµn x· gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho thanh niªn trong x·. - Thanh niªn ®­îc d¹y nghÒ lµ 120 ng­êi. (theo ®iÒu tra n¨m 2007) - Thanh niªn cã viÖc lµm lµ 200ng­êi - Thanh niªn ®­îc giíi thiÖu ®i lµm lµ 102 ng­êi Tuy nhiªn tr­íc nÒn kinh tÕ trÞ tr­êng sù hoµ nhËp cña thanh niªn ch­a ®­îc nhanh mét phÇn do ¶nh h­ëng cña thanh niªn n«ng th«n kÐm linh ho¹t, n¨ng ®éng, phÇn n÷a lµ do tr×nh ®é cßn thÊp nªn sè thanh niªn thiÕu viÖc lµm vÉn cßn chiÕm mét tû lÖ cao lµ 148 thanh niªn ch­a cã viÖc lµm, thanh niªn thÊt nghiÖp nhiÒu l¹i do ¶nh h­ëng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi søc hót cña ®ång tiÒn nªn kh«ng Ýt thanh niªn ®· m¾c vµo c¸c tÖ n¹n x· héi, thanh niªn ph¹m téi lµ 5 ng­êi g©y ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh chÝnh trÞ cña x·. Qua sù ph©n tÝch trªn ta cã thÓ thÊy ®­îc tæ chøc §oµn cã vai trß to lín trong viÖc tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn ®Ó ®­a hä vÒ víi tæ chøc, gi¸o dôc ®Ó hä thùc sù lµ nguån lùc chÝnh ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Þa ph­¬ng lµ nh÷ng ng­êi con ­u tó cña x·. II.2. Cơ cấu, tổ chức, trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn trên toàn quốc. Theo thống kê của an tổ chức TƯ Đoàn, số lượng đoàn viên, chi đoàn và cán bộ Đoàn hiện nay ngày một tăng,chất lượng cán bộ ngày được nâng cao (số liệu được cập nhật đến tháng 6/2006). Bảng I : Cấp bộ Đoàn Số lượng cán bộ Trình độ chuyên môn Chính trị Trên ĐH Đ H -CĐ TH PTTH C.N& C. C trung cấp Sơ cấp Chi đoàn (bí thư) 204.137 25% 22% 38% 10% 25% Đoàn cơ sở (Bí thư) 27.874 29,3% 27,5% 80,8% 1,66% 30,6% 30,88% Huyện đoàn 3782 12% 66,6% 16,3% 5,1% 17,6% 66,4% 14,0% Căn cứ vào con số thống kê và căn cứ vào hoạt động, chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn hiện nay, ta có thể chia đối tượng nghiên cứu ra thành 4 cấp: - Cấp cơ sở (xã, phường, thi trấn và tương đương) - Cấp huyện (huyện, thị và tương đương ) - Cấp tỉnh (Tỉnh, thành và tương đương) - Cấp trung ương. Nhìn chung,ở mỗi cấp do yêu cầu công việi, chế độ tuyển dụng,đào tạo bồi dưỡng khác nhau. ở đây chúng ta đi sâu nghiên cứu đối với cấp cơ sở. Nhìn chung đội ngũ bí thư đoàn cơ sở đã được công tác, phấn khởi, nhiệt tình và được đoàn viên thanh niên tín nhiệm. Tuy nhiên, đi vào cụ thể từng lĩnh vực, từng đối tượng ta thấy còn một số bất cập sau: + Thu nhập của cán bộ Đoàn cơ sở thấp, không đảm bảo chính sách và sự luân chuyển cán bộ chậm nên hiện nay rất khó thu hút người có trình độ, bằng cấp, năng lực cán bộ Đoàn cơ sở. Chế độ phụ cấp còn quá thấp, mức lương mới chỉ áp dụng cho Bí thư Đoàn còn đối với phó Bí thư, các uỷ viên thường vụ, các bí thư chi đoàn chưa có lương và phụ cấp, chế bộ phụ cấp không nhất quán, quá tuỳ tiện, không thống nhát. +Khu vực CNVC, hầu hết bí thư làm công tác Đoàn kiêm nhiệm, thời gian giành cho công tác Đoàn quá eo hẹp. Việc tập hợp ĐVTN vào hoạt động tập thể rất khó khăn. Nhưng nhìn chung cán bộ Đoàn khối này có trình độ chuyên môn nên việc thuyên chuyền có nhiều thuận lợi. Về thực chất hiện nay, cán bộ cơ sở Đoàn còn rất nhiềukhó khăn bất cập. Cán bộ Đoàn thường xuyên biến động, đặc biệt ở cấp chi Đoàn do chuyển công hoặc đi làm nên ít có thời gian tham gia công tác đoàn tại nơi cư trú. ..trình độ cán bộ Đoàn được nâng cao song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu năng lực tham mưu, khả năng tổ chức hoạt động thực tiễn còn hạn chế, một số cán bộ Đoàn còn tỏ ra yếu kém, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động công tác Đoàn. Đối với cán bộ cấp x· về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu công tác, được đào tạo tương đối toàn diện. Tuy nhiên cũng không ít vấn đề được đặt ra và phải quan tâm Nguồn cán bộ đoàn lấy từ cơ cở chỉ có 20%. Điều này ảnh hưởng lớn đến việc phát huy khả năng kinh nghiệm chỉ đạo cấp cơ sở của đoàn x· và đặt ra trách nhiệm lớn hơn cho cấp x· trong việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn số cán bộ Đoàn chưa qua trường lớp đào tạo và thực tế công tác Đoàn. +Việc đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển của cán bộ Đoàn vẫn còn nhiều bất cập: về ngân sách đào tạo còn hạn hẹp.số lượng cán bộ đoàn được đưa đi đào tạo còn ít chua đáp ứng được nhu càu cu công tác đoàn. +Đối với đội ngũ Bí thư, Ban chấp hành hiện nay tuy đã được nâng cao về trình độ chính trị, nâng lực công tác, chu trình trẻ hoá còn chậm (còn trên 30%tuổi từ25-35) và trình độ chính trị tuy đạt 76-38% trình độ từ trung và sơ cấp so với yêu cầu là còn rất thấp chưa cân đối trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Số lượng uỷ viên BCH cơ cấu còn nhiều không phát huy được tác dụng, hiệu quả còn mang tính hình thức. II.3. Nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c tæ chøc, c¸n bé vµ ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé §oµn c¬ së trªn ®Þa bµn x· Qu¶ng Lîi Víi nhiÖm vô x©y dùng §oµn v÷ng m¹nh vÒ tæ chøc, ®Æc biÖt lµ tæ chøc c¬ së lu«n lµ nh÷ng môc tiªu quan träng cña c«ng t¸c chØ ®¹o tæ chøc ®oµn, c¬ së ®oµn hµng n¨m, ban th­êng vô c¬ së ®oµn th­êng xuyªn tiÕn hµnh kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ chÊt l­îng c¸c chi §oµn. Cñng cè ®Þa bµn kÞp thêi khi cã nh÷ng chi du ®oµn (chi ®oµn tr¾ng) do c¸n bé chuyÓn ®i häc, ®i c«ng t¸c hoÆc ®i lµm ¨n xa, vËn ®éng thanh niªn §oµn viªn t×nh nguyÖn v× cuéc sèng céng ®ång gióp trÎ em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n, ng­êi giµ neo ®¬n vµ gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng vËn ®éng thanh niªn ®éng viªn tham gia lao ®éng ®Ó g©y quü ®Ó chi ®oµn cã nguån kinh phÝ ho¹t ®éng th­êng xuyªn hµng n¨m ®ång thêi phèi hîp víi c¸c víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ tæ chøc giao l­u v¨n nghÖ thÓ dôc thÓ thao kû niÖm nh÷g ngµy lÔ lín trong n¨m nh»m ph¸t huy long yªu n­íc lßng tù hµo d©n téc, tæ chøc c¸c cuéc thi to¹ ®µm vÒ phßng chèng ma tuý vÒ an toµn giao th«ng cho thanh niªn ®· thu hót nhiÒu ®oµn viªn thanh niªn tham gia, thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña ®oµn cÊp trªn khi nhËn ®­îc nh÷ng v¨n b¶n kÕ ho¹ch, chiÓn khai kÞp thêi cho tæ chøc §oµn c¬ së, thùc hiÖn c«ng t¸c chØ ®¹o cña §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi, th­êng xuyªn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho thanh thiÕu nhi nh­ ngµy quèc tÕ thiÕu nhi 1 - 6 vµ tÕt trung thu 15 - 8 tæ chøc c¸c cuéc thi v¨n nghÖ"liªn hoan tiÕng h¸t tuæi th¬" nh©n ngµy sinh nhËt B¸c 19 - 5, c¸c cuéc thi giao l­u tæ chøc kû niÖm nh÷ng ngµy lÔ lín trong n¨m diÔn ra th­êng xuyªn néi dung sinh ho¹t, ho¹t ®éng ®a d¹ng, d©n chñ g¾n víi viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®Þa ph­¬ng. Nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé vµ ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé §oµn c¬ së trªn ®Þa bµn x· Qu¶ng Lîi cïng víi nh÷ng thuËn lîi c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé vµ ®µo t¹o c¸n bé, båi d­ìng c¸n bé §oµn c¬ së trong x· cßn tån t¹i nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc lµ mét x· thuéc vïng cao nªn ®êi sèng kinh tÕ, thu nhËp vµ tr×nh ®é d©n trÝ cña c¸n bé §oµn c¬ së cßn thÊp phÇn lín c¸n bé cña c¬ së kh«ng ®­îc ®µo t¹o qua tr­êng líp ®a sè nh÷ng c¸n bé cña c¬ së chØ häc hÕt líp 12 hoÆc bé ®éi xuÊt ngò ®ù¬c cö lµm c«ng t¸c §oµn chÝnh v× thÕ nhiÒu c¸n bé kh«ng cã kü n¨ng nghiÖp vô c«ng t¸c nªn lµm viÖc thiÕu nguyªn t¾c vµ tÝnh kû luËt ch­a ®­îc cao, cã nh÷ng c¸n bé ë vïng s©u kh«ng cã ®iÒu kiÖn häc tËp ch­a häc hÕt trung häc phæ th«ng do ®iÒu kiÖn ®Æc thï tr×nh ®é d©n trÝ thÊp nªn vÉn b¾t buéc ph¶i nhËn ®¶m nhiÖm vai trß c¸n bé nªn n¨ng lùc tæ chøc vµ ®iÒu hµnh cña ®éi ngò c¸n bé §oµn c¬ së cßn nhiÒu h¹n chÕ ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nhiÖm vô ®Ò ra. NhiÒu c¬ së ch­a ®¸nh gÝa ®óng c¸n bé ®Ó bè trÝ c«ng viÖc hîp lý thiÕu quan t©m ®Õn c¸n bé c¬ së ®Òu dÉn ®Õn ®éi ngò c¸n bé kh«ng ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc c«ng t¸c, mét sè c¸n bé ®· qu¸ tuæi do ch­a cã líp kÕ cËn nªn vÉn ph¶i nhËn nhiÖm vô c«ng t¸c. C«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé nh×n chung ch­a ®­îc quan t©m s©u s¾c nhiÒu c¸n bé kh«ng ®­îc tËp huÊn nghiÖp vô chØ häc hÕt phæ th«ng trung häc hoÆc trung häc chuyªn nghiÖp bé ®éi xuÊt ngò do ®iÒu kiÖn kinh phÝ h¹n hÑp nªn kh«ng më ®­îc c¸c líp tËp huÊn cho c¸n bé c¬ së, mét phÇn còng do tr×nh ®é d©n trÝ thÊp nªn mét sè c¸n bé ch­a thËt sù n¾m b¾t khoa häc, kü thuËt b¶n lÜnh chÝnh trÞ ch­a ®­îc v÷ng vµng tuyªn truyÒn gi¸o dôc ®oµn viªn thanh niªn cßn kÐm hiÖu qu¶ nªn thuËn lîi cho c¸c thÕ lùc thï ®Þch, ph¶n ®éng l«i kÐo tuyªn truyÒn sÊu lµm ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn tæ chøc cña ®oµn. II.4. Nguyªn nh©n vµ nh÷ng bµi häc. Nguyªn nh©n kh¸ch quan. Do ¶nh h­ëng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi nh÷ng biÕn ®æi s©u s¾c vÒ c¬ trÕ kinh tÕ, chuyÓn dÞch lao ®éng x· héi, nghÒ nghiÖp vµ nhu cÇu ngµy cµng c¸o cña thanh niªn. Do chÕ ®é ®·i ngé ch­a tho¶ ®¸ng chØ cã l­¬ng cho bÝ th­ vµ phã bÝ th­ vµo kinh tÕ, ®éng viªn phong trµo ho¹t ®éng ë ®Þa ph­¬ng. Do thiÕu sù quan t©m cña cÊp uû, §¶ng, chÝnh quyÒn trong viÖc bè trÝ kinh phÝ, c¬ së vËt chÊt cho tæ chøc ®oµn ho¹t ®éng do c¸ch nh×n kh«ng ®óng ®¾n toµn diÖn vÒ thanh niªn cho phong trµo §oµn nhiÒu chi bé §¶ng c¬ së cßn "kho¸n tr¾ng" phong trµo cho tæ chøc §oµn, sù phèi hîp gi÷a c¸c ban ngµnh ch­a cao. Nguyªn nh©n chñ quan: Do tr×nh ®é c¸n bé c¬ së cßn thÊp ch­a thËt sù n¨ng ®éng linh ho¹t nhiÖt t×nh cho phong trµo, ®­a ®Õn mèi ph­¬ng thøc ho¹t ®éng nªn ch­a ®­îc sù h­ëng øng m¹nh mÏ cña thanh niªn. C«ng t¸c ph¸t triÓn ®oµn viªn míi con chËm. ViÖc tæ chøc ®iÒu chØnh s¾p xÕp c¸n bé chi ®oµn ®«i khi chua phï hîp . ChÊt l­îng ®oµn viªn thanh niªn ë 1 sè chi ®oµn gi¶m sót, chua th¹t sù thiÕt tha víi tæ chøc §oµn ®Æc biÖt lµ chi ®oµn d©n téc tiÓu sè. C«ng t¸c tuyªn truyÒn cßn h¹n chÐ c¬ së vËt chÊt ®Ó tuyªn truyÒn ch­a ®¶m b¶o dÉn ®Õn cßn cã ®oµn viªn vi ph¹m ph¸p luËt. C«ng t¸c tham m­u víi c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn cßn h¹n chÕ nªn chua tranh thñ ®­îc sù t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ho¹t ®éng §oµn, Héi, §éi. ChÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o thu nép ®oµn phÝ, ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i ®oµn viªn chua kÞp thêi.néi dung sinh ho¹t cßn s¬ sµi dÉn chÊt l­îng kh«ng cao. II.5. Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm Trong c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, båi d­ìng c¸n bé vµ ®èi víi c¸n bé §oµn c¬ së hiÖn nay. Ph¶i cã sù quan t©m s©u s¾c cña cÊp uû, §¶ng chÝnh quúªn quan t©m gióp ®ì vµ t¹o kinh phÝ cho tæ chøc §oµn. C«ng t¸c c¸n bé ph¶i ®­îc ®µo t¹o th­êng xuyªn vÒ kü n¨ng vµ nghiÖp vô kh«ng chØ cã c¸n bé x· §oµn mµ ph¶i ®µo t¹o c¸n bé chi §oµn nh­ bÝ th­ §oµn phã bÝ th­ chi §oµn, khi c¬ cÊu ph¶i lùa chän nh÷ng ng­êi ®ñ ®øc ®ñ tµi nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc ®Ó lµm c¸n bé tr¸nh t×nh tr¹ng nh÷ng c¸n bé chØ c¬ cÊu kh«ng ®ñ n¨ng lùc kh«ng cã kü n¨ng ho¹t ®éng, kh«ng ®¶m nhiÖm ®­îc c«ng viÖc lµm cho ho¹t ®éng bÞ tr× truÖ, phã mÆc c«ng viÖc, v× vËy ph¶i lùa trän nh÷ng c¸n bé trÎ, khoÎ, nhiÖt t×nh, yªu thÝch c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ, t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, ®¸nh gi¸, rót kinh nghiÖm. Tæ chøc §oµn ph¶i b¸m s¸t sù chØ ®¹o cña cÊp uû §¶ng vµ §oµn cÊp trªn, §oµn thanh niªn ph¶u lµ lùc kl­îng xung kÝch di ®Çu trong mäi ho¹t ®éng. Mäi ho¹t ®éng cña ®oµn ph¶i xuÊt tõ lîi Ých, nhu cÇu cña thanh niªn, do thanh niªn vµ v× thanh niªn, khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho thanh naªn thùc hiÖn lý t­ëng v× d©n giµu nø«c m¹nh, x· héi c«ng b¨ng d©n chñ v¨n minh. Ph¶i cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c ban nghµnh ®oµn thÓ vµ tæ chøc x· héi tranh thñ mäi nguån lîi cho §oµn lao ®éng. Ch­¬ng III. Mét sè gi¶i ph¸p vÒ ®æi míi c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé ®oµn c¬ së x· qu¶ng lîi III.1. Gi¶i ph¸p a. Gi¶i ph¸p t¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng trong c«ng t¸c ®¹o t¹o, båi d­çng ®éi ngò c¸n bé §oµn c¬ së. CÇn x©y dùng quy chÕ c¸n bé §oµn c¬ së qua chÕ l·nh ®¹o §oµn thanh niªn, cã sù ®¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c l·nh ®¹o cña x· §oµn ®èi víi §oµn c¬ së trong toµn x·. Chñ ®éng lµm tèt c«ng t¸c c¸n bé nãi chung vµ ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c båi d­ìng, quy ho¹ch ®µo t¹o vµ sö dông c¸n bé §oµn c¬ së nãi riªng. C¸c cÊp uû §¶ng c¬ së cÇn quan t©m h¬n n÷a vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t, ®Þnh h­íng, trùc tiÕp chØ ®¹o ®oµn c¬ së kÞp thêi ®éng viªn, cæ vò chÊn chØnh, kh«ng ngõng ®Çu t­ t¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt, kinh phÝ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña §oµn c¬ së c¸c cÊp uû §¶ng cÇn cã h­íng tæ chøc lùa chän, quy ho¹ch, båi d­ìng, ®µo t¹o hîp lý, ®Ó trong t­¬ng lai cã ®­îc ®éi ngò c¸n bé §oµn c¬ së ®¸p øng víi yªu cÇu cña thêi ®¹i, gãp phÇn ®ua phong trµo ®oµn thanh niªn cña x· nhµ ngµy cµng ®i lªn. b. Gi¶i ph¸p t¨ng c­êng quy ho¹ch tuyÓn chän c¸n bé §oµn c¬ së. §¶ng lµ kh©u then chèt thiÕt yÕu quyÕt ®Þnh cho sù thµnh b¹i cña tæ chøc §oµn "c¸n bé nµo th× phong trµo Êy" v× vËy cã ®éi ngò c¸n bé §oµn c¬ së ®¸p øng cho giai ®o¹n hiÖn nay, cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c tuyÓn lùa c¸n bé. C¸n bé §oµn ph¶i lµ nh÷ng ®oµn viªn ­u tó xuÊt ph¸t tõ phong trµo §oµn - Héi cã tiªu chuÈn chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, cã tÝn nhiÖm ®èi víi quÇn chóng. X©y dùng ban chÊp hµnh chi §oµn, §oµn c¬ së, ®Æc biÖt lµ ®éi ngò bÝ th­ chi §oµn, §oµn c¬ së biÕt chñ ®éng c«ng t¸c, biÕt ph¸t huy søc m¹nh cña tËp thÓ cña ban chÊp hµnh trong mäi ho¹t ®éng cña §oµn. T¨ng c­êng më c¸c líp tËp huÊn cho c¸n bé c¬ së theo ph©n cÊp, ®µo t¹o ®· ®­îc quyÕt ®Þnh. §oµn cÊp trªn hç trî mét phÇn kinh phÝ tµi liÖu cho §oµn c¬ së ho¹t ®éng, c¸n bé ®ang c«ng t¸c vµ ch­a ®­îc båi d­ìng tËp huÊn cÇn dµnh ®iÒu kiÖn ®Ó bæ sung n©ng cao nghiÖp vô. §èi víi c¸n bé lµm c«ng t¸c §éi cÇn ph¶i cã n¨ng khiÕu, nhiÖt t×nh ®Î phô tr¸ch tËp hîp c¸c em thiÕu niªn nhi ®ång, gióp c¸c em trë thµnh con ngoan trß giái, ch¸u ngoan b¸c Hå vµ trë thµnh ng­êi §oµn viªn, ng­êi c«ng d©n tèt. c. Gi¶i ph¸p ®æi míi néi dung ®µo to¹, båi d­ìng c¸n bé §oµn c¬ së. Tr­íc hÕt trong c¸c cÊp uû §¶ng cÇn thèng nhÊt vÒ mÆt quan ®iÓm, coi c«ng t¸c båi d­ìng, ®µo t¹o c¸n bé §oµn chÝnh lµ nguån c¸n bé trÎ cho §¶ng, chÝnh quúªn vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi kh¸c, tõ ®ã mµ t¹o nguån lùc cÇn thiÕt vÒ c¬ së vËt chÊt, kinh phÝ, ®èi míi h×nh thøc néi dung vµ lo¹i h×nh ®µo t¹o ®¶m b¶o cho c«ng t¸c båi d­ìng ®µo t¹o c¸n bé ®¹t ®Õn hiÖu qu¶ cao. T¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chÝnh trÞ, häc vÊn cho ®éi ngò c¸n bé §oµn c¬ së nhÊt lµ c¸c x· cßn yÕu trong x· Qu¶ng lîi. CÊp §¶ng uû cÇn ph¶i cã sù nh×n nhËn vÒ tÇm quan träng cña c«ng t¸c §oµn lµ ®éi dù bÞ tin cËy cña §¶ng vµ lµ nguån lùc bæ sung cho §¶ng nh­ ®iÒu lÖ §¶ng vµ §oµn ®· quy ®Þnh. VÒ néi dung ®µo t¹o båi d­ìng ®èi víi ®éi ngò c¸n bé §oµn chñ chèt (BÝ th­, phã bÝ th­ §oµn c¬ së) nªn ®µo t¹o gåm: + S¬ cÊp vÒ lý luËn chÝnh trÞ + Kü n¨ng vÒ c«ng t¸c thanh niªn + Ph­¬ng ph¸p luËn c«ng t¸c thanh thiÕu niªn + ChÝnh s¸ch, vai trß, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña ng­êi bÝ th­, phã bÝ th­. * VÒ h×nh thøc ®µo t¹o (båi d­ìng phï hîp nhÊt víi c¸n bé §oµn c¬ së) lµ: + §µo t¹o dµi h¹n chÝnh quy t¹i Häc viÖn Thanh thiÕu niªn ViÖt Nam, hoÆc phèi hîp víi Häc viÖn nhiÒu h¬n n÷a ®Ó ®µo t¹o hÖ t¹i chøc t¹i tr­êng cho c¸n bé §oµn c¬ së + TËp huÊn tõ 1 - 2 tuÇn cho c¸c uû viªn Ban chÊp hµnh §oµn c¬ së + TËp huÊn theo chuyªn ®Ò, chñ ®Ò tæ chøc c¸c héi nghÞ tæng kÕt, to¹ ®µm, trao ®æi kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c §oµn - Héi - §éi + Ph¸t hµnh réng r·i c¸c lo¹i tµi liÖu, s¸ch h­íng dÉn vÒ kü n¨ng nghiÖp vô c«ng t¸c §oµn - Héi - §éi, sæ tay cho bÝ th­ chi ®oµn + KÕt hîp ®µo t¹o, båi d­ìng rÌn luyÖn qua ho¹t ®éng thùc tiÔn cña nh÷ng m« h×nh hay c¸c ho¹t ®éng ®­îc cÊp trªn chØ ®¹o ®iÓm d. Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c tuyÓn chän c¸n bé §oµn c¬ së: §Ó x©y dùng, tæ chøc ®éi ngò c¸n bé §oµn c¬ së cã ®ñ n¨ng lùc, tr×nh ®é, phÈm chÊt ®¸p øng ®­îc nhiÖm vô trong thêi kú ®æi míi ®ßi hái ph¶i chän ng­êi c¸n bé §oµn c¬ së ph¶i cã n¨ng lùc tr×nh ®é cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, kh«ng ngõng n©ng cao häc tËp rÌn luyÖn, ph¶i chän nh÷ng c¸n bé trr cã kh¶ n¨ng vËn ®éng quÇn chóng tiÕp thu nhanh vÒ khoa häc - kü thuËt, ®Æc biÖt lµ ph¶i ®­îc ®oµn viªn thanh niªn tÝn nhiÖm. Trong c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé §oµn hiÖn nay cßn rÊt h¹n chÕ, chñ yÕu c¸n bé lµm c«ng t¸c §oµn c¬ së chØ häc hÕt PTTH hoÆc bé ®éi xuÊt ngò hay tèt nghiÖp THCN, tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng cßn Ýt nªn ch­a n¾m v÷ng vÒ kü n¨ng nghiÖp vô cña c«ng t¸c §oµn, v× vËy ®ßi hái c¸n bé c¬ së ph¶i ®i ®µo t¹o chÝnh quy ë Häc viÖn Thanh thiÕu niªn ViÖt Nam hoÆc ph¶i ®­îc tËp huÊn th­êng xuyªn, ngoµi ra cßn ph¶i tù häc vµ nghiªn cøu c¸c tµi liÖu vÒ c«ng t¸c §oµn. ®. Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng qu¶n lý sö dông lu©n chuyÓn ®éi ngò c¸n bé §oµn c¬ së §Ó n©ng cao chÊt l­îng qu¶n lý cña c¸n bé §oµn c¬ së hiÖn nay tr­íc hÕt ph¶i qu¶n lý hå s¬: x¸c minh, lý lÞch ph¶i râ rµng, trong s¹ch, kiÓm tra v¨n b»ng, chøng chØ cã sù thËt hay kh«ng. Thø hai, lµ qu¶n lý vÒ nh©n sù, qu¶n lý vÒ c«ng viÖc, quan hÖ c¸ nh©n, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i… VÒ sö dông lu©n chuyÓn c¸n bé §oµn c¬ së tr­íc hÕt khi sö dông c¸n bé ph¶i xuÊt ph¸t tõ môc tiªu vµ hiÖu qu¶ sö dông ng­êi c¸n bé theo ®óng yªu cÇu kh¸ch quan cña c«ng viÖc, tr¸nh viÖc sö dông c¸n bé nÆng vÒ t×nh c¶m "th©n quen" theo "ª kÝp" sÏ lµm háng viÖc vµ g©y mÊt ®oµn kÕt trong c¸n bé. Sö dông c¸n bé ph¶i ®i liÒn víi ®¸nh gi¸ ®óng c¸n bé, ph¶i dùa vµo chÊt l­îng c«ng viÖc, uy tÝn cña c¸n bé trong thanh niªn, tõ ®ã khÝch lÖ nhiÖt t×nh cña c¸n bé, thóc ®Èy hä v­¬n lªn ®¹t nh÷ng thµnh tùu cao h¬n. Khi sö dông c¸n bé ph¶i kÕt hîp víi ®µo t¹o v× c«ng t¸c §oµn lu«n thay ®æi vµ lµm viÖc theo nhu cÇu nguyÖn väng cña ®oµn viªn thanh niªn ®Ó gióp cho ®éi ngò c¸n bé §oµn c¬ së chuÈn bÞ cho m×nh mét hµnh trang, vèn kiÕn thøc, kinh nghiÖm chuÈn bÞ thuËn lîi cho c«ng t¸c lu©n chuyÓn sau nµy. e. Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña tæ chøc §oµn c¬ së Qu¶ng Lîi lµ mét x· miÒn nói, kinh tÕ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, chñ yÕu lµ n«ng nghiÖp. ChÝnh v× vËy, c¬ së vËt chÊt cßn rÊt nhiÒu thiÕu thèn, kinh phÝ ch­a ®¸p øng ®ñ cho ho¹t ®éng §oµn thanh niªn. §Ó c«ng t¸c §oµn - Héi ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ thu hót ®«ng ®¶o ®oµn viªn thanh niªn tham gia §oµn c¬ së vµ c¸c chi ®oµn cÇn ph¶i ®­îc ®Çu t­ x©y dùng nhµ v¨n ho¸ th«n, b¶n ®Ó tæ chøc sinh ho¹t §oµn; ®©y còng lµ n¬i ®Ó ®oµn viªn giao l­u còng nh­ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cña §oµn. S©n ch¬i thÓ dôc thÓ thao, thanh niªn lµ nh÷ng ng­êi cã søc khoÎ, cã nhu cÇu vÒ thÓ dôc thÓ thao, v× vËy cÇn t¹o ra s©n ch¬i c¸c m«n thÓ thao cho thanh niªn, ®oµn viªn rÌn luyÖn thÓ lùc, ®¸p øng së thÝch cña mçi ng­êi, s©n ch¬i cßn lµ n¬i ®Ó cho c¸c ®¬n vÞ giao l­u c¸c m«n bãng ®¸, bãng chuyÒn, cÇu l«ng… nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña ®oµn viªn, thanh niªn qua ®ã gãp pÇhn tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn tham gia c¸c ho¹t ®éng. Trang bÞ ©m thanh loa ®µi, mét yÕu tè thµnh c«ng trong buæi tuyªn truyÒn, to¹ ®µm, giao l­u v¨n nghÖ th× kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trang thiÕt bÞ nµy, v× vËy cÊp uû §¶ng cÇn quan t©m tíi c¬ së vËt chÊt, t¹o ®iÒu kiÖn cho ®oµn viªn thanh niªn ho¹t ®éng ph¸t huy n¨ng lùc s¸ng t¹o cña m×nh. Trang thiÕt bÞ cho c¸n bé §oµn, ng­êi c¸n bé §oµn lµ ng­êi "b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ®oµn viªn thanh niªn, lµ ng­êi ®Çu tµu, g­¬ng mÉu trong mäi c«ng viÖc. V× vËy ph¶i ®­îc trang bÞ tµi liÖu, s¸ch h­íng dÉn, ®Ó tham kh¶o phôc vô cho c«ng t¸c cña m×nh. Muèn ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ th× tæ chøc §oµn cÇn ph¶i cã nguån kinh phÝ ®Ó ho¹t ®éng v× vËy ph¶i t¹o mèi quan hÖ vÒ §¶ng, chÝnh quyÒn vµ c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ®Ó hä hç trî kinh phÝ, ®ång thêi ®oµn viªn thanh niªn còng cÇn tham gia c¸c ho¹t ®éng ®Ó g©y quü, nh­ vËy míi ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thanh niªn. f. §æi míi c«ng t¸c ®¸nh gi¸ c¸n bé. Qu¸n triÖt tèt c¸c nguyªn t¾c, quan ®iÓm cña §¶ng vÒ c«ng t¸c c¸n bé vµ ®¸nh gi¸ c¸n bé. ViÖc ®¸nh gi¸ c¸n bé ph¶i dùa trªn nh÷ng tiªu chuÈn, tiªu chÝ cô thÓ nhÊt lµ bÝ th­, phã bÝ th­ vµ c¸c uû viªn ban th­êng vô §oµn c¸c cÊp. CÇn ph¶i x©y dùng tiªu chuÈn cho tõng cÊp c¸n bé ®Ó lµm tiªu chuÈn ®Ó lµm c¨n cø ®¸nh gi¸, lùa chän. Trong ®iÒu kiÖn míi viÖc ®¸nh gi¸ c¸n bé cÇn ®­îc lµm cô thÓ h¬n, hoµn chØnh h¬n. Qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ ph¶i kh¸ch quan c«ng b»ng, d©n chñ cã sù bµn b¹c ý kiÕn. Thêi gian ®¸nh gi¸ c¸n bé cã thÓ theo hµng n¨m, d­íi nhiÖm kú, tr­íc khi §¹i héi, tr­íc khi bæ nhiÖm, lu©n chuyÓn. Néi dung ®¸nh gi¸ c¨n cø vµo kÕt qu¶ thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm, nhiÖm vô ®­îc giao, vÒ phÈm chÊt chÝnh trÞ, lèi sèng, chiÒu h­íng vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn. III.2 §Ò xuÊt, kiÕn nghÞ III.2.1. §Ò xuÊt §èi víi c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn vµ c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ: §i ®«i víi viÖc ®Þnh h­íng, l·nh ®¹o §oµn thanh niªn, c¸c cÊp ñy §¶ng cÇn n¾m b¾t nh÷ng nhu cÇu, nguyÖn väng chÝnh ®¸ng cña quÇn chóng thanh niªn mét c¸ch kÞp thêi, ®Ó cã kÕ ho¹ch chØ ®¹o cô thÓ, ®em l¹i niÒm tin cho thÕ hÖ trÎ vµo §¶ng vµ sau nµy tr­ëng thµnh, tÇng líp thanh niªn còng sÏ gãp søc vµo viÖc x©y dùng §¶ng v÷ng m¹nh. §¶ng kh«ng coi c¸n bé §oµn lµ ng­êi cÊp d­íi ®Ó sai viÖc vµ ra lÖnh mµ coi ®ã lµ nh÷ng c«ng cô sö dông ®Æc biÖt cña §¶ng. cã thÓ gióp cho §¶ng lµm tèt c«ng t¸c chØ ®¹o. §¶ng cÇn cã chÝnh s¸ch ®·i ngé phï hîp víi thanh niªn vµ c¸n bé §oµn. Bªn c¹nh ®ã, §¶ng cÇn tin t­ëng vµo thÕ hÖ trÎ h¬n n÷a giao viÖc cho thÕ hÖ trÎ vµo quy ho¹ch, tham gia vµo tÊt c¶ c¸c tæ chøc §oµn thÓ, tham gia vµo øng cö vµo héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp. CÇn quan t©m h¬n n÷a ®Õn c«ng t¸c thanh niªn vµ phong trµo thanh niªn, t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra ®èi víi ®oµn thanh niªn c¸c cÊp. - Víi chÝnh quyÒn: chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cÇn t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì vÒ kinh phÝ, c¬ së vËt chÊt cho ho¹t ®éng §oµn nh­: giao nhiÒu viÖc cho thanh niªn ®Ó g©y quü, cung cÊp n¬i ®Ó sinh ho¹t… nhÊt lµ chó träng ®Õn viÖc t¹o c«ng ¨n viÖc lµm ®Ó t¨ng thu nhËp cho thanh niªn (nh»m gi¶m t×nh tr¹ng thanh niªn ra phè t×m viÖc lµm bá sinh ho¹t §oµn). ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cÇn phèi hîp víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ kh¸c ®Ó quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn cho phong trµo thanh niªn mét c¸ch th­êng xuyªn vµ tÝch cùc h¬n n÷a trong thêi gian tíi ®Ó phong trµo §oµn cña x· Qu¶ng Lîi ngµy cµng lín m¹nh. - Víi c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ: cÇn x©y dùng quy chÕ c¸n bé §oµn c¬ së, quy chÕ l·nh ®¹o §oµn thanh niªn, cã sù ®¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c l·nh ®¹o cña HuyÖn §oµn ®èi víi §oµn c¬ së trong toµn x·. Chñ ®éng lµm tèt c«ng t¸c c¸n bé nãi chung vµ ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c båi d­ìng, quy ho¹ch, ®µo t¹o vµ sö dông c¸n bé §oµn c¬ së nãi riªng. CÊp uû §¶ng c¬ së cÇn quan t©m h¬n n÷a vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t, ®Þnh h­íng, trùc tiÕp chØ ®¹o §oµn c¬ së, kÞp thêi ®éng viªn, cæ vò chÊn chØnh. Kh«ng ngõng ®Çu t­ t¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt, kinh phÝ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña §oµn c¬ së. C¸c cÊp uû §¶ng cÇn cã h­íng tæ chøc, lùa chän, quy ho¹ch, båi d­ìng, ®µo t¹o hîp lý, ®Ó trong t­¬ng lai cã ®­îc ®éi ngò §oµn c¬ së ®¸p øng ®­îc víi yªu cÇu cña thêi ®¹i, gãp phÇn ®­a phong trµo §oµn thanh niªn cña x· nhµ ngµy cµng ®i lªn. §èi víi c¸c cÊp bé §oµn: - Víi huyÖn §oµn: chØ ®¹o §oµn c¬ së th«n lµm tèt vai trß tham m­u cho cÊp uû §¶ng ë c¬ së vÒ c«ng t¸c c¸n bé §oµn, nhÊt lµ t¹o nguån, quy ho¹ch ®Ó cã h­íng ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé §oµn c¬ së trong toµn x·. Chñ ®éng lµm c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng, tËp huÊn c¸n bé §oµn c¬ së, ®Æc biÖt chó träng n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn, tr×nh ®é chÝnh trÞ, nghiÖp vô cho c¸n bé §oµn th«n. Phèi hîp víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ, c¸c tæ chøc kinh tÕ ®ãng trªn ®Þa bµn huyÖn, t¹o m«i tr­êng tèt cho §oµn c¬ së x·. CÇn triÓn khai s©u réng cho ®oµn viªn thanh niªn ®­îc häc vµ nghiªn cøu LuËt thanh niªn. - Víi tØnh §oµn: t¨ng c­êng c«ng t¸c tæ chøc, lùa chän, quy ho¹ch, båi d­ìng, ®µo t¹o vµ sö dông c¸n bé §oµn c¬ së, ®ång thêi chØ ®¹o c¸c huyÖn lµm tèt c«ng t¸c tæ chøc tuyÓn chän, t¹o nguån c¸n bé §oµn c¬ së; ®Æc biÖt l­u ý g¾n c«ng t¸c båi d­ìng, ®µo t¹o víi c«ng t¸c sö dông c¸n bé §oµn c¬ së x· … Tham m­u, ®Ò xuÊt víi Thµnh uû chØ ®¹o c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ quan t©m phèi hîp, hç trî cho tæ chøc §oµn cïng cÊp ho¹t ®éng, ®Æc biÖt lµ ®èi víi §oµn c¬ së x·. §ång thêi Thµnh uû chØ ®¹o c¸c cÊp uû §¶ng lµm tèt c«ng t¸c c¸n bé nãi chung vµ c¸n bé §oµn c¬ së nãi riªng. III.2.2. KiÕn nghÞ. §µo t¹o c¸n bé ®oµn thanh niªn lµ mét chiÕn l­îc quan träng, n»m trong chiÕn l­îc ®µo t¹o c¸n bé cho §¶ng vµ Nhµ n­íc. C«ng t¸c c¸n bé §oµn ph¶i thùc sù lµ mét bé phËn quan träng trong c«ng t¸c c¸n bé cña §¶ng. §µo t¹o c¸n bé §oµn ph¶i ®­îc xuÊt ph¸t tõ ®µo t¹o c¸n bé §éi thiÕu niªn tiÒn phong vµ Héi thanh niªn. §¶ng ph¶i ®Æt c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé ®oµn thanh niªn trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña ®Êt n­íc. + VÒ néi dung ®µo t¹o: CÇn ph¶i cô thÓ ho¸ theo yªu cÇu cña ®oµn viªn thanh niªn, cña tæ chøc ®oµn vµ cña toµn x· héi. §ã lµ ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ, tri thøc, ®ßi hái cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc. Xu thÕ chung kh«ng chØ ®µo t¹o vÒ kiÕn thøc, ngo¹i ng÷, mµ cßn ph¶i ®µo t¹o cho hä mét khèi kiÕn thøc c¬ b¶n, tæng hîp. + VÒ h×nh thøc ®µo t¹o: §a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o c¸n bé, ®µo t¹o kh«ng chØ chÝnh quy, t¹i chøc mµ cßn ®µo t¹o t¹i chç, ®µo t¹o dµi h¹n, ng¾n h¹n, theo thêi ®iÓm thêi vô. Kh«ng chØ ®µo t¹o b»ng chuyªn m«n kü n¨ng vÒ c«ng t¸c thanh thiÕu nhi mµ cßn ®µo t¹o b»ng c¸c chuyªn m«n kh¸c nh­ kinh tÕ, luËt x· héi, t©m lý, b¸o chÝ. Tïy tõng lo¹i c¸n bé c«ng t¸c ë c¬ quan trung ­¬ng, tØnh, huyÖn, c¬ së mµ cã h×nh thøc ®µo t¹o cho phï hîp. + VÒ ®èi t­îng ®µo t¹o CÇn ph©n lo¹i c¸n bé, c¸n bé chuyªn tr¸ch, kh«ng chuyªn tr¸ch, c¸n bé phong trµo, c¸n bé chuyªn m«n, c¸n bé qu¶n lý, l·nh ®¹o, c¸n bé quy ho¹ch. + C¬ së vËt chÊt cho qu¸ tr×nh ®µo t¹o C¬ së vËt chÊt ph¶i ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ vÒ mäi mÆt, cã vËy c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng míi hiÖu qu¶. ThÞ tr­êng ho¸ c«ng t¸c ®µo t¹o, ®µo t¹o theo nhu cÇu, ph¸t huy tÝnh chñ ®éng, tù chñ vÒ ®µo t¹o c¸n bé ®oµn. Xo¸ mäi bao cÊp trong ®µo t¹o, kh«ng ®Ó cÊp nµo g¸nh nÆng vÒ kinh phÝ cho ®µo t¹o. + VÒ gi¸o viªn h­íng dÉn. Ph¶i lµ nh÷ng ng­êi cã kiÕn thøc, kü n¨ng c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c thanh thiÕu niªn, cã ph­¬ng ph¸p tèt, cã kü n¨ng tæ chøc ho¹t ®éng. + VÒ ®Þa ®iÓm ®µo t¹o §Þa ®iÓm ®µo t¹o cÇn ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®i l¹i cña c¸n bé, nh÷ng ®Þa ®iÓm xa cÇn cã chç ¨n nghØ phï hîp. Ph¶i ®¶m b¶o vÒ mÆt kh«ng gian vµ thêi gian trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o. + VÒ liªn kÕt ®µo t¹o. Tæ chøc c¸c líp liªn kÕt víi trung t©m ®Ó ®µo t¹o, më réng hîp t¸c liªn kÕt quèc tÕ trong ®µo t¹o c¸n bé, th«ng qua giao l­u, ®µo t¹o, båi d­ìng häc bæng trao ®æi, häc bæng tõng phÇn hoÆc toµn phÇn. KÕt luËn C«ng t¸c c¸n bé lµ mét bé phËn quan träng trong c«ng t¸c c¸n bé cña §¶ng, c¸n bé §oµn lµ c¸n bé cña §¶ng lµm c«ng t¸c thanh thiÕu nhi, lµ nguån cung cÊp c¸n bé cho hÖ thèng chÝnh trÞ. ChÝnh v× vËy x©y dùng ®éi ngò c¸n bé §oµn nh»m ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi trong giai ®o¹n míi, nh©n tè quyÕt ®Þnh sù v÷ng m¹nh cña tæ chøc §oµn - Héi - §éi ®ång thêi tÝch cùc tham gia x©y dùng §¶ng vµ chÝnh quyÒn trong thêi kú míi. C«ng t¸c c¸n bé cã tÇm quan träng rÊt ®Æc biÖt, nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña c«ng viÖc, c¸n bé lµ nh÷ng ng­êi ®øng ®Çu trong mäi c«ng viÖc. B­íc vµo thêi kú ®æi míi, tr­íc yªu cÇu ®ßi hái ngµy cµng cao cña c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi. §¹i héi §oµn toµn quèc lÇn thø VIII ®· x¸c ®Þnh: “C¸n bé lµ chen chèt” viÖc x©y dùng ®éi ngò c¸n bé trÎ, cã ®ñ n¨ng lùc, tr×nh ®é, cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng lµ yªu cÇu cÊp b¸ch tr­íc m¾t vµ l©u dµi cña tæ chøc §oµn c¸c cÊp. X©y dùng ®éi ngò c¸n bé §oµn ngang tÇm víi thêi ®¹i míi, ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô ®Æt ra lµ vÊn ®Ò thiÕt yÕu v× c¸n bé §oµn lµ nh÷ng ng­êi ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn, ®­a thanh niªn vµo phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng, t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó hä rÌn luyÖn, phÊn ®Êu vµ tr­ëng thµnh. Gi¸o dôc vµ ®Þnh h­íng cho thanh niªn sèng cã môc ®Ých, cã lý t­ëng theo con ®­êng mµ §¶ng vµ B¸c Hå ®· lùa chän. C¸n bé §oµn lµ nh÷ng ng­êi rÊt n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, cã nhiÒu ­íc m¬ hoµi b·o vµ kh¸t väng v­¬ng lªn. §æi míi c«ng t¸c c¸n bé lµ ®æi míi phong c¸ch vµ ph­¬ng ph¸p lµm c«ng t¸c c¸n bé. N©ng cao chÊt l­îng nghiªn cøu khoa häc, chó träng tæng kÕt thùc tiÔn, tõng b­íc x©y dùng khoa häc vÒ c«ng t¸ c¸n bé. §Çu t­ c¸c ph­¬ng tiÖn, ®iÒu kiÖn lµm viÖc ®¶m b¶o cho c«ng t¸c qu¶n lý, tæ chøc c¸n bé mét c¸ch khoa häc vµ chÆt chÏ. §æi míi c«ng t¸c c¸n bé §oµn c¬ së trong giai ®o¹n hiÖn nay, tr­íc hÕt nã cã t¸c dông n©ng cao nhËn thøc vÒ mÆt lý luËn, lµm s¸ng tá c¸c quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ thanh niªn, vÒ c«ng t¸c thanh niªn, kh¼ng ®Þnh mét c¸ch kh¸ch quan vÒ vai trß cña c¸n bé vµ tæ chøc §oµn c¬ së cã ý nghÜa quan träng ®èi víi thanh niªn vµ viÖc ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn. §ång thêi ®©y còng chÝnh lµ mét chiÕn l­îc l©u dµi vµ kh«ng ph¶i lµ nhiÖm vô riªng cña tæ chøc §oµn, mµ cÇn cã sù quan t©m s©u s¾c cña §¶ng, chÝnh quyÒn c¸c ban ngµnh trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô chiÕn l­îc Êy. B¶n th©n em víi c­¬ng vÞ lµ mét ng­êi c¸n bé §oµn t­¬ng lai em lu«n trau dåi ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, n©ng cao tr×nh ®é cho b¶n th©n, nhÊt lµ trong ho¹t ®éng thanh niªn, m·i m·i ghi s©u c«ng lao to lín cña §¶ng vµ cña B¸c Hå, lu«n nhí ¬n c¸c thÕ hÖ thanh niªn ®i tr­íc ®· ®em l¹i nÒn ®éc lËp tù do cho ®Êt n­íc, cho h¹nh phóc ®êi m×nh. Thùc tÕ qua hai n¨m häc t¹i tr­êng Häc viÖn Thanh thiÕu niªn ViÖt Nam ®· t¹o cho em ®Çy ®ñ kiÕn thøc ®Ó nh×n s©u h¬n vÒ ho¹t ®éng thanh niªn, vµ gãp phÇn cho sù ph¸t triÓn cña §oµn. HiÖn nay c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé §oµn c¬ së vµ c«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé ch­a g¾n víi yªu cÇu, tiªu chuÈn vµ quy ho¹ch sö dông ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé ch­a g¾n víi yªu cÇu, tiªu chuÈn vµ quy ho¹ch sö dông c¸n bé. ChÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cßn thÊp. Néi dung ch­¬ng tr×nh vµ ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o c¸n bé chËm ®æi míi, bu«ng láng gi¸o dôc rÌn luyÖn lËp tr­êng giai cÊp vµ ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. V× thÕ nhÊt thiÕt ph¶i ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé §oµn c¶ vÒ kü n¨ng nghiÖp vô, tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ, phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng ®Ó xøng ®¸ng lµ tÊm g­¬ng, lµ thñ lÜnh cña thanh niªn. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. X©y dùng §¶ng vÒ c«ng t¸c tæ chøc - Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh 2. B¸o c¸o cña BCH x· Qu¶ng Lîi tõ n¨m 2006- 2009. 3. Lªnin bµn vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc thanh niªn - Nxb Th«ng tÊn x· “N«v«xti” Matxc¬va 4. V¨n kiÖn héi nghÞ BCH trung ­¬ng §¶ng lÇn thø 4 - 1993 trang 82 5. Hå ChÝ Minh vÒ gi¸o dôc thanh niªn - Nxb Thanh niªn 6. NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX - X 7. NghÞ quyÕt §¹i héi §oµn toµn quèc lÇn thø IX 8. §µo t¹o vµ gi¸o dôc c¸n bé §oµn - V.I.VANOP - B.LIXIN 9. Tæng qu¸t t×nh h×nh thanh niªn - C«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn 10. Mét sè v¨n b¶n vÒ c«ng t¸c c¸n bé §oµn trong thêi kú míi - Nxb Thanh niªn 11. B¸o c¸o cña §¶ng uû x· Qu¶ng Lîi 12. Lý luËn nghiÖp vô x©y dùng §oµn 13. §iÒu lÖ §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xă Quảng Lợi huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Doàn cơ sở.doc
Luận văn liên quan