Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhạc Kỳ - tỉnh Lạng Sơn với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc

Lý do chọn chuyên đề. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có nền văn hoá riêng của mình. Văn hoá là đặc trưng, là nét riêng để khẳng định nền độc lập chủ quyền của một dân tộc. Bởi vì, nếu một nền văn hoá của một dân tộc mà bị đồng hoá bởi nền văn hoá của một quốc gia khác thì dân tộc đó sẽ không được coi là tồn tại. Đặc biệt, hiện nay trong xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế, hội nhập, giao lưu với các quốc gia trên thế giới về nhiều lĩnh vực trong đó có văn hoá, thì nguy cơ đồng hoá các nền văn hoá cũng có thể xảy ra. Và nếu không quan tâm, không có trách nhiệm, không có biện pháp gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hoá, thì dân tộc Việt Nam cũng không thể tồn tại lâu dài. Chính vì chức năng, vị trí, vai trò vô cùng quan trọng của văn hoá mà Đảng, Nhà nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng toàn thể xã hội luôn phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Trong Nghị quyết trung ương 5, khoá VIII của Đảng cộng sản Việt Nam đã nêu "Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - lòng khoan dung, trong nghĩa tình đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống” Như vậy, bản sắc văn hoá chính là nội dung, là vấn đề cốt lõi, bản chất của văn hoá dân tộc. Trước cách mạng tháng 8, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra khái niệm về văn hoá như sau: "Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích cuộc sống, loài người mới sáng tạo ra và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học nghệ thuật . những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về ăn, mặc, ở và phương thức sử dụng, toàn bộ những sáng tạo đó là văn hoá". Vậy văn hoá chính là những hoạt động phục vụ cho đời sống sinh hoạt của con người. Với vị trí, vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội, là tổ chức trực tiếp đoàn kết, tập hợp đoàn thanh niên Việt Nam. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải luôn là tổ chức tiên phong để giáo dục, tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên của mình trong sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Đây là một sự nghiệp vô cùng quan trọng, và có ý nghĩa to lớn trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng toàn xã hội phải có trách nhiệm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc Việt Nam. Trong giai đoạn xây dựng và phát triển hiện nay của Việt Nam, chúng ta đã chủ động phát huy nội lực tranh thủ ngoại lực, thực hiện đi tắt đón đầu, tiến hành hội nhập, mở rộng quan hệ ngoại giao với các quốc gia, dân tộc trên thế giới, tiếp tục phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý của Nhà nước, tích cực, chủ động hội nhập, giao lưu về văn hoá với các quốc gia dân tộc. Qua đó, chúng ta đã học hỏi, mở mang, tiếp cận được rất nhiều về nền văn hoá của các nước. Tuy nhiên, trong những nét đẹp của các nền văn hoá đó, vẫn còn tồn tại nhiều mặt trái không phù hợp, không tốt và có ảnh hưởng xấu đến nền văn hoá của nước ta. Những nền văn hoá khác đã mang những cảm giác mới lạ nhưng không an toàn, không tốt đẹp cho thế hệ trẻ Việt Nam. Mà chúng ta đều biết 1 trong những đặc trưng của thanh niên là ưa thích cái mới, dễ tiếp thu thích nghi với cái mới nhưng không có chọn lọc, do đó nguy cơ bị đồng hoá về văn hoá cũng không ngoại lệ. Các đoàn viên, thanh niên của Nhạc Kỳ đã giao lưu, học hỏi được rất nhiều nét đẹp của văn hoá Trung Quốc, và của các Quốc gia phát triển khác. Song vẫn còn những nét văn hoá, những mặt trái của văn hoá các Quốc gia làm tác động vào lối sống của Đoàn viên, Thanh niên trên địa bàn. Chủ yếu đoàn viên, thanh niên đến tuổi lao động đều tham gia kinh doanh, buôn bán các mặt hàng, cách sống, ngôn ngữ tình cảm do đó đều bị ảnh hưởng không được tốt. Chính vì lo kiếm tiền, giao lưu, buôn bán mà nhiều đoàn viên, thanh niên không chú tâm vào học tập, tìm hiểu văn hoá, nên ý thức, trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn các di sản văn hoá của họ rất hạn chế. Nhiều con em của các dân tộc xã Nhạc Kỳ như Tày, Nùng . hiện nay còn không nhớ chữ viết, tiếng nói của dân tộc mình . Đó là những vấn đề bức xúc đáng quan tâm nhất mà đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Nhạc Kỳ cần phải nghiên cứu, đưa ra những biện pháp để khắc phục. Vấn đề này không phải là lĩnh vực mới, và biết rằng trước đó đã có nhiều người nghiên cứu, hội thảo xung quanh chủ đề tôi đang lựa chọn, tuy nhiên, các công trình nghiên cứu, các hội thảo đó chưa đi sâu nghiên cứu mang tính chất hệ thống. Đồng thời là một người con, là thế hệ trẻ của Nhạc Kỳ, vì lẽ đó, tôi đã lựa chọn chuyên đề "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhạc Kỳ - tỉnh Lạng Sơn với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc", để làm chuyên đề tốt nghiệp chương trình trung cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ đoàn, đội tại Học viện TTN Việt Nam. Mục lục mở đầu 4 1. Lý do chọn chuyên đề. 4 2. Mục đích của chuyên đề. 6 3. đối tượng và Khách thể nghiên cứu. 6 4. Nhiệm vụ của chuyên đề. 6 5. Phạm vi nghiên cứu. 7 6. Phương pháp nghiên cứu. 7 7. Dự kiến cấu trúc chuên đề: 7 Chương 1 8 Lý luận về đoàn tncs Hồ chí minh với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 8 1.1 Khái niệm Đoàn tncs Hồ Chí Minh 8 1.2. Khái niệm về văn hoá. 9 1.3. Khái niệm bản sắc văn hoá dân tộc. 10 1.4. Bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam. 10 1.5. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin 12 1.6. Tổ chức văn hoá UNESCO với văn hoá dân tộc. 13 1.7. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 13 1.8. Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 17 Chương 2 20 Thực trạng về việc giữ gìn 20 và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc 20 ở xã Nhạc kỳ- huyện Văn lãng - tỉnh lạng sơn 20 2.1. Vài nét về vị trí địa lý, điều kiện kinh tế - chính trị, văn hoá - xã hội 20 2.2. Thực trạng các hoạt động của đoàn thanh niên nhạc kỳ - Văn Lãng - tỉnh Lạng Sơn với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 21 2.3. Thực trạng hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nhạc Kỳ huyện Văn Lãng - tỉnh Lạng Sơn với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 25 2.4. nhận xét chung và bài học kinh nghiệm 28 Chương 3 32 Các giải pháp, khuyến nghị nhằm giúp đoàn tncs hồ chí minh xã nhạc kỳ – văn lãng – lạng sơn tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 32 3.1. Cơ sở xuất phát của các giải pháp. 32 3.2. Các giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hơn việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 32 3.3 Khuyến nghị 34 kết luận 38 Danh mục tài liệu tham khảo 40

doc41 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 1690 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhạc Kỳ - tỉnh Lạng Sơn với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nã xem xÐt ®èi t­îng tõ c¸c mèi liªn hÖ bªn trong khi Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nãi r»ng: “KiÕn thiÕt x· héi ph¶i coi träng ngang nhau c¶ kinh tÕ, x· héi, v¨n ho¸, kh«ng cã nghÜa r»ng mçi bé phËn ®ã cña x· héi t¸ch rêi nhau, cµng kh«ng cã nghÜa kh«ng cã c¸i nµo lµ c¬ së, lµ c¬ b¶n”. Theo Chñ tÞch Hå ChÝ Minh: “V¨n ho¸ lµ kiÕn tróc th­îng tÇng, nh÷ng c¬ së h¹ tÇng cña x· héi cã kiÕn thiÕt råi, v¨n ho¸ míi kiÕn thiÕt ®­îc vµ ®ñ ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn ®­îc”. Râ rµng lµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh kh«ng nh÷ng ®ång nhÊt kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi mµ cßn coi tÝnh quyÕt ®Þnh cña c¬ së h¹ tÇng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña v¨n ho¸. Trong t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, c¸c quan hÖ kinh tÕ cã vai trß to lín quyÕt ®Þnh c¬ cÊu x· héi vµ c¬ cÊu kiÕn tróc th­îng tÇng. Ng­êi biÕt r»ng: “V¨n ho¸ ph¶i g¾n liÒn víi lao ®éng s¶n xuÊt”. Mäi qu¸ tr×nh vËn ®éng cña v¨n ho¸, xÐt ®Õn cïng ®Òu cã nguån gèc tõ sù vËn ®éng cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt, ph­¬ng thøc s¶n xuÊt khi kiÕn t¹o nÒn t¶ng kinh tÕ vµ c¬ cÊu x· héi, ®ång thêi nã chÕ ­íc b»ng c¸ch trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp nh÷ng tham sè c¬ b¶n cña v¨n ho¸. V× thÕ, muèn ph¸t triÓn, thay ®æi kÕ ho¹ch duy tr× c¸c mèi quan hÖ v¨n ho¸, cÇn ph¶i quan t©m ®Õn c¸c quan hÖ s¶n xuÊt. Song trong t­ t­ëng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh th× mäi qu¸ tr×nh v¨n ho¸ diÔn ra trong ®êi sèng x· héi kh«ng ph¶i duy nhÊt cã mét céi nguån tõ kinh tÕ, tõ s¶n xuÊt vËt chÊt. Sù t¨ng tr­ëng, phån vinh vÒ mÆt vËt chÊt cña x· héi kh«ng ph¶i lóc nµo còng tØ lÖ thuËn víi sù ph¸t triÓn vÒ v¨n ho¸. V¨n ho¸ ®­îc quyÕt ®Þnh kh«ng ph¶i trùc tiÕp bíi kinh tÕ mµ th«ng qua v« vµn c¸c mèi quan hÖ kh¸c. V× thÕ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh: “muèn x©y dùng nÒn v¨n ho¸ míi tr­íc hÕt ph¶i quan t©m ®Õn x©y dùng x· héi”, trong ph¸c th¶o x©y dùng nÒn v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam kiÓu míi, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tr­íc hÕt quan t©m ®Õn chiÒu s©u cña c¸c mèi quan hÖ x· héi vµ t©m lý, ®¹o ®øc vµ c¸c vÊn ®Ò cña lîi Ých. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tr×nh bµy: “N¨m ®iÒu lín Nhµ n­íc x©y dùng nÒn v¨n ho¸ d©n téc, x©y dùng t©m lý, tÝnh c¸ch tinh thÇn tù lùc tù c­êng, x©y dùng lu©n lý biÕt hy sinh m×nh lµm lîi Ých cho quÇn chóng x©y dùng chÝnh trÞ d©n quyÒn, x©y dùng kinh tÕ”. §Æt c¸c vÊn ®Ò x· héi lªn hµng ®Çu trong tiÕn tr×nh x©y dùng nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam míi, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh quan t©m toµn diÖn víi vai trß s¸ng t¹o lÞch sö, s¸ng t¹o v¨n ho¸ cña nh©n d©n lao ®éng. Theo Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, nh©n d©n lao ®éng lµ ng­êi s¸ng t¹o vµ toµn bé lÞch sö x· héi trong ®ã cã c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸. Muèn ph¸t triÓn v¨n ho¸ ph¶i quan t©m ®Õn mét ®éng lùc to lín cña lÞch sö vµ vai trß s¸ng t¹o cña quÇn chóng nh©n d©n. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh cho r»ng: “Trong bÇu trêi nµy kh«ng g× quý b»ng nh©n d©n, trong thÕ giíi nµy kh«ng cã g× m¹nh b»ng lùc l­îng ®oµn kÕt cña nh©n d©n”. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh th­êng nh¾c nhë: “DÔ tr¨m lÇn kh«ng d©n còng chÞu, khã v¹n lÇn d©n liÖu cung xong”. V× thÕ trong t­ t­ëng cña m×nh, dï gi¶i quyÕt bÊt cø mét vÊn ®Ò g×, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh còng g¾n víi søc m¹nh ®¹i ®oµn kÕt cña nh©n d©n. Nh©n d©n tin t­ëng, nh©n d©n bµn b¹c, nh©n d©n thùc hiÖn lµ quy luËt ph¸t triÓn cña x· héi cña nÒn v¨n ho¸ míi ViÖt Nam. V¨n ho¸ lµ lµ thÓ hiÖn tr×nh ®é cña con ng­êi trong tÊt c¶ c¸c mèi quan hÖ, con ng­êi lµ trung t©m cña v¨n ho¸. Trong tiÕn tr×nh x©y dùng x· héi míi, ng­êi ®· ®Ò ra chiÕn l­îc: “V× lîi Ých m­êi n¨m trång c©y, v× lîi Ých tr¨m n¨m trång ng­êi”. Trong t­ t­ëng v¨n ho¸ cña Hå ChÝ Minh, con ng­êi lµ vèn quý nhÊt cña x· héi, cÇn thiÕt ph¶i quan t©m toµn diÖn ®Õn x· héi, kh«ng chØ quan t©m ®Õn ®¹o ®øc lèi sèng cña thanh niªn, Ng­êi ®· x©y dùng c¸c chiÕn l­îc gi¸o dôc nh»m n©ng cao d©n trÝ cho nh©n d©n ®Ó nh©n d©n cã ®iÒu kiÖn më réng kh¶ n¨ng s¸ng t¹o vµ h­ëng thô v¨n ho¸. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· tõng nãi: “ Muèn x©y dùng chñ nghÜa x· héi tr­íc hÕt ph¶i cã con ng­êi x· héi chñ nghÜa”. §ã lµ nh÷ng ng­êi cã sù gi¸c ngé vÒ lý t­ëng nh©n v¨n s©u s¾c, cã ®¹o ®øc trong s¸ng, tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng x· héi, ®ã lµ nh÷ng ng­êi “võa hång, võa chuyªn”, võa cã ®øc, võa cã tµi, lµ con ng­êi ph¸t triÓn toµn diÖn. X· héi nµo cã nh÷ng con ng­êi nh­ thÕ th× ®ã lµ mét x· héi cã v¨n ho¸ cao. Trong t­ t­ëng cña m×nh, Ng­êi cho r»ng mét nÒn v¨n ho¸ míi nh­ n­íc ta ph¶i do §¶ng l·nh ®¹o. V× thÕ b¶n chÊt cña nÒn v¨n ho¸ lÊy con ng­êi lµm trung t©m hoµ quyÖn vµ thèng nhÊt víi lý t­ëng cña §¶ng. §Ó l·nh ®¹o nÒn v¨n ho¸, nhÊt thiÕt ph¶i x©y dùng v¨n ho¸ §¶ng, ®ã lµ: Th¾ng kh«ng kiªu, b¹i kh«ng n¶n, cÇn- kiÖm- liªm- chÝnh- chÝ- c«ng- v«t­, ®ã lµ biÓu hiÖn cña nh÷ng con ng­êi cã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng vµ lý t­ëng x· héi chñ nghÜa. V¨n ho¸ lµ s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng tÝch cùc cña con ng­êi c¶i t¹o tù nhiªn, x©y dùng x· héi. V¨n ho¸ g¾n víi ®Êt vµ n­íc, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh cho r»ng: V¨n ho¸ g¾n trùc tiÕp víi qu¸ tr×nh c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ta. Trong tiÕn tr×nh ®ã, v¨n ho¸ gi÷ vai trß nÒn t¶ng trong ®êi sèng tinh thÇn cña x· héi, v¨n ho¸ g¾n liÒn toµn diÖn víi cuéc sèng d©n téc. V¨n ho¸ ViÖt Nam cã mét søc sèng néi sinh to lín, ng­êi kh¼ng ®Þnh: “Chñ nghÜa d©n téc lµ mét ®éng lùc lín cña d©n téc”. 1.8. Vai trß cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh trong sù nghiÖp gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. Mçi x· héi ®Òu cã nh÷ng con ng­êi x· héi, vµ c«ng d©n cña m×nh. Con ng­êi lµ tÕ bµo, lµ nh©n tè quan träng nhÊt ®Ó t¹o nªn x· héi loµi ng­êi, x· héi nµo còng cã nh÷ng c«ng d©n ®­îc ph©n theo c¸c ®é tuæi kh¸c nhau, nh­ng chóng ta ®Òu thÊy r»ng løa tuæi ®«ng ®¶o nhÊt, vµ gi÷ vai trß quan träng nhÊt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc ®ã lµ lùc l­îng thanh niªn. VËy, chóng ta hiÓu thÕ nµo lµ thanh niªn. Thanh niªn lµ líp ng­êi trÎ tuæi vµ ®é tuæi ®ã ®ang tr­ëng thµnh cã søc khoÎ vµ cã trÝ tuÖ, cã nhiÒu ®ãng gãp to lín trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Hä lµ nh÷ng ng­êi rÊt nh¹y bÐn víi c¸i míi, nh÷ng tiÕn bé khoa häc míi, s«i næi, nhiÖt t×nh, cã hoµi b·o lín. Nh­ng hä còng rÊt dÔ m¾c ph¶i nh÷ng sai lÇm trong nhËn thøc, trong hµnh ®éng. ChÝnh v× lÏ ®ã mµ viÖc gi¸o dôc, båi d­ìng, ®­a thanh niªn vµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng lµ nhiÖm vô v« cïng quan träng cña §¶ng, cña Nhµ n­íc vµ toµn x· héi. Mét trong nh÷ng tæ chøc gi÷ vai trß chñ ®¹o trong ho¹t ®éng ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn ®ã lµ §oµn TNCS Hå ChÝ Minh. Theo ®iÒu lÖ §oµn TNCS Hå ChÝ Minh th× "§oµn TNCS Hå ChÝ Minh lµ tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi cña thanh niªn ViÖt Nam do §¶ng céng s¶n ViÖt Nam vµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh s¸ng lËp, l·nh ®¹o vµ rÌn luyÖn. §oµn bao gåm nh÷ng thanh niªn tiªn tiÕn, phÊn ®Êu v× môc tiªu, lý t­ëng cña §¶ng lµ ®éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi chñ nghÜa x· héi, d©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ v¨n minh". §oµn kÕt, hîp t¸c b×nh ®¼ng víi c¸c tæ chøc thanh niªn tiÕn bé trªn thÕ giíi. LÞch sö cña d©n téc ViÖt Nam ®· tr¶i qua nhiÒu biÕn ®æi, th¨ng trÇm cña h¬n 4000 n¨m dùng n­íc vµ gi÷ n­íc, víi rÊt nhiÒu hy sinh x­¬ng m¸u cña cha «ng ®Ó ®¸nh thï trong, giÆc ngoµi gi÷ v÷ng chñ quyÒn Quèc gia vµ x©y dùng ®Êt n­íc giµu m¹nh. Ngµy nay, thÕ hÖ trÎ thanh niªn lµ nh÷ng ng­êi ®­îc thõa h­ëng nh÷ng thµnh qu¶ ®ã, lµ nh÷ng ng­êi kÕ tôc sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña d©n téc, h¬n n÷a hä lµ nh÷ng chñ nh©n t­¬ng lai cña d©n téc, cña nÒn v¨n ho¸ n­íc nhµ. Víi vai trß lÞch sö v« cïng quan träng ®ã, céng víi tinh thÇn, sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, xung kÝch ®i ®Çu trong mäi lÜnh vùc. ThÕ hÖ trÎ cña ViÖt Nam ph¶i biÕt gi÷ g×n vµ ph¸t huy ph¸t triÓn nÒn v¨n ho¸ cña d©n téc m×nh, ngµy cµng lµm phong phó, lµm ®Ñp thªm cho b¶n s¾c v¨n ho¸ cña d©n téc. §Æc biÖt trong xu thÕ héi nhËp toµn cÇu hiÖn nay, trong ®ã cã héi nhËp vÒ v¨n ho¸. Nhê ®ã c¸c líp thanh niªn trÎ cña ViÖt Nam ®Òu ®­îc giao l­u, häc hái, tham kh¶o vÒ v¨n ho¸ cña c¸c quèc gia, cña nh©n lo¹i. Tõ ®ã lµm phong phó thªm nÐt ®Ñp v¨n ho¸ cña d©n téc ViÖt Nam, tuy nhiªn, chóng ta héi nhËp, hoµ nhËp nh­ng kh«ng hoµ tan, ®æi míi chø kh«ng ®æi mÇu, kh«ng biÕn chÊt, mµ vÉn gi÷ ®­îc b¶n s¾c riªng. Nh­ng, cïng víi sù ph¸t triÓn, héi nhËp cña ®Êt n­íc th× vÉn cßn nhiÒu thanh niªn ®· kh«ng biÕt thõa kÕ, g×n gi÷, ph¸t huy b¶n s¾c cña d©n téc m×nh vµ dÇn l·ng quªn ®i nh÷ng nÐt ®Ñp v¨n ho¸ ®ã. NhiÒu thanh niªn hiÖn nay cßn Ýt mÆc nh÷ng trang phôc nh­ v¸y Tµy, thæ cÈm.... hay kh«ng biÕt h¸t, móa c¸c ®iÖu móa cña d©n téc m×nh. NÕu cã th× chØ mÆc vµo c¸c ngµy lÔ lín trong n¨m, hay dÞp g× ®ã quan träng, ®©y qu¶ lµ mét ®iÒu trë ng¹i, mét ®iÒu kh«ng tèt, ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn sù nghiÖp gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, tiÕp thu c¸i míi trong ®êi sèng v¨n ho¸. Trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, më réng giao l­u v¨n ho¸, bïng næ th«ng tin líp trÎ ham thÝch c¸i míi l¹ lµ b×nh th­êng. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ sù ham thÝch Êy cã ®óng hay kh«ng, cã lîi hay cã h¹i? mäi hµnh vi øng sö cña con ng­êi trong cuéc sèng h»ng ngµy ®Òu biÓu hiÖn gi¸ trÞ v¨n ho¸. C¸i gèc ®Ó nh×n nhËn lµ ph¶i ®øng v÷ng trªn nÒn t¶ng v¨n ho¸ truyÒn thèng víi nh÷ng tinh hoa ®¹o ®øc, lèi sèng, thuÇn phong mü tôc vµ nh÷ng gi¸ trÞ tiªn tiÕn cña v¨n ho¸ thêi ®¹i ®Ó tiÕp cËn c¸i míi. VËy, lµ mét tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi cña thanh niªn ViÖt Nam, th× §oµn TNCS Hå ChÝ Minh gi÷ vai trß rÊt quan träng trong viÖc ®Þnh h­íng, gi¸o dôc ®oµn viªn thanh niªn cã ý thøc h¬n trong sù nghiÖp gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc: Trùc tiÕp ph¸t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, ®i s©u vµ quan t©m cña d©n téc m×nh; Phèi hîp víi c¸c ban ngµnh v¨n ho¸, tham m­u cho l·nh ®¹o ®Þa ph­¬ng t¹o ®iÒu kiÖn cho thanh niªn ®­îc ho¹t ®éng, khai th¸c c¸c nÐt ®Ñp v¨n ho¸ truyÒn thèng cña d©n téc m×nh. Lµ mét huyÖn miÒn nói, víi nhiÒu d©n téc, tËp qu¸n kh¸c nhau nh­ Tµy, Nïng, Kinh, ... vµ lµ mét tØnh tiÕp cËn víi TØnh Cao B»ng ®· ®­îc th­êng xuyªn giao l­u, trao ®æi, häc hái víi thanh niªn huyÖn kh¸c, qua ®ã, thanh niªn Nh¹c Kú hiÓu biÕt h¬n vÒ v¨n ho¸ cña c¸c d©n téc kh¸c, tuy nhiªn, ®i ®«i víi giao l­u, héi nhËp, vµ sù ph¸t triÓn th× nguy c¬ mai mét, l·ng quªn b¶n s¾c v¨n ho¸ cña thanh niªn trong Nh¹c Kú còng dÇn xuÊt hiÖn. NhiÒu c©u hái bøc xóc ®Æt ra: t¹i sao b©y giê nhiÒu ng­êi trong giíi trÎ chØ thÝch nh¹c n­íc ngoµi, quay l­ng víi nghÖ thuËt d©n téc? t¹i sao cã nh÷ng thanh niªn ¨n mÆc hë hang, lè l¨ng, ¨n nãi bç b·, cö chØ tr¬ trÏn? râ rµng hä ®· ®¸nh mÊt nh÷ng gi¸ trÞ tèt ®Ñp cña v¨n ho¸ truyÒn thèng, ®¸nh mÊt chÝnh m×nh ®Ó ch¹y theo nh÷ng c¸i míi l¹ mét c¸nh qu¸ ®µ thiÕu suy nghÜ vµ chän läc. Cã b¹n trÎ cho r»ng ®· lµ vui ch¬i, gi¶i trÝ th× ph¶i “Th¶ phanh”, viÖc g× ph¶i “XÐt nÐt” nh­ vËy. Chóng ta kh¼ng ®Þnh r»ng c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ lµ h­íng tíi hoµn thiÖn nh©n c¸ch con ng­êi. C¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, vui ch¬i, gi¶i trÝ lµnh m¹nh gãp phÇn n©ng cao con ng­êi lªn, cßn nh÷ng hµnh vi ho¹t ®éng phi v¨n ho¸ h¹ thÊp con ng­êi xuèng. §Ó c¸c b¹n trÎ biÕt tiÕp thu c¸i míi cã chän läc tr­íc hÕt cÇn ph¶i t¨ng c­êng gi¸o dôc thÈm mü, gi¸o dôc v¨n ho¸ truyÒn thèng, gióp hä cã vèn kiÕn thøc vµ vèn sèng, c«ng t¸c nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò, trµo l­u v¨n ho¸ míi, ph©n ®Þnh râ c¸i nµo cã thÓ tiÕp thu, c¸i nµo ph¶i ng¨n chÆn, cã vai trß rÊt quan träng ®Ó t×m ra mét h­íng ®i ®óng ®¾n, thuyÕt phôc kh«ng thÓ ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng tù chän “Mãn ¨n” nhiÒu ®Õn hoa m¾t mét c¸ch tù ph¸t ®Î råi “Ngé ®éc” mµ kh«ng biÕt. Ch­¬ng 2 Thùc tr¹ng vÒ viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ë x· Nh¹c kú- huyÖn V¨n l·ng - tØnh l¹ng s¬n 2.1. Vµi nÐt vÒ vÞ trÝ ®Þa lý, ®iÒu kiÖn kinh tÕ - chÝnh trÞ, v¨n ho¸ - x· héi VÞ trÝ ®Þa lÝ: Nh¹c Kú lµ x· vïng cao huyÖn V¨n L·ng cã diÖn tÝch tù nhiªn lµ 2679,31km2 c¸ch trung t©m tØnh lþ 30 km vÒ phÝa Nam; cã mét ®¬n vÞ hµnh chÝnh: gåm 8 th«n. D©n sè Nh¹c Kú ®Õn nay cã trªn 1542 ng­êi. C¸c d©n téc ®Òu cã b¶n s¾c v¨n ho¸ riªng, sèng ®oµn kÕt, ph©n bè ë th«n b¶n trªn ®Þa bµn . Tr×nh ®é d©n trÝ thÊp, phong tôc tËp qu¸n cßn nhiÒu l¹c hËu vÉn cßn ¶nh h­ëng ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi; kinh tÕ cña ch­a ph¸t triÓn, kÕt cÊu h¹ tÇng, c¸c mÆt cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn tiÕp tôc quan t©m gi¶i quyÕt. T×nh h×nh kinh tÕ - chÝnh trÞ - v¨n ho¸ - x· héi. T×nh h×nh an ninh, trËt tù nh÷ng n¨m gÇn ®©y æn ®Þnh, c«ng t¸c gi¸o dôc quèc phßng toµn d©n ®­îc chó träng, thùc hiÖn c«ng t¸c båi d­ìng kiÕn thøc quèc phßng vµ c«ng t¸c huÊn luyÖn theo kÕ ho¹ch lµm tèt c«ng t¸c tuyÓn qu©n ®¹t chØ tiªu vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. §êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña ng­êi d©n ngµy cµng t¨ng. Tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ kh¸ nhanh, ®Òu, kinh tÕ chñ yÕu lµ s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp vµ c«ng nghiÖp th­¬ng m¹i dÞch vô, th­êng xuyªn t¨ng c­êng, n©ng cao nghiÖp vô, tr×nh ®é cho c¸n bé an ninh, lùc l­îng vò trang trong c«ng t¸c b¶o vÖ an ninh, trËt tù, an toµn x· héi trªn ®Þa bµn . T×nh h×nh an ninh chÝnh trÞ trªn ®Þa bµn ®­îc gi÷ v÷ng, trËt tù an toµn x· héi æn ®Þnh, téi ph¹m h×nh sù s¶y ra 08 vô, t¨ng 2 vô so víi cïng kú, thùc hiÖn thu håi vò khÝ vËt liÖu næ ®­îc trªn 300 khÈu sóng c¸c lo¹i, tuy nhiªn c¸c lo¹i téi ph¹m cßn nhiÒu diÔn biÕn phøc t¹p, t×nh tr¹ng khai th¸c vËn chuyÓn l©m s¶n tr¸i phÐp vÉn s¶y ra... C«ng t¸c tuyªn truyÒn phæ biÕn gi¸o dôc ph¸p luËt ®­îc quan t©m. C«ng t¸c gi¶i quyÕt ®¬n th­ khiÕu n¹i, tè c¸o, tiÕp nhËn vµ gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c vô viÖc an ninh khu d©n c­ ®¶m b¶o gi÷ g×n an ninh trËt tù khu d©n c­, th«n b¶n. Nh¹c Kú ®· chñ ®éng quan t©m ®Æc biÖt ®Õn vÊn ®Ò gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, quy m« gi¸o dôc tiÕp tôc ®­îc ph¸t triÓn, chó träng n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc theo tinh thÇn ChØ thÞ 40 cña Ban th­êng vô TØnh uû; phæ cËp tiÓu häc n¨m 2007, 1 tr­êng tiÓu häc ®¹t chuÈn quèc gia. KÕt qña n¨m 2007- 2008 hoµn thµnh c«ng t¸c båi d­ìng hÌ cho gi¸o viªn, tæ chøc ngµy toµn d©n ®­a trÎ ®Õn tr­êng vµ khai gi¶ng n¨m häc ®óng quy ®Þnh. C«ng t¸c phßng dÞch, vµ ch÷a bÖnh ch¨m sãc søc khoÎ cho bÖnh nh©n ®­îc duy tr× tèt, ®¶m b¶o, th­êng xuyªn. §Èy m¹nh thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia, chØ ®¹o kiÓm c¸c c¬ së hµnh nghÒ t­ nh©n, kiÓm tra vÖ sinh an toµn thùc phÈm, c«ng t¸c phßng bÖnh duy tr× th­êng xuyªn, kh¸m ch÷a bÖnh ®­îc 1732 l­ît ng­êi trong ®ã ®iÒu trÞ 500 l­ît ng­êi, thùc hiÖn kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi nghÌo, c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch, trÎ em d­íi 6 tuæi ®óng quy ®Þnh, t¨ng c­êng ho¹t ®éng tuyªn truyÒn vÒ d©n sè, kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, tû lÖ t¨ng d©n sè tù nhiªn lµ 0,4%. §Õn nay tr¹m y tÕ ®¹t chuÈn quèc gia vÒ y tÕ . C«ng t¸c d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh lu«n ®­îc tró träng, quan t©m. §¶m b¶o cho mÑ trßn con vu«ng, vµ ®óng theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt lµ sinh tõ 1 ®Õn 2 con. Mäi ho¹t ®éng v¨n ho¸ thÓ dôc thÓ thao ®Òu ®­îc l·nh ®¹o, c¸c ban ngµnh trªn ®Þa bµn rÊt quan t©m. Duy tr× tèt phong trµo toµn d©n tham gia luyÖn tËp thÓ dôc- thÓ thao rÌn luyÖn søc khoÎ, t¨ng c­êng c«ng t¸c th«ng tin, truyÒn h×nh chØ ®¹o tuyªn truyÒn, h­íng dÉn c¬ së tæ chøc c¸c lÔ héi v¨n ho¸, thÓ thao mõng §¶ng, mõng xu©n, kû niÖm c¸c ngµy lÔ lín trong n¨m h­ëng øng cuéc vËn ®éng “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh”. Phong trµo “Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸” tiÕp tôc quan t©m, c¸c phong trµo x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸, lµng v¨n ho¸, phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi ®­îc triÓn khai th­êng xuyªn ë c¬ së; §Õn nay 8/8 th«n cã nhµ v¨n ho¸, cã mét s©n tËp thÓ thao, s©n khÊu ngoµi trêi. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ v¨n ho¸, Nh×n chung, t×nh h×nh kinh tÕ - chÝnh trÞ, v¨n ho¸ - x· héi cña x· Nh¹c Kú - huyÖn V¨n L·ng - tØnh L¹ng S¬n lµ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn nhanh. 2.2. Thùc tr¹ng c¸c ho¹t ®éng cña ®oµn thanh niªn nh¹c kú - v¨n l·ng - tØnh l¹ng s¬n víi viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. Giíi thiÖu c¬ së §oµn tncs Hå ChÝ Minh x· Nh¹c Kú - HuyÖn V¨n L·ng - TØnh L¹ng S¬n. §oµn TNCS Hå ChÝ Minh Nh¹c Kú cã 09 chi ®oµn vµ ®oµn trùc thuéc, cã tæng 273 ®oµn viªn thanh niªn, ®oµn viªn c«ng chøc lµ 15 ng­êi. B¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc cña x· Nh¹c Kú - HuyÖn V¨n L·ng - tØnh L¹ng S¬n. Nh©n d©n cña Nh¹c Kú ®­îc h­ëng thô, kÕ thõa vµ ph¸t huy bÒ dµy truyÒn thèng anh hïng, c¸ch m¹ng, tinh thÇn yªu n­íc nång nµn, ®oµn kÕt cÇn cï trong lao ®éng s¶n xuÊt... cña cha «ng, c¸c thÕ hÖ ®i tr­íc ®Ó l¹i, víi c¸c chiÕn dÞch nh­: B«ng lau biªn giíi, Khëi nghÜa B¾c S¬n, ¶i Chi L¨ng... ®· thÓ hiÖn ý chÝ chiÕn ®Êu kiªn c­êng cña nh©n d©n B×nh Gia trong sù nghiÖp ®Êu tranh chèng giÆc ngo¹i x©m, gi÷ g×n, b¶o vÖ v÷ng ch¾c chñ quyÒn biªn giíi quèc gia vµ nÒn v¨n ho¸ cña n­íc nhµ. Trong lÞch sö ®Êu tranh b¶o vÖ chñ quyÒn biªn giíi toµn vÑn l·nh thæ cña m×nh, nh©n d©n c¸c d©n téc x· Nh¹c Kú ®· ph¶i tr¶i qua nhiÒu biÕn cè, khã kh¨n vµ ®Çy gian nguy, nªn nguy c¬ bÞ x©m chiÕm, bÞ ®ång ho¸ rÊt cã thÓ x¶y ra. Nh­ng, víi truyÒn thèng yªu n­íc nång nµn, ý chÝ chiÕn ®Êu quËt c­êng, vµ sù ®oµn kÕt cña c¸c d©n téc, nh©n d©n c¸c d©n téc x· Nh¹c Kú ®· b¶o vÖ, g×n gi÷ ®­îc ®éc lËp, chñ quyÒn, vµ b¶n s¾c v¨n ho¸ cña c¸c d©n téc trong m×nh. HuyÖn V¨n L·ng lµ n¬i héi tô cña nhiÒu d©n téc víi nhiÒu ®Æc tr­ng v¨n ho¸, phong tôc tËp qu¸n ®a d¹ng, phong phó, n»m trong b¶n s¾c v¨n ho¸ chung cña d©n téc ViÖt Nam. Nh©n d©n c¸c d©n téc V¨n L·ng ®Òu cã b¶n s¾c, ®Æc tr­ng riªng, nh÷ng b¶n s¾c, ®Æc tr­ng v¨n ho¸ ®ã thÓ hiÖn trong v¨n ho¸ ¨n, mÆc, ë, lao ®éng, giao tiÕp øng xö, phong tôc tËp qu¸n, ng«n ng÷, ch÷ viÕt... cña hä. C¸c d©n téc nµy ®­îc hiÓu lµ nh÷ng d©n téc nhá trong d©n téc lín ViÖt Nam. Vµ b¶n s¾c v¨n ho¸ cña mçi d©n téc ®­îc vÝ nh­ tÕ bµo cña d©n téc lín ViÖt Nam. Còng nh­ gia ®×nh lµ tÕ bµo cña x· héi. Nh­ vËy th× b¶n s¾c v¨n ho¸ cña mçi d©n téc lµ mçi ®¬n vÞ, mçi yÕu tè cÊu thµnh, t¹o nªn b¶n s¾c v¨n ho¸ cña d©n téc ViÖt Nam. C¸c ®Æc tr­ng, b¶n s¾c ®ã cµng lµm phong phó, ®a d¹ng thªm b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam. V× lÏ ®ã, viÖc g×n gi÷, b¶o vÖ, vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ cña c¸c d©n téc trªn ®Þa bµn x· lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh, l·nh ®¹o, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. Nh÷ng ®Æc tr­ng v¨n ho¸ ®ã ®­îc thÓ hiÖn ë ¸o chµm cña ng­êi Tµy, ®iÖu h¸t then, ®µn tÝnh..., h¸t Sli, lÔ héi xuèng ®ång lång tång cña ng­êi Tµy, Nïng... Trªn ®Þa bµn Nh¹c Kú cã nhiÒu nÐt phong tôc, tËp qu¸n riªng cña tõng d©n téc. Nh¹c Kú lµ n¬i héi tô nhiÒu d©n téc, nh­ng chñ yÕu lµ d©n téc Tµy, Nïng, Kinh, ngoµi ra cßn mét sè d©n téc kh¸c. Mçi d©n téc ®Òu cã s¾c th¸i v¨n ho¸, phong tôc tËp qu¸n, ®Æc thï riªng. §©y lµ n¬i ®­îc biÕt ®Õn ®Æc biÖt v× cã nh÷ng ®iÖu h¸t then cña ng­êi Tµy, Nïng. Víi c©y ®µn tÝnh trªn tay th× ng­êi nghÖ sÜ ®· thÓ hiÖn rÊt nhiÒu ®iÖu then víi mäi s¾c th¸i, ng«n ng÷ kh¸c nhau. C©y ®µn tÝnh kh«ng chØ lµ dông cô phôc vô biÓu diÔn th­êng ngµy mµ nã ®· gÇn gòi víi mäi ng­êi ë x· Nh¹c Kú. C©y ®µn tÝnh ®· ®i vµo d©n ca, ca dao vµ ®­îc nhiÒu ng­êi biÕt ®Õn nh­ mét nh¹c cô cña d©n téc m×nh. T×m hiÓu s©u h¬n n÷a th× nh¹c cô "tÝnh then" (®µn tÝnh) lµ nh¹c cô hä d©y, rÊt phæ biÕn ë d©n téc Tµy, Nïng ë Nh¹c Kú, hai d©n téc nµy quen gäi "TÝnh then" lµ ¨n tÝnh ("¨n" tiÕng Tµy gäi lµ c¸i, "tÝnh" nghÜa lµ ®µn) nhiÒu n¬i chØ quen gäi lµ "TÝnh", tªn gäi nµy ®· bao hµm c¶ nghÜa: ®©y lµ c©y ®µn dïng cho h¸t then, vµ lµm then. Cã lÏ ta nªn gäi "TÝnh then" th× râ nghÜa h¬n (nhµ nghiªn cøu N«ng ThÞ Nh×n). TÝnh then cã cÊu t¹o rÊt ®¬n gi¶n: cÇn lµm b»ng gç nhÑ, dai, mÞn thí; bÇu ®­îc lµm b»ng qu¶ bÇu kh«, mÆt ®µn còng ®­îc lµm tõ gç nh­ cÇn ®µn v× nã xèp vµ nhÑ; d©y ®µn ®­îc xe b»ng sîi t¬ s¨n, lÊy s¸p ong vuèt nh½n tr¬n (ngµy nay ng­êi ta th­êng dïng d©y c­íc). Ngùa ®µn lµ m¶nh gç hoÆc tre nhá cã khÊc cho d©y lät xuèng. Bªn c¹nh "TÝnh then" cßn cã nh¹c cô kh¸c nh­ chu«ng, bé sãc. Ng­êi ta th­êng dïng bé xãc hoµ chung víi h¸t then, lµm then. Trong lµm then th× ng­êi ta chØ cÇn nh×n bé sãc cã thÓ nhËn biÕt bµ then ë cÊp bËc nµo (cµng ë cÊp bËc cao th× bé xãc cµng nhiÒu d©y xãc). §ã míi chØ lµ mét ®Æc tr­ng v¨n ho¸ cña d©n téc Tµy, Nïng ë Nh¹c Kú . D©n téc Tµy cßn cã ¸o chµm, ¸o thæ cÈm, v¸y vµ nhiÒu ®Æc tr­ng kh¸c. Trong v¨n ho¸ Èm thùc cña c¸c d©n téc trªn ®Þa bµn cã c¸c mãn ¨n nh­ kh©u nhôc, lîn quay, x«i nÕp, m¨ng ít, m¸c mËt.... C¸c d©n téc trong Nh¹c Kú vµ mét sè kh¸c trong HuyÖn ®Òu cã nhµ sµn víi nhiÒu kiÓu ®Æc s¾c. Ng«n ng÷ nãi, giao tiÕp cña c¸c d©n téc ®Òu cã ®Æc tr­ng riªng. C¸c phong tôc thê cóng tæ tiªn, ma chay, hiÕu hû cña c¸c d©n téc ®Òu kh¸c nhau, ®a d¹ng, mu«n mÇu, mu«n vÎ. MÆc dï vËy, vÉn cßn tån t¹i mét sè phong tôc tËp qu¸n cæ hñ, tiªu cùc nh­ ma chay ®Ó l©u ngµy, ¨n uèng th× thõa th·i tèn kÐm... Lµm thÕ nµo trong v¨n ho¸ ¨n cña d©n téc Ýt ng­êi còng cÇn ®­îc phï hîp? §­îc sù quan t©m cña c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, §oµn thanh niªn trªn ®Þa bµn, c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ vËt chÊt vµ tinh thÇn ngµy cµng ®­îc n©ng cao. Phong trµo v¨n hãa v¨n nghÖ quÇn chóng ®­îc ph¸t triÓn, c¸c ngµy lÔ héi d©n téc ®­îc quan t©m kh«i phôc theo h­íng lµnh m¹nh. Hµng n¨m tõ ngµy 1 ®Õn 5 th¸ng Giªng ©m lÞch Nh¹c Kú l¹i tæ chøc lÔ héi v¨n ho¸. B¾t ®Çu tõ lÔ héi xuèng ®ång (diÔn ra vµo ngµy 5 th¸ng giªng ©m lÞch) ®©y lµ lÔ héi cÇu mïa cña d©n téc Tµy, Nïng víi nghi lÔ n«ng nghiÖp, bµ con mang lÔ vËt ra ®ång ®Ó th¾p h­¬ng cÇu khÊn, cóng tÕ vÞ thÇn n«ng cÇu may mét n¨m míi m­a thuËn giã hoµ, mïa mµng béi thu. Sau phÇn lÔ lµ phÇn héi víi c¸c héi thi nh­ kÐo co, h¸t Sli, ng©m th¬ b»ng tiÕng d©n téc, vµ c¸c trß vui ch¬i nh­ nÐm cßn, trß ch¬i d©n gian, ®¸ bãng, ®¸ cÇu... TiÕp ®Õn lµ lÔ héi xuèng ®ång (Lång Tång) §©y lµ ho¹t ®éng thuéc lÜnh vùc t©m linh víi ®¹o lý "Uèng n­íc nhí nguån" Nh×n chung c¸c lÔ héi ®­îc tæ chøc tõ ngµy mïng 1 ®Õn 5 th¸ng giªng ©m lÞch trªn ®Þa bµn x· Nh¹c Kú ®Òu cã hai phÇn lÔ vµ héi. Qua ®©y ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng vµ du kh¸ch ®Òu ®­îc th¨m quan, tÕ lÔ, tham gia vµo mäi ho¹t ®éng vui ch¬i lµnh m¹nh, mang ®Ëm b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc (Qua viÖc tæ chøc c¸c lÔ héi ®· thu hót ®­îc trªn 6500 l­ît ng­êi than gia). ë V¨n L·ng cã nhiÒu ®Æc thï, nÐt ®Ñp v¨n ho¸ kh¸c nhau nh­ ®µn tÝnh, nhµ sµn, ®å tróc, m¸y thæ cÈm v.v... Víi nhiÒu lîi thÕ nh­ vËy chóng ta cÇn ph¶i biÕt gi÷ g×n vµ ph¸t huy nh÷ng nÐt ®Ñp vµ gi¸ trÞ v¨n ho¸ ®ã. ë V¨n L·ng c©y tróc mét thêi ®­îc c¸c nghÖ nh©n lÊy tróc ®Ó biÕn nã thµnh bµn, thµnh ghÕ c¸c vËt dông thuËn tiÖn mÉu m· ®Ñp giµnh cho ng­êi d©n. Nay nã ®· dÇn ®­îc mai mét l·ng quªn vµ Ýt ng­êi ®Ó ý ®Õn. Do vËy chÝnh quyÒn vµ ®oµn thanh niªn Nh¹c Kú cïng toµn thÓ nh©n d©n cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ ®Ó ®­a ®å tróc trë l¹i ph¸t huy vµ nh©n réng. Tõ ®ã t¹o c¬ së ph¸t triÓn ®å nghÒ truyÒn thèng, t¹o ra c¸c s¶n phÈm cã Ých phôc vô cho ®êi sèng cña con ng­êi. H¬n n÷a c©y tróc cßn cã thÓ lµm thµnh hµng l­u niÖm, quµ tÆng cho nhiÒu ng­êi. NÕu lµm ®­îc nh­ vËy th× cµng t¨ng thªm gi¸ trÞ v¨n ho¸ bæ sung lµm ®a d¹ng phong phó b¶n s¾c v¨n ho¸ cña c¸c d©n téc trªn ®Þa bµn . MÆt kh¸c tõ ®ã cã thÓ ®em ®i xuÊt khÈu ngoµi n­íc ®Æc biÖt lµ Trung Quèc. Mang l¹i nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ ®­îc mäi ng­êi, mäi quèc gia biÕt ®Õn sö dông. Nh÷ng s¶n phÈm kh¸c nh­ håi, ®µn tÝnh, nhµ sµn v.v... NÕu chóng ta gi÷ g×n vµ ph¸t huy tèt th× nh÷ng s¶n phÈm ®ã sÏ lµ nh÷ng gi¸ trÞ ®Ých thùc mang l¹i lîi Ých cho ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng vµ c¸c tØnh kh¸c. Gãp phÇn b¶o tån, gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ c¸c d©n téc trong huyÖn. Thùc hiÖn nghÞ quyÕt T¦ 5 cña §¶ng vÒ viÖc x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸, trong phong trµo toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ khu phè, th«n b¶n v¨n ho¸ tõ n¨m 2008 vµ 2009 ph¸t triÓn tèt. Trong n¨m 2008 cã 225/375 gia ®×nh ®¨ng ký gia ®×nh v¨n ho¸, 182 gia ®×nh ®­îc c«ng nhËn gia ®×nh v¨n ho¸. 2.3. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh x· Nh¹c Kú huyÖn V¨n L·ng - tØnh L¹ng S¬n víi viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. Trong nh÷ng n¨m qua §oµn TNCS Hå ChÝ Minh Nh¹c Kú ®· tÝch cùc, chñ ®éng lµm tèt c¸c ho¹t ®éng nh»m gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ cña d©n téc, cña ®Þa ph­¬ng m×nh. TÝch cùc triÓn khai s©u réng ®Õn ®oµn viªn thanh niªn thùc hiÖn nÕp sèng v¨n minh trªn ®Þa bµn. Trong n¨m 2009 §oµn TNCS Hå ChÝ Minh Nh¹c Kú ®· tuyªn truyÒn vµ tæ chøc ®­îc trªn 85 ®¸m c­íi theo h­íng v¨n minh, hiÖn ®¹i tÝch cùc tuyªn truyÒn cho ®oµn viªn thanh niªn cã ý thøc gi÷ g×n, b¶o vÖ c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ trªn ®Þa bµn. Tuy nhiªn, víi mÆt tr¸i cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng trong xu thÕ héi nhËp hiÖn nay ®· ®Ó l¹i nhiÒu hËu qu¶ nghiªm träng, trªn thùc tÕ th× c¸c lo¹i h×nh, phim ¶nh, Ên phÈm ®éc h¹i, ®ang dÇn chi phèi t­ t­ëng cña mét bé phËn kh«ng nhá líp trÎ thanh niªn. Hä ngµy cµng cã lèi sèng thùc dông, coi ®ång tiÒn lµ trªn hÕt, sèng bu«ng th¶, tù do qu¸ chín, coi ®ång tiÒn lµ trªn hÕt, sèng bu«ng th¶, tù do qu¸ chín, coi nhÑ nh÷ng gi¸ trÞ ®¹o ®øc, truyÒn thèng cña d©n téc, cña ®Þa ph­¬ng. Tõ ®ã ®Ó l¹i nhiÒu nguy c¬ ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn viÖc gi÷ g×n ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc tuæi trÎ cña x· Nh¹c Kú còng kh«ng tr¸nh khái t×nh tr¹ng ®ã. Nhê vËy, tuæi trÎ x· Nh¹c Kú ®­îc tiÕp thu, giao l­u víi nhiÒu nÒn v¨n ho¸, ®Æc tr­ng v¨n ho¸ c¶ trong lÉn ngoµi n­íc. Cho nªn, ®· cã mét bé phËn kh«ng nhá líp trÎ thanh niªn cña cã lèi sèng bu«ng th¶, xa hoa, l·ng phÝ coi nhÑ c¸c gi¸ trÞ ®¹o ®øc, truyÒn thèng cña d©n téc m×nh. Coi th­êng ph¸p luËt, kh«ng rÌn luyÖn, l­êi lao ®éng, bµng quan, thê ¬ tr­íc t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ cña ®Êt n­íc, ®Þa ph­¬ng. T×nh tr¹ng nghiÖn hót, ®¸nh b¹c, ®¸nh nhau theo kiÓu b¨ng nhãm x· héi ®en, c¸c tÖ n¹n x· héi vÉn cßn tån t¹i (N¨m 2009 xö lý 2 vô ph¹m ph¸p h×nh sù ë løa tuæi thanh thiÕu niªn, vµ 1 vô n¨m 2010), møc ®é thanh thiÕu niªn ph¹m ph¸p cã chiÒu h­íng t¨ng. Ph¸ ho¹i c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ nh­ danh lam th¾ng c¶nh, khu di tÝch lÞch sö. §· ph¸t hiÖn vµ sö lý 8 vô g©y ¶nh h­ëng xÊu ®Õn c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ vËt thÓ cña ®Þa ph­¬ng (2009). DÇn l·ng quªn c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng tèt ®Ñp nh­ hiÕu, lÔ, nghÜa, vµ giao tiÕp øng xö víi mäi ng­êi. §ã qu¶ lµ vÊn ®Ò ®¸ng c¶nh b¸o cho nÒn v¨n ho¸ cña d©n téc, cña ®Þa ph­¬ng. Tr­íc thùc tÕ, vµ t×nh tr¹ng ®ã viÖc gi¸o dôc nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng d©n téc cho líp trÎ, thanh niªn lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng mµ c¸c cÊp bé §oµn, Héi, §éi cÇn thùc hiÖn hiÖu qu¶ trong c¸c ho¹t ®éng cña m×nh. Víi vai trß v« cïng quan träng cña m×nh ®èi víi líp trÎ thanh niªn. §oµn TNCS Hå ChÝ Minh Nh¹c Kú ®· tÝch cùc gi¸o dôc, tuyªn truyÒn trang bÞ cho líp trÎ thanh niªn nh÷ng gi¸ trÞ ®¹o ®øc lèi sèng lµnh m¹nh, ý thøc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. Chñ ®éng kÕt hîp víi c¸c ngµnh v¨n ho¸, tham m­u cho l·nh ®¹o ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn, s©n ch¬i lµnh m¹nh cho thanh niªn. X©y dùng c¸c nhµ v¨n ho¸, trung t©m giao l­u v¨n ho¸, kh«i phôc c¸c héi diÔn d©n ca, v¨n nghÖ quÇn chóng, c¸c lÔ héi d©n téc, trß ch¬i d©n gian... ph¸t triÓn, x©y dùng m« h×nh gia ®×nh v¨n ho¸. Qua ®ã, ®oµn viªn thanh niªn vµ líp trÎ cña x· Nh¹c Kú ®· ®­îc giao l­u, häc hái, t×m hiÓu vÒ c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸, truyÒn thèng cña d©n téc m×nh. Nªu cao ý thøc, tr¸ch nhiÖm trong viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. Bëi thanh niªn lµ lùc l­îng ®«ng ®¶o nhÊt, trÎ, khoÎ, cã tri thøc vÒ nhiÒu mÆt, vµ lµ nh÷ng chñ nh©n t­¬ng lai cña ®Êt n­íc. Cho nªn, thanh niªn ph¶i lµ nh÷ng ng­êi xung kÝch, trùc tiÕp thùc hiÖn nghi· vô, tr¸ch nhiÖm cña m×nh víi mäi lÜnh vùc mµ trong ®ã cã v¨n ho¸. Trong luËt thanh niªn ®­îc Quèc héi n­íc CHXHCN ViÖt Nam kho¸ XI th«ng qua t¹i kú häp thø 8, ngµy 29/11/2005. Chñ tÞch n­íc ®· ký lÖnh sè 24/2005/L/CTN ngµy 09/12/2005 c«ng bè luËt thanh niªn vµ cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1/7/2006, ë trong ý 3, ®iÒu 13, trang 30 cña luËt thanh niªn cã ghi râ vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña thanh niªn trong ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ, vui ch¬i, gi¶i trÝ: "Gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, b¶o vÖ di s¶n v¨n ho¸, tÝch cùc tham gia x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ céng ®ång". Do vËy, thanh niªn cña ViÖt Nam nãi chung, thanh niªn x· Nh¹c Kú - V¨n L·ng nãi riªng cÇn ph¶i lµm ®óng theo luËt dµnh riªng cho thanh niªn, thùc hiÖn ®óng vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh trong ho¹t ®éng v¨n ho¸. Gãp phÇn b¶o tån vµ lµm phong phó thªm b¶n s¾c v¨n ho¸ cña d©n téc ViÖt Nam. HiÖn nay vÊn ®Ò v¨n ho¸ vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ®ang lµ mèi quan t©m cña nhiÒu quèc gia. ë n­íc ta, khi thùc hiÖn ®æi míi vµ kiÕn thiÕt n­íc nhµ thùc hiÖn qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. §¶ng ta lu«n coi v¨n ho¸ lµ c¬ së thóc ®Èy c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ lµ nÒn t¶ng tinh thÇn cña x· héi, võa lµ môc tiªu, võa lµ ®éng lùc thóc ®Èy x· héi ph¸t triÓn cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ c¸c c¬ së h¹ tÇng tõ n«ng th«n ®Õn thµnh thÞ. C¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸, vËt chÊt vµ tinh thÇn còng ®­îc c¶i thiÖn râ rÖt nh­: §iÖn - §­êng - Tr­êng - Tr¹m… ®­îc chó träng trong x©y dùng hÖ thèng ph¸t triÓn, truyÒn h×nh, nhµ truyÒn thèng, nhµ v¨n ho¸, s©n bãng ®¸, bãng chuyÒn, th­ viÖn… ®ang ®­îc x©y dùng vµ hoµn thiÖn. Phong trµo v¨n ho¸, v¨n nghÖ quÇn chóng ®­îc ph¸t triÓn réng kh¾p. C¸c ngµy lÔ héi d©n téc, héi lµng ®­îc kh«i phôc theo h­íng lµnh m¹nh, c¸c hñ tôc l¹c lËu, mª tÝn, tÖ n¹n x· héi dÇn dÇn ®­îc ®Èy lïi. C¸c di tÝch lÞch sö, di s¶n v¨n ho¸ ®­îc trïng tu, kh«i phôc vµ b¶o vÖ, gãp phÇn tÝch cùc vµo ®êi sèng kinh tÕ, v¨n ho¸ tinh thÇn cho nh©n d©n. Tuy nhiªn sù t¸c ®éng m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, sù ¶nh howngr cña nÒn v¨n ho¸ ngo¹i lai tíi ®¹i bé phËn thanh niªn cßn rÊt m¹nh mÏ. V× vËy gi¸o dôc gi¸ trÞ truyÒn thèng d©n téc cho thÕ hÖ trÎ, trang bÞ cho hä nh÷ng gi¸ trÞ vÒ d©n téc, nh÷ng hiÓu biÕt vÒ phong tôc, tËp qu¸n, chuÈn mùc lèi sèng lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ ®· ®­îc c¸c cÊp bé §oµn - Héi cña tØnh L¹ng S¬n nãi cung vµ huyÖn V¨n L·ng nãi riªng ®ang hÕt m×nh bç lùc thùc hiÖn th«ng qua c¸c ho¹t ®éng thùc tiÔn cña m×nh. 2.4. nhËn xÐt chung vµ bµi häc kinh nghiÖm §¸nh gi¸ chung: Nh×n chung tõ ®Çu nhiÖm kú §¹i Héi §¶ng bé ®Õn nay, cÊp uû, chÝnh quyÒn vµ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ nh©n d©n tõ ®Õn c¬ së cã nhiÒu cè g¾ng, chñ ®éng, tÝch cùc triÓn khai phÊn ®Êu thùc hiÖn NghÞ quyÕt ®¹i héi ®· ®Ò ra. Mét sè chØ tiªu ®¹t kÕ ho¹ch vµ v­ît so víi n¨m tr­íc; lÜnh vùc x©y dùng- giao th«ng n«ng th«n ®­îc ®Èy m¹nh; v¨n ho¸- x· héi cã nhiÒu tiÕn bé, c«ng t¸c gi¸o dôc, chÝnh s¸ch x· héi, ch¨m sãc søc khoÎ nh©n d©n ®­îc chó träng. LÜnh vùc quèc phßng- an ninh ®­îc th­êng xuyªn quan t©m chØ ®¹o, thùc hiÖn nhiÖm vô diÔn tËp khu vùc phßng thñ cña ®óng kÕ ho¹ch, ®¹t kÕt qu¶ kh¸. C«ng t¸c l·nh ®¹o gi÷ g×n anh ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi ®­îc ®¶m b¶o, x©y dùng hÖ thèng chÝnh trÞ ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô l·nh ®¹o, chØ ®¹o, qu¶n lý ®iÒu hµnh. Tuy nhiªn Nh¹c Kú ®ang ph¶i ®èi mÆt víi nh­ng khã kh¨n th¸ch thøc vµ còng lµ nh÷ng tån t¹i kh¾c phôc: T×nh h×nh kinh tÕ trong nh÷ng n¨m qua cã t¨ng tr­ëng, nh­ng c¬ cÊu s¶n xuÊt trong tõng ngµnh chuyÓn dÞch cßn chËm, kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ- x· héi tuy ®· ®­îc ®Çu t­ x©y dùng, nh­ng nh×n chung ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ph¸t triÓn. MÆt m¹nh: Trong nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi Nh¹c Kú ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc, c¸c ho¹t ®éng phong trµo ®­îc duy tr× vµ cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn míi. §Æc biÖt lµ viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vµ thùc hiÖn c¸c phong trµo trong “Thanh thiÕu niªn” nh­: Tæ chøc nghiªn cøu, qu¸n triÖt, häc tËp t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, häc 6 bµi lý luËn chÝnh trÞ, ®­îc c¸c cÊp bé §oµn tæ chøc th­êng xuyªn, hiÖu qu¶ gi¸o dôc cao. C«ng t¸c tæ chøc cña §oµn ®­îc kiÖn toµn mét c¸ch ®ång bé theo h­íng trÎ ho¸. C¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao ®­îc tæ chøc th­êng xuyªn, thu hót ®­îc ®«ng ®¶o ®oµn viªn thanh niªn vµ häc sinh tham gia. Phong trµo “Thanh niªn t×nh nguyÖn v× cuéc sèng céng ®ång”, phong trµo “Thanh niªn t×nh nguyÖn hiÕn m¸u nh©n ®¹o” ®­îc tæ chøc s©u réng, thu hót ®«ng ®¶o ®oµn viªn thanh niªn tham gia, ®­îc cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn ghi nhËn vµ ®¸nh gi¸ cao. §¹i ®a sè thanh niªn Nh¹c Kú cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, tin t­ëng tuyÖt ®èi vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ con ®­êng ®i lªn CNXH ë ViÖt Nam. Ph¸t huy ®­îc truyÒn thèng quª h­¬ng, giµu lßng yªu n­íc, sèng cã nghÜa t×nh, d¸m nghÜ, d¸m lµm, b­íc ®Çu m¹nh d¹n khai th¸c c¸c lîi thÕ, tiÒm n¨ng s½n cã cña quª h­¬ng ®Ó lµm giµu chÝnh ®¸ng. ChÞu khã häc hái, tù n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn, xung kÝch ®i ®Çu trong viÖc ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt, ®Çu t­ th©m canh s¶n xuÊt. Kh«ng cam chÞu ®ãi nghÌo, tiÕp thu vµ b¾t nhÞp nhanh víi nh÷ng lîi thÕ cña c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Cã lèi sèng lµnh m¹nh, ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn phong phó, n¨ng ®éng s¸ng t¹o, kh«ng ng¹i khã kh¨n gian khæ s½n sµng nhËn vµ hoµn thµnh mäi nhiÖm vô khi ®­îc §¶ng vµ nh©n d©n giao phã. Mét sè yÕu kÐm: - Tr×nh ®é nhËn thøc kh«ng ®ång ®Òu, mét bé phËn nhá cña thanh thiÕu nhi kh«ng lµm chñ ®­îc m×nh, thiÕu b¶n lÜnh ®· sa vµo c¸c tÖ n¹n x· héi, sèng bµng quan, v« tr¸ch nhiÖm víi b¶n th©n vµ gia ®×nh, thiÕu ý thøc v­¬n lªn trong lao ®éng, häc tËp, rÌn luyÖn, xem nhÑ c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng, bÞ lèi sèng thùc dông, Ých kû chi phèi. C¸ biÖt cã mét bé phËn kh«ng nhá sèng bu«ng th¶, thÝch h­ëng thô, ®ua ®ßi. Tû lÖ thanh thiÕu niªn vi ph¹m ph¸p luËt ®ang cã xu h­íng t¨ng lªn. Bªn c¹nh ®ã tû lÖ thanh niªn ch­a cã viÖc lµm cßn kh¸ cao, lao ®éng cña thanh niªn chñ yÕu lao ®éng phæ th«ng, Ýt ®­îc ®µo t¹o nghÒ. - ViÖc qu¸n triÖt c¸c nghÞ quyÕt ë mét sè cÊp uû cßn mang tÝnh h×nh thøc, cã n¬i viÖc triÓn khai nghÞ quyÕt thiÕu cô thÓ, thiÕu sù kiÓm tra ®«n ®èc. - §èi víi chÝnh quyÒn cßn cã ®¬n vÞ ch­a quan t©m chØ ®¹o, t¹o ®iÒu kiÖn kinh phÝ cho thanh niªn ho¹t ®éng. - Sù phèi hîp cña c¸c ngµnh, ®oµn thÓ víi §oµn thanh niªn thiÕu tÝnh liªn tôc. CÇn ®Çu t­ cã träng ®iÓm cho c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn cña §oµn, x©y dùng ch­¬ng tr×nh truyÒn thanh cña Thanh niªn Ýt nhÊt 1 th¸ng 1 lÇn, cñng cè x©y dùng m¹ng l­íi th«ng tin céng t¸c viªn cña §oµn, t¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc tuyªn truyÒn ®Ó ®oµn viªn thanh niªn n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ®Þa ph­¬ng ®Ó g¾n bã tr¸ch nhiÖm cña c¸ nh©n víi tËp thÓ. Tæ chøc §oµn cÇn t¨ng c­êng më réng giao l­u v¨n hãa, v¨n nghÖ, TDTT víi c¸c chi ®oµn. CÇn tæ chøc tèt h¬n n÷a c¸c ho¹t ®éng thÓ hiÖn râ vai trß cña §oµn thanh niªn, thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu tham gia th¸o gì nh÷ng khã kh¨n trong s¶n xuÊt cña ®oµn viªn thanh niªn. Tõ ®ã ®­a ra c¸ch lµm hay ®Ó häc tËp, ®æi míi cñng cè tæ chøc vµ chÊt l­îng ho¹t ®éng. Nh÷ng nguyªn nh©n cña thùc tr¹ng Víi nh÷ng thùc tr¹ng ë trªn chóng ta ®· rót ra mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n nh­ sau: - Do sù qu¶n lý láng lÎo cña gia ®×nh, nhµ tr­êng, vµ x· héi. - §Æc thï cña líp trÎ thanh niªn lµ dÔ thÝch nghi víi c¸i míi, thÝch giao l­u häc hái nh­ng kh«ng cã chän läc gi÷a c¸i tèt vµ c¸i xÊu. - Ch­a cã sù ®Çu t­ quan t©m râ rÖt cña c¸c cÊp bé §oµn, ChÝnh quyÒn trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc, tuyªn truyÒn ®¹o ®øc lèi sèng, ý thøc gi÷ g×n vµ b¶o vÖ c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ d©n téc. - S©n ch¬i v¨n ho¸ - x· héi, thÓ dôc - thÓ thao lµnh m¹nh cho thanh thiÕu niªn cßn ch­a ®¶m b¶o ®¸p øng nhu cÇu tèt nhÊt. - Sù du nhËp cña c¸c nÒn v¨n ho¸, c¸c Ên phÈm ®éc h¹i tõ bªn ngoµi. - Sù ph¸t triÓn, t¸c ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh... - Mét sè gi¸ trÞ v¨n ho¸, truyÒn thèng cña c¸c d©n téc ViÖt Nam ngµy cµng l¹c hËu, kh«ng hÊp dÉn, kh«ng phï hîp víi giai ®o¹n ph¸t triÓn hiÖn nay, c«ng t¸c tuyªn truyÒn vÒ v¨n ho¸ cßn h¹n chÕ... §ã lµ mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n c¶ vÒ chñ quan, lÉn kh¸ch quan trong thùc tr¹ng cña viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc trªn ®Þa bµn x· Nh¹c Kú - V¨n L·ng - TØnh L¹ng S¬n. Bµi häc kinh nghiÖm: T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña c¸c cÊp uû §¶ng, t¹o ®iÒu kiÖn cña chÝnh quyÒn, sù phèi hîp gi÷a c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ, cña gia ®×nh vµ céng ®ång ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn vµ ho¹t ®éng cña tæ chøc §oµn. Ph¶i th­êng xuyªn ch¨m lo, rÌn luyÖn, x©y dùng ®éi ngò c¸n bé n¨ng ®éng, cã uy tÝn trong thanh niªn, cã tr×nh ®é kü n¨ng nghiÖp vô. CÊp uû c¸c cÊp cÇn quan t©m tíi quy ho¹ch ®éi ngò c¸n bé §oµn, lùa chän nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc, phÈm chÊt ®­a ®i ®µo t¹o dµi h¹n, ®ång thêi quan t©m båi d­ìng nghiÖp vô chuyªn m«n. T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña cÊp uû §¶ng ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn b»ng c¸c biÖn ph¸p cô thÓ ®­a ch­¬ng tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c thanh niªn vµo ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c hµng n¨m vµ toµn kho¸. §¶m b¶o sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi c«ng t¸c v¨n ho¸, viÖc gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc vµ triÓn khai nghÞ quyÕt Trung ­¬ng V, duy tr× kÕ ho¹ch cña c¸c cÊp bé §oµn lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc x¸c ®Þnh vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c môc tiªu, nhiÖm vô trong sù nghiÖp gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. B¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc lµ h¹t nh©n, lµ cæ phÇn v¨n ho¸ quan träng nhÊt gãp phÇn vµo sù giao l­u v¨n ho¸ víi ®óng nghÜa cña nã do ®ã ph¶i hÕt søc quan t©m b¶o tån vµ ph¸t huy cæ phÇn nµy. V¨n ho¸, giao l­u v¨n ho¸ lµ quy luËt cña giao tiÕp x· héi, lµ con ®­êng v­¬n tíi v¨n minh cao h¬n. V× vËy chóng ta cÇn ch¨m sãc vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho sù giao l­u v¨n ho¸ diÔn ra ®óng quy luËt kh¸ch quan. Ch­¬ng 3 C¸c gi¶i ph¸p, khuyÕn nghÞ nh»m gióp ®oµn tncs hå chÝ minh x· nh¹c kú – v¨n l·ng – l¹ng s¬n tham gia gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. 3.1. c¬ së xuÊt ph¸t cña c¸c gi¶i ph¸p. §Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng cña bé m¸y hµnh chÝnh, t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng trªn ®Þa bµn, tËp trung huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc cho ®Çu t­ ph¸t triÓn, gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò x· héi chØ ®¹o triÓn khai thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n ®Çu t­ cho lÜnh vùc v¨n ho¸ - x· héi ®Ó n©ng cao chÊt l­îng hiÖu qu¶. Thùc hiÖn nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ g¾n liÒn víi viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi ngµy cµng tèt h¬n. 3.2. C¸c gi¶i ph¸p cã tÝnh kh¶ thi nh»m n©ng cao h¬n viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. §Èy m¹nh c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng cho ®oµn viªn thanh niªn. Trªn c¬ së ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ nh÷ng thùc tr¹ng vµ nguyªn nh©n chóng t«i ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh­ sau: §Ó lµm tèt c«ng t¸c ®oµn kÕt, tËp hîp ®oµn viªn thanh niªn. Tr­íc tiªn §oµn TNCS Hå ChÝ Minh x· Nh¹c Kú ph¶i th­êng xuyªn ®a d¹ng ho¸ c¸c m« h×nh ho¹t ®éng. X©y dùng, ®æi míi c¸c m« h×nh ho¹t ®éng phï hîp víi nhu cÇu, ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña ®oµn viªn thanh niªn. Tæ chøc thµnh lËp c¸c c©u l¹c bé thanh niªn theo nh÷ng së thÝch, nhu cÇu lµnh m¹nh cho líp trÎ ®oµn viªn thanh niªn. Tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn, c¬ héi cho ®oµn thanh niªn trªn ®Þa bµn ®­îc ho¹t ®éng, ®­îc giao l­u häc hái, trau dåi thªm cho m×nh nh÷ng kiÕn thøc vµ hiÓu biÕt vÒ c¸c gi¸ trÞ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. T¨ng c­êng tæ chøc c¸c héi thi v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao vµ c¸c trß ch¬i d©n gian cã tÝnh d©n téc tÝch cùc tæ chøc c¸c cuéc giao l­u, to¹ ®µm, diÔn ®µn tuæi trÎ víi c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn v¨n ho¸ - x· héi nh­ cuéc vËn ®éng "Tuæi trÎ ViÖt Nam häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh" tuæi trÎ víi c«ng t¸c phßng chèng ma tuý... X©y dùng vµ ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt. Tæ chøc §oµn c¸c cÊp trªn ®Þa bµn ph¶i chñ ®éng, kÕt hîp víi cÊp §¶ng, l·nh ®¹o , c¸c ban nghµnh cÊp trªn ®Ó tranh thñ sù ñng hé t¹o ®iÒu kiÖn cho ®oµn viªn thanh niªn ®­îc tham gia vµo c¸c ho¹t ®«ng v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao cña . Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vÒ nguån nh­: "§Òn ¬n ®¸p nghÜa, Uèng n­íc nhí nguån" th¨m hái c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch, cã c«ng víi c¸ch m¹ng, x©y dùng nhµ t×nh nghÜa... vµ ®­a thanh niªn vµo nh÷ng ho¹t ®éng nµy, tæ chøc c¸c héi thi t×m hiÓu truyÒn thèng cña d©n téc, cña §¶ng, cña Nhµ n­íc, cña §oµn tõ ®ã t¹o cho ®oµn viªn thanh niªn cã ý thøc gi÷ g×n, b¶o vÖ, vµ ph¸t huy truyÒn thèng, b¶n s¾c v¨n ho¸ cña d©n téc m×nh. §i ®«i víi viÖc gi¸o dôc, tuyªn truyÒn ®¹o ®øc, lèi sèng, ý thøc gi÷ g×n b¶n s¾c d©n téc cho ®oµn viªn thanh niªn. Th× tæ chøc ®oµn, cÊp uû ®¶ng vµ chÝnh quyÒn Nh¹c Kú ph¶i lµm tèt c«ng t¸c båi d­ìng, ®µo t¹o c¸n bé. §a d¹ng ho¸ ®éi ngò c¸n bé. Nh­ chóng ta ®· biÕt c¸n bé lµ c¸i gèc, rÔ cña phong trµo, c¸n bé giái, m¹nh th× phong trµo m¹nh vµ ng­îc l¹i c¸n bé yÕu kÐm th× phong trµo ®i xuèng. VËy lµm tèt c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé lµ vÊn ®Ò cèt lâi, cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña sù nghiÖp gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. Do ®ã ph¶i th­êng xuyªn tæ chøc c¸c líp tËp huÊn kinh tÕ, nghiÖp vô , c¸c vÊn ®Ò v¨n ho¸ x· héi. Bè trÝ vµ ®­a c¸n bé giái, phï hîp víi t×nh h×nh cña ®Þa ph­¬ng ®Ó lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý, gi¸o dôc, tuyªn truyÒn cho §oµn viªn thanh niªn vÒ viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. §a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng. TÝch cùc, th­êng xuyªn lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng cho ®oµn viªn thanh niªn tõ ®ã gióp cho ®oµn viªn thanh niªn cã ý thøc tèt trong viÖc thùc hiÖn ®­êng lèi, chñ tr­¬ng cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. T¹o m«i tr­êng gi¸o dôc ®oµn viªn thanh niªn trë thµnh nh÷ng c«ng d©n tèt, cã t­ duy lµnh m¹nh cã lý trÝ v÷ng tr¾c, cã nh©n c¸ch hoµn thiÖn. Lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc, x©y dùng con ng­êi x· héi chñ nghÜa nh­ B¸c Hå ®· nãi "Muèn x©y dùng chñ nghÜa x· héi tr­íc hÕt cÇn ph¶i cã con ng­êi x· héi chñ nghÜa "V× vËy chóng ta ph¶i lµm tèt viÖc gi¸o dôc vµ t¹o nªn con ng­êi míi x· héi chñ nghÜa. 3.3 KhuyÕn nghÞ Lµ mét ng­êi c¸n bé ®oµn ®øng tr­íc thùc tr¹ng cña c«ng t¸c gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc trong giai ®o¹n hiÖn nay, em xin phÐp tr×nh bµy mét sè kiÕn nghÞ nh­ sau: §èi víi §¶ng vµ Nhµ n­íc: CÇn tiÕp tôc cã c¸c nghÞ quyÕt, chuyªn ®Ò vÒ v¨n ho¸. Tr­íc m¾t tiÕp tôc tæ chøc qu¸n triÖt thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ nghÞ quyÕt TW 5 kho¸ VIII, chØ thÞ 27 cña Bé chÝnh trÞ vÒ “Thùc hiÖn nÕp sèng v¨n minh trong lÔ c­íi, lÔ hái, lÔ héi, lÔ hiÕu hØ”. Cñng cè x©y dùng, hoµn thiÖn thÓ chÕ v¨n ho¸, coi ®©y lµ nhiÖm vô lín quan träng mµ chóng ta ph¶i thùc hiÖn th­êng xuyªn liªn tôc trong suèt thêi kú x©y dùng ®Êt n­íc. Trong ®iÒu kiÖn ®Êt n­íc ®ang thùc hiÖn sù nghiÖp ®æi míi mµ lùc l­îng thanh niªn dÔ dao ®éng, nh¹y c¶m tr­íc nh÷ng t¸c ®éng xÊu cña c¬ chÕ thÞ tr­êng ®èi víi nhËn thøc, t×nh c¶m, t­ t­ëng cña ®oµn viªn thanh niªn. Thanh niªn dÔ m¾c ph¶i c¸c thãi h­ tËt xÊu nªn cÇn ph¶i t¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng, sù qu¶n lý kiÓm tra gi¸m s¸t cña Nhµ n­íc ®èi víi ®oµn viªn thanh niªn vµ c¸c ho¹t ®éng cña hä. KÞp thêi n¾m b¾t chØ ®¹o, khuyÕn khÝch toµn thÓ thanh niªn lµm nßng cèt trong viÖc thùc hiÖn sù nghiÖp gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. T¨ng c­êng nguån ®Çu t­ kinh phÝ, c¬ së vËt chÊt cho c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, cã chÝnh s¸ch quy ho¹ch ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c v¨n ho¸, chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi c¸n bé ®oµn ho¹t ®éng trªn mäi lÜnh vùc v¨n ho¸. §¶ng uû vµ Nhµ n­íc cÇn quan t©m h¬n n÷a ®Õn t©m t­, nguyÖn väng, nhu cÇu vµ nh÷ng lîi Ých chÝnh ®¸ng cña tuæi trÎ, ch¨m lo gi¸o dôc tinh thÇn ®i ®«i víi thÓ chÊt, cã nh÷ng ch­¬ng tr×nh kÕ ko¹ch ®Ó tuæi trÎ tiÕp thu, gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. §èi víi cÊp bé §oµn Trung ­¬ng Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc lý t­ëng truyÒn thèng c¸ch m¹ng, truyÒn thèng v¨n ho¸ cña ®oµn. Tuyªn truyÒn häc tËp hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt, gi¸o dôc lèi sèng lµnh m¹nh, phßng chèng téi ph¹m tÖ n¹n x· héi trong tÊt c¶ c¸c lùc l­îng thanh niªn. VËn ®éng thanh niªn tù gi¸c tham gia c¸c ho¹t ®éng thanh niªn x©y dùng gia ®×nh, lµng x· v¨n ho¸, lèi sèng lµnh m¹nh, tÝch cùc häc tËp lao ®éng víi n¨ng suÊt cao, lµm giµu chÝnh ®¸ng b»ng søc lao ®éng cña m×nh. VËn ®éng vµ tËp hîp thanh niªn ®i ®Çu trong häc tËp lý luËn chÝnh trÞ, v¨n ho¸ khoa häc kü thuËt, båi d­ìng ®µo t¹o nh©n lùc, nh©n tµi cã søc khoÎ tr×nh ®é häc vÞ gãp phÇn x©y dùng quª h­¬ng giµu ®Ñp. §æi míi néi dung h×nh thøc häc tËp, tËp hîp thanh niªn trong c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao, vui ch¬i lµnh m¹nh bæ Ých, khÝch lÖ vµ tËp hîp ®­îc ®«ng ®¶o ®oµn viªn thanh niªn tham gia. Phèi hîp chØ ®¹o ®Çu t­ n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt trong ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao cña ®oµn thanh niªn, hç trî x©y dùng vµ ®­a mét sè m«n thÓ thao vµo ho¹t ®éng th­êng xuyªn t¹i c¬ së cña ®oµn thanh niªn, phèi hîp víi c¸c ban v¨n ho¸ , thÞ trÊn tham gia c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ thÓ dôc thÓ thao cña . Cã kÕ ho¹ch ®Þnh kú triÖu tËp vµ tæ chøc tËp huÊn vÒ nghiÖp vô v¨n ho¸ v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao cho c¸n bé ®oµn vµ ®oµn viªn thanh niªn ë c¸c cÊp cña ®oµn trªn ®Þa bµn . §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh Nh¹c Kú, ®Þnh h­íng, gi¸o dôc, tuyªn truyÒn cho ®oµn viªn thanh niªn cña m×nh cã ý thøc, tr¸ch nhiÖm trong sù nghiÖp gi÷ g×n vµ ph¸t huy c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ d©n téc. C¸c cÊp bé §oµn mµ tr­íc tiªn lµ Trung ¦¬ng §oµn cÇn x©y dùng ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch liªn tÞch víi c¸c Bé, ngµnh, nhÊt lµ ngµnh v¨n ho¸ th«ng tin ®Ó tranh thñ vµ t¹o søc m¹nh ®ång bé trong viÖc ®éng viªn tuæi trÎ tham gia gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc vµ tiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i, ®Ó lµm giµu thªm v¨n ho¸ ViÖt Nam. Trung ¦¬ng §oµn cÇn cã chñ tr­¬ng, chÕ ®é khuyÕn khÝch, ­u ®·i ®èi víi thanh niªn trong viÖc t«n t¹o vµ gi÷ g×n c¸c di tÝch v¨n ho¸ lÞch sö. Ng­îc l¹i cÇn ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn cho tuæi trÎ tham gia t×m hiÓu, nghiªn cøu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ ®Ó hiÓu râ h¬n vÒ lÞch sö, truyÒn thèng v¨n ho¸ cña d©n téc. §èi víi tØnh §oµn. TØnh §oµn cÇn tham m­u tÝch cùc víi TØnh uû - UBND tØnh t¹o ®iÒu kiÖn cho thanh niªn cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch thuËn lîi ®Ó cèng hiÕn vµ tr­ëng thµnh. Tæ chøc thµnh lËp c¸c ®éi tuyªn truyÒn nh­ tuyªn truyÒn ca khóc c¸ch m¹nh… ®Ó cho ®oµn viªn thanh niªn hiÓu râ vµ s©u s¾c vÒ truyÒn thèng quý b¸u cña d©n téc. Th­êng xuyªn më líp tËp huÊn, to¹ ®µm ®Ó tuyªn truyÒn, gi¸o dôc vÒ gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, nh÷ng buæi nãi c giao l­u v¨n ho¸ v¨n nghÖ… §èi víi §oµn vµ §oµn c¬ së. CÇn cã ®Ò ¸n, ch­¬ng tr×nh cô thÓ vÒ viÖc kh¬i dËy vµ ph¸t huy v¨n ho¸ truyÒn thèng cña d©n téc, ®ång thêi khuyÕn khÝch sù s¸ng t¹o trong quÇn chóng nh©n d©n ®Ó t¹o nªn sù phong phó cña nÒn v¨n ho¸ trong cuéc sèng thêi ®¹i míi. Ph¶i chó träng, s­u tÇm, khai th¸c vµ ph¸t huy di s¶n v¨n ho¸ d©n gian, v¨n ho¸ truyÒn thèng cña d©n téc, ®ång thêi cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra, kiÓm duyÖt di s¶n v¨n ho¸ nh»m ®¶m b¶o gi¸ trÞ c¸c di s¶n cho thÕ hÖ sau. TiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc lµm cho ®oµn viªn, thanh thiÕu nhi thÊm nhuÇn chñ nghÜa M¸c-Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh nh»m n©ng cao nhËn thøc chÝnh trÞ, x©y dùng niÒm tin lý l­ëng, båi d­ìng lßng yªu n­íc, yªu chñ nghÜa x· héi, gi¸o dôc truyÒn thèng cña §¶ng, cña §oµn, cña quª h­¬ng ®Êt n­íc nh»m kh¬i dËy truyÒn thèng c¸ch m¹ng, lßng tù hµo d©n téc, n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña tuæi trÎ trong c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ quª h­¬ng, ®Êt n­íc. Chó träng viÖc tù häc, rÌn luyÖn, trau dåi tr×nh ®é kiÕn thøc cña ®éi ngò c¸n bé, ®Æc biÖt lµ c¸n bé lµm c«ng t¸c v¨n ho¸, ®¶m b¶o ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô trong thêi kú míi. Tuyªn truyÒn gi¸o dôc cho c¸c tÇng líp thanh niªn n©ng cao ý thøc c¶nh gi¸c c¸ch m¹ng tr­íc ©m m­u “DiÔn biÕn hoµ b×nh” cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch, nhÊt lµ ©m m­u lîi dông t«n gi¸o, d©n téc ®Ó kÝch ®éng, vu khèng, xuyªn t¹c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. T¨ng c­êng gi¸o dôc ®¹o ®øc, lèi sèng, x©y dùng nÕp sèng v¨n minh, ph¸t huy truyÒn thèng v¨n ho¸ ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. TÝch cùc thùc hiÖn vµ tuyªn truyÒn cÒ cuéc vËn ®éng “Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸”, cuéc vËn ®éng x©y dùng nÕp sèng v¨n minh, gia ®×nh v¨n ho¸ trong ®oµn viªn thanh niªn. §oµn vµ §oµn c¬ së cÇn phèi hîp víi c¸c ban ngµnh kh¸c lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc cho ®oµn viªn thanh niªn hiÓu râ vÒ lÞc sö cña d©n téc vµ nh©n lo¹i ®Ó tõ ®ã mäi ng­êi sÏ cã nh÷ng ®¸nh gi¸ nhËn xÐt ®óng ®¾n vÒ v¨n ho¸ d©n téc m×nh. Phèi hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng lµm tèt c«ng t¸c gi÷ g×n vµ t«n t¹o c¸c di s¶n v¨n ho¸ cuar ®Þa ph­¬ng. CÇn quan t©m nhiÒu h¬n n÷a ®èi víi ®éi ngò c¸n bé §oµn ë c¬ së. kÕt luËn Qua qu¸ tr×nh nh×n nhËn, ®¸nh gi¸, t×m hiÓu vµ thùc tÕ ®· chøng minh vai trß v« cïng quan träng cña v¨n ho¸ ®èi víi sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña mét quèc gia d©n téc. Nã nãi lªn gi¸ trÞ, sù tån t¹i, nÒn ®éc lËp chñ quyÒn cña mét quèc gia do vËy, v¨n ho¸ cña mçi d©n téc ph¶i ®­îc g×n gi÷, b¶o tån vµ ph¸t huy thËt tèt. V¨n ho¸ ®­îc thÓ hiÖn qua c¸ch ¨n, mÆc, ë, ®i l¹i... c¸c lo¹i h×nh nghÖ thuËt, ë mäi ngµnh, mäi lÜnh vùc, mäi vÊn ®Ò trong ®êi sèng sinh ho¹t cña con ng­êi. V¨n ho¸ lµ b¸u vËt, lµ linh hån, néi dung cèt lâi, søc sèng cña mét d©n téc. §¶ng vµ Nhµ n­íc cïng toµn thÓ héi tÝch cùc g×n gi÷, ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ®ång thêi tiÕp thu nh÷ng tinh hoa v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i víi nh÷ng néi dung cã chän läc. Bªn c¹nh nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng, chóng ta chñ ®éng tiÕp thu chän läc nh÷ng tinh hoa v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i. §Æc biÖt chóng ta ph¶i lÊy v¨n ho¸ d©n téc lµ nÒn t¶ng, trung t©m. Chóng ta ¸p dông, tiÕp thu nh÷ng tinh hoa v¨n ho¸ cña c¸c quèc gia kh«ng cã nghÜa lµ kh«ng cã sù chän läc, kh«ng cã sù s¸ng t¹o, hîp lý. NÕu ¸p dông mét c¸ch khu«n mÉu, bª nguyªn xi, x¸o trén cña nhiÒu nÒn v¨n ho¸ th× chóng ta v« t×nh ®· trë thµnh c¸i bãng cña c¸c d©n téc kh¸c trong héi nghÞ TW 4 kho¸ VII, ®ång chÝ Tæng bÝ th­ §ç M­êi ®· nãi: "Ph¸t triÓn t¸ch khái céi nguån cña d©n téc th× nhÊt ®Þnh sÏ l©m vµo nguy c¬ tha ho¸. ®i vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc mµ xa rêi nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng sÏ lµm mÊt ®i b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, ®¸nh mÊt m×nh vµ trë thµnh c¸i bãng mê cña ng­êi kh¸c, cña d©n téc kh¸c". "V× vËy cïng víi viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸, ph¶i x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc theo ®Þnh h­íng XHCN víi nh÷ng ®Æc tr­ng c¬ b¶n lµ d©n téc, hiÖn ®¹i, nh©n v¨n". Nh­ vËy, v¨n ho¸ d©n téc cÇn ®­îc b¶o tån vµ ph¸t huy tèt nhÊt, ®­îc quan t©m hµng ®Çu. Nã ph¶i ®­îc thÓ hiÖn râ trong t×nh c¶m, ý thøc tr¸ch nhiÖm vµ nh÷ng c«ng viÖc hµng ngµy v× v¨n ho¸ cña mäi ng­êi, cña toµn thÓ héi. Bëi v¨n ho¸ thuéc nh©n d©n, do nh©n d©n s¸ng t¹o, gi÷ g×n vµ ph¸t triÓn. Mäi ng­êi d©n ®Òu cã quyÒn ®­îc h­ëng thô nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ vµ cã nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm ®ãng gãp b¶o vÖ nÒn v¨n ho¸ cña d©n téc m×nh. Tæ chøc §oµn cïng ®oµn viªn thanh niªn cña B×nh Gia nãi riªng, cña c¶ n­íc nãi chung ph¶i lµ nh÷ng ng­êi gãp søc trÎ xung kÝch trong sù nghiÖp gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam. Cã nh­ vËy, b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam míi to¶ s¸ng, v÷ng b­íc trªn con ®­êng héi nhËp toµn cÇu. Kh¼ng ®Þnh ®éc lËp, tù chñ cña d©n téc nh­ B¸c Hå ®· tõng nãi: "X©y dùng n­íc ViÖt Nam ®éc lËp, tù do, h¹nh phóc". V× mét môc tiªu d©n giµu, n­íc m¹nh, héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. TrÇn Quèc V­îng, T« Ngäc Thanh, NguyÔn ChÝ BÒn, L©m Mü Dung, TrÇn Thuý Anh, C¬ së v¨n ho¸ ViÖt Nam - NXB gi¸o dôc Hµ Néi 2002. 2. B¶n s¾c v¨n ho¸ ViÖt Nam - Phan Ngäc - NXB v¨n ho¸ 2002 3. B¸o c¸o c«ng t¸c ®oµn vµ phong trµo TTN 6 th¸ng ®Çu n¨m 2008, nhiÖm vô 6 th¸ng cuèi n¨m 2008, BCH §oµn TNCS Hå ChÝ Minh huyÖn V¨n L·ng. 4. PGS.TS §×nh V¨n MËu, GS.TS Lª SÜ ThiÖp, TS. NguyÔn Trinh Kiªm qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc, Häc viªn hµnh chÝnh quèc gia - NXB khoa häc vµ kü thuËt Hµ Néi 2007. 5. Vi Minh Tó - LuËn v¨n tèt nghiÖp: T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc - Hµ Néi 2002. 6. Tri thøc trÎ sè 223 - XNB B¸o TiÒn Phong - C¬ quan Trung ­¬ng §oµn TNCS Hå ChÝ Minh 2007.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhạc Kỳ - tỉnh Lạng Sơn với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.doc