ĐTM Dự án Khách sạn mới cùng khu giải trí liên hoàn Price Bắc Ninh

MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 2 I. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 2 II. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT LẬP BÁO CÁO ĐTM . 3 2.1 Căn cứ pháp lý 3 2.2 Tiêu chuẩn Việt Nam 4 2.3 Các tài liệu kỹ thuật 4 IIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN . 5 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 7 1.1.TÊN DỰ ÁN . 7 1.2. CHỦ DỰ ÁN . 7 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN 7 1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN. . 8 1.4.1. Sự cần thiết phải đầu tư của dự án. . 8 1.4.8. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn thực hiện dự án. 15 1.4.9. Tiến độ thực hiện và ý nghĩa KT- XH của dự án. . 16 CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNGVÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC DỰ ÁN . 16 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC DỰ ÁN. 16 2.1.1 Vị trí địa lý. 16 2.1.2 Địa hình. 16 2.1.3. Đặc điểm khí hậu. 17 2.1.4 Cảnh quan thiên nhiên, di tích văn hoá - lịch sử. 20 2.2 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN KHU VỰC DỰ ÁN. . 20 2.2.1 Hiện trạng môi trường không khí. . 20 2.2.2 Hiện trạng môi trường nước. . 22 CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG . 23 3.1 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN CÁC YẾU TỐ KT- XH VÀ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG. . 23 3.1.1 Các tác động đến yếu tố kinh tế xã hội. . 23 3.1.2 Tác động đến môi trường tự nhiên. . 23 3.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN CÁC YẾU TỐ KT – XH VÀ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN KHI KHÁCH SẠN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG . 29 3.2.1 Tác động đến các yếu tố KT – XH. . 29 3.2.2 Tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên. 30 CHƯƠNG IV: BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG . 34 4.1 ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG DỰ ÁN . 34 4.1.1 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí. . 34 4.1.2. Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn. 35 4.1.3 Các biện pháp giảm thiểu rung động. 35 4.1.4 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước. . 35 4.1.5. Các biện pháp quản lý CTR. . 37 4.1.7 Các giải pháp an toàn VSLĐ và phòng chống sự cố môi trường. . 37 4.2 ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC KHI KHÁCH SẠN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG . 39 4.2.1 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí 39 4.2.2. Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn. 39 4.2.3. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 40 4.2.5 Các biện pháp quản lý CTR. 44 4.3 CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG. . 44 4.3.1 Biện pháp phòng chống cháy nổ. 44 4.3.3. Các biện pháp hỗ trợ 45 CHƯƠNG V: CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG . 46 CHƯƠNG VI: CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG ,CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 48 6.1 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG 48 6.1.1. Công trình xử lý nước thải 48 6.1.2 Đầu tư xây dựng cây xanh 48 6.1.3. Hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn 48 6.2 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG. 48 CHƯƠNG VII: DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG 53 CHƯƠNG VIII: CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ . 54 8.1. NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU . 54 8.2. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM. 54 8.3 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÃ SỬ DỤNG. 55 8.4. MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ. . 56 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 56

pdf57 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 2027 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu ĐTM Dự án Khách sạn mới cùng khu giải trí liên hoàn Price Bắc Ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC MỞ ĐẦU ....................................................................................................................................... 2 I. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN............................................................................................................ 2 II. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT LẬP BÁO CÁO ĐTM ............................... 3 2.1 Căn cứ pháp lý .......................................................................................................................... 3 2.2 Tiêu chuẩn Việt Nam ................................................................................................................ 4 2.3 Các tài liệu kỹ thuật .................................................................................................................. 4 IIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN......................................................................................................... 5 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN ........................................................................................................ 7 1.1.TÊN DỰ ÁN ............................................................................................................................. 7 1.2. CHỦ DỰ ÁN ........................................................................................................................... 7 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN ................................................................................................ 7 1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN. ................................................................................... 8 1.4.1. Sự cần thiết phải đầu tư của dự án. ..................................................................................... 8 1.4.8. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn thực hiện dự án. ................................................................ 15 1.4.9. Tiến độ thực hiện và ý nghĩa KT- XH của dự án. ............................................................. 16 CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNGVÀ KINH TẾ - Xà HỘI KHU VỰC DỰ ÁN ..................................................................................................... 16 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC DỰ ÁN. ...................................................................... 16 2.1.1 Vị trí địa lý. .......................................................................................................................... 16 2.1.2 Địa hình. .............................................................................................................................. 16 2.1.3. Đặc điểm khí hậu. .............................................................................................................. 17 2.1.4 Cảnh quan thiên nhiên, di tích văn hoá - lịch sử. ................................................................ 20 2.2 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN KHU VỰC DỰ ÁN. ....................................... 20 2.2.1 Hiện trạng môi trường không khí. ....................................................................................... 20 2.2.2 Hiện trạng môi trường nước. ............................................................................................... 22 CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG ................. 23 3.1 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN CÁC YẾU TỐ KT- XH VÀ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG. ............................. 23 3.1.1 Các tác động đến yếu tố kinh tế xã hội. ............................................................................... 23 3.1.2 Tác động đến môi trường tự nhiên. ..................................................................................... 23 3.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN CÁC YẾU TỐ KT – XH VÀ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN KHI KHÁCH SẠN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG ..................................... 29 3.2.1 Tác động đến các yếu tố KT – XH. ..................................................................................... 29 3.2.2 Tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên. ........................................................................ 30 CHƯƠNG IV: BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG ................................................................................................... 34 4.1 ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG DỰ ÁN ......................................................................................................... 34 4.1.1 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí. ................................................. 34 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 4.1.2. Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn. .................................................................................... 35 4.1.3 Các biện pháp giảm thiểu rung động. ................................................................................ 35 4.1.4 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước. ......................................................... 35 4.1.5. Các biện pháp quản lý CTR. ............................................................................................... 37 4.1.7 Các giải pháp an toàn VSLĐ và phòng chống sự cố môi trường. ....................................... 37 4.2 ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC KHI KHÁCH SẠN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG . .............................................................................................................. 39 4.2.1 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí .................................................. 39 4.2.2. Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn. .................................................................................... 39 4.2.3. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước ........................................................ 40 4.2.5 Các biện pháp quản lý CTR. ................................................................................................ 44 4.3 CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG. ....................... 44 4.3.1 Biện pháp phòng chống cháy nổ. ........................................................................................ 44 4.3.3. Các biện pháp hỗ trợ .......................................................................................................... 45 CHƯƠNG V: CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ............. 46 CHƯƠNG VI: CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG ,CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG .............................................................................................. 48 6.1 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG ................................................ 48 6.1.1. Công trình xử lý nước thải .................................................................................................. 48 6.1.2 Đầu tư xây dựng cây xanh .................................................................................................. 48 6.1.3. Hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn ............................................................................ 48 6.2 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG. ........................................ 48 CHƯƠNG VII: DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG ...... 53 CHƯƠNG VIII: CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ..................................................................................................................... 54 8.1. NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU ......................................................................... 54 8.2. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM. ................................................ 54 8.3 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP Đà SỬ DỤNG. ................ 55 8.4. MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ. ............... 56 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................................... 56 MỞ ĐẦU I. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN Hiện nay trên địa bàn thành phố Bắc Giang có khoảng 34 khách sạn và nhà nghỉ (theo số liệu năm thống kê năm 2005), với số phòng nghỉ chỉ khoảng trên 10 phòng đối với các nhà nghỉ, điều kiện phòng nghỉ, phòng hội thảo có sức chứa lớn của hệ thống khách sạn tại Bắc Giang còn nhiều hạn chế, chưa đủ đáp ứng nhu cầu của khách Quốc tế, nhất là các thương nhân tới nghỉ và làm việc tại Bắc Giang. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Chính vì vậy, việc xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn Quốc tế tại thành phố Bắc Giang để đáp ứng việc phục vụ khách đến dự các cuộc họp, hội nghị và cả khách du lịch trong và ngoài nước là rất cần thiết. Để nắm bắt cơ hội đầu tư trong lĩnh vực nhà nghỉ và khách sạn tại tỉnh Bắc Giang, được sự đồng ý của UBND tỉnh Bắc Giang, công ty Cổ phần sản xuất và công nghiệp Việt Nam triển khai Dự án “Đầu tư xây dựng Khách sạn mới cùng khu vui chơi giải trí liên hoàn” đạt tiêu chuẩn Quốc tế 3 sao tại toàn bộ khuôn viên của khách sạn Hưng Giang, đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ các du khách từ mọi miền đất nước đến làm việc, du lịch tại Bắc Giang. II. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT LẬP BÁO CÁO ĐTM 2.1 Căn cứ pháp lý 1. Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. 2. Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ môi trường. 3. Thông tư 08/2006TT-BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ Tài nguyên môi trường về việc Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. 4. Nghị quyết số 41- NQ/ TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 5. “Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam” ( Chương trình nghị sự số 21 của Việt Nam ) ban hành kèm theo Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ. 6. Nghị định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 7. Nghị định số 12/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 8. Thông tư số 08//2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. 9. Nghị định số 81/2006/QĐ-BTNMT ngày 9/8/2006 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT. 10. Qui chế quản lý CTR nguy hại được ban hành kèm theo Quyết định số 155/1999/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/7/1999. 11. C¨n cø c«ng v¨n sè 2410/UBND - TN&TKQ, ngµy 27/10/2006 cña UBND tØnh B¾c Giang vÒ viÖc cho phÐp C«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam kh¶o s¸t ®Þa ®iÓm ®Ó lËp dù ¸n ®Çu t− x©y dùng kh¸ch s¹n míi cïng khu vui ch¬i gi¶i trÝ liªn ®oµn t¹i khu«n viªn kh¸ch s¹n H−ng Giang t¹i ®−êng X−¬ng Giang - thµnh phè B¾c Giang - tØnh B¾c Giang. 12. C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 01/Q§-CPVN, ngµy 20/03/2007 cña Gi¸m ®èc C«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam vÒ viÖc chØ ®Þnh thÇu vÊn lËp dù ¸n ®Çu t− vµ thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng c«ng tr×nh Kh¸ch s¹n Hµ Néi Prince. 13. C¨n cø hîp ®ång kinh tÕ sè 01/2007/TV-XD, ngµy 21/03/2007 ®· ký gi÷a C«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam vµ C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t− vµ ph¸t triÓn V−¬ng Long - Chi nh¸nh Hµ Néi vÒ viÖc T− vÊn thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh: Kh¸ch s¹n Hµ Néi Prince t¹i thµnh phè B¾c Giang. 2.2 Tiêu chuẩn Việt Nam 1. Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam ban hành theo Quyết định số 22/2006/QĐ - BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ TN & MT và các tiêu chuẩn Việt Nam khác có liên quan. 2. Các tiêu chuẩn vệ sinh lao động ban hành theo Quyết định số 3733/2002/QĐ- BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Ytế ( Bao gồm 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 5 nguyên tắc và 7 thông số vệ sinh lao động) và các tiêu chuẩn môi trường lao động khác có liên quan. 2.3 Các tài liệu kỹ thuật 1. Dự án đầu tư xây dựng công trình khách sạn Hà Nội Prince. 2. Mặt bằng vị trí khu đất của khách sạn Hà Nội Prince đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 3. Các số liệu đo đạc, khảo sát quan trắc hiện trạng chất lượng môi trường đất, nước và không khí nơi thực hiện dự án do Trạm Quan trắc và phân tích môi trường Bắc Ninh thực hiện tháng 7 năm 2007 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Chủ đầu tư dự án đã phối hợp với Trạm Quan trắc và phân tích môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh” tiến hành các bước cần thiết để lập Báo cáo ĐTM. - Cơ quan tư vấn : Trạm Quan trắc và phân tích môi trường - Sở Tài nguyên và môi trường Bắc Ninh. - Trạm trưởng : Nguyễn Đại Đồng. - Địa chỉ liên hệ : Số 11 Đường Hai Bà Trưng - Phường Suối Hoa - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh. - Điện thoại/Fax : 0241.874.125/811.257 Trình tự thực hiện gồm các bước sau: 1. Nghiên cứu kỹ báo cáo Dự ¸n §Çu t− x©y dùng kh¸ch s¹n míi cïng khu vui ch¬i gi¶i trÝ liªn hoµn. 2. Tổ chức thu thập số liệu về điều kiện địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội của thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 3. Tổ chức điều tra hiện trạng môi trường khu xây dựng dự án, hiện trạng môi trường các khu vực lân cận, chú ý khả năng gây ô nhiễm đến môi trường. 4. Tổ chức điều tra, lấy mẫu đo đạc, chất lượng môi trường không khí, môi trường đất và môi trường nước trong khu vực dự án sẽ tiến hành và các vùng lân cận. 5. Trên cơ sở các số liệu điều tra, phân tích hiện trạng môi trường, tổng hợp số liệu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Bảng 1. Danh sách cán bộ tham gia lập Báo cáo ĐTM TT Họ và tên Chức vị, cơ quan, chuyên môn 1 Dương Thị Chung Kỹ sư Trưởng phòng TVKTMT 2 Nguyễn Thị Diễm Hương Cử nhân Trưởng phòng Quan trắc 3 Trần Thanh Nam Cử nhân Cán bộ TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 4 Phùng Thế Tân Cử nhân nt 5 Đặng Trường Giang Cử nhân nt Bảng 2: Danh sách thiết bị lấy mẫu, đo đạc, phân tích Stt Tên thiết bị Nước SX Các thiết bị đo đạc và lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường không khí 1 Thiết bị lấy mẫu khí AS-3 Việt Nam 2 Máy đo tốc độ gió Anh 3 Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Mỹ Các thiết bị đo bụi và tiếng ồn 4 Thiết bị đo tiếng ồn tích phân Mỹ 5 Thiết bị lấy mẫu bụi tổng số SL-15P Nhật Các thiết bị lấy mẫu và phân tích nước, đất 6 Thiết bị lấy mẫu nước cầm tay Mỹ 7 Tủ sấy Mỹ 8 Máy phân tích cực phổ Việt Nam 9 Tủ ổn nhiệt BOD Mỹ 10 Máy so màu DR 2500 Mỹ TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO CHƯƠNG I MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1. TÊN DỰ ÁN Tên Dự án : “Dự ¸n §Çu t− x©y dùng kh¸ch s¹n míi cïng khu vui ch¬i gi¶i trÝ liªn hoµn”. 1.2. CHỦ DỰ ÁN - Chủ đầu tư: Công ty cổ phần sản xuất và công nghiệp Việt Nam. - Địa chỉ: Số 75/26, ngõ Thái Thịnh II, phố Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. - Điện thoại: : 04.734.4832 - Fax: 04.734.4833 - Người đại diện: Bà Hồ Thị Thu Thủy - Chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần và sản xuất công nghiệp VIệt Nam. 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN Khách sạn Hà Nội Prince đặt tại đường Xương Giang - thành phố Bắc Giang - Bắc Giang với tổng diện tích quy hoạch khoảng 3.100 m2. - Phía Đông giáp với Quốc lộ 1A cũ; - Phía Tây giáp với Công ty Lâm sản Bắc Giang; - Phía Nam giáp với nhà dân; - Phía Bắc giáp với đường Xương Giang. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN. 1.4.1. Sự cần thiết phải đầu tư của dự án. Cùng với sự phát triển của nền công nghiệp tỉnh Bắc Giang trong những năm gần đây phát triển vượt bậc thì ngành du lịch và dịch vụ cũng phát triển mạnh mẽ. Nằm ở vị trí thuận lợi cho việc mở rộng giao lưu kinh tế thương mại, bắc Giang được thiên nhiên ưu đãi với nhiều tiềm năng về du lịch, dịch vụ, điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức du lịch, dịch vụ quanh năm. Công ty cổ phần sản xuất và công nghiệp Việt Nam triển khai xây dựng công trình khách sạn Hà Nội Prince theo tiêu chuẩn khách sạn Việt Nam 3 sao để phục vụ du khách trong và ngoài tỉnh đến làm việc, thăm quan, du lịch tỉnh Bắc Giang. 1.4.2. Mục tiêu của dự án và hình thức đầu tư a/ Mục tiêu đầu tư. Để phát triển ngành du lịch, dịch vụ của tỉnh Bắc Giang hơn nữa. Đáp ứng nhu cầu về vui chơi giải trí, nghỉ ngơi của du khách đến làm việc, thăm quan du lịch tại thành phố Bắc Giang và tỉnh Bắc Giang, Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng Công ty xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn chuẩn theo quy định và góp phần xây dưng thành phố Bắc Giang giàu đẹp. Tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và lợi nhuận cho Công ty. b/ Hình thức đầu tư. Dự án được đầu tư xây dựng mới. 1.4.3. Quy m« vµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh - DiÖn tÝch khu ®Êt kho¶ng 3.100 m2 - DiÖn tÝch x©y dùng c«ng tr×nh: 1.411 m2, trong ®ã diÖn tÝch x©y dùng héi tr−êng lµ 482 m2, diÖn tÝch x©y dùng kh¸ch s¹n lµ: 928 m2. - Tæng diÖn tÝch sµn: 11.654 m2. - TÇng cao: 10 tÇng trªn + 01 tÇng hÇm (Tæng chiÒu cao tÝnh tõ cos 0.00 lµ 43.5m). - C¸c phßng chøc n¨ng ®−îc bè trÝ t¹i c¸c tÇng nh− sau: * TÇng hÇm: + Khu vùc ®Ó «t«, xe m¸y. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO + Khu s¶nh, cÇu thang. + Phßng kü thuËt. + Phßng vÖ sinh chung. + Khu vùc thay ®å cña nh©n viªn. + Khu vùc giÆt lµ, söa ch÷a. + BÕp, kho. * TÇng 1: + Phßng kü thuËt. + CÇu thang bé, thang m¸y. + Phßng vÖ sinh chung. + §iÒu khiÓn trung t©m. + Phßng ®æi tiÒn, lÔ t©n. + Bé phËn b¶o vÖ. + Bé phËn y tÕ. + Kh«ng gian kinh doanh linh ho¹t. + Kho. + Kh«ng gian s¶nh. * TÇng 2: + Kh«ng gian th«ng tÇng. + Nhµ hµng. + Bar cafÐ. + Thang bé, thang tho¸t hiÓm, thang m¸y. + Phßng kü thuËt. + Phßng vÖ sinh chung. + Phßng so¹n chia. + Khu gi¶i lao. + Héi tr−êng lín. * TÇng 3, 4, 5, 6, 7: TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO + C¸c phßng cho thuª. + Thang bé, thang m¸y, thang tho¸t hiÓm. + Phßng kü thuËt. + Phßng trùc. * TÇng 8: + Phßng kü thuËt. + Kh«ng gian cafes, buffe, bar. + Thang bé, thang m¸y, kho. * TÇng 9: + C¸c phßng Karaoke. + Thang bé, thang m¸y, kho. * TÇng 10: + Dancing, massage. + Thang bé, thang m¸y, kho. 1.4.4. Phương án khai thác dự án và sử dụng lao động Khi khách sạn đi vào hoạt động, dự kiến số nhân viên quản lý và phục vụ khách sạn khoảng 45 người. Với sơ đồ tổ chức như sau: Chủ tịch HĐQT Giám đốc P.Giám đốc Phòng Kinh P.Giám đốc TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 1.4.5. Hệ thống điện, điện thoại, hệ thống chống sét - Gi¶i ph¸p cÊp ®iÖn Do tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh lµ kh¸ch s¹n cã phô t¶i lo¹i 1vµ mang tÝnh dÞch vô cao cÊp nªn viÖc cÊp ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o liªn tôc cho nhiÒu h¹ng môc nªn nguån ®iÖn cÊp cho c«ng tr×nh ®−îc lÊy tõ tñ h¹ thÕ tr¹m biÕn ¸p khu vùc hoÆc m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng cña kh¸ch s¹n khi cã sù cè mÊt ®iÖn l−íi khu vùc. §Ó phï hîp víi c«ng n¨ng cña c«ng tr×nh, c¸c thiÕt bÞ ®iÖn trang bÞ cho c«ng tr×nh ph¶i lµ c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn cã ®é an toµn, ®é tin cËy cao, ®−îc nhiÖt ®íi hãa, phï hîp víi nhu cÇu sö dông cña ng−êi ViÖt Nam vµ ph¶i ®¸p øng ®−îc c¸c tiªu chuÈn quy ph¹m tiªn tiÕn trªn thÕ giíi. C¸c trang thiÕt bÞ cÇn ®é an toµn cÊp ®iÖn, ®é tin cËy vµ chÊt l−îng ®iÖn n¨ng theo tiªu chuÈn quèc tÕ. HÖ thèng m¸y ph¸t b¶o ®¶m cÊp ®iÖn liªn tôc khi l−íi ®iÖn cã sù cè. Cung cÊp ®iÖn theo m¹ch vßng ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc vµ cã sù bï trõ ph©n t¶i, kh¾c phôc mét phÇn lín sôt ¸p cuèi nguån. Cung cÊp 2 m¹ch: - M¹ch 1: §iÖn ¸p cÊp th¼ng tõ tr¹m biÕn ¸p ®iÖn h¹ thÕ. - M¹ch 2: §iÖn ¸p cÊp tõ tr¹m m¸y ph¸t (0,4 kV). - C«ng tr×nh hÖ thèng ®iÖn bao gåm : - HÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng ngoµi c«ng tr×nh (gåm ®Ìn chiÕu h¾t trang trÝ mÆt ngoµi c«ng tr×nh). TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO - HÖ thèng ®iÖn trong c«ng tr×nh (chiÕu s¸ng trong c«ng tr×nh, qu¹t hót, c¸c thiÕt bÞ ®iÖn sinh ho¹t lÊy ®iÖn tõ æ c¾m th«ng dông). - HÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng sù cè, hÖ thèng chiÕu s¸ng ®Ó ph©n t¸n ng−êi, kh«ng ®−îc ®Ó mÊt trong bÊt kú t×nh huèng nµo. - HÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ. - HÖ thèng th«ng giã (cÊp khÝ t−¬i, hót khÝ th¶i). - C¸c thang m¸y. - C¸c hÖ thèng ®iÖn tho¹i, b¸o ch¸y tù ®éng. HÇu hÕt phô t¶i ®iÖn ®Òu dïng ®iÖn ¸p ~380/220V-50Hz, trõ c¸c hÖ thèng ®iÖn tho¹i, b¸o ch¸y dïng ®iÖn ¸p thÊp AC hoÆc DC cho phï hîp qua thiÕt bÞ chuyÓn ®æi riªng víi c«ng suÊt nhá kh«ng ®¸ng kÓ. - HÖ thèng th«ng giã, ®iÒu hßa kh«ng khÝ: C«ng tr×nh kh¸ch s¹n lµ mét c«ng tr×nh cã diÖn tÝch cÇn ®iÒu hßa víi quy m« vµ yªu cÇu n¨ng suÊt l¹nh rÊt lín. §©y lµ c«ng tr×nh cã tÝnh hiÖn ®¹i. Víi ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh vµ sù ph©n tÝch, so s¸nh kü l−ìng vÒ c¸c chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt, chóng t«i ®−a ra ý kiÕn: ¸p dông hÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ côc bé lµ ph−¬ng ¸n cã tÝnh kh¶ thi cao nhÊt. Sö dông ph−¬ng ¸n nµy c«ng tr×nh sÏ cã nh÷ng −u ®iÓm sau: + ¦u ®iÓm: Thi c«ng l¾p ®Æt, vËn hµnh ®¬n gi¶n. Kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh réng vµ linh ho¹t. ThÝch hîp víi c¸c c«ng tr×nh cã hÖ sè sö dông ®ång thêi nhá. Chi phÝ ®Çu t− ban ®Çu nhá. + Nh−îc ®iÓm: - ViÖc bè trÝ m¸y gÆp nhiÒu khã kh¨n v× bÞ h¹n chÕ chiÒu dµi èng gas nèi gi÷a indoor vµ outdoor. - Víi c«ng tr×nh cã c«ng suÊt l¹nh yªu cÇu lín, khã duy tu b¶o hµnh. - Víi c¸c mÆt b»ng cã diÖn tÝch lín phôc vô nhu cÇu c«ng céng hoÆc ®«ng ng−êi, sö dông m¸y ®iÒu hßa côc bé sÏ khã ®¸p øng ®−îc yªu cÇu kü thuËt vÒ l−îng giã t−¬i cho con ng−êi còng nh− vËn tèc giã trong phßng. Kh«ng ®¶m b¶o ®−îc ®é ®ång ®Òu vÒ nhiÖt ®é. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO - Tiªu tèn n¨ng l−îng vËn hµnh lín. KÕt luËn: Víi c«ng tr×nh kh¸ch s¹n sö dông ®iÒu hßa côc bé lµ thÝch hîp. - HÖ thèng m¹ng ®iÖn tho¹i Liªn l¹c th«ng tin hai chiÒu gi÷a c¸c m¸y ®iÖn tho¹i trong kh¸ch s¹n ®iÒu hµnh cña tßa nhµ, gi÷a c¸c m¸y ®iÖn tho¹i trong tßa nhµ víi c¸c m¸y bªn ngoµi th«ng qua ®−êng d©u trung kÕ cña B−u ®iÖn cÊp. TÝn hiÖu th«ng tin tho¹i kh«ng bÞ xiªu nhiÔm c¸c lo¹i t¹p ©m, ®¶m b¶o th«ng tin 24/24h. HÖ thèng ®ång bé, hoµn toµn ®¶m b¶o viÖc kÕt nèi víi m¹ng quèc gia, tæng ®µi b−u ®iÖn trung t©m. §¶m b¶o an toµn trong viÖc sö dông hÖ thèng vµ ng−êi sö dông (chèng sÐt cho ®−êng trung kÕ, tiÕp ®Êt cho c¸c gi¸ phèi d©y...) Cã kh¶ n¨ng n©ng cÊp m¹ng c¸p vµ më réng cÊu h×nh. Hoµn toµn phï hîp víi ho¹t ®éng cña Kh¸ch s¹n, víi ®Çy ®ñ nh÷ng tÝnh n¨ng vµ tiÖn Ých phôc vô cho nhu cÇu th«ng tin liªn l¹c. PhÇn m¹ng néi bé: M¹ng c¸p ®iÖn tho¹i ®−îc cÊp tÝn hiÖu tõ cæng ®µi néi bé PABX phôc vô cho c¸c khu vùc V¨n phßng cña Kh¸ch s¹n. C¸c m¸y ®iÖn tho¹i t¹i c¸c khu vùc trªn ®−îc sö dông liªn l¹c néi bé víi nhau, cã thªt ®−îc phÐp gäi ra ngoµi (tïy theo yªu cÇu cô thÓ). HÖ thèng tæng ®µi cã thÓ ®−îc ®iÒu hµnh th«ng qua nh©n viªn lÔ t©n trùc t¹i tÇng 1 hoÆc cã thÓ trùc t¹i c¸c phßng ban kh¸c nhau hay truy cËp trùc tiÕp vµo c¸c m¸y lÎ néi bé. C¸c m¸y t¹i phßng trùc tÇng vµ phong kü thuËt thang m¸y ®−îc kÕt nèi víi tæng ®µi vµ chØ ®−îc phÐp gäi néi bé, viÖc kÕt nèi nµy ®em l¹i hiÖu qu¶ cho c«ng t¸c ®iÒu hµnh Tßa nhµ cña phßng qu¶n lý. Mçi m¸y lÎ trong hÖ thèng ®−îc ®¸nh mét sè riªng. - HÖ thèng truyÒn h×nh c¸p: HÖ thèng truyÒn h×nh c¸p ®−îc ®Çu t− ®ång bé, l¾p ®Æt hoµn chØnh ®Õn tõng phßng. - HÖ thèng chèng sÐt trùc tiÕp: Ph−¬ng thøc b¶o vÖ träng ®iÓm: bè trÝ c¸c kim thu t¹i nh÷ng vÞ trÝ nh« cao cña m¸i c«ng tr×nh, sau ®ã nèi víi bé phËn thu sÐt cña c«ng tr×nh. D©y xuèng cã kÝch th−íc D12 ®−îc bè trÝ trªn c¸c ch©n ®ì kh«ng dÉn ®iÖn vµ c¸ch m¸i tèi thiÓu 150mm vµ ®i b¸m theo t−êng hoÆc cét cña c«ng tr×nh. Kim thu sÐt lµm b»ng thÐp trßn, thÐp CT3-D16 dµi 1,5m, chiÒu dµi hiÖu dông cña kim lµ 200mm ®−îc m¹ ®ång. D©y xuèng nèi bé phËn thu sÐt víi bé phËn nèi ®Êt lµm b»ng thÐp trßn cã ®−êng kÝnh D12 ®−îc bè trÝ theo ®−êng ng¾n nhÊt vµ kh«ng t¹o nªn gãc nhän hoÆc TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO uèn cong, tr−êng hîp ®Æc biÖt ph¶i uèn cong th× kho¶ng c¸ch gÇn nhÊt t¹i chç uèn cong kh«ng ®−îc nhá h¬n 1/10 chiÒu dµi ®o¹n d©y uèn cong ®ã. §Æt d©y dÉn vµ d©y nèi däc theo ®−êng ph¶i cã c¸c cäc ®ì, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc ®ì kh«ng ®−îc lín h¬n 1,5m vµ kho¶ng c¸chh tõ d©y xuèng ®Õn mÆt t−êng kh«ng nhá h¬n 50 mm. Trªn d©y xuèng cã bè trÝ kÑp tiÕp ®Þa, c¸ch mÆt ®Êt tõ 1- 1,5m dÔ dµng th¸o rêi ®Ó tiÖn kiÓm tra trÞ sè ®iÖn trë cña bé phËn nèi ®Êt. Sö dông mèi hµn ®iÖn ®Ó hµn c¸c thiÕt bÞ. C¸c mèi hµn ph¶i ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu kü thuËt ≥ 8 cm. §¶m b¶o ®iÖn trë nèi ®Êt ph¶i ®¶m b¶o Rn® ≤ 4 Ω. - HÖ thèng tiÕp ®iÖn ®Þa chèng tÜnh ®iÖn: §Ó ®¶m b¶o an toµn trong qu¸ tr×nh sö dông, c¸c thiÕt bÞ ®iÖn (nh− vá c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, m¸y mãc, tñ ®iÖn,...c¸c æ c¾m 3 khu vùc vµ hÖ thèng liªn quan). HÖ thèng tiÕp ®Þa b¶o vÖ thiÕt bÞ ®iÖn bè trÝ riªng rÏ víi hÖ thèng tiÕp ®Þa chèng sÐt. Sö dông mèi hµn ®iÖn ®Ó hµn c¸c thiÕt bÞ. C¸c mèi hµn ph¶i ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu kü thuËt ≥ 8 cm. 1.4.6. Hệ thống cÊp tho¸t nước * Nhu cÇu sö dông n−íc: Dù ®o¸n trong kh¸ch s¹n mét ngµy cã 275 ng−êi (bao gåm : Nh©n viªn qu¶n lý phôc vô kh¸ch s¹n, l−îng kh¸ch vµo ra kh¸ch s¹n, vµ l−îng kh¸ch nghØ ë kh¸ch s¹n lµ). N−íc sinh ho¹t : QSH=N*q=275 ng−êi*0,2m 3/ng−êi=55m3/ ngµy ®ªm. Nước dùng cho khu giặt là khoảng: 15m3/ ngày đêm. Nước dùng cho khu nhà bếp khoảng: 5m3/ngày đêm. Ngoµi ra, n−íc cßn dù phßng cho phßng ch¸y ch÷a ch¸y. * Cấp nước: Gi¶i ph¸p cÊp n−íc kh¶ thi lµ lÊy nguån n−íc tõ ®−êng èng cÊp n−íc s¹ch cña Thµnh phè --> bÓ ngÇm dù tr÷ --> b¬m lªn bÓ m¸i. Gi¶i ph¸p nµy cÊp n−íc cho sinh ho¹t vµ c¶ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y. Dù ¸n bè trÝ bÓ n−íc ngÇm 100m3 b¬m cung cÊp cho 2 bÓ trªn m¸i, mçi bÓ 10m3 vµ b¬m lµm nhiÒu lÇn trong ngµy. * Tho¸t n−íc: TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Thoát nước thải: Nước thải từ các khu vực các phòng nghỉ của khách sạn, nhà phụ trợ được thải ra bằng ống D90 vào cống thoát nước chung của khách sạn. Thoát nước mặt: N−íc m−a trªn m¸i ®−îc thu dÉn vµo phÔu thu xuèng c¸c èng ®øng tho¸t n−íc m−a cã ®−êng kÝnh D = 90 dÉn xuèng d−íi sµn tÇng 1 sau ®ã tho¸t ra ngoµi nhµ. Dïng èng nhùa PVC tho¸t n−íc m−a. 1.4.7. Hệ thống phòng cháy chữa cháy * Yªu cÇu cña hÖ thèng b¸o ch¸y tù ®éng: - Ph¸t hiÖn ch¸y nhanh chãng theo chøc n¨ng ®· ®−îc ®Ò ra, - ChuyÓn tÝn hiÖu ph¸t hiÖn ch¸y thµnh tÝn hiÖu b¸o ®éng râ rµng ®Ó ng−êi xung quanh cã thÓ thùc hiÖn ngay c¸c biÖn ph¸p ch÷a ch¸y thÝch hîp. - HÖ thèng b¸o ch¸y tù ®éng cã kh¶ n¨ng chèng nhiÔu tèt. - B¸o hiÖu nhanh chãng vµ râ rµng mäi tr−êng hîp sù cè cña hÖ thèng. - Kh«ng bÞ ¶nh h−ëng cña c¸c hÖ thèng kh¸c ®−îc l¾p ®Æt chung hoÆc riªng rÏ. - HÖ thèng kh«ng tª liÖt mét phÇn hay toµn bé do ch¸y g©y ra tr−íc khi ph¸t hiÖn ra ch¸y. * HÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y bao gåm: - HÖ thèng b¸o ch¸y tù ®éng. - HÖ thèng ch÷a ch¸y v¸ch t−êng cho c¶ toµ nhµ. - HÖ thèng ch÷a ch¸y b»ng b×nh ch÷a ch¸y. - HÖ thèng ®Ìn chØ dÉn tho¸t n¹n, ®Ìn sù cè. 1.4.8. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn thực hiện dự án. a/ Tổng mức đầu tư. Tổng mức đầu tư của Dự án được tóm tắt trong bảng sau: Bảng 3: Tổng mức đầu tư của dự án TT Tổng vốn đầu tư VNĐ 1 Chi phí xây dựng 63.272.600.000 2 Chi phí thiết bị 15.818.150.000 3 Chi phí khác 6.556.473.934 Tổng cộng 85.657.224.000 Nguồn: Công ty cổ phần sản xuất và công nghiệp Việt Nam - Dự ¸n §Çu t− x©y dùng kh¸ch s¹n míi cïng khu vui ch¬i gi¶i trÝ liªn hoµn” b/ Nguồn vốn thực hiện. Công trình được xây dựng bằng nguồn vốn tự có, vốn vay, và các vốn khác. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO - Vốn tự có: 20.000.000.000đ (23,5% tổng mức đầu tư), dùng để chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng xây dựng, mua sắm thiết bị…và còn dùng làm quỹ dự phòng. - Dự kiến huy động 76,5% tổng vốn đầu tư từ các nguồn. - Từ cổ đông góp 26,5%. - Từ các nguồn vốn vay và các nguồn vốn khác là 50%. 1.4.9. Tiến độ thực hiện và ý nghĩa KT- XH của dự án. a/ Tiến độ thực hiện. - Thời gian khởi công xây dựng : 01/2008 – 01/2010 - Thời gian hoạt động chính thức của khách sạn : 01/2010 b/ Ý nghĩa KT- XH. - Sự ra đời của Kh¸ch s¹n Hµ Néi PRINCE, đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí, ăn nghỉ của khách du lịch, góp phần quan trọng vào việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Giang và hoạt động kinh doanh của công ty. CHƯƠNG II ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ -Xà HỘI KHU VỰC DỰ ÁN 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC DỰ ÁN. 2.1.1 Vị trí địa lý. Khách sạn Hà Nội Prince được xây dựng tại đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang với diện tích sử dụng đất vào khoảng 3.100m2. 2.1.2 Địa hình. Trên phạm vi lãnh thổ Bắc Giang theo số liệu khảo sát địa chất công trình lân cận, đặc điểm các lớp đất tại khu vực công trình hầu hết là đât thổ cư, ổn định, có thể xây dựng nhà cao tầng được. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 2.1.3. Đặc điểm khí hậu. Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, có mùa đông lạnh. Đặc điểm chung của khí hậu là mang đầy đủ đặc trưng của khí hậu Đồng bằng Bắc Bộ - khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, có sự phân hoá khí hậu theo hai mùa chính và hai mùa chuyển tiếp. Mùa hè kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8, khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều. Mùa đông kéo dài từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau; Chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới lục địa đã biến tính nhiều trong quá trình di chuyển song vẫn còn khá lạnh. a. Nhiệt độ không khí Nhiệt độ không khí hàng năm dao động trong khoảng từ 23,6 đến 24,4oC (tính trung bình qua nhiều năm). Tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất là tháng 1 (nhiệt độ từ 15,9 đến 18,1 oC), tháng có nhiệt độ trung bình lớn nhất là tháng 6 (nhiệt độ từ 28,7 đến 29,4oC). Bảng 4: Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm Đơn vị tính: oC Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Bình quân cả năm Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 23,7 18,1 17,2 21,0 23,8 27,0 28,7 28,8 28,5 27,9 25,9 20,4 17,0 24,0 17,0 19,0 21,9 25,2 27,3 28,9 29,0 28,1 27,2 24,8 20,7 18,5 24,4 16,2 20,4 21,3 25,6 28,3 29,3 29,3 28,7 27,4 25,6 22,8 17,6 23,6 16,7 17,7 20,1 23,8 26,0 29,0 28,4 28,7 27,7 24,9 22,3 18,3 23,7 15,9 17,6 18,9 24,0 28,7 29,4 29,2 28,3 28,2 25,7 21,9 16,6 (Nguån: Niªn gi¸m thèng kª tØnh B¾c Giang n¨m 2005) b. Số giờ nắng trong năm Tổng số giờ nắng trong năm dao động từ 1263 giờ đến 1797 giờ, tháng có nhiều giờ nắng nhất trong năm là tháng 7 và tháng 8, tháng có ít giờ nắng nhất là tháng 1. B¶ng 5: Sè giê n¾ng c¸c th¸ng trong n¨m qua c¸c n¨m §¬n vÞ tÝnh: Giê Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Bình quân cả năm Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 23,7 18,1 17,2 21,0 23,8 27,0 28,7 28,8 28,5 27,9 25,9 20,4 17,0 24,0 17,0 19,0 21,9 25,2 27,3 28,9 29,0 28,1 27,2 24,8 20,7 18,5 24,4 16,2 20,4 21,3 25,6 28,3 29,3 29,3 28,7 27,4 25,6 22,8 17,6 23,6 16,7 17,7 20,1 23,8 26,0 29,0 28,4 28,7 27,7 24,9 22,3 18,3 23,7 15,9 17,6 18,9 24,0 28,7 29,4 29,2 28,3 28,2 25,7 21,9 16,6 (Nguån: Niªn gi¸m thèng kª tØnh B¾c Giang n¨m 2005) c. Lượng mưa vµ ®é Èm Chịu ảnh hưởng của các hoàn lưu biển, khu dự án có độ ẩm không khí khá lớn. Độ ẩm tương đối trung bình các tháng trong năm luôn lớn hơn 70%, độ ẩm tương đối cao nhất trung bình vào khoảng 85 – 89% vào các tháng đầu năm (hay có mưa phùn) và vào cuối mùa hè (mưa nhiều nhất). Lượng mưa hàng năm trung bình đạt khoảng 1374 – 1684,5 mm/năm. Bảng 6: L−îng m−a vµ ®é Èm trung b×nh c¸c th¸ng trong n¨m L−îng m−a c¸c th¸ng qua c¸c n¨m (mm) §é Èm trung b×nh c¸c th¸ng trong n¨m qua c¸c n¨m (%) Th¸ng N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 C¶ n¨m 1684,5 1447,2 1374 1097,2 1452,2 83 83 81 81 81 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18,8 11,2 146,7 127,3 113,5 271 339,9 363,5 83,6 118,7 30,9 59,4 28,1 11,0 15,2 13,0 287,0 277,4 331,3 237,7 87,2 52,5 62,8 44,0 38,7 56,4 12,3 36,3 213,2 277,1 215,1 339,7 134,3 46,1 2,1 2,7 10,1 30,6 89,7 115,7 177,3 67,8 293,7 210,1 51,5 0,7 15,0 35,0 15,2 59,5 39,6 30,3 95,3 183,6 229,2 399,2 257,6 2,4 116,0 30,3 81 81 87 89 83 84 85 85 83 83 77 81 79 86 84 85 85 85 84 84 79 80 80 83 79 84 81 83 84 80 84 86 85 78 74 70 77 83 82 86 85 80 84 85 83 75 77 76 79 84 85 83 83 83 82 86 81 78 82 71 (Nguån: Niªn gi¸m thèng kª tØnh B¾c Giang n¨m 2005) d. Gió - Mùa đông hướng gió chủ đạo là gió Đông – Đông Bắc chiếm tần suất từ 25 đến 30% (từ tháng 11 đến tháng 01 năm sau). - Mùa hè hướng gió chủ đạo là gió Đông – Đông Nam, chiếm tần suất từ 45 đến 52% (từ tháng 5 đến tháng 7). - Tốc độ gió trung bình các tháng trong năm vào khoảng từ 32- 36 m/giây xảy ra vào chu kỳ lặp lại 20- 50 năm. 2.1.4 Cảnh quan thiên nhiên, di tích văn hoá - lịch sử. Nhìn chung khu đất xây dựng Dự ¸n “§Çu t− x©y dùng kh¸ch s¹n míi cïng khu vui ch¬i gi¶i trÝ liªn hoµn” là đất thổ cư, khu vực Dự án không có các công trình di tích văn hoá- lịch sử quan trọng hoặc đã được xếp hạng. 2.2 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN KHU VỰC DỰ ÁN. Để đánh giá hiện trạng môi trường khu vực cũng như tạo cơ sở cho việc đánh giá những thay đổi đến môi trường khu vực trong tương lai, nhóm công tác đã thực hiện việc đo đạc chất lượng môi trường khu vực Dự án. Kết quả đo đạc, phân tích các thông số môi truờng được trình bày như sau: 2.2.1 Hiện trạng môi trường không khí. a/ Nguồn gây ô nhiễm. Những nguồn gây ô nhiễm chính tại khu vực Dự án bao gồm: TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO - Bụi và các chất khí độc sinh ra từ các phương tiện GTVT hoạt động trên đường Quốc lộ 1A cũ. - Bụi và khí độc sinh ra từ khu vực nấu ăn. b/ Hiện trạng môi trường không khí. • Các chỉ tiêu khảo sát. Nhiệt độ, độ ẩm, vận tốc gió, bụi, tiếng ồn, H2S, SO2, NO2, O3, CO. • Phương pháp khảo sát. Các thông số môi trường được khảo sát trong ngày liên tục. Các lấy mẫu theo tiêu chuẩn môi trường Việt Nam (TCVN 2005). Kết quả lấy mẫu phân tích được so sánh với TC5937-2005 (Chất lượng không khí- Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh) • Vị trí khảo sát Vị trí lấy mẫu dựa vào địa hình thực tế của khu vực, hướng gió chủ đạo trong năm của khu vực, hướng gió chính trong ngày khảo sát. • Kết quả khảo sát được thể hiện trên Bảng 7. Bảng 7: Giá trị trung bình chất lượng môi trường không khí tại khu vực Dự án TT Chỉ tiêu Đơn vị TCVN 5937,5938/2005 Kết quả K1 K2 1 Nhiệt độ 0C - 30.2 30.1 2 Độ ẩm % - 71.9 73.8 3 Tốc độ gió m/s - 1.3-1.6 0.6-0.9 4 Tiếng ồn dBA 70 (TCVN 5949- 1998) 62-64.5 61-62.5 5 Bụi µg/m3 300 241 69 6 SO2 µg/m 3 350 21 12 7 NO2 µg/m 3 200 18 9 8 CO µg/m3 30.000 4011 2980 9 H2S µg/m 3 42 0.9 0.5 10 O3 µg/m 3 180 Kphđ Kphđ TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Ghi chú: (-) Không quy định; (Kphđ) Không phát hiện được; K1 vị trí lấy mẫu trước cửa (gần đường XươngGiang); K2 vị trí lấy mẫu phía sau khách sạn dự kiến xây dựng. Nhận xét: Môi trường không khí khu vực triển khai Dự án có các chỉ tiêu nằm trong TCCP. 2.2.2 Hiện trạng môi trường nước. Nội dung khảo sát môi trường nước bao gồm: - Khảo sát tìm hiểu các nguồn nước trong khu vực - Chọn vị trí, tiến hành lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm được tiến hành theo TCVN tương ứng. Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước được thể hiện trên Bảng 8 Bảng 8: Chất lượng môi trường nước ngầm TT Chỉ tiêu Đơn vị TCVN 5944-1995 Kết quả N1 N2 1 pH - 6.5-8.5 6.5 6.3 2 TDS mg/l - 134 160 3 Độ cứng mg/l 300-500 100 98 4 Cacmidi mg/l 0.01 Kphđ Kphđ 5 Clorua mg/l 200-600 19.5 20.3 6 Sắt mg/l 1-5 0.68 0.51 7 Đồng mg/l 1 0.0001 0.0003 8 Chì mg/l 0.05 Kphđ 0.0001 9 Mn mg/l 0.1-0.5 0.009 0.007 Ghi chú: (-) : Không xác định ; Kphđ : Không phát hiện được ; N1: Vị tr í lấy mẫu trong khu vực khách sạn; N2: Vị trí lấy mẫu trong Công ty Lâm sản cạnh Khách sạn. Nhận xét: Môi trường nước ngầm trong khu vực triển khai Dự án có các chỉ tiêu nằm trong TCCP. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO CHƯƠNG III ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG 3.1 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN CÁC YẾU TỐ KT- XH VÀ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG. 3.1.1 Các tác động đến yếu tố kinh tế xã hội. Quá trình thi công xây dựng tập trung nhiều công nhân từ nơi khác đến với lối sống, thói quen và phong tục tập quán khác nhau dễ gây mất trật tự an ninh và an toàn xã hội. Lưu lượng các phương tiện giao thông chuyên chở VLXD tăng trên Quốc lộ 1A cũ và đường nội bộ trong thành phố Bắc Giang; Sẽ ảnh hưởng tới sự an toàn của các lái xe và người tham gia giao thông trên tuyến đường này. Quá trình xây dựng khách sạn sẽ gián tiếp hoặc trực tiếp tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương như: công nhân xây dựng trong công trường. 3.1.2 Tác động đến môi trường tự nhiên. a/ Môi trường không khí. Nguồn gây ô nhiễm chính trong quá trình thi công xây dựng là: Bụi đất, đá; các loại hơi khí độc hại như: khí SO2, NOx, CO, CO2... phát sinh từ các loại máy xây dựng (máy đóng cọc, máy ủi, máy đầm, máy xúc, máy trộn bêton...), phương tiện GTVT; các công đoạn phun sơn, đánh bóng vật liệu. Thời gian thi công xây dựng dự kiến kéo dài trong 2 năm. * Bụi. Trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình kiến trúc và công trình phụ trợ, nguồn phát sinh bụi chủ yếu do các phương tiện giao thông vận tải vận chuyển nguyên vật liệu và phế thải trên đường đất. Tuy nhiên, hầu hết các loại bụi đất có kích thước lớn, khó phát tán xa nên chủ yếu gây ô nhiễm cục bộ tại khu vực công trường và trên các tuyến đường vận chuyển vật liệu xây dựng khi có xe đi qua. * Khí thải độc hại. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Khí thải được thải ra do các máy, các thiết bị xây dựng chuyên dùng, các phương tiện giao thông vận chuyển vật liệu xây dựng và phế thải, các động cơ này dùng nhiên liệu (xăng, dầu diezen), khi được đốt cháy trong động cơ, những loại nhiên liệu này sẽ sinh ra các chất khí có khả năng gây ô nhiễm môi trường như: Hydrôcarbua (HC), CO, NOx, SOx và bụi. Hệ số ô nhiễm trong trường hợp này phụ thuộc vào công xuất và chế độ vận hành của các loại phương tiện (chạy không tải, chạy chậm, chạy nhanh, chạy bình thường). Trung bình hàng ngày tại công trình có nhiều chuyến xe ra vào vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm. Hoạt động giao thông vận tải có thể tạo ra những tác nhân độc hại như đã nêu ở trên. Theo tài liệu kỹ thuật “ Kỹ thuật đánh giá nhanh ô nhiễm môi trường “ của tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 1993 thiết lập tính cho xe chạy dầu Diesel (Với hàm lượng lưu huỳnh S=1%) với tốc độ trung bình 25km/giờ, trọng tải 3,4 - 16 tấn, khi xe chạy trên 1 km đường sẽ thải ra những chất ô nhiễm với lượng như sau: Bụi khói (g) SO2(g) NO2(g) CO(g) THC(g) 0.9 4.29 11.8 6.0 2.6 Giả sử xe chạy 1 km tạo ra một luồng bụi bốc cao 5m, rộng 6m với điều kiện độ bền vững khí quyển loại A, thì nồng độ bụi và khí thải do mỗi xe thoát ra là: Chất ô nhiễm Bụi SO2 NOx CO HC Nồng độ µg/m3 30 143 393 200 86 TCVN5937- 2005 300 350 200 30 - Hoạt động giao thông vận tải tại công trình mặc dù không quá lớn, nồng độ các chất ô nhiễm thấp hơn tiêu chuẩn cho phép nhưng cũng góp phần gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm trong môi trường không khí xung quanh. Vì vậy Chủ dự án sẽ phải áp dụng một số biện pháp quy hoạch quản lý và kỹ thuật để khống chế và giảm thiểu tác động đến môi trường từ hoạt động này (xem chi tiết ở phần các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm). Khí thải cũng được sinh ra từ các công đoạn hàn: Trong quá trình hàn các kết cấu thép (đặc biệt là quá trình thi công xây dựng nhà khung thép tiền chế), các loại TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO hoá chất chứa trong que hàn khi cháy phát sinh ra khói có chứa các chất độc hại có thể gây ô nhiễm môi trường và sức khoẻ công nhân lao động. Các nguyên liệu tạo thuốc bọc gồm nhiều loại như: Xenluloza, bột tan, titan ôxit, ilmenit, sắt oxit, đá vôi, ferômangan, mangandioxit, kalisilic, natrisilicat... Theo kinh nghiệm thực tế cho thấy, lượng khí thải từ công đoạn hàn là không cao so với ô nhiễm từ các nguồn khác, tuy nhiên cũng ảnh hưởng trực tiếp đến người công nhân hàn. Với các phương tiện bảo hộ lao động cá nhân phù hợp, người thợ hàn khi tiếp xúc với loại khí độc này sẽ tránh được những ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ. * Tiếng ồn Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, mäi ho¹t ®éng trªn c«ng tr−êng ®Òu lµ nguyªn nh©n t¹o tiÕng ån cho m«i tr−êng lao ®éng còng nh− cho c¸c vïng biªn xung quanh. TiÕng ån sÏ gia t¨ng m¹nh ë c¸c giai ®o¹n ®Ëp ph¸ c«ng tr×nh cò, ®µo vµ gia cè nÒn mãng, vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu.... ë giai ®o¹n cßn l¹i tiÕng ån sÏ gi¶m dÇn. Còng nh− bôi, ¶nh h−ëng tiÕng ån x©y dùng chØ x¶y ra ë giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh thi c«ng. TiÕng ån ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn søc khoÎ cña c¸n bé c«ng nh©n trªn c«ng tr−êng thi c«ng vµ hiÖu qu¶ thi c«ng, ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña céng ®ång d©n c− quanh khu vùc thi c«ng. Khi thi công cơ sở hạ tầng của Dự án, các đơn vị thi công sẽ tiến hành khối lượng công việc rất lớn: Phá dỡ, san lấp nền và thi công các công trình hạ tầng cơ sở như điện nước. Do vậy, cường độ hoạt động của các xe chở đất cát san lấp mặt bằng, máy xúc, máy ủi san nền và các phương tiện chở vật tư, thiết bị vào lúc cao điểm có thể tới hàng chục các phương tiện hoạt động. Tiếng ồn sinh ra từ một số phương tiện giao thông và thiết bị phục vụ xây dựng được thống kê trong bảng sau: Bảng 9: Mức ồn của các phương tiện giao thông Phương tiện Mức ồn phổ biến (dBA) Mức ồn lớn nhất (dBA) Ô tô có trọng tải <3,500 kg 85 103 Ô tô có trọng tải >3,500 kg 90 105 Ô tô cần cẩu 90 110 Máy ủi 93 115 Máy khoan đá 87-90 120 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Máy dập bêtông 80-85 100 Máy cưa tay 80-82 95 Máy nén diezen có vòng quay rộng 75-80 97 Máy đóng búa 1,5 tấn 70-75 87 Máy trộn bêtông bằng diezen 70-75 85 Nguồn: NAZT- WHO Tiếng ồn đo được được đánh giá theo tiêu chuẩn TCVN 5949-1998. Tiếng ồn chung tối đa hoặc tiếng ồn chung cho phép trong suốt ca lao động 8 giờ không được vượt quá 75 dBA, mức cực đại không được vượt quá 115 dBA. Nếu tổng thời gian tiếp xúc với tiếng ồn trong ngày không quá: - 4 giờ, mức áp âm cho phép là: 90 dBA. - 2 giờ, mức áp âm cho phép là : 95 dBA. - 1 giờ, mức áp âm cho phép là : 100 dBA. - 30 phút, mức áp âm cho phép là : 105 dBA. - 15 phút, mức áp âm cho phép là : 110 dBA. Và mức cực đại không được vượt quá 115 dBA. Thời gian làm việc còn lại trong ngày chỉ được tiếp xúc với tiếng ồn dưới 75 dBA. Như vậy, mức áp âm tại khu vực dự án trong quá trình triển khai xây dựng các hạng mục công trình sẽ rất lớn và có khả năng lớn hơn các giới hạn cho phép. Mức áp âm cực đại cũng có thể vượt quá 115 dBA nếu các thiết bị và phương tiện làm việc không đảm bảo các thông số kỹ thuật nhằm giảm thiểu tiếng ồn. Dự kiến tiếng ồn bình quân trên công trường có thể đạt: 75 – 80 dBA. Như vậy, mức ồn bình quân khi xây dựng cơ sở hạ tầng trên công trường vượt mức ồn cho phép không đáng kể. * Rung động Nguyên nhân gây sự rung động trong quá trình xây dựng chủ yếu do các thiết bị như: máy đột dập, máy búa đóng cọc, xe lu rung, đầm rung hoặc do các phương tiện giao thông có trọng tải lớn. Nhìn chung, rung động chỉ tác động mạnh trong phạm vi 20m, ngoài phạm vi 100m sự rung động này hầu như không có tác động ảnh hưởng. Do Khách sạn không nằm xen kẽ trong khu dân cư, nên ảnh hưởng của rung động đến khu dân cư là hầu như không có. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng vẫn cần phải có những giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu rung động phù hợp. b/ Môi trường nước. * Nước mưa chảy tràn. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Do Dự án được xây dựng trong vòng khoảng 2 năm, nếu không có hệ thống thoát nước tạm thời trong quá trình thi công công trình thì lượng nước mưa chảy tràn trong khu vực Dự án sẽ gây ô nhiễm môi trường. * Nước thải sinh hoạt Trong giai đoạn thi công tập trung lượng lớn công nhân để thi công công trình hoạt động, sinh hoạt của họ thải ra lượng lớn các chất thải bao gồm cả chất thải rắn, nước thải. Dự báo có khoảng 100 công nhân và lượng nước sử dụng của họ là: Tổng lượng nước sử dụng (mức bình quân 150L/người/ ngày) 150L x 50 người = 7,5 m3 / ngày Lượng nước thải sinh hoạt cũng khoảng: 6,75 m3 / ngày Như vậy trong quá thời gian thi công lượng nước thải sinh hoạt hàng ngày là 6,75m3. Với thải lượng như trên, nếu không có biện pháp quản lý, xử lý thích hợp sẽ ảnh hưởng nhất định đến môi trường khu vực dự án. Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD5 ), các chất dinh dưỡng (NO3-, PO4-) và các vi sinh vật. Theo tính toán và thống kê cho thấy, khối lượng chất ô nhiễm của mỗi người hàng ngày thải vào môi trường (nếu không xử lý) sẽ là: Bảng 10: Thải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (Định mức cho 1gười/ngày) STT Chất ô nhiễm Khối lượng (gam/người/ngày) Vi sinh (NPK/100ml) 1 BOD5 44-54 - 2 COD 72-102 - 3 TSS 70-145 - 4 Tổng Nitơ 6-12 - 5 Amoni 2,4-4,8 - 6 Tổng Phốt pho 08-4 - 7 Tổng Coliform - 106 - 109 8 Fecal Coliform - 105 - 106 9 Trứng giun sán - 103 Như vậy, tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của Khách sạn trong giai đoạn xây dựng như sau: STT Chất ô nhiễm Đơn vị Tải lượng TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 1 BOD5 kg/ngày 0,13- 0,16 2 COD kg/ngày 0,22- 0,31 3 TSS kg/ngày 0,4- 0,6 4 NO3- kg/ngày 0,03- 0,04 Dự án sẽ có các biện pháp giảm thiểu tác động này (được trình bày trong phần các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm của báo cáo ĐTM). Nước thải thi công. Trong quá trình xây dựng, Khách sạn có lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước thi công và được kiểm soát bằng các van, vòi khoá. Lượng nước thải tạo ra từ thi công xây dựng nhìn chung không nhiều, không đáng lo ngại. Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải thi công là đất, cát xây dựng thuộc loại ít độc hại, dễ lắng đọng, tích tụ ngay trên các tuyến thoát nước thi công tạm thời. Vì thế, khả năng gây tích tụ, lắng đọng bùn đất vào hệ thống thoát nước vào khu vực dân cư xung quanh chỉ ở mức độ thấp. c/ Chất thải rắn. Chất thải rắn xây dựng. Đất, cát, đá... trong quá trình xây dựng sẽ làm thu hẹp dòng chảy của các ống thoát nước. Mức độ gây ảnh hưởng phụ thuộc vào trình độ kỹ thuật và quản lý thi công. Các vỏ bao xi măng, sắt thép thừa, mảnh gỗ vụn, vỏ thùng... nếu không được thu gom sẽ tác động tiêu cực đến môi trường và gây lãng phí. Chất thải rắn sinh hoạt. R¸c th¶i sinh ho¹t cña c«ng nh©n x©y dùng, chÊt th¶i r¾n trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh gäi chung lµ r¸c th¶i x©y dùng bao gåm ®Êt, g¹ch, c¸t, v«i, v÷a,..... chiÕm mét khèi l−îng lín. C«ng tr×nh thu gom vµ lµm s¹ch mÆt b»ng, còng nh− gióp cho viÖc thi c«ng ®−îc thuËn tiÖn, phÝa ®èi t¸c thÇu x©y dùng sÏ lùa chän ph−¬ng ¸n hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó kh«ng lµm mÊt mü quan ®−êng phè vµ ¶nh h−ëng tíi giao th«ng khu vùc. Công trường xây dựng sẽ tập trung khoảng 50 người. Lấy tiêu chuẩn xả rác thải là 0,5kg/người/ngày, dự báo lượng rác thải sẽ là 25kg/ngày, trong đó thành phần hữu cơ (rau, củ quả, cơm thừa...) chiếm từ 55 đến 70%. d/ Hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật. Khu đất xây dựng Khách sạn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐTM Dự án Khách sạn mới cùng khu giải trí liên hoàn Price Bắc Ninh.pdf
Luận văn liên quan