Dtm dự án Khoa phong – khu điều trị bệnh viện da liễu

CHƯƠNG I : MỞ ĐẦU 5 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 5 1.2 CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 6 1.2.1 Các văn bản pháp lý 6 1.2.2 Các tài liệu kỹ thuật 6 1.3 TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 7 1.4 MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO 8 1.4.1 Mục đích báo cáo 8 1.4.2 Nội dung báo cáo 8 1.5 QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC VÀ SOẠN THẢO BÁO CÁO 10 CHƯƠNG II : MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN "ĐẦU TƯ MỞ RỘNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIÀY XUẤT KHẨU" 11 2.1 GIỚI THIỆU DỰ ÁN 11 2.1.1 Sơ lược về dự án 11 2.1.2 Giới thiệu chủ đầu tư 11 2.1.3 Mục tiêu của dự án 12 2.2 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN 12 2.2.1 Vị trí địa lý 12 2.2.2 Bố trí mặt bằng 13 2.3 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 13 2.3.1 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của dự án 13 2.3.1.1 Công trình chính 13 2.3.1.2 Công trình phụ trợ 14 2.3.2 Công nghệ sản xuất 15 2.3.2.1 Sơ đồ công nghệ sản xuất 15 2.3.2.2 Thuyết minh quy trình 16 2.3.2.2 Sản phẩm và thị trường tiêu thụ 18 2.3.2.3 Danh mục máy móc, thiết bị 18 2.3.2.4 Các nhu cầu phục vụ sản xuất 21 CHƯƠNG III : ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG & KINH TẾ, XÃ HỘI KHU VỰC DỰ ÁN 24 3.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 24 3.1.1 Điều kiện về địa lý, địa chất 24 3.1.1.1 Vị trí địa lý 24 3.1.1.2 Địa hình, địa chất công trình 24 3.1.2 Khí tượng – thủy văn 25 3.1.2.1 Khí tượng 25 3.1.2.2 Hệ thống thủy văn 28 3.2.1 Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên 29 3.2.1.1 Hiện trạng môi trường không khí 29 3.2.1.2 Hiện trạng chất lượng nước ngầm 30 3.2.1.3 Hiện trạng tài nguyên sinh vật và hệ sinh thái 32 3.3 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI 32 3.3.1 Kinh tế 32 3.3.1.1 Cơ cấu lao động 32 3.3.1.2 Cơ cấu kinh tế 32 3.3.2 Xã hội 33 CHƯƠNG IV : ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 34 4.1 DỰ BÁO, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 34 4.1.1 Các nguồn gây ô nhiễm 34 4.1.1.1 Nguồn gây ô nhiễm không khí, tiếng ồn và rung 34 4.1.1.2 Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước 36 4.1.1.3 Nguồn gây ô nhiễm môi trường đất 37 4.1.2 Đối tượng, quy mô bị tác động 37 4.1.2.1 Đối tượng tự nhiên 37 4.1.2.2 Đối tượng xã hội 38 4.1.3 Các tác động đến môi trường 38 4.1.3.1 Tác động đến công trình kiến trúc trong khu vực 38 4.1.3.2 Tác động đến môi trường không khí 38 4.1.3.3 Tác động đến môi trường nước 39 4.1.3.4 Tác động đến môi trường đất 40 4.1.3.5 Tác động đến tài nguyên sinh vật 40 4.1.3.6 Kinh tế – xã hội 41 4.1.3.7 Tai nạn lao động – Sự cố cháy nổ 41 4.2 DỰ BÁO, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG 42 4.2.1 Các nguồn gây ô nhiễm 42 4.2.1.1 Nguồn gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm nhiệt, tiếng ồn và rung 42 4.2.1.2 Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước 46 4.2.1.3 Nguồn gây ô nhiễm môi trường từ chất thải rắn 47 4.2.1.4 Nguồn gây sự cố cháy nổ – tai nạn lao động 50 4.2.2 Đối tượng, quy mô bị tác động 51 4.2.2.1 Đối tượng tự nhiên 51 4.2.2.2 Đối tượng xã hội 51 4.2.3 Các tác động đến môi trường 51 4.2.3.1 Tác động do ô nhiễm môi trường không khí 51 4.2.3.2 Tác động đến môi trường nước 54 4.2.3.3 Tác động đến môi trường đất 56 4.2.3.4 Tác động đến tài nguyên sinh vật và cảnh quan 56 4.2.3.5 Tác động đến điều kiện kinh tế – xã hội 57 4.2.3.6 Tai nạn lao động – Sự cố cháy nổ 57 4.3 ĐÁNH GIÁ VỀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG 58 4.3.1 Độ tin cậy của phương pháp sử dụng 58 4.3.2 Độ tin cậy của đánh giá thực hiện 58 CHƯƠNG V : CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 59 5.1 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG 59 5.1.1 Các biện pháp chung trong quá trình thi công xây dựng 59 5.1.2 Các biện pháp giảm thiểu tác động đối với môi trường đất 60 5.1.3 Các biện pháp giảm thiểu tác động đối với môi trường không khí và tiếng ồn 60 5.1.4 Các biện pháp giảm thiểu tác động đối với môi trường nước 61 5.1.5 Các biện pháp giảm thiểu tác động từ lán trại công nhân 62 5.1.6 Các biện pháp an toàn lao động và một số biện pháp hỗ trợ trong quá trình thi công xây dựng 62 5.2 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG KHI KHU DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 63 5.2.1 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí 63 5.2.1.1 Biện pháp xử lý bụi 63 5.2.1.2 Biện pháp xử lý hơi dung môi 64 5.2.1.3 Biện pháp xử lý khói thải do máy phát điện 64 5.2.1.4 Chống nóng và đảm bảo các yếu tố vi khí hậu 66 5.2.1.5 Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, rung 67 5.2.2 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước 68 5.2.2.1 Phương án sử dụng nước 68 5.2.2.2 Phương án thoát nước 68 5.2.2.3 Biện pháp xử lý nước thải 68 5.2.3 Kiểm soát chất thải rắn 71 5.2.3.1 Biện pháp quản lý rác thải sinh hoạt và chất thải không nguy hại 71 5.2.3.2 Biện pháp quản lý chất thải nguy hại 72 5.2.4 Vệ sinh an toàn lao động 72 5.2.4.1 Vệ sinh và an toàn lao động 72 5.2.4.2 Đề phòng tai nạn lao động và trang bị bảo hộ lao động 72 5.2.5 Biện pháp phòng chống và ứng cứu sự cố 73 5.2.6 Các biện pháp hỗ trợ bảo vệ môi trường 73 CHƯƠNG VI : CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 74 CHƯƠNG VII : CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 75 7.1 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG 75 7.2 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 75 7.2.1 Chương trình quản lý môi trường 76 7.2.1.1 Giai đoạn xây dựng 76 7.2.1.2 Giai đoạn hoạt động 76 7.2.2 Chương trình giám sát môi trường 76 7.2.2.1 Giám sát chất thải 76 7.2.2.2 Giám sát chất lượng môi trường không khí 78 7.2.2.3 Dự trù kinh phí cho chương trình giám sát 80 CHƯƠNG VIII : DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG 81 8.1 HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI 81 8.2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 81 8.2.1 Hầm tự hoại 81 8.2.1.1 Tính toán thiết kế 81 8.2.1.2 Dự toán kinh phí thực hiện 82 8.2.2 Hệ thống xử lý nước thải 82 8.2.2.1 Tính toán thiết kế 82 8.2.2.2 Dự toán kinh phí thực hiện 85 CHƯƠNG IX : THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 87 9.1 Ý KIẾN THAM VẤN CỦA UBND XÃ THẠNH PHÚ 87 9.2 Ý KIẾN THAM VẤN CỦA UBMTTQ XÃ THẠNH PHÚ 87 CHƯƠNG X : NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 88 10.1 NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU 88 10.1.1 Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo 88 10.1.2 Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập 88 10.2 PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 89 10.2.1 Mục đích sử dụng phương pháp 89 10.2.2 PP đánh giá tác động môi trường được sử dụng trong báo cáo này gồm 89 10.3 NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ 90 CHƯƠNG XI : KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 91 PHỤ LỤC 92

docChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 2140 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Dtm dự án Khoa phong – khu điều trị bệnh viện da liễu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Windows xp sp2 FullWindows xp sp2 Full\3$43 ����$n ��

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc~$M DLIEU.doc
 • doc~$M_DLIEU.doc
 • docBIA CHINH.doc
 • docBIA LOT.doc
 • docC2.doc
 • docDe nghi tham dinh.doc
 • docDTM DLIEU.doc
 • docDTM_DLIEU.doc
 • docHinh hien trang.doc
 • xlsMachine list.xls
 • docMUC LUC.doc
 • bakSDCN XLNT.bak
 • dwgSDCN XLNT.dwg
 • dbThumbs.db
 • docXin y kien cong dong.doc