Du lịch Đà Nẵng - Quảng Nam tiềm năng, thực trạng và Giải pháp

Mục lục PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài 2. Mục đích, nhiệm vụ và giới hạn nghiên cứu của đề tài 2.1. Mục đích 2.2. Nhiệm vụ 2.3. Giới hạn đề tài 3. Phương pháp nghiên cứu 3.1. Phương pháp thu thập số liệu 3.2. Phương pháp khoả sát thực địa 3.3. Phương pháp tổng hợp, phân tích thống kê 3.4. Phương pháp vẽ và sử dụng bản đồ 3.5. Phương pháp dự báo 4. Những đóng góp chủ yếu của khoá luận 5. Kết cấu của luận văn PHẦN NỘI DUNG Chương 1: Tiềm năng du lịch Đà Nẵng - Quảng Nam 1.1. Vị trí địa lý 1.2. Tài nguyên du lịch 1.2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên 1.2.1.1. Địa hình 1.2.1.2. Khí hậu 1.2.1.3. Nguồn nước 1.2.1.4. Động, thực vật 1.2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn 1.2.2.1. Dân cư dân tộc 1.2.2.2. Di tích lịch sử - văn hoá 1.2.2.3. Lễ hội 1.2.2.4. Làng nghề truyền thống 1.2.2.5. Tài nguyên nhân văn khác 1.3. Cơ sở hạ tầng 1.3.1. Mạng lưới giao thông 1.3.1.1. Mạng lưới giao thông đường bộ và đường sắt 1.3.1.2. Giao thông đường thuỷ và hàng không 1.3.2. Thông tin liên lạc 1.3.3. Mạng lưới điện 1.3.4. Hệ thống cấp thoát nước 1.4. Đánh giá chung về tiềm năng du lịch Đà Nẵng - Quảng Nam 1.4.1. Thuận lợi 1.4.2. Khó khăn Chương 2: Thực trạng hoạt động du lịch của Đà Nẵng - Quảng Nam 2.1.Thực trạng hoạt động kinh doanh du lịch của Đà Nẵng - Quảng Nam 2.1.1. Khách du lịch 2.1.1.1. Khách quốc tế 2.1.1.2. Khách nội địa 2.1.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch 2.1.2.1. Cơ sở lưu trú 2.1.2.2. Hệ thống thương mại dịch vụ 2.1.2.3. Cơ sở vui chơi giải trí, thể thao 2.1.2.4. Nhận xét về cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch 2.1.3. Doanh thu ngành du lịch 2.1.3.1. Doanh thu du lịch qua các năm 2.1.3.2. Cơ cấu doanh thu 2.1.4. Lao động trong ngành du lịch 2.1.5. Nguồn vốn đầu tư cho du lịch 2.1.5.1. Đầu tư nước ngoài 2.1.5.2. Đầu tư trong nước 2.1.6. Công tác tổ chức, quản lý 2.2. Thực trạng các điểm, cụm và tuyến du lịch của Đà Nẵng - Quảng Nam 2.2.1. Các điểm du lịch 2.2.1.1. Các điểm du lịch có ý nghĩa quốc gia, quốc tế 2.2.1.2. Các điểm du lịch có nghĩa vùng, địa phương 2.2.2. Cụm du lịch 2.2.2.1. Cụm Đà Nẵng và phụ cận 2.2.2.2. Cụm Hội An và phụ cận 2.2.2.3. Cụm Đại Lộc - Duy Xuyên 2.2.2.4. Cụm Tam Kỳ - Núi Thành 2.2.2.5. Cụm Giằng - Phước Sơn 2.2.3. Tuyến du lịch 2.2.3.1. Các tuyến nội vùng 2.2.3.2. Các tuyến liên vùng 2.2.3.3. Các tuyến du lịch quốc tế 2.2.4. Nhận xét chung về các điểm, cụm tuyến du lịch của Đà Nẵng - Quảng Nam 2.3. Đánh giá chung về thực trạng hoạt động du lịch Đà Nẵng - Quảng Nam Chương 3: Định hướng và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch Đà Nẵng - Quảng Nam 3.1. Phương hướng và mục tiêu phát triển du lịch Đà Nẵng - Quảng Nam 3.1.1. Phương hướng phát triển của du lịch Đà Nẵng - Quảng Nam 3.1.2. Mục tiêu phát triển 3.1.2.1. Về kinh tế 3.1.2.2. Về văn hoá 3.1.2.3. Về xã hội 3.1.2.4. Về môi trường 3.2. Định hướng phát triển du lịch Đà Nẵng - Quảng Nam 3.2.1. Các căn cứ chủ yếu 3.2.1.1. Xu hướng biến động nguồn khách du lịch đến Đà Nẵng - Quảng Nam 3.2.1.2. Định hướng phát triển du lịch Việt Nam 3.2.1.3. Định hướng phát triển kinh tế xã hội của Đà Nẵng - Quảng Nam 3.2.2. Định hướng phát triển theo ngành 3.2.3. Các định hướng phát triển du lịch theo lãnh thổ của Đà Nẵng - Quảng N am 3.2.3.1. Cụm Đà Nẵng và phụ cận 3.2.3.2. Cụm Hội An và phụ cận 3.2.3.3. Cụm Đại Lộc - Duy Xuyên 3.2.3.4. Cụm Tam Kỳ - Núi Thành 3.3. Các giải pháp cơ bản 3.3.1. Giải pháp về nguồn lực 3.3.2. Giải pháp về cơ sở hạ tầng 3.3.3. Giải pháp về vốn và chấn chỉnh hoạt động đầu tư 3.3.4. Giải pháp về tổ chức quản lý 3.3.5. Giải pháp về môi trường 3.3.5.1. Đối với môi trường tự nhiên 3.3.5.2. Đối với môi trường văn hoá xã hội 3.3.6. Giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách 3.3.7. Đẩy mạnh công tác quảng bá và tập trung xúc tiến điểm đến du lịch Đà Nẵng và miền trung Việt Nam 3.3.8. Giải pháp khác Kết luận kiến nghị 1. Kết luận 2. Kiến nghị 2.1. Với Sở du lịch Đà Nẵng, Sở Thương mại - du lịch Quảng Nam 2.2. Với Bộ Văn hoá - Thông tin 2.3. Với Chính phủ, Tổng cục Du lịch Tài liệu tham khảo

doc98 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 2049 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Du lịch Đà Nẵng - Quảng Nam tiềm năng, thực trạng và Giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÏm §¸ Dõng. TuyÕn 5: Héi An - S«ng Thu Bån -Ng· Ba KiÓm l©m (Mü S¬n) - Hßn KÏm §¸ Dõng. TuyÕn 6: Tam kú - S«ng Tr­êng Giang - Héi An s«ng §Õ Vâng - S«ng Hµn C¸c tuyÕn Du thuyÒn trªn s«ng Hµn, s«ng §Õ Vâng s«ng Tr­êng Giang * TuyÕn Hµng Kh«ng: B»ng m¸y bay d©n dông hoÆc trùc th¨ng. TuyÕn §µ N½ng - Mü S¬n: dµnh cho kh¸ch nghiªn cøu lµ chÝnh. 2.2.3.2. C¸c tuyÕn du lÞch liªn vïng: * TuyÕn ®­êng bé TuyÕn ®­êng bé: §µ N½ng - Tam kú - S¬n Mü - Mü khª - Qu¶ng Ng·i - Sa huúnh... Tæng chiÒu dµi tuyÕn: 295 km, thêi gian tõ 2 ®Õn 3 ngµy tuú theo sè ®iÓm tham quan. *TuyÕn ®­êng bé hoÆc ®­êng s¾t hoÆc kÕt hîp c¶ ®­êng bé vµ ®­êng s¾t: TuyÕn 1: §µ N½ng - Quy Nh¬n - Nha trang - Thµnh phè Hå chÝ Minh Tuú theo nhu cÇu cña kh¸ch cã thÓ lËp ch­¬ng tr×nh nèi tour tõ thµnh phè Hå ChÝ Minh ®Õn c¸c tuyÕn du lÞch cña §ång b»ng s«ng Cöu Long - §«ng Nam Bé TuyÕn 2: §µ N½ng - HuÕ - Vinh - Thanh Ho¸- Hµ Néi: Tuú theo nhu cÇu cña kh¸ch cã thÓ lËp ch­¬ng tr×nh nèi tour tõ Hµ Néi ®Õn c¸c tuyÕn du lÞch cña vïng du lÞch B¾c Bé. TuyÕn 3: §µ N½ng - Kom tum - §µ l¹t - Ninh Ch÷ - Nha Trang - Quy Nh¬n - §µ N½ng §©y lµ tuyÕn ®­êng bé hÊp dÉn. TuyÕn ®­îc kÕt hîp ®­îc viÖc nghiªn cøu kho tµng d©n téc ë T©y Nguyªn vµ nghØ d­ìng biÓn ë §¹i l·nh - V¨n Phong. TuyÕn ®­êng bé: TuyÕn du lÞch ®Æc biÖt §µ N½ng - HuÕ ChiÒu dµi lé tr×nh: 104 km, ®©y kh«ng chØ lµ tuyÕn du lÞch quan träng cña §µ n½ng - Qu¶ng Nam, cña vïng du lÞch B¾c Trung Bé mµ cßn ®èi v¬Ý Quèc gia vµ Quèc tÕ. Thêi gian tuyÕn tõ 2 - 3 ngµy. §iÓm l­u tró: Thµnh phè §µ N½ng, Thµnh phè HuÕ * §­êng thñy: - §µ N½ng - HuÕ - §µ N½ng - Vinh - H¶i Phßng - H¹ long. - §µ N½ng - Nha trang - Vòng Tµu - Thµnh phè Hå chÝ Minh. - §µ N½ng - CÇn Th¬ - ®ång b»ng s«ng Cöu Long. * §­êng Hµng Kh«ng: - TuyÕn 1: §µ N½ng - Hµ Néi - TuyÕn 2: §µ N½ng - thµnh phè Hå ChÝ Minh - TuyÕn 3: §µ N½ng - Quy Nh¬n - TuyÕn 4: §µ N½ng - Pl©ycu - TuyÕn 5: §µ N½ng - Bu«n Mª Thuét. - TuyÕn 6: §µ N½ng - Vinh - Hµ Néi. 2.2.3.3. C¸c tuyÕn du lÞch quèc tÕ: * §­êng bé: - §µ N½ng - HuÕ- Lao B¶o - Savanakhet - Th¸i Lan (®­êng 9) - §µ N½ng - Ng· ba §«ng D­¬ng (theo ®­êng 14) * §­êng thuû: - TuyÕn 1: §µ N½ng - H«ngkong - TuyÕn 2: §µ N½ng - H¶i nam - TuyÕn 3: §µ N½ng - Malina - TuyÕn 4: §µ N½ng - Singapore - TuyÕn 5: §µ N½ng - B¨ng Cèc * §­êng hµng kh«ng: - TuyÕn 1: §µ N½ng - B¨ng Cèc - TuyÕn 2: §µ N½ng - Cao Hïng (§µi Loan) - TuyÕn 3: §µ N½ng - Macao - TuyÕn 4: §µ N½ng - Viªng Ch¨n 2.2.4. NhËn xÐt chung vÒ c¸c ®iÓm, côm, tuyÕn du lÞch cña §µ N½ng - Qu¶ng Nam §µ N½ng - Qu¶ng Nam nhiÒu vÒ sè l­îng ®iÓm du lÞch, phong phó vÒ thÓ lo¹i vµ t­¬ng ®èi tËp chung, nhÊt lµ khu vùc xung quanh thµnh phè §µ N½ng, Héi An. Tuy vËy c¸c ®iÓm du lÞch ®­îc ®¸nh gi¸ cao kh«ng hoµn toµn dùa vµo tÝnh ®éc ®¸o, sè l­îng phong phó, mËt ®é dÇy ®Æc mµ cßn mét phÇn lµ nhê sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a c¶nh s¾c thiªn nhiªn víi c¸c s¶n phÈm v¨n ho¸ phi vËt chÊt. Trong c¸c côm du lÞch cña §µ N½ng - Qu¶ng Nam th× hai côm §µ N½ng vµ phô cËn vµ Héi An vµ phô cËn ®· vµ ®ang ®­îc ®­îc triÓn khai mét c¸ch hiÖu qu¶n nhÊt. §©y lµ ®iÓm ®Õn cña mäi du kh¸ch ®Õn ®Þa bµn. Côm Tam Kú - Nói Thµnh vµ §¹i Léc - Duy Xuyªn còng ®ang ®­îc xóc tiÕn khai th¸c. Côm du lÞch Gi»ng - Ph­íc S¬n lµ côm tiÒm n¨ng, hiÖn t¹i kh¶ n¨ng khai th¸c vÉn cßn qu¸ thÊp kÐm, c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch cßn ë d¹ng s¬ khai, kh«ng ®ñ søc hÊp dÉn kh¸ch du lÞch. Do ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng vµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch ch­a ®ång bé ë c¸c ®Þa ph­¬ng, nªn sè l­îng tuyÕn du lÞch ®­îc ®i vµo khai th¸c cßn chiÕm tû lÖ thÊp, l­îng kh¸ch du lÞch theo c¸c tuyÕn kh«ng ®ång ®Òu, tËp chung ë c¸c tuyÕn cã nhiªï di tÝch lÞch sö - danh lam th¾ng c¶nh. NhiÖm vô cña ngµnh s¾p tíi ®©y lµ ph¶i ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm du lÞch, x©y dùng, ph¸t triÓn c¸c tuyÕn du lÞch tiÒm n¨ng,, kÐo dµi thêi gian l­u tró cña kh¸ch, gi¶m ¸p lùc lªn mét sè ®iÓm, côm du lÞch chÝnh. 2.3. §¸nh gi¸ chung vÒ thùc tr¹ng ho¹t ®éng du lÞch §µ N½ng - Qu¶ng Nam. Qua ph©n tÝch cô thÓ tiÒm n¨ng vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng du lÞch §µ N½ng - Qu¶ng Nam, ta cã thÓ thÊy r»ng, thùc tr¹ng ho¹t ®éng du lÞch trªn ®Þa bµn vÉn ch­a t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng vèn cã cña nã. Tuy nhiªn, chØ trong thêi gian kh«ng l©u, ngµnh du lÞch ®· ph¸t triÓn mét c¸nh nhanh chãng, ®ãng gãp mét kh«ng nhá vµo bé mÆt kinh tÕ - x· héi cña ®Þa ph­¬ng. §©y lµ nç lùc ®¸ng kh©m phôc cña ngµnh du lÞch §µ N½ng - Qu¶ng Nam. C¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch nh×n chung ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu, tuy nhiªn do sù thiÕu ®ång bé vµ ph©n bè kh«ng ®Òu ®· h¹n chÕ ®¸ng kÓ ®Õn ho¹t ®éng du lÞch ë mét sè khu vùc. C¸c ®iÓm vui ch¬i gi¶i trÝ, thÓ thao hÇu nh­ ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña d©n c­ ®Þa ph­¬ng còng nh­ kh¸ch du lÞch. Sù nghiÖp ph¸t triÓn du lÞch cña §µ N½ng - Qu¶ng Nam ®· tõng b­íc ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh, c«ng t¸c qu¶n lý vÒ du lÞch ®· ®­îc coi träng ®óng møc, c¸c ho¹t ®éng hiÖn nay cña mçi së du lÞch sÏ ®Òu lµ sù khëi ®Çu cña nh÷ng th¾ng lîi trong t­¬ng lai. Ch­¬ng 3 §Þnh h­íng vµ c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng du lÞch tØnh §µ N½ng - Qu¶ng Nam 3.1. Ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn du lÞch §µ N½ng - Qu¶ng Nam 3.1.1. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña du lÞch §µ N½ng - Qu¶ng Nam. - Tèi ­u ho¸ ®Çu t­, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh du lÞch, võa ph¸t triÓn du lÞch trªn quan ®iÓm toµn diÖn nh»m khai th¸c ®Çy ®ñ vµ cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng du lÞch cña §µ N½ng - Qu¶ng Nam, võa ph¸t triÓn cã träng ®iÓm nh»m t¹o ra b­íc chuyÓn biÕn nh¶y vät. - Ph¸t triÓn du lÞch theo h­íng võa n©ng cao chÊt l­îng võa ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm du lÞch. - Du lÞch §µ N½ng - Qu¶ng Nam kh«ng chØ chó träng ph¸t triÓn du lÞch quèc tÕ mµ cßn chó träng ph¸t triÓn du lÞch trong n­íc, võa t¨ng thu ngo¹i tÖ, võa ®¸p øng nhu cÇu ®i l¹i th¨m viÕng, tham quan, nghØ d­ìng cña nh©n d©n. - Ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt kü thuËt ngµnh du lÞch trong mèi quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c ngµnh kinh tÕ kü thuËt x· héi vµ cã sù phèi hîp chÆt chÏ, ®ång bé gi÷a c¸c ngµnh c¸c cÊp d­íi sù chØ ®¹o tËp trung thèng nhÊt cña Nhµ N­íc. - KhuyÕn kÝch ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng, n©ng dÇn tû träng chi mua hµng l­u niÖm trong c¬ cÊu chi tiªu cña du kh¸ch, ®Æc biÖt lµ kh¸ch du lÞch quèc tÕ, nh»m gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ gãp phÇn n©ng cao møc sèng cña nh©n d©n. - Ph¸t triÓn du lÞch §µ N½ng - Qu¶ng Nam trong mèi quan hÖ mËt thiÕt liªn vïng víi du lÞch Thõa Thiªn HuÕ vµ T©y Nguyªn. 3.1.2. Môc tiªu ph¸t triÓn Ph¸t triÓn du lÞch §µ N½ng - Qu¶ng Nam ph¶i ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu sau: 3.1.2.1. VÒ kinh tÕ Khai th¸c hîp lý tiÒm n¨ng du lÞch vµ lîi thÕ s½n cã nh»m n©ng cao ®¸ng kÓ møc vµ tû träng ®ãng gãp cña ngµnh du lÞch vµo thu nhËp cña ®Þa ph­¬ng. 3.1.2.2. VÒ v¨n ho¸ TËp trung khai th¸c kÕt hîp ®éc ®¸o vÒ mÆt v¨n hãa trªn mäi khÝa c¹nh. G¾n viÖc khai th¸c víi viÖc nghiªn cøu, phôc håi, gi÷ g×n vµ ph¸t huy c¸c di s¶n truyÒn thèng v¨n ho¸ vËt chÊt vµ phi vËt chÊt. Ng¨n ngõa t¸c ®éng thiÕu tÝch cùc cña ho¹t ®éng du lÞch tíi v¨n ho¸. 3.1.2.3. VÒ x· héi Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng th«ng qua ho¹t ®éng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp cña ngµnh, gãp phÇn ®Èy m¹nh giao l­u v¨n ho¸, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho nh©n d©n, gi÷ g×n m«i tr­êng v¨n ho¸ lµnh m¹nh, ®¶m b¶o an ninn vµ trËt tù x· héi. 3.1.2.3. VÒ m«i tr­êng Kh¾c phôc gi¶i quyÕt c¸c m©u thuÉn ph¸t sinh gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn du lÞch; b¶o vÖ vµ khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn. 3.2. §Þnh h­íng ph¸t triÓn du lÞch §µ N½ng - Qu¶ng Nam 3.2.1. C¸c c¨n cø chñ yÕu 3.2.1.1. Xu h­íng biÕn ®éng nguån kh¸ch du lÞch ®Õn §µ N½ng - Qu¶ng Nam. Trªn c¬ së ph©n tÝch t×nh h×nh kh¸ch du lÞch ®Õn §µ N½ng - Qu¶ng Nam ta thÊy sè l­îng kh¸ch du lÞch ®Õn ®Þa bµn ngµy cµng t¨ng. Víi ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ nh­ hiÖn nay th× du lÞch kh«ng ph¶i lµ nhu cÇu ®Æc biÖt mµ lµ xu h­íng gia t¨ng cña toµn cÇu. Ng­êi ®i du lÞch kh«ng chØ ®i th¨m quan gi¶i trÝ, mua s¾m mµ hä cßn ®i du lÞch ®Ó t×m hiÓu v¨n ho¸ lÞch sö, nghiªn cøu thÞ tr­êng, hîp t¸c kinh tÕ, do vËy du lÞch ®· ph¸t triÓn réng. Víi chÝnh s¸ch më cöa ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi- du lÞch cña §µ N½ng - Qu¶ng Nam phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn cã sÏ thu hót kh¸ch du lÞch ngµy cµng t¨ng. * ThÞ tr­êng kh¸ch du lÞch Quèc tÕ Trong thêi gian tíi thÞ tr­êng Ch©u ¢u vµ B¾c Mü vÉn cßn tiÕp tôc lµ thÞ tr­êng göi kh¸ch nhiÒu nhÊt. Tuy nhiªn, nhiÒu kh¶ n¨ng dßng kh¸ch nµy t¨ng chËm l¹i. §èi víi Ch©u ¢u, thÞ tr­êng Ph¸p vÉn æn ®Þnh nh­ng c¸c thÞ tr­êng míi nh­ §øc, ý, Thuþ SÜ... t¨ng nhanh h¬n vµ lµ mét thÞ tr­êng lín, cã kh¶ n¨ng chi tiªu cao vµ thÝch ®i du lÞch biÓn. ThÞ tr­êng kh¸ch du lÞch B¾c Mü v« cïng quan träng ®èi víi §µ N½ng - Qu¶ng Nam bëi c«ng chóng Mü ®· biÕt nhiÒu ®Õn vïng ®Êt nµy trong chiÕn tranh vµ thÞ tr­êng ViÖt KiÒu còng rÊt ®«ng t¹i ®©y. Kh¸ch Mü sÏ cã kh¶ n¨ng t¨ng nhanh trong nh÷ng n¨m tíi do quan hÖ kinh tÕ, th­¬ng m¹i vµ hµng kh«ng gi÷a ViÖt Nam - Mü ®­îc c¶i thiÖn. Bªn c¹nh ®ã thÞ tr­êng kh¸ch Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng còng lµ mét thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng cña §µ N½ng - Qu¶ng Nam. HiÖn nay hä còng ®ang lµ thÞ tr­êng cã quan hÖ göi kh¸ch lín vµ vÉn ®ang lµ nh÷ng n­íc cã quan hÖ th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ chñ yÕu vµo n­íc ta. Mèi quan hÖ nµy lµ ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho thu hót du kh¸ch, kÓ c¶ kh¸ch du lÞch c«ng vô vµ nghØ m¸t h»ng n¨m. ViÖc h×nh thµnh tuyÕn ®­êng Xuyªn ¸, trong ®ã cã MiÒn Trung lµm cöa ngâ qua cöa khÈu Lao B¶o sÏ lµ nh©n tè v« cïng thuËn lîi cho viÖc thu hót kh¸ch hay nèi tour víi c¸c tuyÕn du lÞch cña c¸c n­íc trong vïng qua Th¸i Lan vµ Lµo. §Èy m¹nh ph¸t triÓn du lÞch ®­êng biÓn nh»m khai th¸c thÕ m¹nh vèn cã, ®Æc biÖt ®Çu t­ khai th¸c thÞ tr­êng kh¸ch Trung Quèc, §µi Loan qua tuyÕn du lÞch nµy. X¸c ®Þnh thÞ tr­êng kh¸ch míi giµu triÓn väng lµ c¸c n­íc Ch©u ¸ - TBD, nh­ng §µ N½ng - Qu¶ng Nam kh«ng bá qua thÞ tr­êng truyÒn thèng l©u nay lµ c¸c n­íc ¢u Mü. B»ng nh÷ng s¶n phÈm du lÞch míi ®a d¹ng, hÊp dÉn, chÊt l­îng phôc vô tèt h¬n vµ cã chiÕn l­îc qu¶ng c¸o m¹nh mÏ §µ N½ng - Qu¶ng Nam hoµn toµn cã kh¶ n¨ng kh«i phôc l¹i tèc ®é thu hót kh¸ch cña thÞ tr­êng nµy dï r»ng tû träng kh«ng cßn cao nh­ tr­íc n÷a. * ThÞ tr­êng kh¸ch néi ®Þa. Cïng víi nguån kh¸ch quèc tÕ thÞ nguån kh¸ch néi ®Þa còng cÇn th­êng xuyªn ®­îc chó träng, cÇn cã chÝnh s¸ch kÕt hîp gi÷a du lÞch quèc tÕ vµ du lÞch trong n­íc nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt, ®ång thêi gãp phÇn n©ng cao d©n trÝ ®¸p øng nhu cÇu tham quan, gi¶i trÝ nghØ d­ìng cña nh©n d©n trong n­íc. Nhu cÇu cña kh¸ch néi ®Þa lµ tham quan th¾ng c¶nh, c¸c di tÝch v¨n ho¸ lÞch sö - c¸ch m¹ng. Ngoµi ra kh¸ch néi ®Þa cßn cã môc ®Ých th¨m th©n nh©n, c«ng vô, lÔ héi, nghØ cuèi tuÇn, t¾m biÓn ë c¸c b·i biÓn ®Ñp nh­ non n­íc, B¾c Mü An, Cöa §¹i... Trong t­¬ng lai, khi hÇm ®­êng bé xuyªn ®Ìo H¶i V©n ®­îc khai th«ng, th× c¸c ®iÓm, tuyÕn du lÞch sÏ gÇn nhau h¬n, kh¸ch cã nhiÒu c¬ héi ®i tíi nh÷ng ®iÓm du lÞch. Tèc ®é kh¸ch néi ®Þa sÏ t¨ng æn ®Þnh > 10% / n¨m vµ sÏ cßn t¨ng cao trong nh÷ng n¨m s¾p tíi. 3.2.1.2. §Þnh h­íng ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam §Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam ®· x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng chØ tiªu c¬ b¶n sau: N¨m 2005 N¨m 2010 Sè l­ît kh¸ch du lÞch quèc tÕ (triÖu l­ît) Sè l­ît kh¸ch du lÞch néi ®Þa (triÖu l­ît) Doanh thu (tû USD) Tû träng du lÞch so víi c¸c ngµnh dÞch vô kh¸c trong GDP c¶ n­íc (%) 6,2 29 8,3 46 -50 8,7 40 16,3 48 - 54 VÒ l·nh thæ, §µ N½ng - Qu¶ng Nam n»m trong vïng du lÞch B¾c Trung Bé cã §µ N½ng lµ mét trong c¸c trung t©m du lÞch cña c¶ n­íc. 3.2.1.3. §Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña §µ N½ng - Qu¶ng Nam Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tØnh Qu¶ng Nam - §µ N½ng thêi kú 1994 - 2010 vµ quy ho¹ch tæng thÓ kinh tÕ x· héi cña thµnh phè §µ N½ng ®Õn n¨m 2010 ®· ®Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cã nh÷ng ®iÓm liªn quan ®Õn ®Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch nh­ sau: Trong thêi kú 2001 - 2010 nhÞp ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ GDP cña thµnh phè §µ N½ng sÏ ®¹t 16,5% vµ tØnh Qu¶ng Nam lµ 12%. Du lÞch ®­îc x¸c ®Þnh lµ ngµnh kinh tÕ quan träng trong qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. ë thµnh phè §µ N½ng, ngµnh dÞch vô trong ®ã cã du lÞch sÏ chiÕm 54,6% trong c¬ cÊu kinh tÕ cña thµnh phè. ë Qu¶ng Nam, ngµnh th­¬ng m¹i vµ dÞch vô du lÞch sÏ t¨ng dÇn tõ 11,4% -12,2% vµo n¨m 2005 vµ t¨ng 13,2% ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®ãng gãp tõ 36% - 37% trong c¬ cÊu kinh tÕ cña tØnh vµo n¨m 2010. 3.2.2. §Þnh h­íng ph¸t triÓn theo ngµnh Trªn c¬ së ®Þnh h­íng ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam, ®Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch §µ N½ng - Qu¶ng Nam ®· ®­îc x©y dùng. Dù b¸o ph¸t triÓn du lÞch §µ N½ng - Qu¶ng Nam ®Õn n¨m 2010 ®­îc x©y dùng theo hai ph­¬ng ¸n: Ph­¬ng ¸n 1. Ph­¬ng ¸n nµy x©y dùng dùa trªn tèc ®é ph¸t triÓn dùa trªn nh÷ng ®Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Þa ph­¬ng ®ång thêi phï hîp víi ®Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch cña c¶ n­íc. Ph­¬ng ¸n nµy cã tÝnh kh¶ thi cao h¬n nªn ®­îc chän. Ph­¬ng ¸n 2 Ph­¬ng ¸n nµy ®­îc x©y dùng víi tèc ®é ph¸t triÓn cao, ph­¬ng ¸n nµy ®¹t ®­îc g¾n víi nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®èi víi ngµnh nh­ viÖc më réng c¸c mèi quan hÖ quèc tÕ, viÖc ®Çu t­ ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt kü thuËt nh­ sù ra ®êi nh÷ng khu du lÞch tæng hîp lín, khu gi¶i trÝ h¹ng sao. * Dù b¸o vÒ l­îng kh¸ch du lÞch Theo nh÷ng chuyªn gia dù b¸o cña ViÖn nghiªn cøu ph¸t triÓn du lÞch, l­îng kh¸ch ®Õn §µ N½ng- Qu¶ng Nam chñ yÕu cã môc ®Ých du lÞch thuÇn tuý nªn Ýt bÞ chi phèi bëi sù biÕn ®éng kinh tÕ. MÆt kh¸c viÖc s©n bay §µ N½ng ®­îc trùc tiÕp ®ãn kh¸ch quèc tÕ, cöa khÈu Lao B¶o ®­îc khai th«ng, tµu du lÞch cËp c¶ng §µ N½ng ngµy cµng nhiÒu th× l­îng kh¸ch tíi vïng lµ rÊt kh¶ quan ChØ tiªu 2005 2010 - Tång l­ît kh¸ch (1000 l­ît kh¸ch) - Thêi gian l­u l¹i b×nh qu©n (Ngµy) - Tæng ngµy kh¸ch (1000 ngµy kh¸ch) 1052 1,95 2.047,5 1995,5 2,16 4320 - Tång l­ît kh¸ch quèc tÕ (1000 l­ît kh¸ch) - Thêi gian l­u l¹i b×nh qu©n (Ngµy) - Tæng ngµy kh¸ch quèc tÕ (1000 ngµy kh¸ch) 520 2,07 1.076,5 930 2,29 2.133 - Tång l­ît kh¸ch néi ®Þa (1000 l­ît kh¸ch) - Thêi gian l­u l¹i b×nh qu©n (Ngµy) - Tæng ngµy kh¸ch néi ®Þa (1000 ngµy kh¸ch) 532 1,83 971 1.065 2,05 2.187 VÒ C¬ cÊu kh¸ch: N¨m 2000 kh¸ch du lÞch Ch©u ¢u chiÕm %, B¾c Mü %, Ch©u ¸ TBD %... Trong t­¬ng lai, kh¸ch ®i l¹i trong vïng Ch©u ¸ TBD sÏ t¨ng lªn nhanh chãng, tû träng kh¸ch du lÞch ®Õn tõ c¸c n­íc vïng nµy sÏ t¨ng nhanh so víi tû träng kh¸ch du lÞch Ch©u ©u. * Dù b¸o vÒ doanh thu du lÞch (®v: triÖu USD) Doanh thu du lÞch bao gåm c¸c kho¶n thu tõ l­u tró ¨n uèng, vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch, b¸n hµng ho¸ vµ c¸c dÞch vô kh¸c... Trong nh÷ng n¨m tíi khi c¸c s¶n phÈm du lÞch phong phó, ®a d¹ng, chÊt l­îng kh«ng ngõng ®­îc c¶i thiÖn vµ n©ng cao sÏ cã søc thu hót kh¸ch du lÞch, vµ møc ®é chi tiªu cña du kh¸ch trong n­íc vµ quèc tÕ còng t¨ng dÇn cïng víi sù gia t¨ng ngµy kh¸ch l­u tró. N¨m 2005 2010 Doanh thu tõ kh¸ch quèc tÕ 32,240 60,450 Doanh thu néi ®Þa 11,704 26,625 Tæng doanh thu 43,944 87,075 * Dù b¸o c¬ cÊu chi tiªu cña kh¸ch. Chi tiªu b×nh qu©n/ngµy kh¸ch (USD) 2005 2010 - Kh¸ch quèc tÕ - Kh¸ch trong n­íc 62 22 65 25 C¬ cÊu chi tiªu (%) Tæng chi tiªu - L­u tró - ¡n uèng, ®i l¹i tham quan, gi¶i trÝ... - Mua s¾m 100 33,5 51 17,5 100 30 47,5 22,5 * Dù b¸o nhu cÇu buång phßng Trªn c¬ së dù b¸o ngµy kh¸ch, dù kiÕn sè phßng ®­îc x¸c ®Þnh: Q C«ng thøc tÝnh: R = -----------------, 365.h.g Trong ®ã: R lµ nhu cÇu buång phßng; Q lµ sè ngµy dù b¸o; h lµ hÖ sè sö dông buång kh¸ch s¹n (phÊn ®Êu ®¹t 65%/ n¨m); g lµ b×nh qu©n sè kh¸ch l­u l¹i trong mét phßng. Thùc tÕ ph¸t triÓn du lÞch trªn ®Þa bµn qua c¸c n¨m cho thÊy: §èi víi kh¸ch du lÞch trong n­íc b×nh qu©n sè kh¸ch l­u l¹i trong 1 phßng lµ 1,9 vµ kh¸ch quèc tÕ lµ 1,6. Trong t­¬ng lai, kh¸ch du lÞch t¨ng vµ l­îng kh¸ch du lÞch cã thu nhËp cao còng t¨ng lªn nh­ng kh¸ch ®i c¶ gia ®×nh còng t¨ng nªn dù ®o¸n g = 1,4 ®èi víi kh¸ch quèc tÕ vµ g= 1,8 ®èi víi kh¸ch néi ®Þa. N¨m 2005 2010 Tæng sè phßng 5515 11543 Sè phßng Quèc tÕ 3241 6422 Sè phßng néi ®Þa 2274 5121 * Dù b¸o vÒ nguån nh©n lùc Dùa vµo nhu cÇu lao ®éng tÝnh b×nh qu©n trªn 1 phßng kh¸ch s¹n cña c¶ n­íc vµ khu vùc lµ 2,0 lao ®éng trùc tiÕp, 1 lao ®éng trùc tiÕp sÏ kÌm theo 2,2 lao ®éng gi¸n tiÕp, do vËy nhu cÇu lao ®éng cña... trong nh÷ng n¨m tíi ®­îc dù b¸o nh­ sau: N¨m 2005 2010 Lao ®éng trùc tiÕp (1000 ng­êi) 11,03 23,086 Lao ®éng gi¸n tiÕp (1000 ng­êi) 24,266 50,7892 Tæng céng 35,296 73,8752 3.2.3. C¸c ®Þnh h­íng ph¸t triÓn du lich theo l·nh thæ cña §µ N½ng - Qu¶ng Nam §Þnh h­íng ph¸t triÓn du lÞch theo l·nh thæ dùa trªn nh÷ng gi¸ trÞ vµ ph©n bè c¸c tµi nguyªn du lÞch, kÕt cÊu h¹ tÇng vµ nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch; dùa trªn quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña.... vµ mèi quan hÖ liªn kÕt vÒ du lÞch víi c¸c l·nh thæ l©n cËn còng nh­ toµn vïng. Trªn c¬ së ®Þnh h­íng ph¸t triÓn du lÞch theo l·nh thæ,... sÏ t¹o ra ®­îc nh÷ng s¶n phÈm ®Æc thï, cô thÓ lµ nh÷ng tuyÕn ®iÓm du lÞch, nh÷ng côm du lÞch, bè trÝ m¹ng l­íi kh¸ch s¹n, nhµ hµng vµ ®iÓm tham quan, nh÷ng khu thÓ thao, vui ch¬i gi¶i trÝ, trung t©m dÞch vô gi¶i trÝ mét c¸ch ®ång bé, cã hiÖu qu¶ vµ tr¸nh ®­îc sù ®¬n ®iÖu trïng lÆp. 3.2.3.1. Côm §µ N½ng vµ phô cËn + KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c khu du lÞch quèc tÕ tiÕn tíi h×nh thµnh c¸c trung t©m du lÞch ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ, gåm nhiÒu khu cã tÝnh liªn hoµn, víi quy m« lín, ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c n­íc trong khu vùc. + ¦u tiªn c¸c b·i biÓn tõ S¬n Trµ ®Õn Non N­íc h×nh thµnh khu du lÞch Non N­íc g¾n víi lµng kh¾c ®¸ Hoµ H¶i, khu du lÞch B¾c Mü An, khu du lÞch Mü Khª víi lµng hoa Ph­íc Mü... ph¸t triÒn c¸c dÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ cao cÊp trªn biÓn nh­ c©u c¸ thÓ thao, lÆn s©u... + X©y dùng Ngò Hµnh S¬n thµnh mét ®iÓm dõng trªn tuyÕn §µ N½ng - Héi An víi khu c«ng viªn c©y xanh, khu camping, khu v¨n ho¸ gi¶i trÝ bao quanh, lùa chän ph­¬ng ¸n ®Æt c¸p treo, t¹o ra mét khu du lÞch ®Æc s¾c bæ sung hoµn chØnh cho chiÕn l­îc s¶n phÈm du lÞch biÓn, thuËn lîi cho du kh¸ch trong ®i l¹i vµ tham quan, gi¶i trÝ. + Ph¸t triÓn du lÞch quanh b¸n ®¶o S¬n Trµ ë b×nh ®é d­íi 200m. Cã kÕ ho¹ch hîp lý ®Ó x©y dùng S¬n Trµ thµnh mét khu gi¶i trÝ ®Æc biÖt cho du kh¸ch quèc tÕ, mét th¶o cÇm viªn, mét khu biÖt thù nghØ m¸t. KÕt hîp tæ chøc phong phó c¸c ho¹t ®éng du lÞch g¾n liÒn víi tiÒm n¨ng, vÞ trÝ cña b¸n ®¶o, tham quan ng¾m c¶nh ®¶o b»ng du thuyÒn vµ nhµ hµng næi, thÓ thao leo nói vµ tµu l­în... + Më réng kh«ng gian cña viÖn b¶o tµng v¨n ho¸ Chµm vµ t«n t¹o c¸c di tÝch thµnh n¬i tr­ng bµy ®Çy ®ñ nhÊt vÒ sù ph¸t triÓn vÒ c¸c triÒu ®¹i quèc v­¬ng Ch¨mpa. + TriÓn khai dù ¸n ®iÒu chØnh vµ më réng kh«ng gian du lÞch Bµ Nµ giai ®o¹n II. TiÕp tôc gäi vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn c¬ së dÞch vô l­u tró, x©y dùng c¸c khu vui ch¬i gi¶i trÝ phï hîp víi c¶nh quan thiªn nhiªn, x©y dùng v­ên hoa c©y c¶nh, v­ên thó, kiÕn tróc c¸c c«ng tr×nh t¹i Bµ Nµ ph¶i qua sù phª duyÖt cña c¬ quan chøc n¨ng, kh«ng ®Ó ph¸ vì c¶nh quan Bµ Nµ. + H×nh thµnh khu v¨n ho¸ du lÞch §µ N½ng ®¸p øng nhu cÇu gi¶i trÝ vÒ chÊt l­îng vµ quy m« phôc vô nh»m thu hót kh¸ch du lÞch. + X©y dùng c«ng tr×nh khu nghØ d­ìng ch÷a bÖnh b»ng n­íc kho¸ng vµ c«ng tr×nh vui ch¬i gi¶i trÝ b»ng thuyÒn ë hå §ång NghÖ vµ n­íc kho¸ng Ph­íc Nh¬n. + Tæ chøc tèt c¬ së vËt chÊt vµ ®éi ngò lao ®éng nh»m ®ãn tiÕp c¸c tµu du lÞch biÓn lín cËp c¶ng §µ N½ng. + §Èy m¹nh ho¹t ®éng du thuyÒn trªn s«ng Hµn. + Tõ S¬n Trµ ®Õn Héi An lµ mét d¶i bê biÓn tuyÖt ®Ñp cña miÒn Trung víi nhiÒu b·i t¾m nèi tiÕp nhau, nèi liÒn trung t©m h¹t nh©n du lÞch cña d¶i, cña côm víi ®« thÞ cæ. Khu nµy còng chÞu sù t¸c ®éng cña hµnh lang c«ng nghiÖp Liªn ChiÓu - Dung QuÊt. Do ®ã ë ®©y chØ nªn ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp s¹ch, cã kü thuËt cao ®Ó kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn c¶nh quan du lÞch vµ m«i tr­êng cña khu vùc nh­ s¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn tö, c¸c hµng thñ c«ng mü nghÖ, tiªu dïng vµ xuÊt khÈu nh­ may mÆc, n÷ trang, c¸c dÞch vô th­¬ng m¹i. + Ph©n bè c¸c khu du lÞch xen kÏ víi khu chÕ xuÊt An §ån, s©n bay N­íc MÆn. H×nh thµnh c¸c khu vùc c©y xanh b¶o vÖ. + Xö lý tèt chÊt th¶i cña c¸c khu c«ng nghiÖp, c¸c khu du lÞch. 3.2.3.2. Côm Héi An vµ phô cËn + Gi÷ ®­îc nÐt sinh ho¹t vµ kiÕn tróc cña mét ®« thÞ cæ b»ng c¸ch b¶o vÖ, t«n t¹o nghiªm ngÆt, ®Çu t­ phôc chÕ c¸c c«ng tr×nh ®· xuèng cÊp, kh«ng ®­îc x©y dùng thªm vµ c¸c c«ng tr×nh míi, t¹o c¶nh quan hµi hoµ vµ h¹n chÕ tÇm cao cña vµnh ®ai bao quanh, tr¸nh nh÷ng dÞch vô ån µo, cÊm c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng c¬ giíi ®i vµo khu vùc chÝnh cña phè cæ, cã thÓ thay thÕ b»ng ph­¬ng tiÖn xe ngùa ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®i l¹i cña du kh¸ch. + CÇn ®Çu t­ thªm cho nhµ tr­ng bµy lÞch sö, v¨n ho¸ Héi An, ph¸t triÓn thªm nh÷ng ®iÓm du lÞch tõ Héi An ®Õn Cöa §¹i däc h¹ l­u s«ng Thu Bån nhµm ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh du lÞch nh­ c¸c lµng quª Kim Bång, Thanh Hµ... cÇn phèi hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng tæ chøc ®Ó cã øng xö tèt vµ ®¶m b¶o an ninh cho du kh¸ch ®èi víi lo¹i h×nh du lÞch nµy. + Chän h×nh thøc "lÊy di tÝch nu«i di tÝch". Cã thÓ söa sang nhµ cæ cho du kh¸ch nghØ qua ®ªm. Sè tiÒn thu ®­îc sÏ ®ãng gãp cho c«ng t¸c b¶o tån. + Më réng c¸c dÞch vô bæ sung vµ n©ng cÊp Cöa §¹i trë thµnh b·i t¾m ®Ñp phôc vô cho du kh¸ch muèn dõng ch©n l©u h¬n ë Héi An. + Nghiªn cøu vµ x©y d­ng ph­¬ng ¸n b¶o tån c¸c lÔ héi. Chän lùa vµ x©y dùng c¸c dù ¸n ®Ó phôc håi c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng cã chøc n¨ng g¾n bã víi di tÝch nh»m cung cÊp nh÷ng kinh nghiÖm vµ vËt liÖu cho tu bæ, ®ång thêi chÕ t¸c c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao phôc vô v¨n ho¸ du lÞch. + Nghiªn cøu, x©y dùng ch­¬ng tr×nh du lÞch v¨n ho¸ víi néi dung phong phó, lÊy sinh ho¹t v¨n ho¸ nghÖ thuËt lµm cèt lâi. + C¸c ngµnh, cÊp cïng phèi hîp víi c¬ quan v¨n ho¸ tËp trung nghiªn cøu, biªn so¹n néi dung gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ di s¶n v¨n ho¸ cho nh©n d©n vµ du kh¸ch. ViÖc gi¸o dôc cho mçi ngêi nhÊt lµ thÕ hÖ trÎ nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng lµ viÖc lµm cÇn thiÕt vµ ®Æc biÖt cã ý nghÜa. + TiÕp tôc triÓn khai viÖc quy ho¹ch khu du lÞch ven biÓn vïng c¸t Héi An - §iÖn Bµn (thuéc 4 x· §iÖn Ngäc, §iÖn D­¬ng, §iÖn Nam _ §iÖn Bµn vµ CÈm An _ Héi An), kÕt nèi gi÷a 2 côm du lÞch Héi An vµ §µ N½ng. + X©y dùng Cï Lao Chµm thµnh mét ®iÓm du lÞch næi tiÕng trong mèi quan hÖ du lÞch - kinh tÕ - quèc phßng, ®Çu t­ mét sè c¬ së cÇn thiÕt ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn ®ãn tiÕp kh¸ch du lÞch tèt nh­ B·i ¤ng, B·i B×m. + Cã thÓ ph¸t triÓn nhiÒu lo¹i h×nh du lÞch t¹i Cï Lao Chµm, tr­íc m¾t lµ t¾m biÓn, t¾m n¾ng, leo nói, c©u c¸ sau ®ã ph¸t triÓn thªm c¸c lo¹i h×nh du lÞch cao cÊp: thÓ thao trªn biÓn, lÆn n«ng, quan s¸t rÆng san h«, hang ®éng vµ s¨n b¾n. 3.2.3.3. Côm §¹i Léc - Duy Xuyªn + Ph¸t huy tiÒm n¨ng gi¸ trÞ thu hót cña di s¶n v¨n ho¸ Mü S¬n th«ng qua viÖc phôc chÕ, b¶o vÖ, ®Çu t­, t«n t¹o theo tõng phÇn, tõng giai ®o¹n víi sù hç trî cña céng ®ång quèc tÕ. + VËn ®éng nh©n d©n tham gia b¶o vÖ di tÝch ®Ó hä tù coi nh­ tµi s¶n chung cña mäi ng­êi vµ cña chÝnh m×nh. + §Èy m¹nh tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh dträng ®iÓm n»m trong kÕ ho¹ch tu bæ ®· ®­îc Nhµ n­íc phª duyÖt. Coi träng c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa sù xuèng cÊp cña c¸c c«ng tr×nh, cã chÕ ®é b¶o qu¶n c¸c c«ng tr×nh ®· tu bæ nh»m ®¶m b¶o ®é bÒn v÷ng l©u dµi. ¦u tiªn ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng, ®­êng s¸, ®iÖn n­íc phôc vô ho¹t ®éng du lÞch vµ c«ng cuéc trïng tu, t«n t¹o di tÝch. + B¶o vÖ trän vÑn tæng thÓ di tÝch kiÕn tróc, m«i tr­êng sinh th¸i vµ m«i tr­êng v¨n ho¸ g¾n víi di tÝch. Toµn bé khu Mü S¬n ph¶i ®­îc b¶o vÖ vµ gi÷ g×n trong mét tæng thÓ thèng nhÊt, kh«ng ®­îc chia c¾t. + T¹o ®iÒu kiÖn cho du kh¸ch b»ng c¸ch x©y dùng cÇu Khe ThÎ vµ ®­êng ®i vµo th¸nh ®Þa, x©y dùng c¸c c¬ së phôc vô ®¸p øng c¸c nhu cÇu ¨n uèng, nghØ ng¬i trong ngµy. + Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kh¸c bªn c¹nh ch­¬ng tr×nh tham quan di tÝch nh­ xem biÓu diÔn nghÖ thuËt vµ ca móa nh¹c Ch¨m, biÓu diÔn s¶n xuÊt vµ b¸n nh÷ng mÆt hµng dÖt, gèm, ®an l¸t... mang ®Ëm b¶n s¾c v¨n ho¸ Ch¨m t¹i c¸c lµng quª ë Duy Xuyªn. + Cã kÕ ho¹ch l©u dµi phôc chÕ kinh ®« Trµ KiÖu. + KÕt hîp víi c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng l©n cËn BÕn DÇu (§¹i Léc), §¹i B­êng (QuÕ S¬n) ph¸t triÓn m¹nh c¸c lo¹i h×nh du lÞch xanh, nghØ d­ìng, tham quan. + Cïng víi viÖc x©y dùng hÖ thèng giao th«ng trong côm cÇn ®Çu t­ trång c©y xanh cã ®é che phñ cao vµ xóc tiÕn thµnh lËp Ban qu¶n lý b¶o vÖ rõng Khu vùc Khe T©n, Dèc Giã, Khe Lim, ng· ba QuÕ S¬n. 3.2.3.4. Côm Tam Kú - Nói Thµnh + X©y dùng ë Tam Kú mét sè c¬ së l­u tró cao cÊp, hoµn thiÖn hÖ thèng dÞch vô ®Ó cã ®iÒu kiÖn ®ãn tiÕp du kh¸ch tèt h¬n. + Nghiªn cøu ph¸t triÓn hå Phó Ninh thµnh mét khu du lÞch phøc hîp, mét ®Þa ®iÓm du lÞch sinh th¸i lý t­ëng. + Ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng gi¶i trÝ trªn mÆt n­íc, x©y dùng c¸c dÞch vô ®ãn tiÕp, l­u tró, thÓ thao ë khu vùc phÝa §«ng vµ Nam hå. ë phÝa T©y vµ phÝa B¾c cÇn gi÷ nguyªn vÎ hoang s¬ b»ng c¸ch ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh, tham quan, th¸m hiÓm vÒ víi thiªn nhiªn, ë ®iÓm n­íc kho¸ng cã thÓ ph¸t triÓn lo¹i h×nh du lÞch ch÷a bÖnh. + X©y dùng b·i biÓn Tam Thanh thµnh mét ®Þa ®iÓm ®¸p øng nhu cÇu nghØ d­ìng biÓn vµ cuèi tuÇn. + Kh«ng chØ dõng l¹i mét ®iÓm di tÝch chiÕn tr­êng x­a mµ cÇn ®Çu t­ x©y dùng Nói Thµnh trë thµnh mét khu v¨n ho¸ - lÞch sö - m«i tr­êng ®Ó võa phôc vô cho ho¹t ®éng du lÞch võa c¶i thiÖn m«i tr­êng sinh th¸i, cung cÊp n­íc ®iÒu hoµ khÝ hËu cho côm c«ng nghiÖp Dung QuÊt - Chu Lai - Kú Hµ - T©n An. + TiÕn hµnh trång rõng, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh gi¶i trÝ nghØ ngêi, nhµ tr­ng bµy hiÖn vËt vµ chøng tÝch chiÕn tranh cho khu v¨n ho¸ - lÞch sö - m«i tr­êng Nói Thµnh ®­îc hÊp dÉn h¬n, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña du kh¸ch. + N©ng cÊp hÖ thèng vËt chÊt c¬ së kü thuËt vµ c¬ së h¹ tÇng phôc vô cho du lÞch. + Trång rõng trªn diÖn tÝch lín ®Ó t¨ng vÎ ®Ñp vµ b¶o vÖ c¶nh quan Nói Thµnh. + H¹n chÕ møc thÊp nhÊt ¶nh h­ëng ®Õn m«i tr­êng thiªn nhiªn cña khu c«ng nghiÖp ho¸ dÇu vµ c¶ng biÓn n­íc s©u Dung QuÊt b»ng c¸ch chän lùa, sö dông trang thiÕt bÞ m¸y mãc quy tr×nh hiÖn ®¹i nhÊt vµ tèi ­u nhÊt trong c«ng nghiÖp ho¸ dÇu, trong viÖc xö lý chÊt th¶i r¾n, láng vµ khÝ. Cã biÖn ph¸p chÆt chÏ ®Ò phßng c¸c sù cè trµn dÇu do vËn chuyÓn. 3.3. C¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n 3.3.1. Gi¶i ph¸p vÒ nguån nh©n lùc: - §µo t¹o: §µo t¹o, båi d­ìng nguån lao ®éng ®ång bé vµ chÊt l­îng cao, ®Æt ho¹t ®éng ®µo t¹o ®éi ngò lao ®éng trong du lÞch nh­ lµ mét m¶ng ­u tiªn trong quy ho¹ch Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cña §µ N½ng - Qu¶ng Nam. Chó träng ®µo t¹o míi, ®µo t¹o d­íi nhiÒu h×nh thøc: t¹i chç, chÝnh quy, trong n­íc vµ n­íc ngoµi. Cã quy chÕ ®µo t¹o vµ sö dông nh©n viªn nghiÖp vô trong c¸c c¬ së du lÞch. KÕt hîp chÆt chÏ gi÷a ®µo t¹o vµ sö dông. - TuyÓn dông: Sö dông nguån nh©n lùc cña nh©n d©n ®Þa ph­¬ng lµ chñ yÕu. Tr­íc hÕt cÇn sö dông lùc l­îng tr×nh ®é chuyªn m«n cao vµ ®· ®­îc ®µo t¹o. Cã chÝnh s¸ch, chÕ ®é ­u ®·i hîp lý ®Ó thu hót nh©n tµi vÒ c«ng t¸c t¹i ®Þa ph­¬ng, ®Æc biÖt lµ ®éi ngò h­íng dÉn viªn, nh©n viªn lÔ t©n, nh©n viªn marketing. Trong tuyÓn dông míi cÇn chó ý ®Õn n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô theo yªu cÇu chuyªn ngµnh. Bªn c¹nh nh÷ng nh©n viªn sö dông th«ng th¹o tiÕng Anh, Ph¸p cÇn bæ sung thªm tiÕng NhËt vµ mét sè tiÕng cña §«ng Nam ¸ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch. - VÒ ®éi ngò gi¶ng viªn: khai th¸c lùc l­îng gi¶ng viªn chuyªn ngµnh du lÞch hiÖn cã, kÕt hîp tranh thñ nh÷ng nhµ chuyªn m«n trong vµ ngoµi n­íc. Mêi c¸c chuyªn gia trong vµ ngoµi n­íc ®Õn tham gia qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, chñ ®éng tham gia hîp t¸c quèc tÕ trong ®µo t¹o. - C¬ së ®µo t¹o: Cñng cè c¸c khoa du lÞch t¹i tr­êng ®¹i häc §µ N½ng, Duy T©n, më khoa d¹y nghÒ cho nh©n viªn. Thµnh lËp tr­êng trung häc vÒ nghiÖp vô du lÞch t¹i thµnh phè §µ N½ng vµ tØnh Qu¶ng Nam ®Ó cung cÊp nguån nh©n lùc cho ngµnh. 3.3.2. Gi¶i ph¸p vÒ c¬ së h¹ tÇng: C¬ së h¹ tÇng lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch thµnh phè. - Ph¸t triÓn, n©ng cÊp s©n bay §µ N½ng xøng ®¸ng trë thµnh cöa ngâ quèc tÕ. Phèi hîp chÆt chÏ ho¹t ®éng c¸c s©n bay trong khu vùc. Më réng c¸c chuyÕn bay quèc tÕ ®i vµ ®Õn c¸c n­íc trong khu vùc §«ng Nam ¸ vµ thÕ giíi. C¶i t¹o x©y dùng s©n bay Chu Lai ®Ó ®­a vµo ho¹t ®éng phôc vô dù ¸n Dung QuÊt. C¶i t¹o s©n bay n­íc mÆn thµnh s©n bay chuyªn dïng cho du lÞch vµ kh«i phôc l¹i c¸c s©n bay Bµ Nµ... X©y dùng b·i ®¸p trùc th¨ng t¹i Cï Lao Chµm vµ mét sè ®Þa ®iÓm kh¸c ®Ó ®¸p øng yªu cÇu theo tuyÕn du lÞch hµng kh«ng. - TiÕp tôc ®Çu t­ x©y dùng cÇu c¶ng t¹i c¶ng §µ N½ng thµnh c¶ng hµng ho¸ - du lÞch kÕt hîp tiÕn ®Õn ®­a vµo sö dông cÇu c¶ng chuyªn dïng cã quy m« thÝch hîp cho tµu du lÞch vµ du lÞch dÞch vô ®­êng biÓn. X©y dùng ga hµnh kh¸ch ®­êng thuû t¹i c¶ng Tiªn Sa. - C¶i tiÕn chÊt l­îng phôc vô cña hÖ thèng ®­êng s¾t, ph¸t triÓn c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn du lÞch ®­êng s«ng nh­ tµu du lÞch trªn s«ng, thuyÒn du lÞch, ca n«... ®¶m b¶o sù an toµn vµ ®¸p øng nhu cÇu ho¹t ®éng trªn s«ng n­íc... X©y dùng c¸c bÕn ®ç cho c¸c bê s«ng vµ bê biÓn ®Ó phôc vô cho c¸c lo¹i h×nh gi¶i trÝ vµ thÓ thao... - Tõng b­íc c¶i thiÖn, n©ng cao chÊt l­îng ®­êng néi thÞ, ®­êng tíi c¸c ®iÓm du lÞch ë c¸c x· ngo¹i thµnh vµ c¸c huyÖn miÒn nói. Khai th«ng, n©ng cÊp c¸c tuyÕn ®­êng ngang nh­ quèc lé 14B vµ ®Æc biÖt lµ quèc lé 1 nèi kÕt víi hÖ thèng giao th«ng ®­êng bé quèc gia - ®iÓm cuèi cïng cña ®­êng xuyªn ¸. - Hoµn chØnh hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c, x©y dùng vµ c¶i t¹o m¹ng l­íi cÊp ®iÖn cho c¸c khu ®« thÞ vµ du lÞch. Cung cÊp ®Çy ®ñ n­íc s¹ch ®¸p øng nhu cÇu du lÞch. Më réng, c¶i t¹o hÖ thèng tho¸t n­íc. Nghiªn cøu biÖn ph¸p phßng chèng lò lôt. 3.3.3. Gi¶i ph¸p vÒ vèn vµ chÊn chØnh ho¹t ®éng ®Çu t­: - Tranh thñ t¹o mäi nguån vèn ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng du lÞch th«ng qua c¸c nguån vèn ®­îc cÊp vµ nguån vèn huy ®éng, nguån vèn cña TW vµ nguån vèn cña ®Þa ph­¬ng, nguån vèn cña chÝnh phñ vµ nguån vèn cña nh©n d©n, nguån vèn trong n­íc vµ n­íc ngoµi, nguån vèn cña c¸c ngµnh du lÞch vµ nguån vèn cña c¸c ban ngµnh cã liªn quan. - Dµnh ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng trÝch tõ nguån thu du lÞch ®Ó t¸i ®Çu t­ hÖ thèng h¹ tÇng c¬ së, t«n t¹o n©ng cÊp c¸c tuyÕn ®iÓm tham quan, di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ ®· ®­îc xÕp h¹ng. - Ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc tÝn dông nh­ ng©n hµng ®Çu t­ ph¸t triÓn, quü xóc tiÕn du lÞch... ®Ó t¨ng nguån vèn ®Çu t­ du lÞch. - Cæ phÇn ho¸ mét sè doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc du lÞch kinh doanh cã hiÖu qu¶. - T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp vay vèn ®Çu t­ du lÞch víi l·i suÊt ­u ®·i. §ång thêi ph¶i cã biÖn ph¸p xÐt duyÖt, gi¸m s¸t chÆt chÏ ®Ó ®ång vèn cho vay ph¸t huy hÕt hiÖu qu¶. - Tranh thñ vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi theo h×nh thøc liªn doanh ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh träng ®iÓm vµ cÇn thiÕt nh­ c¸c c¬ së vui ch¬i gi¶i trÝ, c¸c khu du lÞch lín ®ßi hái nguån vèn ®Çu t­ nhiÒu. 3.3.4. Gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc qu¶n lý: - Phèi hîp, liªn kÕt chÆt chÏ trong néi bé ngµnh du lÞch còng nh­ víi c¸c ban, ngµnh kh¸c ®Ó thèng nhÊt trong tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng du lÞch nh­ l÷ hµnh, l­u tró, x©y dùng c¸c tour du lÞch, qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ nh»m thu hót kh¸ch néi ®Þa vµ quèc tÕ; khai th¸c tiÒm n¨ng ph¸t triÓn du lÞch theo h­íng bÒn v÷ng. - Ban hµnh thèng nhÊt quy chÕ qu¶n lý c¸c khu du lÞch ®· ®­îc quy ho¹ch, quy ®Þnh râ quy m« còng nh­ vÞ trÝ c¸c ®iÓm, khu vùc quy ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch. - KiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý du lÞch cÊp Së ®ñ m¹nh, tham m­u cã hiÖu qu¶ cho UBND thµnh phè vµ Tæng côc Du lÞch vÒ c¸c vÊn ®Ò ph¸t triÓn du lÞch t¹i §µ N½ng - Qu¶ng Nam. - TriÓn khai s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn theo h­íng chuyªn m«n ho¸, n©ng cao kh¶ n¨ng kinh doanh, tr×nh ®é qu¶n lý cho ®éi ngò c¸n bé doanh nghiÖp. Th­êng xuyªn gi¸m s¸t kiÓm tra ho¹t ®éng kinh doanh ®¶m b¶o viÖc tu©n thñ ph¸p luËt vµ c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. - §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu th©m nhËp c¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng còng nh­ c¸c thÞ tr­êng míi. - Më réng viÖc trao ®æi th«ng tin, liªn kÕt gi÷a Së Du lÞch §µ N½ng vµ Së Th­¬ng m¹i du lÞch Qu¶ng Nam vµ víi c¸c c¬ quan ®¹i diÖn du lÞch cña c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c vµ n­íc ngoµi. 3.3.5. Gi¶i ph¸p vÒ m«i tr­êng: 3.3.5.1. §èi víi m«i tr­êng tù nhiªn: - H¹n chÕ ¶nh h­ëng tiªu cùc tíi m«i tr­êng. Phèi hîp víi c¸c ®Þa ph­¬ng vµ c¸c ngµnh h÷u quan t¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc céng ®ång b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i vµ c¶nh quan thiªn nhiªn thµnh phè. - Cã biÖn ph¸p b¶o vÖ nghiªm ngÆt rõng vµ khu b¶o tån thiªn nhiªn; chèng chÆt ph¸, khai th¸c rõng, s¨n b¾t ®éng vËt quý hiÕm bõa b·i, cã c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ d¶i san h«, hÖ sinh th¸i biÓn., t¨ng diÖn tÝch c©y xanh trong néi thµnh vµ c¸c khu tham quan, t¨ng c­êng trång c©y xanh ven biÓn, c¸c khu du lÞch sinh th¸i, ®ång thêi tÝnh to¸n søc chøa tèi ®a cña tõng khu vùc ®èi víi ho¹t ®éng du lÞch ®Ó gi¸m s¸t chÊt l­îng m«i tr­êng tù nhiªn kh«ng bÞ xuèng cÊp do bÞ qu¸ t¶i. - Duy tr× c¶i t¹o c¶nh quan d¶i ven biÓn Nam ¤ - ThuËn Ph­íc, S¬n Trµ - Non N­íc, hai ven bê s«ng Hµn... ®Çu t­ c¶i t¹o c¸c d¶i ®Êt ven s«ng, chèng « nhiÔm. §¶m b¶o thu gom chÊt r¾n vµ láng trªn c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng thuû. Sím xóc tiÕn ®Çu t­ x©y dùng hÖ thèng thu gom, xö lý n­íc th¶i ven vÞnh §µ N½ng vµ bê biÓn S¬n Trµ - Non N­íc. - Kh¾c phôc « nhiÔm trong thµnh phè b»ng c¸ch n©ng cao tû träng c«ng viªn, c©y xanh trong thµnh phè, ®­a c¸c khu c«ng nghiÖp ®éc h¹i g©y « nhiÔm ra xa trung t©m thµnh phè, c¸c khu tËp trung ®«ng d©n c­, ®iÓm du lÞch. 3.3.5.2. §èi víi m«i tr­êng v¨n ho¸ - x· héi: - Phèi hîp víi së v¨n ho¸ th«ng tin, c¶nh s¸t giao th«ng, c«ng ¨n gi¶i quyÕt døt ®iÓm t×nh tr¹ng ¨n xin, b¸n hµng rong vµ tranh giµnh kh¸ch t¹i ®iÓm tham quan du lÞch, c¸c ®Çu mèi giao th«ng vµ khu c«ng céng;tõ ®ã thiÕt lËp mét m«i tr­êng v¨n ho¸ - x· héi lµnh m¹nh. - KiÕn tróc c¸c c«ng tr×nh du lÞch cÇn hµi hoµ víi thiªn nhiªn mang b¶n s¾c d©n téc, ®Æc thï cña ®Þa ph­¬ng, ph¸t triÓn c¸c m« h×nh du lÞch hµi hoµ víi c¶nh quan m«i tr­êng. T¹o sù ®a d¹ng, phong phó, tr¸nh sù trïng lÆp nhµm ch¸n ®¬n ®iÖu cña c¸c khu nhµ cao tÇng. - Ph¸t huy t¸c dông gi¸o dôc cña du lÞch, n©ng cao nhËn thøc du lÞch cho céng ®ång, c¸ch thøc øng xö v¨n mimh ®èi víi du kh¸ch. 3.3.5.3. §èi víi m«i tr­êng du lÞch: - T¹o m«i tr­êng ®Çu t­ thuËn lîi cho c¸c thµnh phÇn tham gia khai th¸c ë nh÷ng lÜnh vùc ­u tiªn, ë c¸c ®Þa ®iÓm cã nhiÒu tiÒm n¨ng cÇn ph¸t huy... b»ng c¸ch cã chÕ ®é ­u tiªn miÔn gi¶m thuÕ doanh thu trong thêi gian nhÊt ®Þnh, quy ®Þnh khung gi¸ thuÕ hîp lý. - Tr¸nh sù c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh trong viÖc kinh doanh du lÞch gi÷a c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc, doanh nghiÖp tham gia... nhÊt lµ trong lÜnh vùc l­u tró. 3.3.6. Gi¶i ph¸p ®¶m b¶o an ninh, an toµn cho du kh¸ch: Ph¸t triÓn du lÞch nh­ng ph¶i g¾n liÒn víi viÖc b¶o ®¶m an ninh vµ trËt tù an toµn x· héi. - T¹i s©n bay vµ c¶ng §µ N½ng cÇn hoµn thiÖn hÖ thèng kü thuËt ®¶m b¶o viÖc cÊp visa cho kh¸ch thuËn lîi song kh«ng ®Ó nh÷ng phÇn tö xÊu vµo n­ãc ta. - Hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n lý kh¸ch t¹i c¸c c¬ së l­u tró, thùc hiÖn ®¨ng ký b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ an ninh trËt tù an toµn x· héi. - H­íng dÉn du kh¸ch thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ trËt tù an toµn x· héi. - Phèi hîp víi c¸c ngµnh an ninh, h¶i quan, qu©n ®éi... ®Ó qu¶n lý tèt du kh¸ch, ®ång thêi t¹o thuËn lîi cho du kh¸ch tham quan, cã quy ®Þnh vïng cÊm râ rµng t¹i c¸c khu S¬n Trµ,, th¾ng c¶nh suèi Tiªn, ®åi Bå §å... - §¶m b¶o tÝnh m¹ng vµ tµi s¶n cho du kh¸ch kh«ng bÞ x©m ph¹m, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p an toµn cho du kh¸ch tham quan, ®i l¹i, nghØ ng¬i... H¹n chÕ tèi ®a c¸c yÕu tè lµm ¶nh h­ëng ®Õn du kh¸ch t¹i c¸c ®iÓm tham quan. 3.3.7. §Èy m¹nh c«ng t¸c qu¶ng b¸ vµ tËp trung xóc tiÕn ®iÓm ®Õn du lÞch §µ N½ng vµ miÒn trung ViÖt Nam: * Xóc tiÕn c¸c c«ng tr×nh du lÞch quèc gia do Tæng côc du lÞch khëi x­íng. * Xóc tiÕn §µ N½ng - Qu¶ng Nam _ ®iÓm ®Õn cña miÒn Trung, c¸c s¶n phÈm du lÞch vïng §µ N½ng, HuÕ, Héi An_Qu¶ng Nam, T©y Nguyªn; xóc tiÕn vµ qu¶ng b¸ §µ N½ng - cöa ngâ quèc tÕ thø 3 miÒn Trung vµ 3 di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi. * C¶i thiÖn thñ tôc ®i l¹i cho kh¸ch nh­ cÊp visa nhanh chãng cho kh¸ch, ®ång thêi c¶i thiÖn viÖc cÊp visa t¹i cöa khÈu Lao B¶o sÏ khai th¸c tèt tuyÕn ®­êng bé xuyªn ¸. * Ph¸t hµnh c¸c Ên phÈm th«ng tin tuyªn truyÒn nh­ trang website, CD-Rom, phim du lÞch §µ N½ng - Qu¶ng Nam, b¶n ®å du lÞch... Thµnh lËp v¨n phßng th«ng tin t¹i s©n bay, nhµ ga vµ t¹i hai thµnh phè lín Thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ Hµ Néi... * Phèi hîp víi c¸c c«ng ty l÷ hµnh nh­ c¸c c«ng ty Star Cruises, Furama, Thai Airway, Vietnam Airline, Saigontourist, Vitour, BÕn Thµnh tourist, Danatour... tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o cho ®iÓm ®Õn §µ N½ng, phèi hîp víi b¸o chÝ trong n­íc vµ quèc tÕ, tæ chøc Fam Trip vÒ t×m hiÓu du lÞch. 3.3.8. Gi¶i ph¸p kh¸c: - TriÓn khai nèi m¹ng vi tÝnh trong toµn ngµnh. - TriÓn khai c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp tØnh, thµnh phè vµ ngµnh nh»m phôc vô cho c«ng t¸c quy ho¹ch vµ c¶i tiÕn c¸c c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc. - Phèi hîp víi c¸c ngµnh v¨n ho¸ th«ng tin tæ chøc thµnh c«ng c¸c lÔ héi truyÒn thèng, c¸c héi chî du lÞch. - §Èy m¹nh c¸c phong trµo v¨n ho¸ v¨n nghÖ, thÓ thao trong toµn ngµnh, t¨ng c­êng vai trß cña tæ chøc §¶ng, C«ng ®oµn, §oµn thanh niªn, phô n÷ trong ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp vµ v¨n phßng Së; chó träng ®Èy m¹nh c«ng t¸c tham nhòng, phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi. Duy tr× tèt ho¹t ®éng d©n qu©n tù vÖ vµ c¸c c«ng t¸c kh¸c (phßng ch¸y ch÷a ch¸y, phßng chèng b·o lôt...). KÕt luËn, KiÕn nghÞ 1. KÕt luËn §µ N½ng - Qu¶ng Nam n»m ë vÞ trÝ trung ®é cña ®Êt n­íc, trong hµnh lang kinh tÕ - th­¬ng m¹i - ®« thÞ cña ®Þa bµn träng ®iÓm kinh tÕ miÒn Trung. Bªn c¹nh nh÷ng lîi thÕ vÒ vÞ trÝ ®Þa lý, vïng ®Êt nµy cßn tËp chung nhiÒu tiÒm n¨ng, tµi nguyªn du lÞch ®a d¹ng vµ phong phó mµ tiªu biÓu lµ di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi §« thÞ cæ Héi An vµ Th¸nh ®Þa Mü S¬n. Tõ ®ã t¹o ra cho §µ N½ng - Qu¶ng Nam mét m¹ng l­íi ®iÓm du lÞch vµ c¸c ®iÓm du lÞch tiÒm n¨ng dµy ®Æc. C¸c côm, ®iÓm tuyÕn rÊt ®a d¹ng vÒ s¶n phÈm ®Æc tr­ng, cã kh¶ n¨ng khai th¸c tèt, ®ãng vai trß quan träng trong sù ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm du lÞch vµ më réng ho¹t ®éng du lÞch cña §µ N½ng - Qu¶ng Nam trong t­¬ng lai. C¬ së h¹ tÇng vµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch cña §µ N½ng - Qu¶ng Nam kh¸ hoµn thiÖn víi hÖ thèng giao th«ng ®Çy ®ñ, hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c hiÖn ®¹i. Tuy vËy hÖ thèng giao th«ng liªn huyÖn, liªn x· cßn rÊt kÐm, ®Æc biÖt ë vïng nói g©y nhiÒu khã kh¨n cho viÖc khai th¸c mét sè ®iÓm du lÞch. Nh×n chung ho¹t ®éng du lÞch cña §µ N½ng- Qu¶ng Nam t­¬ng ®èi tèt. L­îng kh¸ch du lÞch t¨ng b×nh qu©n 32,34%/ n¨m trong ®ã kh¸ch quèc tÕ t¨ng 43%/n¨m. Tuy nhiªn sè ngµy l­u tró trung b×nh cßn thÊp. HÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt tuy ®· cã b­íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ song ph©n bè kh«ng ®Òu vµ vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch. C«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ du lÞch ®· ®­îc chó träng trong nh÷ng n¨m qua vµ ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh qu¶ ®¸ng kÓ. Së du lÞch ®· lµm tèt c«ng t¸c tham m­u cho UBND tØnh, thµnh phè; phèi hîp c¸c c¬ quan h÷u quan nh»m t¨ng c­êng kh¶ n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc vµ tÝch cùc trong c«ng t¸c më réng, ph¸t triÓn ngµnh du lÞch §µ N½ng - Qu¶ng Nam. Tãm l¹i §µ N½ng - Qu¶ng Nam cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn du lÞch rÊt tèt, tuy nhiªn thùc tr¹ng khai th¸c tµi nguyªn du lÞch ch­a thËt sù ngang tÇm víi tiÒm n¨ng du lÞch vèn cã. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng du lÞch, c¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm vµ c¸c ngµnh h÷u quan cÇn cã mét ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng cô thÓ nh»m ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm du lÞch, t¨ng c­êng c«ng t¸c c¸n bé toµn ngµnh nãi chung, ph¸t triÓn ho¹t ®éng marketing trªn c¸c thÞ tr­êng môc tiªu vµ liªn kÕt víi hÖ thèng ngµnh däc ®Ó t¨ng l­îng kh¸ch vµo thêi gian thuËn lîi cho ho¹t ®éng du lÞch. 2. KiÕn nghÞ 2.1. Víi Së du lÞch §µ N½ng, Së Th­¬ng m¹i -du lÞch Qu¶ng Nam: - TiÕn hµnh quy ho¹ch chi tiÕt h¬n vµ ®Çu t­ h¬n vµo c¸c ®iÓm, côm du lÞch träng ®iÓm. - Xóc tiÕn c¸c ch­¬ng tr×nh bßi d­ìng nh©n viªn, c¸n bé ngµnh du lÞch. - T¨ng c­êng vµ më réng mèi quan hÖ gi÷a c¸c ngµnh, gi÷a c¸c c«ng ty vµ ®èi t¸c n­íc ngoµi ®Ó nhËn ®Çu t­ vµ nguån kh¸ch. - X©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng b¸, tiÕp thÞ míi l¹, ®éc ®¸o. 2.2. Víi Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin - §Ò nghÞ Bé cïng ChÝnh phñ ®Çu t­, cÊp vèn cho t«n t¹o vµ n©ng cÊp c¸c di tÝch lÞch sö, c¸c th¾ng c¶nh... - Xem xÐt c«ng nhËn thªm nh÷ng di tÝch míi. 2.3. Víi ChÝnh phñ, Tæng côc Du lÞch: - KiÕn nghÞ ChÝnh phñ, Nhµ n­íc vµ Bé Tµi chÝnh xem xÐt gi¶m thuÕ nhËp khÈu hµng ho¸, vËt t­, trang thiÕt bÞ chuyªn dïng cho du lÞch. - CÊp vèn ng©n s¸ch trong viÖc ®Çu t­ vµo kÕt cÊu h¹ tÇng chung cña §µ N½ng - Qu¶ng Nam. - §iÒu chØnh c¬ chÕ, chÝnh s¸ch tµi chÝnh, h¶i quan th«ng tho¸ng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc, cho kh¸ch du lÞch. - Ph¸t ®éng m¹nh mÏ c¸c ho¹t ®éng, ch­¬ng tr×nh du lÞch nh»m thóc ®Èy du lÞch, kinh tÕ cña §µ N½ng - Qu¶ng nam vµ cña c¶ n­íc. Do thêi gian cã h¹n, ®Þa bµn nghiªn cøu l¹i ë xa nªn trong khu«n khæ kho¸ luËn, em ch­a nghiªn cøu vµ t×m hiÓu chi tiÕt c¸c nguån lùc, c¸c ho¹t ®éng du lÞch cña hai tØnh, thµnh phè. Kho¸ luËn míi chØ lµ kh¶o cøu b­íc ®Çu vÒ tiÒm n¨ng, thùc tr¹ng ho¹t ®éng du lÞch §µ N½ng - Qu¶ng Nam, ch¾c kh«ng tr¸nh khái nh÷ng ®iÓm thiÕu sãt, h¹n chÕ. RÊt mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ sù ®ãng gãp cña c¸c b¹n ®äc quan t©m ®Õn ®Ò tµi. Cuèi cïng em xin tr©n träng c¶m ¬n. Môc lôc PhÇn më ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi 2. Môc ®Ých, nhiÖm vô vµ giíi h¹n nghiªn cøu cña ®Ò tµi 2.1. Môc ®Ých 2.2. NhiÖm vô 2.3. Giíi h¹n ®Ò tµi 3. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 3.1. Ph­¬ng ph¸p thu thËp sè liÖu 3.2. Ph­¬ng ph¸p kho¶ s¸t thùc ®Þa 3.3. Ph­¬ng ph¸p tæng hîp, ph©n tÝch thèng kª 3.4. Ph­¬ng ph¸p vÏ vµ sö dông b¶n ®å 3.5. Ph­¬ng ph¸p dù b¸o 4. Nh÷ng ®ãng gãp chñ yÕu cña kho¸ luËn 5. KÕt cÊu cña luËn v¨n PhÇn néi dung Ch­¬ng 1: TiÒm n¨ng du lÞch §µ N½ng - Qu¶ng Nam 1.1. VÞ trÝ ®Þa lý 1.2. Tµi nguyªn du lÞch 1.2.1. Tµi nguyªn du lÞch tù nhiªn 1.2.1.1. §Þa h×nh 1.2.1.2. KhÝ hËu 1.2.1.3. Nguån n­íc 1.2.1.4. §éng, thùc vËt 1.2.2. Tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n 1.2.2.1. D©n c­ d©n téc 1.2.2.2. Di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸ 1.2.2.3. LÔ héi 1.2.2.4. Lµng nghÒ truyÒn thèng 1.2.2.5. Tµi nguyªn nh©n v¨n kh¸c 1.3. C¬ së h¹ tÇng 1.3.1. M¹ng l­íi giao th«ng 1.3.1.1. M¹ng l­íi giao th«ng ®­êng bé vµ ®­êng s¾t 1.3.1.2. Giao th«ng ®­êng thuû vµ hµng kh«ng 1.3.2. Th«ng tin liªn l¹c 1.3.3. M¹ng l­íi ®iÖn 1.3.4. HÖ thèng cÊp tho¸t n­íc 1.4. §¸nh gi¸ chung vÒ tiÒm n¨ng du lÞch §µ N½ng - Qu¶ng Nam 1.4.1. ThuËn lîi 1.4.2. Khã kh¨n Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng du lÞch cña §µ N½ng - Qu¶ng Nam 2.1.Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch cña §µ N½ng - Qu¶ng Nam 2.1.1. Kh¸ch du lÞch 2.1.1.1. Kh¸ch quèc tÕ 2.1.1.2. Kh¸ch néi ®Þa 2.1.2. C¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch 2.1.2.1. C¬ së l­u tró 2.1.2.2. HÖ thèng th­¬ng m¹i dÞch vô 2.1.2.3. C¬ së vui ch¬i gi¶i trÝ, thÓ thao 2.1.2.4. NhËn xÐt vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch 2.1.3. Doanh thu ngµnh du lÞch 2.1.3.1. Doanh thu du lÞch qua c¸c n¨m 2.1.3.2. C¬ cÊu doanh thu 2.1.4. Lao ®éng trong ngµnh du lÞch 2.1.5. Nguån vèn ®Çu t­ cho du lÞch 2.1.5.1. §Çu t­ n­íc ngoµi 2.1.5.2. §Çu t­ trong n­íc 2.1.6. C«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý 2.2. Thùc tr¹ng c¸c ®iÓm, côm vµ tuyÕn du lÞch cña §µ N½ng - Qu¶ng Nam 2.2.1. C¸c ®iÓm du lÞch 2.2.1.1. C¸c ®iÓm du lÞch cã ý nghÜa quèc gia, quèc tÕ 2.2.1.2. C¸c ®iÓm du lÞch cã nghÜa vïng, ®Þa ph­¬ng 2.2.2. Côm du lÞch 2.2.2.1. Côm §µ N½ng vµ phô cËn 2.2.2.2. Côm Héi An vµ phô cËn 2.2.2.3. Côm §¹i Léc - Duy Xuyªn 2.2.2.4. Côm Tam Kú - Nói Thµnh 2.2.2.5. Côm Gi»ng - Ph­íc S¬n 2.2.3. TuyÕn du lÞch 2.2.3.1. C¸c tuyÕn néi vïng 2.2.3.2. C¸c tuyÕn liªn vïng 2.2.3.3. C¸c tuyÕn du lÞch quèc tÕ 2.2.4. NhËn xÐt chung vÒ c¸c ®iÓm, côm tuyÕn du lÞch cña §µ N½ng - Qu¶ng Nam 2.3. §¸nh gi¸ chung vÒ thùc tr¹ng ho¹t ®éng du lÞch §µ N½ng - Qu¶ng Nam Ch­¬ng 3: §Þnh h­íng vµ c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng du lÞch §µ N½ng - Qu¶ng Nam 3.1. Ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn du lÞch §µ N½ng - Qu¶ng Nam 3.1.1. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña du lÞch §µ N½ng - Qu¶ng Nam 3.1.2. Môc tiªu ph¸t triÓn 3.1.2.1. VÒ kinh tÕ 3.1.2.2. VÒ v¨n ho¸ 3.1.2.3. VÒ x· héi 3.1.2.4. VÒ m«i tr­êng 3.2. §Þnh h­íng ph¸t triÓn du lÞch §µ N½ng - Qu¶ng Nam 3.2.1. C¸c c¨n cø chñ yÕu 3.2.1.1. Xu h­íng biÕn ®éng nguån kh¸ch du lÞch ®Õn §µ N½ng - Qu¶ng Nam 3.2.1.2. §Þnh h­íng ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam 3.2.1.3. §Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña §µ N½ng - Qu¶ng Nam 3.2.2. §Þnh h­íng ph¸t triÓn theo ngµnh 3.2.3. C¸c ®Þnh h­íng ph¸t triÓn du lÞch theo l·nh thæ cña §µ N½ng - Qu¶ng N am 3.2.3.1. Côm §µ N½ng vµ phô cËn 3.2.3.2. Côm Héi An vµ phô cËn 3.2.3.3. Côm §¹i Léc - Duy Xuyªn 3.2.3.4. Côm Tam Kú - Nói Thµnh 3.3. C¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n 3.3.1. Gi¶i ph¸p vÒ nguån lùc 3.3.2. Gi¶i ph¸p vÒ c¬ së h¹ tÇng 3.3.3. Gi¶i ph¸p vÒ vèn vµ chÊn chØnh ho¹t ®éng ®Çu t­ 3.3.4. Gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc qu¶n lý 3.3.5. Gi¶i ph¸p vÒ m«i tr­êng 3.3.5.1. §èi víi m«i tr­êng tù nhiªn 3.3.5.2. §èi víi m«i tr­êng v¨n ho¸ x· héi 3.3.6. Gi¶i ph¸p ®¶m b¶o an ninh, an toµn cho du kh¸ch 3.3.7. §Èy m¹nh c«ng t¸c qu¶ng b¸ vµ tËp trung xóc tiÕn ®iÓm ®Õn du lÞch §µ N½ng vµ miÒn trung ViÖt Nam 3.3.8. Gi¶i ph¸p kh¸c KÕt luËn kiÕn nghÞ 1. KÕt luËn 2. KiÕn nghÞ 2.1. Víi Së du lÞch §µ N½ng, Së Th­¬ng m¹i - du lÞch Qu¶ng Nam 2.2. Víi Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin 2.3. Víi ChÝnh phñ, Tæng côc Du lÞch Tµi liÖu tham kh¶o PhÇn më ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi 2. Môc ®Ých, nhiÖm vô vµ giíi h¹n nghiªn cøu cña ®Ò tµi 2.1. Môc ®Ých 2.2. NhiÖm vô 2.3. Giíi h¹n ®Ò tµi 3. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 3.1. Ph­¬ng ph¸p thu thËp sè liÖu 3.2. Ph­¬ng ph¸p kho¶ s¸t thùc ®Þa 3.3. Ph­¬ng ph¸p tæng hîp, ph©n tÝch thèng kª 3.4. Ph­¬ng ph¸p vÏ vµ sö dông b¶n ®å 3.5. Ph­¬ng ph¸p dù b¸o 4. Nh÷ng ®ãng gãp chñ yÕu cña kho¸ luËn 5. KÕt cÊu cña luËn v¨n PhÇn néi dung Ch­¬ng 1: TiÒm n¨ng du lÞch §µ N½ng - Qu¶ng Nam 1.1. VÞ trÝ ®Þa lý 1.2. Tµi nguyªn du lÞch 1.2.1. Tµi nguyªn du lÞch tù nhiªn 1.2.1.1. §Þa h×nh 1.2.1.2. KhÝ hËu 1.2.1.3. Nguån n­íc 1.2.1.4. §éng, thùc vËt 1.2.2. Tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n 1.2.2.1. D©n c­ d©n téc 1.2.2.2. Di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸ 1.2.2.3. LÔ héi 1.2.2.4. Lµng nghÒ truyÒn thèng 1.2.2.5. Tµi nguyªn nh©n v¨n kh¸c 1.3. C¬ së h¹ tÇng 1.3.1. M¹ng l­íi giao th«ng 1.3.1.1. M¹ng l­íi giao th«ng ®­êng bé vµ ®­êng s¾t 1.3.1.2. Giao th«ng ®­êng thuû vµ hµng kh«ng 1.3.2. Th«ng tin liªn l¹c 1.3.3. M¹ng l­íi ®iÖn 1.3.4. HÖ thèng cÊp tho¸t n­íc 1.4. §¸nh gi¸ chung vÒ tiÒm n¨ng du lÞch §µ N½ng - Qu¶ng Nam 1.4.1. ThuËn lîi 1.4.2. Khã kh¨n Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng du lÞch cña §µ N½ng - Qu¶ng Nam 2.1.Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch cña §µ N½ng - Qu¶ng Nam 2.1.1. Kh¸ch du lÞch 2.1.1.1. Kh¸ch quèc tÕ 2.1.1.2. Kh¸ch néi ®Þa 2.1.2. C¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch 2.1.2.1. C¬ së l­u tró 2.1.2.2. HÖ thèng th­¬ng m¹i dÞch vô 2.1.2.3. C¬ së vui ch¬i gi¶i trÝ, thÓ thao 2.1.2.4. NhËn xÐt vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch 2.1.3. Doanh thu ngµnh du lÞch 2.1.3.1. Doanh thu du lÞch qua c¸c n¨m 2.1.3.2. C¬ cÊu doanh thu 2.1.4. Lao ®éng trong ngµnh du lÞch 2.1.5. Nguån vèn ®Çu t­ cho du lÞch 2.1.5.1. §Çu t­ n­íc ngoµi 2.1.5.2. §Çu t­ trong n­íc 2.1.6. C«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý 2.2. Thùc tr¹ng c¸c ®iÓm, côm vµ tuyÕn du lÞch cña §µ N½ng - Qu¶ng Nam 2.2.1. C¸c ®iÓm du lÞch 2.2.1.1. C¸c ®iÓm du lÞch cã ý nghÜa quèc gia, quèc tÕ 2.2.1.2. C¸c ®iÓm du lÞch cã nghÜa vïng, ®Þa ph­¬ng 2.2.2. Côm du lÞch 2.2.2.1. Côm §µ N½ng vµ phô cËn 2.2.2.2. Côm Héi An vµ phô cËn 2.2.2.3. Côm §¹i Léc - Duy Xuyªn 2.2.2.4. Côm Tam Kú - Nói Thµnh 2.2.2.5. Côm Gi»ng - Ph­íc S¬n 2.2.3. TuyÕn du lÞch 2.2.3.1. C¸c tuyÕn néi vïng 2.2.3.2. C¸c tuyÕn liªn vïng 2.2.3.3. C¸c tuyÕn du lÞch quèc tÕ 2.2.4. NhËn xÐt chung vÒ c¸c ®iÓm, côm tuyÕn du lÞch cña §µ N½ng - Qu¶ng Nam 2.3. §¸nh gi¸ chung vÒ thùc tr¹ng ho¹t ®éng du lÞch §µ N½ng - Qu¶ng Nam Ch­¬ng 3: §Þnh h­íng vµ c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng du lÞch §µ N½ng - Qu¶ng Nam 3.1. Ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn du lÞch §µ N½ng - Qu¶ng Nam 3.1.1. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña du lÞch §µ N½ng - Qu¶ng Nam 3.1.2. Môc tiªu ph¸t triÓn 3.1.2.1. VÒ kinh tÕ 3.1.2.2. VÒ v¨n ho¸ 3.1.2.3. VÒ x· héi 3.1.2.4. VÒ m«i tr­êng 3.2. §Þnh h­íng ph¸t triÓn du lÞch §µ N½ng - Qu¶ng Nam 3.2.1. C¸c c¨n cø chñ yÕu 3.2.1.1. Xu h­íng biÕn ®éng nguån kh¸ch du lÞch ®Õn §µ N½ng - Qu¶ng Nam 3.2.1.2. §Þnh h­íng ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam 3.2.1.3. §Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña §µ N½ng - Qu¶ng Nam 3.2.2. §Þnh h­íng ph¸t triÓn theo ngµnh 3.2.3. C¸c ®Þnh h­íng ph¸t triÓn du lÞch theo l·nh thæ cña §µ N½ng - Qu¶ng Nam 3.2.3.1. Côm §µ N½ng vµ phô cËn 3.2.3.2. Côm Héi An vµ phô cËn 3.2.3.3. Côm §¹i Léc - Duy Xuyªn 3.2.3.4. Côm Tam Kú - Nói Thµnh 3.3. C¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n 3.3.1. Gi¶i ph¸p vÒ nguån lùc 3.3.2. Gi¶i ph¸p vÒ c¬ së h¹ tÇng 3.3.3. Gi¶i ph¸p vÒ vèn vµ chÊn chØnh ho¹t ®éng ®Çu t­ 3.3.4. Gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc qu¶n lý 3.3.5. Gi¶i ph¸p vÒ m«i tr­êng 3.3.5.1. §èi víi m«i tr­êng tù nhiªn 3.3.5.2. §èi víi m«i tr­êng v¨n ho¸ x· héi 3.3.6. Gi¶i ph¸p ®¶m b¶o an ninh, an toµn cho du kh¸ch 3.3.7. §Èy m¹nh c«ng t¸c qu¶ng b¸ vµ tËp trung xóc tiÕn ®iÓm ®Õn du lÞch §µ N½ng vµ miÒn trung ViÖt Nam 3.3.8. Gi¶i ph¸p kh¸c KÕt luËn kiÕn nghÞ 1. KÕt luËn 2. KiÕn nghÞ 2.1. Víi Së du lÞch §µ N½ng, Së Th­¬ng m¹i - du lÞch Qu¶ng Nam 2.2. Víi Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin 2.3. Víi ChÝnh phñ, Tæng côc Du lÞch Tµi liÖu tham kh¶o B¶ng : Sè l­îng di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸ §µ N½ng-Qu¶ng Nam, ®iÓm sè vµ møc ®é Stt Tªn thµnh phè, huyÖn Tæng sè di tÝch c¸c cÊp Tæng céng Møc ®é Quèc tÕ Quèc gia TØnh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Thµnh phè §µ N½ng ThÞ X· Héi An ThÞ X· Tam Kú HuyÖn §iÖn Bµn HuyÖn Duy Xuyªn HuyÖn Nói Thµnh HuyÖn §¹i Léc HuyÖn QuÕ S¬n 09 1 3 2 81 54 8 14 7 9 90 75 9 17 27 11 4 NhiÒu NhiÒu Trung b×nh Trung b×nh Trung b×nh Trung b×nh Th­a Tæng sè B¶ng: MËt ®é vµ møc ®é di tÝch lÞch sö -v¨n hãa ®­îc xÕp h¹ng quèc tÕ vµ quèc gia cña §µ N½ng - Qu¶ng Nam. Stt Tªn thµnh phè, huyÖn thÞ DiÖn tÝch (km2) Sè DT xÕp h¹ng quèc tÕ Sè DT xÕp h¹ng Quèc gia MËt ®é /100km2 Møc ®é 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TP §µ N½ng TX Héi An TX Tam Kú H. Th¨ng B×nh H. Duy Xuyªn H. §iÖn Bµn H. §¹i Léc H. Hiªn H. Gi»ng H. Ph­íc S¬n H. HiÖp §øc H. Tiªn Ph­íc H. Nói Thµnh H. Trµ My H. QuÕ S¬n 943,4 60,1 382,2 390 290,4 212,2 563,5 1766,3 1838,5 1263,9 487,8 526,9 528,2 1690 737 90 Tæng sè

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDu lịch Đà Nẵng - Quảng Nam tiềm năng, thực trạng và Giải pháp.doc
Luận văn liên quan