Đường lối công nghiệp hoá của Đảng cộng sản Việt Nam được thể hiện qua nghị quyết các đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng

Đề tài: Đường lối công nghiệp hoá của Đảng cộng sản Việt Nam được thể hiện qua nghị quyết các đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. Đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước do Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng (1976) đề ra. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cả nước đã được độc lập. Đảng chủ trương mau chóng hoàn thành thống nhất nước nhà về mọi mặt và đưa cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Mọi mặt hoạt động của Đảng và nhà nước ta ở các cấp dều tập trung vào việc thực hiện sự chuyển biến cách mạng mạnh mẽ trên cả nước. Chỉ trong một thời gian ngắn cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước đã được thực hiện (24-4-1976) và đạt thắng lợi tốt đẹp. Thể theo ý chí và nguyện vọng của đồng bào ta từ Bắc tới Nam, Quốc hội cả nước (Quốc hội khoá IV) trong kỳ họp đầu tiên đã long trọng tuyên bố hoàn thành thống nhất nước nhà về mặt nhà nước, đặt tên nước là cộng hoà XHCN Việt Nam. Các đoàn thể cách mạng cũng nhanh chóng thống nhất. Mặc dù có nhiều thuận lợi nhưng Đảng ta cũng gặp rất nhiều khó khăn trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Các thuận lợi là nước ta đã thống nhất mặt nhà nước, non sông liền một dải; toàn dân phấn khởi xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước . Tuy nhiên, ta phải khắc phục những hậu quả rất to lớn của hai cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc của Mỹ, phải xoá bỏ những tàn dư của chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam. Ngoài ra, ta còn gặp những khó khăn như Đế quốc Mỹ bao vây cấm vận mà sự viện trợ của quốc tế hầu như không còn nữa. Các thế lực thù địch quốc tế đứng đầu là đế quốc Mỹ luôn tìm mọi cách chống phá thủ tiêu chủ nghĩa xã hội, trong đó Việt nam là mục tiêu của chúng. Trước tình hình đó, tháng 12 năm 1976, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã được triệu tập. Đại hội đã quyết định đổi tên Đảng thành Đảng cộng sản Việt Nam, thông qua đường lối chung của cách mạng XHCN, đường lối kinh tế ở nước ta trong giai đoạn đổi mới và phương hướng nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm lần thứ II. Đường lối chung xây dựng XHCN trong thời kỳ quá độ ở nước ta do Đại hội IV của Đảng thông qua có những nội dung cơ bản như sau: - Những mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội là : Xâu dựng chế độ làm chủ tập thể XHCN được xem là mục tiêu bao trùm; xây dựng nền sản xuất lớn XHCN được xem là cơ sở kinh tế của chế độ làm chủ tập thể; xây dựng nền văn hoá mới và xây dựng con người mới XHCN. - Các biện pháp đòn bẩy để đạt các mục tiêu trên là: Nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời 3 cuộc cách mạng: cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng vè khoa học- kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hoá, trong đo cách mạng khoa học- kỹ thuật là then chốt; công nghiệp hoá XHCN được xem là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ. Trên cơ sở trên, Đại hội IV đề ra đường lối xây dựng xây dựng kinh tế XHCN xã hội trong giai đoạn mới mà nội dung cơ bản là: Đẩy mạnh công nghiệp hoá XHCN, ưu tiên phát triển nặng một cách hợp lý, trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ; xây dựng cơ sở sản xuất vật chất kỹ thuật cho CNXH, đưa nền kinh tế sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn XHCN, xây dựng kinh tế trung ương phát triển kinh tế địa phương kết hợp phát triển lực lượng sản xuatvôi' hoàn thiện quan hệ sản xuất XHCN; kết hợp kinh tế với quốc phòng. Tóm lại, đường lối xây dựng CNXH trên cả nước do Đại hội IV đề ra nhìn chung là do sự đúc rút kinh nghiệm của 20 năm xây dựng CNXH ở miền Bắc. Đường lối đó vẫn mắc những sai lầm của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc trong điều kiện tình hình quốc tế và trong nước như đã phân tích ở trên thì những sai lầm đó là khó tránh khỏi. 2. Đại hội toàn quốc lần thứ V của Đảng. Đấu tranh trong thời kỳ kế hoạch 5 năm lần thứ III (1981 – 1985). Tháng 3 năm 1982 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng được triệu tập. Đại hội đã đánh giá tình hình thực hiện đường lối của Đại hội IV trong 5 năm qua, đồng thời nêu lên những ưu điểm và nhược điểm cần phải sửa chữa, khắc phụcTrện lĩnh vực lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện đường lối kinh tế, qua thực tiễn, Đại hội nhận thấy rằng đường lối cách mạng XHCN và đường lối xây dựng nền kinh tế XHCN do Đại hội IV vạch ra là cho suốt cả thời kỳ quá độ đi lên CNXH. Kinh nghiệm cho ta thấy rằng để đường lối đó thực hiện thắng lợi cần phải cụ thể hoá thành những chặng đường với những nhiệm vụ và biện pháp sao cho sát hợp với yêu cầu và khả năng cho phép. Từ nhận thức mới đó, Đại hội đã vạch ra chiến lược kinh tế- xã hội tổng hợp của chặng đường trước mắt đến năm 1990. Trong các chính sách lớn, được đặt lên hàng đấu và xem là có tính chất quyết định hơn hết là sự kết hợp đúng đắn giữa công nghiệp và nông nghiệp. Nếu từ Đại hội III năm 1960, Đảng luôn luôn khẳng định công nghiệp hoá là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ thì đến Đại hội lần này, điều mới và quan trọng là Đảng đã xác định cụ thể nội dung và cách thức công nghiệp hoá trong chặng đường đầu tiên. Đó là: Tập trung sức phát triển mạnh nông nghiệp, coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, đồng thời đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng và tiếp tục xây dựng một số ngành công nghiệp nặng quan trọng, kết hợp nông nghiệp, công nghiệp hàng tiêu dùng và công nghiệp nặng trong một cơ cấu công- nông hợp lý. Đó cũng là nội dung chính của công nghiệp hoá XHCN trong chặng đường đầu tiên, nhằm tạo ra lực lượng cho việc đẩy mạnh công nghiệp hoá cho chặng đường tiếp theo.

doc9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 4514 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đường lối công nghiệp hoá của Đảng cộng sản Việt Nam được thể hiện qua nghị quyết các đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò tµi: §­êng lèi c«ng nghiÖp ho¸ cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®­îc thÓ hiÖn qua nghÞ quyÕt c¸c ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc cña §¶ng. ------------------o0o----------------- 1. §­êng lèi x©y dùng chñ nghÜa x· héi trªn c¶ n­íc do §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc cña §¶ng (1976) ®Ò ra. Sau ngµy miÒn Nam hoµn toµn gi¶i phãng, c¶ n­íc ®· ®­îc ®éc lËp. §¶ng chñ tr­¬ng mau chãng hoµn thµnh thèng nhÊt n­íc nhµ vÒ mäi mÆt vµ ®­a c¶ n­íc cïng tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi. Mäi mÆt ho¹t ®éng cña §¶ng vµ nhµ n­íc ta ë c¸c cÊp dÒu tËp trung vµo viÖc thùc hiÖn sù chuyÓn biÕn c¸ch m¹ng m¹nh mÏ trªn c¶ n­íc. ChØ trong mét thêi gian ng¾n cuéc tæng tuyÓn cö bÇu Quèc héi chung cña c¶ n­íc ®· ®­îc thùc hiÖn (24-4-1976) vµ ®¹t th¾ng lîi tèt ®Ñp. ThÓ theo ý chÝ vµ nguyÖn väng cña ®ång bµo ta tõ B¾c tíi Nam, Quèc héi c¶ n­íc (Quèc héi kho¸ IV) trong kú häp ®Çu tiªn ®· long träng tuyªn bè hoµn thµnh thèng nhÊt n­íc nhµ vÒ mÆt nhµ n­íc, ®Æt tªn n­íc lµ céng hoµ XHCN ViÖt Nam. C¸c ®oµn thÓ c¸ch m¹ng còng nhanh chãng thèng nhÊt. MÆc dï cã nhiÒu thuËn lîi nh­ng §¶ng ta còng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trªn con ®­êng tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi. C¸c thuËn lîi lµ n­íc ta ®· thèng nhÊt mÆt nhµ n­íc, non s«ng liÒn mét d¶i; toµn d©n phÊn khëi x©y dùng chñ nghÜa x· héi trªn c¶ n­íc... Tuy nhiªn, ta ph¶i kh¾c phôc nh÷ng hËu qu¶ rÊt to lín cña hai cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i ë miÒn B¾c cña Mü, ph¶i xo¸ bá nh÷ng tµn d­ cña chñ nghÜa thùc d©n míi ë miÒn Nam. Ngoµi ra, ta cßn gÆp nh÷ng khã kh¨n nh­ §Õ quèc Mü bao v©y cÊm vËn mµ sù viÖn trî cña quèc tÕ hÇu nh­ kh«ng cßn n÷a. C¸c thÕ lùc thï ®Þch quèc tÕ ®øng ®Çu lµ ®Õ quèc Mü lu«n t×m mäi c¸ch chèng ph¸ thñ tiªu chñ nghÜa x· héi, trong ®ã ViÖt nam lµ môc tiªu cña chóng. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, th¸ng 12 n¨m 1976, §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IV cña §¶ng ®· ®­îc triÖu tËp. §¹i héi ®· quyÕt ®Þnh ®æi tªn §¶ng thµnh §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, th«ng qua ®­êng lèi chung cña c¸ch m¹ng XHCN, ®­êng lèi kinh tÕ ë n­íc ta trong giai ®o¹n ®æi míi vµ ph­¬ng h­íng nhiÖm vô cña kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø II. §­êng lèi chung x©y dùng XHCN trong thêi kú qu¸ ®é ë n­íc ta do §¹i héi IV cña §¶ng th«ng qua cã nh÷ng néi dung c¬ b¶n nh­ sau: - Nh÷ng môc tiªu x©y dùng chñ nghÜa x· héi lµ : X©u dùng chÕ ®é lµm chñ tËp thÓ XHCN ®­îc xem lµ môc tiªu bao trïm; x©y dùng nÒn s¶n xuÊt lín XHCN ®­îc xem lµ c¬ së kinh tÕ cña chÕ ®é lµm chñ tËp thÓ; x©y dùng nÒn v¨n ho¸ míi vµ x©y dùng con ng­êi míi XHCN. - C¸c biÖn ph¸p ®ßn bÈy ®Ó ®¹t c¸c môc tiªu trªn lµ: N¾m v÷ng chuyªn chÝnh v« s¶n, ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n lao ®éng, tiÕn hµnh ®ång thêi 3 cuéc c¸ch m¹ng: c¸ch m¹ng vÒ quan hÖ s¶n xuÊt, c¸ch m¹ng vÌ khoa häc- kü thuËt, c¸ch m¹ng t­ t­ëng vµ v¨n ho¸, trong ®o c¸ch m¹ng khoa häc- kü thuËt lµ then chèt; c«ng nghiÖp ho¸ XHCN ®­îc xem lµ nhiÖm vô trung t©m trong suèt thêi kú qu¸ ®é. Trªn c¬ së trªn, §¹i héi IV ®Ò ra ®­êng lèi x©y dùng x©y dùng kinh tÕ XHCN x· héi trong giai ®o¹n míi mµ néi dung c¬ b¶n lµ: §Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ XHCN, ­u tiªn ph¸t triÓn nÆng mét c¸ch hîp lý, trªn c¬ së ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp nhÑ; x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt vËt chÊt kü thuËt cho CNXH, ®­a nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt nhá lªn s¶n xuÊt lín XHCN, x©y dùng kinh tÕ trung ­¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph­¬ng kÕt hîp ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊtvíi hoµn thiÖn quan hÖ s¶n xuÊt XHCN; kÕt hîp kinh tÕ víi quèc phßng. Tãm l¹i, ®­êng lèi x©y dùng CNXH trªn c¶ n­íc do §¹i héi IV ®Ò ra nh×n chung lµ do sù ®óc rót kinh nghiÖm cña 20 n¨m x©y dùng CNXH ë miÒn B¾c. §­êng lèi ®ã vÉn m¾c nh÷ng sai lÇm cña ®­êng lèi x©y dùng chñ nghÜa x· héi miÒn B¾c trong ®iÒu kiÖn t×nh h×nh quèc tÕ vµ trong n­íc nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn th× nh÷ng sai lÇm ®ã lµ khã tr¸nh khái. 2. §¹i héi toµn quèc lÇn thø V cña §¶ng. §Êu tranh trong thêi kú kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø III (1981 – 1985). Th¸ng 3 n¨m 1982 §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø V cña §¶ng ®­îc triÖu tËp. §¹i héi ®· ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn ®­êng lèi cña §¹i héi IV trong 5 n¨m qua, ®ång thêi nªu lªn nh÷ng ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm cÇn ph¶i söa ch÷a, kh¾c phôc.Trªn lÜnh vùc l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o thùc hiÖn ®­êng lèi kinh tÕ, qua thùc tiÔn, §¹i héi nhËn thÊy r»ng ®­êng lèi c¸ch m¹ng XHCN vµ ®­êng lèi x©y dùng nÒn kinh tÕ XHCN do §¹i héi IV v¹ch ra lµ cho suèt c¶ thêi kú qu¸ ®é ®i lªn CNXH. Kinh nghiÖm cho ta thÊy r»ng ®Ó ®­êng lèi ®ã thùc hiÖn th¾ng lîi cÇn ph¶i cô thÓ ho¸ thµnh nh÷ng chÆng ®­êng víi nh÷ng nhiÖm vô vµ biÖn ph¸p sao cho s¸t hîp víi yªu cÇu vµ kh¶ n¨ng cho phÐp. Tõ nhËn thøc míi ®ã, §¹i héi ®· v¹ch ra chiÕn l­îc kinh tÕ- x· héi tæng hîp cña chÆng ®­êng tr­íc m¾t ®Õn n¨m 1990. Trong c¸c chÝnh s¸ch lín, ®­îc ®Æt lªn hµng ®Êu vµ xem lµ cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh h¬n hÕt lµ sù kÕt hîp ®óng ®¾n gi÷a c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp. NÕu tõ §¹i héi III n¨m 1960, §¶ng lu«n lu«n kh¼ng ®Þnh c«ng nghiÖp ho¸ lµ nhiÖm vô trung t©m trong suèt thêi kú qu¸ ®é th× ®Õn §¹i héi lÇn nµy, ®iÒu míi vµ quan träng lµ §¶ng ®· x¸c ®Þnh cô thÓ néi dung vµ c¸ch thøc c«ng nghiÖp ho¸ trong chÆng ®­êng ®Çu tiªn. §ã lµ: TËp trung søc ph¸t triÓn m¹nh n«ng nghiÖp, coi n«ng nghiÖp lµ mÆt trËn hµng ®Çu, ®ång thêi ®Èy m¹nh s¶n xuÊt hµng tiªu dïng vµ tiÕp tôc x©y dùng mét sè ngµnh c«ng nghiÖp nÆng quan träng, kÕt hîp n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp hµng tiªu dïng vµ c«ng nghiÖp nÆng trong mét c¬ cÊu c«ng- n«ng hîp lý. §ã còng lµ néi dung chÝnh cña c«ng nghiÖp ho¸ XHCN trong chÆng ®­êng ®Çu tiªn, nh»m t¹o ra lùc l­îng cho viÖc ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ cho chÆng ®­êng tiÕp theo. Tõ chiÕn l­îc kinh tÕ- x· héi ®ã, §¹i héi V ®· ®Ò ra nh­ng yªu cÇu c¬ b¶n vÒ kinh tÕ- x· héi cÇn gi¶i quyÕt cho b»ng ®­îc trong thêi kú 5 n¨m lÇn thø III (1981 - 1985) lµ: ph¸t triÓn thªm mét b­íc, s¾p xÕp l¹i c¬ cÊu vµ ®Èy m¹nh c¶i t¹o XHCN nÒn kinh tÕ quèc d©n. Ba mÆt ®ã kÕt hîp chÆt chÏ víi nhau, c¬ b¶n æn ®Þnh cho ®­îc t×nh h×nh kinh tÕ vµ x· héi, ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu cÊp b¸ch vµ nhÊt thiÕt cña ®êi sèng nh©n d©n, gi¶m nhÑ nh÷ng chç mÊt c©n ®èi nghiªm träng nhÊt cña nªn kinh tÕ, kh¾c phôc mét b­íc quan trängt×nh tr¹ng kh«ng b×nh th­êng vÒ ph©n phèi- l­u th«ng, t¨ng thªm tiÒn ®Ò vµ ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕn lªn m¹nh mÏ vµ v÷ng ch¾c h¬n trong nh÷ng n¨m sau. Thµnh tùu ®¸ng chó ý trong thêi kú nµy lµ: - Trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp ®· ng¨n chÆn ®­îc ®µ gi¶m sót cña nh÷ng n¨m 1979 – 1980 vµ ®¹t ®­îc nh÷ng tiÕn bé râ rÖt. S¶n l­îng n«ng nghiÖp ®¹t 17 triÖu tÊn (so víi 13,4 triÖu tÊn nh÷ng n¨m 1976 – 1980), s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m 9,5% (so víi 0,6% nh÷ng n¨m 1978 – 1980). - C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña CNXH tiÕp tôc ®­îc t¨ng c­êng, trong ®ã cã c«ng tr×nh thuû ®iÖn Hoµ B×nh vµ c«ng tr×nh thuû ®iªn TrÞ An ®­îc khëi c«ng x©y dùng. Tuy vËy, t×nh h×nh kinh tÕ- x· héi cña n­íc ta vÉn cßn nhiÒu khã kh¨n: - S¶n xuÊt t¨ng chËm, kh«ng t­¬ng xøng víi kh¶ n¨ng vèn cã, kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nhanh chãng vÒ æn ®Þnh ®êi sèng cña nh©n d©n. Mét sè chØ tiªu quan träng cña kÕ ho¹ch 5 n¨m kh«ng ®¹t, ®· ¶nh h­ëng ®Õn toµn bé ho¹t ®éng vµ ®êi sèng cña nh©n d©n; - HiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ ®Çu t­ thÊp; - Tµi nguyªn cña ®Êt n­íc ch­a khai th¸c tèt, l¹i bÞ l·ng phÝ trong sö dông; - Ph©n phèi l­u th«ng rèi ren, c¨ng th¼ng. VËt gi¸ t¨ng nhanh, ng©n s¸ch th©m hôt. N¹n l¹m ph¸t t¨ng; - Nh÷ng mÊt c©n ®èi trong nÒn kinh tÕ chËm ®­îc thu hÑp, cã mÆt l¹i gay g¾t h¬n tr­íc. - ... Nh×n chung trong thêi kú kÕ hoach 5 n¨m 1981 – 1985 môc tiªu ®Ò ra lµ c¬ b¶n æn ®Þnh t×nh h×nh kinh tÕ- x· héi ch­a thùc hiÖn ®­îc. §¹i héi V ®· kh¸i qu¸t mét sè kinh nghiÖm qua thùc tiÔn c¶i tiÕn qu¶n lý kinh tÕ- x· héi. §ã lµ mét sè c¬ së quÝ b¸u gióp cho viÖc ®Ò ra vµ thùc hiÖn ®­êng lèi sau nµy cña §¹i héi ®óng ®¾n vµ cã hiªô qu¶ h¬n. 3. §¹i héi ®¹i biÓu §¶ng toµn quèc lµn thø VI (1986) Sau 10 n¨m x©y dùng chñ nghÜa x· héi trªn c¶ n­íc theo m« h×nh cò tõ 1975- 1985 chóng ta ®· thu ®­îc mét sè thµnh tùu quan träng vÒ ®æi míi kinh tÕ: nh©n d©n ta ®· kh¾c phôc ®­îc mét b­íc sù l¹c hËu vµ ph©n t¸n cña nÒn kinh tÕ, c¶i tiÕn mét phÇn c¬ cÊu nÒn kinh tÕ- x· héi, ®Æt nh÷ng c¬ së ®Çu tiªn cho sù ph¸t triÓn míi. Tuy nhiªn, nÒn kinh tÕ n­íc ta l©m vµo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng mét c¸ch toµn diÖn vµ s©u s¾c. VÊn ®Ò gi¸, l­¬ng, tiÒn næi lªn hÕt søc gay g¾t. §êi sèng cña ®¹i bé phËn nh©n d©n, ®Æc biÖt lµ lùc l­îng vò trang gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, lßng tin cña nh©n d©n ®èi víi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ nhµ n­íc bÞ gi¶m sót nghiªm träng. T×nh h×nh ®ã ®ßi hái §¶ng ta ph¶i kÞp thêi xoay chuyÓn t×nh thÕ, cÇn ph¶i lµm tèt c¸c c«ng viÖc sau ®©y; - CÇn ph¶i nh×n th¼ng vµo sù thËt, ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng cña ®Êt n­íc; - CÇn ph¶i ®æi míi mét c¸ch m¹nh mÏ, toµn diÖn trong ®­êng lèi x©y dùng CNXH trªn c¶ n­íc, ®Æc biÖt lµ ®æi míi vÒ t­ duy, trong ®ã ®æi míi t­ duy kinh tÕ lµ hµng ®Çu; §¹i héi lÇn thø VI cña §¶ng ®Ì x­íng chñ tr­¬ng cÇn ®æi míi trong ®­êng lèi x©y dùng chñ nghÜa x· héi trong thêi kú qu¸ ®é ë n­íc ta. VÊn ®Ò quan träng tr­íc tiªn lµ ph¶i x¸c ®Þnh l¹i môc tiªu sao cho phï hîp víi qui luËt ®i lªn CNXH ë n­íc ta tõ s¶n xuÊt nhá. §¹i héi x¸c ®Þnh r»ng c«ng cuéc x©y dùng XHCN ë n­íc ta ph¶i tr¶i qua nhiÒu chÆng ®­êng. “NhiÖm vô bao trïm, môc tiªu tæng quat cña chÆng ®­êng ®Çu tiªn lµ æn ®Þnh mäi mÆt t×nh h×nh kinh tÕ- x· héi, tiÕp tôc x©y dùng nh÷ng vÊn ®Ò cÇn thiÕt cho viÖc ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hoa XHCN trong chÆng ®­êng tiÕp theo”. Tõ môc tiªu bao trïm ®ã, §¹i héi ®Ò ra 5 môc tiªu cô thÓ trong nh÷ng n¨m cßn l¹i cña chÆng ®­êng ®Çu tiªn lµ: - S¶n xuÊt ®ñ tiªu dïng vµ cã tÝch luü; - B­íc ®Çu t¹o ra mét c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt; - T¹o ra chuyÓn biÕn vÒ mÆt x· h«i; - §¶m b¶o nhu cÇu cñng cè quèc phßng vµ an ninh. §Ó thùc hiÖn môc tiªu nãi trªn, §¹i héi ®· ®Ò ra mét hÖ thèng gi¶i ph¸p: vÒ bè trÝ c¬ cÊu s¶n xuÊt, c¬ cÊu ®Çu t­, vÒ x©y dùng vµ cñng cè quan hÖ s¶n xuÊt míi, sö dông vµ c¶i t¹o ®óng ®¾n c¸c thµnh phÇn kinh tÕ; vÒ ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý; vÒ ph¸t huy ®éng lùc häc cña khoa hoc- kü thuËt... T­ t­ëng chØ ®¹o cèt lâi cña §¹i héi VI lµ gi¶i phãng mäi n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã, khai th¸c mäi tiÒm n¨ng cña ®Êt n­íc vµ sö dông cã hiÖu qu¶ sù gióp ®ì quèc tÕ ®Ó ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt ®i ®«i víix©y dùng vµ cñng cèquan hÖ s¶n xuÊt XHCN. Nh×n chung, trong 5 n¨m thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi, c¸ch m¹ng n­íc ta ®· ®at ®­îc nh÷ng thµnh tùu b­íc ®Çu rÊt quan träng vÒ kinh tÕ: - §¹t tiÕn bé râ rÖt trong viÖc thùc ba ch­¬ng tr×nh kinh tÕ, nhÊt lµ trªn mÆt trËn s¶n xuÊt l­¬ng thùc, thùc phÈm. - Trªn ®Êt n­íc ta ®· b­íc ®Çu h×nh thµnh nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng d­íi sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc. - C¬ chÕ qu¶n lý ®æi míi, c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ míi b­íc ®Çu nh­ng ch­a ®ång bé... Nh÷ng thµnh tùu nãi trªn kh¼ng ®inh sù ®óng ®¾n cña ®­êng lèi ®æi míi ®Ò ra tõ §¹i héi VI. §ã lµ c¬ së rÊt quan träng ®Ó chóng ta tiÕp tôc tiÕn lªn. 4. §¹i héi toµn quèc lµn thø VII cña §¶ng th¸ng 6-1991 quyÕt ®Þnh ®­a ®Êt n­íc tiÕp tôc tiÕn lªn CNXH theo ®­êng lèi ®æi míi. §¹i héi toµn quèc lÇn thø VII ®· ®­îc triÖu tËp th¸ng 6 n¨m 1991 trong bèi c¶nh lÞch sö hÕt søc phøc t¹p: ë trong n­íc, sau 4 n¨m thùc hiÖn ®æi míi theo ®­êng lèi cña §¹i héi toµn quèc lÇn thø VI, t×nh h×nh kinh tÕ- x· héi ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn ®¸ng kÓ. Song nh×n chung, ®Êt n­íc vÉn ch­a ra khái khñng ho¶ng vÒ kinh tÕ- x· héi, mÆc dï t×nh h×nh an ninh chÝnh trÞ ®­îc gi÷ v÷ng. Trªn ph¹m vi quèc tÕ, cuéc khñng ho¶ng toµn diÖn trong hÖ thèng c¸c n­íc XHCN ®· dÉn ®Õn sù tan r· vµ sôp ®æ cña nhiÒu n­íc XHCN. Bèi c¶nh lÞch sö trªn ®©y ®Æt ra cho §¹i héi lÇn nµy hÕt søc nÆng nÒ lµ ph¶i ®Þnh ra chñ tr­¬ng, ®­êng lèi ®óng ®¾n ®Ó tiÕp tôc ®­a sù nghiÖp chñ nghÜa x· héi ®Õn thµnh c«ng vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc XHCN. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ b­íc ®Çu cña viÖc thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi ®­îc khëi x­íng tõ §¹i héi VI, §¹i héi VII kÕt luËn r»ng, sù nghiÖp ®æi míi ®ang tiªn hµnh lµ ®óng ®¾n, cÇn ph¶i tiÕp tôc ®Èy m¹nh, ®ång bé vµ toµn diÖn, ®ång thêi kh¼ng ®Þnh quyÕt t©m kh«ng lay chuyÓn cña §¶ng vµ nh©n d©n ta ®i theo con ®­¬ng XHCN. Víi tinh thÇn ®æi míi vµ d©n chñ, §¹i héi ®· th¶o luËn vµ th«ng qua c¸c v¨n kiÖn lín ®­îc chuÈn bÞ chu ®¸ovµ ®­îc ®­a ra lÊy ý kiÕn réng r·i trong toµn §¶ng. VÒ kinh tÕ th× cã: ChiÕn l­îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ- x· häi ®Õn n¨m 2000. Néi dung v¨n kiÖn cã thÓ ®­îc tãm t¾t nh­ sau: - Ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt, c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n­íc theo h­íng hiÖn ®¹i g¾n liÒn víi ph¸t triÓn mét nÒn n«ng nghiÖp toµn diÖn lµ nhiÖm vô trung t©m, nh»m tõng b­íc x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña CNXH, kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ c¶i thiÖn ®íi sèng nh©n d©n. - Phï hîp víi sî ph¸t triÓn s¶n xuÊt, thiÕt lËp tõng b­íc quan hÖ s¶n xuÊt XHCN tõ thÊp ®Õn cao víi sù ®a d¹ng vÒ h×nh thøc së h÷u, nhÊn m¹nh tÇm quan träng cña viÖc thùc hiÖn nhÊt qu¸n chÝnh s¸ch kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h­íng XHCN, tiÕp tôc xo¸ bác¬ chÕ tËp trung, quan liªu bao cÊp, chuyÓn h¼n sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc. KÕt qu¶ mµ §¹i héi lÇn nµy ®· ®¹t ®­îc qua v¨n kiÖn ®­îc th«ng qua cã ý nghÜa to lín ®èi víi sù ph¸t triÓn tr­íc m¾t vµ l©u dµi cña c¸ch m¹ng n­íc ta nãi chung vµ víi ®­êng lèi c«ng nghiÖp ho¸ cña níc ta nãi riªng. §ã lµ sù thÓ hiÖn tÝnh kiªn ®Þnh c¸ch m¹ng vµ tinh thÇn ®éc lËp, s¸ng t¹o cña §¶ng ta vµ cña nh©n d©n ta trong viÖc t×m tßi, x¸c ®Þnh con ®­êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi phï hîp víi ®iÒu kiÖn lÞch sö n­íc ta. ------------------o0o-----------------

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐường lối công nghiệp hoá của Đảng cộng sản Việt Nam được thể hiện qua nghị quyết các đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng.DOC
Luận văn liên quan