Em mở rộng phạm vi nghe, để một tiết học nghe bớt căng thẳng và trở nên thú vị

Lý do chọn đề tài Trong thời đại ngày nay, thời đại bùng nổ khoa học kỹ thuật và thông tin thì việc nắm ngoại ngữ thông dụng nhất: Tiếng Anh để giao tiếp với các nước khác trên thế giới là một điều hết sức cần thiết. Do vậy Tiếng Anh đang trở thành ngoại ngữ số một được dạy ở nước ta. Trước đây mục tiêu chủ yếu của việc dạy và học ngoại ngữ là đọc hiểu để phục vụ nghiên cứu văn học, khoa học kỹ thuật. Ngày nay nhằm phục vụ chính sách mở của, đổi mới, hoà nhập với khu vực và thế giới, mục tiêu của việc dạy học ngoại ngữ là giao tiếp. Để học sinh giao tiếp tốt, giáo viên phải thay đổi cách dạy theo phương pháp giao tiếp bằng ngôn ngữ ( nghe- nói ) Nghe là một trong bốn kỹ năng quan trọng của việc học ngoại ngữ. Chúng ta không thể giao tiếp được nếu không nghe. Để thành công khi đối thoại, ta phải nghe hiểu được những gì người khác nói. Khi nói Tiếng Anh, ta có thời gian để nghĩ là sẽ nói gì, dùng từ như thế nào. Còn khi nghe, ta phải chú ý đến nghe hiểu. Thực tế học nghe là một kỹ năng yếu nhất trong bốn kỹ năng. Việc dạy kỹ năng nghe đôi lúc còn bị coi nhẹ, không theo phương pháp do một số lý do như: cơ sở vật chất ở một số trường còn thiếu, không đồng đều như: không có băng đài hoặc băng đài chất lượng kém, thiếu ổ cắm ở lớp học, cuối kỳ, cuối năm không thi nghe. Tại sao nghe lại là một việc khó khăn? Khi học sinh nghe giáo viên đọc, các em đã quen với giọng điệu của thầy cô. Ngoài ra thầy cô có thể đọc chậm, dùng cử chỉ hoặc hành động để gợi ý những phần nghe khó. Do đó việc nghe trở nên dễ dàng hơn. Nhưng khi nghe băng, học sinh phải đối mặt với những khó khăn sau: - Không kiểm soát được điều sẽ nghe. - Lời nói trong băng quá nhanh. - Bài nghe có nhiều từ mới. - Trọng âm bài nghe khác. - Hoc sinh không nghe thường xuyên sẽ không nhận ra những từ mà các em biết. Vậy làm thế nào để giúp các em mở rộng phạm vi nghe, để một tiết học nghe bớt căng thẳng và trở nên thú vị. Đó là điều mà rất nhiều giáo viên đang trăn trở?

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2073 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Em mở rộng phạm vi nghe, để một tiết học nghe bớt căng thẳng và trở nên thú vị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A. §Æt vÊn ®Ò I- Lý do chän ®Ò tµi Trong thêi ®¹i ngµy nay, thêi ®¹i bïng næ khoa häc kü thuËt vµ th«ng tin th× viÖc n¾m ngo¹i ng÷ th«ng dông nhÊt: TiÕng Anh ®Ó giao tiÕp víi c¸c n­íc kh¸c trªn thÕ giíi lµ mét ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt. Do vËy TiÕng Anh ®ang trë thµnh ngo¹i ng÷ sè mét ®­îc d¹y ë n­íc ta. Tr­íc ®©y môc tiªu chñ yÕu cña viÖc d¹y vµ häc ngo¹i ng÷ lµ ®äc hiÓu ®Ó phôc vô nghiªn cøu v¨n häc, khoa häc kü thuËt. Ngµy nay nh»m phôc vô chÝnh s¸ch më cña, ®æi míi, hoµ nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi, môc tiªu cña viÖc d¹y häc ngo¹i ng÷ lµ giao tiÕp. §Ó häc sinh giao tiÕp tèt, gi¸o viªn ph¶i thay ®æi c¸ch d¹y theo ph­¬ng ph¸p giao tiÕp b»ng ng«n ng÷ ( nghe- nãi ) Nghe lµ mét trong bèn kü n¨ng quan träng cña viÖc häc ngo¹i ng÷. Chóng ta kh«ng thÓ giao tiÕp ®­îc nÕu kh«ng nghe. §Ó thµnh c«ng khi ®èi tho¹i, ta ph¶i nghe hiÓu ®­îc nh÷ng g× ng­êi kh¸c nãi. Khi nãi TiÕng Anh, ta cã thêi gian ®Ó nghÜ lµ sÏ nãi g×, dïng tõ nh­ thÕ nµo. Cßn khi nghe, ta ph¶i chó ý ®Õn nghe hiÓu. Thùc tÕ häc nghe lµ mét kü n¨ng yÕu nhÊt trong bèn kü n¨ng. ViÖc d¹y kü n¨ng nghe ®«i lóc cßn bÞ coi nhÑ, kh«ng theo ph­¬ng ph¸p do mét sè lý do nh­: c¬ së vËt chÊt ë mét sè tr­êng cßn thiÕu, kh«ng ®ång ®Òu nh­: kh«ng cã b¨ng ®µi hoÆc b¨ng ®µi chÊt l­îng kÐm, thiÕu æ c¾m ë líp häc, cuèi kú, cuèi n¨m kh«ng thi nghe. T¹i sao nghe l¹i lµ mét viÖc khã kh¨n? Khi häc sinh nghe gi¸o viªn ®äc, c¸c em ®· quen víi giäng ®iÖu cña thÇy c«. Ngoµi ra thÇy c« cã thÓ ®äc chËm, dïng cö chØ hoÆc hµnh ®éng ®Ó gîi ý nh÷ng phÇn nghe khã. Do ®ã viÖc nghe trë nªn dÔ dµng h¬n. Nh­ng khi nghe b¨ng, häc sinh ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng khã kh¨n sau: - Kh«ng kiÓm so¸t ®­îc ®iÒu sÏ nghe. - Lêi nãi trong b¨ng qu¸ nhanh. - Bµi nghe cã nhiÒu tõ míi. - Träng ©m bµi nghe kh¸c. - Hoc sinh kh«ng nghe th­êng xuyªn sÏ kh«ng nhËn ra nh÷ng tõ mµ c¸c em biÕt. VËy lµm thÕ nµo ®Ó gióp c¸c em më réng ph¹m vi nghe, ®Ó mét tiÕt häc nghe bít c¨ng th¼ng vµ trë nªn thó vÞ. §ã lµ ®iÒu mµ rÊt nhiÒu gi¸o viªn ®ang tr¨n trë? II- Môc ®Ých viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm §Ó gióp häc sinh kh¾c phôc ®­îc nh÷ng khã kh¨n trong viÖc nghe vµ nghe cã hiÖu qu¶, t«i ®· cè g¾ng t×m tßi , nghiªn cøu c¸c tµi liÖu viÕt vÒ ph­¬ng ph¸p, céng víi nh÷ng tr¶i nghiÖm thùc tÕ trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y. T«i ®· rót ra mét sè kinh nghiÖm hay trong ph­¬ng ph¸p d¹y nghe. T«i hy väng kinh nghiÖm cña t«i sÏ lµ mét tµi liÖu nhá ®Ó c¸c b¹n ®ång nghiÖp tham kh¶o. III- Ph­¬ng ph¸p viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu tµi liÖu - Ph­¬ng ph¸p tæng kÕt qua kinh nghiÖm c«ng t¸c vµ gi¶ng d¹y - Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra, so s¸nh, ph©n tÝch, tæng hîp. - Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu b¶ng biÓu B. Néi dung Nghe lµ mét trong nh÷ng kÜ n¨ng cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn giao tiÕp. Gièng nh­ kÜ n¨ng ®äc, nghe còng lµ mét kÜ n¨ng tiÕp thô, nh­ng nghe th­êng khã h¬n ®äc, v× ng«n b¶n tiÕp thô qua nghe lµ lêi nãi. Khi ta nãi c¸c ý th­êng kh«ng ®­îc s¾p xÕp cã trËt tù nh­ viÕt; ý hay lÆp ®i lÆp l¹i, cã nhiÒu tõ thõa, tõ ®Öm, kh«ng ®óng ng÷ ph¸p H¬n n÷a khi nghe ng­êi kh¸c nãi, ta chØ nghe cã mét lÇn; cßn khi ®äc ta cã thÓ ®äc ®i ®äc l¹i nhiÒu lÇn v¨n b¶n. Do ®ã, khi d¹y kÜ n¨ng nghe, ngoµi nh÷ng thñ thuËt chung ¸p dông cho c¸c kÜ n¨ng tiÕp thô, GV cßn cÇn cã nh÷ng thñ thuËt ®Æc thï cho c¸c ho¹t ®éng luyÖn nghe cña häc sinh. §Ó mét tiÕt d¹y nghe hiÓu cã chÊt l­îng, gi¸o viªn cÇn thùc hiÖn c¸c thñ thuËt c¬ b¶n trong viÖc d¹y nghe nh­ sau: I- X¸c ®Þnh râ cho häc sinh thÕ nµo lµ nghe hiÓu. Nghe lµ mét kü n¨ng ng«n ng÷ liªn quan ®Ðn c¸c kü n¨ng phô kh¸c. Khi chóng ta d¹y cho c¸c em nghe mét ngo¹i ng÷, chóng ta ph¶i d¹y cho c¸c em nghe theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. Mét sè kü n¨ng phô liªn quan ®Õn nghe lµ: 1- Khi nghe, häc sinh ph¶i cã kh¶ n¨ng nhËn biÕt sù kh¸c nhau giòa c¸c ©m vÞ. VÝ dô, chóng ta ph¶i nhËn thÊy ®­îc sù kh¸c nhau gi÷a /g/ vµ /k/ trong tõ: "pig" vµ ' pick", hai tõ nµy chØ cã mét ©m kh¸c gi÷a chóng; hoÆc lµ c¸c cÆp tõ nh­ " sheep vµ ship", " run vµ sun". Trong mçi cÆp tõ nµy, sù kh¸c nhau gi÷a c¸c tõ chØ cã mét ©m ®éc nhÊt ®· h×nh thµnh mét tõ míi víi nghÜa hoµn toµn kh¸c nhau. 2- Nghe còng liªn quan ®Õn viÖc lÜnh héi cÊu tróc c©u. VÝ dô khi nghe c©u "Would you pick up the phone up ? " ng­êi nghe ph¶i nhËn ra r»ng: " pick" lµ mét ®éng tõ cña c©u vµ " phone" lµ mét danh tõ. Ngoµi ra ng­êi nghe ph¶i nhËn biÕt ®­îc trËt tù cña tõ vµ ng÷ ®iÖu cña c©u, ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc ®ã lµ lo¹i c©u g×: c©u trÇn thuËt. c©u hái, hay c¶m th¸n. 3- Mét kü n¨ng kh¸c cña nghe lµ kh¶ n¨ng suy ra nh÷ng th«ng tin kh«ng ®­îc chØ ra trùc tiÕp. VÝ dô khi nghe c©u: "Yesterday, after getting up and having breakfast, Peter went to school" " häc sinh ph¶i luËn ra r»ng" Peter went to school in the morning ". Tõ ng«n ng÷ c¸c em cã thÓ hiÓu ®­îc nhiÒu ®iÒu kh«ng ®­îc nãi trùc tiÕp. 4- Khi nghe c¸c em còng kh«ng cÇn thiÕt ph¶i hiÓu hÕt mäi tõ mµ c¸c em nghe ®­îc, nh­ng c¸c em ph¶i hiÓu ®­îc ý chÝnh cña c¸c th«ng tin mµ c¸c em võa nghe, ®©y lµ vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt. Kü n¨ng nµy gäi lµ kü n¨ng nghe l­ít. II- C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc khã kh¨n khi nghe: 1- Giíi thiÖu chñ ®Ò, ng÷ c¶nh, t×nh huèng, néi dung cã liªn quan ®Õn bµi nghe: khai th¸c xem häc sinh ®· biÕt vµ ch­a biÕt g× vÒ néi dung sÏ nghe, gîi trÝ tß mß, t¹o høng thó vÒ néi dung bµi s¾p nghe. 2- Cho häc sinh ®o¸n , nghÜ tr­íc nh÷ng ®iÒu s¾p nghe trong mét ng÷ c¶nh nhÊt ®Þnh. §iÒu nµy chó ý cña häc sinh vµo bµi nghe vµ g©y høng thó cña häc sinh ®èi víi bµi häc. 3- Gi¶i thÝch mét sè tõ vµ cÊu tróc cÇn thiÕt: tuy nhiªn lµ kh«ng cÇn giíi thiÖu hÕt tõ míi, nªn ®Ó häc sinh ®o¸n nghÜa cña tõ trong ng÷ c¶nh. NÕu häc sinh kh«ng hiÓu nghÜa cña tõ sau khi nghe, t«i sÏ gi¶i nghÜa b»ng ®Þnh nghÜa hoÆc cho vÝ dô. 4- So¹n ra c¸c yªu cÇu, nhiÖm vô vµ bµi tËp vÒ néi dung nghe. 5- Khi tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nghe, viÖc dïng trùc quan, tranh, h×nh ¶nh minh ho¹ kÌm theo sÏ hç trî rÊt tèt cho viÖc lµm râ ng÷ c¶nh, gîi ý néi dung s¾p nghe. Tranh ¶nh lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó kiÓm tra møc ®é nghe hiÓu cña häc sinh. Nghe, x¸c ®Þnh tranh cã liªn quan, s¾p xÕp tranh theo thø tù. 6- TiÕn hµnh nghe theo ba giai ®o¹n: tr­íc khi, trong khi vµ sau khi nghe. Chia qu¸ tr×nh nghe thµnh tõng b­íc: + Nghe ý chÝnh, tr¶ lêi c©u hái h­íng dÉn, so s¸nh dù ®o¸n. + Nghe chi tiÕt, hoµn thµnh bµi tËp, yªu cÇu nghe. + Nghe, kiÓm tra ®¸p ¸n víi tèc ®é b×nh th­êng, kh«ng ngõng. * NÕu häc sinh nghe kh«ng râ th× ë mçi tõ, cÊu tróc quan träng, gi¸o viªn cho b¨ng t¹m ngõng vµ cho c¸c em nghe l¹i. 7- Khai th¸c sù kh¸c nhau trong c©u tr¶ lêi cña c¸c cÆp, c¸c nhãm vµ so s¸nh kÕt qu¶, th¶o luËn sau khi nghe. 8- §¶m b¶o chÊt l­îng mÉu nghe. +B¨ng ®µi cã chÊt l­îng tèt +Gi¸o viªn ®äc víi tèc ®é trung b×nh, ph¸t ©m chuÈn x¸c. III- C¸c giai ®o¹n cña mét bµi nghe 1- Pre- listening a) Giíi thiÖu tõ vùng míi Nh­ trªn t«i ®· tr×nh bµy, kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i giíi thiÖu tÊt c¶ c¸c tõ míi tr­íc khi nghe. C¸c em cã thÓ ®­îc ph¸t triÓn kü n¨ng nghe b»ng c¸ch thùc hµnh ®o¸n nghÜa cña tõ. ChØ cã nh÷ng tõ khã häc sinh kh«ng hiÓu ®­îc néi dung cña bµi nghe míi cÇn ®­îc d¹y tr­íc b) ChuÈn bÞ cho häc sinh nghe, nghÜ vÒ ®iÒu s¾p nghe, s¾p xÕp, dù ®o¸n. Hoµn thµnh c¸c d¹ng bµi tËp tr­íc khi nghe. C¸c d¹ng bµi tËp ®ã lµ: + Gi¸o viªn viÕt 3- 5 c©u lªn b¶ng vÒ ý chÝnh cña bµi nghe. Häc sinh " pair ", dù ®o¸n xem c©u nµo ®óng hoÆc sai víi ®iÒu s¾p nghe. + Open - prediction Cho häc sinh xem mét sè tranh, häc sinh ®o¸n vµ viÕt dù ®o¸n vÒ ®iÒu sÏ nghe hoÆc gi¸o viªn ®Æt c©u hái, häc sinh ®o¸n c©u tr¶ lêi. Khi nghe, häc sinh sÏ ®¸nh dÊu vµo ®Òu m×nh ®o¸n ®óng. Guess Listen + Ordering Cho häc sinh mét sè t×nh huèng hoÆc tranh cã ®¸nh sè a,b…… ®¶o lªn b¶ng. Häc sinh th¶o luËn nhãm ®o¸n thø tù tranh hoÆc c©u cã s½n xuÊt hiÖn trong bµi nghe. + Pre- question Gi¸o viªn cho mét vµi c©u hái cã chøa ý chÝnh cña bµi nghe ®Ó tËp trung sù chó ý cña häc sinh trong khi nghe . Häc sinh kh«ng ph¶i ®o¸n c©u tr¶ lêi, sau khi nghe lÇn mét, yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi. 2- While- listening Häc sinh tËp trung nghe chi tiÕt ®Ó hoµn thµnh yªu cÇu nghe..Më b¨ng 2-3 lÇn, yªu cÇu häc sinh nghe, lµm c¸c d¹ng bµi tËp nghe hiÓu theo yªu cÇu s¸ch gi¸o khoa hoÆc do gi¸o viªn thiÕt kÕ nh­: - Defining T - F - Check the correct answer - Matching - Filling in the gap, chart - Answer the comprehension questiãn - Lediberate mistake VD: Khi ®äc mét bµi miªu t¶ bøc tranh. Trong khi ®äc, gi¸o viªn cè t×nh m¾c lçi , häc sinh nghe vµ söa lçi sai. 3- Post- listening Gi¸o viªn chän chñ ®Ò liªn quan ®Õn bµi nghe , thiÕt kÕ c¸c ho¹t ®éng sau khi nghe nh­: thay ®æi th«ng tin, nªu ý kiÕn c¸ nh©n, nªu c¸c vÊn ®Ò t­¬ng tù cho häc sinh liªn hÖ b¶n th©n. Ho¹t ®éng cã thÓ lµ: a) Recall the story: Cho häc sinh kÓ l¹i b»ng ng«n ng÷ cña m×nh. Gi¸o viªn cã thÓ gióp häc sinh b»ng nh÷ng gîi ý nhá nh­ tranh, c©u ®¬n gi¶n. b) Write it up: Yªu cÇu häc sinh viÕt l¹i nh÷ng th«ng tin nghe ®­îc b»ng ng«n ng÷ cña m×nh, sö dông th«ng tin ë trong khung, tranh vÏ. c) Roll- story: Häc sinh ®ãng vai nh©n vËt trong bµi nghe. d) Disscussion: Th¶o luËn vÊn ®Ì trong bµi theo cÆp- nhãm. Trªn ®©y lµ mét sè thñ thuËt nghe hiÓu ®Ó rÌng luyÖn kü n¨ng nghe cho häc sinh. ë líp 6,7 kü n¨ng nghe ®­îc d¹y phèi hîp víi c¸c kü n­ng kh¸c nen viÖc gi¸o viªn ph¶i thiÕt kÕ c¸c bµi tËp nghe lµ cÇn thiÕt . ë líp 8, kü n¨ng nghe ®­îc d¹y t¸ch biÖt, c¸c bµi tËp nghe ®Òu liªn quan ®Õn chñ ®Ò bµi häc vµ sö dông c¸c d÷ liÖu ®½ häc trong bµi. Tuy nhiªn viÖc thiÕt kÕ c¸c ho¹t ®éng ®Ó lµm nÒn t¶ng vµ cñng cè cho häc sinh nghe cã hiÖu qu¶. NÕu chóng ta thùc hiÖn tèt c¸c ph­¬ng ph¸p, thñ thuËt d¹y nghe th× sÏ dÇn kh¾c phôc viÖc d¹y häc kü n¨ng nghe cßn yÕu h¬n so víi c¸c kü n¨ng kh¸c cña m«n ngo¹i ng÷. TiÕt d¹y minh ho¹ ( c¸c giai ®o¹n cña mét bµi nghe) Unit 6 : the Environment Lesson 3: Listen I- Aim: - LuyÖn kü n¨ng nghe hiÓu lÊy th«ng tin chÝnh - Häc sinh nghe mét ®o¹n b¨ng vÒ « nhiÔm cña ®¹i d­¬ng vµ hoµn thµnh c¸c th«ng tin cßn thiÕu. II- Stage of teaching 1) Pre- listening - Gi¸o viªn giíi thiªô chñ ®Ò bµi nghe: Chóng ta sÏ nghe mét bµi nãi chuyÖn vÒ c¸c nguyªn nh©n g©y « nhiÔm ®¹i d­¬ng. Trªn c¬ së ®ã gi¸o viªn cho häc sinh ®o¸n nghÜa mét sè tõ quan träng: + to pump + raw sewage + oil spill - Gi¸o viªn ®­a ra c©u hái ®o¸n tr­íc khi nghe: " What causes the pollution? " + GV yªu cÇu häc sinh lµm viÖc theo cÆp, ®o¸n c©u tr¶ lêi. + GV ghi c©u tr¶ lêi cña häc sinh lªn b¶ng. 2) Wile- listening Cho häc sinh nghe b¨ng LÇn 1 : Häc sinh nghe b¨ng, kiÓm tra l¹i phÇn dù ®o¸n ( nghe liªn tôc ) Hái häc sinh: " Can you find any causes of pollution?" NÕu häc sinh t×m ®­îc Ýt hoÆc kh«ng t×m ®­îc nguyªn nh©n gi¸o viªn cho HS nghe l¹i. ë mçi nguyªn nh©n GV cho b¨ng t¹m ngõng vµ cho HS nghe lÇn hai. + GV yªu cÇu häc sinh so s¸nh kÕt qu¶ víi b¹n. +GV hái HS " Can you find any causes of pollution ?" + GV yªu cÇu c¸c em cho biÕt kÕt qu¶ sau khi nghe. §¸p ¸n: Raw sewage, oil spills, garbage, waste materials from factories, oil washed from the land. LÇn 2: GV yªu cÇu häc sinh ®äc kü c¸c th«ng tin cho tr­íc trong b¶ng vµ sau ®ã nghe b¨ng ®Ó ®iÒn c¸c th«ng tin cßn thiÕu (nghe 2 lÇn) ………… Secondly:…………….. Thirdly:………………. Next:…………………. Finally:………………. + GV yªu cÇu HS so s¸nh ®¸p ¸n víi b¹n. + Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. LÇn 3 : GV yªu cÇu häc sinh nghe, kiÓm tra ®¸p ¸n. 3) Post- listening Cho HS ch¬i trß ch¬i " Chain game" Yªu cÇu häc sinh thùc hµnh theo nhãm 4 ®Ó tãm t¾t l¹i néi dung bµi nghe. S1: Firstly,…secondly S2: Firstly,…secondly, ……Thirdly,…… S3: Firstly,…secondly, ……Thirdly,…… Next…… S4: Firstly,…secondly, ……Thirdly,…… Next,……, Finally……… V) KÕt qu¶ nghiªn cøu: Qua mét thêi gian gi¶ng d¹y c¸c tiÕt nghe hiÓu theo ph­¬ng ph¸p ®· tr×nh bµy ë trªn, t«i thÊy cã nh÷ng ­u ®iÓm sau : - Häc sinh cã diÒu kiªn thùc hµnh " pairwork' vµ " groupwork". -Víi viÖc nghe b¨ng mét vµi lÇn, häc sinh cã thÓ n¾m ®­îc th«ng tin chÝnh cña bµi ®ång thêi ph¸t triÓn ®­îc c¸c kü n¨ng phô kh¸c nh­: Nghe l­ít, kh¶ n¨ng suy luËn vµ ®o¸n nghÜa cña tõ. - Giê häc sinh ®éng h¬n, häc sinh ®­îc tham dù vµo nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c nhau. - GV cã thÓ ®Ï dµng gióp ®ì nh÷ng häc sinh kÐm. - Häc sinh ®­îc rÌn luyÖn c¶ 4 kü n¨ng, ®Æc biÖt lµ kü n¨ng nghe nãi. Kü n¨ng ®äc ®­îc thÓ hiÖn qua viÖc lµm bµi tËp. Kü n¨ng viÕt ®­îc thÓ hiªn qua viÖc viÕt kÕt qu¶ c¸c bµi tËp. -Víi viÖc d¹y mét tiÕt nghe hiÓu ph­¬ng ph¸p trªn, kÕt qu¶ kiÓm tra nghe cña häc sinh còng cã tiÕn triÓn râ rÖt. Cô thÓ : N¨m häc KÕt qu¶ kiÓm tra nghe khèi líp 9 2004-2005 2006-2007 25% 45% C. KÕt luËn. Mçi ng­ßi cã mét suy nghÜ, mçi gi¸o viªn cã mét phong c¸ch lªn líp . Song t«i nghÜ dï ph­¬ng ph¸p nµo ®i ch¨ng n÷a còng ®Òu cã môc ®Ých chung lµ truyÒn thô cho c¸c em häc sinh ®óng, ®ñ kiÕn thøc, gióp c¸c em hiÓu bµi vµ kh¾c s©u kiÕn thøc mét c¸ch nhanh nhÊt. Víi bé m«n nµy t«i thiÕt nghÜ t×m ®­îc mét ph­¬ng ph¸p chung trong d¹y häc ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt lµ ®iÒu khiÕn mçi gi¸o viªn ph¶i t×m tßi, song kh«ng ph¶i ai còng dÔ dµng ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã. Nh÷ng suy nghÜ cña t«i trªn ®©y vÒ viÖc d¹y nghe chØ lµ nh÷ng kinh nghiÖm rót ra tõ ph­¬ng ph¸p cò vµ míi trong thùc tÕ gi¶ng d¹y. Cã thÓ cßn nhiÒu thiÕu sãt, song ®ã còng chØ lµ yÕu tè c¸ nh©n. RÊt mong c¸c cÊp, c¸c ngµnh quan t©m h¬n ®Õn bé mé nµy. Môc lôc Trang A. §Æt vÊn ®Ò 1 - LÝ do chän ®Ò tµi 1 - Môc ®Ých viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm 2 - Ph­¬ng ph¸p viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm 2 B. Néi dung - ThÕ nµo lµ nghe hiÓu 2 - C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc khã kh¨n khi nghe 3 - C¸c giai ®o¹n cña mét bµi nghe 4 - TiÕt d¹y minh ho¹ 6 - KÕt qu¶ nghiªn cøu 7 C. KÕt luËn 8

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docEm mở rộng phạm vi nghe, để một tiết học nghe bớt căng thẳng và trở nên thú vị.doc
Luận văn liên quan