Phương pháp tổ chức sản xuất theo dây chuyền, những ưu điểm và điều kiện áp dụng

Phương pháp tổ chức sản xuất theo dây chuyền, những ưu điểm và điều kiện áp dụng MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU . 1 NỘI DUNG 2 I. KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC SẢN XUẤT . 2 1. Khái niệm 2 2. Những yêu cầu của tổ chức sản xuất 2 3. ỹ nghĩa của tổ chức sản xuất 2 II. CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SẢN XUẤT 3 1. Các phương pháp tổ chức sản xuất . 3 a. Theo dây chuyền 3 b. Theo nhóm . 4 c. Đơn chiếc . 5 2. Phương pháp tổ chức sản xuất theo dây chuyền 6 a. Khái niệm . 6 b. Phân loại sản xuất theo dây chuyền . 6 c. Đặc điểm 7 d. Hiệu quả và quản lý dây chuyền 8 III. PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA P2 TỔ CHỨC THEO DÂY CHUYỀN . 9 KẾT LUẬN . 10 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 11

doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/02/2013 | Lượt xem: 3229 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương pháp tổ chức sản xuất theo dây chuyền, những ưu điểm và điều kiện áp dụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu T õ sau ®¹i héi ®¶ng lÇn thø VI §¶ng vµ Nhµ N­íc ta ®· chñ tr­¬ng chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ c¬ chÕ qu¶n lý theo kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ qu¶n lý theo c¬ chÕ thÞ tr­êng víi sù tham gia cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ cã sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ qu¶n lý theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Ngµy nay nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng còng t¹o ra nhiÒu c¬ héi míi nh­ng ®ång thêi còng cã nh÷ng th¸ch thøc lín t¸c ®éng trùc tiÕp tíi c¸c doanh nghiÖp. MÆt kh¸c, chóng ta cã thÓ khai th¸c lîi thÕ vÒ c«ng nghÖ, ®Èy nhanh tèc ®é s¶n xuÊt ®Ó ®¸p øng ®­îc mäi nhu cÇu cho x· héi, buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh quyÕt liÖt trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn, kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i phÊn ®Êu n©ng cao chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §iÒu nµy còng ®ång nghÜa víi viÖc doanh nghiÖp ph¶i cã mét ph­¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt thÝch hîp nhÊt ®Ó t¹o cho doanh nghiÖp ®ã lu«n lu«n ph¸t triÓn. ChÝnh v× nh÷ng lý do trªn, em ®· nghiªn cøu ®Ò tµi: “Ph­¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn, nh÷ng ­u ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn ¸p dông” Néi dung cña ®Ò tµi bao gåm: Kh¸i niÖm c¬ b¶n cña tæ chøc s¶n xuÊt C¸c ph­¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt Ph¹m vi øng dông cña ph­¬ng ph¸p tæ chøc theo d©y chuyÒn Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy: Ph¹m V¨n Minh ®· h­íng dÉn em bµi viÕt nµy. Do tr×nh ®é cã h¹n, em kÝnh mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó bµi viÕt cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n ./. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Néi dung I. Kh¸i niÖm c¬ b¶n cña tæ chøc s¶n xuÊt 1. Kh¸i niÖm Tæ chøc s¶n xuÊt lµ sù bè trÝ c¸c c«ng ®o¹n, c¸c kh©u trong c¶ d©y chuyÒn nh»m thùc hiÖn chu tr×nh kinh doanh tõ “®Çu vµo” ®Õn “®Çu ra”. KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh nµy h×nh thµnh c¸c n¬i lµm viÖc, c¸c ph©n x­ëng vµ c¸c bé phËn phôc vô s¶n xuÊt hoÆc dÞch vô vµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt. Tæ chøc s¶n xuÊt cã quan hÖ chÆt chÏ víi lo¹i h×nh s¶n xuÊt, chiÕn l­îc kinh doanh, ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ, nhµ x­ëng s½n cã cña mçi doanh nghiÖp. 2. Nh÷ng yªu cÇu cña tæ chøc s¶n xuÊt Do tÝnh phøc t¹p cña tæ chøc s¶n xuÊt cïng víi nh÷ng trë ng¹i vÒ c«ng nghÖ, tæ chøc trong qu¸ tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt ®Ó thiÕt kÕ ph­¬ng ¸n tæ chøc thÝch hîp víi lÜnh vùc kinh doanh vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng c¸c doanh nghiÖp. ChÝnh v× thÕ, cÇn ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu sau: TÝnh hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt. ThÝch hîp víi ®Æc ®iÓm thiÕt kÕ cña s¶n phÈm vµ dÞch vô. An toµn cho ng­êi lao ®éng. Phï hîp víi khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt. ThÝch øng víi m«i tr­êng s¶n xuÊt bao gåm c¶ m«i tr­êng bªn trong vµ bªn ngoµi cña doanh nghiÖp. §¸p øng nh÷ng ®ßi hái cña c«ng nghÖ vµ ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn. 3. ý nghÜa cña tæ chøc s¶n xuÊt Tæ chøc s¶n xuÊt cã ý nghÜa rÊt quan träng. Nã ®­îc x©y dùng trªn c¬ së nh÷ng lÝ do chñ yÕu sau: Tæ chøc ®óng sÏ t¹o ra n¨ng suÊt, chÊt l­îng cao, tèc ®é s¶n xuÊt nhanh, tËn dông vµ huy ®éng tèi ®a c¸c nguån lùc vËt chÊt vµo s¶n xuÊt. Tæ chøc s¶n xuÊt ¶nh h­ëng trùc tiÕp vµ m¹nh mÏ ®Õn chi phÝ vµ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tæ chøc s¶n xuÊt ®ßi hái cã sù nç lùc vµ ®Çu t­ rÊt lín vÒ søc lùc vµ tµi chÝnh. §©y lµ mét vÊn ®Ò dµi h¹n mµ sai lÇm sÏ khã kh¾c phôc hoÆc rÊt tèn kÐm. II. C¸c ph­¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt 1. C¸c ph­¬ng ph¸p a. Theo d©y chuyÒn Tæ chøc s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn cã hiÖu qu¶ nhÊt ®èi víi lo¹i h×nh s¶n xuÊt lÆp l¹i, th­êng ®­îc sö dông ®Ó thiÕt lËp luång s¶n xuÊt s¶n phÈm th«ng suèt, nhÞp nhµng, khèi l­îng lín. Mçi ®¬n vÞ ®Çu ra ®ßi hái cïng mét tr×nh tù c¸c thao t¸c tõ ®Çu ®Õn cuèi. C¸c n¬i lµm viÖc vµ thiÕt bÞ th­êng ®­îc bè trÝ thµnh dßng nh»m thùc hiÖn ®óng tr×nh tù c¸c b­íc c«ng viÖc ®· ®­îc chuyªn m«n ho¸ vµ tiÓu chuÈn ho¸, cã kh¶ n¨ng s¾p xÕp qu¸ tr×nh t­¬ng øng víi nh÷ng ®ßi hái vÒ c«ng nghÖ chÕ biÕn s¶n phÈm. M¸y mãc, thiÕt bÞ chÕ biÕn cã thÓ s¾p ®Æt theo mét ®­êng cè ®Þnh nh­ c¸c b¨ng t¶i ®Ó nèi liÒn gi÷a c¸c ho¹t ®éng t¸c nghiÖp víi nhau, h×nh thµnh c¸c d©y chuyÒn. C¨n cø vµo tÝnh chÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®­êng di chuyÓn cña nguyªn liÖu, b¸n thµnh phÈm vµ s¶n phÈm, ng­êi ta chia thµnh d©y chuyÒn s¶n xuÊt hoÆc l¾p r¸p. D©y chuyÒn s¶n xuÊt cã thÓ ®­îc bè trÝ theo ®­êng th¼ng hoÆc ®­êng chò U. Cã thÓ biÓu diÔn nh­ s¬ ®å sau: S¬ ®å tæ chøc theo ®­êng th¼ng S¶n phÈm hoµn chØnh N¬i lµm viÖc 1 N¬i lµm viÖc n N¬i Lµm ViÖc 3 N¬i lµm viÖc 2 Nguyªn liÖu ....... . S¬ ®å bè trÝ h×nh ch÷ U 5 8 7 6 4 3 2 1 9 * Nh÷ng ­u ®iÓm cña tæ chøc s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn Tèc ®é s¶n xuÊt s¶n phÈm nhanh. Chi phÝ ®¬n vÞ s¶n phÈm thÊp. ChuyÒn m«n ho¸ lao ®éng, gi¶m chi phÝ, thêi gian ®µo t¹o vµ t¨ng n¨ng xuÊt. ViÖc di chuyÓn cña nguyªn liÖu vµ s¶n phÈm dÔ dµng. Møc ®é sö dông thiÕt bÞ vµ lao ®éng cao. H×nh thµnh thãi quen, kinh nghiÖm vµ cã lÞch tr×nh s¶n xuÊt æn ®Þnh. DÔ dµng h¬n trong h¹ch to¸n, kiÓm tra chÊt l­îng, dù tr÷ vµ kh¶ n¨ng kiÓm so¸t ho¹t ®éng s¶n xuÊt cao. * Nh÷ng h¹n chÕ: HÖ thèng s¶n xuÊt kh«ng linh ho¹t víi nh÷ng thay ®æi vÒ khèi l­îng s¶n phÈm, thiÕt kÕ s¶n phÈm vµ qu¸ tr×nh. HÖ thèng s¶n xuÊt cã thÓ bÞ ngõng khi cã mét c«ng ®o¹n bÞ trôc trÆc. Chi phÝ b¶o d­ìng, duy tr× m¸y mãc thiÕt bÞ lín. Kh«ng ¸p dông ®­îc chÕ ®é khuyÕnh khÝch c¸ nh©n do t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cña mét c«ng nh©n kh«ng cã t¸c dông thùc tÕ. b. Theo nhãm Ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt theo nhãm kh«ng thiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ, bè trÝ thiÕt bÞ, m¸y mãc, dông cô ®Ó s¶n xuÊt tõng lo¹i chi tiÕt c¸ biÖt mµ lµm chung cho c¶ nhãm, dùa vµo c¸c chi tiÕt tæng hîp ®· lùa chän. Ph­¬ng ph¸p nµy bao gåm nh÷ng c«ng viÖc sau: TÊt c¶ chi tiÕt cña c¸c lo¹i s¶n phÈm cÇn chÕ t¹o, sau khi ®­îc tiªu chuÈn ho¸, ®­îc ph©n lo¹i thµnh tõng nhãm, c¨n cø vµo kÕt cÊu, c«ng nghÖ gièng nhau, yÕu cÇu m¸y mãc vµ ®å g¸ l¾p cïng lo¹i. Lùa chän chi tiÕt tæng hîp cña nhãm. Chi tiÕt tæng hîp lµ chi tiÕt phøc t¹p h¬n vµ tæng hîp tÊt c¶ c¸c yÕu tè cña c¸c chi tiÕt kh¸c trong cïng nhãm. LËp quy tr×nh c«ng nghÖ cho nhãm hay lµ cho chi tiÕt tæng hîp ®· chän. TiÕn hµnh x©y dùng ®Þnh møc thêi gian c¸c b­íc c«ng viÖc cña chi tiÕt tæng hîp. ThiÕt kÕ, chuÈn bÞ dông cô, ®å g¸ l¾p cho c¶ nhãm vµ bè trÝ thiÕt bÞ, m¸y mãc ®Ó s¶n xuÊt. * HiÖu qu¶ cña ph­¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt theo nhãm Gi¶m bít thêi gian chuÈn bÞ vÒ kü thuËt. Gi¶m nhÑ c«ng t¸c x©y dùng møc kinh tÕ - kü thuËt, kÕ ho¹ch vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt. T¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao lo¹i h×nh s¶n xuÊt. T¹o ®iÒu kiÖn c¶i tæ chøc lao ®éng, n©ng cao hÖ sè sö dông ®å g¸ l¾p vµ nhê ®ã gi¶m chi phÝ hao mßn m¸y mãc, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. c. §¬n chiÕc Tæ chøc s¶n xuÊt theo ®¬n chiÕc lµ tæ chøc chÕ biÕn s¶n phÈm tõng chiÕc mét hay theo tõng ®¬n ®Æt hµng nhá. S¶n phÈm chØ ®­îc s¶n xuÊt mét lÇn, kh«ng lÆp l¹i th× còng kh«ng cã chu kú nhÊt ®Þnh, kh«ng dù tÝnh tr­íc. Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt m¸y mãc h¹ng nÆng nh­: ®ãng tµu, s¶n xuÊt tuyÕc bin lín, m¸y c¸n thÐp.... Theo ph­¬ng ph¸p nµy: Kh«ng lËp quy tr×nh c«ng nghÖ tØ mØ cho tõng s¶n phÈm, mµ chØ quy ®Þnh nh÷ng b­íc c«ng viÖc chung (vÝ dô: tiÖn, phay, bµo, mµi...) Tuú theo yªu cÇu tõng lóc mµ giao nhiÖm vô cho c¸c n¬i lµm viÖc. M¸y mãc thiÕt bÞ ®­îc bè trÝ theo nguyªn t¾c c«ng nghÖ. Do ®ã ®­êng ®i cña s¶n phÈm th­êng dµi vµ quanh co, s¶n phÈm dë dang nhiÒu vµ cÇn thiÕt ph¶i ®Ó ngay t¹i n¬i lµm viÖc. §Ó ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt, th­êng ph¶i ®Ó ®é dung sai gia c«ng lín. ChÕ phÈm sÏ ®­îc söa ch÷a chÝnh x¸c, ®óng tiªu chuÈn kü thuËt ë bé phËn cuèi cïng. Khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt còng nh­ khi kiÓm tra kü thuËt ph¶i dùa vµo b¶n vÏ riªng cho tõng chÕ phÈm mét. Th­êng sö dông c«ng nh©n cã tr×nh ®é kü thuËt cao vµ biÕt nhiÒu nghÒ. 2. Ph­¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn a. Kh¸i niÖm S¶n xuÊt theo d©y chuyÒn lµ h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt tiªn tiÕn cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, ë ®ã qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm gièng nhau hoÆc nhãm c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch liªn tôc trong kho¶ng thêi gian dµi x¸c ®Þnh theo tr×nh tù c¸c nguyªn c«ng nghÖ. b. Ph©n lo¹i s¶n xuÊt d©y chuyÒn + C¨n cø vµo møc ®é c¬ khÝ ho¸ vµ tù ®éng hãa: Cã c¸c lo¹i d©y chuyÒn: d©y chuyÒn s¶n xuÊt thñ c«ng, d©y chuyÒn c¬ khÝ ho¸, d©y chuyÒn b¸n tù ®éng vµ d©y chuyÒn tù ®éng. + C¨n cø vµo sè ®èi t­îng s¶n xuÊt trªn d©y chuyÒn: §èi t­îng s¶n xuÊt lµ lo¹i s¶n phÈm cã cïng tªn gäi vµ gièng hÖt nhau vÒ h×nh d¸ng vµ kÝch th­íc. C¸c ®èi t­îng kh¸c nhau ®ßi hái c«ng nghÖ s¶n xuÊt kh¸c nhau, sè thiÕt bÞ c«ng nh©n kh¸c nhau. + C¨n cø vµo tr¹ng th¸i cña ®èi t­îng trªn d©y chuyÒn: cã 2 lo¹i - D©y chuyÒn cã ®èi t­îng chuyÓn ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - D©y chuyÒn cã ®èi t­îng cè ®Þnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. + C¨n cø vµo tr×nh ®é cè ®Þnh cña viÖc chÕ biÕn s¶n phÈm: cã thÓ chia ra thµnh: d©y chuyÒn cè ®Þnh vµ d©y chuyÒn kh«ng cè ®Þnh D©y chuyÒn cè ®Þnh: chØ s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n phÈm nhÊt ®Þnh, qu¸ tr×nh c«ng nghÖ kh«ng thay ®æi, khèi l­îng s¶n phÈm lín, n¬i lµm viÖc chØ hoµn thµnh mét b­íc c«ng viÖc nhÊt ®Þnh. D©y chuyÒn nµy thich hîp víi lo¹i h×nh s¶n xuÊt khèi l­îng lín. D©y chuyÒn kh«ng cè ®Þnh: ChÕ t¹o vµi lo¹i s¶n phÈm cã kÕt cÊu gÇn gièng nhau, tr×nh tù chÕ biÕn gièng nhau. Sau khi s¶n xuÊt xong mét lo¹i s¶n phÈm, ph¶i t¹m ngõng s¶n xuÊt, ®iÒu chØnh m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó s¶n xuÊt lo¹i s¶n phÈm kh¸c. D©y chuyÒn nµy sö dông réng r·i trong s¶n xuÊt hµng lo¹t lín vµ võa. + C¨n cø vµo tr×nh ®é liªn tôc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt: cã thÓ chia ra thµnh: d©y chuyÒn liÖn tôc vµ kh«ng liªn tôc D©y chuyÒn liÖn tôc: §èi t­îng chÕ biÕn ®­îc vËn chuyÓn tõng c¸i mét c¸ch liªn tôc qua c¸c n¬i lµm viÖc, kh«ng cã thêi gian ngõng l¹i chê ®îi. Trªn d©y chuyÒn nµy, ®èi t­îng lao ®éng lu«n lu«n ë mét trong hai tr¹ng th¸i: ®­îc vËn chuyÓn hoÆc ®ang ®­îc chÕ biÕn. D©y chuyÒn kh«ng liªn tôc: §èi t­îng lao ®éng ®­îc vËn chuyÓn theo tõng lo¹t vµ cã thêi gian t¹m ngõng t¹i n¬i lµm viÖc ®Ó chê chÕ biÕn. Trªn d©y chuyÒn nµy, c«ng nh©n vµ m¸y mãc lµm viÖc kh«ng thùc sù ®Òu ®Æn, liªn tôc, ph¶i dõng viÖc theo ®Þnh kú. + C¨n cø vµo ph¹m vi ¸p dông s¶n xuÊt d©y chuyÒn: cã thÓ chia ra thµnh: d©y chuyÒn bé phËn, d©y chuyÒn ph©n x­ëng vµ d©y chuyÒn toµn x­ëng D©y chuyÒn bé phËn: lµ d©y chuyÒn ë tõng bé phËn s¶n xuÊt. D©y chuyÒn ph©n x­ëng: bao gåm qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong c¶ ph©n x­ëng. D©y chuyÒn toµn x­ëng: bao gåm toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. + H×nh thøc cao nhÊt, hoµn thiÖn nhÊt lµ d©y chuyÒn tù ®éng: ®ã lµ mét thÓ thèng nhÊt vµ hoµn chØnh bao gåm tÊt c¶ m¸y mãc thiÕt bÞ chÝnh vµ phô, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, trung t©m ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. c. §Æc ®iÓm + Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong s¶n xuÊt d©y chuyÒn diÔn ra mét c¸ch liªn tôc, nhÞp nhµng, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra mét c¸ch ®Òu ®Æn. + Quy tr×nh c«ng nghÖ ®­îc ph©n chia thµnh c¸c nguyªn c«ng ®¬n gi¶n. Mçi nguyªn c«ng do 1 hoÆc 1 nhãm chç lµm viÖc gièng nhau thùc hiÖn. + C¸c chç lµm viÖc vµ thiÕt bÞ s¶n xuÊt ®­îc bè trÝ tr×nh tù c¸c nguyªn c«ng, viÖc vËn chuyÓn s¶n phÈm thùc hiÖn mét c¸ch th¼ng dßng, kh«ng lÆp ®i lÆp l¹i. + Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ng­êi ta sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn chuyªn dïng hoÆc c¸c ph­¬ng tiÖn ®­îc lùa chän riªng cho d©y chuyÒn s¶n xuÊt. + Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ®­îc chia thµnh nhiÒu b­íc c«ng viÖc theo mét tr×nh tù hîp lý, cã thêi gian chÕ biÕn b»ng nhau hoÆc lËp thµnh quan hÖ béi sè víi b­íc c«ng viÖc ng¾n nhÊt trªn d©y chuyÒn. + N¬i lµm viÖc ®­îc chuyªn m«n ho¸ cao vµ ®­îc tæ chøc theo nguyªn t¾c ®èi t­îng, t¹o thµnh ®­êng d©y chuyÒn. + §èi t­îng lao ®éng ®­îc chÕ biÕn ®ång thêi trªn tÊt c¶ c¸c n¬i lµm viÖc cña d©y chuyÒn vµ ®­îc chuyÓn tõ n¬i lµm viÖc nµy sang n¬i lµm viÖc kh¸c b»ng ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®Æc biÖt. Nh÷ng ®Æc ®iÓm nªu trªn võa ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt nh÷ng nguyªn t¾c cña tæ chøc s¶n xuÊt, võa tiªu biÓu cho ph­¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn. d. HiÖu qu¶ vµ qu¶n lý d©y chuyÒn * HiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt d©y chuyÒn T¨ng s¶n l­îng s¶n phÈm tÝnh cho mét ®¬n vÞ m¸y mãc vµ ®¬n vÞ diÖn tÝch do sö dông thiÕt bÞ, m¸y mãc vµ dông cô chuyªn dïng, gi¶m thêi gian gi¸n ®o¹n trong s¶n xuÊt. Rót ng¾n chu kú s¶n xuÊt, gi¶m bít l­îng s¶n phÈm dë dang, do ®ã lµm t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng. N©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng nhê chuyªn m«n ho¸ c«ng nh©n, xo¸ bá thêi gian ngõng s¶n xuÊt ®Ó ®iÒu chØnh thiÕt bÞ, m¸y mãc. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm do qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ®­îc chuÈn bÞ chu ®¸o. Kh«ng cã hoÆc Ýt s¶n phÈm dë dang nªn tr¸nh ®­îc nh÷ng hiÖn t­îng biÕn chÊt, h­ háng. H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ kÕt qu¶ tÊt nhiªn cña viÖc tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, gi¶m chi phÝ tiÒn l­¬ng trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, gi¶m bít chi phÝ qu¶n lý, lo¹i trõ phÕ liÖu, phÕ phÈm... Ngoµi ra s¶n xuÊt d©y chuyÒn còng béc lé: ph©n c«ng lao ®éng qu¸ s©u, mçi c«ng nh©n chØ thùc hiÖn mét vµi ®éng t¸c ®¬n gi¶n, tr¹ng th¸i lao ®éng qu¸ ®¬n ®iÖu, buån tÎ. * Qu¶n lý d©y chuyÒn Muèn ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao th× c«ng t¸c qu¶n lý c©n tËp trung vµo viÖc gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò sau: Cung cÊp nguyªn vËt liÖu vµ dông cô ®óng quy c¸ch, sè l­îng vµ tu©n theo nhÞp ®· quy ®Þnh. Gi÷ g×n, b¶o qu¶n vµ söa ch÷a dù phßng tèt c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc vµ ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn... ®Ó tr¸nh nh÷ng h­ háng bÊt th­êng. Bè trÝ c«ng nh©n ®óng tiªu chuÈn nghÒ nghiÖp. Gi÷ g×n n¬i lµm viÖc lu«n s¹ch sÏ, cã trËt tù. III. Ph¹m vi øng dông cña ph­¬ng ph¸p tæ chøc theo d©y chuyÒn MÆc dï ph­¬ng ph¸p tæ chøc theo d©y chuyÒn cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, nh÷ng ®ßi hái nh÷ng ®iÒu kiÖn t­¬ng ®èi kh¾t khe: NhiÖm vô s¶n xuÊt ph¶i t­¬ng ®èi æn ®Þnh. S¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng cã s¶n l­îng lín. S¶n phÈm ph¶i cã kÕt cÊu æn ®Þnh, b¶o ®¶m tÝnh c«ng nghÖ cao. C¸c chi tiÕt s¶n phÈm ph¶i ®¹t ®é dung sai quy ®Þnh ®Ó cã thÓ l¾p lÉn . S¶n xuÊt ®­îc nh÷ng mÆt hµng nh­: hµng c«ng nghiÖp, tiªu dïng.... Tiªu chuÈn ho¸ s¶n phÈm. S¶n xuÊt hµng lo¹t. Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn trªn, kh«ng chØ nh÷ng mÆt hµng nµo còng theo ®­îc ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn. V× ph­¬ng ph¸p nµy t­¬ng ®æi lµ hiÖu qu¶, cho nªn cã nhiÒu mÆt hµng kh¸c th× ta ¸p dông ph­¬ng ph¸p kh¸c nh­: s¶n xuÊt theo nhãm, s¶n xuÊt theo ®¬n chiÕc... th× cã thÓ ®em l¹i hiÖu qu¶ h¬n. V× thÕ mçi mét Doanh nghiÖp nµo ®ã còng ph¶i lùa chän cho m×nh mét ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt phï hîp víi s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp m×nh vµ lu«n lu«n ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ míi ®Ó t¹o ra nh÷ng lo¹i s¶n phÈm ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cho toµn x· héi nh­ hiÖn nay. §Æc biÖt, lu«n ph¶i häc hái vµ t×m tßi nh÷ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ë c¸c n­íc t­ b¶n trªn thÕ giíi. KÕt luËn T rong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng héi nhËp, th× c¸c doanh nghiÖp nµo còng muèn ®­îc s¶n phÈm cña m×nh chiÕm lÜnh ®­îc trªn thÞ tr­êng, vµ t¹o ra ®­îc nhiÒu lo¹i s¶n phÈm thÝch øng víi ng­êi tiªu dïng trong n­íc còng nh­ ngoµi n­íc. ChÝnh v× thÕ ph­¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn lµ mét c«ng nghÖ ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän cho m×nh, vµ mang l¹i ®­îc nh÷ng thµnh c«ng to lín cho mét sè doanh nghiÖp hiÖn nay nh­: hµng tiªu dïng, hµng may mÆc.... §ã lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng quan träng cña n­íc ta. Víi kiÕn thøc cña b¶n th©n em qua häc tËp, nghiªn cøu s¸ch b¸o vµ víi sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« trong khoa, em ®· hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy. TiÓu luËn cña em sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em mong ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« ®Ó gióp em cã nh÷ng kiÕn thøc bæ sung h÷u Ých ./ Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Tµi liÖu tham kh¶o Kinh tÕ qu¶n lý Doanh nghiÖp – Nhµ xuÊt b¶n th«ng kª. Qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ t¸c nghiÖp – Tr­êng §H KTQD Tæ chøc qu¶n lý – Tr­êng §H QL&KD Tæ chøc doanh nghiÖp – Tr­êng §H QL & KD Tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n trÞ Doanh nghiÖp Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ kinh doanh tæng hîp (tËp 2) - tæ chøc - qu¶n trÞ kinh doanh tæng hîp Môc lôc Trang Lêi më ®Çu............................................................................................................... 1 Néi dung .................................................................................................................. 2 I. Kh¸i niÖm c¬ b¶n cña tæ chøc s¶n xuÊt........................................... 2 1. Kh¸i niÖm............................................................................................ 2 2. Nh÷ng yªu cÇu cña tæ chøc s¶n xuÊt.................................................... 2 3. ü nghÜa cña tæ chøc s¶n xuÊt................................................................ 2 II. C¸c ph­¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt.................................................. 3 1. C¸c ph­¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt....................................................... 3 a. Theo d©y chuyÒn................................................................................ 3 b. Theo nhãm......................................................................................... 4 c. §¬n chiÕc........................................................................................... 5 2. Ph­¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn.................................. 6 a. Kh¸i niÖm........................................................................................... 6 b. Ph©n lo¹i s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn................................................... 6 c. §Æc ®iÓm............................................................................................ 7 d. HiÖu qu¶ vµ qu¶n lý d©y chuyÒn........................................................ 8 III. Ph¹m vi øng dông cña p2 tæ chøc theo d©y chuyÒn............. 9 KÕt luËn................................................................................................................... 10 Tµi liÖu tham kh¶o........................................................................................... 11

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhương pháp tổ chức sản xuất theo dây chuyền, những ưu điểm và điều kiện áp dụng.doc