Gia công hàng xuất khẩu tại xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung

Gia công hàng Xuất Khẩu tại Xí Ngiệp may Xuất Khẩu Lạc Trung Lời mở đầu Những năm gần đây, xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng diễn ra mạnh mẽ; mối quan hệ kinh tế giữa các nước trên thế giới càng trở nên chặt chẽ và rất phức tạp, chúng tác động rất nhiều đến sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Với thực tế cấp thiết trên đòi hỏi Việt Nam phải tích cực, chủ động tham gia hội nhập kinh tế với kinh tế khu vực và trên thế giới nhằm khai thác có hiệu quả những thế mạnh của nền kinh tế trong nước. Bên cạnh những hoạt động kinh tế đối ngoại đem lại hiệu quả cao như xuất nhập khẩu hàng hoá thì các hoạt động gia công quốc tế cũng là một phương pháp hữu hiệu, nó vừa phù hợp với thực tế nền kinh tế nước ta hiện nay đồng thời phù hợp với đường lối chính sách của Đảng về phát triển công nghiệp hoá. Trong gia công quốc tế thì lĩnh vực gia công may mặc đóng một vai trò khá quan trọng trong tổng sản phẩm quốc nội của nước ta. Những năm gần đây tuy có trải qua những thăng trầm do sự biến động của tình hình kinh tế, chính trị thế giới, nhưng ngành may mặc xuất khẩu ở Việt nam đã nhanh chóng tìm được bạn hàng và ngày càng khẳng định được chính mình trên thị trường thế giới. Để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề gia công quốc tế nói chung và gia công hàng may mặc nói riêng tôi đã chọn đề tài: "Một số giải pháp phát triển hoạt động gia công may mặc xuất khẩu ở Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung" để viết thu hoạch thực tập tốt nghiệp. Mục đích nghiên cứu của đề tài là nhằm phân tích và đánh giá thực trạng gia công ở Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung. Đồng thời đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy hoạt động gia công may mặc xuất khẩu ở Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung. Bài báo cáo thực tập gồm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề về gia công may mặc xuất khẩu của Việt Nam Chương 2: Hoạt động gia công may mặc xuất khẩu của Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động gia công may mặc xuất khẩu ở Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc cùng các cô chú, các anh chị trong phòng Kế hoạch – Kinh doanh của Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung đã tận tình chỉ bảo cho tôi trong thời gian thực tập ở đây. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới cô giáo hướng dẫn thực tập tôi, Ths. Nguyễn Tuyết Nhung là người đã nhiệt tình giúp đỡ, góp ý để tôi có thể hoàn thành tốt bài thu hoạch thực tập tốt nghiệp. Do kinh nghiệm thực tế của bản thân còn hạn chế nên bài thu hoạch thực tập tốt nghiệp không tránh khỏi có những thiếu sót, tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô trong khoa và tất cả mọi người để có thể rút kinh nghiệm và bổ sung thêm những kiến thức mới nhằm hiểu hơn về công việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong thực tế. Tôi xin chân thành cảm ơn!

doc47 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1719 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Gia công hàng xuất khẩu tại xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tÕ, tÝnh to¸n c¸c ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt- kinh doanh ®¶m b¶o ®óng hîp ®ång ®· ký. Lµm c¸c thñ tôc xuÊt nhËp khÈu cho xÝ nghiÖp vµ c¸c ®¬n vÞ xÝ nghiÖp nhËn uû th¸c. ChuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn theo yªu cÇu s¶n xuÊt, n¾m v÷ng n¨ng lùc s¶n xuÊt, ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ nhµ x­ëng, lao ®éng vËt t­, sè l­îng s¶n phÈm, ®Þa chØ vµ thêi gian giao hµng trong tõng thêi kú s¶n xuÊt. Tæ chøc c¸c c¬ së gia c«ng theo sù chØ ®¹o cña Gi¸m ®èc. X©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp, theo dâi tiÕn ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ tiªu thô s¶n phÈm cña tõng hîp ®ång. X©y dùng kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm, gi¸ b¸n, gi¸ gia c«ng vµ c¸c hµng ho¸ nguyªn phô liÖu. Qu¶n lý c¸c kho nguyªn phô liÖu, m¸y mãc phô tïng, nhiªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt vµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. Qu¶n lý vµ tæ chøc vËn chuyÓn hµng ho¸ theo kÕ ho¹ch. Phßng kü thuËt- KCS Phßng kü thuËt cã chøc n¨ng tham m­u gióp Gi¸m ®èc vÒ kh©u kü thuËt, lµm mÉu ®Ó tiÕn hµnh triÓn khai c¸c hîp ®ång. Phßng gåm 7 ng­êi trong ®ã cã 1 tr­ëng phßng phô tr¸ch, gióp viÖc cho tr­ëng phßng cã 1 phã phßng. Tham gia víi Phßng kÕ ho¹ch ®µm ph¸n c¸c hîp ®ång gia c«ng, s¶n xuÊt. Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng vÒ mÉu thêi trang tõ ®ã ®Ò xuÊt may mÉu chµo hµng, mÉu ®èi theo c¸c ®¬n hµng cÇn thiÕt. Tæ chøc gia c«ng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm chÊt l­îng theo dâi tiÕn ®é giao hµng, ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt hîp ®ång ®· ký. KiÓm tra ®Þnh møc nguyªn phô liÖu c¸c ph©n x­ëng, quan hÖ víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng vÒ c¸c ®Þnh møc nguyªn phô liÖu vµ c¸c giao dÞch kh¸c vÒ kü thuËt. Phóc tra thµnh phÈm theo quy ®Þnh cña xÝ nghiÖp. X©y dùng c¸c tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt cña c«ng nh©n: c¾t, may, lµ, Ðp, tr¶i v¶i… Phèi hîp víi Phßng tæ chøc- hµnh chÝnh ®Ó tæ chøc thi tuyÓn lao ®éng, thi gi÷ bËc, n©ng bËc cho c«ng nh©n. C¸c ph©n x­ëng may C¸c ph©n x­ëng may cã chøc n¨ng tæ chøc s¶n xuÊt s¶n phÈm may mÆc theo kÕ ho¹ch vµ ®¶m b¶o ®óng tiªu chuÈn kü thuËt, chÊt l­îng s¶n phÈm vµ tiÕn ®é giao hµng theo quy ®Þnh. XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung cã 3 ph©n x­ëng: Ph©n x­ëng I gåm 187 ng­êi, Ph©n x­ëng II gåm 260 ng­êi, Ph©n x­ëng III gåm 210 ng­êi. Mçi ph©n x­ëng cã 1 Qu¶n ®èc phô tr¸ch, gióp viÖc cho qu¶n ®èc cã 1 ®Õn 2 phã qu¶n ®èc. C¸c ph©n x­ëng cã nhiÖm vô cô thÓ sau: X©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®iÒu ®é s¶n xuÊt tõng tuÇn, th¸ng trªn c¬ së kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp giao. C¨n cø vµo hîp ®ång xÝ nghiÖp ®· ký giao cho tõng ph©n x­ëng, c¸c ph©n x­ëng chñ ®éng quan hÖ víi chuyªn gia c¸c h·ng ®Ó thiÕt kÕ, may mÉu ®èi vµ x©y dùng c¸c ®Þnh møc lao ®éng, nguyªn phô liÖu, nhiªn liÖu, vËt t­. Phèi hîp víi phßng kÕ ho¹ch c©n ®èi nguyªn phô liÖu cña kh¸ch hµng giao, b¶o ®¶m vËt t­ theo c¸c m· hµng. ChuÈn bÞ c¸c mÉu ®éng, mÉu cøng, s¬ ®å c¾t theo ®óng yªu cÇu kü thuËt ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt. X©y dùng quy tr×nh c«ng nghÖ, tiªu chuÈn kü thuËt, thiÕt kÕ bè trÝ c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt phï hîp víi tõng m· hµng. X©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng, thanh to¸n l­¬ng cho tõng ph©n x­ëng. §Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n c¶i tiÕn quy tr×nh c«ng nghÖ, hîp lý ho¸ s¶n xuÊt ®Ó tæ chøc lao ®éng khoa häc trong tõng ph©n x­ëng. H­íng dÉn, kiÓm tra kü thuËt ë c¸c tæ s¶n xuÊt cña tõng ph©n x­ëng, kiÓm ho¸ s¶n phÈm nhËp kho, chÞu tr¸ch nhiÖm chÊt l­îng hµng ho¸ ®èi víi kh¸ch hµng. Tæ chøc ®ãng gãi ë tõng ph©n x­ëng theo sù ph©n c«ng cña xÝ nghiÖp. Qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ vµ tµi s¶n hµng ho¸ do xÝ nghiÖp giao, chÊp hµnh ®Çy ®ñ viÖc b¶o toµn, söa ch÷a ®iÒu chØnh thiÕt bÞ trong ph©n x­ëng. X©y dùng kÕ ho¹ch b¶o d­ìng ®Þnh kú, söa ch÷a lín thiÕt bÞ ®Ó xÝ nghiÖp duyÖt. Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ, ®Þnh møc tiªu hao nguyªn, nhiªn phô liÖu, phô tïng m¸y, ®Þnh møc lao ®éng vµ yªu cÇu kü thuËt cña xÝ nghiÖp. Nghiªm chØnh chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng, m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng t¸c phßng ch¸y ch÷a ch¸y, b¶o hé lao ®éng, vÖ sinh c«ng nghiÖp. RÌn luyÖn tay nghÒ cho c«ng nh©n, phèi hîp víi c¸c Phßng tæ chøc- hµnh chÝnh, Phßng kü thuËt tæ chøc thi tuyÓn lao ®éng gi÷ bËc, n©ng bËc cho c«ng nh©n. 2.2 Thùc tr¹ng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu gia c«ng may mÆc cña XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung 2.2.1 C¸c ph­¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp Còng nh­ c¸c doanh nghiÖp may mÆc xuÊt khÈu c¸c cña ViÖt Nam, do ®iÒu kiÖn cßn h¹n chÕ vÒ kü thuËt vµ vèn nªn hiÖn nay ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung lµ lµm hµng gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu. XÝ nghiÖp ch­a cã ®­îc mét phßng thiÕt kÕ mÉu hoµn chØnh víi nh÷ng thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, tèi t©n còng nh­ ch­a cã ®éi ngò kü s­ vµ c«ng nh©n cã tay nghÒ cao, nhÊt lµ ch­a cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ thÞ tr­êng nªn rÊt nhiÒu c¸c ®¬n ®Æt hµng cña XÝ nghiÖp ph¶i qua c¸c c«ng ty trung gian nh­: Hång K«ng, §µi Loan, Hµn Quèc.... XÝ nghiÖp chñ yÕu sö dông 3 ph­¬ng thøc kinh doanh hµng may mÆc xuÊt khÈu sau: B¶ng1: Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña tõng ph­¬ng thøc xuÊt khÈu N¨m 2000 2001 2002 6 th¸ng ®Çu 2003 sè tiÒn (1.000USD) Tû träng (%) sè tiÒn (1.000USD) Tû träng (%) sè tiÒn (1.000USD) Tû träng (%) sè tiÒn (1.000USD) Tû träng (%) XK uû th¸c 411,3 53,91 2.255,2 59,2 2.408 52,69 1171,4 46,1 Gia c«ng XK 299,1 41,32 1.173,5 30,7 1.707,2 37,35 1.024 40,3 XK trùc tiÕp 51,7 6,79 381,3 10,1 456,8 9,96 345,6 13,6 Tæng kim ng¹ch 762,1 100 3.810 100 4.572 100 2.541 100 Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt xuÊt khÈu cña xÝ nghiÖp Nh÷ng n¨m ®Çu 1990, kim ng¹ch xuÊt khÈu cña XÝ nghiÖp ch­a cao do XÝ nghiÖp ch­a cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc nµy, thÞ truêng vµ b¹n hµng ch­a nhiÒu. Sau ®ã XÝ nghiÖp ®· ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu. Trùc tiÕp th«ng qua viÖc cö c¸n bé xuèng tËn c¬ së s¶n xuÊt, phèi hîp chÆt chÏ víi ®Þa ph­¬ng ®Ó ®«n ®èc s¶n xuÊt, thùc hiÖn c¸c ®¬n ®Æt hµng. §ång thêi gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc kiÓm tra thu nhËn hµng, ®¶m b¶o giao hµng ®óng thêi h¹n. Do ®ã s¶n l­îng xuÊt khÈu trùc tiÕp cña XÝ nghiÖp ®· t¨ng lªn, tû träng c¸c ph­¬ng thøc xuÊt khÈu ®· cã sù thay ®æi ®¸ng kÓ. 2.2.1.1 XuÊt khÈu uû th¸c §©y lµ mét ph­¬ng thøc kinh doanh truyÒn thèng cña XÝ nghiÖp. C¸c ®¬n vÞ kinh doanh uû th¸c cho XÝ nghiÖp thùc hiÖn xuÊt khÈu c¸c l« hµng cña m×nh. XÝ nghiÖp sÏ nhËn ®­îc mét kho¶n phÝ gäi lµ phÝ uû th¸c. PhÝ uû th¸c chØ chiÕm 4-5% trÞ gi¸ gia c«ng. XÝ nghiÖp ®· vµ ®ang xuÊt khÈu nhËn uû th¸c cho c¸c C«ng ty may 10, may S«ng Hång, c«ng ty may Leconex H¶i Phßng... Trong tæng l­îng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng may mÆc thu ®­îc trong c¸c n¨m gÇn ®©y, xuÊt khÈu uû th¸c vÉn lµ ho¹t ®éng mang l¹i doanh thu cao nhÊt, lu«n chiÕm trªn 50% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña XÝ nghiÖp. Tuy nhiªn trong thêi gian gÇn ®©y, do Nhµ n­íc më réng quyÒn xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp cho c¸c c«ng ty trong n­íc nªn doanh thu tõ ho¹t ®éng xuÊt khÈu uû th¸c cña xÝ nghiÖp ®· bÞ gi¶m ®Æc biÖt lµ trong 6 th¸ng ®Çu n¨m nay. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh nh­ hiÖn nay th× viÖc c¸c doanh nghiÖp h¹ thÊp phÝ uû th¸c ®Ó c¹nh tranh giµnh c¸c hîp ®ång gia c«ng uû th¸c ®ang lµ mét vÊn ®Ò lín ¶nh h­ëng tíi doanh thu xuÊt khÈu cña XÝ nghiÖp, ®ßi hái XÝ nghiÖp ph¶i t×m hiÓu nghiªn cøu kü thÞ tr­êng ®Ó t×m ra c¸c ph­¬ng thøc xuÊt khÈu phï hîp víi tiÒm n¨ng cña XÝ nghiÖp vµ phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn chung cña ngµnh may mÆc xuÊt khÈu. 2.2.1.2 Gia c«ng xuÊt khÈu NhËn thÊy gia c«ng xuÊt khÈu lµ mét ho¹t ®éng kinh doanh mµ XÝ nghiÖp cã kh¶ n¨ng ®¶m nhiÖm vµ cã thÓ ®em l¹i nhiÒu lîi Ých. XÝ nghiÖp quyÕt ®Þnh tiÕn hµnh nhËn may gia c«ng. Víi h×nh thøc nµy XÝ nghiÖp lµ ng­êi trùc tiÕp ký kÕt c¸c hîp ®ång gia c«ng víi phÝa n­íc ngoµi. Thùc hiÖn may gia c«ng xuÊt khÈu, XÝ nghiÖp kh«ng ph¶i lo nhiÒu vÒ vèn, kü thuËt, nguyªn vËt liÖu, thÞ tr­êng.... Do ®ã ph­¬ng thøc gia c«ng xuÊt khÈu lµ mét biÖn ph¸p quan träng ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu c¸n bé c«ng nh©n viªn cña XÝ nghiÖp. Nã còng t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn ngµnh hµng may mÆc cña XÝ nghiÖp, t¹o cho XÝ nghiÖp c¬ héi x©m nhËp vµo thÞ tr­êng c¸c n­íc ph¸t triÓn, gãp phÇn më réng ho¹t ®éng kinh doanh cña XÝ nghiÖp. Tuy nhiªn kh¸c víi h×nh thøc xuÊt khÈu uû th¸c, ë h×nh thøc nµy, XÝ nghiÖp ph¶i chÞu nhiÒu rñi ro h¬n, chÞu mäi tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶, s¶n l­îng vµ thêi gian giao hµng. Nh­ mäi doanh nghiÖp lµm hµng gia c«ng kh¸c, XÝ nghiÖp lu«n ë trong thÕ bÞ ®éng, cã ®­îc phÝa n­íc ngoµi thuª hay kh«ng vµ th­êng ph¶i chÊp nhËn s¶n xuÊt theo c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt vµ mÉu m· mµ phÝa ®èi t¸c ®­a ra; h¬n n÷a c«ng viÖc s¶n xuÊt l¹i phô thuéc vµo thêi gian cña hîp ®ång gia c«ng. MÆc dï gia c«ng xuÊt khÈu ®­îc coi lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt chÝnh cña XÝ nghiÖp nh­ng sè tiÒn thu ®­îc tõ ho¹t ®éng nµy l¹i rÊt nhá, th­êng chØ chiÕm 30–40% trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu do ®ã kh¶ n¨ng ®æi míi m¸y mãc, thiÕt bÞ, ®iÒu kiÖn lµm viÖc... vÉn cßn lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n cña doanh nghiÖp. C«ng nh©n lµm hµng gia c«ng bÞ mÊt ®i n¨ng lùc s¸ng t¹o, chØ lµm viÖc mét c¸ch thô ®éng, m¸y mãc theo sù chØ ®¹o cña bªn trªn. Tuy cã nh÷ng h¹n chÕ nh­ng gia c«ng xuÊt khÈu lµ mét ho¹t ®éng t­¬ng ®èi æn ®Þnh vµ lµ mét h×nh thøc kinh doanh cÇn ®­îc tiÕp tôc duy tr×. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ qua gia c«ng xuÊt khÈu XÝ nghiÖp cÇn hÕt søc tËn dông vèn n­íc ngoµi, tranh thñ häc hái kinh nghiÖm cña b¹n hµng trong lÜnh vùc ngµnh nghÒ. §©y còng lµ mét lý do quan träng ®Ó XÝ nghiÖp ®¹t ®­îc môc ®Ých chÝnh lµ ®Èy m¹nh kh¶ n¨ng ph¸t triÓn h×nh thøc thø ba. 2.2.1.3 XuÊt khÈu trùc tiÕp XuÊt khÈu trùc tiÕp lµ h×nh thøc xuÊt khÈu trong ®ã XÝ nghiÖp ph¶i tù m×nh khai th¸c nguån hµng, t×m thÞ tr­êng xuÊt khÈu vµ chÞu mäi rñi ro trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. XuÊt khÈu trùc tiÕp cã nhiÒu ­u ®iÓm nh­ t¹o thÕ chñ ®éng cho XÝ nghiÖp trong kinh doanh, kh¶ n¨ng x©m nhËp thÞ tr­êng nhanh, lîi Ých kinh tÕ mµ ho¹t ®éng nµy mang l¹i còng cao h¬n c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, doanh thu tõ ho¹t ®éng nµy ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ do XÝ nghiÖp ®· cã ®­îc mét sè b¹n hµng míi tõ c¸c n­íc Ch©u ¸ nh­ Hång K«ng vµ Singapore… §Ó cã ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, XÝ nghiÖp buéc ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nhiÒu vÊn ®Ò vÒ vèn, s¶n phÈm, thÞ tr­êng... nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn míi b­íc vµo thÞ tr­êng may mÆc, vèn s¶n xuÊt cßn h¹n chÕ, am hiÓu thÞ tr­êng thÕ giíi ch­a ®Çy ®ñ, uy tÝn, nh·n hiÖu cña XÝ nghiÖp cßn mê nh¹t so víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong cïng ngµnh. Bªn c¹nh ®ã c¸c nguån nguyªn liÖu trong n­íc nh­ s¶n phÈm t¬ sîi chÊt l­îng kh«ng ®ång ®Òu, kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña thÞ tr­êng thÕ giíi. Do ®ã ®Ó s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, cã kh¶ n¨ng x©m nhËp thÞ tr­êng thÕ giíi mét c¸ch nhanh chãng vÉn cßn lµ mét th¸ch thøc cña XÝ nghiÖp. 2.2.2 Ho¹t ®éng gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu cña xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung 2.2.2.1 §Æc ®iÓm thÞ tr­êng Tõ nhiÒu n¨m nay trong lÜnh vùc gia c«ng, XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung ®­îc biÕt ®Õn lµ mét XÝ nghiÖp lµm ¨n cã kinh nghiÖm vµ cã mèi quan hÖ víi nhiÒu kh¸ch hµng trªn thÕ giíi. XÝ nghiÖp ®· xuÊt khÈu ®­îc nhiÒu mÆt hµng vµo c¸c thÞ tr­êng chÝnh nh­: EU, Mü, NhËt B¶n.... Tuy nhiªn x©m nhËp vµo mçi thÞ tr­êng kh¸c nhau ®ßi hái XÝ nghiÖp ph¶i cã nh÷ng ®¸p øng phï hîp víi tõng thÞ tr­êng ®ã. B¶ng 2: C¬ cÊu thÞ tr­êng gia c«ng xuÊt khÈu ThÞ tr­êng 1999 2000 2001 2002 6 th¸ng ®Çu n¨m 2003 Gi¸ trÞ (1.000USD) ThÞ phÇn (%) Gi¸ trÞ (1.000USD) ThÞ phÇn (%) Gi¸ trÞ (1.000USD) ThÞ phÇn (%) Gi¸ trÞ (1.000USD) ThÞ phÇn (%) Gi¸ trÞ (1.000USD) ThÞ phÇn (%) EU, Canada 521,6 55,1 373,5 49,0 2.116,4 55,5 3.178,1 69,5 1.026 42 Mü 301,8 31,9 292,5 38,4 572,9 15 307,5 6,7 678 27,7 Ch©u ¸ 98,9 10,5 42,5 5,6 807,9 21,2 918,1 20 325 13,2 Kh¸c 23,6 2,5 53,2 7 312,7 8,3 168,4 3,8 422 17,1 Tæng kim ng¹ch 945,9 100 762,1 100 3.810,0 100 4.572,0 100 2.451 100 Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt xuÊt khÈu cña xÝ nghiÖp ThÞ tr­êng EU EU vèn ®­îc coi lµ c¸i n«i cña ngµnh may mÆc thÕ giíi, chi tiªu cho may mÆc cña khu vùc thÞ tr­êng nµy kh¸ lín: 6- 10% tiªu dïng c¸ nh©n vµ lµ khu vùc cã nhu cÇu lín hµng n¨m vÒ quÇn ¸o may s½n, víi khèi l­îng nhËp khÈu hµng chØ ®øng sau Mü song hai n¨m gÇn ®©y nhËp khÈu may mÆc vµo thÞ tr­êng nµy cã xu thÕ sôt gi¶m. N¨m 2002 chØ cßn 540 triÖu USD so víi 660 triÖu USD n¨m 2001. Riªng mÆt hµng chñ lùc lµ ¸o jacket, n¨m qua gi¶m tíi 3 triÖu s¶n phÈm, cßn gÇn 17 triÖu s¶n phÈm. §èi víi XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung th× thÞ tr­êng EU vèn lµ thÞ tr­êng truyÒn thèng chiÕm tû träng cao trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña XÝ nghiÖp. Sau khi ®¹i diÖn ChÝnh phñ ViÖt nam vµ Liªn HiÖp Ch©u ¢u ký hiÖp ®Þnh vÒ bu«n b¸n hµng dÖt may cho 3 n¨m 2000- 2003, trong ®ã hai bªn cam kÕt më réng cöa cho hµng dÖt may ViÖt Nam xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng nµy th× ®· t¹o ra rÊt nhiÒu c¬ héi t×m kiÕm b¹n hµng míi cho ho¹t ®éng gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu cña XÝ nghiÖp. §©y lµ thÞ tr­êng xuÊt khÈu theo ph­¬ng thøc gia c«ng thuÇn tuý, kh¸ch hµng göi nguyªn phô liÖu tõ mét n­íc thø ba, thuª XÝ nghiÖp gia c«ng may, sau ®ã xuÊt ng­îc trë l¹i EU. C¸c ®¬n ®Æt hµng tõ phÝa ®èi t¸c nh»m xuÊt sang thÞ tr­êng EU th­êng lµ nh÷ng ®¬n ®Æt hµng lín, mang l¹i rÊt nhiÒu lîi Ých kinh tÕ cho XÝ nghiÖp. Trong n¨m 2002, thÞ tr­êng EU chiÕm h¬n 50% tæng gi¸ trÞ gia c«ng xuÊt khÈu cña xÝ nghiÖp nªn xÝ nghiÖp ®Æc biÖt chó ý ®Õn nh÷ng thay ®æi cña thÞ tr­êng nµy. Tuy nhiªn ®©y l¹i lµ mét thÞ tr­êng khã tÝnh, yªu cÇu cao vÒ chÊt l­îng, kiÓu d¸ng rÊt cÇu kú, ®ßi hái tr×nh ®é kü thuËt cao, do ®ã ®Ó tiÕp tôc duy tr× vµ t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña XÝ nghiÖp vµo thÞ tr­êng nµy, XÝ nghiÖp cÇn cã nhiÒu cè g¾ng t¨ng c­êng ho¹t ®éng tù cung tù cÊp nguyªn liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c¶i tiÕn m¸y mãc kü thuËt, xóc tiÕn quan hÖ nhiÒu mÆt víi ®èi t¸c EU. ThÞ tr­êng Mü Mü lµ n­íc nhËp khÈu hµng dÖt may lín trªn thÕ giíi vµ lµ thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. Trong n¨m 2001 vµ 2002, do ¶nh h­ëng cña sù kiÖn 11-9 nªn sè l­îng s¶n phÈm gia c«ng xuÊt khÈu sang Mü cña XÝ nghiÖp cã gi¶m sót nh­ng trong 6 th¸ng ®Çu n¨m nay kim ng¹ch xuÊt khÈu ®i Mü t¨ng lªn rÊt cao chiÕm 27.7% tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu. Møc t¨ng tr­ëng cao cña dÖt may ViÖt Nam thêi gian qua (kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t 975 triÖu USD) víi trªn 20 m· hµng v­ît qu¸ 1% tæng thÞ phÇn nhËp khÈu khiÕn Mü ®­a ra yªu cÇu xóc tiÕn ®µm ph¸n vµ hiÖn ®· ký HiÖp ®Þnh dÖt may víi ViÖt Nam vµ ®· h¹n chÕ b»ng quota tõ 25-04-2003. §©y lµ mét yÕu tè bÊt lîi ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp nãi chung vµ ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu nãi riªng. RÊt nhiÒu c¸c ®¬n ®Æt hµng cho xÝ nghiÖp xuÊt khÈu ®i Mü nh­ng ®øng tr­íc hoµn c¶nh hiÖn t¹i, XÝ nghiÖp ®· ph¶i chuyÓn sang cho c¸c ®¬n vÞ b¹n ®Ó xuÊt khÈu uû th¸c. Trong thêi gian tíi viÖc gia c«ng xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Mü sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do vÊn ®Ò h¹n ng¹ch ®ßi hái XÝ nghiÖp ph¶i linh ho¹t t×m kiÕm c¸c ®èi t¸c ë nh÷ng thÞ tr­êng míi. C¸c thÞ tr­êng kh¸c NhËt B¶n XÝ nghiÖp ®· cã nh÷ng b¹n hµng lín t¹i ®©y nh­ng nh÷ng ®¬n ®Æt hµng tõ phÝa NhËt th­êng kh«ng ®Òu vµ chñ yÕu lµ hµng quÇn ¸o trÎ em vèn kh«ng ph¶i lµ mÆt hµng truyÒn thèng cña XÝ nghiÖp. T¹i ®©y, hµng dÖt may Trung Quèc hiÖn ®ang trµn ngËp thÞ tr­êng. Trung Quèc chiÕm gÇn 90% tæng trÞ gi¸ hµng dÖt may nhËp khÈu vµo NhËt trong khi ®ã, ViÖt Nam chØ chiÕm 3-5%. §Ó c¹nh tranh víi hµng Trung Quèc giµnh l¹i mét phÇn thÞ tr­êng NhËt B¶n, kh«ng chØ XÝ nghiÖp mµ c¸c doanh nghiÖp may mÆc xuÊt khÈu cÇn ph¶i cè g¾ng rÊt nhiÒu ®Æc biÖt lµ kh©u qu¶n lý chÊt l­îng bëi t¹i thÞ tr­êng nµy yªu cÇu vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm lµ rÊt cao; bªn c¹nh ®ã lµ c¸c yªu cÇu vÒ mÉu m· kiÓu d¸ng s¶n phÈm ph¶i phï hîp víi c¸c phong tôc tËp qu¸n cña ®Êt n­íc vµ con ng­êi còng lµ yÕu tè mµ c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu may mÆc ph¶i t×m hiÓu nghiªn cøu kü tr­íc khi x©m nhËp vµo thÞ tr­êng nµy. Australia XÝ nghiÖp ch­a khai th¸c ®­îc hÕt tiÒm n¨ng vÒ s¶n phÈm may mÆc t¹i ®©y, mÆc dï mÆt hµng quÇn ©u lµ mÆt hµng ®­îc tiªu dïng phæ biÕn ë ®©y vµ tr­íc ®©y XÝ nghiÖp ®· tõng thùc hiÖn mét sè ®¬n ®Æt hµng vÒ s¶n phÈm nµy vµ ®· ®­îc b¹n hµng ®¸nh gi¸ rÊt cao. Ch©u ¸ Lµ thÞ tr­êng lín víi GDP ®¹t trªn 580 triÖu vµ d©n sè lµ h¬n 460 triÖu ng­êi. Tuy nhiªn, gi¸ trÞ xuÊt khÈu dÖt may ViÖt Nam vµo c¸c n­íc ASEAN thËm chÝ ch­a v­¬n tíi møc 100 triÖu USD. §èi víi XÝ nghiÖp th× ®©y lµ mét thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng cã thÓ ph¸t triÓn mang l¹i nhiÒu lîi Ých kinh tÕ. T¹i mét sè triÓn l·m vÒ s¶n phÈm dÖt may cña c¸c n­íc trong khu vùc, XÝ nghiÖp còng ®· tr­ng bµy giíi thiÖu s¶n phÈm may cña xÝ nghiÖp m×nh vµ còng ®· nhËn ®­îc lêi mêi cña mét sè kh¸ch hµng tõ Singapore, Indonexia… 2.2.2.2 §Æc ®iÓm vÒ c¬ cÊu s¶n phÈm gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu Tr­íc ®©y, mÉu m· c¸c s¶n phÈm gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu th­êng do c¸c bªn ®èi t¸c ®­a ra nªn phô thuéc nhiÒu vµo thÞ tr­êng tiªu thô. §èi víi c¸c b¹n hµng truyÒn thèng th× c¸c mÆt hµng ®Æt gia c«ng còng th­êng lµ nh÷ng mÆt hµng quen thuéc víi XÝ nghiÖp nh­ ¸o jacket, ¸o s¬ mi vµ quÇn ©u… Tuy nhiªn, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay th× viÖc cã nhiÒu mÉu m· s¶n phÈm còng sÏ ®ång nghÜa víi viÖc thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng h¬n vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng còng ®­îc ®¸nh gi¸ cao h¬n. ChÝnh v× lý do trªn nªn ngoµi c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng, XÝ nghiÖp còng ®· t×m hiÓu thiÕt kÕ thªm c¸c mÆt hµng kh¸c nh»m ®¸p øng yªu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch hµng trªn thÕgiíi. Tuy nhiªn, viÖc xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng míi nh­ quÇn ¸o trÎ em, bÝt tÊt … ®· kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cho XÝ nghiÖp. Cã rÊt nhiÒu lý do khiÕn c¸c mÆt hµng nµy vÉn ch­a thÓ ph¸t triÓn m¹nh trong ®ã cã mét lý do quan träng lµ c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp ®· cò, c«ng nh©n th× quen víi viÖc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm ®¬n gi¶n trong khi c¸c s¶n phÈm míi ®ßi hái hµm l­îng kü thuËt cao, cÇu kú trong kh©u thiÕt kÕ còng nh­ trong s¶n xuÊt. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh, XÝ nghiÖp cÇn quan t©m ®Õn viÖc ®a d¹ng ho¸ c¬ cÊu c¸c mÆt hµng ®Ó cã thÓ c¹nh tranh, thu hót thªm kh¸ch hµng víi nh÷ng s¶n phÈm míi ®ång thêi t×m ra mÆt hµng cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao ®Ó ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh. B¶ng 3: C¬ cÊu mÆt hµng gia c«ng xuÊt khÈu MÆt hµng 1999 2000 2001 2002 6 th¸ng n¨m2003 Gi¸ trÞ (1.000USD) Tû träng (%) Gi¸ trÞ (1.000USD) Tû träng (%) Gi¸ trÞ (1.000USD) Tû träng (%) Gi¸ trÞ (1.000USD) Tû träng (%) Gi¸ trÞ (1.000USD) Tû träng (%) ¸o jacket 553,7 58,5 424,8 55,7 2.346,9 61,1 3.027,9 66,2 894 36,5 ¸o s¬ mi 221,5 23,4 182,4 23,9 851,1 22,3 821 33,5 QuÇn 101,2 10,7 92,2 12,1 427,4 11,2 812,5 17,8 402,4 16,4 V¸y 53,2 3,72 40,3 5,3 102,7 2,7 412,3 9,0 200,3 8,17 MH kh¸c 34,2 3,68 22,5 3,0 81,8 2,2 319,3 7,0 133,3 5,43 Tæng 945,9 100 762,1 100 3.810 100 4.572 100 2.451 100 Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt xuÊt khÈu cña xÝ nghiÖp Gia c«ng xuÊt khÈu cña XÝ nghiÖp ®¹t 1.562 ngh×n USD n¨m 2000. Ngoµi thÞ tr­êng cã h¹n ng¹ch EU, XÝ nghiÖp ®· xuÊt hµng Free quota ®­îc 403.672 s¶n phÈm may t­¬ng ®­¬ng 1,2 ngh×n USD. Trong n¨m 2001 cho ra ®êi 445.743 s¶n phÈm tù s¶n xuÊt c¸c lo¹i, thu ®­îc 3.810 ngh×n USD. §Õn ®Çu n¨m 2003 t×nh h×nh gia c«ng may mÆc cña XÝ nghiÖp kh«ng nh÷ng ®­îc duy tr× mµ cßn cã dÊu hiÖu ph¸t triÓn kh¸ tèt. S¸u th¸ng ®Çu n¨m 2003, XÝ nghiÖp ®¹t kim ng¹ch xuÊt khÈu lµ 2.451 ngh×n USD. Nh×n chung mÆt hµng gia c«ng chñ yÕu cña xÝ nghiÖp vÉn lµ ¸o jacket vµ ¸o s¬ mi. Tuy nhiªn, trong n¨m 2002, xÝ nghiÖp ®· kh«ng nhËn ®­îc mét ®¬n ®Æt hµng ¸o s¬ mi nµo do thÞ tr­êng tiªu thô trªn thÕ giíi cã rÊt nhiÒu biÕn ®éng vµ do c¸c s¶n phÈm tõ Trung Quèc tung ra rÊt nhiÒu. S¸u th¸ng ®Çu n¨m 2003, xÝ nghiÖp gia c«ng xuÊt hµng ¸o jackÐt ®¹t 36,5% vµ ¸o s¬ mi ®¹t 33,5% trong tæng sè mÆt gia c«ng xuÊt khÈu; s¸u th¸ng cuèi n¨m 2003 xÝ nghiÖp dù kiÕn gia c«ng xuÊt khÈu hai mÆt hµng trªn ®¹t 48%. Mét ®iÓm ®¸ng chó ý trong c¬ cÊu mÆt hµng gia c«ng xuÊt khÈu cña XÝ nghiÖp lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ mµ tõng mÆt hµng nµy mang l¹i bëi trong thùc tÕ, mÆt hµng ¸o jacket xuÊt khÈu cña xÝ nghiÖp tuy cã doanh thu cao nhÊt nh­ng lîi nhuËn mµ mÆt hµng nµy mang l¹i kh«ng thùc sù cao. V× thÕ, ngoµi viÖc chó ý ®Õn nh÷ng mÆt hµng cã doanh thu xuÊt khÈu cao XÝ nghiÖp còng cÇn quan t©m ph¸t triÓn c¸c mÆt hµng cã doanh thu thÊp nh­ng l¹i cã lîi Ých kinh tÕ cao h¬n c¸c mÆt hµng kh¸c. 2.2.3 ¦u ®iÓm vµ nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong c«ng t¸c gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu ë XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung 2.2.3.1 ¦u ®iÓm Trong nh÷ng n¨m qua khi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc gÆp khã kh¨n nhiÒu trong t×nh h×nh míi th× XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung ®· v­¬n lªn t¨ng dÇn doanh thu qua c¸c n¨m; ®ång thêi t¹o mét thÕ ®øng v÷ng ch¾c trong ngµnh dÖt may, t¹o uy tÝn trªn thÞ tr­êng b»ng chÊt l­îng s¶n phÈm. XÝ nghiÖp ®· gi÷ ®­îc c¸c b¹n hµng truyÒn thèng, ph¸t triÓn b¹n hµng míi, nhanh nh¹y t×m hµng bï vµo nh÷ng thêi ®iÓm trèng viÖc do nguyªn phô liÖu cña kh¸ch kh«ng vÒ kÞp. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc diÔn ra ®Òu ®Æn theo ®óng tiÕn ®é, kh«ng ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng ïn t¾c hîp ®ång. XÝ nghiÖp ®· kiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý tõ Ban Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp tíi c¸c phßng chøc n¨ng vµ c¸c ph©n x­ëng ®¶m b¶o ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ gi¶m ®­îc c¸c chi phÝ ph¸t sinh kh«ng cÇn thiÕt. T¨ng c­êng kiÓm tra c¸c tiªu chuÈn, ®Þnh møc kü thuËt ®èi víi tõng mÆt hµng. Trong n¨m 2002, xÝ nghiÖp ®· rµ so¸t l¹i ®Þnh biªn cña tÊt c¶ c¸c ph©n x­ëng; ®¸nh gi¸ l¹i chÊt l­îng cña lao ®éng ®Ó cã h­íng ®µo t¹o, tuyÓn dông, bæ sung nh÷ng lao ®éng míi. Trong 6 th¸ng cuèi n¨m 2002, xÝ nghiÖp ®· tæ chøc thi n©ng bËc tay nghÒ cho 237 lao ®éng vµ ®¹t møc n©ng bËc ®­îc 225 lao ®éng; tæ chøc 2 ®ît thi tuyÓn vµ tuyÓn dông chÝnh thøc ®­îc 95 lao ®éng míi. XÝ nghiÖp còng ®· tæ chøc ®­îc mét líp häc vÒ tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt cho c¸c c¸n bé chñ chèt tõ phã Gi¸m ®èc ®Õn c¸c tr­ëng phã phßng, tæ tr­ëng s¶n xuÊt, kü thuËt, thu ho¸ cña ph©n x­ëng do chuyªn gia NhËt B¶n gi¶ng gåm 60 ng­êi tham gia vµ ®¹t kÕt qu¶ tèt. XÝ nghiÖp ®· cè g¾ng khai th¸c triÖt ®Ó kho tµng, nhµ cöa ch­a sö dông ®Õn ®Ó cho thuª lµm t¨ng thu nhËp kinh doanh trong nh÷ng lóc t×nh h×nh s¶n xuÊt gÆp khã kh¨n. Mäi ho¹t ®éng mua b¸n ®Òu cã c¸c ph­¬ng ¸n dù trï. Mäi m· hµng ®Òu cã ph­¬ng ¸n gi¸ thµnh s¶n xuÊt, kinh doanh. Qu¶n lý chi phÝ t¹i c¸c ph©n x­ëng theo ®Þnh møc. XÝ nghiÖp ®ang triÓn khai qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh ®Õn tõng ®Çu m¸y, cã sæ s¸ch, lý lÞch ®¨ng ký cho tõng m¸y lµm n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña tõng c¸ nh©n ®èi víi tµi s¶n t¹i xÝ nghiÖp. §ång thêi m¸y mãc thiÕt bÞ còng ®­îc t¨ng c­êng b¶o d­ìng, söa ch÷a theo ®Þnh kú hµng n¨m, quý N¨ng ®éng trong kinh doanh, thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸, ®a ph­¬ng ho¸ trong ph­¬ng thøc lµm ¨n, lÊy hiÖu qu¶ kinh doanh lµm môc tiªu. Tõ chç cßn lµ mét mÆt hµng míi mÎ, gia c«ng may mÆc ®· trë thµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu cña XÝ nghiÖp, gãp phÇn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, t¹o nguån thu lín cho XÝ nghiÖp. V× thÕ mÆc dÇu c¸c b¹n hµng truyÒn thèng ®Òu gi¶m vÒ sè l­îng ®Æt hµng nh­ng trong s¸u th¸ng ®Çu n¨m 2003, phßng kÕ ho¹ch ®· ph¸t triÓn thªm ®­îc hai b¹n hµng míi so víi n¨m 2002. KÕt qu¶ s¸u th¸ng ®Çu n¨m 2003, XÝ nghiÖp ®· phÊn ®Êu ho¹t ®éng t­¬ng ®èi æn ®Þnh víi s¶n l­îng 230.118 s¶n phÈm ®¹t doanh sè kho¶ng 2.451 ngh×n USD. 2.2.4.2 Nh÷ng mÆt tån t¹i vµ nguyªn nh©n Cho ®Õn nay ph­¬ng thøc xuÊt khÈu cña XÝ nghiÖp vÉn chñ yÕu lµ theo ph­¬ng thøc xuÊt khÈu uû th¸c vµ gia c«ng. S¶n phÈm cña XÝ nghiÖp míi chØ dõng l¹i ë c¸c mÆt hµng th«ng th­êng do bªn ®èi t¸c ®­a mÉu nh­ quÇn ©u vµ ¸o Jacket, ch­a xuÊt khÈu ®­îc c¸c mÆt hµng cao cÊp hoÆc c¸c mÆt hµng thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt theo mÉu riªng. XÝ nghiÖp chØ thùc hiÖn qu¸ tr×nh gia c«ng s¶n phÈm tõ c¸c nguyªn phô liÖu mµ kh¸ch hµng göi tíi vµ h­ëng chi phÝ gia c«ng nªn hiÖu qu¶ kinh tÕ thÊp. ThÞ tr­êng s¶n phÈm may lµ thÞ tr­êng c¹nh tranh hoµn h¶o, do ®ã XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung ph¶i c¹nh tranh víi rÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp kh¸c trªn thÞ tr­êng. V× vËy vÇn ®Ò thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm lµ mét vÊn ®Ò nan gi¶i trong khi xÝ nghiÖp vÉn ch­a ®Çu t­ ®óng møc vµo c«ng t¸c nµy. T×nh tr¹ng ®æi míi trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ cña xÝ nghiÖp hiÖn nay cßn chËm ch¹p so víi yªu cÇu thÞ tr­êng. MÆt kh¸c, quy m« s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é qu¶n lý kh«ng phï hîp nªn tiÒm n¨ng ch­a ®­îc khai th¸c ®óng møc. Tr×nh ®é c«ng nh©n lao ®éng trong ngµnh ch­a thùc sù cao, sè l­îng lao ®éng cã tay nghÒ cßn h¹n chÕ, ®Æc biÖt thiÕu h¼n ®éi ngò thiÕt kÕ s¶n phÈm. VÒ vÊn ®Ò giao hµng, XÝ nghiÖp s¶n xuÊt, gia c«ng hµng may mÆc cho c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi nªn viÖc lùa chän ph­¬ng thøc vËn t¶i, ph­¬ng thøc thanh to¸n th­êng bÞ phô thuéc vµo phÝa ®èi t¸c. XÝ nghiÖp míi chØ thùc hiÖn ë d¹ng FOB ch­a cã nh÷ng mÆt hµng ë d¹ng CIF nªn gi¸ c¶ giao nhËn thÊp. Së dÜ cßn nh÷ng tån t¹i trªn lµ do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau: XÐt vÒ phÝa bªn ngoµi, ta cã thÓ thÊy ®­îc hÖ thèng ph¸p luËt n­íc ta ch­a hoµn chØnh, thñ tôc hµnh chÝnh r­êm rµ. §Æc biÖt lµ sù c¹nh tranh gay g¾t, ®«i khi cßn lµ t×nh tr¹ng tranh giµnh nhau trong tõng hîp ®ång, nªn th­êng bÞ phÝa n­íc ngoµi lîi dông thêi c¬ Ðp gi¸, g©y nªn tÝnh yÕu kÐm trong hiÖu qu¶ kinh doanh. Søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ cña XÝ nghiÖp bÞ gi¶m sót do thÞ tr­êng gia c«ng hµng may mÆc cña Trung Quèc ph¸t triÓn m¹nh víi chi phÝ thÊp nªn cã nhiÒu kh¸ch hµng ®· chuyÓn h­íng ®Çu t­ sang Trung Quèc. Ngoµi ra, trong n­íc còng cã nhiÒu ®¬n vÞ kinh tÕ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc xuÊt khÈu may mÆc vµ ®iÒu kiÖn vÒ lao ®éng, vÒ kü thuËt, m¸y mãc thiÕt bÞ tèt h¬n cña xÝ nghiÖp, chi phÝ s¶n xuÊt – kinh doanh thÊp nªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hä cao h¬n. XÐt vÒ nh÷ng nguyªn nh©n bªn trong ta cã thÓ kÓ ®Õn nh÷ng yÕu tè kh¸c: - M¸y mãc thiÕt bÞ cò, l¹c hËu vµ mét sè ®· hÕt khÊu hao ®· lµm cho chÊt l­îng s¶n phÈm kÐm, kh«ng ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. - Kh¶ n¨ng thiÕt kÕ s¶n phÈm may mÆc cña XÝ nghiÖp ch­a cao, nªn kiÓu d¸ng vµ chñng lo¹i hµng ho¸ cßn ®¬n ®iÖu. - VÒ c«ng t¸c thÞ tr­êng, XÝ nghiÖp ch­a quan t©m ®Õn viÖc ®Ò ra c¸c chiÕn l­îc marketing hîp lý cho tõng thÞ tr­êng cô thÓ. XÝ nghiÖp ch­a x©y dùng ®­îc c¸c chi nh¸nh, c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn ë n­íc ngoµi ®Ó tiÕn hµnh nghiªn cøu vÒ thÞ hiÕu tiªu dïng ë tõng quèc gia cô thÓ. V× vËy XÝ nghiÖp lu«n lu«n bÞ mÊt c¸c hîp ®ång cã gi¸ trÞ lín. - Nguån nguyªn liÖu s¶n xuÊt hµng gia c«ng còng lµ mét nh©n tè ®¸ng xÐt ®Õn. HiÖn nay nguån nguyªn liÖu trong n­íc ch­a phong phó, chÊt l­îng ch­a cao, sè l­îng cßn h¹n chÕ. Sù phèi hîp gi÷a ngµnh may vµ ngµnh dÖt ch­a phï hîp víi yªu cÇu cña s¶n xuÊt may mÆc. Kh¶ n¨ng tÝch luü vèn cña XÝ nghiÖp ch­a cao, h¬n n÷a XÝ nghiÖp chØ sö dông h×nh thøc gia c«ng vµ uû th¸c lµ chÝnh, nªn chØ nhËn ®­îc tû lÖ hoa hång vµ chi phÝ gia c«ng thÊp. Nh÷ng lý do trªn lµm cho ho¹t ®éng gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu cña XÝ nghiÖp vÉn cßn tån t¹i nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. ViÖc nghiªn cøu nh÷ng h¹n chÕ nµy vµ t×m ra nguyªn nh©n lµ c¬ së ®Ó ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p ph¸t triÓn thÝch hîp cho giai ®o¹n tíi. Ch­¬ng 3 Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng gia c«ng may xuÊt khÊu ë XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung 3.1 Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn chung 3.1.1 Thùc tÕ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu cña ViÖt Nam NhËn thøc ®­îc sù biÕn chuyÓn nhanh chãng cña thÞ tr­êng, trong vßng hai n¨m gÇn ®©y, rÊt nhiÒu c¸c c«ng ty dÖt may xuÊt khÈu, ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng ty cã ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu ®· x©y dùng vµ tõng b­íc thùc hiÖn nh÷ng ch­¬ng tr×nh, gi¶i ph¸p cô thÓ theo h­íng t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm xuÊt khÈu, t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm tr­íc c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Víi môc tiªu trªn, rÊt nhiÒu c«ng ty ®· ¸p dông c¸c m« h×nh qu¶n lý tiªn tiÕn theo tiªu chuÈn ISO 9000, ISO 14000, SA 8000. Sè l­îng c¸c c«ng ty ¸p dông c¸c m« h×nh qu¶n lý chuyªn nghiÖp ngµy cµng t¨ng, bªn c¹nh ®ã lµ viÖc ­u tiªn ®µo t¹o c¸c chuyªn gia vÒ thiÕt kÕ thêi trang vµ marketing ®Ó kh¾c phôc ®iÓm yÕu c¬ b¶n cña ngµnh may xuÊt khÈu trong kh©u thiÕt kÕ mÉu mèt ®ång thêi tiÕn hµnh ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng kinh doanh trªn c¬ së tËp trung ho¸ vµo mét sè mÆt hµng cã thÕ m¹nh. Cïng víi ho¹t ®éng thiÕt kÕ, viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu s¶n phÈm gi÷ vai trß quan träng bëi v× nã cã kh¶ n¨ng lµm t¨ng gi¸ trÞ s¶n phÈm nhiÒu lÇn. C¸c c«ng ty ®Òu h­íng tíi quy ho¹ch s¶n phÈm chñ lùc vµ x©y dùng th­¬ng hiÖu cña doanh nghiÖp m×nh g¾n liÒn víi thÞ tr­êng vµ s¶n phÈm. NhiÒu th­¬ng hiÖu ®· giµnh ®­îc sù tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng nh­: s¬ mi cña C«ng ty May 10, Veston cña C«ng ty May Nhµ BÌ, s¶n phÈm Cotton cña C«ng ty DÖt ViÖt Th¾ng... NhiÒu n¨m liÒn, c¸c s¶n phÈm trªn ®· giµnh ®­îc gi¶i th­ëng hµng dÖt may ViÖt Nam chÊt l­îng cao vµ ®øng trong sè Top 10 hµng ViÖt Nam chÊt l­îng cao. §Ó ®Èy m¹nh gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu, bªn c¹nh viÖc t×m hiÓu c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, gi¸ c¶, ®Æc ®iÓm vÒ kinh tÕ v¨n ho¸ x· héi còng nh­ b¶n s¾c truyÒn thèng d©n téc cña c¸c quèc gia, c¸c c«ng ty còng ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch tiÕp cËn, khai th«ng vµ ph¸t triÓn víi tõng thÞ tr­êng cô thÓ, tr­íc hÕt lµ c¸c thÞ tr­êng xuÊt khÈu nhiÒu tiÒm n¨ng nh­: EU, NhËt B¶n, thÞ tr­êng c¸c n­íc §«ng Nam ¸, Mü, Canada... Ngoµi ra, c¸c c«ng ty còng ®Èy m¹nh viÖc chuyÓn ®æi ph­¬ng thøc s¶n xuÊt tõ gia c«ng sang mua ®øt b¸n ®o¹n. Tû lÖ kinh doanh xuÊt khÈu trùc tiÕp trong toµn ngµnh dÖt may t¨ng lªn tõ 48% n¨m 2001 lªn 68% trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2003, trong ®ã cã c«ng ty ®¹t tû lÖ gi¸ trÞ xuÊt khÈu trùc tiÕp tíi 83% tæng doanh thu. Tû lÖ néi ®Þa ho¸ trong hµng xuÊt khÈu còng ®­îc chó träng nh»m t¨ng c­êng sö dông nguån nguyªn phô liÖu trong n­íc, t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh, tõng b­íc t¹o lËp c¬ së ®Ó chuyÓn sang xuÊt khÈu trùc tiÕp c¸c s¶n phÈm mang th­¬ng hiÖu ViÖt Nam. HiÖn t¹i, Tæng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam (Vinatex) ®ang thùc hiÖn ®Çu t­ n©ng cÊp c¸c nhµ m¸y nhuém vµ dÖt nh»m t¨ng c­êng kh¶ n¨ng cung cÊp v¶i cho may xuÊt khÈu. Theo kÕ ho¹ch, tõ nay ®Õn 2005, Vinatex sÏ ®Çu t­ 3 nhµ m¸y míi, ®Çu t­ bæ sung cho 10 C«ng ty dÖt hiÖn t¹i ®Ó cã thÓ t¨ng 50% kh¶ n¨ng cung cÊp v¶i cho may mÆc xuÊt khÈu. Vinatex phÊn ®Êu tíi n¨m 2005 sÏ ®­a tû lÖ néi ®Þa ho¸ s¶n phÈm ®¹t 60%. HiÖn t¹i, Tæng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam (Vinatex) ®ang thùc hiÖn ®Çu t­ n©ng cÊp c¸c nhµ m¸y nhuém vµ dÖt nh»m t¨ng c­êng kh¶ n¨ng cung cÊp v¶i cho may xuÊt khÈu. Theo kÕ ho¹ch, tõ nay ®Õn 2005, Vinatex sÏ ®Çu t­ 3 nhµ m¸y míi, ®Çu t­ bæ sung cho 10 C«ng ty dÖt hiÖn t¹i ®Ó cã thÓ t¨ng 50% kh¶ n¨ng cung cÊp v¶i cho may mÆc xuÊt khÈu. Vinatex phÊn ®Êu tíi n¨m 2005 sÏ ®­a tû lÖ néi ®Þa ho¸ s¶n phÈm ®¹t 60%. 3.1.2 Ph­¬ng h­íng ®Èy m¹nh gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu ë ViÖt nam trong thêi gian tíi Tr­íc nh÷ng th¸ch thøc mang tÝnh sèng cßn cho ngµnh dÖt may xuÊt khÈu n­íc ta nh­ møc ®Çu t­ gi¶m sót cña n¨m 2002, hµng dÖt may xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng Hoa Kú tõ gi÷a n¨m nay bÞ ¸p dông h¹n ng¹ch thÊp, c¸c n­íc t­ b¶n ph¸t triÓn ®ang ph¸t triÓn ®ang dùng thªm nh÷ng hµng rµo kü thuËt tr¸ h×nh ®Ó c¶n trë hµng xuÊt khÈu cña ta, ®µm ph¸n më réng thÞ tr­êng EU ®ang bÕ t¾c… th× vÊn ®Ò ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt may nãi chung vµ gia c«ng may mÆc nãi riªng ®Æt ra cho chóng ta tr¸ch nhiÖm lín lao lµ nhanh chãng më réng thÞ tr­êng cho c¸c doanh nghiÖp ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. §Þnh h­íng chiÕn l­îc xuÊt khÈu hµng dÖt may ®Õn n¨m 2005 ®¹t møc xuÊt khÈu 4,5-5 tØ USD ®ang ®Æt chóng ta tr­íc bµi to¸n v« cïng hãc bóa. Thêi gian kh«ng cßn nhiÒu, ®Õn ®Çu n¨m 2005, WTO sÏ b·i bá h¹n ng¹ch dÖt may cho c¸c n­íc thµnh viªn. Trong khi, ViÖt Nam vÉn ch­a ph¶i lµ thµnh viªn cña WTO nªn chóng ta ph¶i tranh thñ thêi gian ng¾n ngñi cßn l¹i ®Ó t¨ng tèc xuÊt khÈu hµng dÖt may ®Ó giµnh thÞ phÇn tèi ®a cã thÓ tr­íc khi h¹n ng¹ch b·i bá hoµn toµn. C¸c doanh nghiÖp cÇn tranh thñ mäi c¬ héi ®Ó th©m nhËp më réng xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng 10 n­íc s¾p gia nhËp EU vµo 5/2005 ®Ó cã chç ®øng trªn thÞ tr­êng EU khi c¸c n­íc nµy trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña EU. VÒ mÆt qu¶n lý vÜ m«, mét mÆt chóng ta cÇn tÝch cùc vµ chñ ®éng ®µm ph¸n song ph­¬ng, mÆt kh¸c cÇn tranh thñ ®µm ph¸n ®Ó kÞp héi nhËp ViÖt Nam vµo Tæ chøc Th­¬ng m¹i thÕ giíi (WTO) vµo thêi ®iÓm b·i bá hoµn toµn h¹n ng¹ch dÖt may ®Ó mÆt hµng nµy lu«n lµ mÆt hµng xuÊt khÈu mòi nhän cña chiÕn l­îc xuÊt khÈu trong thËp kû ®Çu tiªn cña thiªn niªn kû nµy. Bªn c¹nh gi¶i ph¸p thÞ tr­êng t¹o m«i tr­êng ®Çu t­ hÊp dÉn th× c¸c biÖn ph¸p kh¸c nh­ ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt, xóc tiÕn th­¬ng m¹i, cñng cè vµ tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn chÊt l­îng, quy tr×nh c«ng nghÖ nh­ ISO 9000, 9004, 14000 vµ tiªu chuÈn m«i tr­êng lao ®éng SA8000 ®ang lµ nh÷ng ®éng lùc ®Ó c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ vµ thu hót ®¬n ®Æt hµng n­íc ngoµi, më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu sang nh÷ng thÞ tr­êng míi vµ gi÷ v÷ng thÞ tr­êng truyÒn thèng. Ngoµi ra c¸c doanh nghiÖp còng cÇn chó ý ®Õn viÖc ®Èy m¹nh hîp t¸c liªn doanh víi c¸c h·ng n­íc ngoµi may hµng xuÊt khÈu ®Ó xuÊt khÈu trùc tiÕp sang c¸c n­íc trªn, tõ ®ã häc hái kinh nghiÖm kinh doanh, tiÕp thu c«ng nghÖ tiªn tiÕn tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn. Tranh thñ nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng h¹ tÇng c¬ b¶n, tËn dông triÖt ®Ó c¸c trang thiÕt bÞ m¸y may hiÖn ®¹i t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña s¶n phÈm ViÖt nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. 3.1.3 Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu cña XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung §èi víi XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung, gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng chñ yÕu chiÕm mét tû träng rÊt cao trong tæng doanh thu cña XÝ nghiÖp. Do ®ã trong thêi gian tíi XÝ nghiÖp ®· cã kÕ ho¹ch rÊt cô thÓ cho ho¹t ®éng nµy nh»m t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu, ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng vµ më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu. T¨ng c­êng h¬n n÷a c«ng t¸c chuÈn bÞ s¶n xuÊt- kinh doanh tõ phßng kÕ ho¹ch, kü thuËt ®Õn tõng ph©n x­ëng ®Ó nhanh chãng ®­a c¸c m· hµng vµo s¶n xuÊt, tr¸nh t×nh tr¹ng ¸ch t¾c, bÞ trèng ®Çu chuyÒn, bÞ gi¸n ®o¹n vÒ kü thuËt vµ thiÕu nguyªn phô liÖu ®Çu vµo trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §ång thêi, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, c¶i tiÕn vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, ®¸p øng kÞp tiÕn ®é giao hµng. XÝ nghiÖp còng ®ang cè g¾ng nghiªn cøu, häc tËp kinh nghiÖm thµnh c«ng cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong cïng ngµnh ®Ó trong giai ®o¹n tíi sÏ ®­a vµo ¸p dông c¸c hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng phï hîp víi m« h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nh»m c¶i thiÖn chÊt l­îng c«ng t¸c qu¶n lý vµ s¶n xuÊt, mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cho ho¹t ®éng gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu cña xÝ nghiÖp. Tõng b­íc chuyÓn h­íng sang ph­¬ng thøc mua ®øt b¸n ®o¹n. TËn dông tèi ®a nguån nguyªn liÖu trong n­íc ®Ó h¹ gi¸ thµnh gia c«ng vµ chñ ®éng trong viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. §©y ®­îc coi lµ mét h­íng ®i ®óng ®¾n nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt trong kinh doanh ngµnh hµng nµy. Ngoµi viÖc gi÷ v÷ng c¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng, XÝ nghiÖp còng tiÕp tôc tiÕn hµnh më réng thÞ th­êng vµ b¹n hµng, ¸p dông c¸c h×nh thøc kinh doanh linh ho¹t phï hîp, t¨ng c­êng tù doanh, coi träng môc tiªu hiÖu qu¶ kinh doanh vµ an toµn vèn. Ngoµi viÖc xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng cã h¹n ng¹ch, XÝ nghiÖp triÖt ®Ó khai th¸c thÞ tr­êng kh«ng h¹n ng¹ch nh­: §µi Loan, Singapore, NhËt B¶n, óc. HiÖn nay XÝ nghiÖp ®· ®Çu t­ më réng h¬n n÷a, n©ng c«ng suÊt lªn gÊp hai lÇn gi¸ trÞ ®Çu t­ ban ®Çu kho¶ng 1 tû ®ång, t¹o thªm nhiÒu viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Cô thÓ XÝ nghiÖp ®Æt kÕ ho¹ch cho m×nh trong 6 th¸ng cuèi n¨m 2003 ph¶i xuÊt khÈu kho¶ng 4,35 tû ®ång. 3.2 mét sè biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu ë XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung 3.2.1 VÒ nh©n tè con ng­êi §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nh­ XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung th× nh©n tè con ng­êi lµ nh©n tè quan träng nhÊt, quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm do ®ã sÏ quyÕt ®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng ®øng v÷ng vµ c¹nh tranh cña XÝ nghiÖp trªn thÞ tr­êng. Ngoµi viÖc tuyÓn chän nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é ®¸p øng ®­îc ®ßi hái cña c«ng viÖc th× trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, XÝ nghiÖp còng cÇn ph¶i cã c¸c ho¹t ®éng kh¸c ®Ó båi d­ìng, ph¸t huy h¬n n÷a kh¶ n¨ng cña ng­êi lao ®éng nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt cho XÝ nghiÖp. Tuú tõng vÞ trÝ vµ tÝnh chÊt c«ng viÖc mµ XÝ nghiÖp cã c¸c ho¹t ®éng bçi d­ìng ®µo t¹o kh¸c nhau ®Ó thu ®­îc kÕt qu¶ tèt nhÊt. 3.2.1.1 §µo t¹o c¸n bé qu¶n lý XÝ nghiÖp ph¶i chñ ®éng båi d­ìng ®µo t¹o c¸n bé chuyªn m«n giái g¾n víi thÞ tr­êng, hµng n¨m XÝ nghiÖp cÇn cã kÕ ho¹ch chi phÝ cho viÖc båi d­ìng n©ng cao nghiÖp vô xuÊt khËp khÈu, c¸ch qu¶n lý hiÖn ®¹i cho c¸n bé qu¶n lý. ViÖc båi d­ìng n©ng cao nghiÖp vô nh»m: - T¹o sù n¨ng ®éng, n¾m b¾t ®­îc c¬ héi kinh doanh. Lu«n chñ ®éng trong c«ng viÖc tiÕp thu nhanh chãng c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi hiÖn ®¹i do phÝa n­íc ngoµi cung cÊp. - DÇn n©ng cao uy tÝn cña XÝ nghiÖp víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi. - Gióp cho c¸n bé qu¶n lý biÕt ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh, kÞp thêi ®­a ra c¸c th«ng tin nh»m v¹ch ra ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng mét c¸ch thÝch hîp nhÊt. - Ngoµi ra trong t×nh h×nh thÕ giíi biÕn ®éng nh­ hiÖn nay th× ®ßi hái cña thÞ tr­êng ngµy cµng cao buéc XÝ nghiÖp ph¶i tæ chøc ®µo t¹o mét ®éi ngò c¸n bé giái ngo¹i ng÷, hiÓu biÕt réng vÒ chuyªn m«n ngµnh nghÒ. Cã nh­ vËy hiÖu qu¶ kinh tÕ míi cao. §Ó ®¹t ®­îc c¸c kÕt qu¶ trªn, XÝ nghiÖp ph¶i chó ý ®Çu t­ ®óng møc cho ho¹t ®éng nµy. Th­êng xuyªn cã c¸c khãa häc ng¾n h¹n vÒ qu¶n lý, tæ chøc cho c¸n bé sang c¸c ®¬n vÞ b¹n ®Ó häc tËp kinh nghiÖm qu¶n lý. 3.2.1.2 C«ng t¸c ®µo t¹o c«ng nh©n Muèn x©m nhËp thÞ tr­êng, XÝ nghiÖp cÇn ph¶i ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm, ngoµi ra cßn ph¶i quan t©m ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng. Muèn vËy, mét ®éi ngò c«ng nh©n cã tr×nh ®é lµ ®iÒu ®Çu tiªn cÇn ph¶i ®Ò cËp. Tay nghÒ cña ng­êi c«ng nh©n ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ®é hoµn chØnh cña s¶n phÈm. Kh«ng chØ thÕ, tr×nh ®é v¨n ho¸ cña ng­êi c«ng nh©n ®«i khi còng cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. Do ®ã XÝ nghiÖp cÇn ®µo t¹o, gi¸o dôc c«ng nh©n c¶ vÒ chÝnh trÞ t­ t­ëng, v¨n ho¸ vµ khoa häc kü thuËt. VÒ tay nghÒ, XÝ nghiÖp ph¶i lu«n quan t©m båi d­ìng, n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n. Ng­êi c«ng nh©n ph¶i sö dông thµnh th¹o m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng cô lao ®éng. V× vËy XÝ nghiÖp cÇn tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o trong néi bé XÝ nghiÖp ®Ó ng­êi cã tay nghÒ cao h­íng dÉn c«ng nh©n tay nghÒ thÊp hoÆc ng­êi míi vµo nghÒ. Ngoµi ra, XÝ nghiÖp còng cÇn ph¶i tæ chøc nhiÒu h¬n n÷a c¸c buæi thi n©ng bËc, thi tay nghÒ giái ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng tr×nh ®é cña ng­êi c«ng nh©n, kÞp thêi khen th­ëng nh÷ng ®¬n vÞ, c¸ nh©n trong XÝ nghiÖp cã thµnh tÝch cao trong s¶n xuÊt hoÆc cã nh÷ng s¸ng kiÕn c¶i tiÕn lµm t¨ng n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm. 3.2.2 N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh Cã thÓ nãi chÊt l­îng s¶n phÈm chÝnh lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña XÝ nghiÖp trong giai ®o¹n hiÖn nay. ChÝnh v× thÕ vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cÇn ph¶i ®­îc XÝ nghiÖp quan t©m, thÓ hiÖn trong môc tiªu phÊn ®Êu cña XÝ nghiÖp trong nh÷ng n¨m tíi. §Ó thùc hiÖn ®­îc môc tiªu nµy c«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn tèt h¬n n÷a c¸c kh©u thu mua nguyªn phô liÖu, dù tr÷ vµ b¶o qu¶n vËt t­, thµnh phÈm, cung øng nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt, kiÓm tra, gi¸m s¸t trong kh©u s¶n xuÊt... Giai ®o¹n thiÕt kÕ s¶n phÈm lµ kh©u ®Çu tiªn quyÕt ®Þnh chÊt l­îng s¶n phÈm. Nh÷ng th«ng sè kü thuËt trong khi thiÕt kÕ ®· ®­îc phª chuÈn lµ tiªu chuÈn chÊt l­îng quan träng mµ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶i ®¶m b¶o. Nã lµ c¨n cø, c¬ së cho viÖc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ chÊt l­îng s¶n phÈm. Khi x©y dùng c¸c tiªu chuÈn vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm may mÆc xuÊt khÈu, c¸c c¸n bé nghiªn cøu cña XÝ nghiÖp ph¶i dùa vµo mét sè yªu cÇu nh­ : s¶n phÈm ph¶i phï hîp víi yªu cÇu cña ®èi t¸c; thÝch hîp víi kh¶ n¨ng cña c«ng ty; tèi thiÓu ho¸ chi phÝ; ®¶m b¶o kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Víi nh÷ng s¶n phÈm truyÒn thèng, mÆc dï c¸c lo¹i s¶n phÈm nµy ®· cã thÞ tr­êng nh­ng c«ng t¸c thiÕt kÕ c¸c tiªu chuÈn kü thuËt còng cÇn ®­îc tiÕp tôc hoµn thiÖn ®Ó ®­a ra c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao h¬n n÷a, t¹o ra uy tÝn vµ g©y Ên t­îng cho kh¸ch hµng. Do ®Æc thï s¶n phÈm may mÆc lµ s¶n phÈm cã tèc ®é thay ®æi nhanh, nªn XÝ nghiÖp cÇn ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm , t¹o ra sù phï hîp h¬n ®èi víi mäi nhãm ®èi t­îng tiªu dïng, ®ång thêi víi viÖc hoµn thiÖn, c¶i tiÕn s¶n phÈm, ph¸t triÓn mÆt hµng míi nh»m ®¸p øng mäi yªu cÇu kh¸ch hµng vµ nhu cÇu thÞ tr­êng ®Ó thu hót nhiÒu h¬n n÷a c¸c ®¬n ®Æt hµng. §Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh XÝ nghiÖp cÇn ph¶i ®­a ra chÝnh s¸ch lµm gi¶m gi¸ thµnh cña s¶n phÈm. §ång thêi XÝ nghiÖp còng cÇn quan t©m ®Õn chÊt l­îng vµ thêi h¹n giao hµng cña s¶n phÈm v× ®©y lµ mét vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn uy tÝn cña XÝ nghiÖp trªn tr­êng quèc tÕ. Bªn c¹nh ®ã, ®Ó c¹nh tranh ®­îc víi c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi XÝ nghiÖp cÇn ph¶i ®Çu t­ cho ho¹t ®éng khuyÕn m¹i, khuyÕch tr­¬ng s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp. Ngoµi ra, ®Ó c¹nh tranh ®­îc trªn thÞ tr­êng quèc tÕ XÝ nghiÖp cÇn ph¶i n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm b»ng viÖc ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ vµ n©ng cao tay nghÒ cña ng­êi c«ng nh©n. §ång thêi ®Ó c¹nh tranh ®­îc XÝ nghiÖp cÇn ph¶i ®a d¹ng ho¸ kiÓu d¸ng mÉu m· s¶n phÈm. Muèn lµm ®­îc ®iÒu ®ã XÝ nghiÖp cÇn ph¶i cã mét phßng thiÕt kÕ mÉu riªng cïng víi m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ c«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ cao. 3.2.3 VÊn ®Ò s¶n xuÊt 3.2.3.1 Tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c¸n bé kü thuËt ph¶i th­êng xuyªn theo dâi t×nh h×nh s¶n xuÊt ë c¸c c«ng ®o¹n, qu¶n lý tèt l­îng nguyªn phô liÖu dïng ®Ó s¶n xuÊt, tr¸nh hao hôt, l·ng phÝ. §ång thêi qu¶n lý s¶n l­îng, khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra trong tõng ca. KiÓm tra chÊt l­îng ë kh©u s¶n xuÊt ph¶i ®­îc tiÕn hµnh víi qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm, tõ ®ã ph¸t hiÖn ra nh÷ng s¶n phÈm kh«ng ®ñ tiªu chuÈn. §Ó chñ ®éng trong kh©u t¹o nguån hµng may mÆc xuÊt khÈu bªn c¹nh viÖc nhËn thuª gia c«ng, XÝ nghiÖp cÇn ph¶i ®Çu t­ më réng XÝ nghiÖp may cho riªng m×nh. §Æc biÖt kh«ng ®Ó t×nh tr¹ng ïn t¾c trong qu¸ tr×nh may. ViÖc bè trÝ d©y chuyÒn ph¶i lµm sao ®Ó dÔ kiÓm so¸t, dÔ kiÓm tra chÊt l­îng tõng chi tiÕt. §ång thêi ph¶i ®Ò phßng ®­îc c¸c tai n¹n dÔ x¶y ra nh­: ch¸y, næ, háng, ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc söa ch÷a khi gÆp háng hãc... 3.2.3.2 TÝch cùc ®Çu t­, ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. M¸y mãc thiÕt bÞ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n, cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm, ®Æc biÖt lµ trong ngµnh May, m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i sÏ quyÕt ®Þnh rÊt lín ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm lµm ra. §èi víi vÊn ®Ò nµy, XÝ nghiÖp cÇn ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t­, ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ cho tõng n¨m. Dùa vµo c¸c ®¬n ®Æt hµng ®· ký kÕt víi kh¸ch hµng, x¸c ®Þnh râ lo¹i hµng nµo kh¸ch hµng yªu cÇu vµ s¶n phÈm ®ã ®ßi hái c«ng nghÖ d©y chuyÒn s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo, ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng ®Çu t­ phï hîp. Ngoµi ra nÕu cã ®iÒu kiÖn XÝ nghiÖp nªn t¨ng c­êng h¬n n÷a sè l­îng m¸y lµ h¬i ®Ó thay thÕ bµn lµ nãng hay g©y nªn hiÖn t­îng báng v¶i vµ khã kh¨n trong kh©u lµ thµnh phÈm ë c¸c ®­êng l­în. V× sö dông bµn lµ h¬i cã thÓ kh¾c phôc ®­îc nh­îc ®iÓm trªn vµ t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao h¬n, ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña nh÷ng kh¸ch hµng khã tÝnh. Mét gi¶i ph¸p n÷a lµ XÝ nghiÖp nªn trang bÞ thªm m¸y Ðp mek cæ ¸o s¬ mi ®Ó cho cæ ¸o ®­îc cøng vµ ®øng. H¬n n÷a khi sö dông ph­¬ng ph¸p Ðp mek cæ ¸o sÏ ph¼ng h¬n, ve ¸o cøng vµ kh«ng hÒ g©y nªn c¸c nÕp nh¨n, t¹o nªn sù thanh tho¸t, tiÕt kiÖm ®­îc v¶i phô lãt bªn trong. §ång thêi nªn liªn doanh liªn kÕt víi n­íc ngoµi hoÆc vËn ®éng kh¸ch hµng n­íc ngoµi chuyÓn giao m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó thùc hiÖn gia c«ng. ViÖc qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ lµ mét c«ng t¸c rÊt quan träng ®Ó cã thÓ gi¶m ®Õn møc tèi ®a c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh s¶n xuÊt, ®ång thêi cã thÓ c©n ®èi ®­îc c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ trong xÝ nghiÖp th«ng qua viÖc cho m­în vµ m­în c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c nhau ®Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra ®Òu ®Æn, kÞp tiÕn ®é cña hîp ®ång. XÝ nghiÖp cÇn triÓn khai qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh ®Õn tõng ®Çu m¸y, cã sæ s¸ch, lý lÞch ®¨ng ký cho tõng m¸y. §ång thêi xÝ nghiÖp tiÕn hµnh söa ch÷a, b¶o d­ìng theo ®Þnh kú c¸c lo¹i m¸y mãc theo ®óng c¸c tiªu chuÈn kü thuËt. 3.2.3.4 Chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt Do mçi lo¹i s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt ra tõ mét hoÆc nhiÒu lo¹i v¶i kh¸c nhau, trong mçi lo¹i mÆt hµng l¹i bao gåm nhiÒu kÝch cì kh¸c nhau nªn chØ cã tiªu chuÈn kü thuËt riªng cho tõng lo¹i mÆt hµng. C¸c s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt trªn cïng mét d©y chuyÒn, quy tr×nh c«ng nghÖ nh­ng kh«ng ®­îc tiÕn hµnh ®ång thêi cïng mét thêi gian v× vËy thêi gian hoµn thµnh c¸c mÆt hµng lµ kh¸c nhau. Do ®ã ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, XÝ nghiÖp nªn thùc hiÖn chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt. Mçi ph©n x­ëng chØ nªn s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n phÈm, ®Ó t¹o nªn sù ®ång bé, cho phÐp gi¶m thêi gian ngõng s¶n xuÊt vµ gi¶m sai háng ë c¸c kh©u s¶n xuÊt. XÝ nghiÖp cÇn cö c¸c c¸n bé kü thuËt ®i häc tËp, nghiªn cøu ë c¸c ®¬n vÞ b¹n tiªn tiÕn nh»m nhanh chãng n¾m b¨t, tiÕp thu nh÷ng thµnh tùu khoa hoc- kü thuËt hiÖn ®¹i trong vµ ngoµi n­íc, n©ng cao chÊt l­îng tr×nh ®é chuyªn m«n trong c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt. 3.2.4 Quan hÖ ®èi t¸c Quan hÖ ®èi t¸c cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp. Nh­ chóng ta ®Òu biÕt ®Ó cã ®­îc mét hîp ®ång gia c«ng cã gi¸ trÞ cao ®ßi hái phÝa ta ph¶i cã mét mèi quan hÖ tèt víi ®èi t¸c. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy XÝ nghiÖp cÇn ph¶i më réng quan hÖ th«ng qua c¸c cuéc tiÕp xóc th©n mËt gi÷a hai bªn. §ång thêi ®Ó quan hÖ nµy ®­îc gi÷ v÷ng, XÝ nghiÖp cÇn ph¶i cñng cè ®­îc uy tÝn cña m×nh ®èi víi ®èi t¸c. Muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy XÝ nghiÖp cÇn ph¶i n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. XÝ nghiÖp cÇn liªn tôc t×m kiÕm nh÷ng ®èi t¸c lín vµ æn ®Þnh ®Ó thiÕt lËp vµ duy tr× mèi quan hÖ kinh doanh. §ång thêi vÉn gi÷ v÷ng quan hÖ víi mét sè ®èi t¸c truyÒn thèng: JAYA, YONGSHIN, SERIM, BRIDGEGATE,… 3.2.5 Ph¸t triÓn kªnh ph©n phèi hîp lý X©y dùng kªnh ph©n phèi hîp lý lµ con ®­êng ng¾n nhÊt ®Ó x©m nhËp thÞ tr­êng c¸c n­íc. Vµ viÖc lùa chän ®óng ®¾n h×nh thøc xuÊt khÈu sÏ gióp XÝ nghiÖp nhanh chãng kh¼ng ®Þnh ®­îc chç ®øng cña m×nh trªn thÞ tr­êng ®ã. XÝ nghiÖp nªn ®­a ra c¸c chiÕn l­îc xuÊt khÈu trùc tiÕp nh»m kiÓm so¸t toµn bé qu¸ tr×nh xuÊt khÈu, thiÕt lËp mèi quan hÖ trùc tiÕp víi m¹ng l­íi ph©n phèi vµ ng­êi tiªu dïng. Khi ®· cã quan hÖ b¹n hµng tèt, XÝ nghiÖp nªn thµnh lËp v¨n phßng ®¹i diÖn hoÆc chi nh¸nh t¹i c¸c quèc gia ®ã ®Ó th­êng xuyªn n¾m b¾t vµ theo kÞp nh÷ng thay ®æi trªn thÞ tr­êng. Nh»m x©y dùng c¸c chiÕn l­îc kinh doanh, chiÕn l­îc marketing mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. Ngoµi ra, XÝ nghiÖp cã thÓ tËn dông l­îng ViÖt KiÒu t¹i c¸c quèc gia ®ã ®Ó ph¸t triÓn hÖ thèng ph©n phèi riªng cña m×nh. HoÆc XÝ nghiÖp cã thÓ ph¸t triÓn h×nh thøc liªn doanh, liªn kÕt vµ d­íi nh·n hiÖu cña c¸c doanh nghiÖp ®· cã s½n hÖ thèng kªnh tiªu thô t¹i c¸c thÞ tr­êng nµy trong ®ã cã chÝnh c¸c c«ng ty b¶n xø ®Ó x©m nhËp vµo c¸c thÞ tr­êng dÔ dµng h¬n. Cïng víi sù ph¸t triÓn ®i lªn cña c«ng ty, c¸c ho¹t ®éng tiÕp thÞ , nghiÖp vô Marketing vµ më réng kªnh ph©n phèi ®Ó tiªu thô s¶n phÈm ngµy cµng ®­îc ®Èy m¹nh vµ cã hiÖu qu¶ h¬n. §Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn c¸c thÞ tr­êng hiÖn cã c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u ®ång thêi tõng b­íc x©m nhËp vµo nh÷ng thÞ tr­êng míi, c«ng ty ®· x©y dùng ®­îc mét m¹ng l­íi ph©n phèi trong kh¾p c¶ n­íc. C«ng ty x©y dùng hÖ thèng 4 kªnh ph©n phèi s¶n phÈm. Trªn mçi kªnh ®Òu cã ®Æc ®iÓm riªng vµ khèi l­îng tiªu thô trªn mçi kªnh còng kh¸c nhau . 3.2.6 T×m hiÓu c¸c quy ®Þnh, thñ tôc nhËp khÈu vµo thÞ tr­êng c¸c n­íc Ngoµi viÖc ®­îc cung cÊp th«ng tin tõ phÝa ChÝnh phñ, XÝ nghiÖp nªn tù m×nh n¨ng ®éng t×m hiÓu c¸c quy ®Þnh, thñ tôc nhËp khÈu vµo thÞ tr­êng riªng biÖt qua c¸c kªnh th«ng tin kh¸c nhau. Mçi thÞ tr­êng, mçi quèc gia ®Òu cã hÖ thèng ph¸p luËt kh¸c nhau, ®Ó hiÓu ®­îc c¸c quy ®Þnh nµy lµ mét ®iÒu kh«ng ®¬n gi¶n. ChÝnh v× vËy XÝ nghiÖp cÇn ph¶i nç lùc cè g¾ng t×m hiÓu kü vÒ c¸c quy ®Þnh, thñ tôc cña hä tr­íc khi ®­a hµng ho¸ vµo. Bªn c¹nh ®ã, mçi n­íc cã nh÷ng nÒn v¨n minh, phong tôc tËp qu¸n riªng, kh«ng n­íc nµo gièng n­íc nµo. V× vËy, XÝ nghiÖp còng cÇn t×m hiÓu, n¾m b¾t ®Ó t×m ra thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng, tõ ®ã cã kÕ ho¹ch xuÊt khÈu phï hîp, ®Ó n©ng cao kim ng¹ch xuÊt khÈu cña XÝ nghiÖp vµo c¸c thÞ tr­êng nµy. KÕt luËn Qua gÇn hai m­¬i n¨m ho¹t ®éng, XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung lu«n tá ra lµ mét XÝ nghiÖp v÷ng vµng ph¸t triÓn ®i lªn bÊt chÊp mäi sù biÕn ®éng trong vµ ngoµi n­íc. Së dÜ cã ®­îc ®iÒu nµy, bªn c¹nh nh÷ng kinh nghiÖm dµy d¹n trong kinh doanh, XÝ nghiÖp cßn tá ra rÊt n¨ng ®éng t×m mäi c¸ch th¸o gì nh÷ng khã kh¨n kÞp thêi trong nh÷ng t×nh h×nh kh¸c nhau. Gia c«ng xuÊt khÈu lµ mét biÖn ph¸p t×nh thÕ cña nhiÒu c«ng ty nãi chung vµ cña XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung nãi riªng. Trong nh÷ng khã kh¨n gÇn ®©y, ngµnh hµng nµy cã gÆp mét sè khã kh¨n nh­ng vÉn lu«n x¸c ®Þnh ®­îc lµ mét mÆt hµng quan träng nhÊt cña XÝ nghiÖp. ChÝnh v× vËy, XÝ nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh ra ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn ®óng ®¾n vµ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p thiÕt thùc ®Ó thùc hiÖn môc tiªu cña m×nh. Trong thêi gian tíi, môc tiªu cô thÓ cña XÝ nghiÖp lµ thùc hiÖn ph­¬ng thøc mua ®øt b¸n ®o¹n ngµy cµng réng r·i h¬n, nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh. Sù chuyªn m«n ho¸ ngµy cµng s©u s¾c trªn thÕ giíi th× gia c«ng may mÆc ngµy cµng ph¸t triÓn. ViÖt nam còng tham gia tÝch cùc vµo nghiÖp vô nµy. XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung lµ mét trong nh÷ng c«ng ty ®Çu tiªn tham gia vµo gia c«ng may mÆc ë ViÖt nam vµ lµ mét XÝ nghiÖp cã bÒ dµy kinh nghiÖm, v÷ng vµng trong kinh doanh. T­¬ng lai cña XÝ nghiÖp cã rùc rì hay kh«ng cßn phô thuéc vµo sù s¸ng suèt, n¨ng ®éng cña ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o XÝ nghiÖp còng nh­ ®éi ngò c¸n bé cã nghiÖp vô v÷ng vµng vµ mét tËp thÓ c«ng nh©n cã tay nghÒ vµ kû luËt lao ®éng tèt. Tµi liÖu tham kh¶o 1. §Þnh h­íng chiÕn l­îc ngµnh may tõ 1995- 2005 cña Tæng c«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu may, 1995. 2. Gi¸o tr×nh Kinh tÕ Ngo¹i Th­¬ng, GS - TS Bïi Xu©n L­u, Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o Dôc- Tr­êng §¹i Häc Ngo¹i Th­¬ng, 1998. 3. Gi¸o tr×nh Kü ThuËt NghiÖp Vô Ngo¹i Th­¬ng, PGS - TS Vò H÷u Töu, Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o Dôc- Tr­êng §¹i Häc Ngo¹i Th­¬ng, 2002. 4. Gi¸o tr×nh Thanh To¸n Quèc TÕ, PGS §inh Xu©n Tr×nh, Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o Dôc- Tr­êng §¹i Häc Ngo¹i Th­¬ng, 1998. 5. NghÞ ®Þnh 57/1998/ N§- CP ngµy 31/7/1998 quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh luËt Th­¬ng m¹i vµ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, gia c«ng vµ ®¹i lý mua b¸n hµng ho¸ víi n­íc ngoµi. 6. Th«ng t­ liªn tÞch sè 08/2002/TTLT- BTM- BKH§T- BCN ngµy 12/8/2002 h­íng dÉn viÖc giao vµ thùc hiÖn h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo thÞ tr­êng EU, Canada, Thæ NhÜ Kú n¨m 2003. 7. Gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m t¨ng c­êng xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang thÞ tr­êng Mü, B¸o kinh tÕ vµ dù b¸o- sè 4/2003. 8. DÖt may ViÖt nam c¬ héi nhiÒu, th¸ch thøc lín, B¸o Doanh nghiÖp Th­¬ng m¹i- sè 160/ 2002 9. B¸o c¸o t×nh h×nh gia c«ng xuÊt khÈu, phßng kinh doanh- kÕ ho¹ch cña XÝ nghiÖp. 10. B¸o c¸o tæng kÕt cuèi n¨m cña XÝ nghiÖp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGia công hàng xuất khẩu tại xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung.doc