Giai cấp công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của CNXH

Trong giai đoạn mới hiện nay, công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang diễn ra trên toàn thế giới, chủ nghĩa xã hội đang ở trong thời kỳ thoái trào, thời đại ngày nay vẫn đang là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới còn đang có nhiều biến động, tiêu cực . thì vấn đề làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đơược đặt ra trở nên bức thiết hơn bao giờ hết, cả trên hai phương diện: lý luận và thực tiễn. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một phạm trù cơ bản nhất của chủ nghĩa xã hội khoa học, do đó nó đã được C.Mác - Ph.Ăngghen và Lênin nghiên cứu và phát triển hết sức hoàn thiện trong trong quá trình phát triển của lịch sử thế giới. Xét trên phơương diện lịch sử, những nhận định và lý luận của các ông về giai cấp công nhân có tác dụng to lớn và đúng đắn.Còn đối với nơước ta, vấn đề trên đươợc Đảng ta rất chú trọng. Vì thế, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không chỉ thể hiện rõ trong các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc, mà đây còn là một trong những đề tài nghiên cứu khoa học của nhiều nhà lý luận, nhà nghiên cứu lịch sử, và của nhiều thế hệ công nhân, sinh viên. Sự tác động của sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không chỉ ảnh hưởng tới sự chuyển biến của lịch sử thế giới là thay đổi từ hình thái kinh tế này sang hình thái kinh tế khác, thay đổi từ chế độ kinh tế này sang chế độ kinh tế khác . mà còn làm thay đổi tình hình kinh tế chính trị xã hội trên toàn thế giới, nó tác động tới quá trình sản xuất cụ thể, tới bộ mặt phát triển của thế giới. Như vậy, vấn đề đặt ra là: sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là gì? Nội dung, điều kiện khách quan quy định là gì? Trên phương diện lý luận và thực tiễn, nó được thể hiện ra sao? Và để củng cố và tăng cường sự lãnh đạo của giai cấp công nhân cần phải tiến hành những biện pháp gì?

doc30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 3118 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giai cấp công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của CNXH, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
êi c«ng nh©n trë thµnh giai cÊp ®èi kh¸ng víi giai cÊp t­ s¶n: “giai cÊp t­ s¶n, tøc lµ t­ b¶n, mµ lín lªn th× giai cÊp v« s¶n, giai cÊp c«ng nh©n hiÖn ®¹i- tøc lµ giai cÊp chØ cã thÓ sèng víi ®iÒu kiÖn lµ kiÕm ®­îc viÖc lµm, vµ chØ kiÕm ®­îc viÖc lµm, nÕu lao ®éng cña hä lµm t¨ng thªm t­ b¶n- còng ph¸t triÓn theo. Nh÷ng c«ng nh©n Êy, buéc ph¶i tù b¸n m×nh ®Ó kiÕm ¨n tõng b÷a mét, lµ mét hµng hãa, tøc lµ mét mãn hµng ®em b¸n nh­ bÊt cø mét mãn hµng nµo kh¸c, v× thÕ hä ph¶i chÞu hÕt sù may rñi cña c¹nh tranh, mäi sù lªn xuèng cña thÞ tr­êng”. Tiªu chÝ nµy ®· nãi lªn mét trong nh÷ng ®Æc tr­ng c¬ b¶n nhÊt cña giai cÊp c«ng nh©n d­íi chÕ ®é t­ b¶n, do ®ã C.M¸c vµ Ph.¡ngghen cßn gäi giai cÊp c«ng nh©n lµ giai cÊp v« s¶n. T¹i sao C.M¸c vµ Ph.¡ngghen l¹i ®Æc biÖt nhÊn m¹nh hai tiªu chÝ trªn? Së dÜ nh­ vËy v× ®©y chÝnh lµ hai vÞ trÝ ph©n biÖt giai cÊp c«ng nh©n víi c¸c giai cÊp kh¸c trong x· héi. Hä ph¶i kiÕm ®­îc viÖc lµm vµ hä ph¶i kiÕm ®­îc viÖc lµm khi hä b¸n ®­îc søc lao ®éng. Gi÷a giai cÊp c«ng nh©n vµ giai cÊp n«ng nh©n cã sù kh¸c nhau. Hai kh¸i niÖm vÒ hai giai cÊp nµy kh¸c nhau ë chç: N«ng d©n sö dông tÊt c¶ c¸c c«ng cô s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra mét s¶n phÈm hoµn chØnh; s¶n phÈm cña n«ng d©n mang tÝnh chÊt c¸ nh©n vµ c«ng cô s¶n xuÊt cña hä cßn th« s¬. Cßn giai cÊp c«ng nh©n cã kh¸c: c«ng cô s¶n xuÊt hiÖn ®¹i; mçi c«ng nh©n lµ mét m¾t kh©u cña c«ng viÖc s¶n xuÊt; s¶n phÈm cña hä mang tÝnh chÊt x· héi. Giai cÊp c«ng nh©n còng kh¸c víi v« s¶n l­u manh. §ã lµ giai cÊp c«ng nh©n kh«ng cã t­ liÖu s¶n xuÊt, hä tån t¹i ®­îc lµ nhê bÞ bãc lét gi¸ trÞ thÆng d­. Cßn giai cÊp t­ s¶n, hä cã nhiÒu t­ liÖu s¶n xuÊt nh­ng l¹i kh«ng cã søc lao ®éng, hä ph¶i thuª giai cÊp c«ng nh©n vµ bãc lét søc lao ®éng cña giai cÊp c«ng nh©n ®Ó tån t¹i. §©y chÝnh lµ hai mÆt cña mét vÊn ®Ò. D­íi chÕ ®é chñ nghÜa t­ b¶n, giai cÊp c«ng nh©n l¹i lµ nh÷ng ng­êi lao ®éng tù do, nh÷ng ng­êi b¸n søc lao ®éng ®Ó sèng, hä lµ nh÷ng ng­êi lµm c«ng ¨n l­¬ng (hay lµm thuª), lµ lao ®éng trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp. Ngµy nay, víi sù ph¸t triÓn cña chñ nghÜa t­ b¶n trong nöa sau cña thÕ kû XX, bé mÆt cña giai cÊp c«ng nh©n hiÖn ®¹i cã nhiÒu thay ®æi kh¸c tr­íc. Tõ dù kiÕn cña C.M¸c vµ Ph.¡ngghen, giai cÊp c«ng nh©n xÐt vÒ diÖn m¹o cã nhiÒu biÕn ®æi. ChÝnh sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt x· héi hiÖn nay ®· v­ît xa tr×nh ®é v¨n minh c«ng nghiÖp tr­íc ®©y, sù x· héi ho¸ vµ ph©n c«ng lao ®éng x· héi míi, c¬ cÊu cña giai cÊp c«ng nh©n hiÖn ®¹i; c¸c h×nh thøc bãc lét gi¸ trÞ thÆng d­ ... ®· lµm cho diÖn m¹o cña giai cÊp c«ng nh©n hiÖn ®¹i kh«ng cßn gièng víi nh÷ng m« t¶ cña C.M¸c trong thÕ kû XIX. Tuy thÕ nh­ng giai cÊp c«ng nh©n hiÖn ®¹i vÉn tån t¹i, vÉn cã sø mÖnh lÞch sö cña m×nh trong x· héi t­ b¶n hiÖn ®¹i; nh÷ng thuéc tÝnh c¬ b¶n cña giai cÊp c«ng nh©n mµ C.M¸c ®· ph¸t hiÖn ra vÉn cßn nguyªn gi¸ trÞ. HiÖn nay, c¬ cÊu ngµnh nghÒ cña giai cÊp c«ng nh©n ®· cã nhiÒu thay ®æi to lín. Bªn c¹nh lùc l­îng c«ng nh©n truyÒn thèng, xuÊt hiÖn c«ng nh©n tr×nh ®é tù ®éng ho¸ víi viÖc ¸p dông phæ biÕn c«ng nghÖ th«ng tin vµo s¶n xuÊt. Bªn c¹nh nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp truyÒn thèng, xuÊt hiÖn c«ng nh©n ho¹t ®éng ë lÜnh vùc dÞch vô. Thùc tÕ, ë c¸c n­íc t­ b¶n, c«ng nh©n trong c¸c ngµnh dÞch vô nµy chiÕm 50% ®Õn 70% lao ®éng.Tuy nhiªn, ®iÒu nµy kh«ng hÒ lµm gi¶m vai trß cña giai cÊp c«ng nh©n trong nÒn kinh tÕ vµ ngay c¶ tû träng cña giai cÊp c«ng nh©n trong d©n c­. Bëi v× nh÷ng ng­êi lµm thuª trong c¸c ngµnh dÞch vô g¾n liÒn víi c«ng nghiÖp vµ ho¹t ®éng theo lèi c«ng nghiÖp vÉn lµ c«ng nh©n xÐt c¶ trªn hai thuéc tÝnh vÒ giai cÊp c«ng nh©n. MÆt kh¸c, bªn c¹nh tr×nh ®é thÊp cña giai cÊp c«ng nh©n truyÒn thèng ®· xuÊt c«ng nh©n cã tr×nh ®é cao, cã xu h­íng “tri thøc ho¸” vµ còng ngµy cµng tiÕp thu thªm ®«ng ®¶o nh÷ng ng­êi thuéc tÇng líp trÝ thøc vµo hµng ngò cña m×nh. MÆc dï vËy, b¶n chÊt vÒ giai cÊp c«ng nh©n còng kh«ng hÒ thay ®æi. NÕu tr­íc kia, c«ng nh©n b¸n søc lao ®éng ch©n tay lµ chñ yÕu th× nay, hä b¸n c¶ søc lao ®éng ch©n tay vµ lao ®éng trÝ ãc, gi¸ trÞ ngµy cµng lín vµ do ®ã cµng bÞ bãc lét gi¸ trÞ thÆng d­ theo chiÒu s©u. Giai cÊp c«ng nh©n b¾t ®Çu cã sù thay ®æi vÒ tµi s¶n. PhÇn lín, hä kh«ng cßn lµ nh÷ng ng­êi v« s¶n trÇn trôi víi hai bµn tay tr¾ng, mµ hä ®· cã mét sè t­ liÖu s¶n xuÊt phô cã thÓ cïng gia ®×nh lµm thªm; mét sè c«ng nh©n ®· cã cæ phÇn, cæ phiÕu ë xÝ nghiÖp. Tuy vËy nh­ng nã còng kh«ng lµm thay ®æi toµn bé lùc l­îng s¶n xuÊt c¬ b¶n nhÊt, quyÕt ®Þnh nhÊt ®èi víi nÒn s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa, hä vÉn bÞ bãc lét d­íi nh÷ng h×nh thøc kh¸c nhau. Giai cÊp c«ng nh©n hiÖn nay kh«ng nh÷ng trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp mµ trong mäi ngµnh nghÒ kh¸c nhau, cã tr×nh ®é s¶n xuÊt kh¸c nhau cña nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. Hä lµ nh÷ng ng­êi trùc tiÕp ®øng m¸y, kh«ng n»m trong d©y truyÒn s¶n xuÊt tù ®éng, kh«ng kiÓm tra ho¹t ®éng m¸y mãc ... mµ ®ã lµ nh÷ng chuyªn gia trùc tiÕp ch¨m lo nghiªn cøu, s¸ng chÕ ®Ó kh«ng ngõng c¶i tiÕn m¸y mãc nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, n¨ng suÊt lao ®éng. Hä lµ nh÷ng ng­êi ho¹t ®éng ë c¸c ngµnh dÞch vô trùc tiÕp phôc vô cho s¶n xuÊt nh­ b­u ®iÖn, viÔn th«ng, giao th«ng vËn t¶i,... Hä cßn lµ nh÷ng ng­êi lao ®éng lµm thuª trong c¸c ngµnh dÞch vô ®ang trë thµnh nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp thùc sù nh­ du lÞch, ng©n hµng, th«ng tin ... §ã cßn lµ nh÷ng nh©n viªn thõa hµnh lµm c«ng ¨n l­¬ng phôc vô cho hÖ thèng qu¶n lý cña c¸c c«ng ty. §èi víi giai cÊp c«ng nh©n ë thêi kú ®Õ quèc ta cßn thÊy bé phËn lµm thuª trong c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n. XÐt vÒ t­ c¸ch giai cÊp, hä cßn lµ nh÷ng ng­êi lµm chñ, nh­ng xÐt vÒ gãc ®é c¸ nh©n, nh÷ng ng­êi nµy vÉn bÞ bãc lét gi¸ trÞ thÆng d­, do ®ã hä vÉn mang hai thuéc tÝnh c¬ b¶n cña giai cÊp c«ng nh©n. Do vËy hä vÉn n»m trong giai cÊp c«ng nh©n. Tãm l¹i, c¨n cø vµo hai tiªu chÝ c¬ b¶n cña giai cÊp c«ng nh©n, ta cã thÓ nãi: nh÷ng ng­êi lao ®éng trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, dÞch vô c«ng nghiÖp lµ c«ng nh©n, cßn nh÷ng ng­êi lµm c«ng ¨n l­¬ng phôc vô trong c¸c ngµnh kh¸c nh­ y tÕ, gi¸o giôc, v¨n ho¸, dÞch vô( kh«ng liªn quan ®Õn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp) ... lµ nh÷ng ng­êi lao ®éng nãi chung, hä ®ang ®­îc thu hót vµo c¸c tæ chøc c«ng ®oµn nghÒ nghiÖp nh­ng hä kh«ng ph¶i lµ c«ng nh©n. D­íi chñ nghÜa x· héi, giai cÊp c«ng nh©n trë thµnh giai cÊp n¾m chÝnh quyÒn, thµnh giai cÊp thèng trÞ nh­ng kh«ng thµnh giai cÊp bãc lét, hä cã nhiÖm vô l·nh ®¹o cuéc ®Êu tranh c¶i t¹o x· héi cò, x©y dùng x· héi míi, ®¹i biÓu cho toµn thÓ nh©n d©n lao ®éng lµm chñ nh÷ng t­ liÖu s¶n xuÊt c¬ b¶n ®· ®­îc c«ng h÷u ho¸. Sau khi xo¸ bá ®­îc mäi giai cÊp, giai cÊp c«ng nh©n sÏ kh«ng cßn n÷a. Lóc ®ã, c«ng nh©n sÏ nh­ mäi lao ®éng ®­îc gi¶i phãng, ®Òu cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn tù do vµ toµn diÖn. Cã thÓ nãi, nh÷ng quan ®iÓm cña C.M¸c vµ Ph.¡ngghen vÒ hai tiªu chÝ c¬ b¶n cña giai cÊp c«ng nh©n cho ®Õn nay vÉn cßn nguyªn gi¸ trÞ, vÉn lµ c¬ së ph­¬ng ph¸p luËn ®Ó chóng ta nghiªn cøu giai cÊp c«ng nh©n hiÖn ®¹i, ®Æc biÖt lµ ®Ó lµm s¸ng tá sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n trong thêi ®¹i ngµy nay. Tõ hai tiªu chÝ trªn ta cã thÓ ®Þnh nghÜa: “Giai cÊp c«ng nh©n lµ mét tËp ®oµn x· héi æn ®Þnh, h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cïng víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, víi nhÞp ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt cã tÝnh chÊt x· héi ho¸ ngµy cµng cao; lµ lùc l­îng s¶n xuÊt c¬ b¶n tiªn tiÕn, trùc tiÕp hoÆc tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, t¸i s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt vµ c¶i t¹o c¸c quan hÖ x· héi; lµ lùc l­îng chñ yÕu cña tiÕn tr×nh lÞch sö qu¸ ®é tõ chñ nghÜa t­ b¶n lªn chñ nghÜa x· héi”. II. Néi dung vµ ®iÒu kiÖn kh¸ch quan quy ®Þnh sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n 1. Néi dung LÞch sö ph¸t triÓn cña thÕ giíi chÝnh lµ lÞch sö ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ x· héi tõ thÊp ®Õn cao. Trong x· héi cã giai cÊp, ®Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉn gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn ®Õn tr×nh ®é x· héi ho¸ cao víi quan hÖ s¶n xuÊt cò, gi÷a giai cÊp thèng trÞ víi giai cÊp lao ®éng ph¶i ph¸t triÓn tõ h×nh th¸i kinh tÕ x· héi thÊp ®Õn cao. C.M¸c vµ Ph.¡ngghen ®· kh¼ng ®Þnh vai trß cña quÇn chóng nh©n d©n lao ®éng: lµ ng­êi s¸ng t¹o ch©n chÝnh ra lÞch sö; lµ ng­êi cã vai trß quyÕt ®Þnh s¸ng t¹o c«ng cô s¶n xuÊt, gi¸ trÞ thÆng d­, chÝnh trÞ x· héi. Khi trong x· héi cßn tån t¹i giai cÊp bãc lét trong mét ph­¬ng thøc s¶n xuÊt víi ®iÒu kiÖn ph­¬ng thøc s¶n xuÊt ®ã cßn gi÷ vÞ trÝ tiªn tiÕn, do ®ã ph¶i ®¶m b¶o quy luËt lÞch sö. Trong sù chuyÓn biÕn cña h×nh th¸i kinh tÕ trong x· héi, lµ giai cÊp trung t©m, cã nhiÖm vô ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn nh­: lµ giai cÊp ®¹i diÖn cho mét ph­¬ng thøc s¶n xuÊt tiªn tiÕn; lµ giai cÊp cã hÖ t­ t­ëng ®éc lËp; giai cÊp nµy ph¶i tiÕn hµnh thuyÕt phôc tËp hîp vµ tæ chøc quÇn chóng lµm c¸ch m¹ng. Vµ hai nhiÖm vô quan träng lµ: tiÕn hµnh xo¸ bá chÕ ®é x· héi cò; x©y dùng h×nh th¸i kinh tÕ x· héi míi tiÕn bé h¬n. Khi nghiªn cøu vÒ c¸c giai cÊp, tÇng líp trong h×nh th¸i kinh tÕ x· héi chñ nghÜa, C.M¸c vµ Ph.¡ngghen ®· rót ra c¸c kÕt luËn: Mét lµ: giai cÊp t­ s¶n trong ch­a ®Çy mét thÕ kû ®· t¹o ra mét lùc l­îng s¶n xuÊt nhiÒu h¬n vµ ®å sé h¬n, víi lùc l­îng s¶n xuÊt b»ng tÊt c¶ c¸c x· héi tr­íc ®Ó l¹i, t¹o ra n¨ng xuÊt lao ®éng cao h¬n nhiÒu. Do ®ã giai cÊp t­ s¶n ®· tõng ®ãng vai trß tÝch cùc trong lÞch sö lµ t¹o n¨ng suÊt lao ®éng cao. Hai lµ: khi lùc l­îng s¶n xuÊt ®¹t tíi tr×nh ®é x· héi ho¸ cao, xuÊt hiÖn m©u thuÉn vÒ quan hÖ s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa mµ tËp trung lµ së h÷u t­ b¶n chñ nghÜa, k×m h·m sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt. Khi lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn, quan hÖ s¶n xuÊt nh­ cò th× xuÊt hiÖn giai cÊp míi ®Ó gi¶i phãng quan hÖ s¶n xuÊt cò, ®ã chÝnh lµ giai cÊp c«ng nh©n. Ba lµ: viÖc giai cÊp c«ng nh©n ®øng lªn ®Êu tranh ®Ó gi¶i phãng giai cÊp, ®iÒu ®ã kh«ng cã nghÜa chØ gi¶i phãng giai cÊp mµ tËp trung gi¶i phãng x· héi vµ gi¶i phãng con ng­êi v× giai cÊp c«ng nh©n cã lîi Ých phï hîp víi nh©n d©n lao ®éng, víi d©n téc vµ víi nh©n lo¹i. Tõ nh÷ng kÕt luËn cña C.M¸c vµ Ph.¡ngghen vµ nh÷ng kh¼ng ®Þnh vÒ giai cÊp c«ng nh©n hiÖn ®¹i lµ giai cÊp cã tinh thÇn c¸ch m¹ng triÖt ®Ó, cã kh¶ n¨ng tæ chøc vµ l·nh ®¹o toµn thÓ nh©n d©n lao ®éng tiÕn hµnh cuéc c¶i biÕn c¸ch m¹ng, tõ h×nh th¸i kinh tÕ x· héi t­ b¶n sang h×nh th¸i kinh tÕ x· héi céng s¶n chñ nghÜa, gi¶i phãng nh©n lo¹i khái ¸ch ¸p bøc, bÊt c«ng vµ mäi h×nh thøc bãc lét. Hay nãi c¸ch kh¸c, néi dung tæng qu¸t sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n lµ: xo¸ bá chÕ ®é t­ b¶n chñ nghÜa, xo¸ bá chÕ ®é ng­êi bãc lét ng­êi, gi¶i phãng giai cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng vµ toµn thÓ nh©n lo¹i khái sù ¸p bøc bãc lét, nghÌo nµn l¹c hËu, x©y dùng x· héi céng s¶n v¨n minh. Ph.¡ngghen viÕt:” Thùc hiÖn sù nghiÖp gi¶i phãng thÕ giíi Êy- ®ã lµ sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp v« s¶n hiÖn ®¹i ”. Cßn Lªnin ®· chØ râ:” §iÓm chñ yÕu trong häc thuyÕt cña C.M¸c lµ ë chç nã lµm s¸ng tá vai trß lÞch sö thÕ giíi cña giai cÊp v« s¶n lµ ng­êi x©y dùng x· héi chñ nghÜa”. Néi dung thùc chÊt cña sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n ë ®©y chÝnh lµ: Trong lÜnh vùc kinh tÕ: giai cÊp c«ng nh©n tiÕn hµnh xo¸ bá chÕ ®é t­ h÷u t­ nh©n t­ liÖu s¶n xuÊt, x©y dùng chÕ ®é c«ng h÷u t­ liÖu s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng tho¶ m·n tõng b­íc nhu cÇu ph¸t triÓn cña nh©n d©n. Sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n trong lÜnh vùc nµy chØ râ môc tiªu cuèi cïng cña giai cÊp c«ng nh©n, tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng ®Çy ®ñ h¬n: lµm theo n¨ng lùc, h­ëng theo nhu cÇu. Do ®ã nã cÇn ph¶i ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch l©u dµi, gian khæ, tr¶i qua tõng b­íc cô thÓ. Xo¸ bá chÕ ®é chiÕm h÷u t­ nh©n t­ liÖu s¶n xuÊt; x©y dùng chÕ ®é c«ng h÷u lµ qu¸ tr×nh phï hîp nh­ng ph¶i dÇn dÇn tõ tõ. T¹i sao ph¶i xo¸ bá chÕ ®é t­ h÷u? Së dÜ nh­ vËy v× ®©y lµ c¬ së cña chÕ ®é ng­êi bãc lét ng­êi; biÓu hiÖn cao nhÊt cña chÕ ®é chiÕm h÷u t­ nh©n t­ liÖu s¶n xuÊt lµ së h÷u t­ b¶n chñ nghÜa do ®ã ph¶i xo¸ bá chÕ ®é t­ h÷u; sau khi xo¸ bá chÕ ®é t­ h÷u th× míi thiÕt lËp chÕ ®é c«ng h÷u t­ liÖu s¶n xuÊt, phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt, phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt; ®©y còng lµ c¬ së kinh tÕ cho sù tån t¹i chÕ ®é x· héi míi v× thÕ còng rÊt cÇn ph¶i xo¸ bá chÕ ®é t­ h÷u nµy. ChÝnh C.M¸c ®· nãi: ”nh÷ng ng­êi céng s¶n cã thÓ tãm t¾t lùc l­îng cña m×nh b»ng mét c«ng thøc lµ xo¸ bá chÕ ®é t­ h÷u”. Trong lÜnh vùc chÝnh trÞ: giai cÊp c«ng nh©n ph¶i trë thµnh giai cÊp thèng trÞ trong x· héi. §ã lµ ph¶i ®Ëp tan chÝnh quyÒn t­ s¶n; x©y dùng chÝnh quyÒn nhµ n­íc(nÒn chuyªn chÝnh v« s¶n): thùc chÊt lµ ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lùc chÝnh trÞ thuéc vÒ nh©n d©n, gi÷ vai trß quan träng lµ c«ng cô x©y dùng x· héi míi, lµ kiÓu nhµ n­íc: nhµ n­íc nöa nhµ n­íc vµ nhµ n­íc tù tiªu vong. Trong lÜnh vùc x· héi ®ã lµ: ph¶i tiÕn hµnh xo¸ bá giai cÊp bãc lét; ph¶i tiÕn hµnh xo¸ bá giai cÊp nãi chung, t¹o ra sù b×nh ®¼ng trong quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi. ë ®©y xo¸ bá giai cÊp bãc lét víi t­ c¸ch lµ giai cÊp chø kh«ng xo¸ bá c¸c c¸ nh©n v× hä cã thÓ lµ nh÷ng c¸ nh©n cã Ých trong x· héi míi. Cã thÓ nãi néi dung sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n bao gåm bèn sù nghiÖp. §ã lµ sù nghiÖp gi¶i phãng giai cÊp; sù nghiÖp gi¶i phãng x· héi, d©n téc; sù nghiÖp gi¶i phãng ng­êi lao ®éng; vµ sù nghiÖp gi¶i phãng con ng­êi. §©y chÝnh lµ nÊc thang ph¸t triÓn trong sù ph¸t triÓn cña h×nh th¸i kinh tÕ x· héi. Sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n ph¶i ®­îc thùc hiÖn trªn toµn thÕ giíi.Vµ ®Ó thùc hiÖn sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi, gian khæ, phøc t¹p, nªn nh÷ng ng­êi céng s¶n ph¶i kiªn tr×, kh«ng nãng véi, nã ph¶i ®îc tiÕn hµnh hai giai ®o¹n: tËp trung lùc l­îng ®Ó giµnh chÝnh quyÒn vµ tËp trung lùc l­îng ®Ó x©y dùng chÕ ®é x· héi míi. Trong giai ®o¹n ®Çu, giai cÊp c«ng nh©n vµ chÝnh ®¶ng cña m×nh tiÕn hµnh cuéc ®Êu tranh giµnh chÝnh quyÒn cña c¸ch m¹ng v« s¶n. C¸c b­íc ®Êu tranh ®ã gåm: thiÕt lËp mét chÝnh ®¶ng céng s¶n, ®Ò ra c­¬ng lÜnh chÝnh trÞ, ®­êng lèi chiÕn l­îc, s¸ch l­îc, môc tiªu, ph­¬ng h­íng, biÖn ph¸p, gi¶i ph¸p…;liªn minh giai cÊp c«ng nh©n, n«ng d©n, x¸c ®Þnh giai cÊp c«ng nh©n lµ giai cÊp l·nh ®¹o c¸ch m¹ng; t¹o t×nh thÕ nh­ ®iÒu kiÖn kh¸ch quan trªn thÕ giíi vµ trong n­íc…Khi c¸ch m¹ng v« s¶n th¾ng lîi sÏ ®Ëp tan nhµ n­íc t­ s¶n, x©y dùng nhµ n­íc chuyªn chÝnh v« s¶n; xo¸ bá ph­¬ng thøc s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa (b¶n chÊt lµ chÕ ®é t­ h÷u t­ nh©n vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt); kÕ thõa cã chän läc tri thøc v¨n ho¸ truyÒn thèng d©n téc vµ tri thøc v¨n ho¸ thêi ®¹i. Trong giai ®o¹n hai, khi ®· giµnh ®­îc chÝnh quyÒn – thêi kú qu¸ ®é x©y dùng chñ nghÜa x· héi: §¶ng céng s¶n vµ giai cÊp c«ng nh©n ph¶i tiÕp tôc ®Êu tranh giai cÊp trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi, víi môc ®Ých lµ gi÷ v÷ng chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng (x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc x· héi chñ nghÜa):VÒ chÝnh trÞ, quyÒn lùc nhµ n­íc thÓ hiÖn ý chÝ cña d©n. Nhµ n­íc v« s¶n cã hÖ thèng chÝnh trÞ gåm §¶ng céng s¶n, nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, nh»m b¶o vÖ lîi Ých cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng. Trong c«ng t¸c ®èi néi vµ ®èi ngo¹i sÏ sö dông b¹o lùc trÊn ¸p thï trong giÆc ngoµi. VÒ kinh tÕ, môc ®Ých lµ ®¹t ®­îc n¨ng suÊt lao ®éng cao, nguyªn t¾c ph©n phèi lµ lµm theo n¨ng lùc, h­ëng theo lao ®éng; sö dông c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c h×nh thøc së h÷u: së h÷u toµn d©n (së h÷u nhµ n­íc), së h÷u tËp thÓ, së h÷u c¸ thÓ, së h÷u t­ b¶n nhµ níc, së h÷u t­ nh©n. Do ®ã cÇn n¾m v÷ng c¬ chÕ §¶ng céng s¶n l·nh ®¹o, nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa qu¶n lý, nh©n d©n lao ®éng lµm chñ dùa trªn ph¸p luËt cña nÒn d©n chñ x· héi chñ nghÜa (nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ). VÒ v¨n ho¸ t­ t­ëng: kÕ thõa cã chän läc tri thøc v¨n ho¸ truyÒn thèng d©n téc, kÕt hîp víi tri thøc v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i (khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ cña nÒn kinh tÕ tri thøc), vµ ®Þnh h­íng x· héi lµ ®Þnh h­íng t­ t­ëng c¸ nh©n. VÒ qu©n sù, x©y dùng chiÕn l­îc quèc phßng toµn d©n vµ an ninh quèc gia. VÒ ngo¹i giao, ph¸t triÓn quan hÖ song ph­¬ng, ®Æt vÊn ®Ò d©n téc vµ lîi Ých lµ trªn hÕt V× vËy ®­êng lèi ®Æt ra ph¶i phï hîp víi quy luËt kh¸ch quan, hîp lßng d©n, chèng thï trong giÆc ngoµi vµ mäi ©m m­u diÔn biÕn hoµ b×nh cña ®Õ quèc. 2. Nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸ch quan Häc thuyÕt C.M¸c vµ Ph.¡ngghen vÒ sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n lµ luËn chøng khoa häc vÒ ®Þa vÞ kinh tÕ x· héi vµ vai trß lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n, vÒ môc tiªu vµ con ®­êng ®Ó giai cÊp ®ã hoµn thµnh sø mÖnh lÞch sö cña m×nh. Häc thuyÕt ®· chøng minh sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n ®­îc quy ®Þnh bëi nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ, x· héi kh¸ch quan. a.VÒ ®Þa vÞ kinh tÕ x· héi: D­íi chñ nghÜa t­ b¶n, giai cÊp c«ng nh©n lµ s¶n phÈm cña nÒn ®¹i c«ng nghiÖp t­ b¶n chñ nghÜa, nã ra ®êi vµ ph¸t triÓn cïng víi sù h×nh thµnh ph¸t triÓn cña nÒn ®¹i c«ng nghiÖp t­ b¶n chñ nghÜa, ®­îc nÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i rÌn ròa tæ chøc l¹i thµnh mét lùc l­îng x· héi hïng m¹nh. §¹i c«ng nghiÖp cµng ph¸t triÓn, tËp trung lµm ph¸ s¶n nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ nhá, bæ xung lùc l­îng cho giai cÊp c«ng nh©n. MÆt kh¸c, ®¹i c«ng nghiÖp ph¸t triÓn tiÕp tôc bæ xung lùc l­îng cho giai cÊp c«ng nh©n, thu hót lùc l­îng lao ®éng tõ nhiÒu ngµnh, nhiÒu nghÒ kh¸c nhau t¹o nªn tËp ®oµn hïng m¹nh. B¶n th©n sù ph¸t triÓn nÒn ®¹i c«ng nghiÖp còng yªu cÇu cao víi tõng ng­êi lao ®éng, tËp thÓ lao ®éng vÒ t¸c phong lao ®éng, kû luËt lao ®éng… D­íi chñ nghÜa t­ b¶n, giai cÊp c«ng nh©n lµ bé phËn quan träng nhÊt trong c¸c bé phËn tiªu biÓu cÊu thµnh cña lùc l­îng s¶n xuÊt cña x· héi t­ b¶n. Hä ®¹i diÖn cho lùc l­îng s¶n xuÊt tiªn tiÕn nhÊt víi tr×nh ®é x· héi ho¸ ngµy cµng cao. Nh­ng chñ nghÜa t­ b¶n l¹i ®­îc x©y dùng trªn nÒn t¶ng cña chÕ ®é chiÕm h÷u t­ nh©n vÒ t­ lÖu s¶n xuÊt mµ giai cÊp t­ s¶n lµ ®¹i diÖn. Bëi thÕ, ë ph­¬ng thøc s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa lu«n lu«n tån t¹i m©u thuÉn gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt cã tÝnh chÊt x· héi ho¸ ngµy cµng cao (mµ giai cÊp c«ng nh©n lµ ®¹i diÖn) víi quan hÖ s¶n xuÊt cã tÝnh chÊt chiÕm h÷u t­ nh©n (mµ giai cÊp t­ s¶n lµ ®¹i diÖn). §©y lµ m©u thuÉn c¬ b¶n vèn cã vµ kh«ng thÓ kh¾c phôc ®­îc nÕu kh«ng xo¸ bá ®îc chÕ ®é t­ b¶n. BiÓu hiÖn vÒ mÆt chÝnh trÞ, x· héi cña m©u thuÉn c¬ b¶n ®ã lµ m©u thuÉn gi÷a giai cÊp c«ng nh©n vµ giai cÊp t­ s¶n. Sù vËn ®éng ph¸t triÓn cña nh÷ng m©u thuÉn tÊt yÕu trªn dÉn ®Õn c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa, dÉn tíi sù sôp ®æ cña chñ nghÜa t­ b¶n vµ th¾ng lîi cña chñ nghÜa x· héi. Nh­ vËy giai cÊp c«ng nh©n g¾n liÒn víi nÒn lao ®éng s¶n xuÊt vËt chÊt, ®i liÒn sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp ngµy cµng hiÖn ®¹i kÓ c¶ khi xuÊt hiÖn nÒn kinh tÕ tri thøc. Do kh«ng cã t­ liÖu s¶n xuÊt, giai cÊp c«ng nh©n ph¶i b¸n søc lao ®éng lµm thuª, bÞ nhµ t­ b¶n chiÕm ®o¹t gi¸ trÞ thÆng d­, bÞ lÖ thuéc hoµn toµn vµo qu¸ tr×nh ph©n phèi c¸c kÕt qu¶ lao ®éng cña chÝnh hä. Trong nÒn s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa, giai cÊp c«ng nh©n bÞ toµn bé giai cÊp t­ s¶n bãc lét, lµ giai cÊp trùc tiÕp ®èi kh¸ng víi giai cÊp t­ s¶n, kh«ng cã quyÒn trong tæ chøc, ®iÒu hµnh lao ®éng, ph©n phèi s¶n phÈm lao ®éng. Do ®ã giai cÊp c«ng nh©n kh«ng ®­îc lµm chñ trong x· héi t­ b¶n chñ nghÜa. Hä bÞ bÇn cïng ho¸ so víi giai cÊp t­ s¶n (bÞ bãc lét trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ngoµi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ bÞ bãc lét theo chiÒu s©u). Giai cÊp c«ng nh©n hiÖn nay ë c¸c níc t­ b¶n cã ®êi sèng vËt chÊt cao vÉn bÞ bãc lét, bÇn cïng ho¸ theo ®óng nghÜa cña nã. C«ng nh©n cã cæ phÇn, tøc lµ ®· ra nhËp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt ®ã lµ c«ng nh©n t­ b¶n nh©n d©n nh­ng con sè nµy vÉn cßn rÊt khiªm tèn. Cßn ë c¸c níc t­ b¶n ph¸ triÓn, c«ng nh©n bÞ bãc lét cao h¬n rÊt nhiÒu, tõ 200% tíi 300% vµ sù chªnh lÖch giµu nghÌo còng kh¸ cao. Trong tÊt c¶ c¸c giai cÊp ®ang ®èi lËp víi giai cÊp t­ s¶n th× chØ cã giai cÊp c«ng nh©n lµ thùc sù c¸ch m¹ng v× nã lµ s¶n phÈm cña nÒn ®¹i c«ng nghiÖp, ®¹i diÖn cho lùc l­îng s¶n xuÊt víi tr×nh ®é x· héi ho¸ ngµy cµng cao, vµ nã lao ®éng trong nÒn ®¹i c«ng nghiÖp víi tr×nh ®é c«ng nghÖ ngµy cµng hiÖn ®¹i vµ s¶n xuÊt ra tuyÖt ®¹i cña c¶i cho x· héi. Tõ ®Þa vÞ giai cÊp c«ng nh©n vµ giai cÊp c«ng nh©n cã lîi Ých c¬ b¶n thèng nhÊt víi lîi Ých cña ®«ng ®¶o nh©n d©n lao ®éng ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho giai cÊp c«ng nh©n ®oµn kÕt víi giai cÊp kh¸c, ®i ®Çu trong c«ng cuéc ®Êu tranh ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh gi¶i phãng d©n téc, gi¶i phãng x· héi. Hä cã kh¶ n¨ng ®oµn kÕt giai cÊp kh¸c (tÊt c¶ giai cÊp v« s¶n) v× giai cÊp c«ng nh©n: cã cïng lîi Ých c¬ b¶n, thèng nhÊt nhau do bÞ bãc lét gi¸ trÞ thÆng d­; cïng tån t¹i trong mét m«i tr­êng s¶n xuÊt nh nhau cã tÝnh chÊt c«ng nghiÖp thËm chÝ dÞch vô; cã cïng t­ b¶n trong n­íc vµ quèc tÕ bãc lét; cã cïng môc tiªu, sø mÖnh lÞch sö tiªu diÖt t­ s¶n, x©y dùng chñ nghÜa x· héi. b.VÒ ®Æc ®iÓm chÝnh trÞ, x· héi: Do nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ kinh tÕ chÝnh trÞ x· héi cña giai cÊp c«ng nh©n: tõ ®Þa vÞ kinh tÕ x· héi cña giai cÊp c«ng nh©n, ®iÒu ®ã còng quy ®Þnh nh÷ng ®Æc ®iÓm x· héi chÝnh trÞ cña giai cÊp c«ng nh©n, do vËy giai cÊp c«ng nh©n cã vai trß sø mÖnh cao c¶. Nh÷ng ®Æc ®iÓm ®ã lµ: Giai cÊp c«ng nh©n lµ giai cÊp tiªn tiÕn nhÊt: Giai cÊp c«ng nh©n lµ ®¹i diÖn cho ph­¬ng thøc s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa– ph­¬ng thøc s¶n xuÊt tiªn tiÕn nhÊt vµ lµ lùc l­îng s¶n xuÊt cã tr×nh ®é x· héi ho¸ cao. Giai cÊp c«ng nh©n lu«n ®i ®Çu trong c¸c cuéc c¸ch m¹ng vµ lµm c¸ch m¹ng cho ®Õn khi th¾ng lîi. Lîi Ých c¬ b¶n cña giai cÊp c«ng nh©n ®èi lËp víi lîi Ých c¬ b¶n cña giai cÊp t­ s¶n, nh­ng phï hîp víi lîi Ých, kh¸t väng gi¶i phãng cña nh©n d©n lao ®éng. Do ®ã giai cÊp c«ng nh©n cµng cã ®ñ ®iÒu kiÖn, kh¶ n¨ng trë thµnh lùc l­îng tæ chøc l·nh ®¹o c¸c giai cÊp vµ tÇng líp lao ®éng kh¸c trong c«ng cuéc xo¸ bá ¸p bøc, bãc lét cña chñ nghÜa t­ b¶n, x©y dùng thµnh c«ng x· héi x· héi chñ nghÜa vµ céng s¶n chñ nghÜa. Giai cÊp c«ng nh©n lµ giai cÊp cã tinh thÇn c¸ch m¹ng triÖt ®Ó, tÝnh triÖt ®Ó ®ã ®­îc thÓ hiÖn trong c¸c lÜnh vùc kinh tÕ x· héi: VÒ kinh tÕ, lîi Ých cña giai cÊp c«ng nh©n ®èi lËp víi lîi Ých cña giai cÊp t­ s¶n, hä lµ nh÷ng ng­êi kh«ng cã t­ liÖu s¶n xuÊt, lµm thuª cho c¸c nhµ t­ b¶n vµ bÞ ¸p bøc bãc lét nÆng nÒ. V× thÕ, hä ph¶i ®øng thùc hiÖn cuéc c¸ch m¹ng v« s¶n thµnh c«ng, ®a hä tõ ®Þa vÞ cña ng­êi lµm thuª trë thµnh ng­êi lµm chñ b¶n th©n, vµ lµm chñ x· héi. VÒ x· héi, khi lµm c¸ch m¹ng, giai cÊp c«ng nh©n ®a c¸ch m¹ng ®Õn thµnh c«ng, ®Ëp tan nhµ n­íc t­ s¶n, thiÕt lËp nhµ n­íc chuyªn chÝnh v« s¶n – nhµ n­íc cña giai cÊp v« s¶n. TÝnh triÖt ®Ó c¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n cßn ®­îc thÓ hiÖn ë chç nã ®­îc vò trang bëi hÖ t­ t­ëng tiªn tiÕn lµ häc thuyÕt M¸c – Lªnin ®­îc ®éi ngò tiªn phong cña nã lµ §¶ng céng s¶n l·nh ®¹o. Giai cÊp c«ng nh©n lµ giai cÊp cã tÝnh tæ chøc kû luËt cao: §iÒu kiÖn s¶n xuÊt tËp trung vµ tr×nh ®é kü thuËt ngµy cµng hiÖn ®¹i, c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt chÆt chÏ ®· t«i luyÖn cho giai cÊp c«ng nh©n hiÖn ®¹i tÝnh tæ chøc vµ kû luËt cao, t¸c phong c«ng nghiÖp; trong cuéc ®Êu tranh chèng l¹i giai cÊp t­ s¶n thèng trÞ, giai cÊp c«ng nh©n ph¶i ®oµn kÕt l¹i, tæ chøc chÆt chÏ vµ cã tÝnh c¸ch m¹ng cao v× c¸ch m¹ng ®ßi hái ®óng thêi ®iÓm, thêi c¬ thuËn lîi míi cã thÓ thµnh c«ng. Giai cÊp c«ng nh©n lµ giai cÊp cã b¶n chÊt quèc tÕ: G¾n víi nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, ch¼ng nh÷ng giai cÊp c«ng nh©n cã tr×nh ®é x· héi ho¸ ngµy cµng cao ë mçi n­íc mµ cßn cã mèi quan hÖ quèc tÕ ngµy cµng t¨ng. Giai cÊp c«ng nh©n ë c¸c n­íc t­ b¶n nãi chung ®Òu cã ®Þa vÞ kinh tÕ x· héi gièng nhau. V× vËy hä cã môc tiªu ®Êu tranh chung lµ xo¸ bá chÕ ®é ¸p bøc bãc lét t­ b¶n chñ nghÜa, x©y dùng chÕ ®é x· héi chñ nghÜa, kh«ng cßn t×nh tr¹ng ng­êi ¸p bøc bãc lét ng­êi. MÆt kh¸c, giai cÊp t­ s¶n còng lµ mét lùc l­îng quèc tÕ vµ ®Ó duy tr× ®Þa vÞ thèng trÞ cña m×nh, giai cÊp t­ s¶n lu«n thùc hiÖn sù liªn minh trªn ph¹m vi quèc tÕ ®Ó chèng l¹i cuéc ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n vµ c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc. Do ®ã muèn hoµn thµnh sù nghiÖp gi¶i phãng, giai cÊp c«ng nh©n ph¶i ®oµn kÕt l¹i, ®Êu tranh trªn ph¹m vi toµn quèc tÕ. B¶n chÊt quèc tÕ ®ã thÓ hiÖn tr­íc hÕt ë viÖc giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o nh©n d©n, d©n téc m×nh hoµn thµnh nhiÖm vô tù gi¶i phãng. Lîi Ých quèc tÕ cña giai cÊp c«ng nh©n kh«ng t¸ch rêi mµ g¾n bã mËt thiÕt víi lîi Ých ch©n chÝnh cña d©n téc mµ giai cÊp c«ng nh©n lµm ®¹i diÖn. LÞch sö thÕ giíi ®· chøng minh nh÷ng kÕt luËn cña C.M¸c, Ph.¡ngghen vµ Lªnin vÒ sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n lµ hoµn toµn ®óng ®¾n. Tuy nhiªn, cuéc ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n nh»m hoµn thµnh sø mÖnh lÞch sö cña m×nh kh«ng ph¶i diÔn ra mét c¸ch b»ng ph¼ng, thuËn buåm xu«i giã. Bªn c¹nh nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸ch quan quy ®Þnh, sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n cßn cã nhiÒu quan ®iÓm nh»m phª ph¸n giai cÊp c«ng nh©n cïng víi sø mÖnh lÞch sö cña hä: Thø nhÊt, ngµy nay, kÎ thï cña chñ nghÜa x· héi vµ mét sè ng­êi c¬ héi xÐt l¹i ®ang phñ nhËn thuyÕt M¸c – Lªnin vÒ sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n. Theo hä giai cÊp c«ng nh©n ngµy cµng “teo ®i“, ®· “tan biÕn” vµo c¸c giai cÊp, tÇng líp x· héi kh¸c: ®Þa vÞ kinh tÕ x· héi cña giai cÊp c«ng nh©n ®· thay ®æi nhiÒu, phÇn ®«ng trong giai cÊp nµy ®· trung l­u ho¸…Nh­ng thùc tÕ ®· chøng minh ®ã lµ ý kiÕn hoµn toµn sai lÇm, v× giai cÊp c«ng nh©n hiÖn nay cã sù biÕn ®æi vÒ sè l­îng, dÞch chuyÓn vµo c¸c giai cÊp kh¸c, nh­ng chÊt l­îng kh«ng thay ®æi. Qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa dï cã hiÖn ®¹i ho¸ ®Õn ®©u, nh÷ng h×nh thøc cña nã cã thay ®æi thÕ nµo ®i ch¨ng n÷a th× nã vÉn kh«ng ngõng t¸i sinh ra quan hÖ t­ b¶n chñ nghÜa. Thø hai, m©u thuÉn gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt trong lßng chÕ ®é t­ b¶n chñ nghÜa ®ang diÔn ra hÕt søc gay g¾t. Giai cÊp t­ s¶n ®· vµ ®ang t×m mäi c¸ch ®Ó ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ t­ b¶n chñ nghÜa nh»m cøu v·n chÕ ®é thèng trÞ cña chóng. Chóng cã thÓ ®¹t ®­îc mét sè thµnh tùu vµ kÕt qu¶ nµo ®Êy nh­ng vÉn kh«ng sao kh¾c phôc ®­îc m©u thuÉn c¬ b¶n cña x· héi t­ b¶n. Dï n¬i nµy hay n¬i kh¸c, nÒn kinh tÕ t­ b¶n chñ nghÜa vÉn cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn, nh­ng ph¶i th­êng xuyªn ®­¬ng ®Çu víi c¸c cuéc khñng ho¶ng nÆng nÒ, víi nhiÒu c¬n suy tho¸i vµ n¹n thÊt nghiÖp th­êng xuyªn kh«ng tr¸nh khái cña hµng chôc triÖu ng­êi. Phong trµo ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n tuy ®ang ®øng tr­íc nh÷ng thö th¸ch nÆng nÒ, nh­ng bøc tranh toµn c¶nh cña sù ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt thÕ giíi vÉn ®ang chuÈn bÞ nh÷ng tiÒn ®Ò kh¸ch quan cho giai cÊp c«ng nh©n thùc hiÖn sø mÖnh lÞch sö cña m×nh dï cã tr¶i qua nh÷ng b­íc th¨ng trÇm, quanh co, nhng nã vÉn tiÕp tôc diÔn ra theo quy luËt kh¸ch quan cña lÞch sö. Thø ba, hiÖn nay, giai cÊp c«ng nh©n ®·, ®ang vµ sÏ phÊn ®Êu trë thµnh lùc l­îng l·nh ®¹o x· héi, n¾m quyÒn lùc nhµ n­íc b»ng nhiÒu con ®­êng kh¸c nhau. Bëi lÏ ®©y lµ lùc l­îng duy nhÊt ®¹i diÖn cho lùc l­îng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, cho ph­¬ng thøc s¶n xuÊt tiªn tiÕn. Giai cÊp c«ng nh©n lµ ng­êi ®¹i diÖn cho lîi Ých vµ quyÒn lùc cña nh©n d©n, cña nh©n lo¹i tiÕn bé. Thø t­, ph¶i ch¨ng, hiÖn nay trong c¸c n­íc t­ b¶n ph¸t triÓn, giai cÊp c«ng nh©n kh«ng cßn bÞ bãc lét nh­ tr­íc, ®· “trung l­u ho¸” vµ cã cæ phÇn trong xÝ nghiÖp, cho nªn giai cÊp c«ng nh©n kh«ng cã tinh thÇn c¸ch m¹ng nh tr­íc, kh«ng cßn cã thÓ ®ãng vai trß l·nh ®¹o c¸ch m¹ng trong cuéc ®Êu tranh chèng chñ nghÜa t­ b¶n. Chñ nghÜa M¸c- Lªnin kh«ng quan niÖm mét giai cÊp cã kh¶ n¨ng l·nh ®¹o c¸ch m¹ng v× nã nghÌo khæ nhÊt. M­u toan ®em sù nghÌo khæ ®Ó luËn gi¶i sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n lµ sù xuyªn t¹c tr¾ng trîn nh÷ng nguyªn lý cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin. Sù thùc, ë nh÷ng n­íc t­ b¶n ph¸t triÓn, ®êi sèng cña mét bé phËn kh«ng nhá trong giai cÊp c«ng nh©n ®· ®­îc c¶i thiÖn. Mét bé phËn c«ng nh©n ®· cã møc sèng cao h¬n. Song ®iÒu ®ã kh«ng cã nghÜa lµ c«ng nh©n ë c¸c n­íc ®ã kh«ng bÞ bãc lét hoÆc bÞ bãc lét kh«ng ®¸ng kÓ. Mét sè c«ng nh©n cã cæ phÇn, cæ phiÕu trong c«ng ty nh­ng ®iÒu ®ã kh«ng hÒ lµm thay ®æi mét sù thËt lµ toµn bé t­ liÖu s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa vÉn n»m trong tay giai cÊp t­ s¶n. Do ®ã giai cÊp c«ng nh©n vÒ c¬ b¶n vÉn bÞ bãc lét gi¸ trÞ thÆng d­, vµ bÞ bãc lét nhiÒu h¬n tr­íc.V× vËy mµ giai cÊp t­ s¶n chØ bít mét phÇn lîi nhuËn (chÝnh lµ viÖc cho c«ng nh©n mua cæ phÇn, cæ phiÕu) ®Ó c¶i thiÖn ®êi sèng c«ng nh©n. Vµ thùc tÕ th× ®êi sèng cña giai cÊp c«ng nh©n ë c¸c n­íc t­ b¶n ph¸t triÓn vÉn cßn nhiÒu t×nh tr¹ng nghÌo khæ, thÊt nghiÖp, thiÕu nhµ ë, mï ch÷, ®êi sèng bÊp bªnh. Thø n¨m, còng cã quan ®iÓm cho r»ng, luËn ®iÓm cña M¸c vÒ sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n tr­íc ®©y cã thÓ ®óng nh­ng kh«ng cã ®óng trong thêi ®¹i ngµy nay. Theo hä th× thêi ®¹i ngµy nay lµ thêi ®¹i cña nÒn “v¨n minh trÝ tuÖ”, cña “kinh tÕ tri thøc”, do ®ã tri thøc míi lµ lùc l­îng tiªn phong, cã vai trß l·nh ®¹o c¸ch m¹ng. TÊt nhiªn, trÝ thøc cã vai trß quan träng trong mäi thêi ®¹i.Trong sù nghiÖp x©y dùng x· héi míi, vai trß trÝ thøc ngµy cµng cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng. Song, trÝ thøc kh«ng thÓ ®ãng vai trß l·nh ®¹o thay thÕ vai trß l·nh ®¹o thay thÕ giai cÊp c«ng nh©n. Bëi lÏ: Trong x· héi trÝ thøc chØ lµ mét tÇng líp ®Æc biÖt vµ kh«ng thuÇn nhÊt. TrÝ thøc ch­a bao giê vµ kh«ng bao giê lµ mét giai cÊp. Nã kh«ng ®¹i biÓu cho mét ph­¬ng thøc s¶n xuÊt nµo, kh«ng lµ mét lùc l­îng kinh tÕ, chÝnh trÞ ®éc lËp tr­íc c¸c giai cÊp vµ tÇng líp x· héi kh¸c. Do ®ã, kh«ng cã hÖ t­ t­ëng riªng, kh«ng thÓ lµ ng­êi l·nh ®¹o c¸ch m¹ng. MÆt kh¸c, tri thøc kh«ng cã lîi Ých ®èi kh¸ng trùc tiÕp víi giai cÊp t­ s¶n. Díi chÕ ®é t­ b¶n, trÝ thøc còng lµm thuª nh­ng ®­îc giai cÊp t­ s¶n ®µo t¹o vµ mét bé phËn ®îc ­u ®·i.TrÝ thøc kh«ng ph¶i lµ tÇng líp cã tinh thÇn c¸ch m¹ng triÖt ®Ó nh­ giai cÊp c«ng nh©n. Thùc tÕ lÞch sö cho thÊy cha bao giê cã tÇng líp trÝ thøc nµo cã thÓ thay thÕ mét giai cÊp ®Ó l·nh ®¹o c¸ch m¹ng.TrÝ thøc bao giê còng lµ trÝ thøc cña mét giai cÊp nhÊt ®Þnh vµ th­êng lµ cña giai cÊp thèng trÞ x· héi. Tõ sù ph©n tÝch vÒ ®Þa vÞ kinh tÕ x· héi vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm x· héi chÝnh trÞ cña giai cÊp c«ng nh©n, chÝnh ®ã lµ nh÷ng c¬ së kh¸ch quan ®Ó kh¼ng ®Þnh giai cÊp c«ng nh©n cã sø mÖnh lÞch sö lµ ®Êu tranh ®Ó thñ tiªu chÕ ®é t­ b¶n chñ nghÜa vµ tõng bíc x©y dùng thµnh c«ng x· héi míi – x· héi x· héi chñ nghÜa vµ chñ nghÜa céng s¶n trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi. §Ó hoµn thµnh sø mÖnh lÞch sö ®ã, giai cÊp c«ng nh©n ph¶i tù tæ chøc ra chÝnh §¶ng cña m×nh, tiÕn hµnh cuéc c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa, thiÕt lËp chuyªn chÝnh v« s¶n, thùc hiÖn qu¸ tr×nh c¶i t¹o x· héi cò vµ x©y dùng x· héi míi – x· héi x· héi chñ nghÜa vµ céng s¶n chñ nghÜa. III. Vai trß cña §¶ng céng s¶n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n §Ó thùc hiÖn sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n, §¶ng céng s¶n lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh tr­íc tiªn. Cuéc ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n chèng giai cÊp t­ s¶n, tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n tõ thÊp ®Õn cao, tõ tù ph¸t ®Õn tù gi¸c. YÕu tè cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh sù chuyÓn biÕn vÒ chÊt lµ sù th©m nhËp cña chñ nghÜa M¸c vµo phong trµo c«ng nh©n. Sù th©m nhËp ®ã dÉn ®Õn sù h×nh thµnh chÝnh §¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n. Sau khi ra ®êi, §¶ng céng s¶n víi vai trß lµ ng­êi tiÕp tôc sù nghiÖp kÕt hîp chñ nghÜa M¸c víi phong trµo c«ng nh©n trªn quy m« lín h¬n nh»m giµnh th¾ng lîi trong cuéc ®Êu tranh chèng giai cÊp t­ s¶n, ®· x©y dùng thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi. Trong cuéc ®Êu tranh chèng giai cÊp t­ s¶n, chØ khi nµo giai cÊp c«ng nh©n tù tæ chøc ra chÝnh §¶ng cña m×nh ®Ó l·nh ®¹o th× cuéc ®Êu tranh míi cã thÓ ®¶m b¶o giµnh ®­îc th¾ng lîi trän vÑn. §¶ng céng s¶n lµ bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi cña giai cÊp c«ng nh©n.Môc ®Ých vµ lîi Ých cña §¶ng vµ cña giai cÊp c«ng nh©n lµ thèng nhÊt. Kh«ng cã §¶ng céng s¶n – h¹t nh©n chÝnh trÞ cña phong trµo c«ng nh©n, b¶n th©n giai cÊp c«ng nh©n kh«ng thÓ trë thµnh lùc l­îng chÝnh trÞ ®éc lËp, còng kh«ng thÓ trë thµnh giai cÊp l·nh ®¹o c¸ch m¹ng. §¶ng céng s¶n lµ ng­êi ®¹i diÖn ch©n chÝnh cho lîi Ých cña giai cÊp c«ng nh©n vµ lîi Ých d©n téc. Trong ph¹m vi mét níc ®ång thêi còng v× lîi Ých chung cña phong trµo céng s¶n vµ quèc tÕ. ChÝnh v× vËy, giai cÊp c«ng nh©n díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®· t¹o ra ®­îc c¬ së thèng nhÊt t­ t­ëng vµ hµnh ®éng, ph¸t huy t­ c¸ch lµ ng­êi l·nh ®¹o trong ®Êu tranh chèng ¸p bøc bãc lét x©y dùng x· héi míi. Søc m¹nh ®Ó chiÕn th¾ng giai cÊp t­ s¶n vµ mäi kÎ thï kh¸c, kh«ng ph¶i chØ lµ ë sè l­îng vµ ë tinh thÇn chiÕn ®Êu cña giai cÊp c«ng nh©n mµ chñ yÕu lµ ë tr×nh ®é tæ chøc vµ gi¸c ngé chÝnh trÞ cña nã. §iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn tËp trung ë chÝnh §¶ng- mét tæ chøc bao gåm nh÷ng ngêi ­u tó nhÊt, gi¸c ngé chÝnh trÞ x· héi cao, cã tinh thÇn ®Êu tranh kiªn quyÕt nhÊt cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng. V× vËy §¶ng céng s¶n lu«n lµ ®éi tiªn phong chÝnh trÞ cña giai cÊp c«ng nh©n vµ cña toµn x· héi.§¶ng cã nhiÖm vô s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c – Lªnin, ph©n tÝch ®óng ®¾n hoµn c¶nh lÞch sö cô thÓ trong mçi giai ®o¹n c¸ch m¹ng, ®Ò ra môc tiªu, ph­¬ng híng, ®­êng lèi, chÝnh s¸ch ®óng, phï hîp víi yªu ph¸t triÓn kh¸ch quan cña ®Êt n­íc. §ång thêi §¶ng gi¸o dôc, tæ chøc, l·nh ®¹o giai cÊp c«ng nh©n vµ toµn thÓ nh©n d©n thùc hiÖn c«ng cuéc xo¸ bá chÕ ®é x· héi cò, x©y dùng thµnh c«ng chÕ ®é x· héi míi x· héi chñ nghÜa tiÕn lªn chñ nghÜa céng s¶n. C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa víi viÖc hoµn thµnh sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n Trong qu¸ tr×nh giai cÊp c«ng nh©n muèn hoµn thµnh sø mÖnh lÞch sö cña m×nh, ph¶i th«ng qua c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa. Tõ c¸ch m¹ng x· héi sang c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa lµ cuéc c¸ch m¹ng nh»m thay thÕ chÕ ®é t­ b¶n chñ nghÜa ®· lçi thêi b»ng chÕ ®é x· héi chñ nghÜa khi ®iÒu kiÖn vËt chÊt vµ tinh thÇn cho sù thay ®æi ®ã ®· ë møc ®é nhÊt ®Þnh, khi ®· hoµn thµnh t×nh thÕ c¸ch m¹ng.B¶n chÊt cña c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa lµ cuéc c¸ch m¹ng tiÕn hµnh tÊt c¶ cuéc c¸ch m¹ng x· héi, mang tÝnh chÊt toµn diÖn, triÖt ®Ó, l©u dµi. ThÓ hiÖn: xo¸ bá tËn gèc chÕ ®é ng­êi bãc lét ngêi, xo¸ bá ph©n chia giai cÊp ¸p bøc giai cÊp vµ bãc lét giai cÊp; v× ®­îc tiÕn hµnh trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc x· héi tõ c¬ së h¹ tÇng tíi kiÕn tróc th­îng tÇng, tõ sinh ho¹t vËt chÊt ®Õ sinh ho¹t tinh thÇn, nªn ®©y lµ cuéc c¸ch m¹ng l«i cuèn ®îc ®«ng ®¶o quÇn chóng nh©n d©n, ®em l¹i quyÒn lîi cho sè ®«ng nh©n d©n lao ®éng, nh­ Lªnin ®· tõng nãi: ”c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa lµ ngµy héi quÇn chóng”; ®©y lµ cuéc c¸ch m¹ng mang tÝnh chÊt l©u dµi, gian khæ vµ phøc t¹p v× nã míi vµ ch­a cã trong lÞch sö, do ®ã ph¶i võa lµm, võa rót kinh nghiÖm, võa bæ xung… C.M¸c vµ Ph.¡ngghen coi c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa lµ mét qu¸ tr×nh liªn tôc vµ nhÊn m¹nh qu¸ tr×nh liªn tôc, nh­ng ®­îc chia lµm hai giai ®o¹n: giµnh chÝnh quyÒn vµ chuyÓn lªn x©y dùng chñ nghÜa x· héi. Hai «ng ®· ®Æt hy väng nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn næ ra cña c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa: næ ra ë nh÷ng n­íc t­ b¶n ph¸t triÓn vµ th¾ng lîi ®ång lo¹t ë c¸c níc t­ b¶n ph¸t triÓn. Víi nh÷ng n­íc chËm ph¸t triÓn theo C.M¸c vµ Ph.¡ngghen khi nghiªn cøu vÒ vÊn ®Ò nµy coi ®ã lµ mét bé phËn cña c¸ch m¹ng v« s¶n. NÕu c¸ch m¹ng x· héi næ ra ë nh÷ng n­íc nµy th× giai cÊp c«ng nh©n cÇn lµm : ph¶i biÕt kÕt hîp gi÷a phong trµo c«ng nh©n víi phong trµo n«ng d©n, ®ång thêi kÕt hîp víi lùc l­îng t­ s¶n ®Ó chèng phong kiÕn (tøc lµ lËt ®æ h×nh th¸i kinh tÕ x· héi cò vµ thay thÕ vµo ®ã lµ h×nh th¸i kinh tÕ x· héi míi cao h¬n) b»ng ®Êu tranh giai cÊp hay c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa; trong khi kÕt hîp t­ s¶n ®¸nh phong kiÕn, giai cÊp c«ng nh©n ph¶i ñng hé mäi phong trµo d©n chñ, ®ång thêi ®éc lËp vÒ mÆt ®­êng lèi, ph¶i híng tíi môc tiªu x· héi chñ nghÜa; giai cÊp c«ng nh©n ph¶i l«i kÐo ®­îc lùc l­îng vµ ph¸t triÓn lùc l­îng; trong khi ®i víi giai cÊp t­ s¶n ®¸nh chÕ ®é phong kiÕn, giai cÊp c«ng nh©n ph¶i ®éc lËp ®­êng lèi, chØ cã thÓ liªn minh t¹m thêi víi giai cÊp phong kiÕn. Cßn víi Lªnin, «ng ®· ph©n tÝch ®iÒu kiÖn cô thÓ n­íc Nga vµ ®a ra quan ®iÓm ph¸t triÓn t­ t­ëng C.M¸c vµ Ph.¡ngghen. Nh÷ng quan ®iÓm ®ã lµ: Thø nhÊt:c¸ch m¹ng d©n chñ t­ s¶n ph¶i do giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o do giai cÊp c«ng nh©n v× yÕu tè thêi ®¹i chi phèi nh­ giai cÊp t­ s¶n ®· mÊt vai trß l·nh ®¹o, chñ nghÜa t­ b¶n ®· chuyÓn sang chñ nghÜa ®Õ quèc lµm k×m h·m sù ph¸t triÓn cña lÞch sö ; mÆt kh¸c, giai cÊp c«ng nh©n ®· tr­ëng thµnh, lµ ®iÓm hoµn toµn míi so víi C.M¸c vµ Ph.¡ngghen. Thø hai: lùc l­îng c¸ch m¹ng gåm c¸c giai cÊp ,tÇng líp kh¸c trong x· giai cÊp tiªn tiÕn nhÊt v× môc tiªu cña hä g¾n liÒn víi viÖc thñ tiªu mét c¸ch triÖt ®Ó chÕ ®é phong kiÕn. Giai cÊp võa vµ nhá cã tinh thÇn d©n chñ, lµ lùc l­îng lõng khõng cÊu kÕt phong kiÕn chèng c¸ch m¹ng, h¹n chÕ tiªu cùc, ph¸t triÓn tÝch cùc. Thø ba: c¸ch m¹ng d©n chñ t­ s¶n ph¶i ®­îc tiÕn hµnh cô thÓ råi tiÕn ngay vµo c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa. Hai cuéc c¸ch m¹ng cã mèi liªn hÖ biÖn chøng, kh«ng cã bøc t­êng thµnh nµo ng¨n c¸ch. Cã thÓ nãi c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa lµ cuéc c¸ch m¹ng s©u s¾c vµ toµn diÖn trªn mäi lÜnh vùc. Trªn lÜnh vùc chÝnh trÞ: c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa lµm §¶ng céng s¶n l·nh ®¹o quÇn chóng nh©n d©n lao ®éng ®Ëp tan chÝnh quyÒn cò ®Ó thµnh lËp chÝnh quyÒn cña d©n, do d©n vµ v× d©n, da nh©n d©n lªn vÞ trÝ lµm chñ. Sau khi cã chÝnh quyÒn, chÝnh quyÒn nhµ níc v« s¶n cÇn tËp trung x©y dùng ®êi sèng chÝnh trÞ, kh¼ng ®Þnh vµ më réng quyÒn lùc nh©n d©n, kh¾c phôc h¹n chÕ vÒ d©n chñ, n©ng cao ý thøc d©n chñ cho nh©n d©n. Trªn lÜnh vùc kinh tÕ: c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa xo¸ bá chÕ ®é c«ng h÷u t­ nh©n t­ liÖu s¶n xuÊt cao nhÊt lµ së h÷u t­ b¶n chñ nghÜa, nh»m môc tiªu ®a ng­êi lao ®éng lµm chñ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt; xo¸ bá h×nh thøc së h÷u t­ b¶n chñ nghÜa, thµnh lËp c«ng h÷u t­ liÖu s¶n xuÊt…®­a ng­êi lao ®éng lªn vÞ trÝ lµm chñ; t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó kÕt hîp gi÷a t­ liÖu s¶n xuÊt vµ ng­êi lao ®éng; c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng vµ ®iÒu kiÖn sinh ho¹t vËt chÊt cña hä; tËp trung ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt, t¨ng nhanh n¨ng xuÊt lao ®éng. Trªn lÜnh vùc v¨n hãa: t¹o sù chuyÓn biÕn trong ph­¬ng thøc vµ néi dung sinh ho¹t t­ t­ëng ®Ó ¶nh h­ëng tíi sù ph¸t triÓn; kÕ thõa, n©ng cao, ph¸t triÓn gi¸ trÞ truyÒn thèng v¨n ho¸ d©n téc; tiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i; x©y dùng nÒn v¨n ho¸ míi theo lËp tr­êng cña giai cÊp c«ng nh©n lµ gi¶i phãng con ng­êi vÒ mÆt tinh thÇn. Sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n lµ ®Êu tranh xo¸ bá x· héi t­ b¶n vµ tõng bíc x©y dùng thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi vµ chñ nghÜa c«ng s¶n trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi. Qu¸ tr×nh ®ã chØ ®­îc thùc hiÖn th«ng qua cuéc c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa vµ c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa lµ mét tÊt yÕu lÞch sö v×: nguyªn nh©n s©u xa dÉn ®Õn c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa lµ m©u thuÉn vèn cã trong lßng x· héi t­ b¶n, ®ã lµ m©u thuÉn gi÷a sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt ®Õn tr×nh ®é x· héi hãa cao víi quan hÖ s¶n xuÊt dùa trªn chÕ ®é chiÕm h÷u t­ nh©n t­ liÖu s¶n xuÊt, mµ quan hÖ s¶n xuÊt nµy ®· trë nªn lçi thêi, k×m h·m sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt. BiÓu hiÖn vÒ mÆt chÝnh trÞ x· héi cña m©u thuÉn c¬ b¶n ®ã lµ m©u thuÉn gi÷a giai cÊp c«ng nh©n víi giai cÊp t­ s¶n- ®©y lµ m©u thuÉn ®èi kh¸ng vµ kh«ng thÓ ®iÒu hßa, m©u thuÉn nµy trùc tiÕp dÉn ®Õ c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa. Khi chñ nghÜa t­ b¶n b­íc sang giai ®o¹n chñ nghÜa ®Õ quèc th× mét mÆt nh÷ng m©u thuÉn trªn ph¸t triÓn cµng gay g¾t, ®ång thêi xuÊt hiÖn thªm nh÷ng m©u thuÉn míi ®ã lµ m©u thuÉn gi÷a chñ nghÜa ®Õ quèc víi c¸c n­íc thuéc ®Þa, phô thuéc, gi÷a ®Õ quèc víi ®Õ quèc. TÊt c¶ nh÷ng m©u thuÉn ®ã cµng ®Èy nhanh tíi sù chÝn muåi cña c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa. Lªnin ®· chØ râ: “chñ nghÜ© ®Õ quèc lµ ®ªm tr­íc, lµ phßng chê cña c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa”. Tuy nhiªn c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa kh«ng ph¶i diÔn ra mét c¸ch tù ph¸t, mµ nã lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ®Êu tranh giai cÊp l©u dµi, gian khæ cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng chèng l¹i sù thèng trÞ cña giai cÊp t­ s¶n. C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa chØ diÔn ra ë nh÷ng n¬i cã t×nh thÕ c¸ch m¹ng. T×nh thÕ c¸ch m¹ng lµ biÓu hiÖn cña sù chÝn muåi cña nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸ch quan. Cã t×nh thÕ c¸ch m¹ng vÉn ch­a ®ñ mµ cÇn ph¶i cã nh÷ng nh©n tè chñ quan, bao gåm sù l·nh ®¹o cña §¶ng tiªn phong vµ tinh thÇn, hµnh ®éng c¸ch m¹ng cña quÇn chóng. Nh vËy, ®Ønh ®iÓm cña sù chÝn muåi cña nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan vµ chñ quan sÏ ®­a ®Õn thêi c¬ c¸ch m¹ng. Giai c¸p c«ng nh©n th«ng qua §¶ng tiªn phong cña m×nh chän ®óng thêi c¬ ph¸t ®éng quÇn chóng ®øng lªn dïng bao lùc c¸ch m¹ng ®Ó lËt ®æ ¸ch thèng trÞ cña giai cÊp t­ s¶n vµ c¸c thÕ lùc ph¶n ®éng giµnh lÊy chÝnh quyÒn nhµ n­íc, thiÕt lËp chuyªn chÝnh v« s¶n, më ®­êng cho c«ng cuéc c¶i t¹o x· héi cò vµ x©y dùng x· héi x· héi chñ nghÜa vµ céng s¶n chñ nghÜa. Do ®ã c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa lµ c¶ mét qu¸ tr×nh bao gåm viÖc lËt ®æ chÝnh quyÒn nhµ n­íc cña giai cÊp t­ s¶n, thiÕt lËp chuyªn chÝnh v« s¶n vµ dïng chuyªn chÝnh v« s¶n ®Ó c¶i t¹o x· héi cò vµ x©y dùng x· héi míi trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi. §ã lµ quy luËt phæ biÕn cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n. Nh­ vËy, giai cÊp c«ng nh©n sau khi tiÕn hµnh thµnh c«ng c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa tøc lµ sÏ hoµn thµnh sø mÖnh lÞch sö cña m×nh. ChÝnh v× vËy mµ c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa chÝnh lµ néi dung hµnh ®éng quan träng nhÊt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn sø mÖnh lÞch sö cña m×nh. ChØ khi c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa thµnh c«ng th× giai cÊp c«ng nh©n míi hoµn thµnh sø mÖnh lÞch sö cña m×nh V. Nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó cñng cè, t¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n Víi mét §¶ng céng s¶n ch©n chÝnh th× sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n chÝnh lµ sù l·nh ®¹o cña giai cÊp. §¶ng víi giai cÊp lµ thèng nhÊt, nh­ng §¶ng cã tr×nh ®é lý luËn vµ tæ chøc cao nhÊt ®Ó l·nh ®¹o c¶ giai cÊp vµ d©n téc. §¶ng ®em l¹i gi¸c ngé cho toµn giai cÊp, søc m¹nh ®oµn kÕt, nghÞ lùc c¸ch m¹ng, trÝ tuÖ vµ hµnh ®éng c¸ch m¹ng cña toµn bé giai cÊp, trªn c¬ së l«i cuèn tÊt c¶ c¸c tÇng líp nh©n d©n lao ®éng kh¸c vµ c¶ d©n téc ®øng lªn hµnh ®éng theo ®­êng lèi cña §¶ng nh»m hoµn thµnh sø mÖnh lÞch sö cña m×nh. V× vËy, ®Ó t¨ng c­êng vµ cñng cè sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n th× chÝnh giai cÊp c«ng nh©n ph¶i thµnh lËp ra chÝnh §¶ng cña m×nh. Trong ®ã, giai cÊp c«ng nh©n vµ chÝnh tõng c¸ nh©n mçi c«ng nh©n cÇn ph¶i th­êng xuyªn v­¬n lªn, trëng thµnh vÒ c¸c mÆt: t­ t­ëng, chÝnh trÞ, lËp trêng giai cÊp, v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt, tay nghÒ…MÆt kh¸c, giai cÊp c«ng nh©n cÇn ph¶i liªn minh víi c¸c giai cÊp, tÇng líp kh¸c trong viÖc x©y dùng vµ b¶o vÖ thµnh qu¶ c¸ch m¹ng vµ x· héi v¨n minh. Ngµy nay, trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña lÞch sö thÕ giíi ngµy cµng cã nhiÒu biÕn ®éng. V× vËy giai cÊp c«ng nh©n cÇn kh«ng ngõng gi¸c ngé lý luËn c¸ch m¹ng, n©ng cao c¶nh gi¸c trong mäi t×nh huèng; ®ång thêi cÇn tæ chøc c¸c c«ng t¸c ®èi néi vµ ®èi ngo¹i mét c¸ch hîp lý, võa më réng quan hÖ quèc tÕ, võa giao l­u víi c¸c tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i phôc vô x©y dùng x· héi míi. Giai cÊp c«ng nh©n còng ph¶i cã sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ cao trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o cña m×nh, t¹o sù thèng nhÊt gi÷a c¸c giai cÊp trong x· héi. Bªn c¹nh ®ã, giai cÊp c«ng nh©n còng cÇn ph¶i kh¾c phôc mäi khã kh¨n trong mäi t×nh h×nh, kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc c¶ vÒ chuyªn m«n lÉn v¨n ho¸ x· héi. Ch­¬ng II. LuËn cø thùc tiÔn §Ó minh chøng cho sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n, ta sÏ xÐt trªn t×nh h×nh thùc tÕ cña n­íc ta. Gia cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng bé phËn cña giai cÊp c«ng nh©n quèc tÕ, nh­ng do ®iÒu kiÖn ra ®êi vµ hoµn c¶nh lÞch sö n­íc ta nªn nã cßn mang nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng. §ã lµ: Thø nhÊt: giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam cßn non trÎ, ra ®êi tõ nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû XX ë mét n­íc nöa thuéc ®Þa phong kiÕn. §ã lµ giai cÊp thuÇn nhÊt vÒ t­ t­ëng, sím tËp trung vÒ lùc lîng, kh«ng cã tÇng líp c«ng nh©n quý téc, sím tæ chøc ®­îc chÝnh §¶ng cña m×nh. Giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam ®îc kÕ thõa truyÒn thèng ®Êu tranh bÊt khuÊt cña d©n téc, h¬n n÷a nã l¹i bÞ ba tÇng ¸p bøc nÆng nÒ nªn cã tinh thÇn c¸ch m¹ng. Thø hai: giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam cã mèi liªn hÖ kh¨ng khÝt, th­êng xuyªn, chÆt chÏ víi giai cÊp c«ng nh©n vµ tÇng líp trÝ thøc. Thø ba: giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam sím tiÕp thu ¸nh s¸ng c¸ch m¹ng th¸ng M­êi Nga cña chñ nghÜa M¸c- Lªnin, kh«ng bÞ chi phèi bëi chñ nghÜa c¬ héi, sím g¾n bã víi phong trµo c«ng nh©n Quèc tÕ. Nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ®©y cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam ®· cã ¶nh h­ëng to lín tíi viÖc thùc hiÖn sø mÖnh lÞch sö to lín cña nã. Bëi v×: Do ®Æc ®iÓm tËp trung, sím thèng nhÊt c¶ vÒ t­ t­ëng, tæ chøc, sím tæ chøc ®­îc chÝnh §¶ng cña m×nh, sím tiÕp thu chñ nghÜa M¸c- Lªnin nªn nã ®· nhanh chãng trë thµnh lùc l­îng chÝnh trÞ tiªn phong cña d©n téc, ®· x©y dùng ®­îc c­¬ng lÜnh chÝnh trÞ vµ ®­êng lèi c¸ch m¹ng ®óng ®¾n ngay tõ buæi ®Çu, v× vËy lu«n gi÷ v÷ng vai trß ®éc quyÒn l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Do cã quan hÖ mËt thiÕt vµ g¾n bã víi giai cÊp c«ng nh©n vµ tÇng líp trÝ thøc nªn giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam sím tËp hîp, ®oµn kÕt vµ kh«ng ngõng ph¸t huy søc m¹nh cña c¶ d©n téc trªn nÒn t¶ng liªn minh C«ng- N«ng- TrÝ thøc. Do g¾n bã víi phong trµo c«ng nh©n quèc tÕ vµ sím tiÕp thu t­ t­ëng M¸c- lªnin nªn giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam ®· sím kÕt hîp vµ gi¶i quyÕt ®óng ®¾n vÊn ®Ò d©n téc vµ giai cÊp, kÕt hîp ®­îc søc m¹nh d©n téc vµ søc m¹nh thêi ®¹i. Do kh«ng bÞ ¶nh h­ëng cña chñ nghÜa c¬ héi Quèc tÕ III nªn giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam lu«n gi÷ v÷ng ®­îc tinh thÇn thèng nhÊt vÒ t­ t­ëng, ®oµn kÕt vÒ tæ chøc, v÷ng vµng vÒ chÝnh trÞ, kiªn c­êng vµ triÖt ®Ó trong phong trµo ®Êu tranh c¸ch m¹ng. ChÝnh v× nh÷ng lÏ trªn nªn giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam th«ng qua chÝnh §¶ng cña m×nh ®· l·nh ®¹o nh©n d©n ta hoµn thµnh triÖt ®Ó c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n, ®a c¶ n­íc tõng b­íc qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. ChÝnh qu¸ tr×nh thùc hiÖn sø mÖnh lÞch sö ®ã ®èi víi d©n téc còng lµ sù ®ãng gãp vµo phong trµo c¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n toµn thÕ giíi. Tuy nhiªn do sinh ra vµ trëng thµnh ë n­íc n«ng nghiÖp l¹c hËu. BÞ ¸p bøc bãc lét nÆng nÒ nªn giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam cßn cã nh÷ng h¹n chÕ nh­: tr×nh ®é v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt, chuyªn m«n nghÒ nghiÖp ch­a cao, t¸c phong, tËp qu¸n, thãi quen, t©m lý cßn ¶nh h­ëng nÆng nÒ cña ng­êi s¶n xuÊt nhá. HiÖn nay theo thèng kª, sè l­îng c«ng nh©n n­íc ta cã 10,2 triÖu trªn tæng sè 80 triÖu d©n, trong ®ã cã 1,8 triÖu c«ng nh©n trong doanh nghiÖp nhµ n­íc. Cßn tr×nh ®é häc vÊn cã: 62% cã tr×nh ®é trung häc phæ th«ng; 28% cã tr×nh ®é phæ th«ng c¬ së; 5% cã tr×nh ®é tiÓu häc vµ 0,32% kh«ng biÕt ch÷. ChÝnh nh÷ng h¹n chÕ ®ã còng ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n. Ngµy nay giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam ®ang l·nh ®¹o nh©n d©n ta tiÕn lªn sù nghiÖp ®æi míi ®Êt n­íc, c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc vµ thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh. §iÒu ®ã ®ßi hái giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam cÇn kh¾c phôc nhanh chãng nh÷ng h¹n chÕ cña m×nh, ph¸t triÓn giai cÊp c«ng nh©n c¶ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é t­ duy, tr×nh ®é tæ chøc ho¹t ®éng thùc tiÔn… chØ cã nh­ vËy míi ®¸p øng ®îc ®ßi hái cña thùc tiÔn, míi hoµn thµnh ®îc sø mÖnh ®èi víi d©n téc. Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm nh­ trªn nªn sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam còng cã nh÷ng néi dung kh¸c so víi sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n trªn thÕ giíi nãi chung. Sø mÖnh lÞch sö ®ã ®­îc thÓ hiÖn trong tõng giai ®o¹n kh¸c nhau cña lÞch sö. Trong giai ®o¹n tr­íc khi giµnh ®éc lËp c¶ níc, giai cÊp c«ng nh©n cïng víi toµn d©n téc ®øng lªn lµm cuéc c¸ch m¹ng d©n chñ nh©n d©n, th«ng qua ®éi ngò tiªn phong cña m×nh ®Ó giµnh chÝnh quyÒn, thiÕt lËp chÝnh quyÒn nh©n d©n. Trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa, giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam tõng b­íc l·nh ®¹o qu¸ tr×nh x©y dùng chñ nghÜa x· héi, tõng b­íc tiÕn hµnh xo¸ bá chÕ ®é ng­êi bãc lét ng­êi, gi¶i phãng quÇn chóng nh©n d©n lao ®éng khái t×nh tr¹ng ¸p bøc bÊt c«ng, x©y dùng c¬ së vËt chÊt ban ®Çu cña chñ nghÜa x· héi, ph¸t triÓn y tÕ, v¨n ho¸ gi¸o dôc… Trong giai ®o¹n hiÖn nay, trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi, ®éi ngò c«ng nh©n ViÖt Nam bao gåm nh÷ng ng­êi lao ®éng ch©n tay vµ lao ®éng trÝ ãc ho¹t ®éng s¶n xuÊt trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô c«ng nghiÖp thuéc c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc, hîp t¸c x· hay thuéc khu vùc t­ nh©n, hîp t¸c liªn doanh víi n­íc ngoµi. Hä h×nh thµnh mét giai cÊp c«ng nh©n thèng nhÊt ®¹i diÖn cho ph­¬ng thøc s¶n xuÊt tiªn tiÕn, th«ng qua §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®îc vò trang b»ng chñ nghÜa M¸c – Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh ®ang l·nh ®¹o c«ng cuéc ®æi míi vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc. ChÝnh v× thÕ, ®Ó thùc hiÖn sø mÖnh lÞch sö cña m×nh, giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam ph¶i ®­îc ph¸t triÓn vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, v­¬n lªn kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ, tõng b­íc ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc. §¹i biÓu ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®Æc biÖt chó träng ph­¬ng h­íng x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. §¹i héi chØ râ: “§èi víi giai cÊp c«ng nh©n, coi träng ph¸t triÓn vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, n©ng cao gi¸c ngé vµ b¶n lÜnh chÝnh trÞ, tr×nh ®é häc vÊn vµ nghÒ nghiÖp, thùc hiÖn “tri thøc ho¸ c«ng nh©n”, n©ng cao n¨ng lùc øng dông vµ s¸ng t¹o c«ng nghÖ míi, lao ®éng ®¹t n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ngµy cµng cao, xøng ®¸ng lµ mét lùc l­îng ®i ®Çu trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc vµ vai trß l·nh ®¹o c¸ch m¹ng trong thêi kú míi…” C.KÕt luËn Tãm l¹i, tõ c¸c ph©n tÝch trªn vÒ sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n c¶ vÒ lý luËn lÉn thùc tiÔn cho ta thÊy mét ®iÒu kh«ng thÓ phñ nhËn r»ng: giai cÊp c«ng nh©n lµ mét giai cÊp tiªn tiÕn, cã vai trß to lín trong lÞch sö ph¸t triÓn cña thÕ giíi, lµ mét lùc l­îng x· héi tiªn phong trong c«ng cuéc c¶i t¹o khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt cña x· héi. HiÓu ®­îc râ vÒ giai cÊp c«ng nh©n, ®Æc biÖt lµ hiÓu ®­îc sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng trong nhËn thøc cña mçi chóng ta, gióp ta cã nh÷ng nhËn thøc ®óng ®¾n ®èi víi c¸c giai cÊp trong x· héi nãi chung vµ giai cÊp c«ng nh©n nãi riªng. Qua ®ã, mçi c¸ nh©n trong x· héi cÇn kh«ng ngõng n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm vÒ giai cÊp, vÒ nhËn thøc x· héi ®Ó n©ng cao tri thøc v¨n hãa cña m×nh. MÆt kh¸c, sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n lµ mét néi dung quan träng ®èi víi giai cÊp c«ng nh©n nªn nã rÊt cÇn ®­îc x· héi vµ nhÊt lµ §¶ng céng s¶n chó träng, t¹o ®iÒu kiÖn hoµn thµnh mét c¸ch tèt nhÊt. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiai cấp CN và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của CNXH.doc
Luận văn liên quan