Giải pháp nâng cao chất lượng học tiếng Anh cho học viên đào tạo giáo viên khoa học xã hội và nhân văn cấp phân đội tại Trường sĩ quan chính trị hiện nay

Tính cấp thiết của chuyên đề Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng ta khẳng định: nâng cao dân trí, phát huy tiềm năng trí tuệ,tư duy sáng tạo là vấn đề có ý nghĩa chiến lược. Trong đó, giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, phát triển giáo dục đào tạo là nhằm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; là nền tảng và động lực thúc đẩy công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước trong thời kỳ hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. Vì vậy Đảng ta luôn đánh giá cao vai trò của đội ngũ giáo viên, xem “đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và được xã hội tôn vinh”.[6,tr.38] Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã chỉ ra:”nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, nội dung, phương pháp dạy và học, thực hiện”chuẩn hoá, hiện đại hoá,xã hội hoá”, chấn hưng nền giáo dục Việt Nam”.[9,tr.95] Trong các trường đại học quân sự, đội ngũ giáo viên là một bộ phận quan trọng góp phần quyết định chất lượng giáo dục đào tạo, bồi dưõng đội ngũ sĩ quan quân đội ta, tạo nên nguồn nhân lực bậc cao, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững mạnh về chính trị, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nguời học viên đào tạo sĩ quan nói chung, đào tạo giáo viên khoa học xã hội và nhân văn cấp phân đội nói riêng cần phải có những năng lực cần thiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Trong đó việc phải có một kiến thức toàn diện trên tất cả lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng kể cả lý luận và thực tiễn. Nhận thức rõ điều đó những năm qua Đảng, Nhà nước, Quân đội, Trường sĩ quan Chính trị đã công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ giáo viên trẻ, một trong những lực lượng chủ chốt làm công tác giảng dạy các môn khoa học xã hội nhân văn ở các nhà trường quân đội trong tương lai. Nhà trường đã đưa ra nhiều giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo toàn diện. Trong đó ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng là môn học không thể thiếu trong nội dung chương trình đào tạo bậc đại học đối với các đối tượng học viên trong Trường sĩ quan Chính trị nói chung và đối với học viên đào tạo giáo viên KHXH&NV cấp phân đội nói riêng. Trường sĩ quan chính trị đầu vào tuyển sinh là khối C nên hầu hết việc học Tiếng Anh thời phổ thông chưa được học viên quan tâm đúng mức. Một mặt trong khi đó việc học Tiếng Anh ở các địa phương lại gặp rất nhiều khó khăn. giáo viên ở trường chỉ tập trung dạy vào mỗi ngữ pháp cơ bản mà nếu chỉ học mỗi ngữ pháp không thì học trước lại quên sau. Vào môi trường đại học vốn Tiếng Anh rất nghèo coi như phải học lại từ đầu. Hầu hết các đồng chí chỉ dừng lại ở một vài cấu trúc ngữ pháp thông thường, vốn từ vựng ít ỏi, phát âm không chuẩn. Ngoài ra nhiều học viên ở địa phương do điều kiên gặp nhiều khó khăn nên thời phổ thông chưa hề được học ngoại ngữ,đây chính là trở ngại lớn cho học viên. Điều này đòi hỏi mỗi học viên cần có sự kiên trì, có người dẫn dắt và có phương pháp học tập hiệu quả để theo kịp với chương trình.

doc7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/02/2013 | Lượt xem: 1975 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng học tiếng Anh cho học viên đào tạo giáo viên khoa học xã hội và nhân văn cấp phân đội tại Trường sĩ quan chính trị hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng sÜ quan chÝnh trÞ TiÓu ®oµn 5 Chuyªn ®Ò khoa häc cña häc viªn Chñ ®Ò: gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng häc tiÕng anh cho häc viªn ®µo t¹o gi¸o viªn khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n cÊp ph©n ®éi t¹i tr­êng sÜ quan chÝnh trÞ hiÖn nay Chñ nhiÖm: NguyÔn V¨n D­¬ng Th­ ký: TrÇn V¨n T©m Uû viªn: NguyÔn V¨n QuyÒn B¾c Ninh, n¨m 2010 Lêi cam ®oan T«i xin cam ®oan ®©y lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu cña riªng chóng t«i. C¸c sè liÖu, kÕt qu¶ nªu trong chuyªn ®Ò lµ trung thùc vµ ch­a tõng ®­îc ai c«ng bè trong bÊt kú c«ng tr×nh nµo kh¸c. Thay mÆt ban chuyªn ®Ò NguyÔn V¨n D­¬ng PhÇn Më ®Çu 1.TÝnh cÊp thiÕt cña chuyªn ®Ò Trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa, §¶ng ta kh¼ng ®Þnh: n©ng cao d©n trÝ, ph¸t huy tiÒm n¨ng trÝ tuÖ,t­ duy s¸ng t¹o lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa chiÕn l­îc. Trong ®ã, gi¸o dôc ®µo t¹o lµ quèc s¸ch hµng ®Çu, ph¸t triÓn gi¸o dôc ®µo t¹o lµ nh»m x©y dùng con ng­êi ViÖt Nam ph¸t triÓn toµn diÖn; lµ nÒn t¶ng vµ ®éng lùc thóc ®Èy c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc trong thêi kú héi nhËp s©u vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. V× vËy §¶ng ta lu«n ®¸nh gi¸ cao vai trß cña ®éi ngò gi¸o viªn, xem “®éi ngò gi¸o viªn lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh chÊt l­îng gi¸o dôc vµ ®­îc x· héi t«n vinh”.[6,tr.38] §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø X ®· chØ ra:”n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn, ®æi míi c¬ cÊu tæ chøc, c¬ chÕ qu¶n lý, néi dung, ph­¬ng ph¸p d¹y vµ häc, thùc hiÖn”chuÈn ho¸, hiÖn ®¹i ho¸,x· héi ho¸”, chÊn h­ng nÒn gi¸o dôc ViÖt Nam”.[9,tr.95] Trong c¸c tr­êng ®¹i häc qu©n sù, ®éi ngò gi¸o viªn lµ mét bé phËn quan träng gãp phÇn quyÕt ®Þnh chÊt l­îng gi¸o dôc ®µo t¹o, båi d­âng ®éi ngò sÜ quan qu©n ®éi ta, t¹o nªn nguån nh©n lùc bËc cao, phôc vô ®¾c lùc sù nghiÖp x©y dùng qu©n ®éi c¸ch m¹ng, chÝnh quy, tinh nhuÖ, tõng b­íc hiÖn ®¹i, v÷ng m¹nh vÒ chÝnh trÞ, b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa. Nguêi häc viªn ®µo t¹o sÜ quan nãi chung, ®µo t¹o gi¸o viªn khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n cÊp ph©n ®éi nãi riªng cÇn ph¶i cã nh÷ng n¨ng lùc cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô chÝnh trÞ cña m×nh. Trong ®ã viÖc ph¶i cã mét kiÕn thøc toµn diÖn trªn tÊt c¶ lÜnh vùc cã ý nghÜa quan träng kÓ c¶ lý luËn vµ thùc tiÔn. NhËn thøc râ ®iÒu ®ã nh÷ng n¨m qua §¶ng, Nhµ n­íc, Qu©n ®éi, Tr­êng sÜ quan ChÝnh trÞ ®· vµ ®ang giµnh sù quan t©m ®Æc biÖt ch¨m lo ®Çu t­ søc ng­êi søc cña ®Ó kh«ng ngõng ®æi míi c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng thÕ hÖ gi¸o viªn trÎ, mét trong nh÷ng lùc l­îng chñ chèt lµm c«ng t¸c gi¶ng d¹y c¸c m«n khoa häc x· héi nh©n v¨n ë c¸c nhµ tr­êng qu©n ®éi trong t­¬ng lai. Nhµ tr­êng ®· ®­a ra nhiÒu gi¶i ph¸p quan träng nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®µo t¹o toµn diÖn. Trong ®ã ngo¹i ng÷ nãi chung vµ TiÕng Anh nãi riªng lµ m«n häc kh«ng thÓ thiÕu trong néi dung ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o bËc ®¹i häc ®èi víi c¸c ®èi t­îng häc viªn trong Tr­êng sÜ quan ChÝnh trÞ nãi chung vµ ®èi víi häc viªn ®µo t¹o gi¸o viªn KHXH&NV cÊp ph©n ®éi nãi riªng. Tr­êng sÜ quan chÝnh trÞ ®Çu vµo tuyÓn sinh lµ khèi C nªn hÇu hÕt viÖc häc TiÕng Anh thêi phæ th«ng ch­a ®­îc häc viªn quan t©m ®óng møc. Mét mÆt trong khi ®ã viÖc häc TiÕng Anh ë c¸c ®Þa ph­¬ng l¹i gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. gi¸o viªn ë tr­êng chØ tËp trung d¹y vµo mçi ng÷ ph¸p c¬ b¶n mµ nÕu chØ häc mçi ng÷ ph¸p kh«ng th× häc tr­íc l¹i quªn sau. Vµo m«i tr­êng ®¹i häc vèn TiÕng Anh rÊt nghÌo coi nh­ ph¶i häc l¹i tõ ®Çu. HÇu hÕt c¸c ®ång chÝ chØ dõng l¹i ë mét vµi cÊu tróc ng÷ ph¸p th«ng th­êng, vèn tõ vùng Ýt ái, ph¸t ©m kh«ng chuÈn. Ngoµi ra nhiÒu häc viªn ë ®Þa ph­¬ng do ®iÒu kiªn gÆp nhiÒu khã kh¨n nªn thêi phæ th«ng ch­a hÒ ®­îc häc ngo¹i ng÷,®©y chÝnh lµ trë ng¹i lín cho häc viªn. §iÒu nµy ®ßi hái mçi häc viªn cÇn cã sù kiªn tr×, cã ng­êi dÉn d¾t vµ cã ph­¬ng ph¸p häc tËp hiÖu qu¶ ®Ó theo kÞp víi ch­¬ng tr×nh. §èi t­îng häc viªn ®µo t¹o gi¸o viªn KHXH&NV cÊp ph©n ®éi t¹i Tr­êng sÜ quan ChÝnh trÞ lµ lùc l­îng trÎ, th«ng minh, s¸ng t¹o, ham häc hái, cÇu tiÕn bé. Nh­ng trong ®ã cã sù kh«ng ®ång ®Òu vÒ kiÕn thøc TiÕng Anh gi÷a nh÷ng líp nãi chung vµ gi÷a tõng häc viªn nãi riªng. HÇu hÕt häc viªn bÞ h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é TiÕng Anh nh­: thiÕu vèn tõ, ph¸t ©m sai; céng víi vµo m«i tr­êng häc tËp míi víi ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, còng nh­ phong c¸ch häc tËp míi khiÕn nhiÒu häc viªn lóng tóng, thiÕu tù tin vµ ch¸n n¶n khi häc TiÕng Anh vµ ®ã chÝnh lµ mét rµo c¶n rÊt lín ®Ó båi d­ìng ph¸t triÓn toµn diÖn kiÕn thøc cho häc viªn. §Ó n©ng cao kü n¨ng còng nh­ kh¶ n¨ng häc m«n TiÕng Anh mçi häc viªn ph¶i tù ý thøc ®­îc tÇm quan träng cña TiÕng Anh vµ cã nh÷ng ph­¬ng ph¸p häc tËp tÝch cùc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶. ViÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p häc tËp ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o, båi d­ìng kiªn thøc toµn diÖn cho häc viªn th× mçi häc viªn ph¶i cã mét vèn kiÕn thøc TiÕng Anh kh¸ tèt ®Ó ®¸p øng môc tiªu yªu cÇu ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô s­ ph¹m x©y dùng ®éi ngò nhµ gi¸o theo tinh thÇn NghÞ quyÕt Trung ¦¬ng 2 (kho¸ VIII)vµ NghÞ quyÕt Trung ¦¬ng 6 (kho¸ IX) ®Æt ra, ®¸p øng yªu cÇu x©y dùng nhµ tr­êng qu©n ®éi chÝnh qui, tiªn tiÕn, mÉu mùc, gãp phÇn vµo cuéc ®Êu tranh t­ t­ëng, lý luËn ®ang diÔn ra hiÖn nay. ChÝnh v× vËy nhãm nghiªn cøu chóng t«i chän vÊn ®Ò: “gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng häc m«n TiÕng Anh cho häc viªn ®µo t¹o gi¸o viªn KHXH&NV cÊp ph©n ®éi t¹i Tr­êng sÜ quan ChÝnh trÞ hiÖn nay” lµm chuyªn ®Ò nghiªn cøu. 2. T×nh h×nh nghiªn cøu liªn quan ®Õn chuyªn ®Ò Trong nh÷ng n¨m qua vÊn ®Ò häc TiÕng Anh ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh khoa häc, s¸ch b¸o cã gi¸ trÞ nghiªn cøu kh¸ s©u s¾c vÊn ®Ò nµy. Mét sè c«ng tr×nh tiªu biÓu nh­: “ Tù häc TiÕng Anh” cña t¸c gi¶ NguyÔn ThÞ Nhµn, Nxb Thanh Niªn, Hµ Néi, 2007. “Tµi liÖu tham kh¶o TiÕng Anh” cña tËp thÓ gi¸o viªn Khoa V¨n ho¸ Ngo¹i ng÷_ Tr­êng sü quan ChÝnh trÞ biªn so¹n, B¾c Ninh, 2008… Ngoµi ra, trªn c¸c b¸o vµ t¹p chÝ ®· cã nhiÒu bµi viÕt vµ tiÓu luËn vÒ chñ ®Ò nµy ®­îc ®¨ng t¶i. C¸c c«ng tr×nh nµy ®· gãp phÇn lµm râ mét sè vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l­îng häc TiÕng Anh hiÖn nay. Tuy nhiªn cho ®Õn nay ch­a cã c«ng tr×nh nµo nghiªn cøu, ®Ò cËp mét c¸ch cô thÓ, c¬ b¶n, hÖ thèng vÒ gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng häc tiÕng anh cho häc viªn ®µo t¹o gi¸o viªn KHXH&NV cÊp ph©n ®éi t¹i Tr­ßng sÜ quan ChÝnh trÞ Häc tËp vµ kÕ thõa nh÷ng thµnh tùu cña c¸c c«ng tr×nh ®ã chóng t«i lùa chän chuyªn ®Ò “ gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng häc TiÕng Anh cho häc viªn ®µo t¹o gi¸o viªn KHXH&NV cÊp ph©n ®éi t¹i Tr­êng sÜ quan ChÝnh trÞ hiÖn nay” lµm chuyªn ®Ò nghiªn cøu víi hy väng gãp phÇn n©ng cao tr×nh ®é Anh v¨n cho chÝnh b¶n th©n lµm c¬ së hoµn thµnh môc tiªu yªu cÇu ®µo t¹o vµ sau nµy phôc vô c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ häc tiÕp cao h¬n n÷a gãp phÇn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô gi¸o dôc ®µo t¹o cña qu©n ®éi vµ quèc gia. 3. Môc tiªu nhiÖm vô cña chuyªn ®Ò *Môc tiªu Trªn c¬ së lµm râ lý luËn vµ thùc tiÔn viÖc häc tËp m«n TiÕng Anh cña häc viªn ®µo t¹o gi¸o viªn KHXH&NV cÊp ph©n ®éi. §ång thêi n©ng cao kiÕn thøc toµn diÖn phôc vu cho c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ kh¶ n¨ng tiÕp tôc häc cao h¬n sau nµy. *NhiÖm vô - Lµm râ c¬ së lý luËn viÖc n©ng cao chÊt l­îng häc TiÕng Anh cña häc viªn ®µo t¹o gi¸o viªn KHXH&NV cÊp ph©n ®éi t¹i Tr­êng sÜ quan ChÝnh trÞ. - §iÒu tra, kh¶o s¸t, nghiªn cøu c¬ së thùc tiÔn ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng viÖc häc TiÕng Anh cña häc viªn ®µo t¹o gi¸o viªn KHXH&NV cÊp ph©n ®éi ë Tr­êng sÜ quan chÝnh trÞ. §Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng häc TiÕng Anh cho häc viªn ®µo t¹o gi¸o viªn KHXH&NV cÊp ph©n ®éi ë Tr­êng sÜ quan chÝnh trÞ hiÖn nay. 4. §èi t­îng, ph¹m vi nghiªn cøu cña chuyªn ®Ò C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn viÖc häc TiÕng Anh cña häc viªn ®µo t¹o gi¸o viªn KHXH&NV cÊp ph©n ®éi ë Tr­êng sÜ quan ChÝnh trÞ hiÖn nay. 5. C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn cña chuyªn ®Ò. * C¬ së lý luËn Chuyªn ®Ò ®­îc x©y dùng trªn c¬ së lý luËn khoa häc cña chñ nghÜa M¸c_ Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, ®­êng lèi ®æi míi quan ®iÓm cña §¶ng vÒ c«ng t¸c c¸n bé, vÒ chiÕn l­îc con ng­êi, ®æi míi t­ duy, n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc , båi d­ìng nh©n tµi cho ®Êt n­íc. Chuyªn ®Ò cßn dùa vµo chØ thÞ, NghÞ quyÕt cña §¶ng uû qu©n sù Trung ­¬ng, chØ thi cña Bé tr­ëng Bé Quèc phßng, Tæng côc ChÝnh trÞ, c¸c t¸c phÈm, bµi viÕt cña c¸c nhµ l·nh ®¹o §¶ng, Nhµ n­íc vµ Qu©n ®éi ta vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan. §ång thêi chuyªn ®Ò cßn nghiªn cøu tham kh¶o kÕt qu¶ cña c¸c c«ng tr×nh khoa häc cã liªn quan. * C¬ së thùc tiÔn Chuyªn ®Ò dùa vµo kÕt qu¶ ®iÒu tra, kh¶o s¸t thùc tr¹ng häc m«n TiÕng Anh cña häc viªn ®µo t¹o gi¸o viªn KHXH&NV cÊp ph©n ®éi ë Tr­êng sÜ quan ChÝnh trÞ trong thêi gian qua. 6. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu cña chuyªn ®Ò Chuyªn ®Ò ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së ph­¬ng ph¸p luËn cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vµ chñ nghÜa duy vËt lÞch sö. Trªn c¬ së ®ã, chuyªn ®Ò sö dông mét sè ph­¬ng ph¸p nh­: ph©n tÝch, tæng hîp, l«gic vµ lÞch sö, trõu t­îng ho¸ vµ kh¸i qu¸t ho¸, ®iÒu tra x· héi häc vµ ph­¬ng ph¸p chuyªn gia…. 7. C¸i míi cña chuyªn ®Ò Nh÷ng luËn gi¶i cã tÝnh khoa häc vµ hÖ thèng vÒ c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn cña viÖc häc TiÕng Anh cña häc viªn ®µo t¹o gi¸o viªn khxh & vn cÊp ph©n ®éi sÏ gãp phÇn ®æi míi t­ duy nhËn thøc khoa häc vµ t×m ra gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng häc m«n TiÕng Anh cho häc viªn ®µo t¹o gi¸o viªn khxh & nv cÊp ph©n ®éi ë Tr­êng sÜ quan chÝnh trÞ. Víi kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, chuyªn ®Ò gãp phÇn ph¸t triÓn n¨ng lùc s­ ph¹m, n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ häc tËp n©ng cao kiÕn thøc toµn diÖn cho ®éi ngò häc viªn t¹i Tr­êng sÜ quan ChÝnh trÞ còng nh­ qu¸ tr×nh c«ng t¸c sau nµy. KÕt qu¶ cña chuyªn ®Ò cã thÓ dïng lµm tµi liÖu cho nh÷ng ng­êi quan t©m, nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò liªn quan. 8. KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò. Chuyªn ®Ò gåm phÇn më ®Çu, phÇn néi dung: 2 Ch­¬ng ( 4 tiÕt), phÇn kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ, danh môc tµi liÖu tham kh¶o vµ phô lôc. PhÇn néi dung Ch­¬ng 1. C¬ së lý lô©n vµ thùc tiÔn viÖc häc TiÕng Anh cña häc viªn ®µo t¹o gi¸o viªn khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n cÊp ph©n ®éi t¹i Tr­êng SÜ quan chÝnh trÞ 1.1 c¬ së lý luËn viÖc häc tiÕng anh cña häc viªn ®µo t¹o gi¸o viªn khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n cÊp ph©n ®éi 1.1.1. B¶n chÊt, c¸c yÕu tè cÊu thµnh viÖc häc TiÕng Anh cña häc viªn ®µo t¹o gi¸o viªn khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n cÊp ph©n ®éi Néi dung vµ nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi viÖc häc TiÕng Anh cña häc viªn ®µo t¹o gi¸o viªn khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n cÊp ph©n ®éi ë Tr­êng sÜ quan ChÝnh trÞ hiÖn nay 1.2 c¬ së thùc tiÔn viÖc häc tiÕng anh cña häc viªn ®µo t¹o gi¸o viªn khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n t¹i tr­êng sÜ quan chÝnh trÞ 1.2.1 §Æc ®iÓm vµ nh÷ng yÕu tè chi phèi qu¸ tr×nh häc TiÕng Anh cña häc viªn ®µo t¹o gi¸o viªn khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n cÊp ph©n ®éi ë Tr­êng sÜ quan ChÝnh trÞ hiÖn nay 1.2.2. Thùc tr¹ng viÖc häc TiÕng Anh cña häc viªn ®µo t¹o gi¸o viªn khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n cÊp ph©n ®éi ë Tr­êng sÜ quan ChÝnh trÞ hiÖn nay Ch­¬ng 2. Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng häc TiÕng Anh cho häc viªn ®µo t¹o gi¸o viªn khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n ë Tr­êng sÜ quan ChÝnh trÞ hiÖn nay 2.1. Dù b¸o xu h­íng häc TiÕng Anh cña häc viªn ®µo t¹o gi¸o viªn khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n cÊp ph©n ®éi t¹i Tr­êng sÜ quan ChÝnh trÞ 2.2. C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng häc TiÕng Anh cho häc viªn ®µo t¹o gi¸o viªn cÊp ph©n ®éi t¹i Tr­êng sÜ quan ChÝnh trÞ hiÖn nay PhÇn kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Phô lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTLKTV1163.doc
Luận văn liên quan