Giải pháp phát triển chứng khoán vốn công ty giai đoạn hậu cổ phần hóa

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4 1.1TỔNG QUAN VỀ CHỨNG KHOÁN VỐN 4 1.1.1 KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỨNG KHOÁN VỐN 4 1.1.2 PHÂN LOẠI CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN TTCK 5 1.1.3 CHỦ THỂ NIÊM YẾT 5 1.1.4 ĐIỀU KIỆN NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TTCK VIỆT NAM 7 1.1.5 QUY TRÌNH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TTCK 8 1.2 PHÂN TÍCH SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA CTYCP VÀ TTCK 10 THÔNG QUA THỰC HIỆN NIÊM YẾT 1.2.1 LỢI ÍCH VÀ RỦI RO CỦA MỘT CTYCP THAM GIA NIÊM YẾT 10 1.2.1.1 Lợi ích của CTYCP khi tham gia niêm yết 10 1.2.1.2 Rủi ro của việ niêm yết cổ phiếu 12 1.2.2 THUẬN LỢI VÀ BẤT LỢI CỦA TTCK KHI TIẾP NHẬN 14 NIÊM YẾT CỔ PHIẾU 1.2.2.1 Các tác động thuận lợi 14 1.2.2.2 Các tác động bất lợi 15 1.3 BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 15 1.3.1 CỘNG HOÀ SEC 15 1.3.2 BA LAN 16 1.3.3 BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ THAM GIA 20 NIÊM YẾT CỔ PHIẾUCỦA CÁC CÔNG TY SAU CỔ PHẦN HÓA 2.1 THỰC TRẠNG CỦA CÁC CÔNG TY SAU KHI CỔ PHẦN HOÁ 20 2.1.1 VỀ TÀI CHÍNH 20 2.1.1.1 Sự tăng trưởng về quy mô và kết cấu vốn 20 2.1.1.2 Hiệu quả hoạt động qua các chỉ tiêu cơ bản 23 2.1.1.3 Các vấn đề tài chính khác 27 2.1.2 VỀ VẤN ĐỀ SỞ HỮU 28 2.1.3 VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 29 2.2 PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG HAI CHIỀU CỦA VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU - 2 - TRÊN TTCK THỜI GIAN QUA 30 2.2.1 ĐẶC TÍNH VÀ CÁN CÂN CUNG CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG 31 CỔ PHIẾU THỜI GIAN QUA 2.2.1.1 Đặc tính thị trường cổ phiếu Việt Nam 31 2.2.1.2 Cán cân cung cầu 34 2.2.2 ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA 38 CÁC CTYCP ĐANG NIÊM YẾT 2.2.2.1 Đặc điểm và hiệu quả hoạt động 37 2.2.2.2 Vai trò các CtyCP trên TTCK 43 2.3 NGUYÊN NHÂN CÁC CTYCP CHƯA THAM GIA NHIỀU VÀO TTCK NIÊM YẾT 46 2.3.1 NGUYÊN NHÂN XUẤT PHÁT TỪ BẢN THÂN NỘI TẠI CỦA CÁC DNNN CPH 46 2.3.2 NGUYÊN NHÂN TỪ PHÍA CÁC CƠ QUAN CHỦ QUẢN, 48 CÁC BỘ NGÀNH ĐỊA PHƯƠNG 2.3.3 DO CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH VỀ GẮN CPH DNNN VỚI NIÊM YẾT 49 2.3.4 CÁC YẾU TỐ KHÁC 50 2.3.4.1 Do những quy định của nhà nước 50 2.3.4.2 Sự hấp dẫn của thị trường OTC 51 2.3.4.3 Hoạt động của các công ty chứng khoán 52 2.3.4.4 Chế độ kế toán kiểm toán 53 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 54 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHỨNG KHOÁN VỐN 55 CỦA CÁC CTY GIAI ĐOẠN HẬU CỔ PHẦN HOÁ 3.1CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 55 3.1.1 ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN LỘ TRÌNH NIÊM YẾT 55 CỦA CÁC CTYCP SAU CPH 3.1.2 CÁC TÁC ĐỘNG NGOẠI LỰC TẠO SỨC ÉP 56 LÊN VIỆC NIÊM YẾT TRÊN TTCK CỦA CÁC CTYCP 3.1.2.1 Tác động của hội nhập 56 - 3 - 3.1.2.2 Sức ép tăng cầu cổ phiếu niêm yết trên TTCK VN thời gian tới 58 3.1.2.3 Chủ trương, chính sách và pháp luật của nhà nước tạo thuận lợi 59 cho việc niêm yết 3.2 CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 60 3.2.1 NHÓM GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VỀ SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NIÊM YẾT 60 3.2.1.1 Phát triển cổ phiếu niêm yết từ chương trình cổ phần hoá 61 3.2.1.2 Phát triển cổ phiếu niêm yết từ chương trình phát hành 65 tăng vốn của các CtyNY 3.2.2 NHÓM GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VỀ CHẤT LƯỢNG CỔ PHIẾU 65 3.2.2.1 Về phân phối cổ tức 66 3.2.2.2 Về quản trị công ty 67 3.2.3 NHÓM CÁC GIẢI PHÁP BỔ TRỢ 71 3.2.3.1 Phát triển mạng lưới các công ty chứng khoán 71 3.2.3.2 Xây dựng hệ thống công bố thông tin trên TTCK 73 3.2.3.3 Giải pháp tác động cầu để kích cung 75 3.2.3.4 Đa dạng hoá và tăng cường cung cấp các sản phẩm có liên quan đến 77 cổ phiếu niêm yết 3.2.3.5 Kiện toàn môi trường pháp lý và các chính sách 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 80 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO - 4 - DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: So sánh các chứng khoán của CtyCP 4 Bảng 1.2: So sánh CtyCP nội bộ và CtyCP đại chúng 6 Bảng 1.3 : So sánh đặc tính của các nguồn vốn 11 Bảng 2.1 : Khảo sát cấu trúc vốn cổ đông trên 387 DNNN CPH năm 2000 21 Bảng 2.2: CtyCP có vốn nhà nước phân theo quy mô vốn 21 Bảng 2.3 : Điều tra 268 CtyCP có vốn nhà nước báo cáo năm 2004 24 Bảng 2.4 : Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư bình quân giai đoạn 2000 – 2003 25 Bảng 2.5 : Giá trị vốn hoá của thị trường cổ phiếu Việt Nam 38 Bảng 2.6: Giá trị thị trường của 10 loại cổ phiếu hàng đầu 40 Bảng 2.7: Tình hình thực hiện KHKD 9 tháng năm 2006 tại một số CtyNY 42 Bảng 2.8 : Diễn biến niêm yết cổ phiếu từ năm 2000 – 2006 43 Bảng 2.9 : Tình hình phát hành cổ phiếu bổ sung đến 30/06/2006 44 Bảng 2.10 : Đối chiếu tiến trình CPH và thực hiện niêm yết 45

pdf105 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 1866 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giải pháp phát triển chứng khoán vốn công ty giai đoạn hậu cổ phần hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
keát soá lieäu thöïc hieän CPH, tham gia nieâm yeát vaø laøm chaäm treã vieäc cung caáp thoâng tin taøi chính treân TTCK cuûa caùc coâng ty . Moät heä thoáng keá toaùn, kieåm toaùn toát phaûi ñaûm baûo 4 yeâu caàu cô baûn : haïch toaùn ñuùng chuaån, ñaày ñuû, nhanh choùng vaø chính xaùc. Theo ñoù doanh nghieäp caàn trang bò + Tìm hieåu cheá ñoä keá toaùn theo luaät ñònh daønh cho coâng ty mình, + Xaây döïng heä thoáng taøi khoaûn ñaày ñuû vaø phuø hôïp vôùi caùc chuaån möïc + Tuyeån duïng vaø ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc + ÖÙng duïng vaø caäp nhaät coâng ngheä thoâng tin trong vieäc xöû lyù soá lieäu thoâng qua caùc phaàn meàm keá toaùn . + Coù moät boä phaän phuï traùch vieäc kieåm toaùn ñeå phaùt hieän tröôùc vaø kòp thôøi söûa chöõa nhöõng sai soùt , cuõng nhö tö vaán cho coâng taùc keá toaùn . ™ Vaán ñeà coå ñoâng : Treân phaàn voán sôû höõu cuûa mình, coå ñoâng phaûi coù ñaày ñuû caùc quyeàn lôïi cuûa vai troø laøm chuû, nhö quyeàn bieåu quyeát, quyeàn tham döï ÑHCÑ,…. Vaø coå ñoâng phaûi ñöôïc ñoái xöû coâng baèng, coâng baèng trong caùc quyeàn lieân quan ñeán coå phieáu ( mua, - 77 - baùn, nhaän coå töùc … ) cuõng nhö söï coâng baèng trong vieäc ñöôïc bieát ñaày ñuû caùc thoâng tin lieân quan ñeán coâng ty vaø lôïi ích cuûa coå ñoâng. Quyeàn coå ñoâng vaø caùc vaán ñeà lieân quan phaûi ñöôïc quy ñònh cuï theå trong ñieàu leä cuûa coâng ty . ™ Hoäi ñoàng quaûn trò Cô caáu sôû höõu cho bieát ai laø chuû doanh nghieäp vaø seõ quyeát ñònh moâ hình quaûn trò coâng ty. Ñieàu naøy theå hieän raát roõ ôû nhöõng CtyCP nhaø nöôùc naém voán chi phoái, moâ hình HÑQT quaûn trò sau CPH haàu nhö khoâng thay ñoåi so vôùi Ban giaùm ñoác khi coøn laø DNNN. Vaäy quaûn trò lieân quan ñeán cô caáu sôû höõu caàn chuù troïng : + Cô caáu sôû höõu phaân taùn neân aùp duïng cô cheá quaûn trò höôùng ñeán baûo ñaûm söï kieåm soaùt cuûa coå ñoâng beân ngoaøi. + Cô caáu sôû höõu heïp seõ gaén vôùi quyeàn kieåm soaùt thuoäc veà moät soá coå ñoâng, nhö vaäy quaûn trò coâng ty höôùng ñeán baûo veä lôïi ích cuûa nhoùm coå ñoâng nhoû. Veà chaát löôïng cuûa HÑQT, vôùi vai troø laøm ñaàu taøu ñeå daãn daét doanh nghieäp, cô caáu HÑQT phaûi laø nhöõng con ngöôøi : + Coù khaû naêng nghieân cöùu, hoaïch ñònh caùc muïc tieâu, chieán löôïc cho doanh nghieäp, döï baùo thaønh coâng vaø ruûi ro, thöïc hieän vaø giaùm saùt cô cheá quaûn trò coâng ty, vaø caùc vaán ñeà lieân quan ñeán voán, tình hình coå phieáu cuûa doanh nghieäp treân TTCK … + Coù thaùi ñoä maãn caùn, trung thöïc ñaïi dieän cho quyeàn lôïi cuûa coâng ty vaø khoâng tö lôïi. Vaø moät HÑQT hoaït ñoäng hieäu quaû thì coâng ty neân daønh moät söï ñaõi ngoä xöùng ñaùng veà tieán löông, thöôûng … Toùm laïi, tröôùc aùp löïc cuûa hoäi nhaäp cuõng nhö yeâu caàu cuûa TTCK, caùc CtyCP ñöôïc xem laø nhöõng ngöôøi tieân phong trong coâng cuoäc ñoåi môùi phöông thöùc quaûn trò doanh nghieäp. Vaø treân thöïc teá, caùc CtyCP cuõng ñaõ coù nhöõng böôùc chuyeån - 78 - mình tích cöïc hôn, ñaõ baét ñaàu vaãn duïng caùc thoâng leä toát nhaát trong quaûn trò coâng ty. Tuy nhieân, söï chuyeån bieán naøy coøn khaù chaäm vaø chöa trieät ñeå so vôùi yeâu caàu cuûa loä trình nieâm yeát chöùng khoaùn. Taêng cöôøng öùng duïng vaø caûi thieän phöông thöùc quaûn trò doanh nghieäp laø moät giaûi phaùp khoâng theå boû qua ñoái vôùi töøng CtyCP tröôùc cuõng nhö sau khi tham gia nieâm yeát. 3.2.3 NHOÙM CAÙC GIAÛI PHAÙP BOÅ TRÔÏ 3.2.3.1 Phaùt trieån maïng löôùi caùc coâng ty chöùng khoaùn Cuøng vôùi xu theá phaùt trieån cuûa TTCK, nhöõng thaùng cuoái naêm 2006 ñaõ coù haøng loaït caùc CtyCK ra ñôøi, naâng toång soá caùc CtyCK hieän nay gaàn 50 coâng ty. Trong ñoù khoâng ít nhöõng coâng ty ñöôïc thaønh laäp moät caùch voäi vaøng vôùi möùc voán thaáp, thieáu chieán löôïc vaø thieáu nguoàn nhaân löïc chuyeân moân cao. Döï thaûo nghò ñònh höôùng daãn thi haønh Luaät chöùng khoaùn döï kieán naâng möùc voán ñieàu leä leân möùc cao hôn, moät CtyCK thöïc hieän ñuû 5 nghieäp vuï (löu kyù, moâi giôùi, tö vaán ñaàu tö, baûo laõnh phaùt haønh, töï doanh) thì phaûi coù voán khoaûng 200 tyû ñoàng (so vôùi möùc hieän nay laø 43 tyû ñoàng), thò tröôøng cuõng ñaõ baét ñaàu phaân hoaù nhoùm caùc CtyCK maïnh vaø yeáu. Caùc taùc ñoäng naøy saép tôùi coù leõ seõ goùp phaàn haïn cheá söï thaønh laäp oà aït, thieáu chuaån bò cuûa caùc CtyCK. Vôùi aùp löïc cuûa thò tröôøng ñoái vôùi caùc CtyCK khoâng ñuû naêng löïc seõ bò ñaøo thaûi. Trong khi tieán trình CPH saép tôùi höùa heïn cung caáp cho TTCK nhieàu hôn caùc CtyNY. Do vaäy, thò tröôøng vaãn caàn nhieàu hôn löïc löôïng caùc CtyCK toát ñaûm ñöông vai troø trung gian, tö vaán phaùt haønh / nieâm yeát, laøm caàu noái giöõa nhaø ñaàu tö vaø CtyCP nieâm yeát. Nhö vaäy, ñeå loä trình nieâm yeát ñöôïc thöïc hieän troâi chaûy, vieäc môû roäng veà soá löôïng vaø chaát löôïng caùc CtyCK laø caàn thieát. Keá hoïach phaùt trieån TTCK Vieät Nam ñeán naêm 2010, noäi dung phaùt trieån caùc CtyCK cuõng ñöôïc xaây döïng raát cuï theå veà muïc tieâu, keá hoaïch vaø loä trình thöïc hieän. - 79 - ¾ Veà taêng soá löôïng vaø quy moâ cuûa caùc CtyCK : Coù theå nhaø nöôùc khoâng caàn phaûi xaây döïng moät haïn möùc cuï theå naøo ñoái vôùi soá löôïng caùc CtyCK vì thò tröôøng seõ laøm ñöôïc vieäc naøy thoâng qua söï choïn loïc. Chính phuû neân taäp trung taïo ñieàu kieän cho söï ra ñôøi môùi cuûa caùc CtyCK. Theo caùc quy ñònh cuûa Luaät chöùng khoaùn vaø döï thaûo nghò ñònh, saép tôùi caùc CtyCK phaûi ñaùp öùng yeâu caàu cao hôn veà voán vaø chuyeân moân nghieäp vuï, do vaäy phaùt trieån môùi caùc CtyCK xuaát thaân töø caùc ngaân haøng seõ thuaän tieän hôn. Vôùi cam keát cuûa WTO, caùc coâng ty chöùng khoaùn nöôùc ngoaøi seõ coù theå thaønh laäp caùc lieân doanh vôùi 49% voán sôû höõu nöôùc ngoaøi. Nhö vaäy, vieâc môû roäng maïng löôùi caùc CtyCK neân ñaåy maïnh hình thöùc lieân doanh, nhaèm tranh thuû ñöôïc nguoàn voán doài daøo vaø nghieäp vuï chuyeân moân töø phía nöôùc ngoaøi. ¾ Veà taêng chaát löôïng caùc CtyCK : taêng cöôøng caùc tieâu chuaån mang tính luaät ñònh ñoái vôùi caùc CtyCK, thöïc hieän aùp duïng ñieàu leä maãu, quy taéc ñaïo ñöùc ngheà nghieäp, thöïc hieän chöông trình ñaøo taïo chuyeân saâu theo caùc chuaån möïc quoác teá cho laõnh ñaïo vaø nhaân vieân kinh doanh chöùng khoaùn, thöïc hieän caùc raøng buoäc veà chöùng chæ haønh ngheà theo vò trí chuyeân moân nhö caáp baäc quaûn lyù, caáp baäc giaùm saùt vaø caáp baäc taùc nghieäp. ¾ Beân caïnh ñoù ñeå caùc CtyCK hoaït ñoäng toát hôn, nhaø nöôùc caàn xaây döïng vaø ban haønh caùc vaên baûn höôùng daãn cuï theå veà trình töï thuû tuïc, thôøi gian thöïc hieän ñoái vôùi caùc nghieäp vuï kinh doanh chöùng khoaùn, nhaát laø nghieäp vuï lieân quan ñeán vieäc ñaêng kyù phaùt haøng/nieâm yeát chöùng khoaùn. Ñoái vôùi loä trình hoäi nhaäp, nhaø nöôùc caàn ban haønh caùc vaên baûn höôùng daãn cuï theå veà vieäc caùc CtyCK nöôùc ngoaøi lieân doanh, thaønh laäp chi nhaùnh, thaønh laäp vaên phoøng ñaïi dieän hay CtyCK 100% voán nöôùc ngoaøi. Ñoàng thôøi phaùt haønh, phoå bieán caùc aán phaåm nghieäp vuï nieâm yeát cho caùc nhaân vieân CtyCK 3.2.3.2 Xaây döïng heä thoáng coâng boá thoâng tin treân TTCK - 80 - Thoâng tin laø nhaân toá coù taùc ñoäng tröïc tieáp leân giaù caû coå phieáu, caên cöù nguoàn thoâng tin maø nhaø ñaàu tö coù ñöôïc, hoï seõ ñöa ra quyeát ñònh mua baùn coå phieáu. Nhö vaäy, ñeå phaûn aùnh ñuùng giaù trò coå phieáu caàn coù nhöõng thoâng tin thaät chính xaùc, trung thöïc, thoáng nhaát ngay khi xuaát phaùt töø baûn thaân doanh nghieäp cho ñeán khi ñöôïc ñöa ra coâng boá treân TTCK. Xem xeùt chu trình coâng boá thoâng tin Yeâu caàu: - tính trung thöïc - trình ñoä laäp BCTC - nhaän thöùc veà yeâu caàu thoâng tin Yeâu caàu:: - khaû naêng tieáp caän thoâng tin - khaû naêng xöû lyù thoâng tin - quyeát ñònh Yeâu caàu: : - trình ñoä quaûn lyù thoâng tin - ñieàu kieän CSHT kyõ thuaät vaø coâng ngheä tin hoïc Nhö vaäy, doøng löu chuyeån thoâng tin treân TTCK xuaát phaùt töø caùc CtyNY, kinh doanh chöùng khoaùn theo hình thöùc cung caáp laø vaên baûn. Treân TTCK hieän nay doøng thoâng tin naøy coøn chaäm, khoâng ñaày ñuû, chaát löôïng vaø ñoä tin caäy thaáp. Beân caïnh ñoù quy trình xöû lyù vaø coâng boá thoâng tin cuûa thò tröôøng maát nhieàu thôøi gian Theo sô ñoà, ñeå heä thoáng coâng boá thoâng tin phaùt huy hieäu quaû, giaûi phaùp chuû yeáu taäp trung treân 2 lónh vöïc : TOÅ CHÖÙC NIEÂM YEÁT Toå chöùc phaùt haønh , toå chöùc kinh doanh CK Cô quan quaûn lyù vaø vaän haønh thò tröôøng : + SGDCK + UBCK + CÑ noäi boä + CÑ laø nhaø ñaàu tö chieán löôïc + CÑ thò tröôøng + Ngöôøi coù yù ñònh ñaàu tö vaøo coå phieáu coâng ty - 81 - ™ Veà coâng taùc quaûn lyù doøng thoâng tin : Tröôùc nhaát, TTCK phaûi kieân quyeát ñöa tieâu chuaån tuaân thuû nguyeân taéc coâng khai minh baïch leân laøm cô sôû haøng ñaàu trong vieäc ñaùnh giaù doanh nghieäp. Ñoái vôùi thöïc hieän CPH gaén vôùi nieâm yeát, vieäc coâng khai treân caùc phöông dieän : danh saùch, teân doanh nghieäp seõ thöïc hieän coå phaàn hoaù, ñoái töôïng ñöôïc mua coå phaàn, möùc ñoä ñöôïc mua, nhaát laø ñoái vôùi nhaø ñaàu tö ngoaøi doanh nghieäp, thôøi gian vaø thôøi haïn tieán haønh coå phaàn hoaù, ñaáu giaù coâng khai coå phaàn . Thöù hai, noäi dung thoâng tin cuõng caàn luaät hoaù cuï theå caùc vaán ñeà phaûi coâng boá, caùc bieåu maãu, vaø thôøi haïn cung caáp thoâng tin (thaùng, quyù, naêm …. ) gaén vôùi kieåm tra, giaùm saùt vaø aùp duïng nghieâm caùc cheá taøi xöû lyù vi phaïm veà thoâng tin, ñaëc bieät laø cung caáp thoâng tin giaû vaø thoâng tin noäi giaùn. ™ Veà naâng caáp ñieàu kieän haï taàng : So vôùi caùc nöôùc, TTCK cuûa ta khoâng chæ nhoû beù veà quy moâ maø coøn thieáu caùc tieän ích veà cô sôû haï taàng kyõ thuaät vaø coâng ngheä cho hoaït ñoäng cuûa TTCK. Chöa öùng duïng ñöôïc caùc chöông trình coâng ngheä phaàn meàm noái keát thoâng tin giöõa caùc CtyNY, toå chöùc kinh doanh chöùng khoaùn, TTGDCK vaø caùc phöông tieän truyeàn thoâng. Quy trình giao dòch hieän taïi coøn phuï thuoäc vaøo quaù nhieàu thao taùc thuû coâng, khi soáâ löôïng leänh ñaët lôùn daãn ñeán tình traïng quaù taûi, nhaäp leänh khoâng kòp. Tröôùc ñaây, thò tröôøng hoaït ñoäng vôùi soá löôïng caùc CtyNY vaø nhaø ñaàu tö khoâng nhieàu, do vaäy ñieàu kieän haï taàng cuõng nhö quy trình thuû tuïc tham gia trong moät chöøng möïc naøo ñoù coù theå thoaõ maõn. Nhöng vôùi laøn soùng nieâm yeát vaø ñaàu tö oà aït vaøo nhöõng thaùng cuoái naêm 2006 vaø nhöõng döï baùo veà söï taêng tröôûng quy cuûa thò tröôøng saép tôùi ñoøi hoûi nhöõng trang bò ñieàu kieän haï taàng toát hôn. Vaø nhö vaäy naâng caáp haï taàng côû sôû cuûa TTCK laø moät yeâu caàu caáp baùch, trong ñoù taêng cöôøng coâng ngheä thu nhaäp, xöû lyù vaø coâng boá thoâng tin phaûi ñöôïc öu tieân tröôùc heát, nhö: nghieân cöùu vaø öùng duïng caùc maïng löôùi thoâng tin chöùng khoaùn cuûa - 82 - caùc nöôùc, söû duïng heä thoáng ngoân ngöõ maùy tính xöû lyù döõ hieäu quaû caùc thoâng tin taøi chính ( nhö ngoân ngöõ XBRL treân TTCK Nhaät ), xaây döïng chöông trình phaàn meàm 3.2.3.3 Giaûi phaùp taùc ñoäng caàu ñeå kích cung Ôû caùc nöôùc Taây Aâu, vaø moät soá nöôùc coâng nghieäp phaùt trieån, nôi maø TTCK phaùt trieån maïnh meõ, ngöôøi ta ñaàu tö vaøo chöùng khoaùn nhieàu hôn vaøo ngaân haøng. Coøn taïi Myõ, khoâng phaûi voâ côù maø ngöôøi daân Myõ meâ ñaàu tö chöùng khoaùn hôn laø boùng ñaù. Thoâng tin naêm 2000 cho bieát coù hôn 51 trieäu daân Myõ tröïc tieáp sôû höõu chöùng khoaùn (goàm coå phieáu vaø traùi phieáu), hôn 100 trieäu ngöôøi khaùc tham gia TTCK giaùn tieáp thoâng qua vieäc ñaàu tö vaøo caùc quyõ cöù. Cöù trung bình 4 ngöôøi treân 25 tuoåi thì coù moät ngöôøi sôû höõu coå phieáu phoå thoâng tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp. Hieän töôïng naøy xuaát phaùt töø ngöôøi thöøa tieàn muoán coù thu nhaäp cao hôn trong khi laõi suaát ngaân haøng laïi thaáp hôn nhieàu so vôùi ñaàu tö chöùng khoaùn. Vaø hoï coù nhöõng toå chöùc tö vaán trình ñoä cao, giuùp cho khaùch haøng thu ñöôïc lôïi treân caû phaàn coå töùc vaø phaàn gia taêng voán coå phieáu . Trong moät chöøng möïc nhaát ñònh, soá ñoâng ngöôøi daân ñeàu coù nhöõng kieán thöùc cô baûn veà chöùng khoaùn vaø TTCK, ñaàu tö chöùng khoaùn khaù laø quen thuoäc vôùi ngöôøi daân. Coøn ôû Vieät Nam, khaùi nieäm chöùng khoaùn vaø TTCK vaãn coøn raát môùi meû ñoái vôùi phaàn ñoâng daân soá, moät boä phaän chæ döøng laïi ôû möùc ñoä “bieát maët chöõ “ vaø bieát söï toàn taïi cuûa TTCK, coøn noù ra sao, hoaït ñoäng nhö theá naøo, thì hoï khoâng bieát vaø cuõng khoâng quan taâm. Ñieàu naøy daãn ñeán tình traïng moät löôïng tieàn lôùn cho ñaàu tö ñöôïc ngöôøi daân caát giöõ trong keùt saét. Coøn ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ bieát vaø ñaõ ñaàu tö thì vieäc ñaàu tö coøn mang tính manh muùn, töøng nhoùm nhoû, ñaàu tö caù nhaân vôùi xu theá ñaàu cô ngaén haïn, ñaàu tö khoâng chieán löôïc vaø thieáu kinh nghieäm trong phaân tích toång hôïp thoâng tin ña chieàu treân TTCK, giao dòch treân thò tröôøng vaãn coøn theo phaûn öùn taâm lyù vaø taùc ñoäng cuûa tin ñoàn.. Vôùi phong caùch tham gia TTCK naøy, roõ raøng hoï khoâng ñuû söùc - 83 - taïo cho TTCK moät neàn taûng ñuû maïnh ñeå coù theå taêng tính haáp daãn, loâi keùo caùc coâng ty nieâm yeát vaø laøm taêng toång giaù trò voán hoaù treân thò tröôøng TTCK Do vaäy giaûi phaùp taùc ñoäng leân doøng ñaàu tö laø heát söùc caàn thieát, baét ñaàu töø vieäc naâng cao tính haáp daãn hieäu quaû cuûa thò tröôøng, nhaát laø vieäc thaùo dôõ caùc raøo caûn tuyeán löu thoâng cuûa doøng voán ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc. o Ñoái vôùi nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi, thò tröôøng caàn môû roäng cöûa cho caùc “ tay chôi chuyeân nghieäp “ laø caùc nhaø ñaàu tö caù nhaân, caùc quyõ, caùc toå chöùc taøi chính nöôùc ngoaøi. Caùch thöùc ñaàu tö cuûa hoï mang tính chieán löôïc, döïa treân taàm nhìn daøi haïn vaø baøi baûn, seõ loâi keùo TTCK Vieät Nam ngaøy hieäu quaû hôn, vaø cho caùc nhaø ñaàu tö trong nöôùc hoïc taäp loái tö duy, phong caùch vaø caùc chieán thuaät ñaàu tö hieäu quaû hôn. Ñaây chính laø vieäc thaùo dôõ nhöõng raøo caûn treân tuyeán löu thoâng cuûa doøng voán quoác teá, nhö tyû leä tham gia TTCK hieän nay cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi laø phaûi thaáp hôn 49%, coù nhöõng lónh vöïc bò haïn cheá ñaàu tö, coù söï baát bình ñaúng do caùc chính saùch öu ñaõi cho nhaø ñaàu tö trong nöôùc. o Ñoái vôùi nhaø ñaàu tö trong nöôùc, caàn taïo ñieàu kieän phaùt trieån nhieàu hôn caùc toå chöùc taøi chính trong nöôùc. Beân caïnh ñoù, caàn coù chöông trình phoå bieán kieán thöùc chöùng khoaùn ñeán cho moïi thaønh phaàn daân cö trong xaõ hoäi. Ñoái vôùi nhaø ñaàu tö ñang tham gia thò tröôøng, phoå bieán kieán thöùc caàn taäp trung naâng cao naêng löïc kieåm soaùt coâng ty cuûa coå ñoâng, naâng cao trình ñoä ñaàu tö theo höôùng ñaàu tö coù chieán löôïc, coù cô sôû ñaùnh giaù phaân tích cuï theå, töøng böôùc loaïi boû tình traïng xu höôùng baày ñaøn. Taêng giaûm thaêng traàm voán laø baûn chaát saâu xa cuûa TTCK, do vaäy nhaø ñaàu tö caàn nhaän thöùc saâu saéc veà quy luaät naøy ñeå coù khaû naêng laøm chuû ñaàu tö, traùnh tình traïng bò xu theá thò tröôøng chi phoái neáu khoâng töï baûn thaân seõ bò thò tröôøng ñaøo thaûi khoûi cuoäc chôi. Ñoái vôùi coâng chuùng, ñaây laø caùc nhaø ñaàu tö tieàm naêng, chính saùch caàn taäp trung phoå bieán kieán thöùc hình thaønh nhaän thöùc vaø thoùi quen veà tö chöùng khoaùn. - 84 - 3.2.3.4 Ña daïng hoaù vaø taêng cöôøng cung caáp caùc saûn phaåm coù lieân quan ñeán coå phieáu nieâm yeát ™ Veà saûn phaåm tín duïng coù lieân quan ñeán coå phieáu noåi baät laø cho vay caàm coá chöùng khoaùn. Ñaây laø loaïi nghieäp vuï cho vay thoâng thöôøng raát phoå bieán, vaø laâu ñôøi trong hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng caùc nöôùc, ñi keøm theo ñoù laø nhöõng nghieäp vuï quaûn trò ruûi ro hieäu quaû . Taïi Vieät Nam, nghieäp vuï cho vay caàm coá coå phieáu coøn khaù non treû, xuaát hieän cuoái naêm 2005, vaø ñang coù xu höôùng taêng maïnh. Tuy nhieân, vieäc cho vay caàm coá môùi chæ do caùc NHTMCP thöïc hieän vôùi saûn phaåm caàm coá laø coå phieáu cuûa NHTMCP ñöôïc ñaùnh giaù toát nhö coå phieáu cuûa ngaân haøng AÙ Chaâu, Sacombank, Ñoâng AÙ, Quaân ñoäi, VP bank, Kyõ thöông…. vaø moät soá ít coå phieáu cuûa doanh nghieäp maø caùc NHTMCP naém chaéc thoâng tin taøi chính vaø nguoàn thu hoài voán neáu coù ruûi xaûy ra. Vieäc caùc ngaân haøng, caùc toå chöùc tín duïng trieån khai caùc nghieäm vuï tín duïng lieân quan ñeán coå phieáu nhö nghieäp vuï cho vay caàm coá chöùng khoaùn seõ taïo ñieàu kieän thuùc ñaåy thò tröôøng OTC phaùt trieån, laøm tieàn ñeà chuyeån hoùa caùc coå phieáu ñoù sang thò tröôøng chính thöùc. Noùi khaùc hôn, ñaây laø moät höôùng taùc ñoäng giaùn tieáp nhaèm khuyeán khích caùc doanh nghieäp ñöa coå phieáu leân saøn nieâm yeát. Do vaäy, ngaân haøng nhaø nöôùc caàn khuyeán khích, töøng böôùc trieån khai ñoàng loaït thöïc hieän loaïi nghieäp vuï naøy ôû taát caû caùc ngaân haøng. Beân caïnh ñoù cuõng caàn xaây döïng khung quaûn lyù phuø hôïp thöïc tieãn, ñoàng boä vôùi caùc quy ñònh tín duïng khaùc, haïn cheá toái ña söï can thieäp quaù saâu vaøo nghieäp vuï thöïc tieãn cuûa caùc ngaân haøng. ™ Veà caùc saûn phaåm phoøng choáng ruûi ro cho caùc CtyNY Nhö ñaõ bieát, khi moät coâng ty tham gia nieâm yeát, thì qua TTCK, ruûi ro thöôøng bò khueách ñaïi hôn. Do vaäy, cung caáp theâm cho caùc doanh nghieäp coâng cuï phoøng ngöøa ruûi ro kinh doanh, cuõng nhö ruûi ro khi nieâm yeát. Ñieàu naøy seõ giuùp doanh nghieäp kieåm soaùt ñöôïc doøng tieàn trong töông lai, taêng khaû naêng töï chuû vaø naêng - 85 - löïc taøi chính ñeå ñuû thöïc löïc tham gia nieâm yeát treân TTCK, khoâng rôi vaøo caûnh kieät queä taøi chính daãn ñeán phaù saûn. Moät soá coâng cuï phaùi sinh nhö : Traùi phieáu chuyeån ñoåi, quyeàn choïn, caùc giao dòch giao sau. 3.2.3.5 Kieän toaøn moâi tröôøng phaùp lyù vaø caùc chính saùch Ñaõ laø moät theå nhaân trong neàn kinh teá, caùc coâng ty khoâng theå naøo khoâng chòu söï taùc ñoäng bôûi nhöõng yeáu toá ngoaøi doanh nghieäp, trong ñoù coù aûnh höôûng maïnh meõ nhaát chính laø caùc chính saùch vaø quy ñònh cuûa phaùp luaät. Lieân quan ñeán vieäc phaùt trieån chöùng khoaùn voán cuûa caùc CtyCP treân TTCK, vôùi vai troø hoå trôï thuùc ñaåy, caùc chính saùch vaø quy ñònh neân : ¾ Veà coâng taùc quaûn lyù, höôùng tôùi taêng cöôøng tính chuyeân traùch vaø ñoäc laäp trong vieäc quaûn lyù, giaùm saùt, hoaïch ñònh, vaø thöïc thi. Môû roäng tính töï quaûn cho caùc SGDCK, höôùng tôùi giaûm daàn söï can thieäp mang tính haønh chính vaøo TTCK. ¾ Daønh cho thò tröôøng OTC moät vò trí nhaát ñònh ñeå taïo thuaän lôïi cho caùc coå phieáu khoâng nieâm yeát hoaëc khoâng ñuû ñieàu ñieàu kieän nieâm yeát ñöôïc giao dòch mua baùn, ñeå caùc coâng ty coù theå huy ñoäng voán cho caùc chieán löôïc ñaàu tö phaùt trieån, töôøng böôùc lôùn maïnh vaø tham gia nieâm yeát treân thò tröôøng chính thöùc. ¾ Baûo ñaûm tính coâng baèng cuûa TTCK, coâng baèng trong phaân phoái thoâng tin vaø trong quyeàn lôïi ñaàu tö . ¾ Phuø hôïp vôùi xu höôùng hoäi nhaäp quoác teá vaø phuø hôïp vôùi thöïc tieãn TTCK Vieät Nam, chaúng haïn, caùc quy ñònh veà nieâm yeát chaéc chaén phaûi ñöôïc thaét chaët . Tuy nhieân, do TTCK Vieät Nam vôùi hôn 5 tuoåi, coøn khaù non treû, neân öu tieân tröôùc maét neân daønh cho vieäc xaây döïng vaø phaùt trieån moâi tröôøng hoaït ñoäng, coøn vieäc chuaån hoaù caùc nguyeân taéc cuõng nhö quy ñònh neân töøng böôùc thöïc hieän theo caùch thöùc vaø loä trình phuø hôïp vôùi töøng thôøi kyø. ¾ Xaây döïng nhöõng öu ñaõi hôïp lyù nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc CtyCP thöïc hieän nieâm yeát treân TTCK trong giai ñoaïn ñaàu cuõng nhö khi coâng ty ñaõ tham - 86 - gia thò tröôøng oån ñònh. Nhöõng chính saùch, cô cheá öu ñaõi cho caùc cty nieâm yeát, caàn taïo ra moät söï khaùc bieät veà lôïi ích giöõa doanh nghieäp nieâm yeát vaø khoâng nieâm yeát, loaïi boû nhöõng chính saùch öu ñaõi ñoái vôùi nhöõng CtyCP ñuû ñieàu kieän nhöng trì hoaõn vieäc nieâm yeát ¾ Chính. saùch veà keá toaùn, kieåm toaùn Cuøng vôùi tieán trình hoäi nhaäp vôùi kinh teá, heä thoáng keá toaùn vaø kieåm toaùn Vieät Nam cuõng ñaõ ñang vaø coøn seõ nhanh choùng bieán ñoåi, ñeå töøng böôùc haøi hoaø, thích nghi vôùi caùc chuaån möïc keá toaùn quoác teá. Baét ñaàu töø naêm 2000, Vieät Nam ñaõ ban haønh vaø coâng boá 22 chuaån möïc keá toaùn(VAS) vaø 33 chuaån möïc kieåm toaùn (VSA). Tuy coøn caàn raát nhieàu boå sung, caûi tieán, song nhöõng chuaån möïc naøy ñöôïc ñaùnh giaù laø theo xu höôùng caùc chuaån möïc quoác teá . Caùc cô quan chuyeân traùch cuûa chính phuû tieáp tuïc ñaåy nhanh quaù trình hoaøn thieän heä thoáng caùc chuaån möïc keá toaùn, kieåm toaùn Vieät Nam theo höôùng giaûm toái ña söï khaùc bieät so vôùi chuaån möïc quoác teá. Taêng cöôøng coâng taùc höôùng daãn cuï theå vieäc aùp duïng caùc chuaån möïc môùi, toå chöùc caùc ñoäi nguõ tö vaán chuyeân nghieäp vaø tính “luaät ñònh” cuûa caùc chuaån möïc keá toaùn môùi taïi caùc CtyCP, cuõng nhö vieäc kieåm toaùn ñònh kyø baét buoäc. Caùc cô quan chuyeân traùch caàn taïo ñieàu kieän ñeå caùc coâng ty kieåm toaùn gia taêng veà soá löôïng laãn chaát löôïng nhaèm ñaùp öùng nhu caàu ngaøy moät taêng cuûa caùc toå chöùc phaùt haønh nieâm yeát chöùng khoaùn . Beân caïnh ñoù, Hoäi keá toaùn vaø kieåm toaùn Vieät Nam coù nhöõng höôùng daãn cuï theå vaø kieåm tra nghieâm tuùc vieäc thöïc thi caùc chuaån möïc ñaïo ñöùc ngheà nghieäp keá toaùn, kieåm toaùn. Nhaèm giuùp doanh nghieäp vaø caùc toå chöùc haønh ngheà keá toaùn, kieåm toaùn, ñaûm baûo saûn xuaát ra ñöôïc doøng thoâng tin taøi chính ñaït ñöôïc caùc tieâu chuaån veà söï tín nhieäm cuûa xaõ hoäi, tính chuyeân nghieäp, chaát löôïng dòch vuï vaø söï tin caäy cuûa ngöôøi duøng thoâng tin. ¾ Veà moâi tröôøng phaùp lyù - 87 - Nhanh choùng ban haønh caùc vaên baûn trieån khai höôùng daãn thi haønh Luaät chöùng khoaùn ñeå ñöa vaøo aùp duïng trong thöïc teá, ñoái vôùi vieäc nieâm yeát coå phieáu, noäi dung cô baûn caàn baûo ñaûm thöïc thi laø thoáng nhaát quaûn lyù nhaø nöôùc ñoái vôùi coâng ty ñaïi chuùng treân cô sôû coâng khai hoùa thoâng tin. Boä taøi chính phoái hôïp vôùi ngaân haøng nhaø nöôùc vaø ban chæ ñaïo ñoåi môùi vaø phaùt trieån doanh nghieäp ñeå nhanh choùng xaây döïng Nghò ñònh thi haønh Luaät chöùng khoaùn vaø caùc vaên baûn höôùng daãn trieån khai aùp duïng vaøo thöïc teá. KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 3 Nhö ñaõ noùi, phaùt trieån quy moâ voán cho caùc doanh nghieäp hoäi nhaäp laø yeâu caàu caáp thieát. Chöông 3 cuûa luaän vaên ñöa ra caùc cô sôû vaø ñeà xuaát giaûi phaùp phaùt trieån chöùng khoaùn voán cuûa caùc CtyCP sau CPH. Caùc giaûi phaùp taäp trung vaøo phaùt trieån soá löôïng vaø chaát löôïng cuûa coå phieáu nieâm yeát. Veà soá löôïng, phaùt trieån coå phieáu nieâm yeát ñöôïc khai thaùc töø chöông trình CPH, chöông trình phaùt haønh taêng voán cuûa caùc CtyNY.Veà chaát löôïng, naâng cao chaát löôïng coå phieáu nieâm yeát thoâng qua chieán löôïc coå töùc, chieán löôïc quaûn trò coâng ty. Beân caïnh ñoù, luaän vaên cuõng ñeà caäp ñeán giaûi phaùp boå trôï lieân quan nhö: phaùt trieån maïng löôùi CtyCK, xaây döïng heä thoáng coâng boá thoâng tin, taêng caàu coå phieáu treân TTCK, cung caáp ña daïng hoùa caùc saûn phaåm coù lieân quan ñeán coå phieáu nieâm yeát, kieän toaøn moâi tröôøng phaùp lyù vaø caùc chính saùch. - 88 - KEÁT LUAÄN Xu theá hoäi nhaäp kinh teá toaøn caàu môû ra cho caùc doanh nghieäp nhieàu phöông caùch ñeå tieáp caän nguoàn voán ñaàu tö. Tuøy vaøo khaû naêng vaø ñieàu kieän cuûa töøng doanh nghieäp maø hoï seõ löïa choïn cho mình moät nguoàn taøi trôï thích hôïp. Trong ñoù, nguoàn voán thu veà töø chieán löôïc phaùt trieån chöùng khoaùn voán vaøo thò tröôøng taøi chính toû ra öu vieät hôn caû, theå hieän treân 3 ñieåm noåi baät : thôøi gian tuøy thuoäc vaøo doanh nghieäp, quy moâ to lôùn vaø doanh nghieäp khoâng phaûi chòu aùp löïc traû nôï. Nhöng buø laïi, ñeå thöïc hieän chieán löôïc naøy doanh nghieäp phaûi thoõa maõn raát nhieàu nhöõng ñoøi hoûi cuûa thò tröôøng, vaø khi tham gia thì ñöông ñaàu vôùi nhieàu ruûi ro hôn. Tuy nhieân trong chieán löôïc phaùt trieån chöùng khoaùn voán thoâng qua vieäc nieâm yeát coå phieáu treân TTCK laø chieán löôïc chæ daønh cho caùc CtyCP. Thôøi gian vöøa qua haàu nhö chæ coù caùc CtyCP ra ñôøi töø CPH caùc DNNN thöïc hieän tham gia nieâm yeát. Söï haïn cheá naøy baét nguoàn töø caùc nguyeân nhaân cô baûn nhö: do caùc cô quan chuû quaûn vaø baûn thaân caùc doanh nghieäp chöa muoán thöïc hieän nieâm yeát; do haïn cheá veà voán, soá löôïng coå ñoâng vaø hieäu quaû hoaït ñoäng maø moät boä phaàn caùc CtyCP khoâng ñuû ñieàu kieän nieâm yeát; do cô cheá chính saùch, quy ñònh thöïc hieän CPH vaø nieâm yeát coå phieáu coøn nhieàu baát caäp; do caùc taùc ñoäng cuûa thò tröôøng OTC, söï yeáu keùm trong hoaït ñoäng cuûa caùc CtyCK, ….. Böôùc vaøo giai ñoaïn taêng toác hoäi nhaäp, khoâng theå phuû nhaän caùc doanh nghieäp cuûa Vieät Nam ñaõ töøng böôùc tröôûng thaønh hôn treân thöông tröôøng. Qua ñaùnh giaù thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc CtyCP giai ñoaïn CPH vaø giai ñoaïn tham gia nieâm yeát, ñeàu thaáy coù nhöõng böôùc taêng tröôûng trong hieäu quaû kinh doanh, söï lôùn maïnh daàn trong quy moâ voán. Rieâng caùc CtyNY coøn ñöôïc theâm lôïi theá quaûng baù teân tuoåi vaø deã daøng huy ñoäng ñöôïc nguoàn voán lôùn. Tuy nhieân, vaãn coøn toàn taïi raát nhieàu yeáu keùm nhö : quy moâ voán vaãn coøn thaáp so vôùi yeâu caàu ñaàu tö phaùt trieån nhaèm taêng tính caïnh tranh trong hoäi nhaäp, coâng taùc quaûn trò chöa ñöôïc chuù troïng, coâng - 89 - taùc keá toaùn, kieåm toaùn chöa ñaùp öùng yeâu caàu …. Coù theå thaáy, thieáu voán chính laø trôû ngaïi saâu xa cho moïi yeáu keùm coøn laïi, vì coù voán doanh nghieäp coù theå ñaàu tö vaøo coâng ngheä, ñaàu tö vaøo chaát xaùm ,… ñoù laø nhöõng nhaân toá cô baûn cho moät doanh nghieäp toàn taïi vaø caïnh tranh vöõng vaøng. Nhö vaäy caùc giaûi phaùp tìm ra nguoàn taøi trôï voán cho doanh nghieäp trôû thaønh yeâu caàu caáp thieát hieän nay. Trong caùc giaûi phaùp ñoù, thì phaùt trieån chöùng khoaùn voán cuûa caùc CtyCP haäu CPH chính laø moät höôùng ñi öu vieät. Ñoù cuõng chính laø quaù trình xaõ hoäi hoùa ñaàu tö, ñeå caùc toå chöùc trong vaø ngoaøi nöôùc, caùc thaønh phaàn daân cö coù theå chia seõ taøi chính vôùi chính phuû vaø doanh nghieäp, vaän duïng ñoàng voán vaøo neàn kinh teá moät caùch hieäu quaû hôn. Cuøng vôùi quaù trình hoäi nhaäp, TTCK noùi chung vaø thò tröôøng coå phieáu noùi rieâng thôøi gian qua ñaõ coù nhöõng böôùc phaùt trieån maïnh meõ, caùc dòch vuï chöùng khoaùn coù toác ñoä taêng tröôûng cao, giaù coå phieáu vaän ñoäng theo quy luaät hôïp lyù hôn. Beân caïnh ñoù, nhôø vaøo nhöõng haáp daãn cuûa caùc nhaân toá kinh teá vó moâ vaø moâi tröôøng ñaàu tö, Vieät Nam ñaõ, ñang vaø seõ laø ñieåm ñeán cuûa caùc doøng voán quoác teá. Trong coâng taùc ñieàu haønh kinh teá nöôùc nhaø, nhaø nöôùc cuõng ñang gaáp ruùt hoøan thieän chính saùch kinh teá vaø moâi tröôøng phaùp lyù toát hôn nhaèm hoå trôï cho caùc DNNN sau CPH coù ñieàu kieän thöïc hieän chieán löôïc huy ñoäng voán treân TTCK thoâng qua nieâm yeát. Nhö vaäy coù raát nhieàu nhöõng cô hoäi cho nhaø nöôùc vaø doanh nghieäp taän duïng trong vieäc trang bò nguoàn taøi löïc ñeå phaùt trieån vaø hoäi nhaäp. Töø nhöõng khoù khaên ñaõ phaân tích cuõng nhö nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi, caùc giaûi phaùp phaùt trieån chöùng khoaùn voán cuûa caùc CtyCP taäp trung vaøo phaùt trieån soá löôïng vaø chaát löôïng cuûa coå phieáu nieâm yeát. Veà soá löôïng, phaùt trieån coå phieáu nieâm yeát ñöôïc khai thaùc töø chöông trình CPH, chöông trình phaùt haønh taêng voán cuûa caùc CtyNY.Veà chaát löôïng, naâng cao chaát löôïng coå phieáu nieâm yeát thoâng qua chieán löôïc coå töùc, chieán löôïc quaûn trò coâng ty. - 90 - Ngoaøi ra, ñeå phaùt trieån chöùng khoaùn voán cuûa caùc CtyCP hieäu quaû vaø nhanh choùng, cuõng caàn coù nhöõng giaûi phaùp boå trôï lieân quan ñeán caùc khía caïnh : phaùt trieån maïng löôùi CtyCK, xaây döïng heä thoáng coâng boá thoâng tin, taêng caàu coå phieáu treân TTCK, cung caáp ña daïng hoùa caùc saûn phaåm coù lieân quan ñeán coå phieáu nieâm yeát, kieän toaøn moâi tröôøng phaùp lyù vaø caùc chính saùch. Phaùt trieån chöùng khoaùn voán cuûa caùc CtyCP qua vieäc nieâm yeát treân TTCK laø moät chieán löôïc huy ñoäng hieäu quaû, phuø hôïp vôùi xu theá hieän ñaïi. Tuy nhieân, ruûi ro noù mang laïi cho laø raát lôùn ñoøi hoûi nhaø nöôùc vaø caùc coâng ty phaûi chuû ñoäng naém baét ñöôïc yeâu caàu cuûa thò tröôøng, bieát roõ naêng löïc cuûa baûn thaân ñeå ñöa ra söï löïa choïn ñuùng ñaén nhaát, phuø hôïp nhaát vôùi ñieàu kieän cuûa mình. Moïi haønh ñoäng coøn phaûi caên cöù vaøo dieãn bieán thò tröôøng, töøng böôùc thöïc hieän. Ñöa doanh nghieäp leân TTCK moät caùch noùng voäi duy yù chí chaúng nhöõng khoâng mang laïi lôïi ích cho caùc coâng ty vaø neàn kinh teá maø coøn ñöa caùc coâng ty ñi vaøo theá ruûi ro khoâng khaû naêng öùng phoù. Toùm laïi, trong moät chöøng möïc nhaát ñònh, luaän vaên ñaõ coá gaéng baùm saùt, thöïc hieän caùc noäi dung ñeà ra vaø neâu ra nhöõng giaûi phaùp phaùt trieån chöùng khoaùn voán cho caùc CtyCP giai ñoaïn haäu CPH. Tuy nhieân, do thôøi gian vaø khaû naêng coù haïn neân vieäc nghieân cöùu vaãn chöa hoaøn chænh. Moät soá caùc haïn cheá vaãn coøn toàn taïi nhö: Soá lieäu thu thaäp chuû yeáu laø thöù caáp, neân tính chính xaùc phuï thuoäc vaøo thoâng tin töø baùo chí, moät soá nguoàn soá lieäu thu thaäp ñöôïc laø khoâng thoáng nhaát; TTCK luoân bieán ñoäng neân caùc phaân tích, trong giôùi haïn cuûa ñeà taøi, chöa ñi vaøo cuï theå; Ñeà taøi lieân quan ñeán hai phaïm vi khaù roäng laø chöông trình CPH vaø TTCK, moâi tröôøng phaùp lyù ñang ñöôïc hoøan thieän, neân vieäc caäp nhaät caùc chính saùch, luaät ñònh lieân quan coù theå xaûy ra thieáu soùt. Sau cuøng, lieân quan ñeán noäi dung cuûa luaän vaên moät soá höôùng nghieân cöùu tieáp theo nhö : Phaân tích taùc ñoäng cuûa vieäc phaùt trieån chöùng khoaùn voán laøm gia taêng giaù trò coâng ty; phaùt trieån chöùng khoaùn voán cho boä phaän caùc CtyCP ngoaøi chöông trình CPH. - 91 - TAØI LIEÄU THAM KHAÛO {1} Pamela P.Peterson, Financial management and analysis, Florida University {2} Leile Webster vaø Reza Amin, “ Coå phaàn hoaù caùc DNNN ôû Vieät Nam: kinh nghieäm hieän taïi”, Mekong project development facility {3} Lyù thuyeát thò tröôøng hieäu quaû – Maurise Kendall {4} PGS.TS Traàn Ngoïc Thô, Taøi chính doanh nghieäp hieän ñaïi, NXB Thoáng Keâ {5} Taäp baøi giaûng veà thò tröôøng taøi chính – Dr Nguyeãn Ninh Kieàu {6} Traàn Minh Kieät, Höôùng daãn tham gia thò tröôøng chöùng khoaùn, NXB Lao Ñoäng Xaõ Hoäi {7} Huy Nam, Thò tröôøng chöùng khoaùn – Taïi sao {8} Hoäi nhaäp vôùi caùc nguyeân taéc keá toaùn vaø kieåm toaùn quoác teá, NXB chính trò quoác gia {9} Luaät chöùng khoaùn Vieät Nam {10} Quyeát ñònh cuûa Thuû töôùng Chính phuû, soá 528/QÑ-TTg ngaøy 14/06/2005 Veà vieäc pheâ duyeät danh saùch caùc coâng ty coå phaàn hoùa thöïchieän baùn ñaáu giaù coå phaàn, nieâm yeát, ñaêng kyù giao dòch treân trung taâm giao dòch chöùng khoaùn Vieät Nam {11} Mekoâng Capital, baùo caùo veà “Lôïi ích chuû yeáu cuûa moät heä thoáng keá toaùn vöõng maïnh” ngaøy 01/10/2003 {12} Mekoâng Capital, baùo caùo veà “Ñeà nghò caùc thoâng leä toát trong quaûn trò doanh nghieäp taïi Vieät Nam” ngaøy 11/11/2003 {13} Taïp chí Chöùng khoaùn Vieät Nam ♦ Ts.Traàn Tieán Cöôøng, Thöïc traïng doanh nghieäp sau coå phaàn hoaù – Keát quaû ñaït ñöôïc vaø nguyeân nhaân, soá thaùng 11/2005. ♦ Nghieâm Quyù Haøo, Ñoät phaù trong saép xeáp ñoåi môùi DNNN giai ñoaïn 2006 – 2010, soá thaùng 11/2006 {14} Taïp chí Phaùt trieån kinh teá, Ñaïi hoïc kinh teá Tp.HCM ♦ Ths Hoà Vieát Tieán, Vò theá cuûa thò tröôøng coå phieáu Vieät Nam treân theá giôùi, soá thaùng 09/2005. ♦ PGS.TS Traàn Ngoïc Thô, thò tröôøng chöùng khoùan vaø coâng cuï phaùi sinh, soá thaùng 09/2005 {15} Caùc website - 92 - PHUÏ LUÏC I DANH MUÏC TÖØ VIEÁT TAÉT STT TÖØ VIEÁT TAÉT NOÄI DUNG 01 CPH Coå phaàn hoaù 02 CtyCK Coâng ty chöùng khoaùn 03 CtyCP Coâng ty coå phaàn 04 CtyNY Coâng ty nieâm yeát 05 DNNN Doanh nghieäp nhaø nöôùc 06 ÑTNN Ñaàu tö nöôùc ngoaøi 07 HÑQT Hoäi ñoàng quaûn trò 08 NHTM Ngaân haøng thöông maïi 09 NY/ÑKGD Nieâm yeát/Ñaêng kyù giao dòch 10 QTCty Quaûn trò coâng ty 11 QTDN Quaûn trò doanh nghieäp 12 SXKD Saûn xuaát kinh doanh 13 TCty Toång coâng ty 14 TctyNN Toång coâng ty nhaø nöôùc 15 TTCK Thò tröôøng chöùng khoaùn 16 TTGDCK Trung taâm giao dòch chöùng khoaùn 17 UBCKNN Uyû ban chöùng khoaùn nhaø nöôùc - 93 - PHUÏ LUÏC II BAÛNG QUY MO NIEÂM YEÁT TOAØN THÒ TRÖÔØNG ÑEÁN 30/06/2006 Chæ tieâu Toaøn thò tröôøng Coå phieáu Chöùng chæ quyõ Traùi phieáu Toång soá CK ñang nieâm yeát 407 37 1 369 Tyû troïng % 100% 9,09% 0,25% 90,66% Khoái löôïng CK ñang nieâm yeát 982.100.825 426.053.080 30.000.000 526.647.745 Tyû troïng % 100% 43,32% 3,05% 53,62,13% Giaù trò CK ñang nieâm yeát (trñ) 57.219.305 4.254.531 300.000 52.664.775 Tyû troïng % 100% 7,44% 0,52% 92,04% Nguoàn : TTGDCK TpHCM , trích taïp chí chöùng khoaùn VN soá 1+2/2006 BAÛNG QUY MO NIEÂM YEÁT COÅ PHIEÁU ÑEÁN HEÁT 30/06/2006 Toång meänh giaù nieâm yeát Voán hoaù thò tröôøng Soá loaïi coå phieáu Toång KLNY VND USD VND USD 37 426.053.080 4.260 tyû ~ 269,2 trieäu 28.809 tyû ~ 1,8 tyû Tyû troïng ~ 0,53 % GDP ~3,5 % GDP Nguoàn : TTGDCK TpHCM , trích taïp chí chöùng khoaùn VN soá 1+2/2006 - 94 - PHUÏ LUÏC III BAÛNG ÑAÙNH GIAÙ THÒ TRÖÔØNG NAÊM 2006 Thò tröôøng Taêng tröôûng EPS (%) PE (laàn) PB (laàn) ROE (%) DY (%) Vieät Nam 20,2 9,7 2,6 29,8 3,6 Inñoâneâxia 13,9 12,7 2,6 20,4 3,4 Malaixia 10,8 13,0 1,8 14,9 4,2 Philippin 15,0 10,8 1,4 12,9 1,8 Xingapo 9,6 14,5 1,8 12,8 3,4 Thaùi Lan 3,8 3,6 2,9 19,9 4,4 Nhaät 9,7 18,7 2,2 11,8 1,2 Trung Quoác 6,8 11,6 1,9 16,8 2,8 Hoàng Koâng 0,9 13,7 1,7 12,0 3,9 Haøn Quoác 9,4 10,2 1,5 16,0 1,6 Ñaøi Loan 11,0 12,0 2,1 17,1 4,2 Uùc 10,8 14,5 2,6 18,0 3,8 Aán Ñoä 18,5 14,7 3,3 24,2 1,8 Pakixitan 10,4 11,3 3,0 27,1 5,1 (Nguoàn: do Merrill Lynch döï ñoùan, trích taïp chí chöùng khoaùn VN soá 3/2006 ) - 95 - PHUÏ LUÏC IV BAÛNG KEÁ HOAÏCH CPH DNNN GIAI ÑOAÏN 2006-2010 Thôøi gian Toång soá DNNN hieän coù Trong ñoù goàm Chia ra thaønh Hình thöùc saép xeáp 2007 2008 - 2009 CPH 390 470 875 thuoäc boä, ñòa phöông Khaùc 15 CPH 200 238 Kinh doanh 1.546 585 thuoäc caùc Tcty Cty TNHH 1 thaønh vieân 147 CPH 40 95 Quoác phoøng an ninh; coâng ích 335 Cty TNHH 1 thaønh vieân 200 2.176 Noâng laâm tröôøng 295 Cty TNHH thaønh vieân, Ñvsöï nghieäp; saùp nhaäp, giaûi theå (Nguoàn: Taïp chí chöùng khoaùn Vieät Nam soá 11 – Thaùng 11 naêm 2006, trg 25) BAÛNG CÔ CAÁU DOANH NGHIEÄP 100% VOÁN NHAØ NÖÔÙC NAÊM 2010 Toång soá 554 Taäp ñoøan, Tcty lôùn DN thuoäc caùc taäp ñoaøn, Tcty nhaø nöôùc DN an ninh quoác phoøng; DN saûn xuaát cung öùng saûn phaåm, dòch vuï nieâm yeát Noâng, laâm 26 150 178 200 (Nguoàn: Taïp chí chöùng khoaùn Vieät Nam soá 11 – Thaùng 11 naêm 2006, trg 26) - 96 - PHUÏ LUÏC V Baûng trích Phuï luïc II ban haønh keøm trong Quyeát ñònh soá 528/QÑ-TTg ngaøy 14 thaùng 6 naêm 2005 cuûa Thuû töôùng Chính phuû. DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN THUỘC ĐỐI TƯỢNG NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Vèn ®iÒu lÖ (theo ph−¬ng ¸n ®−îc duyÖt Trong ®ã T T Tªn doanh nghiÖp N¨m T.hiÖ n CPH Tæng sè Vèn NN % §¬n vÞ qu¶n lý 1 2 3 4 5 6 7 I Doanh nghiệp độc lập thuộc Bộ, ngành 1 Công ty CP Nhựa Rạng §ông 2004 82.480 65.308 79 Bộ Công nghiệp 2 Công ty CP Nhựa Bình Minh 2003 107.180 69.238 65 Bộ Công nghiệp 3 Công ty CP Nhựa Tân tiến 2004 95.500 60.881 64 Bộ Công nghiệp 4 Công ty CP sữa Việt Nam 2003 1.500.000 900.000 60 Bộ Công nghiệp 5 Công ty CP vật liệu xây dựng 720 2002 13.000 7.800 60 Bộ GTVT 6 Công ty CP Vật tư thiết bị CTGT 2003 10.000 5.250 53 Bộ GTVT 7 Công ty CP Dầu thực vật Tường An 2004 189.802 96.799 51 Bộ Công nghiệp 8 Công ty CP Nhựa thiếu niên Tiền Phong 2004 90.000 45.900 51 Bộ Công nghiệp 9 Công ty CP Bóng đèn - Phích nước Rạng Đông 2004 79.150 40.367 51 Bộ Công nghiệp 10 Công ty CP Dầu thực vật Tân Bình 2004 43.100 21.981 51 Bộ Công nghiệp 11 Công ty CP bánh kẹo Hải Hà 2003 36.500 18.615 51 Bộ Công nghiệp 12 Công ty CP Giầy Sài Gòn 2004 16.000 8.160 51 Bộ Công nghiệp 13 Công ty CP Nhựa Bạch Đằng 2004 10.030 5.115 51 Bộ Công nghiệp - 97 - 14 Công ty CP xây dựng cơ khí giao thông 2 2002 40.745 20.780 51 Bộ GTVT 15 Công ty CP XNK Tạp phẩm TP HCM 2004 25.000 12.750 51 Bộ Thương mại 16 Công ty CP NXK và hợp tác đầu tư Vilexim 2004 18.000 9.180 51 Bộ Thương mại 17 Công ty Tư vấn XD công trình VLXD 2004 10.000 5.100 51 Bộ Xây dựng II Doanh nghiệp thuộc các Tổng công ty nhμ n−íc 1 Công ty CP In bưu điện 2003 25.000 12.750 51 TCT BCVT 2 Công ty CP Vật tư bưu điện 2004 18.000 9.180 51 TCT BCVT 3 Công ty CP Đầu tư và Phát triển bưu điện 2004 35.000 17.850 51 TCT BCVT 4 Công ty CP Vinacafê Biên Hoà 2004 80.000 47.500 59 TCT Cà phê 5 Công ty CP Đầu tư XNK cà phê Tây Nguyên 2004 24.000 12.046 50 TCT Cà phê 6 Công ty giống BS Lâm Đồng 2004 10.500 5.355 51 TCT Chăn nuôi 7 Công ty CP Xây lắp thương mại (COMA 25) 2004 12.000 7.800 65 TCT Cơ khí XD 8 Công ty CP Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc 2004 10.000 5.100 51 TCT Cơ khí XD 9 Công ty CP May Nhà bè 2004 64.000 32.640 51 TCT Dệt may 10 Công ty CP May 10 2004 54.000 27.540 51 TCT Dệt may 11 Công ty CP May Phương §ông 2004 27.000 13.770 51 TCT Dệt may 12 Công ty CP Dệt lụa Nam Định 23.000 11.730 51 TCT Dệt may 13 Công ty CP May Hưng Yên 2004 13.500 6.885 51 TCT Dệt may 14 Công ty CP May Chiến Thắng 2004 12.000 6.120 51 TCT Dệt may 15 Công ty CP May Nam Định 2004 12.000 6.120 51 TCT Dệt may 16 Công ty CP May Thăng Long 2002 23.306 11.653 50 TCT Dệt may 17 Công ty CP Điện tử Tân Bình 2004 70.000 35.700 51 TCT Điện tử TH - 98 - 18 Công ty CP Điện tử Biên Hoà 2004 60.000 30.600 51 TCT Điện tử TH 19 Công ty CP XNK Điện tử 2004 25.780 13.147 51 TCT Điện tử TH 20 Công ty CP Đầu tư và XD công trình 3 2003 13.439 8.738 65 TCT Đường sắt 21 Công ty CP công trình Đ.Sắt 2004 69.000 41.607 60 TCT Đường sắt 22 Công ty CP vật tư ĐS Đà Nẵng 2004 24.760 14.856 60 TCT Đường sắt 23 Công ty CP vật tư ĐS SGòn 2004 24.000 17.900 60 TCT Đường sắt 24 Công ty CP công trình 6 2002 17.927 9.286 52 TCT Đường sắt 25 Công ty CP cơ khí cầu đường 2004 11.105 5.695 51 TCT Đường sắt 26 Công ty CP Cảng Đoạn Xá 2001 35.000 17.850 51 TCT Hàng Hải VN 27 Công ty CP phát triển hàng hải 2004 40.000 20.400 51 TCT Hàng Hải VN 28 Công ty CP Xà phòng Hà Nội 2004 58.477 46.782 80 TCT Hoá Chất 29 Cty CP Bột giặt & HC Đức Giang 2003 15.000 11.220 75 TCT Hoá Chất 3 0 Công ty CP Thương mại Phương Đông 2003 20.230 12.611 62 TCT Hoá Chất 3 1 Công ty CP Pin ắc quy MN 2004 102.630 52.341 51 TCT Hoá Chất 3 2 Công ty CP Bột giặt LIX 2003 36.000 18.360 51 TCT Hoá Chất 3 3 Công ty CP Phân lân Ninh Bình 2004 24.860 12.679 51 TCT Hoá Chất 3 4 Công ty CP Bột giặt NET 2003 22.000 11.220 51 TCT Hoá Chất 3 5 Công ty CP CN hoá chất và vi sinh 2004 16.335 8.331 51 TCT Hoá Chất 3 6 Công ty CP Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ 2004 15.000 7.650 51 TCT Hoá Chất 3 7 Công ty CP Pin Hà Nội 2003 14.000 7.140 51 TCT Hoá Chất 3 8 Công ty CP Que hàn điện Việt Đức 2003 13.712 6.993 51 TCT Hoá Chất 3 9 Công ty CP Ắc quy Tia sáng 2004 10.619 5.416 51 TCT Hoá Chất - 99 - 4 0 Công ty CP ĐTPT nhà và đô thị số 2 2004 24.000 16.800 70 TCT HUD 4 1 Công ty CP ĐTPT nhà và đô thị số 1 2003 15.000 10.200 68 TCT HUD 4 2 Công ty CP ĐTPT nhà và đô thị số 3 2004 15.000 10.200 68 TCT HUD 4 3 Công ty CP ĐTPT nhà và đô thị số 4 2004 15.000 10.200 68 TCT HUD 4 4 Công ty CP ĐTPT nhà 2004 20.000 10.200 51 TCT IDICO 4 5 Công ty CP Vinafor Đà Nẵng 2002 10.350 5.280 51 TCT Lâm nghiệp 4 6 Công ty CP Cẩm Hà 2003 16.000 8.160 51 TCT Lâm nghiệp 4 7 Công ty CP L−ơng thực Hà Tuyên Thái 2004 20.000 11.605 58 TCT Lương Thực M.Bắc 4 8 Công ty CP L−ơng thực Thanh Nghệ Tĩnh 2004 40.000 20.400 51 TCT Lương Thực M.Bắc 4 9 Công ty CP L−ơng thực Hà Nội 2004 30.000 15.300 51 TCT Lương Thực M.Bắc 5 0 Công ty CP L−ơng thực Hà Nam Ninh 2004 27.376 13.962 51 TCT Lương Thực M.Bắc 5 1 Công ty CP L−ơng thực Hà Bắc 2004 19.620 10.006 51 TCT Lương Thực M.Bắc 5 2 Công ty CP Bơm Hải Dương 2004 17.143 8.743 51 TCT Máy thiết bị CN 5 3 Công ty CP đường La Ngà 2000 82.000 35.492 51 TCT Mía đường 2 5 4 Công ty cổ phần CG&XL số 12 2004 11.700 5.967 51 TCT Phát triển HT 5 5 Công ty CP In và bao bì Mỹ Châu 1999 17.000 9.656 57 TCT Rau quả 5 6 Công ty CP cảng rau quả 2001 31.586 16.039 51 TCT Rau quả 5 7 Công ty CP XNK rau quả 2004 11.000 5.610 51 TCT Rau quả 5 8 Công ty CP bia Thanh Hoá 2004 57.500 47.898 83 TCT Rượu bia HN 5 9 Công ty CP Nước giải khát Chương Dương 2004 85.000 43.350 51 TCT Rượu bia SG 6 0 Công ty CP CTGT Sông Đà 2003 10.000 6.500 65 TCT Sông Đà 6 1 Công ty CP Xi măng Sông Đà - Yaly 2003 15.000 8.000 53 TCT Sông Đà - 100 - 6 2 Công ty CP Xi măng Sông Đà 2002 18.000 9.528 53 TCT Sông Đà 6 3 Công ty CP SUDICO 2003 50.000 25.500 51 TCT Sông Đà 6 4 Công ty CP Thuỷ điện Nà Lơi 2003 50.000 25.500 51 TCT Sông Đà 6 5 Công ty CP Đầu tư PT Sông Đà 2003 10.000 5.100 51 TCT Sông Đà 6 6 Công ty CP Sông Đà 1.01 2003 10.000 5.100 51 TCT Sông Đà 6 7 Công ty CP Thuỷ điện Ry Ninh II 2002 32.000 16.200 51 TCT Sông Đà 6 8 Công ty CP Vận tải và ĐĐTM 2003 16.000 16.000 100 TCT Than Việt Nam 6 9 Công ty CP Du lịch Than Việt Nam 2004 10.465 7.221 69 TCT Than Việt Nam 7 0 Công ty CP XNK&HTQT 2004 20.000 11.800 59 TCT Than Việt Nam 7 1 Công ty CP Đầu tư Thương mại dịch vụ 2004 20.000 11.400 57 TCT Than Việt Nam 7 2 Công ty CP Cát Lợi 2004 50.000 25.500 51 TCT Thuốc lá 7 3 Công ty CP Kính Đáp Cầu 2004 20.000 10.200 51 TCT Viglacera 7 4 Công ty CP Xây dựng số 5 2004 21.000 13.650 65 TCT Vinaconex 7 5 Công ty CP Xây dựng số 9 2004 21.000 12.600 60 TCT Vinaconex 7 6 Công ty CP Vinaconex 25 2004 14.000 7.140 51 TCT Vinaconex 7 7 Công ty CP Xây dựng số 1 2003 11.000 5.610 51 TCT Vinaconex 7 8 Công ty CP Xây dựng số 2 2003 10.000 5.100 51 TCT Vinaconex 7 9 Công ty CP GAS PETROLIMEX 2003 150.000 130.500 87 TCT Xăng dầu VN 8 0 Công ty CP Hoá dầu 2003 150.000 127.500 85 TCT Xăng dầu VN 8 1 Công ty CP XNK 2004 60.000 48.000 80 TCT Xăng dầu VN 8 2 Công ty CP Vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex 1999 19.400 9.894 51 TCT Xăng dầu VN 8 3 Công ty CP Thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội 1999 15.600 7.956 51 TCT Xăng dầu VN - 101 - 8 4 Công ty CP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn 2000 12.900 6.579 51 TCT Xăng dầu VN 8 5 Công ty CP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng 2000 11.600 5.916 51 TCT Xăng dầu VN 8 6 Công ty CP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh 2000 11.500 5.865 51 TCT Xăng dầu VN 8 7 Công ty CP kết cấu thép cơ khí xây dựng 2003 20.000 10.400 52 TCT XD CN VN 8 8 Công ty CP bê tông ly tâm An Giang 2003 15.000 7.650 51 TCT XD CN VN 8 9 Công ty CP Bê tông Thủ Đức 2004 11.000 5.610 51 TCT XD CN VN 9 0 Công ty CP Đầu tư và xây dựng CN 2003 10.000 5.100 51 TCT XD CN VN 9 1 Công ty CP CTGT và TM 423 2004 12.500 8.313 67 TCT XD CTGT 4 9 2 Công ty CP CTGT 246 2003 10.000 5.200 52 TCT XD CTGT 4 9 3 Công ty CP CTGT B19 2003 12.000 6.120 51 TCT XD CTGT 4 9 4 Công ty CP CTGT 484 2004 11.000 5.610 51 TCT XD CTGT 4 9 5 Công ty CP CTGT 492 2004 10.000 5.100 51 TCT XD CTGT 4 9 6 Công ty CP CTGT 228 2004 10.000 5.100 51 TCT XD CTGT 4 9 7 Công ty CP XD CTGT 710 2002 27.800 14.734 53 TCT XD CTGT 6 9 8 Công ty CP XD CTGT 610 2003 28.116 14.339 51 TCT XD CTGT 6 9 9 Công ty CP cơ khí XDCTGT 623 2002 15.800 8.058 51 TCT XD CTGT 6 1 0 0 Công ty CP VTTB&XDCT 624 2003 12.460 6.355 51 TCT XD CTGT 6 1 0 1 Công ty CP XDCTGT 674 2003 10.119 5.161 51 TCT XD CTGT 6 1 0 2 Công ty CP XDCTGT 873 2004 27.000 15.930 59 TCT XD CTGT 8 1 0 3 Công ty CP XDCTGT 838 2004 12.850 6.553 51 TCT XD CTGT 8 - 102 - 1 0 4 Công ty CP Xây dựng miền Tây 2004 10.000 5.000 50 TCT XD CTGT 8 1 0 5 Công ty CP Xây dựng số 2 2004 11.200 7.018 63 TCT XD Hà Nội 1 0 6 Công ty CP Kinh doanh vật tư & xây dựng 2004 10.300 6.185 60 TCT XD Hà Nội 1 0 7 Công ty CP Bê tông Biên Hoà 1998 15.000 10.500 70 TCT XD số 1 1 0 8 Công ty CP Xây dựng & Kinh doanh vật tư 2003 20.000 11.000 55 TCT XD số 1 1 0 9 Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Chương Dương 2003 14.000 7.140 51 TCT XD số 1 1 1 0 Công ty CP Xây dựng số 5 2003 12.000 6.120 51 TCT XD số 1 1 1 1 Công ty CP Bao bì XM Bút Sơn 2003 40.000 22.241 56 TCT Xi măng VN 1 1 2 Công ty CP Bao bì Bỉm Sơn 1999 38.000 19.000 50 TCT Xi măng VN I I I Doanh nghiệp thuộc địa phương 1 Công ty Giày (bộ phận Công ty ICT) 2004 10.368 8.813 85 Tỉnh Bà Rịa VT 2 Cty CP CTGT Bạc Liêu 2004 11.400 6.970 61 Tỉnh Bạc Liêu 3 Cty CP thương nghiệp BL 2004 21.551 11.071 51 Tỉnh Bạc Liêu 4 Công ty cổ phần XNK thuỷ sản 2004 25.000 12.750 51 Tỉnh Bến Tre 5 Cty cổ phần d−ợc 2004 20.000 10.200 51 Tỉnh Bến Tre 6 Cty cổ phần vật liệu xây dựng 2004 15.000 7.650 51 Tỉnh Bến Tre 7 Cty CP khoáng sản Bình §Þnh 13.114 6.688 Tỉnh Bình Định - 103 - 2000 51 8 Công ty CP Vật tư xăng dầu 2003 14.065 7.043 50 Tỉnh Bình Thuận 9 Công ty du lịch Đắk Lắk 2004 22.571 16.008 70 Tỉnh Đ¾k Lắc 1 0 Cty Dược vật tư y tế 2003 10.787 5.501 51 Tỉnh Đ¾k Lắc 1 1 Cty CP XNK y tế Domesco 2004 60.000 30.600 51 Tỉnh Đồng Tháp 1 2 Công ty cổ phần XNK Sa giang 2004 40.887 20.852 51 Tỉnh Đồng Tháp 1 3 Cty CP XD công trình GT 2004 15.424 7.866 51 TỈnh Đồng Tháp 1 4 CTCP Bao bì Biên Hòa 2003 32.500 17.349 53 Tỉnh Đồng Nai 1 5 CTCP Xây dựng số 2 2003 13.500 6.885 51 Tỉnh Đồng Nai 1 6 CTCP XVXD - chất đốt 2004 10.400 5.304 51 Tỉnh Đồng Nai 1 7 Cty Bia và nước giải khát 2003 13.400 7.370 55 Tỉnh Hải Dương 1 8 Cty giầy 2003 10.600 5.406 51 Tỉnh Hải Dương 1 9 Công ty CP Đông Á 2003 12.000 9.200 77 Tỉnh Khánh Hoà 2 0 Xí nghiệp Nước đá thuỷ sản 2004 10.984 5.602 51 Tỉnh Kiên Giang 2 1 Xí nghiệp Chế biến XKTS Ngô Quyền 2004 17.743 9.049 51 Tỉnh Kiên Giang 2 2 Công ty Xi măng Hà Tiên Hệ Đảng 2003 20.000 10.200 51 Tỉnh Kiên Giang 2 3 Công ty Xi măng Hà Tiên Kiên Giang 2004 45.863 23.390 51 Tỉnh Kiên Giang 2 4 Công ty Xi măng Kiên Giang 2004 22.293 11.369 51 Tỉnh Kiên Giang 2 5 Xí nghiệp Chế biến thực phẩm đóng hộp 2004 10.732 5.473 51 Tỉnh Kiên Giang 2 6 Công ty Xây dựng giao thông thuỷ lợi 2004 14.323 7.304 51 Tỉnh Kiên Giang 2 7 Công ty CP Hiệp Thành 1999 12.000 7.368 61 Tỉnh Lâm Đồng 2 8 Công ty CP Thực phẩm 2004 12.000 6.120 51 Tỉnh Lâm Đồng - 104 - 2 9 Công ty CP Vật liệu xây dựng 2003 10.000 5.100 51 Tỉnh Lâm Đồng 3 0 Công ty CP Chợ Lạng Sơn 2004 23.379 14.410 62 Tỉnh Lạng Sơn 3 1 CT Du lịch và XNK 2004 12.500 8.750 70 Tỉnh Nam Định 3 2 CT Hữu nghị 1998 14.500 8.410 58 Tỉnh Nghệ An 3 3 Công ty cổ phần xe khách NghÖ An 1998 10.000 5.200 52 Tỉnh Nghệ An 3 4 Bia Nghệ An 2001 33.562 16.781 50 Tỉnh Nghệ An 3 5 CTy Bê tông thép Ninh Bình 2004 11.566 5.899 51 Tỉnh Ninh Bình 3 6 Cty CP công trình GTVT Qu¶ng Nam 2003 12.000 6.456 54 Tỉnh Quảng Nam 3 7 Cty lâm đặc sản XK Qnam 2004 30.000 16.000 53 Tỉnh Quảng Nam 3 8 Cty CP nông sản thực phẩm Qu¶ng Ngãi 2003 12.237 6.421 52 Tỉnh Quảng Ngãi 3 9 CTCP Bia Hạ Long 2003 16.000 9.600 60 Tỉnh Quảng Ninh 4 0 Công ty thực phẩm sata 2002 60.000 36.000 60 Tỉnh Sóc Trăng 4 1 Cty CP cáp treo 2000 15.985 8.152 51 Tỉnh Tây Ninh 4 2 Công ty CP Du lịch Thanh Hoá 2001 12.000 6.000 50 Tỉnh Thanh Hoá 4 3 Công ty cổ phần dược phẩm Trà Vinh 2003 35.000 17.850 51 Tỉnh Trà Vinh 4 4 Công ty CP Sách thiết bị trường học 2004 14.156 7.435 53 TP Đà Nẵng 4 5 Công ty CP Dệt kim Hà Nội 2004 24.000 12.240 51 TP Hà Nội 4 6 Cty CP Xây dựng KD nhà quận 11 2004 20.000 12.000 60 TP Hồ Chí Minh 4 7 Công ty CP Địa Ốc Tân Bình 2004 13.000 6.630 51 TP Hồ Chí Minh 4 8 Cty CP Phát triển nhà quận 3 2004 14.000 7.140 51 TP Hồ Chí Minh 4 9 Công ty CP Xây dựng KD nhà quận 8 2004 15.000 7.650 51 TP Hồ Chí Minh - 105 -

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf46072[1].pdf
Luận văn liên quan